Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Afbud fra Lars Gravgaard Hansen (C)


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Torsdag den 04. februar 2021

Tid: Kl. 17:30

Sted: Via Teams

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Arne Lie-Olesen (Øvrige foreninger)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hanne Carlsen (BUS)
 • Lasse Wilson (Øvrige foreninger)
 • Jeanett Dahl Pedersen (Voksenskoler)
 • Tonny Nissen (Voksenskoler)


Indholdsfortegnelse

1. FOU/KFU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2021
2. FOU - Orientering fra formanden
3. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
4. FOU - Orientering fra foreninger og voksenskoler
5. FOU - Eventuelt

1. FOU/KFU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2021

Anledning

Fornyelse af låneaftalen vedr. Langagergaard, Gamle Landevej 48, 2620 Albertslund.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes låneaftale vedr. Langagergård og det omkringliggende areal udløber i 2021, men da en af de fire foreninger (Albertslund Sportsfisker Klub), som har underskrevet den eksisterende låneaftale, er nedlagt, og da låneaftalen udløber om et år, har forvaltningen vurderet, at det giver bedst mening at forny låneaftalen, fremfor at omskrive den eksisterende.


Låneaftalen omfatter de på vedhæftede oversigtstegning viste bygninger og areal på adressen: Gamle Landevej 48, 2620 Albertslund. Aftalen omfatter endvidere inventar, som tilhører Albertslund Kommune.

Det indvendige vedligehold påhviler lånerne, mens Albertslund Kommune er ansvarlig for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygningerne samt vedligeholdelse af faste, tekniske installationer.

Aftalen gælder i 5 år (1. februar 2021 - 31. januar 2026). Aftalen kan fra Albertslund Kommunes side opsiges med 6 måneders varsel.


Låneaftalen er opdateret i dialog med foreningerne, der har til huse i Langagergaard og jf. lejeaftale mellem Albertslund Kommune og Skov- & Naturstyrelsen (nuværende udløber den 28. februar 2026).

Supplerende sagsfremstilling

Jf. §22 i Folkeoplysningsloven, som beskriver kommunens ansvar ift. lokaler udlånt til folkeoplysende foreninger, har forvaltningen undersøgt muligheden for rengøring håndteret af Albertslund Kommune og har indgået aftale med kommunens rengøringsafdeling om 2-4 hovedrengøringer pr. år af lokaler, toiletter og køkken på Langagergård. Dette er indskrevet i låneaftalen.


Låneaftalen indeholder ikke økonomiske forpligtelser, for hverken kommunen som udlåner eller foreningerne som lånere.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at låneaftalen mellem Albertslund Kommune og DDS Skovgruppen, Danmarks Naturfredningsforening (Albertslund Lokalafdeling) og Natur & Ungdom (Albertslund Lokalafdeling) godkendes.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 3. december 2020, pkt. 2:

Punktet udsættes til næste møde i Folkeoplysningsudvalget, idet forvaltningen undersøger forholdene omkring rengøring.

Beslutning

Joan Marquardt (O) stillede følgende ændringsforslag:

Passus om 2-4 gange hovedrengøring på Langagergård slettes fra låneaftalen


For stemte: Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Hanne Carlsen (BUS) stillede følgende ændringsforslag:

Passus om foreningerne på Langagergård selv håndterer daglig rengøring slettes fra låneaftalen


For stemte: Hanne Carlsen (BUS)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Lasse Wilson (Øvrige foreninger) stillede følgende ændringsforslag:

Der bliver tilføjet passus i låneaftale, at medlem fra FOU kan indgå i Langagergårds brugerråd.


For stemte: Lasse Wilson (Øvrige foreninger), Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Der blev stemt om, at tiltræde indstillingen:


For stemte: Susanne Storm Lind (A), Paw Østergaard Jensen (A), Lasse Wilson (Øvrige foreninger), Arne Lie (Øvrige foreninger), Hanne Carlsen (BUS), Tonny Nissen (Voksenskolerne), Jeanette Dahl Pedersen (Voksenskolerne)

Undlod at stemme: Joan Marquardt (O)


Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

1 Låneaftale 2021-2025 Langagergård Låneaftale 2021-2025 Langagergård
2 Oversigtstegninger - Langagergård Oversigtstegninger - Langagergård
Tilbage til toppen

2. FOU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Nyt fra KFU - herunder sag om medlemstilskud i 2021 - pkt. 3 i referatet


B) Kommunalvalg 2021


C) Nyhedsbrev fra DOF - https://mailchi.mp/26d4f951d10b/nyheder-om-folkeoplysning-03-2021-genstartlovrevisiondemokratiprojekterhvidvaskmorgenmde?e=a76188db99

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Historik

Folkeoplysningsudvalget kommer med anbefalinger til punkter til den nye politik indenfor kravene fra lovgivningen, som de vil videregive til det nye udvalg, der skal arbejde med en ny Folkeoplysningspolitik.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, Folkeoplysningsudvalget gerne ville have været inddraget i processen med den nye kulturpolitik. De vil tage stilling til eventuelle kommentarer, når politikken kommer i høring.

Bilag

1 Referat KFU 261 2021 Referat KFU 261 2021
2 Beregning af medlemstilskud med og uden Corona kompensation Beregning af medlemstilskud med og uden Corona kompensation
Tilbage til toppen

3. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) René Birkemark Olesen er konstitueret direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse


B) Status på den afsluttede sag vedr. ekstern revision af folkeoplysende foreninger


C) Oplæg til temadrøftelse på FOU mødet den 1. juni 2021


D) Brev fra Kulturministeren vedr. voksenskoler

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1 Notat om afsluttet forløb med ekstern revision af foreninger Notat om afsluttet forløb med ekstern revision af foreninger
2 Oplæg til temadrøftelse i FOU Oplæg til temadrøftelse i FOU
3 Brev til alle borgmestre og udvalgsformænd Brev til alle borgmestre og udvalgsformænd
Tilbage til toppen

4. FOU - Orientering fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

A) Nyt fra IR


B) Nyt fra foreninger


C) Nyt fra voksenskoler

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med stor ros til DDS Albertslund Spejderne for deres positive og meget 'albertslundske' tiltag i en tid med store begrænsninger.


Tilbagemelding ift. Corona situationen er, at det generelt er en meget svær tid for både foreninger og voksenskoler. Flere voksenskoler har søgt hjælpepakker hos kulturministeriet, men det er virkelig svært for de små skoler. Forventningen er, ikke alle overlever denne krise.


Jeanett Dahl Pedersen (Voksenskolerne) stilede forslag til videre behandling i FOU om indsats mod ensomhed/hvordan får man folk ud igen efter Corona isolation. Et projekt som fint kan tænkes ind i samarbejde med boligselskaber. Ensomhed er en alvorlig følgevirkning af Corona nedlukning, som har ramt både unge og ældre.


Det vil blive taget op på næste møde i Folkeoplysningsudvalget, hvor temaet "Hvordan kommer vi i gang igen efter Corona" er planlagt til behandling.

Bilag

1 Referat fra møde i Idrætsrådet 9. december 2020.docx Referat fra møde i Idrætsrådet 9. december 2020.docx
2 Naturprojekt fra Alb. spejderne Naturprojekt fra Alb. spejderne
Tilbage til toppen

5. FOU - Eventuelt

Tilbage til toppen