Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 22. januar 2019

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU/ØU/KB - Selvbetjent bibliotek - værtsrollen
2. KFU/ØU/KB - Resultatkontrakt Spillestedet Forbrændingen
3. KFU/ØU/KB - KMK Hensigtserklæring
4. KFU - Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje 2019
5. KFU - Kriterier for KFU's disponible midler
6. KFU - Orientering fra formanden - januar
7. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - januar
8. Eventuelt

1. KFU/ØU/KB - Selvbetjent bibliotek - værtsrollen

Anledning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om selvbetjent bibliotek, er der ønske om, at forskellige muligheder for værtsordninger overvejes, herunder om kommunens vagt skal varetage værtsordningen de første 6 måneder.

Sagsfremstilling

Bibliotekets oplæg til værtsskab i aften- og weekendtimerne, er foreslået på baggrund af interviews med nærliggende biblioteker om deres erfaringer med sikkerhed og tryghed i den selvbetjente åbningstid.

Bibliotekerne udtrykte, at det er bedre at forebygge med værtsskab frem for at konfliktstyre med vagtbemanding.

Biblioteket har, i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige opgavevaretagelse med længere åbningstid og flere borgere ind ad dørene, tænkt værtsskabet i aften- og weekendtimerne sammen med oprydnings- og logistikopgaver i biblioteksrummet. 

Udgift til værten dækkes indenfor Bibliotekets nuværende ressourcer. Der er altså ikke tale om frie lønmidler, så der kan foretages en nyansættelse eller ske en overførsel af lønmidler til Vagten.

Efter behandlingen af sagen i Kommunalbestyrelsen, er der blevet nedsat en lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vagten, Biblioteket og Administrationen, der har set på mulige modeller for værtsskab og vagt i den selvbetjente åbningstid:

1.     Vært fra Biblioteket og støtte fra vagten (indenfor nuværende ramme)
Værten skal understøtte diverse aktiviteter, udføre oprydnings- og logistikopgaver i biblioteksrummet og være imødekommende overfor de besøgende. Værtens tilstedeværelse skal gerne sikre, at de udfordringer, som nogle omegnskommuner har oplevet med fx hærværk og utilsigtet adfærd, undgås.

Værten kan ikke yde betjening i de traditionelle borgerservice- og biblioteksydelser, men have et kendskab til brugen af rummet og kunne besvare simple spørgsmål om fx ind- og udlån.

Værten er tilstede i den fulde åbningstid på aftener og i weekender. Hvis værten har brug for assistance, kan vagten, der er placeret på Rådhuset, tilkaldes, og vagten vil være tilstede i løbet af få minutter.

Vagten understøtter værten ved at holde øje via overvågningskameraer, der er monteret forskellige steder i biblioteksrummet. Hvis vagten observerer uhensigtsmæssig adfærd via kameraerne, kan vagten indenfor kort tid være tilstede på Biblioteket. Hvis der er behov for yderligere assistance, kan den udkørende vagt tilkaldes.

Indenfor vagtens nuværende ramme er det ligeledes muligt, at vagten går en runde på Biblioteket i løbet af aftenen, samt at vagten hjælper med aflåsning, når Biblioteket skal tømmes for besøgende og låses af.

2.     Vært fra Biblioteket og fast vagt i aftentimerne
I denne model vil værten være tilstede på aftener og i weekender på samme vis som i model 1. Værten understøttes af en fast vagt i aftentimerne mandag til torsdag fra kl. 18-22 (16 timer). Det vurderes ikke at være nødvendigt med en vagt i den selvbetjente åbningstid i weekenderne. 

Fokus for vagten vil være den observerende funktion, hvorfor der stadig er brug for en vært til oprydnings- og logistikopgaver.

Vurdering
Forvaltningen vurderer, at model 1 er tilstrækkelig, da vagten hurtigt kan være til stede på Biblioteket, hvis der opstår et behov derfor. Vagten på Rådhuset vil prioritere overvågningen via de opsatte kameraer, som giver et godt overblik over biblioteksrummet og de besøgenes adfærd - i et rum med mange blinde vinkler.

