Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 07. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Hediye Temiz (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren maj 2019
2. Orientering fra Kommunaldirektøren maj 2019
3. BSU/ØU/KB - Digitalisering- og investeringsplan skoler
4. ØU/KB - Røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune
5. BSU/ØU/KB - Røgfri skoletid
6. BSU/ØU/KB - Løft til folkeskolen (Budgetaftale 2019)
7. BSU/ØU/KB - Evaluering af sprogindsatser i Dagtilbud
8. BSU/MBU/ØU/KB - Byggeri af ny daginstitution (bevilling)
9. SUS/ØU/KB - Ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling for kommunale akutfunktioner
10. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet
11. KFU/ØU/KB - Ny kulturpolitik
12. KFU/ØU/KB - Status på ubemandede åbningstimer på Biblioteket
13. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 3.15 og kommuneplantillæg nr. 6 for Roskildevej 82-84 (høring)
14. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 13.7 og kommuneplantillæg nr. 4 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4
15. MBU/ØU/KB - Rådgivning til byudviklingsprojekter (Bevilling)
16. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af arbejde med stationsforplads ved kommende letbanestation "Glostrup Nord" (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Opgradering af legepladser (bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af kapacitetsplan for Harrestrup Å - 2018
19. MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - Trafikprojekt
20. MBU/ØU/KB - Støjhandlingsplan 2019-2023 (høring)
21. MBU/ØU/KB - Udbygning af IT-infrastruktur 2019 (bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Godkendelse af Miljøpolitik
23. MBU/ØU/KB - Ladestandere i Albertslund: analyse af muligheder og nedsættelse af brugergruppe
24. ØU/KB - Afgivelse af mindre areal ved Dyregården
25. ØU/KB - Årsrapport forsikring & risikostyring 2018
26. ØU/KB - Patientforsikring
27. ØU - Rammer og retning for Budgetkatalog 2020
28. ØU/KB - Udmøntning af social pulje under Økonomiudvalget
29. ØU - Fremtidig ledelse af afdelingen "Social og Familie"
30. ØU/KB - Arbejdstidsaftale for lærere 2019 - 2021
31. ØU - Retningslinjer for nære relationer i Albertslund Kommune
32. ØU/KB - Friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet
33. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser
34. ØUKB - Forslag fra Enhedslisten vedr. Nationale test
35. ØU - Forslag fra Enhedslisten om lokale til Stop madspild
36. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2019 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/St
37. ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018
38. ØU/KB - Orientering om underskrivelse af procesfuldmagt til ATP jf. styrelseslovens § 31
39. ØU/KB - Igangsættelse af arbejde med vejadgang ved kommende letbanestation "Glostrup Nord" (bevilling)
40. Eventuelt

1. Orientering fra Borgmesteren maj 2019

Anledning

Orientering fra Borgmesteren 2019

Sagsfremstilling

A. Hovedstadens Beredskab

B. FGU

C. KKR

D. Greater Copenhagen

E. Letbanen

F. Ansvarlig skat gennem engagement dialog

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Bilag

1 Ansvarlig skat_Projektbeskrivelse_190401- Copy.pdf Ansvarlig skat_Projektbeskrivelse_190401- Copy.pdf
Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren maj 2019

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren maj 2019

Sagsfremstilling

A. Økonomirapport nr. 2, pr. 31.03.19.

B. Befolknings,- skole, og dagpasningsprognose

C. Input til forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2020

D. Fritagelse for grundskyld 2018

E. Forstærket sygefraværsindsats - konkrete indsatser

F. Besvarelse af Børne- og Soc.ministeriets decisitionsskrivelse

G. Svar på konsekvenser ved flytning af afstemningssted

H. Rekruttering af skoleleder til Brøndagerskolen

I. Aktindsigter for 2018

J. Referat fra KommuneMED den 04.04.19.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

A. Der ønskes svar til næste ØU vedr. arbejdsløshedsdagpenge i fht. forventede antal borgere.

Der kommer delrapporter fra fagudvalg til ØU næste gang.

  

E. Det blev aftalt, at der kommer en rapportering om udviklingen til ØU i sept./okt. 2019.

 

 

 

 

Bilag

1 ØR 2 pr. 31 03 19 som pdf til ØU ØR 2 pr. 31 03 19 som pdf til ØU
2 Rapport 2019 Albertslund 20190423_ENDELIGE Rapport 2019 Albertslund 20190423_ENDELIGE
3 input til forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2020 input til forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2020
4 Orientering om fritagelse for grundskyld 2018 Orientering om fritagelse for grundskyld 2018
5 Forstærket sygefraværsindsats - konkrete indsatser Forstærket sygefraværsindsats - konkrete indsatser
6 Statusnotat vedr. decisionsskrivelse Statusnotat vedr. decisionsskrivelse
7 Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet
8 Besvarelse af decisionsskrivelse til Børne- og Socialministeriet Besvarelse af decisionsskrivelse til Børne- og Socialministeriet
9 Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion.pdf Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion.pdf
10 Notat - Afstemningssted i Rådhushallen - afledte konsekvenser Notat - Afstemningssted i Rådhushallen - afledte konsekvenser
11 Rekruttering af skoleleder til Brøndagerskolen Rekruttering af skoleleder til Brøndagerskolen
12 Orinetering om aktindsigter modtaget i 2018 Orinetering om aktindsigter modtaget i 2018
13 aktindsigter 2018 bilag til ØU-sag aktindsigter 2018 bilag til ØU-sag
14 Referat KommuneMED endeligt 04042019 Referat KommuneMED endeligt 04042019
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Digitalisering- og investeringsplan skoler

Anledning

De digitale tavler på skolerne har behov for at blive udskiftet samtidig med, at der er behov for en systematisk udskiftning af ipads og Chromebooks i en større hastighed end tidligere forudsat. Derfor er der udarbejdet et forslag til en investeringsplan for tavler og devices til eleverne.

Sagsfremstilling

I Skolestrategien Skole for Alle, handleplan 2017-2022 står der:

"Vores elever har et digitalt redskab til at søge viden, skaffe information, søge svar på mere eller mindre komplekse problemstillinger. De kan kommunikere og samarbejde samt træne færdigheder indenfor fagene. Størst læring opnås, når eleverne forfølger svaret på forhold, de selv undrer sig over. It åbner for en uanet mængde muligheder, som det er afgørende, at de lærer at håndtere og være kritiske overfor. Eleverne har fortsat adgang til et digitalt læringsredskab, hvor brug af billeder, lyd og refleksion alene og sammen med andre er med til at understøtte, at den enkelte elev lærer, så meget han eller hun kanindivider, som kan agere og gøre deres indflydelse gældende i samfundet gennem et aktivt medborgerskab".

 

Alle elever får stillet et digitalt værktøj til rådighed. Eleverne får iPads i indskolingen og ChromeBooks på mellemtrinnet og i udskolingen. Der er behov for udskiftning hvert 4. år, hvor det tidligere har været forudsat hvert 5. år.

Desuden råder skolerne over 224 interaktive tavler (IWB), der skal udfases eller udskiftes i løbet af de kommende år.

Erfaringen har vist, at der ikke er behov for Ipads til alle elever i 0. klasse, da de bruges i mindre omfang. Derimod kan det være godt med et klassesæt på årgangen, til brug for særlige opgaver.

 

Afdelingen Skoler & Uddannelse anbefaler:

 • at der fremadrettet investeres i ipads til elever fra 1. - 2./3. klasse
 • at der fremadrettet investeres i Chromebooks til elever fra 3./4. til 10. klasse.
 • at de interaktive tavler udskiftes med laserprojektorer og at skolerne selv betaler forskellen mellem en interaktiv tavle og en laserprojektor, såfremt de ønsker sådanne.

 

Styregruppen for den digitale skole har undersøgt tre forskellige scenarier med tilhørende investeringsplaner. De er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

 

Afdelingen Skoler & Uddannelse anbefaler en model (i bilag beskrevet som scenarie B), hvor iPads og Chromebooks købes og udskiftes hvert 4. år og hvor laserprojektorer leases. Der peges på en leasingmodel for laserprojektorer, fordi teknologien ændrer sig hurtigt samtidig med, at tavlerne er dyre og hurtigt bliver forældede. Med en leasing aftale kan der skiftes model hvert 3. år.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd 15. april 2019.

 

På baggrund af drøftelse i Børne- og Skoleudvalget er udarbejdet supplerende beregninger til digitalestrategien for 2019-2022.

Børne- og Skoleudvalget ønskede beregning af udgiften for de tre scenarier A, B og C hvis der fortsat indkøbes IPads til folkeskolens elever i 0.klasse.

 

Den årlige udgift øges med 212.175 kr hvis der indkøbes IPads til alle elever i 0. klasse.

 

Den øgede udgift vil i alle scenarier blive fordelt mellem skolerne efter elevtal.

Økonomi

Budgettet til Albertslund Skolenet er på 4.177 mio. kr. Heraf bruges midler til medarbejdere i it-afdelingen og til faste udgifter til internet, print, licenser mv. Der er 2.194 mio. kr. tilbage til investeringer i it i 2019 stigende til 2.544 mio. kr. i 2021 på grund af faldende udgifter til licenser.

Indkøb af devices og leasing af laserprojektorer vil årligt koste 2.912 mio. kr.

 

Det foreslås, at de 0,718 mio. kr. der mangler i 2019 dækkes med 300.000 kr. fra rammen til PLC - Fællessamlingen og med 0,418. mio. kr. fordelt efter elevtallet på de 5 skoler.

Det foreslås, at de 0,618 mio. kr. der mangler i 2020 dækkes med 300.000 kr. fra rammen til PLC - Fællessamlingen og med 0,318 mio. kr. fordelt efter elevtallet på de 5 skoler.

Det foreslås, at de 0,368 mio. kr. der mangler i 2021 og frem, dækkes af de 5 skoler fordelt efter elevtallet.

 

Det vurderes, at det ved udbud af denne størrelse er muligt at nå en mindre pris på devices. Det anslås, at det vil kunne betyde en mindre udgift på 250.000 kr. til fordeling blandt blandt skolerne. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der stilles en ipad eller chromebook til rådighed for alle elever fra 1. til 10. klasse,
 2. at investeringsplanen i scenarie B vælges,
 3. at der bruges 300.000 kr. fra PLC - Fællessamlingkontoen i 2019 og 2020 til indkøb af devices og
 4. at skolerne medfinansierer det resterende beløb fordelt efter elevtal.

 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at der stilles en ipad eller chromebook til rådighed for alle elever fra 1. til 10. klasse,
 2. at  investeringsplanen i scenarie B vælges,
 3. at der bruges 300.000 kr. fra PLC - Fællessamlingkontoen i 2019 og 2020 til indkøb af devices og
 4. at skolerne medfinansierer det resterende beløb fordelt efter elevtal.

 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling gives en beregning samt finansiering på, hvad det vil koste, at iPad gives fra 0. klasse.

Danni Olsen (O) undlod at stemme.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillilngen, idet 

 

For stemte (V, A, C, F)

Imod stemte (Ø, B, Å, O)

 

 

Bilag

1 Digitaliseringsstrategi 2019-2022 Digitaliseringsstrategi 2019-2022
2 Bevillingsskema Albertslund skolenet tavler Bevillingsskema Albertslund skolenet tavler
3 Supplerende oplysninger til Dig. Supplerende oplysninger til Dig.
Tilbage til toppen

4. ØU/KB - Røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune

Anledning

Sagen er et oplæg til drøftelse og beslutning om røgfri arbejdstid. Baggrunden er en dårlig sundhedstilstand blandt borgere i Albertslund Kommune, og at tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred.

Sagsfremstilling

I den Nationale Sundhedsprofil 2017 klarer Albertslund Kommune sig dårligt på alle sundhedsparametre, herunder rygning. 25 % af borgerne i kommunen ryger dagligt eller lejlighedsvist. Det er en stigning sammenlignet med Sundhedsprofilen i 2013, hvor gennemsnittet var 21 %. Gennemsnittet for alle kommunerne i Region Hovedstaden er 23 %.

 

Albertslund Kommune er i gang med en ny sundhedspolitik, hvor tobak vil være et vigtigt fokusområde. Desuden tiltrådte BSU på sit møde 16. januar 2019 en indstilling om indførsel af røgfri skoletid. Denne sag behandles af ØU og KB i maj.

 

For at understøtte kommunens nye sundhedspolitik, eventuel indførsel af tobaksfri skoletid og en generelt bedre sundhedstilstand hos borgerne, vil det være relevant at indføre røgfri arbejdsplads i Albertslund Kommune.

 

Kommunaldirektøren har drøftet spørgsmålet om røgfri arbejdsplads med Chefforum, som anbefalede en drøftelse i KommuneMED. På baggrund af drøftelsen i KommuneMED er der gennemført en høring i alle lokale MED-udvalg. Der er kommet 40 høringssvar. Besvarelserne omfatter forskellige holdninger til indførsel af røgfri arbejdstid. De vigtigste argumenter i høringssvarene for at indføre røgfri arbejdstid er at styrke sundheden og at beskytte mod passiv rygning. Der er omvendt en bekymring for, om indførsel af røgfri arbejdspladser er at overskride privatlivsgrænsen og en indgriben i den personlige frihed. Samtidig er der en bekymring for, at det kan være svært at håndhæve røgfri arbejdstid. Høringssvarene giver ikke et entydigt billede af, hvorvidt medarbejderne synes, at der skal indføres røgfri arbejdstid. KommuneMED valgte derfor ikke at komme med en tilkendegivelse.

 

Kommunaldirektøren anbefaler indførsel af røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune fra den 1. august 2020. Den lange indkøringsfase giver plads til at give ansatte tilbud om rygeafvænning. Desuden anbefales det, at rygning i egen bil ikke forbydes, og at medarbejdere som ikke har betalt frokost kan ryge i deres frokostpause.

 

Der er i Sundhedspuljen 2019 godkendt et projekt ’Tværgående Tobaksforebyggelse’ med 70.000 kr. til at arbejde med tobaksforebyggende indsatser i Albertslund Kommune. Heraf er der afsat ca. 18.000 kr. til rygestopforløb for medarbejderne i 2019, som kan støtte op om eventuel indførsel af røgfri arbejdstid.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der indføres røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune pr. 1. august 2020
 2. at rygning i egen bil ikke forbydes
 3. at medarbejdere som ikke har betalt frokost kan ryge i deres frokostpause

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

For stemte (A, C, B)

 

Undlod (O, Ø, F, Å, V)

Bilag

1 folder kræftens bekæmpelse roegfri-arbejdstid folder kræftens bekæmpelse roegfri-arbejdstid
2 Høringsspørgsmål lokale MED udvalg Høringsspørgsmål lokale MED udvalg
3 Oversigt høringssvar til KMED Oversigt høringssvar til KMED
4 Notat om indførsel af røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune Notat om indførsel af røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Røgfri skoletid

Anledning

Forslag om at indføre røgfri skoletid på skolerne i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Rygning er i høj grad noget, der læres i skoletiden. Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017 viser, at 15 % af de daglige rygere blandt de 14-19 årige røg første gang i skoletiden, og at 59 % af de unge rygere dagligt bliver fristet til at ryge i skoletiden.

 

Røgfri skoletid udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, så eleverne heller ikke må ryge, hvis de forlader skolens matrikel i skoletiden.

 

Indførelse af røgfri skoletid implementeres i lighed med andre retningslinjer. Elevrådet på skolerne er vigtige deltagere i implementeringen. De enkelte skolebestyrelser har ansvaret for at drøfte, hvordan de nye retningslinjer skal håndhæves, og hvordan elever, forældre og personale orienteres om den røgfrie skoletid. Beslutning om røgfri skoletid for eleverne giver anledning til drøftelse af den eksisterende rygepolitik på skolerne i forhold til skolens ansatte.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november 2017 at igangsætte rygestopindsatsen på ungeområdet ”Bliv en vinder uden tobak” i samarbejde med kommunerne Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. Målet med samarbejdet er en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Samarbejdskommuner har et fælles mål om, at 20 folkeskoler har indført røgfri skoletid i 2020. 10 skoler har allerede indført røgfri skoletid, tre i Vallensbæk, tre i Dragør, en i Brøndby og tre i Hvidovre. Københavns Kommune indfører røgfri skoletid pr. 1. januar 2019.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 30. oktober 2018

Materiale om røgfri skoletid vedlagt.

Børn, Sundhed & Velfærd, 4. januar 2019
Der er modtaget høringssvar fra

-         Albertslund Ungecenters bestyrelse

-         Egelundskolens MED-udvalg

-         Egelundskolens skolebestyrelse

-         Henrik Hertz, medlem af Idrætsrådet og det konservative folkeparti

-         Herstedlund skoles MED-udvalg og skolebestyrelse

-         Herstedøster skoles MED-udvalg og skolebestyrelse

-         Herstedvester skoles skolebestyrelse

-         Idrætsrådet

 

Alle høringsparter støtter forslaget om røgfri skoletid.

 

Albertslund Ungecenters bestyrelse, Egelundskolens skolebestyrelse og Herstedlund skoles MED-udvalg og skolebestyrelse gør opmærksom på, at det vil være godt at ændre forslaget til ’Tobaksfri skoletid’, da der blandt udskolingselever ses et øget brug af snus. Albertslund Kommune deltager i samarbejdet ’Bliv en vinder uden tobak’, hvor de ni samarbejdskommuner arbejder for tobaksfri skoletid. Direktørområdet foreslår på den baggrund, at beslutningen ændres til, at der indføres tobaksfri skoletid på skolerne i Albertslund Kommune.

 

Flere høringssvar stiller spørgsmål ved hvordan et tilsyn med, at eleverne overholder retningslinjerne kan gennemføres, når de store elever i pauserne forlader skolens matrikel, og hvordan der kan sanktioneres. Der er også bekymring for, at et udvidet tilsyn vil tage tid, som lærerne i dag bruger til forberedelse af undervisning.

Det er op til de enkelte skoler, hvordan de vil håndtere den røgfri skoletid og de elever, der vælger at ryge i skoletiden.

Det vil være oplagt, at røgfri skoletid bliver en del af skolens ordensregler og værdiregelsæt, og at overtrædelser drøftes i samarbejdet mellem skole og hjem.

 

Forældrene bliver i et par af høringssvarene nævnt som vigtige samarbejdspartnere i forebyggelsesarbejdet. Forebyggende aktiviteter og rygestopkurser bliver også fremhævet som vigtige i arbejdet for en røgfri skole.

 

Albertslund Ungecenters bestyrelse stiller spørgsmål til, hvorvidt der er lovhjemmel til at udstede forbud mod rygning, når eleverne forlader skolens matrikel. Røgfri skoletid er ikke et forbud og er ikke behandlet i nogen lov. Røgfri skoletid er en retningslinje, på linje med de øvrige regler for elevernes adfærd, når de forlader skolens matrikel.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos skolernes bestyrelser, MEDudvalg og elevråd i perioden fra den 30. oktober 2018 til den 15. december 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sagen godkendes til høring og
 2. at sagen sendes i høring hos skolernes bestyrelser, MEDudvalg og elevråd i perioden fra den 30. oktober 2018 til den 15. december 2018. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 4. januar 2019,

 1. at sagen 'Røgfri skoletid' ændres til 'Tobaksfri skoletid' og
 2. at sagen godkendes. 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 29. oktober 2018, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring. Udvalget ønskede også, at sagen sendes i høring i Idrætsrådet med henblik på indførelse af røgfri idrætstid samt til orientering i Kultur- & Fritidsudvalget.

Udvalget ønskede, at der arbejdes hen imod en hel røgfri skole (incl. medarbejderne).

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 
Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2019, pkt. 2:

Brian Palmund (V) stillede forslag om yderligere indstillingspunkt:

3. at tobaksfri skoletid også gælder for personalet på skolerne og i SFO'erne.

 

For stemte: Brian Palmund (V), Marianne Burchall (A), Nils Jul Gjerlev (C), Paw Østergaard Jensen (A)

Imod stemte: Ingen

Undlod at stemme: Mehmet Kücükakin (F)

 

Udvalget tiltrådte herefter den samlede indstilling, idet tobaksfri skoletid starter op fra den 1. august 2019, og at det undersøges, hvad der er af muligheder for rygestopkurser til eleverne. Udvalget orienteres på augustmødet 2019.

 

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

(Ø, Å, F, O) undlod

Bilag

1 Røgfri skoletid Røgfri skoletid
2 Pjece fra Kræftens Bekæmpelse Pjece fra Kræftens Bekæmpelse
3 Dagsorden Røgfri fremtid Albertslund Dagsorden Røgfri fremtid Albertslund
4 Høringssvar Røgfri skoletid 2019 Høringssvar Røgfri skoletid 2019
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Løft til folkeskolen (Budgetaftale 2019)

Anledning

Anvendelse af midler til løft af folkeskolen - Budgetaftale 2019.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale for 2019 blev det besluttet:

"Lærerne i Albertslund løfter deres opgave rigtig godt i forhold til elever og forældre. For at styrke fagligheden og lærernes mulighed for at fylde deres opgave ud afsættes midler til kompetenceudvikling, særlige introordninger for nye lærere, og andre tiltag, der øger mulighederne for at kvalificere undervisningen yderligere. Der afsættes 1.250.000 kr. i 2019 og varigt 3 mio. kr. de efterfølgende år".

 

Egelundskolen, Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Herstedlund Skole og AUC har i samarbejde mellem ledelse og MED-udvalg eller arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant for lærerne drøftet, hvordan midlerne til løft af folkeskolen bedst kunne udmøntes til at understøtte fagligheden og lærernes mulighed for at fylde deres opgave ud. På baggrund af input fra skolerne har der været dialog mellem lærerkreds 25, skolelederforeningen og direktørområdet, og der er enighed om at anbefale, at midlerne bruges til fastholdelsestillæg, kompetenceudvikling, faglig teamudvikling, introforløb for nye lærere og et samarbejdsforløb om professionel kapital. Det foreslås, at midlerne udmøntes for skoleåret 2019/20, 2020/21 og 2021/2022. Det betyder, at der kommer en ny sag herom til beslutning i vinteren 2022.

 

Det anbefales, at de 3 mio. kr. pr. skoleår bruges til:

 

Prioritering af midler til fastholdelsestillæg til lærere

1,3 mio. kr. udmøntes i fastholdelsestillæg til uddannede lærere, der har været ansat i Albertslund Kommune i fire år. Lærere med særlige kvalifikationer, der har været ansat i Albertslund Kommune i otte år får et årligt fastholdelsestillæg på.

Det endelige beløb forhandles i lønaftale mellem lærerkreds 25 og afdelingen Skoler & Uddannelse i foråret 2019.

 

Prioritering af midler til udvikling af den enkelte lærers kompetencer

0,7 mio. kr. udmøntes til vikarmidler og uddannelsesforløb til lærere. Der afsættes vikarmidler og kursusmidler svarende til 100 timer på Egelundskolen, 150 timer på Herstedlund Skole og 200 timer på Herstedvester Skole og Herstedøster Skole til uddannelse, der understøtter den enkelte lærers kompetencer, fagfaglig udvikling og kompetenceudvikling i klasseledelse, relationskompetence og at fremme inkluderende læringsmiljøer.

 

Prioritering af midler til teamudvikling og didaktiske eksperimenter og udviklingsforløb

0,4 mio. kr. til vikarmidler og kursusmidler til de enkelte teams arbejde med udvikling af undervisningen. Midlerne fordeles til skolerne efter elevtallet. Midlerne udmøntes efter drøftelse i det lokale MED-udvalg.

 

Udvikling af introprogram for nye lærere med kompenceudvikling og lærermentor

0,5 mio. kr. til udvikling af et introprogram for nye lærere på tværs af skolerne med mulighed for lokal tilpasning. Introprogrammet indeholder kompetenceudvikling i klasseledelse samt en lokal lærermentor som bl.a. vil observere og give feedback på undervisning.

 

Professionel kapital

0,1 mio. kr. til forløb for skolerne om professionel kapital. Forløbet udvikles i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og HR & Jura i Albertslund Kommune. Skolernes TRIO undervises i professionel kapital, skolernes professionelle kapital undersøges, og der laves handleplaner.

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og velfærd 3. maj 2019.

 

Albertslund  Ungecenterets MEDudvalg har sammen med formanden for bestyrelsen drøftet ”Løft til Folkeskolen – budgetaftale 2019”.

MED-udvalget kan tilslutte sig at midlerne bruges til: Fastholdelsestillæg til lærere, udvikling af den enkelte lærers kompetencer, teamudvikling og professionel kapital.

Introprogrammet for nye lærere er mindre relevant for Ungecentrets lærere, og der er et ønske om at midlerne på AUC bruges til udvikling af specialpædagogiske kompetencer.

 

Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget er der vedlagt notat om gennemsnit for lærerløn.

 

Økonomi

1,3 mio. kr. til løn indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen fra budget 2020.

0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling fordeles på skolerne efter antallet af elever.

0,4 mio. kr. til teamudvikling og didaktiske eksperimenter fordeles på skolerne efter antallet af elever.

0,5 mio. kr. til introforløb for nye medarbejdere. Midlerne ligger centralt og udmøntes til skolerne efter antallet af nye medarbejdere.

0,1 mio. kr. til forløb i professionel kapital.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at midlerne til løft af folkeskolen anvendes som beskrevet.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 3. maj 2019

 1. at det tilføjes at Albertslund Ungecenter tildeles vikarmidler og kursusmidler svarende 60 timer til udvikling af den enkelte lærers kompetencer,
 2. at det tilføjes at Albertslund Ungecenters andel af midler til mentor for nye lærere anvendes til udvikling af specialpædagogiske kompetencer og
 3. at midlerne til løft af folkeskolen anvendes som beskrevet.

 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet AUC også indgår i ordningen.

Brian Palmund (V) havde ønsket, at AUC og Brøndagerskolen havde været involveret fra start i processen.

Brian Palmund (V) undlade at stemme.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling kommer beregning af økonomien på sigt.

 

(Ø, O) undlod

 

(V) tog forbehold for de  1,3 mio. kr.

Bilag

1 Bevillingsskema Løft til folkeskolen Bevillingsskema Løft til folkeskolen
2 Gennemsnitslønninger - lærere februar 2019 Gennemsnitslønninger - lærere februar 2019
Tilbage til toppen

7. BSU/ØU/KB - Evaluering af sprogindsatser i Dagtilbud

Anledning

På Kommunalbestyrelsesmødet den 7. februar 2017 blev det besluttet, at der i dagtilbuddene skal iværksættes en målrettet sprogindsats med et klart ledelsesfokus. Hertil tilføres 824.250 kr. til området bl.a. til understøttelse af pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet. 

Sagsfremstilling

For at kunne understøtte denne sprogudvikling bedst muligt, blev det foreslået, at midlerne skulle anvendes til kompetenceudvikling af alle medarbejdere. Derudover til vejledere, som kan hjælpe med at omsætte viden til praksis, i den enkelte daginstitution eller børnegruppe. På Børne- og Skoleudvalget den 17. maj 2017 blev indstillingen tiltrådt og udvalget ønskede status halvårligt og primo 2019 skulle en evaluering finde sted. På den baggrund fremlægges en sag for Kommunalbestyrelsen, hvor en varig anvendelse af midlerne foreslås.

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af dagtilbudsledernes forståelse og beskrevne selvevaluering af fem indsatsområder.

 

I alle dagtilbud er personale og ledere i gang med at styrke sprogindsatsen. Mange er nået langt, andre er godt på vej. Når der arbejdes med sprogindsatser, kommer andre dele af den pædagogiske praksis også i fokus, det kan bl.a. være tilgangen til børneperspektiver, samarbejde og organisering. Afdelingen Dagtilbud er godt i gang med en fortløbende kompetenceudvikling blandt personalet i dagtilbud for at skabe en god praksis om sprogudvikling. Afdelingen har fortsat opmærksomhed på at understøtte konkrete pædagogiske indsatser i hverdagen i et samspil med de øvrige indsatser, der ligger i den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Evaluering af sprogindsatsen på baggrund af ledernes selvevaluering:

 • Børn skal bruge og udvikle deres sprog hver dag: Opsamlende kan der siges, at det generelle billede peger på, at der er kommet langt mere fokus på dialoger med børn og det at lytte efter, hvordan børn byder ind sprogligt. Derudover tænkes sprogindsatser i langt højere grad end tidligere, ind som noget, der strækker sig over hele dagen og som nødvendiggør sensitivitet overfor børns egne oplevelser og følelser.
 • Kompetenceudvikling: I ledernes selvevalueringer ses der tegn på en udvikling af personalets kompetencer og dermed af børnenes deltagelse i dialoger, deres nysgerrighed og et udvidet sprogbrug. Derudover er der på hele dagtilbudsområdet kommet mere viden om børns sprogudvikling, ikke kun med fokus på barnets egentlige alder, men på barnets sprogalder.
 • Sprogvurderinger og handleplaner: Der er i højere grad fokus på de enkelte børns progression og opmærksomhed på, hvad der kan være af viden om barnet i sprogvurderingerne. Der er forskelle på, hvor langt dagtilbuddene er i forhold til arbejdet med handleplaner. Nogle dagtilbud har gode processer og erfaringer med at få udarbejdet brugbare handleplaner, andre er i gang med at få de gode arbejdsgange udviklet.
 • Ledelse: Flere steder har gode erfaringer med en struktureret sprogindsats giver en frihed indenfor rammen. Der er mange ledere, der er blevet tydeligere i de forventninger de har, hvilket støttes af sprogpædagoger og vejledere. Der igangsættes mange små eksperimenter i hverdagen, så udviklingen af praksis sker i forlængelse af den eksisterende praksis, og der hvor medarbejdere og ledere kan se, det gør en forskel. Fremadrettet er der fokus på videndeling af erfaringer.
 • Samarbejde med hjemmet: Erfaringerne med inddragelse af forældre i barnets sprogudvikling ses en række gode eksempler på og kommende initiativer til. Samarbejdet med forældre skal fortsat udvikles i forhold til børns sprogudvikling, dette kobler sig dog også på den breddere tilgangen til samarbejdet med forældre om barnets udvikling.

 

Evalueringen og sprogpædagogers erfaringer har givet anledning til følgende fremadrettede indsatser:

 • Vejledning tilpasset dagtilbuddene: Omhandlende sprogmiljøer, den voksnes konkrete indsats og klarhed over børnenes progression.
 • Anvendelse af Sprogtrappen i 0-2 års dagtilbud, hvor der arbejdes målrettet med de 1-2 årige. Styrke brugen af bøger og tekst m.m. i forhold til tidlig literacy.
 • Styrke arbejdet med handleplaner for børn med sproglige udfordringer.
 • Alle ledelser får synliggjort kriterier for hvilke børn, der sprogvurderes og de vurderer om flere pædagoger skal opkvalificeres til at kunne foretage sprogvurderinger og udarbejde handleplaner.
 • Styrke samarbejdet med forældre og forældre involveres mere i, hvordan barnets sproglige udvikling er og hvilke indsatser, der arbejdes på som forældre ligeledes kan støtte.

Udover de fem ovenstående indsatser arbejdes der på en styrkelse af indsatsen i forhold til børn i 30 timers tilbud.

 

Hvordan skal kompetencemidlerne anvendes fremadrettet:

 • En fastansat sprogvejleder, der tilpasser forløb i det enkelte dagtilbud og følger op.
 • Midler til sparring og besøg mellem dagtilbud i forhold til årlige sprogindsatser fx at igangsætte konkrete tiltag for forældre evt. videoer, samt til ekstern vejleder/ kursusforløb for medarbejdere/vikartimer.

Økonomi

Indsatsen videreføres for de midler, der i B17-aftalen er sat af til området.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at midlerne fra 2020 varigt fordeler sig med; at fastholde 460.000 kr. til en sprogvejleder og 360.000 kr. til intern videndeling, besøg, aftalte indsatser til ekstern kurser og vikartimer og 
 2. at der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de kr. 360.000.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 evaluering af styrket sprogindsats i dagtilbud evaluering af styrket sprogindsats i dagtilbud
Tilbage til toppen

8. BSU/MBU/ØU/KB - Byggeri af ny daginstitution (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med opførelse af en ny daginstitution herunder beslutte den geografiske placering. I den forbindelse søges om frigivelse af midler til igangsætning af forundersøgelser. 

Sagsfremstilling

Befolkningsprognoserne for Albertslund Kommune forudser et stigende børnetal de kommende år, og det er i budgetaftalen for 2019 besluttet at bygge en ny daginstitution for at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i 2021-22.

For at sikre en effektiv proces og nå tidsplanen foreslår direktørområderne, at der dels igangsættes en proces for at definere, hvilke behov og ønsker der er til en ny daginstitution, og dels igangsætte undersøgelser af en byggegrund. Processen igangsættes med en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. Temadrøftelsen vil arbejde med overordnede værdier og principper for byggeri af nye kommunale dagtilbud.

 

Med den tid det erfaringsmæssigt tager at udvikle, projektere og bygge en ny daginstitution, vil en ny daginstitution forventeligt kunne ibrugtages omkring den 1. december 2021 eller 1. januar 2022, såfremt processen igangsættes nu. 

 

Igangsættelse af proces for placering af ny daginstitution

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse har afsøgt mulige byggegrunde, hvor der umiddelbart kan bygges en ny institution og foreslår Teglmosevej 12 (jf. bilag 1). Til trods for usikkerheden i, at der ikke er et klart billede af hvor og i hvilket omfang, der opstår behov for flere institutionspladser, er det direktørområdets holdning, at Teglmosevej 12 er så centralt placeret i kommunen, at en ny daginstitution på denne grund vil kunne imødekomme behovet i flere byudviklingsscenarier. Grunden har tidligere huset SFO Nordlyset, der nu er nedrevet. Teglmosevej 12 med matrikel nr. 10ti udgør 3453 m2 og er omfattet af Kommuneplan B52. Der er ikke en lokalplan for matriklen. Kommuneplanen tillader, at der kan bygges i tre etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40%.

 

Direktørområdet har som alternativ undersøgt en grund på Stensmosevej (matrikel nr. 11i). Denne grund er dog i lokalplanen udlagt til idrætsformål, og vil derfor kræve en lokalplansændring, før der kan bygges daginstitution på stedet. En lokalplanændring vil forskubbe tidsplanen med den konsekvens, at ibrugtagning tidligst kan nås medio 2022.

 

Direktørområdet er i gang med at udarbejde en plan for dagtilbudsområdet, hvor der ses på de eksisterende institutioner og behovet for nye som følge af byudviklingen. Nogle af kommunens daginstitutioner fremstår i dag i en så ringe byggeteknisk tilstand, at det vurderes som mest rentabelt at nedrive bygningerne og erstatte dem med nye. Udfasning/nedrivning af bygninger, der er i brug, kræver, at den pågældende institution genhuses et andet sted, inden den nye bygning er klar til ibrugtagning. Der er pt. ikke kapacitet til at genhuse en hel institution i de eksisterende dagtilbud uden, at børnene fordeles i børnegrupper i andre institutioner. Den nye institution på Teglmosevej 12 skal optage de børn, som forventes at komme til byen som følge af opførelsen af nye boliger. Hvis ikke tilflytningen af nye børn sker så hurtigt som forventet, vil den nye institution kunne indgå i en rokade i forbindelse med evt. udfasning eller større renovering af andre institutioner.

 

Igangsættelse af proces med definering af behov og ønsker

Beslutningen om daginstitutionens størrelse og fysiske organisering afventer en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. Til orientering kan der på Teglmosegrunden i henhold til kommuneplanen etableres en daginstitution på maksimalt 1381 m2. I den sammenhæng skal det nævnes, at de tre nyeste daginstitutioner (Sydstjernen, Toftekær og Ved Vejen) er 1050 m2 (brutto) og kan huse cirka 100 børn (133 enheder). Set gennem et økonomisk og driftsmæssigt rationale har det været en fordelagtig størrelse, som de seneste daginstitutioner er bygget ud fra. Man får så at sige mere for pengene jo flere kvadratmeter, man bygger. Som en del af denne betragtning om størrelse og organisering indgår også vurderingen af, om institutionen skal opføres i én eller to etager, hvilket vil få betydning for, hvor store udearealerne vil blive.

Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat 1 mio. kr. i 2019 til at igangsætte arbejdet med opførelsen af en ny institution.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der igangsættes en proces for udarbejdelse af værdi og principprogram (Børne- og Skoleudvalget).

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

2. at placeringen af den nye institution på Teglmosevej 12, matrikel 10ti godkendes,

3. at tidsplanen godkendes,

4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelser og

5. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingspunkt 1.

Udvalget ønskede en afklaring på økonomien jfr. anlægsplanen. Der arrangeres et besøg i daginstitutioner i andre kommuner for Kommunalbestyrelsen.

Danni Olsen (O) undlod at stemme.

 Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der ikke taget endelig stilling til antal enheder.

Bilag

1 Bilag 1 Kort Bilag 1 Kort
2 Bilag 2 Tids- og procesplan_Rev02 Bilag 2 Tids- og procesplan_Rev02
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

9. SUS/ØU/KB - Ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling for kommunale akutfunktioner

Anledning

Den 28. februar 2019 trådte ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling af kommunale akutpladser i kraft.

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Finansloven for 2019 aftalt stop for egenbetaling til kommunale akutpladser. Aftalen kommer efter et forløb, hvor Kammeradvokaten på foranledning af Sundhedsministeriet har vurderet kommunernes lovgivningsmæssige hjemmel til at opkræve egenbetaling for borgeres midlertidige ophold på kommunale akutpladser.

 

Ny bekendtgørelse og vejledning

Kommunerne har efter Sundhedslovens §138 ansvar for at tilbyde vederslagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Den ny bekendtgørelse og vejledning præciserer reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser.

Den ny bekendtgørelse og vejledning trådte i kraft den 28. januar 2019. Bekendtgørelse og vejledning fastslår, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling på hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Definitionen af en kommunal akutfunktion følger Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man i kommunerne vil organisere tilbuddet til de borgere, der har behov for sygeplejefaglige indsatser. I Albertslund Kommune er den kommunale akutfunktionen organiseret i et tværkommunal samarbejde med udkørende akutteam, Fælles Akutfunktion (FAF), det vil sige, at Albertslund Kommune ikke har kommunale akutpladser, men har valgt at løse opgaven via udkørende akutteams.

 

Jf. vejledningen kan en kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen ofte være en plads på fx. et rehabiliteringscenter, et plejecenter mv. i kommunen. Det bemærkes, at kommunale akutpladser kan være fleksible pladser i den forstand, at de også kan bruges til øvrige kommunale ophold, der visiteres eller tildeles efter andre regler end Sundhedslovens §138, og hvor det primære formål med opholdet netop ikke er de særlige sygeplejefaglige opgaver, som en kommunal akutfunktion varetager. Således fremgår det nu udtrykkeligt i bekendtgørelsen, at borgere, der - efter lægehenvisning - modtager tilbud om hjemmesygepleje ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads, ikke kan opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende under opholdet.

 

Hvornår må Albertslund Kommune opkræve egenbetaling for kost, linned og tøjvask?

Bekendtgørelsen og vejledningen præciserer, at der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne opkræver egenbetaling for kost, linned og tøjvask, når der er tale om midlertidige ophold, som borgeren på baggrund af borgerens konkrete situation og behov er visiteret eller henvist til i henhold til anden lovgivning. Eksempelvis aflastningsophold efter Servicelovens §84 eller Servicelovens §83a om rehabiliteringsophold.

 

Egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Albertslund Kommune har siden Rehabiliteringsafdelingen åbnede i 2016 opkrævet egenbetaling for rehabiliterings- og aflastningsophold. I forlængelse af Kammeradvokaten og Sundheds- og Ældreministeriets udmelding i december 2018 besluttede afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg at stoppe for egenbetaling pr. 01.01-2019 og afvente en endelig udmelding fra ministeriet. Bekendtgørelsen og vejledningen fastslår nu, at Albertslund Kommune ikke har opkrævet egenbetaling i strid med lovgivningen.

 

De 12 pladser på Rehabiliteringsafdelingen er fordelt som ni rehabiliteringspladser og tre aflastningspladser. Det er kun Visitationen i Myndighedsenheden, som kan visitere borgere til enten rehabiliteringsophold jf. Serviceloven §83a eller til et aflastningsophold jf. Serviceloven §84. Det vil sige, at læger, hverken almen praksis eller sygehus, kan visitere til et ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Visitationen samarbejder med Hjemme- og Sygeplejen om at vurdere borgere med behov for rehabiliteringsophold eller aflastningsophold. Det kan både være borgere, der kommer direkte fra eget hjem eller borgere, der efter færdigbehandling på sygehus vurderes at have gavn af, inden de kommer i egen bolig.

 

På baggrund af ovenstående foreslår afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at opkrævning for egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen påbegyndes igen pr. 01.06.2019. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 23. april 2019

Der er vedlagt uddybende notat på sagen om akutpladser og Fælles akut funktion.


I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriet og Kammeradvokatens arbejde med at udarbejde ny bekendtgørelse og vejledning vedrørende betaling for kommunale akutpladser besluttede Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg at sætte opkrævningen af egenbetaling for rehabiliteringsophold på rehabiliteringsafdelingen i bero pr. 01.12.2018 indtil der var afklaring i sagen. Det betyder, at der har været en periode på seks måneder, hvor der er en manglende indtægt på 250.000 kr.

 

Borgerne er i deres bevillingsbrev af genoptræningsophold oplyst om egenbetaling og størrelsen af denne samt at beløbet vil blive opkrævet ved regning. Opkrævningen har i en periode været sat i bero. Den juridiske vurdering er, at der kan opkræves for hele perioden tilbage til 1.12.2018, når opkrævningen genoptages.

 

Dette håndteres ved, at der opkræves egenbetaling for hele perioden (fra 1.12.2018 til 31.05.2019) såfremt indstillingen godkendes og opkrævningen af egenbetalingen genoptages.

 

Lovgrundlag

Sundhedsloven §138, Serviceloven § 83a og § 84.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen påbegyndes igen pr. 01.06.2019. 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Paw Østergaard Jensen (A), Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for yderligere belysning.

Bilag

1 Brev fra SUM til KL Brev fra SUM til KL
2 Brev til kommunerne vedr. vederlagsfri hjemmesygepleje Brev til kommunerne vedr. vederlagsfri hjemmesygepleje
3 Vejledning akutpladser Vejledning akutpladser
4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
6 Supplerende notat vedr. akutpladser Supplerende notat vedr. akutpladser
Tilbage til toppen

10. SUS/ØU/KB - Nyt medlem til Udsatterådet

Anledning

Albertslund Kommunes Udsatteråd består af 10 medlemmer. Da et medlem har trukket sig fra rådet, er der behov for, at et nyt medlem indtræder.

Sagsfremstilling

Matthias Lemvig Petersen udtræder af Udsatterådet, hvorfor Udsatterådet hermed indstiller en ny kandidat til Udsatterådet.

 

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet § 5 stk. 6 kan der vælges nye medlemmer til Udsatterådet, hvis medlemmer frafalder i løbet af en funktionsperiode. Lisbeth Andersen har indgivet skriftlig ansøgning til Udsatterådet og direktørområdet.

Udsatterådet har på mødet den 31. januar 2019 besluttet at indstille Lisbeth Andersen som nyt medlem af rådet.

 

Ifølge forretningsordenen § 5 stk. 3 skal sammensætningen af Udsatterådet ske efter følgende retningslinjer:

 

a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation,

b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau,

c) 2 medlemmer, som er sagkyndige og

d) 1 medlem, som er personligt udpeget, og har særlig indsigt i eller erfaring med området.

 

Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a & d)

 

Matthias Lemvig Petersen var valgt til Udsatterådet som repræsentant for målgruppen (a). Lisbeth Andersen er derimod sagkyndig (c). For at frigive en plads til en sagkyndig i rådet, foreslås det, at formand Jette Nyboe ændrer status i rådet fra sagkyndig til repræsentant for målgruppen. Formand Jette Nyboe har selv foreslået denne ændring.

Lovgrundlag

Det nuværende Udsatteråd er det første i Albertslund Kommune. Udsatterådet fungerer i en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Jette Nyboe ændrer status i Udsatterådet, således at Jette Nyboe fremadrettet sidder i rådet som repræsentant for målgruppen og
 2. at Lisbeth Andersen vælges som sagkyndigt medlem af Udsatterådet.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Paw Østergaard Jensen (A), Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

11. KFU/ØU/KB - Ny kulturpolitik

Anledning

Udkast til kommissorium for ny politik for kulturområdet skal godkendes

Sagsfremstilling

Den nuværende "Kulturpolitik Albertslund" blev udgivet i marts 2009. En udløbsdato fremgår ikke. Forvaltningen vurderer, at det er på tide at lave en ny kulturpolitik for Albertslund Kommune.

Vedlagte kommissorium beskriver rammerne for en ny kulturpolitik, som vil være politisk forankret i Kultur- & Fritidsudvalget. Kommissoriet indeholder bl.a. en procesplan, der angiver de forventede politiske godkendelsesprocesser undervejs.

Det foreslås, at følgende temaer adresseres i den forestående proces frem mod politisk godkendelse og i løbet af politikkens levetid:

•       Fokus på at nå de borgere, som ikke selv opsøger kultur på traditionel vis

•       Skabe rammerne for et mere inddragende kulturliv i Albertslund Kommune

•       Mere samarbejde for at lave kultur af høj kvalitet til borgerne

•       Styrke foreninger og sikre bredere deltagelse

•       Kultur i byen og midlertidige kulturtilbud

•       Øget samarbejde mellem kulturinstitutioner

 

I forhold til ungekultur vil det nuværende 17.4 udvalg med temaet ”Ungeliv” gennem inddragelse af unge fra Albertslund udvikle og komme med anbefalinger til et ungekulturspor til politikken.

 

Processen vil være bredt inddragende med fokus på at få dialog med borgerne, der hvor de allerede kommer.

 

Det er forvaltningens mål, at politikken bliver en enkel politik med målsætninger på de enkelte temaer, som ender med at være i politikken. Dermed kan den være et godt retningsgivende redskab for kulturaktørerne i Albertslund Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 3. maj 2019

Sagen (bilag og sagsfremstilling) er efter KFU's behandling den 30. april gennemskrevet, så der nu står politik i stedet for strategi.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget godkender kommissoriet for ny kulturpolitik for Albertslund Kommune.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 30. april 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstilllingen, idet "kulturstrategi" ændres til "kulturpolitik" i mødesag og bilag. Derudover ønsker udvalget, at der under formål sættes "og senior" ind, samt på side 2 tilføjes "øge samarbejdet mellem kulturinstitutioner og andre kommunale institutioner" og at der tilføjes en høringsperiode i tidsplanen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.  

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

(Ø, V, C) undlod

 

(O) kunne ikke tiltræde

Bilag

1 Kulturpolitik Albertslund fra 2009 Kulturpolitik Albertslund fra 2009
2 Opgavekommissorium - revideret Opgavekommissorium - revideret
Tilbage til toppen

12. KFU/ØU/KB - Status på ubemandede åbningstimer på Biblioteket

Anledning

Status på ubetjente åbningstider på biblioteket

Sagsfremstilling

Den 4. marts 2019 åbnede biblioteket op for ubemandede åbningstider i ydertimer og søndage.

 

Der gives hermed en status på den første måned med ubemandede åbningstider.

 

Generelt vurderer biblioteket, at det er en succes at have ubemandet åbent. Der har været 1385 registrerede besøg i de ubetjente timer i løbet af marts måned. I forhold til marts måned i 2018 er der stadig et fald i udlån, hvilket altså ikke er påvirket positiv af den øgede adgang endnu.

 

Etableringen af værtsrollen har efter bibliotekets vurdering været en succes. Værterne har reageret på den uhensigtsmæssige adfærd der har været og har et godt samarbejde med Vagten.

 

Der er en konkret udfordring med en gruppe unge som kommer i biblioteket på op til 15 personer. Gruppen er kendt af politiet. Det har ikke medført voldsomme episoder, men der er en tæt opfølgning fra politiets side for at sikre at biblioteket ikke bliver brugt til kriminelle aktiviteter.

 

Flere unge har efterspurgt flere studiepladser på biblioteket. Dette er biblioteket positivt indstillet over for.

 

Der følges jævnligt op internt på biblioteket i forhold til de ubetjente timer, der afholdes statusmøder med forvaltningen og der er en tæt og god dialog med Vagten og politi.

 

Der laves en status igen til august.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 30. april 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til næste den orientering ønskes oplyst, hvorvidt vagten har været tilkaldt for at lukke før tiden.

Bilag

1 Orientering om selvbetjent bibliotek Orientering om selvbetjent bibliotek
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 3.15 og kommuneplantillæg nr. 6 for Roskildevej 82-84 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2018 og Forslag til Lokalplan 3.15 - Etageboliger ved Roskildevej 82-84 i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 at sælge to ubebyggede matrikler på Roskildevej 82-84 (matr. nr. 6ae og 6at Herstedvester By, Herstedvester) med et samlet grundareal på 1.953 m2.. Den 11. december 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Forslag til lokalplan 3.15
Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres et etageboligbyggeri med 12 lejligheder på hjørnet af Roskildevej og Rønne Allé. Bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 60 %. Bebyggelsen opføres som en 2-plans hjørnebebyggelse med en karréstruktur, der har sine længste facader langs de omkringliggende veje, således at de bagvedliggende opholds- og gangarealer afskærmes mod vejtrafikstøj.

Boligarealet bliver i gennemsnit 95 m2 pr. bolig og der etableres 1½ p-plads pr. bolig. Bebyggelsen vil fremstå med symmetrisk saddeltag med en hældning på mere end 20 grader, og facaderne vil fremstå i hvidlige nuancer, brudt af rødlige eller brunlige elementer i for eksempel mursten.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2018
For at realisere projektet er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer den specifikke anvendelse til etageboligbebyggelse og giver mulighed for at bygge i 2 plan med en max. højde på 8,5 meter og en max. bebyggelsesprocent på 60.

Screening for miljøvurdering
Forslag til lokalplan 13.5 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 fastlægger kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, og der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planerne er omfattet af kravet om miljøvurdering. Berørte myndigheder internt i Albertslund Kommune er efter miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planerne ikke skal miljøvurderes, da de ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. april 2019

På Miljø- og Byudvalgets møde den 21. april foreslog udvalget følgende ændringer til lokalplanen:

 • Mulighed for opsætning af solfangere og solceller. Forvaltningen indarbejder mulighed for at solfangere og solceller kan opsættes på bygningens tage i lokalplanens bestemmelser.
 • Der ønskes mere areal udlagt til cykelparkeringspladser. I lokalplansforslaget er et areal bag busskuret markeret som grønt areal. Dette ændres, så arealet udlægges til cykelparkering. Der er vedlagt et kort, der viser ændringen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2018 og Forslag til lokalplan 13.5 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at det besluttes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der arbejdes videre med udlægning af yderligere areal til cykelparkering og det skrives ind, at der gives mulighed for solcelleanlæg.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

1 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 6
2 Forslag til lokalplan 3.15 for Roskildevej 82-84 Forslag til lokalplan 3.15 for Roskildevej 82-84
3 Miljøscreening Miljøscreening
4 Kort med ekstra cykelparkeringsareal Kort med ekstra cykelparkeringsareal
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 13.7 og kommuneplantillæg nr. 4 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4

Anledning

Forslag til Lokalplan 13.7 og forslag til Kommuneplantillæg 4 – Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4 har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og vedtage planforslagene .

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2018 at sende forslag til Lokalplan 13.7 og forslag til Kommuneplantillæg 4 i offentlig høring. Planforslagene har været i høring fra den 18. december 2018 til den 12. februar 2019.

Ejendommen i dag
På ejendommen, som har et samlet areal på 1.421 m2, findes i forvejen en 3-etagers boligbebyggelse, der består af 11 lejligheder samt et erhvervslejemål, hvor der i dag er en smørrebrødsforretning. På ejendommens friareal er der fem mindre garager, en sikkerhedsbunker og et ubebygget areal, der anvendes til ni parkeringspladser.

Det fremtidige byggeri
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en 2½ etagers bebyggelse med 5 lejligheder mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og nabobebyggelsen på Linde Allé 6. Den samlede bebyggelsesprocent vil blive 110. For at give et ensartet udtryk langs Linde Allé, vil bygningen opføres med et udtryk lig nabobygningen på Linde Allé 6. Derfor opføres bebyggelsen med gule murstensfacader, rødt teglstenstag og grønne kantzoner ud mod Linde Allé.

Arealet bag den eksisterende og nye bebyggelse omdannes, således at der bliver plads til både parkering og udendørs opholdsarealer til områdets beboere. Foruden et fælles opholdsareal, får alle lejligheder en privat terrasse eller altan. På de støjramte facader mod vest, vil disse opføres som helt eller delvist lukkede glasaltaner.

De ni eksisterende parkeringspladser genetableres, og der vil derudover etableres én parkeringsplads pr. nybygget bolig – derfor 14 i alt. Heraf opføres den ene parkeringsplads som en handicapparkeringsplads. Der etableres to cykelparkeringspladser pr. bolig. Nogle af dem etableres som et udendørs cykelstativ, imens andre vil etableres i en cykelkælder i den eksisterende bygning.

Kommuneplantillæg 4
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2018, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent fra 75 til 110.

Høringssvar
Albertslund Kommune har i høringsperioden modtaget tre høringssvar.

Det ene høringssvar er fra ejeren af ejendommen. I forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget, besluttede kommunalbestyrelsen på baggrund af et forslag fra Miljø- og Byudvalget, at der skulle etableres tre cykelparkeringspladser pr. ejendom i stedet for de to, som kommuneplanen angiver. Ejeren af ejendommen mener, at dette er langt mere end nødvendigt. Forvaltningens vurdering er, at der ikke er særlige forhold ved denne ejendom, der kan begrunde en højere norm for cykelparkeringspladser, end kommuneplanen angiver. I udarbejdelsen af lokalplanen er der arbejdet for at forbedre udearealerne, og det er sikret, at der både etableres et udendørs cykelstativ og indrettes en cykelparkeringskælder i den eksisterende bygning. Pladsen er trang og udearealerne er derfor reguleret meget detaljeret, for at sikre en forbedring af forholdene. Etablering af flere cykelparkeringspladser i kælderrummet er ikke muligt, og flere udendørs pladser vil medføre en dårligere kvalitet i de øvrige udearealer. Forvaltningen har derfor vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at stille krav om flere cykelparkeringspladser.

De to øvrige høringssvar er fra beboere på Linde Allé, der anfører, at der i forvejen er så mange biler parkeret langs vejen, at trafikafviklingen er ringe og, at dette må afhjælpes før end man påtænker at bygge yderligere boliger. Den ene beboer mener ikke, at der er plads til yderligere bebyggelse langs vejen. Den anden beboer mener, at problemerne særligt vil opstå i forbindelse med anlægsfasen, og at man derfor må lede byggearbejderne ind fra naboejendommen på bagsiden, så de ikke skal ned ad Linde Allé.

Forvaltningen deler beboernes opfattelse af, at trafiksituationen på Linde Allé kan være vanskelig, men vurderer ikke, at situationen vil forværres væsentligt af det nye byggeri. Der vil til hver ny bolig etableres yderligere én p-plads, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for parkering i det stationsnære område. Albertslund Kommune kan ikke anvise byggearbejderne til naboejendommen idet dette er privat grund.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2018 og Forslag til lokalplan 13.7 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Kommuneplantillæg 4 - som den så ud i høringsperioden Kommuneplantillæg 4 - som den så ud i høringsperioden
2 Kommuneplantillæg 4 - version til endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 4 - version til endelig vedtagelse
3 Forslag til lokalplan 13.7 - som den så ud i høringsperioden Forslag til lokalplan 13.7 - som den så ud i høringsperioden
4 Forslag til lokalplan 13.7 - version til endelig vedtagelse Forslag til lokalplan 13.7 - version til endelig vedtagelse
5 Høringssvar, Christian Ellegaard Høringssvar, Christian Ellegaard
6 Høringssvar, Bendt Freiler Høringssvar, Bendt Freiler
7 Høringssvar, Susanne Andresen (1 af 2) Høringssvar, Susanne Andresen (1 af 2)
8 Høringssvar, Susanne Andresen (2 af 2) Høringssvar, Susanne Andresen (2 af 2)
9 Hvidbog Hvidbog
10 Skematisk oversigt over ændringer i lokalplanforslag pba. høring Skematisk oversigt over ændringer i lokalplanforslag pba. høring
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Rådgivning til byudviklingsprojekter (Bevilling)

Anledning

Der er i 2019 og overslagsårende afsat 1 mio kroner hvert år til udbud og salg af offentlige grunde. Der søges om frigivelse af midler for 2019.

Sagsfremstilling

Forud for udbud og salg af kommunale ejendomme afholdes udgifter til matrikuleringssager hos landinspektør, advokatbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, sagsbehandling ved valg af byder, garantistillelse samt anden rådgivning til f.eks. udarbejdelse af kortmateriale til udbuddet.

Udgifterne svinger afhængigt af udbuddets størrelse og kompleksitet. Neden for er listet større sager, der forventes gennemført i 2019, men der kan også træffes beslutning om udbud og salg af andre grunde.

I forbindelse med lokalplanlægning for privat ejede ejendomme gives der i Planlovens §21B mulighed for at kommunalbestyrelsen, på opfordring fra en grundejer, kan indgå en udbygningsaftale, hvor grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de f.eks. parker eller fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for planområdet.

En udbygningsaftale er en "forhandling" mellem kommune og grundejer og ender med et juridisk dokument, der skal tiltrædes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Forvaltningen søger derfor om frigivelse af midler til juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af udbygningsaftaler.

I anlægsplan for 2019 er i lighed med tidligere år afsat 1 mio. kr. til udbud og salg. Bevillingen søges anvendt til:

 • Udbud og salg af areal til privatejede seniorboliger i Roholmparken.
 • Udmatrikuleringssager for to bofællesskaber i Roholmparken.
 • Prækvalifikation, udbud og salg af Hyldagergrunden.
 • Indgåelse af aftaler, udbud og salg i forbindelse med bofællesskaber på Hyldagergrunden.
 • Juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af udbygningsaftaler ved lokalplaner på ikke kommunalt ejede arealer.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio kr. til udbud og salg af ejendomme samt juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af udbygningsaftaler.
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å, Ø) undlod

 

(O) kunne ikke tiltræde

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af arbejde med stationsforplads ved kommende letbanestation "Glostrup Nord" (bevilling)

Anledning

I anlægsplan 2019 er afsat 1 mio. kr. til Hersted Industripark - Stationsforplads - Forundersøgelser til Stationsforplads. Forvaltningen beder om frigivelse af 400.000 kr. til brug for forundersøgelser og planlægning af stationsforpladsen. 

Sagsfremstilling

I 2025 stopper letbanen ved stationen Glostrup Nord. Placeringen er vist på vedlagte kortbilag.

Forvaltningen arbejder med en etablering af stationsforplads i umiddelbar tilknytning til letbanestationen, på et areal, der er bevokset med fredskov.

Alternativt vil stationsforpladsen kunne placeres på et privatejet areal beliggende længere fra letbanestationen. Denne placering forudsætter stiadgang gennem skoven.

Forvaltningen vurderer, at en sti igennem skoven vil være utryg for letbanens passagerer at færdes på ,og at stien i sig selv vil være et stor indgreb i skoven. Nord for pladsen skal placeres en transformerstation til brug for letbanen (angivet med blå firkant på kortbilag), og der vil skulle etableres vejadgang gennem skoven til denne.

Forvaltningen anbefaler, at stationsforpladsen etableres med mindst mulig indgriben på anden mands ejendom, og foreslår, at den placeres på dele af matr. nr. 7t, Hvessinge By, Glostrup. Arealet er ejet af Naturstyrelsen, og grænser op til den kommende letbanestation.

 

For at etablere stationsforpladsen på matr. nr. 7t, skal kommunegrænsen skal flyttes, således at arealet bliver en del af Albertslund Kommune. En del af matriklen købes af Naturstyrelsen, fredskovspligten skal aflyses af Miljøstyrelsen (efter ansøgning fra Albertslund Kommune efter køb af arealet) og kommunegrænsen skal ændres, således at arealet bliver en del af Albertslund Kommune. Dette forudsætter aftaler med Glostrup Kommune, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

 

Forvaltningen forventer, at udarbejde lokalplan for stationsforpladsen.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der frigives 400.000 kr. til igangsættelse af projekt vedr etablering af stationsforplads.  

De ansøgte midler skal anvendes til:

 • Advokatbistand 50.000 kr.
 • Landinspektørbistand 50.000 kr.
 • Programmering 150.000 kr.
 • Evt. lokalplanlægning 150.000 kr.

Miljøkonsekvenser

Projekternes miljømæssige konsekvenser vil blive undersøgt i forbindelse med planlægningen, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at projektet for etablering af stationsforplads igangsættes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til projektet,
 3. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb
 4. at forvaltningen gives mandat til flytning af kommunegrænse og at forvaltningen gives mandat til at påbegynde forhandlinger med Naturstyrelsen om køb af areal og nedlæggelse af fredskov.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes foto over, hvor der er fredskov og hvilken forpligtigelse vi har for genplantning.

 

(O) undlod

 

 

 

Bilag

1 Forslag til placering af stationsforplads og ændring af kommunegrænse Forslag til placering af stationsforplads og ændring af kommunegrænse
2 Bevillingsskema - 27.03.19 Bevillingsskema - 27.03.19
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Opgradering af legepladser (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til opgradering af legepladser.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu legepladsrapporter for alle daginstitutionerne efter de har været gennemgået af en ekstern legepladsinspektør. Rapporterne beskriver, hvilke vedligeholdelsesmæssige arbejder, der bør udføres på de enkelte legepladser. Arbejderne er kategoriseret i tre kategorier:

 • Alvorlig sikkerhedstilstand (fx råd i bærende stolper)
 • Mindre alvorlig sikkerhedstilstand (fx manglende gummimåtter på siden af rutsjebaner)
 • Acceptabel sikkerhedstilstand (fx manglende vedligehold uden risiko for at nogen kan komme til skade)

 

Materialegården har med baggrund i rapporterne udbedret de fejl og mangler, som var angivet som ”alvorlig sikkerhedstilstand”, hvilket betyder, at der straks skal foretages reparation. Legeredskaber med mindre alvorlig sikkerhedstilstand udbedres efterfølgende og finansieres over en central driftspulje til legepladssikkerhed.   

 

I forbindelse med udbedringen af de alvorlige fejl er der fjernet en del ældre gyngestativer på institutionerne pga. omfattende råd i stolperne. Forvaltningen ønsker at opsætte gyngestativer på nogle af de legepladser, hvor det har været nødvendigt at tage de gamle ned. Der er også en del sandkasser og sandkassekanter, som bør udskiftes, da de generelt er udtjente. De nye sandkassekanter udformes, så udskiftningen af sandet kan foretages maskinelt og dermed mere effektivt.

 

Forvaltningen er sammen med Materialegården ved at gennemgå alle daginstitutioners legepladser for at få et overblik over, hvor der skal opsættes gyngestativer og repareres/udskiftes sandkasser. Resultat af gennemgangen og den efterfølgende prioritering af de afsatte midler vil blive drøftet med chefen for dagtilbud. De øvrige legeredskaber vil også indgå i vurderingen og efter behov foretages reparation eller evt. udskiftning.

 

Som baggrundmateriale foreligger der inspektionsrapporter for hver legeplads, som ikke er vedlagt, da det omfatter ca. 50 rapporter på mere end 1000 sider samlet. Materialet kan udleveres ved henvendelse til forvaltningen.   

 

Sagen sendes til orientering i Børne & Skoleudvalget. 

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2019 er der reserveret 0,5 mio. kr. til opgradering af legepladser. Disse penge søges nu frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1.       at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til opgradering af legepladser i institutioner og

2.       at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen følger op på sikkerhed ved legepladser og gyngestativer.

 

 

Bilag

1 Tidligere notat til BSU; Status på legepladser på skoler Tidligere notat til BSU; Status på legepladser på skoler
2 Sikkerhedsgennemgang på legepladser Sikkerhedsgennemgang på legepladser
3 Overblik over konstaterede fejl og mangler på legepladserne Overblik over konstaterede fejl og mangler på legepladserne
4 Bevillingsskemat Bevillingsskemat
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af kapacitetsplan for Harrestrup Å - 2018

Anledning

Den 11. september 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende udkast til Kapacitetsplan 2018 i 8 ugers høring sammen med udkast til Miljøvurderingsrapport af planen. Kapacitetsplanen kan nu endelig vedtages.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. september blev deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet bekræftet, ligesom det blev besluttet, at indgå Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å-systemet.

 

I forbindelse med færdiggørelse af Kapacitetsplan 2018 har parterne opdateret Fordelingsnøglen. Den opdaterede fordelingsnøgle fremgår af bilag 2 i Aftaletillæg 4. Fordelingsnøglen træder i kraft samtidig med Aftaletillæg 4. Ændringen i Fordelingsnøglen får ingen betydning for HOFOR Spildevand Albertslund A/S, der stadig skal dække 1,1 % af den samlede udgift ved projektet.

Kapacitetsplanen og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er indkommet 10 høringssvar, fordelt på 8 svar fra 4 kommuner og 2 generelle ikke-kommune-specifikke svar. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for de ti kommuner, se bilag B. Redegørelsen indeholder en gennemgang og besvarelse af høringssvarene. Høringssvarene er vedlagt til orientering i Bilag C.

Generelt er er de indkomne høringssvar positive overfor projektet. En række af høringssvarene vedrører den fremtidige vandkvalitet i åen og oversvømmelsesarealerne og den eventuelle udledning af urenset spildevand der kan finde sted i skybrudssituationer. Et andet tema, der går igen i mange høringssvar, er ønsket om at blive inddraget i det videre arbejde med projekterne, der er indeholdt i Kapacitetsplan 2018.

 

De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i Kapacitetsplan 2018 eller miljørapporten. Det foreslås således, at miljøvurderingen af Kapacitetsplanen afsluttes med den sammenfattende redegørelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at tiltræde Aftaletillæg 4 og derved godkende Kapacitetsplan 2018 endeligt som et kommunalt fastsat mål på baggrund af en gennemført offentlig høring af planen med tilhørende miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Udkast AT4 0403 2019 med bilag 2-4 (002).pdf Udkast AT4 0403 2019 med bilag 2-4 (002).pdf
2 F. Udkast til Miljørapport om Kapacitetsplan 2018 ver 06062018.pdf F. Udkast til Miljørapport om Kapacitetsplan 2018 ver 06062018.pdf
3 D. Kapacitetsplan 2018 040319.pdf D. Kapacitetsplan 2018 040319.pdf
4 C. Høringssvar samlet.pdf C. Høringssvar samlet.pdf
5 B. Sammenfattende redegørelse 040319.pdf B. Sammenfattende redegørelse 040319.pdf
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - Trafikprojekt

Anledning

Der søges om godkendelse af trafikprojekt i forbindelse med gennemførelse af natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelses mødet den 12. februar 2019 blev der blandt andet givet anlægsmidler til Trafikprojektet.

 

Trafikprojektet omfatter følgende opgaver:

 

 • Adgang til Kongsholmparken - nyt midlertidigt kryds ved Vridsløsevej / Kongsholms Alle
 • Adgang til Hyldagerparken - ny midlertidig vejtilslutning i signal på Roskildevej

 

For begge opgaver er der udført en grundig analyse af nuværende belastning og den midlertidige belastning i forbindelse med gennemførelse Hyldager Bakker projektet.

 

På baggrund af dette, er der for begge områder udarbejdet trafikanalyser og udarbejdet skitseforslag, samt igangsat udarbejdelse af udbudsmateriale.

For krydset Vridsløsevej/ Kongsholms Alle forventes det, at der kan indgås entreprisekontrakt ultimo maj 2019 med opstart primo juni 2019, medens det for vejtilslutning i signal på Roskildevej forventes indgået entreprisekontrakt efter sommerferien med opstart til september 2019, så kommunen er klar til at modtage jord fra letbanen.

 

Adgang til Kongsholmparken - nyt midlertidigt kryds ved Vridsløsevej / Kongsholms Alle

I krydset mellem Vridsløsevej og Kongsholm Alle etableres en midlertidig lysregulering, som også omfatter Vridsløsestien, så cykeltrafikken kan afvikles konfliktfri.

Arbejderne omfatter også forstærkning af Vridsløsevej og Kongsholm Alle, samt reetablering af kryds, opretning af Vridsløsevej og Kongsholms Alle og nyt slidlag på den nordlige del af Vridsløsevej.

 

Adgang til Hyldagerparken - ny midlertidig vejtilslutning i signal på Roskildevej

På Roskildevej ved afkørslen fra motorvejen, hvor lyskrydset for nyligt er blevet ombygget etableres en ny vejtilslutning i forbindelse med det eksisterende lyskryds. Krydset hører til under Vejdirektoratet og der søges om tilladelse til ændring af lyskrydset. Trafikanalysen indeholder 2 løsningsforslag, hvoraf vejdirektoratet skal vælge, hvilken løsning, de ønsker gennemført.

Da der skal udføres ledningsomlægninger i Kongsholmparken i foråret 2020, og vejtilslutninge ved Roskilde skal anvendes som adgangsvej i forbindelse med omlægning af ledningerne, er det nødvendigt at etablere adgangsvejen i efteråret 2019, da det ikke er muligt at lave asfaltarbejder i vinterperioden.

 

Trafikanalyserne for begge opgaver er vedhæftet.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. april 2019

I forbindelse med behandlingen af sagen på Miljø- og Byudvalget den 23. april 2019 blev der ønsket en redegørelse for jordtransporternes ruter til og fra Hyldager Bakker. Det er der redegjort for i vedhæftet bilag. Forvaltningen kan anbefale ruter for jordtransporterne, men da der er forskellige transportører kan det dog ikke undgås at nogle af transporterne vil vælge en anden rute. De anbefalede ruter er som hovedregel de hurtigste og korteste ruter. På Nordmarks Allé og Kongsholm Allé vil der blive skiltet for anvendelse af Roskildevej.

Økonomi

Økonomien til gennemførelse af arbejderne afholdes inden for de allerede bevilgede anlægsmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at trafikprojektet i forbindelse med nyt midlertidigt kryds ved Vridsløsevej / Kongsholms Alle godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling medsendes et kort med oversigt over afkørsler og ruter.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet Kongsholm Alle og Herstedvestervej ikke kan bruges som tilkørselsvej. Der ønskes til den videre behandling notat, der beskriver økonomi ved trafikregulering.

 

(O) kunne ikke tiltræde

 

(Ø) undlod

 

Bilag

1 Notat-20190219-TSA5_Roskildevej Notat-20190219-TSA5_Roskildevej
2 Notat-20190215-Vridsløsevej Notat-20190215-Vridsløsevej
3 Notat - Hyldager Bakker resume trafikprojekt Notat - Hyldager Bakker resume trafikprojekt
4 Kørselsruter til og fra Hyldager Bakker Kørselsruter til og fra Hyldager Bakker
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Støjhandlingsplan 2019-2023 (høring)

Anledning

Hvert femte år skal kommunen udarbejde en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan. På baggrund af støjkortlægning for 2017 har forvaltningen udarbejdet et forslag til støjhandlingsplan for perioden 2018-2023 som indstilles godkendt og sendt i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er omfattet af EU's direktiv 2002/49/EF med udmøntning i dansk lovgivning med "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner", som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning samt udarbejde en støjhandlingsplan.

 

På baggrund at støjkortlægningen af kommunen som blev udført 2017 er der udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan med følgende indsatsområder:

 

 • Fokus på støj i kommune- og lokalplaner
 • Ved renovering og vedligehold af belægninger udlægges der støjreducerende asfalt, hvor der tillades hastigheder over 50km/t
 • Investeringsrækkefølge for støjreducerende tiltag som foreslået i støjhandlingsplanens idékatalog
 • Pulje til støjdæmpende tiltag som kan ansøges af private og boligforeninger
 • Der arbejdes strategisk med at reducere støj fra motorveje
 • Særlige stilleområder udpeges og opretholdes
 • Kommunen deltager og understøtter udvikling af støjreducerende tiltag i regi af Silent City

 

Som del af arbejdet med støjhandlingsplanen 2018-2023 er der udarbejdet et særskilt idékatalog, som i detaljer ser på støjbelastninger og støjbekæmpelsesmuligheder. Idékataloget indeholder en række mulige indsatser som koncentrerer sig om de områder, som støjkortlægningen viser er mest plaget af støj. Støjkortlægningen viser, at særligt den vestlige del af kommunen er plaget af støj, denne støj kommer primært fra Roskildevej, Herstedvestervej, Egelundsvej og Motorring 4. I idékataloget er der lagt særlig vægt på projekter, som har den højeste effekt i forhold til at reducere støj. Der er desuden udarbejdet et prisoverslag for realisering af disse projekter samt en investeringsrækkefølge med fokus på størst effekt for investerede midler.

 

Albertslund er ikke den eneste myndighed indenfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet har ansvar for de statslige veje gennem kommunen, herunder Motorring 4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, mens Banedanmark har ansvaret for banestrækningen gennem Albertslund. Denne plans mål og handlinger dækker derfor kun de støjkilder, Albertslund Kommune er myndighed for.

 

Bekendtgørelsen pålægger kommunen at sende støjhandlingsplanen i offentlig høring inden den kan endeligt godkendes. 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 26. maj 2019

På Miljø- og Byudvalgets møde den 23. april blev det ønsket, at der i støjhandlingsplanen bliver tilføjet et yderligere indsatsområde som omhandler omstilling af den kollektive busdrift til el-busser. Den endelige støjhandlingsplan vil desuden være gældende i perioden 2019-2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, BEK nr. 1065 af 12/09/2017

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet det tilføjes i planen at der også arbejdes med el-busser,

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges, hvad omkostningerne er ved at etablere omstilling til el-busser.

 

Bilag

1 Albertslund - Støjhandlingsplan v3 - pdf Albertslund - Støjhandlingsplan v3 - pdf
2 Albertslund_Støjhandlingsplan_Idekatalog_v2a - pdf Albertslund_Støjhandlingsplan_Idekatalog_v2a - pdf
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Udbygning af IT-infrastruktur 2019 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til etablering af videreudbygning af IT-infrastruktur.

Sagsfremstilling

De seneste år er IT-infrastrukturen til de kommunale enheder blevet opgraderet, så der er bedre mulighed for digitale aktiviteter som f.eks. komme/gå-tider, kommunikation internt i personalegruppen og med forældre samt forøgelse af den generelle hastighed på fibernettet og det trådløse netværk. Der mangler nu en sidste etape af opgraderingen.

 

Arbejdet omfatter 3 trin:

 • Gravearbejde med lægning af blæserør til fiber.
 • Trækning af fiber.
 • Etablering af krydsfelt og intern trækning af kabler til arbejdspladser og WIFI.

 

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om udskiftning af gade- og stibelysning har der vist sig en mulighed for samtidig at lægge blæserør ned i udgravningen ved siden af de nye kabler. Herved spares udgifter, da gravearbejdet allerede udføres i forbindelse med den nye vej- og stibelysning. Blæserør indeholder flere mindre rør, hvor fiberen efterfølgende kan fremføres med trykluft. Der er tale om strækninger, hvor der med fordel kan fremføres fiber på et senere tidspunkt. Der fremføres tomme blæserør til Bakkehuset, BS-72, Toftekærhallen, Roskilde Kro samt delvis ud til HIC (så langt vejbelysningen gennemføres). Det sidste stykke ud til HIC kan lægges efterfølgende. 

 

Der fremføres fiber til Herstedøster Sidevej, Storken, Toftegården/Dyregården, Albertslund Ridecenter og Topperne 8B. Desuden opgraderes med fiber internt på skolerne efter behov.

 

Samtidig med etablering af krydsfelt opgraderes IT-infrastrukturen i institutionerne.

 

Økonomi

I anlægsplanen til budget 2019 er der reserveret 2 mio. kr. til udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner, SFO  og klubber. Heraf er reserveret 1 mio. til Bakken Hjerte og Svanen, som blev frigivet i 2018. De resterende midler søges frigivet til at fremføre fiber og blæserør mm som beskrevet. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 1.000.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til udbygning af IT-infrastruktur i institutioner og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

 

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Godkendelse af Miljøpolitik

Anledning

Albertslunds miljøpolitik er blevet revideret og skal derfor godkendes.

Sagsfremstilling

Da Albertslund er en EMAS certificeret kommune, er vi forpligtiget til at implementere og vedligeholde en miljøpolitik, som passer til vores organisation, danner grundlag for fastlæggelse af lokale miljømål og forpligtiger os på at beskytte miljøet.

 

Miljøpolitikken er blevet opdateret i henhold til gældende strategier og forordninger for klima, indkøb, naturfag og miljøledelse (EMAS).

 

Særligt er miljøpolitikken blevet styrket i forhold til:

 

 • Verdensmålene som ramme for en bæredygtig byudvikling i Albertslund
 • Vores mål om anvende klimaudfordringerne som løftestang for fremtidens by
 • Vores indsats for den teknologiske udvikling af nye bæredygtige løsninger
 • Vores fokus på indkøb og økologi
 • Vores læringsmål for børn og unge ift. bæredygtighed

 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. april 2019

På Miljø- og Byudvalgets møde den 21. april blev det besluttet, at der tilføjes "internationale" i sætningen "Vi vil fastholde og udbygge samarbejdet om en bæredygtig udvikling gennem deltagelse i tværkommunale, regionale og nationale projekter."

Miljøkonsekvenser

Miljøpolitikken er rammesættende for at beskytte og styrke natur, miljø og klimaforhold i alle kommunens indsatser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at miljøpolitikken godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes "internationale" i sætningen "Vi vil fastholde og udbygge samarbejdet .....".

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

(O, Å) undlod

Bilag

1 Miljøpolitik 2019 med rettemarkeringer Miljøpolitik 2019 med rettemarkeringer
2 Miljøpolitik 2016 Miljøpolitik 2016
3 Miljøpolitik 2019 Albertslund kommune Miljøpolitik 2019 Albertslund kommune
4 Miljøpolitiken med verdensmål Miljøpolitiken med verdensmål
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Ladestandere i Albertslund: analyse af muligheder og nedsættelse af brugergruppe

Anledning

I budgetaftalen for 2019 bad forligsparterne om en undersøgelse af mulighederne for at understøtte etableringen af ladestandere til elbiler i Albertslund Kommune. 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat indeholdende en foreløbig analyse af ladestander-området samt forslag til, hvordan Albertslund Kommune kan medvirke til at fremme væksten i antallet af elbiler blandt borgere og medarbejdere ved at understøtte udbredelsen af ladeinfrastruktur i Albertslund. Forslagene er udviklet på baggrund af dialog med Region Hovedstadens elbilsekretariat samt ladestanderoperatører (Clever og E.ON) og er forvaltningens bud på, hvordan Albertslund Kommune bedst understøtter udbredelsen af ladeinfrastruktur til elbiler. Notatet er vedlagt som bilag sammen med et kort over boligområder med fælles parkering. Et af forslagene er igangsættelse af et pilotprojekt med opsætning af ladestandere i to boligområder og beskrives herunder. Pilotprojektet foreslås igangsat hurtigst muligt, de resterende forslag drøftes i en brugergruppe vedr. ladestandere (se afsnit længere nede)

 

Pilotprojekt

En mulighed kunne være, at der gennemføres et pilotprojekt med to case-områder, et alment boligområde og et ejerboligområde. Hvor der udover at forberede for ladestandere i forbindelse med udskiftningen af udebelysningen også etableres et antal ladestandere i samarbejde med boligselskabet/grundejerforeningen.

 

Ved at gennemføre et pilotprojekt i to udvalgte boligområder opnår kommunen, boligforeningerne og ladeoperatøren erfaringer med, hvilke udfordringer og gode løsninger der er, når der opstilles ladestandere i boligområder med fællesparkering.

 

Der er udvist interesse fra hhv. AB Syd og Røde Vejrmølle Parken. Ifølge tidsplanen for udskiftning af udebelysning forventes AB Syd igangsat andet kvartal 2019 og Røde Vejrmølle Parken andet kvartal 2020.

 

Forvaltningen er pt. i dialog med ladestanderoperatørerne om et muligt samarbejde omkring testcases i boligområder. Region Hovedstadens elbilsekretariat ser store muligheder i et sådant pilotprojekt og har tilkendegivet, at de sandsynligvis vil kunne bidrage med medfinansiering.

 

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe for ladestandere

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål er at drøfte mulighederne for at understøtte etableringen af ladestandere og forslagene fra forvaltningen og indstille hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

 

Arbejdsgruppens medlemmer foreslås at være:

1 repræsentant fra MBU

1 repræsentant fra Brugergruppen

1 repræsentant fra BO-VEST

1 repræsentant fra Albertslund Delebiler

1-2 borgere. Der annonceres i AP

1-2 repræsentanter fra forvaltningen

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 30. april 2019

På Miljø- og Byudvalgets møde den 23. april ønskede udvalget til den videre behandling, et notat vedrørende status for opladning af el biler i kommunen. Notat vedhæftes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der nedsættes en brugergruppe, der skal undersøge mulighederne for at understøtte etableringen af ladestandere til elbiler i Albertslund Kommune

Historik

Miljø- og Byudvalg, 23. april 2019, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedhæftes et notat vedrørende status for opladning af el biler i kommunen.

 

Leif Pedersen (F) melder sig til at deltage i arbejdsgruppen.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet navnet "brugergruppen" ændres til "arbejdsgruppen".

Bilag

1 Notat om udbredelse af ladestandere i Albertslund Notat om udbredelse af ladestandere i Albertslund
2 Kort over boligområder med fælles parkering Kort over boligområder med fælles parkering
3 Status på ladestandere i Albertslund Status på ladestandere i Albertslund
Tilbage til toppen

24. ØU/KB - Afgivelse af mindre areal ved Dyregården

Anledning

Afgivelse af et areal på 66 m2 fra Dyregården (matr. nr. 8a, Vridsløselille by, Herstedvester) til Wittrup Motel (matr. nr. 1g, Vridsløselille by, Herstedvester)

Sagsfremstilling

Wittrup Motel har afholdt indledende drøftelser med Albertslund Kommune om opførelsen af et nyt byggeri på ejendommen. I den forbindelse er ejer blevet opmærksom på, at der på en mindre strækning er en betydelig uoverensstemmelse mellem matriklens skel mod Dyregården og den faktiske grænse på stedet. Siden 1996 har der været opført et byggeri hen over dette skel. Wittrup Motel har derfor tilkaldt en landinspektør for at undersøge forholdet nærmere.

 

Efter landinspektørens oplysninger består det fysiske skel af et trådhegn. Dette er placeret ca. 3,5 meter inde på Dyregårdens areal. Landinspektøren har besigtiget stedet, foretaget opmåling, samt undersøgt historiske kort. På baggrund af disse oplysninger vurderer landinspektøren, at der med stor sandsynlighed kan føres bevis for, at ejer af Wittrup Motel har rådet over arealet i over 20 år og derfor kan vinde hævd på arealet. Landinspektøren har vedlagt luftfotos fra 2017 og 1999, hvoraf det fremgår, at adskillelsen mellem de to matrikler har været uændret siden 1999. Der er ligeledes vedlagt en BBR-udskrift, hvor det fremgår, at bygning 4 er opført i 1996. Se vedlagte bilag.

 

Forvaltningens vurdering

For at erhverve ejendomsret til en andens ejendom, kræves det, at den hævdendes råden sker på bekostning af ejerens råden. I vurderingen heraf indgår en række forhold, der særligt omfatter en vurdering af den udøvede rådens karakter, omfang, permanens og varighed. For at erhverve ejendomshævd skal der endvidere i hele hævdsperioden have eksisteret en entydig hævdsgrænse i form af f.eks. en hæk eller et hegn, ligesom der skal have været rådet kontinuerligt over det pågældende areal. Det er ikke noget krav, at det er den samme person, der råder gennem hele hævdsperioden. Ejerskifte har derfor ingen betydning, så længe den nye ejer udøver en tilsvarende naturlig råden.

 

Det pågældende "hævdsareal" udgør 66 m2 af Dyregårdens areal, der samlet udgør 33.675 m2. Det er ikke muligt for Albertslund Kommune at forholde sig passivt i denne sag. Der er derfor overordnet to muligheder for den videre proces.

 

Den ene mulighed er, at Albertslund Kommune, som ejer af Dyregårdens grund, accepterer landinspektørens bevis for, at der er vundet hævd på arealet. Herefter underskrives en "erklæring om ejendomsberigtigelse" og landinspektøren foretager vederlagsfrit for Albertslund Kommune en sagsfremstilling om ejendomsberigtigelsen til Geodatastyrelsen. Herved ændres skellet.

 

Den anden mulighed vil være, at Albertslund Kommune nægter at underskrive "erklæringen om ejendomsberigtigelse". I så fald skal Albertslund Kommune sende en skriftlig begæring til Tinglysningsretten i henhold til tinglysningslovens § 52 a, hvor der gøres indsigelse mod kravet om hævd. I så fald vil forholdet om hævd skulle afgøres ved domstolene.

 

Forvaltningen anbefaler at "erklæringen om ejendomsberigtigelse" underskrives og arealet overføres. Ud fra de oplysninger forvaltningen har modtaget, er det forvaltningens vurdering, at der vil være meget lille sandsynlighed for, at arealet ved dom vil tilfalde kommunen. Forvaltningen medtager også det forhold, at der i tvivlstilfælde må tillægges betydning, at landinspektører med deres beskikkelse har eneret til at udføre matrikulære arbejder i medfør af § 4 i landinspektørloven og derfor besidder en særlig erfaring og autoritet på området. Det vurderes endvidere, at udgifterne til at føre indsigelse ikke står mål med arealets omfang og placering.

Lovgrundlag

Udstykningsloven, tinglysningsloven, samt landinspektørloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune underskriver landinspektørens erklæring om ejendomsberigtigelse, således at 66 m2 areal overføres fra Dyregården til Wittrup Motel.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Anmodning om ejendomsberigtigelse Anmodning om ejendomsberigtigelse
2 Erklæring om ejendomsberigtigelse Erklæring om ejendomsberigtigelse
3 Oversigtskort Oversigtskort
4 Måleblad LE34 Måleblad LE34
5 Luftfoto 1999 1.0.pdf Luftfoto 1999 1.0.pdf
6 Luftfoto 2017 1.0.pdf Luftfoto 2017 1.0.pdf
7 BBR-oplysninger BBR-oplysninger
Tilbage til toppen

25. ØU/KB - Årsrapport forsikring & risikostyring 2018

Anledning

Der skal tages stilling til om årsrapporten for forsikring og risikostyring kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til forsikrings- og sikringspolitikken for Albertslund Kommune skal Styregruppen for Arbejdsmiljø og Risikostyring udarbejde en årsrapport og handlingsplan for forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Årsrapporten redegør for skadesomfang og de økonomiske konsekvenser heraf samt afrapporterer de forebyggende aktiviteter der er blevet gennemført. Handlingsplanen beskriver det kommende års mål og indsatsområder på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet.

Albertslund Kommune har siden 2003 arbejdet systematisk med risikostyring og har i takt med den øgede forebyggelse gradvist udbygget kommunens selvforsikring.

Årsrapporten er en status over 2018 inden for forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader (auto, bygning/løsøre, kriminalitet og entreprise). Ud af de samlede skader der sker i Albertslund Kommune, sker der flest arbejdsulykker, herunder krænkende handlinger. Herefter følger tingsskader og ansvarsskader. 

I 2018 har der været iværksat forskellige aktiviteter på sikrings- og risikostyringsområdet, bl.a. automatiske brandsikringsanlæg (ABA) i VA Huset, Hjemmeplejen Værkstedsgården og Humlehusene 1, 5 og 7 samt ABA infosystem - elektronisk værktøj som giver besked ved fejl, forvarsling og brand på ABA anlæg (APP løsning til vagt, driftsansvarlige, institutioner m.m.). Brandsikring er stadig vigtig, da der er sket et par brande i 2017 og 2018 og fordi forsikringsselskabet lægger vægt på brandsikring.

I 2019 vil der være fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og bygningsskader. Dels på baggrund af at arbejdsulykker kan koste kommunen rigtig mange penge, hvis der sker alvorlige arbejdsulykker og dels fordi præmien for bygningsforsikring stadig er dyr. Skal den falde kræver det en fortsat forebyggende indsats.

Som led i at forebygge arbejdsulykker, herunder krænkende handlinger vil der blive afholdt temadage om analyse og forebyggelse af arbejdsulykker og som led i at forebygge bygningsskader (brand-, vand- og indbrudsskader) vil der blive installeret automatiske brandsikringsanlæg (ABA), AIA (indbrudssikring) og vandstop på udvalgte bygninger.

Målet med forebyggelsen er at opnå færre skader, billigere forsikringspræmier, skabe tryghed for medarbejdere og bidrage til at der opnås en god trivsel på arbejdspladserne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at årsrapport for forsikring og risikostyring tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Årsrapport Alberslund Kommune 2018 Årsrapport Alberslund Kommune 2018
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Patientforsikring

Anledning

Der skal tages stilling til om Albertslund Kommune fortsat skal være selvforsikret på patientforsikringsområdet.

Sagsfremstilling

Der er kommet ændringer i lov om patienterstatning. Ændringerne betyder, at patienterne kan få erstatning for flere ting end tidligere. I denne forbindelse skal Albertslund Kommune tage stilling til, om kommunen fortsat skal være selvforsikret på patientforsikringsområdet eller om der skal tegnes en patientforsikring.

 

En patientforsikring er en forsikring der dækker det ansvar man som sundhedsperson kan blive pålagt for skade forårsaget af behandling udført på patient. Omfanget af behandlinger omfattet af patientforsikringen er reguleret i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL).

 

Behandlingsskader kan bl.a. være behandlingsfejl, fejlmedicinering, fejl eller svigt i tekniske apparatur, redskaber eller andet udstyr.

 

Offentlige myndigheder, staten og regioner er ikke pålagt en forsikringspligt i modsætning til private aktører. Kommuner og regioner kan derfor selv bestemme om de ønsker at tegne forsikring eller være selvforsikrede på området for patientskader.

 

Pr. 1. juli 2018 er der kommet ændringer til loven, således at loven nu ikke kun omfatter behandlinger foretaget på private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser m.fl. Nu omfatter den også behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, botilbud eller sociale institutioner. Loven omfatter enhver behandling udført i Danmark af en sundhedsperson (Jf. Sundhedsloven § 6) eller dennes medhjælpere. Afgørende er nu, hvem der har udført behandlingen og at behandlingen har forårsaget en skade på patienten. 

 

Ændringen skyldes bl.a. at flere og flere sundhedsopgaver flytter ud til kommunerne. Det har derfor været naturligt, at erstatningsansvaret følger med, så patienterne har den samme dækning, som hvis de var på et sygehus.

 

En skade kan f.eks. skyldes utilstrækkelig sårpleje, en skade i forbindelse med et genoptræningsforløb eller efter fejlmedicinering.

 

Børn, Sundhed og Velfærd vurderer, at risikoen for skader er blevet større efter lovændringen.

 

Albertslund Kommune er i dag selvforsikret på patientforsikringsområdet og har ikke tidligere udbetalt erstatning i forbindelse med en fejlbehandling.

 

Miljø & Teknik har været i dialog med kommunens forsikringsmægler Willis Towers Watson, for at høre hvad en forsikring vil koste at tegne. Deres vurdering er, at en forsikring vil koste 50.000 kr. pr. år. Willis Towers Watson oplyser endvidere, at det er meget få kommuner der har valgt at etablere patientforsikring.

 

I 2017 fik patienterstatningen 74 anmeldelser på det kommunale område. Heraf fik 11 deres skade anerkendt og blev i alt tilkendt en erstatning på kr. 1,6 mio. Så i gennemsnit lyder en erstatning på 145.455 kr.

 

Forvaltningen indstiller, at kommunen fortsat er selvforsikret på patientforsikringsområdet og at evt. skader fortsat skal finansieres af central skadepulje under Miljø & Teknik. Dels på baggrund af begrænset risiko for skader og dels på baggrund af, at præmien er rimelig høj set i forhold til risikoen. Dog anbefaler forvaltningen, at området følges nøje, for at vurdere om der på sigt skal tegnes patientforsikring.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune forsat er selvforsikret på patientforsikringsområdet
 2. at evt. behandlingsskader fortsat finansieres af central skadepulje under Miljø & Teknik

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

(F) kunne ikke tiltræde

 

(C) undlod

Bilag

1 Faktaark om erstatninger på det sociale område Faktaark om erstatninger på det sociale område
2 Faktaark om erstatninger for lægemiddelskader Faktaark om erstatninger for lægemiddelskader
3 Faktaark om erstatninger på plejehjem Faktaark om erstatninger på plejehjem
Tilbage til toppen

27. ØU - Rammer og retning for Budgetkatalog 2020

Anledning

Med udgangspunkt i de analyseresultater, som administrationen præsenterer på budgetseminaret den 3. maj, skal Økonomiudvalget tage stilling til rammer og retning for administrationens videre arbejde med budgetkataloget til forhandlingerne om budget 2020.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomi er udfordret af stigende udgifter på socialområdet og på sundheds- og ældreområdet. Der er imidlertid ikke udsigt til, at udgiftsniveauerne på disse områder reduceres væsentligt i de kommende år, hvor de demografisk betingede udgiftsbehov også vil stige. Dette betyder, at Albertslund Kommune ikke vil efterleve den vedtagne økonomiske politik, hvis der ikke i Budget 2020 foretages substantielle besparelser. Det fremgår således af Økonomirapporten pr. 31. marts 2019, at likviditeten forventes at komme under 40 mio. kr. allerede medio 2021, hvis det nuværende forbrugsmønster fortsætter uændret. Prognosen er desuden baseret på det skøn på indtægtssiden, som er lagt til grund for Budget 2019, og som kan ændre sig i begge retninger, fx med ny kommuneaftale og opdatering af parametrene i det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der i Budget 2020 er behov for at gennemføre markante budgetreduktioner. Baseret på den aktuelle økonomirapport er der behov for som minimum at finde varige besparelser på 49 mio. kr. fra 2020 for at få et overskud på den strukturelle driftsbalance, som efterlever kommunens økonomiske politik. Hvis der derudover skal skabes et økonomisk råderum til nye politisk prioriterede indsatser samt investeringer i vedligehold og i byens udvikling, skal Budgetkataloget med varige besparelser være tilsvarende større. På den baggrund anbefaler administrationen, at budgetkataloget skal omfatte forslag til besparelser i omegnen af 70-75 mio. kr. fra 2020. I forhold til likviditeten er reduktioner i anlægsplanen ligeledes en mulighed.

Med udgangspunkt i de budgetanalyser, som administrationen netop har præsenteret på det første budgetseminar den 3. maj, kan der peges på en række spor til mulige besparelser. Disse er beskrevet i vedlagte notat, hvor der også indgår et skøn over det forventede besparelsespotentiale for nogle af sporene. Det samlede besparelsespotentiale ift. budgetanalyserne vurderes på nuværende tidspunkt at være op til 40 mio. kr. årligt fra 2020.

Den økonomiske situation tilsiger dog, at der er behov for et væsentligt større budgetkatalog.

Økonomiudvalget skal derfor drøfte, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med alle spor til det kommende budgetkatalog, samt i hvilken retning administrationen må pege på nye forslag til besparelser, som går ud over de spor, der allerede er peget på.

Med udgangspunkt i de præsenterede budgetanalyser kan administrationen formulere budgetkatalogforslag inden for følgende kategorier:

 1. Lukning af eksisterende tilbud og ydelser eller reduktion af ydet service, som er politisk prioriterede ydelser og ydes som en kan-opgave i kommunen,
 1. Reduktion af serviceniveauet på lovbundne ydelser (skal-opgaver), hvor der ikke er fastlagt et lovbestemt serviceniveau, men hvor Albertslund Kommune via kvalitetsstandarderne har fastlagt et lokalt serviceniveau,
 1. Strukturelle tilpasninger og omlægninger på lovbundne ydelser (skal-opgaver), som sigter på at øge effektivitet, kapacitetsudnyttelse og minimere servicemæssige konsekvenser af besparelser, og
 1. Grønthøsterbesparelser, hvor der indarbejdes budgetreduktioner på alle områder.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Økonomiudvalget drøfter rammer og retning for det videre arbejde med Budgetkataloget til 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede rammer og retning og besluttede, at forvaltningen udarbejder forslag til budgetkatalog med besparelse på 75 mio kr.

 

 

 

Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Udmøntning af social pulje under Økonomiudvalget

Anledning

Der forelægges forslag til udmøntning af den sociale pulje på 25 mio.kr. som følge af forprognose for økonomien i Social og Familie samt finansiering af tiltag i handleplanerne på Børne- og Familieområdet og området for Voksne med særlige behov.

Sagsfremstilling

Der er i budgetaftalen for 2019 afsat 25 mio.kr. under Økonomiudvalget, som kan frigives efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. Puljens formål er at imødegå områder med særlige udgiftspres.

Regnskab 2018 udviste store merforbrug på såvel Børne- og Familieområdet som Voksne med særlige behov. Administrationen igangsatte plan for genopretning af økonomien i efteråret 2018. Planen har på baggrund af analyser fra KLK og BDO udmøntet sig i to handleplaner, som også har stort fokus på at sikre den faglige kvalitet. Der arbejdes sideløbende med forbrugsreducerende handleplaner.

Den første prognose i 2019 for områderne i Social og Familie udviser samlet merforbrug i forhold til det aktuelle budget, jf. tabel 1. Prognosen er baseret på aktuelle børn og voksne i foranstaltninger og tilbud, tillagt forventet tilgang og medregnet kendt afgang. Prognosen ligger samlet lidt under det fremskrevne regnskab resultat, hvilket betyder, at handleplanerne med forbrugsreducerende tiltag forventes at bremse en øget forbrugsstigning på områderne.

Tabel 1: Social og Familie - forventet regnskab og udmøntning af pulje

(1.000,- kr.)

Familieafsnittet

Voksne med særlige behov

Regnskab 2018 (i '19 pris og lønniveau)

129.473

196.323

Budget 2019

100.472

165.600

Forventet regnskab 2019

131.116

193.000

Forventet merforbrug i 2019

-30.644

-28.100

Forventet effekt af økonomiske handleplaner

5.000

6.900

Udmøntning af Social pulje under ØU

7.950

14.000

Annullering af tidligere års merforbrug

3.100

3.100

Fritagelse for hverdagseffektiviseringer

492

881

Implementering af økonomistyringsværktøj

-200

-200

Korrektioner i alt

16.342

24.681

Forventet merforbrug til dækning af servicebufferpuljen

-14.302

-3.419

En del af det forventede merforbrug i forhold til aktuelt budget skyldes, at budgettet for 2019 er påvirket af, at der for hvert af områderne er indarbejdet overførsel af 3,1 mio.kr. i merforbrug fra 2017. Budgetreduktionen gælder for 2019-21, hvorefter den ophører. Det foreslås, at de 6,2 mio.kr. annulleres i 2019, og at de i forhold til budget 2020-21 indgår som en del at det budgetbehov, der måtte blive omkring Social og Familie. Annulleringen i 2019 vil i forhold til den økonomiske politik, blive betragtet som en kassefinansieret tillægsbevilling.

Der er arbejdes i Social og Familie forsat med forbrugsreducerende handplaner på begge områder, som startede i 2018. Handleplanerne omfatter: gennemgang af dyreste forløb, forhandling af priser hos eksterne tilbud, hjemtagning til egne tilbud, øget brug af egne indsatser fremfor private aktører (eksempelvis Familiehuset), øget brug af støtte i eget hjem, øget brug af egen rusmiddelbehandling, skærpet opfølgning på ophold på forsorgshjem. Disse handleplaner forventes samlet at bidrage med en reduktion af forbruget med 11,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i prognosen.

Hverdagseffektiviseringerne på 0,5% påvirker ligesom resten af kommunen også områderne i Social og Familie. Men på baggrund af nuværende forventning til økonomien er det ikke realistisk at områderne realiserer disse effektiviseringer. Det indstilles, at begge områder får annulleret de indarbejdede hverdagseffektiviseringer, hvilket finansieres af den centrale pulje på 2,5 mio.kr til de enheder der ikke kan realisere hverdagseffektiviseringerne.

Den sociale pulje på 25 mio.kr. under Økonomiudvalget blev afsat i budget 2019 på baggrund af forventning om, at de økonomiske udfordringer i Social og Familie ikke vil kunne bringes i niveau allerede i 2019. Med udgangspunkt i den udarbejdede prognose for 2019 foreslås det, at puljen udmøntes med 14 mio.kr. til Voksne med særlige behov og 7,95 mio.kr. til Familieafsnittet. De resterende 3,05 mio.kr. i den sociale pulje foreslås udmøntet i behandlingen af "Handleplan for børne- og familieområdet", som finansiering af den styrkede sagsbehandling samt finansiering af styrket ledelse og Social og Familie.

Som led i genopretning af økonomien i Social og Familie implementeres Calibra i foråret 2019. Calibra er det økonomisk disponeringsværktøj, som skal styrke økonomistyringen og sikre en kontinuerlig sikker controlling på områder. Samtidigt vil systemet sikre en kobling med ledelsesinformation omkring aktiviteten på begge områder og økonomien i enkeltsagerne.

Med indregning af effekt af forbrugsreducerende handleplaner og budgetkorrektioner, forventes der et merforbrug på hhv. 14,3 mio.kr. i Familieafsnittet og 3,4 mio.kr. på Voksne med særlige behov.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. maj 2019

Forventningerne til det forventede forbrug for Social og Familie er fastholdt fra forprognosen i den nye Økonomirapport pr. 31. marts.

Ved KB's tiltrædelse af overførselssagen for regnskab 2018 til budget 2019, blev merforbruget for Social og Familie i 2018 ikke overført, således at de budgetmæssige forudsætninger i ovenstående sagsfremstilling er de samme. Social og familie er dog fortsat berørt at overført merforbrug fra 2017 til 2019, som indgik i overførselssagen fra regnskab 2017. Det foreslås at disse ikke annulleres på nuværende tidspunkt, da dette ville betyde en kassefinansieret tillægsbevilling.

Fordelingen af den sociale pulje mellem Familieafsnittet og Voksne med særlige behov i sagsfremstillingen er baseret på forventninger i sommeren/efteråret 2018 til forventet forbrug for 2019. Det foreslås, at den sociale pulje fordeles mellem de to områder, således den økonomiske udfordring på områderne udjævnes. Fordelingen vil således blive at puljen udmøntes med 13,379 mio.kr. til Familieafsnittet og 8,571 mio.kr. til Voksne med særlige behov. Resultat efter udmøntning af fremgår af nedenstående tabel. Efter udmøntning af den sociale pulje forventes der et samlet merforbrug i Social og Familie på 23,9 mio.kr.

Som konsekvens er der vedlagt rettet bevillingsskema. 

 

Økonomi

Såfremt der træffes beslutning om udmøntning af den sociale pulje, annullering af hverdagseffektiviseringer samt nødvendige investeringer i sagsbehandlingen og økonomiopfølgningen i Social og Familie, forventes der fortsat et samlet merforbrug på 17,7 mio.kr. i 2019.

Det resterende merforbrug har en størrelsesorden, hvor det aktuelt forventes at kunne dækkes af servicebufferpuljen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er afsat finansiering til servicebufferpuljen, hvorfor anvendelse af denne medfører et likviditetstræk fra kassen. Ligeledes vil annullering af tidligere års overførte merforbrug medføre et likviditetstræk på kassen. Administrationen vil frem mod regnskabsprognosen pr. 30. juni kvalitetssikre det forventede forbrug for hhv. Familieafsnittet og Voksne med særlige behov, herunder effekten af de iværksatte økonomiske handleplaner. På den baggrund vil administrationen fremsætte forslag til håndtering af det resterende forventede merforbrug på socialområdet.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.  at puljen under ØU udmøntes med 14 mio.kr. til Voksne med særlige behov og 7,95 mio.kr. til Familieafsnittet.

2.  at overførte merforbrug fra regnskab 2017 til 2019 på samlet 6,2  mio.kr. annulleres og finansieres af kassen

3.  at annulleringen af hverdagseffektiviseringerne i Social og Familie tages til efterretning

 

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstiller Kommunaldirektøren,

1. at puljen under ØU udmøntes med 8,571 mio.kr. til Voksne med særlige behov og 13,379 mio.kr. til Familieafsnittet.

2. at overførte merforbrug fra regnskab 2017 til 2019 på samlet 6,2  mio.kr. annulleres og finansieres af kassen

3. at annulleringen af hverdagseffektiviseringerne i Social og Familie tages til efterretning

 

Historik

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 7:

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i maj.

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

Bilag

1 Bevillingsskema vedr. Social og Familie Bevillingsskema vedr. Social og Familie
2 Rettet Bevillingsskema vedr Scial og Familie Rettet Bevillingsskema vedr Scial og Familie
Tilbage til toppen

29. ØU - Fremtidig ledelse af afdelingen "Social og Familie"

Anledning

Borgmesteren har bedt om et oplæg til, hvordan ledelsen af afdelingen ”Social og Familie” kan styrkes. Baggrunden er den aktuelle situation i afdelingen, hvor der er udfordringer med økonomistyringen og sagsopfølgningen på både voksen- og børneområdet og faglige udfordringer på børneområdet.

Sagsfremstilling

Sagen skal ses i forlængelse af de øvrige sager om ”Social og Familie”, herunder handleplan for familieafsnittet, handleplan for voksenafsnittet og sag om tilpasning af foranstaltningsbudgetterne på begge områder.

 

I dag består afdelingen af følgende områder, der hver har en leder.

 

·         Det administrative fællesskab

·         Familieafsnittet

·         Familiehusene og ungeboligerne

·         Socialenheden for voksne herunder myndighed, rusmiddelcenter og hjerneskadekoordinator

·         Klubområdet og bostøtter

·         Botilbud

 

I en kommunal organisation vil der altid være snitflader mellem fagområder, som fremmes eller hæmmes afhængig af, hvordan man organiserer sig. I den nuværende organisering har valget været den faglige sammenhæng (det specialiserede socialområde med tilgrænsende tætte samarbejdspartnere) og sikringen af sammenhæng fra barn til voksen for de borgere, som har brug for meget hjælp gennem hele livet.

 

Der er umiddelbart 3 modeller for, hvordan ledelsen af afdelingen kan styrkes:

 

1.     Generel organisationsændring, hvor hele organisationen gentænkes og der etableres nye snitflader

2.    Afdelingen opdeles i et børneområde og et voksenområde

3.    Afdelingen bevares, som den er, med mindre tilpasninger

 

Alle modeller er beskrevet i vedhæftede notat ”Fremtidig ledelse af afdelingen ”Social og Familie”.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en organisationsændring, således at afdelingen opdeles i 2 selvstændige afdelinger - et børneområde og et voksenområde.

 

En opdeling af afdelingen foreslås, at se ud på følgende måde:

 

Afdeling børn:

·         Familieafsnittet

·         Familiehuset

·         Sundhedsplejen

·         Tandplejen

 

På sigt bør PPR flyttes tilbage til afdelingen for at sikre en større tværfaglighed både i opgaveløsningen og i ledergruppen og for at give afdelingen en større økonomisk og ressourcemæssig volumen. En tilbageflytning af PPR bør først ske, når Familieafsnittet har gennemført sin genopretningsplan, d.v.s. om ca. 2 år. Afdelingschefen får dermed en meget konkret opgave i at bringe Familieafsnittet tilbage i god form i de første år.

 

Afdeling voksne:

·         Socialenheden for voksne, herunder visitation, rusmiddelcenter og hjerneskadekoordinator

·         Klubområdet og Bostøtter, herunder klub stoppestedet, klubben, bostøttekorps

·         Botilbud, herunder Herstedøster Sidevej, stationstorvet og del af humlehusene

 

Det administrative fællesskab og Strategi & Udvikling er understøttende for de forskellige enheder, hvorfor det deles mellem de to nye afdelinger.

 

 

Begrundelsen for at pege på model 2 er følgende:

 • Chefen kan fokusere på udviklingen af området, på styringen af området – herunder både den faglige og den økonomiske - og kan være tæt på lederne i både udviklingsopgaver og forankringsopgaver. I den konkrete situation betyder det, at chefen kan være tæt på   implementering og opfølgning på de handleplaner, som aktuelt iværksættes

 

 • Chefen kan fokusere mere på de andre samarbejder, som naturligt hører tæt sammen med området. Det betyder konkret, at chefen har god mulighed for at styrke sine relationer til almenområdet på børneområdet (dagtilbud, skoler, ppr), og til både ”Borger og Arbejdsmarked” og ”Sundhed, pleje og omsorg” i forhold til de voksne

 

 • Cheferne kan skabe en ny begyndelse og en ny tilgang til opgaveløsning og samarbejde ved at etablere sig som nye afdelinger.

 

Ved valg af denne model, skal der være opmærksomhed på at afhjælpe de udfordringer, som en ændret organisationsmodel indebærer:

·         Det faglige fællesskab omkring den mest specialiserede indsats kan blive mindre stærkt, fordi der med to chefer på området naturligt vil ske en fokusering på andre typer samarbejder

·         Overgangen fra barn til voksen for borgere, der hvor indsatsen fortsætter ind i voksenlivet understøttes ikke organisatorisk

 

I begge modeller skal der arbejdes med, hvordan de relevante fagudvalg inddrages i dialogen om udfordringer og løsninger på området. Borgmesteren har haft drøftelse af sagen med de politiske partier, og der er udarbejdet en opsamling på denne drøftelse, som rummer en række krav og forventninger til både måden at gå til opgaveløsningen på, til samspillet mellem fagområderne og det politiske niveau og til en positiv udvikling i samarbejdet med borgerne på området. Borgmesterens opsamling på drøftelserne vedlægges.

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse, den 30. april 2019

 

Kommunalbestyrelsens beslutning om opdeling af Social & Familie i to afdelinger med hver sin chef dækkende henholdsvis Voksenområdet og Børneområdet har været i høring i afdelingens MED. Der er kommet tilbagemeldinger fra Familiehuset, Bostøtte & Klubområdet, Sundhedsplejen, Ledergruppen i Social & Familie, Tandplejens MED-udvalg, Det Administrative Fællesskab, PPR og Familieafsnittet. Alle høringssvar er samlet i bilag. Alle høringssvar er samlet i vedlagte bilag.

 

Der er forståelse for beslutningen fra de enheder, der har svaret på høringen, men der gives udtryk for bekymring på bestemte områder og der stilles en række spørgsmål.

 

·         Der er ønske om, at PPR hurtigst muligt kommer tilbage til Børneafdelingen, således at det specialiserede børneområde samles.

·         Der skal sikres procedurer ved overgang fra barn til voksen.

·         Det administrative fællesskab og understøttelse af de decentrale enheder.

·         Økonomifunktion og tværgående udviklingsfunktioner.

·         Processen med opdeling af afdelingen.

 

De enkelte bekymringer og spørgsmål vil blive behandlet i administrationens arbejdet med opdeling af afdelingen i to. Arbejdet bliver igangsat efter ØU’s beslutning og forventes færdigt, således at det er afklaret, hvem der indgår i afdelingerne ved ansættelse af nye chefer 1. august 2019.

 

Det forudsættes, at der vil være et tæt samarbejde mellem de to afdelinger og der kan være opgaver, som løses på tværs. Medarbejderne på de områder, der skal deles vil blive inddraget i processen.

Økonomi

Modellen indebærer udgifter til yderligere en chefstilling og en administrativ understøttelse af en chef. Samlet udgift forventes at være ca.1,2 mio kr til lønudgifter. Hertil kommer et rådighedsbeløb på kr. 300.000 pr. år til indkøb af ekspertbistand til udvikling af rapporteringssystemer m.v.    I alt 1,5 mio kr. pr. år. Virkning i 2019 vil være 750.000 kr.

 

 

Personalekonsekvenser

Der er tale om en organisationsændring. Forslaget om at opdele afdelingen skal derfor sendes i høring i de relevante MED udvalg. Høringsfristen vil være den 26. april 2019 med henblik på, at ØU kan genoptage sagen den 7. maj 2019 efter endt høring. Sagen sendes i høring i ”Social og Familie” og KommuneMED.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 1. at afdelingen ”Social og Familie” opdeles i to selvstændige afdelinger – et børneområde og et voksenområde
 2. at der bevilges 750.000 kr. i 2019 og 1,5 mio kr. årligt varigt fra 2020
 3. at udvidelsen finansieres af den sociale pulje afsat under Økonomiudvalget
 4. at forslaget sendes i høring i MED-udvalget i Social & Familie frem til den 26. april 2019.

Historik

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O) undlodKommunalbestyrelsen, 9. april 2019, pkt. 10:

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Notat - fremtidig ledelse af Social og Familie Notat - fremtidig ledelse af Social og Familie
2 Politisk notat social og familie Politisk notat social og familie
3 Bevillingsskema vedr. styrket ledelse.xlsx Bevillingsskema vedr. styrket ledelse.xlsx
4 Samling af høringssvar_2.docx Samling af høringssvar_2.docx
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Arbejdstidsaftale for lærere 2019 - 2021

Anledning

Godkendelse af arbejdstidsaftale for lærerne gældende for de to kommende skoleår.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 10. oktober 2017 at der efter afslutning af forhandlingerne om OK 18, skulle indledes samarbejde mellem Albertslund Kommune og Kreds 25 om aftale for opgaveløsningen, herunder arbejdstiden, på skolerne.

 

Albertslund Kommune og Albertslund Lærerkreds har, med udgangspunkt i det samarbejdspapir som har været gældende de seneste skoleår, udarbejdet forslag til arbejdstidsaftale for de to kommende skoleår. Arbejdstidsaftalen er udtryk for fælles forståelse af, hvordan intentionerne i overenskomsten mellem KL og LC, skal udmøntes i Albertslund Kommune. Parterne har desuden drøftet hvordan midlerne til løft af folkeskolen fra budgetaftale 2019 kan prioriteres i de kommende år. Aftalen foreslås indgået med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

 

Formålet med arbejdstidsaftalen er at skabe grundlag for størst mulig kvalitet i undervisningen, at understøtte et godt arbejdsmiljø på skolerne samt at målene i kommunens ambitiøse strategi for et fælles skolevæsen ”Skole for alle” nåes.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

 1. at arbejdstidsaftalen mellem Albertslund Kommune og Albertslund Lærerkreds godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

(V) undlod

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Arbejdstidsaftale lærere og børnehaveklasseledere 2019 Arbejdstidsaftale lærere og børnehaveklasseledere 2019
Tilbage til toppen

31. ØU - Retningslinjer for nære relationer i Albertslund Kommune

Anledning

Der har været tilfælde i Albertslund Kommune, hvor nære relationer på nogle arbejdspladser har skabt udfordringer i samarbejdet blandt kollegaer og ledelse. De udarbejdede retningslinjer skal tydeliggøre og sikre understøttelsen af de gode arbejdsfællesskaber.

Sagsfremstilling

For at sikre gennemsigtighed og for at understøtte gode arbejdsfællesskaber har HR & Jura udarbejdet retningslinjer for nære relationer på arbejdspladsen. Nære relationer på arbejdspladsen kan have en uhensigtsmæssig effekt på arbejdsmiljøet og være forstyrrende for arbejdets udførelse. Disse retningslinjer har til formål at sikre rammer på arbejdspladsen, der gør, at ingen medarbejdere føler sig mindre favoriserede på grund af nære relationer på arbejdspladsen.

 

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af forvaltningslovens regler om inhabilitet og vedrører derfor nære relationer mellem en medarbejder og leder, leder og leder og en leder/medarbejder og en leverandør.

 

Retningslinjerne for nære relationer træder i kraft den 1. juni 2019 og gælder for såvel fastansatte, tidsbegrænsede ansatte, vikarer og praktikanter.

 

HR Jura har foruden retningslinjerne udarbejdet en tekst til medarbejdersiden, hvor retningslinjerne er præciseret yderligere.

 

Som afsæt for en politisk behandling har retningslinjerne været behandlet i Direktørforum og KommuneMED, og Kommunaldirektøren har besluttet, at retningslinjerne indstilles til godkendelse.

 

Retningslinjerne samt teksten til medarbejdersiden er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 retningslinje nære relationer - godkendt af DIF retningslinje nære relationer - godkendt af DIF
2 Skriv til medarbejdersiden vedr. nære relationer Skriv til medarbejdersiden vedr. nære relationer
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet

Anledning

Finansministeriet har inviteret kommunerne til at indgå i det nye friinstitutionsforsøg på dagtilbuds, botilbuds- og ældreområdet, som er etableret fra 2019.

Sagsfremstilling

De nye friinstitutionsforsøg giver institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktisk erfaringer til, hvordan de offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk. Der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.

 

Formålet er, at friinstitutionerne får mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer.

 

I forbindelse med en ansøgning skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner per område.

Kommuner og institutioner kan søge om at gennemføre forsøg, hvor resultatmål og opfølgning på disse vil erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at gennemføre forsøg, der stiller borgerne dårligere, ligesom regler, der regulerer borgernes retssikkerhed, ikke kan indgå i forsøget.

 

Forsøgene skal foregå i perioden fra oktober 2019 til juni 2022.

 

Friinstitutionsforsøg ældreområdet, følgende områder kunne indgå

 • mulighed for at øge ATA-tiden som omfatter al tid brugt direkte sammen med borgeren herunder personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og genoptræning ved at mindske tiden der anvendes til tilsyn og underretning på området.
 • Mindske antallet af skriftlige dokumentationsopgaver.
 • Lempelse af overenskomstfastsatte regler.

Det vil kræve at de områder, som her fremhæves, efterfølgende gennemgås mere i dybden i forhold til omkostninger, gevinster og realiseringspotentiale inden man endeligt lægger sig fast på at ansøge.

 

Friinstitutionsforsøg botilbudsområdet, følgende områder kunne indgå

Albertslund Kommune har kun 1 botilbud, der er indenfor rammerne af forsøget. Hvilket formentlig vil diskvalificere en ansøgning om friinstitutionsforsøg på botilbudsområdet.

 

Friinstitutionsforsøg dagtilbudsområdet, følgende områder kunne indgå

 • Fritagelse for tilsynsbesøg fra forvaltningen.
 • Fritagelse for sprogvurderinger
 • Fritagelse for at udarbejde handleplaner på børn i vanskeligheder i overgangen fra dagtilbud til skole.
 • Fritagelse fra at lave pædagogiske læreplaner

I og med en stor del af reglerne på dagtilbudsområdet er godkendt i kommunalbestyrelsen vil en ændring af disse ikke kræve deltagelse i et friinstitutionsforsøg.

Derudover ses tilsyn og læreplaner som redskaber der medvirker til at give indblik i kvaliteten af den pædagogiske hverdag og styrke kerneopgave: at alle børn, trives, lærer og udvikler sig. Sprogvurderinger og handleplaner for børn i vanskeligheder, er med til at støtte et pædagogisk fokus på børn der har behov for særlige indsatser.

 

Vurderingen fra Sundhed, Pleje og Omsorg, Social & Familie samt dagtilbudsområdet er, at de ikke har ressourcer til at indgå i et friinstitutionsforsøg. Erfaringer fra andre friinstitutionsforsøg og frikommuneforsøg viser, at det kræver mange administrative ressourcer til forberedelse, beskrivelser og dokumentation af de områder som skal indgå og deltage i forsøgene.

I Albertslund Kommune er der udlagt et stort decentralt ansvar til de enkelte institutioner, hvor der er en høj grad af mulighed for at styre på mål fremfor på regler, som friinstitutionsforsøget lægger op til.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke ansøges om friinstitutionsforsøg.

Beslutning

 

Der blev stillet ændringsforlag om, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ansøges om friinstitutionsforsøg.

 

Man stemte om forslaget

 

(Å, O, F, V) stemte for

 

(A, C) stemte imod

  

(B) undlod

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Til den videre behandling af sagen undersøges mulighed for udsættelse af ansøgningsfristen

 

 

 

Bilag

1 Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019 Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser.

Sagsfremstilling

I december 2018 fastslog Kammeradvokaten, at det er ulovligt for kommunerne at opkræve brugerbetaling for mad og tøjvask hos ældre, der af en læge er henvist til en akutplads, efter de er blevet udskrevet fra sygehuset.

Albertslund kommune er en af de kommuner som anvender akutpladser og har opkrævet brugerbetaling. Enhedslisten og SF finder det naturligt, at det bliver afdækket, hvor mange borgere som har været ulovligt opkrævet og at de borgere som er blevet været opkrævet, får tilbagebetalt det de har været opkrævet og betalt.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes til behandling i fagudvalget. 

Indstilling

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at borgere, som af en læge er blevet udskrevet til en akutplads efter endt sygehusophold, får tilbagebetalt den brugerbetaling til mad og tøjvask som de måtte være blevet opkrævet.

Historik

Kommunalbestyrelsen den 12. februar 2019, pkt. 5:

Nils Jensen (A) stillede forslag om, at forvaltningen ikke igangsætter undersøgelse af, hvor mange borgere, der er berettiget til tilbagebetaling før der er truffet endelig afgørelse omkring kompensation

 

For stemte 3, Nils Jensen (A) samt (C)

Imod stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, V, O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Man godkendte, at sagen sendes til behandling i fagudvalget.

 
Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2019, pkt. 4:

Oversendte sagen til Kommunalbestyrelsen.

Paw Østergaard Jensen (A), Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for yderligere belysning.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Tilbage til toppen

34. ØUKB - Forslag fra Enhedslisten vedr. Nationale test

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om fritagelse for Nationale test

Sagsfremstilling

Begrundelse:

I årevis har både lærere, forældre og skoleledere rystet på hovedet over de nationale test som skoleelever udsættes for. Testene har været ubrugelige, fulde af fejl og spild af både læreres og elevers tid. For eleverne har testene ligefrem været skadelige, idet de skaber stress og mindreværdsfølelse og således virker demotiverende.

Den 2. april 2019 udgav DPU, Aarhus Universitet rapporten ”Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber”. Den er skrevet af professorerne Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard, der forsker i måling og test af elever, og er medlemmer af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe om evaluering af nationale test.

De to forskere påviser, at de nationale test er så fejlbehæftede, at resultaterne ikke kan benyttes som styringsredskab eller til vurderinger af undervisningens kvalitet og elevernes læring.

Loven påbyder fortsat skoler og kommuner at gennemføre nationale test. Men kommunerne vælger selv, hvor meget vægt man vil tillægge resultaterne og hvilke indsatser, man vil iværksætte på baggrund af dem.

Forskerne påviser i rapporten, at de nationale test ikke giver et reelt billede af elevernes faglige niveau, skolernes og undervisningens kvalitet, og at man hverken kan sammenligne på tværs af skoler eller bruge dem til at sige noget om udviklingen på tværs af årgange. Det skal derfor sikres, at Albertslund Kommune ikke benytter resultater i de nationale test til at vurdere udviklingen af kvaliteten af de enkelte skoler.

I stedet for test- og præstationskultur i Folkeskolen skal der skabes plads til faglighed, tryghed og kritisk tænkning.

 

Links:

Den samlede rapport kan læses her:

http://edu.au.dk/…/ny-forskning-de-nationale-test-er-fejla…/

 

Nationale test måler både forkert og usikkert:

https://www.folkeskolen.dk/657013/ny-undersoegelse-nationale-test-maaler-baade-forkert-og-usikkert

 

Skolens præstationskultur får børn til at gå ned:

https://www.folkeskolen.dk/650726/forskere-skolens-praestationskultur-faar-boern-til-at-gaa-ned

 

Undervisningsministeriet om de nationale test:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/om-de-nationale-test

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed og Velfærd den 2. maj 2019

Der er vedlagt faktaark fra forvaltningen

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at fritage Albertslunds skoler fra at deltage i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren har bebudet vil blive iværksat.

2. at elever i Albertslunds folkeskoler udelukkende testes med den del af de nationale test, som er obligatorisk, indtil der er givet dispensation fra Undervisningsministeriet.

3. at det sikres, at resultater i de nationale test ikke må danne udgangspunkt for påtaler, krav eller sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side.

4. at skoleledere og lærere orienteres om, at målingerne i de nationale test ifølge forskning er mangelfulde og derfor ikke bør danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen eller tillægges en særlig vægt ved vurdering af elevers uddannelsesparathed og i dialogen med forældre.

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen 

 

For stemte (Å, F, O, B)

Imod stemte (A, V)

(C) undlod

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Nationale test - overblik maj 2019.docx Nationale test - overblik maj 2019.docx
Tilbage til toppen

35. ØU - Forslag fra Enhedslisten om lokale til Stop madspild

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om lokale til Stop Madspild

Sagsfremstilling

Begrundelse

På trods af at sagen har været rejst i ØU og forvaltningen er blevet bedt om at undersøge mulighederne er der tilsyneladende ikke sket noget. Foreningen er fortsat nød til at benytte et alt for lille lokale som beboerforeningen i Blokland venligt har stillet til rådighed.

Stop Madspil gør en stor og nødvendig indsats for at skaffe gratis mad til den del af Albertslunds befolkning, der har problemer med at få pengene til at slå til til det allermest nødvendige. Samtidigt begrænser det den unødvendige udsmidning af udmærket mad.

Det synes vi kommunen bør støtte aktivt. 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 2. maj 2019

Der er vedlagt redegørelse fra forvaltningen over, hvilke ejendomme, som har været undersøgt og fremvist for foreningerne.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at Forvaltningen pålægges hurtigt at finde et egnet centralt placeret lokale/lokaler til Stop madspild, fx. i den gamle Posthusbygning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der gives et halvt års brugeradgang til Klub Vest.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 udlån af lokaler til Stop Spild Lokalt og Næstehjælperne udlån af lokaler til Stop Spild Lokalt og Næstehjælperne
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2019 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/St

Anledning

Albertslund Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Albertslund Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.   

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Albertslund Kommune er Leif Pedersen repræsentanten i dag.  

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2019.  

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Albertslund Kommune 3,19 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 6,73 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.  

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.  

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
 2. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
 3. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat
 4. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab CVR 33 96 3556, som revisor

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Udkast årsrapport HOFOR Vand Holding AS.pdf Udkast årsrapport HOFOR Vand Holding AS.pdf
2 Udkast årsrapport 2018 HOFOR Spildevand Holding AS.pdf Udkast årsrapport 2018 HOFOR Spildevand Holding AS.pdf
3 Ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding.docx Ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding.docx
4 Ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding.docx Ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding.docx
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018

Anledning

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2018 samt Regnskab 2018 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagsfremstilling

Årsberetning

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

 

 • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
 • Økonomisk effektivitet
 • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og frivillige
 • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

 

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 fremhæver nogle fokusområder, der alle hænger sammen med målsætningerne i ejerstrategien.

 

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2019 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2018. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements.

 

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 3. april 2019 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

 

Regnskab 2018

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2018 er indarbejdet i Årsberetningen for 2018 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

 

Årsregnskabet for 2018 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 3. april 2019.

 

Årets økonomiske resultat viser et samlet planlagt merforbrug på 5,7 mio. kr., som er sammensat af hhv. merindtægter på 0,1 mio. kr. og merudgifter for 5,8 mio. kr., der primært består i en samlet nettoafvigelse på 5,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsbidrag og løn jfr. nedenfor.

 

Merforbruget i 2018 var planlagt at udgøre 8,8 mio. kr. på baggrund af den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi vedr. disponering af selskabets mindreforbrug på 36,7 mio. kr. i 2016.

 

De planlagte aktiviteter på 8,8 mio. kr., jfr. førnævnte strategi (side 71 i årsberetning), er realiseret i 2018, men da den ordinære drift har resulteret i et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. som følge af forsinkelser i levering af større materiel, udgør det samlede driftsresultat i 2018 alene et merforbrug på 5,7 mio. kr.

 

Merforbruget kommer til udtryk i regnskabet via de forøgede udgifter til løn mv. på 5,5 mio. kr. Dette forklares primært med følgende:

 

 1. Bestyrelsen har godkendt effektiviseringsstrategi 2018-2020, hvor effektiviseringen sker ved udvidelse af selskabets kapacitet og dermed serviceniveauet i forhold til byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima mv. En væsentlig del af aktiviteterne indenfor disse områder indebærer et kompetenceløft af mandskabet, og medfører derfor lønudgifter
 2. Stigning i ekstravagter
 3. Ekstra ambulanceberedskab

 

 

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af merforbruget i 2018 er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2018 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018, vedlagt som bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Bilag 1_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 Bilag 1_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Orientering om underskrivelse af procesfuldmagt til ATP jf. styrelseslovens § 31

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om, at Borgmesteren har benyttet sig af Styrelseslovens § 31, til at underskrive en procesfuldmagt til ATP.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune blev d. 12. april kontaktet af Udbetaling Danmark via KL med anmodning om underskrivelse af en overdragelseserklæring og procesfuldmagt inden den 30. april 2019. Baggrunden for forespørgslen er, at ATP, som er administrator for Udbetaling Danmark, og KMD har en tvist, jf. bilag. Tvisten handler om levering af den nye pensionsløsning samt betalingen for den fortsatte drift af det nuværende system. KMDs påstand om, at ATP ikke er rette skadeslidte, gør, at ATP har bedt kommunerne om at overdrage et evt. krav mod KMD samt give ATP procesfuldmagt til at fremsætte evt. krav under den verserende voldgiftssag mellem ATP og KMD. ATP vil på den måde køre sagen mod KMD. Alternativet til at give procesfuldmagten er, at Albertslund Kommune selv fører sagen mod KMD.

 

Borgmester Steen Christiansen benyttede sig af Styrelseslovens § 31 stk.1, hvorefter formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgør sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. ATP havde sat en frist til den 30. april 2019 og sagen kunne derfor ikke forelægges kommunalbestyrelsen inden, da næste møde først er 14. maj 2019. Borgmesteren har underskrevet overdragelseserklæringen og procesfuldmagten. Borgmesteren skal efter at have benyttet sig af § 31 stk. 1. orientere kommunalbestyrelsen senest på det førstkommende møde jf. § 31 stk. 2.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretningen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt

 

Bilag

1 Overdragelseserklæring og procesfuldmagt Overdragelseserklæring og procesfuldmagt
2 ØU 5. marts 2019 - ATP_standser_betaling_for_KMD_Social_Pension ØU 5. marts 2019 - ATP_standser_betaling_for_KMD_Social_Pension
3 ØU 5. marts 2019 - Brev_fra_UDK_vedr_KMDbrev_270219pdf ØU 5. marts 2019 - Brev_fra_UDK_vedr_KMDbrev_270219pdf
Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Igangsættelse af arbejde med vejadgang ved kommende letbanestation "Glostrup Nord" (bevilling)

Tilbage til toppen

40. Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Forvaltningen undersøger, hvorvidt der er bopælspligt på Dyregården

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen