Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere;

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 12. februar 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. KB - Forslag fra Alternativet om Kultur på Recept
3. KB - Forslag fra SF om brug af flyrejser
4. KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring
5. KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betalilng for akutpladser
6. ØU/KB - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed
7. BSU/ØU/KB - Elev- og klassetal - skoleindskrivning 2019/20
8. BSU/ØU/KB - Ret til orlov fra dagtilbud
9. KFU/ØU/KB - Selvbetjent bibliotek - værtsrollen
10. KFU/ØU/KB - Resultatkontrakt Spillestedet Forbrændingen
11. KFU - Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje 2019
12. KFU/ØU/KB - KMK Hensigtserklæring
13. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Behandling af høringssvar, samt godkendelse af "Fælles om Albertslund"
14. ØU/KB - Nedlæggelse af Integrationsråd og oprettelse af Medborgerskabsråd
15. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Nyt tema for Temaudvalget i 2019: Ungeliv
16. MBU/ØU/KB - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (Bevilling)
17. MBU/BSU/ØU/KB - Klub Bakkens Hjerte - Dispositionsforslag, genhusning og projektering (bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Klub Svanen – Dispositionsforslag, projektering og placering (bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Klub Svanen - Placering af ny klub og mageskifte
20. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030
21. MBU/ØU/KB - Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger
22. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 7.15 - boliger for Kanalgaden 3
23. MBU/ØU/KB - Renovering og forskønnelse af betonbolværker og brofag mv. ved Kanalgaden (bevilling)
24. MBU/ØB/KB - Miljøcertificering og miljøredegørelse
25. MBU/ØU/KB - Igangsætning af rammelokalplan for Hyldagergrunden
26. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 25.6 og Kommuneplantillæg 7 - Hyldager Bakker (høring)
27. MBU/ØU/KB - VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til Hyldager Bakker
28. MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - rådighedsbeløb 2019 (Bevilling)
29. MBU/ØU/KB - Indeklimastrategi på skoleområdet (bevilling)
30. MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft på skolerne (Bevilling)
31. § 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Overtagelse af bygherrerollen
32. BSU/ØU/KB - Evaluering af visitation til Søndergård og Baunegård
33. BSU/ØU/KB - Revideret regelsæt for visitation til dagtilbud 0-5 år
34. BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund
35. SUS/ØU/KB - Ny Sundhedsaftale 2019-2022 i høring
36. SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar/Sundhedsaftale
37. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens §86
38. SUS/ØU/KB - Godkendelse af ny værdighedspolitik og godkendelse af proces for ældrepolitik
39. SUS/ØU/KB - Projektøkonomi for 'Det Sunde Arbejdsfællesskab', bevilling
40. ØU/KB - Forlængelse af Strategi for Albertslund (2016-2020)
41. ØU/KB - Frikommuneforsøg 2019
42. ØU/KB - Valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere
43. KB - Forslag fra Socialdemokratiet om omkonstituering
44. ØU/KB Alkoholbevilling Hyldecafeen

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Hediye Temiz (B) har afbud af personlige årsager, Qasir Mirza (A) har afbud på grund af ferie, Mehmet Kücükakin (F) har afbud på grund af ferie og Joan Marquardt (O) har afbud på grund af sygdom.

 

Steffen Høyer (B) er indkaldt som stedfortræder for Hediye Temiz

Carsten Boje Larsen (A) som stedfortræder for Qasir Mirza

Vivi Nør Jacobsen (F) er indkaldt som stedfortræder for Mehmet Kücükakin

Tina Bodholdt Nielsen (O) er indkaldt som stedfortræder for Joan Marquardt

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at indkaldelse af stedfortrædere godkendes
 2. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte dagsordenen og indkaldelsen af stedfortrædere.

 

Sag nr. 16 udgik af dagsordenen.

 

Tina Christiansen (A) forlod mødet under pkt. 33.

 

 

Tilbage til toppen

2. KB - Forslag fra Alternativet om Kultur på Recept

Anledning

Forslag fra Alternativet om Kultur På Recept

Sagsfremstilling

Forslag fra Alternativet: Kultur på recept

I Silkeborg, Nyborg, Vordingborg og Aalborg har man siden 2016 forsøgt med Kultur på Recept, efter Folketinget afsatte 7 mio. kr. fra satsmiddelpuljen til forsøget. Formålet med Kultur På Recept er at give langtidsledige og sygemeldte med stress, deportation eller angst et åndehul.

De hidtidige resultater ligger sig op af internationale studier fra England, hvor der i Silkeborg tegner sig en positiv indflydelse på mental trivsel og velbefinde på over halvdelen der deltog på de første hold.

Derudover viser resultaterne at:

·         38% følte, at de i mindre grad havde lyst og overskud til at være sammen med andre før forløbet. Efter forløbet var det faldet til 9%

·         63% følte sig i mindre grad klar til at komme på arbejdsmarkedet før forløbet. Efter forløbet var det faldet  til 28%

·         13% følte sig i nogen grad klar til at komme på arbejdsmarkedet før forløbet. Efter forløbet var det steget til 34%

Et forløb vare typisk 10 uger, og indeholder ugentlige kulturelle aktiviteter såsom museumsbesøg, kunstkurser, teaterbesøg, fællesudflugt til biblioteker, samt andre besøg ved lokale kulturinstitutioner.

For nylig indførte Vallensbæk Kulturkur efter samme koncept.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes til behandling i fagudvalget.

Indstilling

Alternativet indstiller,

 1. at Kultur og Fritidsforvaltningen i samarbejde med lokale kulturinstitutioner udarbejder en model der passer til Albertslund Kommune.
 2. at budget for Kultur På Recept udarbejdes til budgetkataloget for 2020.

 

Beslutning

Godkendte at der udarbejdes forslag som oversendes til budgetforhandlingen for 2020.

Tilbage til toppen

3. KB - Forslag fra SF om brug af flyrejser

Anledning

Forslag fra SF om brug af flyrejser

Sagsfremstilling

Forslag om Albertslund Kommunes brug af flyrejser

Jordkloden sveder på grund af vores adfærd som beboere på selv samme klode.

Albertslund gør allerede en stor klimaindsats i form af affaldssortering, vandsparetiltag, klimatilpasninger og lignende. Men vi bør til stadighed være opmærksomme på nye områder, hvor vi kan klimatilpasse vores adfærd. Hensigterne skal omsættes til handling internt i egen rækker; derfor forslår vi i SF, at kommunens politikere og ansatte afstår fra at benytte fly ved ”tjenesterejser” inden for Danmarks grænser.

Motivation for forslaget.
Man ved fra undersøgelser, at transport er en af de helt store syndere i forbindelse med det enkelte individs bidrag til klodens opvarmning. Inden for denne kategori er flyrejser den absolut største bidragsyder.

En grund til at vælge flyet som transportmiddel, kan bl.a. være hurtighed over lange afstande. Det er dog SF’s opfattelse, at vi i Danmark ikke har afstande, som man med rimelighed kan kalde rigtig lange, hvorfor de tidsbesparelser, der kan opnås ved flyrejser til fx Aalborg, er marginale i forhold til andre transportformer.

Den tidsbesparelse der kan opnås, kan den enkelte rejsende givetvis overkomme uden et egentlig tab af livskvalitet.

SF regner her rejsetid fra det tidspunkt, man påbegynder sin rejse, til man er fremme ved målet, idet tid til transport til og fra lufthavn, til check in og ventetid i lufthavn medregnes.

Når vi nu kender til flyrejsers bidrag til klimabelastningen, er det i SF’s optik vigtigt, at vi afpasser brugen af fly til dér, hvor det giver virkelig mening. Alle situationer, hvor det er muligt, bør man vælge andre og mindre klimabelastende rejseformer.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes til behandling i forvaltningen

 

Indstilling

SF indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at kommunens politikere og ansatte ved rejser i deres virke for Albertslund Kommune ikke benytter fly som transportform til indenrigsrejser.

Beslutning

Godkendte at sagen oversendes til behandling i faudvalget (MBU)

 

Tilbage til toppen

4. KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. kvalitetsstandard og rengøring

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes

Sagsfremstilling

Forslag om at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes

 

I kvalitetsstandarden for plejeboligområdet fremgår det, at rengøringen af fællesarealerne er omfattet af ydelsen "Praktisk bistand - rengøring" og at den er gratis - helt ligesom rengøringen af den private del af boligarealet.

Samtidig opkræves beboerne imidlertid for den samme rengøring over huslejen (som det bl.a. fremgår af svar dateret 23/1-2018 til undertegnede).

 

På den baggrund foreslås, at kommunen sikrer at kvalitetsstandarden efterleves ved:

- at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover

- at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Desuden indskærpes, at de gældende kvalitetsstandarder skal være let tilgængelige for borgerne via kommunens hjemmeside.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at undlade at opkræve betaling for rengøring af fællesarealerne fremover
 2. at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til vores plejehjem i den periode/årrække, hvor der er administreret i strid med kvalitetsstandarden på området.

 

Beslutning

Godkendte at sagen oversendes til behandling i fagudvalget.

 

 

Tilbage til toppen

5. KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betalilng for akutpladser

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser

Sagsfremstilling

I december 2018 fastslog Kammeradvokaten, at det er ulovligt for kommunerne at opkræve brugerbetaling for mad og tøjvask hos ældre, der af en læge er henvist til en akutplads, efter de er blevet udskrevet fra sygehuset.

Albertslund kommune er en af de kommuner som anvender akutpladser og har opkrævet brugerbetaling. Enhedslisten og SF finder det naturligt, at det bliver afdækket, hvor mange borgere som har været ulovligt opkrævet og at de borgere som er blevet været opkrævet, får tilbagebetalt det de har været opkrævet og betalt.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes til behandling i fagudvalget.

 

Indstilling

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at borgere, som af en læge er blevet udskrevet til en akutplads efter endt sygehusophold, får tilbagebetalt den brugerbetaling til mad og tøjvask som de måtte være blevet opkrævet.

Beslutning

Nils Jensen (A) stillede forslag om, at forvaltningen ikke igangsætter undersøgelse af, hvor mange borgere, der er berettiget til tilbagebetaling før der er truffet endelig afgørelse omkring kompensation

 

For stemte 3, Nils Jensen (A) samt (C)

Imod stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, V, O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Man godkendte at sagen sendes til behandling i fagudvalget

 

Tilbage til toppen

6. ØU/KB - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed

Anledning

Forslag fra Venstre om principper for ligestilling og mangfoldighed

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Albertslund hylder vi ligestilling og mangfoldighed. Vi efterlever principper om ligestilling i vores administration og tilrettelægger vores processer og arbejde, så forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af køn, alder, race, religion og seksualitet undgås. 


For at fremme ligestilling og mangfoldighed gøres disse principper til en forudsætning i vores samarbejde med foreninger og organisationer som Albertslund støtter med offentlige tilskud. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har nu været til juridisk vurdering i forvaltningen og notat er vedlagt.

På baggrund af det juridiske notat foreslår Venstre følgende ændrede indstilling:

 1. at foreninger skal overholde gældende lovgivning, ved tilskud ydet både efter folkeoplysningsloven, tilskud efter kommunalfuldmagtsregler og øvrige tilskud.
 2. at hvis en forening dømmes ved en domstol for fx forskelsbehandling, skal der foretages en konkret vurdering af om tilskuddet skal stoppes og eventuelt tilbagebetales efter gældende regler.

 

 

Indstilling

Venstre indstiller,

 1. at det er en forudsætning for offentlige tilskud, at foreninger og organisationer ikke forskelsbehandler eller diskriminerer på baggrund af køn, alder, race, religion eller seksualitet.
 2. at såfremt en forening eller organisation dømmes for forskelsbehandling eller diskrimination ved ligebehandlingsnævnet eller anden myndighed, så kræves hele eller dele af det offentlige tilskud tilbage.

 

Historik

Kommunalbestyrelsen, 11. december 2018, pkt. 4

Borgmesteren foreslog, at sagen sendes til juridisk vurdering i forvaltningen.

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 16 (A, B, V, C, O)

Imod stemte 2 (F)

3 undlod at stemme (Ø, Å)

 

Forslaget var godkendt.

 

 

Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 37

 

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

 

Beslutning

Godkendte den supplerende indstilling

 

(F) undlod at stemme

Bilag

1 Notat - ligestilling Notat - ligestilling
Tilbage til toppen

7. BSU/ØU/KB - Elev- og klassetal - skoleindskrivning 2019/20

Anledning

Oprettelse af 0. klasser og basisdansk hold på kommunens folkeskoler i skoleåret 2019/20.

Sagsfremstilling

Der er inviteret 324 nye børn til indskrivning i skoleåret 2019/2020. Derudover er der 13 børn, der fik udsat skolestart ved sidste års indskrivning. 274 børn ønsker at begynde i 0. klasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 2019/20. Der er 7 børn, der endnu ikke er indskrevet, og som der afventes svar fra, og der er 7 børn, der foreløbigt har fået godkendt udsat skolestart, men som forventes at kunne blive klar til skolestart.

 

Det foreslås, at der oprettes 12 0. klasser i skoleåret 2019/2020, fordelt således:

 • 4 spor på Herstedøster Skole
 • 3 spor på Herstedvester Skole
 • 3 spor på Herstedlund Skole
 • 2 spor på Egelundskolen

 

Det giver en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8 elever. Alternativt kan der jævnfør styrelsesvedtægten nøjes med 11 spor. Det vil give en gennemsnitlig klassekvotient på 24,9 elever.

Hvis der havde været en elev mere indskrevet på nuværende tidspunkt - altså 275 elever i alt, ville det ikke være muligt at nøjes med at danne 11 klasser.

Da der stadig er børn, der kan nå at blive vurderet skoleparat, er der sandsynlighed for, at klassekvotienten ved 11 klasser kan komme over de 25 inden skolestart.

Derfor er der både udarbejdet modeller med 11 klasser (model 1 og 2) og 12 klasser (model 3, 4 og 5).

 

Af de 274 børn er 51 børn indstillet til undervisning på basisdansk hold. Der skal derfor oprettes 8 basisdansk hold.

 

Afdelingen Skoler & Uddannelse har opstillet fem modeller til fordeling af basisdanskhold og antal klasser pr. skole. Der er i modellerne forskel på antal basisdansk hold, afslag på skoleønsker og tosprogsprocent. 

 

 

 

Model 1 har den næstbedste fordeling af procenten af tosprogede elever, og den opfylder næstmindst antal skoleønsker.

Model 2 har den næstmindste fordeling af procenten af tosprogede elever. Den har også flest afslag på skoleønsker.

Model 3 har den tredjemindste fordeling af procenten af tosprogede elever og den opfylder tredje flest antal skoleønsker. Der er en lav klassekvotient på Herstedlund Skole

Model 4 har den mindst jævne fordeling af procenten af tosprogede elever, men opfylder flest antal skoleønsker.

Model 5 har den bedste fordeling af procenten af tosprogede elever, og opfylder næstflest antal skoleønsker. Der er en lav klassekvotient på Herstedlund Skole

 

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler, at der oprettes 12 spor, da erfaringen viser, at der løbende flytter nye børn til kommunen, og at elevtallet derfor har høj sandsynlighed for at blive højere inden skolestart. 

 

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler model 5, da den giver en jævn fordeling af tosprogede elever og samtidig opfylder mange skoleønsker. Herudover har alle skoler basisdansk hold, men ikke i alle klasser.  

I model 5 er klassekvotienten særligt lav på Herstedlund Skole, det betyder, at skolen vil skulle bruge midler fra den sociale pulje til almen undervisning. Den lave klassekvotient betyder dog også en øget risko for klassesammenlægning på et senere tidspunkt i skoleforløbet. På den anden side giver en lav klassekvotient bedre mulighed for at arbejde med skolens elever og den særlige indsats om særligt sproget.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 10. januar 2019. 

Der er indkommet seks høringssvar fra:

 • Egelundskolens skolebestyrelse
 • Herstedlund Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg
 • Herstedvester Skoles skolebestyrelse
 • Herstedvester Skoles MED-udvalg
 • Herstedøster Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg
 • Kreds 25

 

Egelundskolens skolebestyrelse kan tilslutte sig den indstillede model 5.

 

Herstedlund Skoles MED udvalg og Skolebestyrelsen foretrækker model 4, men kan acceptere model 5. Der opponeres dog mod, at der i høringsmaterialet skrives, at skolen vil være nødt bruge af den sociale pulje for at kunne dække almenundervisningen for klasser med lav klassekvotient. De mener ikke, at den sociale pulje skal bruges til den almene drift.

 

Herstedvester Skoles skolebestyrelse ønsker ikke at foretage skoleindskrivning efter nogle af de fem fremlagte modeller. De ønsker at få en model, der giver Herstedvester Skole 4 spor, fremfor de foreslåede 3 spor i den indstillede model.

Herstedvester Skoles MED-udvalg har samme mening som skolebestyrelsen og ønsker ligeledes at få tildelt 4 spor.

 

Herstedøster Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg er glade for at læse, at den indstillede model tildeler Herstedøster Skole 4 spor og de ønsker skoleindskrivningen foretaget efter model 5. De påpeger en mulig fejl i tabel 22 i høringsmaterialet. Direktørområdet har undersøgt dette og kan konstatere, at der er en fejl – antal spor er byttet om mellem Herstedvester Skole og Herstedøster Skole. Derfor vedlægges et rettet notat som bilag.

 

Kreds 25 finder det hensigtsmæssigt at vælge en model med 12 spor.

 

Høringssvarene fra Kreds 25, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole nævner alle, at de ønsker, at der vedtages en kommunal strategi for antal oprettede spor pr skole, således at der kan skabes tryghed for personalet.

Børne- og Skoleudvalget blev på sit møde i oktober 2018 orienteret om principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne. I notatet står der, at der bliver udarbejdet et oplæg om principper, kapacitet, skoledistrikter mv. når befolkningsprognosen 2019 er udarbejdet i foråret 2019. Orienteringen blev taget til efterretning af udvalget. Bilaget er lagt på sagen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås, at indstillingen fastholdes til model 5.  

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 28. januar 2019.  

På baggrund af høringssvar blev der gennemgået en model 6 og 7 på Børne- og Skoleudvalget, hvor der samlet er 12 spor, heraf 4 på Herstedvester Skole og 2 på Herstedlund Skole.

Efter Børne- og Skoleudvalgets møde har Nils Jul Gjerlev (C) efterspurgt en model 8, hvor der samlet er 12 spor, heraf 4 på Herstedvester Skole og 3 på Herstedøster Skole. I bilaget "De 8 modeller" kan man se forskellen på modellerne ift. antal basisdansk hold, tosprogsprocent afslag på skoleønsker og heraf hvor mange søskendebørn der får afslag. 

I de otte modeller er der indført en ny linje i skemaet, der angiver hvor mange af afslagene på skoleønskerne, der vedrører børn, som har søskende på den skole, de har ønsket og fået afslag på. Afdelingen har vurderet, at dette er en væsentlig oplysning af sagen.

 

Model 6 har den mest jævne tosprogsprocent, har 20 afslag på skoleønsker og en lav klassekvotient på Herstedvester Skole.

Model 7 har en ujævn tosprogsprocent, har 15 afslag på skoleønsker og en lav klassekvotient på Herstedvester Skole.

Model 8 har (sammen med model 5) den næstjævneste tosprogsprocent, 27 afslag på skoleønsker og en lav klassekvotient på Herstedlund Skole.

 

Samlet set har Model 5 har den næstbedste fordeling af tosprogede elever, opfylder næstflest antal skoleønsker, med 8 afslag. Der er en lav klassekvotient på Herstedlund Skole.

Økonomi

Størstedelen af skolernes budget tildeles på baggrund af skolens elevtal. Ved den nuværende elevpris skal der i indskolingen være 24 elever i en klasse for, at der tildeles ressourcer til at dække den lovpligtige undervisningstid.

Når en skole har klasser med under 24 elever, vil skolen skulle finde de resterende midler til den lovpligtige undervisning i f.eks. den sociale pulje. Omvendt giver flere elever end 24 i en klasse ekstra ressourcer til f.eks. holddeling, støtte med videre udover dem, der er i den sociale pulje.

 

Det betyder, at der ved en fordeling af børnene i 12 klasser efter model 5 vil der være et træk på den sociale pulje på Herstedlund Skole og Herstedvester Skole.  

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for Albertslund Kommune.

Personalekonsekvenser

En klasse mindre på Herstedvester Skole vil betyde færre personale i 0. klasse og på SFO.

Kommunikation

"Skoleindskrivning - Elev- og Klassetal 2019/20" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 18. december 2018 med høringsfrist den 10. januar 2019 kl. 12.00.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at "Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 2019/20" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 18. december 2018 med høringsfrist den 10. januar 2019 kl. 12.00. 
 2. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 5.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 17. december 2018, pkt. 1:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Skolebestyrelserne bedes derudover forholde sig til årsager af fravalg i folkeskolen til fordel for privatskoler og hvad skolerne gør for at tiltrække flere elever.

Mehmet Kücükakin (F) og Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede igangsættelse af proces for nye skoledistrikter.

 

Nils Jul Gjerlev (C) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingens model 5.

 

(C, Å, O) undlod

 

(Ø) kunne ikke tiltræde model 5 men ønskede model 4

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende model 5 men ønskede model 4

 

Bilag

1 Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 19-20 Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 19-20
2 Henvendelse vedr. skoleindskrivning - elev-og klassetal 1920 Henvendelse vedr. skoleindskrivning - elev-og klassetal 1920
3 Børn ikke indskrevet i skole december 2018 Børn ikke indskrevet i skole december 2018
4 Høringssvar Høringssvar
5 NY UDGAVE - skoleindskrivning Elev- og Klassetal 19-20 NY UDGAVE - skoleindskrivning Elev- og Klassetal 19-20
6 Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne
7 Distriktsbørn Distriktsbørn
8 Model 1 til 7 Model 1 til 7
9 De 8 modeller De 8 modeller
10 Spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev Spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev
11 Spørgsmål til klassedannelse på Herstedvester Skole - KB Spørgsmål til klassedannelse på Herstedvester Skole - KB
Tilbage til toppen

8. BSU/ØU/KB - Ret til orlov fra dagtilbud

Anledning

Som en del af Budgetaftalen 2019 indføres ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder. Retningslinjer herfor er udarbejdet til kommunens hjemmeside og som en tilføjelse til visitationskriterierne.

Sagsfremstilling

Der er i Dagtilbudsaftalen en særlig opmærksomhed på at skabe øget fleksibilitet for familier. En ret til orlov fra barnets dagtilbud i en periode, kan medvirke til en øget fleksibilitet. Som forældre kan man søge orlov til sit barn i en specifik periode, hvorefter barnet har ret til at vende tilbage til det samme tilbud. Dette vil typisk være i forbindelse med længere rejser, sygdom, barsel, forældreorlov med videre.

 

Bilaget beskriver retningslinjer for, hvorledes orlov søges eller forlænges. Som familie sikres man tilbagevenden til det samme dagtilbud, dog kan det ikke garanteres tilbagevende til den samme stue. I Dagplejen er det ikke muligt at garantere tilbagevenden til den samme dagplejer.

 

Indførelsen af denne ret kræver ændrede visitationsregler, herunder et ekstra visitationskriterie, udover de nuværende otte. Når barnet er garanteret plads i den samme institution, kan det betyde merindskrivning, hvilket ellers kun gives ved søskende og ved særlige og konkret vurderede forhold.

 

Muligheden for orlov kan medføre en øget borgertilfredshed, ved at Albertslund Kommune indfører en service, som borgere i en række andre kommuner tilbyder.

 

Ordningen løber indledningsvis i tre år med en afrapportering årligt, som vil fremgå af kapacitetsopgørelsen, der forelægges for udvalget i foråret 2019.

Økonomi

Ordningen afholdes indenfor bevillingen. De fleste dagtilbud har ikke en nævneværdig venteliste, det kan i orlovsperioden medføre, at der står tomme pladser, hvilket har betydning for budgettildelingen. Der vil, afhængigt af antal ansøgninger, være en øget administration i forhold til pladsanvisning og behandling af ansøgninger om orlov. De tre adspurgte kommuner (Århus, Gladsaxe og Hvidovre) kan ikke redegøre for meromkostninger. Besluttes det, at fristen er to måneder inden orloven påbegyndes, vil det i højere grad kunne sikres, at pladsen i dagtilbuddet tilbydes et andet barn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at retningslinjerne for ret til orlov fra barnets dagtilbud godkendes. 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 retningslinjer for orlov retningslinjer for orlov
Tilbage til toppen

9. KFU/ØU/KB - Selvbetjent bibliotek - værtsrollen

Anledning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om selvbetjent bibliotek, er der ønske om, at forskellige muligheder for værtsordninger overvejes, herunder om kommunens vagt skal varetage værtsordningen de første 6 måneder.

Sagsfremstilling

Bibliotekets oplæg til værtsskab i aften- og weekendtimerne, er foreslået på baggrund af interviews med nærliggende biblioteker om deres erfaringer med sikkerhed og tryghed i den selvbetjente åbningstid.

Bibliotekerne udtrykte, at det er bedre at forebygge med værtsskab frem for at konfliktstyre med vagtbemanding.

Biblioteket har, i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige opgavevaretagelse med længere åbningstid og flere borgere ind ad dørene, tænkt værtsskabet i aften- og weekendtimerne sammen med oprydnings- og logistikopgaver i biblioteksrummet. 

Udgift til værten dækkes indenfor Bibliotekets nuværende ressourcer. Der er altså ikke tale om frie lønmidler, så der kan foretages en nyansættelse eller ske en overførsel af lønmidler til Vagten.

Efter behandlingen af sagen i Kommunalbestyrelsen, er der blevet nedsat en lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vagten, Biblioteket og Administrationen, der har set på mulige modeller for værtsskab og vagt i den selvbetjente åbningstid:

1.     Vært fra Biblioteket og støtte fra vagten (indenfor nuværende ramme)
Værten skal understøtte diverse aktiviteter, udføre oprydnings- og logistikopgaver i biblioteksrummet og være imødekommende overfor de besøgende. Værtens tilstedeværelse skal gerne sikre, at de udfordringer, som nogle omegnskommuner har oplevet med fx hærværk og utilsigtet adfærd, undgås.

Værten kan ikke yde betjening i de traditionelle borgerservice- og biblioteksydelser, men have et kendskab til brugen af rummet og kunne besvare simple spørgsmål om fx ind- og udlån.

Værten er tilstede i den fulde åbningstid på aftener og i weekender. Hvis værten har brug for assistance, kan vagten, der er placeret på Rådhuset, tilkaldes, og vagten vil være tilstede i løbet af få minutter.

Vagten understøtter værten ved at holde øje via overvågningskameraer, der er monteret forskellige steder i biblioteksrummet. Hvis vagten observerer uhensigtsmæssig adfærd via kameraerne, kan vagten indenfor kort tid være tilstede på Biblioteket. Hvis der er behov for yderligere assistance, kan den udkørende vagt tilkaldes.

Indenfor vagtens nuværende ramme er det ligeledes muligt, at vagten går en runde på Biblioteket i løbet af aftenen, samt at vagten hjælper med aflåsning, når Biblioteket skal tømmes for besøgende og låses af.

2.     Vært fra Biblioteket og fast vagt i aftentimerne
I denne model vil værten være tilstede på aftener og i weekender på samme vis som i model 1. Værten understøttes af en fast vagt i aftentimerne mandag til torsdag fra kl. 18-22 (16 timer). Det vurderes ikke at være nødvendigt med en vagt i den selvbetjente åbningstid i weekenderne. 

Fokus for vagten vil være den observerende funktion, hvorfor der stadig er brug for en vært til oprydnings- og logistikopgaver.

Vurdering
Forvaltningen vurderer, at model 1 er tilstrækkelig, da vagten hurtigt kan være til stede på Biblioteket, hvis der opstår et behov derfor. Vagten på Rådhuset vil prioritere overvågningen via de opsatte kameraer, som giver et godt overblik over biblioteksrummet og de besøgenes adfærd - i et rum med mange blinde vinkler.

Efter idriftsættelsen den 4. marts 2019 vil arbejdsgruppen løbende være i dialog, særligt hvis der sker uhensigtsmæssig adfærd i den selvbetjente åbningstid. Der vil også være fokus på, om der er behov for at bibliotekets personale kan få efteruddannelse mhp. konflikløsning. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret, hvis der opstår udfordringer, og ellers med et orienteringspunkt efter 3 måneders drift.

Økonomi

Hvis model 2 skal blive en realitet, vil det kræve en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2019 (Risikostyringspuljen er nedlagt, så model 2 kan ikke finansieres af disse midler).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at model 1, hvor vagten understøtter værten på Biblioteket indenfor nuværende ramme, godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 22. januar 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 12:

Ændringsforslag fra (O, Å) om, at man stemte om model 2

 

For stemte 3 (V, O, Å)

Imod stemte 6 (A, F, C, B, Ø)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 5 (A, F, C, B,)

Imod stemte 3 (O, V, C)

1 undlod (Å)

 

Indtillingen var tiltrådt

 

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 16 (A, Ø, F, B, C)

Imod stemte 3 (O)

2 undlod (Å, V)

 

Indstillingen var godkendt.

 

 

 

 

Tilbage til toppen

10. KFU/ØU/KB - Resultatkontrakt Spillestedet Forbrændingen

Anledning

Resultatkontrakten mellem Foreningen Bag Forbrændingen og Albertslund Kommune skal fornys

Sagsfremstilling

Den nuværende resultatkontrakt mellem Foreningen Bag Forbrændingen og Albertslund Kommune udløber med udgangen af 2018. Den blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2015 og har dækket årene 2015-2018.

 

Den nye resultatkontrakt, som vil løbe fra 2019 - 2022, tager udgangspunkt i den eksisterende aftale og fortsætter af de spor, som blev lagt der, og som matcher Foreningen Bag Forbrændingens vedtægter, og Albertslund Kommunes ønsker. Her er der fokus på, at Forbrændingen skal præsentere og stimulere den aktuelle danske livescene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt kvalitetsniveau, samt at drive Forbrændingen som kulturhus for Vestegnens borgere. Derudover skal Forbrændingen være et mangfoldigt og tilgængeligt kulturhus, hvor der er plads til alle, og som både appellerer til det lokale byfællesskab og til kulturinteresserede fra resten af landet. Endelig skal Forbrændningen være medskabende i kreative processer samt facilitere og udvikle nye projekter og formater – og derved være en markant spiller på det danske livemarked.

 

Nyt i denne aftale er, at Forbrændingen skal bidrage ind i de kulturelle samarbejder, som Albertslund Kommune har med Kulturaftalen Metropol og Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Dette er noget, Forbrændingen har gjort løbende, men som nu bliver et krav. I aftalen er oplistet indsatser, som Forbrændingen skal levere som direkte konsekvens af aftalen og områder, hvor Forbrændingen skal være samarbejdspartner i udviklingen af kulturlivet i Albertslund Kommune.

 

Det fremgår af nuværende aftale samt vedtægterne for Foreningen Bag Forbrændingen, at Albertslund Kommune har en plads i bestyrelsen i Foreningen Bag Forbrændingen. Der har hidtil ikke været udpeget et bestyrelsesmedlem til denne post, derfor er punktet ikke indeholdt i det nye forslag til aftale.

Økonomi

Tilskuddet til Foreningen Bag Forbrændingen er i 2019 på 1.118.000 kr. Tilskuddet fremskrives på samme måde som Albertslund Kommunes budget og gives under forudsætning af budgettets vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Resultatkontrakten for 2019-2022 godkendes.

 

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 22. januar 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Resultatkontrakt med Forbrændingen 2019 - 2022 Resultatkontrakt med Forbrændingen 2019 - 2022
Tilbage til toppen

11. KFU - Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje 2019

Anledning

Dansk Naturfredning Albertslund søger om tilskud på 15.000 kr. til Skt. Hans på Herstedhøje i 2019

 

Sagsfremstilling

Der søges om tilskud på 15.000 kr. til Skt. Hans på Herstedhøje i 2019

Danmarks Naturfredning Albertslund søger i samarbejde med Danmarks Naturfredning Glostrup og Ballerup om tilskud til at afholde Sankt Hans på Herstedhøje. Dansk Naturfredning er hovedarrangør og har i 38 år kunnet samle mellem 400-600 mennesker til båltaler og fællessang. Taleren er endnu ikke valgt, men det oplyses fra ansøger, at det bliver en, som har noget på hjertet omkring natur og miljø og gerne med tilknytning til Vestegnen.

Der har i en årrække været musikalske indslag med Ungdomskoret fra Herstedøster Kirke. I 2019 ønsker arrangørerne at udvide det musikalske indslag. De har derfor taget kontakt til Musikkonservatoriets Børnekor, som også deltog i Sankt Hans arrangementet i 2017. Det oplyses, at tilbagemeldingen fra koret er positiv i forhold til både at samarbejde og deltage igen i 2019. Foreningen oplyser, at de gerne vil arbejde sammen med biblioteket, men at der endnu ikke er taget kontakt.                            

Danmarks Naturfredning i Albertslund, Glostrup og Ballerup har gennem årene opnået tilskud på 12.000 -15.000 kr. til arrangementet fra Danmarks Naturfrednings sekretariat. Det oplyses, at det er uklart, om dette tilskud kan opnåes i 2019, da der ikke er en pulje til Skt. Hans arrangementer.

Bålet tændes ca. kl. 21:00, hvor der så er sange, musik og båltaler. Desuden vil der som tidligere i samarbejde med Natur og Ungdom blive søgt om afholdelse af forarrangement for børnefamilier med snobrød kl. 18:00.

Arrangementet er gratis, offentligt og for alle borgere. Det vil blive annonceret i lokalpressen, Albertslund Posten, på Facebook og på DNs hjemmeside og i deres arrangementkalender samt på Kulturnaut.

Forvaltningen vurderer, at det er et arrangement som i mange år har været afholdt til glæde for mange borgere. Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er noget nyt i arrangementet, og derfor indstilles arrangementet ikke til tilskud.   

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. februar 2019

På økonomiudvalgets møde den 5. februar blev der bedt om, at "Vedtagne kritier for KFU's disponible midler" blev vedlagt til den videre behandling af sagen. Kritierne er vedlagt.

Økonomi

Budget:

Vognmand til afhentning af brænde til Sankt Hansbål (efter aftale med Naturstyrelsen):....2500 kr.

Musikkonservatoriets børnekor:.....................................................................................7000 kr.

Lyd m.v.:......................................................................................................................5000 kr.

Herstedøster Kirkes ungdomskor:..................................................................................2500 kr.

Trykning af sange plus diverse......................................................................................1000 kr.

I alt............................................................................................................................15500 kr.   

Ansøger oplyser, at alle priser er skønsmæssige og inklusive moms.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget ikke bevilger støtte til arrangementet.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

Mehmet Kücükakin (F) stillede et ændringsforslag:

 

 1. at det indstilles, at der bevilges 8.500 kr. i støtte til arrangementet.

 

Mehmet tiltrådte.

 

Susanne Storm Lind (A) og Jørn Jensby (A) stemte imod.

 

Hediye Termiz (B), Lene Rygaard Jessen (Ø) og Kenni Flink Gosmann (Å) undlod at stemme

 

Forslaget bortfaldt

 

Der blev stemt om forvaltningens indstilling:

 

Susanne Storm Lind (A), Jørn Jensby (A) og Hediye Termiz (B) stemte for.

 

Mehmet Kücükakin (F), Lene Rygaard Jessen (Ø) og Kenni Flink Gosmann (Å) stemte imod.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 15:

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 6 (A, O, V, C, B)

Imod stemte 3 (Ø, F, Å)

 

Indstillingen blev tiltrådt, idet de nye kriterier vedlægges sagen til den videre behandling

 

Beslutning

Man stemte om Økonomiudvalgets indstilling

 

For stemte 16 (A, B, V, C, C)

Imod stemte 3 (Å, Ø)

2 undlod (F)

 

Indstillingen var godkendt.

 

 

Bilag

1 Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje Ansøgning om tilskud til Skt. Hans på Herstedhøje
2 Vedtagne kriterier for KFU's disponible midler Vedtagne kriterier for KFU's disponible midler
Tilbage til toppen

12. KFU/ØU/KB - KMK Hensigtserklæring

Anledning

Drøftelse af Albertslund Kommunes deltagelse i den kommende kulturaftale

Sagsfremstilling

 Albertslund Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Samarbejdet i Kulturmetropolen går nu ind i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet i en ny aftale - Kulturmetropolen 2020- 2023 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

For perioden 2016-19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen.  Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:

 • Festivaler og events 2.0
 • USKIK
 • Musikmetropolen

Albertslund Kommune har deltaget i flere forløb og projekter. Indenfor USKIK har repræsentanter fra biblioteket og forvaltningen deltaget i kompetenceforløb i starten af kulturaftalen. Forvaltningen har også været repræsenteret i arbejdsgruppen bag udviklingen af USKIK, og unge fra kommunen har deltaget i samarbejder med Cph Dox og Vestegnens Kulturuge. Festival og Events bestod i Albertslund Kommune af et samarbejde med Cph Dox og Albertslund Gymnasium omkring visningen af en dokumentarfilm med efterfølgende debat med instruktøren bag "Princesserne fra blokken." I Musikmetropol har kommunen været repræsenteret i udviklingen af flere projekter og er pt med i projektet "Urban Girls", som handler om at få unge, kvindelige rappere frem i rampelyset.

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.  

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Den næste aftale - Kulturmetropolen 2020 - 2023

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe grundlaget for at samarbejdet kan videreudvikles i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2020-2023.

I Kulturmetropolen 2020-2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som nu – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i foråret drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i 2019. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partneres ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale.

For at kulturcheferne og sekretariatet kvalificeret kan arbejde videre med både indholdet og økonomien i den kommende aftale er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen – med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkastet til indhold i den nye aftale, der er vedlagt i bilag – ønsker at fortsætte med samarbejdet i perioden 2020-2023.

Forvaltningen vurderer, at kulturaftalen bidrager med værdi og læring samt kulturtilbud, som kommunen ikke kunne have løftet alene. Specielt USKIK har været med til at give ungekulturen retning i Albertslund og har givet unge muligheden for at deltage i projekter, som har rykket ved deres kulturforståelse og skabertrang samt vist, hvad man kan opnå ved at engagere sig. Der er imidlertid en del uforløst potentiale i kulturaftalen i forhold til kommunens kulturinstitutioner. Her forventer forvaltningen, at kulturinstitutionerne vil engagere sig i flere projekter og benytte mulighederne for at styrke kommunens kulturliv indenfor indsatserne i den kommende kulturaftale.

Økonomi

Albertslund Kommunes betaling til Kulturaftalen er i den nuværende aftale kr. 80.000 om året.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Albertslund Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2020-2023 med det forbehold, at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før formel indtræden i aftalen.

 

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 22. januar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 3 - Musikmetropolen årsplan og budget 2019.pdf Bilag 3 - Musikmetropolen årsplan og budget 2019.pdf
2 Bilag 2 - Festival & Events årsplan og budget 2019.pdf Bilag 2 - Festival & Events årsplan og budget 2019.pdf
3 Bilag 1 - USKIK årsplan og budget 2019.pdf Bilag 1 - USKIK årsplan og budget 2019.pdf
4 Deltagerkommuner i Kulturmetropol Deltagerkommuner i Kulturmetropol
Tilbage til toppen

13. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Behandling af høringssvar, samt godkendelse af "Fælles om Albertslund"

Anledning

Ved seneste Temaudvalgsmøde besluttede udvalget at politikken "Fælles om Albertslund" sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende offentlig høring. På baggrund heraf har ”Fælles om Albertslund” været i høring i perioden d. 10. december 2018 til d. 23. januar 2019.

Høringssvar behandles og politikken indstilles til videre godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 5. december 2018, at politikken ”Fælles om Albertslund” sendes i offentlig høring.

 

"Fælles om Albertslund" er blevet sendt direkte til alle relevante råd, udvalg og foreninger samt borgere, der deltog på den fandenivoldske aften d. 23. maj 2018. Yderligere har daginstitutions-, klub- og skolebestyrelser, samt alle MED-udvalg modtaget politikken med en opfordring om at indsende høringssvar. Høringen af politikken har været annonceret i kommunesiderne Albertslund Posten og via kommunens hjemmeside samt på Facebook.

 

Efter vedtagelse udarbejdes en handleplan for politikken.

 

I alt er der afgivet 25 høringssvar. En oversigt over høringssvarene samt administrationens forslag til rettelser og ændringer findes i bilaget ”Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund”. Rettelserne er indarbejdet i bilaget "Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser".

De fleste høringssvar stiller sig positivt for politikken og svarene giver ikke anledning til ændringer af selve politikken. I stedet bringer mange høringssvar forslag og inputs på banen, som der skal arbejdes videre med i handleplanen til politikken. Alle høringssvar kan ses i et samlet bilag.

 

En samlet politik for medborgerskab og fællesskab

Politikken "Fælles om Albertslund" bygger på, at alle Albertslundborgere skal have lige ret og muligheder for deltagelse i fællesskaber og demokrati. Politikken tager sit udgangspunkt i medborgerskabet og tanken om, at alle byens borgere kan være fælles om at udvikle Albertslund.

 

”Fælles om Albertslund”, kan erstatte to af kommunens nuværende politikker: Integrationspolitik for Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse. Begge politikker har fokus på medborgerskab, fællesskab og demokrati i Albertslund, men med hvert deres afsæt. Med ”Fælles om Albertslund” vil der fremover være én politik for medborgerskab og fællesskab i Albertslund.

 

I Integrationspolitikken er der fokus på medborgerskab mellem etniske danskere og etniske minoriteter som en forudsætning for integration. Det indebærer lige muligheder og rettigheder for deltagelse i blandt andet foreningsliv, arbejdsmarkedet og politik. Samtidig kan der stilles krav til alle byens borgere, uanset etnicitet, så længe kravene stilles på baggrund af gensidighed og ligeværdighed som en forudsætning for respekt mellem borgerne. Disse elementer indgår i politikken "Fælles om Albertslund" og fortsættes således fra Integrationspolitikken.

Det bør understreges at stillingtagen til Integrationsrådets fremtid er adskilt fra denne drøftelse og at der udarbejdes en separat sagsfremstilling, som behandles i Økonomiudvalget.

 

Borgerinddragelsespolitikken bygger på en vision om at styrke demokratiet i Albertslund gennem borgerinddragelse. Med den nye politik "Fælles om Albertslund" videreføres afsættet fra Borgerinddragelsespolitikken, og der sættes særligt fokus på at skabe nye og gode rammer for demokratisk deltagelse i Albertslund.

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse d. 30. januar 2019

Vedlagte bilag ”Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser” er vedlagt med temaudvalgets godkendte rettelser.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at konkrete ændringsforslag som fremgår af "Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser" godkendes.
 2. at "Fælles om Albertslund" godkendes som politik for Albertslund Kommune, samt erstatter Integrationspolitik for Albertslund Kommune og Politik for borgerinddragelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af temaudvalgets møde d. 29. januar, at der tilføjes et indstillingspunkt nr. 3:

 1. at der udarbejdes en handleplan for politikken "Fælles om Albertslund" som foreligges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden juni 2019.

 

Historik

 Temaudvalg (§17, stk. 4), 29. januar 2019, pkt. 1:

Temaudvalget tiltrådte ændringsforslag til politikken, idet at der

på side 8 i Fælles om Albertslund ændres til "og så vidt muligt tage hensyn til arbejdstider"

  

Lene Rygaard Jessen (Ø) kom med ændringsforslag om at fjerne pkt. nr. 2 i indstillingen.

Der blev stemt om forslaget.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte.

Kenni Flink (Å), Paw Østergaard Jensen (A), Hediye Temiz (B), Mehmet Kücükakin (F), Trine Sander, Per Gustafsson, Mette Sanderhage og Karen Tobisch stemte imod.

Kate Dyrhøj Pedersen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

 

Politikken "Fælles om Albertslund" godkendes til videre politisk behandling, idet at der tilføjes et indstillingspunkt nr. 3:

"at der udarbejdes en handleplan for politikken Fælles om Albertslund, som foreligges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden juni 2019"

Lene Rygaard Jessen (Ø) stemte imod.

 

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

Karen Tobisch deltog på vegne af Integrationsrådet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen

 

(V) kunne ikke tiltræde

 

(O, Ø) undlod

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, Ø) kunne ikke godkende

 

(O) undlod at stemme

Bilag

1 Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser Fælles om Albertslund med forslag til konsekvensrettelser
2 Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund Behandling af høringssvar til Fælles om Albertslund
3 Høringssvar samlet - Fælles om Albertslund 24.1.19 Høringssvar samlet - Fælles om Albertslund 24.1.19
Tilbage til toppen

14. ØU/KB - Nedlæggelse af Integrationsråd og oprettelse af Medborgerskabsråd

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Integrationsrådets virke. Her giver politikken "Fælles om Albertslund" anledning til at Kommunalbestyrelsen kan nedlægge Integrationsrådet og indføre et nyt Medborgerskabsråd.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med deres konstituerende møde d. 5. december 2017 at Integrationsrådets virke skulle forlænges med et år.

Ved samme møde valgte Kommunalbestyrelsen at oprette et §17, stk. 4 udvalg, der skulle arbejde med forskellige temaer. Dette Temaudvalg har i år 2018 udarbejdet en medborger- og fællesskabspolitik for Albertslund Kommune. Politikken har fået titlen ”Fælles om Albertslund”.

 

Ifølge Integrationslovens § 42 kan kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd, som kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, der afgør, hvorvidt integrationsrådet skal fortsætte eller nedlægges. I Region Hovedstaden har 11 ud af 29 kommuner således et Integrationsråd.

 

På baggrund af politikken "Fælles om Albertslund" anbefales det, at Kommunalbestyrelsen stopper Integrationsrådets virke og indfører et nyt Medborgerskabsråd som et alternativ til den rolle integrationsrådet indtil nu har udfyldt i Albertslund Kommune. Alternativer til Integrationsråd kan bære forskellige navne og formål. Odense Kommune har således nedlagt deres Integrationsråd og erstattet det med et Mangfoldighedsråd, Esbjerg har indført et Forum for Integration og Beskæftigelse, mens Aarhus Kommune en overgang havde et Medborgerskabsudvalg.

Med en ny politik for fællesskab og medborgerskab ændrer forudsætningerne for det nuværende Integrationsråd sig - og der vil være behov for et nyt råd. Albertslund Kommune skal i den sammenhæng nytænke, hvordan minoriteter involveres og inddrages i kommunens aktiviteter. Her kan svaret være etableringen af et medborgerskabsråd, der sikrer, at forskellige minoritetsgrupper af borgere involveres og inddrages i de lokalpolitiske processer og beslutninger.

 

Medborgerskabsråd i Albertslund Kommune

Medborgerskabsrådets formål er at følge og kommentere kommunale aktiviteter og politik der vedrører medborgerskab, ligebehandling og mangfoldighed i Albertslund, som de er beskrevet i politikken "Fælles om Albertslund".

Medborgerskabsrådet følger op på politikkens værdier, ved at overse høringer og politisk udvalgsarbejde med blik for at fremme mangfoldighed og ligebehandling i planlægningen af demokratiske inddragelsesprocesser og i måden hvorpå kommunale aktiviteter understøtter byens fællesskaber. Medborgerskabsrådet høres i sager, der har betydning for borgere tilhørende minoritetsgrupper, i det at der tages højde for at der er nedsat andre råd som repræsenterer forskellige grupper i befolkningen som fx. Udsatterådet og Handicaprådet.

Medborgerskabsrådets sammensætning og virke beskrives i vedlagte bilag 'Kommissorium for Medborgerskabsråd'.

 

Generelt om kommunale råd og nævns virke i Albertslund

Alle råd inviteres til et fælles årligt møde med kommunalbestyrelsen, hvor der drøftes et tema af fælles interesse. Rådene og nævnene kan også i mødet bringe forhold og sager op, som de synes er vigtige.

I efteråret mødes rådene med det relevante fagudvalg – fx ifm. budgettet.

Lovgrundlag

Medborgerskabsrådet oprettes i henhold til styrelseslovens rammer for et § 17 stk. 4 udvalg. I styrelsesloven er det fastlagt, at det for §17, stk. 4 udvalg er Kommunalbestyrelsen der godkender sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Integrationsrådets nedlægges og at der oprettes et nyt Medborgerskabsråd efter §17, stk. 4 i Styrelsesloven
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender Kommissorium for Medborgerskabsråd
 3. at der indføres et årligt fælles møde mellem Kommunalbestyrelsen og råd og nævn i Albertslund.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 33:

Man stemte om indstillingen og delte 1. at i 2 underpunkter a) og b) 

 

1. at

a) at der oprettes et Medborgerskabsråd

 

For stemte 5 (A, F, Å, C)

Imod stemte 2 (Ø,V)

2 undlod (O, B)

 

Indstillingens 1. at a) var tiltrådt

 

1. at 

b) at Integrationsrådet nedlægges

 

For stemte 7 (V, C, O, F, A, B)

Imod stemte 1 (Ø)

1 undlod (Å)

 

Indstillingens 1. at, b) var tiltrådt

 

2. at, med tilføjelsen "udvides med 2 borgere, der udpeges"

For stemte 4 (Ø, B, Å, F)

Imod stemte 4 (A, V, C)

1 undlod (O)

 

Indtillingens 2. at med tilføjelsen bortfaldt

 

2. at som i indstilligen

For stemte 5 (C, Å, F, A)

Imod stemte 2 (V. Ø)

2 undlod (B, O)

 

Indstillingens 2. at var tiltrådt

 

Indstillingens 3. at blev tiltrådt af alle

 

 

Beslutning

Man stemte om ændringsforslag til kommissoriet fra (Å), om hvorvidt der udpeges yderligere 2 borgere til Medborgerskabsrådet

 

For stemte 6 (Ø, F, Å, B)

Imod stemte 11 (A, C)

4 undlod at stemme (O, V)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om ændringsforslag til kommissoriet fra (O) om at medlemmer af udvalget, 9 antal borgere, udpeges tilfældigt  

 

For stemte 10 (Å, Ø, B, V, C, O)

Imod stemte 9 (A)

2 undlod (F)

 

Forslaget blev vedtaget

 

  

Man stemte om oprettelsen af et Medborgerskabsråd

 

For stemte 15 (A, F, Å, B, C)

Imod stemte 4 (V, O)

2 undlod (Ø)

 

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Man stemte om nedlæggelse af Integrationsrådet

 

For stemte 19 (A, F, Å, B, C, O, V)

Imod stemte 2 (Ø)

 

Indstillingen blev godkendt

 

 

Man stemte om godkendelse af kommissoriet med de netop vedtagene ændringer

 

For stemte 15 (A, F, Å, B, C)

Imod stemte 1 (V)

5 undlod (O, Ø)

 

Kommissoriet var hermed godkendt.

 

 

Indstillingens 3. at blev godkendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Kommissorium for Medborgerskabsråd Kommissorium for Medborgerskabsråd
Tilbage til toppen

15. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Nyt tema for Temaudvalget i 2019: Ungeliv

Anledning

Temaudvalget skal i 2019 arbejde med temaet Ungeliv. Denne sag præsenterer hvordan der kan arbejdes med temaet Ungeliv og endeligt indstilles temaet til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Temaudvalget vælger profiler til eksterne medlemmer.

Sagsfremstilling

Temaudvalget valgte d. 7. marts 2018, at de efter arbejdet med en medborger- og fællesskabspolitik ville arbejde med temaet Ungeliv. Udvalget arbejder med et tema af gangen i ca. et år. Et tema bærer eksempelvis præg af at være ”uopdyrket jord” i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

 

Valg og prioritering af tema, samt valg af eksterne deltagere til temaudvalget sker årligt i forbindelse med at et nyt tema konkretiseres. Temaet godkendes i Kommunalbestyrelsen. Hvor udvalgets medlemmer også har mulighed for at skifte ud efter interesse for det gældende tema.

 

Temaet Ungeliv

I notatet "Ungeliv som tema" beskrives hvordan der kan arbejdes med temaet Ungeliv. Notatet om Ungeliv skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, som afsæt for Temaudvalgets arbejde.

 

Af kommissoriet for Temaudvalget fremgår det, at udvalget med deres valg af tema skal definere hvordan de ønsker at arbejde med et givent tema. Det gælder bl.a. hvor længe temaet er aktuelt, hvilket ”produkt” udvalget skal levere ved temaets afslutning, samt forslag til sammensætningen af eksterne deltagere i udvalgets arbejde med temaet. Forslag her til er beskrevet i notatet. Det ønskes at Temaudvalget byder ind med forslag til profiler for eksterne deltagere i udvalget i 2019.

 

Temaudvalget drøfter og giver inputs til vedlagte notat med henblik på at notatet sendes til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget drøfter profiler for eksterne deltagere i udvalget, som indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen
 2. at beskrivelsen af temaet Ungeliv godkendes

 

Historik

 Temaudvalg (§17, stk. 4), 29. januar 2019, pkt. 4:

Det indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen, at i forbindelse med temaet Ungeliv inddrages følgende som faste medlemmer af Temaudvalget:

 • en elev fra Gymnasiet
 • et medlem af det fælles elevrådet
 • en elev fra Ungecenteret
 • Formanden fra Morbærhavens afdelingsbestyrelse
 • en repræsentant fra foreningen bag forbrændingen
 • en repræsentant fra Get2Sport samarbejdet. Gerne koordinatoren for samarbejdet, hvis muligt.

 

Ad-hoc kan udvalget inddrage og invitere oplægsholdere, borgere og fagpersoner, som kan belyse dagsordenspunkter på de konkrete udvalgsmøders dagsorden.

 

Første møde ønskes afholdt i Morbærhaven.

 

Notat om temaet Ungeliv blev tiltrådt.

 

Trine Sander, Per Gustafsson, Mette Sanderhage, Karen Tobisch og Kate Dyrhøj Pedersen deltog ikke i punktet.

Susanne Storm Lind (A) og Joan Gantzel Marquardt (O) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen, idet det tilføjes, at der samtidig vælges en repræsentant fra kollgierne og en ung fra klubområdet

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

1 Notat - Ungeliv som tema Notat - Ungeliv som tema
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Flytning af Billedskolen til Hovedbiblioteket (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til flytning og istandsættelse, når Billedskolen skal flyttes til Hovedbiblioteket.

Sagsfremstilling

Det er i budget 2019 besluttet, at Billedskolen, på Egelundsvej 7A, skal flyttes til lokaler på Hovedbiblioteket.

 

Billedskolen flytter ind i lokaler i den østlige ende af Hovedbiblioteket, hvor der tidligere har været kontorer. Den administration, som fraflytter lokalerne, flytter op til øvrigt administrativt personale i den vestlige ende af Hovedbiblioteket.

 

De ledige lokaler er på henholdsvis 100 m² og 30 m². Lokalerne er i god stand, og det er kun nødvendigt at forbedre lys, fjerne glasvæg mellem lokalerne og etablere vaskemulighed samt te-køkken.

For at forbedre lyset på arbejdsbordene suppleres eksisterende belysning med nye LED armaturer. Den eksisterende glasvæg mellem de to lokaler fjernes, og det mindste rum gøres til et område til opbevaring af materiel og garderobe. Billedskolen har et behov for at kunne rense pensler mm. så en udslagsvask med spulehane er nødvendig. På afløbet fra udslagsvasken monteres udskiller, således at der ikke kommer miljøfarlige stoffer i spildevandet. Da der ikke er vand i den østlige del af Hovedbiblioteket, er det nødvendigt med en ny rørføring. Der skal monteres et mindre te-køkken og indkøbes hvidevarer som køleskab, opvaskemaskine og en mindre ovn.

 

Billedskolens nye lokaler er forventet klar til ibrugtagning i maj 2019.

 

Bygningen på Egelundsvej 7A benyttes også af Lokalhistorisk Samling. Lokalhistorisk Samling bliver på Egelundsvej 7A, og der vil på et senere tidspunkt blive set på, om de med fordel kan rykkes til en anden placering.

Økonomi

Ombygningen og flytningen koster 300.000 kr. Nærmere udspecifikation fremgår af vedlagte økonomibilag.

 

Udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 300.000 kr. 

  

Kommunikation

Bilag vedr. økonomifordeling er lukket af hensyn til den kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til flytning og indretning til Billedskolen på Hovedbiblioteket og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

 

 

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 1. sal A-huset - 27.11.2018 - Billedskolen 1. sal A-huset - 27.11.2018 - Billedskolen
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. MBU/BSU/ØU/KB - Klub Bakkens Hjerte - Dispositionsforslag, genhusning og projektering (bevilling)

Anledning

Nybyggeriet af klub Bakkens Hjerte er nu gået ind i næste fase og der foreligger et dispositionsforslag og en genhusningsplan til godkendelse. Der søges om bevilling til projektering og forundersøgelser samt til genhusning.  

Sagsfremstilling

Dispositionsforslag

I august blev MBU og BSU orienteret om byggeprogrammet, som blev udarbejdet på baggrund af brugerprocesserne i foråret 2018 og lå som baggrund for det videre arbejde.

I oktober startede Arkitektfirmaet Vandkunsten som totalrådgiver for projektering og byggeledelse af de nye klubbygninger.

 

Der har i oktober, november og december 2018 været afholdt møder med klubbens byggeudvalg. I byggeudvalgene sidder klubbens leder, souschef, arbejdsmiljørepræsentant, pædagoger og forældrerepræsentanter. Formålet med byggeudvalgsmøderne har været, i et samarbejde mellem rådgivere og brugere, at omsætte byggeprogrammet til tegninger, hvor selve bygningen er fastlagt, og alle funktioner er indplaceret.

Byggeudvalget har været aktiv i processen og har udtrykt tilfredshed med det foreliggende dispositionsforslag. Byggeprogram og dispositionsforslag er vedlagt. 

 

Den videre proces

Der arbejdes nu videre med projektet. Først udarbejdes der sammen med byggeudvalget et projektforslag, hvor alle detaljer i indretningen fastlægges. Samtidig opstartes dialogen med byggemyndigheden, så det tidligt sikres, at bygningerne overholder alle myndighedskrav. Parallelt med dette er der fortsat  dialog med Bo-Vest og boligafdelingen.

Herefter udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt, og klubben forventes udbudt i juni 2019 med godkendelse af licitationsresultat på MBU, ØU og KB til september 2019. Herefter opstartes det fysiske byggeri og bygningerne forventes ibrugtaget september 2020. Tidslinje for den nye bygning er vedlagt.

 

Genhusningsplan

Den eksisterende klub Bakkens Hjerte skal nedrives, så der kan bygges ny klub på samme grund.

Klubben ønsker at blive genhuset pr. 1. april 2019, så de er klar til at modtage nye børn d. 1. maj 2019. Genhusningen strækker sig således fra 1. april 2019 til september 2020. Tidsplanen for genhusningen er vedlagt som bilag.

 

Direktørområdet har undersøgt flere modeller, som er beskrevet i bilaget Genhusningsplan. Den model, der bedst stemmer overens med behovet er genhusning i Birkelunden, Topperne 8B, hvor der opsættes pavilloner i mindre omfang og bruges ledige klasseværelser på Herstedvester skole samt faglokaler efter aftale med skolen.

 

Nedrivning

Der fremlægges en sag om nedrivning af klub Bakkens Hjerte i MBU februar og ØU/KB marts, da der pt. pågår udbud for at finde en korrekt pris for nedrivning.

 

Bevilling til projektering, forundersøgelser m.m.

I 2019 fortsætter projektering af bygningerne hen mod udbuddet til sommer 2019, og der søges derfor om penge til denne del. Endvidere søges der om midler til øvrige omkostninger. Disse omfatter miljøundersøgelser, jordanalyser og geotekniske analyser samt foranstaltninger i forbindelse med disse. De omfatter endvidere udgifter til byggesagsbehandling, jurister i forbindelse med udbud m.m.  

 

Bæredygtighedsledelse og BK2020

Klubbygningen bliver bygget efter BK2020 (bygningsklasse 2020). Totalrådgivningen indeholder bæredygtighedsledelse, så byggeriet projekteres og bygges på et højt niveau i forhold til bæredygtighed. Blandt andet er der fokus på miljørigtige, genanvendelige materialer, miljøbelastning, indeklima, energiforbrug og driftsøkonomi.

 

Direktørområdet har overvejet, at DGNB-certificere bygningen og havde det med som en option i udbuddet. Det vil koste yderligere 0,5 mio kr., at DGNB-certificere begge klubber, fordi dokumentationskravene hertil er meget omfattende. Direktørområdet vurderer ikke, at en certificering af klubbyggeriet skaber en merværdi i forhold til bæredygtighed, set i forhold til de økonomiske omkostninger.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 31. januar 2019

MED-udvalg og bestyrelser i Bakkens Hjerte og på Herstedvester Skole bakker op om forslaget og høringssvar er vedlagt.

 

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. februar 2019

Det fremgår af det vedhæftede byggeprogram, at byggeretten er afklaret internt i kommunen. Dette betyder, at byggemyndigheden (kommunen) i den indledende dialog om sagen har vurderet, at det er muligt at opføre en bygning af den angivne størrelse til både Bakkens Hjerte og Svanen.

 

Bakkens Hjertes nye bygning tænkes opført, så halvdelen af bygningen er i to plan og den anden halvdel i et plan. Tegninger over bygningen fremgår af det vedlagte dispositionsforslag.

 

Der har indtil videre været dialog og møder med Galgebakkens afdelingsbestyrelse samt repræsentanter fra BO-VEST. Her er det aftalt, at der indkaldes til et beboermøde med forventet afholdelse i uge 9 eller 10. Desuden er der udarbejdet et nyhedsbrev, som sendes til beboerne. Desuden er forældrebestyrelsen løbende blevet orienteret om projektet.

 

 

Økonomi

Der søges hermed om frigivelse af anlægsmidler i 2019 til klubbygninger på 2.000.000 kr. og til genhusning af Klub Bakkens Hjerte på 1.987.000 kr. 

 

Klubbygninger

Beløb

Projektering

1.150.000 kr.

Øvrige omkostninger

850.000 kr.

I alt

2.000.000 kr.

 

 

Genhusning

Beløb

Samlede omkostninger

1.987.000 kr.

Den opdelte økonomi for genhusningssagen fremgår af det lukkede bilag genhusningsøkonomi.

 

Driftsøkonomi

Nedenfor er indsat et skema, som viser de driftsøkonomiske konsekvenser (bygningsdrift) i genhusningsperioden. Når pavillonlejen er betalt vil der forventet være en samlet mindre udgift på driften på 357.000 kr.

 

Driftsøkonomi Emne/ sted

Galgebakken

Birkelunden

Forskel (- mindreudgift, + merudgift)

Periode

1.4.2019 - 1.9.2020

1.4.2019 – 1.9.2020

 

Areal m2

1328

641

687

Skatter, afgifter, forsikring

529.500

255.579

-273.921

Rengøring

540.000

276.000

-264.000

Grundvedligeholdelse

162.000

60.000

-102.000

Bygningsvedligehold

372.000

179.801

-192.200

Leje af pavilloner

0

475.000

+475.000

Sum i alt (18 mdr.)

1.603.500

1.246.380

-357.120

 

Kommunikation

Notatet er lukket, da det indeholder økonomital der har betydning for et igangværende eller kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse (Miljø- og Byudvalgets område) indstiller,

 1. at dispositionsforslaget for klub Bakkens Hjerte godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projektering og forundersøgelser,
 3. at udgiften på 2.000.000 kr. finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb,
 4. at genhusningsplanen for klub Bakkens Hjerte godkendes,
 5. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.987.000 kr. til etablering af genhusningen,
 6. at udgiften på 1.987.000 kr. finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb,
 7. at der tillægsbevilges i alt 357.000 kr. i mindreudgift fordelt med 190.000 kr. i 2019 og 167.000 kr. i 2020 i sparede driftsudgifter ved genhusningen og
 8. at mindreudgiften på i alt 357.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd (Børne- og Skoleudvalgets område) indstiller,

 1. at genhusningsplanen sendes i høring i SFO-råd, MED-udvalg og skolebestyrelse på Herstedvester Skole samt MED-udvalg og forældrebestyrelse i klub Bakkens Hjerte fra d. 17. januar 2019 til den 31. januar 2019. Bestyrelsen er varslet om høringen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 


Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 8:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Udvalget er særlig opmærksom på de midlertidige løsninger ved genhusningen herunder også risiko for frafald.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes uddybning i forhold til beboerhøring, etagehøjde samt afklaring af byggeretten

 

(Å, Ø) undlod

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Genhusningsplan Genhusningsplan
2 Tidslinje Tidslinje
3 Dispositionsforslag Bakkens Hjerte Dispositionsforslag Bakkens Hjerte
4 Beskrivelse Dispositionsforslag Beskrivelse Dispositionsforslag
5 Topperne og pavillon Topperne og pavillon
6 Byggeprogram klubber Byggeprogram klubber
7 Bevillingsskema Bakkens Hjerte Bevillingsskema Bakkens Hjerte
8 Høringssvar klub Bakkens Hjerte janaur 2019.pdf Høringssvar klub Bakkens Hjerte janaur 2019.pdf
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Klub Svanen – Dispositionsforslag, projektering og placering (bevilling)

Anledning

Nybyggeriet af klub Svanen er nu gået ind i næste fase og der foreligger et dispositionsforslag til godkendelse. Der søges om bevilling til projektering og forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Dispositionsforslag

I august 2018 blev MBU og BSU orienteret om byggeprogrammet, som blev udarbejdet på baggrund af brugerprocesserne i foråret 2018 og lå som baggrund for det videre arbejde.

I oktober startede Arkitektfirmaet Vandkunsten som totalrådgiver for projektering og byggeledelse af de nye klubbygninger.

 

Der har i oktober, november og december været afholdt møder med klubbens byggeudvalg. I byggeudvalgene sidder klubbens leder, souschef, arbejdsmiljørepræsentant, pædagoger og forældrerepræsentanter.

Formålet med byggeudvalgsmøderne har været, i et samarbejde mellem rådgivere og brugere, at omsætte byggeprogrammet til tegninger, hvor selve bygningen er fastlagt, og alle funktioner er indplaceret.

Byggeudvalget har været meget aktiv i processen og har udtrykt stor tilfredshed med det foreliggende dispositionsforslag. Byggeprogram og dispositionsforslaget er vedlagt. 

 

Placering

I juni 2018 fremlagde forvaltningen en sag om placering af de 2 klubber, og en placering på Spættens grund blev besluttet af tidsmæssige årsager, fordi kommunen ejer Spætte-grunden, mens BO VEST ejer Klub Svanens grund, men BO- VEST havde et ønske om at bygge seniorboliger på Svanens grund.

 

På et interessentmøde med afdelingsbestyrelserne fra syd, ønskede afdelingsbestyrelserne, at klubben skulle blive liggende på svanegrunden. Muligheden for mageskiftet undersøges nu af Bo-Vest, der sætter en valuar på primo januar 2019 , så sagen kan politisk forelægges i februar.

 

Der er allerede udarbejdet et dispositionsforslag for klub Svanen og dette kan genbruges på svanegrunden uden de store ændringer.

Klub Svanen kan placeres på svanegrunden, der hvor der i dag er dyrehold, så det kun bliver nødvendigt at genhuse dyrene. Klubben vil så få udeareal, hvor Bo-Vest i dag har en genbrugsstation.

  

Den videre proces

Når den endelige placering er besluttet, arbejdes der videre med projektet. Først udarbejdes der sammen med byggeudvalget et projektforslag, hvor alle detaljer i indretningen fastlægges. Samtidig opstartes dialogen med byggemyndigheden, så det tidligt sikres, at bygningerne overholder alle myndighedskrav. Parallelt med dette er der fortsat dialog med Bo-Vest og boligafdelingerne.

Herefter udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt. Hvornår klubben kan udbydes og hvornår licitationsresultat kan godkendes på MBU, ØU og KB afhænger af, hvor lang tid det tager at fastlægge placering / lave mageskifte/køb med Bo-Vest.

Efter godkendelsen opstartes det fysiske byggeri, og bygningerne forventes ibrugtaget ca.11 mdr. senere.

 

Bevilling til projektering, forundersøgelser m.m.

I 2019 fortsætter projektering af bygningerne hen mod udbuddet til næste sommer, og der søges derfor om penge til denne del, så der ikke tabes yderligere tid. Endvidere søges der om midler til øvrige omkostninger .Disse omfatter miljøundersøgelser, jordanalyser og geotekniske analyser samt foranstaltninger i forbindelse med disse. De omfatter endvidere udgifter til byggesagsbehandling, jurister i forbindelse med udbud m.m.   

 

Bæredygtighedsledelse og BK2020

Klubbygningen bliver bygget efter BK2020 (bygningsklasse 2020). Totalrådgivningen indeholder bæredygtighedsledelse, så byggerierne projekteres og bygges på et højt niveau ift. bæredygtighed. Blandt andet er der fokus på miljørigtige, genanvendelige materialer, miljøbelastning, indeklima, energiforbrug og driftsøkonomi.

 

Forvaltningen har overvejet at DGNB-certificere bygningen og havde det med som en option i udbuddet. Det vil koste yderligere 0,5 mio kr at DGNB-certificere begge klubber, fordi dokumentationskravene hertil er meget omfattende. Forvaltningen vurderer ikke, at en certificering af klubbyggeriet skaber en merværdi i forhold til bæredygtighed, set i forhold til de økonomiske omkostninger.  

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. januar 2019

Borgmesteren har ønsket sagen yderligere belyst.

Der har været nedsat et byggeudvalg, hvor klubben har været repræsenteret. Det er i byggeudvalget behandlet, om børnene i KiK (Klub i Klubben) skulle have selvstændigt toilet, eller de kunne benytte det fælles toilet. Da toilettet ligger på samme side og tæt ved KiK var det vurderingen, at børnene godt kunne bruge det fælles toilet. Det vil være enkelt at give KIK sit eget toilet, da det kan gøres ved at sætte døren til handicaptoilettet i den modsatte side. Dette betyder dog, at hvis der senere kommer en bruger med et fysisk bevægelseshandicap, skal denne person ind i KiK området for at komme på toilet. Der er ingen økonomi forbundet med at etablere indgangen til handicaptoilettet fra KiK gruppen, da man blot flytter døren over på den anden side af toilettet. Hvis der senere skal etableres en ekstra dør i tilfælde af, at man i den øvrige del af klubben får en bruger med bevægelseshandicap, som skal benytte handicaptoilettet, vil der være en udgift forbundet hermed til at etablere en ekstra dør til toilettet.

Økonomi

Der søges hermed om frigivelse af anlægsmidler i 2019 til klubbygninger på 920.000 kr.

 

Budgettet for beløbet er:

 

 

 

Klubbygninger

Beløb

Projektering

525.000 kr.

Øvrige omkostninger

395.000 kr.

I alt

920,000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at dispositionsforslaget for klub Svanen godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 920.000 kr. til projektering og forundersøgelser og
 3. at udgiften finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 5:

Udvalget indstiller, at der etableres et toilet til klub i klubben.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Dispositionsforslag Svanen Dispositionsforslag Svanen
2 Beskrivelse Dispositionsforslag Beskrivelse Dispositionsforslag
3 Byggeprogram klubber Byggeprogram klubber
4 Bevillingsskema - Klub Svanen Bevillingsskema - Klub Svanen
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Klub Svanen - Placering af ny klub og mageskifte

Anledning

Placeringen af den nye klub Svanen foreslås flyttet fra Spættegrunden tilbage til Svanegrunden ved et mageskifte med BO-VEST

Sagsfremstilling

Placering og mageskift

I juni 2018 fremlagde forvaltningen en sag om placering af de 2 nye klubber, og en placering af klub Svanen på Spættens grund blev besluttet af tidsmæssige årsager. Dette skete, fordi kommunen ejer Spætte-grunden, mens BO-VEST ejer Klub Svanens grund, og BO-VEST havde på daværende tidspunkt et ønske om at bygge seniorboliger på Svanens grund. BO-VEST har siden sammen med beboerne arbejdet videre på deres vision for området.

  

På et interessentmøde med BO-VEST og afdelingsbestyrelsen fra Vridsløselille Andelsboligforening (VA) i december 2018, fremlagde parterne et ønske om, at klubben skulle blive liggende på Svanegrunden, fordi den på Spættegrunden ligger tættere på bebyggelsen. Muligheden for mageskiftet er siden undersøgt af BO-VEST.  BO-VEST har haft en valuar på sagen, som foreslår, at den nye klub Svanen placeres på 2300 m3 af Svanegrunden, som er beliggende mellem den eksisterende materialegård og den eksisterende Klub Svanen. Grundstykket bliver i dag brugt til udeareal af klub Svanen.

Valuaren har vurderet dette areal til en pris på 958 kr. pr. m2 byggeret (andel af matr. 5bi på i alt 6.059 m2).

 

BO-VEST er på vegne af boligafdelingerne i syd interesserede i at etablere et antal seniorbofællesskaber i Albertslund Syd, såfremt dette senere kan aftales med kommunen. De arbejder i øjeblikket med boligafdelingerne om at skabe mulighed for at alle afdelinger i syd får et fælleshus og små lokale beboerhuse samt et eller flere seniorbofællesskaber med henblik på at kunne indgå i dialog med kommunen om dette.

BO-VEST ønsker på sigt, og efter forudgående drøftelser om en helhedsløsning for området, at etablere et nyt fælleshus til boligafdelingen VA 4Syd på et areal, der hvor Svanegrunden slutter og går over i Spættegrunden og Kirkegrunden.

Valuaren har vurderet dette areal til en pris på 990 kr. pr. m2 byggeret (matr. 5bg på 3.258 m2).

 

Da arealerne er vurderet til noget nær ens priser pr. m2 byggeret, kan der således som udgangspunkt og isoleret set være basis for et 1-1-mageskifte mellem et areal på Svanegrunden på 2.300 m2 og et areal nord for Spættegrunden på tilsvarende størrelse. Se vedlagte kort.

 

Konsekvenser af mageskiftet for klubben og beboerne

Fordelen ved, at klubben bliver på Svanegrunden fremfor at blive flyttet til Spættegrunden er, at klubben kommer til at ligge længere fra beboelsen, og at Svanen hidtil har ligget på grunden. Der er langs den ene side af Svanegrunden er en jordvold. Beboerne føler at denne jordvold beskytter dem mod lyden fra klubbens børn, og beboerne i området er vant til, at klubben ligger der. Endvidere er der bedre adgangsforhold til Svanegrunden. Endelig muliggør et mageskifte, at kommunen fastholder en grund til offentlige formål i området.

 

Beboerne er bekymret for, at hvis klubben flyttes til Spættegrunden, vil der blive mere støj, da afstanden fra klubben til de omkring liggende huse er mindre.

 

Klubben er tilfreds med at blive liggende på den nuværende grund, da jordvoldene rundt om klubben skærmer børnenes leg og aktiviteter i forhold til de omkringliggende stier og veje og giver bedre mulighed for boldspil og bål.

 

Desuden er der en historik i at Klub Svanen ligger i Svanens Kvarter.

  

Ulempen ved at flytte placeringen er en samlet forsinkelse for projektet på mellem 1 og 2 måneder.

 

Tilbagelevering af klub Svanen

BO-VEST har fremsendt et forhandlingsoplæg til, hvordan økonomien kan se ud i forbindelse med kommunens udtrædelse af lejekontrakten af klub Svanen. Dette oplæg fremgår af bilag Økonomi - tilbagelevering af klub Svanen

 

Der fremsendes en særskilt sag til politisk godkendelse med forslag til kontrakt om vilkår for udtrædelse. 

 

Økonomi

Der er ingen meromkostning involveret i mageskiftet af 2300 m2 grund.

 

Kommunikation

Notatet er lukket, da det indeholder økonomital der har betydning for et igangværende eller kommende udbud.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at klub Svanen bliver på Svanegrunden og at der gennemføres et mageskifte af 2.300 m2 af Svanegrunden og et tilsvarende areal af Spættegrunden / Kirkegrunden til en pris på 0 kr.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 5:

Udvalget tiltrådte, at der arbejdes videre med et mageskifte, idet udvalget lagde vægt på, at dette er en principiel stillingtagen til mageskifte, og ønsker en endelig sag om mageskifte, med præcis angivelse af matrikelgrænser til godkendelse i udvalget.

 

 

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Klub Svanen Kortbilag Klub Svanen Kortbilag
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030

Anledning

Albertslund Kommunes gamle Vandforsyningsplan erstattes med en dynamisk elektronisk vandforsyningsplan, som gælder fra 2019 til 2030.  

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med HOFOR og Herstedøster Vandværk udarbejdet et forslag til en ny vandforsyningsplan.

 

Vandforsyningsplanens overordnede mål er at opstille rammerne for at sikre tilstrækkeligt drikkevand af god kvalitet til alle områder i Albertslund Kommune. I vandforsyningsplanen er der både nye mål og indsatser, som skal udføres i planperioden 2019-2030, og løbende driftsmål, som allerede er i gang, og som skal fortsætte fremover.

 

Målene i vandforsyningsplanen er:

 • Vi skal sikre forsyningssikkerheden gennem en stabil og robust vandforsyning
 • Vi skal sørge for, at vandkvaliteten er i orden, så der er godt drikkevand til alle
 • Vi skal sikre, at miljøet ikke belastes unødigt, når vi producerer og distribuerer drikkevand
 • Vi skal reducere vandspild og sørge for en god udnyttelse af drikkevandet

 

Til hvert mål er der tilknyttet delmål, en beskrivelse af indsatsen til delmålet, samt en beskrivelse af hvem der skal udføre delmålet, og hvornår det skal gøres. Nogle af indsatserne har effekt på både forsyningssikkerhed, vandkvalitet, miljø og vandspild.

 

Der vil hvert år blive fulgt op på, om årets mål og indsatser er blevet udført. Målene revurderes hvert fjerde år. Læs vandforsyningsplan 2019-2030 her

 

Forsyningssikkerhed

Der er en meget høj forsyningssikkerhed i Albertslund Kommune. De to lokale vandværker, Vridsløselille Vandværk og Herstedøster Vandværk, producerer ca. 25% af det vand, som forbruges i kommunen. Vores primære vandforsyning kommer fra HOFORs regionale vandværker ved Lejre og Marbjerg, som via en trykforøgerstation ved Galgebakken leverer vand til kommunen. HOFOR har en reserveforsyning til kommunen, der leverer vand fra det regional vandværk ved Thorsbro via trykforøgerstation ved Vallensbæk mose. I nødsituationer kan hele kommunen blive forsynet med vand fra værket ved Thorsbro.

 

Sektionering og renovering af ledningsnettet

For at kunne opretholde en stabil og robust forsyningssikkerhed er det nødvendigt, at ledningsnettets stand er i orden. Samtidig er et tæt ledningsnet nødvendigt for at kunne reducere vandspild. HOFOR sektionerer i 2019 deres ledningsnet i syv sektioner. Sektioneringen giver dels bedre mulighed for lækagesøgning, og dels mulighed for i en forureningssituation at afspærre delområder af ledningsnettet, og på den måde reducere risikoen for at forureningen spredes. 

 

Vandkvalitet

De almene vandforsyninger forsyner forbrugerne i Albertslund Kommune med drikkevand af en god kvalitet, som overholder gældende kvalitetskrav. Drikkevandskvaliteten sikres gennem en omfattende kontrol af vandkvaliteten og af vandforsyningens processer og anlæg efter et fastlagt analyseprogram. På Vridsløselille Vandværk er der fundet pesticidrester i varierende mængde i alle indvindingsboringerne, men det vand der sendes ud til forbrugerne overholder kvalitetskravene for drikkevand. På sigt ønsker HOFOR at etablere nye indvindingsboringer i Vestskoven og nedlægge det by-nære Vridsløselille Vandværk.

 

Blødgøring af drikkevandet

Drikkevandet i Albertslund Kommune er hårdt, mellem 20 og 25°dH. HOFOR har udarbejdet en tidsplan for at blødgøre vandet på deres regionale vandværker, så hårdhedsgraden reduceres til ca. 10 °dH. Der indføres blødt vand på vandværkerne ved Marbjerg, Thorsbro og Lejre i hhv. i 2020, 2023  og 2024. Blødgøring af vandet vil dels øge levetiden af bl.a. kaffemaskiner, elkedler, vaskemaskiner og rør, og dels reducere forbruget af sæber, shampoo mm.

 

Der vil ikke blive etableret blødgøringsanlæg på Vridsløselille Vandværk, fordi det skal nedlægges, når de nye indvindingsboringer i Vestskoven er blevet etableret.

 

Bæredygtig vandindvinding

For at sikre miljøet ikke tager skade i forbindelse med vandindvindingen, er der udarbejdet både en lokal og regional bæredygtig indvindingsstrategi. Indvindingsstrategierne tager hensyn til vandkvalitet, beskyttelse og bevaring af våd- og naturområder samt økonomiske omkostninger ved vandproduktionen. På sigt ønsker HOFOR at indvinde 1.000.000 m3 vand om året fra nye indvindingsboringer i Vestskoven, som vil indgå i den regionale vandforsyning. I 2017 blev der brugt ca. 1.335.000 m3 i Albertslund Kommune.

 

Miljøvurdering og Offentlig høring

Der er udført screening af vandforsyningsplanen for at vurdere, om planen skal miljøvurderes. Screeningen viste, at Vandforsyningsplan 2019-2030 ikke skal miljøvurderes.

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 lov om vandforsyning m.v.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016 om vandforsyningsplanlægning .

Miljø- og Fødevareministeriet. Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til Vandforsyningsplan 2019-2030 godkendes og at Vandforsyningsplan 2019-2030 sendes i offentlig høring i 12 uger.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger

Anledning

Fremkommelighedsudvalget er kommet med anbefalinger til løsninger af Hovedstadens trafiktrængsel. Hovedstadens kommuner skal inden 16. januar indsende deres høringssvar til de foreslåede tiltag. Sagen fremlægges derfor udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I juni 2018 nedsatte Ministeriet for Transport, Bygning og Bolig et Fremkommelighedsudvalg med det formål at Hovedstadens kommuner, skulle tænke i fremkommelighed på vejstrækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af kommuner og vejmyndigheder.

Kommunerne er i løbet af efteråret 2018, sammen med Movia og Vejdirektoratet mødtes 3 gang og har arbejdet sig frem til en række tiltag, der er sendt til høring i kommunerne.

Fristen for høringssvar er 16. januar.

 

Fremkommelighedsudvalgets rapport indeholder i alt 4 fælles tiltag samt 9 vejstrækninger, hvoraf en; Roskildevej vest for Ring 3, vedrører Albertslund.

Hovedrapporten og den tilhørende Bilag er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationens forslag til høringssvar er ligeledes vedlagt som Bilag: Høringssvar til Fremkommelighedsudvalget

 

Sagen her indeholder kun de 4 fælles tiltag samt forslaget omhandlende Roskildevej.

Fremkommelighedsudvalgets forslag omhandler oprettelse af organisatorisk netværk, hvor det forventes at kommuner kan opnå enighed om fælles retningeslinier og krav og samt indgår bindende aftaler om fysiske tiltag med involvering af 50% egenfinansiering.

 

Fælles Fremkommelighedstiltag

 1. Netværk for koordinering af indsatser.
 • Indhold: Nedsættelses af et overordnet netværk til koordinering af de fælles tiltag. Vejdirektoratet er tovholder.
 • Økonomi: Kommunerne finansierer egen deltagelse.

 

 1. Fælles funktionskrav og servicemål for signalanlæg
 • Indhold: Kommunerne skal mødes og beslutte et fælles teknisk system for trafiksignaler på de fælles strækninger
 • Økonomi: Kommunerne finansierer egen deltagelse.

 

 1. Fælles tiltag for håndtering af planlagte hændelser - planlagte vejarbejder
 • Indhold: Forslaget er at alle kommuner bruger Vejdirektoratets trafikinformationssystem; OTMAN, der videregiver trafikoplysninger til trafikanter
 • Økonomi: Personaleressourcer; 1-3 timer pr. uge og 10-20.000 kr i årlig abonnement.

 

 1. Fælles tiltag for håndtering af ikke-planlagte hændelser - uheld
 • Indhold: Oprettelse af et netværk til håndtering af henvendelser om hændelser på motorvejene der skaber kø. Kommunikation til trafikanterne, styring af signalanlæg og omdirigering via kommuneveje
 • Økonomi: Kommunerne financierer egen deltagelse i netværket samt udgifterne til opkobling til den fælles overvågning, hvilken varierer mellem 5.000 og 100.000 kr pr signalanlæg

 

Strækningstiltag

 1. Tiltag på Roskildevej vest for Ring 3
 • Indhold: Albertslund og Glostrup skal sammen med Movia enes om et fælles forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift af signalanlæggene på den del af Roskildevej som der går gennem vores kommuner. Der skal tages hensyn til trafikken fra/til de tværgående veje. Der forventes fokus på især krydset med Herstedvestervej, hvor der særligt i eftermiddagsperioden er reduceret rejsehastighed i vestlig retning. Desuden forventes forslaget af inkludere busprioritering i krydsene på strækningen. Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 5 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt.
 • Økonomi: Glostrup Kommune, Albertslund Kommune og Vejdirektoratet deles om udgifterne på estimeret 2 mio kr.
 • Forventet effekt: Øget rejsehastighed op til 6 km/t for 23.000 køretøjer og 16.000 buspassagerer

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, MIljø og Beskæftigelse indstiller

 1. at administrationens forslag til høringssvar på Fremkommelighedsudvalgets rapport godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Fremkommelighedsudvalgets Bilagsrapport minus høringsbog Fremkommelighedsudvalgets Bilagsrapport minus høringsbog
2 Fremkommelighedsudvalgets Hovedrapport Fremkommelighedsudvalgets Hovedrapport
3 Høringssvar til Fremkommelighedsudvalget jan 2019 Høringssvar til Fremkommelighedsudvalget jan 2019
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 7.15 - boliger for Kanalgaden 3

Anledning

Forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3, Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2018 samt forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1 har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. september 2018 at sende Forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3, Forslag til kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1 i høring i fra den 12. september til den 9. november 2018. Idet Kommuneplan 2018 blev vedtaget i høringsperioden er nummereringen revideret i forhold til gældende Kommuneplan 2018. Samtidig blev der vedtaget udkast til udbygningsaftale og truffet afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering - begge er offentliggjort den 12. september 2018. Når udbygningsaftalen indgås skal denne offentliggøres i plandata.dk.

 

Formålet med Lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 og det tilhørende Kommuneplantillæg 3 er at give mulighed for at opføre etagebyggeri til seniorvenlige boliger. Formålet med forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1 er at aflyse restarealer uden byggeretsgivende bestemmelser.

 

Høringssvar

Der er indkommet to høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden, ét høringssvar til kommuneplantillægget og ét høringssvar til både til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke kommet høringssvar til forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1. Høringssvarene er nummereret fortløbende, og er vedlagt som bilag. Af den vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af de indkomne høringssvar, samt indstilling til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Udkast til udbygningsaftale og afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

 

Høringssvarene handler primært om forskellige forhold:

 • Højde på bygningen, hvor der ønskes max 4 etager. Forvaltningen bemærker, at den stationsnære placering iflg. Fingerplanen lægger op til fortætning og, at højden er sænket fra 33 m til 25 m i forhold til kommuneplanens ramme.
 • Flytning af det højeste punkt på bygningen til det nordvestlige hjørne. Forvaltningen vurderer, at hensynet til lysforhold i beboernes lejligheder og på friarealer vægter højest, og bygningen er disponeret efter dette.
 • Skyggevirkninger på kirkens areal foran kirken. Samme vurdering som punkt 2.
 • Tilgængelighed. Af hvidbogen fremgår en række præciseringer, som vil fremgå af lokalplanens bilag 9.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2018 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, der fremgår af hvidbogen,
 2. at Forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, der fremgår af hvidbogen, og
 3. at Forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1 vedtages endeligt.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

 

(Ø) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Høringssvar fra Opstandelseskirkens Menighedsråd Høringssvar fra Opstandelseskirkens Menighedsråd
2 Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer
3 Bilag til høringssvar fra Danske Handicaporganisationer. Bilag til høringssvar fra Danske Handicaporganisationer.
4 Høringssvar fra Hanne og Henrik Friberg Høringssvar fra Hanne og Henrik Friberg
5 Bemærkninger fra Miljøstyrelsen Bemærkninger fra Miljøstyrelsen
6 Forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1 Forslag til ophævelse af dele af lokalplan 7.5 og 7.2.1
7 Forslag til Lokalplan 7.15 - Boliger Kanalgaden 3 Forslag til Lokalplan 7.15 - Boliger Kanalgaden 3
8 Forslag til kommuneplantillæg 15 - Kanalgaden 3 Forslag til kommuneplantillæg 15 - Kanalgaden 3
9 Hvidbog Kommuneplantillæg 13 og Lokalplan 7.15 - Boliger Kanalgaden 3 Hvidbog Kommuneplantillæg 13 og Lokalplan 7.15 - Boliger Kanalgaden 3
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Renovering og forskønnelse af betonbolværker og brofag mv. ved Kanalgaden (bevilling)

Anledning

I forbindelse med færdiggørelsen af Kanalgadeprojektet er der afsat et rådighedsbeløb til forskønnelse af de høje bolværker langs Kanalen - en del af beløbet søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kanalprojektets gennemførelse er det blevet tydeligt, at der er behov for en forskønnelse af især de høje betonbolværker langs Kanalen, der nu fremstår meget kedelige og næsten helt sorte i forhold til den nyrenoverede Kanalgade og øvrige bolværker.

Der blev derfor afsat 1,4 mio. kr. i budget 2018 til forskønnelsen. Der var taget udgangspunkt i nogle indhentede priser på opsætning af træpaneler på den samlede længde af høje bolværker. Der var på daværende tidspunkt ikke lavet undersøgelser af betonkvaliteten af de høje bolværker. Forskellige andre løsninger har været undersøgt blandt andet en begrønning med forskellige klatre- og slyngplanter. Begrønningen blev hurtigt fravalgt på grund af sårbarhed, usikkerhed om dækningsgrad og driftsmæssige forhold. Løsningen til 1.4 mio. kr. er derfor ikke mulig.

Alternativ 1. Beklædning af bolværkerne udført som paneler, der boltes fast i det eksisterende betonbolværk er nu blevet nøjere undersøgt. Tilstandsrapporten viser, at store dele af bolværket er nedbrudt, og derfor kompliceret at sikre fastgørelse til. Forudsætningerne for at påmontere nye træpaneler på bolværkerne bør først klarlægges gennem en statisk undersøgelse for især to af strækkene for at afdække om, hvorvidt bolværkerne kan tåle nogen form for bearbejdning. Projektet skal herefter beskrives og udføres. Det vurderes, at det kan koste i alt ca. 5 mio. kr., her er der taget udgangspunkt i værst tænkelige scenarie for bolværkerne, at de ikke tåler nogen form for bearbejdning. Udgiften sammenholdt med den nordvendte placering, samt det varierende vandspejl i Kanalen, betyder, at en sådan løsning kun vil have en delvis og måske kortvarig forskønnende effekt. HOFOR har ikke ønsket at bidrage til et sådan projekt, da projektet ikke vil være hensigtsmæssigt i forhold til at sikre vandgennemstrømningen ved større nedbørshændelser.

 

Alternativ 2. Overfladebehandling af bolværkerne er blevet vurderet. På grund af den ringe betonkvalitet foreslås en simpel afrensning af de eksisterende høje bolværker, med en efterfølgende overfladebehandling, der gør at bolværkerne i en årrække vil fremstå lyse og pæne. HOFOR vil gerne bidrage til denne løsning, og vil i givet fald finansiere 50% af omkostningerne til forskønnelsen af bolværkerne, da forskønnelsen også indbefatter diverse mindre betonreparationer og en overfladebehandling, der er levetidsforlængende. Vælges denne løsning, vil en mere omfattende løsning eventuelt kunne komme på tale senere, hvis det viser sig nødvendigt.

 

Udover forskønnelsen af betonbolværkerne er der også behov for maling af brofagene/tunnelfacaderne, etablering af et vadested over Kanalen ved Byhaven, yderligere begrønning samt andre mindre forskønnelsesarbejder.

 

Økonomi

Der er afsat i alt 1,4 mio. kr. til forskønnelse af betonbolværkerne, men det har efterfølgende vist sig ikke at kunne lade sig gøre inden for den ramme. Ved at vælge alternativ 2 kan dette beløb reduceres til ca. 500.000 kr. hvoraf HOFOR betaler 50%. Herudover ønskes afsat yderligere 250.000 kr. til maling af tunnelfacader, begrønning mv. Samlet ønskes derfor frigivet i alt 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb. De resterende 900.000 kr. er i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for Kanalrenoveringen overført til at dække de meromkostninger, der har været i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 11. december 2018.

Det er vurderet, at alternativ 1 - en langtidsholdbar træbeklædning i anlæg - i værste fald - vil koste ca. 5,0 mio. kr., samt årlige driftsudgifter til afrensning af alger mv. på ca. 70.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2019 til alternativ 2. - forskønnelse af betonbolværker og brofag i og ved Kanalen og
 2. at udgiften finansieres af kassebeholdningen, idet det hertil afsatte rådighedsbeløb i 2018 forudsættes overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen i april 2019.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Forskønnelse af betonmur og begrønning af sydsiden 2018 11 06.pdf Forskønnelse af betonmur og begrønning af sydsiden 2018 11 06.pdf
2 Bevillingsskema rev. 4-1-2019 Bevillingsskema rev. 4-1-2019
Tilbage til toppen

24. MBU/ØB/KB - Miljøcertificering og miljøredegørelse

Anledning

Albertslund Kommune har efter den årlige miljørevision, og efterfølgende godkendelse af Miljøredegørelsen 2017, fået fornyet kommunens EMAS-certificering.

Sagsfremstilling

Den årlige miljørevision har til formål at gennemgå kommunens systematiske miljøarbejde og verificere data i miljøredegørelsen. Miljørevisionen blev igen udført af revisor fra certificeringsfirmaet DNV GL, som vurderede at indsatsen lever op til kravene i EMAS-forordningen.

 

Revisoren besøgte i år 5 decentrale enheder og kunne registrere 9 afvigelser. 4 afvigelser var relateret til systemdokumenter og 5 afvigelser skyldtes enten opbevaring af kemikalier med gamle faresymboler eller manglende sikkerhedsdatablade til opbevarede kemikalier. Alle afvigelser er efterfølgende behandlet og lukket.

 

Grundet afvigelserne har der efterfølgende været fokus på korrekt opbevaring af kemikalier, både i direkte kommunikation til alle enheder, samt på efterårets miljøseminar og de igangværende miljøsamtaler.

 

Efterfølgende er verificeringsdokumentet fra DNV GL og Miljøredegørelse 2017 behandlet og godkendt af Miljøstyrelsen, som 01.11.2018 udstedte et nyt EMAS-certifikat gældende til november 2019.

Miljøkonsekvenser

Miljøcertificeringen og det systematiske miljøarbejde sikrer, at hensynet til miljøet står højt i medarbejdernes bevidsthed. Med lokale og fælles indsatser arbejdes der systematisk for at forbedre såvel de direkte som de indirekte miljøpåvirkninger fra de kommunale aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. januar 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Miljøredegørelse 2017 Miljøredegørelse 2017
2 Certifikat 2018 Albertslund Kommune.pdf Certifikat 2018 Albertslund Kommune.pdf
Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Igangsætning af rammelokalplan for Hyldagergrunden

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte en rammelokalplan for udvikling af Hyldagergrunden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 10. april 2018 at realisere Støj og Landskabsprojektet Hyldager (Herefter Hyldager Bakker). Beslutningen indebærer flytning af Albertslund Motorsportscenter. Hyldager Bakker skal dæmpe støjen på Hyldagergrunden, samt  i Vridsløselille Landsby i Albertslund Syd, Hyldagerparken og Kongsholmparken.

 

Ligeledes blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægning for Hyldager Bakker, og at give anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelser og rådgivning for udvikling af Hyldagergrunden.

 

Den 9. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, at indgå jordkontrakt med Hovedstadens Letbane om modtagelse af jord. Arealet skal være klar til modtagelse af jord den 1. september 2019.

 

Sagsoverblik

Der er udarbejdet tre sager med myndighedsarbejde og én bevillingssag til videre planlægning og udførelse af Hyldager Bakker.

 

De fire sager er:

 1. Igangsætning af rammelokalplan for Hyldagergrunden (denne sag)
 2. Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport. Miljørapporten adskiller sig fra miljøkonsekvensvurderingen ved at være en miljøvurdering af selve planerne og ikke af anlægsprojektet (sag 4)
 3. VVM-tilladelse til Hyldager Bakker på baggrund af ansøgning og miljøkonsekvensrapport af det ansøgte projekt, samt miljøgodkendelse af etablering af støjvoldende
 4. Bevillingssag til planlægning og udførelse af projekt Hyldager Bakker.

 

For at kunne modtage jord fra Letbanen 1. september, og for at kunne følge tidsplanen for den videre realisering af Hyldager Bakker skal planer og myndighedstilladelser sendes i høring i februar.

 

Fingerplanen

Hyldager Bakker er i Fingerplan 2017 beliggende i de indre grønne kiler, hvor der ikke kan etableres støjvolde. Vedtagelse af planerne for Hyldager Bakker forudsætter derfor, at der vedtages en ny Fingerplan. I den politiske aftale indgået den 19. december 2018 om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn, står der, at regeringen vil ”åbne mulighed for at opføre støjvolde i de grønne kiler langs motorvejen, i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen”. Forslag til ny Fingerplan forventes at være i høring inden planforslagene sendes i høring.

 

Støj

I forbindelse med udarbejdelse miljøkonsekvensrapporten (VVM) er der udført adskillige støjberegninger af vejtrafikken fra motorvejen og de omkringliggende veje. I støjberegningerne er indlagt en række forudsætninger:

 

 • Der er taget udgangspunkt i trafiktal fra 2017, fremskrevet til forskellige årstal, helt frem til år 2028.
 • Der er antaget en trafikvækst på 1,2 % pr. år. Dette følger Vejdirektoratet forventninger.
 • Der er i dag en type asfalt (SMA11) på motorvejen, som ikke dæmper trafikstøj. Vejdirektoratet har planer om, at udskifte denne, til en mere støjdæmpende asfalt (SMA8) i år 2028.
 • Det forudsættes at også Roskildevej får udskiftet den eksisterende asfalt til en mere støjsvag asfalt forud for 2028.

 

Støjberegningerne viser, at Hyldager Bakker vil have en støjreducerende effekt på op til over 3,5 dB både inden for parkområderne og på Hyldagergrunden. Støjniveauet på Hyldagergrunden er i perioden frem til år 2028 stadigvæk udregnet til en overskridelse på 0,5-1 db af de 58 dB, som er grænseværdien for etablering af boliger. Denne grænseværdi vil hele Hyldagergrunden først komme under, når den støjsvage asfalt er anlagt.

 

Støjberegninger er altid behæftet med en række usikkerheder – særligt, når der arbejdes i et så langt tidsperspektiv, som i dette projekt: Den forudsatte trafikvækst på 1,2 % pr. år. kan vise sig at blive mindre eller højere. Asfalten på motorvejen kan blive udskiftet tidligere, eller der kan udvikles nye asfalt- eller dæktyper, der nedsætter støjniveauet. Hastighedsnedsættelser eller etablering af en ny motorring 5 er ligeledes udefrakommende faktorer, der kan have stor indflydelse på støjniveauet på Hyldagergrunden. Albertslund Kommune har også mulighed for at bidrage til at fremrykke udskiftningen af asfalten på motorvejen. Sidst kan også de vejledende støjgrænseværdier blive ændret.

  

Rammelokalplan for Hyldagergrunden med tilhørende kommuneplantillæg

Hylderagergrunden er reguleret efter byplanvedtægt nr. 12, der giver mulighed for anvendelse til skole. Formålet med udarbejdelse af en rammelokalplan, er at ændre grundens anvendelse til boligområde og fastlægge overordnede principper, således at der inden for grundens forskellige delområder kan tages højde for det dynamiske støjbillede.

 

En rammelokalplan er ikke byggeretsgivende, men fastlægger de overordnede rammer for det fremtidige byggeri. Rammelokalplanen vil inddele Hyldagergrunden i en række delområder, og sikre, at disse kan planlægges med en rækkefølge, hvor de hver især, kan leve op til de vejledende støjgrænser. Der skal herefter udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for de enkelte delområder. Når disse udarbejdes vil et opdateret støjbillede vise, om der vil være behov for at håndtere støjen ved hjælp af bebyggelsens placering, støjisolering i facaderne eller lignende.

 

Rammelokalplanen vil foruden rækkefølgeplanlægningen fastlægge overordnede rammer såsom vejadgang, højder og bebyggelsesprocenter.

 

Hyldagergrunden er i Kommuneplan 2018 udlagt til boligområde med mulighed for en daginstitution. Der skal i forbindelse med rammelokalplanen laves et kommuneplantillæg, der fastholder anvendelsen, men giver mulighed for at ændre på boligtype, bebyggelsesprocenter og højden på bebyggelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommuneplantillæg for Hyldagergrunden igangsættes,
 2. at rammelokalplan for Hyldagergrunden igangsættes og
 3. at kommuneplantillæg og rammelokalplan behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen Ø) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Tilbage til toppen

26. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 25.6 og Kommuneplantillæg 7 - Hyldager Bakker (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende Forslag til Lokalplan 25.6 og Forslag til Kommuneplantillæg 7 for Hyldager Bakker samt miljøvurderingen af planerne i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 25.6 – Hyldager Bakker
Lokalplanens formål er, at gøre det muligt at etablere Hyldager Bakker, der udformes med støjvolde ud mod Holbækmotorvejen og et bakkedrag med lokale højderygge i det bagvedliggende parkområde. Støjvoldene vil sikre, at støjniveauet nedbringes både inden for parkerne, og på Hyldagergrunden samt i de eksisterende boligområder øst for parkerne.

Lokalplanen fastlægger støjvoldenes højde og placering, samt muliggør etablering af en 2 m høj og 700 m lang støjskærm langs jernbanens nordlige side.

Lokalplanen sikrer samtidig, at det nye landskab udformes, så områdets karakter af en grøn kile, med rekreative muligheder for det almene friluftsliv, fastholdes. Hovedprincipperne for den fremtidige beplantning i området fastlægges, og der gives mulighed for genslyngning af St. Vejleå samt etablering af en ny regnvandssø.

I området er der i dag en række hovedstier, som udgør de vigtigste stiforbindelser til de omkringliggende områder. I forbindelse med realiseringen af Hyldager Bakker vil disse fastholdes, men der vil være behov for mindre omlægninger, så stiernes forløb tilpasses til det nye terræn. Lokalplanen gør det muligt at omlægge stierne, samt at etablere en række nye stier, der gør parkerne mere tilgængelige for områdets brugere.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for, at etablere støttepunkter til friluftslivet i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for de grønne kiler. Dette kan for eksempel være bænke, naturlegepladser, shelters, udkigstårne og lignende. I lokalplanen anvises to aktivitetsområder i bakkedalene samt fire udsigtspunkter ved terrænets toppe, hvor støttepunkterne primært vil etableres.

Lokalplanen fastholder i øvrigt muligheden for dyrefolde i Hyldagerparken nord for jernbanen.

Forslag til Kommuneplantillæg 7 – Hyldager Bakker
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2018, og der er derfor udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 7. Forslaget fastholder anvendelsen som et rekreativt område forbeholdt almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse, men ændrer rammebestemmelserne, så der er mulighed for at etablere støjvolde med en højde på op til 18 m over motorvejens terræn, og støjskærme langs jernbanen.

I forbindelse med landskabsprojektet er dele af områdets arealer opkøbt af Albertslund Kommune, og kommunegrænsen er flyttet, så hele projektområdet ligger i Albertslund Kommune. Kommuneplantillægget sikrer, at disse arealer omfattes af kommuneplanrammen. 

Da dette er en ændring i kommuneplanens hovedstruktur, har Albertslund Kommune haft et debatoplæg i høring hos berørte myndigheder, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til kommuneplantillægget. Der blev samtidig indkaldt forslag til afgrænsning af de to miljøvurderinger. Der indkom i alt 6 høringssvar, hvoraf de to vedrør kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at kommuneplantillægget ikke må stride imod den nationale planlægning og at det skal indeholde oplysninger om dets påvirkning på Bilag IV-arter. Dette er der redegjort for i kommuneplantillægget og i miljøvurderingen deraf. Grundejerforeningen i Vridsløselille Landsby, ønskede rammeområdet udvidet, så der også kan opføres støjvolde i den sydlige del af Kongsholmparken. Dette kan ikke lade sig gøre, da området ligger i Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune ikke kan være hverken bygherre eller udarbejde plangrundlag for dette. Det er i øvrigt ikke nødvendigt for at reducere støjen på Hyldagergrunden

Miljørapport
Forslag til Lokalplan 25.6 og Forslag til Kommuneplantillæg 7 er behandlet efter miljøvurderingsloven. Der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten adskiller sig fra miljøkonsekvensvurderingen ved at være en miljøvurdering af selve planerne og ikke af anlægsprojektet. Da planerne muliggør en realisering af anlægsprojektet, er der mange ligheder mellem de to miljøvurderinger.

I miljøvurderingen vurderes planernes indflydelse på en lang række miljøforhold. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten, har et udkast til afgrænsning af miljørapportens indhold været i høring hos berørte myndigheder.

I miljørapporten konkluderes det, at planerne vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning i området. Da planerne har et både naturmæssigt og rekreativt sigte, vurderes påvirkningen i langt overvejende grad at være positiv. I miljørapporten konkluderes det også, at planerne er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, herunder for blandt andet bevaringsværdige landskaber, skovrejsning, vandløb og søer, fritidsformål, områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder samt økologiske forbindelser.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til Kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2018 – Hyldager Bakker vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. at Forslag til Lokalplan 25.6 – Hyldager Bakker vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger og
 3. at miljøvurderingen af Forslag til Lokalplan 25.6 og Forslag til Kommuneplantillæg 7 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

 

Bilag

1 Kommuneplantillæg nr. 7 - Hyldager Bakker Kommuneplantillæg nr. 7 - Hyldager Bakker
2 Lokalplan 25.6 - Hyldager Bakker Lokalplan 25.6 - Hyldager Bakker
3 Miljørapport for lokalplan og kommuneplantillæg for Hyldager Bakker Miljørapport for lokalplan og kommuneplantillæg for Hyldager Bakker
4 Hvidbog Hvidbog
Tilbage til toppen

27. MBU/ØU/KB - VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til Hyldager Bakker

Anledning

Natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker skal have en VVM-tilladelse. Samtidig skal etablering af støjvolde have en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse skal i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for et nyttiggørelsesprojekt med støjvolde kræver det, at der foreligger en VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Det kræver samtidig miljøgodkendelse til indbygning af jord i støjvolde. Inden disse tilladelser kan meddeles, skal der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 

Der er udarbejdet VVM-tilladelse med vilkår på baggrund af miljøkonsekvensrapportens vurderinger om væsentlige eller ikke væsentlige påvirkninger af forhold indenfor miljø, plan og natur. Miljøgodkendelsen erstatter delvist VVM-tilladelsen, da den stiller vilkår som f.eks. kvaliteten af jorden. VVM-tilladelsen, tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelsen er vedlagt som bilag. VVM-tilladelsen med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelsen skal i offentlig høring i 8 uger.

 

Miljøkonsekvensrapporten

For at afdække om projektet har væsentlige indvirkninger på miljøet, har bygherre gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet. I miljøkonsekvensrapporten beskrives projektet og de forventede miljømæssige konsekvenser heraf ved etablering af det støjreducerende natur- og landskabsprojekt. I undersøgelsen indgår alle påvirkninger, som vurderes at have indvirkning både direkte, indirekte, afledte og kumulative effekter, både under anlæg og drift.

 

Inden der kan foretages en miljøkonsekvensvurdering, skal der foretages en vurdering af miljø-, plan- og naturforhold for eventuel afgrænsning af omfanget af miljøkonsekvensrapporten. Til denne vurdering er der foretaget offentlig høring samt høring af berørte myndigheder ved at indkalde forslag og ideer til miljøkonsekvensvurderinger. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Afgrænsningen sætter rammerne for miljøvurdering af projektets konsekvenser.

 

Der er på baggrund af afgrænsningen vurderet på landskab og kulturhistorie, rekreative forhold, trafik, støj, luft, natur og overfladevand, forurenet jord samt grundvand. Miljøkonsekvensrapporten samt et notat om resume af miljøkonsekvensrapportens konklusioner er vedlagt som bilag.

 

VVM-tilladelsen

VVM-tilladelsen er baseret på vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, og indeholder vilkår, der skal opfyldes, for at projektet kan realiseres. Vilkårene omfatter krav ved fældning af træer, plan for stiforbindelser i området mens jordvoldene opbygges, opbygning af adgangsveje i forhold til trafikafvikling og bløde trafikanter, samt krav om plan for tilplantning samt pleje og vedligehold af naturen.

 

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen indeholder vilkår, der skal sikre, at modtagelsen og indbygning af jord sker uden risiko for grundvand og vandløb, samt at omgivelserne ikke udsættes for unødvendig støj- og støvforurening. Der er bl.a. stillet vilkår til forhåndsgodkendelse af jord og modtagekriterier for jord, om modtagekontrol og egenkontrol, samt om indretning og drift i forhold til bl.a. støj.

 

Dispensationer og tilladelser på naturområdet

Der skal i natur- og landskabsprojektet meddeles forskellige dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og efter skovloven. De skal meddeles løbende inden og i projektets etableringsperiode. Dispensationerne er forudsætninger for virkeliggørelse af projektet, og for at afkorte sagsbehandlingstiden er det ønskeligt, at bemyndigelse til at meddele dispensationer delegeres. Dispensationer vil blive givet efter bestemmelserne i lovgivningen, på vilkår og med fire ugers klagefrist for berørte personer, myndigheder og interesseforeninger. Der er udarbejdet notat om dispensationer og tilladelse på naturområdet, hvor kommunen er myndighed.

 

Offentlig høring

Udkast til VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter forelægges VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen kommunalbestyrelsen i juni 2019 til endelig godkendelse. 

 

VVM

VVM står for Vurdering af Virkninger for Miljøet. Miljøvurderinger af konkrete projekter skal foretages på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at påbegynde projektet. Dette for at sikre, at der ikke gennemføres projekter, der har en væsentlig påvirkninger af omgivelserne.

Der stilles krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet, både de direkte og indirekte påvirkninger.

 

Ved miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Det betyder, at der udover de traditionelle forureningsparametre (som støj, spildevand, lugt, affald) også indgår en vurdering af påvirkninger af andre forhold:

 • Mennesker, dyreliv og planteliv
 • Jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • Materielle goder og kulturarv
 • og samspillet mellem disse faktorer

 

Borgere og myndigheder gives mulighed for at komme med forslag eller indsigelser til projektet eller de vilkår, der stilles for at projektet kan gennemføres. Efter høring meddeles den endelige VVM-tilladelse til projektet.

Lovgrundlag

VVM-tilladelsen meddeles efter Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM), § 25.

 

Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om lov om miljøbeskyttelse, § 33.

 

Miljøgodkendelsen, der delvist erstatter VVM-tilladelsen, sker efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 10.

 

Naturbeskyttelsesloven - beskyttede naturtyper - og Skovloven - skovbyggelinje.

Miljøkonsekvenser

Det vurderes på baggrund af virksomhedens ansøgning om VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, at virksomhedens påvirkning af miljø og natur kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at være årsag til væsentlige gener og påvirkninger i omgivelserne, så længe vilkårene i tilladelser, godkendelser og dispensationer følges og overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker godkendes,
 2. at udkast til miljøgodkendelse til støjvolde langs Holbækmotorvejen godkendes,
 3. at udkast til VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport samt udkast til miljøgodkendelse sendes i offentlig høring i 8 uger og
 4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensationer og tilladelser på naturområdet, når det er nødvendigt for projektet.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde

 

Beslutning

Man stemte om ændringsforslag fra (Ø) om, at man anvender jord i miljøklasse 0 og 1

 

For stemte 3 (Ø, Å)

Imod stemte 15 (A, F, B, V, C)

3 undlod (O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker 21.01.2019 Udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker 21.01.2019
2 Udkast miljøgodkendelse støjvolde langs motorvej 21.01.2019 Udkast miljøgodkendelse støjvolde langs motorvej 21.01.2019
3 Miljøkonsekvensrapport for Hyldager Bakker Miljøkonsekvensrapport for Hyldager Bakker
4 Resume af miljøkonsekvensrapportens konklusioner 23.01.2019 Resume af miljøkonsekvensrapportens konklusioner 23.01.2019
5 Høringssvar ideer miljøkonsekvensvurderinger 21.01.2019 Høringssvar ideer miljøkonsekvensvurderinger 21.01.2019
6 Notat om dispensationer og tilladelse på naturområdet 21.01.2019 Notat om dispensationer og tilladelse på naturområdet 21.01.2019
Tilbage til toppen

28. MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - rådighedsbeløb 2019 (Bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til planlægning og gennemførelse af natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2018 blev der givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til rådgivning, analyser, forundersøgelser og myndighedsarbejder til Hyldager Bakker. Disse opgaver er nu ved at være afsluttede, og projektet går derfor ind i en ny fase.

 

I 2019 vil arbejderne omfatte fortsat myndighedsarbejde, planlægning, projektering, tilsyn samt trafikarbejder, ledningsomlægninger og jordarbejder

  

Myndighedsarbejde

 • Miljøkonsekvensvurdering, miljøvurderingstilladelse og miljøgodkendelse pågår.
 • Kommuneplanstillæg, lokalplan og miljøvurdering af planerne pågår.
 • Dispensationer fra henholdsvis naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og skovloven.
 • Dispensation fra Vejdirektoratet vedr. vejbyggelinje pågår i et samarbejde, hvor Vejdirektoratets krav løbende indarbejdes i projektet.
 • Dispensation fra Miljøstyrelsen vedr. artsbekendtgørelsen.
 • Landzonetilladelse til anlæggelse af midlertidig adgangsvej og modtageplads i Kongsholmparken.

 

Planlægning, projektering og tilsyn

 • Tids - og procesplaner herunder rækkefølge og afhængigheder opgaverne imellem, beslutninger og godkendelser der skal til, for at gennemføre projektet i henhold til vedhæftede procesplan af d. 17.01.2019.
 • Økonomistyring af omkostninger i projektet.
 • Økonomistyring af indtægter i projektet.
 • Fortsat brugerinvolvering og detailprojekt for landskabet (natur og fritid).
 • Færdigprojektering af trafikprojekt, ledningsomlægningerne og jordprojekt.
 • Udbud af trafikprojekt, ledningsomlægninger og jordprojekt.
 • Bygherrerådgivning til blandt andet byggeledelse, projektering af støjskærme og stikprøveudtagning.
 • Samarbejde med Banedanmark i forbindelse med støjskærme.
 • Annoncering og hjemmeside for jordmodtagelse samt kontrakter om jordlevering.

 

Trafikprojekt

 • For at sikre adgang til projektområdet i Kongsholmsparken, etableres der adgang fra krydset mellem Kongsholm Alle og Vridsløsevej. Arbejderne udføres fra juli 2019.
 • Adgang til Hyldagerparken sker fra Roskildevej ved motorvejsafkørslen ved at ombygge krydset ved motorvejsafkørslen. Dette sker fra ultimo 2019.
 • Der skal etableres lysregulering, forstærkes veje, ændres cykelstier og til sidst reetablering af alt, når projektet er afsluttet.
 • Trafikprojekt i Albertslund Kommune fremsendes til politisk godkendelse.

 

Ledningsomlægninger

 • Ledningsomlægningerne skal ske inden der kan komme jord på, og omfatter ledninger fra Høje-Taastrup forsyning (afløb og vand), fra Radius (el og fiber) og fra Global Connect (fiber). Ledningsomlægninger udføres fra juli 2019.

 

Jordprojekt

 • De indledende arbejder til gennemførelse af projektet, herunder rydning, adgangsveje i terræn, byggeplads og modtageanlæg udføres i Kongsholmsparken fra ca. juli 2019.
 • Modtagelse af jord og opbygning af Hyldager Bakker i Kongsholmparken sker fra september 2019.

 

Vedlagt er en faseplan, der viser, hvilke arbejder, der forventes at blive udført i 2019. 

 

Økonomi

Økonomien i natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker er i den sidste fase blevet beregnet mere detaljeret, da der nu er udarbejdet forprojekt på både jord, trafik, ledningsomlægninger og natur.

 

 • Dette har medført, at den samlede økonomi er steget fra 89.739.000 kr. til 96.682.000 kr. Stigningen skyldes blandt andet ekstra udgifter til ledningsomlægninger, ekstra støjskærme, lysregulering ved Roskildevej samt reetablering af veje i området.

 

 • Der har ikke i økonomien været indregnet budget til flytning af AMC og til generelle uforudsete omkostninger. Dette lægges nu ind som 20 % ekstra omkostninger fra 2020. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at prissætte AMC.

 

 

Der søges om frigivelse af hele rådighedsbeløbet for 2019 på 18.871.000 kr., som forventes brugt efter nedenstående fordeling.

 

  

Kommunikation

Notatet er lukket, da det indeholder økonomital der har betydning for et igangværende eller kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 18.871.000 kr. til myndighedsarbejder, planlægning, projektering, tilsyn samt trafikarbejder, ledningsomlægninger og jordarbejder i forbindelse med gennemførelse af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker og
 2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb på 18.871.000 kr. afsat til projektet.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet et juridisk notat "Forudsætninger for etablering af kommunalt nyttiggørelsesprojekt - Hyldager", som var på KB den 9. oktober 2018 pkt. 30 - sendes med referatet ud.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

 

Bilag

1 Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - procesplan 220119 Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - procesplan 220119
2 Faseplan Hyldager Bakker januar 2019 Faseplan Hyldager Bakker januar 2019
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
4 Hyldager_jura_nyttiggørelsesprojekt Hyldager_jura_nyttiggørelsesprojekt
Tilbage til toppen

29. MBU/ØU/KB - Indeklimastrategi på skoleområdet (bevilling)

Anledning

Kommunen har fået tilsagn om støtte fra Realdania til udarbejdelse af strategiske indeklimaplaner på folkeskoleområdet. I denne sag anmodes om bevilling til at igangsætte arbejdet.

Sagsfremstilling

Realdania har afsat en pulje til skolernes indeklima, som alle kommuner kan søge støtte fra. Formålet med puljen er at forbedre indeklimaet i landets eksisterende skoler. Dette gøres ved, at skabe overblik over skolernes indeklima gennem pilotprojekter, strategiske indeklimaplaner, innovationsprojekter, undervisningsmateriale og faglige netværksarrangementer. Målet er at øge elevernes indlæring og sundhed ved at tilbyde sunde indeklimaer i klasselokalerne.

 

I efteråret 2018 udarbejdede Gate21 i fællesskab med Albertslund Kommune og Ballerup Kommune en ansøgning til udvikling af strategiske indeklimaplaner. Dette initiativ blev Miljø & Byudvalget orienteret om på deres møde i oktober 2018. Realdania har primo 2019 givet tilsagn om støtte til udvikling af en indeklimastrategi på skolerne i Albertslund. Projektet løber fra januar til udgangen af 2019 og omfatter fire folkeskoler i Albertslund. Både lærere og elever på skolerne vil blive inddraget i projektet som væsentlige aktører.

 

Folkeskolerne i Albertslund er i en alder og stand, der skaber udfordringer med indeklimaet. I dag forbedres indeklimaet på skolerne løbende, når udfordringerne opstår, gennem driftsoptimeringer og via renoveringsprojekter. Indeklimastrategien vil skabe overblik, viden og handlingsplaner, der vil sikre gode fysiske undervisningsmiljøer.

 

I budgetaftalen for 2019 er der afsat i alt 21 mio. kr. i perioden 2019-2024 til opgradering af klasselokaler med henblik på, at sikre bedre lys, lyd og luft i klasselokalerne. For at skabe et godt grundlag for skolernes fremtidige indeklima, ønskes der bevilling til, at skabe et overblik, ny viden samt udarbejdelse af handlingsplan. Det er med dette formål, at kommunen er gået med i ansøgningen. Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

Økonomi

Realdania har givet tilsagn om støtte på 50% af de samlede omkostninger på 1.230.000 kr. - i alt 615.000 kr. Omkostningerne til projektet omfatter både interne timer, rådgivning, koordinering med Gate21 og opsætning af måleudstyr.

 

Opstillet budget, som viser Albertslund Kommunes udgifter i projektet er vedlagt som bilag.

Fondsafgift på 17,5 % fratrækkes støtten fra Realdania, således af deres støtte bliver netto 507.375 kr.

Beløbene i det vedlagte tilsagn stemmer ikke overens med ovenstående beløb. Det skyldes, at tilsagnet omfatter hele ansøgningen altså også Ballerup Kommunes andel. Ovenstående tabel viser Albertslund Kommunes andel af projektet.

 

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. i udgift til projektet og 507.375 kr. i nettoindtægt fra Realdania

Nettoudgiften på 722.625 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning til indeklimastrategi.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Realdanias tilsagn om støtte til udarbejdelse af strategiske indeklimaplaner godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. i udgift til projektet og 507.000 kr. i indtægt fra Realdania,
 3. at nettoudgiften på 723.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (afsat 750.000 kr. i alt) til rådgivning til indeklimastrategi og
 4. at det resterende rådighedsbeløb på 27.000 kr. til rådgivning til indeklimastrategi tilføres kassebeholdningen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen

Bilag

1 Ansøgning indeklimaplaner Realdania Ansøgning indeklimaplaner Realdania
2 Bevillingsbrev Albertslund.pdf Bevillingsbrev Albertslund.pdf
3 Notat til Dagsordenspunkt om økonomi til indeklimastrategi Notat til Dagsordenspunkt om økonomi til indeklimastrategi
4 Bevillingsskema - rev. Bevillingsskema - rev.
Tilbage til toppen

30. MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft på skolerne (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til forbedring af lys, lyd og luft i klasselokalerne på skolerne.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. til forbedring af indeklimaet i klasselokalerne. I de efterfølgende år frem til 2024 er der afsat yderligere 19 mio. kr. til forbedringer med henblik på at forbedre indeklimaet på skolerne. De projekter, som indstilles gennemført i 2019 er valgt i dialog mellem forvaltningen og skolerne, hvor både ønsker om tekniske målinger af de faktiske indeklimatiske tilstande og konkrete fysiske tiltag, har været bragt i spil.

 

På kommunalbestyrelsens møde i februar behandles sag om strategiske indeklimaplaner på folkeskoleområdet, hvor Albertslund Kommune i samarbejde med Ballerup Kommune og Gate 21 har fået tilsagn om støtte fra Realdania. Godkendes denne sag vil der blive udarbejdet strategiske indeklimaplaner for hver enkel skole, som bl.a. anviser konkrete forslag til forbedringer af indeklimaet. De strategiske indeklimaplaner forventes at være færdige med udgangen af 2019.

 

Indeklimaplanerne ligger altså ikke klar til at kunne danne grundlag for, hvilke arbejder der skal udføres for de 2 mio. kr., som er afsat i 2019. Derfor har forvaltningen i samarbejde med skolerne set på, hvilke udfordringer for indeklimaet som ligger lige for, og som vil kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme. Midlerne søges frigivet og fordelt på hver af de 4 skoler. Således vil der blive en mærkbar forbedring for flere elever og lærer.  

 

Tiltag på de enkelte skoler

Herstedlund skoles A og B-fløje ønsker at akustikken forbedres i deres kantine, hvor støjniveauet er meget højt i spisepauserne. B-fløjen har længe haft problemer med solindfald, hvilket både medfører for høje temperaturer om sommeren, samt blænder tavler og elever. Denne udfordring ønskes løst med gardiner eller anden type solafskærmning. Skolen ønsker desuden en teknisk undersøgelse af, om varmen og ventilationen styres optimalt, da klasselokalerne opfattes som enten meget varme eller meget kolde

 

Herstedøster skole ønsker at få forbedret deres problemer med belysning og akustik i klasselokaler. Der ønsket igangsat et pilotprojekt, hvor der opsættes nye lysarmaturer og akustiklofter i 3 eller 4 klasselokaler. Et sådan projekt, vil samtidigt give et grundlag for at skabe en langsigtet plan over, hvordan den øvrige skoles indeklima teknisk og økonomisk kan forbedres på sigt. Erfaringer fra bl.a. lys- og lydprojekterne på Herstedlund Skole inddrages. Skolen ønsker desuden en teknisk undersøgelse af, om varmen og ventilationen styres optimalt, da klasselokalerne opfattes som enten meget varme eller meget kolde.

 

Herstedvester skole har udfordringer med kraftigt solindfald fra store og højtplacerede vinduespartier, hvilket både medfører for høje temperaturer om sommeren og blænder tavler og elever. Denne udfordring ønskes løst med gardiner eller anden type solafskærmning. Der opleves voldsomme trækgener fra ca. 10 udgangsdøre fra klasseværelserne og ud til skolegården. Dørene ønskes udskiftes til nye for at udbedre disse gener.

 

Egelundsskolen har problemer med, at vinduerne i klasselokalerne ikke kan åbnes på en hensigtsmæssig måde. De svært oplukkelige vinduer ønskes derfor udskiftet til en type vindue, der passer til eksisterende behov. Der vil blive gennemført et pilotprojekt, som kan danne grundlag for en senere fuldstændig udskiftning af alle vinduerne. Klasselokalerne er ventileret med forskellige typer af udluftningssystemer, og forundersøgelser om hvorvidt et andet type system ville have større positiv effekt, ønskes undersøgt. 

Økonomi

Der søges om frigivelse af det afsatte beløb på 2 mio. kr. til forbedringer på de 4 folkeskoler, fordelt med 0,5 mio. kr. til hver skole. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til lys, lyd og luft i klasselokalerne på folkeskoleområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. til forbedringer af indeklimaet på de fire folkeskoler og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte beløb til lys, lyd og luft i klasselokaler.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 4. februar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

31. § 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Overtagelse af bygherrerollen

Anledning

Som følge af, at TK Development A/S ikke kan overholde sine aftaler og for at undgå yderligere forsinkelser af plejeboligerne, ønsker forvaltningen en godkendelse af at ændre udbudsmodellen for projektet Albertshøj etape 3, så den i stedet bliver som under Albertshøj etape 1+2, dvs. med kommunen som bygherre.

 

Sagsfremstilling

Som det er beskrevet i orientering til § 17.4 Plejeboliger, er Albertslund Kommune desværre løbet ind i problemer og forsinkelser omkring gennemførelse af det planlagte plejebolig projekt for Albertshøj etape 3, idet TK Development A/S i december 2018 kort før jul meddelte kommunen, at man ikke længere kunne overholde aftalen om at forestå byggeriet.

 

I løbet af december 2018 havde forvaltningen derfor en række møder med Citycon om, hvordan projektet så kunne realiseres, og partnerne nåede frem til at arbejde henimod en model, hvor kommunen i stedet påtager sig ansvaret for byggeriet, som det var tilfældet ved opførelse af Albertshøj etape 1+2.

 

Forvaltningen arbejder nu på at få et overblik over de nødvendige tekniske, juridiske, økonomiske, tidsmæssige tilpasninger af projektet med henblik på at forelægge forslag til en reorganisering.

 

 

Aftaler

Hvis bygherrerollen overgår til kommunen, skal aftalegrundlaget tilrettes. De udbudsmæssige og byggejuridiske forhold skal sammen med processen undersøges nærmere af kommunens bygherrerådgiver Kuben Management A/S. Som udgangspunkt bliver projektet ikke dyrere af, at bygherrerollen overtages af kommunen. Det nuværende udbudsmateriale udbydes uændret; dvs. med 35 plejeboliger, 16 ældreboliger i tårnet og med erhvervsarealer på etagerne nedenunder. Det rent udbudsjuridiske skal justeres, og derefter udbydes med kommunen i bygherrerollen - indenfor de i princippet samme økonomiske rammer.

 

Byggegrunden ejes af Citycon, så det er nødvendigt for kommunen at skaffe sig adkomst til grunden. Dette gøres ved, at kommunen overtager grunden indenfor byggeperioden, og når byggeriet er færdigt, afhændes den igen.

 

Citycon ønsker at opføre butik udenfor plejeboliggrunden, delvis på et grundareal, der ejes af kommunen. Kommunen skal indrette offentlige arealer, tilpasninger ved Stationstorvet og Vognporten. Tilpasningerne omfatter bl.a. flisebelægninger og udendørs trapper. Dette er tidligere oplyst til Kommunalbestyrelsen. Derfor skal der aftales et mageskifte på disse grundarealer.

 

Citycons forretningsmodel forudsætter, at 50 % af de kommercielle arealer de skal investere i, er lejet ud inden byggeriet påbegyndes. Kommunen har ikke været vidende om, at dette var et krav i aftalen mellem TK Development og Citycon. Men det kan opfyldes hvis kommunen lejer sig ind med nogle kommunale funktioner, som det har været overvejet på Posthusgrunden.

 

Kommunale funktioner

Placeringen i centret er central i kommunen. Det foreslås derfor at indplacere de kommunale funktioner, som ellers var tænkt placeret på Posthusgrunden.

 

Der er tale om en ny kommunal udvidelse af Sundhedshuset Albertslund på omkring 1000 m2.   Det er undersøgt, at der er plads til disse funktioner på niveau 2 i etape 3.

I den sammenhæng indtænkes Familiehuset, Sundhedsplejen og den kommunale tandpleje på folkeskolerne. Flyttes tilbuddene ind i et udvidet sundhedshus, vil det frigøre de kommunale bygninger, Sletteland 20-22, Damgårdsvej 18 og omkring 750 m2 på folkeskolerne. De tre tilbud har i dag til sammen et bruttoareal på omtrent 1500 m2.

 

Hermed vil kommunen kunne forbedre de kommunale tilbud og veksle ældre kvadratmeter med nye. Udover en væsentlig optimering af rammerne for de ansatte og brugerne, vil en flytning af de tre tilbud medføre en annullering af potentielle bygningsudgifter, mulighed for byudvikling og frigøre kapacitet på folkeskolerne:

 

Slides med disse planer fra anlægsplanen er præsenteret for Kommunalbestyrelsen ved budgetseminaret den 18. august 2018 og ved temamødet den 23. august 2018. Forvaltningen foreslår, at disse funktioner i stedet placeres i etape 3, hvor der i forvejen er kommunale arealer i form af plejecenter.

 

Med opførelsen af etape 3 og sammenhængen af kommunale funktioner medvirker kommunen til at understøtte udviklingen af Albertslund Centrum.

 

Posthusgrunden vil få et mere forenklet udbud med kun butikker og boliger.

 

 

Eventuel alternativ placering på Humlehusene

Der foreligger mulighed for at bygge flere plejeboliger på Humlehusene 9, på et reserveret areal. Imidlertid skal der laves forundersøgelser, gennemføres brugerprocesser, udarbejdes byggeprogram, udarbejdes skema A, findes rådgivere, tegnes dispositionsforslag og tages politisk beslutning om udbud, før Humlehusene er på det stade, som Albertshøj etape 3 er nu. Det vil tage omkring 3 år at bygge på Humlehusene. Det er derfor tidsmæssigt ikke et alternativ at bygge plejeboliger på Humlehusene i stedet for etape 3.

 

 

Tidsplan

Med henblik på at projektet undgår yderligere forsinkelser, arbejder forvaltningen på at kunne fremlægge en ny mødesag vedr. et nyt aftalegrundlag med kommunen som bygherre til §17,4 udvalg i marts 2019.

Herefter kan projektet genudbydes.

 

De kommunale funktioner, der skal indgå i etape 3, skal planlægges i en separat proces. Funktionernes behov for arealer og lokaler skal registreres. Derefter udføres brugerproces sammen med personalerepræsentanter med henblik på at udarbejde byggeprogram.

 

Byggeprogrammet vil blive en del af projektet for de kommercielle arealer som en færdiggørelse af råhuset.

 

Orientering dateret den 18. januar 2019 vedlægges.

 

Økonomi

Kuben Management arbejder på at redegøre for de økonomiske konsekvenser. Som udgangspunkt vil overdragelsen af bygherrerollen til kommunen være udgiftsneutral for kommunen.

 

Som en følge af forsinkelsen og de justeringer, der er foretaget siden december for at undgå yderligere forsinkelse, har det været nødvendigt at aktivere rådgivere, som der endnu ikke er finansiering til. Der vil derfor sammen med sagen, der fremsendes til § 17.4 i marts, blive ansøgt om frigivelse af midler fra den nye sagsøkonomi.

 

Aftalerne sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. februar 2019

Det at forvaltningen overtager bygherrerollen er ikke i sig selv fordyrende ud over forvaltningens timeforbrug. Der vil være øgede udgifter til ekstern bygherrerådgivning, men til gengæld spares udgifter til TK Development. Forvaltningen fremlægger det økonomiske grundlag for projektet i mødesag, som kommer på kommunalbestyrelsen til marts.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at forvaltningen får mandat til at forhandle på plads, at Albertslund Kommune overtager bygherrerollen til etableringen af Albertshøj etape 3.
 2. at forvaltningen får mandat til at forhandle nyt aftalegrundlag, herunder at skaffe adkomst til at bygge på grunden samt til at forhandle et projektsalg af den kommercielle del.
 3. at forvaltningen får mandat til at forhandle en lejeaftale til de kommunale funktioner i etape 3.

 

Historik

Plejeboliger (§17, stk. 4) , 5. februar 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der kommer en særskilt mødesag om de kommunale funktioner i etape 3 og der kommer en mødesag om det økonomiske grundlag, herunder udkast til aftalekompleks på KB i marts.

 

Allan Høyer (O) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 31:

Der blev udleveret høringssvar fra Ældrerådet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes status for ventelister og garantier samt hvorvidt overtagelsen er udgiftsneutral for kommunen.

 

(B, V) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, B) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Orientering om projektet Albertshøj plejeboliger etape 3 rev Orientering om projektet Albertshøj plejeboliger etape 3 rev
2 Økonomiudv. februar 3019.docx Økonomiudv. februar 3019.docx
3 Status på venteliste til plejebolig Status på venteliste til plejebolig
Tilbage til toppen

32. BSU/ØU/KB - Evaluering af visitation til Søndergård og Baunegård

Anledning

Evaluering af anciennitetskriteriet og permanentgørelse heraf.

Sagsfremstilling

Dispensationsperioden for anciennitetskriteriet udløber den 31. januar 2019. Derfor skal det i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. december 2016 evalueres om anciennitetskriteriet har medvirket til at sikre en jævn indskrivning af børnehavebørn til Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegård. 

 

Den endelige evaluering af visitation til Søndergård og Baunegård er vedlagt som bilag.

 

Evalueringens konklusion er

I dispensationsperioden har anciennitetskriteriet bidraget til at sikre en jævn fordeling af børnehavebørn i Børnehuset Baunegård ved maj-optaget i 2018. Dette var formålet med kriteriet, så det vurderes at være relevant, og derfor skal indgå som det 7. kriterie i visitationsreglerne.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at anciennitetskriteriet gøres permanent - og teksten for det 7. kriterie bliver: For Børnehaven Søndergård og Børnehuset Baunegård vil det være ancienniten (ansøgningsdatoen), der er gældende.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en evaluering af klassefordelingen på Herstedvester Skole.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

 

(V) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bilag 1 Endelig evaluering Bilag 1 Endelig evaluering
Tilbage til toppen

33. BSU/ØU/KB - Revideret regelsæt for visitation til dagtilbud 0-5 år

Anledning

Den nye dagtilbudslov medfører en revision af ”Regler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune”, hvor også visitationskriterierne fremgår.

Sagsfremstilling

I den nye dagtilbudslov er der fokus på forældrenes frie valg og øgede fleksibilitet. Dette afspejler sig blandt andet i paragraf 27c og medfører en revision af ”Regler for optagelse i af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune”, hvor også visitationskriterierne fremgår. Paragraf 27c omhandler hovedsageligt forældrenes ret til at opskrive deres barn/børn på venteliste, hvilket allerede er muligt i Albertslund Kommune - dog ikke på dagplejeniveau. Med henblik på at indfri lovens paragraf 27c, skal det med virkning fra 1. januar 2019, være systemteknisk muligt at opskrive sit barn/sine børn på venteliste til de enkelte dagplejere i Albertslund Kommune. Dette skal fremgå af ”Regler for optagelse i af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune”.

 

I bilaget "Paragraf 27c kommenteret" er paragraf 27c opstillet i skematisk form, hvor det er angivet om den nye dagtilbudslov giver anledning til ændring af nuværende praksis.

 

Visitationskriterierne påvirkes som sådan ikke af den nye lovgivning, men der vil være behov for at opdatere ”Regler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune”. I regelsættet skal der også fremgå oplysninger om de nye pasningstilbud som kombinationstilbud og deltidspladser samt Kommunalbestyrelsens beslutning om forældrenes ret til orlov (jvf. budgetaftale 2019). Sidstnævnte medfører, at der indskrives et nyt kriterie, hvilket er nærmere beskrevet i sagen "Ret til orlov i dagtilbud". Det opdaterede regelsæt er vedlagt som bilag 1, hvor også anciennitetskriteriet er indskrevet som permanent istedet for dispensation (jvf. sag om "Visitation til Søndergård og Baunegård - endelig evaluering). Der er ligeledes vedlagt bilag, hvor rettelserne til regelsættet er synlige (bilag 2) og det gældende regelsæt fra 2003 (bilag 3).

Lovgrundlag

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at "Regler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune" godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) og Dogan deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

 

(V) kunne ikke tiltræde

 

 

Beslutning

(Ø) stillede ændringsforslag om, at 4. afsnit i bilag 1 udgår, " Hvis man siger nej til en plads, er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien, men bliver skrevet på venteliste...."

 

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 14 (A, F, B, V, C)

4 undlod at stemme (Å, O)

 

Forslaget bortfaldt

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 14 (A, F, Å, B, C)

Imod stemte 4 (V, O)

2 undlod at stemme (Ø)

 

Indstillingen var godkendt.

 

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

 

Bilag

1 Bilag 1 Regler for optagelse af børn i dagtilbud Bilag 1 Regler for optagelse af børn i dagtilbud
2 Bilag 2 Regelsæt- Synlige rettelser Bilag 2 Regelsæt- Synlige rettelser
3 Bilag 3 Gældende regelsæt Bilag 3 Gældende regelsæt
4 Bilag 4 Paragraf 27c kommenteret Bilag 4 Paragraf 27c kommenteret
Tilbage til toppen

34. BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund

Anledning

Videreførelse af headspace Albertslund i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2017 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at afsætte midler til etablering af en headspacesatellit i Albertslund. Efterfølgende blev der indgået en 2-årig samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk. I marts 2017 åbnede headspace en afdeling i Albertslund beliggende i Vognporten 3, tæt på Albertslund Ungecenter.

 

Samarbejdsaftalen mellem Albertslund Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk udløber med udgangen af 2018. Der er ikke budgetteret med en videreførelse af headspace i budgettet for 2019. Dog er der reserveret  250.000 kr. i 2019 fra Sundhedspuljen til headspace.

 

Der har været afholdt møder i styregruppen for headspace Albertslund med henblik på at drøfte, hvad der skal ske med den lokale headspacesatellit i 2019 og fremadrettet. Styregruppen består af chef for Skoler & Uddannelse, chef for Social & Familie, leder af Albertslund Ungecenter og leder af headspace Albertslund. Styregruppen anbefaler, at tilbuddet opretholdes.

 

Antallet af brugere har været fulgt tæt gennem de sidste to år. Frem til sommerferien 2018 har få unge benyttet tilbuddet. Fra sommerferien og til nu er der op mod 25 unge der benytter tilbuddet om måneden. Der tegner sig et billede af, at flere unge end tidligere er blevet opmærksomme på tilbuddet.

 

Ungecentret er glade for at have headspace som nabo og har erfaret, at det er en fordel at have et sted – lige rundt om hjørnet og uden en lang venteliste – hvor unge kan få talt om store og mindre problemer.  

 

Det anbefales, at headspace Albertslund videreføres med to åbningsdage (kl.13-18) og en headspace-ansat på 30 timer. Ungecentret bidrage fortsat med en medarbejder til headspace, som er i tilbuddet minimum den ene dag.

 

Headspace Albertslund vil fortsat være beliggende i Vognporten 3, ved Ungecentret. Den nye model kan træde i kraft. pr. 1. februar 2019.

Økonomi

Det samlede budget for headspace har været 650.000 kr. pr. år i 2017 og 2018. Heraf er de 250.000 kr. kommet fra Albertslund Kommunes Sundhedspulje og de 400.000 kr. har været afsat til headspace i budgettet for 2017 og 2018. Midlerne har været fordelt med 500.000 kr. årligt til headspace og 150.000 kr. årligt til Albertslund Ungecenter, der har stillet medarbejderressourcer til rådighed for tilbuddet.

 

Styregruppen for headspace Albertslund foreslår, at tilbuddet i de næste to år finansieres via de 250.000 kr., der er årligt er afsat til Sundhedspuljen.

 

De økonomiske konsekvenser vil være, at de to faste headspace-medarbejdere, der har været i centret reduceres til én fast medarbejder. Dette vurderes dog ikke at have konsekvenser for kvaliteten af tilbuddet til de unge.

 

Det foreslås, at de 250.000 kr. fra Sundhedspuljen fortsat fordeles med ca. tre fjerdedele til headspace (dvs. 180.000 kr.) og en fjerdedel til Ungecentret (dvs. 70.000 kr.). Dermed vil Ungecentret også fortsat kunne stille medarbejderressourcer til rådighed for tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at headspace Albertslund forlænges i 2019 og 2020 og finansieres via de midler, der for hvert af årene er afsat til Sundhedspuljen.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Nils Jul Gjerlev (C) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.  


Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.  Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Bevillingsskema headspace 2019-20 Bevillingsskema headspace 2019-20
Tilbage til toppen

35. SUS/ØU/KB - Ny Sundhedsaftale 2019-2022 i høring

Anledning

Den nye Sundhedsaftale for 2019-2023 er i høring i alle kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Hovedstaden frem til den 28. februar 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev i januar 2018 orienteret om den igangværende proces vedrørende udarbejdelse af den nye sundhedsaftale for 2019-2023. Orienteringssagen fra januar 2018 er vedhæftet som bilag.

 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.

Den nye Sundhedsaftale for 2019-2023 skal godkendes i alle kommunalbestyrelser og af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen er forankret i et sundhedssekretariat og under Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). SKU er det politiske fora under sundhedsaftalen, og er en del af den tværkommunale og tværsektorielle organisering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden.

Den 19. december 2018 drøftede SKU det endelige høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023. Herefter er det sendt i høring frem mod 28. februar 2019. Aftalen forventes fremlagt til endelig godkendelse i SKU den 23. april 2019, hvorefter den sendes til godkendelse i Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen frem til den 30. juni 2019. Aftalen godkendes endeligt i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

Rammen for den kommende sundhedsaftale blev godkendt af SKU i foråret 2018. Et af målene med den nye sundhedsaftale er, at den skal være mere forenklet i sin struktur. Dette gøres blandt andet ved at udvælge få fokusområder, hvor der særligt er et stort behov for at udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde om sundhed. Politikere, patientforeninger, brugerrepræsentanter og fagpersoner har løbende været inddraget for at kvalificere dette arbejde, så samarbejdet bliver dynamisk og indholdet i aftalen udvikles undervejs.

 

På baggrund af den løbende udviklingsproces er følgende fokusområder prioriteret i den nye Sundhedsaftale for 2019-2023:  

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om børn og unges sundhed

 

Med den nye sundhedsaftale ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at lave en mere enkel sundhedsaftale end de tidligere aftaler. Den nye sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og i stedet flere dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de næste fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer. Det skal være en levende sundhedsaftale, hvor politikere, fagpersoner og borgere involveres mere i den løbende udvikling af indsatserne.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at høringsudkastet til sundhedsaftalen for 2019-2023 tages til efterretning. 

 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes høringssvar til Regionen på baggrund af udvalgets bemærkninger. Høringssvaret behandles på det kommende udvalgsmøde.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Ny sundhedsaftale 2019-2023 Ny sundhedsaftale 2019-2023
2 Notat vedr. høring af Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf Notat vedr. høring af Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
3 Høringsparter.pdf Høringsparter.pdf
4 Høringsbrev.pdf Høringsbrev.pdf
5 Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023.pdf Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023.pdf
6 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

36. SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar/Sundhedsaftale

Anledning

Godkendelse af politisk høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2013.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019 - 2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis med høringsfrist den 28. februar 2019.

 

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar 2019. På baggrund af udvalgets bemærkninger på udvalgsmødet den 17. januar 2019 er der udarbejdet høringssvar til Regionen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 7. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget ønskede, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar af hensyn til overholdelse af afleveringsfrist. Der er derfor vedlagt ny udgave af høringssvaret, hvor sidste afsnit i svaret er fjernet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at høringssvaret til Region Hovedstaden til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 Høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023
2 Høringssvar tilrettet efter SUS møde Høringssvar tilrettet efter SUS møde
Tilbage til toppen

37. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens §86

Anledning

Albertslund Kommune skal årligt godkende kvalitetsstandarderne for genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1 og stk. 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens §86, stk. 1 tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere i henhold til Servicelovens §86, stk. 2 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos personer, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsevne eller

særlige sociale problemer har behov herfor (vedligeholdelsestræning).

 

Det er fastsat i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for træning efter Servicelovens §86, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarderne skal være en information til borgerne om det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne. Kvalitetsstandarderne blev senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 6. februar 2018.

 

Al genoptræning og vedligeholdelsestræning tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger, og i samarbejde med den enkelte borger. Det fastsatte serviceniveau erstatter aldrig den individuelle vurdering, og er altid indenfor rammerne af lovgivningen.

 

Tilpasninger i Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven §86, stk. 1 og 2/ 2019

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår tilpasning af kvalitetsstandarden på to områder. I kvalitetsstandard for genoptræning, stk. 1 har afdelingen præciseret afsnittet om målgruppen. Det vil sige en uddybende beskrivelse af lovgivningen. I begge kvalitetsstandarder har afdelingen indarbejdet uddybende præcisering om klagevejledning grundet ændret procedure. Alle ændringer og tilpasninger er tydeliggjort ved hjælp af funktionen ændringsmarkeringer. 

 

Ny lovgivning vedrører kun genoptræning efter sundhedsloven §140

Den 1. juli 2018 trådte ny lovændring på genoptræningsområdet i kraft. Lovændringen betyder, at borgere skal tilbydes opstart af genoptræningsforløb inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med genoptræningsplan. Lovændringen vedrører kun genoptræning efter indlæggelse på sygehus (Sundhedsloven §140). Lovændringen vedrører derfor ikke vedlagte kvalitetsstandarder for genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1 og stk. 2.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 24.01.2019 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. januar 2019 udbad udvalget eksempel på praksis til følgende tekststykke: "Hvordan vurderes behovet: Borgeren modtager træning fra andre steder, der svarer til de ydelser, borgeren kan modtage på Genoptræningscentret. I så fald kan genoptræningen normalt ikke tilbydes borgeren".

 

Hvis en borger har fået ordineret vederslagsfri fysioterapi af egen læge, og dermed allerede er igang med et genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb tilbydes ikke genoptræning efter serviceloven. Vederslagsfri fysioterapi ordineres fx. til borgere med parkinson.

 

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens §86, stk. 1 2019 godkendes og
 2. at kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens §86, stk. 2 2019 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet nedenstående tekst slettes i begge standarder:

A) Borgeren har ret til at klage over:

 • servicenineauet i forhold til genoptræningen
 • det faglige indhold i genoptræningen

 

I det efterfølgende afsnit står samme ordlyd, som blot opstilles i punktform.

 

B) I standarden står følgende:

Hvordan vurderes behovet:

"Borgeren modtager træning fra andre steder, der svarer til de ydelser, borgeren kan modtage på Genoptræningscentret. I så fald kan genoptræningen normalt ikke tilbydes borgeren".

Eksempler nævnes til den videre behandling i Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2019 m. ændringsmarkeringer
2 Kvalitetsstandard Genoptræning §86 stk 2 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard Genoptræning §86 stk 2 2019 m. ændringsmarkeringer
3 Kvalitetsstandard Genoptræning §86 stk 2 2019 (til publikation) Kvalitetsstandard Genoptræning §86 stk 2 2019 (til publikation)
4 Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2019 (til publikation) Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2019 (til publikation)
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
6 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

38. SUS/ØU/KB - Godkendelse af ny værdighedspolitik og godkendelse af proces for ældrepolitik

Anledning

Godkendelse af revideret værdighedspolitik samt godkendelse af proces for revidering af ældrepolitikken herunder forslag om, at de to politikker samles til én ældre- og værdighedspolitik fra 2019.

Sagsfremstilling

Værdighedsmilliarden

I forbindelse med indgåelsen af finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat en såkaldt værdighedsmilliard. Det betyder, at der hvert år på Finansloven fra 2016 og frem afsættes en 1 milliard kroner, som er øremærket til velfærdsydelser i kommunerne på ældreområdet. For at få udbetalt midlerne skal kommunerne hvert år ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om dette. Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskud.

 

Udover de årlige ansøgninger om midlerne, er det et krav ifølge bekendtgørelsen for værdighedspolitik, at Kommunalbestyrelsen vedtager en værdighedspolitik indenfor hver valgperiode. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune, hvor der tages udgangspunkt i den omsorg og pleje, som ydes efter lov om social service til borgere over folkepensionsalderen. Politikken skal omhandle følgende seks temaer:

 

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. De pårørende

 

Som noget nyt er kommunerne forpligtet til at medtænke støtten til de pårørende som tema. Til dette tema har Regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Derudover er der afsat 60 mio. kr. til at skabe bedre rammer for en værdig død. Midlerne udmøntes også som en del af bloktilskuddet fra 2018 og frem. For Albertslund Kommune udgør de en samlet bevilling på 580.000 kr. og jf. budgetaftalen for 2019, er det besluttet, at midlerne afsættes til indsatserne.

 

Proces for de pårørende som nyt tema

Som et led i udarbejdelsen af styrket indsats for pårørende som tema i værdighedspolitikken, har der været afholdt et temamøde den 30.10.2018 i Sundhedshuset. Til temamødet deltog 17 borgere - herunder pårørende, medlemmer fra Ældrerådet, Udsatterådet, Handicaprådet og politikere fra Social- og Sundhedsudvalget. Her fik deltagerne mulighed for at komme med input til, hvordan indsatsen til de pårørende kan styrkes. Derudover var der oplæg fra formanden for Foreningen for pårørende i Danmark. På mødet blev drøftet vigtigheden af en ligeværdig dialog i samarbejdet mellem de pårørende, borgerne og Albertslund Kommune. Endvidere har Ældrerådet haft mulighed for at komme med skriftligt input til afsnittet om de pårørende i den redigerede værdighedspolitik.

 

Input fra temadagen er indskrevet i den vedhæftede værdighedspolitik. Ændringer i den reviderede værdighedspolitik er markeret med funktionen ændringsmarkeringer således, at de fremstår tydeligt.

 

Revidering af ældrepolitikken

Jævnfør budgetaftalen for 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at ældrepolitikken skal revideres. Albertslund Kommunes nuværende ældrepolitik blev vedtaget i 2007 og siden revideret i 2012. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne udarbejder en ældrepolitik. Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. Da både værdighedspolitikken og ældrepolitikken har fælles temaer og målgrupper, foreslår Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at de to politikker udarbejdes som én samlet politik gældende fra 2020 med henblik på at sikre en entydig vision og klar retning i det videre arbejde på ældreområdet. 

Ældre- og værdighedspolitikken vil således gælde til og med 2021. Efter 2021 revideres en ny ældre- og værdighedspolitik i takt med en ny kommunal valgperiode.

 

Organisering og proces for ældre- og værdighedspolitikken

Processen for ældre- og værdighedspolitikken vil være forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Ansvaret for udarbejdelsen af politikken ligger hos Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.

For at sikre, at ældre- og værdighedspolitikken gøres borgernær og er målrettet til målgruppen, inddrages borgere og råd i kommunen. Hensigten er, at repræsentanterne får mulighed for at komme med input til politikken, så den rummer forskellige perspektiver af ældreområdet. Ældre- og værdighedspolitikken vil indeholde en overordnet vision for ældreområdet med udvalgte fokusområder og prioriterede handleplaner.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager via bevillingen fra værdighedsmilliarden ca. 4.3 mio. kr. årligt. Midlerne tildeles ud fra udligningsystemets demografiske nøgle på ældreområdet. Fra 2020 overgår bevilling til bloktilskuddet. Ud fra samme beregning tildeles midlerne til indsatserne for de pårørende og til en værdig død. Begge indsatser udgør en pulje på hver 290.000 kr. fra 2019 og frem. Udmøntning af midlerne til pårørende og værdig død vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget primo 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen for værdighedspolitikker samt nationale styringsdokumenter og anbefalinger på ældreområdet.

Kommunikation

Ældrerådet har haft temamøde med Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2018, hvor de blev inddraget. Til mødet blev både indholdet i ældrepolitikken og en samling af ældrepolitikken og værdighedspolitikken drøftet. Ældrerådet var positive overfor intentionerne og en samling af politikkerne. Samtidig pointerede Ældrerådet, at der bør udarbejdes konkrete handleplaner, så visionerne i politikken udmøntes i praksis.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,  

 1. at den reviderede værdighedspolitik med pårørende som nyt tema godkendes,
 2. at ældrepolitikken og værdighedspolitikken udarbejdes som én samlet politik fra 2019 og
 3. at tids- og procesplanen for ældre- og værdighedspolitikken godkendes. 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der bruges samme ordvalg i hele politikken; enten seniorliv eller ældreliv.

 

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet borgmesteren tager initiativ til et politisk KB-temamøde, hvor man drøfter den overordnede ældrepolitik.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Bilag Ældrerådets input til pårørendeindsat Bilag Ældrerådets input til pårørendeindsat
2 Revideret Værdighedspolitik - styrket indsats for pårørende Revideret Værdighedspolitik - styrket indsats for pårørende
3 Procesplan for ældre- og værdighedspolitik Procesplan for ældre- og værdighedspolitik
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

39. SUS/ØU/KB - Projektøkonomi for 'Det Sunde Arbejdsfællesskab', bevilling

Anledning

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har igangsat projektet 'Det Sunde Arbejdsfællesskab'. Da projektet er puljefinansieret skal ressourceforbruget forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er projektet 'Det Sunde Arbejdsfællesskab' sat igang. Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget er tidligere blevet informeret om projektet under den daværende arbejdstitel 'Fald i fravær'.

 

Projektet foregår i et samarbejde med to eksterne konsulenter og sigter mod at nedbringe sygefraværet og øge trivslen i ældreplejen. For at indfri denne ambition, vil der blive undervist i, hvordan der kan arbejdes med fraværskultur, trivsel mv. Indsatserne forankres i TRIO'er, som er enheder, der består af ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt medarbejdere. I disse enheder skal der udarbejdes handleplaner som skal implementeres i afdelingen. På denne måde kommer både ledere og medarbejdere til at spille en aktiv rolle i projektet.

 

Det vurderes, at projektet både vil gøre gavn for medarbejdere i ældreplejen samt borgere, der modtager hjælp og omsorg fra Hjemmeplejen eller på Plejeboligområdet. Et reduceret sygefravær vil medføre, at man som borger møder færre nye ansigter i ældreplejen. Tilsvarende vil medarbejdere også drage fordel af, at det i højere grad er deres faste kollegaer - og ikke vikarer - der er på arbejde. Dette kan både medføre en bedre trivsel og en højere kvalitet i opgaveløsningen.

 

For indeværende er der ikke aftalt nogle konkrete måltal for sygefraværet. Der er dog en ambition om, at projektets indsatser skal føre til målbare effeker, herunder et reduceret sygefraværsniveau. Derfor er en datamodel under udarbejdelse, som muliggør at sygefraværet kan følges med en større detaljegrad end hvad der tidligere har været muligt i afdelingen. Som konsekvens vil det også blive muligt at kvalificere og målrette indsatserne.

 

Sygefraværet følges allerede tæt i Sundhed, Pleje og Omsorg, hvor ledergruppen på månedlig basis gennemgår ledelsesinformationen på området. På nuværende tidspunkt er sygefraværet faldende i ældreplejen og tallene vil fortsat blive monitoreret og benchmarket med sammenlignelige kommuner samt de nationale tal for de relevante faggrupper.

 

I starten 2019 vil arbejdet gå i gang på Plejeboligområdet. Efter første rul af projektet vil indsatsen blive evalueret og justeret. Herefter vil projektet fortsætte i Hjemmeplejen i efteråret 2019. Projektet kører frem til slutningen af 2020 og der er sikret ekstern finansiering til frikøb af medarbejdere i driften samt udgifter til eksterne konsulenter.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed &Velfærd den 6. februar 2019 

Efter ønske fra Økonomiudvalget d. 5. februar 2019 er de tidligere orienteringer om projektet blevet vedlagt sagen; en orienteringssag til Social- og Sundhedsudvalget fra d. 25. oktober 2018, som også blev forelagt for Økonomiudvalget d. 6. november 2018, samt et forklæde til Økonomiudvalget fra d. 6. november 2018.

 

Der er vedlagt et nyt bevillingsskema, hvor budgettet for 2018 og 2019 er periodiseret anderledes.

 

 

 

 

Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal godkende at der bruges ressourcer på et projekt. De fleste ressourcer forventes at bruges til frikøb af medarbejdere fra Plejeboligområdet og Hjemmeplejen, mens administrationen af Sundhed, Pleje og Omsorg bidrager med ressourcer svarende til 0,2 mio. kr.

 

Bevillingsskemaet indeholder en oversigt over den eksterne finansiering af projektet. Her fremgår det, at afdelingens udgifter og indtægter modsvarer hinanden. Projektet finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bidrager med 0,4 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i perioden fra 2019 til 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender ressourceforbruget for projektet 'Det Sunde Arbejdsfællesskab'.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.


Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet det blev aftalt, at bilag fra tidligere information vedlægges til den videre behandling af sagen og at ØU efterfølgende får en bredere orientering om projektet.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Bevillingsskema 'Det Sunde Arbejdsfællesskab' Bevillingsskema 'Det Sunde Arbejdsfællesskab'
2 2085 budgetindlæsning forslag 2018 version 2 2085 budgetindlæsning forslag 2018 version 2
3 G. Sygefraværsprojekt G. Sygefraværsprojekt
4 Forside til ØU Forside til ØU
Tilbage til toppen

40. ØU/KB - Forlængelse af Strategi for Albertslund (2016-2020)

Anledning

Beslutning om forlængelse af "Strategi for Albertslund" til og med 2022 samt opfølgning på Vision & Strategi for 2018.

Sagsfremstilling

I "Vision & Strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet " fremgår det, at vision for Albertslund gælder perioden 2016 - 2025 og strategien gælder for 2016 - 2020.

 

Med denne sag lægges der op til, at strategien for Albertslund forlænges med to år, så den udløber med udgangen af 2022.

 

Begrundelsen er, at strategien fortsat bidrager til at understøtte byens udvikling og drift gennem de 5 temaer: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

 

På samme måde bidrager strategiens fyrtårne også fortsat til at sætte retning for arbejdet, ligesom fyrtårnene peger på potentialer, som endnu ikke er indfriet.

 

I november 2021 afholdes et nyt kommunalvalg. En forlængelse af strategien til og med 2022 vil give en ny kommunalbestyrelse mulighed for at træde sammen, inden der starter en proces op med at lave en ny strategi. .

 

I tillæg til denne sag vedlægges også et orienteringsnotat vedrørende opfølgning på Vision og Strategi for 2018. Dette på linje med tidligere år.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at strategi for Albertslund forlænges til og med 2022
 2. at orienteringsnotat vedr. opfølgning på Vision & Strategi 2018 tages til efterretning

Historik

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V) undlod at stemme.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Bilag

1 Status på Vision Strategi 2018 Status på Vision Strategi 2018
Tilbage til toppen

41. ØU/KB - Frikommuneforsøg 2019

Anledning

I økonomiaftalen for 2019 mellem KL og regeringen er det aftalt at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes. Det er derfor aftalt i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg. Frikommuneforsøgene indgår som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering.

Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye, mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

Forsøgene kan bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Det er målsætningen, at erfaringer fra frikommuneforsøg skal give grundlag for beslutninger om, hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle regelændringer til gavn for alle kommuner.

Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk, men der stilles krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i forsøgserfaringerne. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

·         Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne

·         Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse

·         Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse

·         Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud

·         Tværgående effektivisering af opgaveløsningen

·         Administrative effektiviseringer

Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.

Der er mulighed for at Albertslund Kommune kan søge om at blive frikommune.

I februar 2016 havde Økonomiudvalget en drøftelse af mulige temaer. Forvaltningen undersøgte efterfølgende rammerne for frikommuneforsøgene nærmere, herunder forholdet mellem ressourcer og udbytte blandt nogle af de eksisterende frikommuner. Ud fra dialogen med andre kommuner, vurderes det dengang at være meget ressourcekrævende at søge om og gennemføre frikommuneforsøg.

Der er erfaring med at godkendelsesproceduren er meget lang og omstændelig og i nogen sammenhænge påvirker det endelige indhold markant.  Der pågår aktuelt dialog mellem Finansministeriet og KL om at løse denne udfordring.

Forvaltningen anbefaler ikke, at Albertslund Kommune deltager i frikommuneforsøg i 2019. Forvaltningen vil følge proceduren for godkendelse, og se nærmere på muligheden for frikommuneforsøg i efteråret 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Albertslund Kommune følger udviklingen i godkendelsesprocessen af frikommuneforsøg, men deltager ikke i frikommuneforsøget i denne omgang.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen med henblik på, at der frem mod oktober 2019 udarbejdes konkrete forslag til forsøg i fht., Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Udsatte børns vej gennem livet, Skoletemaer samt Administrative effektiviseringer. 

 

 

Beslutning

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende en fordeling af valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere, gældende for alle valg og folkeafstemninger i nuværende valgperiode.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afvikling og gennemførelse af valg og folkeafstemninger skal Kommunalbestyrelsen i henhold til valglovgivningen vælge et antal valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere. Når antallet og fordelingen er godkendt, vil de politiske partier ved udskrivning af valg blive bedt om at udpege navngivende deltagere til kommunens afstemningssteder.

Udskrivning af Folketingsvalg kan ske med et varsel på 3-4 uger. Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender en fordeling for alle valg og folkeafstemninger i den resterende kommunale valgperiode. Med en sådan beslutning undgås indkaldelse til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde ved afholdelse af valg/afstemninger. Det sikres endvidere, at de politiske partier får den nødvendige tid til udpegningen.

Administrationen foreslå følgende fordeling ved henholdsvis enkelte valg (f.eks. EU-Parlamentsvalg) og dobbeltvalg (f.eks. en afstemning og Folketingsvalg eller Kommunevalg og Regionsrådsvalg). Behovet for tilforordnede vælgere er større ved dobbelte valg, da der er flere stemmesedler der skal tælles op.

Fordelingen herunder er opgjort efter den d´Hondtske metode. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Dette var tilfældet ved den 10.,11. og 12 stedfortræder, hvor alle partier havde samme kvotient. Administrationen trak lod og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev trukket ud. De tre partier, har fået en ekstra stedfortræder.

Enkelte valg:

 Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Tilforordnede vælgere

Socialdemokraterne

9

12

4

6

6

Det Konservative Folkeparti

2

2

 

1

6

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

2

6

Dansk Folkeparti

3

4

1

1

6

Venstre, Danmarks liberale parti

1

1

 

 

6

Enhedslisten

2

2

 

2

6

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

6

Alternativet

1

1

 

 

6

I alt

21

25

5

12

48

Dobbelt valg:

 Parti

Mandatfordeling i KB

25 valgstyrere

Heraf 5 valgstyreformænd

12 stedfortrædere

Tilforordnede vælgere

Socialdemokraterne

9

12

4

6

9

Det Konservative Folkeparti

2

2

 

1

9

Socialistisk Folkeparti

2

2

 

2

9

Dansk Folkeparti

3

4

1

1

9

Venstre, Danmarks liberale parti

1

1

 

 

9

Enhedslisten

2

2

 

2

9

Det Radikale Venstre

1

1

 

 

9

Alternativet

1

1

 

 

9

I alt

21

25

5

12

72

Det er vigtigt at de tilforordnede vælgere får besked om, at de skal møde på valgstedet kl. 7.30 og de skal blive på valgstedet indtil optællingen er færdiggjort. Det skal aftales med vaglstyrerformanden og holdlederen, hvis en tilforordnede vælger får behov for at gå før tid.

Brevstemmemodtager:

Kommunalbestyrelsen skal derudover udpege to brevstemmemodtagere og to stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere, som er fra to forskellige partier, til at modtage brevstemmer på plejehjem eller i hjemmet. Brevstemmemodtagelsen sker i samarbejde med en administrativ medarbejder fra Borgerservice.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen skal godkende en fordeling af valgstyrere og politisk tilforordnede vælgere, gældende for alle valg og folkeafstemninger i nuværende valgperiode.
 2. at Kommunalbestyrelsen udpeger to brevstemmemodtagere og to stedfortrædere fra to forskellige partier til modtagelse af brevstemmer på plejehjem eller i hjemmet. 

Historik

 Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen, idet der sendes invitationer om deltagelse til alle opstillede partier. 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Tilbage til toppen

43. KB - Forslag fra Socialdemokratiet om omkonstituering

Anledning

Forslag fra Socialdemokratiet om omkonstituering

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet vil gerne omkonstituere sig i forhold til deres udvalgsposter og har fremsendt følgende forslag:

 

Nils Jensen stopper som formand i Social- og Sundhedsudvalget men forbliver i udvalget

Paw Østergaard Jensen bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget

Tina Christiansen træder ud af Social- og Sundhedsudvalget

Qasir Mirza træder ind i Social- og Sundhedsudvalget

 

Paw Østergaard Jensen træder ud af Børne- og Skoleudvalget

Susanne Storm Lind træder ind i Børne- og Skoleudvalget

 

Susanne Storm Lind træder ud af §17.4-Temaudvalg

Tina Christiansen træder ind i §17.4-Temaudvalg

 

Qasir Mirza træder ud af Børn og Ungeudvalget

Tina Chritiansen træder ind i Børn og Ungeudvalget

 

Indstilling

Socialdemokratiet indstiller,

 1. at Paw Østergaard Jensen træder ud af Børne- og Skoleudvalget
 2. at Tina Christiansen træder ud af Social- og Sundhedsudvalget og i stedet træder ind i Børn og Ungeudvalget og §17.4-Temaudvalg
 3. at Qasir Mirza træder ind i Social- og Sundhedsudvalget og træder ud af Børn og Ungeudvalget
 4. at Susanne Storm Lind træder ind i Børne- og Skoleudvalget og træder ud af §17.4-Temaudvalg
 5. at omkonstitueringen træder i kraft fra den 1. marts 2019

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke under dette punkt.

 

Tilbage til toppen

44. ØU/KB Alkoholbevilling Hyldecafeen

Tilbage til toppen