Efter idriftsættelsen den 4. marts 2019 vil arbejdsgruppen løbende være i dialog, særligt hvis der sker uhensigtsmæssig adfærd i den selvbetjente åbningstid. Der vil også være fokus på, om der er behov for at bibliotekets personale kan få efteruddannelse mhp. konflikløsning. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret, hvis der opstår udfordringer, og ellers med et orienteringspunkt efter 3 måneders drift.

Økonomi

Hvis model 2 skal blive en realitet, vil det kræve en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2019 (Risikostyringspuljen er nedlagt, så model 2 kan ikke finansieres af disse midler).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at model 1, hvor vagten understøtter værten på Biblioteket indenfor nuværende ramme, godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Resultatkontrakt Spillestedet Forbrændingen

Anledning

Resultatkontrakten mellem Foreningen Bag Forbrændingen og Albertslund Kommune skal fornys

Sagsfremstilling

Den nuværende resultatkontrakt mellem Foreningen Bag Forbrændingen og Albertslund Kommune udløber med udgangen af 2018. Den blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2015 og har dækket årene 2015-2018.

 

Den nye resultatkontrakt, som vil løbe fra 2019 - 2022, tager udgangspunkt i den eksisterende aftale og fortsætter af de spor, som blev lagt der, og som matcher Foreningen Bag Forbrændingens vedtægter, og Albertslund Kommunes ønsker. Her er der fokus på, at Forbrændingen skal præsentere og stimulere den aktuelle danske livescene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt kvalitetsniveau, samt at drive Forbrændingen som kulturhus for Vestegnens borgere. Derudover skal Forbrændingen være et mangfoldigt og tilgængeligt kulturhus, hvor der er plads til alle, og som både appellerer til det lokale byfællesskab og til kulturinteresserede fra resten af landet. Endelig skal Forbrændningen være medskabende i kreative processer samt facilitere og udvikle nye projekter og formater – og derved være en markant spiller på det danske livemarked.

 

Nyt i denne aftale er, at Forbrændingen skal bidrage ind i de kulturelle samarbejder, som Albertslund Kommune har med Kulturaftalen Metropol og Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Dette er noget, Forbrændingen har gjort løbende, men som nu bliver et krav. I aftalen er oplistet indsatser, som Forbrændingen skal levere som direkte konsekvens af aftalen og områder, hvor Forbrændingen skal være samarbejdspartner i udviklingen af kulturlivet i Albertslund Kommune.

 

Det fremgår af nuværende aftale samt vedtægterne for Foreningen Bag Forbrændingen, at Albertslund Kommune har en plads i bestyrelsen i Foreningen Bag Forbrændingen. Der har hidtil ikke været udpeget et bestyrelsesmedlem til denne post, derfor er punktet ikke indeholdt i det nye forslag til aftale.

Økonomi

Tilskuddet til Foreningen Bag Forbrændingen er i 2019 på 1.118.000 kr. Tilskuddet fremskrives på samme måde som Albertslund Kommunes budget og gives under forudsætning af budgettets vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Resultatkontrakten for 2019-2022 godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Resultatkontrakt med Forbrændingen 2019 - 2022 Resultatkontrakt med Forbrændingen 2019 - 2022
Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - KMK Hensigtserklæring

Anledning

Drøftelse af Albertslund Kommunes deltagelse i den kommende kulturaftale

Sagsfremstilling

 Albertslund Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Samarbejdet i Kulturmetropolen går nu ind i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet i en ny aftale - Kulturmetropolen 2020- 2023 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

For perioden 2016-19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen.  Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:

 • Festivaler og events 2.0
 • USKIK
 • Musikmetropolen

Albertslund Kommune har deltaget i flere forløb og projekter. Indenfor USKIK har repræsentanter fra biblioteket og forvaltningen deltaget i kompetenceforløb i starten af kulturaftalen. Forvaltningen har også været repræsenteret i arbejdsgruppen bag udviklingen af USKIK, og unge fra kommunen har deltaget i samarbejder med Cph Dox og Vestegnens Kulturuge. Festival og Events bestod i Albertslund Kommune af et samarbejde med Cph Dox og Albertslund Gymnasium omkring visningen af en dokumentarfilm med efterfølgende debat med instruktøren bag "Princesserne fra blokken." I Musikmetropol har kommunen været repræsenteret i udviklingen af flere projekter og er pt med i projektet "Urban Girls", som handler om at få unge, kvindelige rappere frem i rampelyset.

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.  

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Den næste aftale - Kulturmetropolen 2020 - 2023

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe grundlaget for at samarbejdet kan videreudvikles i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2020-2023.

I Kulturmetropolen 2020-2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som nu – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i foråret drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i 2019. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partneres ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale.

For at kulturcheferne og sekretariatet kvalificeret kan arbejde videre med både indholdet og økonomien i den kommende aftale er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen – med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkastet til indhold i den nye aftale, der er vedlagt i bilag – ønsker at fortsætte med samarbejdet i perioden 2020-2023.

Forvaltningen vurderer, at kulturaftalen bidrager med værdi og læring samt kulturtilbud, som kommunen ikke kunne have løftet alene. Specielt USKIK har været med til at give ungekulturen retning i Albertslund og har givet unge muligheden for at deltage i projekter, som har rykket ved deres kulturforståelse og skabertrang samt vist, hvad man kan opnå ved at engagere sig. Der er imidlertid en del uforløst potentiale i kulturaftalen i forhold til kommunens kulturinstitutioner. Her forventer forvaltningen, at kulturinstitutionerne vil engagere sig i flere projekter og benytte mulighederne for at styrke kommunens kulturliv indenfor indsatserne i den kommende kulturaftale.

Økonomi

Albertslund Kommunes betaling til Kulturaftalen er i den nuværende aftale kr. 80.000 om året.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Albertslund Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2020-2023 med det forbehold, at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før formel indtræden i aftalen.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bilag 3 - Musikmetropolen årsplan og budget 2019.pdf Bilag 3 - Musikmetropolen årsplan og budget 2019.pdf
2 Bilag 2 - Festival & Events årsplan og budget 2019.pdf Bilag 2 - Festival & Events årsplan og budget 2019.pdf
3 Bilag 1 - USKIK årsplan og budget 2019.pdf Bilag 1 - USKIK årsplan og budget 2019.pdf
4 Deltagerkommuner i Kulturmetropol Deltagerkommuner i Kulturmetropol
Tilbage til toppen

4. KFU - Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje 2019

Anledning

Dansk Naturfredning Albertslund søger om tilskud på 15.000 kr. til Skt. Hans på Herstedhøje i 2019

 

Sagsfremstilling

Der søges om tilskud på 15.000 kr. til Skt. Hans på Herstedhøje i 2019

Danmarks Naturfredning Albertslund søger i samarbejde med Danmarks Naturfredning Glostrup og Ballerup om tilskud til at afholde Sankt Hans på Herstedhøje. Dansk Naturfredning er hovedarrangør og har i 38 år kunnet samle mellem 400-600 mennesker til båltaler og fællessang. Taleren er endnu ikke valgt, men det oplyses fra ansøger, at det bliver en, som har noget på hjertet omkring natur og miljø og gerne med tilknytning til Vestegnen.

Der har i en årrække været musikalske indslag med Ungdomskoret fra Herstedøster Kirke. I 2019 ønsker arrangørerne at udvide det musikalske indslag. De har derfor taget kontakt til Musikkonservatoriets Børnekor, som også deltog i Sankt Hans arrangementet i 2017. Det oplyses, at tilbagemeldingen fra koret er positiv i forhold til både at samarbejde og deltage igen i 2019. Foreningen oplyser, at de gerne vil arbejde sammen med biblioteket, men at der endnu ikke er taget kontakt.                            

Danmarks Naturfredning i Albertslund, Glostrup og Ballerup har gennem årene opnået tilskud på 12.000 -15.000 kr. til arrangementet fra Danmarks Naturfrednings sekretariat. Det oplyses, at det er uklart, om dette tilskud kan opnåes i 2019, da der ikke er en pulje til Skt. Hans arrangementer.

Bålet tændes ca. kl. 21:00, hvor der så er sange, musik og båltaler. Desuden vil der som tidligere i samarbejde med Natur og Ungdom blive søgt om afholdelse af forarrangement for børnefamilier med snobrød kl. 18:00.

Arrangementet er gratis, offentligt og for alle borgere. Det vil blive annonceret i lokalpressen, Albertslund Posten, på Facebook og på DNs hjemmeside og i deres arrangementkalender samt på Kulturnaut.

Forvaltningen vurderer, at det er et arrangement som i mange år har været afholdt til glæde for mange borgere. Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er noget nyt i arrangementet, og derfor indstilles arrangementet ikke til tilskud.   

Økonomi

Budget:

Vognmand til afhentning af brænde til Sankt Hansbål (efter aftale med Naturstyrelsen):....2500 kr.

Musikkonservatoriets børnekor:.....................................................................................7000 kr.

Lyd m.v.:......................................................................................................................5000 kr.

Herstedøster Kirkes ungdomskor:..................................................................................2500 kr.

Trykning af sange plus diverse......................................................................................1000 kr.

I alt............................................................................................................................15500 kr.   

Ansøger oplyser, at alle priser er skønsmæssige og inklusive moms.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget ikke bevilger støtte til arrangementet.

Beslutning

Mehmet Kücükakin (F) stillede et ændringsforslag:

 

 1. at det indstilles, at der bevilges 8.500 kr. i støtte til arrangementet.

 

Mehmet tiltrådte.

 

Susanne Storm Lind (A) og Jørn Jensby (A) stemte imod.

 

Hediye Termiz (B), Lene Rygaard Jessen (Ø) og Kenni Flink Gosmann (Å) undlod at stemme

 

Forslaget bortfaldt

 

Der blev stemt om forvaltningens indstilling:

 

Susanne Storm Lind (A), Jørn Jensby (A) og Hediye Termiz (B) stemte for.

 

Mehmet Kücükakin (F), Lene Rygaard Jessen (Ø) og Kenni Flink Gosmann (Å) stemte imod.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje
Tilbage til toppen

5. KFU - Kriterier for KFU's disponible midler

Anledning

Jf. beslutning i Budget 2019 skal nye kriterier for Kulturudvalgets disponible midler vedtages.

Sagsfremstilling

I Budget 2019 blev foretaget en række ændringer i puljerne på Kultur- & Fritidsområdet, som bl.a. betyder, at puljen "Kulturudvalgets disponible midler" er blevet udvidet både beløbsmæssigt og i forhold til, hvad der skal søges.

 

Jf. beskrivelsen i forslag 5.4 i budgetkataloget og budgetbeslutningen om tilførsel af midler til puljen, skal den samlede pulje nu dække to områder, som hidtil har været i to puljer. Det drejer sig om:

 

 • Den eksisterende pulje "Kulturudvalgets disponible midler"

 

 • Driftsmidler til kulturelle foreninger som ikke kan få medlemstilskud og faste tilskud samt tilskud til mindre arrangementer.


Derudover er indsatsen defineret således i Budget 2019:

 

 • Musikarrangementer af særlig høj kvalitet, litteraturarrangementer og mere borgernære arrangementer forskellige steder i byen.

 

I Budget 2019 er der tillige lagt en besparelse ind på de to første områder på samlet set 44.000 kr., mens tilførslen i budgettet på 175.000 kr. betyder, at Kulturudvalgets Disponible Midler i 2019 er på 575.000 kr. plus evt. overførte midler fra 2018.

 

Det foreslås, at der laves tre indsatsområder i puljen, som sikrer, at alle tre områder får hvert sit fokus. Nedenfor fremgår de tre områder og den foreslåede økonomiske ramme:

 

Profileringsindsatsen

Dette er den del af puljen, som er ny i forhold til tidligere, jf. budgetaftalen for 2019.

Her støttes større tiltag og arrangementer af høj kvalitet. Det er især musikarrangementer af særlig høj kvalitet, litteraturarrangementer, teater og arrangementer i byen og byrummet som har til formål at øge kvaliteten i byens kulturudbud. I vurderingen indgår profileringsgraden af byen.

 

Der afsættes 175.000 kr. til indsatsområdet.

 

Kulturelle Arrangementer

Dette er den del af puljen, som svarer til den hidtidige pulje "Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler".

 

Her støttes kulturarrangementer og tiltag, der er mangfoldige og offentlige i Albertslund Kommune

 

Der lægges især vægt på at sikre et bredt kulturrelt udbud i Albertslund Kommune.

 

Der afsættes 250.000 kr. til indsatsområdet.

 

Kulturelle Driftsmidler

Dette er den del af puljen, som før blev udbetalt fra forvaltningens pulje.

 

Her støttes drift af kulturel virksomhed, såsom kor, kunstforeninger og lignende.

 

Der afsættes 150.000 kr. til indsatsområdet.

 

Særligt for denne pulje er, at ansøgninger fra foreningerne bliver behandlet december/januar, så det foreslås at driftsmidlerme for 2019 tildeles på samme måde som hidtil for at sikre sikkerhed for driften i 2019 for de pågældende foreninger. For 2020 lægges der op til ansøgning, behandling og beslutning i KFU i efteråret 2019.

 

I bilag "Oversigt over tilskud 2017 og 2018" er oplistet de faste/driftstilskud, som foreslås inkluderet i puljen.

 

I vedhæftede bilag "Kriterier for KFUs disponible midler" er beskrevet generelle kriterier for at søge puljen, særskilte kriterier for de tre indsatsområder, og hvad der lægges vægt på i vurderingerne.

 

Deadlines for ansøgninger til "Profileringsindsatsen" og "Kulturelle Arrangementer" offentliggøres på albertslund.dk. Deadlines fremgår af bilag "Deadlines for ansøgninger til KFU".

 

Med denne ændring vil det i fremtiden ikke være muligt at søge tilskud til tiltag/arrangementer i forvaltningen.

Økonomi

Puljen "Kulturudvalgets disponible midler" er i 2019 på 575.000 kr..

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at opdeling af puljen i tre dele vedtages,
 2. at kriterier for puljen generelt og de tre indsatsområder vedtages og
 3. at driftstilskud for 2019 udbetales på vanlig vis for at sikre sikkerhed i driften i foreningerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der

Under afsnittet "Du kan ikke søge om til skud til" fjernes "trykning af bøger"

Under afsnittet "Ansøgning" "Det elektroniske ansøgningsskema skal udfyldes" fjernes "skal"

"Modellen evalueres medio 2020" rettes til "Der laves en status på modellen medio 2020"

 

Udvalget ønskede endvidere et notat med orientering om ansøgninger som har fået administrativt afslag.

 

Mehmet Kücükakin (F) forlod mødet under punktet.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Rev. Kriterier for KFUs disponible midler Rev. Kriterier for KFUs disponible midler
2 Oversigt over tilskud 2017 og 2018 Oversigt over tilskud 2017 og 2018
3 Deadlines for ansøgninger til KFU Deadlines for ansøgninger til KFU
Tilbage til toppen

6. KFU - Orientering fra formanden - januar

Sagsfremstilling

KL's Kultur og Fritidskonference 2019 - skriv til Ulla senest den 28.1.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

7. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - januar

Sagsfremstilling

A - Slots og Kulturstyrelsen laver kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum den 5. februar 2019

 

B - Orientering om flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket

 

C - Orientering om Kulturstrategi

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Borgmesterbrev 2019 Borgmesterbrev 2019
2 Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket - 2. rev Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket - 2. rev
Tilbage til toppen

8. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen