Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 22. marts 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

  • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Joan Gantzel Marquardt (O)
  • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg fra Dansk Industri
2. Tema - Vejledning om repatriering i Jobcentrets samtaler
3. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling
4. EBU - Orientering fra formanden
5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. EBU - Eventuelt
7. Underskriftsblad

1. Tema - Besøg fra Dansk Industri

Anledning

Som en del af arbejdet med verdensmål og virksomheder vil Dansk Industri introducere deres indsats omkring verdensmålene. Dette punkt på dagsordenen er åbent for andre interesserede end udvalget og oplægsholderne.

Sagsfremstilling

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. DI repræsenterer over 18.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet.


Dansk Industri har en prioritering af, at medlemsvirksomhederne kan arbejde med verdensmål:


https://www.danskindustri.dk/SDG-verdensmal/


Dansk Industris indsats har til formål at give danske virksomheder indsigt, inspiration og værktøjer til at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling og omsætte dem til forretning, konkurrencefordele og flere danske arbejdspladser.


På mødet vil Marie Gad, Chef for Global udvikling og bæredygtighed fra Dansk Industri introducere interesseorganisationens arbejde med verdensmål, og gå i dialog med udvalget og øvrige deltagere. Udvalget besluttede på mødet den 15. februar 2021, at virksomheder som tidligere har vist interesse for samarbejde med Albertslund Kommune kan blive inviteret med til denne del af mødet. Forvaltningen har inviteret Samarbejdsforum for erhvervslivet, og spurgt Dansk Industri om der er nogen de finder relevante. Fra Samarbejdsforum deltager Henrik Ellemo fra E.R.S. ApS


Dette temamøde er en del af en møderække, hvor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget finder inspiration til verdensmålsarbejdet ved at møde virksomheder, interesseorganisationer, fagforeninger og andre kommuner.

Den lille pjece med 13 anbefalinger til kommuner om grøn omstilling findes her: https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/diverse/2021/1/13-anbefalinger-til-gron-omstilling_a4_net.pdf?v=210322

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at besøget tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

2. Tema - Vejledning om repatriering i Jobcentrets samtaler

Anledning

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i januar bad udvalget om en orientering om jobcentrets forpligtigelser til vejledning om repatriering.

Sagsfremstilling

Siden 2018 har jobcentrene haft forpligtigelsen til at vejlede alle borgere om muligheden for repatriering, såfremt de er omfattet af lovens målgrupper. Forpligtigelsen til vejledning gælder aktuel 343 borgere med sager i jobcentret. Reglerne er formuleret således, at der skal ske vejledning på alle møder, hvor jobcenter møder borgeren.

I Folketinget er der i februar indgået forlig om ændring af reglerne for vejledning, således at der fremover skal afholdes en dedikeret hjemrejsesamtale for udlændinge, der har haft en opholdstilladelse i mere end fem år, og som har modtaget kontanthjælpsydelser i halvandet år ud af de seneste tre år.

På mødet deltager konsulent i Borger & Arbejdsmarked, Mette Nielsen Duekilde, som vil orientere om reglerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 EBU. Vejledning om repatriering i Jobcentrets samtaler EBU. Vejledning om repatriering i Jobcentrets samtaler
2 EBU. Repatriering infoark EBU. Repatriering infoark
3 Arbejdsløse udlændinge til hjemrejsesamtaler.pdf Arbejdsløse udlændinge til hjemrejsesamtaler.pdf
Tilbage til toppen

3. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling

Anledning

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle fagudvalg skal give input til forvaltningens arbejde med at udarbejde et forslag til implementering af borgersamlingens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Den 9. februar besluttede kommunalbestyrelsen at oversende borgersamlingens anbefalinger til forvaltningen, der skal udarbejde en ny mødesag til kommunalbestyrelsen med forslag til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. Ved samme lejlighed besluttede kommunalbestyrelsen at fagudvalgene skal drøfte, hvad der skal arbejdes med af anbefalinger.

Den samlede anbefaling består i en vision, en række værdier samt 8 anbefalinger (se Bilag 1). Udvalget bedes drøfte de forskellige dele af anbefalingen, og forholde sig til dem enkeltvis og enten "støtte", "afvise" eller ønske "undersøgt" (Bilag 2).

Forvaltningen arbejder med at udarbejde forslag til implementering og opfølgning på implementering med udgangspunkt i input fra fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at udvalget drøfter borgersamlingens anbefalinger og forholder sig til, hvilke dele af anbefalingen de kan støtte, afvise eller ønsker undersøgt yderligere.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 16. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 1, 2, 7 samt 8 støttes.

Punkt 3, 4, 5 samt 6 undersøges yderligere.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anerkender arbejdet og tager perspektiverne med i det videre politiske arbejde. Udvalget er særlig optaget af punkterne 2, 3, 6, 7 og 8.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 6 støttes. Punkterne 1 og 7 undersøges yderligere.Bilag

1 Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf
2 Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger
Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Morgenbriefing den 24. marts 2021.

B. Der er lavet video fra den virtuelle nytårskur.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet formanden anbefalede udvalget at deltage til morgenbriefing og video fra den virtuelle nytårskur sendes til udvalget.

Tilbage til toppen

5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Aktiviteter på erhvervsområdet - marts 2021.

B. Status på beskæftigelsesindsatsen.

C. Den regionale uddannelsespulje.

D. Forespørgsel fra STAR om 225-timers reglen.

E. Svar på spørgsmål om døvetolkning til lærling.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringssagerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Arrangementer for erhverv marts 2021 Arrangementer for erhverv marts 2021
2 Beskæftigelsesindsats EBU marts 2021 Beskæftigelsesindsats EBU marts 2021
3 Tilsagn 2021 Tilsagn 2021
4 Bilag 1 - Fordeling af midler under den regionale uddannelsespuljje 2021 Bilag 1 - Fordeling af midler under den regionale uddannelsespuljje 2021
5 Notat til EBU vedr. registrering af 225 timers-reglen Notat til EBU vedr. registrering af 225 timers-reglen
6 Brev fra STAR vedr uoverensstemmelse.pdf Brev fra STAR vedr uoverensstemmelse.pdf
7 Notat til STAR Notat til STAR
8 Notat til EBU om døvetolkning mv Notat til EBU om døvetolkning mv
Tilbage til toppen

6. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

7. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt af deltagerne ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen