Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Budget

Dato: Mandag den 31. december 2018

Tid: Kl. 00:00

Sted:

Indkaldelse :


Indholdsfortegnelse

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

Sagsfremstilling

--Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

 

Oversigt over budgetspørgsmål

 

Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder

 

 

Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

4

Er det muligt at etablere en ekstra fold på Albertslund Ridecenter, som har en størrelse, der minimerer udviklingen af traktose? (Traktose er en tilstand, hvor jord er så komprimeret af tung kørsel f.eks. traktor, at alt planteværk er umuligt) Og hvor meget vil det koste at anlægge?

19. juni 2018

 

12. september 2018

19

På baggrund af en henvendelse fra Birkelundgaard ønskes det afdækket hvad den årlige omkostning vil være, hvis der skal sikres et fast tilskud til Birkelundgaard. Ved fastlæggelse af et niveau bør der tages afsæt i det eksisterende niveau og/eller andre eksisterende principper for foreningstilskud. Det bør ligeledes angives, hvorledes det kan finansieres.

 

7. august 2018

20. august 2018

25

Tilskud til kulturtrappen:

 

Hvordan bliver finansieringen fremover – skal det indarbejdes som fast tilskud?

 

Hvilken pulje skal det finansieres fra?

27. august 2018

7. september 2018

31

I 2016 blev der fremsat en række tanker og ideer omkring Albertslunds kreative centrum, hvor der også blev drøftet mange forskellige interessante tanker. Med henblik på at realisere en række af de overvejelser stilles der følgende spørgsmål:

 

Spørgsmål 1: Hvor store årlige effektiviseringer vil der kunne realiseres ved en organisatorisk sammenlægning mellem musikteatret og biblioteket. Her påtænkes eks. både besparelser rent ledelsesmæssigt, nedbringelse af bemandingen i musikteatret i de timer hvor bibliotektet har åbent med videre.

Spørgsmål 2: Hvor store omkostninger skønner forvaltningen det vil have, såfremt man sammenbyggede biblioteket og musikteatret, således der blev skabt en samlet ’indgang’ og et samlet åbent kulturhus - som også er åbnet ud mod rådhusdammen, således denne inddrages aktivt.

Spørgsmål 3: Vil det være lovligt for kommunen at indgå en samarbejdsaftale med en socioøkonomisk virksomhed som eks. Grennessminde om at drive en kaffebar i et fremtidigt samlet musikteater/bibliotek?

28. august 2018

14. september 2018

37

Der ønskes forslag til lokalisering af Lokalhistorisk Arkiv, herunder om det er muligt at lokalisere sammen med Fængselsmuseet ved Vridsløselille Fængsel?

28. august 2018

20. september 2018

48

Get2sport – jfr.sag på Kultur- og fritidsudvalget ønskes følgende oplyst:

 

a) Hvor mange medlemmer i aldersgruppen har de tre foreninger?

 

b) Hvorfor organisering på stadion og ikke i opgavefællesskab med andre – fx ABC?

 

c) Hvordan sikres et samarbejde med DKE, SSP med mere, hvis vi skal have fat i ”udsatte” unge?

28. august 2018

11. september 2018

49

Kan man bruge adgangskontrol, som bruges de øvrige steder i Albertslund, ekstra opgave til vagten på rådhuset og effektivisering af medarbejdernes opgaver på stadion – dermed spare driftsudgifter til vagt?

28. august 2018

20. september 2018

50

Et provenu ved udlicitering af cafeen på stadion ønskes belyst.

28. august 2018

11. september 2018

51

Tal for bibliotekets anvendelse ønskes oplyst.

28. august 2018

7. september 2018

52

Hvad er status for gennemførelsen af den udvidede åbningstid på hovedbiblioteket, jf. budgetaftalen for 2018.

28. august 2018

7. september 2018

70

Hvilket geografisk område kommer de nuværende brugere af billedskolen primært fra?

6. september 2018

14. september 2018

89

De økonomiske konsekvenser af hæve medlemstilskuddet og udvide målgruppen til de 18-24 årige ønskes belyst.

13. september 2018

20. september 2018


  

Arbejdsmarked og Borger

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

20

Hvad er potentialet og hvor mange kan aktiveres? Gerne opdelt på de forskellige segmenter. Alternativt, hvad forhindre at vi gør som i Greve?

16. august 2018

20. september 2018

26

Der er udfordringer med rettidigheden i Jobcenter Albertslund (jf. kortlægning af sagsmængder og medarbejderressourcer på beskæftigelsesområdet – bilag til budgetkataloget).

 

Hvor langt er vi fra, at nå kravene om rettidighed i beskæftigelseslovgivningen?

27. august 2018

11. september 2018

27

Hvordan kan vi som kommune sætte en målsætning i forhold til antal borgere, der modtager forsørgelsesydelser?

27. august 2018

19. september 2018

28

Hvad er den kvalitative forskel på UU vejledningen og intentionerne i den nye lovgivning om FGU?

 

Det ønskes også at få forskellen kvantificeret hvis muligt

27. august 2018

14. september 2018

29

Hvad vil den samlede gevinst være ved at flytte én borger fra passiv forsørgelse til ordinær beskæftigelse?

 

Der ønskes skønsmæssige beregninger ud fra scenarier der knytter sig til forskellige ledighedsgrupper fx uddannelsesparate unge under 30 år, langtidsledige osv.

27. august 2018

14. september 2018

36

Det ønskes oplyst, hvordan man kan måle effekten af mentorernes indsats – fx ift om borgeren kommer i uddannelse, job eller på færre ydelser.

28. august 2018

14. september 2018

63

Hvad er mentorernes funktion og hvad er formålet med og effekten af indsatsen?

6. september 2018

12. september 2018

65

Vedr. Jobcenteret. De økonomiske ressourcer ved brug af anden aktør ønskes belyst set i forhold til den del af opgaverne der varetages af kommunalt ansatte (gerne opdelt på de enkelte områder). Desuden ønskes beskrevet hvordan det kommunale tilsyn på området sikres, og hvad denne indsats koster.

6. september 2018

19. september 2018

66

1. Hvordan påvirker det Albertslund Kommune, at der er indgået en aftale om ændringer på refusionen på beskæftigelsesområdet?

2. Hvordan håndterer Albertslund Kommune, at kommunerne tilskyndes til at anvende virksomhedsrettede tilbud?

6. september 2018

14. september 2018

69

Kan det bekræftes, at hvis der skiftes leverandører af mentorer, vil eksisterende forløb for den enkelte borger som udgangspunkt blive afsluttet at ekisterende mentor?

6. september 2018

14. september 2018

78

Vi ønsker en vurdering af, hvad det netop indgående forlig på området forventes at betyde for den fremadrettede indesats og evt. ændringer i resursebehov?

6. september 2018

14. september 2018

82

Ungestrategien bør omfatte beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge. Hvad koster det, at indarbejde beskæftigelsestilbud fx strakstilbud i strategien til uddannelsesparate unge? Der ønskes beregning af omkostningen ved forskellige antal/andele uddannelsesparate unge.

7. september 2018

19. september 2018

88

Kan opgaven med mentorer løses mere effektivt in-house ved f.eks. at ansætte 7-8 medarbejdere?

13. september 2018

19. september 2018

93

Hvor stor en besparelse ligger der i helt at droppe kravet om lægeerklæringer på jobcenteret?

18. september 2018

19. september 2018

 

 

 

                     

Miljø &  Teknik

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

1

Prioriteringen af midler i trangfølgeplanen for asfaltarebejder sker ud fra en teknisk vurdering af belægningens tilstand. I planen for 2018 ligger vurderingerne mellem 9-18 (dårlig). Hvad vil udgifterne være samlet og årligt hvis alle veje og stier bliver istandsat til niveau 9 over en 5 årig periode?

12. juni 2018

23. august 2018

2

Hvad koster det at etablere lys på indkørslen – den sidste del af strækningen, til Roskilde Kro og lys på parkeringspladsen foran kroen?

12. juni 2018

16. august 2018

 

5

Spørgsmål til forvaltningen i relation til kommunens certificeringer og mærkeordninger.

 

·         Hvor mange certificeringer og mærkeordninger er kommunen tilsluttet?

·         Hvilke er disse?

·         Hvad er de direkte omkostninger til hver af disse på årlig basis? (direkte omkostninger, timer forbrugt på recertificeringer, compliance m.v.)

·         Hvad er de direkte målbare økonomiske gevinster ved hver af disse?

 

1. september 2018

14. september 2018

6

Spørgsmål til forvaltningen i relation til parkeringspladser ved stationen der er egnet til pendling.

 

·         Hvor mange parkeringspladser er der i umiddelbar nærhed af stationen, som har en parkeringstidsafgrænsning, som gør det muligt at parkere, tage s-toget et sted hen og arbejde en fuld normal arbejdsdag?

·         Hvor høj en belægning er der på disse parkeringspladser?

·         Vurderer forvaltningen, at pendlere med en høj grad af sikkerhed kan finde en egnet parkeringsplads?

·         Hvilke muligheder er der for at tilvejebringe supplerende pendlerparkeringspladser? 

·         Hvad er omkostningerne i forbindelse hermed?

·         Hvor mange af de eksisterende parkeringspladser er reserveret til el-biler og har ladestandere tilknyttet?

·         Hvad er mulighederne og omkostningerne i forbindelse med at tilvejebringe flere el-bils egnede parkeringspladser?

·         Hvor mange af de eksisterende parkeringspladser er reserveret til delebilsordninger?

·         Hvad er mulighederne og omkostningerne i forbindelse med at reservere parkeringspladser til disse?

 

 

31. juli 2018

3. september 2018

7

Der eksisterer i dag mange blinde stikveje ind til private boligforeninger og grundejerforeninger, hvor vejen er offentlig.

 

·         Hvorledes ser forvaltningen de lovmæssige muligheder for at privatisere disse veje? (evt. over en længere årrække)

·         Har forvaltningen noget overblik over, hvor mange veje og/eller meter veje der i givet fald kunne privatiseres?

·         Hvad vil de økonomiske konsekvenser være for kommunen ved privatiseringer? (hvis ikke det kan anslås totalt set, så gerne med angivelse i mindre enheder som eks. Per meter. )

 

31. juli 2018

3. september 2018

13

Der er i Albertslund udfordringer for beboerne, som ikke råder over egen parkeringsplads, at få adgang til ladning af el-bil, ligesom at der er meget få ladestandere tilgængeligt på offentligt areal i nærheden af folks arbejdspladser og boliger.

 

Spørgsmål til forvaltningen.

·         Hvor mange ladestandere til el-biler er der pt. givet tilladelse til opsætning af i Albertslund?

·         Hvor mange ladestandere er etableret på intiativ fra de private udbydere af el-bil infrastruktur (clever m.fl.)?

·         Hvor mange er faciliteret af kommunen? Hvad har modellen været (er det private udbydere som har leveret standeren, mens kommunen har leveret kablingen?) – Hvad har kommunens omkostninger været per stander?

·         Vil det være lovligt for kommunen at indgå aftaler med private ejerforeninger, samt almennyttige selskaber, om at kommunen faciliterer processen med at tilvejebringe ladstandere som opsættes på disse ejerforeningers parkeringspladser? (Hvis disse parkeringspladser kan benyttes af alle)

·         Såfremt kommunen gennemfører et udbud (evt. rammeudbud) for at sikre en leverandør af laderstandere på tværs af byen, hvad vil procesomkostningerne være forbundet herved?

·         Såfremt der gennemføres et kommunalt rammeudbud, hvor levering, tilslutning og montering af laderne, samt elinstallatins- og gravearbejde er samlet på en leverandør – hvor længe vurderes det, at aftalens løbetid skal være på den enkelte stander for at det er omkostningsneutralt for kommunen? (10 år?)

 

 

Der henvises i øvrigt til følgende baggrundsdokumenter: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Transport/ens054.pdf

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/7/9/1794098-2616877-1-pdf.pdf

31. juli 2018

3. september 2018

16

I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner og en bestemt model for opgørelse af ledigt gulvareal, hvor det kun er reelt gulvareal til brug for ophold af børnene fraregnet nagelfast inventar, hvilelejer m.v.

 

Kvalitetsniveau C: Et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver.


Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m
2 pr. barn i vuggestuer og 3,5 m2 pr. barn i børnehaver.

Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum.

 

Med udgangspunkt i dette stilles følgende spørgsmål:

 

·         Det ønskes oplyst pr. institution, hvor meget gulvplads der er henholdsvis pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Dette tal ønskes opgivet på baggrund af det faktiske antal børnehavebørn/vuggestuebørn indskrevet pr. institution – gerne i form af et gennemsnit for en længere periode.

·         Det ønskes oplyst for hver institution, hvorvidt denne overholder kvalitetsniveau A, B, C eller ingen af niveauerne.

·         For hver institution der ikke lever op til minimum niveau B ønskes det oplyst, hvor mange pladser/enheder den pågældende institution skal reduceres med, således man kan sikre kvalitetsniveau B som minimum overholdes.

·         For hver institution der ikke lever op til niveau A ønskes det oplyst, hvor mange pladser/enheder denne skal reduceres med, således at der kan sikres aktivitetsrum der kan bringe institutionen op på niveau A.

·         Vil det samlede antal kvardratmeter i Albertslunds institutioner kunne opfylde kravene til niveau A?

 

6. august 2018

16. august 2018

 18

1. Har Sydskolen anden anvendelse end til musikskolen?

 

2. Har forvaltningen planlagt eller planlægger anden anvendelse af Sydskolen?

 

3. Hvor store er kommunens forventede årlige omkostninger til drift, vedligehold og fornyelse til Sydskolen når man ser på de næste 10-15 år?

 

4. Hvad er forvaltningens forventninger til proveneu, såfremt kommunen sælger Sydskolen med bygninger alternativt river Sydskolen ned og sælger grunden?

 

6.  august 2018

12. september 2018

21

1.             Etablering af surfing faciliteter i rådhusdammen. I Munchen har man etableret faciliteter som giver mulighed for at surfe på ’bølgen’. Dette vil være eneste sted i København og omegn hvor man ville kunne surfe. Det vil uden tvivl give Albertslund positiv omtale og tiltrække folk til byen og dermed skabe liv.

16. august 2018

11. september 2018

22

2.       Udskiftning af alle skilte inden for en kort periode, hvad koster det? Vi skal undgå at skiltene skiftes over en lang periode på flere år. Byinventaret skal vedligeholdes så byen kan fremstå attaktiv. Det drejer sig om bænke, skraldespande, stier, buske og plantekummer. 

16. august 2018

19. september 2018

45

3.       Det ønskes belyst, hvad driftsudgiften vil være ved at etablere busbetjening af Herstedvestervej ( fra Roskildevej) og videre til Stadion. Der tages udgangspunkt i 29 minutters drift.

28. august 2018

12. september 2018

46

4.       De økonomiske og betjeningsmæssige konsekvenser af at nedlægge linie 149 ønskes kort belyst.

28. august 2018

11. september 2018

47

5.       Driftsudgiften ved at etablere en servicebus a la den i Glostrup ønskes belyst, herunder fordele og ulemper ift betjening af borgerne.

28. august 2018

11. september 2018

59

Lejer Albertslund Kommune ”Grønt stop”-lokalet ved Albertslund Station?

6.       Hvis ja, hvad er vores intention ved at leje det?

29. august 2018

7. september 2018

67

På baggrund af forslaget om tilpasning af normering i plejeboliger (6.2) ønskes en oversigt over sygefraværet og resultatet af trivselsundersøgelsen i foråret 2018. Og i relation hertil, hvordan skal normeringen være på de nye plejeboliger i Albertshøj etape 3?

6. september 2018

20. september 2018

83

Hvad koster det, at trafiksanere Roholmsvej tilsvarende/sammenhængende med trafiksaneringen på Trippendalsvej? Trafiksaneringen bør tilstræbe, at farten bliver sænket til de lovlige 50 km/t. evt. at der laves et bump el.lign. hvis nødvendigt i den ende af strækningen der støder op til Stensmosevej. Der er tale om strækningen mellem Stensmosevej og Trippendalsvej.

7. september 2018

14. september 2018

87

Er der et specifikt område inden for rammen, hvor man kan spare de 800.000?

13. september 2018

20. september 2018

92

Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik. Forvaltningen må uddybe, hvorfor de ikke mener de kan gøre som forslået af konsulentvirksomheden, men i stedet peger på andre områder

14. september 2018

UDGÅET

95

Hvor mange % af kommunens opgaver på det tekniske område er udliciteret? Kan forvaltningen give et skøn på en muligvis gevinst, hvis vi i højere grad konkurrenceudsætter opgaverne på det tekniske område?

20. september 2018

25. september 2018

96

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i en et—årig forsøgsperiode kun få leveret varer til rådhuset med elbiler. Virksomheden Citylogistik skal stå bag den miljøvenlige varelevering fra 1. september. Og udover deres biler er eldrevne, samler de også varerne på et lager uden for byen tæt på en motorvej, så de på den måde kan undgå at levere lidt varer mange gange dagligt, men flere varer ad gangen. Hvad vil en tilsvarende ordning koste i Albertslund Kommune?

25. september 2018

27. september 2018

 

 

Drift & Service

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

33

Forvaltningen bedes anslå et provenu ved udlicitering af den samlede kommunale vinduespolering.

28. august 2018

12. september 2018

34

Forvaltningen bedes redegøre for fordele/ulemper, herunder økonomiske, ved at den beskrevne robotteknologi leases?

28. august 2018

14. september 2018

35

Der ønskes en beskrivelse af hvilke funktioner, der nye bygning skal indeholde? 

 

Der ønskes en uddybning af, hvorfor bygningen er prissat til 3.mio. kr?

28. august 2018

12. september 2018

 

 

Område: Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler & Uddannelse

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

11

Der blev sidste år stillet et par spørgsmål i relation til skoleforvaltningen jf. sags nr.: 00.30.04-S00-36-17 under overskriften ”Budgetspørgsmål 32 & 33 til budget 2018 – Ansatte i skoleforvaltningen & Frigivelse af midler i skoleforvaltningen”

Spørgsmål til forvaltningen.

·         Er svarene fortsat gældende eller er der ændringer til disse?

·         Hvis der er ændringer – vil forvaltningen da opdatere svarene fra dengang til at afspejle nuværende situation?

 

 

31. juli 2018

16. august 2018

24

Der ønskes en opgørelse over konsulenter tilknyttet folkeskolerne i Albertslund, dels over dem der sidder på Rådhuset og dels over dem der sidder på skolerne.
Det er ikke så meget deres navne jeg er interesseret i, men derimod vil jeg gerne vide hvad de beskæftiger sig med, hvor mange timer de er ansat og hvad de koster hver især.

 

En tilsvarende opgørelse ønskes på dagtilbudsområdet og på SFO samt klubberne.

Hvis der ikke er tid til det hele, vil jeg gerne have Folkeskolerne som 1. prioritet.
Endvidere vil jeg gerne bede om en opgørelse over det voldsomme underskud der er opstået i PPR.

Supplerende vil vi gerne have oplyst hvor meget af de enkelte konsulenters arbejdstid der bruges på skolerne. 

 

21. august 2018

7. september 2018

42

Konsekvenserne af besparelsen ønskes yderligere beskrevet, herunder ift elever og lærere.

28. august 2018

14. september 2018

43

Det ønskes oplyst, hvorfor videnscentret ikke bringes til at virke efter sit formål.

28. august 2018

14. september 2018

44

Der ønskes en uddybning af, hvorfor der ikke er behov for UP-klassen. Er der altid et relevant tilbud i det nye FGU-system for vores unge?

28. august 2018

7. september 2018

60

Hvor stor en del (i kroner) af den understøttende undervisning eer bundet jf. lovgivningen og hvad vil det koste at konventere den understøttende undervisning (så langt som det er muligt) til 2 voksne i undervisningen?

6. september 2018

19. september 2018

61

Hvor mange undervisningstimer har en lærer, der ikke har andre faglige funktioner? Tallene ønskes opgjort for hvert enkelt skole i kommunen samt det kommunale gennemsnit. Der ønskes om muligt en sammenligning med andre kommuner.

6. september 2018

14. september 2018

68

Forslag 8.6 og 10.3 handler om besparelse på transport dels på skoleområdet og dels det sociale område. Er det muligt at lægge midlerne sammen til en pulje og skabe mere fleksibilitet i anvendelsen?

6. september 2018

19. september 2018

72

Har man kunnet registrere en større søgning til SFO efter at skolerne har fået mulighed for at afkorte skoledagene?

6. september 2018

12. september 2018

73

Der opereres med et undervisningstimetal som for Albertslund er 742 i snit. Hvor stor en del af lærerne i det tal, er hhv nyuddannet og lærer over 60 år, som jo har et reduceret timetal. Hvor stor en andel udgør disse to grupper, hver for sig af den samlede lærergruppe og kan man sige noget om, hvordan tallene ser ud i de kommuner man sammenligner med? Hvorfor indgår tallene for Brøndby ikke i opstillingen og kan tallene herfra oplyses?

Medgår der i tallene timer opgjort efter det udvidede undervisningsbegreb eller er alle tallene 1 til 1?

 

6. september 2018

19. september 2018

74

Her ser det ud til, at man lader teknisk service indgå to gange med besparelse? Hvad vil det betyde for den samlede service, hvis begge forslag gennemføres inden for teknisk service.

6. september 2018

12. september 2018

75

Er dette en lejrskole alene for d. 10. element eller afholdes den i fællesskab med ungecenteret? Hvis ja, hvilken ramme har ungecenteret for det?
Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik. Forvaltningen må uddybe, hvorfor de ikke mener de kan gøre som forslået af konsulentvirksomheden, men i stedet peger på andre områder.

6. september 2018

14. september 2018

76

Hvorfor vælges et tal på 54 i stedet for de 50? Ude fra set, ser det ud som om, at målet har været at opnå en besparelse på ½ mio. kroner. Hvilke faglige vurderinger ligger der til grund for lige dette tal?

6. september 2018

12. september 2018

77

Hvad har den historiske begrundelse været for flere midler til klubberne end SFO været?

6. september 2018

11. september 2018

79

I opgørelsen for Ungecenterets større forbrug end sammenlignelige centre, kunne vi godt tænke os at få oplyst, om der i det beregnede tal også indgår heltidsundervisning, eller er det alene fritidsundervisning?

7. september 2018

12. september 2018

80

Hvor mange penge bruges der på honorarer til eksterne konsulenter på Folkeskolerne i Albertslund? Hvor mange timer bruges af lærernes forberedelses og samarbejdstid på at holde møder med og samarbejde med disse konsulenter?

7. september 2018

14. september 2018

86

Såfremt hver lærer i gennemsnit skal undervise 1 time mindre om ugen, hvilken udgift medfører det? Svaret her kan evt baserer sig på tidligere besvarelser.

7. september 2018

12. september 2018

91

Har nogle af klubberne særlig udgifttunge opgaver som slår igennem i gennemsnitsberegningen – og i givet fald hvor meget?

13. september 2018

19. september 2018

 

 

 

Dagtilbud

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

10

Bl.a. Aahus, Gladsaxe og Odense Kommune har indført en orlovsret for familier der benytter dagtilbud, hvorved man som forældre kan tage sit barn ud (eks. I en periode mellem 2 og 8 måneder), hvorefter barnet har ret til at vende tilbage til tilbuddet. Dette vil typisk være i forbindelse med længere rejser, sygdom, barsel, forældreorlov med videre.

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/orlov-fra-pasning

https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=66142

https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Orlov-og-udmeldelse.aspx

 

 

Spørgsmål til forvaltningen.

·         Baseret på erfaringer fra andre kommuner, hvad vil det kræve at indføre tilbuddet i Albertslund?

·         Baseret på erfaringer fra andre kommuner, hvilke omkostninger vil dette medføre for Albertslund Kommune?

·         Baseret på erfaringerne fra andre kommuner, vil indførelsen af sådant tilbud have negative konsekvenser for det enkelte tilbud? (eks. Budget) – og hvorledes kan disse imødekommes.

·         Baseret på erfaringerne fra andre kommuner, hvilke gevinster vil det så være for kommunen og borgerne ved at indføre et sådant tilbud?

 

 

31. juli 2018

7. september 2018

15

·         Hvilke af kommunens dagtilbud er de meste søgte af forældrene i 2018? (altså, hvor forældrene angiver eksplicit ønsker et dagtilbud – sagt på en anden måde, hvilke er mest populære?)

·         Såfremt det er muligt ønskes oplysningerne suppleret med, hvilke prioritet forældrene tilægger de enkelte dagtilbud når de søger.

·         Hvorledes er forholdet mellem søgning og størrelserne på institutionerne (i antal enheder)?

6. August 2018

6. september 2018

16

I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner og en bestemt model for opgørelse af ledigt gulvareal, hvor det kun er reelt gulvareal til brug for ophold af børnene fraregnet nagelfast inventar, hvilelejer m.v.

 

Kvalitetsniveau C: Et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver.


Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m
2 pr. barn i vuggestuer og 3,5 m2 pr. barn i børnehaver.

Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum.

 

Med udgangspunkt i dette stilles følgende spørgsmål:

 

·         Det ønskes oplyst pr. institution, hvor meget gulvplads der er henholdsvis pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Dette tal ønskes opgivet på baggrund af det faktiske antal børnehavebørn/vuggestuebørn indskrevet pr. institution – gerne i form af et gennemsnit for en længere periode.

·         Det ønskes oplyst for hver institution, hvorvidt denne overholder kvalitetsniveau A, B, C eller ingen af niveauerne.

·         For hver institution der ikke lever op til minimum niveau B ønskes det oplyst, hvor mange pladser/enheder den pågældende institution skal reduceres med, således man kan sikre kvalitetsniveau B som minimum overholdes.

·         For hver institution der ikke lever op til niveau A ønskes det oplyst, hvor mange pladser/enheder denne skal reduceres med, således at der kan sikres aktivitetsrum der kan bringe institutionen op på niveau A.

·         Vil det samlede antal kvardratmeter i Albertslunds institutioner kunne opfylde kravene til niveau A?

 

6. august 2018

16. august 2018

 17

·         Hvor stor en procentdel af medarbejderne på kommunens børnehaver og vuggestuer er pr. 2018 uddannet pædagoger?

 

·         KORA udarbejdede i 2016 en undersøgelse baseret på 2014 tal, som viste at Albertslund havde 5,7 børnehavebørn pr. voksen eller 3,3 vuggestuebørn pr. voksen (se kildemateriale nedenfor.) Hvorledes er de aktuelle tal i Albertslund Kommune?

 

·         Hvad vil den dirkte omkostning være, såfremt der skulle gennemføres en minimumsnormering der hedder 3 børn pr. voksen på 0-2 års området og 6 børn pr. voksen på 3-5 års området (svarende til BUPLs forslag til minimumsnormering)

 

·         Hvad vil den dirkte omkostning være, såfremt der skulle gennemføres en minimumsnormering der hedder 2,5 børn pr. voksen på 0-2 års området og 5 børn pr. voksen på 3-5 års området (svarende til BUPLs anbefalinger)

 

·         Er der lovgivningsmæssigt hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve normeringerne for udvalgte institutioner? Og herunder fastsætte en højere forældrebetaling?

 

6. august 2018

14. september 2018

32

Der er en lang række kommuner, som yder tilskud til pasning af eget barn i førskolealderen.

 

Jf. refererede artikel fra DR er der per 2017 tale om 39 kommuner, som yder tilskud til forældres pasning af eget barn jf. Dagtilbudslovens §86-91. Dette er en mulighed i forlængelse af den allerede eksisterende ret til, at man kan modtage tilskud til at andre passer ens barn.

 

Der ydes i snit 5530 kr. per måned til pasning af eget barn i de 39 kommuner. Der differentieres mellem tilskuddet til børn i vuggestuealderen eller børnehavealderen. En kommune kan således eksempelvis yde  7.500 kroner pr. måned for børn under 3 år og 3.900 kroner pr. måned for børn på over 3 år og til skolestart.

 

Dagtilbudsloven stiller en række konditioner for at man kan modtage tilskuddet, eksempelvis:

 

·         Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet

·         Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØSborgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen

·         Ansøgeren må være genstand for hjælpeforanstaltninger efter §52 i Lov om Social Service.

 

En kommune som Langeland har endvidere opsat et krav om, at forælderen skal:

 

 

“kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til

 at kunne udvikle dit barns sproglige kompetencer i dansk. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation.”

 

 

Tilskuddet kan gives for en periode mellem 8 uger og 1 år af gangen - og man kan maksimalt modtage 3 tilskud samtidig.

 

På baggrund af ovenstående stilles følgende spørgsmål:

 

Spørgsmål 1: Vurderer forvaltningen, at det er lovligt at opstille et sprogkrav som det er gjort i Langeland Kommune, således dette også kunne benyttes i Albertslund Kommune?

 

Kommunalbestyrelsen kan jf. Dagtilbudsloven fremrykke den obligatorisk sprogvurdering af børn der ikke benytter et dagtilbud fra 3 års alderen til 2 års alderen for at vurdere om barnet har behov for sprogstimulering.

 

Spørgsmål 2: Vurderer forvaltningen at denne bestemmelse eller andre bestemmer ville kunne benyttes til at sikre, at der ikke ydes tilskud til hjemmepasning af børn fra 2 års alderen, som af sociale eller integrationsmæssige årsager har behov for at modtage den nødvendige sprogstimulering i et af kommunens dagtilbud?

 

Hvis der kan svares ja til spørgsmål 1 eller spørgsmål 2, ønskes følgende spørgsmål besvaret:

 

Spørgsmål 3: Hvor stor en månedlig besparelse ville der være for kommunen, hvis et barn i børnehavealderen hjemmepasses og forældrene modtager et tilskud på eksempelvis 3.900 kr.

 

Spørgsmål 4: Hvor stor en månedlig besparelse ville der være for kommunen, hvis et barn i vuggestuealderen hjemmepasses og forældrene modtager et tilskud på eksempelvis 7.500 kr.

 

Spørgsmål 5: Vil introduktion af tilskud til hjemmepasning potentielt set kunne medvirke til, at

der ikke vil være behov for nybygning, udvidelse eller overbelægning af dagtilbudsinstitutioner i Albertslund?

28. august 2018

20. september 2018

53

Hvor stor en besparelse vil det give at afskaffe alt engangservice i de kommunale institutioner?

29. august 2018

19. september 2018

71

Er det korrekt forstået, at børn på denne ordning, indgår i det samlede børnetal i institutionens normering. Er det tillige korrekt forstået, at disse børn teknisk set optager en hel plads på trods af, at de kun er indskrevet 30 timer?

6. september 2018

14. september 2018

 

 

 

 

 

Sundhed, Pleje og Omsorg

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

38

Det fremgår af forslaget, at forvaltningen forudser et stigende antal borgere, der søger om kørsel som personligt tillæg. Har man en vurdering af, hvor mange og hvilke økonomiske konsekvenser det har?

28. august 2018

14. september 2018

39

Konsekvenserne af en halvering af den stipulerede besvarelse ønskes belyst.

 

28. august 2018

19. september 2018

40

Provenu ved at hæve egenbetalingen til 40 kr. pr. dobbelttur ønskes oplyst.

28. august 2018

14. september 2018

41

Der ønskes forslag til anden besparelse inden for genoptræningen/

ergoterapien, hvor hjemmevejledningen ikke berøres.

28. august 2018

19. september 2018

90

Kan størrelsen af vikarudgifter til sosuområdet på institutionen oplyses og hvor meget udgør udgifterne af den samlede lønsum på området?

13. september 2018

19. september 2018

 

 

Social & Familie

 

 Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

3

Hvad vil det koste, at bringe ventetiden ned på 3 måneder? – under de i dag kendte forudsætninger og antal indstillinger?

19. juni 2018

7. september 2018

8

Hvilke omkostninger og pratiske komplikationer vil der være tilknyttet til en samlet løbende vaccinationsindsats, hvor følgende gøres til en del af den løbende drift.

 

·         At sundhedsplejen skærper informationen og deler skriftlige materialer ud til alle småbørnsfamilier, som de tidligere har gjort jf. forvaltningens emner.

·         At der spørges ind til vaccination jf. børnevaccinationsprogrammet ved indmeldelse via. pladsanvisningssystemet ved start i dagtilbuddet på lige fod ned skolesundhedsplejens tiltag ved start i skole. Herunder at sundhedsplejen aktivt kontakter de familier hvor børnevaccinationsprogrammet er oplyst som ikke fulgt med henblik på at oplyse om konsekvenserne herved for barnet og andre børn, som ikke kan følge programmet.

·         At et udsnit af medarbejderne i kommunens dagtilbud efteruddannes i fordele og ulemper ved børnevaccinationsprogrammet, samt at medarbejderne indgår i en samlet indsats i samspil med sundhedsplejen i forhold til de familier hvor vaccinationen er fravalgt.

·         Kan forvaltningen se alternative virkemidler, som kan styrke tilslutningsgraden ønskes disse også beskrevet med komplikationer og følgeomkostninger

 

31. juli 2018

12. september 2018

9

Der er samfundsmæssige konsekvenser når et barn får skoldkopper, hvilket også er årsagen til, at skoldkoppevaccinationen indgår i børnevaccinationsprogrammet i de fleste af de lande vi normalt sammenligner os med.

 

I Danmark indgår det dog ikke per automatik, men det er muligt for familier at henvende sig til egen læge og købe vaccinationen. Dette er dog ikke en mulighed de fleste læger eller familier er opmærksomme på. Konsekvensen heraf er tabt arbejdsfortjeneste, tabt skatteindtægt, samt markant ulempe for børnefamilier der bliver ramt heraf.

 

Spørgsmål til forvaltningen.

·         Vil det være lovligt for kommunen at tilbyde gratis skoldkoppevaccination til børn eks. 1 til 10 år?

·         Hvis ja, hvad er forvaltningens forventninger til omkostninger herved?

·         Ser forvaltningen mulighed for at få tilskud fra forsøgspuljer, regionstilskud eller forhandlede rabatter?

 

Hvilke samfundsmæssige gevinster ser forvaltningen ved at tilbyde en sådan vaccination til børn i Albertslund – eks. Reduceret tabt arbejdsfortjeneste og nedsat skatteindtægt, gevinst for virksomheder, familier med videre. (Her sigtes ikke alene på Albertslund Kommunes genvinster) 

31. juli 2018

23. august 2018

 14

Tal fra KL viser, at andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose er mere end fordoblet fra 2010 til 2017 (se kildemateriale nedenfor)

 

1.     Svarer dette efter forvaltningens opfattelse overens med udviklingen i Albertslund?

2.     Hvorledes afspejler der sig i kommunens udgifter til børn og unge med diagnoser?

3.     Hvad vil den forventede besparelse være per år, såfremt man kunne bringe antallet ned til 2010 niveau? 

 

 

Kildemateriale:

http://www.kl.dk/Momentum/Andelen-af-born-og-unge-med-en-psykiatrisk-diagnose-fordoblet-pa-fa-ar-id236192/

 

6.  August 2018

19. september 2018

81

1.     Hvad vil det koste at renovere tandklinikken på Egelundskolen?

 

2.     Hvis tandklinikken ikke bliver renoveret ønskes svar på:

 

a) er der kapacitet på de øvrige tandklinikker til eleverne fra Egelundsskolen?

B) hvad er de aktuelle erfaringer med, at Egelundsskolens elever bliver behandlet på Herstedlund Skole?

C) giver dette en driftsbesparelse?

 

7. september 2018

19. september 2018

84

Som en del af en styrket tidlig indsats, ønskes det belyst, hvor mange yderligere personaleresurser, der vil være brug for i sundhedsplejen , dels inden fødslen fx opsøgende arbejde 100 dage før fødsel og op til 3 år efterfølgende. Der ønskes en specifik vurdering af beløbet for de 100 dage inden fødslen.                

7. september 2018

20. september 2018

85

Såfremt hver institution skal have en Familierådgiver ala Lindegården, hvilke udgifter vil det medføre til personale?

7. september 2018

25. september 2018

 

 

 

Den Kriminalpræventive Enhed

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 

 

 

Sekretariat for Byudvikling og Erhverv

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

23 

Der skal ansættes to ekstra ressourcer til aflastning og forstærkning af virksomheds kontakten. I dag har vi kun en ressource og der sker en masse på området og der skal ske mere. To ressourcer til håndtering af erhvervskontrakten og til sikring af ’fast track’ for henvendelser fra virksomhederne. Nyt erhvervsblad som fortæller om udviklingen inden for kommunens byudvikling. Derudover skal Regionens erhvervsudvikling nævnes herunder Letbanen.  

16. august 2018 

14. september 2018

 

 

 

Sekretariat for Politik og Ledelse

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

54

Hvad koster mødeforplejningen for kommunalbestyrelsen og udvalgene, inklusiv lønninger, forbrug mv.?

29. august 2018 

14. september 2018

 

 Økonomi og Stab

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

12

Det fremgår af borgerrådgiverens beretning, at der er en stigning i antallet af henvendelser og klagesager, ligesom at det forlydes fra borgere med kontakt til borgerrådgiveren, at denne har mange sager og har meget travlt.

 

Spørgsmål til forvaltningen.

·         Hvad vil omkostningen være til en borgerrådgiver på fuldtid frem for at have en delt borgerrådgiver, som det er tilfældet i dag?

·         Vil en sådan forøgelse af borgerrådgiverens arbejdstid være mulig uden at skifte den nuværende borgerrådgiver ud?

 

31. juli 2018

23. august 2018

30

Hvad er status på monopolbruddet?

 

Hvor mange midler er lagt til side?

 

Hvilke tiltag forventes at skulle finansieres af midlerne og hvornår? Herunder hvad betyder forskydning/forsinkelse i implementeringen af monopolbrudssystemerne?

 

27. august 2018

14. september 2018

55

Hvad koster det at oprette en digital borgerportal med NEM ID log-in?

29. august 2018

20. september 2018

56

Hvad ville det koste at give alle 18-årige en interrail billet i fødselsdagsåret?

29. august 2018

14. september 2018

57

Hvor mange stillinger/årsværk regner man med, at digitaliseringen erstatter i 2019, og hvad er besparelsen?

29. august 2018

25. september 2018

58

Hvilke konsekvenser ville det have at frigive én medarbejder fra hver forvaltning til andre og nye opgaver?

29. august 2018

20. september 2018

62

Er forslag 6.1 og 6.3 (henholdsvis afskaffelse af kørsel og indførsel af fuld egenbetaling til kørsel) i strid med handicapkonventionen?

6. september 2018

19. september 2018

64

På side 8 i bilaget til budgetkataloget er opbremset 10 politiske beslutninger/projekter der har betydning for udgiften til administration, nemlig miljøcertificering, agendacenter, bibliotek (sådan et har alle kommuner vist!) og rækken fortsætter til og med indsats mod socialt bedrageri. Vi vil gerne have forvaltningens skøn over hvor store økonomiske ressourcer til administration de enkelte indsatser indebærer.

 

I forlængelse af dette ønskes en opgørelse over kommunens udgifter til DOLL, oppdelt i administrative udgifter og øvrige udgifter.

6. september 2018

27. september 2018

94

Hvad er den årlige kommunale udgift på det samlede kommunale område (herunder også idrætsanlæg, skoleforvaltning mv.) på møde, hotel og konference aktiviteter (eksklusiv KL’s topmøde, KØF o.lign.)?

 

-       By, Kultur & Fritid

-       Arbejdsmarked & Borger

-       Miljø & Teknik

-       Drift & Service

-       Skole & Uddannelse

-       Dagtilbud

-       Sundhed, Pleje & Omsorg

-       Social & Familie

-       Økonomi & Stab

18. september 2018

20. september 2018

95

Hvor mange % af kommunens opgaver på det tekniske område er udliciteret? Kan forvaltningen give et skøn på en muligvis gevinst, hvis vi i højere grad konkurrenceudsætter opgaverne på det tekniske område?

20. september 2018

25. september 2018

 

Bilag

1 BS 1 - Vedligeholdelse af veje og stier BS 1 - Vedligeholdelse af veje og stier
2 BS 2 - Etablering af lys ved Roskilde Kro BS 2 - Etablering af lys ved Roskilde Kro
3 BS 3 - PPR Ventetid BS 3 - PPR Ventetid
4 BS 4 - Ekstra fold på Albertslund Ridecenter BS 4 - Ekstra fold på Albertslund Ridecenter
5 BS 5 – Certificeringer og mærkeordninger BS 5 – Certificeringer og mærkeordninger
6 BS 6 Parkeringspladser til pendling BS 6 Parkeringspladser til pendling
7 BS 7 - Privatisering af stikveje til private boligforeninger BS 7 - Privatisering af stikveje til private boligforeninger
8 BS 8 - Børnevaccinationsprogrammet i Albertslund BS 8 - Børnevaccinationsprogrammet i Albertslund
9 BS 9 - Tilbud om skoldkoppevaccinationen BS 9 - Tilbud om skoldkoppevaccinationen
10 BS 10 - Indførelse af ret til orlov i dagtilbud BS 10 - Indførelse af ret til orlov i dagtilbud
11 BS 11 - Decentralisering af skoleforvaltningen BS 11 - Decentralisering af skoleforvaltningen
12 BS 12 - Borgerrådgiveren BS 12 - Borgerrådgiveren
13 BS 13 - Etablering af el-bil standere BS 13 - Etablering af el-bil standere
14 BS 14 - Børn og unge med diagnoser BS 14 - Børn og unge med diagnoser
15 BS 15 - Kommunens dagtilbud søgning BS 15 - Kommunens dagtilbud søgning
16 BS 16 - Kommunens dagtilbud fysisk plads BS 16 - Kommunens dagtilbud fysisk plads
17 BS 17 - Kommunens dagtilbud antal personale BS 17 - Kommunens dagtilbud antal personale
18 BS 18 - Sydskolen BS 18 - Sydskolen
19 BS 19 - Fast økonomisk støtte til Kulturhuset Birkelundgaard BS 19 - Fast økonomisk støtte til Kulturhuset Birkelundgaard
20 BS 20 - Straks Aktivering BS 20 - Straks Aktivering
21 BS 21 - Surfing i rådhussøen BS 21 - Surfing i rådhussøen
22 BS 22 - Vedligeholdelse af byen BS 22 - Vedligeholdelse af byen
23 BS 23 - Erhvervsområdet BS 23 - Erhvervsområdet
24 BS 24 - Konsulenter tilknyttet Folkeskolerne i Albertslund BS 24 - Konsulenter tilknyttet Folkeskolerne i Albertslund
25 BS 25 - Tilskud til kulturtrappen BS 25 - Tilskud til kulturtrappen
26 BS 26 - Rettidighed i Jobcentret BS 26 - Rettidighed i Jobcentret
27 BS 27 - Målsætning ift til antal borgere på forsørgelsesydelser BS 27 - Målsætning ift til antal borgere på forsørgelsesydelser
28 BS 28 - Forskel på UU vejledningen og FGU BS 28 - Forskel på UU vejledningen og FGU
29 BS 29 - Flytning fra passiv til ordinær beskæftigelse BS 29 - Flytning fra passiv til ordinær beskæftigelse
30 BS 30 - Status på Monopolbrud BS 30 - Status på Monopolbrud
31 BS 31 - Sammenlægning af Biblioteket og Musikteatret BS 31 - Sammenlægning af Biblioteket og Musikteatret
32 BS 32 - Hjemmepasning af børn i Albertslund BS 32 - Hjemmepasning af børn i Albertslund
33 BS 33 - Reduktion af vinduespolering BS 33 - Reduktion af vinduespolering
34 BS 34 - Effektiviseringer på rengøringsområdet BS 34 - Effektiviseringer på rengøringsområdet
35 BS 35 - Sammenlægning af Materialegård og rengøring BS 35 - Sammenlægning af Materialegård og rengøring
36 BS 36 - Udbud af eksterne mentorer BS 36 - Udbud af eksterne mentorer
37 BS 37 - sammenflytning af bibliotek og billedskole BS 37 - sammenflytning af bibliotek og billedskole
38 BS 38 - Kørsel ifm §117 afskaffes BS 38 - Kørsel ifm §117 afskaffes
39 BS 39 - Tilpasning af normering i plejeboliger BS 39 - Tilpasning af normering i plejeboliger
40 BS 40 - Fuld egenbetaling til genoptræning BS 40 - Fuld egenbetaling til genoptræning
41 BS 41 - Reducering af personaleressourcer til hjemmevejledning BS 41 - Reducering af personaleressourcer til hjemmevejledning
42 BS 42 - Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler BS 42 - Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler
43 BS 43 - Nedlæggelse af videnscenter på Egelundsskolen BS 43 - Nedlæggelse af videnscenter på Egelundsskolen
44 BS 44 - Nedlæggelse af UP-klassen BS 44 - Nedlæggelse af UP-klassen
45 BS 46 - Nedlæggelse af Linie 149 BS 46 - Nedlæggelse af Linie 149
46 BS 45 - Busbetjening på Herstedvestervej BS 45 - Busbetjening på Herstedvestervej
47 BS 47 - Driftsudgift ved etablering af servicebus BS 47 - Driftsudgift ved etablering af servicebus
48 BS 48 - Get2Sport BS 48 - Get2Sport
49 BS 49 - Stadion - effektivsering af processer BS 49 - Stadion - effektivsering af processer
50 BS 50 - Provenu ved udlicitering af cafeen på Stadion BS 50 - Provenu ved udlicitering af cafeen på Stadion
51 BS 51 - Tal for bibliotekets anvendelse BS 51 - Tal for bibliotekets anvendelse
52 BS 52 - Status for udvidet åbningstid på biblioteket BS 52 - Status for udvidet åbningstid på biblioteket
53 BS 53 - Engangsservice i daginstitutioner BS 53 - Engangsservice i daginstitutioner
54 BS 54 - Mødeforplejning til KB og udvalg BS 54 - Mødeforplejning til KB og udvalg
55 BS 55 - Digital borgerportal BS 55 - Digital borgerportal
56 BS 56 - Interrail billet BS 56 - Interrail billet
57 BS 57 - Besparelser qua digitalisering BS 57 - Besparelser qua digitalisering
58 BS 58 - Frigivelse af 1 medarbejder fra hver afdeling BS 58 - Frigivelse af 1 medarbejder fra hver afdeling
59 BS 59 - Grønt Stop lokale på stationen BS 59 - Grønt Stop lokale på stationen
60 BS 60 - Understøttende undervisning BS 60 - Understøttende undervisning
61 BS 61 - Årlige undervisningstimer BS 61 - Årlige undervisningstimer
62 BS 62 - Afskaffelse af kørsel BS 62 - Afskaffelse af kørsel
63 BS 63 - Udbud af Mentorer BS 63 - Udbud af Mentorer
64 BS 64 - Opbremsning af 10 Politiske beslutningerprojekter BS 64 - Opbremsning af 10 Politiske beslutningerprojekter
65 BS 65 - De økonomiske ressourcer ved brug af anden aktør BS 65 - De økonomiske ressourcer ved brug af anden aktør
66 BS 66 - Finansieringsomlægning af bekæftigelsesindsatsen BS 66 - Finansieringsomlægning af bekæftigelsesindsatsen
67 BS 67 - Tilpasning af normering i plejeboligerne BS 67 - Tilpasning af normering i plejeboligerne
68 Bilag til BS 67 resultat trivselsmåling Bilag til BS 67 resultat trivselsmåling
69 Bilag til BS 67 Oversigt sygefravær Bilag til BS 67 Oversigt sygefravær
70 BS 68 - Besparelse på transport BS 68 - Besparelse på transport
71 BS 69 - Mentorforløb BS 69 - Mentorforløb
72 BS 70 - Nuværende brugere af billedskolen BS 70 - Nuværende brugere af billedskolen
73 BS 71 - Det samlede børnetal i institutionens normering BS 71 - Det samlede børnetal i institutionens normering
74 BS 72 - Søgning til SFO BS 72 - Søgning til SFO
75 BS 73 - Undervisningstimetal BS 73 - Undervisningstimetal
76 BS 74 - Teknisk service BS 74 - Teknisk service
77 BS 75 - Lejrskole for d. 10. element BS 75 - Lejrskole for d. 10. element
78 BS 76 - Justering af klub ressourcetildeling BS 76 - Justering af klub ressourcetildeling
79 BS 77 - Reduktion af driftsbudget til klubber BS 77 - Reduktion af driftsbudget til klubber
80 BS 78 - Jobcenter BS 78 - Jobcenter
81 BS 79 - Ungecenterets forbrug BS 79 - Ungecenterets forbrug
82 BS 80 - Eksterne konsulenter på Folkeskolerne BS 80 - Eksterne konsulenter på Folkeskolerne
83 BS 81 - Tandklinikken på Egelundsskolen BS 81 - Tandklinikken på Egelundsskolen
84 BS 82 - Beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge BS 82 - Beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge
85 BS 83 - Trafiksanere Roholmsvej BS 83 - Trafiksanere Roholmsvej
86 BS 84 - Styrket tidlig indsats BS 84 - Styrket tidlig indsats
87 BS 85 - Familierådgiver ala Lindegården BS 85 - Familierådgiver ala Lindegården
88 BS 86 - Gennemsnitlig 1 times mindre undervisning om ugen BS 86 - Gennemsnitlig 1 times mindre undervisning om ugen
89 BS 87 - Bygningsvedligeholdelsesrammen BS 87 - Bygningsvedligeholdelsesrammen
90 BS 88 - Mentorer BS 88 - Mentorer
91 BS 89 - Puljer mv. BS 89 - Puljer mv.
92 BS 90 - Humlehusene BS 90 - Humlehusene
93 BS 91 - Driftsudgifter klubberne BS 91 - Driftsudgifter klubberne
94 BS 93 - Lægeerkæringer BS 93 - Lægeerkæringer
95 BS 94 - Årlige kommunale udgifter BS 94 - Årlige kommunale udgifter
96 BS 95 - Kommunens opgaver på det tekniske område BS 95 - Kommunens opgaver på det tekniske område
97 BS 96 - Miljøvenlig varelevering BS 96 - Miljøvenlig varelevering
Tilbage til toppen