Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Paw Østergaard Jensen og Hanne Carlsen deltog ikke i mødet


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Torsdag den 06. december 2018

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 2 i forhallen på Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Lone Rytsel (Voksenskolerne)
 • Arne Lie-Olesen (Øvrige foreninger)
 • Per Gustafsson (Voksenskoler)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hanne Carlsen (BUS)
 • Lasse Wilson (Øvrige foreninger)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Årshjul 2019
2. FOU - Årsberetninger 2017
3. FOU - Tilskud til Voksenskoler i 2019
4. FOU - Evaluering af U/I festen 9. november 2018
5. FOU - Orienteringer ved formanden
6. FOU - Orienteringer ved Kultur & Fritid
7. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler
8. FOU - Eventuelt

1. FOU - Årshjul 2019

Anledning

Årshjul for FOU 2019

Sagsfremstilling

Kultur & Fritid har i samarbejde med formanden lavet forslag til Årshjul for Folkeoplysningsudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Årshjul for FOU 2019 tiltrædes

Beslutning

Årshjul for 2019 blev tiltrådt.

Bilag

1 Forslag til Årshjul for FOU 2019 Forslag til Årshjul for FOU 2019
Tilbage til toppen

2. FOU - Årsberetninger 2017

Anledning

Årsberetninger fra de foreninger, der modtager medlemstilskud, gennemgås på mødet. Udvalgets medlemmer gennemgår beretningerne.

 

Sagsfremstilling

Som en del af tilsynet med de af kommunens folkeoplysende foreninger, der modtager medlemstilskud, gennemgås årsberetningerne i folkeoplysningsudvalget.

 

Årsberetningerne giver et indblik i foreningernes aktiviteter og deres måde at virke på.

 

Årsberetningerne i sig selv kan ikke være baggrund for at fratage en forening tilskud, godkendelse mv., men de kan være et godt udgangspunkt for dialog med foreningerne.

 

Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at en årsberetning ikke lever op til foreningens formål, indledes en dialog med foreningen via forvaltningen.

 

Samtidig med årsberetninger bliver sendt ind til Kultur & Fritid, skal alle de foreninger, der modtager medlemstilskud, indsende godkendt (tilskuds)regnskab samt afgive en erklæring om, at de indhenter børneattester.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Det undersøges, hvad der tidligere er besluttet ifht. krav til oplysninger, udvalget har brug for fra foreningerne.

 

Generel tilfredshed med og ros til årsberetningerne.

 

Udvalget ønsker noteret i referatet, hvor mange medlemmer de enkelte foreninger her. Der er indberettet følgende pr. oktober 2018:

 

Tyrkisk Kulturforening  77 medlemmer fra 0 til 24 år - 408 medlemmer i alt

Dialog 2  54 medlemmer fra 0 til 24 år - 64 medlemmer i alt

DDS Albertslund grp.  38 medlemmer fra 0 til 24 år - 44 medlemmer i alt

DDS Skovgruppen 181 medlemmer fra 0 til 24 år - 224 medlemmer i alt

KFUM Spejderne  46 medlemmer fra 0 til 24 år -  60 medlemmer i alt

Toftegårdens 4H klub 119 medlemmer fra 0 til 24 år - 123 medlemmer i alt

Kurdisk Kulturforening  58 medlemmer fra 0 til 24 år

PakDan Kulturforening  50 medlemmer fra 0 til 24 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Årsberetning PakDan Kulturforening Årsberetning PakDan Kulturforening
2 Referat af generalforsamling PakDan Referat af generalforsamling PakDan
3 Årsberetning fra Bjørnens Sportsfiskerklub Årsberetning fra Bjørnens Sportsfiskerklub
4 Årsberetning DDS Albertslund Årsberetning DDS Albertslund
5 Årsberetning Hrimnir Årsberetning Hrimnir
6 Årsberetning KFUM Spejderne Årsberetning KFUM Spejderne
7 Årsberetning Dialog 2 Årsberetning Dialog 2
8 Årsberetning Kurdisk Kulturforening Årsberetning Kurdisk Kulturforening
Tilbage til toppen

3. FOU - Tilskud til Voksenskoler i 2019

Anledning

Albertslund Kommune har i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 som tidligere år afsat en pulje til tilskud til voksenskoler.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune støtter, som følge af Folkeoplysningsloven, hvert år den folkeoplysende voksenundervisning og har til 2019 i alt modtaget ansøgninger fra 7 af kommunens otte godkendte voksenskoler.

 

Budgetrammen til støtte af undervisningen i 2019 er kr. 1.393.000

 

Voksenskolerne har indsendt ansøgninger, hvor de angiver deres tilskudsberettigede lønsum i 2018 og forventninger til forbrug i 2019, og på den baggrund har Kultur & Fritid beregnet og udarbejdet forslag til fordeling af rammen.

 

Fordelingen af midler til voksenskolerne i 2019 foreslås med udgangspunkt i det tilskudsberettigede lønforbrug i 2018 fordelt således:

 

 • AOF kr.  46.574    
 • FOF kr.  60.511
 • Skolen for voksne kr. 281.828 
 • Voksenskolen i Albertslund  kr.   40.442  
 • VVC kr. 514.147 
 • VVC's dagskole kr. 430.062 
 • A-Town Gospel kr    19.435

 

I alt          kr. 1.393.000

Økonomi

I Budget 2019 er der afsat kr. 1.393.000 til tilskud til voksenskolernes drift

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  

 1. at den foreslåede fordeling af puljen Tilskud til voksenskoler for 2019 tiltrædes

 

Beslutning

Fordelingen af puljen til voksenskoler blev tiltrådt.

Bilag

1 Forslag til fordeling af tilskud til Voksenskoler 2019 Forslag til fordeling af tilskud til Voksenskoler 2019
2 Ansoegning_om_tilskud_til_folkeoplysende_voksenundervisning.pdf Ansoegning_om_tilskud_til_folkeoplysende_voksenundervisning.pdf
3 Ansøgning om tilskud - Skolen for Voksne Ansøgning om tilskud - Skolen for Voksne
4 Ansøgning om tilskud - VVC Dagskole Ansøgning om tilskud - VVC Dagskole
5 Ansøgning om tilskud - VVC Ansøgning om tilskud - VVC
6 Ansøgning om tilskud - A Town Gospel Ansøgning om tilskud - A Town Gospel
7 Ansøgning om tilskud - AOF Ansøgning om tilskud - AOF
8 Ansøgning om rammebevilling 2019.pdf Ansøgning om rammebevilling 2019.pdf
Tilbage til toppen

4. FOU - Evaluering af U/I festen 9. november 2018

Anledning

Formand Susanne Storm Lind har ønsket mulighed for en evaluering af U/I festen den 9. november 2018 i Folkeoplysningsudvalget.

 

Idrætsrådet vil ligeledes evaluere festen på deres næste møde.

 

Sagsfremstilling

Hvert år i november måned afholder Albertslund Kommune en fest for at takke de frivillige trænere og ledere, der gør en indsats for at skabe folkeoplysende aktiviteter for byens borgere.

 

Billetter til arrangementet fordeles ud fra foreningernes medlemstal. Hvert år inviteres og deltager ca. 300 frivillige trænere og ledere.

 

Festen afholdes oftest på Stadion, hvor der bydes på middag og underholdning. Til festen kåres Årets IIdsjæl, og i 2018 blev kommunens mesterskabsprisvindere også hyldet på scenen.

Økonomi

Der var i Budget 2018 øremærket kr. 106.000 til Ungdoms- og Idrætslederfesten

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget evaluerer årets U/I fest

Beslutning

Udvalget evaluerede I/U Festen 2018.

Tilbage til toppen

5. FOU - Orienteringer ved formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Orientering fra KFU

 

B) Temamøde den 7. marts 2019 med Idrætsrådet

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1.  at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

Tilbage til toppen

6. FOU - Orienteringer ved Kultur & Fritid

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Aflysning af Temamøde den 7. november

 

B) Budget 2019

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1.  at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Initiativpuljen er fra 2019 delt mellem IR og FOU med hhv. kr. 150.000 til IR og kr. 75.000 til FOU.

 

Tilbage til toppen

7. FOU - Nyt fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Lasse Crüger (Øvrige Foreninger) orienterer om nyt fra Idrætsrådet

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Der arbejdes aktivt med at sikre grønne miljøer i det nye boligområde Hyldagerbakke.

 

Lone Rytsel har været på konference om digital voksenundervisning. Meget nyt og spændende indhold. Gode muligheder for at bruge ting derfra i folkeoplysningen.

 

AOF har det ikke godt. Man overvejer sammenlægning med andre skoler. Er udfordret af bla. produktionsskoler.

 

Kroppedal har grundet dårlig økonomi måttet afskedige medarbejdere.

 

Lokalhistorisk Forenings årsskrift er netop udgivet.

 

Efter forhallen ikke længere er 'bysti', efterlyser foreningerne sted til foldere, plakater mv.

Tilbage til toppen

8. FOU - Eventuelt

Beslutning

Ingen bemækrninger til punktet.

Tilbage til toppen