Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 30. april 2019

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU/ØU/KB - Ny kulturpolitik
2. KFU/ØU/KB - Status på ubemandede åbningstimer på Biblioteket
3. KFU - Ansøgning om støtte til kunstudstilling
4. KFU - Ansøgning om tilskud til undervisning i marbling art
5. KFU - Orientering fra formanden
6. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
7. KFU - Eventuelt

1. KFU/ØU/KB - Ny kulturpolitik

Anledning

Udkast til kommissorium for ny politik for kulturområdet skal godkendes

Sagsfremstilling

Den nuværende "Kulturpolitik Albertslund" blev udgivet i marts 2009. En udløbsdato fremgår ikke. Forvaltningen vurderer, at det er på tide at lave en ny kulturpolitik for Albertslund Kommune.

Vedlagte kommissorium beskriver rammerne for en ny kulturpolitik, som vil være politisk forankret i Kultur- & Fritidsudvalget. Kommissoriet indeholder bl.a. en procesplan, der angiver de forventede politiske godkendelsesprocesser undervejs.

Det foreslås, at følgende temaer adresseres i den forestående proces frem mod politisk godkendelse og i løbet af politikkens levetid:

•       Fokus på at nå de borgere, som ikke selv opsøger kultur på traditionel vis

•       Skabe rammerne for et mere inddragende kulturliv i Albertslund Kommune

•       Mere samarbejde for at lave kultur af høj kvalitet til borgerne

•       Styrke foreninger og sikre bredere deltagelse

•       Kultur i byen og midlertidige kulturtilbud

•       Øget samarbejde mellem kulturinstitutioner

 

I forhold til ungekultur vil det nuværende 17.4 udvalg med temaet ”Ungeliv” gennem inddragelse af unge fra Albertslund udvikle og komme med anbefalinger til et ungekulturspor til politikken.

 

Processen vil være bredt inddragende med fokus på at få dialog med borgerne, der hvor de allerede kommer.

 

Det er forvaltningens mål, at politikken bliver en enkel politik med målsætninger på de enkelte temaer, som ender med at være i politikken. Dermed kan den være et godt retningsgivende redskab for kulturaktørerne i Albertslund Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget godkender kommissoriet for ny kulturpolitik for Albertslund Kommune.

Beslutning

Tiltrådte indstilllingen, idet "kulturstrategi" ændres til "kulturpolitik" i mødesag og bilag. Derudover ønsker udvalget, at der under formål sættes "og senior" ind, samt på side 2 tilføjes "øge samarbejdet mellem kulturinstitutioner og andre kommunale institutioner" og at der tilføjes en høringsperiode i tidsplanen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.  

Bilag

1 Kulturpolitik Albertslund fra 2009 Kulturpolitik Albertslund fra 2009
2 Opgavekommissorium - revideret Opgavekommissorium - revideret
Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Status på ubemandede åbningstimer på Biblioteket

Anledning

Status på ubetjente åbningstider på biblioteket

Sagsfremstilling

Den 4. marts 2019 åbnede biblioteket op for ubemandede åbningstider i ydertimer og søndage.

 

Der gives hermed en status på den første måned med ubemandede åbningstider.

 

Generelt vurderer biblioteket, at det er en succes at have ubemandet åbent. Der har været 1385 registrerede besøg i de ubetjente timer i løbet af marts måned. I forhold til marts måned i 2018 er der stadig et fald i udlån, hvilket altså ikke er påvirket positiv af den øgede adgang endnu.

 

Etableringen af værtsrollen har efter bibliotekets vurdering været en succes. Værterne har reageret på den uhensigtsmæssige adfærd der har været og har et godt samarbejde med Vagten.

 

Der er en konkret udfordring med en gruppe unge som kommer i biblioteket på op til 15 personer. Gruppen er kendt af politiet. Det har ikke medført voldsomme episoder, men der er en tæt opfølgning fra politiets side for at sikre at biblioteket ikke bliver brugt til kriminelle aktiviteter.

 

Flere unge har efterspurgt flere studiepladser på biblioteket. Dette er biblioteket positivt indstillet over for.

 

Der følges jævnligt op internt på biblioteket i forhold til de ubetjente timer, der afholdes statusmøder med forvaltningen og der er en tæt og god dialog med Vagten og politi.

 

Der laves en status igen til august.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Orientering om selvbetjent bibliotek Orientering om selvbetjent bibliotek
Tilbage til toppen

3. KFU - Ansøgning om støtte til kunstudstilling

Anledning

Kunstner Magnus Lind Nielsen søger om 10.000 kr. til produktion af kunstværker samt soloudstilling

Sagsfremstilling

Kunstudstillingen, der søges 10.000 kr. til, er en ung, lokal kunstners solodebut. Kunstneren ønsker at lave et borgernært projekt for borgere af en borger. Kunstneren ønsker at give noget tilbage til kulturlivet, i det han betegner som "sin by" og takke for den enorme betydning, byen har haft for hans praksis og identitet.  

Udstillingen vil rumme værker, der afspejler kunstnerens fortolkning af den lokale identitet og vil give beskueren et indblik i kunstnerens syn på, hvad det vil sige at være Albertslunder. Udstillingen vil bestå af 4-6 kunstværker i skulpturelle-, fotografiske- og kollageformater med et bredt spektrum af farver, motiver, materialer og koncepter. De vil alle blive lavet specifikt til og for Albertslund i en søgen efter at indfange essensen af byen, dens kultur og borgere - ikke kun gennem dokumentation, men gennem en æstetisk refleksion.

Kunstværkerne vil bl.a. vise både de fordomme og stereotyper, som Albertslund er eksponent for gennem byens fysiske materialer. Værkerne vil omforme eksempelvis beton og tillægge denne skønne kvaliteter.  

Kunstneren søger Kultur- & Fritidsudvalget om tilskud fra udvalgets disponible midler til Kulturarrangementer/Tiltag, og forvaltningen vurderer, at projektet opfylder kriterierne, da vil være relevant for et bredere publikum, skille sig ud fra mængden, sikre et bredt udbud af kulturtilbud i Kommunen og involvere borgere i planlægning og udførsel. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget tildeler ansøger Magnus Lind Nielsen 10.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til realisering af udstillingen under forudsætning af, at kunstneren ikke sælger sine værker under udstillingerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgningsskema Ansøgningsskema
Tilbage til toppen

4. KFU - Ansøgning om tilskud til undervisning i marbling art

Anledning

Der ansøges om 29.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler til lærerkurser i marbling art

Sagsfremstilling

En udbyder af kurser i marbling art søger om tilskud på 29.000 kr. til at lave undervisningsforløb for pædagoger og lærere på folkeskolerne i Albertslund.

Marbling art er en gammel kunstform, hvor man maler farverige mønstre på vand, som bagefter trækkes op på papir. Ansøgeren vil gerne oplære op til 2 medarbejdere pr. skole i indskolingen. Der er ikke en tilkendegivelse fra skolerne om interesse, men ansøger har oplyst forvaltningen om, at der er flere lærere, som har efterspurgt et kursus. Ved opnåelse af tilskud vil der blive sendt tilbud til Egelundskolen, Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Albertslund Ungecenter og Brøndagerskolen.

 

Forvaltningen vurderer, at eftersom der ikke er givet tilsagn om deltagelse fra skolerne, er det ikke sikkert, at der er interesse for projektet. Ansøger kan søge igen, hvis/når der er en skriftlig tilkendegivelse om interesse fra de førnævnte skoler.

Økonomi

Der søges om 29.000 kr. fra Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

 

Startpakke til 6 skoler....................................................4.500 kr.

Fællesskursus med oplæring i Easy Marbling Art..........12.700 kr.

Support, 1 time pr skole på mail/telefon........................11.550 kr.

I alt..............................................................................28.750 kr.

(Moms)..........................................................................7.188 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke gives tilsagn om støtte til kurser i marbling art.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ansoegningsskema Albertslund Ansoegningsskema Albertslund
Tilbage til toppen

5. KFU - Orientering fra formanden

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

6. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

A - Oversigt over status på forbrug af Kultur- & Fritidsudvalgets disponible midler

  

B - Henvendelse vedr. Albertslund Ridecenter 

 

C - Sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården/Dyregården (bevilling)

 

D - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (bevilling)

  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad A - Albertslund kulturuge er nævnt i begge tilfælde - det er en fejl - rettes til næste gang.

 

Til orientering - på sidste møde gav udvalget tillskud til World Refugee Day Concert - arrangementet er flyttet til den 22. sept.

 

Bilag

1 Forbrug KFUs disponible midler - april Forbrug KFUs disponible midler - april
2 Ros til Ridecentret Ros til Ridecentret
3 Sikkerhedsmæssige arb. på Toftegården Sikkerhedsmæssige arb. på Toftegården
4 Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket
Tilbage til toppen

7. KFU - Eventuelt

Beslutning

 • Kenni Flink (Å) - Albertslund festival har fået 30.000 i tilskud fra Tuborgfonden.

 

 • Jørn Jensby (A) - på et tidligere møde blev det besluttet, at når foreninger søger og får tilskud vil udvalget gerne have referat fra foreningens generalforsamling. Syntes også, at når et arrangement får tilskud skal der gives en tilbagemelding.
Tilbage til toppen