Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 10. april 2018

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. ØU/KB - Forslag fra partierne A, F og B - Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune
3. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Paw Østergaard Jensen (A) - Plantning af frugttræer og bærbuske
4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg
5. SUS/ØU/KB - Kvalitetsstandarder Voksne med Særlige Behov 2018
6. SUS/ØU/KB - Måltidsoplevelse på plejeboligområdet; Udmøntning af midler fra budgetaftale
7. MBU/BSU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - indledende faser og projektering (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Nyt lys og akustik på Herstedlund Skole (Bevilling)
9. §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af udbudsmateriale
10. §17.4 Byudvikling/MBU/BSU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken og nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter
11. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Udbud af Albogrunden
12. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsprogram
13. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for Temaudvalg
14. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Prioritering og valg af tema for §17,4 Temaudvalg
15. MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2019
16. MBU/ØU/KB - Roskildevej 90-92 - Igangsætning af nyt plangrundlag
17. MBU/ØU/KB - Linde Allé 2 og Roskildevej 169 - igangsætning af nyt plangrundlag
18. MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsplan
19. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2017
20. EBU/ØU/KB - Uddannelsesindsats 30-39 årige
21. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Sundhedsrådet 2018-2021
22. MBU/ØU/KB - Flytning af Ungeenheden (bevilling)
23. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til ansættelse af projektleder og midler til planlægning af åbningstræk (bevilling)
24. MBU/ØU/KB - Udvikling af Hyldagergrunden - forundersøgelser og rådgivning (bevilling)
25. ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016
26. ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2017
27. ØU/KB - Overførsler fra 2017 til 2018
28. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg - 2018 (bevilling)
29. ØU/KB - Regnskab 2017 - Afgivelse af kommunens årsregnskab til revisionen
30. ØU/KB - Revisionens delberetning nr. 21 - løbende revision 2017 samt revisionens tiltrædelsesberetning nr. 20
31. ØU/KB - Procesplan for analyser til Budget 2019-2022
32. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2018 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
33. ØU - Orientering om KSL §31 - konvertering af lån

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Joan Marquardt (O) har meldt afbud på grund af sygdom.

Winnie Duncan (O) er indkaldt som stedfortræder.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at indkaldelse af stedfortræder godkendes
 2. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Tina Christiansen (A) havde afbud på grund af sygdom.

Ole Borgstrøm (A) var indkaldt som stedfortræder

 

Indstillingen blev godkendt, idet pkt. 10 behandles efter pkt. 3.

Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Forslag fra partierne A, F og B - Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune

Anledning

Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune - som opfølgning på budgetaftalens afsnit om skærpet krav til overnatning

Sagsfremstilling

Som opfølgning på budgetaftalens afsnit om skærpet krav til overnatning:

 

“Skærpet krav til overnatning på byggepladser og overnatning i bygninger. Et velfungerende arbejdsmarked, som den danske model repræsenterer, kræver også ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere. Albertslund Kommune udarbejder derfor en vejledning for hvilke krav kommunen forventer, at bygherrer og entreprenører overholder på byggepladser i kommunen. Der kan fx som udgangspunkt ikke overnattes på byggepladsen og bygninger der ikke er beregnet til overnatning ifm udførelsen af håndværksmæssige opgaver.

Vejledningen vil indeholde en varsling om at kommunen vil foretage kontrolbesøg.”

 

udarbejdes der forslag til vedtagelse omhandlende kontrol af ulovlig overnatning i Albertslund Kommune.

 

Baggrund:

Der er de seneste ti-tyve år udviklet sig en praksis i Danmark, hvor privatpersoner og firmaer indkvarterer arbejdere fra udlandet, de østlige medlemslande i EU og indimellem også fra andre dele af Danmark under kummerlige forhold, som er under lovens krav og uværdige for mennesker.

 

Ofte er det ‘importeret’ billig faglært og ufaglært arbejdskraft beskæftiget i byggeri og landbrug, som bor i udtjente huse, ikke formålstjenlige skurvogne, ladebygninger eller forladte industribygninger, mens de opholder sig i Danmark og arbejder. Det kan eksempelvis være i transportable bygninger (skurvogne, campingvogne eller telte) på byggepladsen, eller det kan være i lejede eller lånte lokaler f.eks. i en bolig, en ladebygning eller erhvervsbygning.

 

Love og bekendtgørelser har regler for, hvornår boliger er lovlige, men disse regler er ikke samlet et sted, men er indeholdt i flere forskellige

love, bekendtgørelser og vejledninger. Det er disse regler, vi ønsker at samle i én samlet vejledning, som kommunens ansatte kan arbejde efter i kontrolarbejdet overfor ulovlig overnatning.

 

Den samler regler og bestemmelser fra gældende love, bekendtgørelser og planer, f.eks. byggeloven, bygningsreglementet, boligreguleringsloven og lokalplaner, og hvad  der iøvrigt måtte være af regler på området, som regulerer, hvornår et hus må bruges til menneskebolig. Arbejdstilsynet inddrages i arbejdet med vejledningen mht. overnatning på byggepladser.

 

Vejledningen vil medføre:

- kontrol af ulovlig overnatning bliver herefter en del af forvaltningens opgave portefølje.

 

- orientering på kommunens hjemmeside om reglerne og efterspørges

indberetninger om ulovlig overnatning, på en måde så det kan findes via

søgefunktionen.

 

- orientering på kommunens digitale platforme om mulighederne  for indberetning.

 

Kommunen ønsker med dette at bidrage til, at der i Albertslund ikke findes såkaldte håndværker hoteller eller overnatning på byggepladser.

 

I konsekvens heraf vil kommunen herefter opfordre til og modtage anmeldelser, kontrollere og følge op på lokaliteter, hvor der er en sandsynlighed for, at denne ulovlige praksis

finder sted.

 

Bilag med oversigt over regler, bekendtgørelse mv.

Indstilling

Partierne A, F og B indstiller,

 1. at der udarbejdes en vejledning til kontrol af ulovlig overnatning i Albertslund Kommune i overensstemmelse med sagsfremstillingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 2:

Sagen oversendes til KB. 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen. 

 

(C) undlod at stemme.

 

 

Bilag

1 Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune.docx.pdf Ulovlig overnatning i Albertslund Kommune.docx.pdf
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Paw Østergaard Jensen (A) - Plantning af frugttræer og bærbuske

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Paw Østergaard Jensen (A) - Plantning af frugttræer og bærbuske

Sagsfremstilling

Området for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse bedes udarbejde en plan for plantning af flere frugttræer og bærbuske i kommunen: 

 • omkring daginstitutioner, skoler og plejehjem
 • i vores parker og andre kommunale arealer

Desuden opfordres boligafdelinger og grundejerforeninger til at gøre noget tilsvarende.

Planen ønskes behandlet i fagudvalg og fremsendt til vedtagelse i kommunalbestyrelsen inden sommer.

Begrundelse

Baggrunden for forslaget er et ønske om at skabe mere liv og øge forståelsen og oplevelsen ved at dyrke og bruge frugt. 

Vi forestiller os desuden, at langt flere bærbuske og frugttræer kan erstatte forskellige prydbuske, der ofte ikke er hjemmehørende, og udover at være til glæde for børn og voksne i kommunen, også kan give fødemuligheder til fugle og insekter. Forslaget kan med andre ord være med til at øge biodiversiteten. 

 

Et måltal for indsatsen kunne være et frugttræ/bærbusk for hver nyfødt i kommunen, altså ca. 300 om året. Vi forestiller os at forslaget kan finansieres indenfor områdets budget.

Indstilling

Enhedslisten og Paw Østergaard Jensen (A) indstiller,

 1. at Området for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse bedes udarbejde en plan for plantning af flere frugttræer og bærbuske i kommunen

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 3:

Sagen oversendes til KB.

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 8 (Ø, F, Å, B, C)

Imod stemte 8 (A)

5 undlod at stemme (V, O, Paw Østergaard Jensen (A)

 

Indstillingen blev ikke godkendt.

 

 

Paw Østergaard Jensen (A) stillede følgende ændringsforslag:


Området By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse bedes udarbejde forslag til plan for plantning af flere frugttræer og bærbuske i forbindelse med det kommende budget.

 

Forslaget blev godkendt, idet (O) undlod at stemme.

  

 

 

 

 

Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

Anledning

Kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har jf. bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens §79a udarbejdet kvalitetstandarder for forebyggende hjemmebesøg.

 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at skabe tryghed og trivsel. Dette sker gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for seniorer i Albertslund Kommune.

 

Kvalitetsstandarden skal informere borgere om, hvad tilbuddet indeholder, og hvad borgere kan forvente af de forebyggende hjemmebesøg.

 

Jf. Servicelovens §79a skal Kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til følgende tre målgrupper: 

 • Borgere skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg i det år de fylder 75 år.
 • Borgere skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg minimum én gang om året, fra det år borgeren fylder 80 år.
 • Borgere der er mellem 65-79 år, og er i en særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller på en anden måde er i en vanskelig livssituation tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov.

 

Et forebyggende hjemmebesøg er en struktureret samtale om borgers liv og ressourcer. Samtalen lægger vægt på sociale forhold og på, hvordan borgere kan fastholde og forbedre trivsel og sundhed, både mentalt og fysisk.

De forebyggende hjemmebesøg kan jf. bekendtgørelse om tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg også afholdes som kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem.

 

Borgere der fylder 75 år

Albertslund Kommune inviterer borgeren til et fællesmøde i det år borger fylder 75 år. På fællesmødet vil borgere få råd og vejledning om, hvilke tilbud Albertslund Kommune har til seniorer. Til fællesarrangementerne vil de forebyggende medarbejdere registrere fremmødte deltagere. Efter fællesarrangementerne tager de forebyggende medarbejdere direkte telefonisk kontakt til de borgere, som ikke mødte op eller meldte afbud for at vurdere, om de er i målgruppen af særligt sårbare. Såfremt en borger oplever behov for en individuel samtale, er det også altid en mulighed. Borgere mellem 75-80 år kan altid kontakte de forebyggende medarbejdere, hvis der opstår behov for et forebyggende hjemmebesøg. 

 

80+ årige

Forebyggende hjemmebesøg til 80+ årige tilbydes som individuelle samtaler, da der ofte her er et større behov for individuel samtale.

 

65-79 årige - særligt sårbare

Forebyggende hjemmebesøg til de særligt sårbare 65-79 årige tilbydes efter behov. Det kan være, hvis borger selv tager kontakt til de forebyggende medarbejdere eller efter henvendelse fra borgers egen læge, pårørende eller andre, hvis borgeren har givet samtykke til dette. Eksempelvis, hvis ægtefælle eller samboende henvender sig om et besøg til en pårørende. Albertslund Kommune arbejder med den særligt sårbare målgruppe med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for skrøbelige borgere med særlig risiko for funktionstab. Konkret betyder det blandt andet, at der er et særligt fokus på ældre borgere, som har mistet samlever samt ældre der er ensomme eller socialt isolerede. Hvis der er behov for tolkebistand til et forebyggende hjemmebesøg arrangeres dette.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 19. februar 2018

Ny version af kvalitetsstander er vedlagt sagen på baggrund af indkomne bemærkninger på udvalgsmødet i februar (version 2).

 

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har undersøgt muligheden for at tilføje de forebyggende medarbejderes e-mailadresse under afsnittet 'kontakt og træffetider'. Afdelingens hovedpostkasse vil blive tilføjet i kvalitetsstandarden under afsnittet 'kontakt og træffetider'. Henvendelser pr. e-mail vil blive besvaret indenfor fem hverdage.

Økonomi

Aktiviteterne i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg finansieres indenfor nuværende ramme i Myndighedsenheden i Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. Albertslund Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Lovgrundlag

Serviceloven §79a.

Kommunikation

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet om kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg forud for den politiske behandling. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har indarbejdet Ældrerådets kommentarer.

 

Sagens sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg jf. Servicelovens §79a godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 15. februar 2018, pkt. 2:

Udsatte sagen med henblik på tilretning af kvalitetsstandarden.

Marianne Burchall (A) deltog ikke under punktet.  

Allan W. Høyer (O) og Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at afsnittet om forebyggende hjemmebesøg for 75 år bør præciseres. Til den videre behandling i Kommunalbestyrelsen vedlægges version med ændringsmarkeringer.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen. 

 

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Version 1 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018 Version 1 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018
3 Version 2 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018 Version 2 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018
4 Version 3 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018 Version 3 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2018
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Kvalitetsstandarder Voksne med Særlige Behov 2018

Anledning

Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder på området for Voksne med Særlige Behov, Kvalitetsstandard for alkohol og stofmisbrugsbehandling samt Kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer, i dette kaldet kvalitetsstandarder, for den lokale udmøntning af hjælp efter loven (Servicelovens §138). Serviceniveauer er vejledende. Det betyder, at der i hver enkelt sag, altid foretages en konkret og individuel vurdering.

 

Politisk vedtagne kvalitetsstandarder har til formål:

 • at styrke borgernes retssikkerhed ved at optimere ensartethed i rådgivningen fra sag til sag,
 • at understøtte den økonomiske styring af området på baggrund af et fastlagt vejledende serviceniveau og
 • at tydeliggøre en faglig forpligtelse og vejledende ramme, som administrationen agerer indenfor.

 

Følgende kvalitetsstandarder revideres i 2018:

 • Kvalitetsstandarderne for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse blev godkendt i 2012.
 • Kvalitetsstandarderne for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling blev senest revideret i 2015.
 • Kvalitetsstandarderne for Voksne med Særlige Behov blev senest revideret i 2015.

 

Kvalitetsstandarder angiver Albertslund Kommunes serviceniveau for de indsatser lovgivningen udstikker rammerne for. I et samarbejde med borgeren, hvor kommunen lytter til borgerens behov og ønsker, skal kommunen inden for lovens rammer afklare hvilke behov den enkelte borger har, og sammen udstikke retningen for, hvordan de bedst imødekommes. Kommunen arbejder med at opsætte konkrete mål for indsatserne. Det sikrer styring og retning i den enkelte indsats og tydeliggør, for alle involverede, hvad formålet med indsatsen er.

 

Kvalitetsstandarderne er revideret med det ønske, at formidlingen er klar og tydelig. Både hvad angår opbygningens struktur, det sproglige samt ikke mindst lovgivningens rammer og rammer for praksis.

Siden seneste revision er ny lovgivning kommet til. Kvalitetstandarderne er derfor konsekvensrettet i forhold til dette. Endvidere er adresser og andre faktuelle forhold rettet igennem dokumenterne.

 

Formålet med revision af kvalitetsstandard for Voksne med Særlige Behov

Med den seneste budgetaftale for 2018 er et element i aftalen, en revision af kvalitetsstandard for Voksne med Særlige Behov.

I den eksisterende kvalitetsstandard loves regelmæssige revisioner, således at det sikres, at det er et tidssvarende dokument, der afspejler gældende lovgivning og praksis.

Siden seneste revision af kvalitetsstandarden er der sket ændringer i lovgivningen, som er indarbejdet i kvalitetsstandarden. Det lovgivningsmæssige grundlag er nu helt korrekt.

Med den seneste ændring af Serviceloven, er der sket en ændring af formålsparagraffen i Serviceloven. Den målretning af, hvem der er omfattet samt formålet for indsatserne der bevilges efter Serviceloven, har det været ønsket at indarbejde.

I vedlagte notat "Revision af kvalitetsstandarder 2018 - De væsentligste ændringer" gennemgås de konkrete ændringer for hver enkelt paragraf.

 

Formålet med revision af kvalitetsstandard Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Det har været intentionen at gøre kvalitetsstandarden enklerere at læse, men mere tydelig i forhold til hvilken målgruppe, der er omfattet af STU-uddannelsen, samt rammerne herfor.

Siden vedtagelsen af kvalitetsstandarden, har der været en lovrevision, der har ført til en række præciseringer i lovgivningen. Disse ændringer er nu indarbejdet.

I vedlagte notat "Revision af kvalitetsstandarder 2018 - De væsentligste ændringer" gennemgås de konkrete ændringer i kvalitetsstandarden.

 

Formålet med revision af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Med Budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at Albertslund Kommune skal oprette et rusmiddelbehandlingssted. Dette forventes at åbne i foråret 2018. I den anledning er kvalitetsstandarden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling blevet revideret.

Med revisionen har det endvidere været ønsket at tydeliggøre, at bevilling sker efter mindstemiddelsprincippet for såvel alkoholbehandling som stofmisbrugsbehandling.

I vedlagte notat "Revision af kvalitetsstandarder 2018 - De væsentligste ændringer" gennemgås de konkrete ændringer i kvalitetsstandarden. 

 

Forebyggende foranstaltninger

Fra den 1. januar 2018 er der i Serviceloven åbnet for muligheden for at tilbyde forebyggende foranstaltninger, som en såkaldt kan-bestemmelse. Dette er beskrevet i notat til Social- & Sundhedsudvalget i januar 2018 om ændringer og nye muligheder i Serviceloven. Konkret forslag til hvordan tilrettelæggelsen af forebyggende foranstaltninger kan supplere de nuværende indsatsmuligheder, samt konsekvenser for økonomien er ikke beskrevet som en del af denne revision af kvalitetsstandarderne. Dette kræver en særskilt grundig analyse af, hvordan en sådan indsats tilrettelægges, hvad den skal indeholder og hvem målgruppen er.

Supplerende sagsfremstilling

Som aftalt i Økonomiudvalget den 3. april 2018 er indstillingen nu delt op på de enkelte kvalitetsstandarder.

Samtidig er tilføjet bilag med rettelser.

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstiller direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd at:

 1. at Kvalitetsstandard for Voksne med Særlige Behov godkendes,
 2. at Kvalitetsstandard for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov godkendes,
 3. at Kvalitetsstandard for alkoholbehandling godkendes
 4. at Kvalitetstandard for stofmisbrugsbehandling godkendes med ikrafttrædelse foråret 2018 i forbindelse med åbning af Albertslund Rusmiddelcenter.

 

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet ud fra:

Servicelovens paragraffer på voksenområdet, paragraffer vedr. alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Sundhedsloven, samt lovbekendtgørelse om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 

Kommunikation

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne, har der været afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet. Se vedlagte bilag. 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kvalitetsstandard for Voksne med Særlige Behov, Kvalitetsstandard for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Kvalitetsstandard for alkoholbehandling godkendes og
 2. at Kvalitetstandard for stofmisbrugsbehandling godkendes med ikrafttrædelse foråret 2018 i forbindelse med åbning af Albertslund Rusmiddelcenter.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen med bemærkninger (se vedlagte notat). 

Udvalget ønskede endvidere et notat med de budgetrelaterede økonomiske ændringer til den videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

 

 

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 5:

Der blev udleveret supplerende bilag til sagen.

 

Man stemte om kvalitetsstandarderne i indstillingens 1. at

 

- Kvalitetsstandard for Voksne med særlige behov

A, F, C, O, Å, V tiltrådte indstillingen

B kunne ikke tiltræde

Ø tog forbehold

 

 

- Kvalitetsstandard for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

Tiltrådte indstillingen

 

 

- Kvalitetsstandard for alkoholbehandlig

 

Tiltrådte indtillingen

 

 

Indstillingens 2. at, Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling, blev tiltrådt 

 

Beslutning

Man stemte om den supplerende indstilling

 

1. at 

For stemte 14 (A, F, V, C)

Imod stemte 6 (Ø, B, O)

1 undlod at stemme (Å)

 

2. at

For stemte alle

 

3. at

For stemte alle

 

4. at

For stemte alle

 

Den samlede indstilling var hermed godkendt.

 

Bilag

1 Revision af kvalitetsstandarder 2018 - De væsentligste ændringer Revision af kvalitetsstandarder 2018 - De væsentligste ændringer
2 Kvalitetsstandarder 2015 oprindelig udgave voksenområdet Kvalitetsstandarder 2015 oprindelig udgave voksenområdet
3 Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2015 med rettelser Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2015 med rettelser
4 Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 uden rettelser Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 uden rettelser
5 Kvalitetsstandarter STU 2011.doc (107979) Kvalitetsstandarter STU 2011.doc (107979)
6 Kvalitetsstandard STU med rettelser Kvalitetsstandard STU med rettelser
7 STU kvalitetsstandard 2018 uden rettelser STU kvalitetsstandard 2018 uden rettelser
8 Kvalitetsstandarder stofmisbrug og alkoholbehandling (23098) Kvalitetsstandarder stofmisbrug og alkoholbehandling (23098)
9 Kvalitetsstandarder stofmisbrug og alkoholbehandling - med rettelser Kvalitetsstandarder stofmisbrug og alkoholbehandling - med rettelser
10 Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2018 Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2018
11 Møde med Handicaprådet 12. februar 2018 Møde med Handicaprådet 12. februar 2018
12 Bemærkninger til ØU/KB Bemærkninger til ØU/KB
13 Økonomiske konsekvenser revision af kvalitetsstandarder 2018 Økonomiske konsekvenser revision af kvalitetsstandarder 2018
14 KB beslutning september2012 Rådighedsbeløb Serviceloven KB beslutning september2012 Rådighedsbeløb Serviceloven
15 Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 efter SUS Kvalitetsstandard Voksne med Særlige Behov 2018 efter SUS
16 Kvalitetsstandard alkohol- stofmisbrugsbehandling 2018 efter SUS Kvalitetsstandard alkohol- stofmisbrugsbehandling 2018 efter SUS
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Måltidsoplevelse på plejeboligområdet; Udmøntning af midler fra budgetaftale

Anledning

Udmøntning af 200.000 kr. til måltidsoplevelser på plejeboligområdet.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2018 blev der afsat 200.000 kr. til måltidsoplevelser til plejeboligområdet.

 

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg anbefaler, at de 200.000 kr. til måltidsoplevelser skal understøtte aktiviteter og skabe nye traditioner, der kan bidrage til gode måltidsoplevelser for beboerne på Albertshøj og i Humlehusene.

 

Etablering af bjælkehytte på tagteressen som samlingssted på Albertshøj 

I Humlehusene er der placeret et mindre hus i haven. Huset fungerer som samlingssted for beboerne og bidrager til at skabe relationer på tværs og fællesskab blandt beboerne i Humlehusene. I Humlehusene fungerer huset eksempelvis som isbod og pølsevogn i sommermånederne, og er på den måde med til at skabe måltidsoplevelser for beboerne. Ambitionen på plejeboligområdet er, at når beboerne ikke kan bevæge sig ud til oplevelser i samfundet, så vil plejeboligområdet bringe oplevelserne til beboerne.

 

På Albertshøj har man endnu ikke sådan et fælles samlingssted, hvorfor afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker at anvende halvdelen af midlerne med henblik på at skabe rammer på Albertshøj tilsvarende dem der er i Humlehusene - der ønskes en investering i en permanent løsning, som skal bidrage til nye traditioner og skabe værdi for beboerne på Albertshøj.

 

Konkret ønsker afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg at investere i en solid bjælkehytte med strøm, som skal placeres på den fælles tagteresse på 3. sal. Bjælkehytten skal fungere som samlingssted for måltidsoplevelser hele året rundt for beboerne, deres pårørende samt indbudte gæster ved særlige begivenheder. Eksemplevis isbod og pølsevogn i sommerhalvåret, grillarrangementer med pårørende og glögg og æbleskiver til jul. Det bliver plejeboligområdets aktivitetsmedarbejdere, der er ansvarlige for aktiviteterne. Bjælkehytten skal kunne stå ude på tagteressen hele året rundt og tåle vind og vejr, således at vedligeholdelsesudgifterne bliver minimale.

 

I forbindelse med forslag til udmøntningen af midlerne er der afholdt beboergruppemøde på Albertshøj, hvor forslaget har været drøftet blandt beboerne. Beboerne er positive overfor forslaget og ser en fremtidig bjælkehytte som et godt samlingsted for gode måltidsoplevelser og aktiviteter.

 

Midler til understøttelse af traditionsrige aktiviteter på Albertshøj og I Humlehusene

I Humlehusene og på Albertshøj gør aktivitetsmedarbejderne meget for at skabe liv, traditionsrige aktiviteter og måltidsoplevelser. På den baggrund anbefaler afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, at de resterende 100.000 kr. fordeles efter antallet af beboere på Humlehusene og Albertshøj. Det betyder, at der vil være 781,25 kr. pr. beboer (100.000 kr./128 beboere). Midlerne vil gå til at understøtte afholdelse af påskefrokost, sommerfest, julefest og andre måltidsoplevelser, som aktivitetsmedarbejderne vil stå i spidsen for at arrangere. 

Økonomi

200.000 kr. Budgetaftale 2018, mindreforbrug værdighedsmilliard.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg anbefaler, at 100.000 kr. finansierer etableringen af bjælkehytte, og at de resterende 100.000 kr. fordeles til måltidsoplevelser i henholdsvis Humlehusene og på Albertshøj.

 

Investering

Budget

Investering i bjælkehytte til Albertshøj

50.000 kr.

Udgifter til div. Inventar, incl. gasgrill

20.000 kr.

Udgifter til etablering, indvielse og lign.

30.000 kr.

Humlehusene: sommerfest, julefest og måltidsoplevelser (47 x 781,25 kr.)

36.718,75 kr.

Albertshøj: sommerfest, julefest og måltidoplevelser (81 x 781,25 kr.)

63.281,25 kr.

I alt:

200.000 kr.

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at 100.000 kr. anvendes til finansiering af bjælkehytte og udgifter forbundet med etableringen og
 2. at de resterende 100.000 kr. anvendes til måltidsoplevelser og aktiviteter i Humlehusene og på Albertshøj.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke under punktet.Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ældrerådets udtalelse Ældrerådets udtalelse
Tilbage til toppen

7. MBU/BSU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - indledende faser og projektering (bevilling)

Anledning

I budgetaftalen for 2018 er der afsat midler til omfattede renoveringer eller nyopførelse af klubberne Svanen og Bakkens Hjerte. Direktørområdet søger derfor de afsatte midler i 2018 frigivet, så de indledende faser og projekteringen kan igangsættes og finansieres.

Sagsfremstilling

Det indledende arbejde med fornyelsen af klub Svanen og klub Bakkens Hjerte er igangsat. Direktørområdet leder projektet med ekstern rådgivning til brugerprocesser, ideoplæg og udarbejdelse af byggeprogram og efterfølgende udbud af en samlet totalrådgiveropgave for anlæg af to nye klubbygninger.

 

Af budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der skal tages stilling til, om de nuværende klubbygninger skal renoveres eller nyopføres. Derudover skal det undersøges, om der er en synergieffekt i at renovere/nyopføre de to klubbygninger i direkte forlængelse af hinanden.

 

Direktørområdet anbefaler, at de to eksisterende klubbygninger erstattes af to nyopførte bygninger. Anbefalingen bygger især på en vurdering af de eksisterende klubbygningers nedslidte stand og den uhensigtsmæssige rumlige disponering og derfor mindre effektive kvadratmeterudnyttelse. Direktørområdet planlægger at køre fornyelsen af de to klubbygninger som ét projekt med overlappende brugerproces og en samlet projekterings- og anlægsfase. Dette gøres af hensyn til både tid og økonomi og for at understøtte det fælles og samlede klubtilbud i Albertslund på tværs af de kommunale klubbygninger.

 

Brugerprocessen er igangsat med henblik på at udarbejde idé- og funktionsprogram. Sideløbende kører en dialog med boligselskabet Bo-Vest om, hvorvidt klub Svanen kan bibeholde sin nuværende placering. Bo-Vest ejer grunden. Tidsplanen for udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og det efterfølgende projektforløb frem til ibrugtagning afhænger af afklaringen med Bo-Vest.

 

Kommissoriet for klubfornyelse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag. Heri indgår tidsplanen for projektets indledende faser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kommissoriet godkendes (BSU's område),
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til de indledende faser og projektering i forbindelse med anlæg af to klubbygninger (MBU's område) og
 3. at anlægsudgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb (MBU's område).

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingens pkt. 2 og 3.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 

Børne- og Skoleudvalget, 21. marts 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingens pkt. 1

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kommissorium - Klubfornyelse_v3 Kommissorium - Klubfornyelse_v3
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Nyt lys og akustik på Herstedlund Skole (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til renovering af lys og loft på Herstedlund Skole i B-fløjen, 1 sal.

Sagsfremstilling

På Herstedlund Skole er der problemer med akustik og belysning i opholdsrummene på 1. sal i B-fløjen. Renoveringen har til formål at forbedre akustikken samt belysningen og dermed skabe et bedre læringsmiljø, der matcher nutidens moderne undervisningsformer.  

Projektet vil som udgangspunkt blive som den allerede udførte renovering i stueetagen med hensyn til valg af armaturer og akustikforbedring. Ombygningen fra 2016 har været en stor succes og givet mulighed for inddragelse af gangen til mindre gruppearbejder. Dette har været et stort ønske fra skolen i forhold til indlæringen på mellemtrinet.

Renoveringen indbefatter nedrivning og demontering af allerede eksisterende lofter, samt lysarmaturer. Enkelte nyere armaturer gemmes til brug andre steder på skolen. Under nedrivningen fjernes plader, der indeholder asbestfibre. Fjernelse af asbestpladerne sker i forhold til lovgivning om asbestsanering.  

Lofter erstattes med akustikforbedrende lofter, som giver en lavere efterklangstid og ny LED-belysning. Yderligere etableres der også ventilation i fællesrummet på 1. sal.

Venteværelse og mødelokale til Tandreguleringen, der ligger i forlængelse af gangen på 1. sal, vil også være omfattet renoveringen.   

Projektet udbydes i hovedentreprise og tilpasses så det kan gennemføres i skolens sommerferie.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 6. april 2018

Der er afsat et rådighedsbeløb i anlægsplanen til budget 2018 på 2.300.000 kr. til lys og akustik på Herstedlund skole - Gangen på 1. sal. Udgiften på 1.490.000 kr. finanieres af dette rådighedsbeløb i stedet for den særlige vedligeholdelsesrammen for 2018. De 810.000 kr. til ny belysning inkl. kabelføring kan låntages som energibesparende foranstaltninger. Derfor tilføres de resterende 810.000 kr. til kassebeholdningen.

 

Der vedlægges et nyt bevillingsskema.

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstiller direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse:

1. at der gives anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til udskiftning af lys og loft på Herstedlund Skole

2. at udgiften finansieres med 1.490.000 kr. af det hertil afsatte rådighedsbeløb samt med 810.000 kr. ved låneoptagelse

3. at restrådighedsbeløbet på 810.000 kr. tilføres kassebeholdningen

 

Økonomi

Der er lavet budget for udskiftning af lys og loft på Herstedlund Skole. Der søges samlet 2.300.000 kr. til projektering og udførelse. Heraf andrager udgiften til ny belysning inkl. kabelføring mv 810.000 kr., som kan lånetages som energibesparende foranstaltninger. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til særlige vedligeholdelsesarbejder i 2018.

Miljøkonsekvenser

Den nye belysning er LED-belysning og vil derfor have et lavere energiforbrug.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til udskiftning af lys og loft på Herstedlund Skole og
 2. at udgiften finansieres med 1.490.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat til særlige vedligeholdelsesarbejder samt med 810.000 kr. ved låneoptagelse.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - rev. 5/3-2018 Bevillingsskema - rev. 5/3-2018
2 Bevillingsskema 6/4-2018 Bevillingsskema 6/4-2018
Tilbage til toppen

9. §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af udbudsmateriale

Anledning

Ejeren af Albertslund Centrum har ved TK Development A/S udarbejdet udbudsmateriale og et dispositionsforslag for Albertshøj pleje- og ældreboliger. Dette indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af skema A og Værdi- og Funktionsprogrammet har TK Development A/S viderebearbejdet projektet. Dette er foregået parallelt med den politiske sagsbehandling af købsaftalen, hvor de ønsker og aftaler, der er i købsaftalen og dens dokumenter, er indarbejdet i udbudsmaterialet. Desuden har TK Development A/S arbejdet videre med byggeprogram for butikker, der skal ligge på de nederste etager.

 

TK har arbejdet videre med tegningerne til plejeboligerne ud fra ønskerne i Værdi- og Funktionsprogrammet og ikke mindst ud fra arealkravene i skema A. Det er altid en krævende opgave at udarbejde planløsninger på denne måde, og det kan medføre justeringer af arealerne. Eventuelle korrektioner vil blive opgjort i forbindelse med indsendelse af skema B. Skema B er en indrapportering af byggeudgifterne for almene boliger, og den foretages, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeudgifterne, f.eks. i form af en totalentreprisekontrakt.

 

Dispositionsforslag

Tegningerne udført af Zeso Architects for kommunen er viderebearbejdet af AK83, som er TK Developments arkitekter. Tegningerne vedlægges.

 

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er en samling tekniske dokumenter, der omfatter byggeprogram for både kommunens pleje- og ældreboliger og for TK Developments butikker. Der vedlægges en bilagsliste med hvilke bilag, der forelægges Kommunalbestyrelsen.

 

Den videre proces

Når dispositionsforslaget og udbudsmaterialet er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal det danne grundlag for tilbudsgivernes tilbud. Derefter følger flere faser i projekteringen og tilbudsgivningen. I flere af disse deltager forvaltningen med kommunens rådgivere for at sikre kvaliteten følges. Faserne er forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af Købsaftalen.

Når der er modtaget tilbud fra totalentreprenører sidst på året, udarbejdes skema B til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. marts 2018

På baggrund af Bjarke Juuls (Handicaprådet) og Leif Pedersens (F) bemærkninger vedhæftes to notater med svar. Derudover vedhæftes en ny udgave af "Konkurrencebetingelser" jf beslutningen i MBU.

 

Der har været stillet forslag om, at projektet tilføjes 12 ekstra plejeboliger i en ekstra etage, således at der vil blive 4 etager med plejeboliger. Forvaltningen har undersøgt dette nærmere og kan ikke anbefale forslaget. Notat herom vedhæftes.

 

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 22. marts 2018

Bilag til gennemsyn i sagen "Godkendelse af udbudsmateriale" - bilagene er ikke en del af sagen, men ligger til gennemsyn for interesserede på dagsordenen til §17.4-udvalget Plejeboliger, den 14. marts 2018.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 5. april 2018

Der blev på mødet i ØU den 3. april 2018 spurgt til boligerne i tårnet etage 6-10:

 

Bilag 11, pkt. 5 om placering af venderadius.

Svar:

Der er plads til venderadius (150 cm) som minimum på den ene side af en dobbeltseng i værelset.

 

Der er tegnet dobbeltsenge på tegninger - er det ægtefælleboliger, der er tænkt?

Svar:

Lejlighederne i tårnet kan bebos af en til to beboere.

 

Vedrørende plejeboligerne blev der spurgt til følgende:

 

Der blev udtrykt bekymring for størrelsen på boliger helt ned til 33 m2. Og det ønskes oplyst, om der er særlig efterspørgsel på mindre boliger med henvisning til, at der kun ydes boligydelse op til 65 m2.

Svar:

Der er efterspørgsel efter billigere plejeboliger. Beboerne kan få boligstøtte på op til 65 m2. I de store boliger gives kun boligstøtte for 65 m2, men resten betales fuldt ud af beboeren.

Plejeboligerne er som besluttet i skema A ca. 65 m2, heraf er op imod 30 m2. fælles opholdsarealer.

Udarbejdelsen af Værdi- og Funktionsprogrammet er foregået i samarbejde med blandt andre Zeso Architects, som er specialiseret i indretning af demensegnede plejeboliger. Siden første workshop ved forarbejdet til og i hele forløbet med Værdi- og funktionsprogrammet har Zeso Architects pointeret, at især demente plejehjemsbeboere opholder sig mere i de fælles stuearealer end i den private del. Derfor er der prioriteret sådan.

Den private boligdel er optimalt indrettet med hensyn til plejebehov og arbejdsmiljø.

 

Indstilling

Direktøren for.By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at udbudsmaterialet og dispositionsforslaget godkendes.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at udbudsmaterialet og dispositionsforslaget godkendes og
 2. at der ikke indarbejdes 12 ekstra plejeboliger i projektet.

 

Historik

Plejeboliger (§17, stk. 4),  14. marts 2018, pkt. 1:

Bjarke Juuls (Handicaprådet) bemærkninger blev omdelt på mødet.

 

Leif Pedersen (F) havde fremsendt bemærkninger til udvalget.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der i bilaget Konkurrencebetingelser tilføjes under pkt. 2.3.2.- 2. punktum - "Det vægtes positivt, at byggeriet signalerer imødekommenhed / åbenhed ...", "herunder facadeudtrykket mod nord" og at der under pkt. 6, side 8 Tildelingsudvalg indskrives "repræsentanter fra".

 

På baggrund af Bjarke Juuls (Handicaprådet) og Leif Pedersens (F) bemærkninger vedhæftes to notater med svar, til den videre behandling i ØU/KB.

 

Leif Pedersen (F), Bjarke Juul (Handicaprådet) og Ole S. D. Hansen (Ældrerådet) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 18:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

 

 Økonomiudvalget, 10. april 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Læsevejledning - Læsevejledning -
2 Dagsordenspunkt om godkendelse af udbudsmateriale Dagsordenspunkt om godkendelse af udbudsmateriale
3 Forklaring af udbudsmaterialets dokumenter Forklaring af udbudsmaterialets dokumenter
4 00 TKD Albertshøj - Udbudsbrev 00 TKD Albertshøj - Udbudsbrev
5 01 TKD Albertshøj - Prækvalifikationsbetingelser 7.3 01 TKD Albertshøj - Prækvalifikationsbetingelser 7.3
6 03 TKD Albertshøj - Konkurrencebetingelser 7.3 03 TKD Albertshøj - Konkurrencebetingelser 7.3
7 061 AK Værdi- og funktionsprogram Ver. 1 2018 061 AK Værdi- og funktionsprogram Ver. 1 2018
8 062 - Albertshøj 3 Tekniske specifikationer 062 - Albertshøj 3 Tekniske specifikationer
9 Spørgsmål fra DH-Albertslund Spørgsmål fra DH-Albertslund
10 Plejebolig mødet i morgen - mail fra Leif Pedersen Plejebolig mødet i morgen - mail fra Leif Pedersen
11 Svar til DH-Albertslund rev B Svar til DH-Albertslund rev B
12 Alternativ plan etage 7 Alternativ plan etage 7
13 Svar til Leif Pedersen rev B Svar til Leif Pedersen rev B
14 03 TKD Albertshøj - Konkurrencebetingelser 16.3 03 TKD Albertshøj - Konkurrencebetingelser 16.3
15 Notat - 48 pleje 12 ældre Notat - 48 pleje 12 ældre
Tilbage til toppen

10. §17.4 Byudvikling/MBU/BSU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken og nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter

Anledning

Orbicon har udarbejdet tre scenarier for et nyt ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken og den nordlige del af Kongsholmparken. Herudover er der udarbejdet forslag til nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter (AMC).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2016, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling. Opførelse af boliger på Hyldagergrunden forudsætter, at der skal støjdæmpes fra tre kilder: Albertslund Motorsportscenter, motorvejen og jernbanen.

 

Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om at etablere projektet i den grønne kile og muligheden for at flytte Albertslund Motorsportscenter. Erhvervsstyrelsen betragter projektet som et teknisk anlæg, hvilket ikke er muligt at placere i de grønne kiler jf. Fingerplanen. Erhvervsstyrelsen opfordrede forvaltningen på møde den 26. september 2017 til at sende høringssvar til revision af Fingerplanen. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på møde den 10. oktober 2017, at sende høringssvar vedrørende muligheden for at støjdæmpe i de grønne kiler.

 

Uanset udvikling af et nyt boligområde på Hyldagergrunden, vil natur- og landskabsprojektet i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler.

 

Der er udarbejdet tre scenarier A, B og C med tilhørende anlægsøkonomi for hvert scenarie.

 • Scenarie A er et natur- og landskabsprojekt med et nyt motorsportscenter
 • Scenarie B er et natur- og landskabsprojekt med bevaring af klubhus og værksted, men uden baner
 • Scenarie C er et natur- og landskabsprojekt uden et motorsportscenter

 

Forvaltningens vurdering er, at en byudvikling med mulighed for 200-250 nye boliger på kanten af de grønne kiler, vil være meget attraktivt og dermed tiltrække ambitiøse investorer med sans for kvalitet. Vurderingen er imidlertid også, at et motorsportscenter som nærmeste nabo, vil gøre området væsentligt mindre attraktivt – dels på grund af støj og dels fordi et natur- og landskabsprojekt med et motorsportscenter får stejlere skråninger og en lavere rekreativ værdi. Et naturlandskab uden et motorsportscenter vil således i højere grad kunne formes som en del af ådalen, som Hyldagerparken er en del af.

 

Erhvervsstyrelsen har udtalt, at det er tvetydigt, om det kan godkendes, at der fastholdes en støjende fritidsaktivitet i et projekt, hvis formål er at støjdæmpe.

 

Valget af scenarie for et natur- og landskabsprojekt vil have betydning for det fremtidige klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter. Til hvert scenarie er der beskrevet et nyt klubtilbud for motorsportscenteret.

 

Til det videre arbejde skal der træffes beslutning om hvilket scenarie, der skal søges realiseret. Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie C - et natur- og landskabsprojekt uden et motorsportscenter.

Ønskes scenarie C ikke, skal scenarierne prioriteres i rækkefølge til brug for den videre dialog med Erhvervsstyrelsen.  

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv den 5. april 2018

På møde den 3. april 2018 foreslog Økonomiudvalget at få tilføjet to andre scenarier:

 1. Et scenarie hvor Albertslund Motorsports Center (AMC) fastholdes hvor det er
 2. Et scenarie med værksted i Værkstedkvartet fx i Værkstedsgaarden og køre på baner i Hedeland.

Herudover blev der spurgt til bilag 10, om det er cirkler rundt om erhvervsområderne. Cirklerne markerer erhvervsområderne og bilaget er blevet suppleret med stednavne.

i. For at kunne bygge boliger på Hyldagergrunden skal der støjdæmpes fra tre støjkilder: Holbækmotorvejen, jernbanen og Albertslund Motorsportscenter. Skal der støjdæmpes for AMC er løsningen beskrevet i natur- og landskabsscenarie A. Forvaltningen vurderer, at Erhvervsstyrelsen ikke vil give mulighed for realisering af dette scenarie jf. bestemmelserne i Fingerplanen. Et scenarie hvor man fastholder AMC som det er i dag uden at støjdæmpe svarer til 0-alternativet, altså status quo.

ii. Det er en mulighed, at arbejde på at leje lokaler i værkstedsparken i stedet for f.eks. i Herstedindustripark (som er beskrevet i modellerne i bilag 9), dette fremgår også at supplerende bilag udleveret på Børne- og Skoleudvalget den 21. marts. Værkstedskvarteret ligger mere centralt placeret, og der vil være bedre offentlige transportmuligheder. Denne model kan kobles med muligheden for faste baner i Hedeland, som beskrevet i model 2.x

Ønskes et scenarie med klub og værksted i Værkstedskvarteret og baner i Hedeland vil beslutningen være:

Punkt 1, Naur- og landskabsscenarie C

Punkt 4, Scenarie C2X. C er natur- og landsskabsscenarie C, 2 er klub og værksted lejes i Albertslund Kommune, og X er faste baner i Hedeland.

 

Økonomi

Projektøkonomien består af udgifter til anlæg af nyt natur- og landskabsprojekt, samt af indtægter fra modtagelse af overskudsjord. Det forudsættes, at økonomien for udviklingen af natur- og landskabsprojektet som minimum hviler i sig selv.

Se vedhæftede bilag: Notat om scenarier & økonomi for Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken.  

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at natur- og landskabsprojekt scenarie C vælges til fortsat dialog med Erhvervsstyrelsen for realisering (Udvalg for Byudvikling §17, stk. 4),
 2. at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør anlæg af natur- og landskabsprojekt jf. principperne i projektbeskrivelsen, og (Miljø- & Byudvalget),
 3. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljø- & Byudvalget) og
 4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports Center som beskrevet i scenarie C2Y, hvor klub og værksted lejes i Albertslund Kommune og med leje af fleksible baner i andre kommuner (Y) (Børne- & Skoleudvalget).

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 12. marts 2018, pkt. 1:

Udvalget foretog en afstemning om scenarie B og C:

 

For scenarie C stemte Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A), Qasir Mirza (A) og Brian Palmund (V)

Imod scenarie C stemte Lars Gravgaard Hansen (C).

 

For scenarie B stemte Lars Gravgaard Hansen (C).

Imod scenarie B stemte Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A) og Qasir Mirza (A)

Brian Palmund (V) undlod at stemme.  

 

Sagen oversendes til ØU/KB.

 

Leif Pedersen (F) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.  Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingens pkt. 2 og 3.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 2 og 3.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.Børne- og Skoleudvalget, 21. marts 2018, pkt. 4:

Til indstillingens pkt. 4:

Udvalget tiltrådte at sende sagen i høring i klubben Albertslund Motorsports Center (AMC) inden en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget gjorde opmærksom på, at en konkret flytning af klubben AMC afhænger af en tilladelse til etablering af støjvolde, og den fremtidige scenarieløsning findes i samråd med brugerne af AMC. Udvalget pegede ikke på et specifikt scenarie.  

Nils Jul Gjerlev (C) tog forbehold.

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.   Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 19:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

 Økonomiudvalget, 10. april 2018, pkt. 2:

 

Allan Høyer (O) foreslog, at Albertslund Motorsports Center bevares på sin nuværende placering og med sine nuværende aktiviteter:

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 2 (Ø, O)

Imod stemte 7 (V, C, A, F, B. Å)

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

Leif Pedersen (F) foreslog, at 4. at ændres til:

 

4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports Center, idet tilbuddet skal have samme pædagogiske værdi

 

Man stemte om den samlede indstilling med Leif Pedersens forslag

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

(Ø, O) kunne ikke tiltræde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Allan Høyer (O) foreslog, at Albertslund Motorsports Center bevares på sin nuværende placering og med sine nuværende aktiviteter:

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 6 (Ø, Å, O)

Imod stemte 11 (A, V, C)

4 undlod at stemme (F, B, A Marianne Burchall)

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

Borgmesteren foreslog, at der til Økonomiudvalgets indstilling tilføjes: "idet der seneres tages stilling til, hvad der skal ske med Albertslund Motorsports Center, når det ikke skal ligge i Hyldagerparken"

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 15 (A, F, B, V, C)

Imod stemte 6 (Ø, Å O)

 

Indstillingen var hermed godkendt.

 

 

Bilag

1 Tegninger_plan_Hyldager scenarier ABC Tegninger_plan_Hyldager scenarier ABC
2 Tegninger_snit_ Hyldager scenarier A B C Tegninger_snit_ Hyldager scenarier A B C
3 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie A_15012018 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie A_15012018
4 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie B_15012018 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie B_15012018
5 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie C_15012018 Natur og landskabsprojekt for Hyldager_scenarie C_15012018
6 Risikovurdering, Hyldager - Cowi 160118 Risikovurdering, Hyldager - Cowi 160118
7 Notat Scenarier og økonomi - Hyldager Notat Scenarier og økonomi - Hyldager
8 Orientering til BSU: Hyldager, jord- og støjsprøgsmål Orientering til BSU: Hyldager, jord- og støjsprøgsmål
9 Albertslund Motorsportscenter - marts 2018-0803 Albertslund Motorsportscenter - marts 2018-0803
10 Materiale udleveret på BSU Materiale udleveret på BSU
11 Opsamling på høringssvar - Albertslund Motorsportscenter 100418 Opsamling på høringssvar - Albertslund Motorsportscenter 100418
12 Høringsbreve - Albertslund Motorsportscenter Høringsbreve - Albertslund Motorsportscenter
Tilbage til toppen

11. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Udbud af Albogrunden

Anledning

Med udgangspunkt i forslag til lokalplan 7.14 Boligbebyggelse på Albogrunden er der udarbejdet udbudsbetingelser for et salg af grunden, matr. 5 cr og del af matr. 5 dn. Udbudsbetingelserne skal derfor godkendes. Udbuddet søges gennemført så kommunalbestyrelsen kan behandle og godkende det indstillede tilbud på kommunalbestyrelsesmødet i september 2018.

Sagsfremstilling

Albogrunden giver mulighed for en varieret bebyggelse med en attraktiv beliggenhed ud til Rådhussøen. I forhold til lokalplanforslaget er der enkelte præciseringer eller ændringer i udbudsvilkårene. Ændringerne fremgår af udbudsvilkårene pkt. 3.

 

Boligtyper

I Budget 2018 er angivet, at Albogrunden søges solgt til private boliger, herunder senioregnede boliger og at der etableres et mindre antal almene boliger til hjemtagelse af borgere. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for, at der kan indgå en døgninstitution.

 

Målgruppen for hjemtagelsesboliger er psykisk sårbare unge, der bor i botilbud i andre kommuner. Hensigten er i et § 107 tilbud at etablere 10 boliger og efter en toårig periode visitere videre til egen bolig eller et andet tilbud. Et botilbud efter servicelovens § 107 kan imidlertid ikke forenes med etablering af almene boliger. Dels modtager borgeren et visitationsgrundlag i stedet for en lejekontrakt, dels er det vurderingen, at en almen bolig bliver for dyr.

 

Derudover er et § 107 tilbud et midlertidigt tilbud og tidsbegrænsede lejekontrakter er ikke i overensstemmelse med principperne i lov om almene boliger.

 

Der kan derfor ikke etableres et alment botilbud til hjemtagelser på Albogrunden og det indstillles, at almene boliger til hjemtagelse ikke indgår i udbuddet af Albogrunden.

 

Udbudsvilkår

Grunden bebygges ud fra de samme principper som i dag med et byggefelt på arealet ud mod Nordmarks Allé, parkområdet for enden af Rådhussøen der ikke kan bebygges og den nordligste del af matriklen mod jernbanen, der kan anvendes til parkering.

 

Der lægges op til boliger for en bred målgruppe, der skal opfylde kommunens mål om flere boliger til mange forskellige borgere i det centernære Albertslund.

 

Der lægges i udbudsvilkårene vægt på, at en ny boligbebyggelse på Albogrunden får sin egen identitet gennem et bevidst valg af materialer, en varieret bebyggelse og grønne løsninger. Albogrundens beliggenhed ved Rådhussøen og den varierede højde, der er angivet i lokalplanforslaget, skal udnyttes til at skabe en bebyggelse med mange boliger, der får nytte af udsigten til søen og samtdtig får det optimale ud af den sydlige beliggenhed mod Nordmarks Allé. Bebyggelsen skal derfor både åbne sig mod Nordmarks Allé og Rådhussøen og samtidig give mulighed for privathed internt i bebyggelsen.

 

Adgang til den nye boligbebyggelse bliver ad den private fællesvej Rådhusdammen. Der gives ikke mulighed for adgang via Rådhusets parkering, som lokalplanforslaget lægger op til.

 

Udbudskriterier

I vurderingen af tilbuddene vægter den afgivne pris for grunden 50 %. Resten af kriterierne, der omfatter varieret bebyggelse, boliger, bæredygtige elementer, forbindelser og parkering vægter tilsammen 50 %.

 

Tidsplan

Udbuddet offentliggøres og annonceres den 11. april, hvorefter der er udbudsfrist ind til den 15. juni. Købstilbud forventes indstillet til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde 11. september.

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse d. 22. marts 2018

Bilaget 'Notat - Kommunal institution Albogrunden' er blevet revideret og vedhæftet sagen under navnet 'Revideret notat - Almene boliger til hjemtagelser på Albogrunden'.

 

Økonomi

Udgifterne til udbudsmateriale og udbudsproces finansieres af de tidligere frigivne midler til Albertslund Midtby.

Lovgrundlag

Albogrunden udbydes i hht. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at udbudsvilkårene for et udbud af Albogrunden matr. 5 cr og del af matr. 5 dn godkendes
 2. at almene boliger til borgere, der hjemtages ikke indgår i udbuddet.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 12. marts 2018, pkt. 2:

Udvalget blev gjort opmærksom på, at der i bilaget "Udbudsvilkår" afsnit "7.2 Afleveringsfrist" ændres i sidste afsnit "....., samt at der foreligger en endelig og upåankelig lokalplan senest 15. juni 2019" til "....., samt at der foreligger en endelig og upåankelig lokalplan forventligt senest 15. september 2019".

 

Tiltrådte indstillingen.  

 

Lars Gravgaard Hansen (C) tog forbehold.

 

Leif Pedersen (F) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 20:

Kenni Flink (Å) stillede forslag om, at lokalplanen udvides så der kan etableres hoteldrift på grunden

 

For stemte 1 (Å)

Imod stemte 5 (A, V, C, F)

3 tog forbehold (B, O, Ø)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 7 (A, F, B, C, V, Å)

Imod stemte 1 (Ø)

 

Allan Høyer (O) stemte for 1. at og imod 2. at

 

Indstillingen var hermed tiltrådt, idet der på ØU i maj kommer en status om hjemtagelser.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende indstillingens 2. at

 

(Ø) kunne ikke godkende indstillingen

 

Bilag

1 Notat - Kommunal insitution Albogrunden Notat - Kommunal insitution Albogrunden
2 Udbud af Albogrunden - Udbudsvilkår Udbud af Albogrunden - Udbudsvilkår
3 Bilag 1 - Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund Bilag 1 - Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund
4 Bilag 2 - Forslag lokalplan 7.14 Boligbebyggelse på Albogrunden Bilag 2 - Forslag lokalplan 7.14 Boligbebyggelse på Albogrunden
5 Bilag 3 - Delområder og byggefelt Bilag 3 - Delområder og byggefelt
6 Bilag 4 - Notat - Albogrunden efter nedriving Bilag 4 - Notat - Albogrunden efter nedriving
7 Bilag 5 - Overdragelsesnotat Bilag 5 - Overdragelsesnotat
8 Bilag 6 - Kort spildevand, regnvand og vand Bilag 6 - Kort spildevand, regnvand og vand
9 Bilag 7 - Erklæring om vejret Bilag 7 - Erklæring om vejret
10 Bilag 8 - Kort privat og offentlig vej og sti Bilag 8 - Kort privat og offentlig vej og sti
11 Bilag 9 - Boreprofiler 1976 Bilag 9 - Boreprofiler 1976
12 Bilag 10 - Tingbogsattester 5cr og 5dn Bilag 10 - Tingbogsattester 5cr og 5dn
13 Bilag 11 - Servitutter Bilag 11 - Servitutter
14 Bilag 12 - Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg Bilag 12 - Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg
15 Bilag 13 - Bekendtgørelse om offentligt udbud Bilag 13 - Bekendtgørelse om offentligt udbud
16 Bilag 14 - Købsaftale, tilbudsblanket Bilag 14 - Købsaftale, tilbudsblanket
17 Revideret notat - Almene boliger til hjemtagelser på Albogrunden Revideret notat - Almene boliger til hjemtagelser på Albogrunden
Tilbage til toppen

12. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsprogram

Anledning

Udvalget for 17.4 Midtby drøftede i september 2017 et oplæg til et rammepapir for udviklingen af byområdet ved S-stationen. Med baggrund i de udviklingsprojekter, der er på vej, der betyder, at området vil blive udbygget med et stort antal nye boliger, butikker og nye funktioner.

 

Forvaltningen blev bedt om at udvide rammepapiret, så det omfatter Albertslund Centrum og de centernære arealer, både arealerne syd for og nord for jernbanen herunder fængslet. Rammepapiret skal fungere som et koncept for hvordan byområdet skal udvikles og indeholde en række kvalitetsprincipper.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et kvalitetsprogram for det centernære Albertslund. Det beskriver hvordan kommunen kan arbejde med udviklingen af det centernære Albertslund, så vi sikrer os, at udviklingen bygger på de mange kvaliteter området har i dag og, at der føjes de rigtige kvaliteter til.

 

Målet med en udvikling af det centernære Albertslund er en by, der erlevende og varieret, grøn og tryg, fælles og brugbar for alle. Det er en by, der er bundet sammen, en oplevelse at bevæge sig gennem, med nye og anderledes forbindelser.

 

De projekter, der vil medføre en udbygning af området i nær fremtid er Citycons udviklingsplan for Albertslund Centrum, Next med nyt gymnasium på Kongsholmgrunden, Albogrunden der udbydes til boliger, Coop der udvikler areal til boliger og lokalplanen for Kanalgaden 3, der er igangsat.

 

Kvalitetsprogrammet skal bruges til dialog. Internt i kommunen, med borgerne og med dem, der gerne vil udvikle og investere i Albertslund. Det skal bruges til at drøfte hvad det er, der gør en tættere by god at bo og arbejde i. Og hvilke aktiviteter der så skal sættes i gang.

 

Kvalitetsprogrammet er bygget op, så det med mange billeder viser, hvordan det centernære Albertslund ser ud og giver et billede af hvordan det er at være i byen og hvordan den kan bruges. Billeder fra andre byer er brugt til at illustrere de enkelte emner med. Og visualiseringer fra idéforslagene til en udvikling af Vridsløselille Statsfængsel er brugt som inspiration til hvordan ny og omdannet by kan se ud.

Kvalitetsprogrammets Del 1 introducerer emner inden for by, byrum, trafik og forbindelser. Det der gør en by varieret – højder, materialer og facadeudtryk. De ting der gør byrum trygge og oplevelsesrige – lys, begrønning og gode mødesteder. Det der gør en by åben og forbundet – Veje, stier og broer. 

Temaerne beskriver nogle konkrete steder, hvor det bliver aktuelt at arbejde med trafikløsninger, byrum og forbindelser.

Del 2 er det aktuelle billede af hvor udviklingsprojekterne er lige nu. Kanalen som næsten færdig er et fint og fornyet byrum. Albertslund Centrum hvor Citycon er på vej med en mere detaljeret plan og sidste etape af Albertshøj nu opføres. Det nye gymnasium, der bliver en markant bygning på Kongsholmgrunden ved siden af det nye Kongsholmcenter (Gate 21). Og fængselsgrunden, hvor Freja Ejendomme ligesom kommunen afventer en afklaring, men som alligevel har fået lavet fire spændende idéforslag.

Det er alle sammen projekter, hvor betragtninger og greb fra kvalitetsprogrammet er i spil. Og projekter, der spiller op til og sammen med den karakter og det byliv, som det centernære Albertslund rummer i dag.

Kvalitetsprogrammet skal også sikre, at udviklingstrækket bliver drøftet løbende. Så byrum og trafik tilpasses nye behov. Selv om det for eksempel er uvist, hvornår udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel kan begynde, er det alligevel vigtigt allerede nu at arbejde med planer for koblingen til Hedemarken, der er på vej med deres Helhedsplan. Med bedre forbindelser over Roskildevej og jernbane. 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for politik og ledelse den 22. marts 2018 

Kvalitetsprogrammet følger den retning og de mål, der blev sat i Plan for udvikling af Albertslund Midtby som kommunalbestyrelsen vedtog i 2015. Men allerede med godkendelsen af Albertslund 2024 tilbage i 2013 blev de emner og temaer introduceret, som kvalitetsprogrammet arbejder videre med. Aktuelt for at skabe grundlag for en dialog med borgere, med udviklere og mange andre aktører, der ønsker at være med til at udvikle Albertslund omkring bycenteret.

 

Vedlagte notat, 'Baggrund for Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund' redegør for, hvordan kvalitetsprogrammet hænger sammen med og bygger på tidligere politisk vedtagne planer.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at kvalitetsprogrammet for en udvikling af det centernære Albertslund godkendes.

Historik

Byudvikling den 26. februar 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen som afsæt for den videre byudvikling.

 

Leif Pedersen (F), Allan Høyer (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Økonomiudvalget den 6. marts 2018, pkt. 20:

Sagen blev taget af dagsordenen. 

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Hediye (B) tog forbehold.

Beslutning

Enhedslisten stillede forslag til vedtagelse som tilføjelse og korrektion:
Boliger for Albertslundere, ikke for spekulanter.
Formålet med at bygge nye boligområder og udvikle området i de centrale dele af Albertslund er at skabe socialt velfungerende boligområder og fællesarealer. Derfor skal der:

 • først og fremmest satses på almene boliger, herunder også små og billige boliger som borgere i Albertslund kan betale.
 • nej tak til spekulationsbyggeri og privat udlejning, hvor selve formålet er at tjene så mange penge så muligt på bekostning af kvalitet og pris.

Boliger for fremtiden

Der benyttes materialer af høj kvalitet og der skal satses på solceller på tagene og den højst mulige isoleringsstandard. 

Samtidig skal der indarbejdes små haver og grønne områder. 
Boligområder for mennesker - ikke for biler

Trafikplanlægningen skal som hidtil bygge på adskillelse af den motoriserede trafik fra cyklister og gående. Og baseres på gang, cykling og kollektiv trafik som det bærende. 

 • der skal satses på sikre og fredelige bilfrie boligområder og fællesarealer, hvor parkering begrænses til randzoner.
 • der skal sikres ordentlige cykelforbindelser på tværs af Roskildevej, banen og gennem centeret.
 • nej tak til fordyrende parkeringshuse og -kældre.

Tilgængelighed tænkes ind overalt såvel i trafikplanlægningen som ift. til boliger og boligområder.

 

Man stemte om forslaget fra (Ø)

 

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 13 (A, B, V, C)

6 undlod at stemme (F, Å, O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Indstillingen blev herefter godkendt.

 

(Ø) kunne ikke godkende

 

 

 

 

 

Bilag

1 Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund
2 Notat - Baggrund for Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund Notat - Baggrund for Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund
Tilbage til toppen

13. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for Temaudvalg

Anledning

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde d. 5. december 2017 blev der nedsat et § 17 stk. 4 Temaudvalg. Det består af 7 af Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende temaer.

 

Denne sag beskriver kommissoriet for §17, stk. 4 Temaudvalg. Sagen indeholder et tilrettet kommissorie rettet på baggrund af kommentarer fra Økonomiudvalget d. 6. februar 2018.

Sagen fremlægges temaudvalget, ØU og KB til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af den nye politiske udvalgsstruktur, har kommunalbestyrelsen besluttet at etablere et § 17, stk. 4 Temaudvalg.

 

Vedhæftet som bilag ses kommissorium for §17, stk.4 Temaudvalg. Kommissoriet lægges til godkendelse, hvor rettelser tilføjet på baggrund af Økonomiudvalgets kommentarer kan ses registreret.

 

Tidligere sagsfremstilling og supplerende sagsfremstillinger er også vedlagt som bilag.

 

Temaudvalgets virke

Temaudvalget har til formål, at sætte fokus på og arbejde i dybden med ét tema, inddrage ekstern viden fra og spille sammen med borgere, relevante vidensaktører og virksomheder. Denne arbejdsform vil være fordelagtig for temaer, som eksempelvis bærer præg af at være ”uopdyrket jord” i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

 

I udvalget arbejdes der med ét tema ad gangen i ca. et år. Længden der arbejdes med et tema kan afhænge af temaets omfang og indhold. Det gældende tema vil udpeges af temaudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der vil arbejdes med 3 - 4 temaer i den samledevalg periode.

Når der vælges tema definerer udvalget, hvordan det vil arbejde med temaet samt hvilket ”produkt” udvalget skal levere ved temaets afslutning. Temaudvalget definerer "profiler" for eksterne deltagere, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Valg og prioritering af tema, samt valg eksterne deltagere til temaudvalget sker separat fra godkendelsen af kommissoriet. Kommissoriet indeholder derfor ikke beskrivelse af det konkrete tema.

 

Kommissoriet uddyber rammeforudsætningerne som er gældende for temaudvalget:

Ny form og politisk rolle

Sideløbende med temaerne, arbejdes der i udvalget med at udvide den politiske rolle, nye former for politisk dialog og aktiviteter samt borgerinddragelse. Udvalgets erfaringer bringes løbende ind og inspiration til det øvrige politiske arbejde i Albertslund Kommune.

 

Politiske udvalgsmedlemmer

Udvalget får 7 politiske medlemmer. Formanden er fast, men deltagerne får mulighed for at skifte efter interesse ved valg af nyt tema.

 

Eksterne deltagere

Udvalget skal ved hvert tema arbejde med inddragelse borgere og af relevante eksterne deltagere, som er relateret til det tema, der behandles. Ved hvert nyt tema tages der på ny stilling til de eksterne medlemmer.

 

Indstilling til kommunalbestyrelsen

Udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen og inddrager det/de relevante fagudvalg i forhold til de temaer, der behandles.

 

Kadence

Kadencen for udvalgets aktiviteter er 4-6 møder årligt. Udvalget tilrettelægger aktiviteterne i forbindelse med valg af tema. Aktiviteterne kan spænde over almindelige møder, arrangementer, ture m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommissoriet for §17, stk. 4 Temaudvalg godkendes

Historik

 

§17.4 Temaudvalg den 7. marts 2018

Udvalget godkendte kommissoriet.

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4) Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4)
2 Tidligere sagsfremstilling Tidligere sagsfremstilling
Tilbage til toppen

14. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Prioritering og valg af tema for §17,4 Temaudvalg

Anledning

Temaudvalget prioriterer og vælger tema på baggrund af brainstorming udført ved. pkt.1.

Sagsfremstilling

På baggrund af brainstormingen drøfter temaudvalget de fire temaer. Temaudvalget skal på baggrund af drøftelsen træffe beslutning om hvilket tema de ønsker at arbejde med. Temaudvalgets beslutning indstilles til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Temaudvalget kan udpege mere end et tema, men kun arbejde med et tema ad gangen. I tilfælde heraf skal der prioriteres mellem temaerne, som indstilles til videre behandling.

 

For at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan behandle og godkende temaet er der behov for at temaet skærpes og kvalificeres på baggrund af temaudvalgets drøftelse. Det foreslås at formanden efter mødet kvalificerer temaet frem mod behandlingen i ØU og KB.

 

En skærpelse og kvalificering af temaet skal indeholde en færdig beskrivelse af:

 • hvilke fokusområder der er særligt interessante i temaet
 • hvilke borgere der kan inddrages i udvalgets arbejde med temaet

 

Temaudvalget skal beslutte hvordan de ønsker den vedhæftede temaskabelon udfyldt. Brainstormen ifm. dagsordenens punkt 1 understøtter dette. Formanden vil efter mødet kvalificere beskrivelsen af temaet, så den er udfyldt til sagsfremstillingen for ØU og KB. Det udfyldte forslag for temaskabelon udsendes til temaudvalget for kommentering pr. mail, så nedenstående proces for valg af tema kan indfris.

 

Temaudvalget skal ifm. valg af tema beslutte hvilke eksterne deltagere der kan deltage i udvalget. Der kan løbende og frit inddrages eksterne deltagere i udvalgets arbejde, men faste eksterne medlemmer godkendes af Kommunalbestyrelsen, som beskrevet i kommissoriet for §17, stk.4 Temaudvalg. Temaudvalget udarbejder derfor profiler for faste eksterne medlemmer af udvalget når der besluttes et nyt tema. Disse profiler godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

 

Proces for valg af tema

 • 7. marts 2018: Temaudvalget prioriterer og beslutter tema(er), der indstilles til behandling af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Formanden kvalificerer på baggrund af udvalgets drøftelse beskrivelsen af temaet til behandlingen i ØU og KB.
 • 3. april 2018: Økonomiudvalget behandler Temaudvalgets valg af tema
 • 10. april 2018: Kommunalbestyrelsen behandler Temaudvalgets valg af tema
 • 11. april 2018: Temaudvalgsmøde. Temaudvalget påbegynder arbejdet med det første tema

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse d. 19. marts 2018

Vedlagt som bilag er to notater. Det ene notat beskriver temaet om en medborgerskabs-/fællesskabspolitik på baggrund af Temaudvalgets brainstorm på mødet d. 7. marts. Det andet notat beskriver de eksterne deltagere udvalget foreslår skal deltage i arbejdet med temaet.

 

Begge notater ligges frem som baggrund for at Økonomiudvalget og Kommmunalbestyrelsen kan godkende temaet "medborgerskabs-/fællesskabspolitik" og de eksterne deltagere ifm. temaet.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 19. marts 2018

 1. at temaet "Medborgerskabs-/fællesskabspolitik" godkendes
 2. at eksterne deltagere ifm. temaet godkendes

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at temaudvalget vælger og godkender et eller flere temaer, der indstilles til behandling i ØU og KB.
 2. at temaudvalget godkender at kommentarer til formandens kvalificering af temaet afgives pr. mail.
 3. at temaudvalget beslutter profiler for eksterne medlemmer af udvalget i dets arbejde med det valgte tema.
 4. at temaet "Medborgerskabs-/fællesskabspolitik" godkendes
 5. at eksterne deltagere ifm. temaet "Medborgerskabs-/fællesskabspolitik" godkendes

 

Historik

 

§17.4 Temaudvalg den 7. marts 2018

Udvalget indstiller temaet medborgerskabs-/fællesskabspolitik som udvalgets første tema. Det indstilles til behandling i ØU og KB. Temaet gennemskrives og sendes ud til kommentering blandt udvalgets medlemmer.

 

Udvalget vælger temaet Ungeliv som udvalgets andet tema.

 

Temaudvalget foreslår følgende faste deltagere ifm. det første tema om medborgerskabs-/fællesskabspolitik :

 • En repræsentant fra Albertslund Boligsociale Center
 • En repræsentant fra Hedemarkens Bibliotek
 • En repræsentant fra Lokalhistorisk forening
 • En arrangør/tidligere arrangør af Børnefestugen
 • En repræsentant fra Morbærhavens afdelingsbestyrelse

 

Ad-hoc ønsker udvalget at inddrage borgere, foreninger mv., som fx:

 • Repræsentanter fra kommunens råd og nævn
 • Elevrepræsentanter fra Albertslund Gymnasium
 • Annoncering efter borgere via Albertslund Posten
 • Borgere der ønsker at udvikle medborgerskab og fællesskab i Albertslund

 

Udvalget planlægger yderligere at holde deres udvalgsmøder på relevante steder i byen for at møde borgerne. Her ønsker udvalget at få fat i de borgere, der ikke almindeligvis opsøger fællesskaber. Men også at få vigtige inputs fra de borgere, der er involveret i fællesskaber, som fx ved Hedemarkens medborgercenter og Roskilde Kro.

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen, idet Integrationsrådet også repræsenteres i det første tema "Medborgerskabs-/fællesskabspolitik" som fast deltager med 1 repræsentant.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat - Temabeskrivelse medborgerskabspolitik Notat - Temabeskrivelse medborgerskabspolitik
2 Notat - eksterne deltagere ifm. medborgerskabspolitik Notat - eksterne deltagere ifm. medborgerskabspolitik
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2019

Anledning

Etableringen af Metrocityringen i 2019 samt letbanen langs Ring 3 medfører et behov for at tilpasse busdriften, hvilket betyder en stigning i udgift til busdrift i Albertslund Kommune. Der skal træffes beslutning om, hvordan den økonomiske konsekvens af disse nye forbindelser skal håndteres.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tager hvert år stilling til, om der skal foretages ændringer på busdriften i Albertslund Kommune. Ønskes ændringer skal der foretages en trafikbestilling. Trafikbestillingen for 2019 skal være Movia i hænde inden 1. maj 2018.

 

Der har ikke været ytret ønske om ændringer på busdriften i Albertslund, men betydelige ændringer i infrastrukturen i hovedstadsområdet har medført, at Albertslund Kommune bliver påført en ekstra udgift i forbindelse med etableringen af Letbanen langs Ring 3, som efter planen påbegyndes medio 2018, samt åbningen af Cityringen (Metro) i 2019. Den midlertidige udgift i forbindelse med etablering af Letbanen i Ring 3 skønnes af Movia til at være 0,7 mio. kr. for 2018 og i værste fald 1,3 mio. kr. i perioden 2019-2022, mens udgiften i den resterende anlægsperiode endnu er uvis. Der foregår forhandlinger i øjeblikket om i hvor høj grad, etableringen af letbanen vil påvirke kommunernes økonomi. Udgiften til Nyt bynet skønnes at følge nedenstående estimater, hvor det forventes at kommunens udgift til busdriften stiger med ialt 1 mio. kr.

 

Cityringen og Nyt Bynet

Som konsekvens af Cityringens åbning i 2019 indføres Nyt Bynet. I Nyt Bynet tilpasses buslinjer til Cityringen, hvilket medfører, at en række buslinjer i hovedstadsområdet om- eller nedlægges. Selvom der ikke foretages ændringer på buslinjer i Albertslund Kommune, medfører ændringer andre steder i hovedstadsområdet, at udgiften til busdriften i Albertslund stiger. Det er Movias finansieringsmodel og indtægtsfordelingsmodel som medfører, at ændringerne i én kommune kan påvirke de øvrige kommuner i regionen. Finansieringsmodellen er bygget op således, at et fald i passagerer i én kommune på en buslinje som deles af flere kommuner påvirker de øvrige kommuner. Derudover vil alle kommuner i regionen indirekte blive påvirket af faldet, da deres bidrag til de flerkommunale linjer hermed stiger. For Albertslund Kommune betyder det følgende for udgifterne på busdriften i kommunen:

 

Budget 2018 11,3 mio. kr.

Estimat for 2019 11,6 mio. kr.

Estimat 2020 12,3 mio. kr.

 

Alle priser er anført i 2019-priser. Estimatet for 2019 er med effekt fra august 2019, hvor Cityringen åbner, hvor estimat for 2020 er med helårseffekt da Cityringen er i drift.

 

På indtægtssiden er der en yderligere usikkerhed, idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet overvejer at ophæve den såkaldte "dobbeltfaktormodel" i indtægtsfordelingen i hovedstadsområdet. I den politiske aftale i Folketinget i 2006 indgik det, at udgifterne til Metroens etablering skulle finansieres ved, at Metroselskabet fik en større del af de samlede fællesindtægter, end deres faktiske andel af rejser tilsagde. Denne aftale skulle være økonomisk neutral for busdriften. Udviklingen har imidlertid vist, at modellen ikke var økonomisk neutral for busdriften. Albertslund Kommunes andel af denne udgift svarer til 0,35 mio. kr. Movias bestyrelse arbejder for at "dobbeltfaktormodellen" ophæves. Det har resulteret i, at modellen ophæves fra 2020, hvilket betyder, at de 0,35 mio. kr. skal trækkes fra estimatet for 2020, hvormed den samlede udgift udgør 11,95 mio. kr. Der forhandles endnu om årene 2018 og 2019.

 

Movia har på forvaltningens opfordring udarbejdet et notat, hvori en besparelsesmulighed på busdriften er skitseret, således at der ikke kommer udgiftsstigninger for kommunen. Besparelsen kan kun hentes gennem en nedbringelse af serviceniveauet. Movia har peget på en mulig besparelse på linjerne 141 og 149, som er nødvendige at behandle samlet, da de betjener samme område. Movia vurderer, at det vil være muligt at finde besparelser på op mod 0,5 mio. kr. på linje 141 og 0,7 mio. kr. på linje 149. Det vurderes, at det dækningsmæssigt er mest hensigtsmæssigt at arbejde med disse linjer.

 

Eksempel på konkret besparelse på linje 141 (0,3-0,5mio. kr.)

Hverdage kl. 9-15  reduceres antallet af afgange fra 3 til 2 afgange i timen

Søndage kl. 8-24 reduceres antallet af afgange fra 2 til 1 afgang i timen

Denne løsning vil medføre, at afgangene fra Trippendalcentret om morgen fjernes for at kunne opnå besparelsen, det drejer sig om 5 afgange i tidsrummet 7.30-8.30.

 

Eksempel på konkret besparelse på linje 149 (0,4-0,7mio. kr.)

Hverdage kl. 6-19 reduceres antallet af afgange fra 3 til 2 afgange i timen

Lørdage kl. 9-17 reduceres antallet af afgange fra 3 til 2 afgange i timen

 

Eventuelle ændringer vil skulle forhandles på plads med Glostrup Kommune som linjerne deles med. Glostrup Kommune har hidtil ikke udtrykt ønske om at nedbringe serviceniveauet på linjerne 141 og 149.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet i 2019 fastholdes, da merudgiften ved at fastholde serviceniveauet i 2019 er begrænset. Dertil skal lægges usikkerheden om, hvorvidt dobbeltfaktor-modellen afskaffes i 2019. Hvis den afskaffes fuldt vil der være en besparelse på 350.000 kr., hvormed udgiftsniveauet i 2019 bliver neutralt. Desuden vil en reduktion i serviceniveauet forudsætte en godkendelse fra Glostrup Kommune, og det er tvivlsomt om en sådan kan opnås.

 

Der vil i 1. kvartal 2019 blive fremsendt en sag om trafikbestilling 2020 indeholdende de økonomiske konsekvenser og mulige nedsættelser af serviceniveauet.

 

Etablering af Letbane i Ring 3

Vejnettet i Albertslund Kommune bliver ikke direkte påvirket af anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Letbanen i Ring 3. Busdriften bliver dog påvirket af anlægsarbejde i andre kommuner. Linjerne som bliver påvirket er 141,143, 144 og 149. Generelt vil anlægsarbejdet betyde forsinkelser, som muligvis vil medføre en merudgift på busdriften. I 2018 vurderer Movia, at merudgiften vil være af mindre omfang og vil således kunne håndteres gennem efterreguleringen i 2020. På baggrund af analyser og økonomiske overslag vurderer Movia, at Albertslund Kommunes tilskudsbehov på grund af anlægsarbejderne i værste fald kan stige med op til 1,3 mio. kr. på årsbasis i perioden 2019-2022. I den efterfølgende periode er det endnu uvist hvordan anlægsarbejdet vil påvirke busdriften. Udgifterne forbundet med anlægsarbejdet er midlertidige, og der foregår i øjeblikket forhandlinger om, hvordan de vil påvirke kommunernes økonomi. For at kunne håndtere busdriften under anlægningen af Letbanen i Ring 3 er det nødvendigt, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilket serviceniveau der ønskes. Det ønskede serviceniveau er afgørende for økonomien i busdriften. Der vil blive fremsendt en separat sag vedrørende serviceniveauet for busdriften under anlægning af Letbanen i Ring 3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der indgives trafikbestilling til Movia for 2019, hvor serviceniveauet fastholdes med en merudgift på 0,3 mio. kr.,
 2. at udgiften indarbejdes i budget 2019 og
 3. at kommunalbestyrelsen tager information vedrørende anlægningsarbejdet på Ring 3 til efterretning.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 12:

Kommentarer fra Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen, idet muligheden for oprettelse af buslinie til Stadion ønskes undersøgt videre frem til budget 2019.

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Nyt Bynet 2019 - Mulighedskatalog Albertslund Kommune.pdf Nyt Bynet 2019 - Mulighedskatalog Albertslund Kommune.pdf
2 Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen - Albertslund Kommune.pdf Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen - Albertslund Kommune.pdf
3 Busomlægninger i forbindelse med åbning af Cityringen og Letbanen Busomlægninger i forbindelse med åbning af Cityringen og Letbanen
4 orientering-om-trafikbestillingsgrundlag-2019 orientering-om-trafikbestillingsgrundlag-2019
5 Kommentarer fra Ældrerådet MBU marts 2018.docx Kommentarer fra Ældrerådet MBU marts 2018.docx
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Roskildevej 90-92 - Igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør opførelse af 4 rækkehuse på ejendommen Roskildevej 90-92.

Sagsfremstilling

Ejendommen Roskildevej 90-92 (matr. nr. 6g og 6l Herstedvester By, Herstedvester) har været i udbud fra den  2. november 2017 til den 10. januar 2018, og på baggrund af de indkomne bud besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 13. marts 2018 at sælge ejendommen til opførelse af 4 rækkehuse. Skitseprojekt vedlagt som bilag.

 

Ejendommen består af to ubebyggede matrikler med et samlet grundareal på 1.711 m2. Arealet, der sælges, er dog alene 1.571 m2, da der skal udskilles et areal på ca. 140 m2 til offentlig sti. De 4 rækkehuse har et samlet bebygget areal på 538 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 34. Rækkehusene opføres i 1,5 plan og hver med et skur og carport. Boligarealet bliver 124,5 m2 pr. bolig. Bebyggelsen opføres med saddeltag med kviste og ovenlysvinduer og beklædes med sorte vingetegl. Facade filtses med hvid indfarvning. Byggeriet ønskes opført som lavenergihus og med solfangerpaneler. Ejendommen ligger mellem Roskildevej og Lyngmosevej, og vil få vejadgang fra Lyngmosevej.

 

Køber skal for egen regning, men i samarbejde med Albertslund Kommune, udarbejde forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med henblik på realisering af skitseprojektet. Udkast til lokalplanforslag samt kommuneplantillæg skal være Albertslund Kommune i hænde senest 3 måneder efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter.

 

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af Kommuneplan 2013 med kommuneplanramme B13 og lokalplan 3.6. Rammeområde B13 fastsætter anvendelsen til boligområde, hvor bebyggelse må opføres i 1,5 plan med en max. højde på 8,5 meter og en max. bebyggelsesprocent på 30. Lokalplan 3.6 udlægger arealet til grønt område, der ikke må bebygges.

 

Fremtidigt plangrundlag

For at kunne realisere det fremsendte skitseprojekt skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan, der ændrer den specifikke anvendelse til tæt-lav bebyggelse med et boligareal på minimum 90 m2 i gennemsnit og giver mulighed for, at byggeriet kan opføres i 1,5 plan med en max. højde på 8,5 meter og en max. bebyggelsesprocent på 40. Parkeringsnormen skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013.

 

Afgrænsningen af lokalplanområdet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Begge planer er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og projekter (VVM).

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv den 5. april 2018

På møde den 3. april 2018 ønskede Økonomiudvalget oplyst, om kommunen kan stille krav til, at der indrettes seniorvenlige boliger.

Det er planlovens §15, stk. 2, nr. 1-27, der fastsætter, hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Det er ikke muligt at optage bestemmelser om, at byggerier skal forbeholdes bestemte befolkningsgrupper f.eks. seniorer, lige som det heller ikke er muligt at stille krav til den indvendige indretning af boligen.

Hvis en privat grundejer som udgangspunkt ønsker at udvikle et projekt til en specifik målgruppe, kan det, efter dialog og i det omfang det er planlægningsmæssigt relevant, fremgå af redegørelsen til lokalplanen, at boliger eller bygninger ønskes anvendt af en bestemt gruppe, f.eks. seniorer. Der er dog kun tale om en hensigtserklæring, som ikke kan opretholdes i tilfælde af, at grundejeren skulle ændre holdning eller sælge til anden part, der ønsker en anden brugerkreds.

Ved udvikling af projekter til seniorer, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende, og som delvist kan indarbejdes i lokalplanen. Det kan for eksempel være antallet af parkeringspladser og deres placering, adkomstveje til boligen etc. Endvidere kan der, i samarbejde med grundejeren, arbejdes for, at selve boligerne indrettes, så de appellerer til seniorer. Forhold i boligen kan imidlertid ikke reguleres i planlægningen, og beror derfor på et tillidsforhold mellem grundejer og kommune. Det er muligt at arbejde med såkaldte kompetencenormer, hvor for eksempel nedsættelse af parkringskrav gives på betingelse af, at visse forhold er opfyldt. Kompetencenormer i lokalplaner skal anvendes med forsigtighed, og er vanskelige at administrere, men er altså en mulighed.

Generelt må det frarådes, at der fra kommunens side stilles krav om, at projekter på privat grund skal målrettes specifikke brugergrupper. Dels er det indskrænkelse af den private ejendomsret og dels vil det indebære en forrringelse af ejendomsværdien.

 

Sidst gælder det, at Roskildevej 90-92 er solgt på baggrund af et offentligt udbud. Betingelserne for salget var stillet i udbuddet, og det er de betingelser samt det valgte projekt, der efterfølgende skal lokalplanlægges for.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for opførelse af fire rækkehuse på ejendommen beliggende Roskildevej 90-92,
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering udarbejdes af køber af ejendommen i samarbejde med forvaltningen og
 3. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet det ønskes oplyst om kommunen kan stille krav om, at der indrettes ældrevenlige boliger.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skitseprojekt Roskildevej 90-92 Skitseprojekt Roskildevej 90-92
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Linde Allé 2 og Roskildevej 169 - igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at igangsætte nyt plangrundlag, der muliggør opførelse af én etageejendom med fire boliger på ejendommen Linde Allé 2 og Roskildevej 169.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Linde Allé 2 og Roskildevej 169 ønsker at opføre en etageejendom med fire boliger i tilknytning til den eksisterende ejendom på Linde Allé 2 og Roskildevej 169, og har fremsendt vedhæftede projektforslag. For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en projektlokalplan.

 

Ejendommen i dag

Ejendommen er en hjørneejendom på Roskildevej og Linde Allé. Der er opført en bygning på hjørnet af grunden i 3 etager med to opgange med sammenlagt 12 lejligheder. 11 lejligheder er til beboelse og én er et erhvervslejemål. På friarealet er der fem mindre garager, en bunker og et ubebygget areal, der i dag kan anvendes til parkering. Bunkeren forsøges sløjfet i forbindelse med projektet.

 

Fremtidigt byggeri

Bygningen tænkes opført i samme stil som nabobygningen på Linde Allé 6 for at give et ensartet udtryk på Linde Allé, og vil fremstå som en huludfyldning imellem eksisterende etagebebyggelse. Ejendommen vil blive opført i 2½ etager med udnyttet tagetage med i alt fire lejligheder, to på cirka 66 m² og to på cirka 115 m². Bygningen på Linde Allé 6 er opført i 2½ etager med halvvalmet gavl, i gule mursten og med rødt tegltag. Parkering til biler og cykler skal foregå på egen grund og projektet skal håndtere udfordringerne med støj, affaldshåndtering, udearealer mm. Den konkrete udformning og løsning vil blive fastlagt i lokalplanprocessen.

 

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af Kommuneplan 2013 med kommuneplanramme B48 og byplanvedtægt 13. Kommuneplan 2013 udlægger området til boligformål med mulighed for kontor- og serviceerhverv, hvor erhverv maksimalt kan udgøre 10 procent af områdets etageareal. Bebyggelsesprocenten er 73, og der må maksimalt bygges i 3 etager og byggeriet må ikke overstige 13,5 meter i højden.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1½ plan med udnyttet tagetage. Den eksisterende faktiske bebyggelsesprocent er 72, og skyldes at bebyggelsen er opført i 1937, altså før byplanvedtægt 13 der er vedtaget i 1974.

 

Fremtidigt plangrundlag

For at kunne realisere boligbyggeriet på ejendommen, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan, der fastsætter følgende øvre rammer for ejendommen. Kommuneplantillægget fastholder anvendelsen til bolig med mulighed for kontor- og serviceerhverv, hvor erhverv maksimalt kan udgøre 10 procent af etagearealet. Bebyggelsesprocenten forventes at blive mellem 100-120, og fastsættes endeligt i forbindelse med lokalplanprocessen. Det betyder, at den faktiske bebyggelsesprocent hæves med 30-50. Bebyggelsens maksimale antal etager og højde fastholdes i forhold til eksisterende ramme til maksimalt 3 etager og 13,5 meter i højden.

 

Afgrænsningen af lokalplanområdet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Begge planer er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv den 5. april 2018

På møde den 3. april 2018 ønskede Økonomiudvalget oplyst, om kommunen kan stille krav til, at der indrettes seniorvenlige boliger.

Det er planlovens §15, stk. 2, nr. 1-27, der fastsætter, hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Det er ikke muligt at optage bestemmelser om, at byggerier skal forbeholdes bestemte befolkningsgrupper f.eks. seniorer, lige som det heller ikke er muligt at stille krav til den indvendige indretning af boligen.

Hvis en privat grundejer som udgangspunkt ønsker at udvikle et projekt til en specifik målgruppe, kan det, efter dialog og i det omfang det er planlægningsmæssigt relevant, fremgå af redegørelsen til lokalplanen, at boliger eller bygninger ønskes anvendt af en bestemt gruppe, f.eks. seniorer. Der er dog kun tale om en hensigtserklæring, som ikke kan opretholdes i tilfælde af, at grundejeren skulle ændre holdning eller sælge til anden part, der ønsker en anden brugerkreds.

Ved udvikling af projekter til seniorer, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende, og som delvist kan indarbejdes i lokalplanen. Det kan for eksempel være antallet af parkeringspladser og deres placering, adkomstveje til boligen etc. Endvidere kan der, i samarbejde med grundejeren, arbejdes for, at selve boligerne indrettes, så de appellerer til seniorer. Forhold i boligen kan imidlertid ikke reguleres i planlægningen, og beror derfor på et tillidsforhold mellem grundejer og kommune. Det er muligt at arbejde med såkaldte kompetencenormer, hvor for eksempel nedsættelse af parkringskrav gives på betingelse af, at visse forhold er opfyldt. Kompetencenormer i lokalplaner skal anvendes med forsigtighed, og er vanskelige at administrere, men er altså en mulighed.

Generelt må det frarådes, at der fra kommunens side stilles krav om, at projekter på privat grund skal målrettes specifikke brugergrupper. Dels er det indskrænkelse af den private ejendomsret og dels vil det indebære en forrringelse af ejendomsværdien.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018 om Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggøre opførelse af boliger på ovenstående vilkår, og
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 

 

Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet det ønskes oplyst om kommunen kan stille krav om, at der indrettes ældrevenlige boliger.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kortbilag - afgrænsning af lokalplanområde Kortbilag - afgrænsning af lokalplanområde
2 Projektforslag - Linde Allé 2 og Roskildevej 169 Projektforslag - Linde Allé 2 og Roskildevej 169
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsplan

Anledning

Albertslund Kommune skal have en ny fireårig miljøtilsynsplan.

Sagsfremstilling

Miljøtilsynsplanen afløser tilsynsplan 2014-2017. Bekendtgørelse om miljøtilsyn stiller krav til omfang og indhold af kommunens miljøtilsyn samt krav til åbenhed omkring myndighedernes tilsynsindsats og virksomhedernes miljøarbejde og lovlydighed. 

For at efterleve bekendtgørelsens krav til miljøtilsyn og kommunens ønsker om en høj miljøprofil, er målet at Albertslund Kommune årligt udfører :

 • 95 basistilsyn: 60 tilsyn på betalingspligtige virksomheder og 35 tilsyn på øvrige virksomheder
 • Omkring 100 øvrige tilsyn som opfølgning, kampagne, klager og akut uheld.
 • Fire tilsyn med svømmebade

Hvert andet år vil kommunens to vandværker blive besøgt.

I planen beskrives det geografiske område som er omfattet, hvordan tilsynsbesøgene tilrettelægges og gennemføres, hvilke miljøforhold, der er i fokus, samt hvilke samarbejdspartnere, der er involveret.

Der vil blive udført to kampagner årligt rettet mod særlige brancher eller særlige miljøforhold. I planperioden vil der være fokus på de indsatser, der er indeholdt i spildevandsplan, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan og affaldsplan.

 

Lovgrundlag

Miljø og Fødevareministeries bekendtgørelse nr. 1476 af 12/12 -2017 om miljøtilsyn

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Miljøtilsynsplan 2018-2021 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 miljøtilsynsplan.pdf miljøtilsynsplan.pdf
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2017

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år udarbejde en beretning om årets udførte miljøtilsyn og en plan for miljøtilsynet det kommende år.

Sagsfremstilling

Sammenlignet med 2016 er der ikke de store ændringer i antallet af virksomheder, der er omfattet af kommunens miljøtilsyn. Der blev i 2017 udført 95 basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold kontrolleres, og i alt blev der udført 201 tilsyn. Antallet af udførte tilsyn i 2017 matcher i store træk det planlagte, hvormed lovkrav og mål for tilsynsarbejdet betragtes som opfyldt.

Omfanget af miljøforhold, der gav anledning til anmærkninger i 2017, er noget mindre sammenlignet med 2016. Flest håndhævelser ligger fortsat på affaldsområdet og på de ikke-tilsynspligtige virksomheder, hvilket viser vigtigheden af fortsat at besøge denne kategori af virksomheder. Der er for 2018 planlagt tilsyn på 95 virksomheder, hvoraf de 62 virksomheder er omfattet af brugerbetaling. Med de planlagte tilsyn - som udgør flere end hvad der lovgivningsmæssigt er påkrævet, tilgodeses kommunens ønsker om at fastholde en høj miljøprofil.

I 2017 blev der ved kampagne på tankstationer fulgt op på især utætte rørsamlinger og pumper; og ved kampagne i det boringsnære beskyttelsesområde ved Vridsløselille Vandværk på virksomhedernes egenkontrol og øvrige vilkår angivet i spildevandstilladelserne. For 2018 er det besluttet at udføre kampagne om henholdsvis ”fedtudskillere” og ”store tanke”.

I 2017 er der givet tre spildevandstilladelser, seks nedsivningstilladelser og to miljøgodkendelser. Der er behandlet 27 klager over forskellige miljøgener, flest om støj og der er anmeldt seks akutte uheld. I beretningen omtales desuden de indsatser der er gennemført med relation til henholdsvis spildevandsplan, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og affaldsplan. Der i 2017 udgivet tre miljø-nyhedsaviser til virksomhederne i kommunen.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12.december 2017 om miljøtilsyn

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Miljøberetningen 2017 - Miljøtilsyn 2017 og årsplan 2018 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 10:

Oversigt over udførte miljøtilsyn i 2017 og planlagte tilsyn for 2018 blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Miljøberetning 2017 og Årsplan 2018.pdf Miljøberetning 2017 og Årsplan 2018.pdf
2 Oversigt tilsyn 2017 og tilsyn 2018 - rettet med vandværker Oversigt tilsyn 2017 og tilsyn 2018 - rettet med vandværker
Tilbage til toppen

20. EBU/ØU/KB - Uddannelsesindsats 30-39 årige

Anledning

Jobcentret har gjort status på den særlige uddannelsesindsats målrettet 30-39 årige, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts 2016 som en følge af budgetaftalen 2016. Det er fortsat forholdsvis få personer, som har deltaget i indsatsen og det foreslås, at erfaringerne indarbejdes i Jobcentrets øvrige indsats.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2016 at iværksætte en indsats overfor 30-39 årige nyledige uden kompetencegivende uddannelse. Indsatsen blev i februar 2017 forlænget med endnu et år. Indsatsen går ud på, at Jobcentret giver en intensiv vejledningsindsats overfor målgruppen straks ved nyledighed med det mål at få de ledige til at starte på en ordinær uddannelse. Kommunalbestyrelsen besluttede ved indsatsens start 3 succeskriterier, som Jobcentret skulle arbejde med.

 

Kriterie 1 var "at skabe et solidt grundlag og en systematisk tilgang til arbejdet med opkvalificering af jobparate nyledige i Jobcenter Albertslund. Erfaringerne skal opsamles, evalueres og føre til revurdering af indsatsen, så erfaringerne fra projektet kan indgå i det fortsatte arbejde i Jobcentret". Jobcentret har foretaget en evaluering af de seneste to års indsats og erfaringen er, at forholdsvis få personer har ønsket at gå i ordinær uddannelse. Der har i de to år været godt 100 personer i målgruppen, som vejledere i Jobcentret har arbejdet med. Heraf er de 6 gået i ordinær uddannelse, mens 9 har deltage i AMU/6 ugers jobrettet uddannelse. Det er Jobcentrets vurdering, at det er tiden at indarbejde erfaringerne i Jobcentrets indsats med øvrige jobparate målgrupper og afslutte den intensive indsats overfor ufaglærte 30-39 årige nyledige.

 

Kriterie 2 omhandlede en grundig vejledningsindsats, mens kriterie 3 omhandlede motivation af målgruppen. De tre succeskriterier er gennemgået i bilag. Heraf fremgår, at Jobcentret vurderer, at det er lykkedes systematisk at arbejde med opkvalificering af de ledige, og at der har været en grundig vejledningsindsats overfor de nyledige ufaglærte 30-39 årige, men at forholdsvis få i målgruppen er motiveret for uddannelse - i hvert fald på det tidspunkt i deres ledighedsforløb, hvor projektet er målrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at erfaringerne med uddannelsesindsats for de 30-39 årige indarbejdes i Jobcentrets arbejde med alle jobparate målgrupper og
 2. at den specifikke indsats målrettet 30-39 årige ophører.

Historik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 19. marts 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.  

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Status på Uddannelsesindsatsen for 30-39 årige Status på Uddannelsesindsatsen for 30-39 årige
Tilbage til toppen

21. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Sundhedsrådet 2018-2021

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende medlemmer til Sundhedsrådet for perioden 2018-2021 med virke fra den 1. april 2018.

Sagsfremstilling

Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun om man er syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed.

 

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Rådet sammensættes således:

· 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen

· 1 medlem fra Ældrerådet

· 1 medlem fra Sundhedsprofessionerne

· 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.

· 1 medlem fra patientforeninger

· 1 medlem fra Integrationsrådet

· 1 medlem fra boligselskaber

· 1 medlem fra grundejerforeninger

· 1 medlem fra Skoleråd

· 1 medlem fra Forældreråd

· 1 medlem fra Handicaprådet

 

Kommunalbestyrelsen har udpeget medlemmerne Nils Jensen (A), Kira Willmarts (C) og Steffen Wegner Høyer (B) til Sundhedsrådet.

 

Derudover er der kommet følgende indstillinger på baggrund af henvendelser til parterne samt annoncering i Albertslundposten og på kommunens hjemmeside:

 

1 medlem fra Ældrerådet

Ældrerådet indstiller Birgit Krüger Larsen.

 

1 Medlem fra Sundhedsprofessionerne

Sundhedsprofessionerne indstiller Gûl Øzcan (sygeplejerske).

 

1 medlem fra idrætsforeningerne

På Idrætsrådets møde den 11. april i 2018 udpeges et medlem til Sundhedsrådet.

 

1 medlem fra patientforeningerne

Patientforeningerne - herunder Diabetesforeningen indstiller Glenn Molbech.  

 

1 medlem fra boligselskaberne

Boligselskaberne indstiller Tine Pernille RytfelIngen.

 

1 medlem fra Integrationsrådet

Integrationsrådet indstillier Ali Rukhsana.

 

1 medlem grundejerforeningerne

 Poppelhusenes grundejerforening indstiller Birgit Hauer.

 

1 medlem fra Skolerådet

Skolerådet fra Herstedøster skole indstiller Lars Alexander Clark.

 

1 medlem fra Forældrerådet

Ingen indstilling modtaget. Alle Forældrebestyrelser er orienteret om muligheden for at indstille et medlem til Sundhedsrådet.

 

1 medlem fra Handicaprådet

Handicaprådet indstiller Alice Hasselgren.

 

De enkelte råd og foreninger skal i følge ligestillingsloven indstille både en kvinde og en mand til Sundhedsrådet, og så er det Kommunalbestyrelsens beslutning, hvordan rådet sammensættes. Alle parter er gjort opmærksom på dette forhold. Det er dog ikke alle parter, som har valgt at følge indstillingen. Begrundelsen har været, at det kun har været muligt at finde én relevant kandidat. Kommunalbestyrelsen kan vælge at lade pladserne stå tomme, hvis de ikke finder ovenstående begrundelse relevant. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 21. marts 2018

Ældrerådet ønsker at ændre udpegningen af deres repræsentant til Vibeke Storm Rasmussen (se bilag).

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 10a omhandler kønssammensætningen i offentlige udvalg med videre som udpeges af Kommunalbestyrelsen eller regionalrådet. Kommuner og regioner skal ved udpegning til, eller nedsætning af, offentlige udvalg med

videre sikre, at der indstilles både en mand og en kvinde til hver post. Bestemmelserne i § 10a er i overensstemmelse med den generelle forpligtelse for offentlige myndigheder til at arbejde for at fremme ligestilling i al planlægning og forvaltning jf. Ligestillingsloven § 4.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Birgit Krüger Larsen, indstillet af Ældrerådet, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

2. at Gûl Øzcan, indstillet af Sundhedsprofessionerne, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

3. at Glenn Molbech, indstillet af Diabetesforeningen, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

4. at Tine Pernille RytfelIngen, indstillet af boligforeningerne, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

5. at Ali Rukhsana, indstillet af Integrationsrådet, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

6. at Birgit Hauer, indstillet af Poppelhusenes grundejerforening, udpeges af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

7. at Lars Alexander Clark, indstillet af Skolerådet fra Herstedøster skole, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

8. at Alice Hasselgren, indstillet af Handicaprådet, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021,

9. at muligheden for at lade en post stå tom til Forældrerådet og

10. at udpegningen til Idrætsrådet først sker efter afholdelse af møde i april. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling/ pkt. 1,

1. at Vibeke Storm Rasmussen, indstillet af Ældrerådet, udpeges til medlem af Sundhedsrådet for perioden 2018-2021 (ny udpegning, se bilag). 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Sundhedsrådets udtalelse Sundhedsrådets udtalelse
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Flytning af Ungeenheden (bevilling)

Anledning

Som sidste led i flytterokaden i forbindelse med tømningen af Kongsholmcentret er der behov for at foretage mindre ombygninger i Vognporten 2, inden Ungeenheden kan flytte ind i ejendommen sammen med de nuværende lejere, UU Vestegnen.

Sagsfremstilling

I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen en flytterokade i forbindelse med tømningen af Kongsholmcentret og udviklingen af nyt gymnasium. Som led i flytterokaden blev Ungeenheden midlertidigt flyttet til et lejemål på Roskildevej 163, da Vognporten 2 endnu ikke var disponibel. Gate 21 er nu fraflyttet ejendommen, og Ungeenheden kan derfor flytte ind i Vognporten 2. For at opnå den optimale anvendelse af huset skal der igangsættes en mindre ombygning. Det drejer sig hovedsageligt om etableringen af nye samtalerum på 1. sal, forbedringer af tilgængeligheden i huset, overvågning/alarm samt IT/inventar.

 

Det forventes, at Ungeenheden kan flytte ind i Vognporten 2 den 1. juni 2018. Lejemålet på Roskildevej 163 kan opsiges med en måneds varsel. Kommunen dækker udgifter til rensning af gulv og eventuelle udbedringer af skader ved tilbagelevering af lejemålet efter fraflytning.

 

Økonomi

Det samlede budget for udgifterne til flytningen af Ungeenheden og ombygningen af Vognporten 2 andrager 1,5 mio. kr.

 

I rokadesagen fra 2017 blev der bevilget midler, som både skulle dække udgifterne til selve flytningen af Ungeenheden til det midlertidige lejemål på Roskildevej og fraflytningen derfra. En række større uforudsete omkostninger i forbindelse med flytterokaden har medført, at det samlede budget for flytterokaden overskrides med 0,4 mio. kr., hvorfor udgifterne til den planlagte flytning af Ungeenheden fra Roskildevej 163 til Vognporten 2 søges bevilget på ny i denne sag.

 

Budgetoverskridelse på 0,4 mio. kr. skyldes især, at der har vist sig at være behov for yderligere rumdelinger på Sydskolen, Løvens Kvarter 17, i forbindelse med den midlertidige placering af Albertslund Musikskole. Det ekstra arbejde på Albertslund Musikskole pågår og forventes endeligt afsluttet i foråret.

  

Der søges samlet 1,9 mio. kr. frigivet til flytning af Ungeenheden, ombygning af Vognporten 2 og dækning af uforudsete udgifter i flytterokaden fra 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på dels 1,5 mio. kr. til flytning af Ungeenheden og ombygning af Vognporten 2 samt dels 0,4 mio. kr. til uforudsete udgifter i flytterokaden og
 2. at udgiften på i alt 1,9 mio. kr. finansieres via kassebeholdningen, idet det forudsættes at 1,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet (transaktionspuljen) i 2017 overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen i april 2018.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Å) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Budget_flytning af Ungeenheden til Vognporten 2_red Budget_flytning af Ungeenheden til Vognporten 2_red
2 Bevillingsskema - rev Bevillingsskema - rev
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til ansættelse af projektleder og midler til planlægning af åbningstræk (bevilling)

Anledning

I forbindelse med Budget 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til Hersted Industripark - Ringby Samarbejdet hvert år i perioden 2018 - 2021. Disse midler ansøges nu bevilliget.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Hersted Industripark er en ressourcekrævende opgave, der forudsætter kompetencer inden for projektledelse, interessenthåndtering, lovgivning og byplanlægning. Byudviklings- og erhvervsområdet er generelt under pres med ambitiøse mål for byudvikling og et nyt Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalg

 

Der er derfor behov for at rekruttere en erfaren medarbejder, der kan varetage den projektledelses- og byplanlægningsopgaver i Hersted Industripark.

 

Til brug for dette søges frigivet 650.000 årligt i perioden 2018-2021.

 

Udviklingen i Hersted Industripark

Udviklingen i Hersted Industripark er drevet af letbanens etablering. Realisering af potentialerne i Hersted Industripark forudsætter, at der udarbejdes dels en helhedsplan, og dels at der tages særligt hånd om visse centrale dele af Hersted Industripark.

 

Disse områder er:

1. Det stationsnære centerområde, der giver mulighed for detailhandel og andre by-intensive funktioner. Områderne skal planlægges i større detalje i intensiv dialog med grundejere.

2. Tværs igennem området går en forsyningsledning, som der ikke må bygges på. Denne kan udnyttes til supercykelsti og shuttleforbindelse for f.eks. førerløse busser. Kommunen ejer ikke arealet, og der vil skulle indgås dialog med grundejere langs den fremtidige sti.

3. Tiltrækning af uddannelsesinstitutioner.

4. Nøjere planlægning af- og investering i infrastruktur, pladser og grønne/blå bånd, der skal gøre bydelen attraktiv at investere og bo i.

 

Til brug for planlægning og projektering søges frigivet kr. 350.000 årligt til rådgivning og arkitektbistand i perioden 2018-2021.

 

Der er i bilag vedlagt nærmere beskrivelse af centrale udviklingsområder samt oversigt over det eksisterende centerområde og den centrale forbindelse

 

Økonomi

Der er afsat 1. mio. kr. årligt i perioden 2018 - 2021. Heraf ansøges om 650.000 kr. årligt i perioden 2018 - 2021 til en projektleder/byplanlægger, samt 350.000 kr. årligt i perioden til en detaljeret planlægning af udviklingstræk.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 650.000 kr. til ansættelse af projektleder,
 2. at der gives tillægsbevilling på 350.000 kr. til rådgivning og projektering af centrale områder i Hersted Industripark i hvert af årene 2018 til 2021 og
 3. at udgiften på 1 mio. kr. pr. år finansieres af de afsatte rådighedsbeløb afsat til Hersted Industripark i årene 2018 til 2021.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Sofie- Amalie Blomsterberg (V) og Kenni Flink (Å) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde. 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Samarbejdsaksen - åbningstræk Samarbejdsaksen - åbningstræk
2 Centerområde i Hersted Industripark Centerområde i Hersted Industripark
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
4 Notat vedrørende centrale områder i Hersted Industripark Notat vedrørende centrale områder i Hersted Industripark
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Udvikling af Hyldagergrunden - forundersøgelser og rådgivning (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til udvikling og planlægning af Hyldagerprojektet.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Hyldagerprojektet, er der udarbejdet 3 scenarier, som parallelt med denne sag er fremlagt til politisk beslutning.

 

For det scenarie der vælges, er det nødvendigt at igangsætte en række opgaver for at kvalificere økonomien og sikre fremdriften i projektet.

 

Arbejderne omfatter hovedsagelig rådgivning, analyser, forundersøgelser og myndighedsopgaver, som vil belyse projektet yderligere.

 

Rådgivning

Der skal arbejdes videre med planlægningen af gennemførelse af projektet.

 

Tids-/ procesplan

 • Herunder rækkefølger og afhængigheder af de arbejder, beslutninger og godkendelser der skal til for at gennemføre projektet.

 

Jordhåndtering

 • Herunder taktplan omhandlende i hvilken rækkefølge jorden skal placeres og bygges op på grundene samt tilkørsels- og modtageforhold.

 

Økonomistyring

 • Herunder løbende tilpasning og optimering af budgettet efterhånden som der opnås mere viden.

 

Brugerprocesser

 • Herunder udarbejdelse af landskabs- og beplantningsplaner i samarbejde med naturgruppen og øvrige interessenter, herunder f.eks. indretning af mulighedsrum.

 

Ledningsomlægninger

 • Herunder de indledende arbejder med at indgå samarbejdsaftaler med ledningsejerne samt opstart af projektering af omlægningen, så der kan fremkomme en mere detaljeret økonomi og plan for omlægningen inden der søges om en anlægsbevilling til omlægningerne.

 

Færdiggørelse af projektet til udbud og udbudsmateriale

 • Herunder blandt andet at afklare grænseflader mod motorvejen, beskrive grænseflader mellem entreprenører og kommunen, beskrive driftsorganisation internt/eksternt til at håndtere modtagelse af jord og dokumentation heraf.

 

Analyser

Der skal udarbejdes en række analyser, som skal danne grundlag for færdigprojektering, udbud og myndighedsarbejder.

 

Miljørisikovurdering

 • Analyse af det faktiske område og dets elementer for at vurdere, hvilket klasse/kategori jord, det vil være forsvarligt at modtage, så det f.eks. ikke risikeres, at der kommer forurening i åen. Analysen vil ende ud i en grundig kravspecifikation til hvilken jord, vi vil modtage.

 

Endelige støjberegninger.

 • Skal blandt andet bruges i forbindelse med en evt. etablering af nye boliger, til endelig projektering af voldene samt til udarbejdelse af lokalplan.

 

Forvaltningen har opstartet et samarbejde med COWI om rådgivning og analysearbejdet. Når rådighedsbeløbene er frigivet, vil der blive indgået en kontrakt med COWI om en del af arbejderne. Projekteringen af ledningsomlægningerne vil blive fortaget af de rådgivere, som ledningsejerne foretrækker.

 

Forundersøgelser

Der er en række usikkerhedsområder i forbindelse med projektet og jo hurtigere de kan afklares, jo bedre for projektet.

 

Arkæologiske forundersøgelser

 • Kroppedal Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at finde historiske fund på grundene. Derfor ønskes de arkæologiske forundersøgelser igangsat hurtigst muligt. Arbejdet omfatter rydning af nogle områder for buske og krat og entrering med Kroppedals Museum til at foretage selve forundersøgelserne.

 

Geotekniske forundersøgelser

 • Da opbygning af 16 m høje volde vil medføre en del tryk på undergrunden, skal det blandt andet belyses, om dette vil påvirke omgivelserne omkring voldene, herunder om motorvejen kan blive påvirket.

 

Miljøvurdering (VVM)

 • Inden opstart af projektet, skal alle forhold i forbindelse med selve projektet afklares. Her vil resultaterne fra miljørisikovurderingen indgå og der vil blive kigget på konsekvenserne af et nyttiggørelses projekt i forhold til miljøet. Der er udarbejdet et anmeldelsesskema med beskrivelse af projektets omfang.

 

Myndighedsarbejde

Efter frigivelse af rådighedsmidlerne, igangsættes der også en række myndighedsarbejder.

 

Nyt plangrundlag

 • Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, ny lokalplan samt vurdere dem iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Dispensation i henhold til fredning af Kongsholmsparken

 • Dispensation til ændring af natur og landskabet i Kongsholmsparken skal opnås inden projektet kan igangsættes.

 

Udover ovennævnte vil der komme en lang række myndighedstilladelser og disse ansøges der om, når det er aktuelt.

 

Økonomi

Forvaltningen har undersøgt, hvilke rådighedsbeløb der resterer på bevillinger med relation til udvikling af Hyldagergrunden, med henblik på at søge dem frigivet til planlægning, forundersøgelser, analyser og myndighedsarbejder i forbindelse med landskabsprojektet.

 

Der er fra 2017 et restbeløb på 650.000 kr. til planlægning af Hyldagergrunden; i anlægsplan 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til udvikling af Hyldagergrunden; og der er endvidere et restbeløb fra køb af grunde tilknyttet Hyldagerprojektet på 929.000 kr., svarende til et rådighedsbeløb på i alt 3.579.000 kr.

  

Der søges om frigivelse af hele ovennævnte rådighedsbeløb, så der kan gennemføres flest mulige af de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver, for dermed at optimere processerne og minimere usikkerhederne i projektet.

I første omgang udarbejdes en tidsplan for analyser, forundersøgelser og myndighedsarbejder, som hænger tæt sammen med, hvornår der kan modtages jord.

 

Rådighedsbeløbet vil blive forbrugt med forventet følgende fordeling:

 

Rådgivning og analyser          1.000.000 kr.

Forundersøgelser                   2.279.000 kr.

Myndighedsarbejde m.m.          300.000 kr.

I alt                                        3.579.000 kr.

   

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.579.000 kr. til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af Hyldagergrunden og
 2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til udvikling af Hyldagergrunden, af restrådighedsbeløb til køb af grunde til jordvolde på 929.000 kr. samt via kassebeholdningen med 650.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2017, idet det forudsættes at rådighedsbeløbet i 2017 overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen i april 2018.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bevillingsskema rev. Bevillingsskema rev.
Tilbage til toppen

25. ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016

Anledning

Godkendelse af regnskab 2016 for plejecentret Albertshøj.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2016 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået regnskabet.  

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Økonomi og Stab den 2. februar 2018 

I en typisk bolig på 77 m2 vil 48 m2 være privat bolig, som gøres rent af plejepersonale (dermed er en kommunal udgift), og tæller derfor ikke med i huslejen. Tilbage er der 29 m2 som er fællesarealer, trappearealer og adgangsarealer. I tabel 1 i 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', fremgår det, at beboerne skal betale alle udgifterne til rengøring af fællesarealerne (fællesarealerne er til beboernes brug, og derfor er udgiften her fuldt ud pålagt huslejen), og 93,37% af udgifterne til trappevask og rengøring af gangarealer. Beregningen af de 93,37% tager udgangspunkt i tegningsoversigter mht. arealfordelingen på plejecentret. 'Notat af 30. marts 2016' - med relevant tekst markeret med gult og tabel 1 fra 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', er vedhæftet som hhv. bilag 3 og 4.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 21. marts 2018

 

Efter at regnskab 2016 for Albertshøj var på kommunalbstyrelsensmøde den 6. februar og blev udsat, er regnskabet blev fremsendt med en ledelsespåtegning indeholdende en underskrift fra administrator.

 

Regnskab 2017 for Albertshøj er ligeledes blevet fremsendt og vil blive politisk behandlet i samme dagsorden som regnskab 2016. Ved at sammenligne regnskab 2016 med regnskab 2017 ses det, at det store overskud i 2016 ikke gentager sig i 2017. Faktisk er der i regnskab 2017 kun et mindre overskud på 200.000 kr, svarende til 1,8 % af de samlede ordinære udgifter. Den overordnede forskel på de to regnskaber er, at indflytningen af alle beboerne først var på plads i april 2016. Dermed har der ikke været afholdt driftsudgifter med helårsvirkning i 2016, hvilket bl.a. afspejler sig i et større mindreforbrug på renholdelse. Et tilsvarende mindreforbrug på renholdelse ses ikke i regnskab 2017.

 

Med både regnskab 2016 og 2017 som grundlag vil det være muligt fremadrettet at kunne tilpasse fremtidige budgetter. På baggrund af regnskab 2016 og 2017, vil budget 2019 blive korrigeret således, at budget og forventede forbrug så vidt muligt balancerer. Budget 2018 vil ligeledes blive gennemgået og korrigeret hvor det er muligt. Det samelede overskud i regnskab 2017 tyder dog ikke på at der er en stor ubalance i mellem udgifter og indtæger. Snarere at fordelingen mellem de enkelte delbudgetter på de enkelte konti skal omfordeles.

 

 

Økonomi

Samlet set er der et overskud på 2.525.000 kr. Dette skyldes især et mindreforbrug på nettokapitaludgifter (beboernes andel af terminydelserne)  på 1.773.000 kr., mindreforbrug på 617.000 kr. på renholdelse og et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse på 659.000 kr. Omvendt er der et merforbrug på 511.000 kr. som følge af udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning.

 

Mindreudgifterne på nettokapitaludgifterne skyldes, at der blev budgetteret med et helt års udgifter til nettokapitaludgifter, uagtet Staten betalte hele ydelsen af 1. kvartal. Dette skyldes, at den første termin er betalingsfri for beboerne, jævnført lov om almene boliger m.v.

 

Mindreudgifterne for renholdelse skyldes, at der ved budgetteringstidspunktet ikke forelå detaljerede renholdelsesplaner og priserne blev derfor baseret på bechmarkingdata fra Dansk Facilities Mangement og data fra Byggecentrums V&S-prisbøger.

 

Mindreudgifterne til almindelig vedligeholdelse skyldes, at der ikke har været behov for almindelig vedligeholdelse svarende til det budgetterede.

Det er ikke usædvanligt at der er et overskud efter første regnskabsår. Dette skyldes, at der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip, for ikke at risikere at starte med et underskud i boligforeningen. For kommunale ældreboliger gælder, som for andre almene boliger, reglerne i driftsbekendtgørelsens §66 stk. 3 og 4. Det betyder, at overskud og underskud i en afdeling af kommunale ældreboliger skal overføres til en resultatkonto. Overskud og underskud på resultatkontoen skal afvikles over 3 år fra det budget, som afdelingen får forelagt efter det regnskab, hvor overskuddet eller underskuddet er opstået. Det betyder, at overskuddet kommer tilbage til beboerne. Udligningen over flere år har til hensigt at afdæmpe en ændring i huslejen, så der sker en gradvis ændring af beboernes husleje.

Som følge af mindreforbruget på renholdelse, vil renholdelsesbudgettet i 2018 blive reguleret således, at det vil svare til det forventede forbrug. Dette vil betyde, at huslejen i 2018 og frem vil blive nedsat.

Regnskab 2017 og budget 2018 forventes at blive forlagt til politisk godkendelse i foråret 2018.

Kommunikation

Det var ikke muligt at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 fra OK-Fonden i rette tid til at indberette det i kommunens regnskab. Derfor har kommunen på en mellemregningskonto optaget, hvad de forventeligt skylder Albertshøj. Kommunen vil så vidt muligt sikre, at indregning fremadrettet sker på baggrund af bestyrelsesgodkendt og et revisorpåtegnet regnskab for Albertshøj

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at regnskab 2016 godkendes

Historik


Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 24:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18. med henblik på uddybning af beregninger.Økonomiudvalget, 6. februar 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

 

Kommunalbestyrelsen, 6. februar 2018, pkt. 23:

Sagen blev udsat.

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 24:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

 

 

 

 

 

 Økonomiudvalget, 10. april 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

 

(O) undlod at stemme.

Bilag

1 Regnskab 2016 Albertshøj - endelige Regnskab 2016 Albertshøj - endelige
2 Regnskab 2016 Albertshøj - protokol - endelige Regnskab 2016 Albertshøj - protokol - endelige
3 Bilag 3 - notat af den 30 marts 2016 Bilag 3 - notat af den 30 marts 2016
4 Bilag 4 Tabel 1 Bilag 4 Tabel 1
5 Regnskab 2016 Albertshøj - endelige - underskrevet Regnskab 2016 Albertshøj - endelige - underskrevet
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2017

Anledning

Godkendelse af regnskab 2017 for plejecentret Albertshøj.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2017 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået regnskabet.  

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab 6. april 2018

 Der er udarbejdet et notat med svar på spørgsmål stillet af ØU den 3. april 2018. Notatet er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Samlet set er der et overskud på 200.000 kr., svarende til 1,8 % af de samlede ordinære udgifter Dette skyldes et mindreforbrug på renholdelsesudgifter på 268.000 kr. og et mindreforbrug på udgifter til almindelig vedligeholdelse på 424.000 kr. Omvendt er der et merforbrug på 128.000 kr. på udgifter til renovation, og et merforbrug på 353.000 kr. på udgifter til el.

 

Mindreudgifterne for renholdelse skyldes, at budgettet har været for højt i forhold til de afholdte udgifter. I forhold til regnskab 2016 er mindreforbruget dog mindre. Dette skyldes, at der i 2017 blev ansat en ekstra ejendomsfunktionær foruden den tekniske serviceleder der er tilknyttet Albertshøj. Dette er sket ud fra et reelt behov i den daglige drift, da det blev vurderet, at én medarbejder ikke kunne løse alle opgaverne alene. Beboerelaterede udgifterne til ejendomsfunktionær og teknisk serviceleder konteres rent teknisk på kontoen for renholdelse.

 

Mindreudgifterne til almindelig vedligeholdelse skyldes, at der ikke har været behov for almindelig vedligeholdelse svarende til det budgetterede.

Merudgifterne til renovation, elforbrug og vandforbrug skyldes hovedsageligt, at 2017 er det første regnskabsår, hvor der har været helårsvirkning på udgifterne, og budgetterne på disse konti har været vurderet for lave. Den oprindelige aftale for renovation har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Derfor bliver der afhentet affald oftere end først forventet, hvilket har været fordyrende. Alle elpære er i starten af 2017 blevet udskiftet til LED pære for at holde udgifterne nede.

Med både regnskab 2016 og 2017 som grundlag vil det være muligt fremadrettet at kunne tilpasse fremtidige budgetter. På baggrund af regnskab 2016 og 2017, vil budget 2019 blive korrigeret således, at budget og forventede forbrug så vidt muligt balancerer. Budget 2018 vil ligeledes blive gennemgået og korrigeret hvor det er muligt. Det samlede overskud i regnskab 2017 tyder dog ikke på at der er en stor ubalance i mellem udgifter og indtægter. Snarere at fordelingen mellem de enkelte delbudgetter på de enkelte konti skal omfordeles.      

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at regnskab 2017 godkendes

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 25:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

 Økonomiudvalget, 10. april 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

 

(O) undlod at stemme.

 

Bilag

1 Regnskab 2017 Albertshøj - endelige - underskrevet Regnskab 2017 Albertshøj - endelige - underskrevet
2 Notat besvarelse vedr. regnskab 2016-17 Albertshøj_KB Notat besvarelse vedr. regnskab 2016-17 Albertshøj_KB
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Overførsler fra 2017 til 2018

Anledning

Med denne sag forelægges overførsler af uforbrugte midler fra 2017 til 2018-2021. Samlet anmodes om overførsel af 12,0 mio. kr. til 2018-2021 på drift samt overførsel af 8,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2018. I den tilsvarende sag, som blev godkendt i april 2017, blev der på drift overført 55,1 mio. kr. fra 2016 til 2017-2019. Årsagen til, at der overføres et langt mindre beløb fra regnskab 2017, er dels, at en del af mindreforbruget i 2017 overføres til fællesskabsbidraget, og dels, at der på områderne Social og Familie og Sundhed, Pleje og Omsorg har været store merforbrug i 2017, som overføres til de kommende budgetår.

 

På anlæg anmodes om overførsel af 16,2 mio. kr. fra 2017 til 2018-2019. På anlæg blev der sidste år tilsvarende overført 36,2 mio. kr. fra 2016 til 2017-2019.  

 

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges overførsler af uforbrugte beløb fra 2017. Overførslerne omfatter hhv. drift og anlæg.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at der på styrbare pengeposer er adgang til fuld overførsel af såvel under- som overskud. Sådanne "tekniske overførsler" skal normalt ikke begrundes, men ved større overførsler (hvor der regnes med en overførsel af mere end 5 pct. eller 0,5 mio. kr. pr. pengepose) skal der redegøres for, hvad det overførte mindreforbrug skal anvendes til, eller hvordan det overførte merforbrug vil blive afviklet. Herudover indgår der i sagen også en række "ikke tekniske overførsler". De kan omfatte bevillinger, hvor der ikke er tilkendegivet overførselsadgang, og tilfælde hvor der ønskes overført mere end det bogførte mindreforbrug eller mindre end det bogførte merforbrug. Sådanne overførsler begrundes i noter.

 

Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer overføres som udgangspunkt ikke. Med overførselssagen anmoder administrationen samtidig om, at styrbarheden på nogle pengeposer ændres.

 

Generelt

Regnskabsresultatet for 2017 viser, at de samlede serviceudgifter er 21 mio. kr. højere end Albertslund Kommunes andel af den samlede serviceramme. Det optimistiske skøn er lige nu, at kommunen ikke vil blive ramt af sanktion, fordi kommunernes serviceudgifter for hele landet under ét ikke overstiger servicerammen. I budgetlægningen for 2018 var det dog vanskeligere for kommunerne at nå et samlet udgiftsniveau under den ramme, som er fastlagt i økonomiaftalen for 2018. Det kan betyde, at flere kommuner nu vil have vanskeligere ved at holde udgifterne inden for deres andel af rammen. På denne baggrund vurderer administrationen, at en andel af overførslerne fra 2017 bør overføres til 2019. Dette afspejles i afdelingernes anmodninger om overførsel af overskud fra 2017.

 

Overførsler på drift, ekskl. forsyning og ældreboliger 

På driftsområdet viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 59,0 mio. kr. ekskl. budgetreserven, forsyningsområdet og ældreboligområdet. Samlet søges om overførsel af et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. (netto) fra 2017 til 2018, mens der søges om overførsel af et merforbrug på henholdsvis 0,6 mio. kr. til 2019, 9,5 mio. kr. til 2020 og 10,7 mio. kr. til 2021.

 

Med budgetaftalen for 2018 er det vedtaget, at der indføres med et fællesskabsbidrag på overførsler af mindreforbrug mellem årene. Det omfatter de midler, der ikke er båndlagt i form af Kommunalbestyrelsens beslutninger eller er eksternt finansierede projekter. Administrationen foreslår, at fællesskabsbidraget fastsættes til 25 pct. af alle mindreforbrug på styrbare bevillinger. Med områdernes anmodninger om overførsler til 2018 betyder det, at fællesskabsbidraget i alt vil blive 8,1 mio. kr.

 

Overførslerne på driftsområdet er specificeret i bilag 1 i en samlet oversigt. Her fremgår en detaljeret beskrivelse af, hvilket formål overførsel af et mindreforbrug i 2017 søges overført til, eller hvordan overførsel af et merforbrug i 2017 forventes afviklet fra 2018. En del af overførslerne vedrører projekter, der ikke er afsluttet eller afregnet endnu. Det gælder fx værdighedspuljen (2,2 mio. kr.), projekt Løft af ældreområdet (1,7 mio. kr.) og Børne- og Familiehuset (2,3 mio. kr.).

 

På pengeposerne Familieafsnittet, pkt. 121-122, og Voksne med særlige behov, pkt. 125-126 viser regnskabsresultatet, at der har været markante merforbrug i 2017. Disse merforbrug er på styrbare bevillinger og skal som udgangspunkt overføres til 2018. Begge områder oplever fortsat et stort udgiftspres i 2018, hvorfor det vurderes usandsynligt, at merudgifterne i 2017 kan overføres og afvikles i 2018. På denne baggrund foreslås det, at områdernes merforbrug overføres til 2019-2021 og afvikles over flere år.

 

På området Sundhed, Pleje og Omsorg har der tilsvarende været et stort merforbrug i 2017, hvis der ses bort fra den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Dele af budgettet på SPOs område er imidlertid mindre styrbart, hvorfor en stor del af merforbruget som udgangspunkt ikke overføres, men finansieres af kassebeholdningen. Administrationen foreslår imidlertid, at området rammestyres som på Social og Families område, og at bevillingstypen på SPOs område derfor ændres til styrbar på alle pengeposer fra 2018, bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering. På denne baggrund foreslås det samtidig, at merforbruget på SPOs område overføres (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering), og afvikles over en fireårig periode i 2018-2021.

 

Overførsler på drift på forsyningsområdet og ældreboliger

For forsyningsvirksomheder (pkt. 10-14 og pkt. 63) og ældreboliger (pkt. 227) gælder, at udgifter og indtægter skal balancere over tid. På forsyningsområdet har der været et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2017. Dette udgøres dels af et merforbrug på den mindre styrbare del af bevillingen på 9,0 mio. kr. og dels et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på den styrbare del af bevillingen. På forsyningsområdet anmodes om en overførsel på 3,7 mio. kr.

 

På ældreboligområdet har der været et merforbrug på 2,8 mio. kr., som ikke overføres, idet der er tale om et mindre styrbart område.

 

Overførsler på anlæg på det skattefinansierede område

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 17,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. I tallet indgår dog manglende indtægter for salg af grund til NEXT og erstatning vedr. Bygning M som tilsammen udgør indtægter på 16,4 mio. kr., pkt. 62 og 28.

Samlet anmodes om overførsel af et mindreforbrug på netto 6,6 mio. kr. (netto) fra 2017 til 2018 på det skattefinansierede område, herunder de -16,4 mio. kr. i manglende indtægter. Af større overførsler på anlægssiden kan nævnes 6,5 mio. kr. til fortsættelse af igangværende arbejde med udskiftning af vej- og stibelysning (pkt. 5, 41 og 42) , 2,9 mio. kr. til renovering af broer og tunneler (pkt. 50), 2,0 mio. kr. til pumper i regnvandsbrønde (pkt. 17) og 2,0 mio. kr. til det videre arbejde i Hersted industripark (pkt. 15).

 

Overførsler på anlæg på forsyningsområdet og ældreboliger

På ældreboligområdet har der været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. søges overført.

På forsyningsområdet viser regnskabet, at der er et lille overskud på 0,5 mio. kr. i 2017. Her anmodes dog om overførsel af 7,4 mio. kr. til 2018 og et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2019, idet der anmodes om, at en del af merforbruget på bevillingen til projekt "fjernvarme - Albertslund Syd" søges finansieret af kassen.

 

Overførslerne på anlægsområdet er specificeret i bilag 2 i en samlet oversigt. Den øverste del af bilag 2 viser det skattefinansierede område. Dernæst er vist plejeboliger, og nederst i tabellen fremgår forsyningsområdet. Den ansøgte overførsel er et nettobeløb.

 

Øvrige ønsker om ændring af styrbarhed

Tandplejens budget udgøres delvist af en mindre styrbar bevilling. Med denne sag søges styrbarheden ændret, hvorved Tandplejens samlede budget gøres styrbart fra og med regnskabsår 2018. Ligeledes ønskes bevillingstypen på puljen til Sundhedsfremme og forebyggelse ændret fra og med 2018 fra betinget til styrbar.

 

 

 

Økonomi

Samlet anmodes om overførsel af 12,0 mio. kr. til 2018-2021 på drift, 8,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2018 og 16,2 mio. kr. til 2018-2019 på anlæg.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler indebærer, at driftsbevillinger og rådighedsbeløb er ét-årige. Kommunalbestyrelsen kan alene beslutte en hensigtserklæring om, at et eventuelt mindreforbrug i et regnskabsår vil blive overført til næste regnskabsår. Overførslen har karakter af en tillægsbevilling til det følgende regnskabsår.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der på drift overføres 32,8 mio. kr. til 2018, -0,6 mio. kr. til 2019, -9,5 mio. kr. til 2020 og -10,7 til 2021,
 2. at der overføres 8,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2018,
 3. at der på anlæg overføres 16,4 mio. kr. til 2018 og -0,2 mio. kr. til 2019,
 4. at merudgifterne på tilsammen 57,3 mio. kr. i 2018, -0,8 mio. kr. i 2019, -9,5 mio. kr. i 2020 og -10,7 i 2021 finansieres af kassebeholdningen,
 5. at bevillingstypen fra og med 2018 ændres fra mindre styrbar til styrbar på pengepose 431080 Tandplejen,
 6. at bevillingstypen fra og med 2018 ændres fra betinget til styrbar på pengepose 421006 Sundhedsfremme og forebyggelse, og
 7. at bevillingstypen fra og med 2018 ændres til styrbar på alle pengeposer på områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg, bortset fra 421060 Aktivitetsbaseret medfinansiering.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Tabel 1. Oversigt Tabel 1. Oversigt
2 Bilag 1. Drift overførsel Bilag 1. Drift overførsel
3 Bilag 2. Anlæg overførsel Bilag 2. Anlæg overførsel
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Flytning fra drift til anlæg - 2018 (bevilling)

Anledning

Skolerne har brugt en del af deres overskud på driftsbudget på klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer for at øge den investering, som Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2017. Da det skal bogføres som anlægsudgifter er der et merforbrug på anlæg og et mindreforbrug på drift der søges dækket.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2017 at overføre bevillinger vedrørende skolernes fysiske læringsmiljøer og klasserumsinventar på i alt 6,2 mio. kr. fra anlæg til drift.

Administrationen har vurderet, at bevillingen og udgifter i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan mv. bør tilbageføres til anlæg. Dette har Kommunalbestyrelsen besluttet at gøre den 6. februar 2018.

Da bevillingen blev frigivet til skolerne i februar 2017 valgte tre af fire skoler at prioritere dele af mindreforbruget på eget driftsbudget til at investere yderligere i fysiske læringsmiljøer og klasserumsinventar. Disse yderligere investeringer er ligeledes blevet flyttet fra drift til anlæg, hvorfor der bør flyttes tilsvarende budget fra drift til anlæg.

De ca. 1,3 mio. kr. skolerne har brugt ud over anlægsbevillingen er brugt i overensstemmelse med skolernes rammestyring. Midlerne er brugt inden for de retningslinjer Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og der er derfor tale om en teknisk ændring af bogføringen. 

Økonomi

Budget på i alt 1.322.000 kr. flyttes fra skolernes driftsbudget til anlægsbudgettet til klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer.

Denne overførsel påvirker ikke kommunens samlede økonomi. I regnskab 2018 reduceres driftsbudgettet med 1,3 mio. kr. mod en tilsvarende stigning i budgettet til anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

 1. at der gives tillæg på anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2018 til klasserumsinventar med 918.000 kr. og fysiske læringsmiljøer med 404.000 kr. - i alt 1.322.000 kr.
 2. at udgiften finansieres af driftsbudgettet på skolerne i 2018

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) kunne ikke tiltræde 2. at.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, Å) kunne ikke godkende 2. at.

 

 

Bilag

1 Bevillinsskema Bevillinsskema
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Regnskab 2017 - Afgivelse af kommunens årsregnskab til revisionen

Anledning

Kommunens regnskab for 2017 forelægges herved med henblik på afgivelse til revisionen

Sagsfremstilling

Overordnet er resultatet af regnskab 2017 udmærket. Den strukturelle driftsbalance viser, at Albertslunds driftsindtægter overstiger driftsudgifterne inklusive renteudgifter med 41 mio. kr. Det er 5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Driftsoverskuddet kan delvist finansiere forbruget på 82 mio. kr. til anlæg. Resultatet for den skattefinansierede del af regnskabet, som opgøres eksklusive forsyningsvirksomheden og ældreboliger, viser dermed et træk på kassebeholdningen på 41 mio. kr. Det er 3 mio. kr. større end forventet i det oprindelige budget på 38 mio. kr.

Albertslund har afholdt 2 mio. kr. mere i driftsudgifter, men til gengæld modtaget 7 mio. kr. flere indtægter. På anlægssiden har kommunen brugt 8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Den samlede effekt af hele kommunens regnskab, som også omfatter de brugerfinansierede områder, lån og afdrag samt balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 34 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Resultatet overholder ikke alle de fire overordnede mål for den økonomiske styring, som kommunalbestyrelsen har fastsat for at sikre, at kommunens økonomi er i balance. Driftsbalancen er mindre end ønsket, men jf. ovenstående stort set i overensstemmelse med budgettet. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort i henhold til kassekreditreglen har været langt over minimumsgrænsen og gælden pr. indbygger ligger under det fastsatte maksimum. Kommunens økonomiske målsætning om ikke at give kassefinansierede tillægsbevillinger er ikke overholdt. I 2017 er der givet en kassefinansieret en tillægsbevilling på driften på 1 mio. kr., samt en tillægsbevillingen på 11 mio. kr. til køb af ejendom.

Proceduren for aflæggelsen af årsregnskabet er som følger:

 1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.
 2. Revisionen reviderer regnskabet i april måned.
 3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om regnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende regnskabet. Selve regnskabet skal herefter godkendes endeligt.
 4. Regnskabet med revisionsberetningen og de afgørelser som kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne (primært ministerier) inden den 31. august 2017.

 

Albertslund Kommunes regnskab 2017 indeholder de væsentligste bemærkninger til alle områdebevillinger, opfølgning på målsætninger og resultatkrav samt de obligatoriske oversigter, som er et krav i henhold til lovgivningen.

Kommunens regnskabspraksis fremgår som en del af regnskabet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til den anvendte regnskabspraksis for regnskabsåret 2016 og den forelægges derfor ikke til selvstændig godkendelse.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 4 januar 2018, Kommunestyrelsesloven § 45, stk. 1 og 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunens årsregnskab 2017 afgives til revisionen.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Regnskab 2017 - områdebevillingsbemærkninger Regnskab 2017 - områdebevillingsbemærkninger
2 Regnskab 2017 - Tabelmateriale Regnskab 2017 - Tabelmateriale
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Revisionens delberetning nr. 21 - løbende revision 2017 samt revisionens tiltrædelsesberetning nr. 20

Anledning

Godkendelse af revisionens delberetning nr. 21 vedrørende den løbende revision i 2017, samt revisionens tiltrædelsesberetning nr. 20

Sagsfremstilling

 Kommunens revisor har fremsendt delberetning nr. 21 vedrørende den løbende revision i 2017. Beretningen skal forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

A) Delberetningen indeholder en bemærkning på det sociale område under punkt 2.2 i beretningen:

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen på det sociale område med statsrefusioner generelt lever op til lovgivningens bestemmelser.

Revision har endvidere konstateret, at der på områderne:

 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Forsikrede ledige
 • Tabt arbejdsfortjeneste

er fundet flere fejl, der i lighed med tidligere år anses for at være af generel karakter.

Fejlene kan henføres til manglende rettidig afgivelse af tilbud og manglende rettidig afholdelse af samtaler.

Derudover er der på området for tabt arbejdsfortjeneste et generelt højt fejlniveau i sagerne, hvor revisionen anser flere af de konstaterede fejl som værende væsentlige for sagsbehandlingen.

Revisionen kan ikke afvise, at der er tale om en fejl af generel karakter, idet der ikke er fremlagt et resultat fra egne kontroller, der viser en anden konklusion end revisionens. Det vedrører en generel fejl vedr. manglende beregning af atp, samt en generel fejl vedr. fejlagtig registrantbogføring på barnets cpr. nr. Derudover er der konstateret en række fejl, der anses for at være af enkeltstående karakter, svarende til fejl i over halvdelen af de efterprøvede kontrolpunkter i sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Der er iværksat et genopretnings- og opkvalificeringsforløb som forventes afsluttet ved udgangen af marts 2018. Revisionen vil ved den afsluttende revision foretage opfølgning på eventuelle refusionsmæssige berigtigelser som følge af genopretningsprocessen.

Revisionen har på baggrundaf ovenstående den opfattelse, at personsagsområderne ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er revisionens vurdering, at fejlniveauet er for højt, og at nogle af fejlene er af generel karakter.

De anser flere af de konstaterede fejl for væsentlige for sagsbehandlingen, idet de vurderer, at flere af fejlene og manglerne kan henføres til den grundlæggende løbende sagsbehandling, herunder borgers retssikkerhed. Revisionen anbefaler, at de iværksatte initiativer følges tæt med henblik på at mindske fejlniveauet.

B) I beretninger følger revisionen altid op på revisionsbemærkninger fra tidligere beretninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den foregående revisionsberetning.

*

Revisionen benytter også beretningen til at synliggøre områder, hvor de kan anbefale forbedringer. Ligeledes fremsender revisionen et besøgsnotat til administrationen. Her anfører revisionen yderligere anbefalinger af mindre væsentlig karakter og bemærkninger/anbefalinger fra beretningen beskrives mere detaljeret. Administrationen følger både op på bemærkninger samt alle øvrige kommentarer og anbefalinger fra revisionen ved udarbejdelse af konkrete handleplaner, som omhandler hver enkelt punkt. Handleplanerne fremlægges til godkendelse på Direktørforum i foråret 2018 og følges op løbende, også af revisionen.

Der vedlægges et svarnotat til revisionen, som omhandler de emner, hvor revisionen har haft en konklusion.

*

Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt ny kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune, har revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i tiltrædelsesberetningen redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar. Revisionen ansættes formelt af Kommunalbestyrelsen. Beretningen er en standardskrivelse fra BDO, som beskriver Kommunalbestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til revisionen, revisionens tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionsarbejdet, hvordan den udførte revision dokumenteres samt andre oplysninger af mere praktisk og formel karakter. Beretningen skal forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 6. april 2018

 

Som efterspurgt på Økonomiudvalgets møde den 3. april, er der vedlagt notat om udbudspligten på det sociale område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at revisionens delberening nr. 21 for den løbende revision i 2017 godkendes og
 2. at revisionens tiltrædelsesberetning nr. 20 godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes en redegørelse for opfølgning i fht. Jobcentret inden sommerferien.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Albertslund Kommune Delberetning - 19.03.2018 Albertslund Kommune Delberetning - 19.03.2018
2 Svarnotat til revisions delberetning nr. 21 20-3-2018 Svarnotat til revisions delberetning nr. 21 20-3-2018
3 Albertslund Kommune Revisionsaftale - 19.03.2018 Albertslund Kommune Revisionsaftale - 19.03.2018
4 Revideret - Notat vedr. udbudspligten på det sociale område Revideret - Notat vedr. udbudspligten på det sociale område
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Procesplan for analyser til Budget 2019-2022

Anledning

Forslag til procesplan for analyser til Budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 6. marts præsenteret for administrationens forslag til, hvilke analyser der kan danne grundlag for forslag til budgetkatalogerne til budget 2019-2020.

Som opfølgning herpå har Økonomiudvalget anmodet om, at en ny sag med forslag til procesplan for analysearbejde.

Administrationens forslag til procesplan for det analysearbejde, der skal udarbejdes som baggrundsmateriale til kommunalbestyrelsens årlige budgetforhandlinger, fremgår af vedlagte oversigt.

Oversigten indeholder en plan for, hvilke analyser administrationen foreslår, der skal udarbejdes til brug for budgetkatalogerne til budget 2019-2022. Oversigten er baseret på de analyseforslag, som blev præsenteret på Økonomiudvalgets møde de 6. marts, samt Økonomiudvalgets supplerende ønsker og forslag til analysetemaer (angivet med kursiv på oversigten).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til procesplan for analyser til budget 2019-2022.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Analyseproces - oversigt1 Analyseproces - oversigt1
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2018 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Anledning

Albertslund Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2018.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Albertslund Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.   

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Albertslund Kommune er Steen Christiansen repræsentant.  

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.  

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Albertslund Kommune 3,19 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 6,73 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.  

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.  

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultlur, Miljø  & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

2. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

3. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

4. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen som bestyrelsens formand, København

Leif Pedersen, Albertslund

Kent Max Magelund, Brøndby

  Allan Holst, Dragør Kommune

Thomas Gyldal Petersen, Herlev

Mikkel Dencker, Hvidovre

Michel Berg, Rødovre

Henrik Rasmussen, Vallensbæk

 

5. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56 som revisor.

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding.docx Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding.docx
2 HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017.pdf HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017.pdf
3 Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding.docx Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding.docx
4 HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017.pdf HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017.pdf
5 HOFOR Aarsrapport 2017-19.3_lav.pdf HOFOR Aarsrapport 2017-19.3_lav.pdf
Tilbage til toppen

33. ØU - Orientering om KSL §31 - konvertering af lån

Anledning

Orientering om KSL §31 - Konvertering af lån i Albertslund Boligselskab

Sagsfremstilling

Albertslund Boligselskab ønsker at omlægge to ældre lån til Realkredit Danmark. Det drejer sig om lån tilknyttet afdeling Albertslund Syd, og afdeling Albertslund Vest. De to nye kontantlån på hhv. 3.794.000 kr. og 1.723.000 kr. er af samme størrelse som de to ældre lån, der ønskes omlagt.

Realkredit Danmark anmoder Albertslund kommune om godkendelse af konverteringen og tilladelse til tinglysning af nye pantebreve.

Realkredit Danmark anmoder desuden Albertslund kommune om vedståelse af garantier for oprindelige lån

Der er ikke tale om nye garantier, men vedståelse af eksisterende garantier, som følge af omlægning af eksisterende lån. Der sker ikke løbetidsforlængelse eller udbetaling af provenu.

Ifølge lov om almene bolliger § 29 kan udstedelse af pantebreve, herunder ved konvertering af lån, i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke.

Borgmesteren har den 22. marts 2018 godkendt konverteringen og vedståelse af garantier på Kommunalbestyrelsens vegne.

 

Det var vigtigt, at Realkredit Danmark fik en kommunal godkendelse hurtigst muligt, idet de nye lån træder i kraft den 28. marts 2018. Ellers ville der skulle stilles en bankgaranti, hvorved der påføres beboerne ekstra udgift.

 

Breve fra Realkredit Danmark vedrørende konvertering, garantistillelse og låmetilbud er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Historik

 Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vedståelse af garanti - Hvedens kvt mfl Vedståelse af garanti - Hvedens kvt mfl
2 Godkendelse af konvertering - Hvedens kvt mfl Godkendelse af konvertering - Hvedens kvt mfl
3 Lånetilbud - Hvedens kvt mfl Lånetilbud - Hvedens kvt mfl
4 Vedståelse af garanti - Klokkens kvt mfl Vedståelse af garanti - Klokkens kvt mfl
5 Godkendelse af konvertering - Klokkens kvt mfl Godkendelse af konvertering - Klokkens kvt mfl
6 Lånetilbud - Klokkens kvarter mfl Lånetilbud - Klokkens kvarter mfl
Tilbage til toppen