Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Helle Wagner Gehlert

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 06. marts 2018

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Hediye Temiz (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren marts 2018
2. Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2018
3. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skolerne 2015/2016 og 2016/2017
4. BSU/ØU/KB - Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter
5. SUS/ØU/KB - Tilsyn 2017 (Serviceloven)
6. SUS/ØU/KB - Ændring af vedtægter sundhedsrådet 2018
7. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
8. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Udsatterådet
9. KFU/ØU/KB - Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Vikingelandsbyen
10. KFU/ØU/KB - Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget
11. KFU/ØU/KB - Valg af repræsentanter til Idrætsrådet
12. KFU/ØU/KB - Bevilling af særtilskud til Albertslund Skytteforening
13. MBU/ØU/KB - Etablering af tilbud om behandling for misbrug (bevilling)
14. MBU/ØU/KB - Debatoplæg for Roholmparken (høring)
15. MBU/ØU/KB - Birkelundsvej 2 - Etablering af hegn om politigården
16. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsplan - status og projekter 2018 (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Årsberetning 2017 og handlingsplan 2018 for kommunale ejendomme 2017 (Bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Udviklingsaftale med forkøbsret for etablering er private seniorboliger 3 steder i Albertslund
19. 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af købsaftale
20. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsprogram
21. ØU/KB - Salg af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11
22. ØU/KB - Etablering af seniorboliger på Klub Svanens grund
23. ØU/KB - Regnvandsbassin - matrikel nr. 56a og 58 Herstedvester By, Herstedvester
24. ØU/KB - Integrationsrådets rapport
25. ØU/KB - Behandling af Indkøbspolitik 2018-2020
26. ØU/KB - Økonomisk politik 2018-2021
27. ØU/KB - Vedtagelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen
28. ØU/KB - Analysetemaer til budget 2019
29. ØU/KB - Gebyrer og morarenter vedrørende underretning om udlæg i ejendom
30. ØU/KB - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2017
31. ØU/KB - Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt
32. ØU/KB - Statens trafikplan 2017-2032 (høring)
33. ØU/KB - Grundsalg (bevilling)
34. ØU/KB - Forlængelse af åremålsansættelsen for Kommunaldirektøren i Albertslund Kommune
35. ØU - Personsag
36. Eventuelt

1. Orientering fra Borgmesteren marts 2018

Anledning

Orientering fra Borgmesteren marts 2018

Sagsfremstilling

Møde med Kriminalforsorgen

KKR

Udligningsordningen

FGU Hovedstaden

Hovedstadens letbane

Repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas

OK18 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2018

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2018

Sagsfremstilling

A. Svar på spørgsmål om fordeling af faciliteter

B. Svar på spørgsmål til forsyningsområdet

C. Svar på spørgsmål om it-sikkerhedsprocedurer

D. Status regnskab 2016 Albertshøj

E. Boligbyggeprogram

F. Økonomisk opfølgning Familieafsnittet, januar 2018

G. Afrapportering 2017 social bedrageri

H. Tinglyst deklarationer på kommunale ejendomme

I. Partnerskabsaftale om det strategiske boligsamarbejde

J. Hovedstaden Letbane - rentebesparelser

K. Sygefraværsstatistik 2017

L. Mundtlig orientering

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

 

A. Der blev spurgt til regnskab for Roskilde Kro og regler for mødefaciliteter for politiske partier.

 

C. Valgmulighed for fravalg af kommunen som it-administrator undersøges

 

D. Der følges op på retningslinier for regnskab på almene boliger som administreres af kommunen

 

G. Der ønskes en orientering i SUS over udviklingen i henvendelser

 

H. Blev taget af og fremsendes i stedet som beslutningssag/bevillingssag

 

K.Der er politisk bevågenhed i fht. statistikken og kommunens indsatser for at nedbringe fravær.

 

 

Bilag

1 Samlet PDF Svar til ØU - Spørgsmål om låneaftaler Samlet PDF Svar til ØU - Spørgsmål om låneaftaler
2 ØKU - Notat fra Foreningshuset Roskilde Kro 5.3.2018 -3 ØKU - Notat fra Foreningshuset Roskilde Kro 5.3.2018 -3
3 Bilag A til låneaftalen for Foreningshuset Roskilde Kro-4 Bilag A til låneaftalen for Foreningshuset Roskilde Kro-4
4 Notat - svar til ØU om forsyningsområdet 21.2.2018 Notat - svar til ØU om forsyningsområdet 21.2.2018
5 Sikkerhedsprocedurer for KB medlemmer Sikkerhedsprocedurer for KB medlemmer
6 Status på regnskab 2016 Albertshøj Status på regnskab 2016 Albertshøj
7 Notat boligbyggeprogrammet prognoser 2018 Notat boligbyggeprogrammet prognoser 2018
8 Boligbyggeprognose 2018_ØU 6 marts Boligbyggeprognose 2018_ØU 6 marts
9 Aldersgruppe fordeling 2018_ ØU 6 marts Aldersgruppe fordeling 2018_ ØU 6 marts
10 Økonomisk opfølgning Familieafsnittet, januar 2018 Økonomisk opfølgning Familieafsnittet, januar 2018
11 Status på social bedrageri for året 2017 Status på social bedrageri for året 2017
12 orientering_ØU_rns orientering_ØU_rns
13 kabel kabel
14 Notat om justering af partnerskabsaftale Notat om justering af partnerskabsaftale
15 Partnerskabsaftale, revideret tekst feb 18 Partnerskabsaftale, revideret tekst feb 18
16 Anvendelse af rentebesparelse i Hovedstadens Letbane IS Anvendelse af rentebesparelse i Hovedstadens Letbane IS
17 LS-X-MØDE-0011.pdf LS-X-MØDE-0011.pdf
18 Notat sygefraværsstatistik 2017 til ØU Notat sygefraværsstatistik 2017 til ØU
19 Sygefraværsstatistik 2017 samlet til CF Sygefraværsstatistik 2017 samlet til CF
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skolerne 2015/2016 og 2016/2017

Anledning

Kvalitetsrapport for skolerne for de seneste to skoleår 2015/2016 og 2016/2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov udstedte Undervisningsministeriet i 2014 en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Bekendtgørelsen omhandler hvilke resultater kommunens skoler opnår med hensyn til især elevernes læring og trivsel.

Rapporten skal udarbejdes hvert andet år og vedtages i lige kalenderår.

  

’Skole for alle’ har dannet grundlaget for skolernes målrettede arbejde med at gøre børnene dygtigere og øge trivslen.
Resultaterne fra de første fem år med skolestrategien viser, at eleverne trivsel er stigende og at afgangsresultaterne samlet set er stigende. Der er udsving mellem årene og mellem skolerne, men udviklingen fra 2013 til i dag har været positiv. Elevernes resultater er samlet i positiv udvikling.

 

Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i de bundne prøver er siden 2013 steget fra 5,6 til 5,9 i 2017. Det var højst i 2015 og 2016, hvor gennemsnittet var 6,0. Gennemsnittet er fra 2016 til 2017 faldet på Herstedøster Skole, og steget på de øvrige fire skoler. Størst er stigningen på Herstedlund skole. Landsgennemsnittet er stabilt på 7,0.

 

Skolerne har gennem de seneste år mindsket afstanden mellem etniske danske og tosprogede elevers ved afgangsprøverne.

 

Elevernes trivsel i 4.-9. klasse er stabil på de fire indikatorer for trivsel. Der er en lille stigning for trivslen på området støtte og inspiration. Albertslund ligger samlet lige under landsgennemsnittet for trivslen på de fire områder.

 

Elevfraværet er faldet over de to år som rapporten omhandler, men er stadig langt fra målet om 6,5% fravær. I 2017 var fraværsprocenten 7,3%, hvilket er et fald fra de 7,7% i 2016. Fraværet på landsplan har i de to skole år været stabilt på 5,6%.

 

Resultaterne bevæger sig samlet set mod målene i skolestrategien, og det er væsentligt at det arbejde der er sat i gang på skolerne fastholdes. De mål og indsatser, der er besluttet i den reviderede skolestrategi 2017/2022, er udarbejdet på baggrund af de data, der kan ses af kvalitetsrapporten. Der er således fortsat behov for en særlig indsats på områderne dansk og matematik samt at fastholde udviklingen i naturfag samt at fokusere på at skabe god trivsel for læring i klasserne. Af data kan vi se, at der er forskellige behov for skolerne og forskellige behov på de enkelte klassetrin.  

 

I følge Folkeskoleloven § 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, fortrolige. Derfor afrapporteres de nationale mål for læring og de lokale læsemål i en fortrolig del af rapporten, som lukket bilag på sagen.

 

Som bilag på sagen ligger også rapport fra VIVE (Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der har foretaget en analyse af folkeskoleelevernes eksamensresultater.  

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 2. februar 2016  

Der er kommet høringssvar fra følgende parter:

 • Bestyrelserne på Brøndagerskolen, Egelundskolen, Herstedlund skole, Herstedvester skole og Herstedøster skole
 • MED-udvalgene på Albertslund Ungecenter, Brøndagerskolen, Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester skole og Herstedøster skole
 • Handicaprådet
 • Kreds 25

 

Albertslund Ungecenter noterer sig med stor tilfredshed, at trivslen og afgangsprøveresultaterne er stigende over den sidste femårige periode med skolestrategien. I deres høringssvar skriver de, hvordan de har arbejdet med områderne fravær, trivsel og de faglige resultater.

 

Brøndagerskolen gør i deres høringssvar opmærksom på, at det vil være en fordel, hvis fraværet for deres elever belyses uden sammenligning med de andre skoler i kommunen. Elevsammensætningen på Brøndagerskolen er ikke sammenlignelig med elever i folkeskolerne i Albertslund.

I forhold til elevtrivselsmålingen har Brøndagerskolen, med udgangspunkt i deres elevsammensætningen et ønske om, at undersøgelse kan gennemføres på en anden måde. Direktørområdet vil undersøge dette i samarbejde med ledelsen på skolen.

 

Egelundskolens lægger i høringssvaret vægt på, at de har haft særligt fokus på elevtrivsel og elevfravær. Der er gennem forskellige inddragende strategier og indsatser arbejdet med områderne, og der er positiv udvikling på begge områder.

 

Herstedlund Skole bemærker i deres høringssvar, at der på flere parametre er fremgang i skolens resultater og beskriver, hvordan skolen har arbejdet med et flerårigt udviklingsprojekt, der ser ud til at give gode resultater nu. 

 

Herstedvester Skole glæder sig i høringssvaret over fremgangen i de faglige resultater og beskriver, hvordan skolens ledelse og personale arbejder med at fastholde den positive udvikling under overskrifterne læring, dannelse og fællesskab.

 

Herstedøster Skole er opmærksomme på, at det seneste års resultater ikke lever op til forventningerne, men hvis der ses samlet på skoleårene 2013-2017, kan der ses en positiv faglig udvikling. Der er en proces i gang på skolen, hvor lærere, pædagoger og ledere arbejder tæt sammen for at fastholde den positive udvikling. Dette arbejde beskrives i høringssvaret. 

 

Kreds 25 finder det positivt, at den fælles indsats i skolevæsnet med skolestrategien viser, at elevernes trivsel er stigende samt at afgangsresultaterne samlet set også er stigende. De gør i deres høringssvar opmærksom på områder hvor de finder at der er brug for opmærksomhed hvis den gode udvikling skal fortsætter. De nævner blandt andet lærernes forberedelsestid og andelen af uddannede lærere.

 

Der er i nogle af høringssvarerene gjort opmærksom på faktuelle fejl. De er rettet i den endelige rapport.  

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen (nr. 989 af 23/08/2017).

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 698 af 23/06/2014).

Kommunikation

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/16 og 2016/2017 sendes i høring i perioden fra den 14. december 2017 til den 1. februar 2018.

Høringsparterne er skolernes bestyrelser, Albertslund lærerforening, BUPL, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/16 og 2016/2017 sendes i høring i perioden fra den 14. december 2017 til den 1. februar 2018 og
 2. at kvalitetsrapporten godkendes.

 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 2. februar 2018.

 1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/16 og 2016/2017 godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 13. december 2017, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Dennis Schmock (B) deltog ikke på mødet.Børne- og Skoleudvalget, 14. februar 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Karakter og prøveeffekter i de danske folkeskoler Karakter og prøveeffekter i de danske folkeskoler
2 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20152016 og 20162017 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20152016 og 20162017
3 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
4 Kvalitetsrapport præsentation BSU 2017.pptx Kvalitetsrapport præsentation BSU 2017.pptx
5 Høringssvar kvalitetsrapport skoler 2015 2017 Høringssvar kvalitetsrapport skoler 2015 2017
6 Kvalitetsrapport skoler 20152016 og 20162017 Kvalitetsrapport skoler 20152016 og 20162017
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter

Anledning

Udpegning af tre repræsentanter til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter består af 14 medlemmer, heraf:

 • 3 forældrerepræsentanter, hvoraf mindst én er forældre til en elev i 10. klasseafdelingen og mindst én er forældre til en elev fra Ungdomsskoleafdelingen.
 • 3 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
 • 3 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.
 • 3 elevrepræsentanter, hvoraf mindst én elev i 10. klasseafdelingen og mindst én er elev fra Ungdomsskoleafdelingen.
 • 2 medarbejderrepræsentanter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. december 2017, at Kommunalbestyrelsen, efter forslag fra de stedlige organisationer, skal udpege tre repræsentanter til bestyrelsen.

 

Albertslund Ungecenter foreslår efter dialog med stedlige organisationer at følgende repræsentanter inviteres.

 1. Uddannelseschef Camilla Ida Saebel, NEXT
 2. Claus Rosengaard Kristensen, Malernes Fagforening Storkøbenhavn
 3. Vejleder Mette Jacobsen, Vestegnens HF og VUC. 

Lovgrundlag

Lov om ungdomsskoler, § 7-8, og bekendtgørelse om ungdomsskoler nr. 1279 af 13. november 2015, Bekendtgørelse om ungdomsskoler.

Indstilling

 Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Camilla Ida Saebel udpeges til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter,
 2. at Claus Rosengaard Kristensen udpeges til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter og
 3. at Mette Jacobsen udpeges til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 14. februar 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Tilsyn 2017 (Serviceloven)

Anledning

Gennemførelse af uanmeldt tilsyn hos leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt på plejeboligområdet.

Sagsfremstilling

Tilsynet er en formaliseret måde at kontrollere praksis på og skal jf. lov om social service §151 gennemføres én gang årligt. Myndighedsenhedens overordnede fokus, er at kontrollere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem borgernes, medarbejdernes og ledelsens udsagn om forholdene hos leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp og på plejeboligområdet.

 

Formålet med tilsynet er:

 • At sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og at hjælpen leveres i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet.
 • At sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.
 • At sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk ansvarlig måde og
 • At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Fokuseret tilsyn i 2017

Myndighedsenheden har i 2017 valgt at gennemføre et fokuseret tilsyn på tre faglige emner; rehabilitering, ernæring og dehydrering. Det fokuserede tilsyn skal bidrage til at kontrollere, at der i driftsenhederne i Sundhed, Pleje & Omsorg arbejdes med rehabilitering, ernæring og dehydrering på et højt fagligt niveau.

I 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed også gennemført tilsyn hos den kommunale hjemmepleje og på plejeboligområdet. I begge tilfælde blev resultatet 'Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden'. Det betyder, at der er få af målepunkterne (patientforløb, journalføring, medicinhåndtering, personalets kompetencer), der ikke var opfyldt. Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at driftsenhederne overordnet fremstod veldrevet med gode procedurer og høj grad af systematik, og at de fleste målepunkter var opfyldt.

 

Overordnet konklusion

De interviewede borgere er generelt tilfredse med den støtte, de modtager i rehabiliteringsforløb, og flere borgere oplever, at de er blevet mere selvhjulpne efter forløbet. Dog giver borgerne udtryk for, at informationen om rehabiliteringsforløb ikke altid er tilstrækkelig og borgerne giver udtryk for, at bedre kommunikation vil øge deres motivation i rehabiliteringsforløbet. I forhold til ernæring og dehydrering oplever borgerne, at de får den nødvendige vejledning fra det sundhedsfaglige personale. Borgerne adresserer til tilsynet, at de oplever at støtte til morgenmad oftest foregår for sent og støtte til aftensmad oftes foregår for tidligt. Borgerne udtrykte ikke specifikke tidspunkter til tilsynet.

 

Tilsynet konstaterer, at de sundhedsfaglige medarbejdere i Albertslund Kommune besidder en god faglig viden, og har detaljeret kendskab til borgerne, som med fordel kan bringes mere i spil i relation til den sundhedsfaglige dokumentation og videndeling på tværs af driftsenheder i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. I forhold til den fremadrettede udvikling og læring hos leverandørerne og på plejeboligområdet er det tilsynets overordnede vurdering, at der skal arbejdes videre med dokumentationen af hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsforløb. Det overordnede indtryk af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp og plejeboligområdet er, at borgerne er sikret indsatser vedrørende rehabilitering, ernæring og dehydrering af god faglig kvalitet med udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger, vaner og ressourcer.

 

Kontrol med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Udover det årlige tilsynsbesøg fører Myndighedsenheden månedligt kontrol med, at kontrakten med de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp overholdes. Dette gøres blandt andet ved gennemgang af regningerne fra de private leverandører for at se om de svarer til antallet af borgere, der har privat leverandør.

 

Opfølgning på tilsyn 2017

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har løbende fokus på de tre fokusområder; rehabilitering, ernæring og dehydrering. Rehabilitering indgår som et tema i virksomhedsplanen, herunder også ernæring og dehydrering, idet dette er væsentlige parametre for gode rehabiliteringsforløb. Endvidere vil der også være løbende dialog med leverandørerne om deres faglige udvikling i forhold til rehabilitering, ernæring og dehydrering - særligt i forhold til kommunikation om rehabilitering og tidspunkter for støtte til ernæring.

 

Derudover arbejder Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg også med af mindske antallet af forskelligt sundhedsfagligt personale i hjemmet hos borgere med kommunal leverandør jf. Budgetaftalen 2018 samt et skærpet fokus på vagtplanlægning. En bedre vagtplanlægning kan sandsynligvis bidrage til at støtte til ernæring foregår på tidspunkter, der i højere grad er tilpasset borgernes individuelle behov og ønsker. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er også i dialog med de private leverandører om færrest mulige sundhedsfagligt personale i hjemmet.

 

Tilsyn i 2018, 2019 og 2020

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har indgået kontrakt med konsulentfirma om udførelse af tilsyn i 2018, 2019 og 2020. Første tilsyn vil foregå i andet kvartal af 2018 og tilsynsrapporten fremlægges efterfølgende for Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service §151.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsynsrapporten 2017 for uanmeldt tilsyn hos leverandørerne og plejeboligområdet tages til efterretning.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 15. februar 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.  

Allan W. Høyer (O) og Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Tilsyn 2017 Leverandører og Plejeboligområdet Tilsyn 2017 Leverandører og Plejeboligområdet
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Ændring af vedtægter sundhedsrådet 2018

Anledning

Ændring af vedtægter for Sundhedsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 1995 nedsættelsen af Sundhedsrådet. I henhold til de gældende vedtægter for Sundhedsrådet består Sundhedsrådet p.t. af 12 medlemmer, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Rådet er p.t. sammensat af følgende medlemmer:

 • 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem fra Ældrerådet
 • 1 medlem fra sundhedsprofessionerne
 • 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.
 • 1 medlem fra patientforeningerne
 • 1 medlem fra Integrationsrådet
 • 1 medlem fra boligselskaber
 • 1 medlem fra grundejerforeninger
 • 1 medlem fra Skolerådet eller kommunes skolebestyrelser
 • 1 medlem fra Forældrerådet
 • 1 medlem fra Handicaprådet

 

Den 12. december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Sundhedsrådets vedtægter ændres til "der vælges 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen". Kommunalbestyrelsen har udpeget Nils Jensen (A), Kira Willmarts (C) og

Steffen Wegner Høyer (B).   

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 7. marts 2018

Som opfølgning på mødet i Økonomiudvalget den 6. marts 2018 kan det oplyses, at udpegning af medlemmer sker i en anden mødesag. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 3. april og i Kommunalbestyrelsen den 10. april. Denne sag handler udelukkende om godkendelse af vedtægtsændring.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændring for Sundhedsrådet således, at der vælges 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 15. februar 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget indstillede, at udvalgsformanden for social- og sundhedsområdet udpeges af Kommunalbestyrelsen til Sundhedsrådet (kommunalbestyrelseskonstitueringen).

Allan W. Høyer (O) og Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der følges op på udpegning af faglige personer.

Bilag

1 Vedtægter Sundhedsrådet Vedtægter Sundhedsrådet
2 Udtalelse fra nuværende Sundhedsråd Udtalelse fra nuværende Sundhedsråd
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet for den fireårige periode 2018-2021.

Sagsfremstilling

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Handicaprådet består af 10 medlemmer med en stedfortræder.

 • 3 medlemmer fra handicaporganisationer i kommunen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
 • 2 medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperinger uden for Danske Handicaporganisationer,
 • 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen (er udpeget på møde om konstituering),
 • 3 medlemmer udpeget blandt de ansatte i Albertslund Kommune, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.

 

Kommunalbestyrelsen udpegede den 5. december 2017:

 • Steen Christiansen (A) med Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder
 • Martin Klitgaard Rytter (B) med Steffen Wegner Høyer (B) som stedfortræder

 

Kommunalbestyrelsen skal herudover udpege tre medlemmer fra handicaporganisationer i kommunen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH):

 • Bjarke Juul, Polioforeningen med Alice Hasselgren, Landsforeningen LEV som suppleant
 • Hanne Fleinert, Nyreforeningen med Jesper R. Hansen, Dansk Handicap Forbund som suppleant
 • Poul Hansen, Landsforeningen LEV med Henrik Jess, Landsforeningen Autisme som suppleant

 

To medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperinger udenfor DH.

Afdelingen Social & Familie har annonceret efter medlemmer i Albertslund Posten og på Albertslund Kommunes hjemmeside. Afdelingen har ikke modtaget indstillinger. Ifølge Handicaprådets vedtægter gælder, at såfremt det ikke er muligt at udpege medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DH, udpeges disse medlemmer af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra DH, således at det sikres, at Handicaprådet får 10 medlemmer.

 

DH indstiller at følgende udpeges:

 • Eric Broberg, Dansk Blindesamfund med Carsten Wilken, Sind, som suppleant
 • Ottar Bingen, Parkinsonforeningen

 

Tre medlemmer blandt de ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen:

Susanne Kremmer, Afdelingschef Miljø & Teknik

Frederik Lerche, Leder af Ejendom, Vej og Park

Patricia Walmar Gale, Leder af Voksne med Særlige Behov 

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 6. februar 2018

På baggrund af Handicaprådets henvendelse af den 24. januar 2018 til borgmesteren kan det oplyses, at Hediye Temiz (B) fra Kommunalbestyrelsen udpeges til Handicaprådet i stedet for Martin Klitgaard Rytter (B).

Økonomi

Handicaprådet har et årligt budget på 50.000 kr. til aktiviteter.

Lovgrundlag

Bestemmelserne om Handicaprådet fremgår af Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Vedtægter og forretningsorden for Handicaprådet i Albertslund Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2013.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at de tre medlemmer og suppleanter fra DH udpeges til Handicaprådet,
 2. at de to medlemmer fra DH samt suppleant, udpeges i stedet for to medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DH og
 3. at de tre indstillede medarbejdere i Albertslund Kommune udpeges til Handicaprådet.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af den 6. februar 2018

 1. at de tre medlemmer og suppleanter fra DH udpeges til Handicaprådet,
 2. at de to medlemmer fra DH samt suppleant, udpeges i stedet for to medlemmer fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DH,
 3. at de tre indstillede medarbejdere i Albertslund Kommune udpeges til Handicaprådet og
 4. at kommunalbestyrelsesmedlem Hediye Temiz (B) udpeges til Handicaprådet (Borgmesteren blev udpeget på det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 5. december 2017).

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 25. januar 2018, pkt. 4:

Udsatte sagen.

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 15. februar 2018, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Allan W. Høyer (O) og Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Henvendelse fra Handicaprådet Henvendelse fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

8. SUS/ØU/KB - Udpegning af medlemmer til Udsatterådet

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende medlemmer og suppleanter til Udsatterådet for 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. oktober 2017 nedsættelse af et Udsatteråd i Albertslund Kommune.

 

Udsatterådet vælges for en 4-årig periode og sammensættes af:
a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation.
b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau.
c) 2 medlemmer, som er sagkyndige.
d) 1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området.

Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a og d).

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Allan Høyer (O) er udpeget fra Kommunalbestyrelsen.

 

Øvrige medlemmer til Udsatterådet har haft mulighed for at stille op til rådet indtil den 23. januar 2018. Administrationen har udarbejdet forslag til sammensætningen af Udsatterådet jf. bilag.  

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 19. februar 2018

Der er vedlagt notat på baggrund af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget. Derudover skal det bemærkes, at der er fejl i datoen for godkendelse af nedsættelse af et Udsatteråd. Den korrekte dato er 14. november 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens indstilling af medlemmer og suppleanter til Udsatterådet og
 2. at Kommunalbestyrelsen udpeger personlig kandidat til Udsatterådet.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 15. februar 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling i Økonomiudvalget udarbejdes notat, der beskriver:

a) Rækkefølge for medlemmer/suppleanter. Regler for indkaldelse af suppleanter.

b) Emneoversigt på medlemmerne.

Allan W. Høyer (O) og Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Indstilling af medlemmer til Udsatteråd Indstilling af medlemmer til Udsatteråd
2 Indstilling af medlemmer til Albertslund Udsatteråd ØU Indstilling af medlemmer til Albertslund Udsatteråd ØU
Tilbage til toppen

9. KFU/ØU/KB - Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Vikingelandsbyen

Anledning

Valg af bestyrelsesmedlem til Vikingelandsbyen

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Albertslund Kommunes Vikingelandsby, består bestyrelsen af 5 medlemmer samt en repræsentant for Kroppedal Museum.

 

Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen. Lederen af Vikingelandsbyen, anmoder, inden funktionsperiodens begyndelse, de øvrige interessenter om at udpege et medlem.

Vikingelandsbyens bestyrelse udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som er fastsat af  Kommunalbestyrelsen.

 • Bestyrelsen er lederens strategiske og faglige sparringspartner i relation til udviklingen af området og høres i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner og andre  strategiske beslutninger.
 • Indstillinger til fondsansøgninger og ekstern finansiering forelægges bestyrelsen til udtalelse.
 • Bestyrelsen kommer med forslag og ideer til aktiviteter og samarbejder
 • Bestyrelsen medvirker ved ansættelse af personale med et medlem i ansættelsesudvalg

 

 

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen for Vikingelandsbyen.

Historik

Kultur og Fritidsudvalget den 27. februar 2018

Udvalget pegede på Paw Østergaard Jensen (A) som medlem af bestyrelsen.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

10. KFU/ØU/KB - Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget

Anledning

Valg af repræsentanter fra foreninger og voksenskoler til Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget i Albertslund Kommune består af 9 medlemmer - 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5 repræsentanter fra foreninger og voksenskoler.

 

De 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer er udpeget og godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med konstitueringsaftalen som pkt. 15 på dagsordenen til KB mødet den 5. december 2017:

 

Susanne Storm Lind (A) formand

Paw Østergaard Jensen (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Joan Marquardt (O)

 

Der skal jvf. de vedtagne retningsliner for sammensætning af Folkeoplysningsudvalget i Albertslund Kommune indstilles 5 medlemmer blandt repræsentanter fra de godkendte folkeoplysende foreninger (som ikke er idrætsforeninger) og voksenskoler i kommunen senest 10 uger efter Kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde.

 

Valghandling er afviklet den 31. januar 2018.

 

Forud for valget er kandidaterne indstillet skriftligt til forvaltningen. Orientering om proceduren for indstilling af kandidater er sendt til alle foreninger og voksenskoler via mail og desuden annonceret i Albertslund Posten, på Facebook og på Albertslund Kommunes hjemmeside.

 

Herudover har forvaltningen den 18. januar 2018 afholdt orienteringsmøde for alle interesserede.

 

Flg. medlemmer og suppleanter fra foreningerne - 2 fra Voksenskoler, 2 fra Øvrige Foreninger og 1 fra BUS (spejdere) – er indstillet som repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget april 2018-marts 2022:

 

Voksenskoler:

Lone Rytsel (VVC ) indstilles som medlem, og Tonny Nissen indstilles som suppleant

Per Gustafssonn (AOF Vestegnen) indstilles som medlem, og Jeanett Dahl Pedersen indstilles som suppleant

 

Øvrige foreninger:

Arne Lie-Olesen (Bjørnens Sportsfiskerklub) indstilles som medlem

Lasse Wilson (Kulturhuset Birkelundgård) indstilles som medlem

Bergitte Wittus (Linie B Dancers) indstilles som suppleant

 

BUS:

Hanne Carlsen (Albertslund Spejderne) indstilles som medlem, og Henning Bang Jensen (Skovgruppen) indstilles som suppleant

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 10a

 

Folkeoplysningsloven §35, stk. 2 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at indstillingen af repræsentanter fra foreninger og voksenskoler valgt som medlemmer til Folkeoplysningsudvalget tiltrædes

Historik

Kultur og Fritidsudvalget den 27. februar 2018

Tiltrådte indstillingen.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet
Tilbage til toppen

11. KFU/ØU/KB - Valg af repræsentanter til Idrætsrådet

Anledning

Valg af repræsentanter fra godkendte idrætsforeninger til Idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet i Albertslund Kommune består af 4 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 4-6 repræsentanter fra idrætsforeninger.

 

De 4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen er godkendt i forbindelse med konstitueringsaftalen som pkt. 17 på dagsordenen til KB mødet den 5. december 2017:

 

Jørn Jensby (A), formand

Hediye Temiz (B)

Brian Palmund (V)

Henrik Hertz (C)

 

Der skal jvf. konstitueringsaftalen for sammensætning af Idrætsrådet i Albertslund Kommune indstilles 4-6 repræsentanter fra de godkendte idrætsforeninger senest 10 uger efter Kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde.

 

Forud for valget er kandidaterne indstillet skriftligt til forvaltningen. Orientering om proceduren for indstilling af kandidater er sendt til alle foreninger via mail og desuden annonceret i Albertslund Posten, på Facebook og på Albertslund Kommunes hjemmeside.

 

Herudover har forvaltningen den 18. januar 2018 afholdt orienteringsmøde for alle interesserede.

 

Valghandling er afviklet den 1. februar 2018.

 

Følgende medlemmer fra idrætsforeninger er indstillet som repræsentanter i Idrætsrådet april 2018-marts 2022:

 

Hans-Carl Evers Hansen - BS 72

 

Dorthe Smidt Johansen - AIF Håndbold

 

Anders Fabild - HIC

 

Jonas Felbo-Kolding - AIF Tennis

 

Lasse Wilson - Albertslund Rideklub

 

 

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 10a

Folkeoplysningsloven §35, stk. 2 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at indstillingen af repræsentanter fra idrætsforeninger valgt som medlemmer til Idrætsrådet tiltrædes.

 

Historik

Kultur og Fritidsudvalget den 27. februar 2018

Tiltrådte indstillingen.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

12. KFU/ØU/KB - Bevilling af særtilskud til Albertslund Skytteforening

Anledning

Bevilling af tilskud til Albertslund Skytteforening i forbindelse med genetablering af foreningsfaciliteter i Bygning M. Godkendelse af låneaftale for Albertslund Skytteforening

Sagsfremstilling

Albertslund Skytteforening har siden branden i 2009 i det tidligere Kongsholmcenter været genhuset i henholdsvis Vallensbæk og Glostrup Kommune. Der er lavet aftale om, at skytteforeningen skal tilbage i deres tidligere lokaler i kælderen under Bygning M, og at skytteforeningen selv skal finansiere indretningen af lokalerne. Indretningen anslås at koste ca. 600.000 kr., da der er særlige krav til sikkerhed, ventilation mm.

 

Albertslund Skytteforening har ikke midler til selv at finansiere indretningen af lokalerne. Foreningen har fået mulighed for at optage et lån til indretningen hos Skydebaneforeningen Danmark, specialforbund under DGI. Albertslund Skytteforening forventer at skulle optage et lån på max. 500.000 kr., som finansieres med en rente på 2%, og som skal betales tilbage over 10 år.

 

På baggrund af overstående har afdelingen for Kultur & Fritid undersøgt, i hvilket omfang Albertslund Kommune kan yde tilskud til skytteforeningens indretning af lokaler. Dels til garantistillelse i forbindelse med optagelsen af lånet og dels til den efterfølgende tilbagebetaling. Forvaltningen har undersøgt tilskudsmuligheder, fordi skytteforeningen mistede deres lokaler under særlige omstændigheder ved branden i Kongsholmcentret i 2009.

Folkeoplysningsloven giver ikke mulighed for at give tilskud til at tilbagebetale et lån. Forvaltningen vurderer, at tilskuddet kan bevilliges inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, og at tilskuddet ikke vil være præcedensgivende, da tilskuddet gives med afsæt i de konsekvenser branden i Konsholmcentret har haft for foreningen. Vurdering af tilskudet er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

I forbindelse med at Albertslund Skytteforening flytter tilbage til lokalerne i Bygning M, er der udarbejdet en låneaftale til foreningen. Låneaftalen omfatter lokale til skydebane samt foreningslokaler i en 10 årig periode. Låneaftalen er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

 

Økonomi

Albertslund Kommune betaler i dag en årlig leje til Glostrup Kommune for genhusning af skytteforeningen på 76.800 kr. Udgiften finansieres af bevillingen 204040 skatter, afgifter og forsikringer på Miljø- og Tekniks område.

Lejeudgiften kan konverteres til et årligt tilskud efter kommunalfuldmagten. Med et årligt tilskud på 76.800 kr. i perioden 2019-2026 (inklusiv lovpligtigt rengøringstilskud) vil Albertslund Skytteforening kunne finansiere afdrag på lån til indretningen af deres lokaler samt rengøring.

 

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ydes et tilskud efter kommunalfuldmagtsregler på 76.800 kr. årligt i perioden 2019-2026,
 2. at udgiften finansieres ved konvertering af tidligere lejeudgift på 204040 skatter, afgifter og forsikringer, og
 3. at låneaftalen for Albertslund Skytteforening godkendes.
 4. at såfremt skytteforeningens endelige låneaftale bliver på et mindre beløb, vil bevillingen af midler fra Albertslund Kommune til Skytteforeningen blive tilpasset.  

Historik

Kultur og Fritidsudvalget den 27. februar 2018

Tiltrådte indstillingen.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bevillingsskema_tilskud til skytteforeningen Bevillingsskema_tilskud til skytteforeningen
2 tilskud_skytteforening_260218 tilskud_skytteforening_260218
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Etablering af tilbud om behandling for misbrug (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til etablering af et kommunalt behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler samt administration af bostøttefunktionen i Skyttehusene 66.

Sagsfremstilling

I 2017 blev det besluttet, at oprette et behandlingstilbud i Albertslund til borgere med et stofmisbrug efter Servicelovens § 101. I første omgang skal det erstatte den del af behandlingen som varetages af KABS (behandlingssted for stofbrugere) i Glostrup Kommune. Tilbuddet indeholder bl.a. samtaler, rådgivning, terapi og ligeledes vil det suppleres af et mindre internt aktivitetsbaseret tilbud. Albertslund Rusmiddelcenter forventes at have ca. 50 brugere om året - en del af brugerne har som oftest en tilknytning til studiemiljø eller arbejdsmarkedet af mere perifer karakter.

 

Forventede besparelser ved hjemtagelse af borgere i behandling for stofmisbrug

Tilbuddet planlægges at starte i maj 2018 - i år 2019 og frem vil der med det nye tilbud være en årlig besparelse på 1.000.000 kr. Ligeledes skønnes det, at den kommunale indsats vil have bedre forudsætninger for at yde disse borgere en optimal støtte, når tilbuddet er i hjemkommunen. 

 

Placering i Skyttehusene 66

Forvaltningen anbefaler en placering i lejemålet i Godthåbsparken, Skyttehusene 66, som tidligere husede Klub Kærnehuset. Kommunen har forpligtet sig til at leje bygningen frem til 1. oktober 2025, og kommunen er berettiget til at anvende ejendommen til ethvert kommunalt formål, som kommunen måtte varetage. Lejemålet indrettes til et nyt kommunalt behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler, så tilbuddet kan tages i brug fra 1. maj 2018. Ejendommens overordnede rumlige disponering passer godt til funktionsbeskrivelsen for behandlingstilbuddet. Det vil kræve en mindre ombygning, før ejendommen danner den rigtige ramme om det nye kommunale tilbud.

I dag anvendes dele af huset af Pakistansk/Dansk forenings lektiecafe. Derudover mødes en gruppe af ældre borgere i huset til spisning cirka en gang om måneden. De nuværende brugere vil også fremadrettet kunne benytte huset.

 

Ombygning

Ombygningen omfatter etablering af handicaptoilet, etablering af skillevægge til samtalerum samt flere flugtvejsdøre, etablering af adskillelse til Pakistansk/Dansk forenings lektiecafes lokaler, oprettelse af 15 arbejdspladser, etablering af fibernet, indkøb af nyt inventar, ny belysning i kontorrum, overfladebehandling af vægge og gulve, etablering af permanent affaldsgård, etablering af udendørs rygeområde samt alarm og overvågning. Grundejerforeningen har godkendt de nævnte bygningsmæssige ændringer.

 

Bostøtterne flytter med

I dag råder den kommunale bostøttefunktion over to lejligheder på Stationstorvet 23. Der er behov for at frigøre lejlighederne på Stationstorvet 23 til hjemtagelser af borgere med særlige behov. Bostøttefunktionen og behandlingstilbuddet for misbrug kan med fordel sammentænkes i et administrativt fællesskab. Derfor indarbejdes bostøttefunktionens administrative rammer i indretningen af behandlingstilbuddet i Skyttehusene 66.

 

Dialog med grundejerforeningen

Der har været afholdt et møde med grundejerforeningens bestyrelse angående de nye funktioner i lejemålet. Grundejerforeningen er positivt stemt over, at lejemålet nu kommer i brug. Der var enkelte kommentarer i forhold til placeringen, parkering, affaldsgården og afgrænsningen til lektiecafeen. Forvaltningen har imødekommet disse bekymringer.

 

Temadrøftelse i SUS

Den 25/1 har der været en temadrøftelse af den fremtidige varetagelse af stofmisbrugsbehandling og etablering af Albertslund Rusmiddelcenter i SUS. Temaet er taget til efterretning.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur,Miljø & Beskæftigelse den 23. februar 2018

Som besluttet på Miljø & Byudvalget vedhæftes referat fra drøftelse med grundejerforeningen. På udvalgsmødet var der usikkerhed om formålet med flytningen af bostøttekorpset, hvorfor forvaltningen har udarbejdet et notat herom. Notatet er vedhæftet sagen. Det har ingen betydning for den samlede økonomi i sagen, hvis bostøttekorpset ikke flytter med. Det lokale, som er tiltænkt bostøttekorpset skal alligevel istandsættes, så andre vil kunne bruge det.

For yderligere at belyse sagen vedhæftes referat fra arbejdsplads-MED for voksne med særlige behov og låneaftaler med PakDan Kulturforening og Ældreklubben Godthåbsparken. Begge foreninger er blevet informeret om, at Skyttehusene 66 måtte forventes at ændre funktion. Orienteringen er givet i sommeren 2017, da det ikke var klart til hvilken funktion. Både Ældreklubben Godthåbsparken og PakDan Kulturforening har fået 1-årige aftaler, og de er ikke blevet stillet i udsigt at låneaftalerne fornys. Med funktionsændringen i huset vil det dog stadigvæk være muligt for de to foreninger at benytte huset som det fremgår af låneaftalerne.

 

Økonomi

De samlede udgifter til ombygningen udgør 1.400.000 kr. Udgiften finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Skyttehusene 66 indrettes til behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler samt administration af bostøttefunktionen,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til etablering af behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler og administration af bostøttefunktionen i Skyttehusene 66 og
 3. at udgiften på 1.400.000 kr. finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme for 2018.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 5:

Udvalget foreslog at indstillingens pkt. 1 deles op:

 

1a - at Skyttehusene 66 indrettes til behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler

1b - at Skyttehusene 66 indrettes til administration af bostøttefunktionen - udvalget tog forbehold.

 

Pkt. 1a - Tiltrådt, Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold

Pkt. 1b - Udvalget tog forbehold.

 

Pkt. 2

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget dog tog forbehold for etablering af bostøttefunktionen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold for hele punktet.

 

Udvalget tiltrådte indstillingens pkt. 3

 

Notat  fra møde med Godthåbsparken om misbrugscenter Kærnehuset medsendes referatet.

Beslutning

Sagen blev udsat til et kommende møde. 

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Fremtidig brug og indretning af Kærnehuset Fremtidig brug og indretning af Kærnehuset
3 MED-referat 30. januar 2018.docx MED-referat 30. januar 2018.docx
4 Underskrevet låneaftale PakDan Kærnehuset Underskrevet låneaftale PakDan Kærnehuset
5 Kærnehuset Kærnehuset
6 Underskrevet låneaftale Ældreklubben Godthåbsparken.pdf Underskrevet låneaftale Ældreklubben Godthåbsparken.pdf
7 Nye lokaler til bostøttekorpset.docx Nye lokaler til bostøttekorpset.docx
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Debatoplæg for Roholmparken (høring)

Anledning

Idet udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for Roholmparken forudsætter en ændringen i kommuneplanens hovedstruktur, skal der ifølge planlovens § 23C gennemføres en for-offentlighedsfase, hvor borgerne med en frist på minimum 14 dage kan komme med forslag og ideer til udvikling af parken.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen igangsætning af planarbejdet, for udarbejdelse af lokalplan, der gør muliggør opførelse af boliger i Roholmparken matr.nr. 10a, Herstedøster By, Herstedøster.

Kommuneplan 2013 udlægger, ved Ramme B55 "Roholmparken Nord", en del af parken til boliger og offentlig institution, mens den øvrige del af parken er omfattet af Ramme F8 "Roholmparken til offentlige og rekreative formål", der friholder området for bebyggelse. Udviklingsplanen viser, at en anden placering af boliger i parken, end gældende kommuneplanramme B55 giver mulighed for en bedre udnyttelse. Udviklingsplanen viser også, at Roholmparken kan rumme ca. 100 seniorboliger, hvilket giver mulighed for at opføre både almene og private seniorboliger. Der er derfor behov for at udarbejde tillæg til kommuneplanen for Roholmparken.

Baggrund

I foråret 2017 blev der afholdt to borgermøder om seniorboliger i Albertslund. Foranledningen til møderne var Budgetaftale 2017, hvor det blev aftalt, at §17 stk. 4 udvalget for Innovation og Velfærd skulle fortsætte arbejdet med etableringen af seniorbofællesskaber i Roholmparken. I juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en partnerskabsaftale med KAB, der skal realisere opførelsen af ca. 50 boliger som bofællesskab i Roholmparken. Kommunalbestyrelsen blev i oktober 2017 orienteret om, at Realdania var gået med ind i partnerskabsaftalen, og bidrager med støtte til en særlig proces, med henblik på udvikling af et koncept for seniorboligfællesskaberne i Roholmsparken.

 

Planprocessen og debat om seniorboliger

Med vedlagte debatoplæg ønsker forvaltningen både, at foretage den lovpligtige foroffentlighed, men også at lægge op til bred debat om seniorboliger og seniorbofællesskaber. Debatten kan ses som en forlængelse af borgermøderne i april og juni 2017 om seniorboliger. I budgetaftalen for 2018 er det anført at: "Der afsættes 250.000 kr. til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter". Som en del af projektet med Realdania planlægges derfor en større borgerinddragelsesproces. Et led i denne er, at borgerne i forbindelse med dette debatoplæg for Roholmparken, også får mulighed for at deltage i processen vedrørende seniorboliger i et bredere perspektiv.

Der vil derfor blive afholdt to borgermøder i sidste del af debatperioden, som vil løbe fra 20. marts til 17. april 2018. Det ene møde vil koncentrer sig om seniorboliger og seniorbofællesskaber i Roholmparken, hvor parterne fra partnerskabsaftalen KAB, AKB Albertslund og Realdania vil have en aktiv rolle. Det andet borgermøde vil koncentrere sig om fornyelsen af Roholmparken, der forsat skal fungerer som bydelspark.

De indkomne forslag og idéer fra borgere, foreninger, interesseorganisationer m.v. der vil komme i debatperioden, vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Roholmparken vil blive forelagt til godkendelse i efteråret 2018.

 

Parkfornyelse

En gennemførelse af den samlede udviklingsplan for Roholmparken kræver, at der afsættes økonomiske midler til omdannelsen. Finansieringen af den samlede fornyelse af Roholmparken forventes at kunne dækkes af indtægterne for salg af parkens areal, der udstykkes til seniorboliger. Dermed kan realisering af udviklingsprojektet for Roholmparken økonomisk som minimum hvile i sig selv. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med salg af parkens grundstykker til seniorboliger få forelagt budgettet til Roholmparkens fornyelse til beslutning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der indkaldes til idéer og forslag ved debatoplæg for Roholmparken - seniorboliger og parkfornyelse i en periode fra den 20. marts til 17. april 2018.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kommer med forslag til KB om, at der også opføres almene boliger.

Bilag

1 Oplæg for proces Realdania Oplæg for proces Realdania
2 UDVIKLINGSPLAN.pdf UDVIKLINGSPLAN.pdf
3 Debatoplæg_Roholmparken Debatoplæg_Roholmparken
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Birkelundsvej 2 - Etablering af hegn om politigården

Anledning

Opsætning af sikkerhedshegn om politigården.

Sagsfremstilling

Baggrund

Københavns Vestegns Politi har søgt Albertslund Kommune om tilladelse til at etablere et hegn omkring hele politigården. Hegnet bliver etableret for at øge sikkerheden for politiets ansatte.

 

For lovligt at kunne etablere hegnet, er det nødvendigt at meddele en dispensation fra lokalplan 14.2. Politigården fik ved sin opførelse udarbejdet en lokalplan for ejendommen. På dette tidspunkt var det ikke aktuelt at sætte hegn om andet end politiets hundegård. Derfor giver lokalplanen ikke mulighed for, at der kan opsættes et hegn som ønsket, hvorfor politiet søger om dispensation fra lokalplanens § 9.4. der siger;

 

"Hegning indenfor området må kun finde sted indenfor et 100 m2 område til hundegård og kun efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse."

 

Det er hensigten at hegnet skal udføres som et mørkegrønt panelhegn med en højde på 2,5 m. Hegnet placeres inde på grunden bag ved den eksisterende randbeplantning. Der henvises til ansøgningen og vedlagte referencefoto/datablad.

 

Høring

Forvaltningen har i forbindelse med sagen foretaget høring af de omkringliggende naboer. I forbindelse med høringen er grundejerforeningen for Herstedlunds boliggruppe 4 kommet med bemærkninger. De har ingen væsentlige indvendinger mod sikkerhedshegnet, men har tre opmærksomhedspunkter: Grundejerforeningen er bekymret for, at hegnet vil "samle" affald. De ønsker derfor, at politiet vil indføre en rutine med at ryde op omkring hegnet. Det er også grundejerforeningens bekymring, at opsætning af sikkerhedshegnet vil skabe dårligere parkeringsforhold for politiet, med gener for de omkringboende til følge. Ligeledes ønsker grundejerforeningen, at hegnet ved "udrykningskørselsramperne" bliver rykket 5 m tilbage på grunden for at øge oversigtsforholdene. Foreningens bemærkninger er vedlagt i sin fulde længde som bilag.

 

Forvaltningens bemærkninger

Hegnet placeres inde på grunden bagved eksisterende randbeplantning og forventes at være delvist skjult bag eksisterende beplantning både fra vej og fra nabo. Forvaltningen skønner, at hegnet med sin grønne farve vil være tilpas afstemt med området. Forvaltningen har på baggrund af grundejerforeningens bemærkninger været i dialog med politiet. Politiet er indstillet på at påtage sig at sikre, at hegnet ikke kommer til at være en "affaldssamler". De forventer ikke, at indhegningen vil have nogen negativ betydning for parkeringsforholdene på ejendommen og omkring denne. Politiet har i det forgangne år, på eget initiativ, anlagt 125 ekstra personaleparkeringspladser på deres grønne areal. Parkeringsforholdene skulle derfor være afstemt med brugen af politigården. Når hegnet er blevet etableret, bliver der en mere klar opdeling mellem gæsteparkering, personaleparkering og parkering af tjenestebiler. Politiet vil på baggrund af grundejerforeningens bekymring omkring oversigtsforholde fra udkørslen for tjenestekøretøjer og personaleparkeringen rykke hegnet længere ind. Herved imødekommes ønsket om bedre oversigtsforhold.

 

Forvaltningen kan på baggrund af ovenstående anbefale, at der gives dispensation til at opsætte det ansøgte sikkerhedshegn.

Lovgrundlag

Planloven §19, herunder lokalplan 14.2

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra § 9.4 i lokalplan 14.2 til opsætning af sikkerhedshegn omkring politigården.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Sagen oversendes til KB, idet der til den videre behandling indhentes uddybing fra politiet om, hvordan sikkerheden tænkes øget med hegnet.

 

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning for perimeterhegn af 29. november 2017 Dispensationsansøgning for perimeterhegn af 29. november 2017
2 Situationsplan Situationsplan
3 Referencefoto for hegn Referencefoto for hegn
4 Udtalelse fra grundejerforeningen Herstedlund Etape 4 Udtalelse fra grundejerforeningen Herstedlund Etape 4
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsplan - status og projekter 2018 (bevilling)

Anledning

Sagen forelægges Miljø- og Byudvalget med henblik på at frigive 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen for Albertslund sparer liv og penge

Kommunen har en trafiksikkerhedsplan for at rede liv og spare penge. I Albertslund kommer 11 personer hvert år til skade i trafikken og det har været næsten et dødsfald om året. Det koster kommunen 600.000 kr. pr. uheld om året, altså i gennemsnit 6,6 mio. kr. pr. år.

9 ud af 10 uheld skyldes trafikanternes uhensigtsmæssige adfærd såsom hastighed, uopmærksomhed og alkoholpåvirkning.

 

Den aktuelle trafiksikkerhedsplan er fra 2015 og er fremkommet på baggrund af uheldsstatistik, hastighedsmålinger samt borgerinput om utryghed. Planen indeholder 30 større eller mindre projekter, der tilsammen skal fremme trafiksikkerheden i kommunen. Det vil sige nedbringe antallet af uheld, fremme oplevelsen af trygheden og få flere til at cykle. Projekterne er prioriteret i forhold til, om de sætter ind på uheld, hastighed eller fremmer tryghed. Se projektlisten i bilaget: "Projektliste". Hele trafiksikkerhedsplanen findes på kommunens hjemmeside. Planen indeholder en række prioriteringsområder som er listet med deres målsætninger i bilaget "Trafiksikkerhedstiltag i Albertslund kommune". 

Som det fremgår af bilaget er ulykkesbilledet gennemsnitligt set ikke blevet værre, og flere steder er der en svag positiv udvikling, bl.a. et svagt fald i antal uheld med unge, sprit og krydsuheld.

Det totale antal af personskader er dog ikke faldet. Hastighedsoverskridelserne er heller ikke faldet og alt i alt er der fortsat brug for indsatser både i form af fysiske tiltag og i form af kampagner, hvis målene for 2020 skal nås.

 

Trafiksikring af kryds betaler sig

Fra trafiksikkerhedsplanens ikrafttrædelse og til 2017 er to kryds ombygget: Albertslundvej/Nordmarks Allé samt på Læhegnet/Vallensbæk Torvevej. Det er endnu for tidligt at udtale sig om uheldstallene fra disse to kryds.

I 2013 blev krydset Roskildevej/Herstedvestervej/Vridsløsevej ombygget, og her kan man se at der siden ombygningen kun er registreret 2 uheld. I den foregående periode skete der på tre år i alt 27 uheld. Det kan altså ses på ulykkestallet når et kryds ombygges med henblik på at undgå ulykker.

 

Allerede planlagte projekter og tiltag i 2018

En række tiltag er allerede planlagt og budgetteret på 2018 budgettet. Fra trafiksikkerhedsplanen drejer det sig om krydsforlægningen Egelundsvej/Herstedvestervej.

 

Af øvrige projekter uden for trafiksikkerhedsplanen er der tale om:

 •  Anlæg af buslommer på Trippendalsvej
 • Tryghedsfremmende tiltag på Gadagervej/Holsbjergvej

 

Da trafikadfærd og særlig bevidstgørelse af unge trafikanter er centralt for at undgå uheld, er der planlagt en række kampagner på vejene samt fremme af færdselsundervisning i skolerne. Listen af disse tiltag fremgår af bilaget "Trafiksikkerhedstiltag i Albertslund Kommune".

 

Forslag til ny tiltag i 2018 rettet mod cykelfremme og hastighedsoverskridelser.

På baggrund af de stagnerende tal for uheld med lette trafikanter, fortsatte hastighedsoverskridelser og med sigte på kommunens cykelstrategis mål om at fremme cyklismen - foreslår forvaltningen, at der i 2018 sættes fokus på at forbedre forholdene på kommunens cykelstier samt at nedsætte hastigheden på udsatte strækninger. Dette kan opnås ved følgende aktiviteter:

 

 • Der gennemføres en inspektion af kommunens cykelstinet (projekt nr. 5 i trafiksikkerhedsplanen) og på baggrund heraf foretages tiltag som øger sikkerhed og tryghed på kommunens cykelstinet.
 • Der indkøbes 2 stk. mobile "Din fart"-visere, der blinker ved hastighedsoverskridelser. Fartvisere skal opsættes i par og kan flyttes rundt i kommunen til de strækninger, hvor vi har dokumenteret forhøjet hastighed samt til steder, hvor borgerne oplever gener på grund af høj fart.

Økonomi

På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 3 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag, 2 mio. kr. af disse er øremærket til trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej/Gadagervej. Derfor foreslås 1 mio. kr. anvendt til:

 • Inspektion af cykelstinettet og tiltag 800.000 kr.
 • Indkøb af 2 mobile fartvisere   200.000 kr.

I alt  1.000.000kr.

Lovgrundlag

 Vejloven nr 1520 af 27.12.2014 Kapitel 2 §8

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget tager status for mål i Trafiksikkerhedsplanen 2015-2020 til efterretning,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til inspektion af cykelstinettet og indkøb af 2 stk. mobile fartvisere og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsplan.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Projektliste Projektliste
2 Trafiksikkerhedstiltag i Albertslund Kommune Trafiksikkerhedstiltag i Albertslund Kommune
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
4 Trafiksikkerhedsplan - målsætninger og status 2017 Trafiksikkerhedsplan - målsætninger og status 2017
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Årsberetning 2017 og handlingsplan 2018 for kommunale ejendomme 2017 (Bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til om årsberetningen for 2017 og handlingsplanen for 2018 kan tages til efterretning samt om prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 kan godkendes. Desuden skal der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Årsrapporten har som sigte at give et samlet overblik over aktiviteterne på ejendomsområdet. Både årsberetning og handlingsplan er bygget om temaerne porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi og kommunikation, som udspringer af ejendomsstrategien. Derudover beskriver den de større anlægsarbejder, samarbejder og organiseringen på området. I det følgende trækkes planerne for 2018 frem.

 

Indenfor porteføljestyring skal der arbejdes med nye faciliteter til sociale tilbud, analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse, musikskolen i det nye gymnasium omfattende renovering eller nybyg af to klubber, ny hal ved stadion, flere plejeboliger - Etape 3 af plejecenter og sundhedshus samt nedrivning af Albo og Kongsholmcentret.

 

I forhold til de fysiske rammer skal der arbejdes med opgradering af de fysiske læringsmiljøer, istandsættelse af 7 boliger i stationstorvet 23, lys og akustik på Herstedlund Skole, etablering af toiletter ved forsamlingslokalet på Birkelundgård, udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner, flytning af Jobhuset til VA-huset, etablering af rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene, ombygning/flytning af tandregulering samt renovering af facader på Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus.

 

På miljø & energiområdet skal der arbejdes med tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperatur, formidling af resultater af læringslys på Herstedlund Skole og fase 2 i Digital Ceiling skal gennemføres.

 

Under kommunikation skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser, opgradering af bygningsdata i fagsystemer og forbedret kontrol af sociale klausuler.

 

Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 finansierer følgende større opgaver:

På daginstitutionsområdet er der afsat midler til udskiftning af facader i Storken pga. et påbud fra arbejdstilsynet, etablering af ruder i døre til toiletrum i daginstitutioner samt at reetablere legeredskaber på legepladsen i Roholmhaven afd. Snerlen

 

På skoleområdet er der afsat midler til kaldeanlæg og rottesikring på Egelundskolen. På Herstedvester Skole skal der etableres branddøre med ABDL i en klassefløj, brandinddækning/reetablering af etageadskillelse i bananfløjen, tagrender skal udskiftes og flugtvejstrapper på bananbygningerne skal repareres. På Herstedøster Skole skal facadeplader på 1. sal udskiftes. I Lærkelængen skal taget renoveres. På Albertslund Ungecenter 10-klassesporet skal der etableres nyt ABA-anlæg.

 

På idrætsområdet er der afsat midler til færdiggørelse af flisekant omkring bassinet i badesøen.

 

På kulturområdet er der afsat midler til lovliggørelse af mødding og sti samt griseindhegning på Toftegården samt etablering af nyt ABA-anlæg på Billedskolen/Lokalhistorisk samling.

 

På administrationsområdet er der afsat midler til etablering af mekanisk ventilation i større møderum hos hjemmeplejen og udbedring af rustskader i vaskehallen på Materialegården.

 

Til ældreboligerne i Humlehusene er der afsat midler til etablering af parkering til handicapscootere og istandsættelse af rehabiliteringsboliger i Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus, etablering af nyt ABA-anlæg og udendørsbelysning ved boligerne ved Herstedøster Sidevej.

 

Der er desuden afsat puljer til TAO-ordning (en ordning hvor Varmeværket installerer, finansierer og drifter fjernvarmeuniten) på kommunale ejendomme, rådgivning til udbud af håndværkerydelser, udskiftning af belysning på kommunale arealer i forbindelse med offentlig vej & stibelysningsprojekter, udskiftning af faldsand på legepladser, nye legepladsredskaber, opdatering af tegninger, levetidsforlængende arbejder på tagene, pulje til diverse skimmelsvampssager og pulje til vandstop på ældre vandrør.  

 

 

Økonomi

I 2018 udgør bygningsvedligeholdelsesrammen 20.212.000 kr. Der afsættes 16.700.000 kr. til drift, service og akut bygningsvedligeholdelse samt 1.600.000 kr. til nødvendige puljer. Herefter resterer der 1.912.000 kr. af bygningsvedligeholdelsesrammen, som sammen med anlægsrådighedsbeløbet på 8.300.000 kr. søges frigivet til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse i form af konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder og planlagte vedligeholdelsesarbejder.

 

Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse

16.700.000 kr.

Nødvendige puljer

1.600.000 kr.

Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder (Prioritet 1)

8.242.000 kr. 

Planlagte vedligeholdelsesarbejder (Prioritet 2)

 1.970.000 kr.

I alt

28.512.000 kr.

 

Herudover kan lånefinansieres 1,35 mio. kr. i forbindelse med projekt om renovering af taget på Lærkelængen.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at årsberetning for 2017 tages til efterretning,
 2. at handlingsplan for 2018 tages til efterretning,
 3. at prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 godkendes,
 4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11.562.000 kr. til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme og
 5. at udgiften finansieres af anlægsrådighedsbeløbet på 8.300.000 kr. afsat hertil, af 1.912.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsesrammen og af 1.350.000 kr. (renovering af tag på Lærkelængen) som lånefinansieres.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Årsrapport for Kommunale ejendomme 2017 _ 26012018 Årsrapport for Kommunale ejendomme 2017 _ 26012018
2 Bevillingsskema-rev.rev Bevillingsskema-rev.rev
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Udviklingsaftale med forkøbsret for etablering er private seniorboliger 3 steder i Albertslund

Anledning

Der skal træffes beslutning om indgåelse af en udviklingsaftale for seniorboligprojekter i Roholmparken (seniorbofællesskaber), på Hjørnegrunden og Stensmosegrunden.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen 2018 et det anført at: ”For at imødekomme behovet for seniorboliger – almene, bofællesskaber og private – forelægges i 1. kvartal af 2018 mødesag med forslag til konkret lokalisering af seniorboliger. Der skal etableres ejerseniorboliger, almene seniorboliger og seniorbofællesskaber. Udgangspunkt er lokalisering i alle dele af byen. Forvaltningen er aktivt opsøgende i forhold til boligorganisationer og investorer med henblik på, at sikre at der bygges seniorboliger. Det igangværende arbejde med at etablere 2x25 seniorbofællesskaber i Roholmparken fortsættes. Såfremt der er plads på grunden er parterne enige om, at den resterende plads udbydes til private seniorboliger. Der afsættes 250.000 kr. til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter.”

Forvaltningen har derfor afholdt møder med potentielle udviklere og investorer.

Blandt dem har Propreco henvendt sig med forslag om indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret for etablering af seniorboliger i Albertslund.

Aftalen omhandler etablering af seniorboliger på Hjørnegrunden og Stensmosegrunden og et seniorbofællesskab med ca. 50 boliger i Roholmparken. For så vidt angår bofællesskab i Roholmparken er det hensigtsmæssigt for udviklingen af det samlede område, at processerne for det private projekt følger projektet med Realdania og de almene boliger. Der henvises i øvrigt til debatoplæg vedrørende Roholmparken.

Propreco ønsker at anvende Albertslund som pilotkommune for udvikling af koncept for senioregnede boliger, der kan bredes ud til resten af landet.

 

Udviklingsaftalen

For at sikre Albertslund Kommunes rettigheder til dispositionsforslag, modtager Propreco honorar svarende til 500.0000 kr. ved afslutning af fase 1. I aftalens fase 2 udarbejdes skitseprojektet, som skal anvendes til brug for fastsættelse af mindstepris og for udvikling af alle tre projekter. Ved indgåelse af en udviklingsaftale, tilsiger lovgivningen, at der skal være balance i forholdet mellem værdien af forkøbsretten og de udviklingsomkostninger, der er forbundet med aftalen. Vurderingen er, at denne aftale lever op til dette forhold. Se bilag for en overordnet beskrivelse af udviklingsaftaler.

Proprecos ejerskab og investorer har pr. 1. januar 2018 allokeret et betydeligt beløb til at konceptudvikle boligprojektet Fællesheden, hvor seniorers boform gentænkes, således at der kan tilbydes tidsvarende, betalelige seniorboliger og seniorbofællesskaber i alle landets kommuner. Propreco anfører, at Albertslund er valgt som opstartskommune på baggrund af Albertslunds visionære tilgang til og fokusering på, at finde et passende boligkoncept som tilbud til kommunens mange fremtidige seniormedborgere. 

Forlag til lokalplaner forventes at kunne sendes i høring i efteråret 2018. Forvaltningen vurderer, at indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret er Albertslunds bedste mulighed for at:

- Få opført senioregnede boliger, der kan starte en senior/junior rokade i byens boliger.

- Få realiseret et seniorbyggeri på de tre grunde.

- Få en rimelig pris for grundene.

- Få gennemført et udviklingsprojekt for seniorboliger til en lav pris.

 Af hensyn til fortrolighed omkring kontraktslige forhold er bilag 2, 3 og 4 fortrolige.

 

Supplerende sagsfremstilling

Området for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 23. febaruar 2018

MBU efterspurgte på deres møde den 13. februar 2018 fakta om virksomheden.

 

Der er tre selskaber med navnet Propreco: Propreco A/S, Propreco Development ApS og Propreco Management ApS. 

Koncernens reelle ejer er holdingselskabet Filcon Holding, der er ejet af Jeannine Rosenkilde-Gram. 

Propreco A/S er ejet 100% af Filcon Holding.

Propreco Mangement er ejet 50% af Hindsgavl Nørding Holding ApS og  50 % af Propreco A/S

 

Hindsgavl Nørding Holding A/S er ejet af Steen Hindsgavl Hansens familie. 

 

Propreco Development ApS er ejet af Propreco Managemt. 

 

Steen Hindsgavl Hansen er tegningsberretiget direktør i Propreco Develoment og Propreco Mangagement. 

 

David Ernst-Sunne er tegningsberretiget direktør i Propreco A/S. 

I koncernen findes andre datterselskaber, der rummer de konkrete projekter, som Propreco arbejder med, og der påtænkes ligeledes oprettelse af et nyt datterselskab, Fællesheden ApS, som skal rumme projekteringen og den efterfølgende drift af projekterne i Albertslund. Fællesheden ApS vil være 100 % ejet af Propreco Development ApS. 

Det er normal kotume at oprette selvstændige selskaber til større projekter - dels for at minimere risici og dels fordi investorkredsen er forskellig fra projekt til projekt

Økonomi

Der betales honorar på kr. 500.000 ved godkendte dispositionsforslag og afslutning af fase 1. Dette sikrer Albertslund Kommune rettighed til dispositionsforslagene. Udgifterne finansieres indenfor driftsbevillingen til udbud og salg af grunde. .

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der indgås Udviklingsaftale med forkøbsret med Propreco for udvikling af 3 seniorboligprojekter i Albertslund - udgift 500.000 kr. i honorar
 2. at projektet finansieres indenfor driftsbevillingen til udbud og salg af grunde, idet det forudsættes at det ikke-forbrugte beløb på bevillingen i 2017 på ca. 769.000 kr. overføres til 2018
 3. at lokalplanarbejdet for projekterne i Roholmparken og på Hjørnegrunde og Stensmosegrunden igangsættes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes notat med fakta om virksomheden til den videre behandling.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen 

 

4 stemte for, Leif Pedersen (F) Lars Gravgard Hansen (C) Steen Christiansen og Paw Østergaard Jensen (A)

3 tog forbehold, Hediye Temiz (B) Danni Olsen (O) Kenni Flink (Å)

2 stemte imod, Brian Palmund (V) Helge Bo Jensen (Ø)

 

Sagen oversendes til KB.

Bilag

1 Notat vedrørende seniorboliger og udviklingsaftale med forkøbsret v 5 Notat vedrørende seniorboliger og udviklingsaftale med forkøbsret v 5
2 Proprecos præsentation med grund Proprecos præsentation med grund
Tilbage til toppen

19. 17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af købsaftale

Anledning

Kommunen har behov for flere plejeboliger, og derfor opføres Albertshøj etape 3. Plejeboligerne opføres af ejeren af Albertslund Centrum i forbindelse med opførelsen af nye butikker, dér hvor SuperBest/Menu lå. Der er nu forhandlet en købsaftale hjem med TK Development A/S, som repræsenterer centerejeren, Købsaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2017 Værdi- og Funktionsprogrammet og skema A og gav forvaltningen mandat til at forhandle en købsaftale hjem.

 

Købsaftalen

Købsaftalen er en aftale mellem kommunen og TK Development A/S, som repræsenterer centerejeren.

 

Købsaftalen er kort fortalt et dokument, hvori det aftales, hvordan en totalentreprise skal gennemføres, og hvordan ansvaret for opførelsen af den kommunale del af etape 3 overleveres til TK Development. Dette gøres med udgangspunkt i den delegerede bygherremodel, som er udarbejdet af kommunens bygherrerådgivere Kuben Management A/S.

Det økonomiske og juridiske med mageskifte, grundkøbssum og deponering af denne er aftalt. Der er aftalt mageskifte, idet kommunen overtager de dele af centerejerens grund, som skal bruges til vejareal og til torv samt forbindelser mellem torvet og parkeringspladsen. Ligeledes er brugsretter af grundarealet aftalt.

 

Købsaftalen blev med bilag præsenteret i udkast den 12. december 2017 og er blevet videreforhandlet med TK Development A/S. Og de er blevet gennemgået og kvalitetssikret for indhold og for juridiske og økonomiske forhold af forvaltningen og af Kuben Management A/S 

Købsaftalen vedlægges mødesagen med bilag i henhold til bilagslisten..

 

Stand still periode

Inden købsaftalen kan indgås og underskrives, er der, som en del af udbudsreglerne, en såkaldt stand still periode på 10 kalenderdage, Dette omfatter en offentliggørelse af, at kommunen ønsker at opføre byggeri på anden mands grund med grundejeren som delegeret bygherre. Såfremt der klages i perioden, medfører det en pause i processen.

Senere i forløbet skal der også komme en stand still periode i forbindelse med indgåelsen at totalentreprisekontrakten.

 

Værdi- og Funktionsprogrammet og skema A

Værdi- og Funktionsprogrammet beskriver kommunens ønsker til plejeboligerne, så de er demensegnede og iøvrigt svarer til kommunens ønsker.

Skema A er en indrapportering til staten med angivelse af arealbehov med mere.

Begge dokumenter er en del af købsaftalen.

 

Den videre proces

TK udarbejder dispositionsforslag og udbudsmateriale, der skal danne grundlag for tilbudsgivernes tilbud. Dispositionsforslaget og udbudsmaterialet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derefter følger flere faser i projekteringen og tilbudsgivningen. I flere af disse deltager forvaltningen med kommunens rådgivere for at sikre kvaliteten følges, og dette er beskrevet i procesplanen.

Der er følgende processer med deltagelse af forvaltningen. Endvidere angives det, hvornår der fremlægges til politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

 

 • Valg af totalentreprenørteams, som skal give tilbud på byggeriet.
 • Valg af tilbudsgiver:
 • Forhandling.
 • Valg af vinder og konkretiseringsfase.
 • Udarbejdelse af skema B til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Skema B er en indrapportering af byggeudgifterne for almene boliger, og den foretages, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeudgifterne, f.eks. i form af en totalentreprisekontrakt.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 1. marts 2018

 

Der er vedlagt et revideret bilag 6, skitse over brugsret og revideret bilag 5 vedr. arealoverførsel mageskifte

 

Økonomi

Kommunen skal først påbegynde betaling af byggeriet, når skema B er godkendt, og når TK Development A/S i løbet af 2019 starter med at bygge kommunens plejeboliger ovenpå TK´s butikker. Der bliver betalt i rater efter stadevurdering, som foretages af kommunens rådgivere. Kommunen skal i 2018 deponere grundkøbesum 17.197.000 kr. inkl. moms, som finansieres af låntagning i Kommunekredit. Kommunekredit kontaktes med henblik på at etablere byggekredit på baggrund af skema A, når købsaftale er godkendt af KB.

 

Anlægsudgiften på 87.431.000 kr. inkl. moms er behandlet i forbindelse med skema A. Den kommunale finansiering udgøres af grundkapitalen på 10%, som er 9.860.000 kr. inkl. moms, der ikke kan afløftes. Servicearealerne andrager 16.312.000 kr. inkl. moms, der kan afløftes.

 

Når skema C er godkendt, modtager kommunen servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2.040.000 kr.

 

Der er nedsat en driftsøkonomigruppe. Den skal i løbet af 2018 opgøre driften til brug for budget 2020, som i sin helhed skal være færdigt fra forvaltningen i marts 2019. En af opgaverne er også at budgettere inventaret.

 

Der er tale om et effektivt byggeri. Dette skyldes, at plejeboligerne opføres ovenpå en base af butikkerne; dvs. en underbygning, der er prisbillig. En anden årsag er, at der bygges i højden; etagebyggeri er billigere end lavt byggeri på terræn.

 

Kommunikation

Bilag 3, 5 og 12 er lukkede, da de indeholder oplysninger om fortrolige købsvilkår samt økonomi, som kan have en forringet udbudssituation for kommunen, såfremt de offentliggøres.  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at købsaftalen godkendes og
 2. at TK Development A/S udarbejder dispositionsforslag og udbudsmateriale.

Historik

§17.4 Plejeboliger den 28. februar 2018

Sagen blev oversendt til Kommunalbestyrelsen

Leif Pedersen (F) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke i mødet

 

 

Beslutning

Bormesteren foreslog tilføjelse af et 3. at, "at muligheden undersøges om man kan skyde endnu en etage ind med 12 plejeboliger"

 

Steen Christiansen (A) Paw Østergaard Jensen (A) Lars Gravgaard Hansen (C) Leif Pedersen (F) tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) Helge Bo Jensen (Ø) Brian Palmund (V) Kenn Flink (Å) tog forbehold

 

Hediye Temiz (B) kunne ikke tiltræde

 

Sagen oversendes til KB

Bilag

1 Kopi af Proces og tidsplan - revideret 23.01.2018 Kopi af Proces og tidsplan - revideret 23.01.2018
2 Notat om købsaftalens bilag Notat om købsaftalens bilag
3 Bilagsliste til købsaftale af 07.02.2018 Bilagsliste til købsaftale af 07.02.2018
4 1 Bilag 1 Strateginotat vedr. entrepriseform og udbud.pdf 1 Bilag 1 Strateginotat vedr. entrepriseform og udbud.pdf
5 3 Bilag 3 - Totalentreprisekontrakt endelig 06.02.18.pdf 3 Bilag 3 - Totalentreprisekontrakt endelig 06.02.18.pdf
6 03a Bilag 5 - Sociale klausuler og proces rev. 1.02.2018.pdf 03a Bilag 5 - Sociale klausuler og proces rev. 1.02.2018.pdf
7 5 Bilag 5 - Skitse over mageskifte.pdf 5 Bilag 5 - Skitse over mageskifte.pdf
8 7 Bilag 7 - Paradigme til ejerforeningsvedtægter.pdf 7 Bilag 7 - Paradigme til ejerforeningsvedtægter.pdf
9 09 Bilag 9 - Offentlig ejendmsvurdering.pdf 09 Bilag 9 - Offentlig ejendmsvurdering.pdf
10 10 Bilag 10 - Tingbogsattest.pdf 10 Bilag 10 - Tingbogsattest.pdf
11 11 Bilag 11 Projekttidsplan 11 Bilag 11 Projekttidsplan
12 5 Bilag 5 Skitse over mageskifte 2 5 Bilag 5 Skitse over mageskifte 2
13 Kommentarer fra Handicaprådet Kommentarer fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

20. 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsprogram

Anledning

Udvalget for 17.4 Midtby drøftede i september 2017 et oplæg til et rammepapir for udviklingen af byområdet ved S-stationen. Med baggrund i de udviklingsprojekter, der er på vej, der betyder, at området vil blive udbygget med et stort antal nye boliger, butikker og nye funktioner.

 

Forvaltningen blev bedt om at udvide rammepapiret, så det omfatter Albertslund Centrum og de centernære arealer, både arealerne syd for og nord for jernbanen herunder fængslet. Rammepapiret skal fungere som et koncept for hvordan byområdet skal udvikles og indeholde en række kvalitetsprincipper.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et kvalitetsprogram for det centernære Albertslund. Det beskriver hvordan kommunen kan arbejde med udviklingen af det centernære Albertslund, så vi sikrer os, at udviklingen bygger på de mange kvaliteter området har i dag og, at der føjes de rigtige kvaliteter til.

 

Målet med en udvikling af det centernære Albertslund er en by, der erlevende og varieret, grøn og tryg, fælles og brugbar for alle. Det er en by, der er bundet sammen, en oplevelse at bevæge sig gennem, med nye og anderledes forbindelser.

 

De projekter, der vil medføre en udbygning af området i nær fremtid er Citycons udviklingsplan for Albertslund Centrum, Next med nyt gymnasium på Kongsholmgrunden, Albogrunden der udbydes til boliger, Coop der udvikler areal til boliger og lokalplanen for Kanalgaden 3, der er igangsat.

 

Kvalitetsprogrammet skal bruges til dialog. Internt i kommunen, med borgerne og med dem, der gerne vil udvikle og investere i Albertslund. Det skal bruges til at drøfte hvad det er, der gør en tættere by god at bo og arbejde i. Og hvilke aktiviteter der så skal sættes i gang.

 

Kvalitetsprogrammet er bygget op, så det med mange billeder viser, hvordan det centernære Albertslund ser ud og giver et billede af hvordan det er at være i byen og hvordan den kan bruges. Billeder fra andre byer er brugt til at illustrere de enkelte emner med. Og visualiseringer fra idéforslagene til en udvikling af Vridsløselille Statsfængsel er brugt som inspiration til hvordan ny og omdannet by kan se ud.

Kvalitetsprogrammets Del 1 introducerer emner inden for by, byrum, trafik og forbindelser. Det der gør en by varieret – højder, materialer og facadeudtryk. De ting der gør byrum trygge og oplevelsesrige – lys, begrønning og gode mødesteder. Det der gør en by åben og forbundet – Veje, stier og broer. 

Temaerne beskriver nogle konkrete steder, hvor det bliver aktuelt at arbejde med trafikløsninger, byrum og forbindelser.

Del 2 er det aktuelle billede af hvor udviklingsprojekterne er lige nu. Kanalen som næsten færdig er et fint og fornyet byrum. Albertslund Centrum hvor Citycon er på vej med en mere detaljeret plan og sidste etape af Albertshøj nu opføres. Det nye gymnasium, der bliver en markant bygning på Kongsholmgrunden ved siden af det nye Kongsholmcenter (Gate 21). Og fængselsgrunden, hvor Freja Ejendomme ligesom kommunen afventer en afklaring, men som alligevel har fået lavet fire spændende idéforslag.

Det er alle sammen projekter, hvor betragtninger og greb fra kvalitetsprogrammet er i spil. Og projekter, der spiller op til og sammen med den karakter og det byliv, som det centernære Albertslund rummer i dag.

Kvalitetsprogrammet skal også sikre, at udviklingstrækket bliver drøftet løbende. Så byrum og trafik tilpasses nye behov. Selv om det for eksempel er uvist, hvornår udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel kan begynde, er det alligevel vigtigt allerede nu at arbejde med planer for koblingen til Hedemarken, der er på vej med deres Helhedsplan. Med bedre forbindelser over Roskildevej og jernbane. 

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at kvalitetsprogrammet for en udvikling af det centernære Albertslund godkendes.

Historik

Byudvikling den 26. februar 2018:

Tiltrådte indstillingen som afsæt for den videre byudvikling.

 

Leif Pedersen (F), Allan Høyer (O) og Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen. 

Bilag

1 Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund Kvalitetsprogram - Udvikling af det centernære Albertslund
Tilbage til toppen

21. ØU/KB - Salg af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11

Anledning

Det skal besluttes, om ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 skal sælges ved offentligt udbud.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 er det anført, at det tidligere kulturhus (Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11) søges solgt til erhvervsformål, og at der skal udarbejdes et forslag til strategi for den nordlige del af Roskildevej, der bl.a. skal forholde sig til infrastruktursammenhængen mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløselille Statsfængsel.

 

På møde den 14. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte salget af ejendommene Roskildevej 82-84, Roskildevej 90-92 og Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 til blandet bolig- og erhvervsformål. På samme møde blev det besluttet, at salget af Holsbjergvej 13B skulle afvente en afklaring af den fremtidige anvendelse som led i en samlet udviklingsplan for Vridsløselille Statsfængsel.

 

Salg af ejendommene Roskildevej 82-84 og Roskildevej 90-92

Salget af ejendommene beliggende Roskildevej 82-84 og Roskildevej 90-92 har været i udbud fra den 2. november 2017 til den 10. januar 2018.

 

Ejendommen Roskildevej 90-92 blev udbudt til boliger og forvaltningen modtog tre tilbud med projekter for opførelse af boliger. Forvaltningen indstillede til et projekt med fire rækkehuse.

 

Ejendommen Roskildevej 82-84 blev udbudt til rækkehuse eller etagebebyggelse til bolig med mulighed for liberalt erhverv i stuen. Forvaltningen modtog ét betinget bud på ejendommen, som ikke overholdt udbudsbetingelserne, hvorfor det blev indstillet at forkaste det.

 

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 - eksisterende forhold

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 består af 3 matrikler, matr. nr. 16b, 16c og 16d Herstedvester By, Herstedvester med et samlet grundareal på 2.081 m2. Matr. nr. 16b og 16c henligger grønne og ubebyggede, mens der på matr. nr. 16d er opført en blandet beboelses- og erhvervsejendom, der på grund af vandskade, nu er vurderet som kondemneringsmoden. Ejendommen er nabo til Europcar.

 

Arealerne blev i 2015 opkøbt af Albertslund Kommune som et led i en strategi om forskønnelse og begrønning af Roskildevej.

 

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål, og omfattet af lokalplan nr. 3.6 delområde II med anvendelsen offentlige formål som fritids- og naturformål, park, regnvandsbassin og lignende rekreative formål. Området skal friholdes for bebyggelse. For at fastholde et åbent, grønt præg mod Roskildevej er der fastsat en byggelinje mod Roskildevej på 9,5 meter.

 

To scenarier

Nedenfor har Forvaltningen opstillet 2 scenarier for ejendommen. Uanset valg af scenarie, anbefaler forvaltningen nedrivning af bygningen på grunden. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en sag vedrørende nedrivning, og at nedrivningen finansieres af indtægten fra salget af Roskildevej 90/92.

 

Scenarie 1 - ejendommen sælges ved offentligt udbud

Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 kan sælges ved offentligt udbud. Advodan Advokater har for Albertslund Kommune udarbejdet udkast til udbudsmateriale samt udkast til købsaftale. På baggrund af udbudsmaterialet har EDC for Albertslund Kommune udarbejdet en vurderingsrapport for ejendommen. Alle tre dokumenter er vedlagt som bilag.

 

De indkomne tilbud vil blive vurderet efter pris og kvalitet ud fra følgende ikke prioriterede kriterier:

 • Arkitektur, herunder valg af materialer m.m.
 • Udnyttelse af grunden, herunder sammenhæng med omgivelserne

 

Udbuddet af Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 vil blive annonceret umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af udbudsmaterialet.

 

Når der foreligger en underskrevet og godkendt købskontrakt, vil forvaltningen fremlægge sag til politisk godkendelse om igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for området.

   

Scenarie 2 - ejendommen indgår i en samlet udviklingsplan for Fængselsgrunden

Kortet i bilag 10 viser, at der er meget lille afstand mellem Holsbjergvej 13B og Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11. Det er derfor ikke entydigt hvilket areal, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes ved etablering af en overgang mellem Albertslund Centrum og Fængselsgrunden. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at begge grunde afventer afklaring på udvikling af Fængselsgrunden og dermed kan indgå i en samlet udviklingsplan, der kan skabe den ønskede sammenhæng og infrastruktur mellem syd og nord.

 

Forvaltningens anbefaling

Udbuddet af Roskildevej 90-92 viste, at der tilsyneladende ikke er interesse for at etablere erhverv på ejendommene på Roskildevej. Forvaltningen vurderer derfor, at det er tvivlsomt, om der vil være interesse for at byde på ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11. Forvaltningen anbefaler derfor, at et eventuelt udbud af ejendommen afventer udviklingsplanen for Fængselsgrunden.

Økonomi

I bilag 6 og 7 er vist økonomiske scenarier for Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11

Kommunikation

Af hensyn til udbudsreglerne er udkast til købsaftale, vurderingsrapport og notat om udbudsvilkår fortrolige dokumenter ind til annonceringstidspunktet.

 

Udbudsvilkår og udkast til købsaftale vil være offentligt tilgængelige dokumenter ved annoncering af udbuddet. Vurderingsrapporten er et internt dokument for kommunen til at vurdere, om de indkomne købstilbud svarer til markedsprisen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 1. at beslutningen om salg af ejendommen Roskildevej 122-124/Holsbjergvej 11 afventer udviklingsplan for Fængelsgrunden.

Beslutning

Sagen blev udsat til ØU i april.

 

 

 

 

Bilag

1 1) Kortbilag 1) Kortbilag
Tilbage til toppen

22. ØU/KB - Etablering af seniorboliger på Klub Svanens grund

Anledning

BO-VEST har fremsendt en ansøgning om etablering af seniorbofællesskab på klub Svanens grund, som ejes af BO-VEST. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om der skal optages forhandlinger om dette med BO-VEST.

Sagsfremstilling

BO-VEST ønsker at opføre et antal almene familieboliger etableret som et eller to seniorbofællesskaber med udlejning efter særlige regler til seniorer med en alder på 55 år eller derover. Boligerne ønskes opført på den grund, hvor klub Svanen ligger i dag. BO-VEST har derfor indsendt en ansøgning til kommunen, som indeholder forslag til seniorbofællesskaber.

 

I ansøgningen vurderer BO-VEST, at det vil være muligt at have boligerne klar til indflytning primo 2020. Forvaltningen ønsker at gå i dialog med BO-VEST med henblik på at få tidsplanerne for opførelse af nye klubbygninger og seniorboligerne til at passe, så evt. genhusning af Svanen minimeres.

 

Forvaltningen har endnu ikke haft mulighed for at vurdere ansøgningen, herunder de økonomiske og planmæssige forhold. Af hensyn til fremdriften af projektet, indstiller forvaltningen derfor, at der optages forhandlinger med BO-VEST om anvendelse af grunden, herunder de økonomiske forhold.

 

Boligerne tænkes som nævnt opført på den grund, hvor Klub Svanen ligger i dag. Grunden ejes af BO-VEST, og Albertslund Kommune er lejer. Hvis seniorbofællesskabet etableres vil det medføre, at klub Svanen fremover skal placeres et andet sted i kommunen. Meget tæt ved klub Svanen ligger en kommunalt ejet grund, hvor den tidligere Børnehaven Spætten lå. Forvaltningen ønsker at undersøge, om denne grund kan bruges som muligt alternativ til placering af den fremtidige klub Svanen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der optages forhandlinger med BO-VEST om anvendelse af grunden herunder de økonomiske forhold
 2. at grunden hvor Spætten lå undersøges som muligt alternativ til placering af Klub Svanen.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen. 

 

 

Bilag

1 Ansøgning om principgodkendelse af byggeri af seniorbofællesskaber Ansøgning om principgodkendelse af byggeri af seniorbofællesskaber
Tilbage til toppen

23. ØU/KB - Regnvandsbassin - matrikel nr. 56a og 58 Herstedvester By, Herstedvester

Anledning

Aftale om fordeling af købesum for matriklerne 56a og 58 Herstedvester By (Læhegnet) mellem Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

Sagsfremstilling

 I fortsættelse af afslutningen af salget af Albertslund Kommunes regnvandsbassiner udestår matriklerne 56a og 58 Herstedvester By (Læhegnet 23), der ejes både af Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

Glostrup Kommune har udarbejdet aftaleudkast vedrørende matriklerne 56a og 58 Herstedvester By, hvoraf fremgår, at HOFOR Spildevand A/S afholder alle udgifter i forbindelse med handlen og forestår skødeberigtigelsen. Glostrup Kommune tiltræder salget fra Albertslund Kommune til HOFOR Spildevand A/S i tingbogen.

På grund af en efterregulering er købesummen justeret opad til i alt 2.622.000 kr. for hele ejendommen, matriklerne 56a og 58 Herstedvester By.  Såfremt det efterfølgende viser sig at være behov for yderligere efterreguleringer af købesummen forpligtes Albertslund Kommune til at betale halvdelen af denne eventuelle opregulering til Glostrup Kommune.

Af aftalen fremgår det, at Albertslund Kommune senest 14 dage efter købesummens modtagelse for matriklerne 56a og 58 Herstedvester By betaler Glostrup Kommune 1.311.000 kr.

Forvaltningen skal anbefale Kommunalbestyrelsen at tiltræde Glostrup Kommunes aftaleudkast.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at aftalen godkendes,
 2. at Albertslund Kommune betaler 1.311.000 kr. for matriklerne 56a og 58 Herstedvester By til Glostrup Kommune,
 3. at Albertslund Kommune ved eventuelle efterreguleringer af købesummen opad, betaler halvdelen heraf til Glostrup Kommune.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Doknr15745-18_v1_Aftale.PDF Doknr15745-18_v1_Aftale.PDF
Tilbage til toppen

24. ØU/KB - Integrationsrådets rapport

Anledning

Integrationsrådet udarbejder hvert år en rapport, som sendes til kommentering i de berørte afdelinger og til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets rapport for arbejdet i 2017 er afleveret til Kommunalbestyrelsen i december og diskuteret på fællesmøde mellem Kommunalbestyrelsen og Integrationsrådet den 9. januar 2018. På fællesmødet var der fagligt indlæg om projektet Tegn på sprog, der også er omtalt i rapporten. Projektet arbejder med børns sproglige bevidsthed i forhold til alle de sprog, de har kendskab til.

 

Integrationsrådets anbefalinger blev diskuteret i grupper inddelt efter alder: førskole/indskoling, unge og voksne. De fleste anbefalinger fokuserer på sprogindlæring. Gruppediskussionen tilsluttede sig, at der skal være generelt fokus på sprogindlæring i daginstitutionerne og i hele skoleforløbet. Dialogen mellem forældre og børn er vigtig for alle børn for at udvikle deres sproglige bevidsthed. For voksne blev muligheden for at understøtte medarbejderes danskundervisning som arbejdsgiver omtalt. Det kunne f.eks. være relevant i hjemmeplejen.

 

Forvaltningens kommentarer:

På dagtilbudsområdet er der igangsat en styrket sprogindsats. Den omhandler opkvalificering af personalets kompetencer og viden bl.a. om børn med flere sprog. For 2018 er der desuden et særligt fokus på samarbejde med forældre omkring børns sprogudvikling, de erfaringer der fremhæves i integrationsrådets rapport vil bl.a. indgå i overvejelser omkring mere konkrete indsatser og samarbejder. Indsatserne er en del af arbejdet med Udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-22.

 

På skoleområdet er mange af anbefalingerne allerede indarbejdet i Skolestrategien. Den Kriminalpræventive Enhed gør opmærksom på, at de er projektleder for Genoprettende Praksisser, som er ved at blive implementeret på alle skoler. Desuden er der bredt samarbejde med boligselskaberne omkring bydelene og ungegrupper, bl.a. omkring fædrenetværket Baba.

 

På sundhedsområdet oplyses det at at en stor del af sundhedsformidlernes arbejde fortsat udspringer fra Sundhedshuset. De tre sundhedsformidlere i Albertslund Kommune er selv meget aktivt opsøgende i forhold til, hvor de kan sætte aktiviteter i gang. Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder med at systematisere sundhedsformidlernes arbejde således, at der løbende er overblik over, hvilke målgrupper Sundhedsformidlerne når, samt hvilke der skal gøres en ekstra indsats for.

 

I forhold til Integrationsrådets anbefalinger, om at det sundhedsfaglige personale på Plejeboligområdet skal uddannes til at kunne tage imod beboere af anden etnisk herkomst end dansk, er  det sundhedsfaglige personale er uddannet til at tage sig af borgere med afsæt i individuelle behov, vaner og ressourcer, herunder også etnisk herkomst. Endvidere har en stor andel af det sundhedsfaglige personale anden etnisk herkomst end dansk, hvorfor der potentielt kan opstå peer-to-peer fordele på et tidspunkt, når Plejeboligområdet får beboere af anden etnisk herkomst end dansk.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager rapporten til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Rapport 2017 Rapport 2017
2 Rapport 2017, bilagssamling Rapport 2017, bilagssamling
Tilbage til toppen

25. ØU/KB - Behandling af Indkøbspolitik 2018-2020

Anledning

Den nuværende indkøbspolitik er udløbet med udgangen af 2017. Derfor er der udarbejdet et oplæg til en ny indkøbspolitik for 2018-2020.

Sagsfremstilling

Oplægget til indkøbspolitik 2018 - 2020 fortsætter samme linje som den gældende indkøbspolitik med 5 bærende principper, som omfatter miljø og bæredygtighed, innovation, det sociale ansvar og fair konkurrence og et effektivitetsspor. De bærende principper er konkretiseret i 6 indsatsområder, hvor tre af dem understreger Albertslund Kommune som en bevidst forbruger:

 

1. Bæredygtige indkøb

2. Innovative indkøb og samskabelse

3. Socialt ansvar

 

De tre øvrige indsatsområder fokuserer på professionalisering af indkøb og effektivitet:

 

4. Effektive indkøb

5. Totaløkonomiske indkøb

6. Fælles om indkøb

 

Oplægget er udarbejdet i overensstemmelse med den retning for udvikling af indkøbsområdet, der er udstukket med Aftale om kommunernes økonomi 2018, den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 og Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Derfor indeholder politikken for eksempel:

 

 • et konkret mål for compliance på 80% på alle organisationsniveauer. Ved compliance forstås køb af de rigtige produkter inden for rammen af det aftaledækkede sortiment. For mange institutioner i Albertslund Kommune er det et ambitiøst mål, som skal ses i sammenhæng med Chefforums beslutning om at behandle ledelsesinformation om indkøb, for at kunne samle op i afdelingerne, og at Udbud & Indkøb systematisk går i faktabaseret dialog med institutionerne om deres indkøb.
 • mål om at søge et øget samarbejde i blandet andet i VIF (Vestegnens indkøbsforum) og SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) og at styrke forpligtende indkøb med andre offentlige organisationer.

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 1. marts 2018

 

Der er vedlagt en opdateret indkøbspolitik jf. bemærkninger fra ØU den 30.01.18.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

 1. at Indkøbspolitik 2018 - 2020 godkendes i Kommunalbestyrelsen

Historik

 Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 25:

Sagen blev udsat til ØU-møde i marts med henblik på gennemskrivning af politikken jf. bemærkninger.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der i afsnit om "Bæredygtige indkøb", ændres i 4. dot fra "vi forventer" til "vi kræver" og der i 5. dot sættes punktum efter mikroplast, således at sætningen lyder "Vi stiller krav om, at leverandører som minimum tilbyder alternative varer, som ikke indeholder mikroplast."

 

Danni Olsen (O) Lars Gravgaard Hansen (C) Brian Palmund (V) tog forbehold

 

 

Bilag

1 Indkøbspolitik_med_rettelser Indkøbspolitik_med_rettelser
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Økonomisk politik 2018-2021

Anledning

Den nuværende økonomiske politik udløb med udgangen af sidste valgperiode, og den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelses med en ny valgperiode. Derfor er der udarbejdet et oplæg til Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2018-2021. I tillæg til oplæg til Økonomisk politik er der udarbejdet et notat, der beskriver de mere tekniske overvejelser bag oplægget.

Sagsfremstilling

Oplæg til økonomisk politik er udarbejdet ud fra Albertslund Kommunes økonomiske situation, hvor der også i årene fremover er brug for stram økonomisk styring for at kunne finansiere velfærden og udviklingen af byen. Politikken skal også imødekomme den kommende reform af udligningsordningen, som giver en usikkerhed om det økonomiske grundlag i Albertlsund, og forholder sig til de statsligt fastsatte lofter for serviceudgifter og anlæg samt for sanktioner ved overskridelse af servicerammen.

 

Politikken skriver sig også sig ind i den politiske vision og skal understøtte en økonomisk robusthed, der giver mulighed for at agere helhedsorienteret og langsigtet. Der skal være økonomisk råderum til den ændrede befolkningssammensætning med en stigende ældrebefolkning, samtidig med at børn og unge i Albertslund Kommune oplever et stærkt institutionsliv og uddannelsestilbud samt muligheder for et rigt fritidsliv. På et kortere sigte udvikles byen blandt andet med opførelsen af hal 3 på Stadion, Albertshøjs etape 3, samt renovering af eksisterende boligområder og etablering af et nyt boligområde på Hyldagergrunden. På lidt længere sigte udvikles byen for eksempel med en øget sammenhæng i Midtbyen med inddragelse af fængselsgrunden og udviklingen i forbindelse med Ringbyen.

 

Oplægget til økonomisk politik indeholder 5 mål, som sikrer fundamentet for den økonomisk styring:

 

1. Positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr. i budgetperioden, og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år.

Nuværende mål: Positiv driftsbalance mellem 30 og 40 mio. kr. i 2017, 40 og 50 mio. kr. i 2018 og mellem 60 og 90 mio. kr. fra 2019.

2. Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 60 mio. kr. i hele budgetperioden.

Nuværende mål: Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår.

3. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Det samme mål i politikken for 2014-2017.

4. Gælden per indbygger skal forblive under 20.000 kr.

Det samme mål i politikken for 2014-2017.

5. Der skal årligt findes effektiviseringer for mindst 1,0 procent af den styrbar drift. Heraf er mindst 0,5 procent temaeffektiviseringer og 0,5 procent hverdagseffektiviseringer. Besparelser gennem effektiviseringer er defineret ved, at serviceniveauet fastholdes, men at servicen leveres på en anden måde.

 

Er et nyt mål, der tager udgangspunkt i den effektiviseringsopgave, som pålægges Albertslund og de øvrige kommuner, der blandt andet selv skal finansiere den demografiske udvikling. Målet løser ikke hele besparelsesbehovet, men bidrager til besparelsen, og bidrager til ledernes og arbejdspladsernes økonomiske ansvar for, at arbejdet og organiseringen tilrettelægges, så pengene anvendes bedst muligt til gavn for borgerne og byens udvikling.

 

 

Flere af målene er formuleret med incitamenter til en flerårig budgetlægning og -styring for at understøtte robusthed i de kommende år, hvor der forventes en faldende likviditet. Dette gælder særligt mål 1, 2 og 4.

 

Opfølgning på overholdelse af økonomisk politiks mål

I økonomirapporten i dag følges der op på den aktuelle måloverholdelse, men ikke på om målet overholdes i overslagsårene. Det første mål i Økonomisk politik 2014-2017 var: "Positiv strukturel driftsbalance på mellem 30 og 40 mio. kr. i 2017, 40 og 50 mio. kr. i 2018 og mellem 60 og 90 mio. kr. fra 2019", og i økonomirapporten blev der fulgt på op målopfyldelsen det foregående år og det aktuelle år indtil rapporttidspunktet, men ikke den forventede målopfyldelse i resten af det aktuelle år og overslagsårene. Det samme gælder målet, "Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr.".

For at fremhæve den økonomiske politiks vægt på økonomistyringsperioden følges der i fremtidige økonomirapporter op på målets samlede periode for mål nr. 1, 2 og 4.  

 

Opfølgning på mål 5s temaeffektiviseringer indgår som opfølgning på budgettet, da forslag til temaeffektiviseringer vil indgå i besparelseskataloget. Hverdagseffektiviseringerne får Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en afrapportering om en gang årligt, hvor lederne kort afrapporterer lederne kort, hvordan de er nået i mål med hverdagseffektiviseringer, som foregår på arbejdspladserne. Disse afrapporteringer fremlægges i forbindelse med regnskabet og overførselssagen.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Økonomisk politik 2018-2021 godkendes.

Beslutning

Man stemte om de 5 mål 

 

1.

4 stemte for (A, C, F)

2 tog forbehold (B, Å)

3 stemte Imod (Ø, V, O)

 

2.

3 stemte for (A, F)

3 tog forbehold (C, B, Å)

3 stemte imod (Ø V O)

 

3.

4 stemte for (A, C, F)

2 tog forbehold (B, Å)

3 stemte imod (Ø, V, O)

 

4.

4 stemte for (A, C, F)

2 tog forbehold (B, Å)

3 stemte imod (Ø, V, O)

 

5.

3 stemte for (A, C)

4 tog forbehold (B, O, F, Å)

2 stemte imod (Ø, V)

 

Sagen oversendes til KB, idet der er enighed om, at den gennemsnitlige likviditet er på 40 mio kr. og under pkt 5 tilføjes; idet der i øvrigt tilskønnes til hverdagsseffektiviseringer på 0,5%

 

Bilag

1 Dagsordenspunkt: Økonomisk politik 2018-2021 7.02 2018 KommuneMED Dagsordenspunkt: Økonomisk politik 2018-2021 7.02 2018 KommuneMED
2 Økonomisk politik 2018-2021 Økonomisk politik 2018-2021
3 Baggrund for oplæg til mål Baggrund for oplæg til mål
4 Opsamling efter møde med ledere om oplæg til økonomisk politik Opsamling efter møde med ledere om oplæg til økonomisk politik
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Vedtagelse af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Anledning

I forbindelse med konstituering af en ny kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune skal kommunalbestyrelsen vedtage sin forretningsorden. Der fremlægges forslag til en forretningsorden.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) skal kommunalbestyrelsen selv vedtage sin forretningsorden. Dette betyder at en ny kommunalbestyrelse der er konstitueret efter et afholdt kommunalvalg skal tage stilling til, hvilken forretningsorden man ønsker.

 

Formålet med en forretningsorden er at styre kommunalbestyrelsens møder. Det betyder at der hovedsageligt er tale om processuelle regler for kommunalbestyrelsens virksomhed: indkaldelse af møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger mv.

 

Rammerne for indholdet af forretningsordenen er i vidt omfang reguleret i gældende lovgivning

 

På dette grundlag indstilles den eksisterende forretningsorden gældende fra april 2014 til vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen vedtager forslag forretningsorden

Historik

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 21:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18.

 

 Økonomiudvalget, 6. februar 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet KB arbejder i overensstemmelse med beslutningen truffet på KB's møde den 14.11.17. vedrørende større åbenhed i KB:

 1. at fremover skal beslutninger truffet vedr. lukkede punkter på kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsorden fremgå af referaterne og dermed lægges offentligt frem, når beslutningerne er truffet. Referatet af beslutningerne ledsages så vidt muligt af bilag, der beskriver grundlaget for beslutningerne.
 2. at Kommunalbestyrelsen ønsker, at flest mulige sager behandles på den åbne del af dagsordenen. Derfor benyttes lovgivningens muligheder for at opdele sager i en principiel (åben) del og en konkret (lukket) del, når det er muligt.
 3. at Kommunalbestyrelsens dagsorden ændres således, at de skønsmæssigt vigtigste og mest politiske sager anbringes først på dagsordenen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 Kommunalbestyrelsen, 6. februar 2018, pkt. 2:

Godkendte Økonomiudvalgts indstilling.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Udkast til forretningsorden for KB 2018 til 2022 Udkast til forretningsorden for KB 2018 til 2022
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Analysetemaer til budget 2019

Anledning

Drøftelse af analysetemaer til budget 2019

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der i forbindelse med budgettet for 2019 og overslagsårene skal igangsættes flere budgetanalyser, som tilsammen skal frigøre 15 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra 2020. Det fremgår desuden, at de politiske ønsker til budgetanalyser skal forelægges til beslutning på ØU og KB i marts måned.

 

Som input til de politiske drøftelser om budgetanalyser har administrationen udarbejdet vedlagte notat. Notatet indeholder en bruttoliste med forslag til temaer, som kan analyseres nærmere med henblik på konkretisering af besparelses- eller omprioriteringsforslag, der kan bidrage til frigørelse af midler i 2019 og 2020. De politiske drøftelser af ønsker til budgetanalyser kan tage udgangspunkt heri. Analysetemaerne er opdelt på fagområder og præsenteres kort i notatet.

 

Jf. tidsplanen for budgetprocessen 2019 vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for resultaterne af analyserne på budgetseminaret den 18. august 2018.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at ØU drøfter hvilke temaer, der efter politisk ønske skal analyseres nærmere med henblik på konkretisering af besparelses- og omprioriteringsforslag til 2019 og 2020.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der kommer en sag til ØU i april med procesplan

 

 

 

 

Bilag

1 Notat om budgetanalysetemaer_12.02.18 Notat om budgetanalysetemaer_12.02.18
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Gebyrer og morarenter vedrørende underretning om udlæg i ejendom

Anledning

I forbindelse med kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven vedrørende ejendomsskat, har folketinget den 14.12.2017 vedtaget følgende ændringer til lovbekendtgørelse på området nr 29 af 5. januar 2017.

Efter lovens § 2 indsættes:

 

Stk 1. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunerne.

Stk 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450,00 kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven, kan Kommunalbestyrelsen iht. § 2a stk. 1 beslutte, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Den tilføjede paragraf trådte i kraft 1.1.2018

I henhold til ovennævnte lov, §2a, stk. 2, kan dette gebyr udgøre op til 450,00 kr.

I november 2005 overtog Skat inddrivelsen af kommunernes fordringer, inkl. inddrivelse af kommunal ejendomsskat. 1. januar 2017 fik kommunerne opgaven tilbage med inddrivelse af den kommunale ejendomsskat, herunder foretagelse af udlægsforretning i fast ejendom, med henblik på tvangsauktion. Da kommunen tilbage før november 2005, havde ansvaret for opgaven om inddrivelse af ejendomsskat, blev der ved udlægsforretning pålagt gebyr på 250,00 kr. Da Skat indtil 2017 havde opgaven blv der ligeledes pålagt et gebyr på 250,00 kr.

Det der nu skal tages stilling til er om der ikke skal pålægges gebyrer, om gebyret skal være 250,00 kr. eller som lovgivningen nu hjemler mulighed for 450,00 kr pr udlægsforretning.

 

Økonomi

Den yderligere udgift for borgeren, vil tilfalde kommunen og være med til at dække de omkostninger, der er i forbindelse med en udlægsforretning.

I 2017 er der foretaget udlæg i 161 sager.

Indtægt ved forskelligt provenu:

gebyr 0,00 kr

gebyr 250,00 kr 40.250,00 kr.

gebyr 450,00 kr 72.450,00 kr 

udgift til system til håndtering af udlægsforreninger, skal købes for at håndtere udlægsforretningerne udgør (alle beløb er ekskl. moms):

engangsydelse 16.152 kr.

engangstilslutning 14.750 kr.

årlig udgift 28.036

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restancemyndigheden, og skattekontrolloven (gebyrer for underretninger om udlægsforretninger)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at det vedtages, at gebyret skal udgør 450,00 kr. samt
 2. at Udlægsmodulet, systemhåndtering, skal finansieres af gebyrindtægten.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) Brian Palmund (V) tog forbehold.

Bilag

1 Vedlagtet lovforslag Vedlagtet lovforslag
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2017

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen bliver der udarbejdet en opgørelse af afskrivninger af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering af øvrige statuskonti. Afskrivningerne foretages direkte på balancen og skal forelægges til godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til, at tilbagebetale gælden til kommunen. Afskrivning af tilgodehavender sker ligeledes ved dødsfald, hvor boet er udlagt eller ved fraflytning til udland uden samarbejdsaftaler om opkrævning. Afskrivning kan også ske ved SKAT, for kommunens tilgodehavender, hvis kravet er oversendt til SKAT til inddrivelse. Dette sker ud fra en vurdering SKAT foretager. Nedenfor ses den samlede afskrivningssum for både kommune og SKAT tilsammen for de sidste 5 år:

År

Afskrivning kommune

Afskrivning SKAT

Afskrivning i alt

2017

3.054.159

829.559

3.883.718

2016

2.201.494

81.085

2.282.580

2015

2.504.644

907.691

3.412.335

2014

4.606.007

210.927

4.816.934

2013

4.283.803

523.265

4.807.068

Som det ses af ovennævnte skema er afskrivningerne i 2017 steget, både for de krav der ligger til opkrævning i kommunen og for de krav der er til inddrivelse hos SKAT.

Vedrørende krav afskrevet hos SKAT skyldes dette SKAT´s inddrivelsessystem EFI, som ikke har kunnet håndtere de kommunale restancer inden de nåede at forælde.

Af de kommunale afskrivninger er størsteparten krav om tilbagebetaling af kontanthjælp, som er afskrevet som værende forældet. For fordringstypen kontanthjælp er det et kriterie for tilbagebetaling iht. opkrævningslovgivning, at der skal fastsættes en betalingsaftale med borgeren indenfor 3 år. Er borgeren fortsat på ydelse når der er gået 3 år forældes kravet. Afskrivning for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er på 2,4 mio. kr.

Værdiregulering 2017

I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning udarbejdes en værdiregulering. Denne regulering foretages årligt og skal politisk godkendes, fordi det påvirker egenkapitalen i kommunen.

Egenkapitalen er et udtryk for kommunens samlede værdi som er balancen mellem gæld og tilgodehavender. Det har således ikke en direkte betydning for kommunens drift og likviditet, så en positiv værdiregulering kan ikke omsættes til ”rigtige penge”, men påvirker kommunens værdi (egenkapital). Konkret nedreguleres kommunens egenkapital med denne sag med  kr. -361.306,38.

Hvad er en værdiregulering?

Værdiregulering foretages typisk af statuskonti, hvor der ikke kan ske almindelig kontering, for at udligne poster, eller for at få saldoen på statuskontoen til at stemme med de ”officielle” værdifastsættelser.

 Det kan eventuelt skyldes poster, hvor der fra et system er indlæst dobbelte beløb forkert eller slet ingen. I denne situation, kan det være svært at få systemet til at genindlæse de rigtige poster, og det er derfor nødvendigt at værdiregulere saldoen på statuskontoen. Endeligt kan konteringsfejl eller konverteringsfejl mellem to systemer, give større fejl, som kun kan genoprettes ved hjælp af en værdiregulering.

De  361.306,38 kr. dækker følgende områder:

Område

                          Værdiregulering

Borger- & Ydelsescenter

-110.757,36

Økonomi & Stab

-331.154,08

Social  & Familie

31,00

Naturskolen

-131,20

Energi & Administration

83.266,24

Hovedtotal

-361.306,38

 

 Ad 1) De -110.757,36 kr. på Borger- & Ydelsescentrets område, består hovedsageligt af værdiregulering af statuskonti tilknyttet kommunens debitorsystemet – kommunens tilgodehavender. Regulering afspejler konkrete tab på tilgodehavender i betalingskontrollen.

Ad 2) Økonomi & Stabs statuskonti reguleres med -331.154,08 kr. i alt. Størstedelen af beløbet skyldes oprydningen efter BPO, herunder redegørelse af refusionskontiene. Som følge af BPO oprydningen er der sket korrigering af værdireguleringen for regnskab 2015 med 167.000. Resten af beløbet skyldes mindre system- og udligningsfejl i 2016.

Ad 3) Øvrige områder reguleres med +83.166,04 kr., hvilket består af bogførings- og systemfejl.

Nedenfor ses den samlede værdireguleringssum for de sidste 5 år:

År

Værdiregulering

2017

-361.306

2016

-744.711

2015

-4.253.396

2014

-2.739.585

2013

31.692.889

 

 

Indstilling

Afdelingschef for Økonomi & Stab indstiller,

 1. at afskrivning af kommunens tilgodehavender på kr. 3.883.718 godkendes
 2. at værdiregulering på kr. 361.306 godkendes

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt

Anledning

Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt

Sagsfremstilling

Det foreslås at kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor.

Fremstilling

SF Albertslund foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere bruges til at lappe huller i vejene. Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges i sektoren og på personalet til eksempelvis efter/videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag, skal det tages i betragtning, at der under en langtrukket konflikt, kan blive tale om store summer, hvorfor forvaltningen bedes om at lave en model for hvordan, forslaget udmøntes med en vægtning af at pengene op til en vis sum går til personalets efter/videreuddannelse og vikardækning i den forbindelse. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer/ MED-udvalg mv.

Formålet med forslaget er, at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften og blive brug til at lappe huller i vejen eller anden drift uden for den berørte sektor.
Ovennævnte eksempel fra lærernes verden vil naturligvis også gælde andre sektorer, såfremt de skulle blive berørte, fx sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, vej-og-parkansatte mv.

Baggrund

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt. Det betyder, at modellen mister sin evne til at skabe et rum, hvor helt modsatrettede interesser mødes og komme overens på den del af arbejdsmarkedet, fordi begge parter har noget på spil. Med en situation hvor arbejdsgiverne står til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke lige stillet. Den ubalance har forsker Laust Høgedahl fra Ålborg Universitet afdækket i sin forskningsrapport, som udkom i slutningen af 2017 (link: http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html).  Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked.

 

Indstilling

SF indstiller,

1.       at kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer

2.       at der i forbindelse med de forslag, som udmøntes ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger.

3.       at evt. uforbrugte midler, budgetlagte som indfrosne, overføres til efterfølgende budgetår såfremt der resterer uforbrugte midler ved årets udgang.

4.       at forvaltningen fremlægger et forslag til udmøntning til kommunalbestyrelsens godkendelse, og at

5.       udmøntningsforslaget sendes i høring hos berørte relevante faglige organisationer/ MED-udvalg

 

Beslutning

Sagen oversendes til KB med bilag vedlagt fra sag om lærerlockout 2013.

Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Statens trafikplan 2017-2032 (høring)

Anledning

Ifølge "Lov om trafikselskaber" skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032 er i høring, høringssvaret fra Albertslund Kommune behandles i denne sag.

Sagsfremstilling

Trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen i hele landet. Formålet med trafikplanen er at sikre en god sammenhæng i den kollektive trafik. Planen indeholder en lang række initiativer og enkelte af disse har en direkte interesse for Albertslund Kommune.

 

Af disse initiativer er forhold omkring åbningen af Ringstedbanen som medfører, at Høje-Taastrup Station efter planen ikke længere vil blive betjent med samme antal afgange som tidligere. Høje-Taastrup Station er i dag et trafikknudepunkt med mulighed for forbindelse til regional- og fjerntog og som benyttes af togpassagerer som skal til og fra Albertslund Station. Albertslund Kommune anfører derfor i høringssvaret at serviceniveauet ønskes bibeholdt efter åbningen af Ringstedbanen.

 

Med udsigt til en letbane i Ring 3, skriver Albertlsund Kommune, at kommunen støtter op om Glostrup Station som fremtidigt regionalt trafikknudeprunkt, idet der på sigt fra denne station vil kunne opnås mulighed for skift mellem letbane, regional- og fjerntog. Glostrup Station som trafikknudepunkt vil understøtte en positiv udvikling i regionen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Indstilling

Direktøren for Kultur, Miljø & Beskæftigekse indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes administrative høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Trafikplan 2017-32, høringsudgave 24 november.pdf Trafikplan 2017-32, høringsudgave 24 november.pdf
2 Høringsbrev trafikplan 2017-2032 udsendt.pdf Høringsbrev trafikplan 2017-2032 udsendt.pdf
3 Høringssvar,Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Høringssvar,Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Grundsalg (bevilling)

Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Forlængelse af åremålsansættelsen for Kommunaldirektøren i Albertslund Kommune

Tilbage til toppen

35. ØU - Personsag

Tilbage til toppen

36. Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) orienterede om, at de sørger orlov i 3 mdr. efter næste KB møde.

Det sikres, at der skal være bedre adgang til strøm i mødelokale 1 eller 2, ifht. at man kan oplade udstyr undervejs i møder.

Tilbage til toppen