Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Velfærdsudvalget

Dato: Torsdag den 14. december 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Nils Jensen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Kontanthjælpsloftet
2. VFU/ØU/KB Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning, Serviceloven §86
3. VFU/ØU/KB Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2018 Serviceloven §83 mm.
4. VFU - Orientering fra formanden
5. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
6. VFU - Eventuelt

1. Tema - Kontanthjælpsloftet

Anledning

Tema om kontanthjælpsloftet.

Sagsfremstilling

Jobcenterchef Jan Eriksen orienterer Velfærdsudvalget om kontanthjælpsloftet og svarer på spørgsmål.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

2. VFU/ØU/KB Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning, Serviceloven §86

Anledning

Albertslund Kommune skal årligt godkende kvalitetsstandarderne for genoptræning under Servicelovens §86, stk.1 og stk. 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens §86, stk. 1 tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere i henhold til Servicelovens §86, stk. 2 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af fysisk eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (vedligeholdelsestræning).

 

Der er fastsat bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for træning efter Servicelovens §86, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarderne skal være en information til borgerne om det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne.

 

Kvalitetsstandarderne blev senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2016. På baggrund af faglige vurderinger fra sundhedspersonale i Albertslund Kommunes Genoptræning anbefaler administrationen, at der foretages mindre justeringer i kvalitetsstandarderne således, at kvalitetsstandarderne afspejler den faglige genoptræningspraksis, som er i Albertslund Kommunes Genoptræning. Ved en helhedsvurdering af borgergruppen, som modtager hjælp efter §86, stk 1 og stk. 2 er det vurderingen, at denne borgergruppes funktionsniveau vil opnå bedst effekt af genoptræningen med maximum to træningsgange pr. uge.

 

Eftersom borgergruppens funktionsniveau gerne skal stige efter genoptræning og vedligeholdelsestræning er det vigtigt, at kroppen får den hvile og resitution, der er nødvendigt for, at kroppen kan opbygge og forstærke det væv man har udsat for belastning. Ved genoptræning to gange ugentligt har borgerne mulighed for restitution mellem træningsgangene og dermed er der større chance for effekt af genoptræningen og vedligeholdelsestræningen. Derfor vil Genoptræningen ikke anbefale over to træningsgange pr. uge for denne borgergruppe.

 

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen følgende justeringer:

 

Kvalitetsstandard for §86, stk. 1

Administrationen foreslår, at det under afsnittet 'ydelsens omfang' bliver præciseret hvor meget genoptræning, der gives ugentligt ud fra en faglig vurdering. I Kvalitetsstandarden for 2017 står der i §86, stk. 1, at "træning typisk gives 2 til 5 gange ugentligt". Det foreslås rettet til "træning typisk gives to gange ugentligt".

 

Kvalitetsstandard for §86, stk. 2

Administrationen foreslår, at der under afsnittet 'ydelsens omfang' bliver præciseret hvor meget vedligeholdelsestræning, der gives ugentligt ud fra en faglig vurdering. I Kvalitetsstandarden for 2017 §86, stk. 2, står der "Borgerne tilbydes træning typisk 1-5 gange ugentligt alt efter behov". Dette foreslås rettet til "Borgerne tilbydes træning typisk 1-2 gange ugentligt alt efter behov". (Se evt. ændringskema, der er vedlagt som bilag).

 

For begge ændringer gælder, at der ikke ændres på nuværende praksis.  

Lovgrundlag

Servicelovens §86.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard 2018 for kommunal genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1 godkendes og
 2. at kvalitetstandard for 2018 for vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, stk. 2 godkendes.

Beslutning

Udgik af dagsordenen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ændringsskema til Kvalitetsstandarder 2018 §86 Ændringsskema til Kvalitetsstandarder 2018 §86
2 Kvalitetsstandard 2018 Genoptræning, § 86 stk 1 Kvalitetsstandard 2018 Genoptræning, § 86 stk 1
3 Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning, §86 stk 2 Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning, §86 stk 2
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
5 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

3. VFU/ØU/KB Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2018 Serviceloven §83 mm.

Anledning

Albertslund Kommune skal årligt godkende kvalitetsstandarderne under Serviceloven §§83, 83a og 86 og Sundhedsloven § 140.

Sagsfremstilling

Det er fastsat i bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83, 83a og 86, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering og træning. Kvalitetsstandarderne skal være en information til borgerne om det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelserne. Vedlagte kvalitetsstandard beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau indenfor servicelovens §§ 83, 83a, og 86 (personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, træning) samt Sundhedslovens §140 (genoptræning efter sygehusophold).

 

I Kvalitetsstandarderne er det beskrevet, hvilken målgruppe ydelserne retter sig mod, betingelser for at modtage hjælp, kriterier og hvilket omfang ydelsen normalt vil have i Albertslund Kommune.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd har ikke fundet grundlag for at ændre i kvalitetsstandarden for Servicelovens §§ 83, 83a, 86 og Sundhedslovens §140 i forhold til 2017, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 15. november 2016.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 15. december 2017

Velfærdsudvalget ønskede oplyst (side 12): "Hvis du holder ferie eller pause i din støtte, skal du tage kontakt til Visitationen".

Spørgsmål: Hvorfor skal der tages kontakt til Visitationen og ikke direkte til den valgte leverandør?

Svar: Det et Visitationen, der skal have besked ved ferie eller pause i støtte, da Visitationen skal stoppe for betaling af ydelse til leverandør i den pågældende periode. 

Lovgrundlag

Servicelovens §83, §83a, §86 og Sundhedslovens § 140.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kvalitetsstandarden for 2018 - Servicelovens §§ 83, 83a, 86 og Sundhedslovens §140 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Kvalitetsstandarder 2018 Servicelovens §83, §83a mm. Kvalitetsstandarder 2018 Servicelovens §83, §83a mm.
2 Udtalelse til Handicaprådet Udtalelse til Handicaprådet
Tilbage til toppen

4. VFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Tak for samarbejdet de sidste fire år.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

5. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status på udvikling af Akutfunktionen.

B. Palliativ indsats i Albertslund Kommune.

C. Status for sociale omsorgsdage.

D. Svar på spørgsmål til notat om venteliste til plejeboliger (fra sidste udvalgsmøde). 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget anerkendte Ældrerådets bemærkninger til orienteringspunkterne.

C) Udvalget gjorde opmærksom på ensomme ældre.

D) Udvalget tilkendegav, at det er vigtigt at få sat gang i processen med flere plejehjemspladser. Udvalget ønskede, at belægningsprocenten forbedres. Der blev spurgt til depot til møbler samt private ejendele, når borgeren er afgået ved døden. Der gives svar på et kommende møde.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.  

Bilag

1 A. Akutfunktion A. Akutfunktion
2 A. Kvalitetstandarder for kommunale akutfuntion den 27.10.2017 A. Kvalitetstandarder for kommunale akutfuntion den 27.10.2017
3 B. Palliativ indsats i Albertslund Kommune B. Palliativ indsats i Albertslund Kommune
4 C. Status sociale omsorgsbesøg C. Status sociale omsorgsbesøg
5 D. Håndtering af venteliste til plejebolig D. Håndtering af venteliste til plejebolig
6 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

6. VFU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Sagsfremstilling

A. Leif Pedersen (F) spurgte til reglerne for selvtræning/holdtræning i Sundhedshuset. Der udarbejdes svar til et kommende møde.

Beslutning

A. Leif Pedersen (F) spurgte til reglerne for selvtræning/holdtræning i Sundhedshuset. Der udarbejdes svar til et kommende møde.

 

Tilbage til toppen