Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 25. januar 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Dogan Polat (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/EBU/ØU/KB - Fra ufaglært til faglært - rekruttering til SOSU
2. EBU/ØU/KB - Afklaring af kontanthjælpsmodtagere (bevilling)
3. EBU/ØU/KB - Uddannelsesambassadør (bevilling)
4. EBU - Orientering om delvis nedlukning af beskæftigelsesindsatsen
5. EBU - Uddeling af virksomhedsprisen
6. EBU - Orientering fra formanden
7. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
8. EBU - Eventuelt
9. Underskriftsblad

1. SUS/EBU/ØU/KB - Fra ufaglært til faglært - rekruttering til SOSU

Anledning

Med budgetaftalen 2021 er det besluttet at opprioritere uddannelse og rekruttering til social- og sundhedsområdet. Afdelingerne Sundhed, Pleje & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked har udarbejdet projektbeskrivelse til udmøntning af budgetaftalen. Det fremgår af aftalen, at der skal en sag herom i Kommunalbestyrelsen i februar 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte midler i 2021 og 2022 til ansættelse af en virksomhedskonsulent til prioritering af indsatsen for at få flere uddannet på social- og sundhedsområdet. Og til at sikre et samarbejde mellem området for Sundhed, Pleje & Omsorg og Jobcentret. Der skal etableres virksomhedspraktikker og løntilskud, der skal flere opkvalificeringsforløb for ufaglærte og flere skal have uddannelse på området.


Der ansættes en medarbejder til at holde fokus på området og til at være brobygger mellem sundheds- og ældreområdet og jobcentret, således at flere ledige får uddannelse på området og således at rekrutteringsmulighederne bliver større. Ligeledes skal der sikres et samarbejde med andre kommuner, regionen og uddannelsesinstitutioner for at få flere ledige kvalificeret til SOSU-området.


Der er udarbejdet en projektbeskrivelse af de involverede afdelinger, som sikrer projektets forankring, styregruppe og medarbejderprofil.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektbeskrivelse for rekruttering til SOSU-området godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 21. januar 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der gives en afrapportering efter ca. ½ år.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Projektbeskrivelse - endelig Projektbeskrivelse - endelig
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

2. EBU/ØU/KB - Afklaring af kontanthjælpsmodtagere (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået tilsagn på 806.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en indsats til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelser i mere end 8 ud af 10 år.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af finansloven for 2020 blev Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, over 30 år, fortsat skal være på kontanthjælp. Der vil i den kommende tid være statsligt fokus på området, og kommunerne er kraftigt opfordret til at søge pengene og gennemføre indsatser, der kan få kontanthjælpsmodtagere videre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil i monitorering måle på udviklingen i alle landets kommuner i de næste 2 år.

STAR har udmeldt en pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Midlerne er fordelt på forhånd, hvor Albertslund Kommune har fået mulighed for at søge 806.220 kr. Ansøgningsfristen var 20. november. Jobcentret har søgt, og der er kommet en godkendelse fra STAR.

Der er fra STAR fastsat mål og en indsatsmodel, som skal gennemføres. Modellen betyder, at der skal ske en afklaring af, om borgerne er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dem, der ikke er, skal have et virksomhedsrettet forløb med hjælp fra en jobformidler. Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. december 2020 – 31. december 2022.

Der er fastsat stramme resultatkrav for at få del i midlerne: 25 pct. af midlerne kan kun udbetales såfremt kommunen har opnået, at 80 pct. af målgruppen er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022. Der er således kun garanti for, at kommunen får 645.000 kr. til indsatsen, mens der er risiko for, at de sidst 161.000 ikke bliver udbetalt. Jobcentret vil vurdere dette under vejs i projektet og holde Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget orienteret om resultaterne og risikoen.

De deltagende kommuner forpligter sig til at:

 • inkludere hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 8 ud af 10 år på kontanthjælp i indsatsen. I Albertslund drejer det sig om 108 borgere.
 • gennemføre indsatsmodellen, der er beskrevet i materialet fra STAR.
 • sikre ledelsesforankring og ressourceprioritering på tværs af forvaltninger i kommunen, dvs. på tværs af jobcenter, social- og sundhedsforvaltningen, børne- og familieafdeling og misbrugsafdeling.
 • der laves en styregruppe på tværs af forvaltningerne med ledelsesrepræsentanter.
 • deltage i de procesunderstøttende aktiviteter som styrelsen igangsætter

Økonomi

Budget over to år, som dækkes af bevillingen fra STAR:

 • Jobformidler på halv tid i 1,5 år: 418.470 kr.
 • Frikøb af 3 sagsbehandlere i de berørte afdelinger i 2,5 måneder: 337.500 kr.
 • Projektledelse to timer om ugen: 40.250 kr.
 • Revision: 10.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 806.000 kr. til jobformidler, frikøb af sagsbehandlere i berørte afdelinger og projektledelse fordelt over 2021 og 2022, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 ANS AK nov 2020 (2).pdf ANS AK nov 2020 (2).pdf
2 bilag-1-indsatsmodel afklaring bilag-1-indsatsmodel afklaring
3 Tilsagn.docx Tilsagn.docx
4 bevillingsskema Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager bevillingsskema Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager
Tilbage til toppen

3. EBU/ØU/KB - Uddannelsesambassadør (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået tilsagn på 1. mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til ansættelse af en uddannelsesambassadør i jobcentret i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har fået tilsagn på 1. mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til ansættelse af en uddannelsesambassadør i jobcentret.

STAR har udmeldt en pulje, hvor jobcentre og a-kasser kunne søge om midler til en uddannelsesambassadør. Det har Jobcenter Albertslund gjort med opbakning fra en række a-kasser. Hensigten med indsatsen er, at flere ledige opkvalificeres. Målet er at få flere ufaglærte ledige til at gennemføre en faglært uddannelse.

Uddannelsesambassadøren skal afholde uddannelsessamtaler med ledige for at motivere til uddannelse og vejlede ledige i valg af uddannelse. Motivationsarbejdet skal foregå sammen med a-kasserne. Der laves desuden samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, hvor der er særlig fokus på at få ledige i gang med en SOSU-uddannelse. Der laves derfor en styregruppe med repræsentanter for jobcentret, FOA, 3F, Krifa, Sosu H og den uddannelsesansvarlige for Social- og sundhedsområdet i kommunen.

Der er søgt om bevilling til ansættelse af en medarbejder i projektperioden. Hele bevillingen er til dækning af lønudgifter.

Bevillingsperioden er 18. december 2020 til 31. december 2022 og bevillingen kan kun bruges til dækning af udgifterne i det godkendte budget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til ansættelse af uddannelsesambassadør fordelt over 2021 og 2022, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Tilsagn 1.docx Tilsagn 1.docx
2 Ansoegningsskema-uddannelsesambassadører Ansoegningsskema-uddannelsesambassadører
3 Bevillingsskema Uddannelsesambassadør Bevillingsskema Uddannelsesambassadør
Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering om delvis nedlukning af beskæftigelsesindsatsen

Anledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får en orientering om udviklingen i nøgletallene og status på den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for beskæftigelsesudviklingen i Albertslund viser, at Covid-19 krisen har betydet, at der er et større antal ledige dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere end før krisen og sammenlignet med sidste år. Tallene viser dog også, at stigningen i antallet af ledige i Albertslund er blandt de laveste i Hovedstadsområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i en række skrivelser og bekendtgørelser i december fastsat reglerne for delvis nedlukning af beskæftigelsesindsatsen frem til 31. januar. 20. december blev udsendt en bekendtgørelse til øjeblikkelig ikrafttræden med følgende konsekvenser:

Virksomhedspraktik og løntrilskud

Der kan ikke iværksættes nye tilbud med mindre de er digitale. Alle igangværende virksomhedspraktikker og løntilskud kan fortsætte såfremt borger er indforstået. Borger kan således afbryde uden rådighedskonsekvenser. Såfremt tilbuddet fortsættes vil almindelige rådighedsregler gælde. Jobcentret har derfor i dagene op til jul kontaktet alle borgere telefonisk og/eller pr. brev om de nye regler. Ligeledes har jobcentret forsøgt at komme i kontakt med alle arbejdsgivere med borgere i virksomhedspraktik og løntilskud. De fleste i private praktikker og løntilskud har ønsket at fortsætte.


Nytteindsats

Alle tilbud om nytteindsats skal afbrydes. Det betyder bl.a., at tilbuddet om nytteindsats på Materielgården er afbrudt.


Vejledning og opkvalificering

Tilbuddene har kunnet fortsætte såfremt de har kunnet gennemføres digitalt. Det betyder, at Jobhuset er lukket for fremmøde. Medarbejderne arbejder derfor med borgerne digitalt, såfremt det er muligt. Jobcentret har lavet nye aftaler om digitale vejledningsforløb med forskellige leverandører, således at der er tilbud til de ledige.


Samtaler

Jobcentret skal fortsat opretholde kontakt til borgerne via telefoniske eller digitale samtaler. Jobcentret er lukket for fysisk fremmøde med mindre borger lave en aftale med sagsbehandler om fremmøde. Dette er en mulighed især for sårbare borgere.


Skærpet tilsyn

Styrelsen oplyser, at de er opmærksom på, at de særlige restriktioner påvirker kommunernes muligheder for at gennemføre den normalt forudsatte beskæftigelsesindsats og kan have betydning for opfølgningen herpå i regi af det skærpede tilsyn, som blev indført i forbindelse med forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I det nye år vil konsekvenserne heraf blive vurderet nærmere, og eventuelle konsekvenser heraf forventes at blive drøftet med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen.


Selvbooking

Styrelsen skrev 15. december til jobcentrene med oplysning om, at ministeren har besluttet, at fra 1. januar 2021 udvides den obligatoriske selvbook fra de jobparate grupper til også at dække aktivitetsparate, borgere i ressourceforløb m.v. Brev er bilagt. Udmeldingen var en overraskelse for jobcentrene og vanskeligt at implementere, idet mange borgere vil have brug for hjælp til at lære at bruge selvbook.


STAR skrev ud 20. december, at Styrelsen er opmærksom på, at de fortsatte restriktioner påvirker kommunernes mulighed for at implementere selvbooking af jobsamtaler for borgere, for hvem selvbooking af jobsamtalerne i kontaktforløbet bliver obligatorisk pr. 1. januar 2021. Vejledningen af disse borgere skal ske i forbindelse med den almindelige opfølgning, og for borgere, der har vanskeligt ved at selvbooke og har behov for at blive vejledt i, hvordan man selvbooker ved et fysisk fremmøde, bør jobcenteret afvente til fysisk fremmøde i jobcenteret er muligt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftiglse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Brev om udvidelse af obligatorisk selvbooking.pdf Brev om udvidelse af obligatorisk selvbooking.pdf
2 Beskæftigelsesindsats EBU januar 2021 Beskæftigelsesindsats EBU januar 2021
3 Covid stigning i ledighed dec 2020.pdf Covid stigning i ledighed dec 2020.pdf
Tilbage til toppen

5. EBU - Uddeling af virksomhedsprisen

Tilbage til toppen

6. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Webinar for Vestegnskommunerne med DI.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

7. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Erhvervshenvendelser september - november 2020.

B. Midtvejsevaluering på Færre på dagpenge.

C. Resultatbenchmark 2020.

D. Oplæg emner til Morgenbriefing 2021.

E. Arrangementer for erhverv januar 2021.

F. Afslag på ansøgning om tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje.

G. Digital nytårskur.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 EBU Midtvejsevaluering på Færre på dagpenge EBU Midtvejsevaluering på Færre på dagpenge
2 Resultatbenchmark 2020 Resultatbenchmark 2020
3 Oplæg emner til Morgenbriefing 2021, Final Version 02.12.2020 Oplæg emner til Morgenbriefing 2021, Final Version 02.12.2020
4 Arrangementer for erhverv januar 2021 Arrangementer for erhverv januar 2021
5 Afslagsbrev ANS5 (ID 344488).pdf Afslagsbrev ANS5 (ID 344488).pdf
6 Oplæg til digital virituel nytårskur 2021 - Final til godkendelse hos PBZ - 08.01.2021.docx Oplæg til digital virituel nytårskur 2021 - Final til godkendelse hos PBZ - 08.01.2021.docx
Tilbage til toppen

8. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Udvalget ønsker et notat om jobcentrets forpligtigelse til vejledning af borgere om repatriering.

Tilbage til toppen

9. Underskriftsblad

Anledning

Digital underskriftsblad til digital godkendelse.


Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt af deltagerne ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.


Beslutning

.

Tilbage til toppen