Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 22. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Brian Palmund (V)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg af skoleleder Ulla Olin, Herstedvester Skole
2. BSU/ØU/KB - Unge i risikozonen (Budgetaftale 2019), høring
3. BSU/ØU/KB - Aula anvendelsesstrategi
4. BSU/SUS/ØU/KB - Sager omgjort af Ankestyrelsen
5. MBU/BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport Klub - Ny placering
6. MBU/BSU/ØU/KB - Kommunale funktioner i byggeriet med Albertshøj etape 3
7. BSU - Orientering fra formanden
8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
9. BSU - Eventuelt

1. Tema - Besøg af skoleleder Ulla Olin, Herstedvester Skole

Anledning

Besøg af skoleleder Ulla Olin, Herstedvester Skole.

Sagsfremstilling

Ulla Olin orienterer om ændringer af skolens organisering i afdelinger og ledelsessammensætning fra skoleåret 2019/2020.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Unge i risikozonen (Budgetaftale 2019), høring

Anledning

Unge i risikozonen - Budgetaftale 2019, høring.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet:

”Til at styrke indsatsen i forhold til unge, som er i risikozonen, etableres et samarbejde mellem klubområdet og Den Kriminalpræventive Enhed (DKE), der skal frigøre ressourcer til, at DKE kan intensivere sin indsats for grupper, der er uden for klubbernes almenpædagogiske område. Der sker en kortlægning af ressourceanvendelsen.”

 

På den baggrund er der udarbejdet en kortlægning af det opsøgende arbejde i forhold til unge i risikozonen. Kortlægningen er vedlagt som notat.

 

Uddrag fra kortlægningen:

 • Skolernes SSP-lærere (primært opsøgende i dagtimerne).  
 • Den Kriminalpræventive Enhed (fire årsværk) arbejder med mentorstøtte og med at støtte og opkvalificere ungdomsklubmedarbejdere i arbejdet med unge i risikozonen.
 • Ungdomsklubberne (fordelt på 7 klubber og ad hoc opsøgende arbejde omkring klubben og i forhold til af klubben kendte unge). Ungdomsklubben har været gratis siden 2017 og flere unge, også unge i risikozonen, kommer i klubberne og flytter sig mellem klubberne. Herudover har klubberne en socialrådgiver, der arbejder med de unge på tværs af klubberne.

 

Såfremt Den Kriminalpræventive Enhed skal kunne intensivere sin indsats overfor grupper af unge, der falder uden for klubbernes almenpædagogiske opgave, kan følgende muligheder overvejes. Scenarierne er resultater af forskellige skaleringsgrader, hvor Den Kriminalpræventive Enhed kapacitetsopbygger klubområdet i større eller mindre omfang, eller håndterer målgruppen direkte, i større eller mindre omfang.

 

Scenarie 1

Alle opgaver med gråzone-unge varetages af klubområdet, og Den Kriminalpræventive Enhed frigør tid til mentorindsatser - Estimeret 1 årsværk, der frigøres på klubområdet til at arbejde forebyggende og ud af klubberne.

 

Scenarie 2

Kapacitetsopbygning af ungdomsklubben til at rumme målgruppen in-house. Dette vil frigøre ressourcer for Den Kriminalpræventive Enhed, da stabsenheden ikke skal understøtte arbejdet i selve klubben, men alene brobygge. Samtidig vil det resultere i et løbende ressourcetræk for stabsenheden, som følge af omfattende kapacitetsopbygning, der skal vedligeholdes på grund af personaleudskiftning.

 

Scenarie 3

Kapacitetsforøgelse af Den Kriminalpræventive Enhed. Der kan blive tilført ressourcer til stabsenheden, eksempelvis i form af et årsværk fra klubområdet. Dette vil betyde, at klubområdet råder over et årsværk mindre – et årsværk, der overføres fra det almenpædagogiske normalområde til det kriminalpræventive specialområde. Årsværket vil i Den Kriminalpræventive Enhed uden videre styrke indsatsen overfor gråzone-unge. Medarbejdertimerne vil blive lagt i det specialpædagogiske team (OPS) og anvendt til brobygning, understøttelse og kapacitetsopbygning ude i klubberne og i byen alt efter behov, således at der trækkes ressourcer fra mentoropgaverne i situationer, hvor der skal varetages kritiske operative udgående opgaver, og omvendt. Et årsværk overføres fra klubområdet til Den Kriminalpræventive Enhed.

 

Scenarie 4

Bevare den nuværende fleksibilitet i samarbejdet mellem Den Kriminalpræventive Enhed og klubberne om børn og unge i risikozonen. Den Kriminalpræventive Enhed har som kriminalpræventiv specialenhed ansvaret for at opsøge målgruppen, brobygge og integrere målgruppen ind i klubben og samtidig sikre, at personalet har de fornødne kompetencer til at varetage opgaven. Scenariet belaster i mindre omfang det almenpædagogiske arbejde med de øvrige klubmedlemmer, da Den Kriminalpræventive Enhed i en periode arbejder in-house i klubben, frem til indsatsen vurderes bæredygtig. Fleksibel ordning, da indsatsen sættes ind i den klub, der oplever udfordringerne.

 

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at frigøre kompetencer fra klubområdet til Den Kriminalpræventive Enhed, peges der på scenarie 1 eller 3.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 24. april 2019

Kasper Fisker og Kirsten Lyngs Jørgensen er inviteret til at deltage under punket til udvalgsmødet den 22. maj, som ønsket af udvalget.

Økonomi

Scenarie 1. Der frigøres 500.000 kr. på tværs af klubområdet til forebyggende arbejde på tværs af klubberne.

Scenarie 3. Der flyttes 450.000 kr. fra ungdomsklubarbejdet fra klubområdet til Den Kriminalpræventive Enhed.

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 11. april til den 11. maj 2019 hos MED-udvalg i Den Kriminalpræventive Enhed og klubberne samt hos BUPL.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sagen sendes i høring fra den 11. april 2019 til den 11. maj 2019.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2019, pkt. 2:

Udsatte sagen. 

Beslutning

Sagen sendes tilbage til direktørområdet med henblik på en revurdering ud fra de faldne bemærkninger.

 

 

 

Bilag

1 Styrkelse af indsatsen ifht unge, som er i risikozonen Styrkelse af indsatsen ifht unge, som er i risikozonen
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Aula anvendelsesstrategi

Anledning

Godkendelse af anvendelsesstrategi for den nye fælles kommunikationsplatform - Aula.

Sagsfremstilling

Aula er den nye digitale kommunikationsplatform mellem forældre, børn, unge og medarbejdere i skole, SFO og dagtilbud i landets kommuner. Aula kommer til at erstatte Skole Intra og SFO’ernes system fra 1. august 2019 og vil erstatte Alia på dagtilbudsområdet i løbet af 2020. Det forventes, at klubberne og andre kommunale fritidstilbud på sigt også kan blive en del af Aula.

 

Anvendelsesstrategien for Aula i Albertslund Kommune beskriver de strategiske beslutninger, samt retningslinjerne for brug af Aula. Der er behov for retningslinjer, så funktionerne anvendes efter hensigten.

 

Aula skal være forældrenes digitale indgang til skole, SFO og dagtilbud. I Aula skal forældre have overblik over relevante data om deres børn, lige fra ugeplaner, årsplaner, elevplaner, skemaer og resultater fra prøver til nyheder og billeder. Forældre i Albertslund er mangfoldige, og derfor skal information og kommunikation i Aula være kort og god. Målet er at sikre god skriftlig kommunikation i Aula, som alle forældre uanset baggrund kan og vil benytte.

 

Anvendelsesstrategien er udviklet i et samarbejde mellem direktørområdet og ledergrupperne i afdelingerne for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse. Skoler og daginstitutioners MED-udvalg, deltagere fra BUPL og Kreds 25 har ligeledes kommenteret og givet input til anvendelssesstrategien.

 

Skoler og dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg har haft udkast til anvendelsestrategien til kommentering.

Tilbagemeldingerne viser, at det er vigtigt for de enkelte skoler at få udarbejdet lokale principper og sikre, at der er information og kurser til forældre om overgangen til Aula.

 

Efter godkendelse af anvendelsesstrategien vil den blive foldet ud på de enkelte skoler og daginstitutioner. Der skal i samarbejde med bestyrelser og medarbejdere udarbejdes planer for, hvordan, hvor meget og hvad Aula lokalt skal bruges til for at sikre god skriftlig kommunikation.

 

I forbindelse med overgangen til Aula, udarbejdes der fra afdelingen Skoler & Uddannelses side informationsbreve om brugen af Aula til medarbejdere og forældre.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 22. maj 2019.

Videopræsentation af Aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=j59vCKas2f0&feature=youtu.be

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at anvendelsesstrategien for Aula godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) undlod at stemme.

Bilag

1 Anvendelsesstrategi for Aula Anvendelsesstrategi for Aula
Tilbage til toppen

4. BSU/SUS/ØU/KB - Sager omgjort af Ankestyrelsen

Anledning

Kommunalbestyrelsen er fra og med 2018 forpligtet til hvert år aktivt at drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet som følge af en ændring af Retssikkerhedsloven § 79b.

Sagsfremstilling

Kommunens omgørelsesprocent opgøres årligt af Børne- og Socialministeriet på baggrund af tal fra Ankestyrelsen. Ministeriets opgørelse viser, at der i 2018 blev klaget over 51 sager fra Albertslund Kommune, hvilket er nøjagtigt samme antal som i 2017. I 2018 blev 35 procent af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er et fald i forhold til 2017, hvor 43 procent af sagerne blev omgjort. På landsplan er omgørelsesprocenten 36.

 

Børne- og Socialministeriet har endvidere set på udvalgte bestemmelser på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet. På børneområdet er der klaget til Ankestyrelsen over 14 sager fra Albertslund Kommune og omgørelsesprocenten er 60. På voksenområdet er der klaget til Ankestyrelsen over 13 sager fra Albertslund Kommune og omgørelsesprocenten er 38. Både på børne- og voksenområdet er der tale om en stigning i andelen af omgørelser sammenlignet med 2017. Det bemærkes dog, at der tale om et mindre antal sager.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven og Serviceloven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at statistikken tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede om muligt, at borgerrådgiveren inddrages i hjemvisning af sager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Bilag

1 Statistik fra Børne- og Socialministeriet 2018 Statistik fra Børne- og Socialministeriet 2018
Tilbage til toppen

5. MBU/BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport Klub - Ny placering

Anledning

Der skal tages stilling til placering af Albertslunds Motorsport Center (AMC), igangsættelse af lokalplan samt ændring af navn for klubben.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Hyldager Bakker projektet i juni 2018 blev det besluttet, at AMC skal flyttes til en ny lokalitet og med samme pædagogiske værdi som i dag. Forvaltningen har undersøgt, hvor klub og baner kan placeres. Analysen er vedlagt som bilag "Notat - Albertslund Motorsport Center".

Der har været afholdt en workshop med brugere, forældre, medarbejdere og ledelse af AMC. Her blev der især lagt vægt på væsentligheden af at kunne tilbyde både klubhus, værksted og kørsel så tæt på Albertslund Kommune som muligt for børn og unge, der er optaget af motorsport.

 

Albertslund Motorsportsklub

Det foreslås, at Albertslund Motorsport Center foreslås ændret til Albertslund Motorsport Klub (AMK) og bliver en klub for børn og unge op til 18 år, der kan lide at dyrke motorsport. Klubben bliver som de øvrige klubber, opdelt i en fritidsklub, hvor der er betaling, og en ungdomsklub, som er gratis. Det foreslås, at AMK bliver en klub, der sportsmæssigt arbejder for bredden af børn og unge. En klub hvor børn og unge kører på klubbens køretøjer og hvor det ikke er muligt at opbevare egne køretøjer. Herudover vil private og eller foreninger ikke kunne benytte klubhus og baner i klubbens åbningstid. Årsagen til dette forslag, er, at det giver bedre muligheder for at skabe et stærkere pædagogisk miljø for de børn og unge, der kommer på AMK. Det foreslås, at der tilknyttes baner til elcross og elgokart i Albertslund. Kørsel på el giver mulighed for at dyrke motorsport i Albertslund, da det ikke støjer, kørsel på el passer med kommunens miljøprofil og samtidig vurderes det, at der også kan arbejdes pædagogisk med de unge om brugen af elkøretøjer. AMK skal være en klub, hvor der eksperimenteres med at køre på el-cross og el-gokart i Albertslund Kommune, og hvor al anden kørsel foregår ved at leje baner i andre kommuner. Kørsel til andre baner sker i mindre omfang, medmindre AMK opnormeres med et årsværk. Det vurderes, at de unge er optagede af at køre og i mindre grad optagede af mekanik, hvorfor det er muligt helt at omstille kørslen til el i løbet af en årrække. AMK er en klub, hvor bevægelse er i centrum, og derfor skal der også findes udendørs muligheder for boldspil og anden bevægelse i nærheden af AMK.

 

Placeringsmuligheder

Forvaltningen har på baggrund af analysen arbejdet videre med 2 modeller for etablering af et nyt AMK i Albertslund Kommune.

 

De 2 modeller er:

·       AMK med klubhus, værksted, el-cross bane og evt. el-gokart bane, begge baner til begynderkørsel

·       AMK med klubhus og værksted i eksisterende erhvervslejemål.

Det er forudsat, at der er behov for ca.130 m2 klubhus og ca. 500 m2 værksted. Banernes størrelser kan varieres.

 

Klub, værksted og bane på Stadion

Det er muligt at placere klubhus, værksted og baner på en mindre del af Albertslund Stadions fodboldbaneareal. For at dæmpe lyden for almindelige motocrosserne skal der etableres en 9 m. høj støjvold, som vil kræve en del plads. Derfor er der arbejdet på en bane til el-crossere og el-gokarts, som støjer væsentligt mindre og er mere miljøvenligt.

 

Arealbehovet for både bygninger, adgangsveje, parkering og baner for denne model vil være max. 20.000 m2 svarende til ca. 9% af Stadions samlede fodboldbaneareal.

 

Der er udarbejdet 2 forslag til placering. Ved placering mod nord er det nye AMK placeret med adgangsvej fra Gamle Landevej. Ved placering mod syd er det placeret med adgangsvej via en forlængelse af Egelundsvej. Arealet mod nord anvendes i dag til at afholde store fodbold- og håndboldstævner. Desuden vil en placering mod nord medføre, at der vil blive nedlagt 3 baner mod 2 baner, hvis det placeres mod syd. Placeringen mod syd er samtidig det område, der i dag er mest afskærmet fra det øvrige Stadion. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at det nye AMK placeres mod syd. Konsekvenserne ved at placere AMK på Stadion er beskrevet i bilag.

 

For at kunne opføre bygninger på de to placeringer, skal der vedtages en ny lokalplan.

 

Processen ved et nyt AMK på Stadion vil være, at der udarbejdes et skitseforslag for den valgte løsning samtidigt med at lokalplansprocessen opstartes. Efter lokalplanen er vedtaget, kan det nye AMK opføres og banerne anlægges. Opstartes lokalplansprocessen nu forventes en ny lokalplan at blive vedtaget marts 2020, og den nye klub kan stå færdig den 1. april 2021. Der vil derved ikke blive behov for genhusning, da det i forbindelse med planlægningen af Hyldager Bakker har vist sig, at der først er behov for at nedrive AMK’s eksisterende bygninger pr. 1. juni 2021. Det er en forudsætning for overholdelse af procesplanen, at både placering af AMK besluttes og lokalplanen igangsættes nu.

 

Klub og værksted i erhvervslejemål uden bane

Der er ikke fundet andre steder i kommunen, som er velegnede til nybyggeri af klub og værksted. Der er derfor i afsøgningen efter steder uden baner kigget på erhvervslejemål, der kan ombygges til klub og værksted. Der findes d.d. en del ledige erhvervslejemål i den ønskede størrelse, men ingen lejemål har mulighed for at etablere et grønt udeareal til trampolin eller fodbold. Alle arealer omkring lejemålene er udlagt til parkering.

 

Hvis der lejes et erhvervslejemål, skal der vedtages en ny lokalplan, der ændrer anvendelsen af bygningen fra erhverv til kommunale funktioner.

 

For at kunne gennemføre ovenstående kræves det, at der indgås lejeaftale og at der opstartes lokalplansarbejde og ombygges før ibrugtagning, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt med op til 2 års tomgangsleje forud for ibrugtagning.

Eksempel på egnet erhvervslejemål er vedlagt som bilag.

 

Tidshorisonten vil være den samme som for Stadion byggeriet, hvis indgåelse af lejekontrakt, udarbejdelse af skitseforslag og igangsættelse af lokalplan besluttes nu.

Økonomi

Nedenstående er et groft overslag på de estimerede omkostninger til etablering af nyt AMK (anlæg af det nye AMK finansieres af Hyldager Bakker, men skal rummes indenfor anlægsrammen):

 

Stadion løsning

18 mio. kr. 

 

 

Erhvervslejemål løsning (ombygning og 2 års tomgangsleje)

9 mio. kr.

Hertil årlige lejeomkostninger 

0,4 mio. kr.

 

Pædagogisk:

Køb af el-crossmaskiner (10 stk. á 90.000 kr.) 900.000 kr.

Køb af el-gokartmaskiner (10 stk. á 100.000kr.) 1 mio. kr.

 

Begge priser er ekskl. software, da denne afhænger af et konkret projekt.

Indkøb af el-maskiner kan ikke finansieres af projektet Hyldager Bakker. Der skal derfor findes en alternativ finansiering, som afsættes i budgettet eller der kan rejses penge via fundraising evt. i samarbejde med Gate 21.

 

Leje af ekstra trailer                                 20.000 kr.

Et ekstra årsværk                                 500.000 kr.

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 23. maj til den 14. juni i klub MEDudvalg og venneforening. Høringssvarene vil ligge til behandlingen i Økonomiudvalget den 18. juni.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at klubhus, værksted og baner til elkøretøjer etableres ved Albertslund Stadion,
 2. at AMK placeres jf. bilag "Stadion areal mod syd" på Albertslund Stadion og
 3. at lokalplanen igangsættes.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

4.   at sagen sendes i høring fra den 23. maj til den 14. juni til ØU i klub MEDudvalg og venneforening samt Idrætsrådet,

5.   at Albertslund Motorsportscenter skifter navn til Albertslund Motorsportsklub og oprettes med fritidsklub og ungdomsklub og

6.   at Albertslund Motorsportsklub ikke opbevarer private maskiner og at private og foreninger ikke kan benytte klub og baner i åbningstiden.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 21. maj 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingens pkt. 1-3.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.  

Beslutning

Udvalget oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

1 08.05.19 Procesplan 08.05.19 Procesplan
2 08.05.19 Erhvervslejemål 08.05.19 Erhvervslejemål
3 10.05.19 Notat - Albertslund Motorsport Center 10.05.19 Notat - Albertslund Motorsport Center
Tilbage til toppen

6. MBU/BSU/ØU/KB - Kommunale funktioner i byggeriet med Albertshøj etape 3

Anledning

Det skal besluttes, hvilke kommunale funktioner der skal flyttes ind på niveau 2 i Albertshøj plejeboliger etape 3.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for at indplacere forskellige kommunale funktioner på niveau 2 i Albertshøj plejeboliger etape 3. Der er i alt ca. 1200 m² til rådighed.

 

Der er set på følgende scenarier: 

1A: Sundhedsplejen og Familiehuset

2A: Musikskolen

3A: Visitationen fra Sundhed, Pleje og Omsorg

 

Der er derudover set på følgende scenarier, såfremt der er overskydende m² til rådighed: 

1B: Tandplejen

1C: Motoriksal

1D: Private sundhedsfunktioner

1E: Det Åbne Aktivitetstilbud

1F: Familiehuset fra Albertsvænge

 

De enkelte scenarier er særskilt uddybet i vedhæftede bilag "Notat - Kommunale funktioner", og volumenstudier i form af plantegninger af de enkelte scenarier er vedlagt sagen som bilag "Volumenstudier".

 

I de fleste scenarier frigives kommunale lokaler og bygninger, og der vil blive udarbejdet en sag senere med uddybende undersøgelser af, hvad der skal ske med disse, såfremt de fraflyttes.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie 1A samt 1D. Disse beskrives i det følgende:

 

Scenarie 1A: Sundhedsplejen (Damgårdsvej 18) og Familiehuset (Sletteland 20-22)

Undersøgelserne viser, at de behov som Sundhedsplejen og Familiehuset aktuelt har, vil kunne imødekommes ved at samle de to funktioner på niveau 2 i etape 3.

 

Sundhedsplejen har et opsøgende perspektiv, idet faggruppen normalt er den første, der opfanger mistrivsel blandt børn, og sammen med Familiehuset vil samlingen af funktionerne give synergi i det forebyggende arbejde. Sundhedsplejen og Familiehuset har allerede i dag et direkte samarbejde og planlægger og afholder i fællesskab gruppetilbud for udsatte borgere. Når de enkelte faggrupper og ledelser arbejder tæt sammen under samme fysiske rammer, vil der naturligt være vidensdeling faggrupperne imellem, med lettere koordinering og hurtigere samarbejde til følge. Dette vil være til stor fordel for de udsatte borgere, som alle samarbejder omhandler, hvor en hurtig indsats kan være helt afgørende.

 

Tilbuddene vil have umiddelbare driftsmæssige fordele ved at kunne dele lokalefaciliteter, og desuden vil begge tilbud drage fordel af at blive tilbudt nye optimerede lokaler og faciliteter. Funktionerne vil kunne få separat indgang med elevator direkte fra gadeplan, butiksplan og parkeringskælder og være centralt placeret i Albertslund Centrum i nærheden af offentlig transport og gode parkeringsmuligheder.

 

Ved denne løsning vil kommunens arealer på Sletteland 20-22 (Familiehuset) og Damgårdsvej 18 (Sundhedsplejen) blive frigivet og kan indtænkes i en byudvikling. Det koster ca. 770.000 kr. årligt tilsammen at drifte de to kommunale ejendomme.

 

Scenarie 1D

Det er desuden undersøgt, hvilke andre offentlige funktioner, der kan integreres med Sundhedsplejen og Familiehuset, såfremt videre undersøgelser af pladsoptimering viser, at der kan være yderligere kvadratmeter til rådighed på niveau 2 i etape 3.

  

En mulighed er at tilbyde private aktører de eventuelle resterende arealer i etape 3. I øjeblikket har Sundhedshuset henvendelser fra privatpraktiserende læger, fodterapeuter og psykologer, der ønsker at leje sig ind i det eksisterende sundhedshus, uden at de har lokaler at tilbyde. Der vil være tale om mindre indtægter ved husleje på omkring 1000 kr. pr. m² årligt. Denne løsning vil give mulighed for at fastholde bl.a. læger lokalt i Albertslund, og private sundhedsfaglige tilbud vil passe fint ind i regi af Sundhedsplejen, Familiehuset og det øvrige Sundhedshus.

  

Proces

Indretningsforslag skal endeligt udarbejdes i samarbejde med de involverede fagenheder, så det kan danne grundlag for prisindhentning i totalentreprisen.

 

Bilag

Der vedlægges volumenstudier af placering af de forskellige kommunale funktioner i etape 3. Herudover vedlægges notat, der beskriver alle scenarier.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat midler til indretning af kommunale funktioner på posthusgrunden. Forvaltningen arbejder videre med at kvalificere behovet for investeringer i forbindelse med indretningen.

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 23. maj 2019 og til den 6. juni 2019 til Sundhedsplejen og Familiehuset.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Sundhedsplejen og Familiehuset flytter til niveau 2 i Albertshøj etape 3, jf. version 1A, og
 2. at sagen sendes i høring fra den 23. maj 2019 til den 6. juni 2019.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at øvrige m² til rådighed skal anvendes til private aktører jf. version 1D på niveau 2 i Albertshøj etape 3 og
 2. at forvaltningen i samarbejde med konsulenter indretter lokalerne på niveau 2 i Albertshøj etape 3.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 21. maj 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingens pkt. 3-4.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingens pkt. 1-2, idet det undersøges til behandlingen i Økonomiudvalget om der tidligere er truffet en beslutning om placering af det åbne aktivitetscenter.

 

Brian Palmund (V) undlod at stemme.

 

Bilag

1 08.05.19 Volumenstudier 08.05.19 Volumenstudier
2 08.05.19 Notat - Kommunale funktioner 08.05.19 Notat - Kommunale funktioner
Tilbage til toppen

7. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A) Status for Rosenly.

B) Orientering fra Skolerådsmøde.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Befolkningsprognose.

B. Årlig redegørelse om sponsorstøtte - for året 2018.

C. Obligatoriske læringsforløb.

D. Lovforslag om justering af folkeskolen.

E. Sygefravær skoleområdet, 1. kvt. 2019.

F. Social mobilitet.

G. Skole-hjem-kommunikation i forbindelse med Aula.

H. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister.  

I. Ledelsesinformation Familieafsnittet.

J. Fælles valgfag skoleåret 2019/2020.

K. Henvendelse fra Ankestyrelsen om undersøgelse af kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge.

L. Nye klubbygninger, mageskifte Klub Svanen. Sag til behandling i Miljø- og Byudvalget, maj.

M. Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 2019. Sag til behandling i Miljø- og Byudvalget, maj.

N. Mundtlig orientering om Herstedøster Skole.

O. Høringssvar fra Herstedvester Skoles bestyrelse til tidligere sag.

P. Orientering om lærer personale marts 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet punkt I. behandles på udvalgsmødet i juni.

Punkterne A. og P. behandles på udvalgsmødet i august.

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke under punktet.

Bilag

1 A. Rapport 2019 Albertslund 20190423_ENDELIGE A. Rapport 2019 Albertslund 20190423_ENDELIGE
2 B. Årlig redegørelse om sponsorstøtte 2019 (Året 2018) B. Årlig redegørelse om sponsorstøtte 2019 (Året 2018)
3 C. Obligatorisk læringstilbud for 1 årige i udsatte boligområder C. Obligatorisk læringstilbud for 1 årige i udsatte boligområder
4 Lovforslag om justering af folkeskolen Lovforslag om justering af folkeskolen
5 K. Sygefravær skoler 1 kvt 2019 K. Sygefravær skoler 1 kvt 2019
6 Kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet Kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet
7 Brev om skole-hjem-kommunikation ifm. Aula Brev om skole-hjem-kommunikation ifm. Aula
8 H. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne H. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne
9 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Social & Familie Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Social & Familie
10 H. Sagsbehandlingsfrister - PPR H. Sagsbehandlingsfrister - PPR
11 I. Ledelsesinformation familieafsnittet 2019 april I. Ledelsesinformation familieafsnittet 2019 april
12 J. Fælles valgfag skoleåret 2019/2020 J. Fælles valgfag skoleåret 2019/2020
13 K. Henvendelse fra Ankestyrelsen K. Henvendelse fra Ankestyrelsen
14 L. MBU sag L. MBU sag
15 M. MBU sag M. MBU sag
16 Høringssvar Høringssvar
17 Orientering om lærer personale marts 2019 Orientering om lærer personale marts 2019
Tilbage til toppen

9. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Findes en strategi for Ipad i Dagtilbud?

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke under punktet.

Tilbage til toppen