Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 23. marts 2021

Tid: Kl. 17:30

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om screening for skimmelsvamp
2. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering
3. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 28 - igangsætning af plangrundlag
4. MBU/ØU/KB - Trafikale byudviklingsanalyser (bevilling)
5. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2020 (bevilling)
6. MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Godkendelse af ansøgninger til forskønnelse af tunneler
9. MBU/ØU/KB - Støtte til projekt om bredbånd til Risby
10. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021
11. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling
12. MBU - Orientering fra formanden
13. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
14. MBU - Eventuelt
15. Underskriftsblad

1. MBU/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om screening for skimmelsvamp

Anledning

Forslag fra Socialistisk Folkeparti om screening for skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Skimmelsvampen er og har længe været en udfordring, og konstateres i større og større omfang i kommunens bygninger, ikke bare kommunalt ejede bygninger, men også hos private borger og i flere almene boligområder.

Ofte bliver skimmelsvampen først konstateret når nogle melder om ubehag ved at være i et rum eller en bygning, eller ved lugtgener. Det har hidtil været anset som de normale indikatorer som man reagerede på. SF vil foreslå at Albertslund kommune skifter til en mere proaktiv kurs og målrettet begynder at screene for tilstedeværelsen af skimmelsvamp samt screener alle tiltag til bygningsændringer eller ændringer af installationer for om ændringer kan medføre potentiale for skimmelsvamp. Tillige foreslår SF, at alle kommunale bygninger i et fast interval skal screenes for tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Intervallet skal fastlægges af kommunalbestyrelsen.

SF mener vi er nødt til se på sådanne tiltag for om muligt at sikre kommunen mod fremtidige situationer som den vi p.t. har oplevet omkring Jægerhytten, Brillesøen og Naverland. Vi kan jo se, hvor indgribende konsekvenser tilstedeværelsen af skimmelsvamp i disse bygninger har for børn, forældre og personale.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 9. marts 2021

Forvaltningen har i år afsat 500.000 kr. til at skimmelundersøge daginstitutioner samt skoler. Det vil kræve interne og eksterne ressourcer at udvide screeningen til den resterende bygningsmasse. Forvaltningen har udarbejdet notat til sagen.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslaget drøftes på baggrund af forvaltningens bemærkninger til forslaget.

Indstilling

Socialistisk Folkeparti indstiller,

1. Albertslund Kommune i forbindelse med alle bygningsændringer/tilføjelser, gennemfører en teknisk screening for at sikre mod dannelse af skimmelsvamp som følge af ændringen,

2. Albertslund Kommune i forbindelse med alle tilføjelser, ændringer eller fjernelse af en tekniske installation, gennemfører en teknisk screening for at sikre od dannelse af skimmelsvamp som følge af ændringen og

3. at Albertslund Kommune indfører en fast fysisk screening af sine bygninger for at afdække mulig forekomst af sundhedsskadelig skimmelsvamp. Intervallet for screeningen fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Sagen blev udsat til udvalgsmødet i september 2021, idet udvalget afventer forvaltningens kortlægning for første halvår.

Bilag

1 Bilag - Skimmelscreening i Kommunale bygninger Bilag - Skimmelscreening i Kommunale bygninger
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering

Anledning

Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering.

Sagsfremstilling

Asbestrenovering i Albertslund

1. Forvaltningen redegør for hvad vi allerede ved om forekomst af asbest i den kommunale bygningsmasse.

2. Mulighederne for en samlet kortlægning og registrering - samt for udarbejdelse af en prioriteret plan for asbestrenovering (optimalt i forbindelse med anden renovering/istandsættelse) beskrives.

3. Der gøres en indsats, fx. ved henvendelse til folketinget/relevante ministre, for at sikre statslig støtte til de store meromkostninger i forbindelse med asbestrenovering.

4. Der tages kontakt til boligafdelinger og grundejerforeninger med henblik på at udveksle viden om forekomst af asbest og renoveringsplaner i den forbindelse.


Begrundelse

Udsættelse for asbest, selv i små mængder, er meget sundhedsfarligt. Asbest kan være årsag til flere kræftformer, og helt særligt lungehindekræft. I disse år får over 100 personer årligt konstateret lungehindekræft og et næsten ligeså stort antal dør af det. Der går normalt lang tid fra udsættelse for asbest til man bliver syg af det, så derfor stiger det årlige antal tilfælde - og vil uden tvivl gøre det i mange år endnu - selvom brugen af asbest blev forbudt tilbage i 1980’erne.

Selvom produktionen af asbestplader for længst er stoppet, findes de i stort omfang bl.a. som facade- og tagplader i vores byggeri. Og nu er der for alvor gang i nedbrydningen af pladerne. Og dermed frigives asbestfibre til omgivelserne.

Desværre blev asbest brugt allermest i 1960’erne og 1970’erne, altså netop den periode hvor Albertslund blev bygget.

Derfor er det særligt vigtigt at vi får styr på problemet i Albertslund - og sikre at asbestrenovering af vores kommunale bygninger (og i den udstrækning kommunen kan bidrage også i vores almene og private boligområder) sker forsvarlig og uden risiko for brugere og ansatte.

Og asbestrenovering er rigtig dyr, og giver meget store meromkostninger. Især i kommuner som Albertslund og andre kommuner i omegnen, der er bebygget/udvidet på samme tid. Derfor forslaget om at arbejde for en særlig pulje/statslig støtte til denne vigtige indsats.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 9. marts 2021

Det overblik forvaltningen har omhandler primært den indvendige asbest samt større bygningsdele som facadeplader og tag. Hvis alt asbest skal registreres, så skal samtlige rør gennemgås og alle rum screenes. Det vil være en stor og meget ressourcetung opgave at få screenet alle kommunens bygninger fuldstændig for asbest, hvorfor der skal sættes særskilte midler af til en sådan gennemgang, hvis det ønskes at få det overblik.


Forud for alle større projekter udføres en screening for miljøfarlige stoffer. Denne miljørapport udleveres sammen med arbejdsbeskrivelsen til entreprenører og rådgivere samtidig med at der henvises til gældende forskrifter for asbesthåndtering.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslaget drøftes på baggrund af forvaltningens oplysninger til forslaget.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes.

Historik

Kommunalbestyrelsen

Godkendte at forslaget oversendes til behandling i Miljø- og Byudvalget.


Beslutning

Man stemte om forslaget.


For stemte: (Ø)

Imod stemte: (A, C, F)

Undlod: (O)


Forslaget bortfaldt.


Forvaltningen udarbejder en orientering til ledere om håndtering af asbest i kommunale bygninger.

Bilag

1 Asbesthåndtering i kommunale bygninger Asbesthåndtering i kommunale bygninger
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 28 - igangsætning af plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte lokalplanlægning for boligbebyggelse på Smedeland 28, og at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Smedeland 28 har henvendt sig til Albertslund Kommune med ønske om at omdanne den eksisterende erhvervsejendom på Smedeland 28 til blandet bolig og erhverv. Til dette skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2020 masterplanen Hersted 2045 der fastlægger visionen for byudvikling i Hersted Industripark. Smedeland 28 er beliggende i masterplanens fase 1, etape 1 og startredegørelsen er i overensstemmelse med visioner og intentioner fastlagt i masterplanen. Planlægningen for byudvikling af Smedeland 28 skal sikre, at projektet understøtter udviklingen af en bydel, der lever optil kommunalbestyrelsens målsætninger om Aktiv by med rig natur, Mangfoldig by med høj livskvalitet og Klimaby med bæredygtig innovation.

Ejendommens eksisterende anvendelse og bebyggelse
Ejendommen Smedeland 28 ligger ved den fremtidige letbanestation Glostrup Nord og ligger således indenfor det stationsnære kerneområde. Ejendommen har et areal på ca. 16.000 m
2, og anvendes bl.a. af Nazar selskabslokaler aps. Ejendommen har et bebebygget areal på ca. 3.000 m2. De nuværende bygninger ønskes ikke bevaret.

Ny bebyggelse
Bebyggelsen etableres som en klassisk karréstruktur i 4 – 6 etager, der indrammer to grønne og hævede gårdrum. For at sikre at bydelen får et tydeligt centrum med en stærk sammenhæng mellem koncentration af funktioner og boliger, og bebyggelsens tæthed og højde, og for at skabe rytme og variation mod Bygaden, hæves bebyggelsen punktvis ved 2 hjørner i op til 9 etager, og i et punkt ved letbanestationen i op til 12 etager.

På Bygaden nærmest stationsforpladsen ved den kommende letbanestation, vil der komme en dagligvarebutik med integreret vare- og affaldsgård. Langs bygaden vil der yderligere være mulighed for mindre butikker, der bidrager til at skabe bydelens centrum. Bygade vil få et bredt fortov, der udvider sig med mindre byrum og udadvendte funktioner ved hjørner. Bygaden og de mindre byrum vil indgå, som en del af en samlet grøn struktur med høj biodiversitet.

Projektet har en bebyggelsesprocent på 185, og giver mulighed for opførelse af op til 380 boliger. Bebyggelsen vil bestå af boliger i varierende størrelser, der vil tiltrække beboere med forskellige aldre og behov.

Der etableres opholdsarealer på terræn svarende til min. 25 % af etagearealet. Den overvejende del af opholdsarealerne på terræn placeres i gårdrummene. Øvrige opholdsarealer etableres som private altaner og fælles tagterrasser. Samlet rummer projektet opholdsarealer svarende til ca. 39 % af etagearealet .

Projektet vil bidrage til biologisk mangfoldighed og sammenhæng. Særligt i gårdrummene, vil biodiversitet danne grundlag for børnenes leg og læring, med mulighed for fugle- og insekthoteller, urban farming og drivhuse.

Adgang for biler sker ad bygaden, hvor der, via interne veje på Smedeland 28, er adgang til en parkeringskælder under gårdrummet eller parkering på terræn. Adgang for bløde trafikanter sker fra bygaden, via interne veje eller stiforbindelse. Der etableres en ny grøn cykel- og gangsti ved det vestlige skel. Stien vil forbinde den nordlige stikvej fra Smedeland med bygaden og letbanestationen,.

Parkeringspladser og cykelparkering udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Cykelparkering vil blive etableret i gårdarealet samt ved indgangspartierne til bebyggelsen og i parkeringskælderen.

I tråd med intentionerne i Masterplan Hersted 2045 om at prioritere delebiler, er det et ønske fra bygherre at indføre delebiler i projektet, og reducere antallet af parkeringspladser for at skabe incitament til at benytte delebilsordning. Det er bygherres vurdering, at beboere i bebyggelsen vil være interesserede i at spare udgiften til egen bil, hvis der er et alternativ. Det forudsætter, at kapaciteten er tilstrækkelig, således at der er en delebil tilgængelig ved behov. Delebiler vil få egen fast p-plads.

Projektet, der er beskrevet i startredegørelsen, forudsætter, at stationsforplads til letbanen ikke skal placeres på ejendommen Smedeland 28. Det vil sige, at der indgås aftale med Glostrup Kommune om, at stationsforpladsen etableres ved letbanestationen, på arealer, der i dag er beliggende i Glostrup Kommune eller at stationsforpladsen placeres på matriklen syd for, ejet af Skanlog. Sagen vedrørende aftale med Glostrup Kommune er behandlet af Økonomiudvalget den 2. marts, men er sendt tilbage til Forvaltningen. Bygherre er bekendt med forholdet, og ønsker at starte lokalplanprocessen. Omdannelse af Smedeland til rekreativt areal og krav om grundejerforening
Lokalplanen vil fastlægge principper for omdannelsen af Smedeland til et rekreativt område og stille krav om stiftelse af en grundejerforening for alle de ejendomme, der har adgang via Smedeland.

Nyt plangrundlag
Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Lokalplanen vil være omfattet af forslag til kommuneplantillæg nr. 15, der er under udarbejdelse.

Lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, og der skal således udarbejdes en miljørapport. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes, at skal indgå i miljørapporten.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til lokalplan for Smedeland 28, og at lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.Bilag

1 Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanprocessen Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanprocessen
2 Startredegørelse - projekt for boliger og erhverv på Smedeland 28 Startredegørelse - projekt for boliger og erhverv på Smedeland 28
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Trafikale byudviklingsanalyser (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af midler til udarbejdelse af fem trafikanalyser, som skal understøtte den omfattende byudvikling i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Der sker en omfattende byudvikling i Albertslund i de kommende år, og antallet af borgere forventes at stige med 10.000 eller mere over de næste ti år. Væksten i antallet af borgere medfører et øget pres på kommunens veje, stier og kommunens centrale trafikknudepunkt Albertslund Station. Byudviklingsområder som Hersted Industripark, COOP, Fængselsgrunden og Albertslund Centrum vil med nye tilslutninger til kommunens vej- og stinet påvirke trafikafviklingen, og væksten i antallet af borgere vil resultere i flere køretøjer, hvorfor der skal tages stilling til, hvordan man vil håndtere blandt andet parkering.


En række af punkterne i budgetaftalen for 2021 vedrører emnerne byudvikling, infrastruktur og grøn omstilling, og på budget 2021 er der afsat midler til at undersøge investeringsbehovet i infrastruktur som er afledt af byudviklingen i det centrale Albertslund. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med emnerne gennem fem analyser, som kan danne grundlag for kommunens investeringer i den infrastruktur, der skal understøtte kommunens udvikling og sikre afviklingen af fremtidens sti-, vej- og kollektive trafik. For at investeringerne kan foretages rettidigt vil analyserne blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022. Der udarbejdes følgende analyser:


 • Fremtidens Roskildevej

Der skitseres en ny Roskildevej som samtidig med, at den er en hovedfærdselsåre, skal fremstå venligere med mindre støj og lavere hastighed. I skitseringen af Roskildevej er der etableret tilslutninger til de kommende kvarterer på Fængselsgrunden og COOP og der gives et bud på, hvordan en ny Roskildevej ser ud gennem visualiseringer. Arbejdet forholder sig til den inddragelse der har været og eksisterende vision for Roskildevej.


 • Parkeringsstrategi

En strategi for parkering kan være et redskab til at regulere antallet af køretøjer. Mulighederne og konsekvenserne ved en mere restriktiv tilgang til parkering analyseres og emner som blandt andet betalingsparkering, vagtordning, parkeringshenvisning undersøges. Der udarbejdes et oplæg til en strategi for fremtidens parkering i Albertslund.


 • Analyse af det stationsnære Albertslund

Albertslund Station er kommunens trafikale knudepunkt og central i forhold til ønsket om en CO2-venlig mobilitet. Der foretages en analyse af trafikflowet omkring Albertslund Station, herunder behovet for en bro over jernbanen og en udvidelse af stationstunnelen. Analysen skal danne grundlag for indretningen af området omkring Albertslund Station i sammenhæng med Fængselsgrunden, COOP og Albertslund Centrum. Analysen vil udgøre grundlaget for kommunens dialog med andre parter omkring finansiering af en opgradering og ny indretning af stationsområdet og Albertslund Station. Analysen kan desuden anvendes som udgangspunkt for en visualisering af området gennem en arkitektkonkurrence i 2022.


 • Investeringsbehov i infrastruktur på vej- og stinet

Udviklingen i Albertslund vil medføre et øget pres på kommunens infrastruktur, da flere borgere vil anvende kommunens veje og stier. Udviklingsplaner og kommunens eksisterende vej- og stinet analyseres med henblik på at identificere eksisterende og kommende mangler. Der udarbejdes en samlet investeringsoversigt, som udpeger hvor og hvornår der skal investeres i infrastrukturanlæg og der gives overslagspriser på disse anlæg.


 • Strategi for el-ladestandere

I samarbejde med grundejerforeninger og boligorganisationer udarbejdes der en kommunal strategi for udbredelse af ladestandere. Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunalfuldmagtsreglen ikke giver kommuner mulighed for, at betale for etablering af offentligt tilgængelige ladestandere. Kommuner kan heller ikke betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde driften heraf. Kommunens rum for at bidrage til udbredelsen af den fysiske ladeinfrastruktur er altså begrænset. Derfor er der i dag ikke samme grundlag for at udarbejde en kommunal strategi for el-ladestandere.


Med trafikanalyserne håndteres punkterne 33, 43, 47, 48 og 50 i budgetaftalen for 2021. Leverancerne forholder sig samtidig til indsatser som er udpeget i rapporten Stationsnær byudvikling i Albertslund fra 2020, som er udarbejdet efter metoden Transitorienteret byudvikling (TOB). Som baggrund for leverancerne anvendes desuden kommunens trafikmodel som blev udarbejdet i 2020 og som bliver brugt i de trafikale analyser der udarbejdes i forbindelse med udviklingsprojekterne i kommunen.


Analyserne vil indgå som grundlag i en kommende mobilitetsstrategi.

Økonomi

De fem analyser udarbejdes for midler afsat på budget 2021 svarende til 1,0 mio. kr. til at undersøge investeringsbehovet i infrastruktur afledt af byudviklingen i det centrale Albertslund. Analyserne vil kvalificere kommunens fremadrettede budget i forhold til investeringer i mobilitet og infrastruktur.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at de skitserede fem analyser udarbejdes,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. hertil og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet byudviklingsområdet Hyldagergrunden også indgår.


Bilag

1 Ladeinfrastruktur, Ankestyrelsens vurdering Ladeinfrastruktur, Ankestyrelsens vurdering
2 Bevillingsskema - trafikale byudviklingsanalyser Bevillingsskema - trafikale byudviklingsanalyser
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2020 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til indkøb af affaldskurve til stier og byrum og anlæg af picnicpladser i Birkelundparken.

Sagsfremstilling

I perioden 2018-2020 er der afsat 3 mio. kr. i budgettet til fornyelse af byudstyr i Albertslund Kommune. Tidligere er der frigivet midler til:


 • Digital registrering af byudstyr - færdig 2018
 • Rydning af gammelt, ubrugt byudstyr - færdig 2019
 • Nye affaldskurve i Albertslund Centrum og Kanalgaden - færdig 2019
 • Nye skilte på stierne - færdiggøres 2021
 • Anlæg af picnicpladser i byens parker - færdiggøres 2021
 • Nye affaldskurve på stier og ved busstoppesteder - færdiggøres 2021


I 2020 blev der afsat 750.000 kr. til den fortsatte fornyelse, som foreslås benyttet til indkøb af affaldskurve på stier og anlæg af picnicpladser i Birkelundsparken.


Udskiftning af affaldskurve

Registreringen har vist, at der er et stort behov for at udskifte affaldskurve, da der er stort slid i form af rust, hærværk og graffiti. I 2019 blev der afsat midler til udskiftning af ca. 1/3 af affaldskurvene på stierne, og behovet for at udskifte affaldskurve på stierne er stadig stort.


Som udgangspunkt foretages en 1 til 1 udskiftning, hvor slidet er størst, primært på stier og ved busstoppesteder. Der udskiftes til en model med et tilsvarende cylindrisk design, som er benyttet tidligere, men i en galvaniseret udgave i stedet for lakeret. De steder, hvor der er størst risiko for hærværk og graffiti, opsættes der affaldskurve af tilsvarende typer, som dem der står i centrum og Kanalgaden. De er udført i en godstykkelse, der kan holde til et vist slid. Øvrige steder kan der opsættes affaldskurve i et tilsvarende design, men i en mindre godstykkelse, så anskaffelsesprisen holdes nede.


I tillæg til den almindelige udskiftning, opsættes forsøg med sortering i fraktionerne plast og restaffald ved Vestcentret, for at imødekomme ønsket om at fremme affaldssortering i det offentlige rum, som er en del af klimaaftalen ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Erfaringerne herfra vil blive brugt til det videre arbejde med at fremme affaldssortering.


Udføres sommer/efterår 2021.


Etablering af picnicpladser

I 2019 blev der opført picnicpladser i flere af byens parker. Der blev ikke opført picnicpladser i Birkelundsparken. Det foreslås, at der etableres 2 picnicpladser i Birkelundsparken.


Picnicpladserne etableres med ca. 2-5 bordbænkesæt, der fastmonteres i et underlag af grus og med tilhørende affaldskurve samt mulighed for at grille efter behov.


Udføres sommer/efterår 2021.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der udskiftes affaldskurve for 600.000 kr. og at der etableres picnicpladser for samlet 150.000 kr. Arbejdet igangsættes under forudsætning af at overførsel af uforbrugte midler fra 2020 godkendes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 750.000 kr. til indkøb af affaldskurve til stier og byrum og anlæg af picnicpladser i Birkelundparken, og
 2. at udgiften finansieres af kassebeholdningen under forudsætning af at det ikke-frigivne rådighedsbeløb til fornyelse af byudstyr i 2020 overføres til 2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - fornyelse af byudstyr Bevillingsskema - fornyelse af byudstyr
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forvaltningens forslag til indsatser i forhold til at højne vedligeholdelsen og forskønnelsen af Albertslund samt frigivelse af midler til formålet.

Sagsfremstilling

Albertslund skal fremstå attraktiv, når man passerer kommunegrænsen. Det betyder, at veje og stier fremstår vedligeholdt og fri for affald og ukrudt. Og byen i det hele taget fremstå imødekommende med vedligeholdte bygninger, veje og arealer.

I de kommende år gøres en ekstra indsats ift. Vedligeholdelse og forskønnelse af byrum – som f.eks. tunneler og Albertslund Midtby. Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. over tre år (Budgetaftale 2021, pkt. 51).

Forvaltningen foreslår på den baggrund en række indsatser og fordeling af midlerne for de tre år:


Forvaltningen har på baggrund af henvendelser fra byens borgere via Giv et praj, facebook, læserbreve, mail og telefoniske henvendelser til forvaltningen m.m. samt Materialegårdens egne iagttagelser foreslået en række indsatser og fordeling for de tre år.


Opgørelsen af de seneste fem års Giv et praj-henvendelser fordeler sig som det fremgår af skemaet i bilaget. I bilaget er også vist eksempler på, hvordan to typer af henvendelser har været fordelt geografisk i perioden 2016-20.


Prioritering af indsatsen

Umiddelbart foreslås, at indsatsen øges på særligt synlige områder som indsamling af affald, renholdelse af byen og bekæmpelse af graffiti, som er typiske driftsopgaver. Dette sker bl.a. ved ansættelse af personale i 2021.

Der skelnes mellem driftsopgaver, som typisk handler om renholdelse m.v., og projektopgaver, som for eksempel istandsættelse af grusstier, tilpasning af rabatter, kantsten mv. for at sikre fremtidig nemmere renholdelse, vejafvanding mv.


Indsatserne tilrettelægges på grundlag af erfaringer og fordelingen af Giv et praj, hvor navnlig affald typisk er mere udbredt, hvor der daglig kommer mange mennesker. Det handler om Albertslund Centeret og andre bydelscentre med indkøbsmuligheder, området omkring busholdepladsen og stationen, samt byrum og især i sommerhalvåret populære rekreative områder som f. eks. Kongsholmparken.


Afrapportering - og evaluering.

Det foreslås, at der årligt foretages en afrapportering af den øgede indsats, hvor årets erfaringer samles op som grundlag for en eventuelt tilpasning og tilrettelæggelse af indsatsen for det kommende år.

Økonomi

Der er i budget aftalen afsat 7,5 mio kr. over tre år. Bilag 1 viser forvaltningens forslag til fordeling på indsatser og de enkelte år.

Personalekonsekvenser

I 2021 foreslås ansat personale svarende til 1½ årsværk til blandt andet en øget indsats til renholdelse af belægninger for ukrudt m.v. og til en forstærket indsats overfor graffiti.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget til prioritering af indsats og fordeling af midler for 2021 godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 - 2023,
 3. at udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb,
 4. at en del af midlerne kan anvendes til evt. anskaffelse af materiel og projektansættelse af personale.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling i Kommunalbestyrelsen uddybes den øgede indsats i forhold til vedligeholdelse og forskønnelse af byrum.

(O) undlod.

Bilag

1 Bilag 1 - Notat - Byens forskønnelse og vedligeholdelse 28012021 2 Bilag 1 - Notat - Byens forskønnelse og vedligeholdelse 28012021 2
2 Bevillingsskema.xls Bevillingsskema.xls
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Forbedring af trafikforhold ved Herstedøster Skole (bevilling)

Anledning

Der skal tages beslutning om frigivelse af de afsatte 2 mio. kr. til forbedring af trafikforholdene ved Herstedøster Skole.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2 mio. kr. på budget 2021 til forbedring af trafikafviklingen ved Herstedøster skole.

Både syd og nord for Herstedøster skole opleves særligt om morgenen trafikkaos og usikre situationer når forældre i bil afleverer elever. Ikke mindst i og ved krydset Trippendalsstien/Snebærstien opstår der farlige situationer mellem cyklende på vej til skole og pendlere på Trippendalsstien.

Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter fra skolen, og der er i fællesskab udpeget 4. indsatsområder. Se Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole for et kort og uddybende forklaring af tiltagene.


 • Rundkørsel og Kys og Kør på Gl. Landevej

Der etableres en rundkørsel i den østlige ende af vejen. Volden der adskiller cykelstien og parkeringen fjernes og der etableres en afsætningsplads med plads til 5-6 biler. Anlægget af rundkørslen og Kys- og Kørbanen reducerer antallet af P-pladser, men dette kompenseres der for ved etablering af parallelparkering på nordsiden.


 • Kys og Kør ved skolens sydside

Da mange elever også sættes af ved sydsiden af skolen, foreslås her etableret mere afsætningskapacitet blandt andet med en ekstra afsætningsbane.


 • Bedre oversigtsforhold og lavere hastighed i stikryds Trippendalsstien/Snebærstien

Oversigt forbedres ved at fjerne beplantningen på begge sider af Snebærsien. Der etableres en tydelig markering af krydset enten i form af en hævet flade eller vha. rumleriller. Et supplement hertil kan eventuelt være at opsætte en bom på Snebærstien før tilslutning til Trippendalsstien.


 • Cykeltrafik på skolens område

Der er fra skolens side fremsat ønske om bedre mulighed for at kunne cykle på stien langs hallen nord for parkeringspladsen på sydsiden af skolen. Dette er dog fra et trafiksikkerheds-perspektiv en dårlig ide. I stedet forslås, at der etableres en cykelindkørsel fra Roholmsstien og ind på skoleområdet syd for Arenaen, der giver adgang til denne del af skolen.


Økonomi

Der søges frigivet 2 mio. kr. til forbedring af trafikafviklingen omkring Herstedøster Skole fordelt på følgende poster.


Anlæg af rundkørsel og Kys & Kør ved Gl. Landevej

1.500.000 kr.


Etablering af Kys & Kør på P pladsen ved forsiden af skolen, tilretning af den østlige ende af parkeringsområdet

200.000 kr.


Forbedringer af oversigtsforhold i krydset mellem Trippendalsstien og Snebærstien

100.000 kr.


Cykeltrafik på Skolens område

200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til forbedringer af trafikale forhold omkring Herstedøster Skole og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.


Bilag

1 Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole Bilag Trafikale tiltag Herstedøster Skole
2 Bevillingsskema - Forbedring trafikforhold HØ-skole Bevillingsskema - Forbedring trafikforhold HØ-skole
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Godkendelse af ansøgninger til forskønnelse af tunneler

Anledning

Der skal træffes beslutning om indkomne ansøgninger til forskønnelse af ti tunneller.

Sagsfremstilling

1. december 2020 blev "Puljen til forskønnelse af tunneller 2021" annonceret i Albertslund Posten, på kommunens hjemmeside og på Facebook. Ved deadline d. 31. januar var der indkommet forslag til to projekter i tre tunneller.

Ansøgning 1: Kulturøkologisk Forening Albertslund søger 20.000 kr. til med graffitikunst at udsmykke:

Tunnel 9 - Damgårdsstien/Læhegnet "Vikingeornamentik i Verdensmålenes 17 farver, der fortæller historien om, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.

Tunnel 10 - Sydstien/Vridsløsevej ved B72. Udsmykning med afsæt i de fire F'er: Fællesskab, Forening, Frivillighed og Fodbold; bærende værdier for Albertslund.


Ansøgning 2: Den unge lokalfødte kunstner Magnus Lind Nielsen søger 10.000 kr. til en skulpturel udsmykning med titlen "Ædelstens arvemasse". Værket kan tilpasses og udføres i en af følgende tunneler, det er underordnet hvilken:

Tunnellerne: 1,3,5 eller 6

Forvaltningen vurderer, at ansøgning nr. 1 lever op til puljens kriterier. Se kriterier i Bilag Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021.

Forvaltningen vurderer endvidere, med det meget begrænsede antal ansøgninger taget i betragtning, at forskønnelse af alle 10 tunneler kan være svær at gennemføre. Det er derfor relevant at overveje at give tilskud til ansøgning nr. 2, trods det, at ansøgeren ikke opfylder kriteriet med at repræsentere en forening eller klub. Hvis det vælges at gå videre med ansøgning nr. 2 forslår forvaltningen at det bliver tunnel nr. 3 (på Trippendalsstien) der udsmykkes af ansøger nr. 2. Dette for at få en jævn fordeling af udsmykkede tunneller. Se bilag, Kort over ti tunneler til udsmykning, for placeringen af de 3 tunneler, der søges udsmykket.

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen fremadrettet at ændre kriteriet for hvem der kan søge, til også at inkludere kunstnere og andre enkeltpersoner. Projekter fra enkeltpersoner skal leve op til de samme krav som projekter fra foreninger og klubber, både i forhold til kunstnerisk kvalitet og til kravet om vedligehold i 2 år. Det kan også overvejes at åbne op for udsmykninger, som kan skabes med andre materialer end spraymaling.

Forvaltningen foreslår yderligere at puljen holdes åben for løbende ansøgning året ud således, at de første 3 tunneler kan inspirere andre til at søge puljen til de resterende 7.

Begge de ansøgte projekter vil kunne skabe glæde og eftertanke og fremmer liv og farver i tunnelerne og er indstillet på at vedligeholde udsmykningen i en toårig periode.

Økonomi

Der er afsat 100.000 kr. til forskønnelse af ti tunneler. Forvaltningen vurderer at 10.000 kr. pr. tunnel er et realistisk beløb at anvende til udsmykning i form af vægmalerier. Uforbrugte midler tilføres kassebeholdningen. Pengene fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem tunnelerne med mindre de ansøgte projekter viser en anden mere hensigtsmæssig fordeling.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at ansøgning 1, udsmykning af tunnelerne 9 og 10 godkendes,
 2. at ansøgning 2, udsmykning af tunnel 3 godkendes og
 3. at puljen fortsætter resten af 2021 og
 4. at kriterierne for ansøgninger inkluderer enkeltpersoner og et bredere materialevalg.

Beslutning

Tiltrådte indstillingspunkterne 1, 3 og 4.

Indstillingspunkt 2 kunne ikke tiltrædes.


Bilag

1 Resumé af ansøgninger Resumé af ansøgninger
2 Ansøgning fra Kulturøkologisk Forening, Tunnel 9 og 10 Ansøgning fra Kulturøkologisk Forening, Tunnel 9 og 10
3 Ansøgning_forskønnelse af tunnel.pdf Ansøgning_forskønnelse af tunnel.pdf
4 Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021 Kriterier for forskønnelse af tunneler 2021
5 Kort over ti tunneler til forskønnelse Kort over ti tunneler til forskønnelse
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Støtte til projekt om bredbånd til Risby

Anledning

En gruppe af borgere i Risby har bedt kommunen om tilsagn til økonomisk støtte til udbredelse af bredbånd i Risby.

Sagsfremstilling

En gruppe borgere har engageret flertallet af husejerne i Risby med henblik på at lave en ansøgning om støtte til bedre internet fra Bredbåndspuljen. Der blev indsendt en ansøgning til Bredbåndspuljen i 2020, der dog ikke opnåede tilskud. 31 ud af 38 husstande var med i ansøgningen, hvor de hver især havde forpligtet sig til at betale 4.000 kr. for bedre internet. Herudover fik borgerne tilsagn om støtte til projektet fra TDC med et lovet tilskud på 166.500 kr. Borgerne i Risby ønsker i 2021 at indsende en ny ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen.


Borgerne i Risby har i dag ingen mulighed for at opnå en tidssvarende hurtig internetforbindelse. Det er ikke teknisk muligt at ændre ved det forhold uden, at der investeres i en ny bredbåndsforbindelse. Den ringe internetforbindelse vanskeliggør hjemmearbejde, og hjemmeundervisning, som det har været påkrævet under corona-nedlukningen. Alle øvrige boliger i den bebyggede del af Albertslund har adgang til hurtigt internet.


Borgerne har i brev af 7. januar 2021 bedt om kommunens tilsagn om støtte til en ny ansøgning til Bredbåndspuljen i 2021. Det sker fordi at kommunal støtte vil forbedre Bredbåndspuljens evaluering af ansøgningen - og det sker fordi, at de kan se at flere af de ansøgere, der opnåede tilskud i 2020 fra Bredbåndspuljen, havde søgt med tilsagn om tilskud fra deres respektive kommuner. Ansøgningerne evalueres i henhold til en række kriterier, herunder om der er kommunalt tilskud. De øvrige betingelser for støtte fra Bredbåndspuljen opfyldes i væsentlig grad af borgerne i Risby. Folketinget har i budgetaftalen for 2021 afsat 100 mio. kr. til fortsættelse af Bredbåndspuljen. Rammerne for 2021 ventes endeligt på plads i løbet af foråret.


I brevet fra borgerne i Risby beder de om tilskud fra kommunen på 5.000 kr. pr. husstand i Risby i det tilfælde, at ansøgningen fra Bredbåndspuljen opnår tilsagn om støtte. Ud af 38 husstande var 31 husstande med i første ansøgningsrunde. Således vil de samlede omkostninger for kommunen beløbe sig til et sted mellem 155.000 kr. og 190.000 kr., hvis alle husstande i Risby skulle tilslutte sig ansøgningen i 2021.

Økonomi

Der søges om tilskud på 5.000 kr. pr. husstand, i det tilfælde at en ansøgning til Bredbåndspuljen i 2021 opnår tilsagn om tilskud. Det svarer til et samlet beløb på mellem 155.000 og 190.000 alt afhængig af hvor mange husstande, der er med i ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke ydes tilsagn om tilskud til udbredelse af bredbånd.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen, idet udvalget ønskede udvidet vidensgrundlag.

Bilag

1 BBP 2020 #69-20 partnerskabsaftale underskrevet_1_04102020_1735.pdf BBP 2020 #69-20 partnerskabsaftale underskrevet_1_04102020_1735.pdf
2 Anmodning om tilskud.docx.doc Anmodning om tilskud.docx.doc
3 bredbaandspuljen_2020_-_pointmodel_til_hjemmeside._endelig.xls bredbaandspuljen_2020_-_pointmodel_til_hjemmeside._endelig.xls
4 Borgerhenvendelse Borgerhenvendelse
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021

Anledning

Hvert år skal årsberetning for miljøtilsyn og en plan for miljøtilsyn for det kommende år godkendes. I årsberetningen beskrives også andre væsentlige indsatser på miljøområdet.

Sagsfremstilling

Miljøtilsyn 2020

Kommunes mål i Miljøtilsynsplan 2018-2021 er at foretage 95 basis- og prioriteret tilsyn, og forventeligt at foretage op imod 200 tilsyn i alt. På grund af Covid19-situationen i 2020, har dette ikke været muligt, og Miljøstyrelsen har da også udmeldt lempeligere vilkår for miljøtilsynene for året.


Der er i 2020 udført i alt 98 tilsyn, heraf 39 som basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret, og 59 øvrige tilsyn. De 59 øvrige tilsyn er udført som opfølgning på miljøforhold eller ved klager og akut uheld. Der er besøgt i alt 69 virksomheder og 2 husdyrbrug. Miljøberetning 2020 er vedlagt som bilag.


Der er besøgt henholdsvis 59 % og 22 % af virksomhedstyperne. Miljøstyrelsens mål for listevirksomhederne er nået, hvor mindst 40 % skal besøges, men ikke for bilag 1-virksomhederne, autoværkstederne og husdyrbrug, hvor mindst 25 % skal besøges. Vi manglede at udføre 3 tilsyn på bilag 1-virksomheder for, at målet er nået.


Håndhævelser 2020

Antal håndhævelser er faldet til 44 i 2020, fra 62 i 2019. Det er stadig typisk en tredjedel af de besøgte virksomheder, der får håndhævelser. Der er givet 17 henstillinger, 26 indskærpelser og 1 påbud.


I 2020 er det igen autoværksteder og øvrige virksomheder, som for eksempel handel- kontor- og lagervirksomheder, catering og byggefirmaer, der har fået de fleste håndhævelser. Håndhævelser er typisk mangelfuld affaldssortering og ikke korrekt afledning af spildevand. Omfanget af håndhævelserne viser vigtigheden af, at vi fortsat besøger alle typer af virksomheder, også de øvrige virksomheder.


Der er behandlet 38 klagesager, primært om støj fra blandt andet byggearbejde udenfor normal arbejdstid. I 2019 var der 20 klagesager, og i 2018 kun 11. En medvirkende årsag til det stigende antal støjklagerne er, at der er mange bygge- og anlægsarbejder i gang i byen, som følge af byudviklingen i Albertslund.


Tilsynskampagne 2020

Miljøstyrelsen har på grund af Covid19-situationen
givet dispensation fra gennemførelse af tilsynskampagner, så de to planlagte tilsynskampagner i 2020 er ikke gennemført, men gennemføres på et senere tidspunkt, når det bliver muligt.


Planlagte tilsyn 2021

Forvaltningen forventer i 2020 at udføre 95 basis- og prioriteret tilsyn, såfremt Covid19-situationen tillader det, heraf 70 med virksomheder omfattet af brugerbetaling og 25 med øvrige virksomheder. Derudover føres tilsyn med 5 vandværker og trykforøgerstationer samt tilsyn med 4 svømmebadsanlæg.


Miljøstyrelsen har meldt ud, at de to tilsynskampagner kan fravælges i 2021. Omfanget og smitterisikoen i Danmark samt oplevelsen i 2020 betyder, at forvaltningen som udgangspunkt har fravalgt at gennemføre tilsynskampagnerne i 2021.


Andre miljøopgaver

Status på udvalgte andre miljøopgaver i 2020 er følgende:


Spildevandsplan

 • I 2020 er tillæg til spildevandsplanen for kloakering af Hersted Haveforening vedtaget
 • 70 % af grundejerne har indgået aftale om stikledningsordningen


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

 • I 2020 har regionen afsluttet 17 indledende jordforureningsundersøgelser og igangsat yderligere 3 indledende undersøgelser
 • Grundvandsrådet har ikke holdt møde i 2020. Samarbejdet om grundvandsbeskyttelse genoptages i 2021 med blandt andet ny handleplan for de næste fire år


Jordforurening

 • 179 grunde i Albertslund Kommune er V1- og V2-kortlagte. Det er en stigning på 23 siden 2018
 • Naverland 26-forureningen var ikke blandt de udpegede i 2020 til en påbegyndt oprensningsindsats


Skybrudsplan

 • Udkast til Skybrudsplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2020. Forventes vedtaget juni 2021


Klimaplan 2050

 • Udkast til Klimaplan 2050 blev godkendt af kommunalbestyrelsen i november 2020. Forventes vedtaget juni 2021

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats er forvaltningen i tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kan dermed reducere forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt til luften. De hyppige tilsyn minimerer risikoen for forurening, da miljøreglerne håndhæves og fortsat dialog består. Miljøarbejdet forbliver herved forankret hos virksomhederne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes "Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021" godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod.


Bilag

1 Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021 - 16.02.2021 Miljøberetning 2020 - Miljøtilsyn 2020 og plan for tilsyn 2021 - 16.02.2021
Tilbage til toppen

11. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling

Anledning

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle fagudvalg skal give input til forvaltningens arbejde med at udarbejde et forslag til implementering af borgersamlingens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Den 9. februar besluttede kommunalbestyrelsen at oversende borgersamlingens anbefalinger til forvaltningen, der skal udarbejde en ny mødesag til kommunalbestyrelsen med forslag til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. Ved samme lejlighed besluttede kommunalbestyrelsen at fagudvalgene skal drøfte, hvad der skal arbejdes med af anbefalinger.

Den samlede anbefaling består i en vision, en række værdier samt 8 anbefalinger (se Bilag 1). Udvalget bedes drøfte de forskellige dele af anbefalingen, og forholde sig til dem enkeltvis og enten "støtte", "afvise" eller ønske "undersøgt" (Bilag 2).

Forvaltningen arbejder med at udarbejde forslag til implementering og opfølgning på implementering med udgangspunkt i input fra fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at udvalget drøfter borgersamlingens anbefalinger og forholder sig til, hvilke dele af anbefalingen de kan støtte, afvise eller ønsker undersøgt yderligere.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 16. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 1, 2, 7 samt 8 støttes.

Punkt 3, 4, 5 samt 6 undersøges yderligere.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anerkender arbejdet og tager perspektiverne med i det videre politiske arbejde. Udvalget er særlig optaget af punkterne 2, 3, 6, 7 og 8.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. marts 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 6 støttes. Punkterne 1 og 7 undersøges yderligere.Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet alle 8 anbefalinger støttes.


Bilag

1 Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf
2 Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

12. MBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Borgerhenvendelse til formanden om asfaltering af vej.

B. Borgerhenvendelse til formanden om byforskønnelsesforslag.

C. Henvendelse fra grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park til formanden om flytning af Tranekæret.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen afsender svar på henvendelserne B. og C.


Bilag

1 A. Henvendelse om asfaltering af vej A. Henvendelse om asfaltering af vej
2 Del af henvendelse Del af henvendelse
3 B. Byforskønnelsesforslag B. Byforskønnelsesforslag
4 C. Henvendelse til formanden C. Henvendelse til formanden
5 C. Tranekærets_flytnig_og_Trafikforhold C. Tranekærets_flytnig_og_Trafikforhold
6 C. Tillæg_Tranekærets_flytnig_og_Trafikforhold C. Tillæg_Tranekærets_flytnig_og_Trafikforhold
Tilbage til toppen

13. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Høringssvar fra Biofos til anlægget Lynetteholmen.

B. Status letbanen.

C. Svar på spørgsmål til kommunalbestyrelsesmedlem Allan Høyer (O) om loftrum på Mørkager 54.

D. Ren Natur – i fællesskab holder vi Danmark Rent.

E. Hyldager Bakker, årsrapport 2020.

F. Ny virksomhedsplan 2021, Miljø & Teknik.

G. Ny samarbejdsaftale og oplysningskampagne med Miljøstyrelsen og Ramböll vedr. bedre affaldsvaner i natur og parker.

H. ”Danmarks vildeste kommune” – en konkurrence med fokus på biodiversitet arrangeret af Miljøstyrelsen.

I. Puljeansøgning til cykelramper mellem Damgårdsstien og Roskildevej.

J. Færdiggørelse af kommuneplanen.

K. Orienteringsbrev fra Energistyrelsen om den nyudstedte projektbekendtgørelse.

L. Randager 14; Indsigelse over indbliksgener.

M. Sagsbehandlingstiden for byggesager og miljøgodkendelser i kommunerne i 2020.

N. Nye regler på affaldsområdet, implementeringsplan. Bilag udsendt til Brugergruppen.

O. Henvendelse fra borger om ekstra indgang til S-stationen.

P. Procesplan - Afvikling, genhusning og revitalisering af AMC.

Q. Justeret placering af fjernvarmeledning på Egelundsvej og bevarelse af egetræer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget bad forvaltningen undersøge punkt O. yderligere.

Jørn Jensby (A) deltog ikke under punkt L., idet han erklærede sig inhabil i sagen.
Bilag

1 Høringssvar Anlægslov Lynetteholm Høringssvar Anlægslov Lynetteholm
2 Høringssvar Miljøvurdering Lynetteholm Høringssvar Miljøvurdering Lynetteholm
3 Kommune- og Regionsorientering - februar 2021.pdf Kommune- og Regionsorientering - februar 2021.pdf
4 Orientering om loftrum - Mørkager 54 Orientering om loftrum - Mørkager 54
5 C. Henvendelse nr 2 fra Allan Høyer C. Henvendelse nr 2 fra Allan Høyer
6 Svar til grundejerforeningen - Mørkager 54 Svar til grundejerforeningen - Mørkager 54
7 Ren natur - med ruter Ren natur - med ruter
8 Årsrapport Hyldager Bakker - samlet orienteringssag til MBU, marts 2021 Årsrapport Hyldager Bakker - samlet orienteringssag til MBU, marts 2021
9 Ny virksomhedsplan for Miljø & Teknik - samlet med bilag Ny virksomhedsplan for Miljø & Teknik - samlet med bilag
10 Ny samarbejdsaftale og oplysningskampagne med Miljøstyrelsen og Ramböll vedr. bedre affaldsvane Ny samarbejdsaftale og oplysningskampagne med Miljøstyrelsen og Ramböll vedr. bedre affaldsvane
11 ”Danmarks vildeste kommune” – en konkurrence med fokus på biodiversitet arrangeret af Miljøstyr ”Danmarks vildeste kommune” – en konkurrence med fokus på biodiversitet arrangeret af Miljøstyr
12 I. Puljeansøgning til cykelramper mellem Damgårdsstien og Roskildevej I. Puljeansøgning til cykelramper mellem Damgårdsstien og Roskildevej
13 Færdiggørelse af kommuneplanen Færdiggørelse af kommuneplanen
14 Orienteringsbrev til kommunerne om den nyudstedte projektbekendtgørelse Orienteringsbrev til kommunerne om den nyudstedte projektbekendtgørelse
15 Vejledende udtalelse om fossile scenarier Vejledende udtalelse om fossile scenarier
16 M. Servicemål til udgivelse 2020 M. Servicemål til udgivelse 2020
17 Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet
18 Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet
19 Henvendelse til udvalget Henvendelse til udvalget
20 Procesplan - Afvikling, genhusning og revitalisering af AMC Procesplan - Afvikling, genhusning og revitalisering af AMC
21 Q. Justeret placering af fjernvarmeledning på Egelundsvej og bevarelse af egetræe Q. Justeret placering af fjernvarmeledning på Egelundsvej og bevarelse af egetræe
Tilbage til toppen

14. MBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A. Spørgsmål til Europcar.

B. Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsesmøde om belysning i tunnellerne under Roskildevej.

C. Der blev orienteret om blødt vand fra Hofor.

Tilbage til toppen

15. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen