Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 05. december 2017

Tid: Kl. 19:30

Sted: Konstituerende møde Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. KB - Valggrupper ved besættelse af pladser m.v.
2. KB - Valg af borgmester
3. KB - Valg af 1. viceborgmester
4. KB - Valg af 2. viceborgmester
5. KB - Økonomiudvalget
6. KB - Børne- og Skoleudvalg
7. KB - Kultur- og Fritidsudvalget
8. KB - Miljø- og Byudvalg
9. KB - Social- og Sundhedsudvalget
10. KB - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg
11. KB - Udvalg for Byudvikling (§17 stk. 4)
12. KB - Udvalg for Plejeboliger (§17 stk. 4)
13. KB - Temaudvalg (§17, stk. 4)
14. KB - Børn og Ungeudvalg
15. KB - Folkeoplysningsudvalget
16. KB - Handicaprådet
17. KB - Idrætsrådet
18. KB - Integrationsrådet
19. KB - Udsatterådet
20. KB - Sundhedsrådet
21. KB - Beboerklagenævn og huslejenævn
22. KB - Skatte- og vurderingsankenævn
23. KB - Valgbestyrelser ved kommunens folkeskoler
24. KB - Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund
25. KB - Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter
26. KB - Bestyrelsen for Musikskolen
27. KB - Bestyrelsen for MAD til hver DAG
28. KB - Bestyrelsen Vestegnen HF & VUC
29. KB - Bestyrelsen for Glostrup/ Albertslund Produktionshøjskole
30. KB - Bestyrelsen for UU-Vestegnen
31. KB - Bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet
32. KB - Bestyrelsen for Kroppedal Museum
33. KB - Bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven
34. KB - Bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd
35. KB - Bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen
36. KB - Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium (DIK)
37. KB - Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger
38. KB - Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding
39. KB - Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
40. KB - Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S
41. KB - Bestyrelsen for Biofos A/S
42. KB - Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose
43. KB - Borgermesterforum for GATE 21
44. KB - Repræsentantskabet for HMN I/S
45. KB - Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia
46. KB - Naturstyrelsens brugerråd
47. KB - Fredningsnævnet
48. KB - Hegnsynet
49. KB - Grundlisteudvalget
50. KB - Stedfortræder til KLs repræsentantskab
51. KB - Statslige ekspropriationskommissioner
52. KB - De kommunale taksationskommissioner
53. KB - Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi
54. KB - Distriksudvalget for Hjemmeværnet
55. KB - Delegeret til Kommunernes Landsforening
56. KB - Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden
57. KB - Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.
58. KB - Valgbestyrelse til kommunalvalg

1. KB - Valggrupper ved besættelse af pladser m.v.

Anledning

Valg til valggrupper ved besættelse af pladser m.v.

Sagsfremstilling

Partierne A, F, C, V, B og Å danner én valggruppe i forbindelse med valg af borgmester og udpegning af medlemmer til de respektive udvalg og bestyrelser jf. konstitutionsaftale af 26. november 2017.

Partierne O og Ø danner valggruppe.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

Bilag

1 Konstistueringsaftale 01.01.18-31.12.21 Konstistueringsaftale 01.01.18-31.12.21
Tilbage til toppen

2. KB - Valg af borgmester

Anledning

Valg af borgmester.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger Steen Christiansen (A) som borgmester for den kommende valgperiode.

Beslutning

Enhedslisten og Dansk Folkeparti stillede forslag om Leif Pedersen (F) som borgmester.

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 6 (Ø, O)

Imod stemte 14 (A, F, B, C, V)

1 undlod at stemme, Mehmet Kücükakin (F)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 15 (A, F, B, C, V)

Imod stemte 6 (Ø, O) 

 

 

Steen Christiansen (A) blev valgt som borgmester.

 

Tilbage til toppen

3. KB - Valg af 1. viceborgmester

Anledning

Valg af 1. viceborgmester.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger Mehmet Kücükakin (F) som 1. viceborgmester for den kommende valgperiode.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

4. KB - Valg af 2. viceborgmester

Anledning

Valg af 2. viceborgmester.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger Qasir Mirza (A) som 2. viceborgmester for den kommende valgperiode.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

5. KB - Økonomiudvalget

Anledning

Valg til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget består af 9 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Kommunalbestyrelsens formand er formand for Økonomiudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for et hvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

 

Økonomiudvalget varetager desuden:

· Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af andre planlægningsopgaver, herunder fysiske planer

· Kommunens overordnede integrationspolitik

- Borgerservice

· Køb, salg og pantsætning af fast ejendom

· Udlejning af fast ejendom

· Tilsynet med almene boligorganisationer og kollegier

- Kommunal anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte

 

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 18, stk. 1.

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen ud over borgmesteren vælger følgende 8 medlemmer til Økonomiudvalget:

Steen Christiansen (A), formand

Paw Østergaard Jensen (A)

Leif Pedersen (F)

Hediye Temiz (B)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Kenni Flink (Å)

Brian Palmund (V)

Helge Bo Jensen (Ø)

Danni Olsen (O) 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

6. KB - Børne- og Skoleudvalg

Anledning

Valg af Børne- og Skoleudvalg.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn, unge og familier, herunder opgaver vedrørende:

· Folkeskoler, specialundervisning, klubber og Ungecenter

· Dagtilbud, herunder daginstitutioner og dagpleje

· Ungdomsuddannelser og vejledning

· Sundhedspleje

· Tandpleje for børn og unge

· Sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge

· Rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier

· Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

· Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget:

Marianne Burchall (A), formand

Dogan Polat (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Mehmet Kücûkakin (F)

Nils Jul Gjerlev (C)

Brian Palmund (V)

Danni Olsen (O)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

7. KB - Kultur- og Fritidsudvalget

Anledning

Valg af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur, fritid og idræt, herunder opgaver vedrørende:

 

· Folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget

· Daghøjskoler

· Biblioteksvæsen

· Museumsforhold

· Udstillinger og kunstindkøb

· Musikarrangementer og musikaktiviteter for børn og voksne

· Teater- og biografforhold

· Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,herunder også skolelokaler

· Særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område

· Drift af kommunale fritidsaktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ikke har henlagt til andet udvalg

· Samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer

· Frivillighed og medborgerskab

· Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt andre bygninger og arealer under udvalgets område

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget: 

Hediye Temiz (B), formand

Jørn Jensby (A)

Susanne Storm Lind (A)

Mehmet Kücükakin (F)

Kenni Flink (Å)

Joan G. Marquardt (O)

Lene Rygaard Jessen (Ø) 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

8. KB - Miljø- og Byudvalg

Anledning

Valg af Miljø- og Byudvalg.

Sagsfremstilling

Miljø- og Byudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

 

· Byggemyndighed

· Bestyrelse af offentlige og private fællesveje

· Kollektiv trafik

· Naturbeskyttelse og jordforurening

· Fredning

· Bevaring af fortidsminder

· Varmeforsyning, renovation og genbrug

· Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område.

 

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

 

· Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder, såfremt der ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er bestemt andet

· Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring, såfremt der ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er bestemt andet

· Arkitekturpolitik for kommunens bygninger

· Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Miljø- og Byudvalget:

Leif Pedersen (F), formand
Jørn Jensby (A)
Qasir Mirza (A)
Dogan Polat (A)
Lars Gravgaard Hansen (C)
Allan W. Høyer (O)

Lene Rygaard Jessen (Ø)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

9. KB - Social- og Sundhedsudvalget

Anledning

Valg af Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 

· Forsørgelse i form af pension og enkeltydelser

· Området for voksne udviklingshæmmede

· Sociale tilbud herunder alkohol- og misbrugsbehandling

· Rehabilitering, herunder kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter

· Social psykiatri

· Specialundervisning for voksne

· Personlig hjælp, omsorg og pleje (hjemmepleje & plejeboliger)

· Genoptræning og hjælpemidler

· Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område

· Koordinering af den samlede handicapindsats

. Sundhedsfremme og primær forebyggelse

. Sundhedshuset

. Det nære sundhedsvæsen

· Sundhed

. Kommunalt lægelige udvalg

. Omsorgstandpleje

· Behandling af personsager, jf. § 10, stk. 5

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget:

Nils Jensen (A), formand

Tina Christiansen (A)
Paw Østergaard Jensen (A)
Marianne Burchall (A)
Leif Pedersen (F)
Allan W. Høyer (O)

Helge Bo Jensen (Ø)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

10. KB - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg

Anledning

Valg af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor erhvervs- og beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

 • Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
 • Den daglige forvaltning af integrationspolitikken
 • Beskæftigelsesplaner
 • Indsats overfor alle der modtager ydelser i Jobcentret - herunder
  - Dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse
  - Støtte til handicappede i erhverv
  - Uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats for unge under 18 år
  - Beskæftigelsesindsats for selvforsørgede
  - Ressourceforløb
  - Uddannelseshjælp
  - Jobafklaring
  - Fleksjob og ledighedsydelse
 • Indsatser med henblik på at understøtte rekruttering af arbejdskraft

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 19, om at medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Lars Gravgaard Hansen (C), formand
Dogan Polat (A)
Tina Christiansen (A)
Brian Palmund (V)
Danni Olsen (O)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

11. KB - Udvalg for Byudvikling (§17 stk. 4)

Anledning

Valg af Udvalg for Byudvikling (§17 stk. 4).

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 udvalget for Byudvikling består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager udviklingsopgaver i forbindelse med udviklingen i Midtbyen og Hersted Industripark. Der udarbejdes kommissorium for udvalgets arbejde.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 7 medlemmer til §17, stk. 4 Udvalget for Byudvikling:

Dogan Polat (A), formand

Qasir Mirza (A)

Jørn Jensby (A)

Leif Pedersen (F)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Brian Palmund (V)

Allan W. Høyer (O) 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

12. KB - Udvalg for Plejeboliger (§17 stk. 4)

Anledning

Valg af Udvalg for Plejeboliger (§17 stk.4).

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 udvalget for Plejeboliger består af 5 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager opgaver i forbindelse med det nye plejebolig byggeri. Der udarbejdes kommissorium for udvalgets arbejde.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til §17, stk. 4 Udvalget for Plejeboliger:

Steen Christiansen (A), formand

Nils Jensen (A)

Leif Pedersen (F)

Allan W. Høyer (O)

Helge Bo Jensen (Ø)

2. at 1 repræsentant fra Ældrerådet og 1 repræsentant fra Handicaprådet efterfølgende udpeges efter indstilling fra de respektive råd.  

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

13. KB - Temaudvalg (§17, stk. 4)

Anledning

Valg af temaudvalg (§17 stk. 4).

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 Temaudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende temaer. Der udarbejdes kommissorium for udvalgets arbejde.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 7 medlemmer til §17, stk. 4 temaudvalg:

Kenni Flink (Å), formand

Susanne Storm Lind (A)

Paw Østergaard-Jensen (A)

Hediye Temiz (B)

Mehmet Kücükakin (F)

Joan G. Marquardt (O)

Lene Rygaaard Jessen (Ø) 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

14. KB - Børn og Ungeudvalg

Anledning

Valg af Børn- og Ungeudvalg.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget behandler sager om børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Børn- og Ungeudvalget består af 4 medlemmer heraf 2 udpegede af Kommunalbestyrelsen og en dommer fra Glostrup Ret samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, som er udpeget af Statsforvaltningen.

 

Børn- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Komunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov §§ 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december om forretningsorden for børn- og ungeudvalgene.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen, 

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer udpeger følgende 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget:

Formand Nils Jul Gjerlev (C) med Lars Gravgaard Hansen (C) som stedfortræder.

Qasir Mirza (A) med Susanne Storm Lind (A) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

15. KB - Folkeoplysningsudvalget

Anledning

Valg af Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget i Albertslund Kommune består af 9 medlemmer, hvoraf 4 er udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer. Der vælges 5 medlemmer af repræsentanter for de godkendte folkeoplysende foreninger i kommunen, som ikke er idrætsforeninger, senest 10 uger efter kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde.

 

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Kommunalbestyrelsen om en række spørgsmål på folkeoplysningsområdet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 854 af 11/07/2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), § 35, stk. 2.

Indstilling

Det indstilles jf. konstitueringsaftalen,  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 4 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, herunder formanden,

Susanne Storm Lind (A), formand

Paw Østergaard Jensen (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Joan G. Marqardt (O)

 

2. og at de øvrige 5 medlemmer udpeges efterfølgende af repræsentanter for folkeoplysende foreninger i kommunen, som får tilskud efter kapitel 4 og 5.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

16. KB - Handicaprådet

Anledning

Valg af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

· 3 medlemmer fra handicaporganisationen i kommunen udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH).

· 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperingeruden for DH, ud fra kriterier nævnt i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 51, stk. 5 og 7.

· 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, samt stedfortrædere for disse.

· 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt de ansatte i kommune, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.

 

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt rådets medlemmer.

 

Vælges formanden blandt de politisk udpegede medlemmer, skal næstformanden vælges blandt repræsentanterne, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer.

Lovgrundlag

Den sociale retsikkerhedslovs § 37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 26 og 27.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen samt stedfortrædere for disse:

Steen Christiansen (A) med Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder.

Martin Klitgaard Rytter (B) med Steffen Wegner Høyer (B) som stedfortræder.

 

2. og at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende på baggrund af indstillinger fra respektive organisationer og institutioner.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

17. KB - Idrætsrådet

Anledning

Valg af Idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet i Albertslund Kommune består af 7-9 medlemmer, hvoraf 4 er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der vælges 4-6 medlemmer af repræsentanter for de godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i kommunen, senest 10 uger efter Kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde.

 

Idrætsrådet fordeler tilskud og anviser lokaler til idrætsforeninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Kommunalbestyrelsen om en række spørgsmål på idrætsområdet, herunder prioriteringer af anlæg af idrætsfaciliteter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 854 af 11/07/2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), § 35, stk 2.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen til Idrætsrådet, herunder formanden:

Jørn Jensby (A), formand

Hediye Temiz (B)

Brian Palmund (V)

Henrik Hertz (C)

 

2. og at de øvrige 4-6 medlemmer efterfølgende vælges blandt de idrætsforeninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 5.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

18. KB - Integrationsrådet

Anledning

Valg af Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren foreslår at forlænge Integrationsrådets virke med et år, og at medlemmerne genudpeges.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen fortsat udpeger Karen Tobisch (F) som formand og

2. at rådets virke forlænges med et år og at øvrige medlemmer genudpeges.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

19. KB - Udsatterådet

Anledning

Valg af Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet i Albertslund Kommune har til formål at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Udsatterådet skal således øge muligheden for at borgere i en socialt udsat livssituation kan komme til orde og derigennem få medindflydelse. Desuden skal Udsatterådet rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet.

 

Udsatterådet fungerer i en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode.

 

Rådet sammensættes således:

5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation,

2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen ved politisk beslutning,

2 medlemmer, som er sagkyndige og

1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området.

Lovgrundlag

Lov om social service § 16.

Indstilling

Det indstilles,

1. at 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer:

Helge Bo Jensen (Ø)

Allan Høyer (O)

 

2. at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende efter indstilling fra de respektive lokale organisationer.  

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

20. KB - Sundhedsrådet

Anledning

Valg af Sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed.

 

Funktionsperioden er 4 år fra 1. april efter kommunalvalget.

 

Sundhedsrådet består af 11 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen.

 

Rådet sammensættes således:

 

· 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen (3 medlemmer/ mødesag undervejs - se andet møde)

· 1 medlem fra Ældrerådet

· 1 medlem fra Sundhedsprofessionerne

· 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.

· 1 medlem fra patientforeninger

· 1 medlem fra Integrationsråd

· 1 medlem fra boligselskaber

· 1 medlem fra grundejerforeninger

· 1 medlem fra Skolerådet eller kommunnes skolebestyrelser

· 1 medlem fra Forældrerådet

. 1 medlem fra Handicaprådet (mødesag undervejs - se andet møde)

 

Alle medlemmer skal have bopæl i kommunen.

Udpegning af medlemmer fra Ældrerådet, Integrationsrådet, Skolerådet/skolebestyrelser, Forældrerådet og Handicaprådet sker efter indstilling fra de respektive råd.

 

Et medlem fra idrætsforeningerne udpeges efter indstilling fra Idrætssamvirket.

Medlemmerne fra sundhedsprofessionerne, boligområderne og patientforeningerne udpeges efter indkaldelse af forslag via annoncering i lokalavisen eller hvis det skønnes nødvendigt ved skriftlig henvendelse til relevante personer/foreninger.

Der udpeges ikke suppleanter, men Kommunalbestyrelsen anmodes om at udpege et nyt medlem, hvis et medlem meddeler, at han/hun ikke mere kan deltage eller ved gentagne udeblivelser fra møderne.

 

Sundhedsrådet vælger selv sin formand blandt rådets medlemmer.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen godkendte i 1995 nedsættelsen af Sundhedsrådet.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at følgende medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen:

Nils Jensen (A)

Kira Willmarts (C)

Steffen Wegner Høyer (B)

2. og at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende efter indstilling fra de respektive foreninger og råd.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

21. KB - Beboerklagenævn og huslejenævn

Anledning

Valg af Beboerklagenævn og huslejenævn.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2005 at etablere et fælles Huslejenævn og Beboerklagenævn med Glostrup Kommune og har den 13. oktober 2009 forlænget aftalen.

I følge aftalen vælger Glostrup Kommune formand og stedfortræder til de 2 nævn.

 

Albertslund Kommune udpeger et medlem til Beboerklagenævnet, som skal være en lejerrepræsentant samt en stedfortræder.

Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse udpeger medlemmet.

 

 

Lovgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Per Larsen (VA) til Beboerklagenævnet. Udpegning af stedfortræder sker efterfølgende og Økonomiudvalget orienteres herom.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

22. KB - Skatte- og vurderingsankenævn

Anledning

Valg af Fællesankenævn (fælles skatte- og vurderingsankenævn).

Sagsfremstilling

Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer. Kommunalbestyrelse skal indstille én person til hver af kommunens pladser i det pågældende skatteankenævn efter proceduren i kommunestyrelseslovens § 25.

 

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme

2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Kommunalbestyrelsen indstiller som ovenfor for skatteankenævn og skal ved udpegningen lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering.

 

I forbindelse med konstitueringsaftalen ved kommunalvalget i 2013 blev der nedsat et Fællesankenævn for Københavns Vestegn, som  omfattede kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Fællesankenævnet var et ud af 10.

De nye medlemmers funktionsperiode begyndte den 1. juli 2014, og efter den dagældende lovgivning blev medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode, dvs. indtil den 1. juli 2018.

 

Efterfølgende er der vedtaget en ny lov, lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven m.fl., der blev fremsat ved lovforslag nr. L212 af 3/5 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018. Efter denne lov har de nuværende medlemmer af de fælles skatte- og vurderingsankenævn fået forlænget funktionsperioden med seks måneder frem til den 31. december 2018, jf. lovens § 22, stk. 8.Herefter må det umiddelbart forventes, at fællesankenævnene nedlægges, dvs. pr. 1. januar 2019, og der sker en opdeling af nævn og medlemmer i rene vurderings- henholdsvis skatteankenævn. Som det stiller sig lige nu, har Skatteankestyrelsen dog udtalt, at funktionsperioden også for indstillinger til fællesankenævn vil skulle angå perioden den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2022. 

Det betyder, at der inden den 1. januar 2019 skal være udpeget nye medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til fællesankenævn, hvilket giver anledning til denne indstilling.

Lovgrundlag

Skatteankenævn:

Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.

 

Vurderingsankenævn:

Skatteforvaltningslovens § 6, §§ 8-10 og § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.

 

Indstilling

Det indstilles,

1. at Kommunalbestyrelsen indstiller følgende til Fællesankenævn (Skatte- og vurderingsankenævn):

Som medlem Else Boel (A) og med Jørgen Lind (A) som stedfortræder.

 

Det bemærkes, at udpegningen først træder i kraft 1. januar 2019 og gælder indtil 1. juli 2022, idet funktionsperioden for de nuværende medlemmer er forlænget med seks måneder frem til den 31. december 2018 jf. sagsfremstillingen.

 

Indtil det nye Fællesankenævn er etableret, forlænges medlemmerne fra sidste valsperiode (2014-2017). Valgt er:

 

Medlem: Else Boel (A)

Stedfortræder: Jørgen Lind (A)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

23. KB - Valgbestyrelser ved kommunens folkeskoler

Anledning

Valg af valgbestyrelser ved kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling

Der skal nedsættes en valgbestyrelse på hver skole til at forestå valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Der skal derfor udpeges 1 medlem - der er født formand - til valgbestyrelserne på kommunens skoler:

 

· Herstedvester Skole

· Egelundskolen

· Herstedøster Skole

· Herstedlund Skole

 

De udpegede medlemmer skal ikke være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende som formænd til valgbestyrelsen:

Herstedvester Skole, formand: Morten Loof Andersen (B)
Egelundskolen, formand: Claus Rasmussen (V)
Herstedøster Skole, formand: Henrik Hertz (C)

Herstedlund Skole, formand: Inge Dahn (F)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

24. KB - Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund.

Sagsfremstilling

Agenda Center Albertslund (ACA) er et lokalt miljøcenter. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og rådgive især boligområderne, men også foreninger, grupper og borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed fremad i Albertslund.

 

ACA er en selvejende institution med egen bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

4 medlemmer udpeget af Brugergruppen - Albertslund Kommunes miljørepræsentantskab 3 medlemmer udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse, 2 medlemmer af Kulturøkologiske Forening.

De udpegede parter afgør selv, hvorvidt der skal udpeges stedfortrædere for disse.

Lovgrundlag

Vedtægter godkendt i Kommunalbestyrelsen senest den 11. marts 2014.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer:

Morten Bjørn (B)

Leif Pedersen (F)

2. det indstilles endvidere at der udpeges en medarbejderrepræsentant.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

25. KB - Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter består af 14 medlemmer, heraf:

 

· 3 forældrerepræsentanter, hvoraf mindst én er forælder til en elev i 10. klasseafdelingen og mindst én er forælder til en elev fra Ungdomsskoleafdelingen.

· 3 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.

· 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen.

· 3 elevrepræsentanter, hvoraf mindst én elev i 10. klasseafdelingen og mindst én er elev fra Ungdomsskoleafdelingen.

· 2 medarbejderrepræsentanter.

 

To af forældrerepræsentanterne vælges for en 1-årig periode ved skoleårets start, af og blandt forældre til elever i Ungecenteret. Der skal være mindst én repræsentant, der er forælder til en elev, der går i Ungecenterets 10. klasse.

Den tredje forældrerepræsentant vælges for en 4-årig periode, af og blandt forældrerepræsentanter fra de øvrige skolebestyrelser, der er medlem i Skolerådet. Denne forælder bliver således også Ungecenterets repræsentant i Skolerådet.

 

Repræsentanter for organisationerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer.

 

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Repræsentanter for medarbejdere og elever vælges af og blandt disse.

 

Der vælges en suppleant for hver af repræsentantgrupperne. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Lovgrundlag

Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017, og bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at 3 repræsentanter udpeges af Kommunalbestyrelsen samt stedfortrædere for disse til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter:

Dennis Schmock (B) med Jacob Juul Pedersen (B) som stedfortræder

Vivi Nør Jacobsen (F) med Birgit Hauser (F) som stedfortræder

Claus Rasmussen (V) med Susanne Blomsterberg (V) som stedfortræder

 

2. det indstilles endvidere, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende udpeger 3 repræsentanter efter indstilling fra de stedlige organisationer.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

26. KB - Bestyrelsen for Musikskolen

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Musikskolen.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Albertslund Kommunes Musikskole, består bestyrelsen af 11 medlemmer, heraf:

 

· 3 medlemmer - herunder formanden - valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

· 2 medlemmer valgt af og blandt forældre til Musikskolens elever

· 2 medlemmer valgt af og blandt Musikskolens personale

· 1 repræsentant for folkeskolen

· 1 repræsentant for institutionerne

 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Der udpeges desuden stedfortrædere for de respektive medlemmer.

 

Bestyrelsen har overfor Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for Musikskolens virksomhed i det omfang, Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af Kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musikskolen, mellem Musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og Musikskolen.

Lovgrundlag

Musiklovens §§ 3 a-3 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 og bekendtgørelse nr. 673 af 14 maj 2013 om musikskoler.

Indstilling

Det indstilles,

1. at 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen samt stedfortrædere for disse - herunder formanden - til Musikskolens bestyrelse: 

Paw Østergaard Jensen (A), formand med Susanne Storm Lind (A) som stedfortræder.

Dennis Schmock (B) med Morten Bjørn (B) som stedfortræder.

Diana Vang (Å) med Kenni Flink (Å) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

27. KB - Bestyrelsen for MAD til hver DAG

Anledning

Valg til Bestyrelsen for MAD til hver DAG - § 60 selskab.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune besluttede den 9. juni 2015 at indtræde i det kommunale interessentselskab MAD til hver DAG I/S med henblik på at få leveret mad til plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.

Interessentselskabet ejes udover Albertslund Kommune af Allerød, Halsnæs, Hillerød og Frederikssund kommuner, og hver kommune har to medlemmer i bestyrelsen samt to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt og udpeges af de respektive kommunalbestyrelser, og bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode. Ved et medlems udtræden vælger Kommunalbestyrelsen et nyt medlem.  

Lovgrundlag

Albertslund Kommune kan indtræde i et fælles kommunalt selskab ifølge den Kommunale Styrelseslovs §60.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen for MAD til hver DAG:

Nils Jensen (A).

Jørn Jensby (A).

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

28. KB - Bestyrelsen Vestegnen HF & VUC

Anledning

Bestyrelsen for Vestegnen HF &VUC.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en repræsentant til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC.

 

Der henvises til skolens vedtægter, hvoraf det fremgår af § 4 stk. 1, at bestyrelsen har 1 medlem, der udpeges af Albertslund Kommune.

 

Medlemmet skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for Vestegnen HF & VUC.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Jette Kammer Jensen som medlem til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

29. KB - Bestyrelsen for Glostrup/ Albertslund Produktionshøjskole

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Glostrup/ Albertslund Produktionshøjskole.

Sagsfremstilling

Glostrup og Albertslund kommuner har indgået aftale om delt ejerskab til produktionshøjskole beliggende i Glostrup Kommune.

 

I forlængelse af lovgivningen om produktionshøjskoler og efter aftale med Glostrup Kommune og Glostrup Produktionshøjskole fremgår det af vedtægterne, at de to kommuner hver udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til produktionshøjskolens bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, da der skal være et flertal i bestyrelsen, der ikke er repræsentanter for kommunerne.

 

Den overordnede ledelse af den enkelte produktionshøjskole varetages af bestyrelsen.

Lovgrundlag

Produktionsskoler reguleres gennem ”Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler”. Denne lovgivning giver mulighed for, at flere kommuner kan dele et ejerskab til en produktionsskole.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til bestyrelsen for Glostrup/ Albertslund Produktionshøjskole:

Marianne Burchall (A)

Lars Gravgaard Hensen (C)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

30. KB - Bestyrelsen for UU-Vestegnen

Anledning

Valg af bestyrelse for UU-Vestegnen.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Vestegnen, UU Vestegnen, er etableret som et fælleskommunalt § 60 selskab indgået af kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre.

