Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 07. februar 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Rådhuset, lokale 1

Indkaldelse :

 • Formand Nils Jensen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. SUS - Valg af formand
2. Tema - Borgerinddragelse i sundhedspolitikken
3. SUS - Personsag
4. SUS - Personsag
5. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser 2018
6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar/Sundhedsaftale
7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019
8. SUS - Orientering fra formanden
9. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
10. SUS - Eventuelt

1. SUS - Valg af formand

Anledning

Valg af formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget valgte på det konstituerende møde i december 2017 Nils Jensen (A) som formand for udvalget.

Nils Jensen (A) har valgt at trække sig som formand pr. 1. marts 2019 og for resten af perioden.

 

Der skal derfor vælges ny formand for udvalget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der vælges formand for Social- og Sundhedsudvalget pr. 1. marts 2019 og til den 31. december 2021.

Beslutning

Paw Østergaard Jensen (A) blev valgt som formand. Paw Østergaard Jensen (A) indtræder også i Sundhedsrådet.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under punktet.

Tilbage til toppen

2. Tema - Borgerinddragelse i sundhedspolitikken

Anledning

Tema om borgerinddragelse i udarbejdelsen af Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes kommende sundhedspolitik er en politik skabt til gavn for byens borgere. Den er skabt for borgerne og sammen med borgerne. Det betyder, at borgere på forskellig vis har været med til at sætte retning på politikken og bidraget til politikken. Ved at opsøge borgerne i deres vante lokale omgivelser, er borgerne blevet spurgt til deres holdninger om udvalgte nøgleord, som:

 

 • Hvad er sundhed?,
 • Hvornår er du glad?,
 • Familie og venner,
 • Rygning,
 • Kost og motion - og mange flere.

 

Med afsæt i drøftelser om de forskellige nøgleord er borgernes holdninger blevet synliggjort - holdninger, der sammen med inputs fra kommunens råd og nævn samt det politiske niveau bliver indarbejdet i visionen for Albertslund Kommunes kommende sundhedspolitik.

 

Den kommende sundhedspolitik er for alle kommunens borgere fra 0-100 år, derfor har afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg været i dialog med såvel børn, unge, voksne som ældre. Formålet med borgerinddragelsen har været at få kvalificeret sundhedspolitikken med borgernes synspunkter og særligt fra borgere, der ikke normalt giver deres holdninger tilkende i den kommunale debat.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for:

 • Måden, hvorpå borgerinddragelsen er blevet udført
 • En opsamling af borgernes udsagn
 • Måden, hvorpå borgernes udsagn indgår i selve sundhedspolitikken
 • Inddragelse af borgerne fremadrettet 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

3. SUS - Personsag

Tilbage til toppen

4. SUS - Personsag

Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser 2018

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende en beretning om anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for personkredsen af voksne borgere med betydelig og varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse og sindslidende.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse foregår kun i sjældne tilfælde. Der er tale om borgere, hvor der er iværksat en social indsats for at hjælpe borgeren og give borgeren omsorg. Udgangspunktet for indsatsen er, at den skal ske med respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Der kan dog være borgere, hvis nedsatte funktionsevne betyder, at de kan udsætte sig selv og andre for at lide væsentlig personskade. I disse situationer har kommunen en pligt til at gribe ind og afværge den væsentlige personskade. Til dette formål er der fastsat regler om, i hvilke situationer dette må finde sted, og hvordan disse indgreb skal foregå.

 

Formålet med loven/bekendtgørelsen er, at:

· begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige,

· øge retssikkerheden for borgeren,

· øge retssikkerheden for personalet, så grundlag og omfang af magtanvendelse bliver tydeligere for medarbejderen.

 

Der er udarbejdet en procedure vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er borgerens sagsbehandler, der forholder sig til, hvorvidt magtanvendelsen er lovlig eller ej, også når borgeren bor på botilbud beliggende i andre kommuner.

 

Ældreområdet

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har anvendt reglerne og proceduren for magtanvendelse i 11 tilfælde fordelt på 5 borgere. Alle 5 borgere bosiddende i plejecenter Humlehusene.

 

Socialenheden for voksne

I Socialenheden for voksne er reglerne og proceduren for magtanvendelse blevet anvendt i 16 tilfælde fordelt på 11 borgere. Alle borgere bor på botilbud i andre kommuner. Der har i 2018 boet 123 helårsborgere fra Albertslund Kommune på botilbud i andre kommuner, mens der har boet 21 helårsborgere fra Albertslund på botilbud i Albertslund Kommune (tal opgjort i december 2018).

 

Udviklingen i magtanvendelser 2014 - 2018: 

Ældreområdet

År

2014

2015

2016

2017

2018

Antal

11

10

14

9

11

 

Socialenheden for voksne

År

2014

2015

2016

2017

2018

Antal

7

22

 6

6

 16

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 124-137.

Lov nr. 655 Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Bekendtgørelsen nr. 904 af 18. august 2011 §14.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet samt Ældrerådet. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at beretningen om magtanvendelse for 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Uddybende notat om magtanvendelse 2018 Uddybende notat om magtanvendelse 2018
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af høringssvar/Sundhedsaftale

Anledning

Godkendelse af politisk høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2013.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019 - 2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis med høringsfrist den 28. februar 2019.

 

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar 2019. På baggrund af udvalgets bemærkninger på udvalgsmødet den 17. januar 2019 er der udarbejdet høringssvar til Regionen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 7. februar 2019

Social- og Sundhedsudvalget ønskede, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar af hensyn til overholdelse af afleveringsfrist. Der er derfor vedlagt ny udgave af høringssvaret, hvor sidste afsnit i svaret er fjernet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at høringssvaret til Region Hovedstaden til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Bilag

1 Høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 Høringssvar på udkast til Sundhedsaftale 2019-2023
2 Høringssvar tilrettet efter SUS møde Høringssvar tilrettet efter SUS møde
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet. I kvalitetsstandarden er det beskrevet, hvilken målgruppe ydelserne retter sig mod, betingelser for at modtage hjælpen, kriterier og hvilket omfang ydelsen har i Albertslund Kommune.

 

Kvalitetsstandarderne er et redskab, som bruges til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og den konkrete hjælp.

 

Kvalitetsstandarderne skal også sikre gennemsigtighed på plejeboligområdet. Borgerne i Albertslund Kommune skal have mulighed for at få kendskab til Kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Kvalitetsstandarden for plejeboligområdet lægges på kommunens hjemmeside, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

I den vedlagte kvalitetsstandard for Plejeboligområdet 2019 er tilpasninger markeret med funktionen 'ændringsmarkeringer'.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har foretaget få tilpasninger i den vedlagte kvalitetsstandard. Plejeboligområdets kliniske diætist har præciseret beskrivelserne, som omhandler mad, drikke og måltider, herunder ernæringsvurdering, på plejeboligområdet. Derudover har afdelingen præciseret ydelsesbeskrivelsern omhandlende kost og ernæring med afsæt i præciseringen af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Betaling af sonderemedier og ernæringspræparater

Albertslund Kommune har medio 2018 modtaget brev og informationsmateriale fra Region Hovedstaden, som gør kommunerne i Regionen opmærksom på Sundheds- og Ældreministeriets præcisering af reglerne for betaling af sonderemedier.

 

Det fremgår af brevet fra Sundheds- og Ældreministeriet, at borgerne ikke længere skal afholde en egenudgift i forbindelse med, at de har fået lægeordineret sonderemedier. Kommunerne dækker udgifterne til sonderemedier, hvis borgeren er i kontakt med hjemmesygepleje, plejebolig eller anden lignende offentlig institution efter afsluttet sygeforløb, det vil sige, når tilstanden er stationær - altså når sondebehandlingen er afsluttet i hospitalsregi, og borgeren er i kommunalt regi.

 

Konkret betyder det, at borgere i plejebolig vil få dækket alle udgifter til sonderemedier, det vil sige alt udstyr til sondeernæringen, hvis de har fået lægeordineret sonderemedier.

 

Der er fortsat egenbetaling på selve ernæringspræparaterne - altså den mad, der anvendes i sonden. Borgere med lægeordineret sondeernæring vil være berettiget til tilskud i henhold til Sundhedsloven §159. Tilskuddet til ernæringspræparater er fastsat til 60 procent af borgernes udgifter til ernæringspræparaterne. Borgeren er derfor normalt kompenseret med tilskuddet på 60 procent og borgeren afholder selv de resterende 40 procent af udgiften (For mere information se vedlagte bilag om Grøn recept og brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. remedier til sondeernæring). Borgere, som kun får sondeernæring, betaler ikke for måltider i servicepakken.

 

Andre tilpasninger

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har præciseret afsnit om visitation til plejebolig, således at borgerne i endnu højere grad kan få viden om muligheden for plejebolig i Albertslund Kommune. Der er også tilføjet et afsnit om den nye plejecenterlægeordning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 7. februar 2019

Helge Bo Jensen (Ø) oplyste, at Enhedslisten (Ø) har fremsendt forslag til Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar 2019 om, at kvalitetsstandarden vedr. plejeboliger overholdes.

 

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for plejeboligområdet 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet følgende ændringer indskrives:

side 3/ sidste afsnit - den oprindelige tekst bibeholdes men, der skrives 60 dage i stedet for 2 mdr.

side 9/ 3. afsnit - Sonderemedier staves korrekt.

side 34 - Ordet "DONG" ændres til "Ørsted".

 

Der ønskes svar om muligt til Kommunalbestyrelsesmødet:

Helge Bo Jensen (Ø) ønskede oplyst, det personalemæssige ressourceforbrug i forhold til tilberedning af maden (1. afsnit/side 9).

Leif Pedersen (F) ønskede oplyst om der er elmåler i hver bolig (side 34/Husleje)

 

 

 

 

Bilag

1 Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring Sundheds og Ældreministerierets brev vedr. sondeernæring
2 Brev fra Region H vedr. sonderemedier Brev fra Region H vedr. sonderemedier
3 Folder om grøn recept september 2018 Folder om grøn recept september 2018
4 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation) Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 (Til publikation)
5 Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2019 m. ændringsmarkeringer
Tilbage til toppen

8. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

9. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Evaluering på plejecenterlægeordningen.

B. Status på netværk for ensomme ældre.

C. Elderlearn.

D. Mundtlig orientering om tilsyn i Hjemmeplejen og i Humlehusene i 2019.

E. Årsag til manglende ledelsesinformation.

F. Mundtlig orientering om Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker at afgive høringssvar til pkt. F.

 

Bilag

1 A. Evaluering af plejecenterlægeordningen A. Evaluering af plejecenterlægeordningen
2 B. Netværket mod ensomhed blandt ældre B. Netværket mod ensomhed blandt ældre
3 C. Elderlearn C. Elderlearn
4 E. Ledelsesinformation februar 2018 E. Ledelsesinformation februar 2018
5 Opfordring fra Udsatterådet Opfordring fra Udsatterådet
6 Opfordring fra Udsatterådet Opfordring fra Udsatterådet
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

10. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

a) Svar på spørgsmål fra sidste udvalgsmøde om borgere på Habitus og bisidderordningen.

b) Kommende Borgermøde vedrørende ældrepolitik afholdes den 4. april 2019.

Tilbage til toppen