Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 21. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Vision og anbefalinger til strategi for Roskildevej
2. MBU/ØU/KB - Forslag til Kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort
3. MBU/ØU/KB - Roskildevej 90-92: Genoptagelse af købsaftale samt igangsættelse af nyt plangrundlag
4. MBU/BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport Klub - Ny placering
5. MBU/BSU/ØU/KB - Kommunale funktioner i byggeriet med Albertshøj etape 3
6. MBU/ØU/KB - Nye Klubbygninger - mageskifte klub Svanen og entrepriseaftale (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Økonomisk status på genopførslen af Kongsholmcentret (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme
9. MBU/ØU/KB - Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 2019 (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2019 (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Plan for kontrolindsats vedrørende ulovlig overnatning i bygninger
12. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler fra den særlige vedligeholdelsesramme (bevilling)
13. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekt - Holsbjergvej / Gadagervej (bevilling)
14. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)
15. MBU/ØU/KB - Principper for anvendelse af bump
16. MBU/ØU/KB - Parkeringspladser til pendling på Aldi parkeringsplads (bemyndigelse)
17. MBU/ØU/KB - Principbeslutning om udbudsgrundlag for busser
18. MBU/ØU/KB - Grøn varetransport
19. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - Regnskab og Beretning 2018
20. MBU /ØU/KB - Grønt regnskab 2018
21. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om brug af træ og bæredygtigt nybyggeri
22. MBU - Orientering fra formanden - maj
23. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - maj
24. Eventuelt

1. MBU/ØU/KB - Vision og anbefalinger til strategi for Roskildevej

Anledning

Kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen udarbejde en strategi for Roskildevej. Som forarbejde til strategien har forvaltningen udarbejdet en vision og anbefalinger til indholdet i en strategi. Kommunalbestyrelsen skal godkende visionen og igangsætte det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Siden starten af 1990’erne har fagudvalg og kommunalbestyrelser bedt om strategier for- og løsninger på forskønnelse af Roskildevej. Der er igennem årene foreslået flere forskellige projekter med forskellig effekt.

Forvaltningen har nu udarbejdet en vision for Roskildevej.

 

Visionen har 4 målsætninger:

 1. Sikre fortsat god fremkommelighed
 2. Skabe et grønt og overskueligt vejrum
 3. Nedbringe generne fra trafikstøj
 4. Bruge belysning, hegn og skilte som et aktiv

I visionsdokumentet analyseres eksisterende forhold på Roskildevej, og på baggrund deraf opstilles to indsatser og en række anbefalinger, som Albertslund Kommune bør anvende for at realisere visionen.

For det første anbefales det, at Albertslund Kommune selv investerer i at opgradere vejrummet. En del af de udfordringer, der er på Roskildevej, skyldes selve vejen, som kommunen selv har ansvaret for at drifte og vedligeholde. Derfor anbefales det, at der udarbejdes et samlet vejprojekt, der viser, hvordan visionen kan indfries. Der gives følgende anbefalinger til vejprojektet:

 • Udarbejdelse af en mobilitetsmodel, der afvejer faktorer som hastighed, fremkommelighed, trafiksikkerhed og støj
 • Udarbejdelse af et skitseprojekt for en ny vejprofil
 • Udarbejdelse af en beplantningsplan for træer i midterrabatten og vejsider
 • Der arbejdes med differentierede principper på vejens forskellige strækninger

For det andet anbefales udarbejdelse af en temalokalplan for de tilgrænsende arealer, således at de kan understøtter kommunens vejprojekt og den fremtidige udvikling langs vejen. Der gives følgende anbefalinger til temalokalplanen:

 • Stille skærpede krav til boliger mod Roskildevej, som sikrer dem mod gener fra vejtrafikstøj
 • Stille skærpede krav til erhvervsbygninger mod Roskildevej, som sikrer, at de bidrager positivt til vejens udtryk
 • Udarbejdelse af retningslinjer for kantzoner (hegn, skiltning og belysning) mod Roskildevej

Udarbejdelse af vejprojektet forudsætter ekstern bistand. Der har tidligere, i forbindelse med budgetaftalen for 2017 og 2018 været afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af strategi for Roskildevej. Der er ikke afsat midler i 2019, og forvaltningen vil derfor, efter vedtagelse af vision og anbefalinger, fremlægge et budget for udarbejdelse af vejprojektet for kommunalbestyrelsen.

 

Idet Albertslund Kommune kan forvente udvikling på arealer, der grænser op til Roskildevej, anbefales det, at der udarbejdes temalokalplan for regulering af bebyggelser, skilte osv. uanset eventuel senere beslutning om at gennemføre vejprojektet.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at visionen for Roskildevej vedtages, og
 2. at udarbejdelse af en temalokalplan for Roskildevej igangsættes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Vision for Roskildevej Vision for Roskildevej
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Forslag til Kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende Forslag til Kommuneplantillæg 10 - Grønt Danmarkskort i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal indeholde et Grønt Danmarkskort efter planlovens regler herom.

Grønt Danmarkskort er et nationalt kortværk, som kommunerne skal udpege indholdet af som naturtema i kommuneplanen. Lokale Naturråd sammensat af interesseforeninger er nedsat for at supplere kommunernes udpegning med forslag til udpegninger. Rådene afsluttede sit arbejde med aflevering af forslag til udpegninger i slutningen af juni 2018.

Kommunalbestyrelsen behandlede naturrådet anbefalinger den 11. december 2018 og besluttede følgende.

 • at Naturrådets udpegninger i landzone indarbejdes i kommuneplantillægget,
 • at Naturrådets udpegninger i byzone indgår i den kommunale driftsplanlægning og
 • at der udarbejdes et kommuneplantillæg, med udpegningerne til Grønt Danmarkskort.

Kommuneplantillægget indeholder følgende ændringer i Kommuneplan 2018 – 2030:

 • Redegørelse og retningslinjer er ændret således de opfylder kravene for Grønt Danmarkskort.
 • Der er tilføjet beskrivelse og vurdering af Naturrådets anbefalinger og der er tilføjet beskrivelse af Hyldager Bakker i redegørelsen.
 • Der er sket sproglige justeringer af eksisterende retningslinjerne og tilføjet to nye – retningslinjerne 1.5 og 1.6.
 • Der er ingen ændringer i kommuneplanrammerne.
 • Kommunegrænsen blev 1. januar 2019 ændret i den nordlige del af Vestskoven samt i Hyldagerparken og Kongsholmparken. Retningslinjekortene er justeret på baggrund af dette.
 • Sø- og moseområdet umiddelbart vest for sendemasten på Radiostationen på Naturstyrelsens arealer er indføjet i Grønt Danmarkskort

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen skal Albertslund Kommune senest juli 2019 vedtage et forslag til kommuneplantillæg om Grønt Danmarkskort, på baggrund af det lokale naturråds anbefalinger.

Lovgrundlag

Planloven LBK nr. 287 af 16/04/2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 - Grønt Danmarkskort vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger og
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 KPtillæg_nr 10_G-DKkort KPtillæg_nr 10_G-DKkort
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Roskildevej 90-92: Genoptagelse af købsaftale samt igangsættelse af nyt plangrundlag

Tilbage til toppen

4. MBU/BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport Klub - Ny placering

Anledning

Der skal tages stilling til placering af Albertslunds Motorsport Center (AMC), igangsættelse af lokalplan samt ændring af navn for klubben.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Hyldager Bakker projektet i juni 2018 blev det besluttet, at AMC skal flyttes til en ny lokalitet og med samme pædagogiske værdi som i dag. Forvaltningen har undersøgt, hvor klub og baner kan placeres. Analysen er vedlagt som bilag "Notat - Albertslund Motorsport Center".

Der har været afholdt en workshop med brugere, forældre, medarbejdere og ledelse af AMC. Her blev der især lagt vægt på væsentligheden af at kunne tilbyde både klubhus, værksted og kørsel så tæt på Albertslund Kommune som muligt for børn og unge, der er optaget af motorsport.

 

Albertslund Motorsportsklub

Det foreslås, at Albertslund Motorsport Center foreslås ændret til Albertslund Motorsport Klub (AMK) og bliver en klub for børn og unge op til 18 år, der kan lide at dyrke motorsport. Klubben bliver som de øvrige klubber, opdelt i en fritidsklub, hvor der er betaling, og en ungdomsklub, som er gratis. Det foreslås, at AMK bliver en klub, der sportsmæssigt arbejder for bredden af børn og unge. En klub hvor børn og unge kører på klubbens køretøjer og hvor det ikke er muligt at opbevare egne køretøjer. Herudover vil private og eller foreninger ikke kunne benytte klubhus og baner i klubbens åbningstid. Årsagen til dette forslag, er, at det giver bedre muligheder for at skabe et stærkere pædagogisk miljø for de børn og unge, der kommer på AMK. Det foreslås, at der tilknyttes baner til elcross og elgokart i Albertslund. Kørsel på el giver mulighed for at dyrke motorsport i Albertslund, da det ikke støjer, kørsel på el passer med kommunens miljøprofil og samtidig vurderes det, at der også kan arbejdes pædagogisk med de unge om brugen af elkøretøjer. AMK skal være en klub, hvor der eksperimenteres med at køre på el-cross og el-gokart i Albertslund Kommune, og hvor al anden kørsel foregår ved at leje baner i andre kommuner. Kørsel til andre baner sker i mindre omfang, medmindre AMK opnormeres med et årsværk. Det vurderes, at de unge er optagede af at køre og i mindre grad optagede af mekanik, hvorfor det er muligt helt at omstille kørslen til el i løbet af en årrække. AMK er en klub, hvor bevægelse er i centrum, og derfor skal der også findes udendørs muligheder for boldspil og anden bevægelse i nærheden af AMK.

 

Placeringsmuligheder

Forvaltningen har på baggrund af analysen arbejdet videre med 2 modeller for etablering af et nyt AMK i Albertslund Kommune.

 

De 2 modeller er:

·       AMK med klubhus, værksted, el-cross bane og evt. el-gokart bane, begge baner til begynderkørsel

·       AMK med klubhus og værksted i eksisterende erhvervslejemål.

Det er forudsat, at der er behov for ca.130 m2 klubhus og ca. 500 m2 værksted. Banernes størrelser kan varieres.

