Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4)

Dato: Torsdag den 23. november 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Steen Christiansen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby - Orientering fra formanden
2. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af areal fra Vejdirektoratet (bevilling)
4. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune (bevilling)
5. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB Udvikling af Hyldager - mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord
6. Eventuelt

1. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby - Orientering fra formanden

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

3. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af areal fra Vejdirektoratet (bevilling)

Tilbage til toppen

4. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune (bevilling)

Tilbage til toppen

5. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB Udvikling af Hyldager - mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord

Anledning

Udviklingen af et ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Kongsholmparken og Hyldagerparken, der samtidig vil fungere som støjvold for eksisterende og eventuelt fremtidige boliger forudsætter, at Albertslund Kommune indgår aftaler om modtagelse af jord. Kommunalbestyrelsen skal give mandat til forhandling af modtagelse af jord.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at give mandat til direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse til at forhandle aftaler med relevante eksterne parter til realisering af et projekt til støjdæmpning i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden.

 

Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdæmpning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Et projekt til støjdæmpning langs Holbækmotorvejen vil kunne forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. På baggrund heraf udarbejdes et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der samtidig med at støjdæmpe også vil tilføre landskabet øget rekreativ værdi. Det er derfor aktuelt at erhverve arealerne uanset en udvikling af Hyldagergrunden.

 

Til realisering af natur- og landskabsprojektet er der behov for at indgå aftaler om modtagelse af jord til indbygning i det nye landskab. Orbicon har udarbejdet forundersøgelser for projektet, som viser, at der kan indbygges op mod 1,1 mio. m³ jord i det nye landskab, og at modtagelse af jord kan indbringe 17-20 kr. per m³ ren jord (jordklasse 1), 30-40 kr. per. m3 lettere forurenet jord (jord med op til 70 % klasse 2 og klasse 3 jord). Projektet forudsætter, at der ikke er indeholdt forurenet jord (jordklasse 4).

 

Hovedstadens Letbane har henvendt sig til medlemskommunerne om muligheden for at aflevere overskudsjord fra letbaneprojektet. Forvaltningen har været i dialog med Hovedstadens Letbane om muligheden for at koble behov for jord til natur- og landskabsprojektet med anlæggelsen af letbanen. Det har vist sig, at de to projekter kan koordineres. Det betyder, at Albertslund Kommune vil modtage jord i perioden medio 2019 til medio 2022. For at kunne være klar til at modtage jord medio 2019 skal de indledende arbejder og myndighedstilladelser være givet, hvilket forudsætter, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et nyt natur- og landskabsprojekt primo 2018.

 

Selve kontrakten på modtagelse af jord fra Hovedstadens Letbane vil blive fremlagt til beslutning i kommunalbestyrelsen. Aftalen om modtagelse af jord er betinget af, at Hovedstadens Letbane realiseres.

 

Det forventes, at Hovedstaden Letbane kan levere cirka 400.000 m³ jord. Herudover skal der indgås aftaler for modtagelse af resterende cirka 600.000 m³ jord.

 

Sideløbende med denne sag behandles sager om køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet, samt sag om at flytte kommunegrænsen mellem Albertslund og Høje-Taastrup svarende til det areal Albertslund Kommune erhverver.

Økonomi

Det forudsættes, at økonomien for udviklingen af natur- og landskabsprojektet hviler i sig selv.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

  1. at der gives mandat til projektdirektøren til at forhandle aftaler om modtagelse af jord, til at kunne realisere natur- og landskabsprojektet,
  2. at den økonomiske ramme for forhandlingerne er, at økonomien for natur- og landskabsprojektet hviler i sig selv og
  3. at jordkontrakterne efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

6. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen