Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Mandag den 08. februar 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: Via Teams

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Status på Get2sport
2. IR - Fordeling af udendørstider 2021-2023
3. IR - Orientering fra formanden
4. IR - Orientering fra forvaltningen
5. IR - Eventuelt

1. IR - Status på Get2sport

Anledning

Der gives en status på samarbejdet med DIF om Get2sport

Sagsfremstilling

Get2sport konsulent Laila Holme fortæller om fokus for de næste 2 års arbejde med Get2sport i Albertslund Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Tilbage til toppen

2. IR - Fordeling af udendørstider 2021-2023

Anledning

Fordeling af udendørsbaner og -arealer

Sagsfremstilling

Albertslund Idrætsanlæg har på baggrund af ønsker fra foreningerne fordelt udendørsbaner/arealer for sæson 2021 - 2022 og sæson 2022 - 2023.


Fordelingen af udendørsbaner og -arealer sker med udgangspunkt i "Regler for anvisning af undervisningslokaler, idrætsfaciliteter og udendørsanlæg i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed". Bilag 2 viser fordelingen af udendørsfaciliteter.


Alle foreninger har fået tildelt de udendørsarealer, som de har ansøgt.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at fordelingen af udendørsbaner og -arealer godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Idrætsrådet ønsket er fortsat fokus på strukturen med tre fodboldklubber i kommunen.

Bilag

1 Regler for anvisning af faciliteter 2019 Regler for anvisning af faciliteter 2019
2 Skema over fordeling af udendørsfaciliteter 2 Skema over fordeling af udendørsfaciliteter 2
Tilbage til toppen

3. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Formanden orienterede om processen for ny kulturpolitik. Idrætsrådet ønsker inddragelse i processen og en afklaring af idrætspolitikken rolle i forhold til kulturpolitikken.

Tilbage til toppen

4. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

 • Orientering om halbyggeriet:

Der gives en kort status på halbyggeriet.


 • Coronas påvirkning af de enkelte foreninger:

Der gives en status på medlemsudviklingen i de enkelte foreninger (Bilag 1). Der gives desuden en status på, hvilke foreninger som har fået tilskud fra nationale støtteordninger, samt forvaltningens tiltag for at hjælpe foreningerne.


 • Proces for fordeling af indendørstider til foreningerne:

Alle foreninger har nu søgt om indendørstider for perioden 2021 - 2023. Den videre proces gennemgås.


 • Partnerskab med DGI:

Partnerskabsaftalen med DGI er nu underskrevet. Der gives en status på det videre forløb.


 • Ny idrætspolitik:

Foreningerne er kommet med deres input til den nye idrætspolitik. Der gives en status på arbejdsgruppens arbejde med den nye idrætspolitik


 • Medlemstilskud:

Der orienteres om udbetalingen af medlemstilskud 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efteretning.

Bilag

1 Medlemsudvikling 2019 2020 rev Medlemsudvikling 2019 2020 rev
Tilbage til toppen

5. IR - Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

Beslutning

Lasse Wilson orienterede om arbejdet i Sundhedsrådet, Folkeoplysningsudvalget og Tryghedsgruppen

Tilbage til toppen