 

Klub, værksted og bane på Stadion

Det er muligt at placere klubhus, værksted og baner på en mindre del af Albertslund Stadions fodboldbaneareal. For at dæmpe lyden for almindelige motocrosserne skal der etableres en 9 m. høj støjvold, som vil kræve en del plads. Derfor er der arbejdet på en bane til el-crossere og el-gokarts, som støjer væsentligt mindre og er mere miljøvenligt.

 

Arealbehovet for både bygninger, adgangsveje, parkering og baner for denne model vil være max. 20.000 m2 svarende til ca. 9% af Stadions samlede fodboldbaneareal.

 

Der er udarbejdet 2 forslag til placering. Ved placering mod nord er det nye AMK placeret med adgangsvej fra Gamle Landevej. Ved placering mod syd er det placeret med adgangsvej via en forlængelse af Egelundsvej. Arealet mod nord anvendes i dag til at afholde store fodbold- og håndboldstævner. Desuden vil en placering mod nord medføre, at der vil blive nedlagt 3 baner mod 2 baner, hvis det placeres mod syd. Placeringen mod syd er samtidig det område, der i dag er mest afskærmet fra det øvrige Stadion. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at det nye AMK placeres mod syd. Konsekvenserne ved at placere AMK på Stadion er beskrevet i bilag.

 

For at kunne opføre bygninger på de to placeringer, skal der vedtages en ny lokalplan.

 

Processen ved et nyt AMK på Stadion vil være, at der udarbejdes et skitseforslag for den valgte løsning samtidigt med at lokalplansprocessen opstartes. Efter lokalplanen er vedtaget, kan det nye AMK opføres og banerne anlægges. Opstartes lokalplansprocessen nu forventes en ny lokalplan at blive vedtaget marts 2020, og den nye klub kan stå færdig den 1. april 2021. Der vil derved ikke blive behov for genhusning, da det i forbindelse med planlægningen af Hyldager Bakker har vist sig, at der først er behov for at nedrive AMK’s eksisterende bygninger pr. 1. juni 2021. Det er en forudsætning for overholdelse af procesplanen, at både placering af AMK besluttes og lokalplanen igangsættes nu.

 

Klub og værksted i erhvervslejemål uden bane

Der er ikke fundet andre steder i kommunen, som er velegnede til nybyggeri af klub og værksted. Der er derfor i afsøgningen efter steder uden baner kigget på erhvervslejemål, der kan ombygges til klub og værksted. Der findes d.d. en del ledige erhvervslejemål i den ønskede størrelse, men ingen lejemål har mulighed for at etablere et grønt udeareal til trampolin eller fodbold. Alle arealer omkring lejemålene er udlagt til parkering.

 

Hvis der lejes et erhvervslejemål, skal der vedtages en ny lokalplan, der ændrer anvendelsen af bygningen fra erhverv til kommunale funktioner.

 

For at kunne gennemføre ovenstående kræves det, at der indgås lejeaftale og at der opstartes lokalplansarbejde og ombygges før ibrugtagning, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt med op til 2 års tomgangsleje forud for ibrugtagning.

Eksempel på egnet erhvervslejemål er vedlagt som bilag.

 

Tidshorisonten vil være den samme som for Stadion byggeriet, hvis indgåelse af lejekontrakt, udarbejdelse af skitseforslag og igangsættelse af lokalplan besluttes nu.

Økonomi

Nedenstående er et groft overslag på de estimerede omkostninger til etablering af nyt AMK (anlæg af det nye AMK finansieres af Hyldager Bakker, men skal rummes indenfor anlægsrammen):

 

Stadion løsning

18 mio. kr. 

 

 

Erhvervslejemål løsning (ombygning og 2 års tomgangsleje)

9 mio. kr.

Hertil årlige lejeomkostninger 

0,4 mio. kr.

 

Pædagogisk:

Køb af el-crossmaskiner (10 stk. á 90.000 kr.) 900.000 kr.

Køb af el-gokartmaskiner (10 stk. á 100.000kr.) 1 mio. kr.

 

Begge priser er ekskl. software, da denne afhænger af et konkret projekt.

Indkøb af el-maskiner kan ikke finansieres af projektet Hyldager Bakker. Der skal derfor findes en alternativ finansiering, som afsættes i budgettet eller der kan rejses penge via fundraising evt. i samarbejde med Gate 21.

 

Leje af ekstra trailer                                 20.000 kr.

Et ekstra årsværk                                 500.000 kr.

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 23. maj til den 14. juni i klub MEDudvalg og venneforening. Høringssvarene vil ligge til behandlingen i Økonomiudvalget den 18. juni.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at klubhus, værksted og baner til elkøretøjer etableres ved Albertslund Stadion,
 2. at AMK placeres jf. bilag "Stadion areal mod syd" på Albertslund Stadion og
 3. at lokalplanen igangsættes.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

4.   at sagen sendes i høring fra den 23. maj til den 14. juni til ØU i klub MEDudvalg og venneforening samt Idrætsrådet,

5.   at Albertslund Motorsportscenter skifter navn til Albertslund Motorsportsklub og oprettes med fritidsklub og ungdomsklub og

6.   at Albertslund Motorsportsklub ikke opbevarer private maskiner og at private og foreninger ikke kan benytte klub og baner i åbningstiden.

Beslutning

Tiltrådte indstillingens pkt. 1-3.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.  

Bilag

1 08.05.19 Procesplan 08.05.19 Procesplan
2 08.05.19 Erhvervslejemål 08.05.19 Erhvervslejemål
3 10.05.19 Notat - Albertslund Motorsport Center 10.05.19 Notat - Albertslund Motorsport Center
Tilbage til toppen

5. MBU/BSU/ØU/KB - Kommunale funktioner i byggeriet med Albertshøj etape 3

Anledning

Det skal besluttes, hvilke kommunale funktioner der skal flyttes ind på niveau 2 i Albertshøj plejeboliger etape 3.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for at indplacere forskellige kommunale funktioner på niveau 2 i Albertshøj plejeboliger etape 3. Der er i alt ca. 1200 m² til rådighed.

 

Der er set på følgende scenarier: 

1A: Sundhedsplejen og Familiehuset

2A: Musikskolen

3A: Visitationen fra Sundhed, Pleje og Omsorg

 

Der er derudover set på følgende scenarier, såfremt der er overskydende m² til rådighed: 

1B: Tandplejen

1C: Motoriksal

1D: Private sundhedsfunktioner

1E: Det Åbne Aktivitetstilbud

1F: Familiehuset fra Albertsvænge

 

De enkelte scenarier er særskilt uddybet i vedhæftede bilag "Notat - Kommunale funktioner", og volumenstudier i form af plantegninger af de enkelte scenarier er vedlagt sagen som bilag "Volumenstudier".

 

I de fleste scenarier frigives kommunale lokaler og bygninger, og der vil blive udarbejdet en sag senere med uddybende undersøgelser af, hvad der skal ske med disse, såfremt de fraflyttes.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie 1A samt 1D. Disse beskrives i det følgende:

 

Scenarie 1A: Sundhedsplejen (Damgårdsvej 18) og Familiehuset (Sletteland 20-22)

Undersøgelserne viser, at de behov som Sundhedsplejen og Familiehuset aktuelt har, vil kunne imødekommes ved at samle de to funktioner på niveau 2 i etape 3.

 

Sundhedsplejen har et opsøgende perspektiv, idet faggruppen normalt er den første, der opfanger mistrivsel blandt børn, og sammen med Familiehuset vil samlingen af funktionerne give synergi i det forebyggende arbejde. Sundhedsplejen og Familiehuset har allerede i dag et direkte samarbejde og planlægger og afholder i fællesskab gruppetilbud for udsatte borgere. Når de enkelte faggrupper og ledelser arbejder tæt sammen under samme fysiske rammer, vil der naturligt være vidensdeling faggrupperne imellem, med lettere koordinering og hurtigere samarbejde til følge. Dette vil være til stor fordel for de udsatte borgere, som alle samarbejder omhandler, hvor en hurtig indsats kan være helt afgørende.

 

Tilbuddene vil have umiddelbare driftsmæssige fordele ved at kunne dele lokalefaciliteter, og desuden vil begge tilbud drage fordel af at blive tilbudt nye optimerede lokaler og faciliteter. Funktionerne vil kunne få separat indgang med elevator direkte fra gadeplan, butiksplan og parkeringskælder og være centralt placeret i Albertslund Centrum i nærheden af offentlig transport og gode parkeringsmuligheder.

 

Ved denne løsning vil kommunens arealer på Sletteland 20-22 (Familiehuset) og Damgårdsvej 18 (Sundhedsplejen) blive frigivet og kan indtænkes i en byudvikling. Det koster ca. 770.000 kr. årligt tilsammen at drifte de to kommunale ejendomme.

 

Scenarie 1D

Det er desuden undersøgt, hvilke andre offentlige funktioner, der kan integreres med Sundhedsplejen og Familiehuset, såfremt videre undersøgelser af pladsoptimering viser, at der kan være yderligere kvadratmeter til rådighed på niveau 2 i etape 3.

  

En mulighed er at tilbyde private aktører de eventuelle resterende arealer i etape 3. I øjeblikket har Sundhedshuset henvendelser fra privatpraktiserende læger, fodterapeuter og psykologer, der ønsker at leje sig ind i det eksisterende sundhedshus, uden at de har lokaler at tilbyde. Der vil være tale om mindre indtægter ved husleje på omkring 1000 kr. pr. m² årligt. Denne løsning vil give mulighed for at fastholde bl.a. læger lokalt i Albertslund, og private sundhedsfaglige tilbud vil passe fint ind i regi af Sundhedsplejen, Familiehuset og det øvrige Sundhedshus.

  

Proces

Indretningsforslag skal endeligt udarbejdes i samarbejde med de involverede fagenheder, så det kan danne grundlag for prisindhentning i totalentreprisen.

 

Bilag

Der vedlægges volumenstudier af placering af de forskellige kommunale funktioner i etape 3. Herudover vedlægges notat, der beskriver alle scenarier.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat midler til indretning af kommunale funktioner på posthusgrunden. Forvaltningen arbejder videre med at kvalificere behovet for investeringer i forbindelse med indretningen.

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 23. maj 2019 og til den 6. juni 2019 til Sundhedsplejen og Familiehuset.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Sundhedsplejen og Familiehuset flytter til niveau 2 i Albertshøj etape 3, jf. version 1A, og
 2. at sagen sendes i høring fra den 23. maj 2019 til den 6. juni 2019.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at øvrige m² til rådighed skal anvendes til private aktører jf. version 1D på niveau 2 i Albertshøj etape 3 og
 2. at forvaltningen i samarbejde med konsulenter indretter lokalerne på niveau 2 i Albertshøj etape 3.

Beslutning

Tiltrådte indstillingens pkt. 3-4.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 08.05.19 Volumenstudier 08.05.19 Volumenstudier
2 08.05.19 Notat - Kommunale funktioner 08.05.19 Notat - Kommunale funktioner
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Nye Klubbygninger - mageskifte klub Svanen og entrepriseaftale (bevilling)

Anledning

Mageskiftet i forbindelse med Klub Svanen skal endelig besluttes. Desuden pågår i øjeblikket entrepriseudbud af byggeriet af begge klubber, og der søges derfor om bevilling til den resterende projektering og til entrepriseomkostninger.

Sagsfremstilling

Siden dispositionsforslagene for de to nye klubbygninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 12. februar 2019, er der arbejdet videre med den endelige placering af klubberne på grundene. Klub Svanen er flyttet til svanegrunden. Tegningerne af klubberne med deres endelige placeringer er vist på bilag 1.

 

Status på byggeriet af de to nye klubbygninger er, at de er blevet forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Årsagen til disse forsinkelser er følgende:

 

Klub Svanen er forsinket som følge af mageskifte sagen, der først nu er klar til endelig godkendelse.

 

Klub Bakkens Hjerte blev først forsinket pga. af en vandledning, der ikke var kortlagt entydig. Efter en del kommunikation med HOFOR, blev der gravet ned til vandledningen, så den endelig placering af vandledningen blev kendt og resultatet er, at den ligger 40 cm længere inde på grunden end først antaget. Uden at kende vandledningens præcise placering, var det ikke muligt endeligt at placere den nye bygning på grunden, da ledningen kræver en vis respektafstand.

 

Efter placering af bygningen var fastlagt, skulle Klub Bakkens Hjerte ud til en naboorientering om bygningernes placering på grunden og indkig problematikker. Naboorientering blev sendt ud til de relevante naboer. Efter et informationsmøde for beboerne blev det klart, at det ville være nødvendigt at orientere alle Galgebakkens beboere og naboorienteringen blev derfor sendt ud til alle, hvilket har medført en yderligere forsinkelse. Naboorienteringens slutdato er d. 3. maj 2019.

 

De nye klubbygninger skulle have været klar til indflytning i september 2020, men forventes nu først klar til indflytning januar 2021.

 

Mageskifte Klub Svanen

I henhold til bilag 2 mageskiftes der mellem Albertslund Kommune og Bo-Vest om arealer 5bg delnr. 6 (AK) på 2.300 m2 og 5bi delnr. 3 (Bo-Vest) på 2.377 m2. Arealerne er fastsat udfra at grundpriserne for de 2 matrikler er ens, så mageskiftet ikke har nogen økonomisk konsekvens.

Endvidere sammenlægges 2 kommunale matrikler til nt, nemlig 6aa delnr. 4  og 5bg delnr. 5, så 6aa bliver ialt 2.438 m2.

 

Entrepriseudbud

For at få de mest bæredygtige bygninger indenfor den økonomiske ramme, har klubbernes tilknyttede totalrådgiver Vandkunsten anbefalet, at entreprisen med at bygge de to nye klubbygninger udbydes i såkaldt tidlig udbud i omvendt licitation.

 

Tidligt udbud betyder, at entreprenøren indbydes til at deltage i projekteringen og derfor komme med forslag til økonomiske fornuftige bæredygtige materialer og byggesystemer.

Omvendt licitation betyder, at der i udbudsmaterialet oplyses, hvor meget kommunen har til at bygge klubberne for og at entreprenøren er forpligtiget til at holde sig indenfor dette rammebeløb. Ved eventuelle overskridelser, skal entreprenøren byde ind med optimeringer.

 

Det bliver en indbudt licitation med 5 indbudte firmaer og udsendes så snart kommentarerne af naboorienteringen er kendt. Bedømmelseskriterierne er økonomisk bedste tilbud, hvor der dels bliver bedømt på, hvad entreprenøren foreslår at materialer og byggesystemer, samt organisation og byggeproces.

 

Selve udbuddet omfatter bygninger og den nærmeste belægning, medens udearealer håndteres senere. Det forventes, at tilbuddene er afleveret d. 7. juni 2019. Resultatet af udbuddet fremlægges på ekstraordinært møde i Miljø- & Byudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 17. og 18. juni 2019.  

Økonomi

Der søges om frigivelse af det resterende anlægsbudget til byggeri af nye klubbygninger:

 

 

I alt 25.497.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at mageskiftet for Svanen godkendes,
 2. at der gives tillæg anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 25.497.000 kr. fordelt med 2.000.000 kr. i 2019, 21.030.000 kr. i 2020 og 2.467.000 kr. i 2021 og
 3. at udgiften finansieres af de afsatte anlægsrådighedsbeløb til nye klubbygninger.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bilag 1 Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte Bilag 1 Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte
2 Arealoverførelse Klub Svanen Arealoverførelse Klub Svanen
3 Klubberne tidsplan 240419 Klubberne tidsplan 240419
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Økonomisk status på genopførslen af Kongsholmcentret (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til finansiering af mindreindtægt og merforbrug på genopførelse af bygning M til Kongsholmcentret.  

Sagsfremstilling

Opførelsen af bygning M har været en lang og kompliceret byggesag, som startede med branden på Kongsholmcentret for ca. 10 år siden. Efterfølgende fulgte en voldgiftssag mellem kommunen og forsikringsselskabet Alm. Brand, som endte ud i et forlig mellem parterne. Forliget beskrev, hvad der skulle bygges, og hvem der skulle betale for hvad.

Det nye Kongsholmcenter er nu ved at være færdig med en ny bygning M og forbindelsesgang til festsalen.

 

Der har i sagen været budgetteret med for høje indtægter og samtidig har der været ekstraomkostninger, der har fordyret projektet.

 

Der har været en mindreindtægt fra forsikringsselskabet på 2,985 mio. kr. Mindreindtægten skyldtes primært, at Alm. Brand allerede havde udbetalt ca. 2,2 mio. kr. til dækning af rådgiverhonorar før licitationen, og indtægten skulle ikke have indgået i anlægsbevillingen for genopførslen. Indtægterne blev ført på driften og lagt i kassen ved udgangen af 2015. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der godt kan tilføres penge til kassebeholdningen, men det er ikke muligt at tage dem op af kassen igen, og derfor mangler indtægten nu i denne anlægssag. Den resterende mindreindtægt dækker over en selvrisiko på ca. 500.000 kr. for de to nedbrændte bygninger Spætten og Kongsholmcentret, samt et mindrebeløb i erstatning på ca. 250.000 kr. for Spætten.

 

Der er pt. et merforbrug på ca. 2,645 mio. kr. på sagen. Merudgiften skyldes primært tre forhold:

 • Udgifter, som kommunen forventede at Alm. Brand skulle finansiere, men som de ikke vil betale for
 • Ekstraudgifter, som skyldes uklarheder i udbudsmaterialet
 • Uforudseelige udgifter som opstod undervejs i byggeriet

Vedlagte bilag beskriver nærmere de uforudseelige udgifter, der har været på projektet.

Alm. Brand har ikke erkendt at skulle betale alle de ekstraudgifter, som forvaltningen mener, de skal. Forvaltningen er i dialog med Alm. Brand om deres manglende tilbagebetaling til de uforudsete udgifter, men der foreligger ikke en afklaring herpå endnu. Der er derfor i denne sag anlagt som forudsætning, at Alm. Brand ikke betaler uforudsete ud over det, som de allerede har betalt. Afhængigt af resultatet af forhandlingerne med forsikringsselskabet, kan det medføre, at den udgift som Albertslund Kommune har haft på uforudsete udgifter bliver lavere end de angivne ca. 2,65 mio. kr. Hvis forsikringen udbetaler yderligere erstatning lægges denne ind som rådighedsbeløb under den særlige vedligeholdelsesramme (anlæg).

Økonomi

Der er mindreindtægter på ca. 2,985 mio. kr. og ekstraudgifter på 2,645 mio. kr. Det giver et samlet finansieringsbehov på 5,63 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at den del af mindreindtægterne, som omhandler tilbageholdt selvrisiko for de to brandskader, finansieres med 502.000 kr. af selvrisikopuljen til bygningsskader i 2019 (drift). De resterende 5,128 mio. kr. indstilles finansieret på følgende måde. 

Uforbrugt anlægsrådighedsbeløb

521.000

Mindreforbrug på eksisterende anlægsbevillinger

1.496.000

Særlig vedligeholdelsesramme 2019 (rådighedsbeløb)

3.111.000

I alt

5.128.000

Når anlægsarbejdet er afsluttet fremsendes egentligt anlægsregnskab til politisk godkendelse.

 

Kommunikation

Bilaget er lukket, da det indeholder fortrolige oplysninger om sagens parter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,63 mio. kr. til dækning af manglende indtægter og merforbrug og
 2. at udgiften finansieres med 502.000 kr. af selvrisikopuljen til bygningsskader i 2019 (drift) og med 5,128 mio. kr. iht. oplistede mindreforbrug på anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Forslag til finansiering Forslag til finansiering
2 Bevillingsskema - rev. 06-05-2019 Bevillingsskema - rev. 06-05-2019
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme

Anledning

Der skal tages stilling til om ejendomsstrategien kan godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i 2013 en ejendomsstrategi med principper for, hvordan man arbejder med at udvikle og drifte de kommunale ejendomme. Der er nu udarbejdet en ny ejendomsstrategi.

 

I Albertslund arbejdes efter disse fire principper:

 

 • Optimering
 • Renovering og drift
 • Bæredygtighed
 • Dataudvikling

 

Optimering

Albertslund Kommunes ejendomme – både dem kommunen ejer, men også dem kommunen lejer, skal løbende udvikles og tilpasses, så ejendommene på bedst mulig vis understøtter de kommunale aktiviteter. Forvaltningen arbejder på at udnytte de kommunale ejendomme bedst muligt og udfase arealer, som ikke giver værdi. Ved at reducere det samlede areal af kommunale ejendomme kan forvaltningen skabe rum for bedre vedligehold af de kommunale ejendomme i Albertslund.

 

Renovering og drift

De kommunale ejendomme skal renoveres så de skaber sunde, gode, inspirerende og bæredygtige rammer for byens borgere og medarbejdere -  både bygninger og udearealer. Der renoveres, bygges til, bygges sammen eller bygges nyt for at skabe rammer som på bedst mulig vis understøtter aktiviteterne og de tendenser der er indenfor de enkelte fagområder. Vedligehold bevarer attraktive rammer for aktiviteterne, som foregår i dem og er med til at bevare bygningernes værdi.

 

Bæredygtighed

Albertslund Kommune skal fastholde og udvikle sin position som førende på miljø- og klimaområdet, hvilket skal understøttes i driften og udviklingen af de kommunale ejendomme. Bæredygtige løsninger skal indtænkes ved fremtidige renoveringer og nybyggerier. Bæredygtighed skal forstås i bred forstand - både i et miljømæssigt, økonomisk og socialt perspektiv. Hele byen skal tilpasses lavtemperaturfjernvarme inden 2026 – herunder også de kommunale ejendomme. Energiforbruget skal reduceres, så forvaltningen tager sin andel af opgaven med at omstille Danmark til et fossilfrit samfund inden 2050.

 

Dataudvikling

Data for de kommunale ejendomme er et vigtigt redskab for at Albertslund kan styre udviklingen af de kommunale ejendomme. Data skal forbedres, detaljeres og løbende opdateres for at understøtte arbejdet med de øvrige områder i ejendomsstrategien. Data bruges i sammenligningen med andre kommuner i en diskussion om fastlæggelse af serviceniveau.

Arbejdsgange digitaliseres, så Albertslund Kommune kan agere som en professionel bygherre med klare krav til hvordan forvaltningen ønsker at modtage data fra rådgivere, entreprenører og håndværkere.

 

Ejendomsstrategien opstiller de overordnede principper, der skal arbejdes med på ejendomsområdet i de kommende år. I forlængelse af ejendomsstrategien udarbejdes 2-årige arbejdsprogrammer for ejendomsadministrationens arbejde til politisk drøftelse, hvor principperne udmøntes i konkrete målsætninger.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ejendomsstrategien godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet aspekterne af “bæredygtigt byggeri” foldes mere ud frem mod ØU, herunder særligt brug af træ i byggerier.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ejendomsstrategi 2019 Ejendomsstrategi 2019
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 2019 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer på skolerne.

Sagsfremstilling

I budget 2019 blev besluttet at bruge 2 mio. kr. på opgradering af de pædagogiske og faglige læringsmiljøer på de 4 folkeskoler i Albertslund.

Fælles for alle skolerne vil de i foråret 2019 i samarbejde med skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne blive mere konkrete i deres valg af tiltag på skolerne.

 

Herstedvester skole

Skolen ønsker en opgradering, således at indearealerne inspirerer til læring. De indvendige fællesarealer bliver udsmykket med matematiske og naturfaglige læringscitater, og det bliver muligt at følge historiske tidslinjer på gangene. Det bliver skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne, som i løbet af foråret arbejder på, hvordan skolen skal udsmykkes.

 

Herstedøster skole

Skolen ønsker en opgradering af den fælles skolegård, så den er inspirerende for mellemtrinet. Alle klasseværelser har direkte udgang til udearealerne, og skolen ønsker at alle elever i mellemtrinet får udgang til spændende områder, som opfordrer til motion og læring. Herstedøster skole har over en årrække forbedret udearealerne en del, men den store skolegård er ikke opdateret. Skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne vil i løbet af foråret arbejde på, hvordan udearealerne skal forbedres.

 

Herstedlund skole

Skolegården mellem Drivhusfløjen og svømmehallen bliver ikke benyttet optimalt. Det var engang legeplads for indskolingen og SFO, da de brugte Drivhuset, men nu bliver den ikke længere benyttet. Skolen ønsker at indrette området med udekøkken og overdækning, hvor klasserne kan have ude aktiviteter i tilknytning til undervisning. Det bliver skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne som i løbet af foråret arbejder på hvordan udearealerne skal forbedres.

 

Egelundskolen

Skolen ønsker en opgradering, hvor eleverne får stor medbestemmelse på, hvor pengene bliver benyttet. Skolen vil i foråret arbejde på at finde den mest optimal udnyttelse af det afsatte beløb.

Økonomi

I budget 2019 blev afsat 2 mio. kr. til læringsmiljøer. De indstilles fordelt ligeligt med 500.000 kr. til hver skole.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering hos BSU.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til opgradering af læringsmiljøerne, fordelt med 500.000 kr. til hver skole og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte beløb til opgradering af læringsmiljøerne.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på en revurdering ud fra de faldne bemærkninger.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2019 (bevilling)

Anledning

Det skal tages stilling til frigivelse af midler til fornyelse af byudstyr i 2019 herunder nye affaldskurve og picnicpladser.

Sagsfremstilling

I perioden 2018-2020 er der afsat 3 mio. Kr. i budgettet til fornyelse af byudstyr i Albertslund. I 2018 er der foretaget en digital registrering af alt byudstyr i parker, byrum og på stier, som ligger til grund for planlægningen af den samlede udskiftning. Registreringen viser hvor byudstyret er placeret i byen og hvilken stand det er i.

I 2018 blev det prioriteret at rydde gammelt, ubenyttet byudstyr, sætte nye affaldskurve i Albertslund Centrum og udskifte stiskilte. Rydningen er gennemført, der er sat nye affaldskurve i Albertslund Centrum og der er udarbejdet en plan for udskiftning af stiskiltene.

I 2019 er der afsat 750.000,- til den fortsatte fornyelse. Fokus vil være på at udskifte affaldskurve på stier og ved busstoppesteder og etablere picnicpladser i de grønne områder.

 

Udskiftning af affaldskurve

Registreringen har vist, at der er et stort behov for at udskifte affaldskurve, da der er stort slid i form af rust, hærværk og graffiti. Som udgangspunkt foretages en 1 til 1 udskiftning, hvor slidet er størst, primært på stier og ved busstoppesteder. Der udskiftes til en model med tilsvarende cylindriske design, som er benyttet tidligere, men i en galvaniseret udgave i stedet for lakeret. De steder, hvor der er størst risiko for hærværk og graffiti, opsættes der affaldskurve af tilsvarende typer, som dem der står i centrum og Kanalgaden. De er udført i en godstykkelse, der kan holde til et vidst slid. Øvrige steder kan der opsættes affaldskurve i tilsvarende design, men i en mindre godstykkelse, så anskaffelsesprisen holdes nede.

 

Etablering af picnicpladser

Registreringen har vist at de fleste bordbænkesæt i byen er defekte grundet råd i træværk eller hærværk, og der er derfor behov for en udskiftning. Tidligere har det primært været løse bordbænkesæt, som har stået i de grønne områder. Mange er flyttet til skjulte steder i beplantning, hvor adgangen besværliggøres for drift og renhold, og hvor der kan forekomme uhensigtsmæssigt ophold.

 

I stedet for at lave en 1 til 1 udskiftning med løse bordbænkesæt, vil der blive etableret picnicpladser på faste steder i byens grønne områder, med udgangspunkt i den nye picnicplads ved legepladsen i Kongsholmparken.

 

Picnicpladserne etableres med ca. 2-5 bordbænkesæt, der fastmonteres i et underlag af grus og med tilhørende affaldskurve samt mulighed for at grille efter behov.

 

Der etableres 6 antal picnicpladser som følger:

 • 2 Picnicpladser i Kongsholmparken
 • 1 Picnicplads i Egelundsparken
 • 2 Picnicpladser på Grønningen
 • 1 Picnicplads i Birkelundsparken/ Hyldemarken

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at udskiftes affaldskurve for 350.000 kr. og at der etableres picnicpladser for samlet 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. til fornyelse af byudstyr i 2019 herunder nye affaldskurve og picnicpladser og
 2. at udgiften på 0,75 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Byudstyr i Albertslund Kommune Byudstyr i Albertslund Kommune
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Plan for kontrolindsats vedrørende ulovlig overnatning i bygninger

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2019 har forvaltningen fået til opgave at se nærmere på, hvordan man kan sikre sig mod ulovlige overnatninger på byggepladser og i bygninger generelt. Derudover er der ønske om, at der iværksættes en målrettet informationskampagne overfor bygherrer og entreprenører for at komme problemet til livs. Foruden en udvidet kommunikation, skal kontrolindsatsen på området øges. Det skal ligeledes undersøges om det kan kræves, at medarbejdere på byggepladser skal bære ID.

Forvaltningen vil på denne baggrund fortage følgende indsatser:

 

 • Alle større byggepladser forvaltningen har kendskab til vil få foretaget ét eller flere syn (alt efter størrelse og byggeriets tidsmæssige omfang). Tilsynet vil ikke omfatte de kommunale byggepladser og byggepladser med Bo-Vest som bygherrer, da der allerede er kontraktlige forhold og tilsyn som sikrer, at der ikke sker ulovlig beboelse i forbindelse med disse byggearbejder.
 • Forvaltningen vil foretage en screening af alle beboelsesejendomme (samkøre digitale registre), med henblik på at udpege, hvor der ifølge folkeregisteret er for mange personer tilknyttet samme adresse i forhold til bygningens størrelse (BBR).
 • Forvaltningen vil endvidere udarbejde målrettet information om ulovlig overnatning til dem der skal bygge – private, såvel som til de professionelle bygherrer.
 • Forvaltningen vil i forhåndsdialoger med entreprenør og bygherrer indskærpe, at der ikke gives tilladelse til overnatning på byggepladser.
 • Forvaltningen vil inddrage arbejdstilsynet, hvis der i forbindelse med tilsyn er forhold, som gør dette relevant.

 

Forvaltningen forventer, at arbejdet bliver tilrettelagt, som nævnt nedenfor:

 

Kontrolindsats (på baggrund af anmeldelse)

Kontrolindsatsen består dels af forundersøgelser og dels af konkrete tilsyn. Hvis forvaltningen modtager oplysninger om ulovlig overnatning, vil forholdet blive undersøgt nærmere. I den første del af undersøgelsen vil forvaltningen tjekke op på en række forhold, såsom BBR, lokalplan og tidligere byggesager, for at sikre, at de juridiske forhold er afdækket. Alt efter udfaldet af researchen vil anmeldelsen enten kunne henlægges, eller der vil blive varslet tilsyn af ulovlige forhold. Oplysninger fra tilsynet vil enten føre til et standsningspåbud, eller at sagen henlægges. Politiet har jf. § 20 i byggeloven pligt til at bistå forvaltningen med at opnå adgang til en ejendom, og til at gennemføre en afspærring og rømning, hvis der er fare for ophold i bygningen.

 

Screening af ulovlig beboelse

Det er i dag muligt at samkøre digitale registre. Forvaltningen vil derfor undersøge muligheden for at trække data over folkeregistertilmeldte beboere i beboelsesejendomme og samkøre disse med oplysninger fra BBR, med henblik på at undersøge, om der er ejendomme, hvor der bor flere personer end der er værelser til (maks. 2 personer per rum, jf. boligreguleringsloven). Forvaltningen vil undersøge muligheden for at få disse data udstillet i GIS. Herved kan det undersøges, om der er særlige områder, fx med kældre, hvor der kan være tegn på at disse ulovligt bliver benyttet til beboelse. Det er forvaltningens vurdering, at det i sådanne områder vil være formålstjenligt at igangsætte en informationskampagne. Screeningen vil også kunne udpege ”tomme” boliger (boliger uden folkeregistertilmelding).

 

Informationskampagne

Der skal informeres om reglerne for overnatning på flere måder. Kommunens hjemmeside skal indeholde centrale informationer om muligheder for overnatning. Der skal udarbejdes information, målrettet bygherre og entreprenører, som kan vedlægges byggetilladelserne. Derudover forventer forvaltningen at informere bredt via Albertslund Posten, samt at gennemføre informationskampagner målrettet specifikke områder eller målgrupper efter behov.

 

Identifikation af byggepladsmedarbejdere

Der er et politisk ønske om, at forvaltningen undersøger muligheden for, om der kan stilles krav til, at arbejdere på en byggeplads bærer identifikation. Forvaltningen vil undersøge dette forhold nærmere.

 

 

Lovgrundlag

Byggeloven og planloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at planen for kontrolindsats vedrørende ulovlig overnatning i bygninger godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes den estimeret omkostning.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler fra den særlige vedligeholdelsesramme (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til særlige vedligeholdelsesarbejder på  de kommunale ejendomme og arealer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger midlerne til særlige vedligeholdelsesarbejder frigivet til følgende arbejder:

  

Hvidbrovej

Der er konstateret store skader på Hvidbrovej. Disse bør udbedres i forbindelse med, at der udlægges nyt slidlag og etableres længdeparkering på Hvidbrovej. Rabatterne er nedslidte, vejafvandingen med vejbrønde og ledninger er flere steder i dårlig stand, ligesom overkørslerne til boligområdernes p-pladser trænger til at blive renoveret.

 

Tilgængelighed busstoppesteder

Forbedring af tilgængeligheden ved busstoppesteder i henhold til den udarbejdede rapport fra medlemmer af handicaprådet, med særligt fokus på udbedring af trapper fra stisystemet i andet niveau.

 

Bygangen

I Bygangen nedenfor Vognporten (udfor slagteren og fiskehandleren m.fl.) trænger de nuværende skærvebede til at blive renoveret og få et andet udtryk, således foreslås enkelte plantebede helt fjernet, de øvrige plantebede foreslås forsynet med stålkanter, som de andre bede i centeret, og tilplantes.

 

Brandvej i Kanalgaden

Der skal etableres en adgangsforhold for redningskøretøjer (brandvej) fra Albertshus’ p-plads og til Kanaltorvet og Føtex i henhold til myndighedskrav om brandveje bl.a. forstærkning af belægning og minimumsbredde på køreareal.

 

Grussti i Kongsholmparken

Ved etablering af diget med grussti på toppen nedenfor Vandhaverne blev dette tilpasset terrænet, og der mangler derfor ca. 100 meter grussti for at få  forbindelse til eksisterende sti i parken, herudover er der behov for at hæve stien gennem granskoven på en strækning af ca. 30 meter mellem diget og St. Vejleå, da stien her i vinterhalvåret flere gange har været oversvømmet.

 

Renovering af toiletter på Rådhuset

Forvaltningen har gennem en årrække været i gang med at renovere toiletterne på Rådhuset. De gamle toiletter har flere gange dannet grobund for skimmelsvampevækst, som har forringet arbejdsmiljøet for de ansatte. Forvaltningen ønsker derfor at fortsætte renoveringen af toiletterne.

 

Fysiske tilpasninger på Rådhuset

Der er gennem de senere år rykket flere medarbejdere ind på Rådhuset bl.a. som følge af budgetaftaler. Senest blev det på kommunalbestyrelsens møde i april besluttet at øge bemandingen på børne- og familieområdet. Der er behov for midler til mindre fysiske tilpasninger og indkøb af inventar for at skabe plads til disse nye medarbejdere.

Økonomi

I budget 2019 blev afsat 5,868 mio. kr. på den særlige vedligeholdelsesramme. Heraf er bevilget 0,15 mio. kr. til flytning af Billedskolen (kommunalbestyrelsen april 2019). Desuden indstilles i særskilt sag på kommunalbestyrelsen til juni 2019 anvendt 3,111 mio. kr. til bygning M. Herefter resterer 2,607 mio. kr. på den særlige vedligeholdelsesrammen, som indstilles frigivet til de beskrevne projekter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,607 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til særlige vedligeholdelsesarbejder

 

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde grundet stålkanter omkring bede.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekt - Holsbjergvej / Gadagervej (bevilling)

Anledning

Der er udarbejdet et trafiksikkerhedsprojekt på Holsbjergvej og Gadagervej i Værkstedskvarteret, og der skal frigives anlægsmidler til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

På mødet i kommunalbestyrelsen den 12. september 2017 blev det besluttet at gennemføre midlertidige foranstaltninger på Gadagervej i form af vejbump samt forsøgsvis at lukke for trafik mellem Gadagervej og Holsbjergvej. Det blev ligeledes besluttet, at effekten af de midlertidige foranstaltninger skulle evalueres efter en periode på et halvt år. Evalueringen foreligger nu og er blevet udarbejdet på baggrund af trafiktællinger, herunder hastighedsmålinger, samt spørgeskemaundersøgelser til borgere og virksomheder, begge dele er udført både før og efter etablering af de midlertidige foranstaltninger. Henvendelser vedrørende trafiksikkerhed i Værkstedskvarteret som forvaltningen har modtaget før og efter etablering af foranstaltningerne er også med til at danne grundlag for evalueringen.

 

Evalueringen har vist det hensigtsmæssigt at permanentgøre de midlertidige trafikale foranstaltninger, og derfor har forvaltningen fået udarbejdet et skitseprojekt som kan øge trafiksikkerheden i Værkstedskvarteret. Trafiksikkerhedsprojektet har fokus på at skabe en trafiksikker skolevej og en mere tryg Gadagervej. Skitseprojektet tager desuden højde for, at kvarterets veje benyttes til både erhvervs- og boligmæssige formål.

 

På budget for 2018 er der afsat 2 mio. kr. til et trafiksikkerhedsprojekt i Værkstedskvarteret med tiltag på Gadagervej og Holsbjergvej. Udførelsen af projektet er med udgangspunkt i skitseprojektet sat til at koste 1,9 mio. kr.

   

Trafiksikkerhedsprojekt i Værkstedskvarteret

Værkstedskvarteret er et industrikvarter, og derfor bliver vejene i kvarteret Gadagervej, Holsbjergvej og Rydagervej benyttet til erhvervskørsel, herunder kørsel med lastbiler. Gadagervej giver desuden adgang til boligkvartererne Askebo, Egebo og Lange Eng, og stisystemet benyttes af skolebørn, som cykler i skole.

 

Forslaget til trafiksikkerhedsprojektet i Værkstedskvarteret indeholder følgende:

 • Hastighedsgrænsen på Gadagervej og Holsbjergvej sænkes fra 50km/t til 40km/t
 • Der etableres fire pudebump, tre på Gadagervej, et på Holsbjergvej (pudebump er støjsvage og virker fartdæmpende)
 • Der etableres en sluse til store/tunge køretøjer på Gadagervej, umiddelbart nord for Holsbjergvej
 • Der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af Holsbjergvej, stien forbinder stinet med underføring under Roskildevej
 • Eksisterende cykelsti i den sydlige side af Holsbjergvej ophæves og der opsættes forhindringer for cyklister
 • Eksisterende hævede flader opgraderes og oversigtsforhold sikres

 

På den eksisterende sti langs Holsbjergvej skal skolebørnene ikke krydse Holsbjergvej, men passere adskillige overkørsler med ringe oversigtsforhold. I den nye løsning skal skolebørnene krydse Holsbjergvej to gange, men i krydsningspunkter hvor der etableres hævede flader med gode oversigtsforhold for trafikanter, som benytter sti og vej. På den eksisterende cykel- og gangsti opsættes der forhindringer som sikrer, at stien i fremtiden kun vil blive brugt som gangsti, dette understøttes af markeringer på belægningen.

 

Da den midlertidige vejlukning har bevirket, at lastbiler har bakket retur, særligt på Holsbjergvej, og der ikke er nogen vendemulighed, etableres der en sluse for store køretøjer i den sydlige del af Gadagervej. Trafiktallene fra evalueringen viser, at vejlukningen ikke har nedbragt antallet af lastbiler på Gadagervej, og derfor vurderer forvaltningen, at en sluse for store køretøjer ikke vil medføre mere trafik med store køretøjer på Gadagervej. Slusen kan ikke passeres af personbiler, hvilket betyder, at Gadagervej, Holsbjergvej og Rydagervej ikke kan benyttes som rundstrækning. Det er muligt at indrette slusen med passage for cyklister, men forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at cyklisterne færdes på stisystemet og anbefaler derfor en sluseløsning uden passage for cyklister. Oplever borgerne, at det er utrygt at færdes på Gadagervej, vil det også være mest hensigtsmæssigt, at de benytter stisystemet. Der etableres pudebump på både Gadagervej og Holsbjergvej.

 

Der er udarbejdet to skitseprojekter som er identiske med undtagelse af sluseløsning med og uden passagemulighed for cyklister:

 • Skitseprojekt A, sluse uden passagemulighed for cyklister
 • Skitseprojekt B, sluse med passagemulighed for cyklister

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. januar 2019

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen på Økonomiudvalgets møde den 6. november 2018. På baggrund af den tidligere fremsendte sag har der været ønsket en ændring i det foreslåede projekt. Ændringen medfører, at der ikke længere foreslås etableret en stiudvidelse i den nordlige side af Holsbjergvej, men at den eksisterende infrastruktur benyttes til at afvikle cykel- og gangtrafik.

 

Ændringen i projektet medfører følgende

Den eksisterende gangsti i Holsbjergvejs nordlige side bliver lavet om til en cykelsti for cykeltrafik i vestgående retning. Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti i Holsbjergvejs sydlige side vil blive indrettet således, at stien vil have et gangareal og et cykelareal. Gangarealet vil ligge tættest på overkørslerne til virksomhederne, men adskilt af et friareal som sikrer, at bilisterne vil kunne køre frem og orientere sig uden at overskride gangarealet. Gangarealet vil blive belagt med gule majs, en belægning som kendes fra andre gangarealer i kommunen. Den enkeltrettede cykelsti med cykeltrafik i østgående retning kommer til at ligge mellem gangarealet og vejbanen. Steder der skal passeres af biler vil blive markerede med blå cykelfelter og cykelsymboler.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 21. maj 2019

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen på møde i Miljø- & Byudvalget den 26. februar 2019. Forvaltningen har tilpasset projektet således, at det indeholder følgende: 1 sæt pudebump på Holsbjergvej, 3 sæt pudebump på Gadagervej, samt en sluse for store køretøjer. De eksisterende hævede flader på Holsbjergvej renoveres. Den dobbeltrettede cykelsti i den sydlige side af Holsbjergvej bibeholdes og der etableres blå cykelfelter hvor cykelstien passerer overkørslerne til virksomhederne.

Personalekonsekvenser

I forbindelse med projektet vil forvaltningen se på muligheden for at inddrage nyttejobbere, som er tilknyttet kommunens Materialegård, hvilket særligt vurderes, at være en mulighed i forhold til mindre projekter som trafiksikkerhedsprojektet måtte aflede. Der vil være tale om projekter som fx kan omhandle forskønnelse i området.

Kommunikation

Økonomibilag er lukket af hensyn til fremtidigt udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes et detailprojekt til etablering ud fra skitseprojekt A, med sluse uden passagemulighed for cyklister,
 2. at der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 0,1 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 og
 3. at udgiften finansieres med 1,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2018.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 7. januar 2019,

 1. at der udarbejdes et detailprojekt til etablering ud fra skitseprojekt A, med sluse uden passagemulighed for cyklister,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr. i 2019 til projektet,
 3. at udgiften på 1,250 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet det hertil afsatte rådighedsbeløb i 2018 forudsættes overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen i april 2019

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 21. maj 2019,

1. at der udarbejdes et detailprojekt til etablering ud fra skitseprojekt A, med sluse uden passagemulighed for cyklister,

2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,915 mio. kr. i 2019 til projektet og

3. at udgiften på 0,915 mio. kr. finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. oktober 2018, pkt. 3:

Sagen oversendes til ØU.

 

Qasir Mirza (A) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

 

Økonomiudvalget, 6. november 2018, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til Miljø- og Byudvalget, idet den ønskes bedre belyst i fht. de faldne bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaarde Hansen (C) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Trafiksikkerhedsprojekt i Værkstedskvarteret Trafiksikkerhedsprojekt i Værkstedskvarteret
2 Oversigtskort Oversigtskort
3 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse
4 A Holsbjergvej, uden passagemulighed for cyklister A Holsbjergvej, uden passagemulighed for cyklister
5 B Holsbjergvej, med passagemulighed for cyklister, B Holsbjergvej, med passagemulighed for cyklister,
6 Gadagervej Gadagervej
7 Eksempel på overkørsel Holsbjergvej Eksempel på overkørsel Holsbjergvej
8 Projektbeskrivelse_ver4 Projektbeskrivelse_ver4
9 Bevillingsskema - 03-05-2019 Bevillingsskema - 03-05-2019
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)

Anledning

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej. Projektet foreslås kun delvis gennemført med henblik på trafiksanering gennem en hastighedsreduktion nu, og endeligt projekt udsat til 2022 når byggeriet i Roholmsparken er afsluttet.

Sagsfremstilling

En trafik- og støjsanering af Roholmsvej vil bestå i nyt slidlag og en indsnævring af vejen gennem opstribning og etablering af spærreflader. Udbygningen af Roholmsparken med to boligområder, anlæg af en ny adgangsvej til boligområderne og fornyelse af Roholmsparken betyder dog, at Roholmsvej i perioden 2020 til 2022, skal benyttes til afvikling af en betydelig mængde tung transport til og fra området. Transporten vil forkorte levetiden på et nyanlagt slidlag og den opstribning, som skal udgøre de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

For at investere de 0,7 mio. kr. som er afsat til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mest hensigtsmæssigt, foreslår forvaltningen, at der foretages en trafiksaneringen gennem en hastighedsreduktion ved midlertidig opstribning af Roholmsvej med maling samt, at der etableres midlertidige heller og skiltning som kan genbruges i det endelige projekt. Forvaltningen foreslår endvidere, at de endelige arbejder i form af nyt slidlag og opstribning med termoplast, udsættes til byggeprojekterne i Roholmsparken er afsluttet, efter planen i 2022. Alternativt kan midlerne overføres til en trafikal helhedsløsning for Herstedvestervej, på strækningen mellem Vestskovej og Roskildevej, som vil indeholde tiltag som medfører forbedret fremkommelighed og øget trafiksikkerhed samt indsatser for at bekæmpe trafikstøjen fra vejen.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. maj 2019

Der anmodes om frigivelse af bevilling til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej på strækningen mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Den aktuelle hastighedsgrænse på Roholmsvej er 50 km/t. De fysiske forhold indbyder dog trafikanterne til at køre hurtigere end hastighedsgrænsen tillader. Med en trafiksanering af Roholmsvej indrettes vejen, så den er tilpasset den gældende hastighedsgrænse. Derfor foreslås det, at kørebanebredden på Roholmsvej reduceres fra 5 m til 3,25 m, hvilket gøres ved at etablere en rød vejmidte på 3,5 m. Hermed er der stadig plads til at vejen kan betjene busserne. Ved busstoppestederne vil trafikken blive ledt udenom evt. holdende busser. Der vil desuden blive etableret heller i vejmidten for at synliggøre ændringerne i kørebanerne, hvilket fx sker ved busstoppestederne og ved indkørslen til Teglmosevej. Det forventes, at denne løsning kan nedsætte gennemsnitshastigheden og støjniveauet reduceres, svarende til 1-1,5 dB. Det vurderes, at disse arbejder koster ca. 0,7 mio. kr.

 

Skal støjniveauet reduceres yderligere skal der dog lægges et støjreducerende slidlag på Roholmsvej, som kan yde en gennemsnitlig støjreduktion på ca. 2 dB over slidlagets levetid.

 

Tiltagene vurderes samlet set, at kunne reducere støjen fra Roholmsvej svarende til 3-4 dB.

 

Miljø- og Byudvalget behandlede en sag den 19. marts 2019 om at etablere midlertidige trafiksanerende foranstaltningen på Roholmsvej og hermed vente med at etablere en permanent løsning til arbejderne i Roholmparken var afsluttede, efter planen i 2022. Argumentet for at vente med at etablere en permanent løsning er, at tunge køretøjer som skal til og fra byggerierne i Roholmparken vil slide på et nyanlagt anlæg.

 

Økonomi

Trafik- og støjsanering af Roholmsvej forventes, at koste 1,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb på 0,5 mio. kr. finasieres af de afsatte midler på 1,9 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej og Gadagervej idet dette projekt er sat til at koste 0,915 mio. kr.

Økonomi

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 blev forvaltningen bedt om at give et overslag på hvad det ville koste at trafiksanere Roholmvej. Projektet blev vurderet til at koste 0,7 mio. kr. Da der var tale om et trafiksaneringsprojekt var der i denne pris ikke medregnet støjsvagt slidlag. Projektet blev i det endelige budget for 2019 til et projekt som skulle omfatte både trafik- og støjsanering, men til samme overslag som blev givet til trafiksaneringen. Skal Roholmsvej støjsaneres, skal der udlægges et nyt slidlag, dette slidlag foreslås udlagt når anlægsarbejderne i Roholmsparken er afsluttet og det foreslås yderligere, at der til den tid afsættes yderligere midler evt. fra en asfalt- eller støjpulje således, at der er en samlet pulje til det endelige og samlede trafik- og støjsaneringsprojekt. Det forventes, at der skal afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til at realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Roholmsvej opstribes med maling, og at der etableres heller og skiltning,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til gennemførelsen af det midlertidige projekt,
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og
 4. at det endelige trafik- og støjsaneringsprojektet på Roholmsvej udsættes til 2022.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 8. maj 2019,

 1. at Roholmsvej trafik- og støjsaneres,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.,
 3. at udgiften finansieres med 0,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet og
 4. at udgiften finansieres med 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojektet Holsbjergvej og Gadagervej

 

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 13:

 

Sagen udsættes.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der undersøges en overslagsprisfor anlæggelse af en cykelsti langs Roholmsvej.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi
2 RHV-D-TV-7404_0.pdf RHV-D-TV-7404_0.pdf
3 RHV-D-TV-7403_0.pdf RHV-D-TV-7403_0.pdf
4 RHV-D-TV-7402_0.pdf RHV-D-TV-7402_0.pdf
5 RHV-D-TV-7401_0.pdf RHV-D-TV-7401_0.pdf
6 Motorstøj og dækstøj Motorstøj og dækstøj
7 Bevillingsskema rev. 25-2019 Bevillingsskema rev. 25-2019
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Principper for anvendelse af bump

Anledning

På mødet i Miljø- og Byudvalget den 20. november 2018 blev der anmodet om principper for anvendelse af bump.

Sagsfremstilling

Transportministeriet har efter flere års erfaringsopsamling anbefalet, at der ved hastighedsdæmpende foranstaltninger i bynære områder, anvendes bump af typen modificerede cirkelbump. Udformningen af denne type bump gør dem nemme at anlægge inden for de foreskrevne krav. Bumpet har desuden en fremragende fartdæmpning for alle typer køretøjer.

På de veje som indgår i kollektive busruter, skal Movias krav til bump overholdes. Dette skyldes, at man har erfaret at visse typer bump foranlediger dårligt arbejdsmiljø for buschaufførerne, blandt andet i form af rygsmerter. I 2008 indskærpede Arbejdstilsynet, at tunge køretøjer skal kunne passere bump uden, at erhvervschaufførerne oplever dårligt arbejdsmiljø.

Movia anbefaler, at der ikke anvendes bump på strækninger med bustrafik. Hvor det er nødvendigt, har Movia godkendt, at der anvendes modificerede cirkelbump eller pudebump, begge typer bump overholder krav til arbejdsmiljø for buschaufførerne.

I industriområder hvor der forekommer en større mængde lastbiltrafik, anbefales det at der anvendes pudebump, denne bumptype har en udformning som sikrer, at lastbilchaufførerne oplever færrest mulige gener. Pudebump har desuden en god hastighedsdæmpende effekt på personbiler, dog ikke i samme omfang som f.eks. et modificeret cirkelbump. En personbil med stor afstand mellem hjulene, som f.eks. en Tesla, vil ved et pudebump ikke opleve samme grad af hastighedsdæmpende effekt som en smallere type personbil. I industriområder anbefales det, at der af hensyn til erhvervschaufførernes arbejdsmiljø anvendes pudebump.

Der vil være situationer hvor forholdene på en given lokalitet medfører, at der må findes en anden bumptype end modificerede cirkelbump og pudebump.

Der skal i valg af bumptype altid tages udgangspunkt i typegodkendte bump fra Vejdirektoratet.

Lovgrundlag

BEK nr. 381 af 27/05/2018

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der som princip anvendes modificerede cirkelbump og
 2. at der på strækninger med meget lastbil- og bustrafik som princip anvendes pudebump.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Vejbump principper for anvendelse Vejbump principper for anvendelse
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Parkeringspladser til pendling på Aldi parkeringsplads (bemyndigelse)

Anledning

Der skal tages stilling til placering af 16 pendlerparkeringspladser på Aldi-parkeringspladsen i Albertslund Centrum.

Sagsfremstilling

Forligskredsen omkring budget 2019 har besluttet, at der skal stilles flere parkeringspladser til rådighed for pendlere i nærheden af stationen.

Der kan placeres 16 parkeringspladser med god mulighed for adgang til stationen i den nordlige del af parkeringspladsen bag Aldi i Albertslund Centrum.

Disse pladser kan etableres ved skiltning og inden for en entreprisesum på 20.000 kr.

Der har været en dialog med CityCon om placeringen af disse pendlerpladser og der er herfra kommet en positiv tilkendegivelse for projektet.

Arealet kan anvendes til pendlerparkering indtil pladsen finder anden anvendelse.

Økonomi

Etablering af skiltning og henvisning 20.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der etableres 16 pendlerparkeringspladser på Aldi-parkeringspladsen i Albertslund Centrum og
 2. at udgifterne finansieres inden for driftsrammen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Pendlerparkering på Aldi-parkeringsplads Pendlerparkering på Aldi-parkeringsplads
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Principbeslutning om udbudsgrundlag for busser

Anledning

Buslinjerne 141, 143, 144 og 149 skal i udbud og der skal derfor træffes beslutning om, hvilke principper der skal være gældende for udbuddet.

Sagsfremstilling

Samtlige buslinjer som kører i Albertslund Kommune og som Albertslund Kommune er med til at finansiere skal i udbud. Det drejer sig om linjerne 141,143,144 og rute 149. Udbudsprocessen starter i foråret 2019, og busserne vil blive sat i drift sommeren 2022. For at linjerne kan blive sendt i udbud skal der træffes beslutninger om en række principper for udbuddet. Principperne skal afstemmes med de kommuner som Albertslund Kommune deler linjerne med, hvilket vil sige, at principperne for linje 141 og 149 skal afstemmes med Glostrup Kommune, og principperne for linjerne 143 og 144 skal afstemmes med kommunerne Vallensbæk, Egedal og Ballerup. På baggrund af de principper som kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune beslutter for udbuddet, arbejder forvaltningen hen mod aftaler med de øvrige kommuner. Når aftalerne er kommet på plads bliver kommunalbestyrelsen præsenteret for det endelige udbudsgrundlag på mødet til oktober 2019. Det endelige udbud kan indeholde en række optioner som gør det muligt på et senere tidspunkt at vælge det endelige produkt. Optioner kan dog gøre det endelige produkt dyrere, idet optioner er med til at skabe usikkerheder for tilbudsgiver omkring det produkt, der skal leveres.

 

Der skal træffes beslutning om følgende principper

Rute 141 og 149

Princip

Albertslund Kommune

Movia anbefaler

Infotainment

JA

JA

Reklamer

JA

JA

Buslængde

12m

12m

Drivmiddel

Nulemission (budgetforlig 2019)

Fossilfri

Kontraktlængde

Lang (mest gunstig ved valg af nulemission)

Kort (tilpasset letbanens åbning)

Linje 143 og 144 

Princip

Forvaltningen

Movia

Infotainment

JA

JA

Reklamer

JA

JA

Buslængde

12m

12m

Drivmiddel

Nulemission (budgetforlig 2019)

Fossilfri

Kontraktlængde

Lang (mest gunstig ved valg af nulemission)

Kort (5+2år)

 

Indstilling

Direktøren for Miljø, By, Kultur & Beskæftigelse indstiller:

 1. at der træffes principbeslutning om at der i kommunens busser fra 2022 vil være infotainment,
 2. at der vil være reklamer,
 3. at buslængden vil være 12 m og
 4. at forvaltningen arbejder for en nulemissions-løsning i form af el-busser og hermed længere kontrakter som er tilpasset en nulemissions-løsning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Oversigt, linjer Oversigt, linjer
2 Udbudsgrundlag A19 Udbudsgrundlag A19
3 Præsentation opstartsmøde A19 01042019.pdf Præsentation opstartsmøde A19 01042019.pdf
4 Notat om reklamer og infotainment Notat om reklamer og infotainment
5 Principper for udbud A19 Principper for udbud A19
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Grøn varetransport

Anledning

I budgetaftalen 2019 blev der afsat 60.000 kr. til at afprøve grøn varelevering til Rådhuset i en forsøgsperiode på 12 måneder. Formålet er at fremme den grønne omstilling.  

Sagsfremstilling

Et internt udvalg bestående af repræsentanter fra Indkøb & Udbud, Drift & Service og Miljø & Teknik har gennemgået mulighederne og er nået frem til nedenstående forslag.

Det foreslås, at Rådhuset nedbringer antallet af vareleverancer ved at påvirke de interne indkøbsmønstre i retning af færre leverancer. Målsætningen er et skift fra otte-ti daglige leveringer til Rådhuset til to-tre ugentlige leveringer i 2020.

Samtidig foreslås det, at to-tre af kommunens andre enheder i en forsøgsperiode omlægger deres indkøbsmønstre for at få et indtryk af, hvad indsatsen betyder i forskellig kontekst.

Indsatser:

 • Rådhusets indkøbsmønster kortlægges og der lægges en strategi for at nedbringe antallet af enkeltvise bestillinger. Indkøbsmønsteret hos de enkelte bestillere ændres i et samarbejde mellem Rådhusets miljøgruppe og Indkøb & Udbud.
 • De 60.000 kr. der er afsat til indsatsen anvendes til at gennemføre adfærdsændringer i første omgang på Rådhuset og i de 2-3 andre udvalgte enheder, og i anden omgang for alle kommunale enheder. F.eks. kan midlerne gå til kampagne og infomateriale om bæredygtige indkøb, undervisning af decentrale indkøbere, inddragelse af ledere og dialog med leverandører.
 • Miljø- og klimaeffekten beregnes for Rådhusets vareleveringer på baggrund af kørselsmønstret for de fire største leverandører.
 • Albertslunds indkøbspolitik 2018-2020 rummer også en prioritering af leverandører, der 1) lever op til internationale miljøstandarder for transport og 2) anvender bæredygtige drivmidler ved indkøb af transportydelser og nye køretøjer. Denne indsat vil fortsat blive prioriteret for at understøtte, at leverancernes miljøbelastning reduceres yderligere.
 • Sideløbende med indsatsen foreslås det, at kommunen anvender sit medlemskab af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) til at præge SKIs udbud i retning af flere krav til leverandørernes bæredygtighed.

 

Forslaget indebærer, at opgaven løftes internt i et samarbejde mellem Indkøb & Udbud, Drift & Service og Miljø & Teknik fremfor ved et eksternt firma. Udvalget har afholdt møde med Citylogistik, der pt. leverer transportservicen ved at samle leveringerne på et lager i Roskilde eller Lyngby-Taarbæk og udbringe varerne samlet i elbil i intervaller ønsket af kunden. Udvalget har fravalgt samarbejdet med Citylogistik, da det 1) ikke vurderes, at deres service giver mindre kørsel generelt, 2) der vil være en række opgaver i forbindelse med leveringen, som firmaet ikke vil kunne løse og 3) udgifterne til levering vil være betydelige i forhold til, at vi allerede betaler fragt som del af varens pris. Desuden har udvalget lagt vægt på kulturen i Albertslund med at arbejde lokalt med adfærdsændringer via systematisk miljøledelse. Ved selv optimere varetransporten kan der opnås adfærdsændringer både på afsender- og modtagersiden.  

 

Økonomi

Der er afsat 60.000 kr. at afprøve grøn varelevering til Rådhuset.

Miljøkonsekvenser

Der forventes at være positive miljøkonsekvenser ved indsatsen i form af reduceret klima- og miljøpåvirkning fra mindre kørsel. Miljøpåvirkningen følges som en del af sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til grøn varetransport godkendes.

Beslutning

Udvalget foreslog at tilføje et indstillingspunkt.

 

2. at ordningen evalueres efter 18 mdr.

 

Tiltrådte indstillingens pkt. 1 og 2.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Grøn varetransport til Rådhuset Grøn varetransport til Rådhuset
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - Regnskab og Beretning 2018

Anledning

Regnskab og Beretning for 2018 er nu godkendt af bestyrelsen i Agenda Center Albertslund og skal nu endelig godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat i alt 1.328.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund, fordelt med 518.000 kr. fra det skattefinansierede område og 405.000 kr. fra renovationsområdet og 405.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger.

Derudover har Agenda Center Albertslund modtaget et tilskud på 390.000 kr. fra HOFOR (Vand- og Spildevand).

Kommunikation

Sagen er behandlet på Brugergruppemøde den 14. marts 2018

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Agenda Center Albertslunds Regnskab og Beretning 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 ACA Beretning 2018 pdf ACA Beretning 2018 pdf
2 Agenda Center Albertslund årsregnskab 2018.pdf Agenda Center Albertslund årsregnskab 2018.pdf
3 Underskrevet revisionsprotokolat Underskrevet revisionsprotokolat
4 Underskrevet regnskabserklæring Underskrevet regnskabserklæring
Tilbage til toppen

20. MBU /ØU/KB - Grønt regnskab 2018

Anledning

Grønt regnskab 2018 er klar

Sagsfremstilling

Grønt regnskab 2018 kan ses på http://groentregnskab.albertslund.dk/

 

Grønt regnskab indeholder:

 

 • Et overordnet grønt regnskab for kommunen som geografisk enhed
 • Underordnede regnskaber for den kommunale virksomhed, borgerne og erhverv

 

Grønt regnskab følger udviklingen for varme, el, vand, affald, transport, CO2 udledning, indkøb, natur og pesticidforbrug.

 

Hovedkonklusionerne for 2018:

 

 • Elforbrug i de kommunale ejendomme er faldet med 2,3 %. Faldet skyldes primært udtag af bygningsmasse. Elforbruget i de kommunale ejendomme har været svagt faldende siden 2013.
 • Varmeforbruget i de kommunale ejendomme er faldet med 3,7% (graddagskorrigeret). Faldet skyldes primært udtag af bygningsmasse. Varmeforbruget i de kommunale ejendomme har været relativt jævnt siden 2014.
 • Varmeforbruget i boliger er stort set uændret, mens varmeforbruget i erhverv er steget med 3,7% pga. et større naturgasforbrug.
 • Genanvendelsesprocent for hele kommunen er steget med 15% over de sidste fire år. Affaldsmængderne er svagt stigende, men ligger lavt sammenlignet med de øvrige Vestegnskommuner.
 • Biltrafikken i Albertslund har været stigende siden 2013. I 2018 er biltrafikken steget med 2,3%. Det er især den gennemkørende trafik, der stiger på Motorring 4 og Roskildevej. Lokaltrafikken i Albertslund er svagt faldende.
 • Den kollektive trafik viste i 2018 et fald i antallet af buspassagerer, mens antallet af togpassagerer er uændret.
 • Cyklismen er faldet i 2018, svarende til knap 1. mio. færre cyklede kilometer. Dette sker efter en årrække med stigning i antallet af cyklede kilometer.
 • Den samlede CO2 udledning fra vores energiforbrug er steget, primært på grund af større udledning fra elproduktionen og større forbrug af naturgas. Dog med det forbehold, at elforbrug er baseret på 2015-data, da nyere data ikke findes.
 • Økologiprocenten faldt med 2% i 2018 til 78% samlet set. Faldet skyldes primært indkøb i SFO'er og Klubber samt hos Ældreplejen, mens økologiprocenten i børnehusene har et gennemsnit på 92% økologi. Børnehusene har i gennemsnit serveret 92% økologi siden 2016.
 • Miljømærkede indkøb er stigende. Over de sidste tre år er der sket en stigning på 8% i andelen af miljømærkede vaske- og plejemidler.
 • Pesticidkoncentrationen er blevet målt i 2018 og viser meget lave koncentrationer væsentligt under grænseværdierne både i regnvandsbassiner og i grundvandet.

 

 

Konklusionerne uddybes i bilag.

 

Grønt regnskab har siden 2016 været ramt af dataforsinkelser, der primært skyldes omstruktureringer som følge af Persondataforordningen. Det rammer især eldata, vandata og CO2data. Det grønne regnskab opdateres efterhånden som data indkommer. Dataforsinkelserne er beskrevet i bilag.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Grønt regnskab 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Status 2018 Status 2018
2 Dataforsinkelser 2018 Dataforsinkelser 2018
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om brug af træ og bæredygtigt nybyggeri

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om brug af træ og bæredygtigt nybyggeri

Sagsfremstilling

"Forvaltningen undersøger mulighederne for at beregne den samlede miljøbelastning for nye byggerier i kommunen i hele deres forventede levetid, således at dette kan indgå i vurderingen i forhold til materialevalg, hvor kommunen har indflydelse på dette, samt i stillingtagen til lokalplaner mv. I beregningen kan indgå materiale- og energiforbrug, genanvendelse, CO2-udledning ved produktion af byggematerialer, opvarmning mv.

 

Målet er, at der i forbindelse med udbud og lokalplaner for alle fremtidige byggerier i kommunen sikres en reel reduktion af CO2-udslip og miljøbelastning, herunder at der bygges mest muligt i træ og mindst muligt med beton.

 

 

Begrundelse

I en række artikler her i foråret, bl.a. i Børsen d. 13/2-2019 "Bygherre opfører bæredygtigt byggeri med økonomien i vater" om den nye boligbebyggelse i Lisbjerg ved Århus opført i træ samt i Politiken d. 19/4-2019 "Dansk byggeri vil rykke fra politikerne på klimaet" fremgår det at byggeri udgør en meget stor del af CO2-udledningen, nemlig helt op mod 40% på globalt plan. Men det fremgår også, at det bestemt er muligt at gøre noget ved problemet.

 

Cement som er en af hovedbestanddelene i beton er global det enkelte produkt som bidrager mest med klimabelastning. 8% af den samlede CO2 udledning til atmosfæren stammer fra cementproduktion. Dette skyldes at der både udledes CO2 fra opvarmningen fra kalken der medgår i produktionen, men også at kalken selv udleder store mængder CO2. Så indtil der udvikles cementtyper som ikke er baseret på kalk, må vi som ansvarlig klimakommune finde alternativer til at anvende beton. Et ton beton medfører nemlig udledning af et ton CO2.

 

Her er træ den oplagte mulighed, ikke blot spares der CO2 fra cementen, men træet er i sig selv en deponering af store mængder CO2. Der opstår således en positiv klimaeffekt i stedet for en negativ.

 

Som en ekstra bonus får vi også byggerier med mere spændende arkitektur og bedre indeklima."

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forvaltningen fremlægger alternative forslag til et eller flere af de planlagte boligbebyggelsesprojekter, således at det/de kan bygges i træ og ikke beton.

Beslutning

Sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

22. MBU - Orientering fra formanden - maj

Anledning

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

A - Invitation til interessentdag i BIOFOS

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Invitation til interessentdag i BIOFOS Invitation til interessentdag i BIOFOS
Tilbage til toppen

23. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - maj

Sagsfremstilling

 

A - Status for busbetjeningsmuligheder

 

B - Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland

 

C- Tilbud på bycykler fra By- og Pendlercykelfonden

 

D - Fjernvarmeledningsudskiftning i Albertslund Syd

 

E - Brandsikkerhed på plejecentre

 

F - Årsrapport for risikostyring

 

G - Danmark for målene - forvaltningens bidrag

 

H - Grøn forskønnelse på kommunale arealer og institutioner

 

I - Luftrensere i institutioner

 

J - Herstedvang 9-15, vurdering af A.O. Johansens afskærmning

 

K - Dispensation om opførelse af afskærmning, Herstedvang 9-15 - afgørelse

 

L - Oplag på Herstedvang 9-15 - svar på henvendelse

 

M - Vand- og spildevandsregning 2018 - HOFOR 

 

N - Bivenlig kommune og giftfri have

 

O - Status på moderniseringen af udebelysningen - Landsbyer

 

P - Byplanmøde 2019 i Køge den 3. - 4. oktober

 

Q - Henvendelse fra Enhedslisten vedr. cylklister

 

R - Henvendelse fra Enhedslisten vedr. trafikproblemer og hul i stier

 

S - Fastlæggelse af Linc rute i Hersted Industripark

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Høringssvar fra Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Status for busbetjeningsmuligheder Status for busbetjeningsmuligheder
2 Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland.pdf Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland.pdf
3 Bycyklen_CORE_Albertslund_tilbud_190401 (002).pdf Bycyklen_CORE_Albertslund_tilbud_190401 (002).pdf
4 Henvendelse fra By- og Pendlercykelfonden med tilbud på bycykler Henvendelse fra By- og Pendlercykelfonden med tilbud på bycykler
5 Tilbud fra Bycykelfonden, april 2019 Tilbud fra Bycykelfonden, april 2019
6 Fjernvarmeledningsudskiftning ved renoveringsprojekt Fjernvarmeledningsudskiftning ved renoveringsprojekt
7 Notat om brandsikkerhed på plejecentre Notat om brandsikkerhed på plejecentre
8 Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger.pdf Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger.pdf
9 E. Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1 E. Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1
10 Årsrapport Alberslund Kommune 2018 Årsrapport Alberslund Kommune 2018
11 Danmark for målene - kommunens bidrag Danmark for målene - kommunens bidrag
12 Grøn forskønnelse på kommunale arealer og institutioner 1 1 1 2 Grøn forskønnelse på kommunale arealer og institutioner 1 1 1 2
13 Orientering afprøvning af luftrensere Orientering afprøvning af luftrensere
14 Herstedvang 9-15 - Vurdering af AO Johansen afskærmning i forhold til refleksion af trafikstøj Herstedvang 9-15 - Vurdering af AO Johansen afskærmning i forhold til refleksion af trafikstøj
15 Herstedvang 9-15 - Orientering om afgørelse Herstedvang 9-15 - Orientering om afgørelse
16 Svar på brev af 18. marts 2019 om oplag på Herstedvang 9-15 Svar på brev af 18. marts 2019 om oplag på Herstedvang 9-15
17 Spørgsmål og svar i AP vedrørende vandregning fra HOFOR - 2018 Spørgsmål og svar i AP vedrørende vandregning fra HOFOR - 2018
18 Notat - Bivenlig Kommune og Giftfri Have, orientering Notat - Bivenlig Kommune og Giftfri Have, orientering
19 MBU - Status på moderniseringen af udebelysningen - Landsbyer MBU - Status på moderniseringen af udebelysningen - Landsbyer
20 Program Program
21 Forslag til behandling i MBU Forslag til behandling i MBU
22 Henvendelse fra Enhedslisten vedr. trafikproblemer mm Henvendelse fra Enhedslisten vedr. trafikproblemer mm
23 LINC i Hersted Industripark LINC i Hersted Industripark
24 Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

24. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen