Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg

Dato: Onsdag den 20. december 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted:

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KSU - Orientering fra formanden - december
2. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - december
3. KSU/ØU/KB - Forpagtning af Bakkehuset
4. KSU/ØU/KB - Valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet
5. KSU - Ansøgning til glimt af Albertslunds historie_2017
6. KSU - Ansøgning om sangbøger
7. KSU - Ansøgning om støtte til publikation af bog om Roskilde Kro
8. Eventuelt

1. KSU - Orientering fra formanden - december

Sagsfremstilling

A - Tak for samarbejdet de sidste fire år.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget tiul efterretning.

Tilbage til toppen

2. KSU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - december

Sagsfremstilling

A - De disponible midler

 

B - Mundtlig orientering om profilen på ny Kultur og Fritidschef

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Oversigt over forbrug af midler Oversigt over forbrug af midler
Tilbage til toppen

3. KSU/ØU/KB - Forpagtning af Bakkehuset

Anledning

Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om forpagtning af Bakkehuset. Bag ansøgningen står brødrene Patrick og Tobias Thygesen samt deres far Tonni Thygesen. Patrick Thygesen er udlært kok, og Tobias Thygesen er ved at være udlært indenfor restaurationsbranchen. Familien driver i forvejen et spisested/iskiosk på Amager Strand. Brødrene vil i forbindelse med en eventuel forpagtning af Bakkehuset stå for den daglige drift, mens faderen definerer sin rolle som idemand og teknisk medhjælper.

 

Det er ansøgernes ønske at holde åbent fra den 1. april til den 1. oktober samt hver weekend i vinterhalvåret. Det anføres yderligere i ansøgningen, at der vil være fokus på kvalitetsfødevarer, og at priserne vil være lavere end på andre spisesteder. Ansøgerne vil endvidere åbne huset for events samt samarbejde med foreninger, som ønsker at benytte første sal eller de udendørs områder.

 

Ansøgerne har også foretaget en slags markedsundersøgelse gennem det sidste år ved at spørge folk, som passerede forbi Bakkehuset, hvad deres ønsker til stedet kunne være. Det fremgår ikke helt klart, hvad tilbagemeldingerne har været på forespørgslerne, men ansøgerne tror på, at det med tiden vil blive en succes med traktørsted i Bakkehuset igen.

 

Ansøgerne ønsker at indgå en 5-årig kontrakt, som herefter kan genforhandles.

 

Bakkehuset bliver p.t. brugt som foreningshus. Vestegnens Hundeklub, Hundeklubben Albertslund, Albertslund Petanqueklub har siden december 2015 været i huset, og det seneste år har Det Frivillige Beredskab også haft til huse der.

 

Forvaltningen har ikke gode erfaringer med at bortforpagte Bakkehuset som traktørsted. Bakkehuset har i perioden 2005-2013 haft 4 forskellige forpagtere, som alle har måtte afbryde deres forpagtningsaftale inden udløb pga. dårlig økonomi.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 29. november 2017

På Økonomiudvalgets møde den 6. november blev sagens sendt tilbage til forvaltningen til yderligere belysning.

 

Den 16. november 2017 havde forvaltningen inviteret Patrick, Tobias og Tonni Thygesen til møde på Rådhuset for at høre om deres konkrete forretningsplan og tanker i forhold til de nuværende brugere af Bakkehuset, hvis en forpagtningsaftale blev indgået mellem dem og Albertslund Kommune.

 

Der blev konkluderet følgende:

 

 • Hvis Patrick og Tobias Thygesen bliver forpagtere af Bakkehuset, skal der findes andre lokaler til det Det Frivillige Beredskab. De to hundeklubber og petanqueklubben vil kunne blive i de lokaler, hvor de allerede er og vil stadig have adgang til toiletterne.

 

 • Patrick og Tobias Thygesen vil sælge god mad billigt. For at det kan lade sig gøre, ønsker de en aftale med Kommunen om en pris på 1.000 kr. pr. måned for  husleje, el, vand og varme. Såfremt der ikke kan indgås en aftale en lav pris på husleje, er Patrick og Tobias Thygesen ikke interesserede i at forpagte Bakkehuset.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke lovgivningsmæssige rammer der er for husleje. Hvis Albertslund Kommune skal bortforpagte Bakkehuset til en privat erhvervsvirksomhed, er udgangspunktet, at kommunen skal leje ud til forpagter på markedsvilkår. Markedslejen er i 2014 blevet vurderet af ejendomsmægler, som dengang fastsatte denne til kr. 75.000 pr. år. Dvs. markedslejen pr. måned vil være minimum kr. 6.250,00.

Såfremt der var tale om en madklub eller en anden foreningsaktivitet, ville kommunen formentlig kunne yde lovlig statsstøtte til aktiviteten, som f.eks lav husleje, efter kommunalfuldmagtsreglerne, men ikke til en privat virksomhed.

Økonomi

Der foreligger ikke et egentligt budget. Ansøgerne har opstillet en model, hvor de forpagter Bakkehuset uden at betale husleje mod at toiletterne kan benyttes af alle, og at foreninger i Albertslund kan låne første sal uden beregning. Ansøgere vil selv afholde udgifterne til el, vand og varme.

 

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Bakkehuset ikke forpagtes ud til traktørsted.

Historik

Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg den 31. oktober, pkt 8

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

 

 

Økonomiudvalget den 6. november, pkt. 10

Sagen sendes tilbage til udvalget for yderligere belysning.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset Ansøgning om forpagtning af Bakkehuset
2 Telefonnotat Telefonnotat
3 Notat vedr. forpagtning Bakkehuset Notat vedr. forpagtning Bakkehuset
Tilbage til toppen

4. KSU/ØU/KB - Valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet

Anledning

Der skal i 1. kvartal af 2018 vælges foreningsrepræsentanter til hhv. Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet

Sagsfremstilling

Der skal inden 1. april 2018 være foretaget valg og KB godkendelse af repræsentanter fra foreninger til både Folkeoplysningsudvalg og Idrætsråd. Repræsentanterne vælges for en periode på 4. år.

 

I forbindelse med konstitueringsaftalen er der truffet valg om, hvilke KB medlemmer der skal sidde i de 2 udvalg i perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022, og hvilke KB medlemmer, der skal bestride formandsposterne i FOU og IR.

 

Opdateret procedure for valg af foreningsrepræsentanter til hhv. FOU og IR er beskrevet i bilaget. Nyt er, at kandidater skal indstilles skriftligt forud for valghandlingerne, at alle foreninger har 1 stemme, samt at det til Idrætsrådet tilstræbes, at der kun må vælges en repræsentant pr. idrætsgren.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,  

 1. at udvalget tiltræder proceduren for valg til Folkeoplysningsudvalg og Idrætsråd.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet 2018 Valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet 2018
Tilbage til toppen

5. KSU - Ansøgning til glimt af Albertslunds historie_2017

Anledning

Albertslund Lokalhistoriske Forening ansøger om støtte på 20.000 kr. til udgivelse af det årlige tidsskrift "Glimt fra Albertslunds Historie".

Sagsfremstilling

Albertslund Lokalhistoriske Forening ansøger om støtte på 20.000 kr. til udgivelse af det årlige tidsskrift "Glimt fra Albertslunds Historie". Tidsskriftet indeholder artikler, som omhandler nogle af de emner, som foreningens medlemmer har forsket i løbet af 2017.

Indholdet vil i år bl.a. omfatte "Historien om Silkehuset", "Fejringen af Reformationen før og nu" samt "Historien om Wittrup Motel".

 

Albertslund Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 8. april 1991. Foreningen har til formål at fungere som støtteforening for Lokalhistorisk Samling Albertslund, samt at udbrede kendskabet til Albertslunds historie via eksempelvis foredrag og trykte udgivelser.

 

Ifølge kriterierne for De disponible midler, kan der ikke gives fuldt tilskud til nærværende ansøgning, da der i kriterierne er anført: " Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement." og "Der gives normalt ikke driftstilskud." Da Albertslund Lokalhistoriske Forening har fået tilskud til publiceringen af "Glimt fra Albertslunds Historie" gennem en årrække og formatet ikke har ændret sig, kan det ikke vurderes som et nyskabende tiltag. Der kan endvidere argumenteres for, at de tildelte tilskud har en karakter af driftstilskud, da de er givet gennem en årrække.

 

Økonomi

Der ansøges om 20.000 kr.

 

 

 Der er blevet givet følgende beløb til udgivelse af "Glimt fra Albertslunds Historie":

 

2007: 15.000 kr.

2008: 15.000 kr.

2011: 20.000 kr.

2012: 15.000 kr.

2013: 15.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Albertslund Lokalhistoriske Forening tildeles 10.000 kr. af udvalgets disponible midler til udgivelse af "Glimt fra Albertslunds historie".

Beslutning

Danni Olsen foreslog et tilskud på 5000 kr.

 

Forslaget blev forkastet.

 

Udvalget tiltråde forvaltningens indstilling.

 

Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) stemte imod  

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ansøgning, årsskrift 2017, Kulturudvalget1.pdf Ansøgning, årsskrift 2017, Kulturudvalget1.pdf
2 Kriterier for De disponible midler Kriterier for De disponible midler
Tilbage til toppen

6. KSU - Ansøgning om sangbøger

Anledning

Foreningen Sydture ansøger om 5.125 kr. til 25 sangbøger.

Sagsfremstilling

Sydture er en frivillig forening for socialt udsatte. De ansøger om 5.125 kr. til 25 Arbejdersangbøger fra De disponible midler. Bøgerne skal bruges til fællessang aftener i foreningen med musiker Rene Nielsen i lokaler i Kanalens Kvarter.

 

Sydture er en frivillig forening, som laver forskellige tiltag for borgere, der er i risiko for ensomhed og social udstødelse. Bl.a. afholder de en sangaften en gang om måneden for 20 deltagere. Foreningen har tidligere lånt sangbøger til arrangementerne, men det er ikke muligt længere og pr. 1. november 2017 og så må foreningen stoppe initiativet.

 

Der er forskellige deltagere til hvert arrangement samt nogle enkelte gengangere, som foreningen kontakter, da de ellers ikke ville komme ud.

 

Sangaftenerne er åbne for alle og foreningen reklamerer for sangaftenerne i diverse beboer-blade, på "Sydtures" hjemmeside i lokale facebookgrupper.

 

Deltagerne betaler 45,00 kr pr. gang til kaffe, kage og vin.

 

Forvaltningen modtog nærværende ansøgning pr. mail den 24. oktober 2017.

 

Nærværende ansøgning lever op til kriterierne for De disponible midler, hvor følgende er anført under punkt 1: "Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektronisk kunst eller hybride kunstformer. Tilskud kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, og der prioriteres især projekter og arrangementer, som er nyskabende. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt indhold."

Økonomi

Der ansøges om 5.125 kr. til 25 sangbøger af 206 kr. pr. sangbog.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Foreningen Sydture tildeles 2.563 kr. af udvalgets disponible midler til sangbøger.

 

Beslutning

Udvalget stillede forslag om at Foreningen Sydture tildeles de ansøgte 5.125 kr.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Ansøgning om tilskud til sangbøger Ansøgning om tilskud til sangbøger
2 Kriterier for De disponible midler Kriterier for De disponible midler
Tilbage til toppen

7. KSU - Ansøgning om støtte til publikation af bog om Roskilde Kro

Anledning

Jørgen Nielsen ansøger om støtte på 25.000 kr. fra udvalgets disponible midler til trykning af 300 bøger samt en e-bog om Roskilde Kro.

 

Sagsfremstilling

Jørgen Nielsen har skrevet en bog om Roskilde Kro, som han ønsker at søge Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget om støtte til at udgive. Bogen tager udgangspunkt i Roskilde Kro, som forfatteren beskriver som et centralt sted for kommunens historie. Han beskriver, hvordan man kan få et alsidigt indblik i lokalhistorien ved at spørge, hvad der foregik på Roskilde Kro. Det var et mødested for fester, generalforsamlinger, vælgermøder, foredrag, dilettantforestillinger, foreningsliv og folkeafstemninger samtidig med, at det var en restaurant med hotel og et driftigt landbrug i flere år.

 

Bogen er den første samlede fremstilling af kroens historie, men den har være omdrejningspunkt for mange artikler i diverse tidsskrifter. Forfatteren har lagt vægt på, at der er et selvstændigt afsnit om historisk dokumentation, og så kan bogen bruges som et opslagsværk med registre over personer, emner og steder.

 

Der er i bogen også lagt stor vægt på kroens brogede historie, så den er underholdende og let læselig.

 

Ifølge kriterierne for puljen, kan nærværende ansøgning ikke opnå fuldt tilskud fra De disponible midler, da det er anført at: "Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement." Der er igennem de seneste år givet tilskud til en række lokalhistoriske publikationer, som alle har det samme bogformat. Så selvom indholdet er skiftende er der ikke tilført noget nyskabende til formen.

  

Økonomi

Jørgen Nielsen har oplyst Forvaltningen om, at Albertslund Lokalhistoriske Forening gerne vil anføres som udgiver af bogen men ikke har mulighed for at dække alle omkostningerne på ialt 64.475 kr. til tryk og e-bog.

Forvaltningen har været i dialog med formanden for Albertslund Lokalhistoriske Forening. Han oplyser, at de vil yde et tilskud på samme beløb som udvalget efter samme princip som med tilskuddet til årsskriftet. Foreningen forventer at støtte med ca. 25.000 kr. og forventer dermed det samme af Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget. Det er yderligere forventningen, at de resterende midler kan hentes fra andre fonde og foreninger, som er nævnt i bogen. 

Der er tidligere givet tilskud til følgende publikationer fra de disponible midler:

 

2012:

15.000 kr. "Der var engang en gård"

 

2014:

15.000 kr. "Navne på veje og steder"

 

2016:

25.000 kr. til "Hyldagerskolen - en god skole"

10.000 kr. til "Her skete det"

25.000 kr. til "Fra bondegård til kulturhus"

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives 12.500 kr. af udvalgets disponible midler i tilskud til trykningen af bogen om Roskilde Kro.   

Beslutning

Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) foreslog at bevillige 5.000 kr.

De øvrige udvalgsmedlemmer kunne ikke tiltræde. Forslaget bortfaldt.

 

Susanne Storm Lind (A) og Lars Toft Simonsen (A) foreslog at bevillige 25.000 kr.

Paw Østergaard Jensen (A), Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne ikke tiltræde.

Mehmet Kücükakin (F) undlod at stemme. Forslaget bortfaldt.

 

Der blev herefter stemt om forvaltningens indstilling:

Paw Østergaard Jensen (A) og Mehmet Kücükakin (F) stemte for.

Susanne Storm Lind (A) og Lars Toft Simonsen (A) stemte imod.

Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) undlod at stemme.

 

Lars Toft Simonsen (A) og Susanne Storm Lind (A) begærede herefter sagen i KB, idet der til den videre behandling sendes et notat med om hvordan et fuldt tilskud på 25.000 kr. kan finansieres.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ansøgning fra Jørgen Nielsen Ansøgning fra Jørgen Nielsen
2 Notat med supplerende oplysninger fra Lokalhistorisk Forening Notat med supplerende oplysninger fra Lokalhistorisk Forening
3 Faglig udtalelse om bogen Faglig udtalelse om bogen
4 Kriterier for De disponible midler Kriterier for De disponible midler
5 Budget for udgivelse af bogen.docx Budget for udgivelse af bogen.docx
6 Udtalelse Kroppedal.pdf Udtalelse Kroppedal.pdf
Tilbage til toppen

8. Eventuelt

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen