Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Tirsdag den 23. marts 2021

Tid: Kl. 16:30

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Dogan Polat (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Leif Pedersen (F)


Indholdsfortegnelse

1. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Analyse af potentielle tilflyttere (opfølgning budgetaftale 2020)
2. §17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden
3. §17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
4. §17.4 Byudvikling - Eventuelt
5. Underskriftsblad

1. §17.4 Byudvikling/ØU/KB - Analyse af potentielle tilflyttere (opfølgning budgetaftale 2020)

Anledning

Opfølgning på budgetaftale 2020s ønske om analyse af potentielle tilflyttere samt den politiske beslutning om, at analysen gennemføres.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2020 fremgår følgende:

”Henset til omfanget af boligprojekter ønskes der en analyse af potentielle tilflyttere til byen” (p. 8)

I april 2020 blev igangsætningen af analysen politisk godkendt. Analysen er gennemført i anden halvår af 2020 og er foretaget på baggrund af en e-mailbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 personer med konkrete flytteovervejelser bosiddende i udvalgte kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til rapporten ”Bosætningsanalyse – Albertslund Kommune” fra Interresearch, nov. 2020.

Analysens hovedkonklusioner er præsenteret i vedlagte bilag.

Resultaternes anvendelse

Resultaterne vil blive anvendt i det videre arbejde med at udvikle byen ud fra den overordnede vision om et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med op til 10.000 nye borgere på 10 år. Et Albertslund som lykkes med at tiltrække borgere, som er i beskæftigelse og som ønsker at bidrage til fællesskaberne og en bæredygtigt by. Det betyder bl.a. at resultaterne anvendes i den fremadrettede planlægning med henblik på at fremme byggeri af den boligmasse, der efterspørges. Det er i den sammenhæng en selvstændig pointe, at kommunerne i Danmark kun i begrænset omfang har indflydelse på, hvilken form for boliger (ejer- vs. lejeboliger) grundejer/udvikler opfører. Resultaterne tænkes derfor også anvendt i den fremadrettede dialog med udviklerne, som indgangsvinkel til at drøfte boligstørrelse, -type og -form.

Endvidere holdes resultaterne op mod den løbende undersøgelse af flyttemotiver fra de faktiske til- og fraflytninger, som forventes igangsat første halvår 2021 ligesom resultaterne sammenlignes med de tilbagemeldinger grundejerne/udviklere får ifm. udlejning og/eller salg af de boliger, som bygges i byen, eksempelvis på Lækrogen eller i Rådhus Have.

Økonomi

Den kvantitative panelundersøgelse, der er gennemført vha. eksterne konsulenter, har haft et samlet budget på 87.500 kr. ekskl. moms, og er finansieret inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at analysen tages til efterretning og
 2. at analysen anvendes som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Bilag

1 RESUMÉ_Analyse af pot. tilflyttere, den 15. dec. 2020_inkl. Perspektiv RESUMÉ_Analyse af pot. tilflyttere, den 15. dec. 2020_inkl. Perspektiv
2 Albertslund_Kommune_Bosætningsanalyse_2020 (FIL) Albertslund_Kommune_Bosætningsanalyse_2020 (FIL)
Tilbage til toppen

2. §17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

3. §17.4 Byudvikling - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Notat om færdiggørelse af kommuneplanen.

B. Status for planlægningen af Coop Byen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.


Bilag

1 Notat om færdiggørelse af kommuneplanen Notat om færdiggørelse af kommuneplanen
2 Notat - Proces for Coop Byen_17.4udvalg_orientering Notat - Proces for Coop Byen_17.4udvalg_orientering
Tilbage til toppen

4. §17.4 Byudvikling - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A. Møde den 25. marts i Kontaktudvalget for Fængselsgrunden.

B. Møde den 25. marts i Erhvervsstyrelsen på baggrund af indsigelse fra Glostrup Kommune.

C. Der udarbejdes faktuel orientering om udviklingsanalysen af Hedemarksvej.

D. På næste udvalgsmøde gives status for byudviklingsprojekterne.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Tilbage til toppen

5. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt efter mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen