Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 06. april 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Allan Høyer (O)


Indholdsfortegnelse

1. Temadrøftelse - Modernisering af Spilleregler for God Økonomistyring
2. Orientering fra Borgmesteren april 2021
3. Orientering fra Kommunaldirektøren april 2021
4. BSU/ØU/KB - Godkendelse af vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet for 0-18 årige
5. BSU/ØU/KB - Forslag fra det Konservative Folkeparti om pasning af egne børn med tilskud
6. BSU/ØU/KB - Statslige midler til minimumsnormeringer 2021 (bevilling)
7. BSU/ØU/KB - Rammesætning for nye dagtilbud
8. ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for §17.4-udvalg for renovering og nybyggeri – dagtilbud
9. BSU/ØU/KB - National aftale om faglige udfordringer og trivsel (bevilling)
10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af tilsynspolitik på sundheds- og ældreområdet
11. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på sundheds- og socialområdet
12. SUS/ØU/KB - Nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet
13. SUS/ØU/KB - Anvisningsret til boliger på Stationstorvet
14. SUS/ØU/KB - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
15. SUS/ØU/KB - Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2024
16. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
17. KFU/ØU/KB - Samdrift af MusikTeatrets foyer
18. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2020 (bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling)
20. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 28 - igangsætning af plangrundlag
21. MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse (bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Trafikale byudviklingsanalyser (bevilling)
23. MBU/ØU/KB - Godkendelse af ansøgninger til forskønnelse af tunneler
24. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021
25. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering
26. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Analyse af potentielle tilflyttere (opfølgning budgetaftale 2020)
27. ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken
28. ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene - regnskabsåret 2020
29. ØU/KB - Tilsyn med Albertshøj - regnskabsåret 2020
30. ØU/KB - Regnskab 2020 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen
31. ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020
32. ØU/KB - Borgerinddragelse i budgetprocessen
33. ØU/KB - Etablering af podeteam (bevilling)
34. ØU/KB - Undersøgelse af sexisme i kommunalbestyrelsen
35. ØU/KB - Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder
36. ØU/KB - Salg af Skallerne 4, 2620 Albertslund
37. Eventuelt
38. Underskriftsblad

1. Temadrøftelse - Modernisering af Spilleregler for God Økonomistyring

Anledning

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Styrelsesloven de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, jf. §42 stk. 7. Som led i Forenklingsprogrammet præsenterer forvaltningen som grundlag for en temadrøftelse i Økonomiudvalget aktuelle overvejelser ift. modernisering af de eksisterende spilleregler for god økonomistyring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2016 kommunens kasse- og regnskabsregulativ ("Spilleregler for god økonomistyring"). Der var tale om en opdatering og ajourføring som følge af bl.a. nye krav fra revisionen, ny teknologi (eksempelvis digital post), ændret praksis i organisationen mv. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at modernisere kommunens kasse- og regnskabsregulativ for at skabe større gennemsigtighed og et bedre styringsgrundlag i lyset af den gældende sanktionslovgivning og kommunens styringsmæsige udfordringer samt undertøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Forvaltningen vil på mødet præsentere et oplæg med de aktuelle overvejelser om forslag til evt. ændringer med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse.

Forslagene vedrører 4 hovedområder:

 • Tilpasning af kontoplan, så denne forenkles og der skabes overensstemmelse mellem serviceudgifter og de styrbare områder.
 • Mulighed for frigivelse af anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen (stjernemarkering)
 • Kvartalsvise økonomirapporter behandles i Økonomiudvalget, herunder mulighed for budgetomplaceringer
 • Justering af overførselsregler

 Forvaltningen udarbejder på baggrund af Økonomiudvalgets input og drøftelser en indstilling med konkrete forslag til til ændringer i kommunens "Spilleregler for God Økonomistyring", som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at oplæg om modernisering af "Spilleregler for God Økonomistyring" drøftes.

Beslutning

Oplægget blev drøftet og bemærkninger blev noteret.


Slides er vedlagt som bilag.


Bilag

1 Præsentation - Modernisering af spilleregler for God Økonomistyring - ØU 060421 Præsentation - Modernisering af spilleregler for God Økonomistyring - ØU 060421
Tilbage til toppen

2. Orientering fra Borgmesteren april 2021

Anledning

Orientering fra Borgmesteren april 2021

Sagsfremstilling

A. Kredsrådsmøde 1. kvt. 2021

B. Ressourceindsamling A/S

C. FGU Vestegenen

D. Wonderful Copenhagen

E. Henvendelse fra Justitsministeriet vedr. områdearresthus i københavnsområdet

F. Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet, svar vedr. fritagelse for de nationale test i skoleåret 2020/21

G. Påbud fra STP om midlertidig nedlukning af skoler og fritidsordninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen


Bilag

1 Brev til borgmester Steen Christiansen - Albertslund.pdf Brev til borgmester Steen Christiansen - Albertslund.pdf
2 Bilag – Informationer om areal til brug for nyt områdearresthus i københavnsområdet.pdf Bilag – Informationer om areal til brug for nyt områdearresthus i københavnsområdet.pdf
3 Henvendelse fra Justitsministeren om mulighed for etablering af nyt arresthus Henvendelse fra Justitsministeren om mulighed for etablering af nyt arresthus
4 Svar til Albertslund Kommune.docx Svar til Albertslund Kommune.docx
5 Påbud til Albertslund Kommune om midlertidig nedlukning af skoler Påbud til Albertslund Kommune om midlertidig nedlukning af skoler
Tilbage til toppen

3. Orientering fra Kommunaldirektøren april 2021

Anledning

Orientering fra kommunaldirektøren april 2021

Sagsfremstilling

A. Status på budgetaftalen for 2020

B. B2022 – Budgetforudsætninger 2022-2025

C. Opgørelse af Covid19-udgifter i 2020

D. Status på Radiostationen

E. Svar på spørgsmål fra Allan Høyer vedr. Roskildevej 122

F. Svar på spørgsmål fra Allan Høyer vedr. tømning/afhentning af dagrenovation

G. Redegørelse Corona og socialt bedrageri

I. Antal boliger på Fængselsgrunden

J. Souscheftimer i Roholmhaven

K. Tilsyn med databeskyttelsesrådgiverens opgavevaretagelse

L. GDPR modenhedsmåling

M. Klage over udbud af håndværkerydelser

N. Lederskab og grøn omstilling

O. Grundlovsceremoni

P. Referater fra Direktørforum

Q. Status på kommunegrænse/indsigelsessag (uden bilag)

R. Personsag


Kommunikation

Alle bilag under pkt. M er fortrolige, idet de vedrører en igangværende proces.

Bilag under pkt. R er fortrolige, idet de vedrører en personsag

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet


A. Gerne et orienteringsnotat om støj, vedr. 2.14.


B. Notat om finansieringsudgifter til kommende oientering


D. Der arbejdes videre på et forslag til sag
Bilag

1 Status på budgetaftale 2020_regnskab 2020_ØU Status på budgetaftale 2020_regnskab 2020_ØU
2 Notat om budgetforudsætninger for 2022-2025 Notat om budgetforudsætninger for 2022-2025
3 Tabel 1 Pris- og lønregulering, marts2021 Tabel 1 Pris- og lønregulering, marts2021
4 Opgørelse af Covid19-udgifter i 2020 Opgørelse af Covid19-udgifter i 2020
5 Status på Radiostationen Status på Radiostationen
6 Roskildevej 122 - Europcars anvendelse og udbud Roskildevej 122 - Europcars anvendelse og udbud
7 Pasningsaftale Europcar, februar 2015 Pasningsaftale Europcar, februar 2015
8 Orientering om tabt affald i forbindelse med affaldsindsamling Orientering om tabt affald i forbindelse med affaldsindsamling
9 Redegørelse Corona og socialt bedrageri Redegørelse Corona og socialt bedrageri
10 Orientering om antal boliger på Fængselsgrunden Orientering om antal boliger på Fængselsgrunden
11 C. Henvendelse C. Henvendelse
12 C. Borgmesterbrev C. Borgmesterbrev
13 Datatilsynet afgørelse vedr. tilsyn med DPO ordningen i Albertslund Kommune Datatilsynet afgørelse vedr. tilsyn med DPO ordningen i Albertslund Kommune
14 Orientering til ØU om GDPR Modenhedmåling 2020 Orientering til ØU om GDPR Modenhedmåling 2020
15 Albertslund GDPR-modenhedsrapport 2020 ENDELIG UDGAVE (version 17.12.2020).pdf Albertslund GDPR-modenhedsrapport 2020 ENDELIG UDGAVE (version 17.12.2020).pdf
16 Indlæg - Danske Kommuner, ledelsesambassadør Indlæg - Danske Kommuner, ledelsesambassadør
17 ØU - Orientering om Grundlovsceremoni d. 26 april ØU - Orientering om Grundlovsceremoni d. 26 april
18 Notat til ØU om DIF referater i First Agenda Notat til ØU om DIF referater i First Agenda
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Godkendelse af vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet for 0-18 årige

Anledning

Godkendelse af serviceniveau for forebyggelse på det specialiserede socialområde, børn og unge.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter Lov om social service § 138. (i daglig tale kaldet serviceloven). Serviceniveauerne er vejledende. Det betyder, at der i den konkrete sag altid skal foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren.


De politisk vedtagne serviceniveauer har til formål:

 • at styrke borgernes retssikkerhed ved at optimere ensartethed i rådgivningen fra sag til sag,
 • at understøtte den økonomiske styring af området på baggrund af et fastlagt vejledende serviceniveau og
 • at tydeliggøre den faglige forpligtigelse og vejledende ramme, som administrationen agerer inden for.


Historik

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune godkendte den 13. december 2016 vejledende serviceniveauer på det specialiserede socialområde og handicapområdet for 0-18 årige. De vejlende serviceniveauer var beskrevet i to kataloger; Serviceniveau for handicapområdet og Serviceniveau for det specialiserede socialområde.


Nye kataloger over serviceniveauer

Forvaltningen har gennemgået de vejledende serviceniveauer og tilrettet dem i forhold til ny lovgivning på området. Gennemgangen har desuden haft fokus på at styrke læsevenligheden, og derfor har fremstillingen af den enkelte paragraf ændret karakter.

Forvaltningen foreslår at supplere de to kataloger om serviceniveauer fra 2016 med et tredje. Det tredje katalog består af delelementer fra de tidligere kataloger og omhandler forebyggelse:


 • Katalog om forebyggelse, som bliver fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i marts 2021.
 • Katalog om sociale indsatser, som bliver fremlagt for for Børne- og Skoleudvalget i april 2021.
 • Katalog om handicapkompenserende ydelser, som bliver fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i maj 2021.


Katalog om forebyggelse på det specialiserede socialområde, børn og unge

Katalog om forebyggelse på det specialiserede socialområde indeholder paragraf 11, som er forebygggelsesparagraffen i serviceloven. Paragraf 11 indeholder stk. 2, 3, 4, 7 og 8. Kendetegnende for indsatser efter § 11 er, at de er baseret på, at forældre selv oplever et behov for hjælp. Formålet med paragraf 11 er, at forældrene ved hjælp af nogle mindre og lettilgængelige indsatser kan få afhjulpet de udfordringer, de oplever. De enkelte paragraffer er beskrevet i kataloget.


Revideringen af det tidligere katalog har ikke givet anledning til forslag om ændringer i serviceniveau.

Økonomi

Serviceniveauerne afspejler Familieafsnittets nuværende socialfaglige praksis. Det forventes, at de anbefalede serviceniveauer holder sig indenfor den økonomiske ramme.  

Lovgrundlag

Serviceniveauerne er beskrevet ud fra paragraffer i serviceloven på børne- og ungeområdet. 

Personalekonsekvenser

Formulering af serviceniveauer vil give medarbejderne en sikkerhed i, at de indsatser og/eller ydelser de fastlægger, lever op til kriterierne i loven og det fastlagte niveau for service på området i Albertslund Kommune. 

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kataloget om forebyggelse på det specialiserede socialområde, børn og unge godkendes og
 2. at kataloget over servicenveauer forebyggelsesområdet bliver politisk behandlet hvert andet år.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Servicekatalog forebyggelse 20212022 Servicekatalog forebyggelse 20212022
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Forslag fra det Konservative Folkeparti om pasning af egne børn med tilskud

Anledning

Forslag fra det Konservative Folkeparti om pasning af egne børn samt tilskud her til.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet i december 2020 stillede Det Konservative Folkeparti nedenstående forslag:

I tilknytning til forøgelse af kommunens dagtilbudskapacitet foreslår Det Konservative Folkeparti, at Albertslund Kommune i lighed med ca. 50 % af landets kommuner indfører tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år i medfør af § 86 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Vi finder, at vi, som den børnekommune Albertslund er, bør have forskelligartede tilbud til forældrene i forhold til pasning og ikke kun tilbyde de kendte og institutions prægede løsninger som pasning i vuggestue, børnehave eller dagpleje.

Forældre har i dag mere og mere fokus på den værdi, som ligger i for en stund at prioritere børn frem for uddannelse og karrierer og det ønsker vi at understøtte. Vi vurderer ligeså, at muligheden for tilskud til pasning af egne børn kan have positiv effekt på tiltrækning af nye unge familier til kommunen. At vi så samtidig kan afhjælpe et kommende tryk på kapaciteten i vores dagtilbud, er kun et ekstra plus.

Med forslaget giver vi mere frihed til forældrene, lettere presset på kapaciteten i vores dagtilbud og sænker kommunens udgifter til det enkelte barn.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. februar 2021

Der er udarbejdet forvaltningsnotat til sagen.


Notatet gennemgår den gældende lovgivning på området samt nogle pædagogiske og driftsmæssige opmærksomhedspunkter ved indførelse af tilskud til pasning af eget barn.
Lovkravene til pasning af egne børn retter sig primært mod en sikring af, at der er tilstrækkelige dansk kompetencer til stede, når der bevilges tilskud til pasning af eget barn. Ud fra et pædagogisk perspektiv har forvaltningen en opmærksomhed på, at det for nogle børn kan være en fordel at være i et meget lille miljø i hjemmet i en periode, men at der samtidig vil være børn i udsatte positioner, der vil have gavn af den struktur, der skabes i et dagtilbud.

Det vil være vigtigt, at fx sundhedsplejen har et ekstra fokus på, om der er børn under ordningen, som vil have brug for den sprogstimulering, der kan gives i et dagtilbud, enten i en institution eller i dagplejen. I det perspektiv er det vigtigt at have for øje, at der ved bevilling af tilskud til pasning af eget barn skal tages stilling til, at tilskudsmodtager har tilstrækkelige dansk kompetencer til at kunne sprogstimulere et lille barn.


Ud fra et driftsmæssigt perspektiv vurderes ordningen at kunne generere en mindre udgift for Albertslund Kommune med det foreslåedes tilskuds størrelse på 7000 kr. Det bemærkes, at ordningen ikke levner mulighed for at få tilskud til pasning af eget barn samtidig med anden indtægt, Den estimerede vurdering på antallet af familier, deri første omgang vil vælge løsningen, er omkring ni familier. Vurderingen er foretaget på baggrund af andre kommuners erfaring med ordningen. Det vil være betydningsfuldt at følge med i hvordan omfanget af familier, der ønsker tilskud til pasning af egne børn, udvikler sig i Albertslund kommune.


Såfremt sagen besluttes foreslås følgende:

 • at indføre mulighed for tilskud til pasning af eget barn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder i en forsøgsperiode på to år,
 • at Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antal forældre, de ønsker at benytte ordningen efter et år og
 • at erfaringer og data med denne ordning fremlægges til Børne- og Skoleudvalget med henblik på en varig beslutning efter endt forsøgsperiode.


Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at sagen drøftes.

Indstilling

Det Konservative Folkeparti indstiller,

 1. at Albertslund Kommune indfører tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år i medfør af § 86 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud.
 2. at tilskuddet fastsættes til 7.000 kr. pr. md.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 2:

Man stemte om forslaget.

For: C, V

Undlod: A, O, F

Indstillingen tiltrådt.


Susanne Storm Lind (A) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.


Bilag

1 Forvaltningsnotat - Pasning af egne børn i 0-2 års alderen Forvaltningsnotat - Pasning af egne børn i 0-2 års alderen
2 Svar på spørgsmål Svar på spørgsmål
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Statslige midler til minimumsnormeringer 2021 (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået tildelt 3,763 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer 2021.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen og støttepartierne er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2025. I 2021 tilføres kommunerne på nationalt plan til sammen 767,4 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner, hvor beløbet frem til 2025 stiger til 1,6 milliarder kr. Midlerne er fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunerne forventes at have, opgjort ud fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj året forinden.


På denne baggrund har Albertslund Kommune fået tildelt 3,763 mio. kr. i 2021 til opnormering af det pædagogiske personale i kommunens dagtilbud.


Kravene for de statslige puljemidler til minimumsnormeringer er i 2021 ændret således, at der skal opkræves forældrebetaling samt, at der ikke længere er krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over det vedtagne budget. Dette er uddybet i følgebrevet:


”Konkret vil Børne- og Undervisningsministeriet parallelt med udmøntningen af puljen udstede en ny bekendtgørelse, hvori det fastsættes, at midler fra denne pulje skal indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. De gældende regler om opgørelsen af kommunens bruttodriftsudgifter, forældrebetaling, tilskud til privatinstitutioner, tilskud til privat pasning, mv. er beskrevet nærmere i Dagtilbudsvejledningen. Endelig stilles der med puljen for 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på dagtilbudsområdet.”


Det forventes, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes. Puljemidlerne er givet under betingelse af, at de kun benyttes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i form af løn- og pensionsudgifter samt relaterede udgifter, som blandt andet overhead og udgifter i tilknytning til de påkrævede revisionspåtegnede regnskaber. Normeringen måles fortsat på kommunalt niveau og ikke pr. dagtilbud.


I budgettet for 2021 har kommunens institutioner fået midler til minimumsnormeringer jævnfør budgetaftalen fra 2020. Heri indgår de 3,081 mio. kr. der var forventet i indtægt fra staten til minimumsnormeringer. Da midlerne ikke kan tildeles institutionerne før de er modtaget er der lavet en midlertidig negativ pulje som foreløbig finansiering af tildelingen. Det faktiske tildelte beløb fra staten i 2021 er 3,763 mio. kr., hvoraf de første 3,081 mio. kr. bruges til at dække den midlertidigt negative pulje, mens de resterende 0,682 mio. kr. fordeles efter samme børnetalsnøgle, som resten er blevet det. Merindtægten fra staten til minimumsnormeringer skyldes, at der i Finansloven for 2021 er sat flere midler af til indsatsen, end der var i Finansloven for 2020. Der er således tale om en samlet udvidelse af budgetrammen på 0,682 mio. kr. der finansieres ved merindtægt fra staten. For de enkelte institutioner svarer det til en merindtægt på mellem 16.000 kr. og 63.000 kr.


Kommunernes andel af puljemidlerne samt Børne- og Undervisningsministeriets følgebrev er vedlagt som bilag sammen med kommunens interne procedure- og bevillingsskema.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 19. marts 2021

Økonominotat vedlagt.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager 3,763 mio. kr. i 2021, der fordeles til institutionerne efter budgetterede børnetal.

Personalekonsekvenser

Der vil blive ansat yderlige pædagogisk personale, som vil blive fordelt efter dagtilbuddenes budgetterede børnetal.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at dagtilbudsområdet tilføres statslige midler svarende til 3,763 mio. kr. til opnormering af det pædagogiske personale i 2021 og

2. at merindtægten i forhold til det forventede fordeles til institutionerne efter børnetal.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes et notat om økonomi om konkret fordeling af midler.

Dogan Polat (A) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Følgebrev_Normeringspuljen 2021.pdf Følgebrev_Normeringspuljen 2021.pdf
2 Liste over foreløbig fordeling af tilskud.pdf Liste over foreløbig fordeling af tilskud.pdf
3 Procedureskema - ekstern bevilling Procedureskema - ekstern bevilling
4 Bevillingsskema statslige minimumsnormering Bevillingsskema statslige minimumsnormering
5 Konkret fordeling af midler Konkret fordeling af midler
Tilbage til toppen

7. BSU/ØU/KB - Rammesætning for nye dagtilbud

Anledning

Som led i byudviklingen i  Albertslund Kommune vil der være behov for udbygning af dagtilbudsområdet. I budgetaftalen for 2021 er der taget stilling til, at der frem mod 2026 skal gennemføres en udbygning af dagtilbudskapaciteten med tre dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udbygningen af dagtilbudskapacitet i Albertslund forfølges ad to hovedspor, det ene er en bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse og det andet er at udbygge den totale kapacitet ved at bygge
nye institutioner. Parallelt med sidstnævnte er, at en udbygning af dagplejen også vil kunne bidrage til skabelsen af flere pladser. Kommunalbestyrelsen traf den 15. december 2020 beslutning om at udvide anvendelsen af den eksisterende kapacitet med i alt 167 pladser. I denne sag er fokus på etablering af nye pladser gennem institutionsbyggeri.


I budget 2021 blev det aftalt, at der frem mod 2026 skal ske en udbygning af den samlede kapacitet med tre nye dagtilbud. Baseret på estimater udarbejdet på baggrund af befolkningsprognoserne er vurderingen, at der vil være behov for at etablere op mod 1200 nye dagtilbudspladser frem mod 2030. Behovet revurderes løbende gennem prognosearbejdet, hvor der kan tages højde for den faktiske indflytning.


Siden de tre seneste institutioner blev bygget er der skabt en erfaring konkret i de institutioner. Som forberedelse til denne sags har forvaltningen talt med de respektive dagtilbudsledere om deres erfaringer, med henblik på inspiration til fremtidigt byggeri.


Derudover har Børne- og Skoleudvalget har været på inspirationsture i fem kommuner
– Gladsaxe, Farum, Glostrup, Hvidovre og København (Valby), der har opført nye dagtilbud inden for de seneste år. I den forbindelse har Børne- og Skoleudvalget besøgt et dagtilbud, som var bygget på et bæredygtigt grundlag med miljømærkningen Svanemærket; en profilinstitution med fokus på idræt; en institution med en integreret specialgruppe; og en institution, hvor fokus var rettet mod sammenhæng i inde og uderum, og ikke mindst, tilgængelighed både for mobile børn og for børn, der har brug for hjælpemidler.


Endelig har forvaltningen talt med den samlede kreds af ledere, for at få deres input til byggeriet af kommende institutioner.

Forvaltningen har på den baggrund søgt at sammenfatte essensen af det samlede input i en række ønsker til fremtidige byggerier. Vel vidende at det konkret vil være nødvendigt at iagttage de forhold er der på hver enkelt byggegrund for fx udformning, størrelse og forholdet mellem inde- og udeareal. Sammenfatningen af ønsker vil i det perspektiv kunne fungere som nogle ”markører”, som man forholder sig til i hvert enkelt byggeri, idet markørerne kan samles i tre overordnede temaer; nemlig:


Et byggeri, der sikrer:

 • Effektivitet i tilrettelæggelse, tid og økonomi gennem udnyttelse af at skulle bygge en række dagtilbud over en kortere periode, fx ved at finde en ”model” institution, der vil kunne tilpasses forhold i Albertslund.
 • Energi effektivitet og bæredygtighed i materialevalg og indretning samtidig med, at der gives mulighed for en kobling mellem en bæredygtig tilgang og det pædagogiske arbejde (give børnene mulighed for at erfare noget om bæredygtighed i praksis).
 • Bedst mulig udnyttelse af grunden, så der sikres gode rammer for et aktivt udeliv. Sidstnævnte kan betyde, at man må bygge i højden for at kunne skabe velfungerende uderum.
 • Fleksibilitet i indretningen, så institutionen kan indrettes behovsbaseret i forhold til forskellige aldersgrupper - måske også være sfo på et tidspunkt hvis småbørnsantallet falder og presset kommer på skolen.


En størrelse, der sikrer:

 • Bæredygtighed i flowet mellem vuggestuebørn og børnehavebørn.
 • Robust driftsøkonomi.
 • Nærværende ledelse både fagligt og personalemæssigt (ledelsesspænd).
 • Tilstedeværelse af fagligt forskellige kompetencer i personalegruppen forstået som mulighed for faglig diversitet – kan stimulere forskellige behov og udviklingspotentialer hos børnene jf. også kravene i de pædagogiske læreplaner.


En indretning, der sikrer:

 • Trygge og udviklende rum for børnene.
 • Et godt (arbejds-) miljø for både børn og voksne.
 • Fleksibilitet i forholdet mellem vuggestue- og børnehavebørn.
 • Mulighed for at anvende rammerne til flere og andre formål.

Afsættet for størrelsen på dagtilbud er uændret siden vedtagelsen af et princip om, at et dagtilbud i Albertslund skal have minimum 80 børn (110 enheder). Dette princip anbefales fastholdt som et væsentligt fundament for en robust driftsøkonomi og et godt fagligt differentieret miljø. De tre seneste byggerier er bygget til 100 børn (133 enheder). På baggrund af erfaringer med de tre seneste byggerier og ledernes tilbagemeldinger lægges der med denne sag op til, at nybyggerier etableres med et spænd mellem 100 og 150 børn (150 – 220 enheder), idet byggegrundens størrelse og muligheden for byggeriets størrelse vil være én af de betydende faktorer i forhold til at fastlægge antallet af børn i den konkrete institution. Det bemærkes, at der i dag i Albertslund er fire dagtilbud, der har en størrelse mellem 160 og 200 enheder, nemlig Kastanjen, Brillesøen, Roholmhaven og Børnehuset på sporet.

I den kommende proces vil der i foråret 2021 skulle påbegyndes følgende:

 • Identifikation af mulige byggegrunde – her tages afsæt i den aktuelle byudvikling og deraf følgende befolkningsudvikling og dagtilbudskapacitets analysen fra 2019.
 • Politisk behandling af oplæg til bygning af konkrete institutioner på angivne adresser med konkret tidsplan for projektering, udbud, byggeperiode og færdiggørelse.


Der nedsættes derfor et 17.4 udvalg, som kan følge både udviklingen i kapacitetsbehovene og udviklingen af de konkrete byggerier. Der vil blive fremlagt en sag herom i ØU parallelt med denne sag.

Efter en politisk behandling vil det konkrete arbejde tage sin begyndelse med gennem udarbejdelse af værdi- og funktionsprogram for hvert nybyggeri med input fra dagtilbudslederne, forældrebestyrelser, forvaltningen og konkretiseret ud fra det politiske opdrag for det konkrete byggeri.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det foreslåede § 17. 4 udvalg tager afsæt i de beskrevne rammer for udbygning af dagtilbudskapacitet i sit arbejde.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget bemærker, at det som en del af afsættet for §17,4 udvalget, også bliver at sørge for at bygge en børnehave ved skov, og at man i større byggerier i nye dagtilbud sikrer det lille miljø i den store fysiske ramme.

F, O og C undlod.

Susanne Storm Lind (A) deltog ikke under punktet.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(Ø, O, C, B) undlod

Tilbage til toppen

8. ØU/KB - Godkendelse af kommissorium for §17.4-udvalg for renovering og nybyggeri – dagtilbud

Anledning

Albertslund Kommune står foran en omfattende udbygning af daginstitutionsområdet – herunder både renovering og nybyggeri. Der er derfor ønske om at nedsætte et 17.4.  udvalg, som kan deltage i udviklingsarbejdet og indstille konkrete løsninger til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

17.4. udvalget skal holde fokus på og sikre fremdriften i udviklingen og realiseringen af planerne for udbygningen af dagtilbudskapaciteten. Udvalget har dermed alene udviklings- og realiseringsopgaven men ingen driftsopgaver relateret til dagtilbudsområdet, idet disse opgaver fortsat ligger i BSU eller driftsopgaver relateret til kommunens bygninger, idet de fortsat ligger i MBU.


Det indebærer:

 • Tilvejebringe grundigt kendskab til planen og løbende opfølgning på forholdet mellem befolkningsudviklingen (prognoserne) og den eksisterende og planlagte kapacitet, herunder forholde sig til om der er behov for revision af plan for udbygning
 • Udvikling af endelige rammer for renovering af daginstitutioner og indstille forslag til ØU og KB
 • Anbefale et allerede eksisterende byggeri - en “model” institution – som kan anvendes til skalering og etablering i Albertslund ved det eller de første byggerier, hvor det vurderes nødvendigt at kunne afkorte idéfasen, så byggerierne kan komme hurtigt i gang.
 • Parallelt hermed udvikle en ”Albertslund-institution” anno 2024, som kan danne fundament for efterfølgende institutioner.
 • Udvikling af værdi-og funktionsprogram for nye daginstitutioner og indstille færdigt oplæg til ØU og KB
 • Følge processen med udbud af daginstitutioner – og være med til at anbefale valg af model/tilbud over for ØU og KB
 • Følge byggeriet og tage stilling til principielle valg undervejs mhp anbefalinger til ØU/KB
 • Følge arbejdet med indretning af dagtilbud og udearealer efter indstilling og/eller orientering fra byggeudvalget (der nedsættes et byggeudvalg på tværs af afdelingerne dagtilbud og miljø- og teknik).

17.4. udvalget tager i sit arbejde afsæt i de temaer, som BSU har behandlet i sit møde den 17.3.21, og som er refereret i kommissoriet.

Udvalget sammensættes af 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen, 2 direktører, 2 chefer, 1 dagtilbudsleder, 1 arbejdsmiljørepræsentant, 1 forældrerepræsentant og 1 repræsentant for handicaprådet.

Borgmesteren er formand i resten af valgperioden, idet formandsposten indgår i konstitueringen i næste valgperiode. Formanden for BSU og formanden for MBU er faste medlemmer af udvalget. De øvrige pladser fordeles efter politisk aftale.

Økonomi

Der er i 2021-2025 samlet afsat 92 mio. kr. til projektering og opførelse af tre nye institutioner.

Samlet er der til renovering af eksisterende dagtilbud og opførelse af nye institutioner afsat 116,5 mio. kr. i perioden 2021-2025, jf. anlægsplanen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der nedsættes et 17.4. udvalg for renovering og nybyggeri af dagtilbud med virkning fra 1. maj 2021
 2. at det foreslåede kommissorium for udvalget godkendes


Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Kommisorium for 17.4-udvalg renoveringnybyg daginstitution Kommisorium for 17.4-udvalg renoveringnybyg daginstitution
Tilbage til toppen

9. BSU/ØU/KB - National aftale om faglige udfordringer og trivsel (bevilling)

Anledning

Aftale mellem regeringen og øvrige partier i Folketinget om håndtering af faglige udfordring og trivsel efter nedlukning grundet COVID-19. Processen for denne sag er planlagt af hensyn til skolernes mulighed for hurtigst muligt at igangsætte indsatser i tråd med aftalens intentioner.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 indgik regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne en aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Aftalen er indgået på baggrund af nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner grundet COVID-19. Der er samlet afsat en ramme på 600 mio. kr. til formålet. Aftaleteksten er bilag til denne sag.


Aftalen består af en række initiativer, hvoraf der til følgende indsatser er afsat økonomiske ressourcer til kommunale indsatser i folkeskoler, klubber og PPR. Der er den 25. marts 2021 fremsendt brev til kommunalbestyrelser samt en oversigt over fordeling af midler mellem kommunerne. Begge dele er bilag til denne sag, ligesom et bilag forvaltningen skal bruge til at redegøre for brugen af midler.


 • Ramme til ekstraundervisning, tolærerordning, turboforløb, øget åbningstid i SFO eller lignende: 174 mio. kr. til grundskoleområdet nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 479.116 kr.
 • Indsatser i PPR for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel: 44 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 209.554 kr.
 • Indsatser i klubber for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel: 15 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 71.439 kr.
 • Ramme til elevråd til at understøtte trivsel for elever og kursister: 10 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 23.337 kr.


Derudover indeholder aftalen blandt andet en mulighed for, at man lokalt kan beslutte at undlade at udarbejde elevplaner frem til sommer. Dertil kommer en åbning for kortere fysiske møder i trivselsgrupper, hvor lærere og pædagoger og op til fire elever kan mødes i faste grupper. Denne del er allerede implementeret i skoler og klubber i Albertslund. Der er i aftalen et særligt fokus på at prioritere elever i deres afsluttende år, da et eventuelt efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på den igangværende uddannelse. Det er dog også muligt at prioritere elever på andre klassetrin.


Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne lægger vægt på, "at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af pengene. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne". Der er endnu ikke offentliggjort bekendtgørelser, der dækker aftalens indhold. Det er dog beskrevet, at midlerne udmøntes via bloktilskuddet, og det er forventningen, at der bliver indgået en aftale med KL om, kommunerne skal forpligte sig til at lægge tilskuddet oven i budgettet for folkeskolen og SFO i 2021. Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Forvaltningen foreslår, at midlerne til skolerne fordeles efter elevtallet i 9. og 10. klasse, da der i aftalen er et særligt fokus på denne målgruppe. Samtidig foreslår forvaltningen, at midlerne til klubberne fordeles efter medlemstal.


Da midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet i midtvejsreguleringen, der kendes ultimo juni, tages midlerne i første omgang fra kommunens likvide beholdning. Tillægsbevillingen finansieres efterfølgende af merindtægten, hvorfor kommunens samlede likviditet ikke påvirkes.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der igangsættes indsatser i skoler, klubber og PPR målrettet elevernes faglige udfordringer og trivsel,
 2. at indsatserne finansieres via områdebevilling 9890, indtil de statslige midler som følge af aftalen mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget udmøntes,
 3. at midlerne målrettet skolerne fordeles til skolerne efter elevtal for afgangselever i 9. og 10. klasse og
 4. at midlerne målrettet klubberne fordeles til klubberne efter medlemstal.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en opfølgning på indsatsen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Aftale - håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel 18.02.21 Aftale - håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel 18.02.21
2 Brev til kommunalbestyrelser Brev til kommunalbestyrelser
3 Fordeling af tilskud pr. kommune Fordeling af tilskud pr. kommune
4 Skabelon til redegørelse Skabelon til redegørelse
5 Bevillingsskema, National aftale om håndtering af faglige udfordringer mv. Bevillingsskema, National aftale om håndtering af faglige udfordringer mv.
Tilbage til toppen

10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af tilsynspolitik på sundheds- og ældreområdet

Anledning

Godkendelse af revideret tilsynspolitik 2021 for sundhed- og ældreområdet i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er ifølge Servicelovens (SEL) §151 forpligtet til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning) lever op til de i Albertslund Kommune vedtagne kvalitetsstandarder. Således er Albertslund Kommune forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilsyn efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. årligt.


Den kommunale tilsynspolitik skal lægges op til Kommunalbestyrelsen mindst en gang. Forvaltningen har ikke tidligere være opmærksom på den årlige forpligtelse til at revidere tilsynspolitikken. Den reviderede tilsynspolitik har dermed ikke ændringsmarkeringer, fordi den seneste tilsynspolitik er fra 2014.


I Albertslund Kommune dækker tilsynspolitikken tilsyn med rehabilitering, genoptræning, private leverandører, den kommunale leverandør af hjemmeplejen og kommunens plejecentre.


De seneste tilsyn blev udført i februar og juni 2020. Årsagen til den opdelte periode, skyldes den aktuelle COVID-19 situationen.


Albertslund Kommue har på nuværende tidspunkt en aftale med konsulenthuset BDO om uanmeldte tilsyn på ældreområdet i perioden 2021-2023. Når der efterfølgende skal indgås en ny aftale, er det Kommunalbestyrelsen, der træffer denne beslutning.

Lovgrundlag

Servicelovens §151c.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsynspolitikken 2021 godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet dot i politikken "Pårørende" ændres til "Pårørendes oplevelse af den kommunale service". Derudover indsættes stjernemarkering med henvisning til den gældende tilsynsaftale med BDO.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Tilsynspolitik 2014 Tilsynspolitik 2014
2 Tilsynsrapport Albertslund 2021 Tilsynsrapport Albertslund 2021
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

11. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på sundheds- og socialområdet

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.


Det blev ved forelæggelse af seneste status, som vedrørte perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 besluttet, at perioden for den årlige status fremover følger kalenderåret. Perioden for denne status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis afdelingerne Sundhed, Pleje & Omsorg samt Voksen & Social er derfor den 1. januar til 31. december 2020, og overlapper dermed delvist med perioden for seneste status.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Notat - SUS Notat - SUS
2 Bilag Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialenheden for Voksne i perioden 1.1.2020-31.2020 Bilag Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialenheden for Voksne i perioden 1.1.2020-31.2020
3 Sagsbehandlingsfrister 2020 (januar-december) - Sundhed, Pleje & Omsorg Sagsbehandlingsfrister 2020 (januar-december) - Sundhed, Pleje & Omsorg
Tilbage til toppen

12. SUS/ØU/KB - Nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet

Anledning

Boligerne på Stationstorvet kan nedlægges som botilbud og boligerne vil fremadrettet kunne anvises til borgere med særlig behov for støtte i egen bolig.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at boligerne Stationstorvet ikke har tidssvarende fysiske rammer, ikke kan rumme den målgruppe af borgere, som i dag visiteres til længerevarende botilbud og samlet set ikke kan vedblive med at være et bæredygtigt botilbud. Forvaltningen foreslår derfor en model, hvor botilbuddet nedlægges, men hvor de nuværende beboere som udgangspunkt har mulighed for at blive boende, fremover blot i eget hjem med støtte, hvilket er den måde, hvorpå botilbuddet i praksis fungerer i dag. Det er således forvaltningens antagelse, at de nuværende beboere ikke vil opleve at en nedlæggelse af botilbuddet, vil betyde væsentlige ændringer i deres hverdag.


Botilbuddet i dag

Boligerne Stationstorvet er et opgangsfællesskab, som er godkendt af Socialtilsynet efter Almenboliglovens § 105 og er beliggende på Stationstorvet i Albertslund Centrum. Borgerne modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. Tilbuddet er normeret til 10,7 timer pr. uge pr. borger inklusiv administration. Der er ingen fælleslokaler forbundet med botilbuddet, og der foregår derfor ingen fællesaktiviteter mellem beboerne. Beboere, som har behov for at indgå i aktiviteter og samvær med andre, modtager dette i Klub Stoppestedet, der er et aktivitets- og samværstilbud og har til huse i lokaler overfor Kvickly.


Der er syv boliger i botilbuddet, hvoraf to af boligerne pt. er ledige og har været det i et stykke tid. Forvaltningen vurderer, at boligerne er ledige da de borgere, som i dag visiteres til et længerevarende botilbud, har behov for en anden fysisk ramme og ofte også mere støtte end den, som kan tilbydes i boligerne på Stationstorvet.


Nedlæggelse af boligerne Stationstorvet

Botilbuddet er og har i en årrække været en god og tryg ramme for de borgere, der bor/har boet i tilbuddet. Tiden er dog løbet fra botilbuddet, og det er forvaltningens vurdering, at det vil vedblive med at være svært at sælge tomme pladser til nye borgere.


Det er således forvaltningens vurdering, at det nuværende botilbud:

 • har utidssvarende fysiske rammer for et botilbud, da der ikke er fælleslokaler,
 • ikke kan rumme borgere med behov for omfattende indsatser - der i dag, er den målgruppe, som visiteres til et længerevarende botilbud
 • ikke kan vedblive med at være bæredygtigt.


Forvaltningen foreslår derfor, at botilbuddet boligerne Stationstorvet nedlægges.


Konsekvenser af en nedlæggelse af botilbuddet

Borgerne har i dag en almindelig lejekontrakt, som ikke forandres ved en beslutning om at nedlægge botilbuddet. Det betyder, at borgerne har ret til at blive boende i deres nuværende lejlighed på samme vilkår, som de hele tiden har boet der.


En nedlæggelse af botilbuddet vil dog betyde, at de nuværende beboere skal revisiteres. Revisitationen indebærer en konkret og individuel vurdering af, om den enkelte borger fortsat har et behov for et længerevarende botilbud, eller om borgeren kan modtage pædagogisk støtte i egen bolig med et separat aktivitets- og samværstilbud. Forvaltningen forventer, at alle nuværende borgere, der bor i botilbuddet boligerne Stationstorvet, vil have mulighed for at blive boende i deres lejligheder og fortsat modtage socialpædagogisk støtte, også efter revisitationen.


Inddragelse af og dialog med beboere og pårørende

Selvom en nedlæggelse af botilbuddet ikke forventes at medføre ændringer i hverdagen for borgerne, forventes en nedlæggelse ikke desto mindre at medføre en vis usikkerhed. Forvaltningen vil derfor sikre, at en beslutning om nedlæggelse af botilbuddet følges op med inddragelse af og dialog med beboere og pårørende i forhold til den videre proces.

Økonomi

Nedlæggelse af boligerne Stationstorvet som botilbud betyder, at Socialtilsynet ikke længere har en tilsynsforpligtelse. Der vil hermed opnås en besparelse på udgifterne til Socialtilsynet på omkring 20.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

Personalekonsekvenser

En nedlæggelse af botilbuddet vil få personalekonsekvenser for de ansatte, idet medarbejderne forventeligt vil få et nyt referenceforhold i forhold ledelse, da organiseringen af deres opgaver vil blive ændret. Medarbejderne vil blive inddraget i processen.


Der er i dag tre medarbejdere ansat i boligerne Stationstorvet, som alle har delte ansættelser, da de fx også varetager opgaver på botilbuddet Humlehusene eller leverer pædagogisk støtte til borgere i eget hjem. En nedlæggelse af botilbuddet vil betyde, at medarbejdernes ressourcer skal fordeles anderledes, som for nogle vil ændre i omfanget af ansættelsessteder i forhold til i dag.


Da der fortsat er behov for at levere pædagogisk støtte til de borgere, som bor på Stationstorvet, forventes arbejdsopgaverne kun i mindre grad at blive ændret. Hertil kommer, at voksensocialområdet som helhed oplever et stigende behov for at levere socialpædagogisk støtte i hjemmet efter Servicelovens § 85, hvorfor eventuel ledige personaleressourcer vil kunne anvendes dertil.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der gennemføres information til de borgere, der aktuelt bor i botilbuddet om deres rettigheder i forbindelse med overgang til ny form.


(O) kunne ikke tiltræde.

(Ø) undlod.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen


(Å, C) undlod


(O, Ø) kunne ikke tiltræde

Tilbage til toppen

13. SUS/ØU/KB - Anvisningsret til boliger på Stationstorvet

Anledning

Boligerne på Stationstorvet kan nedlægges som boltilbud og boligerne vil fremadrettet kunne anvises til borgere med særlig behov for støtte i egen bolig.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at de ledige lejemål der følger med nedlæggelsen af botilbuddet boligerne Stationstorvet, samt fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet, overgår til anvisning af Voksen & Socialafdelingen.


Med anvisningsret til boligerne kan forvaltningen leje ledige boliger ud, til borgere der flytter fra et botilbud til egen bolig, men som fortsat har brug for pædagogisk støtte i hjemmet. Således kan der skabes en tryg overgang fra botilbud, til det mere selvstændige liv i egen bolig, når borgeren er klar til at flytte. Forvaltningen kan ligeledes leje ledige boliger ud til borgere, der har brug for pædagogisk støtte i egen bolig, men som ikke har brug for den omfattende støtte der gives i et botilbud.


Når en borger er klar til at flytte i egen bolig efter endt ophold på et botilbud, tager det ofte lang tid at finde en ledig bolig, som borgeren kan betale. I denne mellemliggende periode, kan det være vanskeligt for borgeren at opretholde motivation og tro på det nye mere selvstændige liv, mens vedkommende venter på en bolig. Herudover skal kommunen fortsat afholde fuld betaling for en plads på et botilbud, som borgeren ikke længere har behov for. Dette medfører, at kommunens udgifter forlænges unødigt.


Boligerne på Stationstorvet er små 1-værelses lejligheder, som de fleste indkomstgrupper kan betale. Der er tale om helt ordinære lejemål, hvor borgeren har en lejekontrakt.

Økonomi

En af grundforudsætningerne for, at forvaltningen kan indfri de indsatsmål der er besluttet med budget 2021, er at borgerne kan flytte ind i en bolig som de kan betale, når de er klar til at flytte i egen bolig efter endt ophold på botilbud. Med muligheden for at anvise borgere til de nuværende, samt fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet, får forvaltningen et redskab der vil medvirke til at forkorte opholdstiden på botilbud, og således medvirke til at indfri det opsatte mål om at reducere forbruget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Voksensocialafdelingen får anvisningsret til nuværende og fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet med henblik på udlejning, til borgere med behov for støtte i eget hjem, efter endt ophold i botilbud eller i stedet for et botilbud.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.


(O) kunne ikke tiltræde.

(Ø) undlod

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

14. SUS/ØU/KB - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Anledning

Der foreligger nu en økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde som KKR Hovedstaden har efterspurgt, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de botilbudspladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020.


I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum involveret.


Økonomimodel med underskudsgaranti

Med økonomimodellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området. Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen bidrager endvidere konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.


Se bilag: Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.


Målgruppe hvor der er behov for nye botilbudspladser

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. Se også bilag: Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv.

De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.


Den videre proces

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og modellen sendes nu til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Fristen for de 29 kommuners behandling er den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser.


Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.


I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for et tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.


Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden
2 Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse
Tilbage til toppen

15. SUS/ØU/KB - Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2024

Anledning

Godkendelse af interessentskabskontrakt (§ 60-selskabet) og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2025.

Sagsfremstilling

MAD til hver DAG er et fælleskommunalt selskab, som tilbyder mad til plejecentre og visiterede borgere i fem kommuner: Albertslund (kun plejecentre), Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Albertslund Kommune indtrådte i MAD til hver DAG den 1. januar 2016. Den nuværende interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale er gældende for perioden den 01. juli 2017 til og med den 31. december 2020. Grundet den akuelle covid-19 situation er kontrakten/aftalen forlænget til den 01. april 2021.


Den nye Interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse og er til samtidig godkendelse i de fem deltagende kommuner. Aftalerne, som erstatter de hidtidige aftaler, løber fra den 1. april 2021 og kan tidligst bringes til ophør den 1. april 2025. Mens indholdet i interessentskabskontrakten svarer til den hidtidige kontrakt, er der i samarbejds- og leveringsaftalen sket en række ændringer vedrørende kostens sammensætning med vægt på flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.


Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 20. juni 2020, hvor ikrafttrædelsesdatoen dog var den 1. januar 2021. For at sikre samtidig ikrafttræden af interessentskabskontrakten og samarbejds- og leveringsaftalen er ikrafttrædelsen ændret til den 1. april 2021.


Leverings- og samarbejdsaftale

Forslaget til ny leveringsaftale- og samarbejdsaftale er lavet på baggrund af ønsker fra bestyrelsen og i et samarbejde mellem MAD til hver DAG og den administrative styregruppe med repræsentanter fra de fem kommuner.


Leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 10. december 2020 med ikrafttræden den 1. april 2021 og er uopsigelig til og med den 31. marts 2025.


Der er sket en række ændringer i forhold til den gældende leverings- og samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer er:


 • Der er lagt vægt på ernæringsmæssige forbedringer i form af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein
 • Det er ikke længere angivet i aftalen hvor store mængder kød/kartofler/grøntsager m.m. en portion skal indeholde. Det skyldes, at maden leveres i bulk (til flere personer), hvorfra den potionsanrettes til beboerne ud fra deres ønsker og behov
 • Indholdet i normalkosten følger anbefalingerne for normalkost til raske ældre, mens der leveres energiberiget kost til ”småtspisende”
 • På menuplanen vil der være flere vegetariske muligheder
 • Plejecentrene kan bestille mad til ”småtspisende” pakket til flere borgere ad gangen
 • Opskrifter og valg af fødevarer vil løbende blive justeret for at gøre maden mere bæredygtig (CO2 regnskab)

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 9. marts 2021

Hillerød og Halsnæs kommuner, har efter udarbejdelsen af interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen ønsket ændringer til aftalen og kontrakten.


Ændringerne er

 • Der står nu, at det var et flertal af bestyrelsen, der godkendte leveringsaftalen
 • Det er tydeliggjort, at der er valg mellem 14 ugentlige retter, og at man derfor kan undgå at vælge vegetarretterne
 • Det er beskrevet, hvad den øgede brug af vegetabilsk protein kan betyde for kostens sammensætning


Der vedlægges fire nye bilag, hvoraf ”Notat vedr. ny definition af kost til ældre” er et nyt bilag.


I de to aftaler, der skal godkendes, er datoerne nu ændret, så løbetiden er fra 1/5-21 til 30/4-25.


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at interessentskabskontrakten med MAD til hver DAG for 2021-2025 godkendes og
 2. at leverings- og samarbejdsaftalen med MAD til hver DAG for 2021-2025 godkendes.


Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstilllingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) kunne ikke tiltræde.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021

Sagen sendes tilbage til udvalget.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, O) kunne ikke tiltræde.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(C, V) undlod


(O, Å, Ø) kunne ikke tiltræde

Bilag

1 Bilag 1. Leveringsaftalen 2020 2.11.2020 version 4.0.pdf Bilag 1. Leveringsaftalen 2020 2.11.2020 version 4.0.pdf
2 Bilag 2. Bæredygtig køkkendrift-1.pdf Bilag 2. Bæredygtig køkkendrift-1.pdf
3 Interessentskabskontrakt 2020.pdf Interessentskabskontrakt 2020.pdf
4 Bilag 4. Notat fra Styregruppen om ny leveringsaftale.docx Bilag 4. Notat fra Styregruppen om ny leveringsaftale.docx
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
6 Nyt bilag: Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF Nyt bilag: Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF
7 Nyt bilag: Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF Nyt bilag: Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF
8 Nyt bilag: Bæredygtig køkkendrift.PDF Nyt bilag: Bæredygtig køkkendrift.PDF
9 Nyt bilag: Notat vedr. ny definition af MAD til ÆLDRE.PDF Nyt bilag: Notat vedr. ny definition af MAD til ÆLDRE.PDF
10 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

16. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere

Anledning

Albertslund Kommune skal udvide tilbuddet om tandpleje til voksne, som er socialt udsatte.

Sagsfremstilling

Som følge af en ændring af Sundhedsloven, som blev indført med lov nr. 1053 af 30. juni 2020, skal alle kommuner etablere et tilbud om socialtandpleje til voksne. Socialtandpleje omfatter retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Som følge af budgetaftalen 2021 ønsker forligsparterne, at Albertslund Kommune fremadrettet tilbyder tandpleje til kontanthjælpsmodtagere. Forslaget skal ifølge budgetaftalens tekst tage udgangspunkt i model 3, som er beskrevet i et dagsordenspunkt på Social- & Sundhedsudvalgets møde den 28. marts 2019.

Strukturen for dagsordenspunktet er følgende:

 • Tilbud om socialtandpleje (uddybes i bilag 1).
 • Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere (uddybes i bilag 2).
 • Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset (uddybes i bilag 3).

Herudover findes der i bilag 4 en samlet oversigt over tilbud om tandpleje til voksne: Omsorgstandplejen, specialtandplejen, socialtandplejen samt tandpleje for kontanthjælpsmodtagere.


Tilbud om socialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Målgruppen er de socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Loven omhandler borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jævnfør Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud) og § 110 (forsorgshjem). Nærmere uddybning findes i bilag 1.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen tilbyde tandpleje til andre udsatte borgere, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan benytte de eksisterende tandbehandlings- og tilskudsmuligheder.

Med udgangspunkt i budgetaftalen fremlægges derfor nedenfor de muligheder forvaltningen kan pege på, for at tilbyde tandpleje til kontanthjælpsmodtagere.

Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

Der er en del kontanthjælpsmodtagere, som er udsatte og derfor omfattet af socialtandplejens kan-bestemmelse. Det drejer sig om de kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i stand til at benytte sig af de nuværende tilbud om tandpleje. Denne målgruppe kan blive tilbudt vederlagsfri tandpleje i den kommunale tandklinik i Sundhedshuset. De kontanthjælpsmodtagere, som er i stand til det, og som alene er karakteriseret ved at have en trængt økonomi, men derudover ikke er udsatte, skal som følge af lovgivningen fortsat benytte sig af tandplejetilbud hos private tandlæger og har fortsat mulighed for at søge om refusion efter aktivlovens § 82. Nærmere uddybning findes i bilag 2.


Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset

Tandkliniken i Sundhedshuset er pt. udstyret til at varetage omsorgstandplejens funktioner, der primært består af lettere behandlinger. Borgerne, som er i målgruppen for socialtandpleje, adskiller sig fra borgerne i omsorgstandplejen ved almindeligvis at have et betydeligt mere omfattende behandlingsbehov.

For at kunne behandle den nye målgruppe af borgere, er det nødvendigt at anskaffe en ny tandlægestol og instrumentbræt samt supplere med nyt udstyr i den eksisterende tandklinik i Sundhedshuset. Behandlingen af den nye målgruppe i klinikken i Sundhedshuset kan gå i gang, så snart behandlingsstedet er blevet opgraderet. Nærmere uddybning findes i bilag 3.


Hvem vil benytte tilbuddet?

Der kan på nuværende tidspunkt ikke sættes tal på, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om social tandpleje. Forvaltningen vil på baggrund af de erfaringer, der gøres med ordningen i løbet af 2021 forberede en orientering til Social- & Sundhedsuvalget. Formålet hermed er dels at orientere om de første erfaringer dels at forsøge at give et bud for det fremadrettede træk på en sådan ordning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 25. februar 2021

For kontanthjælpsmodtagere m.v., som ikke er omfattet af socialtandplejen, vil der blive iværksat nye informationsprocedurer om muligheden for tandbehandling. Derudover vil der blive iværksat en kampagne i foråret 2021. Målet med den intensive indsats er at lancere Kommunalbestyrelsens beslutning i budget 2021. Den intensive indsats skal sikre, at borgerne kender til deres rettigheder og muligheder i forhold til tandbehandling. Formålet er, at flere benytter sig af muligheden for regelmæssig tandpleje.

De iværksatte ændringer betyder, at alle nye ydelsesmodtagere, som er omfattet af Aktivlovens §82a, fremover vil få konkret besked om, at de er omfattet af mulighederne for at få dækket tandbehandling, når de bliver tilkendt af kontanthjælp m.v. Mulighederne for at få dækket tandbehandling vil blive indskrevet direkte i bevillingen til kontanthjælp. Derudover vil alle ydelsesmodtagere i målgruppen årligt modtage orientering om mulighederne for støtte til tandbehandling. Første gang vil være i foråret 2021. Se iøvrigt bilag 5 og 6, vedlagte ansøgningsskema til enkeltydelser samt pjece fra Tandlægeforeningen.

Alle medarbejdere vil blive informeret om reglerne og de nye procedurer, så de kan hjælpe borgerne aktivt i forhold til tandbehandling. Det drejer sig om mentorer, bostøtter og sagsbehandlere, der er i kontakt med borgerne. Det betyder, at borgerne fremover vil opleve, at den person i forvaltningen, der i forvejen er deres primære kontakt, kan svare på spørgsmål vedrørende støtte til tandbehandling. I stedet for én hotline i kommunen, vil informationsopgaven blive udbredt til de relevante kontaktpersoner, borgerne i forvejen har og kender til.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. marts 2021

Ændringsforslag til Helge Bo Jensen (Ø) og Paw Østergaard Jensen (A) vedlagt sagen.

Økonomi

I Albertslund Kommune er der til socialtandplejen afsat DUT-midler på 226.800 kr. i 2020, som vil søges overført, og 340.200 i de efterfølgende år. DUT- midlerne er fra 2021 fordelt mellem Voksensocialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct.). Midlerne for 2020 er ikke udmøntet til afdelingerne. Til tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte, er der fra 2021 afsat varige midler i budgettet på 600.000 kr.

Som tidligere nævnt er de afsatte 600.000 kr. til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte en kan-bestemmelse og dermed en serviceudvidelse af den lovbestemte socialtandpleje. De 600.000 kroner fordeles efter samme fordelingsnøgle som ovenfor med 10 % til visitationen i Voksen & Socialafdelingen og 90 % til Tandplejen.

I 2021 vil der indledningsvis være etableringsomkostninger for 390.000 kr. Omfanget af yderligere etableringsudgifter til for eksempel elektricitet, VVS mm. er pt. ikke kendt (se bilag 3). De resterende 210.000 kr. (600.000-390.000 kr.) i 2021 samt de 600.000 kr. fra 2022 frem fordeles med samme fordeling som DUT-midlerne, det vil sige Voksen & Socialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct).Lovgrundlag

Socialtandplejen: Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020; Bekendtgørelse om tandpleje.

Tandpleje for kontanthjælpsmodtagere: Aktivloven § 82a.

Sundhedskonsekvenser

Flere voksne borgere i Albertslund Kommune, som er socialt udsatte, vil fremadrettet have mulighed for vederlagsfri tandpleje og dermed en forbedret tandsundhed.

Personalekonsekvenser

Tandplejepersonalet i Sundhedshuset skal behandle borgere med andre udfordringer, end personalet har erfaring for.  

Kommunikation

Forvaltningen vil udarbejde information om tilbuddet om social tandpleje. Informationen vil blive tilgængelig kommunens og Tandplejens hjemmeside. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en pjece om muligheden for at modtage socialtandpleje. Pjecen vil blive udleveret til kommunens opsøgende medarbejdere og øvrige medarbejdere med kontakt til borgere i målgruppen med henblik på at sikre at borgere i målgruppen bliver orienteret om muligheden for at modtage vederlagsfri tandpleje.

Med hensyn til orientering om muligheden for at modtage tandpleje efter aktivloven, har forvaltningen udfærdiget en folder og fordelt den til de lokale private tandlæger, biblioteket, jobcenteret m.fl. og redigeret hjemmesiden. Det er præciseret, at man som borger som udgangspunkt alene skal betale en lille del af tandlægeregningen, og ikke hele regningen.

Forvaltningen vil i starten af 2021 sende et brev til alle borgere på kontanthjælp med en orientering om tilbud om vederlagsfri socialtandpleje samt muligheden for refusion efter aktivlovens § 82.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilbud om socialtandpleje bliver udmøntet i den eksisterende klinik i Sundhedshuset,

2. at der anvendes 390.000 kr. af de afsatte midler til at klargøre klinikken i Sundhedshuset til den nye målgruppe og

3. at forvaltningen intensiverer information, kommunikation samt det opsøgende arbejde om muligheden for tilbud og socialtandpleje samt muligheden for refusion efter Aktivlovens §82.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021, pkt. 7:

(Ø, A) indstillede følgende ændringsforslag:


1. at tilbud om socialtandpleje bliver udmøntet i den eksisterende klinik i Sundhedshuset,

2. at en samlede økonomi i 2021 udgøres af DUT-midler på 226.800 kr. fra 2020, som søges overført og 340.200 for 2021 - samt de ekstra bevilgede 600.000 kr. I alt 1.167.000 kr. Af disse midler anvendes 390.000 kr. til at klargøre klinikken i Sundhedshuset til den nye målgruppe. De resterende midler fordeles mellem visitationen/Voksen & Socialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct). Disse anvendes til nødvendige lønudgifter m.v. i klinikken.

3. at forvaltningen intensiverer information, kommunikation samt det opsøgende arbejde om muligheden for tilbud og socialtandpleje samt muligheden for refusion efter Aktivlovens §82.

4. at det er kommunalbestyrelsens intention:

- at flest mulige kontanthjælpsmodtagere mv. med udfordringer og problemer udover dårlig økonomi, som følge af de lave ydelser får mulighed for at få behandlet deres tandproblemer i den udvidede sociale tandpleje ( fx. problemer med forringede muligheder på arbejdsmarkedet på grund af dårlig tandsundhed, problemer med ansøgningsprocedure og dokumentationskrav, manglende mulighed for opsparing til tandbehandling mv. )

- at visitationen sker hurtigt og smidigt i tæt samarbejde med den kommunale tandpleje.

5. at forvaltningen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om implementering samt halvårligt derefter i forhold til antal ansøgere, antal visiterede, økonomi mv. i de forskellige dele af tandbehandling og kommunal støtte til tandbehandling.


Man stemte om forslaget.


For stemte: (F, Ø, A, O)


Forslaget tiltrådt.Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bilag 1. Socialtandpleje Bilag 1. Socialtandpleje
2 Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte
3 Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset
4 Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne
5 Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
6 Spg fra Helge Bo Jensen Spg fra Helge Bo Jensen
7 Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål
8 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
9 Bilag 5. Tandbehandling kontanthjælpsmodtagere Bilag 5. Tandbehandling kontanthjælpsmodtagere
10 Bilag 6. Bilag 6. Lov om Aktiv Social Politik §82a Bilag 6. Bilag 6. Lov om Aktiv Social Politik §82a
11 Pjece fra Tandlægeforeningen Pjece fra Tandlægeforeningen
12 Ansøgningsskema til enkeltydelser Ansøgningsskema til enkeltydelser
13 Ændringsforslag fra A og Ø Ændringsforslag fra A og Ø
14 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

17. KFU/ØU/KB - Samdrift af MusikTeatrets foyer

Anledning

I budgetaftalen for 2021 blev der bestilt en mødesag med henblik på mulig samdrift af MusikTeatrets foyer ift. betjeningen af MusikTeatret og Biblioteket.

Sagsfremstilling

Første skridt mod en samdrift af MusikTeatrets foyer er, at MusikTeatret og Biblioteket samarbejder omkring en række tilbagevendende arrangementer og etableringen af en række studiepladser i foyeren i første omgang i en prøveperiode, der løber fra oktober 2021 – marts 2022.


Arrangementer i foyeren

Disse afvikles i MusikTeatrets foyer, som et led i at få afdækket områdets potentialer.


Arrangementerne vil alle være gratis arrangementer, der afholdes med en fast kadence med opstart i løbet af efteråret 2021. Der vil primært blive trukket på Bibliotekets erfaringer med litteratur- og videns-arrangementer, men tilpasset det nye sted og under letforståelige temaer, der peger på det nye i placeringen og samarbejdet fx. “Litteratursalon i foyeren”.


Der vil både blive afprøvet et format, der ligger på hverdage (og dermed ligner de arrangementer, Biblioteket normalt afholder i forhold til tidspunkt) og et weekendformat, hvor der laves arrangementer midt på dagen (lørdag eller søndag). Begge kulturinstitutioner profilerer arrangementerne i deres programmer og via de sociale medier.


Formålet er, dels at afprøve hvordan de to steder kan samarbejde om faste tilbagevendende arrangementer, samt at afprøve hvorledes selve området kan benyttes på en attraktiv måde, der gør arrangementerne mere synlige og nemt tilgængelige for Albertslunds borgere.


Inddragelse af øvrige kulturinstitutioner og foreninger

MusikTeatret og Biblioteket vil også inddrage faste samarbejdspartnere som fx. Forbrændingen og Musikskolen, så den nye scene også benyttes til musik - af både professionelle og amatører. Scenen kan også benyttes til de arrangementer, der skabes i samarbejde med foreninger m.m.


Forsøg med etablering af studiepladser

Der etableres studiepladser i MusikTeatret i efteråret 2021 i to prøveperioder. Her testes det, hvordan det fungerer for de studerende og for MusikTeatret. Området bliver på ca. 40 m2, hvor der etableres 8 studiepladser, der overholder krav til afstand m.m.


Det bliver muligt for de studerende at opholde sig i foyeren i tidsrummet kl. 10.00 – 20.00 på hverdage. Det kan blive nødvendigt at holde lukket for studerende på arrangementsdage, afhængigt af hvor mange besøgende MusikTeatret skal huse. Desuden undersøges det, om der er et behov, og om det er muligt at holde åbent for adgangen til studiepladserne i weekender.


Første prøveperiode bliver fra den 1. september til den 10. oktober. Herefter evalueres på brugen af studiepladserne i den første periode, og der gennemføres endnu en periode i november. Baseret på erfaringerne fra disse perioder foretages der yderligere forsøg med etablering af studiepladser primo 2022.

Udfordringer ift. samdrift af foyeren

Der er nogle bygningsmæssige udfordringer ift. en mere forpligtende samdrift af foyeren, da Biblioteket ikke har direkte adgang til foyeren. Dette betyder, at Bibliotekets personale har svært ved at holde øje i foyeren, og derfor er det ikke oplagt at etablere områder med fx. bøger eller tidsskrifter. I dagtimerne har MusikTeatret ikke personale, der opholder sig i foyeren, og både baren og andre ting i foyeren kan frit tilgås.


Foyeren fungerer som en sluse, når publikum skal ind og ud til/fra MusikTeatrets arrangementer i den store sal. Desuden afholdes eventuelle pauser i foyeren, så det er et rum, hvor der er pres på i forbindelse med MusikTeatrets større arrangementer. Det kommer derfor an på en prøve, om det vil fungere med studiepladser, når foyeren flere gange om ugen skal rumme mange mennesker både før, under og efter forestillinger.


Corona og samdrift af foyeren

Afhængigt af hvordan Corona udvikler sig i efteråret, kan det blive problematisk at gennemføre både arrangementer og studiepladser. Hvis der i hele 2021 vil være restriktioner, vil betjeningen af MusikTeatrets og Bibliotekets almindelige publikum have første prioritet.


Evaluering af samarbejdet og potentialet

MusikTeatret og Biblioteket evaluerer samarbejdet omkring samdriften af foyeren efter 1. kvartal 2022. I forlængelse heraf gives et bud på den videre samdrift af foyeren, der beskrives i en politisk mødesag, som sendes til behandling umiddelbart efter 1. kvartal 2022.


Sammenbygning af MusikTeatret og Biblioteket

Det vil kræve en nærmere analyse og brugerinddragelse samt tilknytning af eksterne rådgivere at kunne anslå en anlægsudgift til en sammenbygning af MusikTeatret og Biblioteket.


Forvaltningen har tidligere set på muligheden for at tydeliggøre indgangen til biblioteket ved at lave fælles indgangsparti og samtidig lysne indgangen og tunnelen. Dette projekt blev anslået til i størrelsesordenen af 15-20 mio. kr. ekskl. moms, og indeholder en del usikkerhed. Omfanget af bygningsarbejdet bliver forholdsvis omfattende, idet der skal ændres i væsentlige funktioner og

bygningsdele - både i Musikteatret og i Biblioteket. Desuden skal der etableres nødvendige midlertidige løsninger under udførelsen af projektet. Derudover er der blevet regnet på en vindfangsløsning, hvor der opsættes en glasvæg med en skydedør ved ”indhakket”, så gangen i Bystien under biblioteket bliver samme bredde i hele bygningens længde, således at der er direkte forbindelse mellem Biblioteket og Musikteatrets foyer. Dette vurderes til at koste 600.000 kr. Myndighedskrav kan resultere i, at prisen stiger.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at MusikTeatret og Biblioteket i samarbejde gennemfører en række aktiviteter og periodevis opretter studiepladser i MusikTeatrets foyer fra oktober 2021 – marts 2022.Historik
Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 16. marts 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Sendes tilbage til forvaltningen.

Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2020 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til indkøb af affaldskurve til stier og byrum og anlæg af picnicpladser i Birkelundparken.

Sagsfremstilling

I perioden 2018-2020 er der afsat 3 mio. kr. i budgettet til fornyelse af byudstyr i Albertslund Kommune. Tidligere er der frigivet midler til:


 • Digital registrering af byudstyr - færdig 2018
 • Rydning af gammelt, ubrugt byudstyr - færdig 2019
 • Nye affaldskurve i Albertslund Centrum og Kanalgaden - færdig 2019
 • Nye skilte på stierne - færdiggøres 2021
 • Anlæg af picnicpladser i byens parker - færdiggøres 2021
 • Nye affaldskurve på stier og ved busstoppesteder - færdiggøres 2021


I 2020 blev der afsat 750.000 kr. til den fortsatte fornyelse, som foreslås benyttet til indkøb af affaldskurve på stier og anlæg af picnicpladser i Birkelundsparken.


Udskiftning af affaldskurve

Registreringen har vist, at der er et stort behov for at udskifte affaldskurve, da der er stort slid i form af rust, hærværk og graffiti. I 2019 blev der afsat midler til udskiftning af ca. 1/3 af affaldskurvene på stierne, og behovet for at udskifte affaldskurve på stierne er stadig stort.


Som udgangspunkt foretages en 1 til 1 udskiftning, hvor slidet er størst, primært på stier og ved busstoppesteder. Der udskiftes til en model med et tilsvarende cylindrisk design, som er benyttet tidligere, men i en galvaniseret udgave i stedet for lakeret. De steder, hvor der er størst risiko for hærværk og graffiti, opsættes der affaldskurve af tilsvarende typer, som dem der står i centrum og Kanalgaden. De er udført i en godstykkelse, der kan holde til et vist slid. Øvrige steder kan der opsættes affaldskurve i et tilsvarende design, men i en mindre godstykkelse, så anskaffelsesprisen holdes nede.


I tillæg til den almindelige udskiftning, opsættes forsøg med sortering i fraktionerne plast og restaffald ved Vestcentret, for at imødekomme ønsket om at fremme affaldssortering i det offentlige rum, som er en del af klimaaftalen ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Erfaringerne herfra vil blive brugt til det videre arbejde med at fremme affaldssortering.


Udføres sommer/efterår 2021.


Etablering af picnicpladser

I 2019 blev der opført picnicpladser i flere af byens parker. Der blev ikke opført picnicpladser i Birkelundsparken. Det foreslås, at der etableres 2 picnicpladser i Birkelundsparken.


Picnicpladserne etableres med ca. 2-5 bordbænkesæt, der fastmonteres i et underlag af grus og med tilhørende affaldskurve samt mulighed for at grille efter behov.


Udføres sommer/efterår 2021.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der udskiftes affaldskurve for 600.000 kr. og at der etableres picnicpladser for samlet 150.000 kr. Arbejdet igangsættes under forudsætning af at overførsel af uforbrugte midler fra 2020 godkendes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 750.000 kr. til indkøb af affaldskurve til stier og byrum og anlæg af picnicpladser i Birkelundparken, og
 2. at udgiften finansieres af kassebeholdningen under forudsætning af at det ikke-frigivne rådighedsbeløb til fornyelse af byudstyr i 2020 overføres til 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bevillingsskema - fornyelse af byudstyr Bevillingsskema - fornyelse af byudstyr
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling)

Anledning

Der skal tages beslutning om frigivelse af de afsatte 2 mio. kr. til forbedring af trafikforholdene ved Herstedøster Skole.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2 mio. kr. på budget 2021 til forbedring af trafikafviklingen ved Herstedøster skole.

Både syd og nord for Herstedøster skole opleves særligt om morgenen trafikkaos og usikre situationer når forældre i bil afleverer elever. Ikke mindst i og ved krydset Trippendalsstien/Snebærstien opstår der farlige situationer mellem cyklende på vej til skole og pendlere på Trippendalsstien.

Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter fra skolen, og der er i fællesskab udpeget 4. indsatsområder. Se Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole for et kort og uddybende forklaring af tiltagene.


 • Rundkørsel og Kys og Kør på Gl. Landevej

Der etableres en rundkørsel i den østlige ende af vejen. Volden der adskiller cykelstien og parkeringen fjernes og der etableres en afsætningsplads med plads til 5-6 biler. Anlægget af rundkørslen og Kys- og Kørbanen reducerer antallet af P-pladser, men dette kompenseres der for ved etablering af parallelparkering på nordsiden.


 • Kys og Kør ved skolens sydside

Da mange elever også sættes af ved sydsiden af skolen, foreslås her etableret mere afsætningskapacitet blandt andet med en ekstra afsætningsbane.


 • Bedre oversigtsforhold og lavere hastighed i stikryds Trippendalsstien/Snebærstien

Oversigt forbedres ved at fjerne beplantningen på begge sider af Snebærsien. Der etableres en tydelig markering af krydset enten i form af en hævet flade eller vha. rumleriller. Et supplement hertil kan eventuelt være at opsætte en bom på Snebærstien før tilslutning til Trippendalsstien.


 • Cykeltrafik på skolens område

Der er fra skolens side fremsat ønske om bedre mulighed for at kunne cykle på stien langs hallen nord for parkeringspladsen på sydsiden af skolen. Dette er dog fra et trafiksikkerheds-perspektiv en dårlig ide. I stedet forslås, at der etableres en cykelindkørsel fra Roholmsstien og ind på skoleområdet syd for Arenaen, der giver adgang til denne del af skolen.


Økonomi

Der søges frigivet 2 mio. kr. til forbedring af trafikafviklingen omkring Herstedøster Skole fordelt på følgende poster.


Anlæg af rundkørsel og Kys & Kør ved Gl. Landevej

1.500.000 kr.


Etablering af Kys & Kør på P pladsen ved forsiden af skolen, tilretning af den østlige ende af parkeringsområdet

200.000 kr.


Forbedringer af oversigtsforhold i krydset mellem Trippendalsstien og Snebærstien

100.000 kr.


Cykeltrafik på Skolens område

200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til forbedringer af trafikale forhold omkring Herstedøster Skole og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole
2 Bevillingsskema - Forbedring trafikforhold HØ-skole Bevillingsskema - Forbedring trafikforhold HØ-skole
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 28 - igangsætning af plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte lokalplanlægning for boligbebyggelse på Smedeland 28, og at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Smedeland 28 har henvendt sig til Albertslund Kommune med ønske om at omdanne den eksisterende erhvervsejendom på Smedeland 28 til blandet bolig og erhverv. Til dette skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2020 masterplanen Hersted 2045 der fastlægger visionen for byudvikling i Hersted Industripark. Smedeland 28 er beliggende i masterplanens fase 1, etape 1 og startredegørelsen er i overensstemmelse med visioner og intentioner fastlagt i masterplanen. Planlægningen for byudvikling af Smedeland 28 skal sikre, at projektet understøtter udviklingen af en bydel, der lever optil kommunalbestyrelsens målsætninger om Aktiv by med rig natur, Mangfoldig by med høj livskvalitet og Klimaby med bæredygtig innovation.

Ejendommens eksisterende anvendelse og bebyggelse
Ejendommen Smedeland 28 ligger ved den fremtidige letbanestation Glostrup Nord og ligger således indenfor det stationsnære kerneområde. Ejendommen har et areal på ca. 16.000 m
2, og anvendes bl.a. af Nazar selskabslokaler aps. Ejendommen har et bebebygget areal på ca. 3.000 m2. De nuværende bygninger ønskes ikke bevaret.

Ny bebyggelse
Bebyggelsen etableres som en klassisk karréstruktur i 4 – 6 etager, der indrammer to grønne og hævede gårdrum. For at sikre at bydelen får et tydeligt centrum med en stærk sammenhæng mellem koncentration af funktioner og boliger, og bebyggelsens tæthed og højde, og for at skabe rytme og variation mod Bygaden, hæves bebyggelsen punktvis ved 2 hjørner i op til 9 etager, og i et punkt ved letbanestationen i op til 12 etager.

På Bygaden nærmest stationsforpladsen ved den kommende letbanestation, vil der komme en dagligvarebutik med integreret vare- og affaldsgård. Langs bygaden vil der yderligere være mulighed for mindre butikker, der bidrager til at skabe bydelens centrum. Bygade vil få et bredt fortov, der udvider sig med mindre byrum og udadvendte funktioner ved hjørner. Bygaden og de mindre byrum vil indgå, som en del af en samlet grøn struktur med høj biodiversitet.

Projektet har en bebyggelsesprocent på 185, og giver mulighed for opførelse af op til 380 boliger. Bebyggelsen vil bestå af boliger i varierende størrelser, der vil tiltrække beboere med forskellige aldre og behov.

Der etableres opholdsarealer på terræn svarende til min. 25 % af etagearealet. Den overvejende del af opholdsarealerne på terræn placeres i gårdrummene. Øvrige opholdsarealer etableres som private altaner og fælles tagterrasser. Samlet rummer projektet opholdsarealer svarende til ca. 39 % af etagearealet .

Projektet vil bidrage til biologisk mangfoldighed og sammenhæng. Særligt i gårdrummene, vil biodiversitet danne grundlag for børnenes leg og læring, med mulighed for fugle- og insekthoteller, urban farming og drivhuse.

Adgang for biler sker ad bygaden, hvor der, via interne veje på Smedeland 28, er adgang til en parkeringskælder under gårdrummet eller parkering på terræn. Adgang for bløde trafikanter sker fra bygaden, via interne veje eller stiforbindelse. Der etableres en ny grøn cykel- og gangsti ved det vestlige skel. Stien vil forbinde den nordlige stikvej fra Smedeland med bygaden og letbanestationen,.

Parkeringspladser og cykelparkering udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Cykelparkering vil blive etableret i gårdarealet samt ved indgangspartierne til bebyggelsen og i parkeringskælderen.

I tråd med intentionerne i Masterplan Hersted 2045 om at prioritere delebiler, er det et ønske fra bygherre at indføre delebiler i projektet, og reducere antallet af parkeringspladser for at skabe incitament til at benytte delebilsordning. Det er bygherres vurdering, at beboere i bebyggelsen vil være interesserede i at spare udgiften til egen bil, hvis der er et alternativ. Det forudsætter, at kapaciteten er tilstrækkelig, således at der er en delebil tilgængelig ved behov. Delebiler vil få egen fast p-plads.

Projektet, der er beskrevet i startredegørelsen, forudsætter, at stationsforplads til letbanen ikke skal placeres på ejendommen Smedeland 28. Det vil sige, at der indgås aftale med Glostrup Kommune om, at stationsforpladsen etableres ved letbanestationen, på arealer, der i dag er beliggende i Glostrup Kommune eller at stationsforpladsen placeres på matriklen syd for, ejet af Skanlog. Sagen vedrørende aftale med Glostrup Kommune er behandlet af Økonomiudvalget den 2. marts, men er sendt tilbage til Forvaltningen. Bygherre er bekendt med forholdet, og ønsker at starte lokalplanprocessen. Omdannelse af Smedeland til rekreativt areal og krav om grundejerforening
Lokalplanen vil fastlægge principper for omdannelsen af Smedeland til et rekreativt område og stille krav om stiftelse af en grundejerforening for alle de ejendomme, der har adgang via Smedeland.

Nyt plangrundlag
Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Lokalplanen vil være omfattet af forslag til kommuneplantillæg nr. 15, der er under udarbejdelse.

Lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, og der skal således udarbejdes en miljørapport. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes, at skal indgå i miljørapporten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til lokalplan for Smedeland 28, og at lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning

Tiltrådte indstillingen


(Ø) undlod

Bilag

1 Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanprocessen Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanprocessen
2 Startredegørelse - projekt for boliger og erhverv på Smedeland 28 Startredegørelse - projekt for boliger og erhverv på Smedeland 28
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forvaltningens forslag til indsatser i forhold til at højne vedligeholdelsen og forskønnelsen af Albertslund samt frigivelse af midler til formålet.

Sagsfremstilling

Albertslund skal fremstå attraktiv, når man passerer kommunegrænsen. Det betyder, at veje og stier fremstår vedligeholdt og fri for affald og ukrudt. Og byen i det hele taget fremstå imødekommende med vedligeholdte bygninger, veje og arealer.

I de kommende år gøres en ekstra indsats ift. Vedligeholdelse og forskønnelse af byrum – som f.eks. tunneler og Albertslund Midtby. Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. over tre år (Budgetaftale 2021, pkt. 51).

Forvaltningen foreslår på den baggrund en række indsatser og fordeling af midlerne for de tre år:


Forvaltningen har på baggrund af henvendelser fra byens borgere via Giv et praj, facebook, læserbreve, mail og telefoniske henvendelser til forvaltningen m.m. samt Materialegårdens egne iagttagelser foreslået en række indsatser og fordeling for de tre år.


Opgørelsen af de seneste fem års Giv et praj-henvendelser fordeler sig som det fremgår af skemaet i bilaget. I bilaget er også vist eksempler på, hvordan to typer af henvendelser har været fordelt geografisk i perioden 2016-20.


Prioritering af indsatsen

Umiddelbart foreslås, at indsatsen øges på særligt synlige områder som indsamling af affald, renholdelse af byen og bekæmpelse af graffiti, som er typiske driftsopgaver. Dette sker bl.a. ved ansættelse af personale i 2021.

Der skelnes mellem driftsopgaver, som typisk handler om renholdelse m.v., og projektopgaver, som for eksempel istandsættelse af grusstier, tilpasning af rabatter, kantsten mv. for at sikre fremtidig nemmere renholdelse, vejafvanding mv.


Indsatserne tilrettelægges på grundlag af erfaringer og fordelingen af Giv et praj, hvor navnlig affald typisk er mere udbredt, hvor der daglig kommer mange mennesker. Det handler om Albertslund Centeret og andre bydelscentre med indkøbsmuligheder, området omkring busholdepladsen og stationen, samt byrum og især i sommerhalvåret populære rekreative områder som f. eks. Kongsholmparken.


Afrapportering - og evaluering.

Det foreslås, at der årligt foretages en afrapportering af den øgede indsats, hvor årets erfaringer samles op som grundlag for en eventuelt tilpasning og tilrettelæggelse af indsatsen for det kommende år.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 25. marts 2021

Fremstillingen er forvaltningens bud på, hvordan man kan bidrage til en forskønnelse af byen, baseret på det, som der skrives om i giv et praj, mails mm. Forslaget er delt i et grundelement, hvor service på visse driftsopgaver højnes. Der er her tale om affald, graffiti og vedligehold af stier og veje. Disse tre er valgt, da det er der, der er indkommet flest henvendelser, samt at disse områder er synlige i bybilledet. Indsatsen fastholdes over de tre år for at give en kontinuerlig oplevelse af en generel forskønnelse i byen.


Derudover indeholder forslaget konkrete projekter, som er mere geografisk orienteret, hvor det bliver synligt konkrete steder, at der forskønnes. Det være eksempelvis blomster og etablering af blomsterenge i vejrabatter.


Økonomi

Der er i budget aftalen afsat 7,5 mio kr. over tre år. Bilag 1 viser forvaltningens forslag til fordeling på indsatser og de enkelte år.

Personalekonsekvenser

I 2021 foreslås ansat personale svarende til 1½ årsværk til blandt andet en øget indsats til renholdelse af belægninger for ukrudt m.v. og til en forstærket indsats overfor graffiti.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget til prioritering af indsats og fordeling af midler for 2021 godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 - 2023,
 3. at udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb,
 4. at en del af midlerne kan anvendes til evt. anskaffelse af materiel og projektansættelse af personale.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling i Kommunalbestyrelsen uddybes den øgede indsats i forhold til vedligeholdelse og forskønnelse af byrum.

(O) undlod.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen


(O) undlod

Bilag

1 Bilag 1 - Notat - Byens forskønnelse og vedligeholdelse 28012021 2 Bilag 1 - Notat - Byens forskønnelse og vedligeholdelse 28012021 2
2 Bevillingsskema.xls Bevillingsskema.xls
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Trafikale byudviklingsanalyser (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af midler til udarbejdelse af fem trafikanalyser, som skal understøtte den omfattende byudvikling i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Der sker en omfattende byudvikling i Albertslund i de kommende år, og antallet af borgere forventes at stige med 10.000 eller mere over de næste ti år. Væksten i antallet af borgere medfører et øget pres på kommunens veje, stier og kommunens centrale trafikknudepunkt Albertslund Station. Byudviklingsområder som Hersted Industripark, COOP, Fængselsgrunden og Albertslund Centrum vil med nye tilslutninger til kommunens vej- og stinet påvirke trafikafviklingen, og væksten i antallet af borgere vil resultere i flere køretøjer, hvorfor der skal tages stilling til, hvordan man vil håndtere blandt andet parkering.


En række af punkterne i budgetaftalen for 2021 vedrører emnerne byudvikling, infrastruktur og grøn omstilling, og på budget 2021 er der afsat midler til at undersøge investeringsbehovet i infrastruktur som er afledt af byudviklingen i det centrale Albertslund. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med emnerne gennem fem analyser, som kan danne grundlag for kommunens investeringer i den infrastruktur, der skal understøtte kommunens udvikling og sikre afviklingen af fremtidens sti-, vej- og kollektive trafik. For at investeringerne kan foretages rettidigt vil analyserne blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022. Der udarbejdes følgende analyser:


 • Fremtidens Roskildevej

Der skitseres en ny Roskildevej som samtidig med, at den er en hovedfærdselsåre, skal fremstå venligere med mindre støj og lavere hastighed. I skitseringen af Roskildevej er der etableret tilslutninger til de kommende kvarterer på Fængselsgrunden og COOP og der gives et bud på, hvordan en ny Roskildevej ser ud gennem visualiseringer. Arbejdet forholder sig til den inddragelse der har været og eksisterende vision for Roskildevej.


 • Parkeringsstrategi

En strategi for parkering kan være et redskab til at regulere antallet af køretøjer. Mulighederne og konsekvenserne ved en mere restriktiv tilgang til parkering analyseres og emner som blandt andet betalingsparkering, vagtordning, parkeringshenvisning undersøges. Der udarbejdes et oplæg til en strategi for fremtidens parkering i Albertslund.


 • Analyse af det stationsnære Albertslund

Albertslund Station er kommunens trafikale knudepunkt og central i forhold til ønsket om en CO2-venlig mobilitet. Der foretages en analyse af trafikflowet omkring Albertslund Station, herunder behovet for en bro over jernbanen og en udvidelse af stationstunnelen. Analysen skal danne grundlag for indretningen af området omkring Albertslund Station i sammenhæng med Fængselsgrunden, COOP og Albertslund Centrum. Analysen vil udgøre grundlaget for kommunens dialog med andre parter omkring finansiering af en opgradering og ny indretning af stationsområdet og Albertslund Station. Analysen kan desuden anvendes som udgangspunkt for en visualisering af området gennem en arkitektkonkurrence i 2022.


 • Investeringsbehov i infrastruktur på vej- og stinet

Udviklingen i Albertslund vil medføre et øget pres på kommunens infrastruktur, da flere borgere vil anvende kommunens veje og stier. Udviklingsplaner og kommunens eksisterende vej- og stinet analyseres med henblik på at identificere eksisterende og kommende mangler. Der udarbejdes en samlet investeringsoversigt, som udpeger hvor og hvornår der skal investeres i infrastrukturanlæg og der gives overslagspriser på disse anlæg.


 • Strategi for el-ladestandere

I samarbejde med grundejerforeninger og boligorganisationer udarbejdes der en kommunal strategi for udbredelse af ladestandere. Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunalfuldmagtsreglen ikke giver kommuner mulighed for, at betale for etablering af offentligt tilgængelige ladestandere. Kommuner kan heller ikke betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde driften heraf. Kommunens rum for at bidrage til udbredelsen af den fysiske ladeinfrastruktur er altså begrænset. Derfor er der i dag ikke samme grundlag for at udarbejde en kommunal strategi for el-ladestandere.


Med trafikanalyserne håndteres punkterne 33, 43, 47, 48 og 50 i budgetaftalen for 2021. Leverancerne forholder sig samtidig til indsatser som er udpeget i rapporten Stationsnær byudvikling i Albertslund fra 2020, som er udarbejdet efter metoden Transitorienteret byudvikling (TOB). Som baggrund for leverancerne anvendes desuden kommunens trafikmodel som blev udarbejdet i 2020 og som bliver brugt i de trafikale analyser der udarbejdes i forbindelse med udviklingsprojekterne i kommunen.


Analyserne vil indgå som grundlag i en kommende mobilitetsstrategi.

Økonomi

De fem analyser udarbejdes for midler afsat på budget 2021 svarende til 1,0 mio. kr. til at undersøge investeringsbehovet i infrastruktur afledt af byudviklingen i det centrale Albertslund. Analyserne vil kvalificere kommunens fremadrettede budget i forhold til investeringer i mobilitet og infrastruktur.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at de skitserede fem analyser udarbejdes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. hertil og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet byudviklingsområdet Hyldagergrunden også indgår.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Ladeinfrastruktur, Ankestyrelsens vurdering Ladeinfrastruktur, Ankestyrelsens vurdering
2 Bevillingsskema - trafikale byudviklingsanalyser Bevillingsskema - trafikale byudviklingsanalyser
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Godkendelse af ansøgninger til forskønnelse af tunneler

Anledning

Der skal træffes beslutning om indkomne ansøgninger til forskønnelse af ti tunneller.

Sagsfremstilling

1. december 2020 blev "Puljen til forskønnelse af tunneller 2021" annonceret i Albertslund Posten, på kommunens hjemmeside og på Facebook. Ved deadline d. 31. januar var der indkommet forslag til to projekter i tre tunneller.

Ansøgning 1: Kulturøkologisk Forening Albertslund søger 20.000 kr. til med graffitikunst at udsmykke:

Tunnel 9 - Damgårdsstien/Læhegnet "Vikingeornamentik i Verdensmålenes 17 farver, der fortæller historien om, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.

Tunnel 10 - Sydstien/Vridsløsevej ved B72. Udsmykning med afsæt i de fire F'er: Fællesskab, Forening, Frivillighed og Fodbold; bærende værdier for Albertslund.


Ansøgning 2: Den unge lokalfødte kunstner Magnus Lind Nielsen søger 10.000 kr. til en skulpturel udsmykning med titlen "Ædelstens arvemasse". Værket kan tilpasses og udføres i en af følgende tunneler, det er underordnet hvilken:

Tunnellerne: 1,3,5 eller 6

Forvaltningen vurderer, at ansøgning nr. 1 lever op til puljens kriterier. Se kriterier i Bilag Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021.

Forvaltningen vurderer endvidere, med det meget begrænsede antal ansøgninger taget i betragtning, at forskønnelse af alle 10 tunneler kan være svær at gennemføre. Det er derfor relevant at overveje at give tilskud til ansøgning nr. 2, trods det, at ansøgeren ikke opfylder kriteriet med at repræsentere en forening eller klub. Hvis det vælges at gå videre med ansøgning nr. 2 forslår forvaltningen at det bliver tunnel nr. 3 (på Trippendalsstien) der udsmykkes af ansøger nr. 2. Dette for at få en jævn fordeling af udsmykkede tunneller. Se bilag, Kort over ti tunneler til udsmykning, for placeringen af de 3 tunneler, der søges udsmykket.

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen fremadrettet at ændre kriteriet for hvem der kan søge, til også at inkludere kunstnere og andre enkeltpersoner. Projekter fra enkeltpersoner skal leve op til de samme krav som projekter fra foreninger og klubber, både i forhold til kunstnerisk kvalitet og til kravet om vedligehold i 2 år. Det kan også overvejes at åbne op for udsmykninger, som kan skabes med andre materialer end spraymaling.

Forvaltningen foreslår yderligere at puljen holdes åben for løbende ansøgning året ud således, at de første 3 tunneler kan inspirere andre til at søge puljen til de resterende 7.

Begge de ansøgte projekter vil kunne skabe glæde og eftertanke og fremmer liv og farver i tunnelerne og er indstillet på at vedligeholde udsmykningen i en toårig periode.

Økonomi

Der er afsat 100.000 kr. til forskønnelse af ti tunneler. Forvaltningen vurderer at 10.000 kr. pr. tunnel er et realistisk beløb at anvende til udsmykning i form af vægmalerier. Uforbrugte midler tilføres kassebeholdningen. Pengene fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem tunnelerne med mindre de ansøgte projekter viser en anden mere hensigtsmæssig fordeling.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgning 1, udsmykning af tunnelerne 9 og 10 godkendes,
 2. at ansøgning 2, udsmykning af tunnel 3 godkendes og
 3. at puljen fortsætter resten af 2021 og
 4. at kriterierne for ansøgninger inkluderer enkeltpersoner og et bredere materialevalg.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingspunkterne 1, 3 og 4.

Indstillingspunkt 2 kunne ikke tiltrædes.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Resumé af ansøgninger Resumé af ansøgninger
2 Ansøgning fra Kulturøkologisk Forening, Tunnel 9 og 10 Ansøgning fra Kulturøkologisk Forening, Tunnel 9 og 10
3 Ansøgning_forskønnelse af tunnel.pdf Ansøgning_forskønnelse af tunnel.pdf
4 Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021 Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021
5 Kort over ti tunneler til forskønnelse Kort over ti tunneler til forskønnelse
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021

Anledning

Hvert år skal årsberetning for miljøtilsyn og en plan for miljøtilsyn for det kommende år godkendes. I årsberetningen beskrives også andre væsentlige indsatser på miljøområdet.

Sagsfremstilling

Miljøtilsyn 2020

Kommunes mål i Miljøtilsynsplan 2018-2021 er at foretage 95 basis- og prioriteret tilsyn, og forventeligt at foretage op imod 200 tilsyn i alt. På grund af Covid19-situationen i 2020, har dette ikke været muligt, og Miljøstyrelsen har da også udmeldt lempeligere vilkår for miljøtilsynene for året.


Der er i 2020 udført i alt 98 tilsyn, heraf 39 som basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret, og 59 øvrige tilsyn. De 59 øvrige tilsyn er udført som opfølgning på miljøforhold eller ved klager og akut uheld. Der er besøgt i alt 69 virksomheder og 2 husdyrbrug. Miljøberetning 2020 er vedlagt som bilag.


Der er besøgt henholdsvis 59 % og 22 % af virksomhedstyperne. Miljøstyrelsens mål for listevirksomhederne er nået, hvor mindst 40 % skal besøges, men ikke for bilag 1-virksomhederne, autoværkstederne og husdyrbrug, hvor mindst 25 % skal besøges. Vi manglede at udføre 3 tilsyn på bilag 1-virksomheder for, at målet er nået.


Håndhævelser 2020

Antal håndhævelser er faldet til 44 i 2020, fra 62 i 2019. Det er stadig typisk en tredjedel af de besøgte virksomheder, der får håndhævelser. Der er givet 17 henstillinger, 26 indskærpelser og 1 påbud.


I 2020 er det igen autoværksteder og øvrige virksomheder, som for eksempel handel- kontor- og lagervirksomheder, catering og byggefirmaer, der har fået de fleste håndhævelser. Håndhævelser er typisk mangelfuld affaldssortering og ikke korrekt afledning af spildevand. Omfanget af håndhævelserne viser vigtigheden af, at vi fortsat besøger alle typer af virksomheder, også de øvrige virksomheder.


Der er behandlet 38 klagesager, primært om støj fra blandt andet byggearbejde udenfor normal arbejdstid. I 2019 var der 20 klagesager, og i 2018 kun 11. En medvirkende årsag til det stigende antal støjklagerne er, at der er mange bygge- og anlægsarbejder i gang i byen, som følge af byudviklingen i Albertslund.


Tilsynskampagne 2020

Miljøstyrelsen har på grund af Covid19-situationen
givet dispensation fra gennemførelse af tilsynskampagner, så de to planlagte tilsynskampagner i 2020 er ikke gennemført, men gennemføres på et senere tidspunkt, når det bliver muligt.


Planlagte tilsyn 2021

Forvaltningen forventer i 2020 at udføre 95 basis- og prioriteret tilsyn, såfremt Covid19-situationen tillader det, heraf 70 med virksomheder omfattet af brugerbetaling og 25 med øvrige virksomheder. Derudover føres tilsyn med 5 vandværker og trykforøgerstationer samt tilsyn med 4 svømmebadsanlæg.


Miljøstyrelsen har meldt ud, at de to tilsynskampagner kan fravælges i 2021. Omfanget og smitterisikoen i Danmark samt oplevelsen i 2020 betyder, at forvaltningen som udgangspunkt har fravalgt at gennemføre tilsynskampagnerne i 2021.


Andre miljøopgaver

Status på udvalgte andre miljøopgaver i 2020 er følgende:


Spildevandsplan

 • I 2020 er tillæg til spildevandsplanen for kloakering af Hersted Haveforening vedtaget
 • 70 % af grundejerne har indgået aftale om stikledningsordningen


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

 • I 2020 har regionen afsluttet 17 indledende jordforureningsundersøgelser og igangsat yderligere 3 indledende undersøgelser
 • Grundvandsrådet har ikke holdt møde i 2020. Samarbejdet om grundvandsbeskyttelse genoptages i 2021 med blandt andet ny handleplan for de næste fire år


Jordforurening

 • 179 grunde i Albertslund Kommune er V1- og V2-kortlagte. Det er en stigning på 23 siden 2018
 • Naverland 26-forureningen var ikke blandt de udpegede i 2020 til en påbegyndt oprensningsindsats


Skybrudsplan

 • Udkast til Skybrudsplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2020. Forventes vedtaget juni 2021


Klimaplan 2050

 • Udkast til Klimaplan 2050 blev godkendt af kommunalbestyrelsen i november 2020. Forventes vedtaget juni 2021

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats er forvaltningen i tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kan dermed reducere forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt til luften. De hyppige tilsyn minimerer risikoen for forurening, da miljøreglerne håndhæves og fortsat dialog består. Miljøarbejdet forbliver herved forankret hos virksomhederne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes "Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021" godkendes.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod

Bilag

1 Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021 - 16.02.2021 Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021 - 16.02.2021
Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering

Anledning

Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering.

Sagsfremstilling

Asbestrenovering i Albertslund

1. Forvaltningen redegør for hvad vi allerede ved om forekomst af asbest i den kommunale bygningsmasse.

2. Mulighederne for en samlet kortlægning og registrering - samt for udarbejdelse af en prioriteret plan for asbestrenovering (optimalt i forbindelse med anden renovering/istandsættelse) beskrives.

3. Der gøres en indsats, fx. ved henvendelse til folketinget/relevante ministre, for at sikre statslig støtte til de store meromkostninger i forbindelse med asbestrenovering.

4. Der tages kontakt til boligafdelinger og grundejerforeninger med henblik på at udveksle viden om forekomst af asbest og renoveringsplaner i den forbindelse.


Begrundelse

Udsættelse for asbest, selv i små mængder, er meget sundhedsfarligt. Asbest kan være årsag til flere kræftformer, og helt særligt lungehindekræft. I disse år får over 100 personer årligt konstateret lungehindekræft og et næsten ligeså stort antal dør af det. Der går normalt lang tid fra udsættelse for asbest til man bliver syg af det, så derfor stiger det årlige antal tilfælde - og vil uden tvivl gøre det i mange år endnu - selvom brugen af asbest blev forbudt tilbage i 1980’erne.

Selvom produktionen af asbestplader for længst er stoppet, findes de i stort omfang bl.a. som facade- og tagplader i vores byggeri. Og nu er der for alvor gang i nedbrydningen af pladerne. Og dermed frigives asbestfibre til omgivelserne.

Desværre blev asbest brugt allermest i 1960’erne og 1970’erne, altså netop den periode hvor Albertslund blev bygget.

Derfor er det særligt vigtigt at vi får styr på problemet i Albertslund - og sikre at asbestrenovering af vores kommunale bygninger (og i den udstrækning kommunen kan bidrage også i vores almene og private boligområder) sker forsvarlig og uden risiko for brugere og ansatte.

Og asbestrenovering er rigtig dyr, og giver meget store meromkostninger. Især i kommuner som Albertslund og andre kommuner i omegnen, der er bebygget/udvidet på samme tid. Derfor forslaget om at arbejde for en særlig pulje/statslig støtte til denne vigtige indsats.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 9. marts 2021

Det overblik forvaltningen har omhandler primært den indvendige asbest samt større bygningsdele som facadeplader og tag. Hvis alt asbest skal registreres, så skal samtlige rør gennemgås og alle rum screenes. Det vil være en stor og meget ressourcetung opgave at få screenet alle kommunens bygninger fuldstændig for asbest, hvorfor der skal sættes særskilte midler af til en sådan gennemgang, hvis det ønskes at få det overblik.


Forud for alle større projekter udføres en screening for miljøfarlige stoffer. Denne miljørapport udleveres sammen med arbejdsbeskrivelsen til entreprenører og rådgivere samtidig med at der henvises til gældende forskrifter for asbesthåndtering.Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 24. marts 2021

(Ø) har efterfølgende begæret sagen i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes.Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 9. marts 2021

 1. at forslaget drøftes på baggrund af forvaltningens oplysninger til forslaget.


Historik

Kommunalbestyrelsen

Godkendte at forslaget oversendes til behandling i Miljø- og Byudvalget.Miljø- og Byudvalget den 23. marts 2021, pkt. 2

Man stemte om forslaget.


For stemte: (Ø)

Imod stemte: (A, C, F)

Undlod: (O)


Forslaget bortfaldt.


Forvaltningen udarbejder en orientering til ledere om håndtering af asbest i kommunale bygninger.


Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Asbesthåndtering i kommunale bygninger Asbesthåndtering i kommunale bygninger
Tilbage til toppen

26. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Analyse af potentielle tilflyttere (opfølgning budgetaftale 2020)

Anledning

Opfølgning på budgetaftale 2020s ønske om analyse af potentielle tilflyttere samt den politiske beslutning om, at analysen gennemføres.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2020 fremgår følgende:

”Henset til omfanget af boligprojekter ønskes der en analyse af potentielle tilflyttere til byen” (p. 8)

I april 2020 blev igangsætningen af analysen politisk godkendt. Analysen er gennemført i anden halvår af 2020 og er foretaget på baggrund af en e-mailbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 personer med konkrete flytteovervejelser bosiddende i udvalgte kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til rapporten ”Bosætningsanalyse – Albertslund Kommune” fra Interresearch, nov. 2020.

Analysens hovedkonklusioner er præsenteret i vedlagte bilag.

Resultaternes anvendelse

Resultaterne vil blive anvendt i det videre arbejde med at udvikle byen ud fra den overordnede vision om et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med op til 10.000 nye borgere på 10 år. Et Albertslund som lykkes med at tiltrække borgere, som er i beskæftigelse og som ønsker at bidrage til fællesskaberne og en bæredygtigt by. Det betyder bl.a. at resultaterne anvendes i den fremadrettede planlægning med henblik på at fremme byggeri af den boligmasse, der efterspørges. Det er i den sammenhæng en selvstændig pointe, at kommunerne i Danmark kun i begrænset omfang har indflydelse på, hvilken form for boliger (ejer- vs. lejeboliger) grundejer/udvikler opfører. Resultaterne tænkes derfor også anvendt i den fremadrettede dialog med udviklerne, som indgangsvinkel til at drøfte boligstørrelse, -type og -form.

Endvidere holdes resultaterne op mod den løbende undersøgelse af flyttemotiver fra de faktiske til- og fraflytninger, som forventes igangsat første halvår 2021 ligesom resultaterne sammenlignes med de tilbagemeldinger grundejerne/udviklere får ifm. udlejning og/eller salg af de boliger, som bygges i byen, eksempelvis på Lækrogen eller i Rådhus Have.

Økonomi

Den kvantitative panelundersøgelse, der er gennemført vha. eksterne konsulenter, har haft et samlet budget på 87.500 kr. ekskl. moms, og er finansieret inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at analysen tages til efterretning og
 2. at analysen anvendes som beskrevet.

Historik
Beslutning fra Byudvikling (§17, stk. 4), 23. marts 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 RESUMÉ_Analyse af pot. tilflyttere, den 15. dec. 2020_inkl. Perspektiv RESUMÉ_Analyse af pot. tilflyttere, den 15. dec. 2020_inkl. Perspektiv
2 Albertslund_Kommune_Bosætningsanalyse_2020 (FIL) Albertslund_Kommune_Bosætningsanalyse_2020 (FIL)
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken

Anledning

Der indgås hver fjerde år aftaler med de forskeliige almene boligselskaber om udlejning af boliger i henhold til Lov om Almene boliger. AKB, afdeling 5001 Hedemarken, ønsker forlængelse og ændring af anvisningsprocenterne og derfor en justering af den hidtidige aftale.

Sagsfremstilling

Aftalen om anvisning af boliger i Hedemarken udløber 30.6.2021.

Den tidligere aftale, som er vedlagt som bilag, har fordelt boligerne sådan, at Albertslund Kommunes boliganvisning har 45% anvisningsret, hvoraf de 22% er til social anvisning efter lov om almene boliger §59 stk 1 og 21% til udvidet anvisning efter §59 stk 2.

AKB ønsker med den nye aftale, at Albertslund Kommunes boliganvisning fremover får 25% til social anvisning og 8% til udvidet anvisning (borgere i fast fuldtidsarbejde). AKB ønsker således selv at anvise en lidt større andel af deres boliger, hvorfor kommunens boliganvisning fremover vil få 33% af boligerne til anvisning mod tidligere 45%.

De øvrige 67% af boligerne fordeles således, at AKB anviser 45% efter fleksible kriterier og 22% efter ventelisten. Kommunalbestyrelsen har i 2016 godkendt, at Hedemarken fulgte AKB fleksible kriterier. Kriterierne i den nye aftale er en fortsættelse af hidtidig aftale, hvor der bl.a. er fortrinsret for familier med børn, som er i arbejde eller uddannelse, unge uddannelsessøgende som ønsker at flytte hjemmefra og skilsmisseramte. De samlede kriterier fremgår af bilaget.


AKB ønsker at ændre aftalen, da det er deres opfattelse, at de med deres fleksible kriterier selv kan få boligerne fordelt til borgere i fast fuldtidsabejde og at Albertslund derved kan få flere boliger til social anvisning.


Aftalen vedrører boligadresserne, Nyvej, Hedemarksvej og Hedemarksvænge.


Aftalen vil træde i kraft fra 1. juli 2021.


Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 19. marts 2021

Efter kommunalbestyrelsens tilbagesendelse af sagen med en anmodning om, at Alternativets ønske om en udvidelse af målgrupperne blev drøftet med KAB, har forvaltningen drøftet forslaget med organisationen.

Forslaget vil betyde, at den gruppe unge nu vil kunne skrives op til en bolig i Hedemarken. Det betyder også, at gruppen vil have et incitament til at melde sig ind i boligforeningen, da ancinniteten på ventelisten afgør, hvem der får boligen. De fleksible kriterier er sidestillet, hvilket medfører, at ancienniteten på ventelisten er afgørende for, hvem der tildeles boligen. Hvornår og hvor mange der således vil få en bolig ud fra dette nye kriterium vil afhænge af, hvor mange der søger bolig og hvor længe de har søgt.


KAB har drøftet forslaget i organisationsbestyrelsen, som har godkendt, at der, såfremt Kommunalbestyrelsen måtte beslutte det, kan indsættes følgende punkt under anvisning til unge (kode FAU): "Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, som har eller er blevet tilbudt fast og varigt arbejde på minimum 30 timer om ugen."

Der er således opbakning i KAB til forslaget.

Der er vedhæftet tre bilag. 1) den nuværende anvisningsaftale, som udløber til juni, 2) forslag til ny anvisningsaftale som blev drøftet på sidste Kommunalbestyrelsesmøde, 3) forslag til ny anvisningsaftale med udvidet målgruppe med nyuddannede unge.


Lovgrundlag

Lov om Almene boliger §59 stk. 1 og stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at anvisningsaftalen godkendesPå baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 19. marts 2021 indstiller direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse,

 1. at anvisningsaftale med tilføjelse af anvisningskriterie om nyuddannede unge godkendesHistorik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen


(Å) undlod


Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 9. marts 2021, pkt. 31

(Å) foreslog at sende sagen tilbage til forvaltningen, med henblik på at få tilføjet følgende dot under Fleksible Kriterier, kode FAU:

“Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, samt har eller er blevet tilbudt arbejde. En forudsætning er, at det er fast og varigt arbejde på min. 30 timer om ugen.”


Man stemte om, at sagen sendes tilbage til forvaltniingen


For stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Undlod 3 (O)


Forslaget blev godkendt.


Beslutning

Sagen ønskes bedre belyst og sendes tilbage til forvaltningen.Bilag

1 Fleksibel udlejning og kommunal anvisning i Hedemarken Fleksibel udlejning og kommunal anvisning i Hedemarken
2 ny anvisningsaftale for juni 2021 til juni 2025 hedemarken ny anvisningsaftale for juni 2021 til juni 2025 hedemarken
3 20210317 Aftale om fleksudl 5001 Hedemarken 1 juli 21 til 30 juni 2025 ver 3.docx 20210317 Aftale om fleksudl 5001 Hedemarken 1 juli 21 til 30 juni 2025 ver 3.docx
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Tilsyn med Humlehusene - regnskabsåret 2020

Anledning

Albertslund Kommune har ifølge Almenboligloven og Styrelsesloven ansvaret for at føre tilsyn med kommunale almene ældreboliger. Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskab 2020 og tilsynet for regnskabsåret 2019 og 2020 for de tre ældreboligafdelinger i Humlehusene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fører økonomisk, juridisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med kommunens egne ældreboligerefter efter en model, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. november 2018.


Der har været uregelmæssigheder ift. aflæggelsen af regnskab, afvikling af styringsmøder m.v. igennem de seneste regnskabsår, hvorfor tilsynet på baggrund af regnskabsåret 2018 først blev forelagt Kommunalbestyrelsen i december 2020, og regnskabet for 2019 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. februar 2021. Tilsynet for regnskabsårene 2020 afrapporteres her sammen med forelæggelsen af regnskab 2020, hvilket bringer tilsyn og regnskabsaflæggelse tilbage til den "normale" procedure fremadrettet. OK-fonden, som administrerer boligerne, har afleveret det foreløbige regnskab for 2020 rettidigt den 5. februar 2021, mens det reviderede regnskab først fremkom den 15. marts 2021 (Bilag 1-9).


Tilsynsskemaer for afdelingerne med gennemgang af udviklingen over fem år er vedlagt som bilag 10.


For ikke at skulle afvikle to på hinanden følgende møder, er det aftalt med OK-Fonden, at selve styringsdialogmødet for 2019 og 2020 er afviklet samlet. Indeværende sag indeholder derfor kun en teknisk gennemgang af regnskab 2020, mens afrapporteringen af tilsynet og styringsdialogen vedrørerer begge regnskabsår (2019 og 2020).


Afdelingerne

Humlehusene 1A og 1B består af 24 lejemål - ialt 1.464 kvadratmeter. Huslejen er på 1.676 kr. pr. m2

Humlehusene 5 består af 8 lejemål - ialt 456 kvadratmeter. Huslejen er 1.599 kr. pr. m2

Humlehusene 7 består af 24 lejemål - ialt 1.656 kvadratmeter. Huslejen er på 1.810 kr. pr. m2


Huslejeniveauet afspejles i hver af afdelingerne af bygge/ombygningstidpunktet, og den deraf hjemtagne finansiering med de på lånetidspunktete gældende vilkår og produkter i lånemarkedet.


Materialet

Forvaltningen har modtaget det reviderede regnskabsmateriale for 2020 for Humlehusene 1, 5 og 7 fra OK-Fonden den 5. februar 2021. Der har løbende været en dialog om materialet. Det endelige revisionsgodkendte materiale er blevet fremsendt til forvaltningen den 15. marts 2021. Der er gennemført økonomisk, juridisk og forvaltningsmæssigt gennemgang af materialet, ligesom der administrativt er stillet uddybende spørgsmål til OK-fonden om dele af materialet, til vedligeholdelsesstand og planer samt til de beboerdemokratiske processer i afdelingerne.


Økonomien

Revisor oplyser, at der er underskud på årets drift i i Humlehusene 1A og 1B på 2.563 kr. Der er tale om mindre afvigelser fra budgettet, herunder et mindreforbrug på el, mens der er et merforbrug på almindelig vedligeholdelse. Der er et større merforbrug (137.542 kr) på tab ved fraflytninger, som har måttet dækkes af afdelingens henlæggelser.


Revisor oplyser, at der er underskud på årets drift i Humlehusene 5 på 6.354 kr. I forhold til budgettet er der kun mindre afvigelser.


I forhold til Humlehusene 7 udviser årets regnskab et overskud på kr. 22.624 kr. Der er dog fra tidligere år akkumuleret et driftsunderskud på kr. 58 t.kr., som skal afvikles over maksimalt 10 år. Der er mindreforbrug på el, mens udgifterne til renovation, renholdelse samt vand på fællesarealer har vist sig noget større end budgetteret (og budgettet for 2021 forventes således også at være undervurderet på disse poster). Også på istandsætning ved fraflytning er realiseret et større merforbrug (66.800 kr), som dækkes af afdelingens henlæggelser. Til gengæld er der mindreforbrug på vedligeholdelse, således at samlet realiseres et mindre overskud på årets drift.


Der er ikke af revisor foretaget revision af budgetter eller ledelsesberetning, men en gennemlæsning og forvaltningsrevision giver ikke andledning til bemærkninger.


Økonomi & Stab har gennemgået regnskabsdetaljerne og kan bekræfte ovenstående tal. Albertslund Kommunes bogføring stemmer med regnskaberne. Humlehusenes tilgodehavender ift. Albertslunds Kommune omfatter udelukkende hensættelser.


Vedligeholdelsesplan

For alle tre bygninger er der udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan i 2015. I følge driftsbekendtgørelsen skal planen granskes af en uvildig ekstern byggesagskyndig minimum hver 5. år. Dette forhold blev drøftet i forbindelse med dialogmødet for 2020-regnskabet. Her blev aftalt en fælles markvandring, samt et genbesøg af administrationsaftalen. Denne skal afspejle den faktiske forvaltning i dagligdagen, samt klart fastlægge arbejdsdeling og kompetencefordohold i forhold til afholdelse af udgifter og igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. Forvaltningen har forespurgt fonden om, hvorvidt planen er fulgt - samt om servicearelaerne fremtæder vedligeholdt og benyttes til det aftalte formål. Fonden har bekræftet dette. Forvaltningens vurdering er tilsvarende, at de bygningsmæssige forhold pt. vurderes at være på et tilfredsstillende niveau.


Beboerinddragelse

Det fremgår ikke af ledelsesberetningen om og eventuelt hvornår, regnskaberne er blevet fremlagt for beboerne. OK-Fonden har på forespørgsel oplyst, at det grundet corona-situationen og den særlige målgruppe i afdelingerne ikke har været muligt at afholde afdelingsmøde med beboerfremmøde om regnskab 2019, men et sådan møde har været indkaldt. Derfor er det ved dialogmøde i december indskærpet, at administrator er forpligtet til at afvikle møder, hvor regnskab og budget fremlægges for beboerne - og med kommunes deltagelse. Den faste kontaktperson i økonomifunktionen skal indkaldes til alle møder med beboerne, hvor økonmi for afdelingen er et tema. Kan beboerne ikke mødes som følge af corona, må der udtænkes en anden form for involvering af beboere og pårørende, indtil fysiske samlinger igen kan finde sted. Dette forhold var derfor igen genstand for en drøftelse ved dialogmødet den 3. marts 2021, hvor det blev aftalt at samarbejde om en plan for en styrkelse af det beboerdemokratiske arbejde i afdelingerne.


Dialogmøde med administrator

Referat af årets tilsyns- og styringsdialogmøde er vedlagt som bilag 11.


Som en del af tilsynet for regnskab 2018 og tilsyn 2019 har der hen over vinteren været afholdt dialogmøde mellem forvaltningen og OK-Fonden om Humlehusene og Albertshøj. Her blev det løbende indskærpet for OK-Fonden, at fonden som administrator er forpligtet til at fremsende reviderede regnskaber for samtlige kommunale almene ældreboliger, som administreres for Albertslund Kommune inden 7. februar det følgende år. For regnskab 2020 blev fristen sidste hverdag før, hvilket var den 5. februar. Denne tidsfrist blev overholdt, men grundet en del ændringer og dialog om det endelige regnskab, er revsionspåtegnet regnskab ført modtaget 3. marts 2021, og tallene er senest ændret den 15. marts 2021. Forvaltningen har aftalt med OK-Fonden, at tidsfristerne skal overholdes hvert år, og der er nu etableret den gensidige tillid til, at dette vil kunne forventes overholdt. Begge parter vil være behjælpelige med at erindre hinanden om vigtigheden af at få materialet rettidig på bordet, samt efterfølgende at få det gennemgået og drøftet i fællesskab, så Kommunalbestyrelsens møder i april som altovervejende hovedregel vil kunne bruges til godkendelse af regnskaberne og resultatet af årets styringsdialog, og så de endelige regnskabstal kan indgå i kommunens samlede årsregnskab.


Som i regnskab 2019 er der heller ikke i regnskab 2020 fastsat målbare mål for effektivisering af administrationsopgaven. Dette er fulgt op på det dialogmødet den 3. marts 2021. Her blev det aftalt, at der i 2021 skal arbejdes med at nedbringe administrationsudgifterne, og med at få sat målbare mål for effektivisering. OK-Fonden tager initiativ til et fælles arbejde om sagen, og dette igangsættes på denne side af sommerferien. Økonomiudvalget får en status på arbejdet i mødet i juni.


Som det fremgår af årets regnskab, er der løbende en del større tab på fraflytninger og istandsættelser i denne anledning. OK-Fonden har derfor (for at imødegå større tab) foreslået, at vedligeholdelsesordningen ændres fra B til A-ordning. Det vil i realiteten betyde, at de resterende beboere ikke skal dække tab på istandsættelser ved kortvarige lejemål over deres huslejer. Særskilt sag forelægges Kommunalbestyrelsen herom, når OK-Fonden nærmere har beskrevet sine ønsker og har hørt beboerne om sagen.


5-års granskningen af vedligeholdelsesplanen blev ligeledes drøftet. Det blev aftalt, at afvikle en fælles markvanding og at genbesøge administrationsaftalens bestemmelser om kompetenceforhold og bevillingskompetence.


I vinter blev tillige indskærpet, at fonden efter adminitrationsaftalen er forpligtet til at indkalde til og afvikle to årlige møder for afdelingerne vedrørende regnskab og budget. Også denne gang var spørgsmålet om beboerinddragelse og fastsættelse af målbare mål for effektivisering af administrationen på dagsordenen.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser er allerede indarbejdet i kommunens samlede regnskab 2020 og i budget 2021, idet forholdet omkring huslejetabet på nuværende tidpunkt ikke er endeligt afklaret, men tabet blot noteret som et udestående. Konsekvenserne heraf bliver håndteret i kommunens 2021-regnskab.

Regnskab og tilsyn for 2019 er godkendt den 9. februar 2021 i Kommunalbestyrelsen, punkt 43 i mødet.


Lovgrundlag

Styrelsesloven, Almenboligloven og Kommunalbestyrelsens beslutning om proces for tilsyn af kommunens egne ældreboliger.

Kommunikation

Referat af dialogmødet er sendt til kommentering hos administrator. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskaberne for 2020 godkendes.

2. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med regnskabsåret 2020 for Humlehusene 1A og 1B godkendes.

3. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med regsnkabsåret 2020 for Humlehusene 5 godkendes.

4. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med regnskabsåret 2020 for Humlehusene 7 godkendes.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bilag 1 - Regnskab 2020 Humle 1 A og B_15032021_ENDELIGE Bilag 1 - Regnskab 2020 Humle 1 A og B_15032021_ENDELIGE
2 Bilag 2 - Protokol Humlehusene 1A og B_15032021_ENDELIGE Bilag 2 - Protokol Humlehusene 1A og B_15032021_ENDELIGE
3 Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 1A og B_15032021_ENDELIGE Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 1A og B_15032021_ENDELIGE
4 Bilag 4 - Regnskab 2020 Humle 5_15032021_ENDELIGE Bilag 4 - Regnskab 2020 Humle 5_15032021_ENDELIGE
5 Bilag 5 - Protokol Humlehusene 5_15032021_ENDELIGE Bilag 5 - Protokol Humlehusene 5_15032021_ENDELIGE
6 Bilag 6 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 5_15032021_ENDELIGE Bilag 6 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 5_15032021_ENDELIGE
7 Bilag 7 - Regnskab 2020 Humle 7_15032021_ENDELIGE Bilag 7 - Regnskab 2020 Humle 7_15032021_ENDELIGE
8 Bilag 8 - Protokol Humlehusene 7_15032021_ENDELIGE Bilag 8 - Protokol Humlehusene 7_15032021_ENDELIGE
9 Bilag 9 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 7_15032021_ENDELIGE Bilag 9 - Ledelsens regnskabserklæring Humlehusene 7_15032021_ENDELIGE
10 Bilag 10 - Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 2020xls Bilag 10 - Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 2020xls
11 Bilag 11 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden Bilag 11 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Tilsyn med Albertshøj - regnskabsåret 2020

Anledning

Albertslund Kommune fører økonomisk, juridisk og forvaltningsmæssigt tilsyn med de kommunale ældreboliger efter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne model, jf. beslutning af 13. november 2018. Regnskab 2020 og resultatet af tilsynet for regnskabsårene 2019 og 2020 forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har den 5. februar 2021 modtaget de føreløbige regnskaber og den 15. marts 2021 reviderede regnskaber, revisionsprotokollat og lerdelseserklæring for 2020 for kommunens egne ældreboliger i Albertshøj fra OK-fonden, jf. bilag 1-3. Regnskaberne er påtegnet med en bemærkning om, at der er underfinansiering i afdelingen på 370.082 kr. Derudover er der ikke revisionsmæssige bemærkninger til hverken den foretagne økonomiske eller forvaltningsmæssige revision, ligesom budgetter og ledelsesberetningen ikke er undergivet revision.


Tilsynsskema for afdelingen med gennemgang af udviklingen over fem år er vedlagt som bilag 4.


Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i februar 2021 tilsynet for regnskabsåret 2019 med bemærkning om, at selve styringsdialogmødet grundet corona afvikles sammen med styringsdialogen for 2020-regnskaberne. Styringsdialogmøde med OK-fonden om de to regnskabsår er derfor afviklet den 3. marts 2021.


Regnskabsoplysninger:

Plejecenteret Albertshøj rummer 108 lejemål fordelt på 8.082 kvadratmeter.

Resultatet for Plejecenteret Albertshøj er et underskud på kr. 370.082 kr. Resultatet fremkommer som følge af, at der er administreret efter et budget, der ikke helt stemmer med det af Kommunalbestyrelsen godkendte, samt at OK-Fonden ikke har opkrævet den af Kommunalbetyrelsen godkendte lejeforhøjelse hos beboerne i 2020. I regnskab 2020 er der opkrævet en indtægt på 9.607.000 kr., mens det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2020 opererede med lejeindtægter på 10.245.000 kr., altså en forskel på 638.000 kr. Endvidere styrede OK-Fonden de facto efter et budget med udgifter 10.408.000 kr., hvilket medførte en faktisk underfinansiering i regnskabet på 801.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen blev også godkendt en lejeforhøjelse, som OK-fonden ved en fejl dog ikke varslede over for beboerne, og som derfor ikke er opkrævet. For regnskabsåret er der således en underfinansiering, som skal udredes sammen med OK-fondens jurister, idet kommunens synspunkt er, at den opståede underfinansiering alene skyldes forhold, som OK-fonden som administrator er ansvarlig for, mens OK-Fonden vil håndtere underfinansieringen ved, at beboerne betaler en øget huslejestigning for fremtidige beboere eller at tabet dækkes ved reduktion af budgettet til vedligeholdelse. Referat fra styringsdialogen (bilag 5), samt det den 12. marts 2021 fremsendte skriftlige notat til drøftelse fra OK-Fonden (bilag 6) er vedlagt. Når årets resultat samlet set summer op til -370.082, kr, skønt den manglende huslejeopkrævning, skyldes det mindreforbrug på en række poster i forhold til budgettet, herunder særligt den almindelige vedligeholdelse. Udgifter som må forudses at skulle afholdes i efterfølgende år med større udgifter for fremtidens beboere til følge, såfremt der ikke er et overskud at overføre til formålet på det samlede regnskab.

I budget 2021 har Kommunalbestyrelsen godkendt en lejeindtægt fra beboerne på 10.542.000 kr. Set i forhold til den seneste opkrævning på 9.607.000 kr. er der en forskel (og dermed en underfinansiering) på 935.000 kr., såfremt huslejestigningen ikke opkræves fra beboerne. OK-fonden har mundtligt oplyst, at man nu har varslet huslejestigningen for 2021, men underfinansieringen øges fortsat, idet stigningen for 2020 fortsat ikke er varslet over for beboerne. Det er aftalt, at der hurtigt skal ske en udredning af forholdene, herunder en opgørelse af tabet af huslejeindtægter og en udredning af det juridiske grundlag for en løsning af underfinansieringsproblematikken. Det blev på styringsdialogmødet aftalt, at OK-Fonden har til opgave at igangsætte dette arbejde med det samme.

Af større afvigelser fra budgettet kan nævnes et merforbrug vedr. renovationsudgifter, forsikringer og honorar for forbrugsmålepasning, mens selve forbrugsudgifterne er væsentligt mindre end budgetteret. Ligeledes er der mindreforbrug på renholdelse og vedligeholdelse, mens der af henlæggelserne er afholdt planlagte (men ikke budgetterede) udgifter til fornyelser for 515.120 kr., ligesom der har været en ikke-budgetlagt udgift til istandsættelse ved fraflytninger på kr. 64.756 kr.

Huslejeniveauet var i 2020 uændret på kr 1.189 kr. pr. m2 , idet OK-fonden aldrig varslede den af Kommunalbestyrelsen godkendte huslejestigning.


Beboerdemokrati:

Som følge af corona har beoerne ikke kunnet mødes, uanset at OK-Fonden senest i september forsøgte at samle beboerne til orientering om regskab 2019 og budgettet for 2021. Det blev ved styringsdialogmødet drøftet, hvordan det kan sikres, at beboerinddragelsen i regnskab og budget sikres aktuelt under corona-restriktionerne og fremadrettet øges, når restriktionerne ophæves.


Vedligeholdelse af bygninger og brug af fællesarealer:

Vedligeholdelsesplanerne følges som aftalt, og bygningerne fremstår uændret i tilfredsstillende vedligeholdelsesstand. Alle fællesarealer anvendes fortsat til det aftalte formål og er i god stand, samt at der er henlagt det fornødne til forudsete renoveringer og vedligeholdelse. Seneste granskning af vedligeholdelsesplanen for Albertshøj er foretaget i 2018. Denne har ikke givet anledning til nævneværdige bemærkninger, og der er fortsat ingen bemærkninger fra den byggesagkyndige i forhold til bygningernes stand.


Resultat af styringsdialogmøde med OK-Fonden:

Mødet blev afviklet den 3. marts 2021 på Teams vedrørende begge regnskabsår (2019 og 2020), jf.bilag 5. Der var enighed om, at de af Kommunalbestyrelsen fastsatte frister for udveksling af materiale fremadrettet skal overholdes punktligt (det vedtagne årshjul). Det blev endvidere indskærpet, at kommunens faste kontaktperson i Økonomi skal inviteres til alle møder med beboerne, hvor regnskab eller budget er på dagsordenen. Det blev indskærpet, at der som minimum skal afholdes to årlige møder med beboerne om hhv regnskab og budget. Endvidere blev aftalt en procedure for, hvordan beboerdemokratiet kan håndteres under den fortsatte corona-nedlukning.


Der er fortsat ikke udarbejdet målbare mål for effektivisering af administrationsopgaven. Disse skal udarbejdes af OK-Fonden snarest, og skal afstemmes med Økonomifunktionen i Albertslund Kommune, således at de kan indgå i budgetlægningen for 2022. Et fælles arbejde herom igangsættes. OK-Fonden har ansvaret for at igansætte arbejdet, og det er aftalt påbegyndt inden sommerpausen. Status på arbejdet gives til Økonomiudvalget i juni.


Af udestående udfordringer blev spørgsmålet om genopretning af den opståede underfinansieringen drøftet. Ubalancen har aktuelt en størelse på kr 801.000, hvoraf de 638.000 kr. skyldes den manglende lejeopkrævning, jf. den af Kommunalbestyrelsen godkendte lejeforhøjelse. Resten af beløbet på 163.000 kr. skyldes, at der er administeret efter et andet budget, end det af KB godkendte. Kommunens egentlige tab er dermed de 638.000 kr. i regnskabsåret 2020, ligesom den fortsatte underfinansiering i 2021 også skal håndteres i de kommende drøftelser med OK-fonden.


Den fremtidige administration:

Der arbejdes efter et godt styringsdialogmøde på at få alle udeståender bragt på plads med OK-Fonden. Økonomiudvalget får en status i juni.


Økonomi

Regnskab og budget for kommuns egne ældreboliger er indarbejdet i kommunens samlede regnskab og budget. Huslejen er fastsat efter principperne om balanceleje.


Beslutning om godkendelse af tilsyn 2019 fra Kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2021, punkt 42.


Lovgrundlag

Almenboligloven, styrelsesloven og kommunens vedtagne tilsynsmodel af 13. november 2018.

Kommunikation

Der har været afholdt styringsdialogmøde med OK-Fonden og kommunens repræsentanter på ejer-opgaven. Referatet har været sendt til OK-Fonden til kommentering, men ud over skrivelsen vedrørende underfinansieringen, er der ikke modtaget kommentarer til referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at regnskab 2020 for Albertshøj godkendes.
 2. at det økonomiske og forvaltningsmæssige tilsyn for kommunen egne ældreboliger i Albertshøj for regnskabsåret 2020 godkendes.
 3. at resultatet af styringsdialogmødet tages til efterretning, og at Økonomiudvaget får en status på mødet i juni.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(F) undlod

Bilag

1 Bilag 1 - Regnskab 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE Bilag 1 - Regnskab 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE
2 Bilag 2 - Protokol 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE Bilag 2 - Protokol 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE
3 Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring 2020 Albertshøj_15032021_ENDELIGE
4 Bilag 4 - Tilsyn med Albertshøj Regnskab 2020 Bilag 4 - Tilsyn med Albertshøj Regnskab 2020
5 Bilag 5 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden Bilag 5 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden
6 Bilag 6 - Manglende varsling 2020 orientering Bilag 6 - Manglende varsling 2020 orientering
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Regnskab 2020 - Afgivelse af kommunens regnskab til revisionen

Anledning

Kommunens regnskab for 2020 forelægges med henblik på afgivelse til revisionen samt godkendelse af den anvendte regnskabspraksis i regnskabet.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 bærer overordnet præg af at året på mange områder har stået i corona-epidemiens tegn. Pandemien har haft betydning for både indtægtssiden og udgiftssiden. Der har været merudgifter til bemanding, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt. Samtidigt er der også været aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i 2020 men som udskydes eller har været udført under andre forhold.

Det samlede driftsresultat viser et merforbrug på 48 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Særligt på områderne Sundhed, Pleje & Omsorg og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning viser regnskab 2020, at der har været betydelige merforbrug for så vidt angår driftsudgifter.

I forhold til det korrigerede budget er der dog tale om et positivt resultat. Dette skyldes, at kommunen har modtaget en betydelig kompensation fra staten ved midtvejsreguleringen til dækning af merudgifter som følge af Covid19-pandemien, der både har medført større udgifter på serviceområderne og større udgifter til overførsler. Økonomien i 2020 har således generelt været udfordret og påvirket af Covid19-pandemien, der har skabt store forskydninger. Både i forhold til enkelte afdelingers økonomi og i forhold til det samlede økonomiske træk.

På indtægtssiden skyldes merindtægterne på 71 mio.kr. flere forhold. Der er merindtægter på skat på 12 mio. kr., som primært vedrører grundskyld, og merindtægter på 56 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning primært grundet den ekstraordinært høje midtvejsregulering. Nettorenteudgifterne ender 4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret i 2020.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 9 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven dog, og det er således lykkedes at overholde den oprindelige serviceramme.

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på 1 mio. kr. Albertslund Kommune har således brugt 22 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk.


For nærmere gennemgang af regnskab 2020, henvises til regnskabsbogen, som er vedhæftet som bilag

Regnskabsbogen indeholder:

- Områdebevillingsregnskab: Denne del indeholde regnskabsbemærkninger på hver enkelt områdebavilling samt regnskab på på pengeposeniveau. Områdebevillingsregnskabet indledes med de generelle regnskabsbemærkninger.

- Regnskabsoversigter: Denne del indeholde supplerende oversigter, eksempelvis statusbalncen.


Proceduren for aflæggelse af årsregnskabet er som følger:

1. Kommunalbestyrelsen skal i april måned godkende, at kommunens årsregnskab afgives til revisionen

2. Revisionen reviderer årsregnskabet i april og maj måned

3. Kommunalbestyrelsen skal på mødet i juni behandle revisionens beretning om årsregnskabet og i den forbindelse træffe afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger og andre spørgsmål vedrørende årsregnskabet. selve årsregnskabet skal herefter godkendes endeligt.

4. Årsregnskabet skal med revisionsberetningen og de afgørelser som kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet i den forbindelse, sendes til tilsynsmyndighederne(primært ministerier) inden den 31. august 2021.


Anvendt regnskabspraksis

Administrationen har foretaget enkelte ændringer i den anvendte regnskabspraksis for Regnskab 2020 på baggrund af anbefaling fra revisionen samt fjernet tekst som ikke er aktuel eller relevant mere.


Ændringerne kan ses i bilaget - "Anvendt regnskabspraksis 2020" og er markeret med gult, hvor der er lavet følgende tilføjelser til anvendt regnskabspraksis.


På side 1 er der anført ændringer i forhold til regnkab 2019, vedrørende hensatte forpligitgelser for bonus til tjenestemænd ved 37 års anciennitet.


På side 7 under hensatte forpligtigelser er Bonus til tjenestmænd også tilføjet.


På side 7 under hensatte forpligtigelser, er der ændret i beskrivelsen af de forudsætninger for aktuarberegningen af pensionsforpligtigeler til tjenestemænd. Ændringen skyldes at beregningsprincipperne blev ændret fra 2017. Albertslund Kommune fik lavet ny aktuarberegning sidste år og efterlever således denne.


På side 1 er følgende afsnit slettet

"Der er ændringer i kommunens regnskabspraksis i forhold til regnskab 2018. Ændring skyldes som følge af ny ferielov. Ændringen består i håndteringen af indefrosne feriemidler for perioden 1.september 2019 til 31. august 2020. For regnskab 2019 og 2020 skal kommunen ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld med modpost på egenkapitalen"


På side 2 er følgende afsnit slettet

"Ekstraordinære poster

I regnskabet opføres aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til de ordinære aktiviteter, f.eks. ekstraordinære tab afledt af katastrofer eller ekspropriationer.

Der forekommer ikke ekstraordinære poster i regnskabsåret"

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den anvendte regnskabspraksis godkendes
 2. at kommunens årsregnskab for 2020 afgives til revisionen


Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Samlet regnskab R20 Samlet regnskab R20
2 Anvendt regnskabspraksis 2020 Anvendt regnskabspraksis 2020
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020

Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2020 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har efter de gældende økonomistyringsprincipper tilkendegivet fuld overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på alle styrbare pengeposer. Det betyder, at de budgetansvarlige ledere er vant til en praksis med mulighed for at spare op hen over årene. Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer overføres derimod ikke.


2020 har grundet Covid-19-pandemien været et atypisk regnskabsår, hvilket bl.a. har medført, at kommunens institutioner i løbet af 2020 er blevet kompenseret for de økonomiske merudgifter, Covid-19 har medført. Kommunalbestyrelsen besluttede således i september 2020 at tilføre afdelinger og enheder samlet godt 40 mio. kr. ekstra i budget 2020. I forbindelse med regnskab 2020 har administrationen ud fra forskellige modeller regnet på, om de særlige forhold ift. Covid-19-situationen burde give anledning til, at der afviges fra de gældende principper i Overførselssagen. Administrationen vurderer på baggrund af beregningerne og det samlede regnskabsresultat, at det på trods af de særlige omstændigheder i 2020 fortsat vil være mest hensigtsmæssigt at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de overførselsprincipper, som de bevillingsansvarlige ledere kender og er vant til. Administrationen vurderer endvidere, at overførsel af mer- og mindreforbrug efter gældende principper ikke vil medføre udfordringer i forhold til overholdelse af servicerammen i 2021.


Drift

På driftsområdet viser regnskab 2020, at der er et samlet mindreforbrug på 73,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. budgetreserve mv. på godt 36 mio. kr. Samlet anmodes om overførsel af netto 42 mio. kr., mens 12 mio. kr. overføres til fællesskabsbidraget. De resterende 20 mio. kr. overføres ikke, men bliver i kommunens kasse.


Jf. de gældende overførselsregler sker der ikke overførsel af mindreforbrug på i alt 53 mio. kr. på de betingede bevillinger og på de mindre-styrbare bevillinger. Derimod anmodes om overførsel af 42 mio. kr. på det styrbare område, hvilket er 33 mio. kr. mere end det samlede mindreforbrug, når der er fratrukket 12 mio. kr. til fællesskabsbidraget svarende til 25 pct. af det, der kan overføres.


Den primære årsag til den større overførsel på det styrbare område er, at det vurderes at blive vanskeligt at fastholde det politisk besluttede serviceniveau på en række borgernære områder, hvis merforbrugene fra 2020 på disse områder overføres til 2021. Administrationen foreslår derfor, at følgende merforbrug på i alt 45 mio. kr. ikke overføres:


 • Familieafsnittet (1,3 mio. kr.)
 • Rengøringsafdelingen (1,8 mio. kr.)
 • PPR (13,8 mio. kr.)
 • Sundhed, Pleje og Omsorg (18,8 mio. kr.)
 • Voksen og Social (9,0 mio. kr.)


Bilag 1 viser budgetafvigelser i 2020, fællesskabsbidrag til 2021 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2021-2024 på bevillingsniveau (pengepose og styrbarhed). Af bilag 2 fremgår oversigter vedr. budgetafvigelse, fællesskabsbidrag samt overførsel af mer- og mindreforbrug fordelt på afdelingsniveau.


Anlæg

På anlægsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 63,4 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget. Samlet søges 58,3 mio. kr. overført til 2021 og 1 mio. kr. overført til 2022. Langt størstedelen af overførslerne er på det skattefinansierede område, idét der overføres et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det takstfinansierede område samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på ældreboligområdet. Godt 16 mio. kr. af overførslerne på det skattefinansierede område vedrører fremrykkede projekter, hvortil kommunen har fået dispensation til at lånefinansiere. På det skattefinansierede område vedrører nogle af de største mindreforbrug projekterne "Projektering af haludvidelse", "Renovering af bro, Nordmarks Allé og "Konkrete projekter i forbindelse med hjemtagelser".


Bilag 3 viser budgetafvigelser i 2020 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2021-2022 for de enkelte bevillingsprogrammer på anlægsområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der på drift overføres 12,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2021,
 2. at der på drift overføres 43,4 mio. kr. til 2021, 0,1 mio. kr. til 2022, -1,0 mio. kr. til 2023 og -0,7 mio. kr. til 2023, jf. bilag 2, og
 3. at der på anlæg overføres 58,3 mio. kr. til 2021 og 1,0 mio. kr. til 2022, jf. bilag 3.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(Ø, O, Å) undlod

Bilag

1 Bilag 1. Overførsler på driftsområdet Bilag 1. Overførsler på driftsområdet
2 Bilag 2. Summeret tabel med overførsler på driftsområdet Bilag 2. Summeret tabel med overførsler på driftsområdet
3 Bilag 3. Overførsler på anlægsområdet Bilag 3. Overførsler på anlægsområdet
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Borgerinddragelse i budgetprocessen

Anledning

Tilpasning af tidsplan for budgetproces 20202 ift. borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 15. december 2020 en politisk tidsplan for budgetproces 2022. Det fremgår af budgettidsplanen, at der skal foregå virtuel inddragelse af borgerne i budgetprocessen i juni måned. Baseret på den fortsatte usikkerhed om corona-pandemien og tidsperspektiverne for genåbningen af landet samt erfaringerne fra det virtuelle budgetmøde sidste år, vurderer administrationen, at det vil give et større udbytte for både politikere og borgere, hvis borgerinddragelsen i budgetprocessen kan foregå som et fysisk møde, hvor borgerne får mulighed for at deltage aktivt. Dette vurderes at kunne holdes efter sommerferien i forbindelse med høringen af budgetkataloget.


Administrationen foreslår derfor, at der i stedet for virtuel borgerinddragelse i juni måned planlægges et borgermøde om de færdige budgetkatalogforslag i august/september, som det blev gjort til Budget 2020 i efteråret 2019. På mødet kan borgerne debattere de forslag, som indgår i budgetkataloget. Formålet er, at borgerne får mulighed for at komme med synspunkter og kommentere budgetkataloget, og at Kommunalbestyrelsen kan tage disse med i de efterfølgende politiske forhandlinger om Budget 2022.


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den virtuelle borgerinddragelse i juni måned erstattes af et fysisk borgermøde om budgetkataloget til Budget 2022 i august/september.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen kigger på mulighed for evt. at planlægge noget virtuelt inden sommerferien.

Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Etablering af podeteam (bevilling)

Anledning

Etablering af podeteam til understøttelse af genåbningen af kommunale skoler.

Sagsfremstilling

Alle kommuner forventes i forbindelse med den gradvise genåbning at stille kviktest til rådighed for skolernes medarbejdere. I Albertslund Kommune har Krisestaben forankret varetagelsen af denne opgave med tilsyn fra Den kommunale Sundhedspleje, da kviktests i den indledende fase skal foregå med delegation fra en sundheds- eller sygeplejerske.

Kommunen har ansvaret for, at der foreligger instruks for faglig tilrettelæggelse og udførelse af delegeret virksomhed i kommunens regi. Medhjælpere er udvalgt af kommunen, som dermed er ansvarlig for, at disse er tilstrækkeligt kvalificeret. Kommunen skal sikre, at der i fornødent omfang føres tilsyn med medhjælperes faglige virksomhed.

Den kommunale Sundhedspleje er udvalgt til at føre det fornødne tilsyn med de af kommunen udvalgte medarbejdere samt til at udarbejde faglig instruks for faglig tilrettelæggelse og udførelse af den delegerede virksomhed i kommunens regi.

Syge- og sundhedsplejersker med midlertidigt virksomhedsområde er ansvarlige for rammedelegationen, herunder at:

 • delegere opgaven med at teste til en gruppe af medarbejdere
 • sikre, at medarbejderne godkendes til opgaven samt har de rette kompetencer til at udføre testopgaven
 • gennemføre tilsyn og sikre, at medarbejderne ikke afviger fra den faglige instruks.

Podning med de nye næseborstest, som erstatter næsehuletest pr.15.3.2021 på skolerne i Albertslund Kommune, anses ikke som lægeforbeholdt virksomhed.

Opgaven varetages af et mobilt podeteam på 3 podere, som er ansat 30 timer pr. uge, med fysisk tilstedeværelse på hver skole 2 gange pr. uge.

I den indledende fase har der været kontinuerligt tilsyn fra Sundhedsplejen 30 timer pr. uge på alle skoler, hvor der har været anvendt de lange næsehuletests, og hvor opgaven er varetaget på delegering af en Sundhedsplejerske. Derudover er der gået en del administrativ tid fra sundhedsplejen ift. tilrettelæggelse og koordinering af indsatsen.

Fra d. 22 marts 2021 bliver opgaven blive varetaget af de 3 podere på skolerne med bistand for en administrativ medarbejder på skolen, som vil varetage opgaven omkring koordinering og journalisering i SEI-indberetningssystemet. Sundhedsplejen vil forsat føre ugentligt tilsyn på alle skoler og bistå med at ajourføre faglige instrukser, oplæring og andet, som det ser ud lige nu.

Hvis det på sigt besluttes, at elever skal testes, og når alle medarbejdere er til stede på skolerne, kan opgavens omfang ændre sig.


Økonomi


Der er foretaget nedenstående beregning i tabel 1 for det forventede ressourcetræk ved forskellige scenarier for genåbning, som baggrund for etablering af den maksimale nødvendigve bevilling for at Sundhedsplejen kan administrere og ansætte det nødvendige antal podere.


Tabel 1: Ressourcetræk ved 3 forskellige scenarier

Scenarier

Antal podere

Udgift pr måned

Forventet udgift frem til sommerferien

(fra marts)

Forventet udgift resten af året

(fra marts)

Ved genåbning af 0-4 klasse

3

125.000


510.000

1.135.000

Genåbning af 0-4 og 9 og 10 klasse

7

245.000


990.000

2.215.000

Ved fuld genåbning af skoler

14


420.000


1.690.000

3.790.000


Der bevilliges 3,79 mio.kr. til Sundhedssplejen, der dog forudsættes Kriseledelsens godkendelse før frigivelse.


Bevillingen finansieres i første omgang af den eksisterende negative pulje under Kommunaldirektøren, som blev etableret til finansiering af fortsættelsen af den øgede Covid-rengøring. I løbet af 2021 vil administrationen vurdere, hvorledes den negative pulje hensigtsmæssigt kan udlignes. I udgangspunktet forventes der en indtægt fra staten i form af en ny Covid19-kompensationsaftale mellem KL og Staten.


Økonomiudvalget orienteres om en mulig indtægt fra staten, når der foreligger viden herom, mens Kommunalbestyrelsen vil skulle forholde sig til en bevillingssag, hvis der bliver behov for at flytte midler fra andre områdebevillinger eller pengeposer.


Lovgrundlag

I Albertslund Kommune er ansvarsforholdet ift. kviktestes i form af næsehuletests på skolerne tilrettelagt ud fra:

Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2010 (COVID-19), Kapitel 3, § 3, stk.3. 5. februar 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at Kriseledelsen (DIF) kan beslutte, at den ekstraordinære indsats med podeteam kan iværksættes for perioder af 3 måneders varighed i resten af 2021.

2. at der bevilliges 3,79 mio.kr. kr. til Sundhedsplejen

3. at merudgiften finansieres ved en negativ pulje til forventet kompensation fra staten


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Etablering af podeteam Bevillingsskema Etablering af podeteam
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Undersøgelse af sexisme i kommunalbestyrelsen

Anledning

Kommunalbesyrelsen skal godkende gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse vedr. sexisme og kønsdiskrimination blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 6. oktober medlemsforslag fra Alternativet om  igangsætning af intern undersøgelse af sexisme og trivsel i Albertslund Kommune og besluttede, at forvaltningen til mødet i november skulle udarbejde et samlet forslag, der også adresserer budgetaftalens punkt om etablering af en whistleblower-ordning, der også omfatter sexistisk og krænkende adfærd fra ansatte og folkevalgte.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. november spørgsmål, der skal indgå i kommuenens Trivsles- og APV måling blandt ansatte. Det fremgik af indstillingen, at forvaltningen ville undersøge mulighederne for at iværksætte en undersøgelse af sexisme blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Forvaltningen har undersøgt markedet og foreslår at indgå aftale med ArbejdsMiljøCentret A/S om gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer om sexisme og kønsdiskrimination.

Udkast til spørgeramme vedlægges til orientering. Spørgerammen vil blive endeligt tilpasset kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune i samarbejde med ArbejdsMiljøCenteret.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 4. marts 2021

Formålet med en undersøgelse af sexisme og kønsdiskrimination hos Kommunalbestyrelsen tydeliggøres i spørgeskemaets indledning og anbefales at være dels en konkret afklaring af, om der er tilfælde af sexisme eller kønsdiskrimination, som Kommunalbestyrelsen skal følge op på, og dels en generel afdækning af, om der er en kultur, der skal ændres.


Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen anbefales af være kommunalbestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2018-2021.


For at garantere anonymitet i spørgeskemaundersøgelsen er baggrundoplysninger om køn og alder taget ud af undersøgelsen. Kobling mellem navn, e-mail og besvarelser er udelukkende tilgængelig for ArbejdsmiljøCentret, som behandler informationen fortroligt og i henhold til gældende GDPR-regler. Så snart undersøgelsen lukkes, slettes oplysninger om navn og e-mail fra systemet.


Spørgeskemaundersøgelsen besvares ved, at respondenterne modtager er unikt link til undersøgelsen. Respondenter kan vælge at besvare hele undersøgelsen på en gang, eller starte på at besvare og vælge at vende tilbage og besvare en resterende del af undersøgelsen senere. De besvarelser der indsendes til undersøgelsen, anvender ArbejdsmiljøCentret alene i undersøgelsen af Kommunalbestyrelsen og stedfortrædere.


Der udarbejdes en rapport på baggrund af kvantitative data og en rapport udarbejdet på baggrund af kommentarer, der afgives i undersøgelsen. Økonomi & Stab anbefaler,

 • At ArbejdsmiljøCentret præsenterer den kvantitative rapport for Kommunalbestyrelsen sammen med sine anbefalinger til prioriterede indsatsområder. Den kvantitative rapport udleveres til Kommunalbestyrelsen.
 • At den kvalitative rapport udleveres til HR & Juras leder, Jeannette Larsen, som følger op på rapporten og giver evt. anbefalinger videre til borgmesteren og gruppeformændene.


Hvis der i den kvalitative rapport er afgivet bemærkninger, der kræver direkte opfølgning, kontakter ArbejdsmiljøCentret den enkelte respondent for at tilbyde vejledning om hjælp.


Efter ArbejdsmiljøCentrets præsentation for Kommunalbestyrelsen, mødes borgmesteren og gruppeudvalgsformændene for at tage stilling til det videre forløb.Økonomi

Gennemførelse af undersøgelsen vil koste i størrelsesordenen 20.000 kr., som afholdelse inden for Kommunalbestyrelsens budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der i samarbejde med ArbejdsMiljøCenteret A/S gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vedr. sexisme og kønsdiskrimination.


Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 4. marts 2021

 1. at der i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret A/S gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og suppleanter for kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2018-2021 vedr. sexisme og kønsdiskrimination.

Historik

Økonomiudvalget den 2. februar 2021, pkt. 35

Sagen blev udsat


Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Sexisme spørgeramme KB Albertslund.docx Sexisme spørgeramme KB Albertslund.docx
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder

Anledning

Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder

Sagsfremstilling

Når udvalgsmøder er lukkede for borgere og referaterne kun er kortfattede beslutningsreferater, bliver det svært for engagerede borgere at følge med og tage del i de demokratiske processer. Alternativet vil gerne understøtte så bred, folkelig deltagelse i lokalpolitik som muligt.


Når vi som folkevalgte er til lukkede udvalgsmøder, opleves det næsten hver gang, at der er en række spørgsmål til sagerne. Mange af spørgsmålene er der et godt svar på, men nogle gange - i nogle komplekse sager sker det ofte, at der også er spørgsmål der kræver et bedre forberedt svar. Når vi stiller spørgsmål på lukkede møder, har Albertslunderne ikke en mulighed for, at se hvilke grundlag (ud over sagsfremstillingen), vi træffer vores beslutninger udefra, da der i referaterne oftest kun står hvem der har tiltrådt, hvilke ændringsforslag der har været eller hvilke tilføjelser der er blevet tiltrådt.


Nogle af de spørgsmål vi har, er spørgsmål, vi har fået fra engagerede borgere. Dermed er det spørgsmål borgere har interesse i at høre et svar på. Det er ikke muligt som det er nu, da man ikke må referere fra et lukket møde, hvilke af og til kan gøre det svært at oplyse om baggrunden for en beslutning - særligt, i visse komplekse sager.


Når sagerne behandles i kommunalbestyrelsen, ville det yderligere tjene gennemsigtigheden og folkeoplysningen at bringe et element ind i præsentationen af en sag, ved at kunne henvise til hvilke spørgsmål der har været omdrejningspunktet i den konkrete sag og efterfølgende debat.


Efter en sag er behandlet sker det også af og til, at man møder en borger med et spørgsmål der ikke har strejfet en selv. Et spørgsmål der kunne have gjort os klogere, og givet os et endnu mere oplyst grundlag. De spørgsmål kunne vi efterlyse på forhånd og øge chancerne for, at vi får dem før og ikke efter en beslutning er truffet.


Derfor ønsker vi i Alternativet, at indføre en skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøderne.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 12.02.21

Der er vedlagt supplerende notat fra forvaltningen.


Sekretariat for Politik og Ledelse den 23.03.21

Kommunalbestyrelsen sendte den 9. marts 2021 Alternativets forslag om spørgetid forud for udvalgsmøder til forvaltningen. Vedlagt som bilag er notat fra forvaltningen, der giver en række eksempler på hvordan fagudvalgene på anden vis kan indhente og inddrage borgerperspektiver end ved en skriftlig spørgetid. Eksempler er udarbejdet med afsæt i Kommunalbestyrelsens drøftelse af Alternativets forslag og de muligheder som Kommunalbestyrelsen selv foreslog på mødet.

Indstilling

Alternativet indstiller:

 1. at Borgere i Albertslund får mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udvalgene under kommunalbestyrelsen.
 2. at borgeren får et skriftligt svar umiddelbart efter udvalgsmødet
 3. at spørgsmålet og svaret fremgår som bilag til sagen under den videre behandling i Kommunalbestyrelsen

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 36:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen


Kommunalbestyrelsen den 9. marts 2021, pkt. 2

Sagen sendes til forvaltningen.


Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Bemærkninger til medlemsforslag vedr. skriftlig spørgetid.docx Bemærkninger til medlemsforslag vedr. skriftlig spørgetid.docx
2 Muligheder for inddragelse af borgere i fagudvalgenes arbejde Muligheder for inddragelse af borgere i fagudvalgenes arbejde
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Salg af Skallerne 4, 2620 Albertslund

Tilbage til toppen

37. Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Svar på spørgsmål til Feriefondens huse.


Svar til Helge Bo Jensen på spørgsmål til indeks 100 er på vej.

Tilbage til toppen

38. Underskriftsblad

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad

Beslutning

.

Tilbage til toppen