Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Der var afbud til mødet fra:

 

Joan Marquardt (O)

Lasse Wilson (Øvrige Foreninger)

Tonny Nissen, suppleant for Lone Rytsel (Voksenskoler)


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Torsdag den 07. marts 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kantinen, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Lone Rytsel (Voksenskolerne)
 • Arne Lie-Olesen (Øvrige foreninger)
 • Per Gustafsson (Voksenskoler)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hanne Carlsen (BUS)
 • Lasse Wilson (Øvrige foreninger)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Ansøgning om godkendelse som forening fra foreningen PKAN
2. FOU - Kriterier for Initiativpuljen
3. FOU - Ansøgning om tilskud fra Initiativpuljen til sæbekasseløb
4. FOU - Forslag om fællessang
5. FOU - Orientering fra formanden
6. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
7. FOU - Orientering fra Foreninger og Voksenskoler
8. FOU - Eventuelt

1. FOU - Ansøgning om godkendelse som forening fra foreningen PKAN

Anledning

Foreningen Platform for kurdere fra Central Anatolien i Danmark (PKAN) ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

Foreningen PKAN har henvendt sig til forvaltningen med henblik på at søge om godkendelse i Albertslund Kommune efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til Danmark, dansk kultur og mellemfolkelig forståelse.

 

Foreningens bestyrelse har medlemmer fra Albertslund men også fra resten af landet. Foreningens medlemmer forventes at komme fra Albertslund og de øvrige kommuner på Vestegnen.

 

Vedtægterne lever op til de formelle regler i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgningen om godkendelse af Foreningen PKAN som folkeoplysende forening tiltrædes.

Beslutning

 Indstillingen blev tiltrådt. Foreningen PKAN er godkendt som folkeoplysende forening med ret til at låne kommunale lokaler fra dags dato.

Bilag

1 Vedtægter og referat - PKAN Vedtægter og referat - PKAN
2 Foreningsoplysninger - PKAN Foreningsoplysninger - PKAN
Tilbage til toppen

2. FOU - Kriterier for Initiativpuljen

Anledning

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 opdelt Initiativpuljen i 2, så Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget nu råder over hver deres del af puljen. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet forslag til nye kriterier for Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage nye kriterier for tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje:

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye kriterier for Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje. Kriterierne skal understøtte puljens formål, som er at yde støtte til nye initiativer, der kan udvikle foreningslivet i Albertslund Kommune og give muligheder for samarbejder på tværs af foreninger og eller med fx skoler og institutioner.

Initiativer kan fx være:

 • Udvikling af nye (forenings)tilbud
 • Aktiviteter for særlige målgrupper
 • Samarbejde foreninger imellem, eller samarbejde med eksterne parter som f.eks. skoler, institutioner, boligforeninger og lignende

I vurderingen af ansøgninger gælder herudover, at:

 • Initiativer for børn og unge prioriteres højest

Der gives ikke tilskud til:

 • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
 • Rejser/lejrture

 

 • Inventar

 

 • Der gives kun tilskud til redskaber og rekvisitter, som er direkte knyttet til den nye aktivitet

Økonomi

Der er i Budget 2019 afsat 75.000 kr. til Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje.

Indstilling

Direktøren for. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kriterierne for Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje godkendes

Beslutning

Kriterierne for Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje blev tiltrådt

Tilbage til toppen

3. FOU - Ansøgning om tilskud fra Initiativpuljen til sæbekasseløb

Anledning

DDS Albertslundgruppen søger FOU om tilskud på kr. 17.000 fra Initiativpuljen til sæbekasseløb

Sagsfremstilling

DDS Albertslund har planlagt et stort sæbekasseløb, som skal afvikles onsdag den 22. maj på stisystemerne i Albertslund Vest. Til materialer samt div. andet til afvikling af løbet søger DDS Albertslund Folkeoplysningsudvalget om tilskud fra Initiativpuljen på kr. 17.000.

 

DDS Albertslund har inviteret KFUM spejderne, Klub Svanen, Bakkens Hjerte, Storagergård, Baunegården og SFO Egeskoven til at deltage.

 

Der vil være poster undervejs i løbet, og der bliver serveret saft og suppe ved mållinien.

 

DDS Albertslund gennemførte i 2018 for første gang et sæbekasseløb, hvor 3 af de inviterede klubber deltog. Det var en stor succes - både på selve dagen, men også i ugerne optil, hvor børnene arbejdede med at bygge deres sæbekassebiler af genbrugsmaterialer, og hvad de ellers fandt, de kunne bruge - DDS Albertslund har derfor besluttet sig for at stå for afvikling af et sæbekasseløb igen, og de håber, endnu flere vil deltage i år.

 

Økonomi

Der er i 2019 kr. 75.000 i Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget tiltræder ansøgningen om støtte til sæbekasseløb på kr. 17.000 under forudsætning af, at minimum 3 af de inviterede foreninger/klubber tilmelder sig og deltager i sæbekasseløbet.

Beslutning

Udvalget besluttede at yde et tilskud på 12.000 kr., under forudsætning af at 3 foreninger deltager i sæbekasseløbet. Udvalget lagde vægt på genbrug af byggematerialer prioriteres.  

 

Bilag

1 Ansøgning til Initiativpuljen Ansøgning til Initiativpuljen
Tilbage til toppen

4. FOU - Forslag om fællessang

Anledning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget ønsker indført, at udvalgsmøderne indledes med en fællessang

Sagsfremstilling

Formand Susanne Storm Lind har gode erfaringer fra tidligere omkring effekten af at indlede møder og andre gruppesammenhænge med en fællessang, så derfor ønsker hun at stille forslag om, Folkeoplysningsudvalget fremadrettet indleder deres udvalgsmøder med en fællessang.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalgets møder fremadrettet skal indledes med en fællessang.

Beslutning

Forslaget blev tiltrådt som forsøg. Per Gustafsson medbringer guitar og sang til næste udvalgsmøde den 19. juni 2019.

Tilbage til toppen

5. FOU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Orientering fra KFU

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Undren fra Arne Lie om forvaltningen / KB har været vidende om organisationsændring på Forbrændingen.

 

 

Tilbage til toppen

6. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

A) Ekstern revision af foreninger vedr. 2017

 

Forvaltningen har modtaget revisionsrapporterne fra BDO om de udtrukne foreninger. Resultat af rapporterne er gennemgået ud fra retningslinier for revision af folkeoplysende foreninger vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2017. Ét enkelt tilfælde har givet anledning til en reaktion fra forvaltningen jf. retningslinierne. Der er tale om en mindre uoverensstemmelse, som er blevet modregnet i den pågældende forenings medlemstilskud for 2019. Forvaltningen vurderer, at resultaterne samlet set ikke giver anledning til yderligere handlinger. De vurderes til at være tilfredsstillende.  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1 Samlet afrapportering vedr. revison af 2017 Samlet afrapportering vedr. revison af 2017
2 Notat KFUM Spejderne i Albertslund.pdf Notat KFUM Spejderne i Albertslund.pdf
3 Notat Dialog 2.pdf Notat Dialog 2.pdf
4 Notat Tyrkiskkulturforening 2017.pdf Notat Tyrkiskkulturforening 2017.pdf
Tilbage til toppen

7. FOU - Orientering fra Foreninger og Voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Tonny Nissen supplerer for Lone Rytsel resten af perioden

 

B) Orientering fra IR

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

AOF har det svært. Billedet er generelt hos voksenskolerne.

 

Der er lavet tiltag i samarbejde mellem 3F og voksenskoler i hele landet om læseløft. Det er også igang i Albertslund.

 

ASK (Albertslund Sportsfiskerklub) er nedlagt. Nu har Albertslund kun én godkendt forening, der er fiskeklub.

 

Godt halvårsprogram med mange aktiviteter hos DDS Albertslund spejderne.

 

Referat fra IR kan læses på Albertslund Kommunes hjemmeside.

 

 

Tilbage til toppen

8. FOU - Eventuelt

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Tilbage til toppen