Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 12. december 2017

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. VFU/ØU/KB - Ændring af vedtægter for Sundhedsrådet
3. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger
4. BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2018
5. BEU/ØU/KB - Opsamling på arbejdet med anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet
6. MBU/ØU/KB - Dispensation til parkeringspladser
7. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2018 for virksomheders adgang til genbrugsstationer
8. MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS
9. MBU/ØU/KB - Ændring af boligstørrelser i Hyldespjældet
10. MBU/ØU/KB - ALDI Egelundsvej - igangsætning af nyt plangrundlag
11. MBU/ØU/KB - Kanalgaden 3 - igangsætning af nyt plangrundlag
12. MBU/ØU/KB - Dispensation til brandtrappe - Holsbjergvej 27
13. MBU/ØB/KB - Godkendelse af takstblad 2018 for Herstedøster Vandværk
14. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for Albertslund Centrum
15. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2018 - Bevilling
16. MBU/ØU/KB - Akut afhjælpning af lækager på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen - Bevilling
17. MBU/ØU/KB - Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole (bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Dispensation til udstykning, Storstræde 21
20. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB Udvikling af Hyldager - mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord
21. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af areal fra Vejdirektoratet (bevilling)
22. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune (bevilling)
23. 17.4 Plejecenter/ØU/KB - Værdi- og Funktionsprogram, Skema A og Købsaftale
24. ØU/KB - Fritagelse for grundskyld
25. ØU/KB - Takster for vand og spildevand 2018 - HOFOR
26. ØU/KB - Ændring af kommunegrænsen langs en strækning ved Holbækmotorvejen
27. ØU/KB- Delvis åbne gange AUB Morbærhaven (bevilling)
28. ØU/KB - Blokland - Renovering og tagboliger (bevilling)
29. ØU/KB - Udskiftning af MgO Vindspærreplader og mangelafhjælpning
30. ØU/KB – Opgradering af IT-infrastruktur (bevilling)
31. ØU/KB - Økonomistyringsmodel til Fælles om målet
32. ØU/KB - Principbeslutning om konkraktansættelse af direktører
33. ØU/KB - Forslag fra SF om forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte
34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Øget Cykelpendling i Albertslund
35. MBU/ØU/KB - Anlægregnskab for kortlægning af PCB i kommunale ejendomme
36. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af grund - Stensmosevej 13
37. ØU/KB - Anlægsregnskab for frikøb AB og VA
38. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af grund - Robinievej 202
39. ØU/KB - Anlægsregnskab for bygherrerådgivning for Plejecenter og salg af Albertslund Centrum (bevilling)
40. Anlægsregnskab for salg af del af Albertslund Centrum
41. Anlægsregnskab for voldgiftssag med Post Danmark
42. ØU/KB - Alkoholbevilling- Bowlerhatten Pub
43. ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling Albertslund BS 72 Fodbold

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet, at Dogan Polat (A) er inhabil i forhold til dagsordenens pkt. 3, 12 og 24 og Flemming Jørgensen (A) er inhabil i forhold til pkt.18.

 

Forvaltningen har derfor indkaldt Jane Nannberg (A) som stedfortræder ved behandlingen af disse punkter.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes
 2. at indkaldelse af stedfortræder godkendes

Beslutning

Leif Pedersen (F) havde meldt afbud på grund af sygdom.

 

Birgit Hauer (F) var indkaldt som stedfortræder.

 

Sag nr. 39 udgik af dagsordenen.

 

 

Der blev fremlagt forslag om at sende sagerne 40 og 41 tilbage til forvaltningen med henblik på en genvurdering af, om sagerne kan fremkomme i en form, så dele af sagerne kan behandles som åbne.

 

Man godkendte, at sagerne 40 og 41 sendes tilbage til forvaltningen.

 

Dagsordenen var hermed godkendt.

Tilbage til toppen

2. VFU/ØU/KB - Ændring af vedtægter for Sundhedsrådet

Anledning

Handicaprådet ønsker repræsentation i Sundhedsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 1995 nedsættelsen af Sundhedsrådet. I henhold til de gældende vedtægter for Sundhedsrådet består Sundhedsrådet p.t. af 11 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen.

 

Rådet er p.t. sammensat af følgende medlemmer:

 

 • 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem fra Ældrerådet
 • 1 medlem fra sundhedsprofessionerne
 • 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.
 • 1 medlem fra patientforeningerne
 • 1 medlem fra Integrationsrådet
 • 1 medlem fra boligselskaber
 • 1 medlem fra grundejerforeninger
 • 1 medlem fra Skolerådet eller kommunes skolebestyrelser
 • 1 medlem fra Forældrerådet

 

Da formålet med Sundhedsrådet er at bidrage til mangfoldigheden og helhedstænkning på sundhedsområdet, hvor der arbejdes for at skabe lighed i sundhed, foreslår Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, at vedtægternes § 4 udvides med en repræsentant fra Handicaprådet.

 

Handicaprådet skal således i henhold til de gældende vedtægter, stille med èn repræsentant til den nye funktionsperiode fra 1. april 2018.  

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og stab den 01.12.17

Antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen øges, som følge af konstitueringsaftalen, til 3, så der i alt vil være 13 medlemmer af Sundhedsrådet. Under § 4 tilføjes Handicaprådet i opremsningen af, hvilke råd der selv sørger for udpegning til Sundhedsrådet.

 

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forslag til vedtægtsændringer godkendes således, at Handicaprådet fra den nye funktionsperiode i 2018 og fremadrettet udpeger en repræsentant til Sundhedsrådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 16. november 2017, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der udpeges 3 medlemmer fra KB

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet beslutningen fra ØU den 05.12.17. ændres til "idet der vælges 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen".

Bilag

1 Vedtægter Sundhedsrådet - november 2017 Vedtægter Sundhedsrådet - november 2017
Tilbage til toppen

3. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger

Anledning

Kommunens eksterne revisionsfirma BDO foretog i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. På baggrund af resultatet af revision, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde en redegørelse.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget, foretog kommunens eksterne revisionsfirma BDO i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. Revisionen viste, at to foreninger (AIF Gymnastik og Albertslund Taekwondo) havde mindre differencer i deres indberettede medlemstal og revisionen har meddelt, at deres grundlag for at modtage tilskud er i orden. Revisionen viste, at 3 ud af 5 foreninger (De 5 forenede Somalia D5FS, Foreningen af Danske-internationale Kvinder FDIK og Tyrkisk Kulturforening) ikke tilstrækkeligt har kunne dokumentere deres medlemsgrundlag for at modtage medlemstilskud. Revisionen viste også at kommunens retningslinjer for at modtage medlemstilskud var uklare.

 

Forvaltningen er blevet bedt om at:

1. Undersøge Kommunens muligheder og forpligtelser til at retsforfølge foreninger, der har fået for meget i tilskud.

2. Beskrive den videre proces for de tre foreninger på baggrund af kommunens forpligtelser.

3. Udarbejde en procedure for fremtidige revisioner.

 

ad 1. Kommunen har med hjælp fra KL undersøgt handlemulighederne overfor foreninger der har modtaget for meget i medlemstilskud. Politianmeldelse ligger ud over de reaktionsmuligheder som Folkeoplysningsloven giver, hvis der fx er udbetalt for meget i medlemstilbud. Mulighederne i Folkeoplysningsloven er, at modregne i kommende års tilskud eller kræve tilbagebetaling. Såfremt en kommune overvejer at politianmelde, bør kommunen i følge KL overveje om en politianmeldelse vil være saglig, relevant og proportional. Det er ikke forvaltningens vurdering, at en politianmeldelse af de tre foreninger vil være saglig og proportional.

 

ad 2. Kommunen har truffet afgørelse om tilbageling af dele af det udbetalte medlemstilskud for alle 3 foreninger. Tyrkisk Kulturforening har tilbagebetalt deres krav og der er sendt krav til De Fem Forenede Somalia og Foreningen af Danske-Internationale kvinder. Desuden anbefaler forvaltningen, at de 3 foreninger indgår i revisonen af folkeoplysende foreninger for 2016.

 

ad 3. Der er udarbejdet en fremadrettet procedure for revision af folkeoplysende foreningen. Proceduren findes i bilag 3. Desuden er retningslinierne for medlemstilskud revideret. Retningslinierne findes i bilag 2.

 

Alle punkter er uddybet i bilag 1.

 

Bilag 4, 5 og 6 er lukkede for offentligheden af hensyn til enkeltpersoners beskyttelse af personlige forhold.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 23. november 2017

Foreningen af Danske Internationale Kvinder: Borger- & Ydelsescentret har fremsendt krav til tidligere formand. Der er endnu ikke reageret på kravet. Tilbagebetales kravet for 2014 og 2015 ikke overdrages det til Skat 1. januar 2018 sammen med et krav om tilbagebetaling for 2016, da det derved ikke vurderes nødvendigt at revidere foreningen for 2016.

 

De 5 Forenede Somalia: Foreningens formand fremsendte d. 6. november 2017 medlemslister med henblik på at få foretaget en genberegning af det krav, som Albertslund kommune har rettet mod foreningen. Medlemslisterne er mangelfulde og vurderes ikke at opfylde kravet om tilknytning til Albertslund Kommune. Kravet mod foreningen er derfor overdraget til Skat. 

 

Tyrkisk Kulturforening: Foreningen har sendt materiale til kommunens revisionsfirma med henblik på at få foretaget en genberegning af deres tilbagebetalte krav. BDO vurderer, om materialet kan danne grobund for en ny beregning af Tyrkisk Kulturforenings medlemsgrundlag for 2014 og 2015. Denne vurdering foretages inden 1. januar 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forvaltningen ikke foretager politianmeldelse af foreningerne,
 2. at FDIK og Tyrkisk Kulturforening indgår i revision for 2016, og at der herudover vælges 3 nye foreninger,
 3. at de reviderede retningslinier for at modtage medlemstilskud godkendes,
 4. at proceduren for revision af godkendte folkeoplysende foreninger godkendes og
 5. at der ikke foretages en bagudrettet revision af foreningerne.

Historik

 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg , 31. oktober 2017, pkt. 5:

Udvalget tiltrådte indstillingens pkt. 2. De øvrige indstillingspunkter sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at blive hørt i Folkeoplysningsudvalget inden fornyet behandling i KSU.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen fra KSU, idet der bør udtages 5 nye foreninger til at indgå i revision.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Kommunalbestyrelsen, 14. november 2017, pkt. 8:

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

 

 
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg , 28. november 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Mehmet  Kücükakin (F) og Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag til 1. at:

- at de 2 foreninger FDIK og De 5 forenede Somalia politianmeldes, idet de ikke har fremsendt den anmodede dokumentation for modtagelse af medlemstilskud

 

For stemte 3 (O)

Imod stemte 14 (A, F, B, V)

4 undlod at stemme (Ø, C)

 

Forslaget bortfaldt.

 

 

Man stemte om indstillingen

 

1. at

For stemte 16 (A, Helge Bo Jensen (Ø) F, B, C, V)

Imod stemte 3 (O)

2 undlod at stemme, Bodil Marie Garde, Lene Rygaard Jessen (Ø)

 

3. at

For stemte alle

 

4. at

For stemte alle

 

5. at

For stemte 14 (A, F, B, V)

Imod stemte 4 (C, O)

3 undlod at stemme (Ø)

 

Den samlede indstilling var hermed godkendt.

Bilag

1 Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger
2 Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud
3 Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne
4 Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf
5 Høringssvar Folkeoplysningsudvalget Høringssvar Folkeoplysningsudvalget
Tilbage til toppen

4. BEU/ØU/KB - Beskæftigelsesplan 2018

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal vedtages senest i december. Beskæftigelsesplanen sætter mål og retning for jobcentrets indsats og der vil blive fulgt op på resultaterne i Beskæftigelsesudvalget. 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 bygger på de foregående års mål og indsatser. Beskæftigelsesplanen er således en justering af plan 2017 med opdatering af alle oplysninger om befolkning, arbejdsstyrke, uddannelsesniveau m.v. Derudover er der kommet nye ministermål, som indgår i planen.

 

Budgetforliget for 2018 sætter desuden en ramme for indsatsen og målet om flere i ordinær beskæftigelse. Jobcentrets fokus på jobrettet indsats er således indarbejdet i planen.

 

I Beskæftigelsesplan 2018 er der 5 fokusområder:

1. Virksomhedssamarbejdet

2. Ungeledighed

3. Kompetenceudvikling

4. Tværfaglig udvikling og afklaring

5. Langtidsledighed

 

Beskæftigelsesplan 2018 fortsætter hidtidige principper for beskæftigelsesindsatsen og de faglige sigtelinjer. Beskæftigelsesplanen skal efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forelægges Det regionale Beskæftigelsesråd til orientering.

 

Der skal løbende ske opfølgning på mål og resultater, hvorfor der på beskæftigelsesudvalgsmøderne orienteres om udviklingen i centrale nøgletal.

 

Supplerende sagsfremsestilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 29. november 2017.

Bilag vedlagt efter drøftelse i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2017.

Økonomi

Beskæftigelsesplanen forudsættes finansieret inden for det afsatte budget 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Historik

Beskæftigelsesudvalget, den 28. november, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger; 

- der ønskes en oversigt over højeste uddannelsesniveau blandt de arbejdsløse og beskæftigede i Albertslund fordelt over tid som supplement til tabel på side 4 (vedlagt sagen).

 

Sproglige rettelser: 

- side 4, afsnit 4: Sætningen ændres, så "transformerende" proces og "universelle" og grundlæggende udgår. Sætningen kommer så til at lyde:

"Beskæftigelsesindsatsen baserer sig på flere elementer. I Albertslund Kommune er der en række principper, som er vigtige for forståelsen af beskæftigelsesindsatsen og som er uafhængige af de udfordringer, som den varierende konjunkturudvikling giver."

 

- side 6 7. dot, sætningen: ".. konkret arbejdsmarkedserfaring og leder hurtigt til beskæftigelse" ændres til ".. konkret arbejdsmarkedserfaring, der ofte leder til beskæftigelse."

 

- side 6, 9. dot, sætningen: "Hjælp til udsatte" ændres til "Hjælp til sårbare".

 

- side 8, afsnit 3: Indholdet af ABC strategien fremgår ikke. Sætningen ændres til "Den jobrettede fokus bygger på fælles redskaber på tværs af ydelsesgrupper, kvalitetsstandard for anvendelse af redskaber og faglige principper, som giver indsatsen et fundament at stå på."

 

- side 9, afsnit 5: Der tilføjes ordet "lærlingepladser", så der kommer til at stå: ".. partnerskabsaftaler om socialt ansvar med etablering af lærlingepladser, løntilskud, virksomhedspraktikker og fleksjob."

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen med bemærkningerne fra Beskæftigelsesudvalget.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 beskæftigelsesplan 2018 beu beskæftigelsesplan 2018 beu
2 Nøgletal Beskæftigelsesplan 2018 bilag Nøgletal Beskæftigelsesplan 2018 bilag
3 Yderligere tabel (efter BEU møde) Yderligere tabel (efter BEU møde)
Tilbage til toppen

5. BEU/ØU/KB - Opsamling på arbejdet med anbefalingerne til det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet

Anledning

Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til KKR-Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2015 sag om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Her godkendte Kommunalbestyrelsen KKR-Hovedstadens politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder. I februar 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen status på de kommunale samarbejder. Der er anbefalinger på fem områder:

 

 • Virksomhedsrettede indsatser
 • Borgerrettede indsatser
 • Sikre kvalificerede medarbejdere
 • Dokumentation af effekt af indsats
 • Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtning (nyt tema).

 

Det er en del af modellen, at kommunerne inden den 5. januar 2018 drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i regionen.

 

Som bilag er KKRs skema over SKAL- og KAN-initiativer og status på de forskellige områder i Albertslund. Der er initiativer på langt de fleste områder i Albertslund, idet det bemærkes, at Albertslund ikke modtager flygtninge, jf. nyt tema. Beskæftigelsesplan 2016, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i december 2016 lægger linjen for en fortsættelse af det tværgående samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om servicering af virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft og et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om uddannelse af ledige. Dette er også indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2017 og i udkast til Beskæftigelsesplan 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes og fremsendes til KKR-Hovedstaden.

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 28. november 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skema Justerede anbefalinger 2016 og 2017 Skema Justerede anbefalinger 2016 og 2017
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Dispensation til parkeringspladser

Anledning

BO-VEST har fremsendt en ansøgning om etablering af 41 nye parkeringspladser i Hyldespjældet.  

Sagsfremstilling

I erkendelse af et stigende behov for parkeringspladser i Hyldespjældet har BO-VEST i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Hyldespjældet fremsendt en ansøgning om etablering af 41 nye parkeringspladser.

 

Hyldespjældet er omfattet af lokalplan 15.1 og det fremgår af § 5.4, at delområderne XP ved Tværslippen og Væverlængen er udlagt til reserveparkeringsarealer. Disse arealer kan jf. § 8.3 indrettes og anvendes til rekreative formål indtil det efter Albertslund Kommunes vurdering er nødvendigt at tage dem i brug til parkering.

 

De i lokalplanen nævnte XP arealer fremstår i dag som grønne kiler og anvendes af beboerne til rekreative formål. Eksempelvis er der på arealet ved Tværslippen opstillet et boldbur. BO-VEST / afdelingsbestyrelsen ønsker at bibeholde disse grønne kiler som grønne og rekreative arealer og har derfor fremsendt en ansøgning om placering af 41 alternative parkeringspladser.

 

Tværslippen og Storetorv

Parkeringspladserne ønskes etableret i forbindelse med de eksisterende parkeringspladser og langs afskærmningsbæltet mod Damgårdsvej, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens Kortbilag 2. Parkeringspladserne overskrider dog vejbyggelinien mod Damgårdsvej med 1,5 m.

 

Væverlængen

Parkeringspladserne ønskes etableret i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads og langs afskærmningsbæltet mod Kærmosevej. Området i lokalplanen er udlagt til genbrugsplads og materialgård samt byggefelt hertil. BO-VEST/Afdelingsbestyrelsen har peget på disse arealer, da der ikke er behov for dem til genbrugsplads og materialegård. Parkeringspladserne overskrider vejbyggelinien mod Kærmosevej med 4,0 m, hvorfor det bliver nødvendigt at fjerne noget af beplantningen (se bilag).

 

Ansøgningen indeholder to dispensationer fra lokalplan nr. 15.1:

§ 5.4, om at parkering kun må finde sted på de fælles parkeringsarealer i delområde P og reserveparkering i delområderne XP.

§ 3.12, om at afskærmningsbælterne mod de omgivende veje kun må anvendes til støjafskærmning og afgrænsende beplantning.

 

Forvaltningens bemærkninger

Vejbyggelinierne er at betragte som en vejudvidelseslinier og vejmyndigheden har vurderet, at der ikke er behov for udvidelse af vejene og at afdelingen derfor ikke vil modsætte sig det ansøgte. Det er forståeligt, at man ønsker at friholde de grønne arealer for parkering og det er forvaltningens vurdering, at det er lykkedes at finde nogle alternative parkeringsmuligheder. De alternative parkeringsmuligheder virker gennemtænkte og bør derfor realiseres.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 15.1

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 15.1, §§ 5.4 og 3.12, til etablering af de ønskede parkeringspladser.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 8:

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Dispensationsansøgning Dispensationsansøgning
2 Supplerende dispensationsansøgning Supplerende dispensationsansøgning
3 Eksisterende forhold Eksisterende forhold
4 Illustrationsskitse, forslag Illustrationsskitse, forslag
5 Kortbilag 2 Kortbilag 2
6 Plan af nye parkeringsforhold ved Væverlængen Plan af nye parkeringsforhold ved Væverlængen
7 Plan af nye parkeringsforhold ved Tværslippen og Storetorv Plan af nye parkeringsforhold ved Tværslippen og Storetorv
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Gebyrer for 2018 for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende næste års gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Sagsfremstilling

Det er et lovpligtigt krav, at Albertslund Kommune skal give virksomhederne adgang til kommunens genbrugsstation. Derfor skal der opkræves et gebyr hos de virksomheder, der benytter sig af genbrugsstationerne. Fra 1. januar 2012 er det sket i form af en tilmeldeordning.

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige biltyper og virksomhedskategorier. Gebyrerne er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald.

 

Da gebyrerne er ens for alle Vestforbrændings kommunerne der er med i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationer", skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Gebyrer for 2018 er godkendt på deres møde den 13. september 2017.

 

De nuværende priser for 2017 (som er de samme som i 2016) foreslås videreført i 2018.

 

På den baggrund foreslås følgende gebyrer for 2018:

 

Engangsbillet

 

Personbil

kr./ besøg

uden moms

Kassebil

kr./besøg

uden moms

Ladvogn

kr. /besøg

uden moms

Alle virksomhedskategorier

100

150

200

 

Årskort

Virksomhedskategori jf. CVR

Personbil

kr./bil/år

uden moms

Kassebil

kr./besøg

uden moms

Ladvogn

kr./besøg

uden moms

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

der overvejende afleverer erhvervsaffald

5.500

8.700

13.500

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

3.000

4.800

7.400

Liberalt erhverv og tilsvarende ** (0-2 ansatte) Max 8 besøg pr. år

800

-

-

Øvrige virksomheder end de overnnævnte ***

3.200

5.900

11.400

 

Farligt affald

 

Alle biltyper uden moms

Alle virksomhedskategorier

40 kr. for hver 10 kg ud over de først 5 kg

 

 Virksomhedskategorieren er uddybet i vedlagte notat fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 15. november blev der bedt om et notat om hvordan det bliver kontrolleret, at virksomheder betaler for at aflevere affald på genbrugsstationen.

 

Notat vedlægges.

Økonomi

Gebyret har ingen indflydelse på de allerede vedtagne budgetter.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at de af Vestforbrændingens foreslået gebyrer for erhvervs brug af genbrugsstationer for 2018 godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409 Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 409
2 Notat - Kontrol af virksomheder, der benytter genbrugsstationen Notat - Kontrol af virksomheder, der benytter genbrugsstationen
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS

Anledning

Kurland Trading ApS har søgt om miljøgodkendelse til at modtage affald i form af kompressorer med henblik på nyttiggørelse.

Sagsfremstilling

Kurland Trading ApS er en eksisterende virksomhed beliggende på Naverland 16. Virksomheden opkøber i dag tøj, kølemøbler, computere og andre eletroniske genstande fra bl.a. dødsboer for efterfølgende at eksportere og sælge emnerne med henblik på brug i andre lande, hovedsageligt i Afrika.

Som biaktivitetet ønsker virksomheden miljøgodkendelse til at kunne tage imod affald i form af kompressorer i et omfang på 5-10 tons dagligt med henblik på at teste og videresælge de kompressorer, som virker.  Da virksomheden tager imod affald og foretager nyttiggørelse, er der krav om at virksomheden skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen gives efter listepunkt K 206 “Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald”

Alle kompressorer som Kurland Trading ApS modtager, kommer fra H J Hansen og er aftappet for olie og er uden uønskede kølemidler. Før eksport foretager Kurland Trading ApS en test af hver kompressor for at sikre, at der er tale om et produkt, der virker.

I miljøgodkendelsen er der lagt vægt på, at der ikke sker oplagring og håndtering, som kan give anledning til forurening af jord og grundvand  eller give støjgener til omgivelserne. Oplagring og håndtering vil foregår indenfor i bygning med betongulv.

Forvaltningen vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den hverken giver væsentlig gener for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles miljøgodkendelse til Kurland Trading ApS.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 miljøgodkendelse kurland.docx miljøgodkendelse kurland.docx
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Ændring af boligstørrelser i Hyldespjældet

Anledning

Hyldespjældet står over for en helhedsrenovering. I den forbindelse ønsker BO-VEST at ændre boligsammensætningen.

 

Sagsfremstilling

BO-VEST arbejder i øjeblikket på et oplæg til en helhedsplan for Hyldespjældet. I den forbindelse har de afholdt et møde med Miljø- og Teknikafdelingen og fremlagt deres tanker.

 

I Hyldespjældet er der nedsat et lokalt byggeudvalg. Det er BO-VEST og byggeudvalgets vurdering, at der er behov for en anden sammensætning af boliger i Hyldespjældet. Særligt er der behov for at tilvejebringe nogle mere attraktive boligtyper i ét plan med bedre tilgængelighed. Der er også et ønske at reducere antallet af boliger i tre plan, som ikke er så attraktive i afdelingen.

 

BO-VEST ønsker at etablere tre nye boligtyper. Disse er beskrevet i bilagene. Boligtypen T1, som er en bolig på 50 m² i et plan med niveaufri adgang. Boligtypen D1 og D2, som er en bolig på 90-100 m2 med 3-4 værelser og egen tagterrasse.

 

På den måde ønsker BO-VEST at skabe en større variation i boligudbuddet for at sikre at Hyldespjældet også kan tilbyde boliger bl.a. til den gruppe, der ønsker en mere ældreegnet bolig.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af boligreguleringslovens § 46 at det ikke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens samtykke. Dog kan kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoetageareal på mere end 130 m². I oplægget til sammenlægningen er der ingen af boligerne som overstiger 130 m2. Forvaltningen vurderer, at det fremlagte oplæg til helhedsplanen er forenelig med boligreguleringslovens rammer og at BO-VEST indtænker tilgængeligheden i ombygningsprojektet.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 15. november blev der til den videre behandling bedt om et notat med angivelse af, hvor mange almene boliger opgjort på størrelse (m2) kommunen har.

 

Notat vedlægges.

 

Økonomi

Bygningsændringerne forventes økonomisk at kunne rummes inden for Landsbyggefondens rammebevilling

 

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven, samt Byggeloven, herunder bygningsreglement BR15. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at BO-VEST´s oplæg til boligopdeling og sammenlægning i Hyldespjældet (afd. 60) godkendes.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 9:

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling medsendes et notat med angivelse af, hvor mange almene boliger opgjort på størrelse (m2) kommunen har.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgning kommune boligopdeling sammenlægning.pdf Ansøgning kommune boligopdeling sammenlægning.pdf
2 01-Sammenlægningsoversigt.pdf 01-Sammenlægningsoversigt.pdf
3 02-Tilgængelighedsboliger.pdf 02-Tilgængelighedsboliger.pdf
4 03-Ombygning af 3 etagers bolig.pdf 03-Ombygning af 3 etagers bolig.pdf
5 06-Analyse.pdf 06-Analyse.pdf
6 04-Vurdering af terrænhøjder.pdf 04-Vurdering af terrænhøjder.pdf
7 05-Trappe forslag.pdf 05-Trappe forslag.pdf
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
9 Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra Ældrerådet
10 boliganalyse - størrelser boliganalyse - størrelser
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - ALDI Egelundsvej - igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om frasalg af et kommunalt vejareal, reducering af vejareal og igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør en udvidelse af butikscentret på Egelundsvej 1.

Sagsfremstilling

ALDI driver i dag en butik på ejendommen Egelundsvej 1, matr. nr. 2px Vridsløselille By, Herstedvester. ALDI ønsker at udvide butikken fra 651 m2 til 1.200 m2. og kælderen til fra 333 m2 til 870,5 m2. Grunden ejes af Jeudan III A/S, der ved fuldmagt giver ALDI lov til at søge om en udvidelse af butikken. Udvidelse forudsætter, at der tilkøbes et kommunalt vejareal på ca. 1.400 m2 og, at køber financierer omlægning af den eksisterende gang-/cykelsti syd for butikscentret. Idet arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan offentligt udbud undlades.

 

Eksisterende plangrundlag

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde C06, der udlægger området til lokalcenter, hvor anvendelsen er fastsat til detailhandel, restaurant, service og offentlige formål samt parkering. Bebyggelsesprocenten er maks. 55 og bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. Der er fastsat et maks. bruttoetageareal til detailhandel på 2.000 m2 og den maksimale butiksstørrelse til dagligvarebutik er 1.000 m2. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal der planlægges for 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, 1 p-plads pr. 50 m2 for øvrige butikker samt 1 p-plads pr. 10 siddepladser for restaurationer. Hvis p-pladser kan dobbeltudnyttes, kan normkravet udenfor stationsnærhedsområdet reduceres med 33 %. Området er endvidere omfattet af lokalplan 3.5, der opdeler det i to delområder (se kort 1 på vedlagte bilag) og giver mulighed for opførelse af en butiksbygning på op til 1.300 m2 i op til to etager med en maks. højde på 8,5 m og en maks. bebyggelsesprocent på 55 indenfor matr. nr. 2pc Vridsløselille By, Herstedvester. Der udlægges areal til 30 p-pladser, hvoraf de 26 p-pladser er etableret.

 

Ifølge planlovens detailhandelsregler er den maksimale ramme for lokalcentre 3.000 m2 og en dagligvarebutik i et lokalcenter må have et maksimalt bruttoareal på 1.200 m2 inklusiv personalekantine, personaletoiletter, personalefaciliteter og personalepauserum. Rema 1000, der ligger ved siden af den ansøgte ejendom, og som er del af lokalcentret, lægger gennem "Lokalplan 3.7 – Butikker på Egelundsvej 5" beslag på 1.200 m2 ud af den samlede ramme på 3.000 m2. Det resterende bruttoareal til detailhandel er således på 1.800 m2 (heraf maks. 1.200 m2 til dagligvarebutikken). Den eksisterende cafe/pizzarestaurant og frisørsalon er ikke omfattet af detailhandelsreglerne, og indgår derfor ikke i den maksimale ramme på 1.800 m2.

 

Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for rammeområde C06, hvor det maksimale bruttoetageareal til butiksformål fastsættes til 3.000 m2 og den maksimale butiksstørrelse til dagligvarebutik fastsættes til 1.200 m2. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastsættes til maks. 50. Øvrige rammebestemmelser og retningslinjer fastholdes.

 

Der skal udarbejdes ny lokalplan, som inddeler området i to delområder, se kort 2 på vedlagte bilag. Delområde I kan anvendes til butikscenter, og der udlægges et byggefelt, der giver mulighed for et udvide butiksarealet som ønsket. I tilknytning til butikken ligger et velbesøgt pizzaria, og derfor vil lokalplanen indeholde udvidelser af arealet til udeservering på bygningens solside. Den fremtidige anvendelse er skitseret på kort 3 på vedlagte bilag. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastsættes til 50. Idet der forudsættes en dobbeltudnyttelse af p-pladserne til de øvrige forretninger og cafe/restaurant i lokalcentret, reduceres parkeringsnormkravet med 33 %.

 

Delområde II kan udelukkende anvendes til offentlige stier og grønt areal ud mod Roskildevej, samt nyetableret gang-/cykelsti syd for bygningen.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2017

På Økonomiudvalgets møde den 5. december blev der spurgt ind til, om det kun er omlægning af cykelstien, der giver anledning til nyt plangrundlag.

 

Udvidelsen af Aldi-butikken kommer til at ligge i delområde II i den eksisterende lokalplan 3.5. Ifølge lokalplanen må delområde II kun anvendes til offentlige formål, stier og offentlig plads. Da der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, er det derfor nødvendigt at udarbejde et nyt plangrundlag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af det eksisterende butikscenter samt en omlægning af den eksisterende gang-/cykelsti på Egelundsvej 1,
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 3. at kommunalbestyrelsen godkender, at eksisterende vejareal reduceres med ca. 1.400 m2 under forudsætning af, at den eksisterende gang-/cykelsti omlægges, så den fortsat er beliggende på offentligt vejareal og
 4. at kommunalbestyrelsen giver mandat til forvaltningen om at indlede forhandlinger med ALDI om salg af ca. 1.400 m2 kommunalt ejet vejareal på matrikel nr. 70000æ Vridsløselille By, Herstedvester.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 4:

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om det kun er omlægning af cykelstien, der giver anledning til nyt plangrundlag.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der tilføjes et at. 5

- at sagen koordineres med beslutningen om afvikling af trafikken i krydset Egelundsvej/Herstedvestervej.

 

Susanne Storm Lind (A) kunne ikke godkende

Bilag

1 Bilag - kort 1, 2 og 3 Bilag - kort 1, 2 og 3
2 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Kanalgaden 3 - igangsætning af nyt plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag, der muliggør ændret anvendelse fra kontorerhverv til boliger på Kanalgaden 3.

Sagsfremstilling

Meadow Way Komplementar ApS har indgået en betinget købsaftale med Danica Ejendomme om køb af ejendommen matr. nr. 5cg Vridsløselille By, Herstedvester beliggende Kanalgaden 3. Købet er betinget af, at Meadow Way Komplementar ApS får mulighed for at omdanne den eksisterende erhvervsejendom til boliger. Der er efterfølgende afholdt tre møder med forvaltningen for at drøfte mulighederne. Særligt parkeringsforholdene er problematiske, idet der ikke er mulighed for parkering på egen grund, med mindre parkering bliver i konstruktion. Meadow Way Komplementar ApS´s rådgiver har nu fremsendt et forslag, hvor byggeriet tænkes opført i op til 7 etager som en karrébebyggelse, der omsluttes af et indre fælles gårdrum, se vedlagte principplaner og snit. Bygningskroppen åbnes op mod kanalen mod syd og stiger gradvist ud mod Nordmarks Allé. Dette bevirker, at der skabes et markant og spændende grønt byggeri med gode lysforhold og gode direkte forbindelser til friarealer som taghaver, gårdrum og byrummet mod kanalen. Projektet giver mulighed for opførelse af ca. 80 boliger i varierende størrelser fra ca. 65 m2 op til 115 m2 bruttoareal. Ved en nedtrapning af byggeriet ud mod kanalen optimeres lysforholdene til boliger og friarealer. Det eksisterende parterreniveau (kælder) indrettes til parkering. Der indrettes fælles taghaver som en del af friarealet. Friarealet vil inkl. taghaver udgøre ca. 35 % af det bebyggede areal. Bebyggelsesprocenten bliver ca. 200 uden p-kælder og ca. 260 inklusive parkeringskælder.

 

Eksisterende plangrundlag

Kanalgaden 3 er beliggende indenfor kommuneplanrammens rammeområde C01, der udlægger området til centerområde, hvor anvendelsen blandt andet er fastsat til boliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 200 og bebyggelse kan opføres i op til 9 etager med en maks. højde på 33 m. Ejendommen er beliggende i det stationsnære kerneområde. Parkeringsnormen inden for det stationsnære kerneområde kan reduceres med 33%, hvilket medfører en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. bolig. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan nr. 7.5 Kontorhus, Albertslund Centrum, der fastsætter områdets anvendelse til centerformål, kontor- og forretnings- og servicebebyggelse i op til 2 etager plus kælder samt mulighed for opførelse af en delvis tredje etage i den vestlige del af bygningen. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er på 142 %. Lokalplanen fastsætter, at parkering forudsættes at foregå på parkeringspladsen syd for kanalen.

 

Fremtidigt plangrundlag

For at kunne realisere boligbyggeri på ejendommen, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan, der fastsætter følgende øvre rammer for det nye boligområde:

 • anvendelse til boligformål i form af etagebyggeri
 • maks. bebyggelsesprocent på 260
 • maks. antal etager 7
 • maks. højde på 25 m
 • Parkeringsnorm: 1 p-plads pr. bolig med mulighed for reduktion ved delebiler

Afgrænsningen af lokalplanområdet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Begge planer er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og progrrammer og af konkrete projekter.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af boliger på ovenstående vilkår og
 2. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 5:

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold, idet han til sagens videre behandling ønsker at stille forslag om, at der indskrives krav om 25% almene boliger i lokalplanen.

Beslutning

Enhedslisten stillede forslag om

- at der som krav til sagens videre behandling som minimum indskrives 25% almene boliger i lokalplanen.

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 3 (Ø)

Imod stemte 16 (A, B, C, V, O)

2 undlod at stemme (F)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Indstillingen blev herefter godkendt, idet (Ø) ikke kunne godkende.

 

Bilag

1 Lokalplanafgrænsning Lokalplanafgrænsning
2 Bilag_skitser Bilag_skitser
3 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Dispensation til brandtrappe - Holsbjergvej 27

Anledning

I forbindelse med omdannelse af en industribygning til et kulturhus for Tyrkisk Kulturforening på Holsbjergvej 27 er der bl.a. behov for en ekstra brandtrappe.

Sagsfremstilling

Tyrkisk Kurturforening har søgt om tilladelse til at indrette en industriejendom på Holsbjergvej 27 til kulturhusformål. Ejendommen blev erhvervet på et tidspunkt, hvor aktiviteter som kulturelle formål ikke var tilladt. Efterfølgende er der udarbejdet en ny lokalplan, som planmæssigt muliggjorde de ønskede aktiviteter. Tyrkisk Kulturforeningen har derfor søgt om byggetilladelse til at kunne ombygge ejendommen, så den også lever op til byggeloven.

 

I forbindelse med omdannelsen af bygningen fra en industribygning, beregnet til få personer, til et kulturhus med en større personbelastning, er der behov for at etablere en brandtrappe på bygningens sydvendte facade. Denne facade er beliggende mod Roskildevej. I følge lokalplanen for ejendommen må der ikke bygges i den grønne zone langs Roskildevej. Den grønne zone måles fra vejskel mod Roskildevej og 9,5 m ind på grunden.

 

Naboorintering

Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget høring af de omkringliggende naboer. Der er forbindelse med høringen ikke indkommet bemækninger til trappeprojektet.

 

Forvaltningens bemærkninger

Bygningen på Holsbjergvej 27 er beliggende 10 m fra skel mod Roskildevej. Normalt udføres brandtrapper med en bredde på 1 m. Afstanden fra trappens sydlige punkt til vejskel mod Roskildevej bliver således ca. 9 m, hvilet overskrider den byggefri zone på 9,5 m. Bygningsmyndigheden vurderer, at brandtrappen er altafgørende for at kulturforeningen kan anvende førstesalen på ejendommen. Af vedlagte bilag (Google street view) fremgår det, at de omkringliggende bygninger er placeret længere fremme end de 9,5 m. Det er derfor forvaltningens vurdering, at brandtrappens placering ca. 0,5 m ind i den grønne zone ikke vil ødelægge oplevelsen af "det grønne udtryk" mod Roskildevej.

 

Lovgrundlag

Planloven, herunder Lokalplan 3.10 §§ 3.3 og 10.3

 

Indstilling

 Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra §§ 3.3 og 10.3 i lokalplan 3.10 og gives tilladelse til at opføre en brandtrappe delvist placeret i den grønne zone mod Roskildevej.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen. 

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning af 19. september 2017 Dispensationsansøgning af 19. september 2017
2 Situationsplan til dispensationsansøgning Situationsplan til dispensationsansøgning
3 Kort over Holsbjegvej 27 Kort over Holsbjegvej 27
Tilbage til toppen

13. MBU/ØB/KB - Godkendelse af takstblad 2018 for Herstedøster Vandværk

Anledning

Herstedøster Vandværk skal hvert år, her for 2018, have Albertslund Kommunes godkendelse af deres vandtakster.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad fo 2018 til godkendelse. Albertslun Kommune skal hvert år godkende takstblad for private vandværker, som levere mindre end 200.000 m3 drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe 12.850 m3 i 2018.

 

Taksten for 2018 er uændret i forhold til 2016 og 2017. Taksten består af en fast afgift på 650 kr. og en variabel afgift på 7,00 kr/m3. Der er i dag 145 enheder tilsluttet vandværket. Den variable afgift stiger med 16 %, fra 6,00 kr./m3. Det skyldes udgifter til større ledningsarbejder i 2017 og behovet for at genopbygge rådighedsreserven igen.

 

Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det budgetterede vandforbrug være 14,33 kr./m3 ekskl. moms, mod 13,13 kr./m3 i 2017.

 

Vi kender endnu ikke vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S for 2018, men i 2017 var vandprisen 15,33 kr./m3 ekskl. moms.

 

Herstedøster Vandværks budget viser er overskud på 61.300 kr. og en forventet egenkapital ultimo 2018 på 796.500 kr. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) har tidligere udtalt, at henlæggelser til nye investeringer og større renoveringer bør være omkring 1 mio. kr.

 

Forvaltningen vurderer, at budget og takster er fornuftige med henblik på henlæggelser til planlagte vedligeholdelser samt til pludseligt opstående hændelser. Der er desuden nødsyningsledning fra HOFOR's vandforsyning til ledningsnettet for Herstedøster Vandværk.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om lov om vandforsyning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at takstblad for 2018 for Herstedøster Vandværk godkendes

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

  

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Takstblad 2018.pdf Takstblad 2018.pdf
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Igangsætning af lokalplanproces for Albertslund Centrum

Anledning

Citycon har henvendt sig til Albertslund Kommune med en plan for udvikling af Albertslund Centrum. Planen omfatter arealer, der er ejet af Citycon eller arealer de har forkøbsret til. Planen beskriver en udvidelse af Albertslund Centrum, både med flere boliger, butikker og andre funktioner. For at udviklingsplanen kan realiseres, er der behov for et nyt plangrundlag og processen med en ny lokalplan igangsættes derfor.

Sagsfremstilling

Citycons plan for en udvikling af Albertslund Centrum er en etapeplan, hvor den første etape hjørnet nord for Sundhedshuset, hvor Super Best tidligere lå og hvor der igangsættes et byggeri med flere plejeboliger og butikker. Dette areal udgøres af matr. 5dt og del af matr. 5bo og er allerede lokalplanlagt med Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum - Vest. Den næste etape omfatter Posthusgrunden, matr. 5bs. Den tredje etape, udgør den største del af udviklingsplanen og er en udvidelse af den østlige del af Albertslund Centrum. Etapen omfatter ved Jobhuset matr. 5bø, 5ca, 5cb, 5bq og 5dp og ved Aldi matr. 5bp, 5dr og 5 du.

 

Alle tre etaper indeholder både nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Citycon angiver det totale nybygningsareal inklusiv parkering til 48.979 m2. Dertil kommer anlæg af parkeringspladser i tilknytning til de tre etaper, både på terræn, på bygningsdæk og i parkeringshus.

 

Citycons plan beskriver en butiksudvikling, hvor dagligvare- og detailhandelsudbuddet øges og hvor der tilføres nye funktioner i Albertslund Centrum. Stadig i kombination med kommunale funktioner.

 

Planen arbejder med en boligudvikling, der forøger antallet og typer af boliger i centeret markant. Der beskrives både etageboliger i boligtårne i op til 7 etager og rækkehuse i terrasser i form af ejerlejligheder, studieboliger og ældreboliger.

 

Citycon ønsker også en delvis overdækning af butikscenteret i form af en transparent overdækning på nogle strækninger.

 

Gennemføres alle etaper i Citycons udviklingsplan betyder det, at Albertslund Centrum vil gennemgå en meget omfattende omdannelse og fornyelse. Omfanget af Citycons udviklingsplan betyder, at lokalplanprocessen skal arbejde med og afklare en række forhold. Det gælder forhold som:

 • Bygningshøjder og bebyggelsesprocenter
 • Boligtyper
 • Bygningskarakter
 • Overdækning og byrum
 • Parkeringsnormer
 • Trafikforhold
 • Adgangsforhold
 • Miljøforhold

 

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Citycon skulle præsentere en samlet plan for udviklingen af Albertslund Centrum før udbudsprocessen for posthusgrunden kunne sættes i gang. På et temamøde for Økonomiudvalget den 19. juni 2017 præsenterede Citycon udviklingsplanen og på møde den 11. oktober 2017 fremlagde Citycon samme udviklingsplan, hvor de også gjorde rede for baggrundsanalyser og det overordnede mål med en udvikling af Albertslund Centrum. Derfor er det nu relevant at begynde at arbejde med et offentligt udbud af Posthusgrunden. Udbudsmateriale og udbudsvilkår godkendes i kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2017

På Økonomiudvalgets møde den 5. december blev der til den videre behandling ønsket en oversigt over den videre proces og forløb med Citycon/TK Development.

 

I forbindelse med Citycons udviklingsplan for Albertslund Centrum, vil der i 2018 forventeligt blive drøftet en række emner med Citycon og Citycons rådgivere. Det gælder indholdet i lokalplanen, miljøvurdering af plan og projekt, parkering og trafikforhold, udbud af Posthusgrunden (Citycon har forkøbsret til Posthusgrunden, men der skal gennemføres et offentligt udbud) og mulige kommunale funktioner i et udbygget center. Der bliver løbende holdt statusmøder med TK Development og Citycon.

 

Drøftelserne med Citycon og deres rådgivere, der munder ud i en lokalplan kan forventes at forløbe over det næste år. Det første skridt er, at Citycon ansøger om opstart på miljøvurderingsprocessen. Den første milepæl omkring april 2018 er en politisk godkendelse af de emner, der skal med i miljøvurderingen, der samtidig er en præsentation af hele projektet. Her indgår også en offentlig høring. Sideløbende arbejdes der med de andre elementer i lokalplanen. Næste milepæl vil være omkring august 2018, hvor det kan forventes, at forslag til lokalplan kan drøftes politisk. Efter offentlig høring og tilretning af lokalplanforslaget kan det derfor forventes, at den endelig lokalplan kan drøftes og vedtages i kommunalbestyrelsen i første kvartal 2019. 

Kommunikation

Citycon står for og planlægger information om deres planer for en udvikling af centeret målrettet borgere og erhvervsdrivende, evt. i den tomme posthusbygning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at lokalplanarbejdet for Albertslund Centrum igangsættes

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 3:

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes en oversigt over den videre proces og forløb med Citycon/TK Development.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Albertslund Centrum - Citycon udviklingsplan 19.06.2017 Albertslund Centrum - Citycon udviklingsplan 19.06.2017
2 Albertslund Centrum - Citycon analyse 24.03.2017 Albertslund Centrum - Citycon analyse 24.03.2017
3 Albertslund Centrum - Kort m. matrikler Albertslund Centrum - Kort m. matrikler
4 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Tilskud til Agenda Center Albertslund 2018 - Bevilling

Anledning

Der er i 2018 afsat i alt 1.328.000 kr i tilskud til Agenda Center Albertslund. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Tidligere blev bevillingerne søgt frigivet i forbindelse med Agenda Center Albertslunds aflæggelse af årsregnskab og årsberetning i starten af de nye budgetår, men dette har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da beløbet på den måde ikke var til rådighed ved årets start. Fra og med budget 2016 er praksis ændret, således at beløbet er til rådighed ved regnskabsårets start.

 

Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2017 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen i starten af 2018.

 

Udover tilskud fra såvel det skattefinansierede som det takstfinansierede område modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 390.000 kr., fordelt med 195.000 kr. fra vandselskabet og 195.000 kr. fra spildevandselskabet

Økonomi

Beløbet er fordelt med 518.000 kr. fra det skattefinansierede område og 810.000 kr. fra det takstfinansierede område.

 

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.328.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 405.000 kr. fra renovationsområdet og 405.000 kr. fra varmeforsyningens område

Kommunikation

Sagen behandles på Brugergruppemøde den 7. december 2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der frigives 405.000 kr. fra renovationsområdet og 405.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger til Agenda Center Albertslund 2018.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Handleplan 2018 vedtaget den 14.9.17.doc Handleplan 2018 vedtaget den 14.9.17.doc
2 budget 2018 vedtaget 14.9.17.doc budget 2018 vedtaget 14.9.17.doc
3 Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx Bevillingsskema - Agendacenter.xlsx
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Akut afhjælpning af lækager på fjernvarmehovedledninger ved jernbanen - Bevilling

Anledning

Der søges bevilling til akut renovering af fjernvarmeledninger på grund af flere alvorlige brud og lækager på nogle af varmeværkets store hovedledninger langs med og under jernbanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de store renoveringsprojekter af fjernvarmenettet i Albertslund Syd og i Albertslund Vest har øvrige ledningsrenoveringsprojekter været reduceret til det allermest nødvendige. Der har derfor ikke været afsat specifikke beløb i til hovedledningsrenoveringer, da det er vurderet, at disse kunne afvente renovering i yderligere 5-10 år. Desværre viser dette sig ikke at være tilfældet.

 

Alene i efteråret 2017 har der foreløbigt været fire alvorlige lækager på hovedledningerne ring 1 og ring 2, som forsyner det meste af Albertbertslund Syd og Vest. Det ene brud er under jernbanen og kan ikke udbedres på anden måde end ved at udskifte hele rørstrækningen. De andre brud er på strækningen langs banen ad Vognporten, bl.a. der hvor ledningerne går under gangtunnelen som fører under banen. Når der skal foretages reparationer på disse strækninger skal både ring 1 og ring 2 tages ud af drift i værste fald i flere dage, hvilket betyder manglende varmeforsyning til hele det sydlige og store dele af det vestlige Albertslund.

 

For at minimere risikoen for store uplanlagte varmeafbrydelser er det påkrævet at udskifte og renovere hele strækningen imellem Værket og Liljens Kvarter, samt baneunderføringen ved Liljens Kvarter hurtigst muligt. Skulle der mod forventning ved detailprojekteringen være behov for væsentlige ændringer, der påvirker byrummet, i forhold til den foreslåede ledningsføring, vil det blive forelagt til ny politisk godkendelse.

 

Projektering og udbud igangsættes snarest muligt, således at projektet kan gennemføres allerede primo 2018, hvis lækagerne påkræver det. Ønsket er dog at projektet først igangsætes i forsommeren 2018 når varmesæsonen er slut. Projektet vil i øvrigt blive koordineret med byggeriet af det nye gymnasium og renoveringerne af gårdhavehusene.

 

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektering og anlægsprojekt i 2018 på i alt 16,6 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen ved lånoptagelse i 2018. Såfremt anlægsarbejdet bliver billigere end forudsat, vil uforbrugte midler blive tilbageført til kassen, idet lånefinansieringen tilsvarende tilpasses.

 

I budget 2017 er der allerede afsat 3,7 mio. kr. til udskiftning af tag på Varmeværket, som var forudsat overført til budget 2018, men dette udskydes i stedet til budget 2019, udfra et likviditetsmæssigt hensyn.  

 

Anlægsprojekt 2018 ekskl. moms

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Afskrivning pr. år i kr.

Takststigning pr. m2 i kr.

Udskiftning, omlægning og levetidsforlængelse af hovedledning ved jernbanen.

16.600.000

830.000

036

 

Taksstigningen er beregnet på bagrund af de normtal, som ligger til grund for budget 2018, svarende til 2.287.000 m2.

Takststigningen vil svare til 36,29 kr. årligt for en bolig på 100 m2 og 47,18 kr. årligt for en bolig på 130 m2.

 

Afskrivningerne og den afledte takststigning indarbejdes først i budget 2019, da budget og takster for 2018 er vedtaget.

 

Anlægsinvesteringer på varmeforsyningsområdet berettiger alt andet lige og når særlige betingelser er opfyldt til 100% lånoptagelse.

Det forudsættes således, at der vil blive hjemtaget lån svarende til 16,6 mio. kr. i 2018

  

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16.600.000 kr. i 2018 til udskiftning, omlægning og levetidsforlængelse af hovedledninger ved jernebanen.
 2. at anlægsudgifterne finansieres af kassebeholdningen ved optagelse af lån på 16.600.000 kr. i 2018
 3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. til udskiftning af tag på Varmeværket overføres fra 2018 til 2019

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Afhjælpning af lækager Afhjælpning af lækager
2 Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmeledninger ved jernbane Bevillingsskema - Lækage på fjernvarmeledninger ved jernbane
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole (bevilling)

Anledning

Der søges om en bevilling til etablering af et lyskunstprojekt i en tunnel ved Herstedlund skole

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2015 afsat 0,85 mio. kr. til et pilotprojekt med kunstnerisk belysning af tunneller. Midlerne blev afsat på baggrund af, at Albertslund var på vej til at blive et internationalt udstillingsvindue for fremtidens belysning og for at modvirke utryghed i byens tunneller bl.a. gennem lyskunst. Det blev anbefalet at udføre et pilotprojekt i en af kommunens tunneller f.eks. ved Herstedlund Skole i 2015. I løbet af 2016 blev der arbejdet med flere forskellige placeringer af kunstbelysningen, hvilket har medført, at projektet er blevet forsinket.

I februar 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen "Strategi for kunst i det offentlige rum". Heri anførtes det, at "Kunsten (kan) understøtte eller tilføje nye aspekter, når Albertslund skal udvikles som et fyrtårn for lysteknologi og intelligente løsninger i byens rum" samt at der "kan arbejdes med kunst i tunnellerne i Albertslund, så de bliver trygge og fulde af oplevelser". Derfor vil forvaltningen nu tage kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen samt DOLL for at indsamle inspiration og indhente navne på konkrete kunstnere, som kan løse opgaven.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at være specifik på udformningen af kunstværket, da der endnu ikke er indhentet inspiration fra de ovennævnte steder eller udpeget en kunstner. Dog er der følgende krav til værket fra forvaltningen, som kan give et indtryk af, hvad effekten af kunstværket vil blive:

 • Værket skal indeholde både kunstneriske og tryghedsskabende elementer
 • Værket må ikke virke forstyrrende for trafikken i tunnellen
 • Værket skal indgå i et sammenhængende forløb med den stibelysning, som skal etableres på de stier, der ligger i umiddelbar forlængelse af tunnelen, så stibelysning, legepladslys og tunnellys kommer til at danne et sammenhængende og tryghedsskabende forløb.
 • Kunstneren skal gå i dialog med det kommende Lighting Metropolis projekt på legepladsen ved Herstedlund Skole, så der bliver skabt synergi mellem projekterne fra starten.
 • Kunstnerne skal indgå i en samskabelsesproces med elever fra Herstedlund Skole, så de får indflydelse og ejerskab på værket og fra start oplever sammenhængen mellem alle projekterne.
 • Kunstneren skal på baggrund af samskabelsesprocessen færdigudvikle udsmykningen til administrativ godkendelse i forvaltningen.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. december 2017

På Økonomiudvalgets møde den 5. december blev sagen udsat til ex. ØU den 12.12.17, idet sagen ønskes yderligere belyst.

 

Notat vedlægges.

 

Det foreslåede projekt forelægges Miljø og Byudvalget til orientering inden igangsættelse.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr. til udførelse af pilotprojekt med kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund skole, og
 2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til kunstbelysning i tunneler.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 7:

Flemming Jørgensen (A), Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) tiltrådte indstillingens pkt. 1 og 2.

Leif Pedersen (F) og Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Leif Pedersen (F) fremsatte forslag om et nyt indstillingspunkt 3: "at det tryghedsskabende går forud for det kunstneriske samtidig med at udvalget gerne ser, at det samlede projekt forsøges billiggjort."

Allan Høyer (O) tiltrådte forslaget.

Flemming Jørgensen (A), Qasir Mirza (A) og Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde forslaget.

Leif Pedersen (F) begærede forslaget i Økonomiudvalget / Kommunalbestyrelsen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 18:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.12.17, idet sagen ønskes yderligere belyst.Økonomiudvalget, 12. december 2017, pkt. 2:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet det indstilles, at der gives anlægbevilling med 500.000 kr. til udførelse af pilotprojekt med tryghedsskabende belysning jf. notat herom ved Herstedlund Skole.

 

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde. 

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

 

Beslutning

Man stemte om Økonomiudvalgets indstilling, med tilføjelse af, at projektet skal forelægges Miljø og Byudvalget inden det igangsættes.

 

For stemte 13 (A, F, B, C)

Imod stemte 6 (V, O, Lene Rygaard Jessen (Ø)

2 undlod at stemme (Helge Bo Jensen og Bodil Marie Gaarde, Ø)

Indstillingen var hermed godkendt.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Notat_lyskunst i tunnel Notat_lyskunst i tunnel
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Markant belysning i Hyldespjældet (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektet "Markant Belysning i Hyldespjældet", som er et af Albertslund Kommunes delprojekter i Lighting Metropolisprojektet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår i det interregionale projekt Lighting Metropolis, hvilket blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. Projektet handler om at lave nye innovative lysprojekter i samarbejde mellem offentlige bygherrer, forsknings- og vidensinstitutioner og virksomheder. Et af de projekter som Albertslund Kommune arbejder med indenfor Lighting Metropolis-projektet er "Markant Belysning i Hyldespjældet".

Projektet er en del af den overordnede plan for udskiftning af vejbelysning i kommunen, hvorfor projektet søges finansieret af den netop vedtagede Anlægsbevilling - Modernisering af vejbelysningen etape 3 og 4 - så projektet indpasses heri.

Det er sammen med Lighting Metropolis sekretariatet blevet besluttet, at pengene overføres fra Sandkasse i DOLL til Markant Belysning i Hyldespjældet, da projektets fokus på udendørs belysning læner sig op af arbejdet i DOLL.

Som før beskrevet for MBU i ’Orientering omkring Lighting Metropolis projekt i Hyldespjældet’ er projektet et triple-helix projekt med en partnergruppe bestående af Albertslund Kommune, DONG Energy City Light og Aalborg Universitet.

Partnergruppen vil undersøge, hvordan det rette lys kan bidrage til at skabe bedre rammer for social interaktion i byens uderum. Målet er mere udendørs brug af byrummene i de mørke vintermåneder med fokus på mere bevægelse, leg, interaktion og i sidste ende sundhed for borgerne. Derudover har fokus igennem hele processen været at undersøge mulighederne for inddragelse af beboere i udviklingen af ny belysning til boligområder. Læringen fra projektet kan således komme kommunen til gavn i den kommende tid, hvor belysningen i samtlige boligområder i Albertslund skal udskiftes.

Hyldespjældet er udvalgt, da området med sine ca. 400 lyspunkter er det område i kommunen med den tætteste belysning, mens det samtidigt ikke føles specielt oplyst, når man færdes i området. Der er derfor i høj grad plads til forbedring af områdets belysning, mens kommunen opnår en viden omkring belysningens betydning for ophold, tryghed og borgernes hverdag.

I samarbejde med DONG Energy, en kandidatstuderende og vejledere fra Aalborg Universitets og beboere fra Hyldespjældet har en designproces kørt siden januar. De forskellige udvalg i Hyldespjældet har været inviteret til at deltage, og der har været kommunikeret ud til beboerne via Hyldespjældets lukkede Facebook side. På baggrund af input fra de deltagende beboere blev projektets fysiske omdrejningspunkt det centrale legepladsområde med tilhørende hovedstier, da dette er samlingspunkt for mange af beboerne i forskellige aldre - og i dag er meget lidt oplyst. Legepladsområdet og den omgrænsende hovedsti er flittigt brugt, også til transit af beboere fra omkringliggende boligområder.

Projektet vil dermed koble stibelysning til aktivitet i området. Eksempelvis kunne armaturerne på stierne lyse svagt op i en bestemt farve/lyse kraftigere ved aktivitet på legepladsen, eller lyse en anden farve omkring legepladsområdet, når der er fællesspisning i cafeen (tænkte eksempler). Et velkendt byrum som et legepladsområde udgør en god case, da der kan skaleres ud på andre legepladser i centrale stiområder, også i Albertslund.

Der er ikke valgt rådgivere/eksterne virksomheder endnu. Der tænkes i SMV’er såsom eksempelvis antropologer, lysdesignere eller app-udviklere.

Tidshorisont: AAU færdiggør i august måned den endelige vision, som derefter skal drøftes med beboerne, før den udarbejdes til et konkret projekt af en professionel, formentlig en lysdesigner. Projektet udbydes i sensommer/efterår, gennemføres i december og evalueres hen over vinteren og foråret.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 25. august 2017 

Bevillingen ændres til en anlægsbevilling som følge dels af arbejdets anlægslignende karakter dels af beløbets størrelse.

 

Revideret bevillingsskema vedlægges.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. oktober 2017

Der anmodes om, at projektet flyttes fra Hyldespjældet til legeplads/aktivitetsområde på Herstedlund Skole, da Hyldespjældet har trukket sig fra projektet. Dette bl.a. fordi planen for udskiftning af belysningen i boligområdet ikke harmonerer med Lighting Metropolisprojektets tidsplan.   

 

Se vedhæftede notat og bilag.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 27. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 15. november blev der til den videre behandling bedt om et notat om der indenfor projektets rammer er mulighed for at flytte projektet til stadion.

 

 Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne ved besøg på stadion og driftmedarbejderne, samt adspurgt Lighting Metropolis sekretariatet.

 

Notat vedlægges.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. december 2017

På Økonomiudvalgets møde den 5. december blev udsat til ex. ØU den 12.12.17., idet der ønskes yderligere beskrivelse af projektet.

 

Økonomi

Albertslund Kommune har forpligtet sig til at bruge 699.000 kr. på de to projekter i Lighting Metropolis (der nu rent økonomisk bliver til ét projekt). De 699.000 kr. skal finansiere såkaldte aditionelle (tillægs-) udgifter i forbindelse med projektet. De aditionelle udgifter, støttet af Interreg, er udgifter, vi ikke normalt ville have haft. Dette vil typisk være, at der for eksempel bruges mere tid internt, behov for mere rådgivning/eksperthjælp eller købe dyrere udstyr, end normalt, altså et slags ekstra lag oven på det ”almindelige” arbejde. For at få dette ekstra lag, i form af støtte fra Interreg, kræves det af Lighting Metropolis programmet, at projekterne skal bidrage med nye, innovative løsninger indenfor belysning. Af de 699.000 kr. til aditionelle udgifter vil op mod 40% blive refunderet, hvilket svarer til 280.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 699.000 kr. til Markant Belysning i Hyldespjældet,
 2. at der gives tillægsbevilling på 280.000 kr. i indtægt i tilskud fra Interreg i 2018 og
 3. at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

 

Direktøren for By, Kultur, Milljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 25. august 2017

1.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. i udgift til Markant Belysning i Hyldespjældet.

2.  at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i indtægt fra Interreg. i 2018 og

3.  at nettoudgiften på 419.000 kr. finansieres fra rådighedsbeløb til Vej- og stibelysning - etape 4 i 2017. Samtidig nedsættes denne anlægsbevilling tilsvarende.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 27. oktober 2017

 1.  at lokalitet for Lighting Metropolisprojekt ændres fra Hyldespjældet til udearealer på Herstedlund Skole.
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. i udgift til udearealer på Herstedlund Skole
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i indtægt i 2018 i tilskud fra Interreg.
 4. at udgiften finansieres af tidligere givne anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 699.000 kr. til markant belysning i Hyldespjældet
 5. at indtægten finansieres af tidligere givne anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. i 2018 i tilskud fra Intereg.

  

Historik

Miljø- og Byudvalg, 22. august 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. september 2017, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Dennis Schmock (B) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

 

Kommunalbestyrelsen, 12. september 2017, pkt. 10

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende.

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 6:

Flemming Jørgensen (A) forlod mødet under dette punkt da han er inhabil grundet sin ansættelse på projektet.

 

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedlægges et notat om der indenfor projektets rammer er mulighed for at flytte projektet til stadion.

 

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 20:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.12.17., idet der ønskes yderligere beskrivelse af projektet.Økonomiudvalget, 12. december 2017, pkt. 3:

Der blev udleveret udtalelse fra Herstedlund Skole, vedr. legepladsbelysning.

 

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Revideret bevillingsskema 25.8. Revideret bevillingsskema 25.8.
3 Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling
4 Open Call LM Legeplads dansk Open Call LM Legeplads dansk
5 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
6 Supp. notat LM projekt på legeplads_ny Supp. notat LM projekt på legeplads_ny
7 Udtalelse fra Herstdlund Skole Udtalelse fra Herstdlund Skole
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Dispensation til udstykning, Storstræde 21

Anledning

Ejer af Storstræde 21 ønsker at udstykke ejendommen i 13 mindre matrikler for at kunne opdele gården i 13 rækkehuse.

Sagsfremstilling

Herstedvester landsby har 3 oprindelige gårde tilbage, hvoraf Horsholmgård, Storstræde 21, er én af dem. Ejer af Storstræde 21 har søgt om dispensation fra byplanvedtægt nr. 9, § 2.0, der siger at område B kun må bestå af fritliggende parcelhuse og § 5, der siger at ejendomme inden for planens område B ikke må udstykkes yderligere. Ejer ønsker at opdele ejendommen i 13 rækkehuse med tilhørende haveareal. Der udlægges 25 parkeringspladser indenfor ejendommens areal. Det matrikulære areal er på 4.734 m2 og arealet der skal anvendes til beboelse er på 1.564 m2 med tilhørende fællesrum og depot på 103 m2. Bebyggelsesprocenten bliver 33.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ejendommen er p.t. godkendt til erhverv, men da den er beliggende i et boligområde vil rækkehusene være med til at realisere byplanvedtægtens bestemmelser. Det forudsættes at der ikke sker en visuel opdeling af enhederne, bortset fra et mindre areal umiddelbart ved bygningen, samt at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe og fastholde, ikke ændres, jf. byplanvedtægtens § 12, stk. 1.

 

Indsigerene skriver begge at de frygter at rækkehusene vil blive brugt som "håndværkerhoteller". Ejer er blevet forelagt indsigelserne og skriver "Jeg kan godt bekræfte, at boligerne skal sælges og bruges som helårsboliger og jeg går ud fra at køberne bl.a. bliver børnefamilier (de store rækkehuse) og seniorer (de mindre rækkehuse), som har solgt deres hus. Det er naturligvis ikke tanken at udleje til ”håndværkerhotel”.

 

Albertslund Kommune er omfattet af boligreguleringsloven, der sikre at der er bopælspligt på helårsbeboelser. Dette betyder at der skal være mindst én folkeregistertilmelding på en helårsbolig - men kommunen kan ikke bestemme hvor mange gæster den enkelte ejendomsejer må have.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & beskæftigelse den 26. september 2017

På MBU's møde den 19. september blev der bedt om,at det skal undersøges om der er frivillighed til medlemskab af grundejerforeningen. Forvaltningen kan oplyse, at da der ikke står noget i byplanvedtægt nr. 9 om tvungen medlemskab af en grundejerforening kan det ikke stilles som krav.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. november 2017

På KB's møde den 10. oktober 2017 blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med henblik på endelig fastsættelse af bebyggelsesprocent.

 

En realisering af projektet vil betyde en bebyggelsesprocent på 33 % set i forhold til den maximale bebyggelsesprocent for området på 35 %.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 9,

§ 2.0 siger at område B kun må bestå af fritliggende parcelhuse.

§ 5, stk. 1 siger at der inden for område B ikke må udstykkes yderligere.

Kommunikation

Sagen har været sendt i høring og ved fristens udløb var der kommet 2 bemærkninger fra henholdsvis Herstedvester Grundejerforening og Storstræde 18.

 • Herstedvester Grundejerforening har ingen indvendinger mod at Storstræde 21 anvendes til 13 rækkehuse, dog anmodes om at der bliver bopælspligt så ejendommene ikke kan udlejes til håndværkerhoteller, ligesom det bør fremgå af tilladelsen at der er pligt til at være medlem af Herstedvester grundejerforening.
 • Storstræde 18 har hverken noget imod udstykning eller opdeling til ejerlejligheder, når bare det er ejerboliger der ikke kan udlejes til f.eks. håndværkerhoteller.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til at Storstræde 21 kan udstykkes til 13 rækkehuse,
 2. at der udlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser på ejendommmen og
 3. at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe og fastholde, ikke ændres.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. september 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet der til indstillingens pkt. 1 tilføjes "til helårsbeboelse". Det skal undersøges om der er frivillighed til medlemskab af grundejerforeningen.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen, 10. oktober 2017, pkt. 19

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på endelig fastsættelse af bebyggelsesprocent.

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 11:

Høringssvar fra Handicaprådet blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 høringssvarfra nr. 18 høringssvarfra nr. 18
2 høringssvar fra grundejerforeningen høringssvar fra grundejerforeningen
3 ansøgning om dispensation ansøgning om dispensation
4 arealoversigt udstykning arealoversigt udstykning
5 udstykningsplan udstykningsplan
6 fremtidig situationsplan fremtidig situationsplan
7 udtalelse om høringssvar vedr. Storstræde 21 udtalelse om høringssvar vedr. Storstræde 21
8 Høringssvar fra Handicaprådet Høringssvar fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

20. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB Udvikling af Hyldager - mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord

Anledning

Udviklingen af et ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Kongsholmparken og Hyldagerparken, der samtidig vil fungere som støjvold for eksisterende og eventuelt fremtidige boliger forudsætter, at Albertslund Kommune indgår aftaler om modtagelse af jord. Kommunalbestyrelsen skal give mandat til forhandling af modtagelse af jord.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at give mandat til direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse til at forhandle aftaler med relevante eksterne parter til realisering af et projekt til støjdæmpning i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden.

 

Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdæmpning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Et projekt til støjdæmpning langs Holbækmotorvejen vil kunne forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. På baggrund heraf udarbejdes et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der samtidig med at støjdæmpe også vil tilføre landskabet øget rekreativ værdi. Det er derfor aktuelt at erhverve arealerne uanset en udvikling af Hyldagergrunden.

 

Til realisering af natur- og landskabsprojektet er der behov for at indgå aftaler om modtagelse af jord til indbygning i det nye landskab. Orbicon har udarbejdet forundersøgelser for projektet, som viser, at der kan indbygges op mod 1,1 mio. m³ jord i det nye landskab, og at modtagelse af jord kan indbringe 17-20 kr. per m³ ren jord (jordklasse 1), 30-40 kr. per. m3 lettere forurenet jord (jord med op til 70 % klasse 2 og klasse 3 jord). Projektet forudsætter, at der ikke er indeholdt forurenet jord (jordklasse 4).

 

Hovedstadens Letbane har henvendt sig til medlemskommunerne om muligheden for at aflevere overskudsjord fra letbaneprojektet. Forvaltningen har været i dialog med Hovedstadens Letbane om muligheden for at koble behov for jord til natur- og landskabsprojektet med anlæggelsen af letbanen. Det har vist sig, at de to projekter kan koordineres. Det betyder, at Albertslund Kommune vil modtage jord i perioden medio 2019 til medio 2022. For at kunne være klar til at modtage jord medio 2019 skal de indledende arbejder og myndighedstilladelser være givet, hvilket forudsætter, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et nyt natur- og landskabsprojekt primo 2018.

 

Selve kontrakten på modtagelse af jord fra Hovedstadens Letbane vil blive fremlagt til beslutning i kommunalbestyrelsen. Aftalen om modtagelse af jord er betinget af, at Hovedstadens Letbane realiseres.

 

Det forventes, at Hovedstaden Letbane kan levere cirka 400.000 m³ jord. Herudover skal der indgås aftaler for modtagelse af resterende cirka 600.000 m³ jord.

 

Sideløbende med denne sag behandles sager om køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet, samt sag om at flytte kommunegrænsen mellem Albertslund og Høje-Taastrup svarende til det areal Albertslund Kommune erhverver.

Økonomi

Det forudsættes, at økonomien for udviklingen af natur- og landskabsprojektet hviler i sig selv.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at der gives mandat til projektdirektøren til at forhandle aftaler om modtagelse af jord, til at kunne realisere natur- og landskabsprojektet,
 2. at den økonomiske ramme for forhandlingerne er, at økonomien for natur- og landskabsprojektet hviler i sig selv og
 3. at jordkontrakterne efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Historik

 Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 23. november 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 13 (A, F, B, C)

Imod stemte 8 (Ø, V, O)

 

Indstillingen var godkendt.

Tilbage til toppen

21. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af areal fra Vejdirektoratet (bevilling)

Anledning

Udviklingen af et ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Kongsholmparken og Hyldagerparken, der samtidig vil fungere som støjvold for eksisterende boliger forudsætter, at Albertslund Kommune sikrer sig adkomst til tre arealer ud mod Holbækmotorvejen, hvoraf det ene er ejet af Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at give mandat til direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse til at forhandle aftaler med relevante parter til realisering af projektet for støjdæmpning i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden.

 

Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdæmpning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Et projekt til støjdæmpning langs Holbækmotorvejen vil kunne forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. På baggrund heraf udarbejdes et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der samtidig med at støjdæmpe også vil tilføre landskabet øget rekreativ værdi. Det er derfor aktuelt at erhverve arealet uanset en udvikling af Hyldagergrunden.

 

Til realisering af projektet skal Albertslund Kommune erhverve tre arealer, to er ejet af Høje-Taastrup Kommune og et af Vejdirektoratet. Vejdirektoratets areal, matr.nr. 123 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke er på 59.143 m² og er det nordligste af de tre arealer.

Et ejerskab er en forudsætning for, at processen med at ændre kommunegrænsen kan igangsættes, hvorved Albertslund Kommune bliver eneste myndighed på natur- og landskabsprojektet. Og en forudsætning for, at Albertslund Kommune kan lave de endelige aftaler om blandt andet jordleverancer.

Forhandlingerne om erhvervelse af Vejdirektoratets areal har drejet sig om proces og pris. Vejdirektoratet har vurderet, at en pris 18 kr. pr. m² er rimelig og ligger op ad Vejdirektoratets erfaringstal for ekspropriationer af lignende arealer. Det er en pris, der ligger under den vurdering forvaltningen fik foretaget tidligere på året og lå til grund for det afsatte rådighedsbeløb i 2018. For at afkorte sagsbehandlingstiden har Vejdirektoratet valgt at sætte salget af arealet i udbud, hvilket indebærer, at SKAT kun skal godkende vilkår og pris, og ikke en større sag om overdragelse uden udbud.

 

Vejdirektoratet offentliggjorde udbuddet den 16. oktober 2017 med en budfrist fastsat til den 30. oktober 2017. Albertslund Kommunes advokat Advodan har til Vejdirektoratet formidlet kommunens bud, der lyder på 18 kr. pr. m², i alt 1.064.574 kr. Vejdirektoratet har den 31. oktober indstillet til SKAT, at arealet sælges til Albertslund Kommune til den budte pris og de angivne vilkår. Vejdirektoratet forventer svar fra SKAT i løbet af november måned.

 

Der er ikke sat en tidsbegrænsning i udbuddet og kommunalbestyrelsens godkendelse er betinget af, at SKAT godkender vilkår og den budte pris og af, at Høje-Taastrup Kommune ønsker at sælge de to naboarealer.

 

Sideløbende med denne sag behandles sag om køb af de to resterende arealer fra Høje-Taastrup Kommune til Albertslund Kommune, samt sag om at flytte kommunegrænsen mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommune svarende til det areal Albertslund Kommune erhverver. 

Økonomi

Vejdirektoratets areal er på 59.143 m² og med en m² pris på 18 kr. giver det en købesum på 1.064.574 kr. Dertil kommer udgifter til rådgivning, udbudsmateriale, afgifter og flytning af kommunegrænse på estimeret 160.000 kr. Udgiften til arealkøbet bliver derfor samlet 1.224.574 kr.

  

Købesummen på 1.064.575 kr. forfalder til betaling på overtagelsesdagen og Albertslund Kommune skal inden da stille en sikkerhed på 10 % af købesummen senest en uge efter Vejdirektoratet har indstillet tilbuddet til godkendelse i SKAT. Dette forventes at ske i løbet af november måned.

 

I Budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.350.000 kr., til at erhverve arealerne fra Vejdirektoratet og Høje-Taastrup Kommune for. Den samlede økonomi for køb af arealerne er sat til 2.420.146 kr.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at købet af Vejdirektoratets areal, matr.nr. 123 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke godkendes forudsat:
 • at SKAT godkender vilkår og den budte pris
 • at der er sikkerhed for, at Høje-Taastrup Kommune ønsker at sælge de to naboarealer
 • at kommunalbestyrelsen godkender natur- og landskabsprojektet,
 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på i alt 1.224.574 kr. og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Historik

 Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 23. november 2017, pkt. 3:

Der tilføjes en 4. bullit under indstillingens pkt. 1:

 

 • at der opnås statslig godkendelse til at etablere projektet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

Det undersøges også, hvorvidt bilagene kan "åbnes"

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 15 (A, F, B, C, V)

Imod stemte 6 (O, Ø)

 

Indstillingen var godkendt.

Bilag

1 Udbudsmateriale og tilbudsblanket Udbudsmateriale og tilbudsblanket
2 Kort med areal og kommunegrænse Kort med areal og kommunegrænse
3 Mail fra Vejdirektoratet ang. pris 14.09.2017 Mail fra Vejdirektoratet ang. pris 14.09.2017
4 Mai fra Vejdirektoratet m. bekræftelse 31.10.2017 Mai fra Vejdirektoratet m. bekræftelse 31.10.2017
5 Køb af arealer - Oversigt over udgifter Køb af arealer - Oversigt over udgifter
6 Bevillingsskema - Høje-Taastrup Bevillingsskema - Høje-Taastrup
Tilbage til toppen

22. 17.4 Udvikling af Albertslund Midtby/ØU/KB - Køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune (bevilling)

Anledning

Udviklingen af et ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Kongsholmparken og Hyldagerparken, der samtidig vil fungere som støjvold for eksisterende boliger forudsætter, at Albertslund Kommune sikrer sig adkomst til tre arealer ud mod Holbækmotorvejen, hvoraf de to er ejet af Høje-Taastrup Kommune.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at give mandat til direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse til at forhandle aftaler med relevante parter til realisering af projektet for støjdæmpning i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden.

Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdæmpning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Et projekt til støjdæmpning langs Holbækmotorvejen vil kunne forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. På baggrund heraf udarbejdes et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der samtidig med at støjdæmpe også vil tilføre landskabet øget rekreativ værdi. Det er derfor aktuelt at erhverve arealerne uanset en udvikling af Hyldagergrunden.

Til realisering af projektet skal Albertslund Kommune erhverve tre arealer, to er ejet af Høje-Taastrup Kommune og et af Vejdirektoratet.

Et ejerskab er en forudsætning for, at processen med at ændre kommunegrænsen kan igangsættes, hvorved Albertslund Kommune bliver eneste myndighed på natur- og landskabsprojektet. Og en forudsætning for, at Albertslund Kommune kan lave de endelige aftaler om blandt andet jordleverancer.

Høje-Taastrup Kommunes arealer er de to sydligste, matr.nr. 15b og 14æs Taastrup Valby By, Tastrup Nykirke er på i alt 57.254 m2. Høje-Taastrup Kommune er positive over for en overdragelse af arealerne, og har ønsket at lægge sig op ad den m² pris på 18 kr., som Vejdirektoratet har fundet rimelig i forhold til salget af deres areal.

Købet af arealet er betinget af, at Albertslund Kommune senest i 2018 opnår mulighed for at erhverve Vejdirektoratets areal og af at SKAT godkender den budte pris.

Kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune skal godkende et salg af arealerne til Albertslund Kommune og behandler sagen i deres kommunalbestyrelse den 19. december 2017.

 

Sideløbende med denne sag behandles således en sag om køb af Vejdirektoratets areal, samt sag om at flytte kommunegrænsen mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommune svarende til det areal Albertslund Kommune erhverver.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes arealer er på 57.254 m². Med en m² pris på 18 kr. giver det en overdragelsessum på 1.030.572 kr. Dertil kommer udgifter til rådgivning, udbudsmateriale, afgifter og flytning af kommunegrænse på estimeret 165.000 kr. Udgiften til arealkøbet bliver derfor samlet 1.195.572 kr.

 

I Budget 2018 er der afsat 3.350.000 kr., til at erhverve arealet fra Vejdirektoratet og de to arealer fra Høje-Taastrup Kommune for. Den samlede økonomi for køb af arealerne er sat til 2.420.146 kr.

Lovgrundlag

Overdragelse af ejendommen sker uden offentligt udbud jvf. bek. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

 1. at købet af Høje-Taastrup Kommunes arealer matr. nr. 15b og 14æs Taastrup Valby By, Tastrup Nykirke godkendes forudsat:
 • at SKAT godkender vilkår og den budte pris
 • at der er sikkerhed for, at Vejdirektoratet ønsker at sælge naboarealet,
 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på i alt 1.195.572 kr. og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Historik

 Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4), 23. november 2017, pkt. 4:

Der tilføjes en 3. bullit under indstillingens pkt. 1:

 

 • at der opnås statslig godkendelse til at projektet.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 15 (A, F, B, C, V)

Imod stemte 6 (Ø, O)

 

Indstillingen var godkendt.

Bilag

1 Købsaftale - Matr. nr. 14æs og 15b (Høje-Taastrup) Købsaftale - Matr. nr. 14æs og 15b (Høje-Taastrup)
2 Kort med areal og kommunegrænse Kort med areal og kommunegrænse
3 Tingbogsattester Tingbogsattester
4 Køb af arealer - Oversigt over udgifter Køb af arealer - Oversigt over udgifter
5 Bevillingsskema - Høje-Taastrup Bevillingsskema - Høje-Taastrup
Tilbage til toppen

23. 17.4 Plejecenter/ØU/KB - Værdi- og Funktionsprogram, Skema A og Købsaftale

Anledning

Siden præsentationen af Værdi- og funktionsprogrammet for etape 3 er der nu behov for godkendelse af Værdi- og Funktionsprogrammet og skema A.

Samtidig fremlægges udkast til købsaftale og bilagsliste som en ramme for forvaltningens fortsatte forhandling om købsaftale.

Sagsfremstilling

Der har siden præsentationen af Værdi- og funktionsprogrammet for Albertshøj etape 3 for Kommunalbestyrelsen været arbejdet videre på kommunens materiale, der skal ligge til grund for købsaftalen med TK Development om at få opført 36 plejeboliger og 15 ældreboliger som en tilbygning til Plejecentret Albertshøj i en etape 3. Etape 1 og 2 udgøres som bekendt af det opførte og i december 2015 ibrugtagne plejecenter, sundhedshus, varehus og parkeringskælder.

 

Arbejdet er foregået med

 • færdiggørelse af de kommunale ønsker og behov beskrevet i Værdi- og Funktionsprogrammet.
 • juridiske og økonomiske forhandlinger om en købsaftale med en delegeret bygherremodel som grundlag.

 

Værdi- og Funktionsprogrammet

Siden Værdi- og Funktionsprogrammet blev præsenteret på et temamøde for Kommunalbestyrelsen, er der arbejdet videre med logistik, boliger og arealopgørelse.

 

Adgangsveje, trafik og den interne og eksterne logistik er bearbejdet, så et samlet Albertshøj får mere adgang fra Vognporten, og dermed aflastes parkeringspladsen ved Stationsporten.

 

Indretning af boliger og arbejdsmiljøforhold er bearbejdet, bl.a. tænkes et nyt løftesystem indbygget i lofterne.

 

Endelig er der tilføjet en arealopgørelse til Værdi- og Funktionsprogrammet.

 

Skema A

Skema A omfatter alle udgifterne til de almene plejeboliger, fælles arealer og kommunale service arealer, som ønskes at være indeholdt i den statslige finansiering. Indberetningen af det af Kommunalbestyrelsen godkendte skema A er nødvendig for den statslige finansiering af byggeriet. I skemaet angives ligeledes den fremtidige skønnede husleje.

 

Købsaftale

Købsaftalen indgås som en aftale mellem kommunen og centerejeren, Citycon ved TK Development, idet ansvaret for opførelsen af den kommunale del af etape 3 overleveres til TK Development. Dette gøres i overensstemmelse med den delegerede bygherremodel.

 

Købsaftalen er et udkast, og den suppleres med en mængde bilag, som fremgår af selve købsaftalen. Der vedlægges en liste over bilag, som er under udarbejdelse, og som bliver en del af selve købsaftalen.

 

Dette materiale udgør rammerne for indgåelse af en købsaftale.

 

Når alle dokumenter er færdige, overdrages de som kommunens ønsker og behov til TK Development.

TK Developments rådgivere AK 83 opdaterer tegningsmaterialet til et dispositionsforslag, som beskriver både plejeboligerne og butikkerne i en sammenhæng. Dispositionsforslaget skal derefter udbydes i henhold til udbudsstrategien.

 

Den videre proces

Købsaftalen med tilhørende dokumenter skal alle kvalitetssikres for indhold og for juridiske og økonomiske forhold. Dette skal gøres af begge parter.

 

Købsaftalen i sin endelige, underskrevne version og det viderebearbejdede dispositionsforslag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen snarest efter godkendelse af Skema A for at kunne overholde tidsfristerne i almenboliglovgivningen.

 

Købsaftaleudkastet, som det er vedlagt hér, illustrerer den ramme, som forvaltningen arbejder inden for i forhandlingerne med TK Development. 

 

I bilagene til købsaftalen, som endnu er under udarbejdelse, vil fremgå de krav, som Albertslund Kommune politisk har besluttet skal indgå i kommende udbud. Det gælder bl.a. de sociale klausuler og specifikationer af materiale- og miljøkrav til byggeriet.

 

Den udbudsform, som foreslås, er den samme, som blev benyttet ved etape 1 og 2. Der foreslås et totalentrepriseudbud med forhandling, som giver bedst mulighed for at sikre bygherrens ønsker til pris, kvalitet og tid.

Tildelingskriterierne foreslås fordelt med 40% på pris, 35% på kvalitet og løsninger samt 25% på kompetencer og tid.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. december 2017

På Økonomiudvalgets møde den 5. december blev der til den videre behandling ønskes svar på diverse spørgsmål til materialet, herunder trappearealet i tårnet og beregning i fht. lejlighedernes andel, samt en beskrivelse af støjgener for beboere på begge sider af banen.

 

Notat vedlægges.

 

17.4 udvalget har bedt om, at der udarbejdes et notat til den videre behandling om håndtering af støj fra banen i forhold til byggeriet, og støjen skal vurderes både i forhold til beboerne i det nye plejecenter og i forhold til beboerne på den anden side af banen. Notatet bliver en del af byggeprogrammet. Såfremt der i notatet er krav, der er videregående end i byggeprogrammet, så indarbejdes kravene i byggeprogrammet.

 

Økonomi

Ved udarbejdelsen af byggeprogrammet har det vist sig nødvendigt at anvende noget af centerejerens grund (HB grunden) til henholdsvis gadeareal og til udvidelse af Stationstorvet med tilhørende passage. Arealet på Vognporten skal anvendes til varetilkørsel, så Vognporten ikke belastes yderligere. Arealet ved Stationstorvet skal anvendes til forbedring af de trafikale forhold mellem Vognporten, rampen og tunnellen under Vognporten og Stationstorvet, og der bliver skabt ny adgang til parkeringskælderen.

 

Grunden, der bebygges til etape 3, ejes af centerejeren, og derfor skal der mageskiftes, idet veje og pladser i centret som udgangspunkt ejes af kommunen.

 

Ved salget af Albertslund Centrum aftaltes det, at der forfalder betaling af byggeretter til kommunen for butiksarealer udover de allerede bebyggede. Det drejer sig imidlertid ikke om et særligt stort udvidet butiksareal, og det er derfor aftalt, at der udføres mageskifte i stedet for betaling.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Pleje & Omsorg og Projektdirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Værdi- og Funktionsprogrammet,
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender skema A,
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender huslejen, der er estimeret i skema A og
 4. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at forhandle Købsaftalen og de tilhørende dokumenter og dispositionsforslaget færdige til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Historik

 Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4), 29. november 2017, pkt. 3:

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Lars Toft Simonsen (A), Leif Pedersen (F), Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) deltog ikke på mødet.

 

Sagen oversendes til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.  

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling ønskes svar på diverse spørgsmål til materialet, herunder trappearealet i tårnet og beregning i fht. lejlighedernes andel, samt en beskrivelse af støjgener for beboere på begge sider af banen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet (Ø, O) ikke kunne godkende.

Bilag

1 1 Notat om Værdi- og Funktionsprogrammets indhold 1 Notat om Værdi- og Funktionsprogrammets indhold
2 2 Skema A 2 Skema A
3 3 Skema A - økonominotat rev. 23.11.2017 (1) 3 Skema A - økonominotat rev. 23.11.2017 (1)
4 4 Betinget købsaftale- Albertslund - 3. etape - v. 9 22-11-2017 (1) 4 Betinget købsaftale- Albertslund - 3. etape - v. 9 22-11-2017 (1)
5 5 Strateginotat vedr. entrepriseform og udbud (1) 5 Strateginotat vedr. entrepriseform og udbud (1)
6 6 Værdi- og funktionsprogram 6 Værdi- og funktionsprogram
7 7 Skitse over mageskifte 7 Skitse over mageskifte
8 8 Skitse over brugsret 8 Skitse over brugsret
9 9 Økonomimodel 23.11.2017 (1) 9 Økonomimodel 23.11.2017 (1)
10 Notat Albertshøj etape 3 svar på ØU spm 08.12.2017 Notat Albertshøj etape 3 svar på ØU spm 08.12.2017
Tilbage til toppen

24. ØU/KB - Fritagelse for grundskyld

Anledning

Fritagelse for grundskyld

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet anmodet om en vurdering af, hvorvidt afgørelsen om fritagelse af grundskyld for ejendommen beliggende på Roskildevej 122 er korrekt.

 

Den 31.01.2008 meddeles der fritagelse for grundskyld på ejendommen Roskildevej 122, med tilbagevirkende kraft til 2002, på trods af, at der i perioder har været blandet forening og erhverv på ejendommen.

Da der blev søgt om fritagelse første gang i 1998, blev det oplyst, at der på ejendommen var erhverv.

Ved gennemgang af erhvervsregisteret kan det konstateres, at der siden 1997 i perioder har været erhverv på ejendommen. Til sagen er der vedlagt bilag, som redegører for erhverv på Roskildevej

 

Det er forvaltningens opfattelse, at mulighed for tilbagebetaling af fritaget ejendomsskat er forældet iht. lov om forældelse af visse fordringer, vedlagt bilag.

 

Det er samtidig forvaltningens opfattelse, det ikke kan dokumenteres, at Tyrkisk kulturforening bevidst har tilbageholdt oplysninger, idet forvaltningen kunne have fremskaffet disse oplysninger selv.

 

Af hensyn til fremtidig sagsbehandling på området er det forvaltningens ønske, at der træffes beslutning om en ændret sagsgang fremadrettet, se bilag fremtidig arbejdsgang.

 

Supplerende sagsfremstilling

Borger og Ydelsescenter den 7. december 2017

Der er vedlagt supperende notat som opfølgning på spørgsmål fra Økonomiudvalget den 05.12.17.

Lovgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat §7

Lov om forældelse af visse fordringer

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at redegørelsen om fritagelse for grundskyld på Roskildevej tages til efterretning
 2. at procedure for fremtidig fritagelse for grundskyld iht. lov om kommunal ejendomsskat §7 godkendes og sagen hermed afsluttes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 26:

Sagen blev udsat ti ex. ØU den 12.12.17. for yderligere belysning.Økonomiudvalget, 12. december 2017, pkt. 4:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Dennis Schomock (B) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende 2. at.

Bilag

1 fremtidig arbejdsgang fremtidig arbejdsgang
2 Erhverv på Roskildevej 122 Erhverv på Roskildevej 122
3 lov om forældelse af visse fordringer lov om forældelse af visse fordringer
4 ejendomsskatteloven ejendomsskatteloven
5 fritagelser for grundskyld i Albertslund fritagelser for grundskyld i Albertslund
6 Politianmeldelse Politianmeldelse
Tilbage til toppen

25. ØU/KB - Takster for vand og spildevand 2018 - HOFOR

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og for HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på deres møder taksterne for 2018. Taksterne fremgår af skemaet.

 

 

HOFOR Vand Albertslund A/S

HOFOR Spildevand Albertslund A/S

Takst ekskl. moms

11,55

 

Takst ekskl. afgifter og moms

Trin 1, jf. trappemodellen

 

31,50

Takst ekskl. afgifter og moms

Trin 2 jf. trappemodellen

 

25,20

Takst ekskl. afgifter og moms

Trin 3 jf. trappemodellen

 

12,60

 

Trappemodellen:

Trin 1 er for almindelige forbrugere med et forbrug op til 500 m3 årligt

Trin 2 er for forbrugere med et forbrug på 500-20.000 m3 årligt

Trin 3 er for forbrugere med et forbrug på over 20.000 m3 årligt

 

Takstfastsættelsen for 2018 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris er fastholdt på niveau med 2017. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal m.v. er vedlagt i bilagsmaterialet.

 

Nedenstående skema viser prisudviklingen for den samlede vand- og spildevandsudgift for almindelige forbrugere (trin 1) gennem de sidste fem år.

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2017-2018

Ændring

Vandafledningsbidrag

25,02

31,18

31,61

28,00

31,50

 

Vandpris

15,37

10,75

10,61

15,33

11,55

 

Vandafgift til staten

5,46

5,86

5,86

5,86

6,18

 

Statslig resourceafgift

0,67

0,67

0,39

0,39

0,19

 

Forbrugsafhængig takst

inkl. afgift og moms

58,15

60,58

60,58

61,98

61,78

0 %

Abonnement inkl. moms

75

75

75

75

75

 

Årsafregning for lejlighed

med forbrug på 85 m3 årligt

4.950

5.157

5.157

5.276

5.258

0 %

Årsafregning for parcelhus

med forbrug på 140 m3 årligt

8.216

8.556

8.556

8.752

8.724

0 %

 

Takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over / underdækning.

 

Klimatilpasning, skybrudssikring, rent drikkevand og opretholdelse af stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2018. Vejbidraget for 2018 er budgetteret til 422.000 kr.

Lovgrundlag

Vandsektorloven, Vandforsyningsloven, betalingsloven og Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst - vandpris - på 11,55 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms godkendes,
 2. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning - trin 1 på 31,50 kr. ekskl. moms godkendes,
 3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning - trin 2 på 25,20 kr. ekskl. moms godkendes, samt
 4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst - vandafledning - trin 3 på 12,60 kr. ekskl. moms godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Årsrapport 2016 HOFOR Vand Albertslund.pdf Årsrapport 2016 HOFOR Vand Albertslund.pdf
2 Årsrapport 2016 HOFOR Spildevand Albertslund.pdf Årsrapport 2016 HOFOR Spildevand Albertslund.pdf
3 Statusmeddelelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - 2018.pdf Statusmeddelelse - HOFOR Vand Albertslund AS (V086) - 2018.pdf
4 Afgørelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR1819.pdf Afgørelse - HOFOR Spildevand Albertslund AS (S041) - ØR1819.pdf
5 Budgetter og priser 2018 HOFOR Albertslund.pptx Budgetter og priser 2018 HOFOR Albertslund.pptx
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Ændring af kommunegrænsen langs en strækning ved Holbækmotorvejen

Sagsfremstilling

På mødet den 10. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at give mandat til direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse til at forhandle aftaler med relevante parter til realisering af projektet for støjdæmpning i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden.

 

Uanset udvikling af et boligområde på Hyldagergrunden, vil støjdæmpning i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Et projekt til støjdæmpning langs Holbækmotorvejen vil kunne forbedre støjforholdene for cirka 1.300 eksisterende boliger, hvoraf cirka 350 er meget støjplagede (over 60 dB). Herudover vil en reducering af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler. På baggrund heraf udarbejdes et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der samtidig med at støjdæmpe også vil tilføre landskabet øget rekreativ værdi. Det er derfor aktuelt at erhverve arealerne uanset en udvikling af Hyldagergrunden.

 

Til realisering af natur- og landskabsprojektet skal der erhverves tre grunde, to er ejet af Høje-Taastrup Kommune og én er ejet af Vejdirektoratet. I forbindelse med erhvervelse af grundende, kan en proces for ændring af kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup og Albertslund igangsættes, så den fremtidige kommunegrænse følger ejerskabet af arealet. De arealer som Albertslund Kommune ønsker at erhverve sig har et samlet areal på 116.397 m². En flytning af kommunegrænsen vil gøre Albertslund Kommune til eneste myndighed på natur- og landskabsprojektet.

 

Høje-Taastrup Kommune har en sag til politisk vedtagelse om flytning af kommunegrænsen på kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2017. Flytningen af kommunegrænsen er betinget af, at købene af grundene fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet realiseres.

 

Sideløbende med denne sag behandles sager om køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet.

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. til landinspektør til ansøgning og matrikulær berigtigelse. Beløbet indgår i bevilling om køb af arealer fra Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet.

Lovgrundlag

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder, LOV nr. 382 af 03/05/2006 og senere ændringer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunegrænsen til Høje-Taastrup Kommune ændres til at følge afgrænsningen som vist på kortbilag
 2. at erklæringen om ændring af kommunegrænse underskrives

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen under forudsætning og på betingelse af, at købene af grundene fra Høje Taastrup Kommune og Vejdirektoratet realiseres.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bilag 1 - Kort med areal og kommunegrænser Bilag 1 - Kort med areal og kommunegrænser
2 Erklæring om ændring af kommunegrænse Erklæring om ændring af kommunegrænse
Tilbage til toppen

27. ØU/KB- Delvis åbne gange AUB Morbærhaven (bevilling)

Anledning

Forhøjelse af ansøgning om skema B med 13,85 mio. kr. til finansiering af delvis åbne gange m.v.

Sagsfremstilling

Kollegiernes Kontor søger Kommunalbestyrelsen om godkendelse af udvidelse af det oprindelige renoveringsprojektet for AUB Morbærhaven med en samlet anskaffelsessum på 272.728.116 kr med i alt 13.850.000 kr. Projektudvidelsen skyldes ønsket om at ændre de lukkede gange til delvis åbne gange. Renoveringsstøttesagen er godkendt efter almenboliglovens § 100, og den 14. december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B for renovering af 1063 almene ungdomsboliger med en samlet anskaffelsessum 272.728.116 kr.

 

Renoveringsprojektet omhandler renovering af tage, tagrender, lodrette facadeplader, ventilation, badeværelseslofter, lette facader i stueetage, fundamenter, udskiftning af køkkenvinduer, udendørs flisebelægning og efterisolering af sokler. Renoveringen tager udgangspunkt i en prioriteringsliste, der er godkendt på generalforsamling den 19. februar 2012, hvor akutte påkrævede bygningsskader udbedres først i den prioriterede rækkefølge. Kollegiernes Kontor oplyser, at åbne gange var nummer 9 på prioriteringslisten, og at det på grund af uforudsete omstændigheder som skimmelsvamp m.v. har vist sig nødvendigt at spare 20.000.000 kr. på byggesagen.

 

Kollegiernes Kontor har efterfølgende været i dialog med forvaltningen omkring muligheden for at udvide rammen for renoveringsprojektet, således at de lukkede gange bliver ændret til delvis åbne gange. Ved delvis åbne gange inddrages fælleskøkkenet til bolig, som indrettes til nye handicapvenlige toværelses boliger og giver øget lejeindtægt. Derudover ved åbning af den nederste del af indgangspartierne vil gangene opleves åbne og dermed mere trygge at færdes i. Der opsættes baldakin i begge indgangsgavle med lysspots, så indgangene virker indbydende og med uforstyrret adgang til de enkelte lejligheder.

 

Det er forventningen at det delvis åbne gangmiljø vil mindske lejetab, skabe social tryghed, give besparelser på varmen og et bedre indeklima i boligerne. Danakon rådgivende ingeniører har udarbejdet arkitekttegninger på delvis åbne gange, der viser en halvåben gang med tag, hvor halvdelen af åbningen bevares og hvor det foreslås at den første lejlighed tillægges et fælleskøkken, der bliver ombygget til et værelse, se mere herom i bilag.

 

Ombygningen af de lukkede gange forventes at kunne gennemføres sideløbende med det igangværende renoveringsprojekt, der forestås af hovedentreprenør MT Højgaard A/S. Ombygningen vil ske ved indhentelse af underhåndsbud fra PNP-Byg A/S i samarbejde med Albertslund Byggeentreprise.

 

Forvaltningen skal anbefale, at renoveringsprojektet udvides med delvis åbne gange, idet det skaber et bedre socialt miljø og medfører varmebesparelser for beboerne og dermed på sigt er med til at fremtidssikre de almene ungdomsboliger.

 

Kollegiernes Kontor oplyser over for forvaltningen, at AUB Morbærhaven på et ekstraordinært møde den 12. november 2017 har besluttet, at beboerne ønsker at beholde den "lukkede gang nr. 4" og dermed kun at ombygge otte lukkede gange til delvis åbne gange. Dette skyldes, at beboerne på den "lukkede gang nr. 4" altid har fungeret som et kollektiv med regelmæssige gangmøder og fælles middage, hvilket beboerne ønsker at fastholde.  

 

Kollegiernes Kontor har over for forvaltningen ønsket at fastholde ansøgningen om projektudvidelsen på i alt 13.850.000 kr. og dermed mulighed for at ombygge samtlige lukkede gange. Begrundelse for dette er, at Kollegiernes Kontor ønsker at foranledige, at der bliver afholdt en ny afstemning om den "lukkede gang nr. 4" i foråret 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

En forhøjelse af skema B finansieres med en tilsvarende forhøjelse af det støttede realkreditlån på forventet 13.850.000 kr., hvorefter realkreditlån forventes at ville udgøre i alt 286.578.116 kr.

 

Beboerydelsen vedrørende merlånet, de 13.850.000 kr., udgør 2,42 % årligt inkl. bidrag, i alt 335.000 kr.

 

Den af Landsbyggefonden forudsatte huslejeforhøjelse på 107 kr. pr. m2 (2015-niveau) fastholdes, da Landsbyggefonden forhøjer den årlige driftsstøtte med et beløb svarende til beboerydelsen på lånet.

 

Staten og kommunen yder ydelsesstøtte til realkreditlånet, der svarer til forskellen mellem beboerydelsen på forventet 6.935.000 kr. og den samlede låneydelse på forventet 14.022.00 kr. i alt 7.078.000 kr. Af dette dækker Albertslund Kommune 20 % i alt forventet 1.417.000 kr.

 

Ydelsesstøtten afhænger af markedsrenten og fastlægges først ved lånets hjemtagelse. Ydelsesstøtten er indarbejdet i budget 2018 og frem.

 

Den samlede kommunegaranti vil blive forøget med 13.850.000 kr.

 

Lovgrundlag

lov om almene boliger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 

 1. at anskaffelsessummen forhøjes med 13.850.000 kr. til finansiering af delvis åbne gange, tinglysningsafgifter og forsikringer,
 2. at de lukkede gange ombygges til delvis åbne gange,
 3. at ni etværelses lejligheder nedlægges og ombygges til toværelses lejligheder i forbindelse med ombygningen af de lukkede gange,
 4. at huslejen for de nye toværelses lejligheder fastsættes 4.161 kr.
 5. at der gives tillægsbevilling til opkrævning af støttesagsgebyr på 35.000 kr., der går til administration og kontrol af almene boliger,
 6. at kommunen garanterer fuldt ud for det optagne realkreditlån.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Nyt notatC delvis åbne gange nov 17.pdf Nyt notatC delvis åbne gange nov 17.pdf
2 PNP overslag 03102017 delvis lukning af gange (002).pdf PNP overslag 03102017 delvis lukning af gange (002).pdf
3 bilag-overdaekkede_gange (002).pdf bilag-overdaekkede_gange (002).pdf
4 Budget Skema B-forhøjelse (002).pdf Budget Skema B-forhøjelse (002).pdf
5 forventet_husleje_toværelses.xlsx forventet_husleje_toværelses.xlsx
6 Bevillingsskema Morbærhaven Bevillingsskema Morbærhaven
7 Overblik på talsammenhænge.xlsx Overblik på talsammenhænge.xlsx
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Blokland - Renovering og tagboliger (bevilling)

Anledning

BO-VEST søger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af renovering af bebyggelsen i Blokland og etablering af 16 nye tagboliger i blok F.

Sagsfremstilling

BO-VEST søger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af gennemgribende renovering af hele bebyggelsen i Blokland og etablering af 16 nye tagboliger i blok F. I det samlede projekt indgår etableringen af et fælleshus med en anskaffelsessum på 6.000.000 kr., kommunalbestyrelsen godkendte skema A/B den 24. juni 2014. Fælleshuset er efterfølgende blevet opført i Blokland.

 

Samlede udgifter til renovering og nybyggeri

 

Den samlede anskaffelsessum er for støttede arbejder 182.563.000 kr., der finansieres ved optagelse af 30-årige Landsbyggefond støttede realkreditlån. Dertil kommer 49.000.000 kr. i ustøttede arbejder, der finansieres ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån på 19.420.000 kr.  De resterende 29,6 mio kr. finansieres ved kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., trækningsret og fælles puljetilskud på 8.080.000 kr., henlagte midler 10.000.000 kr.  og opsamlet driftsstøtte 10.000.000 kr. Den samlede finansiering for renoverings- og nybyggerisagen er på i alt 231.566.000 kr.

 

Landsbyggefondens projektjusteringer 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2012 helhedsplanen for renoveringen af Blokland. Landsbyggefonden besigtigede den 30. maj 2013 Blokland og har efterfølgende foreslået justeringer af det oprindelige godkendte projekt. Landsbyggefondens tilpasninger af projektet har betydet, at blokkene brydes op i mindre enheder og at der skabes mulighed for en ny gennemgående sti på tværs af bebyggelsen. Dette kræver nedlæggelse af 32 boliger i Blokland.

 

Lokalplangrundlaget for Blokland blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 14. november 2017. Formålet med ændringerne af lokalplangrundlaget var at gøre det muligt at indrette en tagetage med 16 boliger og at gøre det muligt at foretage en gennemgribende renovering af bebyggelsen, således boligerne er fremtidssikrede.

 

Der anlægges i alt 283 parkeringspladser og udlægges yderligere 14 pladser i alt 297 parkeringspladser.  

 

Renoveringsprojekt og nye tagboliger

 

Renoveringsdelen af projektet omfatter total tagudskiftning (inklusiv asbestsanering), energioptimering af facaderne på grund af et stort varmeforbrug og ændrede friarealer, så disse indbyder til fællesskab og ophold. Nybyggeridelen omfatter etablering af 8 elevatortårne i blok F, der åbner muligheden for at etablere nye tagboliger og rækkehuse i en del af blok A, som er en helt ny boligtype i Blokland.

 

Vridsløselille Andelsboligforening generalforsamlingen har godkendt alle væsentlige forandringer i forhold til den oprindelige helhedsplan på et møde den 26. september 2017. Derudover har renoveringsprojekt og nybyggeri været forelagt til beboernes godkendelse den 1. oktober 2017, hvor det blev godkendt. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A-sagen, vil BO-VEST forelægge skema A til Vridsløselille Andelsboligforenings endelige godkendelse den 5. december 2017.

 

Genhusningsopgaven

 

Renoveringen indebærer nedlæggelse af 32 boliger, hvorfor beboerne i disse boliger skal genhuses permanent. BO-VEST oplyser, at de har holdt møder med alle beboere, der skal genhuses permanent, således at beboerne i videst muligt omfang får opfyldt deres ønsker om ny bolig.

 

Endvidere vil renoveringsprocessen medføre at ca. 80 boliger midlertidigt i en periode på 3-5 måneder fraflyttes, mens renoveringen pågår. BO-VEST oplyser, at genhusningsopgaven ikke kan løses lokalt i Blokland og forventer at organisationsbestyrelserne godkender, at andre VA afdelinger bidrager med boliger til genhusningsopgaven. BO-VEST forventer Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling 5, Kanalens Kvarter og afd. 8 Bæk-Fosgården bidrager med boliger til genhusningsopgaven. 

 

BO-VEST har oplyst, at der kan være et behov for at kommunen afholder udgifter til retablering af visiterede hjælpemidler i forbindelse med genhusning og tilbageflytning af beboerne. BO-VEST forsøger i videst muligt omfang at afholde udgifterne inden for byggesagens rammer, men pt. vurderes omfanget af udgifterne til visiterede hjælpemidler at være 50.000 kr.

 

Særligt om tagboligerne

 

Der opføres 16 nye senior-tagboliger med en samlet anskaffelsessum på i alt 36.900.000 kr. Huslejen på de nye boliger i blok F bliver fastsat, så at den afspejler driftsudgifterne for de nye boliger. Tagboligerne vil blive opdelt, således at den kommer til at udgøre en selvstændig afdeling under Vridsløselille Andelsboligforening, dette sker af hensyn til lånoptagelsen og den dermed efterfølgende pantsætning af bygningerne og tagboligerne.

 

Der bliver opkrævet et støttesagsgebyr på 0,0025 % af den samlede anskaffelsessum på i alt 36.900.000 kr. til kommunens administration på i alt 92.250 kr., der går til administration og kontrol på almenboligområdet.

 

Forvaltningen bemærker, at renoveringsprojektet og etablering af nye tagboliger er nødvendigt for i fremtiden at sikre en attraktiv bebyggelse i Blokland.

 

 

 

Økonomi

Finansiering af helhedsplanen, der er aftalt med Landsbyggefonden kan opstilles på følgende måde:

 

Støttede realkreditlån 30-årigt, inkl. fælleshus

     182.563.000 kr.

Ustøttede realkreditlån, 30-årigt

       19.420.000 kr.

Kapitaltilførsel

         1.500.000 kr.

Trækningsret og fællespuljetilskud

         8.080.000 kr.

Henlagte midler

       10.000.000 kr.

Vedligeholdelsesarbejder og reguleringskonti

       10.000.000 kr.

Samlet finansiering

     231.566.000 kr.

 

 Udgifterne til tagboligerne, se mere herom i bilag:

 

Grundudgifter

         8.058.750 kr.

Håndværkerudgifter

       22.684.000 kr.

Teknisk rådgivning

         2.524.400 kr.

Anden rådgivning

             425.000 kr.

Andre omkostninger, byggesagshonorar, genhusning m.v.

         5.761.000 kr.

Byggeskadefonden 1 %

             367.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

       36.871.150 kr.

 

 

Tagboligerne finansieres på følgende måde:

 

Støttede lån 88%

 32.446.480 kr.

Kommunal grundkapital 10 %

   3.687.100 kr.

Beboerindskud 2 %

      737.420 kr.

I alt

 36.871.000 kr.

 

 

Kommunen skal yde et kommunalt grundkapitalindskud svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum for de nye tagboliger i alt 3.687.150 kr. Kommunen forventes derudover at skulle garantere fuldt ud for det optagne støttede realkreditlån 30-årigt på 182.563.000 kr. samt det ustøttede realkreditlån på i alt 19.420.000 kr.

 

BO-VEST oplyser, at huslejestigningerne holder sig indenfor de af Landsbyggefonden godkendte rammer 28 kr. pr. m2 årligt, hvilket svarer til en stigning på 3% i forhold til den gældende husleje på 916 kr. pr. m2, se følgende eksempler, se mere herom i bilag.

 

 

Lovgrundlag

lov om almene boliger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anskaffelsessummen på 182.566.000 kr. for støttede arbejder i henhold til renoveringsstøtteordningen godkendes,
 2. at ustøttede arbejder for 49.000.000 kr. godkendes,
 3. at der gives bevilling til at kommunen for renoveringsdelen deltager i en kapitaltilførsel på i alt 300.000 kr.,
 4. at kommunen for tagboligerne yder et grundkapitaltilskud på 10 % - i alt 3.687.115 kr, (Der er budgetteret med 3.728.000 kr. i 2018. Budgettet reduceres med 41.000 kr.)
 5. at kommunen yder 50.000 kr. i refusion af udgifter til visiterede hjælpemidler,
 6. at kommunen garanterer fuldt ud for de optagne realkreditlån både støttede og ustøttede,
 7. at der opføres 16 nye tagboliger i blok F,
 8. at tagboligerne bliver opdelt og en selvstændig afdeling under Vridsløselille Andelsboligforening,
 9. at der gives tillægsbevilling til opkrævning af støttesagsgebyr på 92.250 kr., der går til administration og kontrol af almene boliger,
 10. at huslejen stiger med 28 kr. pr. m2 jf. Landsbyggefondens anbefalinger.
 11. at merudgiften i alt på 259.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skema A Blokland.pdf Skema A Blokland.pdf
2 Bilag 1. Blokland Projektbeskrivelse, rev. 22.11.17.pdf Bilag 1. Blokland Projektbeskrivelse, rev. 22.11.17.pdf
3 Bilag 2 Specifikation af anlægsbudget af 10. november 2017.pdf Bilag 2 Specifikation af anlægsbudget af 10. november 2017.pdf
4 Bilag 3 specifikation anlægsbud. nye tagboliger 23.11.2017.pdf Bilag 3 specifikation anlægsbud. nye tagboliger 23.11.2017.pdf
5 Bilag 4 Blokland Parkering 297 stk..pdf Bilag 4 Blokland Parkering 297 stk..pdf
6 huslejer_blokland.docx huslejer_blokland.docx
7 husleje_tagbolig husleje_tagbolig
8 Bevillingsskema Blokland Bevillingsskema Blokland
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Udskiftning af MgO Vindspærreplader og mangelafhjælpning

Anledning

Capella-, Mira- og Rigelvænget søger om godkendelse af projekt for udskiftning af MgO plader og mangelafhjælpning.

Sagsfremstilling

BO-VEST søger på vegne af Capella-, Mira- og Rigelvænget om kommunalbestyrelsens godkendelse af nyt projekt for renovering af lette facader og udskiftning af MgO-plader. De samlede budgetterede udgifter i renoveringsprojektet er sat til 9,3 mio. kr.

 

Renovering- og afhjælpningsprojektet er godkendt af organisationsbestyrelsen den 7. marts 2017.

 

Det er ikke muligt at opnå støtte fra Byggeskadefonden, da facaderenoveringerne i Capella-, Mira-, og Rigelvænget blev afleveret i december 2012. Det er nødvendigt at udskifte vindspærrepladerne, der indeholder fugtsugende salte MgO (magnesiumoxid), der medfører risiko for alvorlige fugtskader over tid.

 

Pladerne indeholder nemlig frit magnesiumklorid, som er et salt med lav ligevægtsfugt. Det vil sige, når den omgivende luft har en højere relativ fugtighed, så optager pladen fugt og virker som affugter. Til sidst kan pladen ikke optage mere vand, og så begynder pladen at svede vand, som tilmed er saltholdigt. Når pladerne mættes af fugt, mistænkes pladerne for at kunne afgive fugt til de bagvedliggende bygningskonstruktioner - med råd, svamp og skimmel til følge. Det saltholdige vand kan desuden medføre korrosion i skruer og beslag.

 

Renoverings- og mangelafhjælpningsprojektet udføres i samarbejde med Kegel og Sciera, som BO-VEST har valgt som teknisk rådgiver og vinderen af udbuddet er Lundgaard ApS tømrer-snedkerfirma.

 

Der søges om kommunens garanti til optagelsen af realkreditlånet til brug for renovering- og afhjælpningsprojektet på i alt 9,3 mio. kr., såfremt realkreditinstituttet stiller dette som krav for låneoptagelsen.

 

Forvaltningen skal henvise til, at Byggeskadefonden anbefaler, at MgO plader bliver udskiftet, da der ellers kan være risiko for fugtskader. Det er forvaltningens opfattelse, at det er nødvendigt for at fremtidssikre boligerne.

 

 

Økonomi

 

 

Capellavænget

Miravænget

Rigelvænget

Forligsbeløb

155.667

155.667

155.667

Realkredit

3.520.369

2.729.441

3.050.189

Anlægsbudget i alt

3.676.0369

2.885.108

3.205.856

 

Forligsbeløbet er fremkommet efter BO-VEST's forhandling med rådgiver fra det i 2012 gennemførte renoveringsprojekt, hvor entreprenøren Skana Entreprise A/S gik konkurs.

 

Forventet finansiering af renoverings- og afhjælpningsprojektet.

 

Forventet

Capellavænget

Miravænget

Rigelvænget

Årlig låneydelse

211.500

165.000

183.500

Husleje, pr. m2

915

866

918

Huslejestigning %

7,3

5,3

5,8

 

BO-VEST oplyser, at organisationsbestyrelsen har besluttet at dispositionsfonden vil bidrage med 100% dækning af finansiering af låneydelsen på renoverings- og mangelsafhjælpningsprojektet, hvilket betyder at beboerne ikke kommer til at mærke huslejekonsekvensen i hele låneperioden.

 

 

 

 

Lovgrundlag

Når der på et afdelingsmøde er besluttet, at der skal udføres arbejder på afdelingens ejendom, som ikke kan finansieres via henlæggelser, men via lånoptagelse i ejendommen, kræves kommunal godkendelse (almenboliglovens § 29)

 

Kommunen kan yde garanti for lån til ekstraordinære arbejder (almenboliglovens § 98).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at renoverings- og afhjælpningsprojektet med en anskaffelsessum på i alt 9,3 mio. kr. godkendes,
 2. at dispositionsfonden anvender 560.000 kr. årligt til dækning af låneydelsen på det 30-årige realkreditlån,
 3. at kommunen garanterer fuldt ud for det optagne realkreditlån.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Vængernes kommunal ansøgning med underskrift.pdf Vængernes kommunal ansøgning med underskrift.pdf
2 Beboerfolder Capellavænget.pdf Beboerfolder Capellavænget.pdf
3 Beboerfolder Miravænget.pdf Beboerfolder Miravænget.pdf
4 Beboerfolder Rigelvænget.pdf Beboerfolder Rigelvænget.pdf
Tilbage til toppen

30. ØU/KB – Opgradering af IT-infrastruktur (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til opgradering af IT-infrastrukturen i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Med budget 2017 har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om opgradering af det kommunale it-netværk.

Økonomi og Stab har gennemført et EU-udbud med forhandling med henblik på at vælge en netværksleverandør, der kan levere et løsningsdesign og netværkskomponenter til en moderne it-infrastruktur og forestå den efterfølgende implementering og drift.

Opgaven blev udbudt til prækvalifikation d. 23. maj 2017. Seks leverandører fremsendte ønske om at byde på opgaven. Af de seks blev tre leverandører opfordret til at byde på opgaven med et midlertidigt tilbud.

Efter modtagelse af de midlertidige tilbud er der gennemført forhandlinger med alle leverandører. Alle tre leverandører er blevet opfordret til at indsende deres endelige tilbud, der blev modtaget d. 23. oktober 2017. Vurderingen af indkomne endelige tilbud er sket på basis af det økonomisk mest fordelagtige bud med underkriterierne pris, leverance og leverancesikkerhed.

Evalueringen viste at TDC’s tilbud er det mest fordelagtige.

Projektet med opgraderingen af it-infrastrukturen igangsættes med en afklaringsfase i 2017, en planlægningsfase primo 2018 og efterfølgende implementering med forventet overtagelsesdag i november 2018 og efterfølgende drift.

Kontrakten har en løbetid på 4 år med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse.

Økonomi

I 2017 vil der i alt være udgifter på 1,4 mio. kr. til juridisk konsulentbistand, netværksteknisk konsulent bistand og projektledelse.

I 2018 vil der være i alt være udgifter for 10,8 mio. kr. til løsningsdesign, netværkskomponenter, Installation og implementering.

Desuden vil der i 2018 være yderligere udgifter på 1,8 mio. kr. til diverse ændringer i tilfælde af flytninger eller opgraderinger, som ikke var kendt i udbudsperioden.  

Projektets samlede anlægsudgift på 14,0 mio.kr. er således mindre end det afsatte rådighedsbeløb på 16 mio.kr.

Af de 16 mio.kr., der er budgetteret til anlægsudgiften, er 9,4 mio.kr. lånefinansieret. Albertslund Kommune kan under denne aftale maksimalt låne 58,5% af de samlede anlægsudgifter. Konsekvensen af det lavere anlægsbehov på 14,0 mio.kr. er, at der kan lånes 8,2 mio. kr. (58,5%) – en reduceret låneindtægt på 1,2 mio. kr.

It-infrastruktur projekt

Budget, total mio.kr.

Heraf lån mio.kr (58%)

Heraf Albertslund

Budgetteret rådighedsbeløb til ny it-infrastruktur

16,0

9,4

6,6

Anlægsbevilling til projektet

14,0

8,2

5,8

Restrådighedsbeløb

 

 

0,8

 

Driften af den ny it-infrastruktur - bestående af overvågning og service af hele netværket - udgør 1,4 mio.kr. årligt, når projektet er fuld indfaset i 2019.

Kompleksiteten af det moderne netværk, stigende antal it-udstyr tilknyttet netværket samt krav om sikkerhed også i forhold til databeskyttelsesforordningen kræver at driften af netværket varetages af en professionel netværksleverandør. For at tilpasse budgettet til dette behov har Albertslund Kommunens IT siden 2015 udmøntet besparelser på 3,9 mio. kr.

I 2018 vil der være en driftsudgift for november og december måned, idet overtagelsesdagen er planlagt til 1. november 2018

Driftsbesparelser fra projektet er allerede indarbejdet i budgettet, hvorved finansieringen af de årlige 1,4 mio. kr. til driften af it-infrastrukturen foreslås som følgende:

 • Driften år 2018 på 0,230 mio.kr. bevilges fra restrådighedsbeløbet på 0,8 mio.kr.
 • Driften år 2019 på 1,4 mio.kr bevilges dels fra restrådighedsbeløbet med 0,570 mio. kr. og dels via kassebeholdningen fra it-afdelingens driftsbudget i 2017 med 0,830 mio. kr.
 • I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 vil der blive forelagt indstilling om finansiering af driftsudgiften på 1,4 mio. kr. fra 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 1. at Albertslund kommune indgår kontrakt med TDC som leverandør af opgraderingen af IT-infrastrukturen
 2. at der gives anlægsbevilling på 14.000.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 1.400.000 kr. i 2017 og 12.600.000 kr. i 2018 til opgradering af IT-strukturen
 3. at den budgetterede merindtægt på 1.200.000 kr.i 2017 til låneoptagelse tilbageføres
 4. at der gives tillægsbevilling på 800.000 kr. fordelt med 230.000 kr. i 2018 og 570.000 kr. i 2019 til ca.7 måneders drift af den opgraderede IT-infrastruktur
 5. at udgifterne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 16.000.000 kr. til opgradering af IT-strukturen.
 6. at der gives tillægsbevilling på 830.000 kr. til 7. mdr.'s drift i 2019.
 7. at udgiften på 830.000 kr. finansieres via kassebeholdningen af mindreudgift i 2017 på IT-afdelingens driftbudget
 8. at der forelægges indstilling om finansiering af driftsudgiften på 1.400.000 kr. fra 2020 - i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) tog forbehold.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Bilag. Oversigt anlægsomkostninger IT-infrastruktur Bilag. Oversigt anlægsomkostninger IT-infrastruktur
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Økonomistyringsmodel til Fælles om målet

Anledning

I budgetaftalen for 2018 indgår en indsats for at udvikle nye løsninger for borgere og familier med flere behov, som løses forskellige steder i kommunen. I indsatsen indgår en besparelse på 3 mio. kr. i 2018 stigende til 4 mio. kr. fra 2019.

Sagsfremstilling

Besparelsen bliver indfriet gennem projektet "Fælles om målet", hvor økonomiske gevinster i driften findes ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helheds- og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. I projektet bruges netværksstrukturen med 6 netværk til at finde de nye løsninger. Især afdelingerne Borger & Arbejdsmarked, Social & Familie samt Sundhed, Pleje & Omsorg samarbejder om de nye løsninger. Andre afdelinger, for eksempel også Skoler og Uddannelse samt Dagtilbud, forventes at blive involveret. For eksempel kan en ny løsning indeholde en mere massiv indsats på det voksensociale område, der efterfølgende afføder besparelser på beskæftigelsesområdet. Det vil sige, at de nye løsninger afføder et behov for omfordeling mellem bevillinger. De kommuner, der arbejder med nye løsninger på tværs af beskæftigelse, sundhed- og socialområderne, arbejder på at finde gode modeller for styringen af økonomien og realiseringen af besparelserne.

 

I Albertslund er der et entydigt placeret budgetansvar med én budgetansvarlig leder for hver bevilling. Dette er almindeligvis en styrke, da det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar entydigt kan placeres. Da de nye løsninger sker som en tværgående indsats, kan ledelses- og økonomiansvaret ikke umiddelbart placeres entydigt.

 

På den baggrund er der udarbejdet et oplæg til en økonomistyringsmodel, der:

 • Placerer et entydigt chefansvar for nye løsninger og den tilhørende økonomi.
 • Angiver metoden til, hvordan besparelsen fordeles på bevillinger.
 • Giver en metode til at omfordele budgettet ud fra de nye løsninger, hvor afdelingernes bidrag ændrer sig i forhold til de nuværende løsninger.
 • Dokumenterer, at implementeringen af besparelsen sker gennem nye løsninger, og ikke som en rammebesparelse.
 • Gør det muligt at følge den ændrede indsats for konkrete borgere og familier for at udarbejde økonomirapporter og regnskaber. Oplysningerne anvendes ikke i behandlingen af den enkelte borgers sag, da dette sker konkret og individuelt i den enkelte borgers sag.
 • Angiver håndteringen i kontoplanen, også ud fra kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

 

I bestræbelsen på at formidle den tekniske model er der udarbejdet et illustreret bilag. Økonomistyringsmodellen består af følgende 4 trin.  

 1. Fordeling af besparelse: Besparelsen blev med budgetaftale 2018 fordelt ligeligt som rammebesparelse mellem de tre afdelinger, Social & Familie, Borger & Arbejdsmarked samt Sundhed, Pleje & Omsorg. Forventningen er, at de tre afdelinger bidrager mest til besparelsen fra de nye løsninger i Fælles om målet. Det kan beskrives som, at de tre afdelinger lægger de -3 mio. kr. i 2018 og -4 mio. kr. fra 2019 ud, som besparelserne i de konkrete nye løsninger giver.
 2. Fordeling af besparelsen på de nye løsninger: For 6 udvalgte målgrupper af borgere oprettes netværk som en del af netværksstrukturen. Netværkene skal udvikle nye løsninger. Borgeren skal møde nye løsninger, der fokuserer på borgerens samlede situation og giver større effekt for borgeren. Desuden skal de nye løsninger give en besparelse for kommunen.

For hver ny løsning oprettes en pulje med et negativt beløb, der svarer til besparelsen, som den nye løsning forventes at give. Et tilsvarende beløb lægges ligeligt tilbage de tre afdelinger, som i første omgang lagde besparelsen ud i form af rammebesparelsen.

For hver ny netværksløsning udpeges en ledelses- og økonomiansvarlig chef. Det vil være den chef, hvis afdeling er mest afgørende for, at en ny løsning kan lykkes. Økonomien til den nye løsning placeres som som et særligt netværk med en pulje under denne chef.

 

 1. Måling af besparelse til omfordeling, økonomiopfølgning og regnskab:

De nye løsninger har en anden sammensætning af ydelser og indsatser end de gamle løsninger, ligesom den nye løsning bliver billigere end den gamle løsning. Derfor er der brug for at omfordele mellem bevillinger. For eksempel kan det være, at en ny løsning giver et merforbrug til sygedagpenge og kørsel til specialundervisning, men at udgifter til anbringelser, familiebehandling og specialundervisning falder, så der samlet set kan spares 1,5 mio. kr. på den samlede nye løsning. Omfordelingen mellem bevillinger sker administrativt i forbindelse med regnskabet.

 

 1. Den løbende økonomiopfølgning: Der følges op på budgettet i økonomirapporter og regnskabet, ligesom styringen foregår som en del af den ansvarlige chefs opfølgning. Hvis besparelsen ikke indfries gennem nye løsninger, indfries de med den rammebesparelse, der er lagt ind i budgetterne hos de tre primært involverede afdelinger.

 

Kompetencen til at omfordele mellem bevillinger ligger hos Kommunalbestyrelsen. Med dette oplæg lægges der op til, at omfordelingen mellem bevillinger ved nye løsninger i Fælles om målet sker administrativt, og at ØU og KB orienteres gennem regnskabet. Desuden lægges der op til, at ØU derudover orienteres løbende om økonomien i de nye løsninger i økonomirapporterne. Tilrettelæggelsen af de nye løsninger sker ud fra borgernes samlede situation og med fokus på effekt for borgerne. Derfor vil økonomien for de nye løsninger være struktureret efter løsningerne, der udføres på tværs af organisationen, og samtidig være koblet op på en ansvarlig chef. Styringsmæssigt øger det fokus på effekten og helheden for borgeren, og fastholder en klar ledelsesmæssige ansvarsfordeling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at økonomistyringsmodel for Fælles om målet godkendes.
 2. at omfordelingen mellem de relevante bevillinger til ændrede indsatser og aktiviteter sker administrativt med orientering i økonomirapporter og regnskab.

Historik

Økonomiudvalget den 5. december 2017

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Økonomistyring i Fælles om målet Økonomistyring i Fælles om målet
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Principbeslutning om konkraktansættelse af direktører

Anledning

Henset til gældende regler om ansættelse af chefer og den offentlige debat om løn og ansættelsesvilkår for topchefer i det offentlige, anbefales det, at kommunalbestyrelsen tager en principbeslutning om at videreføre den praksis om kontraktansættelse, som direktører er ansat efter siden 2013 i Albertslund Kommune

 

Sagsfremstilling

Hidtidig praksis
Ifølge aftalen om aflønning af chefer kan kommunaldirektører og forvaltningsdirektører ansættes på tjenestemandsvilkår, åremål eller kontraktvilkår efter kommunalbestyrelsens beslutning.

I Albertslund Kommune har der i en årrække frem til 2012 været praksis for, at både kommunaldirektør og direktører er blevet ansat på åremål. De seneste to områdedirektører er imidlertid blevet ansat på kontrakt. Kommunalbestyrelsen har ved hver ansættelse konkret taget stilling til ansættelsesformen.

Om åremål og kontraktansættelse
En åremålsansættelse er en tidsmæssigt afgrænset ansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb. Åremålsansættelse sker for en given periode og kan forlænges til maksimalt 9 år. Under ansættelsen ydes et tillæg på indtil 30% af den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse. Ved åremålets udløb udbetales et fratrædelsesbeløb, der udgør 3 måneders løn i åremålsstillingen samt yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Der udbetales dog ikke fratrædelsesbeløb i forbindelse med ansøgt afsked, når der sker varig ansættelse i åremålsstillingen, eller når der sker genansættelse på åremålsvilkår i samme stilling.  

En kontraktansættelse er tidsubegrænset og aflønnes efter aftalen om aflønning af chefer. Derudover ydes der et tillæg på 20% til kommunaldirektører og 15% til øvrige direktører. Funktionærlovens opsigelsesvarsler gælder for ansættelsen, dog kan der aftales længere opsigelsesvarsler fra arbejdsgivers side. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse ydes en kontraktansat direktør fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn.

Forskellen på at være ansat på åremål og kontrakt er således primært, at åremålsansættelser er tidsbegrænsede, mens kontraktansættelser er varige. Åremål giver således mulighed for en cirkulation i topledelsen, som dog oftest ikke benyttes. Derudover vil en åremålsansættelse i de fleste tilfælde være dyrere for kommunen end en kontraktansættelse.

Hvad gør vi fremadrettet
Det anbefales, at der træffes en principbeslutning om, at fremtidige ansættelser af kommunaldirektør og områdedirektører sker på kontrakt.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at fremtidige ansættelser af kommunaldirektør og områdedirektør sker på kontrakt.

Historik

Økonomiudvalget den 6. november 2017

 

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen til yderligere belysning og med henblik på fornyet behandling ved næste ØU. 

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 12. december 2017, pkt. 1:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 13 (A, F, B, C)

Imod stemte 2 (V)

6 undlod at stemme (O, Ø)

 

Indstillingen var hermed godkendt.

Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Forslag fra SF om forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte

Anledning

Forslag fra SF om at Albertslund indfører forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte

Sagsfremstilling

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejderne bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.

SF foreslår, at Albertslund Kommune - efter københavnsk forbillede - igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede.

Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

Som kommunal arbejdsgiver er det en del af vores ansvar, at vore gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende, i takt med at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig.

Forandringer i kommunens ansættelsesformer kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget (gerne i samarbejde med andre kommuners erfaringer) skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen. Fleksibel arbejdstid er jo ligeledes et aktuelt emne ved de pågående overenskomstforhandlinger.

 

Forsøget bør minimum have en varighed, så der kan foretages en vurdering af sæsonpåvirkninger og indhentes erfaringer henover ferieperioder. Ved fleksibel arbejdstid forstås en arbejdstid, der samlet over en periode på fx tre måneder, kan variere 10-12 pct. fra medarbejderens aftalte norm. Der lægges op til at perioden for fleksibel arbejdstid er på fx 3 måneder for at imødekomme, at medarbejdere ifbm jobskifte (egen opsigelse eller opsigelse fra Albertslund Kommune) kan komme i klemme når arbejdspladsen forlades. Der lægges også op til, at der tages højde for den enkelte medarbejders norm, da flere medarbejdere i målgruppen for forsøget kan være på deltid.

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, 16. oktober 2017.

Forslaget har været behandlet på KommuneMED den 29. marts 2017, hvor det viste sig, at der var mange ubekendte i forhold til, hvordan praksis er i Albertslund kommune i dag i forhold til at aftale en ændring af arbejdstiden. KommuneMED konkluderede, at der kunne bakkes op om forslaget om at igangsætte et pilotprojekt, men at der manglede viden om hvad behovet er, og hvilke muligheder der findes allerede. Det blev derfor besluttet, at Økonomi & Stab skulle arbejde videre med at afdække behovet.

Forslaget blev også drøftet på Chefforum den 20. april 2017, se vedhæftede referat. Chefforum kunne ikke umiddelbart pege på områder, hvor der kunne være en efterspørgsel på et pilotprojekt om fleksibel arbejdstid. Der blev peget på, at beskæftigelsesgraden i procent for fuldtids- og deltidsansatte i kommunen allerede viser en høj grad af fleksibilitet inden for pædagoger, pædagogmedhjælpere og social- og sundhedspersonale, men at det på visse områder kan være svært at imødekomme forslaget, f.eks. hvor der er tale om mindre enheder. Se nedenstående skema, der viser fordeling af fuldtidsansatte og deltidsansatte medarbejdere i Albertslund Kommune fordelt på 5 af de største personalegrupper.

Personalegruppe

Ansatte i alt

Ansatte på fuldtid

Ansatte på deltid

Deltid i procent

Kontor/HK

253

185

68

27 %

Pædagoger

366

177

189

52 %

Pædagogmedhjælpere

141

33

108

77 %

Social- og sundhedspersonale

238

50

188

79 %

Lærere

363

326

37

10 %

Der er dog ikke kendskab til, hvor stor en del af de, der er på nedsat tid, der er det pga. arbejdspladsens forhold, og hvor mange der er det pga. egne forhold. Det blev aftalt, at de enkelte afdelingschefer skulle melde tilbage til Økonomi & Stab med oplysning om praksis for at aftale ændring af arbejdstiden på deres område, for at det kunne vurderes, om der er behov for igangsættelse af et pilotprojekt. Ligeledes blev det aftalt, at der skulle arbejdes på, hvordan den allerede gældende praksis for aftaler om ændring af arbejdstid bedst kunne kommunikeres.

Afdækning af gældende praksis for aftale om ændring af arbejdstid

I vedhæftede skema ses de tilbagemeldinger som Økonomi & Stab har modtaget fra afdelingscheferne vedrørende praksis for de enkelte områder.

Det er Økonomi & Stabs vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne, at det er den generelle praksis i kommunen, at lederne forsøger at imødekomme ønsker fra medarbejdere, der ønsker en ændret arbejdstid, med de begrænsninger og særlige hensyn, der gør sig gældende på den enkelte arbejdsplads. Det er derfor Økonomi & Stabs vurdering, at der ikke er behov for at igangsætte et pilotprojekt, da der allerede er en praksis for at aftale ændring af arbejdstiden, som opfylder det behov der er.

For at sikre en ensartet praksis fremadrettet, og for at give medarbejdere og ledere noget at tage afsæt i, når der ønskes en dialog om ændret arbejdstid, kan praksis og eventuelle opmærksomhedspunkter nedskrives og gøres tilgængelige på medarbejdersiden. Det er bl.a. relevant at beskrive, at der både er mulighed for at indgå aftaler om ændret arbejdstid, som er tidsbegrænsede og permanente. Se vedhæftede forslag til information til medarbejdersiden om at aftale ændring af arbejdstiden.

På KommuneMED den 22. september 2017 tiltrådte KommuneMED Økonomi & Stabs indstilling og bakkede op om, at der ikke er behov for at igangsætte pilotprojekter eller i øvrigt ændre ved den eksisterende praksis for, at medarbejdere kan aftale ændring af arbejdstiden. Se vedlagte referat af pkt. 3 fra KommuneMED den 22. september 2017. KommuneMED havde særligt fokus på, at det er vigtigt at synliggøre de eksisterende muligheder for at aftale ændring af arbejdstiden, f.eks. via medarbejdersiden eller ved, at en leder og en medarbejderrepræsentant går ud i organisationen og fortæller om mulighederne.

Økonomi

Ændringer af arbejdstiden skal kunne rummes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Lovgrundlag

Alle ændringer af arbejdstid skal holdes inden for rammerne af de enkelte overenskomster.

Personalekonsekvenser

Der henvises til notat til ØU den 7. marts 2017. Her beskrives bl.a. hvordan det ofte er kvinder, der vælger, at gå ned i tid, hvorfor deres pensionsopsparing også påvirkes.

Kommunikation

Den eksisterende praksis for at indgå aftale om ændring af arbejdstid gøres tilgængelig på medarbejdersiden. Her beskrives bl.a. muligheden for at indgå aftaler, som er permanente og aftaler som er tidsbegrænsede. Se vedhæftede forslag til information til medarbejdersiden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 16. oktober 2017,

 1. at Kommunalbestyrelsen ikke tiltræder SF's forslag om at indføre et pilotprojekt om fleksibel arbejdstid, men at gældende praksis for at indgå aftale om ændring af arbejdstiden istedet kommunikeres tydeligt på medarbejdersiden, og at der henstilles til, at der orienteres om muligheden på de lokale MEDmøder.

 

 

Indstilling

SF indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser i kommunens forvaltning
 2. at målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet således at ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan udrulles til samtlige forvaltningsenheder i Albertslund Kommune.
 3. at pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og faglige organisationer, og med respekt for dels den danske model og dermed overenskomsterne.
 4. at forsøget iværksættes som et projekt efter de projektmodeller som i øvrigt anvendes i Albertslund Kommune og vil rumme en evaluering, som inkluderer et kønsligestillingsaspekt, for at vurdere om forsøget har en kønsmæssig skævhed.

Historik

 Økonomiudvalget, 7. marts 2017, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen, med tilføjelse af et "5. at": At ØU orienteres, når den endelige aftale er på plads.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

 

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2017

Enhedslisten stillede følgende 3 ændringsforslag med begrundelsen:
Selvom det fleksibel arbejdstid kan give større muligheder for tilpasning af arbejdslivet til den enkelte ansattes livssituation, så er det afgørende, at den kollektive sikkerhed og de kollektive rettigheder ikke sættes over styr. 

 

1) Der tilføjes til pkt. 3: "Det er en betingelse, at forsøget kan godkendes af TR og medarbejderne i den enkelte afdeling/det enkelte team"

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 3 (Ø)

Imod stemte 13 (A, F, C, V)

5 undlod at stemme (B, O og Paw Østergaard Jensen (A))

 

Forslaget bortfaldt.

 


2) Mellem pkt 3 og nuv. pkt 4 indsættes et nyt pkt. 4: "Aftales der en arbejdstid udover 37 timer/uge, kompenseres med sædvanlig afspadsering og overtidsbetaling"

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 3 (Ø)

Imod stemte 14 (A, F, C, V)

4 undlod at stemme (O, B)

 

Forslaget bortfaldt.

 


3) Desuden tilføjes: "Det sikres at medarbejdere, der får ændret deres arbejdstid har retten til efter periodens/forsøgets udløb at vende tilbage til deres oprindelige ugentlige arbejdstid."

 

Man stemte om forslaget

 

For stemte 4 (Ø, B)

Imod stemte 14 (A, F, C, V)

3 undlod at stemme (O)

 

Forslaget bortfaldt.


 

Man godkendte Økonomiudvalget indstilling, idet der tilføjes "og inden den igangsættes".

 

Enhedslisten kunne ikke godkende.

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 16. oktober 2017.

 

Danni Olsen (O) og Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet (Ø) ikke kunne godkende og (O) undlod at stemme.

 

Bilag

1 notat til ØU - fleksibel arbejdstid notat til ØU - fleksibel arbejdstid
2 Skriv til medarbejdersiden Skriv til medarbejdersiden
3 Referat af dagsordenspunkt CF - Fleksibel arbejdstid Referat af dagsordenspunkt CF - Fleksibel arbejdstid
4 Referat af pkt. 3 af møde i KommuneMED d 22092017 Referat af pkt. 3 af møde i KommuneMED d 22092017
5 Undersøgelse af praksis for at aftale ændring af arbejdstid Undersøgelse af praksis for at aftale ændring af arbejdstid
Tilbage til toppen

34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Øget Cykelpendling i Albertslund

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. februar 2010 at bevilge 9.179.000 kr. i udgift og 2.698.000 kr. i indtægt (statstilskud) til cykelpendlerprojektet "Øget cykelpendling i Albertslund".

Sagsfremstilling

Med projektet tog kommunen hul på at etablere et sammenhængende cykelpendlernet. Hovedidéen var at tage afsæt i kommunens unikke separate stisystem, og med dét udgangspunkt at etablere et sammenhængende og højklasset cykelpendlernet internt i kommunen og over kommunegrænsen, og med god tilgængelighed til vigtige destinationer, som f.eks. Albertslund Station og de større erhvervsområder. Det krævede en sammenhængende indsats, hvor cykelstiernes linjeføring, fysiske tilstand, krydsningspunkter, skiltning, belysning samt kampagner og markedsføring skulle sikre et produkt, som tilfredsstiller pendlercyklisternes behov.

 

Projektet indeholdt desuden en række andre initiativer, der understøttede at cykel anvendes i forbindelse med pendling. Det betyder, at projektets elementer kunne samles under følgende overskrifter:

 

- Pendlerrute mellem Albertslund og Ballerup

- Pendlerrute mellem Albertslund og København

- Pendlercykelordning på Albertslund Station (muliggør cykling fra station til arbejdsplads)

- Cykelruteplanner baseret på kommunens GIS-system

- Andre cykeltiltag på stationen.

 

Cykelpendlerprojektet er bevilget i 2010 og er løbet over flere år med mange forskellige cykelprojekter i projektet. De sidste bogføringer og revisionspåtegning er sket i 2016 og herefter indsendt til Trafikstyrelsen. Først herefter er anlægsregnskabet udarbejdet.

Økonomi

Bevilling

9.179.000 kr.

-2.698.000 kr.

Regnskab

9.358.912 kr.

-2.659.412 kr.

Merudgift/mindreindtægt

   179.912 kr.

     38.588 kr.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Øget cykelpendling i Albertslund Øget cykelpendling i Albertslund
Tilbage til toppen

35. MBU/ØU/KB - Anlægregnskab for kortlægning af PCB i kommunale ejendomme

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 28.6.2011, 11.9.2012 og den 24.6.2014 at bevilge i alt 5.342.000 kr. til kortlægning af PCB i de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Omfanget af PCB i de kommunale ejendomme blev kortlagt og viste forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften på Stadion, i Børnehuset Rosenly og på Hyldagerskolen.

Der blev foretaget yderligere undersøgelser på Stadion, hvor man ikke kunne lokalisere kilden og konkluderede at det måtte være rester fra tidligere kilder, så man ville måle igen to år efter og se om niveauet var faldet. I Børnehuset Rosenly skyldtes det forhøjede niveau PCB i fuger omkring de indvendige døre, så disse fuger blev fjernet og PCB niveauet blev derved sænket. På Hyldagerskolen kom PCB’en fra skjulte kilder. Skolen blev revet ned.

Sideløbende med PCB-screeningen blev der i 2011 fundet PCB i fugerne på Herstedlund Skole i A-fløjen og B-fløjen. I B-fløjen var det tilstrækkeligt at fjerne fugerne omkring vinduerne, mens det i A-fløjen også var nødvendigt at ændre ventilationsprincippet fra naturlig ventilation med undertryk til mekanisk ventilation med overtryk, da der ikke må være undertryk i en bygning, hvor der er PCB.  

 

Bevillingen fordelte sig således:

 

1.442.000 kr. til udarbejdelse af handlingsplan

3.100.000 kr. til Herstedlund Skole

800.000 kr. til Bh. Rosenly

 

Kortlægningen af PCB i kommunale ejendomme er bevilget i juni 2011 med tillægsbevillinger i sept. 2012 og juni 2014. De sidste bogføringer er fra 2015, men der var forventninger om at projektet kunne strække sig ind i 2016, hvilket dog ikke skete. 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og opgøres således:

 

Bevilling

5.342.000 kr.

Forbrug

5.182.685 kr.

Mindreforbrug

   159.315 kr.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 15. november 2017, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Afgørelse PCB sag Afgørelse PCB sag
2 PCB afhjælpningedrstedlund skole PCB afhjælpningedrstedlund skole
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af grund - Stensmosevej 13

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 11. februar og 9. september 2014 at bevilge 310.000 kr. i udgift og 21.305.000 kr. i indtægt ved salg af grund - Stensmosevej 13.

 

Grunden er solgt til Boligselskabet AKB, Albertslund til opførelse af boliger efter principperne i KAB's koncept AlmenBolig+.

 

Bevillingen fordeler sig således:

 

- 21.305.000 kr. salgssum

       310.000 kr. udgift til ekstra fundering, arkæologiske undersøgelser samt stistykke v/Morelgården

 

 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgifter

Indtægter

Bevilling

310.000 kr.

-21.305.000 kr.

Forbrug

330.434 kr.

-21.304.969 kr.

Merudgift/mindreindtægt

20.434 kr.

31 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 ØU - Aftale om grundsalg (96242) ØU - Aftale om grundsalg (96242)
2 Vedt. af lokalplan nr. 10.3 - Teglmosen Syd Vedt. af lokalplan nr. 10.3 - Teglmosen Syd
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Anlægsregnskab for frikøb AB og VA

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. september 2015 udkast til aftale med Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på en række almene boligafdelinger i de to boligorganisationer. Samtidig blev der godkendt anlægsbevilling på samlet 153.953.000 kr. i indtægt vedrørende frikøb. Aftalen blev efterfølgende godkendt af de to boligorganisationer og underskrevet af aftaleparterne i december 2015. Afdelingerne har finansieret betalingen ved at optage kreditforeningslån. Heraf modtog kommunen 57.682.303 kr. i december 2015 og de resterende 96.269.291 kr. i februar 2016.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Indtægter

Bevilling

-153.953.000 kr.

Forbrug

-153.951.594 kr.

Mindreindtægt

1.406 kr.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 ØU - Godk. af aftale med AB og VA om frikøb af tilbagekøbsdekl. ØU - Godk. af aftale med AB og VA om frikøb af tilbagekøbsdekl.
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af grund - Robinievej 202

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne 10. marts 2015 og 8. december 2015 i alt at bevilge 75.000 kr. i udgift og 13.698.000 kr. i indtægt til salg af grund - Robinievej 202.

 

Grunden er solgt til Vridsløselille Andelsboligforening til opførelse af en ny almen familieboligafdeling efter principperne i KAB's koncept AlmenBolig+.

 

Bevillingen fordeler sig således:

 

-13.698.000 kr. salgssum

       25.000 kr. udgift v/mageskifte

       50.000 kr. etablering af 3 p-pladser

   

 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

 

 

Udgifter

Indtægter

Bevilling

75.000 kr.

-13.698.000 kr.

Forbrug

130.986 kr.

-13.696.880 kr.

Merudgift/mindreindtægt

55.986 kr.

1.120 kr.

 

Merudgiften på 55.986 kr. skyldes etablering af vandledning samt ekstra fundering og forurening.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 40:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 ØU - Aftale om grundsalg (bevilling) (115053) ØU - Aftale om grundsalg (bevilling) (115053)
2 ØU - Robinievej - regulering af etageareal med 10m2 (142893) ØU - Robinievej - regulering af etageareal med 10m2 (142893)
Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Anlægsregnskab for bygherrerådgivning for Plejecenter og salg af Albertslund Centrum (bevilling)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 16/12-2010 at bevilge 4 mio. kr. til bygherrerådgivning mv for Plejecenter og salg af Albertslund Centrum.

 

Bevillingen fordeler sig således:

 

Teknisk rådgivning, intern kommunikation, rådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale

2.500.000 kr.

Økonomisk og juridisk rådgivning

1.000.000 kr.

Øvrig rådgivning og landinspektør mv

500.000 kr.

Anlægsbevilling i alt

4.000.000 kr.

 

 

 

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskab opgøres således:

 

Bevilling

4.000.000 kr.

Forbrug

8.183.984 kr.

Merudgift

4.183.984 kr.

 

Salget af Albertslund Centrum blev gennemført efter en proces med udbud, forhandling og overdragelse, der blev længere en forventet. Og dermed en merudgift særligt til rådgivning under forhandlingen med køber og udfærdigelse af købsaftalen. Dertil kom en justering af de udbudte matrikler og et ekstra udbud af forkøbsret i forhold til det første udbudsmateriale. 

Merudgiften på 4.183.984 kr. finansieres af en mindreudgift på anlægsbevillingen til Plejecenter/Sundhedshus. Beløbet herfra tilføres kassebeholdningen i 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 5. december 2017, pkt. 41:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 12.12.17., idet der ønskes en specifikation over ydelser og rådgivning.Økonomiudvalget, 12. december 2017, pkt. 5:

Sagen udsættes til ØU den 30.01.18 for yderligere uddybning.

Samtidig udtales der kritik af, at der ikke undervejs i sagens forløb er fremsendt indstilling om tillægsbevilling.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 SUS/§17.4 AC - Plejecenter i Albertslund Centrum - skema A SUS/§17.4 AC - Plejecenter i Albertslund Centrum - skema A
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
3 Notat - Anlægsregnskab Notat - Anlægsregnskab
Tilbage til toppen

40. Anlægsregnskab for salg af del af Albertslund Centrum

Tilbage til toppen

41. Anlægsregnskab for voldgiftssag med Post Danmark

Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Alkoholbevilling- Bowlerhatten Pub

Tilbage til toppen

43. ØU/KB - Fornyelse af alkoholbevilling Albertslund BS 72 Fodbold

Tilbage til toppen