 

Formålet med UU Vestegnen er:

· At skabe en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om ungdomsuddannelse og erhvervsvalg.

· At skabe en enhed som især medvirker til, at unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

· At den personlige betjening af brugerne fortsat i så høj grad som muligt skal ske i den enkelte kommune (på den enkelte skole).

· At vejledningen er sektoruafhængig, dvs. forankret i et fælles kommunalt samarbejde jf. § 60 i Lov om kommunernes styrelse.

· At der i den større enhed rummes muligheder for etablering af nye former for vejledning (virtuel vejledning).

· At skabe en vejledningsenhed, der er effektiv og fleksibel.

· At der skabes en samarbejdsplatform mellem UU Vestegnen, medarbejderne i skolerne, de kommunale forvaltninger, ungdomsuddannelserne, det private erhvervsliv og jobcenter, således at der kan skabes grundlag for udarbejdelse af de nødvendige samarbejdsaftaler om opgaveløsningen med de decentrale parter.

· At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende kommuner på tilfredsstillende måde.

 

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en direktør fra hver af de deltagende kommuner.

 

Der afholdes møde en gang årligt mellem UU Vestegnens bestyrelse og de deltagende kommuners borgmestre eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen, udpeget af denne. På disse møder drøftes UU Vestegnens overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale mål for vejledning.

 

Der udpeges en personlig suppleant både for den politiske repræsentant og for direktøren.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28/09/2017 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. december 2004 om Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Vestegnen.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger direktør Kristina Koch Sloth med skolechef Henriette Krag som suppleant til bestyrelsen for UUVestegnen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

31. KB - Bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet

Anledning

Valg af Bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

Sagsfremstilling

IværksætterKontaktpunktets formål er at øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder via koordinering og optimering af den lokale iværksætterindsats i partnerkommunerne.

 

Kontaktpunktets partnere er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

 

Kontaktpunktets målgruppe er borgere, der overvejer at starte ny selvstændig virksomhed eller overtage en eksisterende virksomhed i Danmark. IværksætterKontaktpunktet køber kurser og iværksættervejledning hos Væksthus Hovedstaden, der tilbyder en bred pallette af kurser inden for opstart af egen virksomhed, økonomi, markedsføring på sociale medier og søgemaskineoptimering, finansiering, moms og skat m.m. Borgere i Albertslund har gratis adgang til over 100 årlige kurser, der ligger placeret i hele hovedstadsregionen. Desuden har borgerne adgang til gratis 1:1 vejledning hos en iværksætterkonsulent, der kommer to gange månedligt på Albertslund Bibliotek. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvor hver kommune udpeger 1 politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

 

Bestyrelsen har følgende opgaver:

 • Indenfor Kontaktpunktets økonomiske formåen at vurdere, hvorvidt der er mulighed for supplerende initiativer, der kan øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.
 • Forelægge årligt budget og fordelingsnøgle mellem kommunerne til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Lovgrundlag

Vedtægter for IværksætterKontaktpunktet af 2007.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Kenni Flink (Å) som repræsentant til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

32. KB - Bestyrelsen for Kroppedal Museum

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Kroppedal Museum.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum er en selvejende institution stiftet af Albertslund Kommune, Høje Taastrup Kommune og det tidligere Københavns Amt. Høje Taastrup Kommune er tilsynsførende kommune.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

 

· 1 formand udpeges af tilskudskommunerne i forening.

· Hver tilskudskommune udpeger 2 medlemmer.

· 2 medlemmer valgt af Repræsentantskabet samt personlige suppleanter for disse jf. § 4 stk. 6.

Lovgrundlag

Kommissorium af november 1995 og vedtægter senest ændret i Kommunalbestyrelsen 9. februar 2005 § 3.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til Kroppedals bestyrelse:

Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen

 

2. det indstilles endvidere at Kommunalbestyrelsen i forening med Høje Taastrup Kommune udpeger formanden til Kroppedals bestyrelse.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

33. KB - Bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven.

Sagsfremstilling

Danmarkshistorien i Vestskoven, Vikingelandsbyen, er dannet i 1992 på initiativ af Miljøministeren og Albertslund, Høje Taastrup og Ledøje-Smørum (nu Egedal Kommune) kommuner.

 

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes.

 

Danmarkshistorien i Vestskoven ledes af en bestyrelse sammensat således:

· 2 medlemmer udpeget af Egedal Kommunalbestyrelse

· 2 medlemmer udpeget af Høje-Taastrup Kommunalbestyrelse

· 2 medlemmer udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse

· 1 medlem udpeget af Naturstyrelsen

· 1 medlem udpeget af Museet på Kroppedal

· 3 medlemmer uden stemmeret som er: lederen af Vikingelandsbyen, lederen af astronomisk afdeling på Kroppedal og lederen af arkæologisk afdeling på Kroppedal.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven:

Jette Kammer Jensen

Morten Loof Andersen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

34. KB - Bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Sagsfremstilling

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et samarbejde mellem syv kommuner: Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Glostrup. Rådet blev etableret i november 2007, og de respektive kommuner betaler årligt kontingent til rådet svarende til 2 kr. per indbygger.

 

Det er VKIRs formål at udvikle et fælles Vestegnen gennem et fokuseret og sammenhængende kultursamarbejde, så egnen gøres mere attraktiv for både lokale og udefrakommende og skaber vækst, liv og turisme.

 

Bestyrelsen består af borgmestrene fra de respektive kommunalbestyrelser. For hvert bestyrelsesmedlem udpeges en personlig stedfortræder.

Lovgrundlag

Vedtægter for Kulturinvesteringsrådet fra november 2007.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 1. viceborgmester, som stedfortræder for borgmesteren til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

35. KB - Bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen består af 3 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens lejere eller disses myndige husstandsmedlemmer.

 

Herudover udpeges 1 medlem af Kommunalbestyrelsen i Albertslund. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges stedfortrædere for disse.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016, samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Vedtægter af oktober 2011 i henhold til Almenboligloven, lov nr. 1023 af 21. august 2013.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Kenni Flink (Å) som medlem samt Nils Jensen (A) som stedfortræder til bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

36. KB - Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium (DIK)

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium (DIK).

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium består af 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse og 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer udpeges stedfortrædere for disse.

Lovgrundlag

Ungdomsboligloven Lov nr. 1089 af 17.12.2002 om støttede ungdomsboliger.

Bekendtgørelse nr. 340 af 01.06.1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger.

Vedtægter af 17.04.2013 udstedt i overensstemmelse med ungdomsboligloven.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for DIK:

Stig Larsen (Ø) med Lene Rygaard Jessen (Ø) som stedfortræder.

Susanne Blomsterberg (V) med Rune Buhl Frederiksen (V) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

37. KB - Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger består af 5 medlemmer inklusive formanden.

4 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet, og disse skal være lejere. Herudover udpeges 1 medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse.

Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.

Lovgrundlag

Ungdomsboligloven Lov nr. 1089 af 17.12.2002 om støttede ungdomsboliger. Bekendtgørelse nr. 340 af 01.06.1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger. Vedtægter af 11. november 2012 jf. ungdomsboligloven.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Paw Østergaard Jensen (A) med Marianne Burchall (A) som stedfortræder til bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

38. KB - Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding

Anledning

Valg af Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding er et affaldshåndteringsselskab, der ved forbrænding producerer el og fjernvarme. Herudover håndteres mange fraktioner til genbrug. På affaldsområdet sker meget fælleskommunal udvikling og senest har Vestforbrænding lavet fælles udbud af affaldsindsamling for Albertslund Kommune og en række nabokommuner. Vestforbrænding driver flere genbrugsstationer i vore nabokommuner. I de senere år har Vestforbrænding opbygget et betydeligt fjernvarmedistributionsområde. Endelig arbejder Vestforbrænding meget med formidling om korrekt affaldshåndtering.

 

I/S Vestforbrænding er et interessentskab bestående af Albertslund, Ballerup Brøndby, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

 

Hver kommune udpeger et medlem samt en personlig suppleant til bestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Der udpeges desuden to delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Vestforbrændingens generalforsamling.

Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med Jørn Jensby (A) som stedfortræder til bestyrelsen.

2. at Kommunalbestyrelsen udpeger Jørn Jensby (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) som delegerede til generalforsamlingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

39. KB - Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Sagsfremstilling

VEKS har en betydelig rolle i omstillingen til en CO2-neutral fremtid, hvor integration af af el, varme og transport er en forudsætning. På planlægningsområdet deltager VEKS aktivt i regional energiplanlægning (Energi på Tværs, Varmeplan Hovedstaden). VEKS er primært et transmissionsselskab, der transmitterer fjernvarme fra producenterne af varme til distributionsselskaberne som Albertslund Forsyning. I de senere år er VEKS blevet el- og varmeproducerende og har produktionsanlæg i hhv. Køge og Solrød, samt er medejere af et geotermianlæg på Amager. Via varmelast.dk planlægger VEKS, sammen med CTR og HOFOR, varmeproduktionen time for time i hovedstadsområdet. VEKS distribuerer i dag fjernvarme i Køge og til COOP Danmarks hovedkontor i Albertslund.

 

Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med kommunernes indbyrdes relative størrelse af hæftelsen.

 

Efter de ved interessentskabets stiftelse planlagte aftag af fjernvarme, sammensættes bestyrelsen på følgende måde:

 

Kommune

Hæftelsesfordeling i procent

Bestyrelsesmedlemmer

Albertslund

13,21

3

Brøndby

10,14

2

Glostrup

5,69

1

Greve

5,78

1

Hvidovre

13,16

3

Høje Taastrup

14,01

3

Ishøj

3,82

1

Køge

6,63

1

Roskilde

18,05

4

Rødovre

5,78

1

Solrød

2,31

1

Vallensbæk

1,42

1

 

Hver interessentkommunes bestyrelsesmedlem(mer) vælges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem vælger kommunalbestyrelsen af og blandt kommunens kommunalbestyrelsesmedlemmer tillige en personlig stedfortræder, der ved ethvert fravær træder i vedkommende medlems sted.

Lovgrundlag

Vedtægter af 30. november 2011 for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22.05.2017 om Varmeforsyning.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger følgende tre medlemmer og tre personlige stedfortrædere til bestyrelsen:

Steen Christiansen (A) med Dogan Polat (A) som stedfortræder.

Jørn Jensby (A) med Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder.

Leif Pedersen (F) med Mehmet Kücükakin (F) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

40. KB - Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S

Anledning

Valg af Bestyrelsen for HOFOR selskaber.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes netselskab for vandforsyning har siden 1. juli 2012 været en del af HOFOR Vand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S består af netselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner, samt hele HOFOR-koncernens serviceselskab.

Albertslund Kommunes netselskab for spildevandsforsyning har siden årsskiftet 2012/2013 været en del af HOFOR Spildevand Holding A/S, der består af netselskaberne for spildevandsforsyning i Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre kommuner – efterfølgende er også Vallensbæk og Brøndby kommet til.

Ejerne har, i hver af de to holdingselskabers bestyrelser, én repræsentant fra hver ejerkommune. Bestyrelsesmøder for de to selskaber afholdes samlet. I henhold til ejeraftalen for vand- og spildevandsselskaberne, så anbefales det, at den samme person vælges som kommunens repræsentant i begge bestyrelser.

Der udpeges ikke deltagere til selskabernes generalforsamling, da disse som udgangspunkt afholdes som ”skrivebordsgeneralforsamlinger”. Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af skriftlige mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. I praksis laves en indstilling til kommunalbestyrelsen, når der er generalforsamling. Kommunalbestyrelsen kan så tage stilling til de enkelte punkter på generalforsamlingens dagsorden. Herved sikres, at Albertslund Kommunens stemmeafgivelse på generalforsamlingen er i overensstemmelse med flertallet i kommunalbestyrelsens ønsker.

 

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §§ 15 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009. Vedtægter for vandselskaberne ( aktie- eller anpartsselskaber). Vedtægter for kommunale fællesskaber.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Leif Pedersen (F) som medlem af de to bestyrelser.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

41. KB - Bestyrelsen for Biofos A/S

Anledning

Valg af Bestyrelsen for Biofos A/S.

Sagsfremstilling

Biofos A/S er stiftet efter en sammenlægning af Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S. Biofos er i dag Danmarks største spildevandsselskab og behandler spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet. Biofos producerer biogas, fjernvarme og elektricitet.

Biofos har i alt 169 medarbejdere. Biofos arbejder med kapacitetsplanlægning og gennemfører online måleprogrammer af vandføring i kommunale kloaksystemer til brug i klimaplanlægning.

Det daglige ejerskab varetages i dag af HOFOR, men Albertslund Kommune har fortsat en plads i selskabets bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12.06.2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Lars Gravgaard Hensen (C) som medlem af bestyrelserne for Biofos A/S.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

42. KB - Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose

Anledning

Valg af Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose.

Sagsfremstilling

Interessentskabet I/S Vallensbæk Mose blev stiftet i 1976 med det formål at skabe et rekreativt område med et højt naturindhold, til glæde for egnens borgere.

 

Vallensbæk Mose er et rekreativt område på ca. 50 ha., som ligger i krydsfeltet mellem Store Vejleådalen og Vallensbækkilen, udfletningen Holbæk- og Køgebugtmotorvejen og med arealer i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. De fire kommuner driver arealet i fællesskab. Der er etableret stier, broer, beplantning, kystsikring og bebyggelse samt faciliteter for de mange brugere, der på den ene eller anden måde benytter området til motion og naturoplevelser.

 

Bestyrelsen for Vallensbæk Mose består af i alt 8 medlemmer, med 2 medlemmer fra hver af kommunerne Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Vallensbæk Mose af 12. januar 1978 og senest ændret i Kommunalbestyrelsen i februar 2002.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose:

Susanne Storm Lind (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

43. KB - Borgermesterforum for GATE 21

Anledning

Valg af Borgmesterforum for GATE 21.

Sagsfremstilling

Gate 21’s formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden forinnovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø. Aktiviteterne omfatter blandt andet etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på følgende måde: 

· Fire medlemmer udpeges af Gate 21’s borgmesterforum. Udpegning af de fire kommunale bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen, dog således forskudt, at to medlemmer vælges hvert år på Borgmesterforums årsmøde.

· Fire medlemmer vælges på Gate 21’s ordinære generalforsamling af og blandt de ikke-kommunale partnere. Heraf mindst en fra det private erhvervsliv en uddannelses-/forskningsinstitut.

· Et medlem udpeges umiddelbart efter den ordinære generalforsamling af den nyvalgte bestyrelse.

 

Gate 21’s borgmesterforum består af borgmestrene eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen fra Gate 21’s kommunale partnere.

Borgmesterforum har til opgave at rådgive bestyrelsen om politiske prioriteringer i relation til den strategiske udvikling af Gate 21, kommende indsatsområder, strategiske samarbejdspartnere mv.

Lovgrundlag

Vedtægter for GATE 21 af 18. maj 2011.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren med 1. viceborgmesteren som stedfortræder til Borgmesterforum for GATE 21.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

44. KB - Repræsentantskabet for HMN I/S

Anledning

Valg af Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Sagsfremstilling

HMN er et fælleskommunalt naturgasselskab, der i 2017 besluttede, at frasælge gashandelsselskabet HMN naturgas A/S til SEAS/NVE og Eniig. Der er netop vedtaget en principbeslutning om frasalg af ledningsnettet (HMN Gasnet P/S) til energinet.dk. Således er selskabet snart minimeret til at have to selskaber, der hhv. producerer biogas og driver gastankstationer.

 

HMN Naturgas I/S har et repræsentantskab med medlemmer fra hver interessent kommune. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse.

 

I henhold til selskabets vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant og en personlig stedfortræder til selskabets repræsentantskab. De udpegede skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas I/S.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med Jørn Jensby (A) som stedfortræder til repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

45. KB - Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Anledning

Valg af Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal som en del af konstitueringen udpege et medlem til Trafikselskabet Movias Repræsentantskab samt en suppleant for denne. Medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

Repræsentantskabet er Movias øverste myndighed og skal blandt andet udpege medlemmerne af Movias bestyrelse. De 45 kommuner i Movias område vælger hver et medlem fra kommunalbestyrelsen til at sidde i Movias repræsentantskab. De to regioner har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, ret til en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Movias område udpeger via repræsentantskabet de resterende seks bestyrelsesmedlemmer.

 

Repræsentantskabet skal behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet. Det er også repræsentantskabet, som godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabets finansiering.

 

Repræsentantskabet holder møde mindst en gang om året, eller hvis en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer fremsender begrundet begæring om et møde. Desuden kan bestyrelsen bede repræsentantskabet om at træde sammen efter behov.

 

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og BEK nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægter).

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med Jørn Jensby (A) som suppleant til Movia’s repræsentantskab.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

46. KB - Naturstyrelsens brugerråd

Anledning

Valg af Naturstyrelsens Østsjællands brugerråd.

Der udpeges sammen med andre kommuner.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen Østsjælland nedsatte i 1995 et brugerråd som skal rådgive distriktet i driften af Vestskoven (statens skove).  Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

 

I brugerrådet sidder repræsentanter fra kommuner, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Idrætsforbund samt eventuelt andre organisations-, forenings- og myndighedsrepræsentanter og andre brugere eller interessenter.  

Albertslund Kommune er repræsenteret i et brugerråd sammen med Ballerup, Glostrup og Vallensbæk kommuner.

 

Repræsentanten skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Tina Graugaard (C) som repræsentant til Naturstyrelsens brugerråd.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

47. KB - Fredningsnævnet

Anledning

Valg af Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

 

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren.

 

Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges en suppleant for hvert medlem. Det medlem, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

 

Medlemmet skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35, jf.lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Carl Andersen (I) med Tina Graugaard (C) som stedfortræder til Fredningsnævnet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

48. KB - Hegnsynet

Anledning

Valg af Hegnsynet.

Sagsfremstilling

Hegnsynet er en selvstændig administrativ myndighed, der fungerer uafhængigt af Kommunalbestyrelsen. Hegnsynet behandler uenigheder mellem private grundejere i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

 

Hegnsynet har karakter af et privat tvistnævn, der efter hegnsloven afgør sager ved kendelse, der kan indbringes for domstolene. Hegnsynets virksomhed må ikke sammenblandes med den kommunale administration.

 

Hegnsynet består af tre medlemmer, der udpeges blandt kommunens borgere. Det ene medlem beskikkes som formand.

 

For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne og disses suppleanter beskikkes af Kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode. Efter hegnsloven skal mindst ét af medlemmerne være plantningskyndigt og mindst ét skal være bygningskyndigt.

 

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Til hegnsynet er tilknyttet en sekretær.

Lovgrundlag

Lov om hegn, §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Hegnsynet:

Jørgen Lind (A) med Finn Stubtoft (A) som stedfortræder.

Brian Pedersen (C) med Kira Willmarts (C) som stedfortræder.

Susanne Blomsterberg (V) med Rune Buhl Frederiksen (V) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

49. KB - Grundlisteudvalget

Anledning

Valg af Grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge et Grundlisteudvalg bestående af mindst fem medlemmer for Kommunalbestyrelsens valgperiode. Grundlisteudvalget har ansvaret for at udpege et antal personer til grundlisten ud fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister. Der er tale om personer bosiddende i Albertslund Kommune der skal fungere som lægdommere, domsmænd og nævninge, i retssager. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

 

Medlemmerne af Grundlisteudvalget behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Det bemærkes, at det nuværende gundlisteudvalg har foretaget udpegning til grundlisterne for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til Grundlisteudvalget:

Qasir Mirza (A)
Marianne Kristensen (F)
Ebbe Rand Jørgensen (Ø)
Michael Jonasen (Å)
Joan Marquardt (O)

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

50. KB - Stedfortræder til KLs repræsentantskab

Anledning

Valg af Stedfortræder til KLs repræsentantskab.

Sagsfremstilling

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

 

KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

Lovgrundlag

KL’s love af 2006, §13.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

51. KB - Statslige ekspropriationskommissioner

Anledning

Valg af en kommunal repræsentant til de to statslige ekspropriationskommissioner. Derudover skal der vælges en kommunal repræsentant til de statslige taksationskommissioner, der efterprøver kendelser om erstatning.

Sagsfremstilling

De statslige ekspropriationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål m.v. i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. De statslige taksationskommissioner efterprøver kendelser, hvor erstatning gives eller nægtes. Ekspropriationsprocesloven regulerer processen ved statslige ekspropriationer, hvor de statslige ekspropriationskommissioner er 1. instans og de statslige taksationskommissioner er 2. instans.

 

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen en person, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på den samlede kommunale liste over medlemmer af de to statslige ekspropriationskommissioner. Ligeledes udpeges en person, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den statslige taksationskommission, der omfatter kommunen.

 

Det er et lovkrav, at alle udpegede medlemmer skal have indsigt i vurdering af fast ejendom, jfr. ekspropriationsproceslovens §10. Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt at medlemmet er bekendt med forvaltningsloven, herunder reglerne om habilitet. Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7a.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege:

 • en person til optagelse på liste over medlemmer af de statslige ekspropriationskommissioner
 • en person til optagelse på liste over medlemmer af de statslige taksationskommissioner

 

Personen skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ekspropriationsprocesloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Indstilling

Det indstilles, 

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Carl Andersen (I) til optagelse på listen over medlemmer til de statslige ekspropriationskommissioner og

2.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Joan Marquardt (O) til optagelse på listen over medlemmer til de statslige taksationskommissioner.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

52. KB - De kommunale taksationskommissioner

Anledning

Valg af to medlemmer til liste over kommunale medlemmer af taksationskommissioner. Og valg af et medlem til liste over kommunale medlemmer af overtaksationskommissioner.

Sagsfremstilling

De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til vejloven, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning , lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love. Vejloven regulerer processen for erstatningsfastsættelse som følge af kommunal ekspropriation, hvor de kommunale taksationskommissioner er 1. instans og de kommunale overtaksationskommissioner er 2. instans.

 

En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen to personer, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

 

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

  

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instrukserne om den enkelte sags afgørelse, jf. lov om offentlige veje § 107.

 

Medlemmerne skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, §§105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indstilling

Det indstilles, 

1.    at Jacob Juul Pedersen (B) og Rune Buhl Frederiksen (V) vælges til optagelse på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionerne.

2.    at Michael Jonasen (Å) vælges til optagelse på en liste over kommunale medlemmer af overtaksationskommissionerne.  

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

53. KB - Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Anledning

Valg af Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi.

Sagsfremstilling

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Kredsrådet fastlægger de overordnede rammer for politiets praktiske virksomhed.

 

Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

 

Politidirektøren er formand for kredsrådet.

Lovgrundlag

Retsplejelovens §111 - 113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 1. viceborgmester som stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet for Københavns Vestegns Politi.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

54. KB - Distriksudvalget for Hjemmeværnet

Anledning

Valg af Distriksudvalg for Hjemmeværnet.

Sagsfremstilling

Den Kommitterede for Hjemmeværnets distriktsudvalg beder Kommunalbestyrelsen om at udpege en person til Distriktsudvalg Syd.

 

Distriktsudvalgenes funktionsperiode er 4 år og begynder den 1. september 2018 og slutter 31. august 2022.

 

Den Kommitterede anfører, at den udpegede repræsentant med fordel kan være medlem af Økonomiudvalget eller Velfærdsudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale område, samt at den udpegede ikke bør have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Lovgrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf.lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Rune Buhl Frederiksen (V) som repræsentant med Susanne Blomsterberg (V) som stedfortræder til Distriktsudvalg Syd.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

55. KB - Delegeret til Kommunernes Landsforening

Anledning

Valg af Delegeret til Kommunernes Landsforening/KL.

Sagsfremstilling

Hver af KL’s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune.

 

Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger Kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.

 

KL's Valgdelegeretmøde afholdes den 8. - 9. marts 2018.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 4 stemmeberettigede delegerede og 4 stedfortræder til KL’s delegeretmøde:

Steen Christiansen (A) med Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder.

Nils Jul Gjerlev (C) med Lars Gravgaard Hansen (C) som stedfortræder.

Leif Pedersen (F) med Mehmet Kücükakin (F) som stedfortræder.

Helge Bo Jensen (Ø) med Danni Olsen (O) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

56. KB - Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden

Anledning

Valg af Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden.

Sagsfremstilling

KL har fastlagt, at hvert KKR består af:

· borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region og

· et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og liste-samarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert enkelt KKR svarer til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og liste-samarbejder ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region.

  

Der afholdes konstituerende møde i KKR Hovedstaden mandag den 29. januar 2018.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at det tages til efterretning, at borgmesteren er medlem af KKR med 1. viceborgmester som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

57. KB - Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Anledning

Valg af Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen er lov om valg til Folketinget ændret med en ny valgkredsinddeling med tre landsdele, ti storkredse og 92 opstillingskredse. Albertslund Kommune er i opstillingskreds med Høje Taastrup Kommune.

 

Valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af to kommuner skal have otte medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret med fire medlemmer. Da Høje Taastrup Kommune er udpeget som kredskommune, er det borgmesteren fra Høje Taastrup, der er født formand. Næstformandsposten vælges også af Høje-Taastrup.

 

Valgbestyrelsen er også gældende for valg til EU-parlamentet og folkeafstemninger.

 

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen Valgbestyrelsens medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer ved forholdstalsvalg, heraf udgør borgmesteren det ene. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge tre medlemmer samt fire stedfortrædere.

Lovgrundlag

Folketingsvalg:

Folketingsvalglovens §§ 23-28, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og kommunal- og regionalvalgloven, §§ 17-18, jf.lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.

 

EU-parlamentsvalg:

Europa-Parlamentsvalglovens §16, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer vælger følgende 3 medlemmer ud over borgmesteren til valgbestyrelsen for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger:

Steen Christiansen (A) med Marianne Burchall (A) som stedfortræder.
Lars Gravgaard Hansen (C) - ingen stedfortræder.
Mehmet Kücükakin (F) med Leif Pedersen (F) som stedfortræder.

Lene Rygaard Jessen (Ø) - ingen stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

58. KB - Valgbestyrelse til kommunalvalg

Anledning

Valg af Valgbestyrelse til kommunalvalg.

Sagsfremstilling

For hver kommune vælger Kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst fem og højst syv af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

 

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

 

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der er udpeget til valgbestyrelsen kan opstilles som kandidater til det kommunale valg.

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgslovens §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer udpeger følgende 4 medlemmer ud over borgmesteren til valgbestyrelsen:

Steen Christiansen (A) med Marianne Burchall (A) som stedfortræder.
Lars Gravgaard Hansen (C) med Nils Jul Gjerlev (C) som stedfortræder.
Lene Rygaard Jessen (Ø) med Helge Bo Jensen (Ø) som stedfortræder.
Brian Palmund (V) med Danni Olsen (O) som stedfortræder.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen