Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 11. december 2018

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. KB - Forslag fra Enhedslisten til udsatte grupper
3. KB - Forslag fra Alternativet, 50.000 kr. til langtidsledige
4. KB - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed
5. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Projektudviklingsaftale for del af Albertslund Centrum
6. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af masterplan for Albertslund Centrum
7. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af udbudsstrategi for Hyldagergrunden
8. ØU/KB - Udbud og salg af Hjørnegrunden og Stensmosegrunden
9. ØU/KB - Ændring af plejeboligdøre på Albertshøj (bevilling)
10. ØU/KB - Skema B - Gårdhusene AB Vest - Godkendelse
11. MBU/ØU/KB - Navngivning af plads efter tidligere folketingsmedlem og formand for SF, Gert Petersen
12. BSU/ØU/KB - Midler til løft af fagligt svage elever (bevilling)
13. BSU/ØU/KB - Deltidspladser i dagtilbud - Retningslinjer
14. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget 2019 pba. de faktiske elevtal pr.5.9.2018 (bevilling)
15. BSU/ØU/KB - Sprog- og læsehandleplan
16. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen
17. SUS/ØU/KB - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan
18. SUS/ØU/KB - Udmeldelse af Sund By Netværket
19. EBU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2019
20. EBU/BSU/ØU/KB - Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025
21. ØU/KB - Budget til den kommunale ungeindsats (bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Parkering til institutioner i Albertslund Syd
23. MBU/ØU/KB - Smedeland 18 - Afslag på opførelse af ca. 6000 m2 lagerbygning
24. MBU/ØU/KB - Forslag lokalplan 13.7, Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4
25. MBU/ØU/KB - Roskildevej 82-84 - Igangsætning af nyt plangrundlag
26. MBU/ØU/KB - Økonomisk status vedr. nedrivning af Albo og Kongsholmcentret (bevilling)
27. MBU/ØU/KB - Ændringer af vintervedligeholdelse for private fællesveje
28. MBU/ØU/KB - Vinter- og renholdelsesregulativ 2018
29. MBU/ØU/KB - Tilpasning til lavtemperaturfjernvarme i kommunale ejendomme 2019 (Bevilling)
30. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2019 (bevilling)
31. MBU/ØU/KB - Rottehandlingsplan 2019-2021
32. ØU/KB - Vedtægtsændringer - GF Tornegårdsvej 1-49
33. ØU/KB - Sociale klausuler - skærpelse
34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017
35. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Cykelparkering ved Albertslund Station
36. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af arealer til HOFOR
37. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL
38. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af stadiontag
39. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for busholdeplads - tilgængelighed
40. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for broer og bygningsværker 2014
41. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for særlige vedligeholdelsesarbejder i 2015 og 2016
42. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016
43. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015
44. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Kanalgade-projektet
45. BSU/ØU/KB - Anlægsregnskab for klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer
46. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg 2018 (bevilling)
47. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2019 for virksomheders adgang til genbrugsstationer
48. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2019 for Herstedøster Vandværk
49. ØU/KB - Takster 2019 for vand og spildevand - HOFOR
50. ØU/KB - Frigivelse af midler til DIF Get2sport
51. ØU/KB - Opkrævning af kommunens tilgodehavender
52. MBU/ØU/KB - Dispensationsansøgning til etablering af søer i beskyttet naturtype.
53. MBU/ØU/KB - Grønt Danmarkskort, Lokalt Naturråd og Kommuneplanen
54. ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2020
55. ØU/KB - Håndtering af overførselssagen 2018 til 2019
56. ØU/KB - Overførsel af forventet mindreforbrug på Badesøen (bevilling)
57. ØU/KB - Proces for indgåelse af ny bankaftale for kommunens bankforretning
58. ØU - Integrationsrådets formål og fremtid
59. ØU/KB - Vedtægtsændringer Hovedstadens Letbane
60. MBU/ØU/KB - Forlængelse af købsaftale for Roskildevej 90-92

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Danni Olsen (O) havde afbud pga. sygdom.

 

Tina Bodholdt Nielsen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 

Pkt. 11, 16 og 58 udgik af dagsordenen.

 

Dagsorden og indkaldelse af stedfortræder blev godkendt.

 

 

Tilbage til toppen

2. KB - Forslag fra Enhedslisten til udsatte grupper

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om tandpleje til udsatte grupper

Sagsfremstilling

Et af de største sundhedsproblemer for mange kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte er deres tandsundhed. De økonomiske problemer med at finde pengene til tandlægebesøg og forebyggelse gør, at mange får dårlige tænder – det giver en lang række yderligere problemer: Med livskvaliteten, sociale problemer, også i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, samt fører i mange tilfælde til andre sygdomme.

En effektiv indsats på dette område vil derfor ikke blot have stor betydning for de pågældende, men det vil have en stor positiv virkning på folkesundheden – og formentlig også på samfundsøkonomien.

 

Undersøgelsen kunne med fordel lade sig inspirere af den såkaldte ”Herlev-model”, der blev afprøvet i 1990’erne, hvor kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og alderspensionister, der i forvejen er berettiget til kommunalt tilskud til tandbehandling blev omfattet af bl.a. omsorgstandplejen.

Forsøget viste at,

-      tilslutningen til regelmæssig tandpleje blev mere end fordoblet,

-      der skete en forbedring af mundsundheden (mindre ubehandlet caries, færre tandkødssygdomme og bedre protesestatus)

-      tab af tandvæv begrænsedes, så behandlinger fremover bliver mindre omfattende

-      det havde en stor effekt på livskvaliteten

 

Herlev-modellen samt andre forslag til forbedringer af omsorgstandplejen beskrives i dette materiale fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/bilag/52/1412009.pdf

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at Forvaltningen undersøger mulighederne for at udvide omsorgstandplejen til at omfatte alle udsatte i Albertslund. Det undersøges hvad der skal til i form af øget personalekapacitet samt fornyelse og udvidelse af udstyr og faciliteter med henblik på bevilling af de nødvendige midler senest ved budget 2020.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(C) kunne ikke godkende.

Tilbage til toppen

3. KB - Forslag fra Alternativet, 50.000 kr. til langtidsledige

Anledning

Forslag fra Alternativet, 50.000 kr. til langtidsledige

Sagsfremstilling

I 2015 fik Århus Kommune bevilliget 4 mio. kr. af Veluxfonden, til et pilotprojekt hvor langtidsledige med mere end 12 måneders ledighed fik 50.000,- de selv disponerede over – med henblik på at komme i ordinært arbejde.

Projektet går under navnet ”Langtidsledige tager teten” og løber fra 2016 til udgangen af i år (2018)

Projektet blev i 2017 af EU CHANGE programmet, udnævnt til ”Best Practice projekt”

I et notat omhandlende en erfaringsopsamling fremgår det at 32 af de 97 deltagende langtidsledige er kommet ud af kontanthjælpssystemet.

Ligeledes er der flere udtalelser fra langtidsledige og jobkonsulenter, der er positive tendenser.

Ud fra en erfaringsopsamling fra 31. august 2017 konkluderes:

Indsigter fra medarbejdere:

-          Godt med mindre paragrafrytteri og løftede pegefingre

-          Mere medspiller og mere ligeværdigt

-          Jeg støtter og vejleder

-          Dejligt med glade borgere

-          Borgeren sætter dagsordenen.

-          Dem der har været i systemet længe, har aflært at tænke selv og lært jobcenterlogik

Borgernes valg:

-          En del af borgerne ønsker at indkøbe noget, som  i princippet ville kunne bevilliges men som ikke bevilliges pt. På grund af servicerammen. For eksempel kørekort, alternativ terapi mv.

-          En del af borgerne ønsker at starte som selvstændige

Borgerne oplever:

-           At nogle tror på mig og at nogle har tillid til mig

-          At gruppeforløb har en positiv effekt

-          Et boost i deres tro på at kunne få et arbejde

-          Et nyt håb for fremtiden

-          At kunne prøve drømme af, der har ligget i længere tid

-          Et nyt håb for fremtiden

-          At jobkonsulenten endelig kan give dem et tilbud, de kan bruge til noget

-          Noget andet end det kontrollerende system

-          En form for løftestang eller skub

Borgerne har i gennemsnit brugt 43.474,- hvoraf flere blot har brugt midler til fx kørekort.

Den nuværende lovgivning tillader ikke at kommunale penge går til denne type udbetalinger og personlige borgerstyrede budgetter.

 

Bilag og udtalelser:

https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11030065/langtidsledige-faar-50000-kr-og-kommer-i-arbejde/?fbclid=IwAR2lNsbLdQiNe2oZAN5k3BkTztVBL4BtjrxOJisxLcsp4X_UJ5OJElIgdG0
https://www.denoffentlige.dk/fra-kontanthjaelp-til-job-naar-langtidsledige-tager-teten

Indstilling

Alternativet indstiller,

 1. at Albertslund kommune undersøger hvilke fonde der kan søges til lignende tiltag for langtidsledige i Albertslund Kommune, med henblik på udarbejdelse af ansøgning til pilotprojekt.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod at stemme

 

 

Bilag

1 Langtidsledige tager teten Erfaringsopsamling.pdf Langtidsledige tager teten Erfaringsopsamling.pdf
Tilbage til toppen

4. KB - Forslag fra Venstre om principper for ligestillilng og mangfoldighed

Anledning

Forslag fra Venstre om principper for ligestilling og mangfoldighed

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Albertslund hylder vi ligestilling og mangfoldighed. Vi efterlever principper om ligestilling i vores administration og tilrettelægger vores processer og arbejde, så forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af køn, alder, race, religion og seksualitet undgås. 


For at fremme ligestilling og mangfoldighed gøres disse principper til en forudsætning i vores samarbejde med foreninger og organisationer som Albertslund støtter med offentlige tilskud. 

 

Indstilling

Venstre indstiller,

 1. at det er en forudsætning for offentlige tilskud, at foreninger og organisationer ikke forskelsbehandler eller diskriminerer på baggrund af køn, alder, race, religion eller seksualitet.
 2. at såfremt en forening eller organisation dømmes for forskelsbehandling eller diskrimination ved ligebehandlingsnævnet eller anden myndighed, så kræves hele eller dele af det offentlige tilskud tilbage.

 

Beslutning

Borgmesteren foreslog, at sagen sendes til juridisk vurdering i forvaltningen.

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 16 (A, B, V, C, O)

Imod stemte 2 (F)

3 undlod at stemme (Ø, Å)

 

Forslaget var godkendt.

 

Tilbage til toppen

5. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Projektudviklingsaftale for del af Albertslund Centrum

Anledning

Citycon har udarbejdet masterplan med tilhørende miljørapport for en udvikling af del af Albertslund Centrum. Masterplanen angiver en række hovedprincipper for udviklingen, der blandt andet over de kommende år vil tilføre området et større antal boliger, en bygningsstruktur med punktvise høje bygninger og en aktivering af niveauerne i centeret. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af masterplan og miljørapport efter endt høring, skal der tages stilling til, hvordan den videre udvikling af den del af Albertslund Centrum skal forløbe.

Sagsfremstilling

Masterplanen lægger op til, at udviklingsplanen, der selv om den realiseres i etaper og over tid, sker efter de samme hovedprincipper i en helhedsløsning. Der er også en række forhold, der udover størrelsen på arealet giver udviklingsplanen en vis kompleksitet. For eksempel skal parkeringsnormer opfyldes i de enkelte etaper samtidig med, at der fra start skal være en plan for, hvordan parkeringen er løst, når hele centeret er udviklet. Butikker, boliger, kontorer og anvendelser skal også fra tænkes ind i en samlet disponeringsplan med et blik på et bæredygtigt udbud i fremtiden.

 

Masterplanen gælder for de arealer, der ligger nord for Nordmarks Allé, syd for Albertslund Station, øst for Stationsporten og vest for Musikteatret, inklusive del af Vognporten. På arealer, som Citycon og Albertslund Kommune ejer.

 

Albertslund Centrum ApS. har på baggrund af masterplanen ønsket at indgå et mere formaliseret og forpligtende samarbejde med Albertslund Kommune om en udvikling af Albertslund Centrum. Og med baggrund i, at Citycon er ejer af størstedelen af butiksejendommene i masterplanområdet, er det derfor forvaltningens indstilling, at Albertslund Kommune indgår en projektudviklingsaftale med Albertslund Centrum ApS.

 

Projektudviklingsaftale med forkøbsret

Aftalen er en gensidig aftale, der fordrer, at der arbejdes mere konkret med en udvikling af de enkelte delområder i masterplanen gennem disponeringsforslag og skitseprojekter, at der udarbejdes plangrundlag, der muliggør udviklingen og, at der efterfølgende gennemføres en række offentlige udbud af de kommunalt ejede ejendomme.

 

Forkøbsretten betyder, at Albertslund Centrum ApS. har mulighed for at matche det bedste købstilbud på den udbudte ejendom eller erhverve ejendommen til mindsteprisen, hvis der ikke er andre tilbud eller de ligger under den angivne mindstepris. Albertslund Centrum ApS. kan overdrage sin forkøbsret til et 100 % ejet datterselskab, hvor al anden overdragelse kræver samtykke fra Albertslund Kommune.

 

Som modydelse til forkøbsretten skal Albertslund ApS. levere et forslag til hvordan masterplanområdet planlægges disponeret og skitseprojekter for de enkelte delområder eller byggefelter. Derudover også et skitseprojekt for hvordan en ændring af Vognporten ud mellem centeret og musikteater og bibliotek kan se ud.

 

Aftalen omfatter en udvikling af følgende delområder eller byggefelter: 1) 5bs, del af 7000al, 2) 5cb, 5ca, 5dp, 3) 5dr og 4) 5cn. Iht. til afgrænsningen i Masterplan for Albertslund Centrum.

 

Aftalens forløb

Når projektudviklingsaftalen er godkendt og underskrevet af begge parter udarbejder Albertslund Centrum ApS. et disponeringsforslag med udgangspunkt i masterplanens område. Forslaget skal redegøre for, hvordan det afgrænsede område udlægges til boliger, butikker, parkering mv. Og der skal gøres rede for bebyggelsesprocenter, højder og antal etager. Derefter kan Albertslund Kommune udarbejde forslag til en rammelokalplan.

 

Skitseprojekt for det første delområde eller byggefelt skal både danne grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag og for en fastsættelse af en mindstepris for ejendommen, som parterne bliver enige om og som vil fremgå af det efterfølgende udbud. På baggrund af lokalplanforslag og skitseprojekt, kan Albertslund Kommune herefter gennemføre et offentligt udbud og et salg af ejendommen.

 

Der er ikke noget i vejen for, at Albertslund Centrum ApS. kan sende et materiale til kommunen, der gør det muligt at udarbejde både rammelokalplan og lokalplan for det første delområde eller byggefelt. Det er op til Albertslund Centrum ApS., hvornår det aftalte materiale leveres.

 

Der er dog lagt en række tidsbegrænsninger ind i aftalen. Der må ikke gå mere end et år efter, at aftalen er indgået, før parterne er enige om indholdet i disponeringsforslaget. Der skal ligge et godkendt skitseprojekt for det første byggefelt et år efter, at rammelokalplanen er vedtaget. Og kommunen skal igangsætte udbud af et delområde senest et halvt år efter, at lokalplanen er godkendt og upåklaget. Tidsfristerne kan kun forlænges, hvis parterne aftaler det.

 

Andre betingelser i aftalen

Når Albertslund Kommune udbyder de enkelte ejendomme til salg, er der i aftalen deklareret en byggepligt inden for en tidsfrist. Overholdes den ikke af ejer, kan Albertslund Kommune kræve ejendommen tilbageskødet. Der er ligeledes deklareret et forbud mod videresalg af ejendommen hvis den ikke er bebygget uden samtykke fra Albertslund Kommune.

 

Første etape Posthusgrunden

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at sende Posthusgrunden i udbud, som er første etape i udviklingsplanen. Det er forventningen, at rammelokalplan, skitseprojekt, lokalplanforslag og udbud vil ske i 2019. Rækkefølgen af de næste etaper er ikke fastlagt og vil blive aftalt nærmere.

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse den 5. december 2018

 

På Økonomiudvalgets møde den 4. december blev der stillet flg. spørgsmål: 1. Besluttes et salg af veje og stier med indgåelse af projektudviklingsaftalen, 2. Er Vognportens mulige ændring en betingelse i aftalen og 3. Har aftalen været drøftet med Citycon.

 

Veje og stier

Projektudviklingsaftalen er en samarbejdsaftale, der sætter en ramme for den fælles udvikling af arealer i Albertslund Centrum mellem Albertslund Kommune og Albertslund Centrum Aps. Det er først når Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke arealer de enkelte udbud skal omfatte, at der tages beslutning om og i hvilket omfang torve og stier ønskes solgt. Skulle Kommunalbestyrelsen beslutte at sælge stier og torve eller dele heraf, vil der som en del af udbudsmaterialet blive udformet en deklaration, der sikrer, at arealerne fremover efter et salg kan anvendes som de anvendes i dag. Herunder foreningers mulighed for at bruge torvene, trækken med cykler gennem centeret og adgangsforhold for gående og cyklister i øvrigt.

 

Vognporten

Det er ikke en betingelse i projektudviklingsaftalen, at Vognporten ved Musikteatret ændres. Det vil være en beslutning i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udbud og salg af de enkelte arealer. Derimod skal Albertslund Centrum Aps. som en del af aftalen (pkt. 5.6) udarbejde et forslag til en omlægning, herunder trafikforhold, adgangsveje og indretning af et byrum. Forslag der ikke binder Kommunalbestyrelsen, men som Kommunalbestyrelsen kan bruge som et grundlag for at beslutte om en omlægning af Vognporten skal indgå i udviklingen eller ej.

 

Albertslund Centrum Aps. og Citycon

Projektudviklingsaftalen er i en engelsk version godkendt af Citycon Oyj., Helsinki. Godkendes aftalen af Kommunalbestyrelsen, vil den blive indgået mellem Albertslund Kommune og Albertslund Centrum Aps. Men Citycon Denmark Aps. vil som underskriftsberettiget og repræsentant for Citycon Oyj i Danmark skrive under på aftalen på vegne af Albertslund Centrum Aps.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at Albertslund Kommune indgår Projektudviklingsaftale af 01.11.2018 med Albertslund Centrum ApS. omfattende udvikling af arealer i Albertslund Centrum.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 14. november 2018, pkt. 3:

Der blev stemt om indstillingen.

A, C og V tiltrådte. 

F kunne ikke tiltræde.

 

Indstillingen blev tiltrådt. SF ønsker ikke, at matr. nr. 5 cn indgår i projektet. 

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 38:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.12.19.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

(B, Å, F) undlod at stemme

 

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(B) undlod at stemme

 

(Ø) kunne ikke godkende.

 

 

Bilag

1 Projektudviklingsaftale 01.11.2018 Projektudviklingsaftale 01.11.2018
2 Bilag 1 - Albertslund Centrum Masterplan 29.06.2019 Bilag 1 - Albertslund Centrum Masterplan 29.06.2019
3 Bilag 2 - Miljørapport Bilag 2 - Miljørapport
4 Bilag 3 - Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund Bilag 3 - Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund
5 Bilag 4 - Kortbilag over projektområde Bilag 4 - Kortbilag over projektområde
6 Bilag 5 - Minimumskrav til skitseprojekt mm. Bilag 5 - Minimumskrav til skitseprojekt mm.
7 Bilag 6 - Deklaration om byggepligt mv. Bilag 6 - Deklaration om byggepligt mv.
Tilbage til toppen

6. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af masterplan for Albertslund Centrum

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober at sende masterplan for Albertslund Centrum med miljørapport i høring. Efter endt høring og afholdt borgermøde, skal masterplanen derfor vedtages som grundlag for den videre udvikling af området.

Sagsfremstilling

Masterplanen sætter rammen for udviklingen af området med en række hovedprincipper med punktvise høje bygninger med tilhørende lavere bebyggelser, en åben og synlig bygningsstruktur, niveauer, der kan anvendes som grønne uderum og en stor andel af nye boliger.

 

Masterplanens afgrænsning

Masterplanen gælder for de arealer, der ligger nord for Nordmarks Allé, syd for Albertslund Station, øst for Stationsporten og vest for Musikteatret, inklusive del af Vognporten. På arealer, som Citycon og Albertslund Kommune ejer. Hvor Kommuneplanens ramme C01 Albertslund Centrum omfatter et større areal. Udviklingen af masterplanens område er tæt forbundet med de omgivende arealer og der vil derfor sideløbende blive arbejdet med udviklingsplaner for dem.

 

Høring og sammenfattende redegørelse

Forslag til masterplan for Albertslund Centrum med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden 11. oktober til 25. oktober 2018, hvor der indkom to høringssvar. Ifølge miljøvurderingsloven skal Albertslund Kommune lave en sammenfattende redegørelse efter høringsperioden, der beskriver:

 • Miljøhensyn integreret i planen
 • Opfølgning af miljørapporten
 • Udtalelser i offentlighedsfasen og hvordan de er taget i betragtning
 • Planen i forhold til alternativer
 • Overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger i planen

 

Af den sammenfattende redegørelse fremgår det, at alle forhold, som miljørapporten har afdækket, og som høringssvarene også omhandler, vil blive taget med i den kommende udviklingsproces. Det gælder forhold omkring sol og skygge, trafik, støj, vind, bygningshøjder og anvendelser i centret (butikker og boliger).

 

Borgermøde om masterplanen

Der blev afholdt borgermøde den 22. oktober med oplæg om masterplanen og efterfølgende drøftelse. Der blev holdt oplæg af Citycons rådgivere Rambøll og Årstiderne Arkitekter, der har udarbejdet masterplanen med tilhørende miljørapport. Til mødet var omkring 50 deltagere med borgere, butiksdrivende og politikere repræsenteret.

 

Spørgsmålene til masterplanen, debatten og den efterfølgende drøftelse i workshops kom hele vejen rundt om intentionerne og grebene i udviklingsplanen. De mange idéer, ønsker og konkrete forslag til fremtidens Albertslund Centrum blev samlet og vil indgå i det videre forløb.

 

Emnerne var mange, af nogle af dem, der gik igen kan nævnes:

 • Byrum, butikker og boliger for alle typer borgere og besøgende udefra
 • Eet center med klarere og styrket identitet
 • Oplevelsen og indtrykket af centeret som en attraktion
 • Et levende og trygt center man bor og opholder sig i i længere tid
 • Forbind centeret med byen omkring og kulturinstitutionerne skal i spil
 • Butikker mere i spil og i samspil med hinanden og byrummene
 • Lys som kvalitet og karakterskaber
 • Et grønt center med kvalitet i materialer
 • Fokus på bygningshøjder, dagslys og læ i byrummene
 • En løsning for cykler og gående gennem centeret
 • Åbent center med god skiltning, belægning og tydelige forbindelser

 

Det videre forløb

Høringssvar, input og drøftelser fra borgermødet angiver en række vigtige forhold, der vil blive italesat og indarbejdet i den kommende proces. Forhold der ikke giver anledning til ændringer i masterplanen, men giver en klar indikation af, hvilke dele af planen, der kræver særlig opmærksomhed og behandling i den videre proces.

 

Selve udviklingen af Albertslund Centrum vil ske i etaper og i en proces, hvor både høringssvar og emnerne fra borgermøde og analyserne fra miljørapporten vil indgå. Her udgør miljørapporten et væsentligt grundlag for den videre udvikling med de analyser, der er gjort på masterplanniveau, og hvor de væsentligste forhold vil blive vurderet igen, både på projektniveau og lokalplanniveau.

 

Det næste skridt i udviklingen af Albertslund Centrum er, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke kommunale arealer, der skal udbydes til salg og hvornår. Efterfølgende vil der blive taget stilling til, hvordan masterplanens arealer skal disponeres, til konkrete projektforslag til byggerier og anlæg og til lokalplaner, der fastsætter anvendelser og bebyggelsesprocenter. I forbindelse med lokalplanlægning af de enkelte arealer, vil der være høring og mulighed for borgermøder.

 

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt masterplanen med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse, bliver begge dele offentliggjort. Her kan miljørapporten og den sammenfattende redegørelse påklages med en frist på 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 13, stk. 2 .

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at Masterplan for Albertslund Centrum godkendes som grundlag for den videre udvikling af Albertslund Centrum og
 2. at Masterplan for Albertslund Centrum med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse offentliggøres.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 14. november 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) tog forbehold.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 40:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.12.19.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

(F, Å, B) undlod at stemme.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet

 

(F, O) ikke mener, at Vognporten skal ned i niveau

 

(B) undlod at stemme og udtrykte bekymring for cykelløsningen

 

(Ø) kunne ikke godkende.

 

Bilag

1 Alberstlund Centrum - Masterplan Alberstlund Centrum - Masterplan
2 Masterplan Albertslund Centrum - Miljørapport Masterplan Albertslund Centrum - Miljørapport
3 Bilag til miljørapport Bilag til miljørapport
4 Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse
5 Høringssvar - Masterplan Albertslund Centrum Høringssvar - Masterplan Albertslund Centrum
6 Opsamling - Borgermøde om Masterplan for Albertslund Centrum Opsamling - Borgermøde om Masterplan for Albertslund Centrum
Tilbage til toppen

7. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af udbudsstrategi for Hyldagergrunden

Anledning

Siden Kommunalbestyrelsen i 2016 besluttede at igangsætte processen med en boligudvikling af Hyldagergrunden i 2016, har forvaltningen oplevet en vedholdende interesse fra udviklerside for boligprojekter på ejendommen. Der skal derfor arbejdes med en udbudsstrategi, der skal være med til at sikre en stor bredde i de konkrete projektforslag ved at konkurrenceudsætte boligudviklingen i en tidlig fase.

Sagsfremstilling

Hyldagergrunden rummer muligheden for at blive en ny spændende bydel i Albertslund med beliggenheden på kanten af byen, tæt på Dyregård og landsby og ud til det grønne område. Realiseringen af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker vil styrke den kvalitet.

 

Det er forventningen, at natur- og landskabsprojektet kan være så langt i slutningen af 2021, at boliger kan tages i brug på det tidpunkt. Under forudsætning af, at Fingerplanen endeligt vedtages i foråret 2019. Det betyder, at der allerede nu kan sættes et arbejde i gang med hvordan boligudviklingen kan forløbe.    

 

Udbudsstrategi

Forvaltningens vurdering er, at der er god mulighed for, at der vil komme en række forskellige og interessante bud på en boligudvikling af Hyldagergrunden. For at sikre, at der bliver arbejdet målrettet og i en tæt dialog med kommunen om hvordan en helt ny bydel skal forme sig, hvem den skal rette sig mod og hvordan den kan tilføre Albertslund endnu en velfungerende boligbebyggelse, anbefales det fra start at få en række kvalificerede og visionære bud. Det kan ske gennem en åben tilbudsfase.

 

Frem for et almindeligt udbud eller en projektudvikling kun med forkøbsret kan en åben tilbudsfase, hvor udviklere kan komme med tilbud i form af visions- og idéoplæg til en boligbebyggelse, give den ønskede bredde i projektforslagene. Incitamentet for udviklerne til at komme med et gennemarbejdet oplæg er, at den udvikler, der bliver valgt til at arbejde videre med projektet, får tilkendt en forkøbsret til ejendommen. Som modydelse for forkøbsretten skal udvikler til gengæld udarbejde et egentligt dispositionsforslag og betale for udgiften til forslaget. Selve aftalen om forkøbrset bør indeholde et krav om et tæt samarbejde med kommunen og om borgerinddragelse i fasen inden udvikler skal aflevere sit dispositionsforslag.

 

Formålet med at konkurrenceudsætte forkøbsretten ved at gennemføre en visions- og idéfase er at sikre en projektudvikling på markedsmæssige vilkår, at give en åbenhed om betingelserne og rammerne for tildeling af forkøbsretten. Ligesom det er forventningen, at der vil komme en større bredde i projektforslagene og, at det endelige projektforslag vil blive mere gennemarbejdet i et tæt samarbejde med kommunen.

 

Proces

Processen i udbudsstrategien er, at Kommunalbestyrelsen igansætter en tilbudsfase og efter en vurdering af de indsendte visions- og ideoplæg vælger det udviklerteam, der bedst lever op til en række på forhånd definerede kriterier og krav. Udviklerteamet vælges til at udarbejde et egentligt forslag til en disponering af arealet og til en ny boligbebyggelse. I den proces vil også indgå borgerinddragelse og udarbejdelse af lokalplan. På baggrund af dispositionsforslaget kan Kommunalbestyrelsen igangsætte et offentligt udbud af ejendommen til salg. Udvikler kan så her udnytte sin forkøbsret og matche indkomne tilbud eller erhverve arealet til den fastsatte mindstepris.

 

Forvaltningen fik i den tidlige fase udarbejdet en målgruppeanalyse for at finde ud af, hvordan forskellige borgere ser på det at bosætte sig i et kommende boligområde på Hyldagergrunden, Der blev i målgruppeanalysen spurgt til hvilke kvaliteter og muligheder sådan et sted skal have. Målgruppeanalysen gav en række hovedbudskaber og udsagn om fællesskaber, generationer og egen bolig. Resultatet af målgruppeanalysen blev fremlagt og drøftet på temamøde i Kommunalbestyrelsen 10. januer 2017 og tages med i det videre arbejdet med omdannelsen af Hyldagergrunden til et nyt boligområde.

 

Budgetaftale 2019 fastlægger, at byggeretter sælges til ejerboliger, herunder rækkehuse og bofællesskaber, i det 1 - 2 grunde øremærkes til bofællesskaber. Og at et mindre antal grunde kan sælges til enkelt- eller dobbelthuse. Dette vil indgå i arbejdet med udbudsstrategien.

 

Kommunalbestyrelsen vil på et kommende møde behandle materialet til tilbudsfasen og fastlægger i den forbindelse de mål og kriterier, der skal ligge til grund for udvælgelse af udvikler visions- og idéfasen. Indholdet i en aftale om forkøbsret, krav til det dispostitionsforslag og til den proces udvikler skal bidrage med med, vil blive behandlet på samme møde.

Økonomi

Udgifterne til udarbejdelse af materiale til tilbudsfasen finansieres af allerede frigivne midler til Albertslund Midtby.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at udbudsstrategi for Hyldagergrunden godkendes og
 2. at udarbejdelse af materiale til tilbudsfase og aftale om forkøbsret igangsættes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 14. november 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) ikke godkende

Bilag

1 Hyldagergrunden - Målgruppeanalyse Hyldagergrunden - Målgruppeanalyse
Tilbage til toppen

8. ØU/KB - Udbud og salg af Hjørnegrunden og Stensmosegrunden

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte udbud af Hjørnegrunden og Stensmosegrunden.

Sagsfremstilling

Baggrund for udbud

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. marts 2018 en udviklingsaftale med forkøbsret med ejendomsudviklingsselskabet Propreco Development om udvikling af senioregnede boliger for de tre kommunale grunde 'Hjørnegrunden', 'Stensmosegrunden' og i 'Roholmparken' og på den baggrund blev planarbejdet igangsat. Med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 11. september 2018 af de to forslag til lokalplaner for senioregnede boliger: Forslag til lokalplan 9.8 - Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby (Hjørnegrunden) og Forslag til lokalplan 23.5 - Senioregnede boliger i Albertslund Vest (Stensmosegrunden), har forvaltningen udarbejdet et samlet udbudsmateriale for de to grunde. Lokalplanforslagene 9.8 og 23.5 sætter dermed betingelserne for udformningen af bebyggelserne på henholdsvis Hjørnegrunden og Stensmosegrunden i udbuddet.

 

Grunde i udbud til senioregnede boliger

Stensmosegrunden har adressen Randager 1, 2620 Albertslund og matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester. Grundens areal er 9.678 m2 . Forsalg til lokalplan 23.5 giver mulighed for at opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 3.400 m2. Mæglervurderingen lyder på 10.2 mill. kr. inkl. moms.

 

Hjørnegrunden har adressen Herstedvesterstræde 4-6, 2620 Albertslund og matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester. Grundens areal efter arealoverførsler er ca. 9.152 m2, og Forslag til lokalplan 9.8 giver mulighed for at opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 3.100 m2. Der pågår arealoverførsler af grunden, da grunden er meget irregulær i forhold til skelgrænser. Det forventes, at den matrikulære sag er afsluttet til foråret efter behandling i Geodatastyrelsen. Mæglervurderingen lyder på 11.3 mill. kr. inkl. moms.

 

Samlet grundareal til salg er 18.830 m2.

 

Udbudsmaterialet

Udbudsvilkårene skal ses og læses i sammenhæng med Forslag til lokalplan 9.8 - Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby og Forslag til lokalplan 23.5 - Senioregnede boliger i Herstedvester Vest. I udbudsvilkårene er der præciseret en række kvalitets- og minimumskrav til opførelse af bebyggelsen indretning på grunden, der rækker ud over hvad der kan fastsættes i en lokalplan.

 

Kravene omhandler følgende:

 • Minimumsstørrelse på altan og terrasse
 • Pladskrav til elevatortårn
 • Kvalitetskrav og minimumsstørrelse på orangeri (Hjørnegrunden) og på fælleshus (Stensmosegrunden)
 • Overdækket cykelparkering
 • Kvalitetskrav til affaldsstationer
 • Pladskrav til indretning af bad og toilet
 • Niveaufri adgang til og i boligen
 • Krav til minimum dørbredder i boligen
 • Krav til indretning af plads ved dørpartier
 • Krav til frit gulvareal i diverse rum i boligen
 • Krav til brystningshøjder (vinduer)

 

Kravene stilles for at sikre, at boligen er fleksibel i forhold til at tilfredsstille de ændrede behov, der kan følge med at blive ældre. Det bemærkes, at boligerne ikke er ældre- eller plejeboliger, hvortil der stilles en lang række flere og mere skærpede krav.

 

I udbuddet stilles der særskilt krav om garantistillelse på 5 millioner kr. for at sikre, at køber opfører de fælles faciliteter og funktioner i bebyggelserne og overholder særkrav til boligerne.

 

Albertslund Kommune har af Kroppedal Museum fået foretaget arkæologiske forundersøgelser af de to grunde, og efterfølgende fået grundene frigivet til byggeri. Der lægges derfor ikke forbehold i udbudsvilkårene i forhold til risiko for udgifter forbundet med arkæologiske udgravninger og fund på de to grunde. Finder køber senere eventuelle fund af fortidsminder, vil det være Albertslund Kommune uvedkommende. Ved forundersøgelserne kunne Kroppedal Museum derimod konstatere en del byggeaffald i jorden. Der er efterfølgende fortaget udgravninger for at fjerne byggeaffald på de to grunde. Omfanget af byggeaffald viste sig dog at være meget begrænset.

 

Ved udgifter til byggemodning og tilslutning afholder køber alle udgifter til kloakanlæg, fjernvarmenet og tilslutningsbidrag. Grunden har tilslutningspligt til kommunalt fjernvarmenet.

 

Konstaterer køber efterfølgende forurening og/eller usædvanlige og for byggeriet væsentlige fordyrende jordbundsforhold, hvortil udgifter til oprensning og/eller ekstrafundering samlet set for Stensmosegrunden og Hjørnegrunden overstiger 1,5 mio. kr. inkl. moms, har køber ret til at hæve handlen. Køber kan dog ikke hæve handlen, hvis Albertslund Kommune tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger de 1,5 mill. kr. inkl. moms. Køber og Albertslund Kommune kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle tilbagetræden fra handlen.

 

Grunden udbydes med en vejledende mindstepris på 21.500.000 kr. inkl. moms, som er fastsat på baggrund af mæglervurderinger indhentet af forvaltningen. Vurderingerne af grundenes handelsværdi er fastsat på baggrund af nærværende udbudsvilkår, de to lokalplanforslag og øvrige forpligtigelser som køber vil have så som fælleshus m.v.  

 

Vurdering af tilbud

De indkomne bud udvælges og tildeles købsaftale ud fra højeste pris alene. Lokalplanerne samt bilag 6 'Sælgers kvalitets- og minimumskrav til opførelse af bebyggelse på grundene' beskriver tilsammen de kriterier byggerierne på grundene skal opfylde. Udviklingsaftalen med Propreco Development giver selskabet forkøbsret til grundene hvilket betyder, at hvis der indkommer et bud med en pris som er højere en den pris de har afgivet, har Propreco Development ret til at byde samme pris som højeste bud. Propreco Development skal byde mindsteprisen for at opretholde forkøbsretten.

 

Idet alle bud skal leve op til det projekt, der er vist i lokalplanen og udarbejdelse af skitseforslag er en stor omkostning for eventuelle bydere, konkurreres der i dette udbud alene på prisen således, at andre gives realistisk mulighed for at byde.

 

Tidsplan

Udbuddet af de to grunde vil blive annonceret umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af udbudsmaterialet og igangsætning af udbuddet. Der er en tidsfrist fra annoncering til afgivelse af bud på 3 måneder. Den lange frist er sat for at give offentligheden en rimelige muligheder for at afgive et bud, på trods af Albertslund Kommune har indgået aftale om forkøbsret med Propreco Development.

 

Det videre forløb

Når der foreligger en godkendt og af køber underskrevet købskontrakt, vil forvaltningen fremlægge en sag til politiks godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Byudvikling den 21. november 2018

Forslag til lokalplan 9.8 og 23.5 danner grundlag for nærværende udbud og dermed den pris byder skal afgive. Da begge lokalplanforslag ved Kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2018 er blevet udsendt i fornyet 4 ugers høring, har det været nødvendigt at danne et overblik over høringssvarene fra de første 8 ugers høringsperiode for at vurdere, om de ville give anledning til at forkaste lokalplansforslagene, og dermed grundlaget for nærværende udbud. Indkomne høringssvar for den 8 ugers høringsperiode kan i overvejende grad imødekommes indenfor udsendte lokalplanforslag.

 

Konsekvensen af genfremsættelse af udbuddet af Hjørnegrunden og Stensmosegrunden er en forkortet udbudsperiode fra 3 til 2 måneder og et par ændringer i udbudsvilkår, der dels beskriver at byder må tåle eventuelle mindre væsentlige justeringer fra lokalplanforslag til endelig politisk vedtaget lokalplan jf. 2.1 i udbudsvilkår, og dels udgår passus om oprydning af byggeaffald, da det ikke længere er relevant.

 

Udbuddet finansieres via kontoen til køb og salg af grunde.

Økonomi

Samlet budget for udbud af grunden er 234.000,- kr. ekskl. moms, som fordeler sig på følgende udgiftsposter: 34.000,- kr. for arealoverførsler, 100.000,- kr. til arkæologiske forundersøgelser og 100.000,- kr. til advokathonorar. Beløbet finansieres af indtægter fra salget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme BEK 799 af 24/06/2011

Kommunikation

Fire bilag er lukkede da de ikke er en del af udbudsmaterialet, men er til intern brug for Kommunalbestyrelsens vurdering af sagen. De potentielle tilbudsgivere skal foretage deres egen selvstændige vurdering af ejendommenes værdi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at udbudsmaterialet godkendes og

2. at udbuddet igangsættes.

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2018, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen

 

(O) tog forbehold.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.Kommunalbestyrelsen, 13. november 2018, pkt. 8:

Sagen udgik af dagsordenen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 59:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, V, F, B) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(F) undlod at stemme

 

(Ø, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bilag 3 Skematisk redegørelse.pdf Bilag 3 Skematisk redegørelse.pdf
2 Bilag 4 Ændringskort.pdf Bilag 4 Ændringskort.pdf
3 Bilag 5 Måleblad.pdf Bilag 5 Måleblad.pdf
4 Bilag 6 Kvalitets- og minimumskrav.pdf Bilag 6 Kvalitets- og minimumskrav.pdf
5 Bilag 7 Hjørnegrunden forureningsundersøglese.pdf Bilag 7 Hjørnegrunden forureningsundersøglese.pdf
6 Bilag 8 Stenmosegrunden forureningsundersøgelse.pdf Bilag 8 Stenmosegrunden forureningsundersøgelse.pdf
7 Bilag 9 Kroppedal frigiver arealerne.pdf Bilag 9 Kroppedal frigiver arealerne.pdf
8 Bilag 10a Tingbogsattest - matr.nr. 13g.pdf Bilag 10a Tingbogsattest - matr.nr. 13g.pdf
9 Bilag 10b Tingbogsattest - matr.nr. 49d.pdf Bilag 10b Tingbogsattest - matr.nr. 49d.pdf
10 Bilag 10c Randager - tingbogsattest.pdf Bilag 10c Randager - tingbogsattest.pdf
11 Bilag 11 Deklaration om byggepligt 17-09-20.pdf Bilag 11 Deklaration om byggepligt 17-09-20.pdf
12 Bilag 13b Ejendomsrapport for matr.nr. 2dp Bilag 13b Ejendomsrapport for matr.nr. 2dp
13 Bilag 13a Ejendomsrapport for matr.nr. 13 g Bilag 13a Ejendomsrapport for matr.nr. 13 g
14 Bilag 14a BBR-meddelse Herstedvesterstræde 6.pdf Bilag 14a BBR-meddelse Herstedvesterstræde 6.pdf
15 Bilag 14b BBR-meddelse Randager 1.pdf Bilag 14b BBR-meddelse Randager 1.pdf
16 Bilag 1 Lokalplanforslag 9.8 Bilag 1 Lokalplanforslag 9.8
17 Bilag 2 Lokalplanforslag 23.5 Bilag 2 Lokalplanforslag 23.5
18 Udbudsvilkår 21.11.2018.PDF Udbudsvilkår 21.11.2018.PDF
19 Bilag 12 Tilbudsblanketkøbsaftale 21.11.2018.PDF Bilag 12 Tilbudsblanketkøbsaftale 21.11.2018.PDF
Tilbage til toppen

9. ØU/KB - Ændring af plejeboligdøre på Albertshøj (bevilling)

Anledning

Det ønskes i driften af plejecentret Albertshøj at have mulighed for at holde dørene til plejeboligerne stående åbne. Dette medfører i forhold til bygningslovgivningen, at der skal installeres automatisk branddørslukningsanlæg på alle disse døre.

Sagsfremstilling

Plejeboligdørene er ved opførelsestidspunktet udført i overensstemmelse med myndighedskravene og med brugerkravene, hvor dørene til plejeboligerne var lukkede. I dag er det mere hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift, at dørene kan stå åbne til beboelsesenhederne. Behovene er forskellige hos de enkelte beboere, hvor nogle ønsker lukkede døre til privatlivets fred, mens andre er mere trygge ved åbne døre, hvor beboeren let kan komme i kontakt med plejerne.

 

For at dette skal være i overensstemmelse med bygningslovgivningen, skal der udføres automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL). ABDL døre kan som branddøre få lov til at stå åbne - såfremt der opstår brand, vil brandmeldere automatisk give signal om, at branddørene skal lukke.

Miljø & Teknik har indhentet tilbud på installationen. Der er ligeledes indhentet tilbud på en istandsættelse af bygningsdelene, som er nødvendig for funktionen af ABDL. Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udføres.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2018

På Økonomiudvalgets møde den 4. december blev der bedt om, at det tydeliggøres hvilken anlægssag det er udgifterne finansieres af.

 

I indstillingens 2. at står "at udgifterne finansieres af anlægssagen til opførelse af nyt plejecenter i 2018" - med dette menes, at finansieringen tages fra anlægssagen til opførelse af Sundhedshuset / Plejecentret Albertshøj etape 1 og 2.

 

 

Økonomi

Der er indhentet tilbud på følgende arbejder:

 

Installation af ABDL

935.000 kr.

Ombygning af fastgørelse af karme mm

636.000 kr.

Ombygning af gulvskinner og gulvet herunder

164.000 kr.

Uforudseelige udgifter 10%

175.000 kr.

I alt

1.910.000 kr.

 

  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 1.910.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 910.000 kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 til installation af ABDL samt istandsættelse af plejeboligdørene
 2. at udgifterne finansieres af anlægssagen til opførelse af nyt plejecenter i 2018.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 58:

Tiltrådte indstillingen, idet det tydeliggøres hvilken anlægssag det er udgifterne finansieres af.

 

(V) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Der blev uddelt kommentarer fra Ældrerådet.

 

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Notat om branddøre mod beboelsesenhederne Notat om branddøre mod beboelsesenhederne
2 Bevillingsskema-rev 30-11-2018 Bevillingsskema-rev 30-11-2018
3 Fra Ældrerådet til kommunalbestyrelsens møde 11.docx Fra Ældrerådet til kommunalbestyrelsens møde 11.docx
Tilbage til toppen

10. ØU/KB - Skema B - Gårdhusene AB Vest - Godkendelse

Anledning

BO-VEST søger på vegne af Albertslund Boligselskab afd. 3703 Vest om Kommunalbestyrelsens godkendelse af gennemførelse af helhedsplan for gårdhusene (Skema B)

Sagsfremstilling

BO-VEST har den 6. november 2018 på vegne af Albertslund Boligselskab (AB) anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende skema B for Gårdhusene AB Vest. Gennemførelse af Skema B er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. september 2018. Organisationsbestyrelsen godkendte skema B ansøgningen den 29. august 2018.

Skema B skal ses i forlængelse af skema A og indeholder resultatet af licitationen samt præcisering af forslag til finansiering, herunder fordelingen på støttede og ustøttede lån og huslejeforhøjelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2012 skema A for Gårdhusene i både VA 6 Vest og AB Vest, som én samlet renovering. Helhedsplanen i det godkendte skema A, omhandlede bl.a. udskiftning af lette facader, understøbning af køkkener og fast inventar som følge af udskiftning af gulvkonstruktionen, udskiftning af vvs-installationer som følge af sløjfning af krybekælder samt etablering af ventilation med varmegenvinding.

Det godkendte skema A var med en samlet anlægssum på 464 mio. kr. for begge bebyggelser, VA 6 Vest og AB Vest. Den samlede investering ved skema A tilsagnet for AB Vest var af Landsbyggefonden fastsat til 180 mio. kr.

Skema B skal godkendes af Landsbyggefonden når Kommunalbestyrelsen har godkendt skema B.

På grund af problemer med at få én tilbudsgiver til at forpligte sig på et samlet udbud, er udbuddet blevet delt op. Det var BO - VESTs vurdering, at en opdeling af sagen ville sikre bedst mulig konkurrence i det aktuelle marked. Endvidere var der et hensyn til at sikre, at den midlertidige genhusning kunne håndteres. Nærværende ansøgning omfatter kun gårdhavehusene i AB Vest. Skema B ansøgning for VA 6 Vest er behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Den godkendte anskaffelsessum i skema A i AB Vest på 180 mio. kr. ville have medført en huslejestigning på i alt 150 kr. pr. m2. . Dette svarede til en gennemsnitlig huslejestigning på 1.175 kr. pr. måned for et gårdhavehus på 93m2 og 1.350 kr. pr. måned for et gårdhavehus på 108m2, En stigning svarende til 19 % pr. bolig pr. måned.

Landsbyggefonden har efter godkendelse af skema A, hævet støtterammen for skema B til 260 mio. kr., med en samlet anskaffelsessum på 334,5 mio. kr. Endvidere har beboerne godkendt, at der gennemføres en række nødvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder som ikke er omfattet af Landsbyggefondens støtteordning.

Nærværende ansøgning om skema B vedrørende helhedsplanen, medfører derfor en højere huslejestigning på 210 kr. pr. m2, svarende til en huslejestigning på 1.628  kr. pr. måned for et gårdhavehus på 93m2, og 1.890 kr. pr. pr. måned for et gårdhavehus på 108 m2.  Dette svarer til en gennemsnitlig stigning på 25% pr. måned. Stigningen er ekskl. den forventede energibesparelse, der er skønnet til mellem 200-300 kr. pr. bolig pr. måned.

BO-VEST oplyser, at Landsbyggefonden den 15. december 2014 meddelte, at afdelingen får huslejestøtte. Huslejestøtten udgør 70 kr. pr. m2 for gårdhusene. Derudover meddelte Landsbyggefonden driftsstøtte på 496 kr. pr. m2. Huslejestøtten nedtrappes over en årrække og bortfalder helt efter 10 år. Derefter erstatter driftsstøtten huslejestøtten.

Ændringerne fra skema A til skema B omfatter nye tidssvarende badeværelser, nedrivning og udskiftning af eksisterende køkkener, herunder lette døre og vægge. Ny tagisolering, ny tagbelægning og supplerende terrænbelysning. Årsagen er, at det er nødvendigt og fordelagtigt at få medtaget disse supplerende arbejder i renoveringen.

Landsbyggefonden har ligeledes flyttet det nye ventilationssystem fra ustøttede til støttede arbejder, samtidig med, at Landsbyggefonden nu giver tilskud til udførelsen af de nye tidssvarende badeværelser.

Det er forvaltningens vurdering, at de pågældende renoveringsarbejder ustøttede og støttede, er nødvendige for at bringe boligafdelingerne op på et tidssvarende niveau, der samtidig fremtidssikrer boligerne.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2018

Der er vedlagt referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 12.09.18.

Økonomi

De samlede anlægsomkostninger i denne sag bliver:

Støttet basisrenovering       278.925.416 kr.

Supplerende ustøttede arbejder      55.647.307 kr.

_____________________________________________________________________

 

I alt anskaffelsessum   334.572.723 kr.   

 

Finansieringen ser således ud:

Landsbyggefonden helhedsplan:

Realkredit med rentestøtte fra Landsbyggefonden                    205.000.000 kr.

Fællespuljemidler og trækningsret                                               4.310.000 kr.

Kapitaltilførsel                                                                           1.000.000 kr.  

Reguleringskonto                                                                     13.684.518 kr.

Samlet finansiering Landsbyggefond uden driftsstøttelån         223.994.518 kr.

Realkredit med kommunegaranti   (driftsstøttelån)                     54.930.898 kr.

Samlet finansiering med driftsstøttelån         278.925.416 kr.

 

Supplerende selvvalgte arbejder:

Realkredit med kommunegaranti                                             43.647.307 kr.

Henlagte midler                                                                      12.000.000 kr.

________________________________________________________________

Samlet finansiering af supplerende arbejder                            55.647.307 kr.

 

Samlet finansiering                                                334.572.723 kr.

 

I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen tilføres der en kapitaltilførsel på 1.000.000.kr. jf. skema A tilsagn af 11.december 2012. Kapitaltilførslen gennemføres som 1/5 dels løsning, hvor Kommunen bidrager med 200.000 kr. 

Kommunen skal i henhold til gældende regler garantere for den del af lånene, der ligger 60 % udover ejendomsværdien. Dette betyder i dette tilfælde, at kommunen skal garantere for den samlede anlægssum på 334.572.723 kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivning

Reguleringsstøtte regulativet

Kommunestyrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,  

1.     at skema B (helhedsplanen) godkendes med de ønskede rammer med en samlet anskaffelsessum på 334.572.723 mio. kr.

2.     at optagelsen af det støttede realkreditlån på 205.000.000 kr. til den del af helhedsplanen på i alt 278.925.416. kr., der er støttet af Landsbyggefonden, godkendes  

3.     at optagelsen af realkreditlån med kommunalgaranti på 54.930.898 kr., godkendes

4.     at de supplerende ustøttede arbejder på 55.647.307 kr. godkendes, herunder optagelse af et 30-årigt ustøttet realkreditlån på 43.647.307 mio. kr., samt brugen af afdelingens henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse på 12.000.000 kr.

5.     at det godkendes, at anskaffelsessummen ligeledes finansieres ved brugen af 4.310.000 kr. via trækningsretsmidler og 13.684.518 kr. fra fællespuljemidler.

6.     at det godkendes, at Albertslund Kommune deltager i den samlede kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. med 1/5 svarende til 200.000 kr. finansieret af afsatte midler

7.     at huslejestigningen med 210 kr. pr. m2 pr. år, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 25 % pr. bolig pr. måned, godkendes

8.     at kommunen stiller kommunalgaranti i forbindelse med belåningen

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 46:

Tiltrådte indstillingen, idet referater fra beboermøder bilægges til den videre behandling

 

(Ø) tog forbehold.

 

(F) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, F) undlod at stemme

Bilag

1 Skema B ansøgning_AB Vest Skema B ansøgning_AB Vest
2 AB Vest_Finansieringsbudget AB Vest_Finansieringsbudget
3 AB Vest_ Skema B budget AB Vest_ Skema B budget
4 AB Vest_Beboerinformation og indstilling til skema B renovering AB Vest_Beboerinformation og indstilling til skema B renovering
5 AB Vest_Skema A, mødesag AB Vest_Skema A, mødesag
6 Referat Ekstraordinært afd. møde 12-09-2018 - Skema B Referat Ekstraordinært afd. møde 12-09-2018 - Skema B
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Navngivning af plads efter tidligere folketingsmedlem og formand for SF, Gert Petersen

Anledning

Borgmesteren har modtaget en ansøgning om at en plads i Albertslund navngives efter tidligere folketingsmedlem og formand for SF, Gert Petersen

Sagsfremstilling

Gert Petersen Selskabet vil gerne hædre Gert Petersens minde ved at navngive en plads i Albertslund ”Gert Petersens Plads”, og har udpeget følgende områder/pladser, som i dag ikke har noget andet officielt navn:

 • Pladsen med vejrhanen mellem Felix og blomsterforretningen ’Tuana’ på Kanaltorvet,
 • Pladsen foran restaurant ’Zhen Zhen’ Kanalens Kvarter 162, eller
 • Del af det grønne areal ’Kirkegrunden/Spættegrunden’ i Afd. 4 syd,

Gert Petersen boede i Albertslund i 37 år. Dels i Bæk- og Fosgården, dels i Ørnens Kvarter frem til sin død 1. januar 2009.

Gert Petersen var en kendt skikkelse i Albertslund Syd. Han er med sine 37 år i kommunen en vigtig del af Albertslunds historie. Han var formand for SF i 17 år fra 1974-1991 og sad i Folketinget i 32 år fra 1966 til 1998, hvor han beklædte en række tillidshverv. Medlem af Europa-Parlamentet fra 1977 – 1979.

Selskabet foreslår, at navngivningen foregår på pladsen 1. januar 2019, på 10 års dagen for Gert Petersens død.

 

Forvaltningens bemærkninger

Kriterierne for at få en plads/vej opkaldt efter sig er opfyldt. De nævnte lokationer kan principielt anvendes umiddelbart, da de ikke allerede har andre navne.

 

Vejnavne fastsættes ud fra adressebekendtgørelsen, og herudover har styrelsen for Dataforsyning og effektivisering nogle anbefalinger til kommunerne. Af hensyn til redningsberedskabet har man en radius for hvor tæt ens vejnavne kan være, derfor de 15 Km. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fraråder vejnavne, som er snævert knyttet til tidsbestemte forhold, fx til navnet på en bestemt virksomhed som findes på stedet. Fraflytter virksomheden kan navnet ofte være uacceptabelt for de virksomheder, som senere flytter ind i området.

 

Det anbefales også, at navne på nulevende personer eller på nyligt afdøde personer ikke anvendes i vejnavne. Anbefalingen støtter sig bl.a. til en FN-resolution. København har et vejnavnenævn, andre kommuner har ifølge styrelsen generelle regler som bl.a. fastsætter hvor lang ”venteperiode” der skal være inden navnet på en afdød person kan anvendes. Det anbefales, at venteperioden sættes til mellem 3 og 5 år.

 

Forvaltningen har haft møde med Gert Petersen Selskabet, hvor muligheden for at hele Kanaltorvsområdet syd for Nordmarks Allé og mellem Føtex-bygningen og Netto-bygningen og nord for den nye bro over Kanalen navngives Gert Petersens Plads. Pladsen navngives ved en simpel afsløring af et eller flere skilt(e) (i Albertslund-standard) lørdag den 5. januar kl. 12.30 - hvis muligt ved Borgmester Steen Christiansen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at pladsen syd for Nordmarks Allé og mellem Føtex-bygningen og Netto-bygningen og nord for den nye bro over Kanalen navngives Gert Petersens Plads.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 10:

Der blev stemt om indstillingen:

 

Leif Pedersen (F) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte.

 

Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A), Qasir Mirza (A) og Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde.

 

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) begærede sagen i KB.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 25:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.12.19.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 3:

Punktet udgik af dagsordenen

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 

Beslutning

Punktet udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Gert Petersens Plads i Albertslund brev til borgmesteren-10-9-18 Gert Petersens Plads i Albertslund brev til borgmesteren-10-9-18
2 Forslag til Gert Petersens Plads oversigtskort Forslag til Gert Petersens Plads oversigtskort
3 Forslag til Gert Petersens Plads Forslag til Gert Petersens Plads
4 Til Borgmesteren - Vi opretholder ansøgningen.docx Til Borgmesteren - Vi opretholder ansøgningen.docx
Tilbage til toppen

12. BSU/ØU/KB - Midler til løft af fagligt svage elever (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har modtaget midler fra Undervisningsministeriets pulje for fagligt løft af de svageste elever. 

Sagsfremstilling

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever. Herstedlund skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole sagde i 2017 ja til at være med i gruppen af 104 skoler i hele landet med en høj andel af fagligt svage elever. Skolerne i puljen har mulighed for at få en årlig præmie i størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr., hvis skolen formår at løfte de fagligt svageste elever.

 

For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint. 61 skoler i puljen har sænket andelen af elever på det niveau med knap 14 procentpoint, ved afgangsprøverne 2018, i forhold til skolepuljens udgangspunkt.

 

Næste opgørelse af skolepuljen finder sted i september 2019, hvor skolerne skal have reduceret antallet af elever med under 4 i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt.

 

Ved afgangsprøverne i 2018 har Herstedlund Skole og Herstedvester Skole øget elevernes resultater så de får henholdsvis 1,3 million og 1,4 million i præmie.

Herstedøster Skole nåede ikke målet.

 

Der skal ikke aflægges regnskab til Undervisningsministeriet for udgifter, der er afholdt af præmiebeløbet og skolerne kan bruge pengene som de vil.

 

Link til ministeriets nyhed

 

Region

Kommune

Institutionsnavn

Baseline

Resultat 2018

Difference

Præmie (mio.kr.)

Hovedstaden

Albertslund

Herstedlund Skole

45,65%

36,84%

8,80%

1,3

Hovedstaden

Albertslund

Herstedvester Skole

43,42%

37,21%

6,21%

1,4

Hovedstaden

Albertslund

Herstedøster Skole

34,00%

37,50%

-3,50%

-

 

 Albertslund Kommune har modtaget pengene, og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende, at pengene frigives og flyttes til Herstedlund Skole og Herstedvester Skole. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at midlerne til Herstedlund Skole og Herstedvester Skole frigives.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema pulje til løft af fagligt svage elever 2018 Bevillingsskema pulje til løft af fagligt svage elever 2018
Tilbage til toppen

13. BSU/ØU/KB - Deltidspladser i dagtilbud - Retningslinjer

Anledning

Forældre på barsels- eller forældreorlov kan fra den 1. januar 2019 søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven, hvor der blandt andet indførtes ret til en deltidsplads. Med de kommende regler om deltidsplads har forældre som er på barsel, ret til at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen skal tilbydes i det dagtilbud, hvor barnet allerede går og deltidspladsen skal have en reduceret forældrebetaling. I denne forbindelse skal der fastsættes retningslinjer samt takster for anvendelsen af deltidspladser i dagtilbud i Albertslund Kommune.

I overensstemmelse med lovens §27b, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser i dagplejen og kommunale daginstitutioner. Retningslinjerne skal blandt andet indeholde anvisninger i forhold til ansøgning om og ophør af deltidspladser samt forældrenes oplysningspligt vedrørende barsel. Derimod er det op til den enkelte kommune at beslutte om de 30 timer skal ligge inden for et bestemt tidsrum, eller om timerne kan fordeles frit og efter aftale mellem forældre og dagtilbud. Intensionen i lovgivningen er blandt andet at øge fleksibiliteten i pasningsmuligheder, hermed foreslår Afdelingen for Dagtilbud, at deltidspladserne frit kan placeres i dagtilbuddets åbningstid. Der skal dog foreligge en plan for barnets fremmøde aftalt mellem forældre og dagtilbudsleder for en måned ad gangen, så dagtilbuddene har mulighed for at planlægge personalets arbejdstid.

Barnets fremmøde svarende til 30 timer ugentlig registreres via dagtilbuddets elektroniske komme/gå system, eller ved manuel kontrol i de dagtilbud, som har fravalgt registrering af fremmødet elektronisk.

 

Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet et forslag til retningslinjer for deltidspladserne i Albertslund Kommune, vedlagt. Lovteksten for §27b er også vedlagt samt barselsloven §§20-23. 

Økonomi

De dagtilbud, der har indmeldte børn på deltidsplads vil modtage et mindre beløb pr. disse børn, men børnene benytter også kun tilbuddet i 30 timer om ugen. Samme tildelingsmodel er vedtaget for børn i sprogstimuleringstilbud, der ligeledes er indskrevet på en 30 timers plads.

 

Takster

Med indførelsen af 30 timers pasningstilbuddet, skal taksterne for en deltidsplads i dagtilbud fastsættes. Taksterne for deltidspladserne i dagtilbuddene er beregnet som en 30-timers andel af den gennemsnitlige åbningstid for de 16 dagtilbud, mens den for dagplejen er beregnet som en 30-timers andel af deres åbningstid på 48 timer pr. uge. Taksterne for deltidspladser i dagpleje, vuggestue og børnehave i 2019 fremgår af oversigten nedenfor.

 

 

Lovgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (LOV nr. 554 af 29/05/2018) §27b, stk. 4.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at retningslinjerne for deltidspladser i dagtilbud godkendes og
 2. at takster for 2019 for deltidspladser i dagpleje, vuggestue og børnehave godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede en evaluering efter 1 år, hvor kombinationstilbud også indgår.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod at stemme.

 

(O) kunne ikke godkende.

 

 

Bilag

1 Bilag 1 Retningslinjer for deltidspladser Bilag 1 Retningslinjer for deltidspladser
2 Bilag 2 Paragraf 27b - Deltidspladser Bilag 2 Paragraf 27b - Deltidspladser
3 Bilag 3 Barselsloven paragraf 20 Bilag 3 Barselsloven paragraf 20
Tilbage til toppen

14. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget 2019 pba. de faktiske elevtal pr.5.9.2018 (bevilling)

Anledning

Regulering af skolernes økonomi for 5/12 af 2018 og budgettet for 2019 ud fra de faktiske elevtal af den 5. september 2018.

Sagsfremstilling

Skolernes budget for 2018 blev fastlagt i september 2017 ud fra elevtallet den 5. september 2017. Det oprindelige budget anvendes til 7 måneder af skoleåret 2017/18 og 5 måneder af det følgende skoleår 2018/19.

 

Skolernes budgetter reguleres for almen og basisdansk elever.
Midlerne til specialelever tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne.

 

Udviklingen i almenelever fra den 5. september 2017 til den 5. september 2018 er fordelt på skolerne:

Herstedvester skole: -21 elever

Herstedøster skole: -13 elever

Herstedlund skole: -22 elever

Egelundskolen: -21 elever

10. klasse: -18 elever

 

Antallet af almenelever er samlet faldet med 95 elever.

 

Udviklingen i basisdansk elever fra den 5. september 2017 til den 5. september 2018 er fordelt på skolerne.

Herstedvester skole: -13 elever

Herstedøster skole: -5 elever

Herstedlund skole. -3 elever

Egelundskolen: +1 elev

 

Antallet af elever, der modtager basisdansk er samlet faldet fra 92 elever til 72 elever.

 

Samlet set betyder reguleringen et faldende forbrug på 1.418.000 kr. i 2018. For 2019 reguleres budgettet med 3.366.000 kr.

Økonomi

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne.

Elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år og som grundlag for kommende budget år.

 

 

Konsekvens i 2018/ kr.

Konsekvens i 2019/ kr.

Herstedvester Skole

429.000

1.000.000

Herstedøster Skole

141.000

302.000

Herstedlund Skole

301.000

650.000

Egelundskolen

278.000

695.000

Albertslund Ungecenter, 10. klasse

269.000

719.000

I alt

1.418.000

3.366.000

+=budgetreduktion pga færre børn;
- = budgettildeling pga flere børn

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at skolernes budgetter reduceres med 1.418.000 kr. i 2018 og 3.366.000 kr. i 2019 og frem og
 2. at beløbene tilføres kassebeholdningen i de pågældende år.

 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema elev og klassesagpba 05.09.2018-tal Bevillingsskema elev og klassesagpba 05.09.2018-tal
Tilbage til toppen

15. BSU/ØU/KB - Sprog- og læsehandleplan

Anledning

Godkendelse af Sprog- og læsehandleplan, som en del af 'Skole for alle – strategi for et fælles skolevæsen 2012-2022'. 

Sagsfremstilling

’Sprog og læsning for alle' sprog- og læsehandleplan for Albertslund’ følger skolestrategien ’Skole for alle’. Handleplanen tager afsæt i det tværgående tema i Fælles Mål, hvor sproglig udvikling er skrevet ind i alle obligatoriske fag.

 

Målsætningen er, at alle elever i Albertslund Kommune udvikler deres sprog- og læsekompetencer mest muligt, så de tidligere bliver sikre læsere, som kan bruge sproget og læsningen til faglig læring i alle fag i folkeskolen. Sproget og læsningen er et redskab i hele elevernes uddannelsesforløb, som også påvirker elevernes fritidsliv og dannelse.

  

Handleplanen "Sprog og læsning for alle" har ti centrale fokusområder, som hver har delmål på elev-, undervisnings, og skole-niveau. Fokusområderne dækker både de væsentligste områder, som forskningslitteraturen peger på og som kommunens egne ledere og læsevejledere peger på som centrale.

 

De ti fokusområder er:

1. Literacy, læselyst og læsemiljø

2. Forældresamarbejdet

3. Overgangen til skolen og de interne skift

4. Sprog og læsning i SFO

5. Sprog, læsning og skrivning i børnehaveklasse

6. Sprog, læsning og skrivning i alle fag

7. Tidlig sprog- læse- og skriveundervisning

8. Den fortsatte sprog-, læse- og skriveundervisning

9. Elever i vanskeligheder

10. Evalueringskultur for sprog og læsning

 

Handleplanen er retningsanvisende for skolernes undervisning på sprog- og læseområdet, den skal være et fælles samlende grundlag for skolernes planlægning og prioritering af indsatser og undervisning på området. Hensigten er, at handleplan kan støtte og kvalificere de fagprofessionelles tilgang til sprog og læseområdet i deres virke tæt på eleverne, ligesom vejledere og ledere kan finde inspiration, viden og indsatser på en række område af den yderst komplekse sprog- og læseområde. Den fælles handleplan skal udmøntes i konkrete handleplaner på den enkelte skole.

 

’Sprog og læsning for alle’ er udviklet i samarbejde med sprog- og læsevejledere på skolerne, skoleledelserne, kommunens dysleksikonsulent samt to-sprog og læsekonsulenten. Målgruppen er alle lærere, pædagoger, vejledere, ressourcelærere, ledere og andre samarbejdspartnere.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at handleplanen tages til efterretning.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Handleplan for Sprog og læsning for alle 2018-2022 Handleplan for Sprog og læsning for alle 2018-2022
Tilbage til toppen

16. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedshuset leverer rehabiliteringsophold med afsæt i servicelovens §§83, 83a og 86, stk.1 samt sundhedsloven §§138 og 140.

 

I henhold til §139 i lov om social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning (§§ 83, 83a og 86). På den baggrund har afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejdet forslag til Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen, som fremover skal godkendes én gang årligt i Kommunalbestyrelsen.

 

Kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsafdelingen er udarbejdet med afsæt i det fastsatte serviceniveau for Plejeboligområdet samt Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for borgere i eget hjem for derigennem at sikre sammenhæng på tværs af Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

 

Kvalitetsstandarden indeholder general serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for et rehabiliteringsophold, herunder:

 • Formålet med et rehabiliteringsophold
 • Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold
 • Egenbetaling på rehabiliteringsophold
 • Aktiviteter som indgår i rehabiliteringsindsatsen
 • Varighed af rehabiliteringsophold 

Lovgrundlag

Lov om social service §139.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsafdelingen 2019 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. november 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der senest maj 2019 oplyses om:

- egenbetaling for andre kommuner

- den faktiske kostpris samt

- antal borgere i de fire målgrupper.  

Helge Bo Jensen (Ø) og Leif Pedersen (F) tog forbehold.

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der konsekvensrettes i fht. finansloven

 

(F, Å) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Punktet udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Kvalitetstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
3 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
4 Rehabilitering - fra HR Rehabilitering - fra HR
Tilbage til toppen

17. SUS/ØU/KB - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

Anledning

Godkendelse af Albertslund Kommunes Sundhedsberedskabsplan for årene 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Sundhedslovens §210 fastlår, at alle kommuner skal have en sundhedsberedskabsplan, og at denne skal godkendes én gang i hver valgperiode af Kommunalbestyrelsen.

 

Formål med Sundhedsberedskabet

Sundhedsberedskabet er både en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Forpligtelsen til at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktion i tilfælde af større hændelser, påhviler alle offentlige myndigheder. Formålet med Sundhedsberedskabet er specifikt at sikre sundhedsvæsenets evne til at kunne tilpasse sin kapacitet m.v. ud over det daglige.

 

Formålet med det kommunale sundhedsberedskab er derfor, at kommunen er i stand til at udvikle og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved ekstraordinære hændelser.

 

Albertslund Kommunes Sundhedsberedskab

Albertslund Kommunes Sundhedsberedskab er en delplan til kommunens overordnede beredskabsplan 'Plan for fortsat drift'. Denne plan bygger på kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering. Sundhedsberedskabsplanen forholder sig primært til den rolle driftsenhederne spiller i beredskabet samt hvilke opgaver, der følger af ekstraordninære hændelser. Plan for fortsat drift er vedlagt som bilag på sagen.

 

Planen er tænkt som en kortfattet beskrivelse af aktører, kommandoveje og de enkelte områder indenfor beredskabet. Lokale actions cards indgår ikke direkte i Sundhedsberedskabsplanen, da disse ofte revideres. Det er de enkelte driftsenheders ansvar løbende at ajourføre lokale action cards.

 

Jf. Sundhedslovens §210, stk. 2 har Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg fremsendt Albertslund Kommunes sundhedsberedskabsplan til vejledning og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Sundhedsstyrelsens kommentarer er indarbejdet i Sundhedsberedskabsplan 2018-2021. Sundhedsberedskabsplanen og Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar er begge vedlagt som bilag på sagen. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 26. november 2018. 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. november 2018 drøftede udvalget Sundhedsberedskabsplanen. I forlængelse heraf udbad udvalget afklaring på forskellen i benævnelser af driftsniveauer i Sundhedsberedskabsplanen og Plan for fortsat drift samt informationsniveau til Kommunalbestyrelsen. Driftsniveauerne henviser til omfanget af beredskabshændelser. Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning for udarbejdelse af sundhedsberedskabsplan, deraf de angivne driftsniveauer. Dog vil det ikke have nogen betydning at ændre benævnelserne således, at de står med samme benævnelse som i Plan for fortsat drift. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vil ændre dette i forlængelse af godkendelsen af Sundhedsberedskabsplanen. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Plan for fortsat drift, derfor skal information til Kommunalbestyrelsen håndteres i regi af Plan for fortsat drift og kriseledelsesorganisationen.  

 

Der er vedlagt et eksempel på actioncard fra Sundhed, Pleje & Omsorg som bilag til sagen. Actioncardet vil blive sat ind i ny skabelon i forlængelse af godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen. 

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 5. december 2018

På Økonomiudvalgets møde den 4. december drøftede udvalget Sundhedsberedskabsplanen. I forlængelse heraf udbad udvalget beskrivelse af, hvordan afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg håndterer Sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende uddannelse af medarbejdere i beredskab.

 

På plejeboligområdet introduceres nye medarbejdere til driftsenhedernes lokale actioncards i introduktionsmaterialet, og der vil fremover blive afholdt ét månedligt møde, hvor standarder, retningslinjer, brandinstrukser og beredskab gennemgås. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsberedskabsplanen vil afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg sikre formidling og implementering af Sundhedsberedskabsplanens indhold i relevante dele af afdelingen. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har taget højde for Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar i Sundhedsberedskabsplanen.

 

Plan for fortsat drift er sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. november 2016.

Planen skal revideres én gang i hver valgperiode, den vil derfor skulle på til godkendelse på et tidspunkt i den nuværende valgperiode. Hovedstadens Beredskab tager initiativ til dette.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §210.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet, Sundhedsrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Sundhedsberedskabsplanen for 2018-2021 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. november 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet

- en forklaring på forskellen i benævelser af driftsniveauer i de to beredskabsplaner samt

- informationsniveau til Kommunalbestyrelsen for bilag 1.

Et actioncard vedlægges sagen til den videre behandling i Økonomiudvalg.  

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift
2 Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar
3 Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
5 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
6 AC 08 - Hjemmeplejen vejrlige forhold AC 08 - Hjemmeplejen vejrlige forhold
Tilbage til toppen

18. SUS/ØU/KB - Udmeldelse af Sund By Netværket

Anledning

Forslag om, at Albertslund Kommune udmeldes af Sund By Netværket fra januar 2019.

Sagsfremstilling

Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et samarbejde for at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

 

Medlemskab i Sund By Netværket

I 2009 søgte Albertslund Kommune om optagelse i Sund By Netværket, hvilket blev politisk godkendt. Et medlemskab koster årligt Albertslund Kommune 30.000 kr., derudover må der medregnes omkostninger til transport og mødeforplejning.  

 

En stor del af det at være medlem af Sund By Netværket beror på videns- og erfaringsdelingen på tværs af kommunerne, noget som typisk finder sted, når medlemmerne deltager på konferencer og engagerer sig i temagrupper i regi af netværket.

 

Deltagelse i andre netværk og vidensfora

De seneste år har Albertslund Kommune haft en sparsom deltagelse i netværkets aktiviteter og temagrupper. Dette kan blandt andet skyldes det store udbud af lignende aktivitetstilbud, temadage og konferencer som afholdes af andre relevante aktører på sundhedsområdet som Statens Institut for Folkesundhed, Vidensråd for Forebyggelse, Kommunernes Landsforening med flere. Eksempelvis afholder Kommunernes Landsforening ofte temadage og konferencer, der berører samme sundhedstematikker, som Sund By Netværket arbejder med. På disse temadage er der på samme måde mulighed for videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommuner og fagområder, og temadagene tilbydes som udgangspunkt uden deltagerbetaling.

 

Derudover er Albertslund Kommune med i et lokalt og stærkt samarbejdsforum med de øvrige kommuner på Vestegnen, dette forum hedder Vestegnens Sundhedsforum. Vestegnens Sundhedsforum har eksisteret i mere end 10 år og er opstået som en reaktion på et behov for at tænke og arbejde med sundhed på tværs af kommunerne på Vestegnen. Her mødes kommunerne på skift hos hinanden, udveksler erfaringer, vidensdeler og i fællesskab planlægges der nye måder at arbejde med sundhed på. Forummet giver naturlig anledning til, at der kan samarbejdes om nye problemstillinger og arbejdsgange. Blandt andet udspringer projektet ’Rygestop på tværs’ af dette forum. Et andet eksempel herpå er initiativet omkring tværkommunale sparringsmøder om udarbejdelsen af ny sundhedspolitik mellem Hvidovre, Glostrup og Albertslund kommuner, hvor alle tre kommuner videns- og erfaringsdeler, mens de er i færd med at udarbejde nye sundhedspolitikker eller -strategier.

 

Begrundelse for udmelding af netværket

Det er Sundhed, Pleje & Omsorg afdelingens vurdering, at det udbytte, som Albertslund Kommune får ved et medlemskab i Sund By Netværket, på samme vis kan opnås ved deltagelse i øvrige aktivitetstilbud hos eksempelvis KL samt ved deltagelse i allerede veletablerede samarbejdsnetværk som Vestegnens Sundhedsforum.

 

Derudover ser afdelingen en mulighed for, at det årlige kontingent på 30.000 kr. fremadrettet vil kunne allokeres til lokale borgernære sundhedstilbud i Albertslund Kommune. Udmeldelsen af netværket vil træde i kraft til januar 2019.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 6. december 2018 

På Økonomiudvalgets møde den 4. december 2018 drøftede ØU sagen om udmeldelse af Sund By Netværket. ØU har ønsket en yderligere konkretisering af sagen. Sagen skal på igen til ekstraordinært ØU tirsdag den 11. december 2018.

 

Medlemskontingentet på de 30.000 kr. er blevet finansieret af midler fra den styrbare sundhedspulje. Ved udmeldelse af Sund By Netværket er der et ønske om, at pengene fastholdes i den styrbare sundhedspulje, hvorfra borgernære sundhedstilbud som eksempelvis rygestoptilbud allerede betales fra.

 

Økonomi

Et medlemskab i Sund By Netværket koster årligt Albertslund Kommune 30.000 kr., derudover må der medregnes omkostninger til transport og mødeforplejning.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes udmeldelse af Sund By Netværket for januar 2019 godkendes,
 2. at de 30.000 kr. fastholdes i den styrbare sundhedspulje

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. november 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, samt

2. at det årlige kontingent på 30.000 kr. fremadrettet vil kunne allokeres til lokale borgernære sundhedstilbud i Albertslund Kommune. 

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 9

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.12.19.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgning om optagelse i Sund By Netværket 2009 Ansøgning om optagelse i Sund By Netværket 2009
Tilbage til toppen

19. EBU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2019

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal vedtages senest i december. Beskæftigelsesplanen sætter mål og retning for jobcentrets indsats og resultaterne vil blive fulgt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på mødet i oktober 2018 haft en første drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019. Udkastet er herefter justeret og nyt udkast ligger som bilag.

 

Beskæftigelsesplan 2019 bygger på de foregående års mål og indsatser. Beskæftigelsesplanen er således en justering af plan 2018. Der er forslag om tre fokusområder:

 

1. Tæt samarbejde med virksomheder

De centrale midler er:

 • Opsøgende overfor virksomheder, så de får hjælp til at få den arbejdskraft, der er brug for, og så arbejdsløse i Albertslund kommer i spil til de ledige job.
 • Samarbejde mellem jobcentrene i Hovedstadens Rekrutteringsservice om rekruttering og opkvalificering af ledige på områder med arbejdskraftmangel.
 • Jobcentrets samarbejdet med virksomhederne bliver styrket -  både i omfang, intensitet og kvalitet.
 • Etablering af partnerskaber med virksomheder om opkvalificering og omskoling af uddannede ledige til fag med rekrutteringsbehov.
 • Samarbejde med virksomheder om virksomhedsrettede forløb for ledige, hvor der er fokus på oplæring og afklaring af tilbagevenden til arbejde.
 • Fokus på muligheden for kombination af praktik og ordinære timer gennem småjobs.

 

2. Flere i arbejde – fokus på dagpengemodtagere

De centrale midler er:

 • Fokus på muligheden for kombination af praktik og ordinære timer gennem småjobs.
 • Flere ledige skal have tilbud om relevante virksomhedspraktikker, løntilskud m.v.
 • Forvente og understøtte en aktiv jobsøgning på områder, hvor den enkelte kan opnå selvforsørgelse.
 • Ledige skal have opkvalificerende tilbud på områder, hvor der er konkrete beskæftigelsesmuligheder.
 • Etablere rådighedsafprøvende tilbud målrettet ledige, som har en adfærd, hvor der kan sættes spørgsmål ved rådigheden – f.eks. ved afslag på job.
 • Formidling af de konkrete jobs, som virksomhedskonsulenterne hjemtager gennem deres opsøgende arbejde.

 

3. Udsatte ledige – fokus på tværfaglig udvikling og afklaring

De centrale midler er:

 • Udvikling af tættere samarbejde med de øvrige kommunale enheder, der arbejder med de samme borgere eller deres familie.
 • Tæt samarbejde med Albertslund Kommunes Rusmiddelcenter for at få borgere igennem misbrugsbehandling og i selvforsørgelse.
 • Færdiggørelse af ”Flere skal med” med flest mulige i virksomhedsrettede forløb.
 • Udvidelse af arbejdsmetoderne i ”Flere skal med” til at omfatte hele gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Forstærke samarbejde med arbejdsgivere om sygemeldte for at fastholde dem i beskæftigelse – bl.a. ved delvis raskmeldinger.

 

Der er der kommet 6 nye ministermål, som indgår i planen. Derudover sætter budgetforliget for 2019 en ramme for indsatsen og målet om flere i ordinær beskæftigelse.

 

Beskæftigelsesplanen skal efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forelægges Det regionale Beskæftigelsesråd til orientering. 

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Historik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 19. november 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019
Tilbage til toppen

20. EBU/BSU/ØU/KB - Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025

Anledning

Albertslund Kommunes Ungestrategi 2015-2017 er udløbet og der er vedtaget ny lovgivning vedrørende Den forberedende grunduddannelse (FGU) og den kommunale indsats for unge under 25 år. På denne baggrund fremlægges en ny strategi for unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes Ungestrategi 2015-2017 følges op med en ny Strategi for unges veje til uddannelse og job 2018-2025. Indenfor rammerne af henholdsvis Albertslund Kommunes Vision & Strategi og med afsæt i Skole for alle samt ny lovgivning vedrørende FGU og den kommunale indsats overfor unge under 25 år har styregruppen for ungestrategi udarbejdet et udkast til ny strategi med vision, mål, pejlemærker, målgrupper og indsatser, der sætter rammerne for arbejdet med at få flere unge mellem udskolingen og 30 år fra Albertslund i uddannelse eller arbejde.

 

Strategien skal tillige danne baggrund for det kommende arbejde med at etablere en ny organisering af den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune som en opfølgning på Lov om Kommunal indsats overfor unge under 25 år, der blev vedtaget i juni 2018. I den sammenhæng tager Kommunalbestyrelsen stilling til en ophævelse af UU-Vestegnen og hjemtagelse af medarbejdere til at løfte vejledningsforpligtelsen fra august 2019.Der er behov for en entydig placering af budgetansvaret for den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune og løbende dialog om indsatserne på tværs af de politiske udvalg, særligt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Fagligt vurderes det, at snitfladen til Jobcentret er stærkere end til skoleområdet, og at unges veje til uddannelse og job med fordel kan knyttes tættere til arbejdsmarkedsområdet og dermed Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Endelig tager Kommunalbestyrelsen ved årsskiftet beslutning om organisering og budget for den kommunale ungeindsats.

 

Med afsæt i strategi og forslag til organisering af den kommunale ungeindsats vil der blive lavet en handleplan for enhedernes indsatser.

 

I udviklingen af strategien har styregruppen (der repræsenterer skole-, beskæftigelses- og det sociale område samt UU-Vestegnen) blandt andet inddraget medarbejdere og ledere fra skoler, klubber, Jobcentrets Ungeenheden, Familieafsnittet, Familiehuset, PPR, Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund Ungecenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV). Desuden er udvalgsmedlemmerne fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteret om arbejdet ved et fælles temamøde i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 5. september 2018  

På baggrund af indkomne bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der foretaget ændringer i 'Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025'.

 

Indledningen er ændret til

'Uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig faktor for en god og stabil start på voksenlivet. Mulighederne for og kompetencerne til at træffe stærke valg, der fører til uddannelse og job, er en væsentlig del af det fundament, der er grundlaget for at være borger i Albertslund. Det giver desuden lyst til at engagere sig i foreninger, kulturlivet og det lokale demokrati. Albertslund Kommune samarbejder med byens gymnasium, erhvervs- og ungdomsuddannelser og skal tillige ankerpunkt for en ny FGU-institution på Vestegnen. Fællesskaber om uddannelse bidrager ligesom fællesskaberne om Ungdomsklubben eller fx Forbrændingen til, at byens unge aktivt og ansvarligt kan udfolde og udvikle sit potentiale. Strategien sætter derfor også en ambitiøs ramme om en væsentlig del af ungdomslivet i Albertslund.'

 

Øvrige ændringer  

 • Nyt mål for uddannelsesparate
 • Delt mål i lokale og nationale mål
 • Tilføjet handleplaner og dokumentation for opfølgning
 • Tilføjet centrale midler til at opnå målene
 • Tilføjet grundskole- og specialvejledning
 • Tydeliggjort motiverende og opfølgende indsatser, der holder unge i gang – i overgange og ved ledighed/aktivering
 • Tilføjet tilbud om gruppe- og individuelle vejledningssamtaler til alle elever i udskolingen samt tilbud til forældre om vejledning
 • Tilføjet tilbud om kontaktperson og tildeling af mentorstøtte til sårbare unge
 • Tilføjet virksomhedspraktik og evt. støtte ved aktivering af unge
 • Sproglig tilpasning – lavere abstraktionsniveau.  

 

Der er desuden vedlagt et nyt dokument 'Procesplan strategi for unges uddannelse og job samt organisering af den kommunale ungeindsats'.

 

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil på et fælles temamøde i november få præsenteret de indkomne høringssvar.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 23. oktober 2018

Der er modtaget 13 høringssvar til høringsmaterialet om ’Stærke valg’

 

Der er modtaget høringssvar fra:

 • Albertslund Lærerkreds
 • Albertslund Ungecenters bestyrelse
 • Albertslund Ungecenters MED-udvalg
 • Egelundskolen Skolebestyrelse
 • Handicaprådet
 • Herstedlund skoles Skolebestyrelse og MED-udvalg
 • Herstedvester skoles Skolebestyrelse
 • Herstedvester skoles MED-udvalg
 • Herstedøster Skoles Skolebestyrelse og MED-udvalg
 • Integrationsrådet
 • Jobcenteret
 • Klubbernes MED-udvalg
 • Udsatterådet

  

De 13 høringssvar støtter en revision af den tidligere ungestrategi og udtrykker støtte til det ambitiøse afsæt i forhold til de unge. Det bemærkes, at det er positivt med en helhedstænkning omkring den unge, så det ikke kun er faglige udfordringer, men også sociale, psykiske og andre udfordringer, som indtænkes i en tværfaglig indsats.

 

Flere høringssvar gør opmærksom på henholdsvis forældrenes rolle, tværfagligt samarbejde, erhvervssamarbejde samt alkohol- og stofmisbrug.

 

Bemærkningerne i høringssvarene giver anledning til følgende ændringsforslag i 'Stærke valg – unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025'.

Det foreslås, at

 • der på side 6 tilføjes et mål vedrørende forældrenes rolle: At forældrenes rolle og ansvar i forbindelse med elevernes uddannelsesvalg er tydelig og tilpasset den enkelte familie.
 • det tredje mål vedrørende virksomhedssamarbejdet på side 6 ændres til: Virksomhedssamarbejdet styrkes gennem samarbejde mellem skolerne, vejledningen og virksomhederne om Åben Skole, adoptionsklasser, praktik og virksomhedsbesøg.
 • der på side 9 indsættes nyt mål: styrke tværfaglig vejledningsindsats overfor unge hash-rygere.

 

Indledningen er ændret til

'Uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig faktor for en god og stabil start på voksenlivet. Mulighederne for og kompetencerne til at træffe stærke valg, der fører til uddannelse og job, er en væsentlig del af det fundament, der er grundlaget for at være borger i Albertslund. Det giver desuden lyst til at engagere sig i foreninger, kulturlivet og det lokale demokrati.

Stærke valg - unges veje i uddannelse og job 2018-2025 omfatter indsatser, som Albertslund Kommune selv kan udføre for at opfylde visioner og mål for unges veje til uddannelse og job, Mange andre forhold omkring unge har betydning for de unges valg - i samfundet, i familien, i fritiden eller fx de unges meget forskellige personlige forudsætninger.

 

Albertslund Kommune samarbejder med byens gymnasium, erhvervs- og ungdomsuddannelser og en ny institution for Den Forberedende grunduddannelse på Vestegnen (FGU-Vestegnen) placeres i Albertslund. Fællesskaber omkring uddannelse bidrager ligesom fællesskaberne omkring Ungdomsklubben eller fx Forbrændingen til at byens unge aktivt og ansvarligt kan udfolde og udvikle sit potentiale. Stærke valg - unges veje i uddannelse og job 2018-2025 sætter derfor også en ambitiøs ramme om en væsentlig del af ungdomslivet i Albertslund.'

Kommunikation

Strategi for unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025 sendes i høring i perioden fra den 27. august 2018 til den 24. september 2018.

 

Høringsparterne er:

 • Forældrebestyrelser i dagtilbud
 • Skolebestyrelser
 • Klubbestyrelser
 • MED-udvalg på skoler og i klubber
 • Albertslund Lærerkreds
 • BUPL
 • MEDudvalg/personalemøde med MED-status i
  • PPR
  • Det specialiserede voksenområde
  • Familieafsnittet
  • Familiehuset
  • Jobcenteret
  • Den Kriminalpræventive enhed 
 • UU-Vestegnen
 • Integrationsrådet
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet

 

Da sagen i august blev udsat på fagudvalgsmøderne foreslås ny høringsperiode fra den 24. september 2018 til den 19. oktober 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Strategi for unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025 godkendes som grundlag for høring og
 2. at Strategi for unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025 sendes i høring i perioden fra den 27. august 2018 til den 24. september 2018. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 5. september 2018

 1. at 'Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025' godkendes som grundlag for høring,
 2. at 'Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025' sendes i høring i perioden fra den 24. september 2018 til den 19. oktober 2018 og
 3. at udviklingen følges i en årlig status.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 23. oktober 2018

 1. at der på side 6 tilføjes et mål vedrørende forældrenes rolle: At forældrenes rolle og ansvar i forbindelse med elevernes uddannelsesvalg er tydelig og tilpasset den enkelte familie,
 2. at det tredje mål vedrørende virksomhedssamarbejdet  på side 6 ændres til: Virksomhedssamarbejdet styrkes gennem samarbejde mellem skolerne, vejledningen og virksomhederne om Åben Skole, adoptionsklasser, praktik og virksomhedsbesøg,
 3. at der på side 9 indsættes nyt mål: styrke tværfaglig vejledningsindsats overfor unge hash-rygere og
 4. at 'Stærke valg – unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025 ' godkendes. 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 22. august 2018, pkt. 2:

Udsatte sagen med henblik på indarbejdelse af indkomne bemærkninger inkl. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger i strategien, inden sagen sendes i høring. Der vedlægges procesplan incl. strategi og organisering til den videre behandling.

Sagen behandles igen på udvalgsmødet i september og der ønskes en temadrøftelse på oktobermødet.  


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 27. august 2018, pkt. 4:

Udsatte sagen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 17. september 2018, pkt. 3:

Tiltrådte at sende sagen i høring.


Børne- og Skoleudvalget, 19. september 2018, pkt. 5:

Tiltrådte at sende sagen i høring.


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 19. november 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet

 • afsnit tilføjes under "Baggrund"/side 1: om den kommende erhvervsstrategi og beskæftigelsesplanen.
 • sætning i 2. afsnit "Baggrund" slettes/side 1: "Mulighederne for og ... borger i Albertslund".

Derudover ønskede udvalget løbende orientering om udmøntnings-/handleplan.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.


Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet den første handleplan skal indeholde:

- kommunikationsplan til de unge og forældre samt

- beskrivelse af ansvarsfordeling og opgaveplacering. 

Udvalget ønskede derudover et oversigtsskema over status for mål.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Strategi, fra august mødet Strategi, fra august mødet
2 Udsatterådets udtalelse Udsatterådets udtalelse
3 Udsatterådets udtalelse Udsatterådets udtalelse
4 Procesplan - den kommunale ungeindsats Procesplan - den kommunale ungeindsats
5 Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025 Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025
6 Alle høringssvar Stærke valg 22-10 Alle høringssvar Stærke valg 22-10
7 Høringssvar Stærke valg - opsamling Høringssvar Stærke valg - opsamling
8 Efter høring - Stærke valg - unges veje i uddannelse og job Efter høring - Stærke valg - unges veje i uddannelse og job
Tilbage til toppen

21. ØU/KB - Budget til den kommunale ungeindsats (bevilling)

Anledning

Bevilling af budget til kommunale ungeindsats i ny enhed i Borger & Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Med baggrund i 'Stærke valg – unges veje i uddannelse og job i Albertslund 2018-2025' samt nye love om Forberedende grunduddannelse (FGU) og Kommunal indsats for unge under 25 år skal Albertslund Kommune organisere den kommunale ungeindsats i en ny struktur med virkning fra 1. august 2019. Organiseringen af den kommunale ungeindsats består af en ny enhed og en fast forpligtende samarbejdsstruktur, der går på tværs af beskæftigelses- , skole- og det sociale område. Enheden etableres i afdeling for Borger & Arbejdsmarked på området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Enheden samles på én adresse, med en leder, et administrativt team og et budget. Medarbejderne vil være de ansatte i Jobcentrets Ungeenheden og de medarbejdere fra UU-Vestegnen, der virksomhedsoverdrages til Albertslund Kommune pr. 1. august 2019. Stillingen som leder vil blive slået op. Kerneopgaverne er de opgaver og funktioner, som i dag udføres i hhv. Ungeenheden og UU-Vestegnen og de nye opgaver, der følger med den ny lovgivning. Budgettet oprettes til den nye enhed, der får navnet Uddannelse & Job.

 

Budget for Uddannelse & Job

Budgettet for Uddannelse & Job er midler fra henholdsvis DUT-tilskud til FGU og fra hidtidige opgaver, der følger med over i den nye enhed fra forskellige områder. Samlet er budgettet på 44,46 mio.kr. Budgettet til FGU er på 10,2 mio.kr. og budgettet til den øvrige ungeindsats er på 34,26 mio.kr.

 

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Fra 2020 vil Albertslund Kommune blive kompenseret via DUT på den måde, at de nye opgaver i forhold til finansiering af FGU tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb tillægges budgettet og de nuværende opgaver i forhold til fx finansiering af produktionsskole fratrækkes budgettet. Samlet skal kommunen varetage flere nye opgaver, hvorfor DUT-tilskuddet til kommunen stiger. Uddannelse & Jobs budget er beregnet ud fra at FGU er fuldt indfaset fra 2021.

 

Ud over midlerne fra DUT-tilskud til FGU finansieres Uddannelse & Job af midler til en række hidtidige opgaver på beskæftigelses-, skole,- og det sociale område, der følger med ind i den nye enhed. Det er henholdsvis midler fra UU-Vestegnen, Jobcentrets Ungeenheden, virksomhedskonsulent i Jobcentret, Jobcentrets aktiveringsindsats og uddannelseshjælp, Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) og midlerne til de nuværende forberedende tilbud.

Økonomi

Budget på i alt 44,46 mio. kr. flyttes fra andre enheders budget. Denne overførsel påvirker ikke kommunens samlede økonomi. Overførslen er først fuldt indfaset i 2021, da DUT-kompensationen først er helt modtaget her.

Personalekonsekvenser

Ved etableringen af Uddannelse & Job d. 1. august 2019 vil medarbejdere fra Ungeenheden i Jobcentret samt medarbejdere, der bliver virksomhedsoverdraget fra UU-Vestegnen til Albertslund Kommune indgå i den nye enhed. Desuden skal opgaver vedr. Særlig tilrettelagt Undervisning (STU) flyttes fra Social & Familie til den nye enhed. Medarbejdere og ledere i afdelingerne Skole & Uddannelse, Social & Familie, Borger & Arbejdsmarked og Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) skal desuden stå til rådighed for team-, netværks- og ledelsessamarbejde.

Kommunikation

Organisationsforslaget har været i høring i UU-Vestegnen og i lokale MED-udvalg i Albertslund Kommune henholdsvis DKE, Jobcenter, Familieafsnittet, Familiehuset, VSB, Bostøtte, PPR samt staben Skoler & Uddannelse d. 6.-19. november 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at budget til kommunal ungeindsats i ny enhed i Borger & Arbejdsmarked godkendes,
 2. at der tillægsbevilliges 35,2 mio. kr. i 2019 stigende til 43,4 mio. kr. i 2021 til den nye enhed og
 3. at tillægsbevillingen finansieres af afdelingerne Skoler & Uddannelse, Social & Familie og Borger & Arbejdsmarked jævnfør bevillingsskemaet

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Budget Den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune Budget Den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune
2 Bevillingsskema ungestrategi 2018 og FGU Bevillingsskema ungestrategi 2018 og FGU
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Parkering til institutioner i Albertslund Syd

Anledning

Grundet manglende parkeringspladser til institutionerne i Albertslund Syd foreslås offentlige veje indrettet med mulighed for parkering.

Sagsfremstilling

I februar 2017 blev Albertslund Kommune bekendt med, at Albertslund Boligselskab Syd og VA, Afdeling 68 4 række, havde indført parkeringsrestriktioner og privat parkeringskontrol på de parkeringsarealer som boligselskabet og boligforeningen ejer. Der er således indført parkeringsrestriktioner i Elefantens, Løvens, Oksens, Vædderens og Hjortens Kvarter, som benyttes af ansatte og gæster til henholdsvis Sydstjernen, Musikskolen, Svømmehallen og NEXT. Da de nævnte parkeringsarealer er private er det AB og VAs ret at indføre disse parkeringsrestriktioner også selvom det fremgår af rammelokalplanen, at der skal sikres parkering til brugere og besøgende, rammelokalplanen er dog ikke juridisk bindende for AB og VA.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med AB Syd og VA med henblik på at lande en aftale om fremtidige parkeringsmuligheder for institutionerne i området.

 

Albertslund Boligselskab Syd

Ligesom forvaltningen har aftaler med andre boligforeninger om parkering på deres arealer, har forvaltningen indgået en aftale med AB Syd om leje af parkeringslicenser til de ansatte i de kommunale institutioner og NEXT, det har ikke været muligt at få gæsteparkering til at indgå i denne aftale, idet foreningen mener, at deres parkeringsarealer ikke har den nødvendige kapacitet til dette.

 

Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 68 4 række

Forvaltningen er i dialog med VA om leje af parkeringslicenser til de ansatte i de kommunale institutioner og NEXT, VA har også tilbudt kommunen, at VA for kommunale midler kan etablere yderligere parkeringspladser, 33 stk., som kan allokeres til besøgende til de kommunale institutioner og NEXT. Forvaltningen vurderer dog at denne løsning som i overslagspriser er sat til at koste 850.000kr. er for omkostningsfuld i forhold til udbyttet.

 

Parkering på offentlig vej

Som alternativ til at oprette yderligere parkering på VAs private arealer, har forvaltningen set på muligheden for at etablere parkeringsmuligheder på de omkringliggende offentlige veje. Kommunes etablering af parkeringsmuligheder på offentlig vej, med 35 pladser på Albertslundvej, 35 pladser på Hvidbrovej, 30 pladser på Vridsløsevej i alt 100 pladser, med en yderligere reserve på 140 eksisterende pladser ved BS72, vil aflaste de private parkeringsarealer. Hvis der på sigt viser sig et behov for at tage pladserne ved BS72 i brug, kan der, for at skabe en øget tryghed, arbejdes med beskæring og belysningen. De 100 nye pladser på offentlig vej, som oprettes uden tidsbegrænsning, vil give VA mulighed for at lempe på parkeringsrestriktionerne. Ved at bidrage med 100 pladser på offentlig vej sigter kommunen mod en udgiftsneutral løsning, hvor alle som har et formål i området kan parkere på offentlig vej og besøgende til området på sigt får mulighed for at parkere på VAs private parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer, at det, indtil p-pladserne på offentlig vej i givet fald er anlagt og restriktionerne for parkering på VAs private parkeringsarealer er blevet lempet, vil være nødvendigt, at leje 40 parkeringslicenser til de ansatte i institutionerne og NEXT, så de kan parkere på boligselskabets parkeringsarealer.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. november 2018

På Miljø- og Byudvalgets møde den 20. november blev der bedt om forklaring af fordelen ved cirkelbump fremfor ”fuldtdækkende” bump.

Da både parkering og bump på Hvidbrovej vil virke hastighedsdæmpende, vurderer forvaltningen, at løsningen med de modificerede cirkelbump er den mest hensigtsmæssige. Dette begrundes i, at cirkelbump, som har bløde ramper, yder en højere komfort for bilisterne end trapezbump som har hårde ramper, men dog opleves som mere hastighedsdæmpende end cirkelbump. Cirkelbumpene dimensioneres til en passeringshastighed på 30km/t. Cirkelbumpene lægges ud i hele vejens bredde, fra kantsten til kantsten, hvilket letter renholdelsen af vejen fordi renholdelsen vil kunne ske maskinelt. Der er opmærksomhed på at nedløbsbrønde placeres således, at vandet kan løbe væk fra vejen. Cyklister der måtte cykle ad Hvidbrovej fremfor stisystemet kan uden vanskeligheder passere de modificerede cirkelbump.

Økonomi

Hvidbrovej, cirkelbump og forskudt parkering finansieres gennem asfaltmidler for 2018

Albertslundvej, parkering finansieres gennem støjmidler for 2018

Vridsløsevej, etablering af parkering og passage mellem vej og stisystem i form af flisebelagt sti, finansieres af driftsmidler for 2019 svarende til 50.000kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej

Privatvejsloven

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslundvej indrettes med mulighed for parkering for støjmidler 2018 som er givet i bevilling,
 2. at Hvidbrovej indrettes med forskudt parkering og cirkelbump for asfaltmidler 2018,
 3. at Vridsløsevej indrettes med parkeringsbaner og sti for driftsmidler 2019,
 4. at der indgås aftale med Vridsløse Andelsboligforening afdeling 68 4 række om parkeringslicenser til ansatte for en årlig udgift på 40.000 kr. der finansieres over driften.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling medsendes et notat om forklaring af fordelen ved cirkelbump fremfor ”fuldtdækkende” bump .

 

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 19:

(F) foreslog trapezformede bump istedet for cirkelbump.

 

Tiltrådte indstillingen med forslag fra (F)

 

(C) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingens 1. at

 

For stemte 17 (A, Å, B, V, C, O, Leif Pedersen (F)

Imod stemte 1 (Tina Christiansen (A)

2 undlod at stemme (Ø)

Mehmet Kücükakin (F) deltlog ikke under afstemningen.

 

Den samlede indstilling var hermed godkendt.

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Notat Hvidbrovej Notat Hvidbrovej
2 Løsningsforslag 1 - Vejbump.pdf Løsningsforslag 1 - Vejbump.pdf
3 Løsningsforslag 2 - Pudebump.pdf Løsningsforslag 2 - Pudebump.pdf
4 Notat om parkering i Syd Notat om parkering i Syd
5 Oversigtskort, Parkering i syd Oversigtskort, Parkering i syd
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Smedeland 18 - Afslag på opførelse af ca. 6000 m2 lagerbygning

Anledning

Virksomheden Skanlog ønsker at opføre en ny lager- og terminalbygning på grunden. Da grundejer har udnyttet sine byggemuligheder anbefales et afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Virksomheden Skanlog ønsker at opføre en ny lager- og terminalbygning på deres grund på Smedeland 18. Bygningen vil få et areal på 5913m2 og vil erstatte en 1148m2 lagerbygning, som ligger på grunden. Formået med udskiftningen er, at udnytte grundens friareal og give mulighed for at opføre en ny større og højere lager- og terminalbygning samme sted.

 

Virksomheden har forud for ansøgningen sammenlagt det grønne areal langs ring 3 (16b Hvessinge by, Glostrup; Nordre Ringvej 129, 2600 Glostrup) med arealet ved Smedeland 18. Således har grunden nu et areal på 59117m2 . Virksomheden henviser derved til, at den nye bygning overholder kommuneplanens friarealkrav (min 50%), når det grønne arealet i Glostrup medregnes. Udpluk af ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 5. I følge beregningsreglerne i gældende byplanvedtægt har grundejer allerede udnyttet de byggemuligheder der er på grunden. Planloven giver ikke mulighed for at medregne arealer uden for byplanens område (arealet beliggende i Glostrup Kommune). Ligeledes er arealet beliggende en anden kommune og Albertslund Kommune er ikke myndighed for området og kan ikke foretage dispositioner for dette areal. I ansøgningen henvises til, at byggeriet overholder kommuneplanens friarealkrav. Dette forhold er ikke relevant i denne sag, jf. ovennævnte. I stedet skal der foretages en vurdering af, om der er interesse for, at dispensere fra gældende byplanvedtægt.

 

Af byplanvedtægten fremgår det, at der maksimalt kan opføres 3 m3 bygninger per nettogrundareal. På nuværende tidspunkt er der opført bygninger med et samlet rumfang på 147.149 m3. Grundejeres byggeret er 140.016 m3. Byggemulighederne er på nuværende tidspunkt fuld udnyttet. Den nye bygning har et rumfang på 50.189,2 m3. Hvis bygningen opføres, vil grunden været overbebygget med ca. 35% (inklusiv nedrivning af den eksisterende lagerbygning på 1148 m2).

 

Forvaltningen vurderer, at dette er en for intensiv udnyttelse af arealet i forhold til reglerne i gældende byplanvedtægt. Ifølge kommuneplanen er ejendommen delvis beliggende i det nye centerområde ved den kommende letbane. Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2018 drøftet hovedgrebet i den kommende masterplan for Hersted industripark. Heraf fremgår det, at hele Skanlogs ejendom er beliggende i den del af Hersted Industripark, som udlægges til bydelscenter. Fremtidige anvendelsesmuligheder for området er boliger, detailhandel, og kontorerhverv samt offentlig og privat service, herunder uddannelse, kulturinstitutioner mv.  Det er forvaltningens skøn, at en bygningsudvidelse af den art der ansøges om ikke vil fremme kommunens intentioner for udvikling i området. Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles afslag til opførelsen af lager- og terminalbygningen, med henvisning til, at gældende byplanvedtægt er overskredet og kommunen har andre udviklingstanker for området, som går imod det ansøgte.

Lovgrundlag

Planloven, herunder byplanvedtægt nr. 5 og kommuneplan 2018 - 2030.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles afslag på ansøgningen om at opføre en 5913 m2 lager- og terminalbygning på Smedeland 18.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

(C, V) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(C, V, O, Å) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Ansøgning af 18. september 2018 Ansøgning af 18. september 2018
2 Situationsplan 20618_100_12.09.2018 Situationsplan 20618_100_12.09.2018
3 Plantegning - 20618_102_12.09.2018 Plantegning - 20618_102_12.09.2018
4 Plantegning - 20618_200_12.09.2018 Plantegning - 20618_200_12.09.2018
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Forslag lokalplan 13.7, Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. april 2018, at udarbejde lokalplan til muliggørelse af en etageejendom på ejendommen Linde Allé 2/Roskildevej 169.

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at sende forslag til lokalplan 13.7 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslagene er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Linde Allé 2 og Roskildevej 169 ønsker at opføre en etageejendom på arealet mellem nabobebyggelsen og ejendommens eksisterende bebyggelse,

 

Ejendommen i dag
Ejendommen har et samlet areal på 1.421 m2, og på ejendommen findes i forvejen en 3-etagers boligbebyggelse, der består af 11 lejligheder samt et erhvervslejemål, hvor der i dag er en smørrebrødsforretning. Bebyggelsen udgør 1.025 m2 og den aktuelle bebyggelsesprocent er 72. På ejendommens friareal er der fem mindre garager, en sikkerhedsbunker og et ubebygget areal, der i dag anvendes til 9 parkeringspladser.

 

Det fremtidige byggeri
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en 2½ etagers bebyggelse med udnyttet tagetage mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og nabobebyggelsen på Linde Allé 6. Den nye bebyggelse udgør højst 500 m2, og den samlede bebyggelsesprocent vil blive 110 %. Der etableres i alt 5 lejligheder.

For at give et ensartet udtryk langs Linde Allé, vil bygningen opføres med et udtryk lig nabobygningen på Linde Allé 6. Derfor opføres bebyggelsen med gule murstensfacader, rødt teglstenstag og grønne kantzoner ud mod Linde Allé.

 

Arealet bag den eksisterende og nye bebyggelse omdannes, således at der bliver plads til både parkering og udendørs opholdsarealer til områdets beboere. Bunkeren på ejendommen fjernes efter aftale med Hovedstadens Beredskab, og garagen nedrives også delvist. Bagmuren på garagen bevares dog, men beplantes, så den kommer til at fungere som en grøn støjskærm, der skærmer ejendommens opholdsarealer mod trafikstøj fra Roskildevej.

 

Kommuneplan 2018 foreskriver, at der til etageboligbyggeri skal etableres 1½ p-plads pr. bolig og at parkeringsnormen i tilfælde af fortætning af eksisterende områder, kun gælder for nye boliger, samt at der inden for det stationsnære område er mulighed for at reducere parkeringsnormen med 33%. Foruden de 9 eksisterende pladser, etableres der derfor én p-plads pr. nybygget bolig, hvilket i alt giver 14 p-pladser. Heraf opføres den ene parkeringsplads, som en handicapparkeringsplads. Placeringen af parkeringspladserne følger en anbefaling fra ViaTrafik, der er vedlagt som bilag.

 

På ejendommens sydlige del, opføres et udendørs opholdsareal på ca. 200 m2. På arealet etableres legestativer, en boulebane og en grillplads. Foruden det fælles opholdsareal, får alle lejligheder en privat terrasse eller altan. På de støjramte facader mod vest, vil disse opføres som helt eller delvist lukkede glasaltaner.

 

Kommuneplantillæg 4

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2018, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget udlægger det nye område som et selvstændigt rammeområde, B54, hvor den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 75 % til 110 %.

 

Screening for miljøvurdering
Forslag til lokalplan 13.7 og Forslag til kommuneplantillæg 4 angiver kun mindre ændringer i forhold til det tidligere plangrundlag, og fastlægger kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, og der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planerne er omfattet af kravet om miljøvurdering. Berørte myndigheder er efter Miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planerne ikke skal miljøvurderes, da de ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2018 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. at Forslag til lokalplan 13.7 – Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger og
 3. at det besluttes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 1:

Leif Pedersen (F) stillede forslag om, at der i "Forslag til Lokalplan  13.7 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4", afsnit "Trafik og Parkering" sidste afsnit, 1. punktum ændres fra "Der skal i overensstemmelse ........... opføres 2 cykel p- pladser pr. bolig" til "Der skal i overensstemmelse ..........opføres 3 cykel p-pladser pr. bolig".

 

Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A), Qasir Mirza (A), Leif Pedersene (F) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte forslaget.

 

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) stemte imod.

 

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

 

Desuden ønskede alle medlemmer af udvalget, at der i lokalplanen tilføjes, at der skal være mulighed for grønne tage og solceller.

 

Tiltrådte indstillingen med ændringer. 

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Samlet støjrapport Samlet støjrapport
2 Forslag til kommuneplantillæg 4 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4 Forslag til kommuneplantillæg 4 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4
3 Vurdering af trafikforhold på Linde Allé Vurdering af trafikforhold på Linde Allé
4 Forslag til lokalplan 13.7 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4 Forslag til lokalplan 13.7 - Roskildevej 169 og Linde Allé 2-4
5 Screening af LP 13.7 og Kommmuneplantillæg 4 Screening af LP 13.7 og Kommmuneplantillæg 4
Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Roskildevej 82-84 - Igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør opførelse af et etageboligbyggeri med 12 boliger på ejendommen Roskildevej 82-84.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 at sælge ejendommen Roskildevej 82-84 (matr. nr. 6ae og 6at Herstedvester By, Herstedvester) til opførelse af et etageboligbyggeri med 12 lejligheder. Skitseprojekt er vedlagt som bilag.

 

Ejendommen består i dag af to ubebyggede matrikler med et samlet grundareal på 1.953 m2.. Der vil være vejadgang fra  Rønne Allé.

Projektets etageboligbyggeriet har et samlet bebygget areal på 1.139 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 58. Bebyggelsen opføres som en 2-plans hjørnebebyggelse med en karréstruktur, der har sine længste facader langs de omkringliggende veje, således at de bagvedliggende opholds- og gangarealer, der udgør ca. 30% af grundarealet, afskærmes mod vejtrafikstøj.

 

Boligarealet bliver i gennemsnit 95 m2 pr. bolig og der etableres 1½ p-plads pr. bolig. Bebyggelsen vil fremstå med symmetrisk saddeltag med en hældning på mere end 20 grader, og facaderne vil fremstå som pudsede i grå eller hvidlige nuancer. For at bryde med de store blanke facader, vil der blive indarbejdet røde tegl på enkelte dele.

Køber skal for egen regning, men i samarbejde med Albertslund Kommune, udarbejde forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med henblik på realisering af skitseprojektet.

 

Eksisterende plangrundlag
Området er omfattet af ramme B13 i Kommuneplan 2018-2030 B13 og af Lokalplan 3.6. Rammeområde B13 fastsætter anvendelsen til boligområde, hvor bebyggelse må opføres i 1,5 plan med en max. højde på 8,5 meter og en max. bebyggelsesprocent på 30. Lokalplan 3.6 udlægger arealet til grønt område, der ikke må bebygges.

 

Fremtidigt plangrundlag
For at kunne realisere det fremsendte skitseprojekt skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan, der ændrer den specifikke anvendelse til etageboligbebyggelse med et gennemsnitligt boligareal på 90 m2 i og mulighed for bygge i 2 plan med en max. højde på 8,5 meter og en max. bebyggelsesprocent på 60. Parkeringsnormen skal i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2018-203 være 1½ p-plads pr bolig.

 

Afgrænsningen af lokalplanområdet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Begge planer er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og projekter (VVM).

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, 

 1. at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for opførelse af en etageboligbebyggelse til 12 lejligheder på ejendommen beliggende Roskildevej 82-84 og
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skitseprojekt Skitseprojekt
Tilbage til toppen

26. MBU/ØU/KB - Økonomisk status vedr. nedrivning af Albo og Kongsholmcentret (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til finansering af merforbrug i forbindelse med nedrivning af Kongsholmcentret og Albo.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2017 at nedrive Albo og Kongsholmcentret og bevilgede 13,7 mio. kr. til projektet. I forbindelse med nedrivningerne er der kommet en række ekstraudgifter, som medfører et merforbrug på anlægsbevillingen.

I forbindelse med nedrivningen af Kongsholmcentret var der ekstraudgifter til nedrivning af mellembygning samt reetablering af facaden mod bygning M. Desuden skulle kloakken delvist omlægges. Mod Taastrupstien var det planlagt, at asfalt/ parkeringsarealet forblev, men dette blev ændret til, at asfalten skulle fjernes. I alt andrager dette samlet ca. 1.015.000 kr.  

På Kongsholmcenteret var der desuden ekstra omkostninger til miljøsanering, idet der blev fundet støbeasfalt i nogle gulve under linoleumsbelægningen. Dette medførte ekstraudgifter på ca. 250.000 kr.    

Kloakkerne ved Kongsholmcentret er blevet omlagt. Oprindeligt løb de gennem grunden, men nu er de ført i Sydstien og Liljens Kvt. Udgifterne hertil er ca. 800.000 kr. højere end forventet. En del af udgiften kan blive afholdt af HOFOR, men disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet.

På Albo var der ekstra omkostninger til miljøsanering/sandblæsning af metal, der på grund af regelændringer på miljøområdet ikke kunne sendes til Tyskland for omsmeltning som forudsat. Dette medførte ekstraudgifter på ca. 190.000 kr. På en del af facaden på Albo og under kældergulvet var betonen tætnet med asfalt. Det betød ekstra omkostninger til sortering og deponi på ca. 300.000 kr.

Trinbrættets tilbageflytning til Liljens Kvt. 8 blev udskudt pga. Forsyningens udskiftning af fjernvarmerør i Taastrupstien og i Liljens Kvt. uden for indgangen til børnehaven, hvilket betød ekstra lejeudgifter til pavilloner på ca. 150.000 kr.

IT-fiberkablet skulle omlægges, da den gik gennem Albo, og hovedkrydsfeltet på Kongsholmcentret skulle flyttes til Sundhedshuset. Det viste sig, at en del af eksisterende fiber skulle udskiftes og omlægges, hvilket medførte ekstra omkostninger på 250.000 kr.

Samlet set forventes merudgifter på sagen på ca. 3 mio. kr. Dog er det endnu usikkert, hvor stor en del af udgiften på 800.000 kr. til omlægning af kloakken i forbindelse med nedrivning af Kongsholmcentret, som vil blive afholdt af HOFOR.

Nedenfor er ekstraomkostningerne opstillet.

 

Nedrivning af mellembygning

190.000 kr.

Reetablering af facade på bygning M

305.000 kr.

Kloak

130.000 kr.

Bortskaffelse af asfaltbelægning

390.000 kr.

Ekstra miljøsanering af gulve i Kongsholmcentret

250.000 kr.

Omlægning af kloak

800.000 kr.

Ekstra miljøsanering af metal på Albo

190.000 kr.

Ekstra sortering og deponi som følge af asfalt i facade og kældergulv i Albo

300.000 kr.

Ekstra leje af pavilioner

150.000 kr.

Ændring af IT fiber og omlægning af hovedkrydfelt.

250.000 kr.

I alt

2.955.000 kr.

 

Sagen er endnu ikke helt afsluttet, hvorfor der ikke kan aflægges anlægsregnskab. Der udestår nogle udgifter til fælles anlæg med NEXT, så som hegn til Trinbrættet (planlagt til udførelse næste sommer), samt udgifter i forbindelse med bygning M’s sammenkobling til NEXT’s sti. Udgifterne til dette forventes at kunne afholdes inden for projektets økonomi, så der forventes ikke at komme yderligere merforbrug ud over de 2,955 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. november 2018

Som opfølgning på mødet i Miljø & Byudvalgets møde den 20. november har forvaltningen udarbejdet et notat om finansiering af ekstraomkostninger til pavilloner. Notatet vedlægges.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. november 2018

Til den videre behandling i økonomiudvalget vedlægger forvaltningen oversigt over alternativ finansiering. På baggrund heraf ændres indstillingspkt. 2 til:

at udgiften finansieres dels af ikke anvendte rådighedsbeløb i 2018 på 2.082.000 kr. dels af mindreforbrug på afsluttede anlægsarbejder i 2018 på 873.000 kr. (anlægsbevillinger nedsættes tilsvarende).

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge både Albo og Kongsholmcenter grundene ubebygget, hvilket medførte, at de eksisterende bygninger på grunden skulle rives ned. Salg og klargøring af grund til salg hænger økonomisk sammen, hvorfor udgiften til nedrivningerne til dels blev finansieret af indtægten fra grundsalget. Når kommunen vælger at sælge en grund ubebygget påtager kommunen sig en større økonomisk risiko, end hvis grunden var solgt med de eksisterende bygninger, hvor køber skulle stå for nedrivningen. Dette skyldes, at det er meget vanskeligt dels at forudse, hvilke udfordringer såsom ledninger, konstruktioner mm man støder på under jorden, men også at omfanget af miljøskadelige byggematerialer, som skal håndteres miljømæssigt korrekt, som oftest først viser sig rigtigt, når man begynder at åbne og bryde konstruktionerne ned. Når kommunen påtager sig denne risiko med nedrivningen medfører det, at salgsprisen bliver højere, end hvis køber selv skal stå for nedrivning med den dertilhørende risiko.

 

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen med henvisning til indtægt fra grundsalget fra Albo.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2.955.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 2.855.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019
 2. at udgiften på 2.955.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til indtægt fra grundsalget fra Albo.

 

 

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 27. november 2018

 

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2.955.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 2.855.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019
 2. at udgiften finansieres dels af ikke anvendte rådighedsbeløb i 2018 på 2.082.000 kr. dels af mindreforbrug på afsluttede anlægsarbejder i 2018 på 873.000 kr

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling medsendes et notat der præciserer finansiering af ekstra omkostninger til pavilloner.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen, idet der fremadrettet overvejes model for procedure om afrapportering i anlægsfasen.

 

(C, V) tog forbehold.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, O, Ø) kunne ikke godkende

Bilag

1 Notat om finansiering af udgifter til genhusning af Trinbrættet Notat om finansiering af udgifter til genhusning af Trinbrættet
2 Oversigt over alternativ finansiering af merforbrug Oversigt over alternativ finansiering af merforbrug
3 Bevillingsskema - rev. Bevillingsskema - rev.
Tilbage til toppen

27. MBU/ØU/KB - Ændringer af vintervedligeholdelse for private fællesveje

Anledning

Et antal private fællesveje og -stier som kommunen hidtil har vinter- og renholdt, foreslås tilbageført til privat vinter- og renholdelsespligt.

Sagsfremstilling

Kommunen har gennem en årrække vinter- og renholdt et antal private fællesveje og -stier, som i følge privatvejsloven hører under grundejerforeningernes forpligtigelser.

Enkelte steder lejer eller har kommunen lejet lokaler til kommunale institutioner, men det tilfalder stadig grundejerne at forestå vinter- og renholdelse evt. med kommunalt bidrag.

En sag i Ankestyrelsen om serviceaftaler på private fællesveje i Lyngby-Taarbæk kommune har vist, at det ifølge Kommunalfuldmagten kan det være problematisk, at kommunen udfører vinter- og renhold på private fællesveje.

Derfor foreslås det, at de berørte veje gives tilbage til grundejernes pligt. De berørte veje ses på kortene i bilaget "Vinter- og renholdelsesregulativ".

Grundejerne vil først få overdraget ansvaret efter en orientering og med rimelig tidsfrist.

Det drejer sig om følgende veje:

 

 •   Degnehusene
 •   Falkehusene
 •   Fasanhusene
 •   Fiskerhusene
 •   Fuldbrovej - stikvejene er private fællesveje
 •   Glentehusene
 •   Hvidbrovej - stikvejene er private fællesveje
 •   Jægerhusene
 •   Præstehusene
 •   Rypehusene
 •   Rytterhusene
 •   Skyttehusene
 •   Sletbrovej - stikvejene er private fællesveje
 •   Skriverhusene
 •   Tranehusene

 

 

For private fællesveje og -stier hvor kommunen lejer/har lejet sig ind på privat grund og hvor vinter- og renholdelse påhviler grundejerne, foreslås det at vedligeholdelsespligten tilbagegives til grundejerne med kommunalt bidrag. Det drejer sig om:

 

 • Oksens kvarter
 • Liljens kvarter
 • Storkens kvarter
 • Svanens kvarter

 

Øvrige berørte private fællesveje og -stier som har været kommunalt vedligeholdt. Det drejer sig om:

 

 • Solhusene
 • Lyngmosevej

 

I det reviderede regulativ er der ikke ændret i prioriteringerne af vinter- og renholdelse i forhold til det tidligere regulativ.

Der er alene stillet forslag om at ændret i listerne i 1 og 2 over de veje og stier som hhv. kommunen og de private grundejere skal vedligeholde.

Kortet viser veje og stiers vintervedligeholdelsesprioriteringer.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2018

På Økonomiudvalgets møde den 4. december blev der bedt om, at til den videre behandling afklares forhold for Rådhusdammen, som er fremhævet uden bemærkning, bilag 2, Klasse B.

 

I fortegnelsen over de offentlige veje, stier og parkeringspladser samt ikke -udskilte private fællesveje m.v. der ryddes for sne og glatførebekæmpes som prioritet B er Rådhusdammen fremhævet som en vej hvor ansvaret for sne og glatførebekæmpelsen foreslås ændret. Linien mangler en forklaring, der fortæller at vejen foreslås flyttet til Bilag 4; Listen over veje, hvor det påhviler ejerne at sne og glatførebekæmpe.

Økonomi

Potentialet for driftsmæssige besparelser for Materialegården i forhold til, at vedligeholdelsespligten tilbagegives til grundejerne for alle de nævnte vejstrækninger er ca. 300.000 - 400.000 kr. pr. år.

Lovgrundlag

§ 62 i Lov om offentlige veje

§ 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen indleder dialog med de berørte grundejere med henblik på at tilbageføre de berørte veje til privat vinter- og renholdelsespligt.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.

 

Til den videre behandling afklares forhold for Rådhusdammen, som er fremhævet uden bemærkning, bilag 2, Klasse B.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Rådhusdammens status som privat fællesvej afklares.

 

 

Bilag

1 Lister over vejprioriteringer Lister over vejprioriteringer
2 Kort over vintervedligehold Kort over vintervedligehold
Tilbage til toppen

28. MBU/ØU/KB - Vinter- og renholdelsesregulativ 2018

Anledning

Det eksisterende Vinter- og renholdesesregulativ er fra maj 2011. Det trænger til opdatering ift. nye lovhenvisninger.

Regulativet består af et hovedregulativ samt tilhørende bilag med lister over hvilke veje der ryddes af hvem.

 

Sagsfremstilling

I 2015 trådte en ny Lov om offentlige veje i kraft. Den indeholder mindre ændringer ift. vedligeholdelse af fortove ved grunde der grænser op til mere end én kommunal vej.

Denne ændring er ikke relevant for Albertslund, men de nye §-henvisninger bør indføres i kommunens regulativ.

I det reviderede regulativ er der ikke ændret i prioriteringerne af vinterforanstalninger og renholdelse af veje og stier i forhold til det tidligere regulativ.

Af oversigtskortet ses de berørte veje og stier samt vinter- og renholdelsesprioriteringerne.

 

Lovgrundlag

§ 62 i Lov om offentlige veje

§ 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen 

 

(Å, V, C) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune
2 Kort over vintervedlighold Kort over vintervedlighold
3 Liste over vejprioriteringer Liste over vejprioriteringer
Tilbage til toppen

29. MBU/ØU/KB - Tilpasning til lavtemperaturfjernvarme i kommunale ejendomme 2019 (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til renovering af kommunale ejendomme, så de er parat til lavtemperaturfjernvarme.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hele byen overgår til lavtemperaturfjernvarme i 2026. Forvaltningen har foretaget screening af flere af de kommunale ejendomme for at få kortlagt, hvad der skal til for, at de kommunale ejendomme bliver klar til lavtemperaturfjernvarme.

 

Af de screenede bygninger er der lavet en nærmere analyse af vinduesrenovering kontra udskiftning for Egeskoven, Storagergård og Stensmosen & Klub Nord. På baggrund af det økonomiske råderum, har forvaltningen valgt, at det i 2019 vil blive følgende bygninger, som renoveres, så de er parate til lavtemperaturfjernvarme:

 

 • SFO Egeskoven
 • Storagergård

 

Renoveringen af bygningerne består i at forbedre klimaskærmen i form af bedre isolerende vinduer samt ændringer på varmesystemet i form af indregulering, nye termostatventiler, og at udvalgte radiatorer skiftes til 2- eller 3-lagsradiatorer, hvor det vurderes nødvendigt.

 

I SFO Egeskoven skiftes alle ruder i oplukkelige vinduer til 2-lags energiruder og alle ruder i faste rammer til 3-lags energiruder i hovedbygningen. Grunden til at ruderne i de oplukkelige vinduer ikke skiftes til 3-lags energiruder skyldes, at det ikke er muligt at indbygge denne type i de eksisterende rammer. I indganspartiet og sidebygningen skiftes til 2-lags-energiruder. Fuger og tætningslister gennemgås og vinduer males udvendigt.

 

I Storagergård udskiftes forsatsrammer til nye forsatsrammer med 2-lags energirude.

 

Arbejdet forventes gennemført i foråret 2019.  

Økonomi

I 2018 er der afsat 1 mio. kr. til tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme. Disse midler søges frigivet til tilpasning af lavtemperaturfjernvarme i Egeskoven og Storagergård.

De resterende 220.000 kr. finansieres af energibesparende foranstaltninger på driften i 2019.

Kommunikation

Økonomibilaget lukkes af hensyn til konkurrencesituationen ved det kommende udbud af opgaverne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til renovering af kommunale ejendomme i 2019, så de er parate til lavtemperaturfjernvarme i 2026 og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet bilag 2 lukkes af hensyn til det kommende udbud af opgaven.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om screeninger af mindre kommunale ejendomme Notat om screeninger af mindre kommunale ejendomme
2 Bevillingsskema rev. Bevillingsskema rev.
Tilbage til toppen

30. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2019 (bevilling)

Anledning

Der er i 2019 afsat i alt 1.357.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Agenda Centerets bestyrelse har besluttet at arbejde med FN’s 17 Verdensmål i den kommende 5-årige periode. I 2019 med særlig fokus på Mål 13 ”Klima” og Mål 12 ”Ansvarlige forbrug” – herunder opfyldelsen af kommunens mål for affaldssortering i 2020 på 60 %. Endvidere vil Centeret understøtte kommunens klimastrategi, energispareplanen, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og etablering af ladestandere til el-biler i boligområderne.

Centerets ”Miljøskole” tilbyder skolerne undervisning i affaldssortering, klimamad, gode energi- og vandvaner i køkkenet, lokalhistoriske ekskursioner samt opbakning til skolernes Grøns Flag forløb.

Centeret yder en bredspektret indsats for byens omstilling til bæredygtighed bl.a. gennem kampagnen ”I Love Albertslund”, organiseringen af de frivillige i Drivhuset på kommunens Genbrugsstation, realiseringen af kommunens strategi for ”10 % mere natur”, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave (og landets laveste) vandforbrug, ”Spis din by”, brug ”Den Grønne” og ”Stop spild af mad lokalt”.

Agenda Centeret har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder.

 

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2018 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen primo 2019.

 

 

Økonomi

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som det takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 375.000 kr., fordel med 187.500 kr. fra Vandselskabet og 187.500 kr. fra Spildevandsselskabet.

 

Beløbet er fordelt med 527.000 kr. fra det skattefinansierede område og 830.000 kr. fra det takstfinansierede område.

 

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.357.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 415.000 kr. fra renovationsomårdet og 415.000 kr. fra varmeforsyningens område

Kommunikation

Brugergruppen orienteres den 6. december 2018 om sagen

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives 415.000 kr. fra renovationsområdet og 415.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund 2019.                   

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 budget 2019 vedtaget den 12.9.2018.pdf budget 2019 vedtaget den 12.9.2018.pdf
2 Handleplan 2019 lille OK.doc Handleplan 2019 lille OK.doc
3 Beretning 2017 - Agenda Center Albertslund Beretning 2017 - Agenda Center Albertslund
4 Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx
Tilbage til toppen

31. MBU/ØU/KB - Rottehandlingsplan 2019-2021

Anledning

Rottebekendtgørelsen foreskriver, at kommunalbestyrelsen hvert tredje år skal revidere den lokale rottehandlingsplan. Bekendtgørelsen stiller en række minimumskrav til handlingsplanen, f.eks. at den skal indeholde information om finansiering og målelige succeskriterier for bekæmpelsen.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af handlingsplanen har antallet af anmeldelser været stigende de seneste år - både nationalt og lokalt. Der er derfor brug for nye indsatser, som kan nedbringe antallet af anmeldelser og rotter. Planen indeholder 5 indsatsområder:

 

 • Nedbringelse af antallet af gentagne anmeldelser
  Indsatsområdet er valgt, både fordi det kan være en voldsom belastning for borgere, at være plaget af rotter i længere perioder, og fordi der ligger et væsentligt potentiale i nedbringelsen af antallet af anmeldelser, hvis antallet af gentagne anmeldelser kan reduceres.

 

 • Montering af rottespærrer på skoler, institutioner og plejehjem
  Den nyeste bekendtgørelse har skærpet kravene til montering af rottespærrer i stikledningerne på kommunale enheder, som bruges af børn, syge og svage. I kommunen findes omkring 40 enheder der lever op til kravene. Indsatsen foreslås delt op over 2 år.

 

 • Rottespærrer på private stikledninger
  Flere og flere borgere får monteret rottespærrer på deres stikledning. Det er naturligvis positivt, at borgere og virksomheder ønsker at sikre deres ejendom mod rotteindtrængning via kloakken. Blandt de, der har indgået aftale med HOFOR om overdragelse af deres stikledning, mangler dog viden om hvordan rottespærren påvirker ansvarsfordelingen ved driftsproblemer. Der skal derfor etableres et formaliseret samarbejde med HOFOR om information om montering af rottespærrer, hvor også de kommunale informationskanaler anvendes til at nå byens borgere.

 

 • Nye bekæmpelsesmetoder
  Som på mange andre områder udvikles i disse år nye og smarte løsninger som kan bruges i rottebekæmpelsen. Når der er tale om strejfende rotter over jorden er bekæmpelsen i byrum vigtig og derfor er især fælder, som kan integreres i vores byudstyr, f.eks. skraldespande, eller som på anden vis kan placeres ubemærket i byrummet, attraktive. Er de samtidig effektive - både i forhold til fangster og driftsressourcer - kan de, udover at bidrage til at nedbringe antallet af rotter, være med til at gøre bekæmpelsen billigere.

 

 • Information om rottesikring og forebyggelse
  Selvom der er tale om en løbende opgave, er det en ganske vigtig opgave. Alt for mange er - sikkert ubevidst - med til at gøre det lettere at være rotte og dermed at øge bestanden. Vi vil derfor løbende i forskellige medier og med forskellige metoder informere borgere og virksomheder om hvordan rottetilhold forebygges og hvordan man sikrer sin ejendom.

 

Rottebekæmpelsen er i øjeblikket i udbud og i flere af indsatserne er understøttet med krav stillet i kravspecifikationen. Et ubeskrevet, men dog meget væsentligt indsatsområde i det kommende år, vil derfor være at få etableret et godt samarbejde med det kommende bekæmpelsesfirma, både i forholdet mellem kommune og bekæmper og mellem bekæmper og grundejere, herunder de mange ejendomskontorer ude i boligområderne.

Økonomi

Den kommunale rottebekæmpelse finansieres med hjemmel i bekendtgørelsen af et gebyr, der opkræves sammenmed ejendomsskatten. Det er alle kommunens grundejere, der er med til at betale for rottebekæmpelsen.

Gebyret finansierer hele bekæmpelsesopgaven, montering af rottespærre på kommunale og private institutioner, samt løn- og driftsudgifter forbundet med rottebekæmpelsen.

I 2019 opkræves et gebyr på 5,24 promille af ejendomsskatten, svarende til 986.000 kr. Gebyret er steget fra 517.000 kr. både som følge af stigningen i antallet af anmeldelser, som har gjort rottebekæmpelsen dyrere og som følge af de

kommende udgifter til montering og servicering af rottespærre på stikledningerne til de kommunale bygninger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Rottehandlingsplan 2019-2021 godkendes og træder i kraft 1. januar 2019.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Rottehandlingsplan 2019-2021 Rottehandlingsplan 2019-2021
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Vedtægtsændringer - GF Tornegårdsvej 1-49

Anledning

GF-Tornegårdsvej 1-49 ansøger om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget anmodning om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer for grundejerforeningen Tornegårdsvej 1 - 49.

Vedtægtsændringerne sker for at sikre, at grundejerforeningen fremadrettet kan indgå aftaler med eksterne, som f.eks. ved indgåelse af PBS aftaler eller bankskift, og dermed også lette sagsbehandlingen uden Casa Futuras (tidligere entreprenørvirksomhed), medvirken.

Casa Futura var, ved etableringen af grundejerforeningen, ejer af fællesområdet. Casa Futura var i den forbindelse forpligtet til at drifte fællesarealet indtil grundejeforeningen var stiftet og kunne overtage. Fællesarealet er løbende blevet overdraget og Casa Futara har ikke længere en faktisk rolle vedrørende fællesarealet.

 

Casa Futura er gået konkurs i 2016.

 

Af foreningens vedtægter pkt. 18.4 fremgår det at en vedtægtsændring først er gyldig, når det er godkendt af Albertslund Byråd (kommunalbestyrelse).

 

Forvaltningen skal bemærke, at vedtægtsændringerne er godkendt på en ordinær generalforsamling den 15. april 2018. Forvaltningen har ingen juridiske bemærkninger til vedtægtsændringerne og anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ændringerne.

 

Grundejerforeningen er oprettet i henhold til lokalplan nr. 10.2 og har lokalplanens bestemmelser til formål og opgave.

Miljø- og Teknik har ingen bemærkninger til de foreslåede vedtægtsændringer, idet det vurderes, at foreningen fortsat kan varetage sine forpligtigelser i forhold til vedligeholdelse og drift.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at vedtægtsændringer for GF Tornegårdsvej 1 - 49 godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 45:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer
2 Vedtægter-GF-Tornegårdsvej-1-49-Albertslund-2014 (002) Vedtægter-GF-Tornegårdsvej-1-49-Albertslund-2014 (002)
3 Referat af generalforsamling den 15. april 2018 Referat af generalforsamling den 15. april 2018
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Sociale klausuler - skærpelse

Anledning

Der skal tages stilling til en skærpelse af kommunens arbejdsklausuler samt sociale klausuler om lærlinge.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2018 fremgår, at der ønskes en gennemgang af de vedtagne beslutninger om sociale-, uddannelsesmæssige- og kædeansvars beslutninger med henblik på vurdering af, om de kan skærpes, herunder om kommunens kontrolmulighed kan styrkes.

 

Albertslund Kommune var blandt de første kommuner, der begyndte at bruge sociale klausuler om lærlinge og arbejdsklausuler (udenlandsk arbejdskraft) i 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2013, at klausulerne skulle anvendes ved kontrakter over 3 mio. kr. Dog skulle der på kontrakter over dette beløb, for så vidt angår de sociale klausuler om lærlinge, foretages en vurdering af lovligheden i anvendelsen af den sociale klausul på den konkrete opgave.

 

I 2015 blev der indført en kontrolfunktion, idet der blev indgået en aftale med revisionsfirmaet BDO om at udføre kontrol af klausulerne, både administrativt og på byggepladsen, så man sikrede sig, at kommunens leverandører levede op til sine forpligtigelser.

 

Forvaltningen har i samarbejde med BDO gennemgået de eksisterende klausuler med henblik på at undersøge om, og i givet fald hvordan, de kan skærpes. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at klausulerne skærpes på følgende hovedelementer:

 

 • Beløbgrænsen for anvendelsen af arbejdsklausuler (udenlandsk arbejdskraft) foreslås nedsat fra 3 mio. kr. til 1 mio. kr.
 • Beløbsgrænse for anvendelse af sociale klausuler om lærlinge fastholdes på 3 mio. kr., stadig med en bestemmelse om, at der ved sager over denne beløbsgrænse skal foretages en konkret vurdering af anvendelsen af den sociale klausul. Beløbsgrænsen fastholdes, idet der skal være et passende forhold mellem antal lærlinge og antal svende (altså behov for en byggesag af en vis størrelse). I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler ved udbud anbefales en minimums beløbsgrænse på 4 mio. kr.  
 • Klausulerne er blevet skærpet bl.a. med henblik på at forbedre muligheden for at udføre kontrol
 • Dagboden for arbejdsklausuler stiger (fra 2.500 kr.) til 10.000 kr. pr. arbejdsdag

 

Forslaget til de kommende klausuler er vedhæftet.

 

Sænkningen af beløbsgrænsen for arbejdsklausuler medfører, at klausulerne kommer til anvendelse på flere byggesager end hidtil og behovet for kontrol vil også blive forøget. Der er derfor i samarbejde med BDO udarbejdet en screeningsmodel. Denne model kan benyttes fremover, når en forestående byggesag skal vurderes med hensyn til anvendelse af klausuler.

Supplerende sagsfremstilling

By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse den 6. december 2018

Kommunen har siden de sociale klausulers start i 2013 haft en grænseværdi på 3 mio. kr., og Konkurrencestyrelsen anbefaler i sin vejledning for sociale klausuler fra september 2016 en grænseværdi på 4 mio. kr.

Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at skærpe kravene. I samråd med kommunens revisionsselskab BDO anbefales det derfor at fastholde grænseværdien, idet den er tilpasset mulighederne for at kunne overholdes i forhold til byggesagens størrelse.

Vejledening om sociale klausuler fra Konkurrencestyrelsen er vedlagt.

Økonomi

Der vil blive øgede udgifter til ekstern kontrol, da flere byggesager vil være omfattet af klausulerne. Udgifterne hertil vil blive finansieret af de respektive anlægs- eller driftsbevillinger, hvor også selve byggearbejdet finansieres.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at klausulerne godkendes med de beskrevne ændringer.

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 41:

Tiltrådte indstillingen.

 

Til den videre behandling vedlægges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 

(C, V) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, C) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Oplæg til revision af Bilag 5 - Arbejds- og Sociale klausuler Oplæg til revision af Bilag 5 - Arbejds- og Sociale klausuler
2 Screeningsmodel - kontrol arbejds- og sociale klausuler Screeningsmodel - kontrol arbejds- og sociale klausuler
3 20160923-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud 20160923-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud
Tilbage til toppen

34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2017.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 14. marts 2017 at bevillige 8.300.000 kr. til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

 

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

Bevilling

8.300.000 kr.

Forbrug

8.250.068 kr.

Mindreforbrug

     49.932 kr.

 

Budget til planlagt vedligehold på kommunale ejendomme lå tidligere som en del af driftsbevillingerne. I budget 2017 blev det besluttet at flytte planlagt vedligehold fra drift til anlæg.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2017, at de 8,3 mio. kr. skulle bruges til de opgaver, som fremgik af det fortrolige bilag "Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen for 2017".

 

I løbet af året opstod der nogle uforudseelige opgaver, som forvaltningen blev nødt til at prioritere. Opgaverne var bl.a.:

 

 • Ny ABA-tavle (brandalarmering) på Rådhuset grundet fejl og høje driftudgifter ved det gamle anlæg (330.000 kr.)
 • Nyt adgangskontrolsystem til Rådhuset. Det var ikke længere muligt at få reservedele til det gamle system (330.000 kr.)
 • Omfattende reparation af skråelevatoren i Albertslund Centrum pga. gentagne driftsstop (115.000 kr.)
 • Udbedring efter vandskade på SFO'erne ved Herstedøster Skole. Udbedringerne er fortsat i 2018 (220.000 kr.)
 • Udskiftning af utæt varmeveksler på Herstedøster Skole (135.000 kr.)
 • Istandsættelse af en hjemløsebolig, som var blevet misligholdt af den tidligere beboer (135.000 kr.)

 

På grund af disse opgaver har det været nødvendigt at udskyde eller helt lade være med at lave nogle af de prioriterede opgaver. En række mindre opgaver under 50.000 kr. blev ikke gennemført og midler til rådgivning blev omprioriteret til de ovenstående opgaver.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Årsrapp. kommunale ejd.14. marts 2017.docx Årsrapp. kommunale ejd.14. marts 2017.docx
Tilbage til toppen

35. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Cykelparkering ved Albertslund Station

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelparkering ved Albertslund Station.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 24. juni 2014 at bevilge 2.250.000 kr. i udgift og 900.000 kr. i indtægt fra den nationale cykelpulje til Cykelparkering ved Albertslund Station.

 

Der har længe været behov for flere cykelparkeringspladser ved stationen og særligt aflåste og overdækkede. Projektet omfatter anlæg af ca. 120 nye cykelparkeringspladser, heraf omkring 90 aflåste og overdækkede. Der etableres belysning, pavillonerne renoveres og i forbindelse hermed udskiftes belægning. Der ydes tilskud på 900.000 kr. fra den nationale cykelpulje til projektet.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således.

 

 

Udgift

Indtægt

Bevilling

2.250.000 kr.

-900.000 kr.

Forbrug

2.345.961 kr.

-893.600 kr.

Merforbrug/mindreindtægt

95.961 kr.

36.400 kr.

 

Projektet har haft et merforbrug på netto 132.361 kr. Grunden hertil er, at forvaltningen benyttede lejligheden, mens projektet pågik og området var under ombygning, til at trække de overdækkede cykelskure som er placeret langs Hedemarksvej længere væk fra vejen. Grunden til dette var, at fortovet var meget smalt, hvilket gjorde det svært for af- og påstigere at passere hinanden. Dertil kommer, at de busser som ankom til stationen pressede buspassagererne længere ind på fortovet, hvilket gjorde det utrygt at færdes på fortovet og mere vanskeligt for buspassagererne at passere hinanden. Med den nye løsning er der blevet mere plads på fortovet, hvilket giver bedre tilgængelighed, fremkommelighed og tryghed. Merudgiften finansieres delvist af et ikke forbrugt rådighedsbeløb til midlertidige fartdæmpende tiltag på Holsbjergvej/Gadagervej på 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes og
 2. at merudgiften finansieres med 100.000 kr. af afsat rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekt.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 MBU - Cykelprojekter 2014 (Bevilling) (66588) MBU - Cykelprojekter 2014 (Bevilling) (66588)
Tilbage til toppen

36. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af arealer til HOFOR

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af arealer til HOFOR.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne 11. december 2012, 8. april 2014 og 8. maj 2018 at bevilge i alt 38.952.000 kr. i salgsindtægter og 1.311.000 kr. i udgifter til køb af areal fra Glostrup kommune. 

Sagen vedrører salg af regnvandsbassinarealer til HOFOR. Efter dannelsen af HOFOR, var der et ønske herfra om at eje de bassinarealer der til at begynde med blev lejet. Værdien af arealerne blev i første omgang anslået og den deraf følgende indtægt blev bogført allerede i 2014. Efterfølgende er arealerne endeligt opmålt og det endelige regnskab opgjort. I opgørelsen er også et beløb der er videresendt til Glostrup Kommune i forbindelse med et bassin der var delt mellem de to kommuner. 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgifter

Indtægter

Bevilling

1.311.000 kr.

-38.952.000 kr.

Forbrug

1.311.000 kr.

-38.952.300 kr.

Merindtægt

0 kr.

300 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Afslutn. salg regnvandsbassiner til HOFOR Spildevand..docx Afslutn. salg regnvandsbassiner til HOFOR Spildevand..docx
2 Tillæg salgsaftale - Alb. Spildevand A/S.docx Tillæg salgsaftale - Alb. Spildevand A/S.docx
Tilbage til toppen

37. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for Vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. december 2014 at bevilge 4 mio. kr. til den fortsatte udskiftning af belysningen i Hersted Industripark, som er en del af DOLL Living Lab.

 

Bevillingen i 2014 blev givet dels for at vidreudvikle DOLL med en række nye parceller og dels for at imødekomme krav i aftale med DONG om modernisering af vejlys grundet lov om udfasning af miljøfarlige lyskilder. Der er tale om udskiftning af 160 gamle 1-pulver- og kviksølvs armaturer på Formervangen, Farverland, Naverland, Gl. Landevej og Herstedøstervej. En del gamle træmaster og luftledninger er udskiftet. Omkostningerne omhandler etablering af belysningsanlægget, hvorimod armaturer leveres af parcel holderne (Louis Poulsen m.fl.).

Bevillingen af taget af bevilling til modernisering af udebelysningen i Albertslund første del, hvor der i juni 2014 blev givet 21,4 mio. kr. Der har været et merforbrug 1 mio. Merforbruget skyldes primært højere etableringsudgifter fra entreprenøren end antaget samt øgede udgifter til ekstern projektledelse. I 2016 var der et mindreforbrug på vejbelysningens drift, som i forbindelse med ØU- og KB's godkendelse af overførselssag og regnskab 2017, blev overført til dækning merudgiften på DOLL anlægsarbejdet.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. november 2018

På Miljø- og Byudvalgets møde den 20. november blev der til den videre behandling af sagen, bedt om uddybning af forklaring på finansieringen af merforbruget.

På anlægsarbejdet var der med udgangen af 2016 et merforbrug på 981.000 kr., som blev overført til 2017. I 2016 var der et mindreforbrug på 1.446.000 kr. på vejbelysningens drift, som dels blev overført med 446.000 kr. til at understøtte udrulningen af ny belysning i boligområderne (drift) og dels med 1 mio. kr. til dækning af tilsvarende merudgift på DOLL fase 2 anlægsarbejdet. Dette fremgik af overførselssag og regnskab 2016. som blev godkendt i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Bevilling

4.000.000 kr.

Forbrug

5.041.000 kr.

Merforbrug

1.041.000 kr.

 

Merforbruget blev finansieret med 1 mio. kr. af Vejbelysningens drift i 2016, idet beløbet blev tilført kassebeholdningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen, idet forklaring på finansieringen af merforbruget uddybes til den videre behandling.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen.

 

(V) Undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Mødesag . Vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL Mødesag . Vej- og stibelysning i Hersted Industripark og DOLL
Tilbage til toppen

38. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renovering af stadiontag

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af stadiontag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møderne d. 8/12-15, 7/6-16 og 13/9-16 en samlet anlægsbevilling på 6.300.000 til renovering af stadiontag.

 

Der var tale om et anlægsprojekt, hvor eternittagene på de 2 halbygninger var meget nedslidte og samtidig kunne der ikke længere skaffes reservedele til det eksisterende solvarmeanlæg. Derfor blev solvarmeanlægget bortskaffet, og tagene blev udskiftet og efterisoleret.

 

Oprindeligt var det tanken at etablere et nyt solvarmeanlæg til delvis opvarmning af Badesøen. En nærmere analyse af udviklingen i fjernvarmeprisen og CO2-udledningen medførte, at kommunalbestyrelsen i september 2016 besluttede ikke at opsætte et nyt solvarmeanlæg. Budgettet blev herefter justeret, og det resterende arbejde med udskiftning og efterisolering af tagene blev udført i overensstemmelse med bevillingen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Budget

6.300.000

0

6.300.000

Forbrug

6.599.093

-292.116

6.306.977

Merforbrug

  299.093

-292.116

      6.977

 

 Indtægten vedrører erstatning for vandskade på halgulv, som skete i forbindelse med byggesagen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

     1. at anlægsregnskabet for renovering af stadiontag godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 MBU/ØU/KB - Revurdering af solvarmeanlæg til Stadion 13.09.2016.docx MBU/ØU/KB - Revurdering af solvarmeanlæg til Stadion 13.09.2016.docx
2 MBU/ØU/KB - Renovering af stadiontag og solvarmeanlæg 07.062016.docx MBU/ØU/KB - Renovering af stadiontag og solvarmeanlæg 07.062016.docx
3 MBU - Renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på Stadion MBU - Renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på Stadion
Tilbage til toppen

39. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for busholdeplads - tilgængelighed

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for busholdeplads - tilgængelighed

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25/6-15 og d. 8/3-16 en bevilling på 5.459.000 kr. til at øge tilgængeligheden på Stationsforpladsen, som er gjort permanent. 

Den øgede tilgængelighed skulle sikres gennem ny belægning, etablering af elevator samt renovering af trappen mellem forpladsen og gangtunnelen.

 

Etablering af elevatoren viste sig  at udgøre en større udgift end forventet, og kommunalbestyrelsen godkendte derfor en tillægsbevilling.

Det samlede arbejde er herefter udført i overensstemmelse med bevillingen. 

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Budget

5.459.000

0

5.459.000

Forbrug

5.457.009

0

5.457.009

Mindreforbrug

      1.991

0

      1.991

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for busholdeplads - tilgængelighed godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 KB 8.3.16 elevator stationsforpladsen KB 8.3.16 elevator stationsforpladsen
2 Tilgængeligh nord for Albertslund St. Tilgængeligh nord for Albertslund St.
Tilbage til toppen

40. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for broer og bygningsværker 2014

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for broer og bygværker 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8/4-14 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til renovering (en trangfølgeplan) for broer og bygværker.

Broer og andre bygværker er i lighed med veje, stier og offentlige bygninger opført indenfor samme periode for ca. 40 år siden. En tilstandsvurdering af kommunens broer og bygværker viste et behov for vedligeholdelse.

 

Der er udført reparationer på følgende broer:

 

Rådhusdammen, vejbro.

Roskildevej, stibro.

Naverland, stiunderføring af Poppelstien.

Snubbekorsvej, stiunderføring af Risbystien.

Egelundsvej, træbro stiunderføring ved Vestcenter.

Stensmosevej, stiunderføring Nordstien.

 

Der er udført særeftersyn på følgende broer.

 

Fabriksparken, stiunderføring af Poppelstien.

Damgårdsvej, stiunderføring af Birkelundstien.

Albertslundvej, stiunderføring af Skolegangen.

Rådhuset-A huset, stibro over Kanalen.

Fuldbrovej, vejbro over Kanalen.

Vridsløsevej, vejbro over Kanalen. 

 

Samlet set er arbejdet udført i overensstemmelse med bevillingen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Afvigelse

Budget

6.000.000

6.000.000

Forbrug

5.642.684

5.642.684

Mindreforbrug

   357.316

   357.316

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for broer og bygværker 2014 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 MBU - Trangfølgeplan for broer og bygværker (bevilling) (40053) MBU - Trangfølgeplan for broer og bygværker (bevilling) (40053)
Tilbage til toppen

41. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for særlige vedligeholdelsesarbejder i 2015 og 2016

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for  særlige vedligeholdelsesarbejder i 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12/5-15 en bevilling på 1.850.000 til energimærkning af kommunale ejendomme, renovering af toiletgrupper på Rådhuset og ombygning i Jobcentret. Den 10/5-16 bevilligede kommunalbestyrelsen yderligere 1.500.000 kr. til renovering af toiletter på Rådhuset.

 

Energimærkningen af alle mindre bygninger blev foretaget i efteråret 2015.

 

I Jobcentret blev et mødelokale indrettet til 7 samtalerum for at imødegå yderligere krav til samtaler.

 

I 2015 blev der lavet en renovering af en toiletkerne i Blok A på 2. sal i retning ud mod forhallen, som skulle være pilotprojekt for renoveringen af de øvrige toiletkerner. Det nye toiletrum er etableret med nye stående toiletter, ny håndvask med berøringsfri armatur, håndtørrer med luft og ny belysning med bevægelsesfølerigen. Gulvet er mørkt gråt linoleum og væggende er malet hvide. Forrum er tømt for garderobeskabe og indeholder nu kun håndvask, sæbedispenser, håndtørrer og affaldskurv.

 

Efterfølgende i 2016 og 2017 er toiletkerner renoveret efter dette princip dog med væghængte toiletter for at lette rengøringen. Renoveringen er foretaget kerne for kerne, for at faldstammen kan skiftes samtidig. Renoveringen er foretaget i Blok A på alle etager ved bagtrappen samt i Blok C på alle etager ved fortrappen.  

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Budget

3.350.000

0

3.350.000

Forbrug

3.439.257

0

3.439.257

Merforbrug

    89.257

0

     89.257

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for særlige vedligeholdelsesarbejder i 2015 og 2016 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 MBU - Særlig vedligeholdelsesramme 2015 MBU - Særlig vedligeholdelsesramme 2015
2 MBU/ØU/KB - vedliggeholdelsesarb. 2016- 10. maj 2016 .docx MBU/ØU/KB - vedliggeholdelsesarb. 2016- 10. maj 2016 .docx
Tilbage til toppen

42. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 10/5-16 en anlægbevilling på 3.275.000 kr. til energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016.

 

Bevillingen finansierede etablering af ventilation på Brøndagerskolen og etablering af ny belysning på gangarealer i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund skole.

 

Ventilationen på Brøndagerskolen blev etableret i perioden i 2016. Der var afsat et forholdsvis højt beløb til uforudseelige udgifter pga. miljøbelastende stoffer. Omfanget viste sig ikke at være så stort, så de uforudseelige udgifter blev mindre end forventet.

 

Lyset på gangen i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund Skole blev også etableret i 2016. Samtidig var der afsat midler fra planlagt vedligeholdelse i bygningsvedligeholdelsesrammen til udskiftning af lofter, så projektet blev gennemført som et samlet projekt.  

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Budget

3.275.000

0

3.275.000

Forbrug

3.104.558

0

3.104.558

Mindreforbrug

  170.442

0

   170.442

 

Indstilling

Direktøren for By, kultur, miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for energibesparende tiltag i kommunale bygninger i 2016 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 35:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Energibesp. tiltag i kommunale bygn. 2016 .docx Energibesp. tiltag i kommunale bygn. 2016 .docx
Tilbage til toppen

43. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12/5-15 en anlægsbevilling på 6.125.000 kr. til energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015.

 

Det var midler til gennemførelse af følgende projekter:

 

 • Ny LED-belysning på gangarealer i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund skole
 • Ny LED-belysninger i et fællesrum på Egelundskolen
 • Reetablering af ventilation på Brøndagerskolen
 • Omlægning af ventilation og efterisolering af loft på B-fløjen på Herstedlund skole
 • Vandbesparende brusere på Herstedvester skole, Kongsholmcentret og Svømmehal Syd

 

Projekterne med ny LED-belysning på Herstedlund Skole, reetablering af ventilation på Brøndagerskolen og omlægning af ventilation på Herstedlund Skole i B-fløjen blev væsentligt dyrere end først antaget. Der blev derfor foretaget en prioritering, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. De to første projekter blev derfor udskudt til 2016. Den samlede bevilling lød derefter på 5.245.000 kr.

 

Alle projekter blev lidt billigere end forventet. Derfor er der et mindreforbrug.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Budget

 5.245.000

0

 

Forbrug

 4.686.602

0

 

Mindreforbrug

 558.398

0

10,6 %

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for Energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Energibesp. tiltag kommunale bygn. 2015 Energibesp. tiltag kommunale bygn. 2015
Tilbage til toppen

44. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Kanalgade-projektet

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for Kanalgaden - renovering og fornyelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyelsen godkendte d. 10/12-2013, 13/5-2014, 11/11-2014 og 20/6-2016 en anlægsbevilling på samlet 25.500.000 kr. til renovering og fornyelse af Kanalgaden.

Projektet er udført i tæt samarbejde med HOFOR. HOFORS del har været at sikre en bedre mulighed for at transportere vand gennem Kanalen – klimasikring af Centeret, og erstatte de gamle udtjente bolværker med nye. Albertslund Kommunes del har primært været at udskifte belægningen langs Kanalen og stibroerne over Kanalen. Altsammen i samarbejde med en Følgegruppe primært bestående af beboere og interessenter i og omkring Kanalen.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgift

Afvigelse

Budget

25.500.000

 

Forbrug

26.380.968

 

Merforbrug

    880.968

3,45%

 

Merforbruget kan blandt andet henføres til uforudseelige udgifter til rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakt, etablering af Interims-stibroer over Kanalen i anlægsfasen og håndtering af jord.

Merforbruget foreslåes finansieret af ikke anvendte midler fra rådighedsbeløbet afsat til Renovering og forskønnelse af betonbolværker m.v.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for Kanalgaden - renovering og fornyelse godkendes,
 2. at merudgiften finansieres med 881.000 kr. af ikke forbrugt rådighedsbeløb afsat til Renovering og forskønnelse af betonbolværker mv. og
 3. at det resterende rådighedsbeløb på 19.000 kr. til Renovering og forskønnelse af betonbolværker mv. tilføres kassebeholdningen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 TU/MPU - Kanalgaden - renovering og fornyelse (bevilling) (133437) TU/MPU - Kanalgaden - renovering og fornyelse (bevilling) (133437)
3 Frigivelse midler til renovering Kanalgaden Frigivelse midler til renovering Kanalgaden
4 Kanalgaden renovering/fornyelse Kanalgaden renovering/fornyelse
5 Renov. kanalgaden - valg entreprenør.docx Renov. kanalgaden - valg entreprenør.docx
Tilbage til toppen

45. BSU/ØU/KB - Anlægsregnskab for klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for skolernes fysiske læringsmiljøer og klasserumsinventar.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2017 at bruge 2 mio. kr. på skolernes fysiske læringsmiljøer og 4,2 mio. kr. på klasserumsinventar. På kommunalbestyrelsens møde den 6. februar 2018 blev det besluttet at flytte udgiften til anlægskonti, hvor de bevillingsmæssigt bør være placeret.

 

Midlerne er i overensstemmelse med beslutningen blevet brugt på istandsættelse af klasseværelser på kommunens fire folkeskoler samt til udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

 

Da nogle af skolerne ved omkonteringen havde brugt yderligere midler fra eget driftsbudget til indkøbene besluttede Kommunalbestyrelsen den 10/4 2018 at tillægsbevillige disse midler fra skolernes driftsbudgetter til de anlægsbudgetter, der blev omplaceret 6. februar. Det bevirker, at de endelige bevillinger er større end de oprindelige.

Økonomi

Skolernes fysiske læringsrum

Herstedvester skole

Herstedøster Skole

Herstedlund Skole

Egelund-skolen

I alt

Bevilling

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

Tillægsbevilling 10/4 2018

132.000

0

198.000

74.000

404.000

Forbrug

506.000

500.000

698.000

574.000

2.278.000

Mindreudgift

126.000

0

0

0

126.000

 

Klasserums-inventar

Herstedvester skole

Herstedøster Skole

Herstedlund Skole

Egelund-skolen

I alt

Bevilling

1.126.000

1.337.000

1.104.000

633.000

4.200.000

Tillægsbevilling 10/4 2018

149.000

0

810.000

-41.000

918.000

Forbrug

1.020.000

1.337.000

1.914.000

592.000

4.863.000

Mindreudgift

255.000

0

0

0

255.000

Mindreudgiften på i alt 381.000 kr. vedrører Herstedvester Skole. Årsagen er, at der ved en administrativ fejl er tillagt moms på det overførte forbrug. Således fik Herstedvester Skole reduceret budgettet med yderligere (132.000 kr. plus 149.000 kr.) i alt 281.000 kr. mens der reelt kunne være flyttet forbrug for yderligere 100.000 kr. Skolens driftsbudget er derfor utilsigtet blevet reduceret med 381.000 kr.; de 126.000 kr. grundet fysiske læringsrum og de 255.000 kr. grundet klasserumsinventar.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for skolernes fysiske læringsmiljøer og klasserumsinventar godkendes og
 2. at mindreforbruget på i alt 381.000 kr. tillægsbevilges til Herstedvester Skole.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

46. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg 2018 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til flytning af udgifter fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet som led i at overholde servicerammen.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens arbejde for at overholde servicerammen har der været iværksat forskellige forbrugsreducerende tiltag. Opbremsningsplanen blev behandlet og tiltrådt af kommunalbestyrelsen d. 26. juni og den senere plan for yderligere forbrugsreducerende tiltag blev behandlet og tiltrådt d. 9 oktober.

Begge planer omfatter udover forbrugsreducerende tiltag også, at der ses på omflytning af større anlægslignende udgiftsposter og projekter fra drift til anlæg. Omflytningen har ikke betydning for aktiviteternes udførelse, men bevillingsmæssigt kræver omflytningen, at der bliver givet bevillinger hertil på anlæg, samt at der flyttes tilsvarende budget fra drift til anlæg. De konkrete omflytninger fremgår af bevillingsskemaet.

De større poster omfatter, at der indarbejdes en procentvis fordelingsnøgle mellem anlæg og drift på bygningsvedligeholdelse og Vej & Park’s ramme. Den procentvise fordelingsnøgle er blevet fastsat til 80% af udgifterne og denne fordelingsnøgle vil skulle bruges fremadrettet. En større fremtidig ændring af fordelingsnøglen mellem regnskabsårene vil skulle dokumenteres.

Økonomi

Der overføres budgetter fra drift til anlæg, hvor udgifterne har anlægslignende karakter primært på områderne Ejendomme, Vej/Park og Skoleområdet på i alt 30,394 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 30,394 mio. kr. til diverse anlægsopgaver
 2. at udgiften finansieres ved overførsel fra driftsbudgettet

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 48:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

47. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2019 for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende næste års gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav, at Albertslund Kommune skal give virksomhederne adgang til kommunens genbrugsstation og samtidig opkræve et gebyr hos de virksomheder, der benytter sig af den. Alle Vestforbrændings kommuner er med i fællesordningen "Tilmeldeordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationer", hvorfor gebyrerne er ens for brug af alle genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland. Bestyrelsen i Vestforbrænding har godkendt forslag til gebyrer for det kommende år, hvilket de gjorde på mødet den 19. september 2018.

 

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige biltyper og virksomhedskatagorier. Gebyrernes størrelse er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er en sammenhæng mellem pris og mængden af affald. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser. Den seneste undersøgelse er gennemført i juni 2018.

 

Forslagene til takster for engangsbilletter er uændret i forhold til 2018 (samme som i 2016 og 2017), mens der er foreslået en stigning på årskort i forhold til de seneste tre år.

 

Den væsentligste årsag til takststigning på årskort i forhold til 2016 - 2018 er, at den seneste brugerundersøgelse indikerer, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner, fx eternit, end tidligere, samtidig med at nogle af de større fraktioner som fx træ er blevet dyrere at få behandlet.

 

Takststigningen på farligt affald afspejler en generel stigning i behandlingsomkostningerne for denne fraktion.

 

På den baggrund har Vestforbrændings bestyrelsen godkendt følgende gebyrer for 2019 (2018-takst angivet i parentes):

 

Engangsbillet

 

Personbil kr./besøg uden moms

Kassebil kr./besøg uden moms

Ladvogn kr./besøg uden moms

Alle virksomhedskategorier

100

(100)

150

(150)

200

(200)

 

Årskort

Virksomhedskategori jf. CVR

Personbil kr./år uden moms

Kassebil kr./år uden moms

Ladvogn kr./år uden moms

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægspartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald

7.100

(5.500)

9.800

(8.700)

16.400

(13.500)

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægspartnere

3.900

(3.000)

5.400

(4.800)

9.000

(7.400)

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte). Max 8 besøg pr. år

800

(800)

-

-

Øvrige virksomheder end de ovennævnte

3.800

(3.200)

6.200

(5.900)

11.900

(11.400)

Virksomhedskategorierne er uddybet i vedlagte referat fra Vestforbrændings Bestyrelsesmøde nr. 414 afholdt 19. september 2018.

 

Farligt affald

 

Alle biltyper - uden moms

Alle virksomhedskategorier

50 kr. for hver 10 kg ud over de først 5 kg

(40)

  

 

Økonomi

Gebyrerne har ingen indflydelse på de allerede vedtagne budgetter.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at de af Vestforbrændings bestyrelse godkendte gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer for 2019 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 12:

Allan Høyer (O) kom med ændringsforslag til indstillingen:

 

1. at de af Vestforbrændings bestyrelse godkendte gebyrer for affaldsproducerende virksomheders brug af genbrugsstationer for 2019 godkendes.

 

Udvalget tiltrådte den ændrede indstilling.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 42:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vestforbrænding Bestyrelsesmøde 414, 2018 Vestforbrænding Bestyrelsesmøde 414, 2018
Tilbage til toppen

48. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2019 for Herstedøster Vandværk

Anledning

Herstedøster Vandværk skal hvert år have Albertslund Kommunes godkendelse af deres vandtakster. Taksten for 2019 skal godkendes.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2019 til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstblad for private vandværker, som levere mindre end 200.000 m3 drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe 12.912 m3 i 2019.

 

Taksten for 2019 stiger med ca. 15 % i forhold til 2018. Året 2018 ender med et større underskud i forbindelse med gennemførelse af et større gennemgribende renoveringsprojekt på vandværket. Det har været nødvendigt at købe vand fra HOFOR i 2018. Der er for år tilbage etablering nødforsyningsledning fra HOFOR's vandforsyning til ledningsnettet til Herstedøster vandværk. Der er behov for at genopbygge en rådighedsreserve til imødegåelse af udgiftskrævende ledningsbrud og fremtidige renoveringsbehov. Kommunen holder et årligt møde med vandværkets bestyrelsen, hvor driften af vandværket drøftes, og hvor bl.a. renoveringsopgaver gennemgåes.

 

Taksten for 2019 består af en fast afgift på 750 kr., mod 650 kr. i 2018, og en variabel afgift på 8,50 kr/m3, mod 7,00 kr/m3  i 2018. Der er 145 enheder tilsluttet Herstedøster Vandværk.

 

Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandforbrug i 2019 være 16,92 kr./m3 ekskl. moms, mod 14,33 kr./m3 i 2018.

 

Vi kender endnu ikke vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S for 2019, men i 2018 var vandprisen 11,55 kr./m3 ekskl. moms.

 

Herstedøster Vandværks budget for 2019 viser et forventet overskud på 50.000 kr. og en forventet egenkapital ultimo 2019 på 709.000 kr. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) har tidligere udtalt, at henlæggelser til nye investeringer og større renoveringer bør være omkring 1 mio. kr.

 

Forvaltningen vurderer, at budget og takster er fornuftige med henblik på henlæggelser til planlagte vedligeholdelser samt til pludseligt opstående hændelser.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om lov om vandforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at takstblad for 2019 for Herstedøster Vandværk godkendes

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. november 2018, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 43:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Takstblad 2019.pdf Takstblad 2019.pdf
Tilbage til toppen

49. ØU/KB - Takster 2019 for vand og spildevand - HOFOR

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og for HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på deres møder i starten af november taksterne for 2019. Taksterne fremgår af skemaet.

 

 

 HOFOR Vand Albertslund A/S

HOFOR Spildevand Albertslund A/S 

Takst Vandpris

10,92 kr. pr. m3

 

Takst Vandafledning Trin 1 jf. trappemodellen

 

 32,13 kr. pr. m3

Takst Vandafledning Trin 2 jf. trappemodellen

 

 25,70 kr. pr. m3

Takst Vandafledning Trin 3 jf. trappemodellen

 

 12,85 kr. pr. m3

  

Trappemodellen:

Trin 1 er for almindelige forbrugere med et forbrug op til 500 m3 årligt

Trin 2 er for forbrugere med et forbrug på 500-20.000 m3 årligt

Trin 3 er for forbrugere med et forbrug på over 20.000 m3 årligt

 

Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris for vand og spildevand (afledning) er fastholdt på niveau med 2018 og 2017. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal m.v. er vedlagt.

 

Nedenstående skema viser prisudviklingen for den samlede vand- og spildevandsudgift for almindelige forbrugere (trin 1) gennem de seneste år.

 

 

 2016

2017

2018

2019 

Vandpris

 10,61

15,33

11,55

10,92

Vandafledning

 31,61

28,00

31,50

32,13

Vandafgift til staten

 5,86

5,86

6,18

6,18

Statslig ressourceafgift

 0,39

0,39

0,19

0,19

Forbrugerens takst inkl. moms

60,58

61,98

61,78

61,78

Abonnement pr. år inkl. moms

75

75

75

75

Årsafregning for lejlighed

med forbrug på 85 m3 pr. år

 5.157

5.276

5.258

5.258

Årsafregning for parcelhus

med forbrug på 140 m3 pr. år

 8.556

8.752

8.724

8.724

  

Takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over / underdækning.

 

Sektionering af områder, klimatilpasning, udskiftning af målere, rent drikkevand og opretholdelse af stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2019. Kommunens vejbidrag for 2019 er budgetteret til 458.000 kr.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om lov om vandforsyning

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at HOFOR Vand Albertslund A/S's takst for vand på 10,92 kr. ekskl. statslig vandafgift, ressourceafgift og moms godkendes,
 2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S's takst for vandafledning trin 1 på 32,13 kr. ekskl moms godkendes,
 3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S's takst for vandafledning trin 2 på 25,70 kr. ekskl. moms godkendes, samt
 4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S's takst for vandafledning trin 3 på 12,85 kr. ekskl. moms godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 4. december 2018, pkt. 44:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Statusmeddelelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR19.pdf Statusmeddelelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR19.pdf
2 Afgørelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR19.pdf Afgørelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - ØR19.pdf
3