Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Dato: Tirsdag den 28. november 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 (forhal)

Indkaldelse :

 • Formand Helge Bo Jensen (Ø)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. BEU - Orientering fra formanden
2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. BEU/ØU/KB - Opsamling på arbejdet med anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet
4. BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2018
5. BEU - Eventuelt

1. BEU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen

2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Brev til borgmestre.  

B. Spørgsmål samt svar til kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø) vedrørende tildeling af førtidspension og fleksjob.

C. En forenklet beskæftigelsesindsats.

D. Status på handleplan for kontanthjælpsloftet m.v.

E. Status for kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet - pr. 9. november 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

I forhold til punkterne b. og d. ønskede udvalget yderligere oplysninger.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 A. Brev til borgmestrene og jobcentrene A. Brev til borgmestrene og jobcentrene
2 B. Notat om praksis vedr. tildeling af førtidspension mv. B. Notat om praksis vedr. tildeling af førtidspension mv.
3 C. Udspil - forenklet beskæftigelsesindsats C. Udspil - forenklet beskæftigelsesindsats
4 D. Status handleplan kontanthjælpsloft D. Status handleplan kontanthjælpsloft
5 E. Status November 2017 E. Status November 2017
Tilbage til toppen

3. BEU/ØU/KB - Opsamling på arbejdet med anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet

Anledning

Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til KKR-Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2015 sag om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Her godkendte Kommunalbestyrelsen KKR-Hovedstadens politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder. I februar 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen status på de kommunale samarbejder. Der er anbefalinger på fem områder:

 

 • Virksomhedsrettede indsatser
 • Borgerrettede indsatser
 • Sikre kvalificerede medarbejdere
 • Dokumentation af effekt af indsats
 • Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtning (nyt tema).

 

Det er en del af modellen, at kommunerne inden den 5. januar 2018 drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i regionen.

 

Som bilag er KKRs skema over SKAL- og KAN-initiativer og status på de forskellige områder i Albertslund. Der er initiativer på langt de fleste områder i Albertslund, idet det bemærkes, at Albertslund ikke modtager flygtninge, jf. nyt tema. Beskæftigelsesplan 2016, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i december 2016 lægger linjen for en fortsættelse af det tværgående samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om servicering af virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft og et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om uddannelse af ledige. Dette er også indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2017 og i udkast til Beskæftigelsesplan 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes og fremsendes til KKR-Hovedstaden.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Skema Justerede anbefalinger 2016 og 2017 Skema Justerede anbefalinger 2016 og 2017
Tilbage til toppen

4. BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2018

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal vedtages senest i december. Beskæftigelsesplanen sætter mål og retning for jobcentrets indsats og der vil blive fulgt op på resultaterne i Beskæftigelsesudvalget. 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 bygger på de foregående års mål og indsatser. Beskæftigelsesplanen er således en justering af plan 2017 med opdatering af alle oplysninger om befolkning, arbejdsstyrke, uddannelsesniveau m.v. Derudover er der kommet nye ministermål, som indgår i planen.

 

Budgetforliget for 2018 sætter desuden en ramme for indsatsen og målet om flere i ordinær beskæftigelse. Jobcentrets fokus på jobrettet indsats er således indarbejdet i planen.

 

I Beskæftigelsesplan 2018 er der 5 fokusområder:

1. Virksomhedssamarbejdet

2. Ungeledighed

3. Kompetenceudvikling

4. Tværfaglig udvikling og afklaring

5. Langtidsledighed

 

Beskæftigelsesplan 2018 fortsætter hidtidige principper for beskæftigelsesindsatsen og de faglige sigtelinjer. Beskæftigelsesplanen skal efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forelægges Det regionale Beskæftigelsesråd til orientering.

 

Der skal løbende ske opfølgning på mål og resultater, hvorfor der på beskæftigelsesudvalgsmøderne orienteres om udviklingen i centrale nøgletal.

 

Supplerende sagsfremsestilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 29. november 2017.

Bilag vedlagt efter drøftelse i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2017.

Økonomi

Beskæftigelsesplanen forudsættes finansieret inden for det afsatte budget 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger; 

- der ønskes en oversigt over højeste uddannelsesniveau blandt de arbejdsløse og beskæftigede i Albertslund fordelt over tid som supplement til tabel på side 4 (vedlagt sagen).

 

Sproglige rettelser: 

- side 4, afsnit 4: Sætningen ændres, så "transformerende" proces og "universelle" og grundlæggende udgår. Sætningen kommer så til at lyde:

"Beskæftigelsesindsatsen baserer sig på flere elementer. I Albertslund Kommune er der en række principper, som er vigtige for forståelsen af beskæftigelsesindsatsen og som er uafhængige af de udfordringer, som den varierende konjunkturudvikling giver."

 

- side 6 7. dot, sætningen: ".. konkret arbejdsmarkedserfaring og leder hurtigt til beskæftigelse" ændres til ".. konkret arbejdsmarkedserfaring, der ofte leder til beskæftigelse."

 

- side 6, 9. dot, sætningen: "Hjælp til udsatte" ændres til "Hjælp til sårbare".

 

- side 8, afsnit 3: Indholdet af ABC strategien fremgår ikke. Sætningen ændres til "Den jobrettede fokus bygger på fælles redskaber på tværs af ydelsesgrupper, kvalitetsstandard for anvendelse af redskaber og faglige principper, som giver indsatsen et fundament at stå på."

 

- side 9, afsnit 5: Der tilføjes ordet "lærlingepladser", så der kommer til at stå: ".. partnerskabsaftaler om socialt ansvar med etablering af lærlingepladser, løntilskud, virksomhedspraktikker og fleksjob."

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

1 beskæftigelsesplan 2018 beu beskæftigelsesplan 2018 beu
2 Nøgletal Beskæftigelsesplan 2018 bilag Nøgletal Beskæftigelsesplan 2018 bilag
3 Yderligere tabel (efter BEU møde) Yderligere tabel (efter BEU møde)
Tilbage til toppen

5. BEU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Mødet i december forventes aflyst.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen