Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 19. januar 2021

Tid: Kl. 17:30

Sted: På TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Robinievej 202 - Fælleshuset Herstedhus
2. MBU/ØU/KB - Justering af tilskud til Albertslund Verdensmål Center (bevilling)
3. MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2021 (takstfinansieret bevilling)
4. MBU/ØU/KB - Renovering af beplantning i rabatten langs Egelundsvej Nord
5. MBU/ØU/KB - Støjsanering Egelundsvej (bevilling)
6. MBU/ØU/KB - Svømmehallen ved Herstedvester Skole - programmering (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Kunstgræsbane i syd - forundersøgelser (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Salg af en del af grundstykke på Kastanie Alle (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (efter høring)
10. MBU/ØU/KB - Høringssvar til Greater Copenhagen Cykelhandleplan
11. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renoveringsplan for Sydskolen 2015
12. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen
13. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret
14. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lokalerokade Kongsholmcentret / ombygning Vognporten 2
15. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23
16. MBU/ØU/KB - Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i stedet for biomasse
17. MBU - Orientering fra formanden
18. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
19. MBU - Eventuelt
20. Underskriftsblad

1. MBU/ØU/KB - Robinievej 202 - Fælleshuset Herstedhus

Anledning

Fælleshuset Herstedhus under Grundejerforeningen Herstedlund.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realiseringen af Herstedlund-byggerierne i 00-erne blev der vedtaget en rammelokalplan for de 7 "bebyggelses-æg". I lokalplanen blev der sat krav om, at hver boliggruppe skulle have sit eget fælleshus. Ligeledes blev der stillet som krav, at hver boliggruppe skulle indgå i en samlet grundejerforeningen, som blandt andet skulle drive et større fælleshus for hele bebyggelsen. Fælleshuset blev tegnet af Dorthe Mandrup arkitekter. Det blev bygget med høj arkitektonisk kvalitet og med en grøn profil (jord- og solvarmeanlæg).


Fælleshuset er dog ikke blevet den succes, som man havde håbet på. Det bliver ikke brugt ret meget, hvilket betyder, at grundejerforeningsmedlemmerne hvert år skal dele et underskud på ca. 100.000 kr. Grundejerforeningen har gennem årene forsøgt at lave PR for fælleshuset. Trods grunderejeforeningens marketings- og PR-anstrengelser har det ikke været muligt at bringe indkomstniveauet via udlejning op på et tilfredsstillende niveau. Se vedlagte brev fra grundejerforeningen.


Grundejerforeningen ser følgende fem scenarier

Scenarie 1: Fælleshuset overtages vederlagsfrit af Albertslund Kommune. Huset kan derefter anvendes til kommunale aktiviteter (dette forslag kræver ny lokalplan)

Scenarie 2: Huset rives ned (dette forslag kræver dispensation og eventuelt ny lokalplan).

Scenarie 3: Huset sælges til ekstern bruger, enten erhverv eller beboelse. Huset er vurderet til ca. 2.7 mio. kr. (dette forslag kræver ny lokalplan). Grundejerforeningen oplyser, at de har været i kontakt med en ejendomsmægler. Han mener et salg vil være vanskeligt og salgschancerne lave (forvaltningen har ikke selv foretaget markedsanalyse).

Scenarie 4: Huset lukkes ned for al brug. De omtalte helt basale udgifter, ca. 100.000 kr. om året, betales fortsat af beboerne i grundejerforeningen.

Scenarie 5: Huset drives i et samarbejde mellem grundejerforeningen og Albertslund Kommune. Grundejerforeningen foreslår selv følgende aktiviteter; ungdomsklub, anneks til skolen, politikernes hus, mødelokaler for foreninger, klubber etc. (disse forslag kræver udarbejdelse af ny lokalplan).


Forvaltningens bemærkninger

Fælleshuset blev indviet i 2009. Forvaltningen har de seneste år undersøgt muligheden for at kunne overtage bygningen og anvende den til kommunale formål. Der henvises til orienteringssag på Økonomiudvalget den 26. september og 4. december 2018. Det har desværre ikke, grundet bygningens indretning og tilhørende udeareal, været muligt at finde egnede kommunale formål til brug af bygningen.

Der resterer reelt to muligheder; Scenarie 1 og 4.


Scenarie 1

Der kan ikke pt. peges på kommunale formål for brug af huset. Hvis kommunen skal overtage huset (og grunden) vederlagsfrit, kan det begrundes i, at det er et vigtigt arkitektonisk vartegn i byen og den kommende byudvikling, hvor et stigende antal borgere også vil give øget pres på lokaler til foreninger til kulturelle formål og brug for daginstitutioner. Forvaltningen har tidligere vurderet, at det vil afføde årlige økonomiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på ca. 0,5 mio. kr., og at det kræver ny lokalplan. Der henvises til fortroligt notat fremlagt for økonomiudvalget den 4. december 2018. Der skal endvidere ske en løsning af parkeringsforholdene, hvis det skal bruges til formål med behov for parkering. En mulig løsning kan være at inddrage den nærliggende boldbane eller tillade brug af skolens p-pladser, det skal i givet fald undersøges yderligere.


Scenarie 4

Nedrives bygningen vil det i første omgang kræve en dispensation fra lokalplanerne for området. Ifølge lokalplan 14.3 er det påkrævet, at der skal være 1-2 større fælleshuse med et samlet areal på minimum 350 m2, som skal kunne benyttes af de 7 boliggrupper. Lokalplanerne 14.4, 14.5 og 14.8 sætter krav om, at boliggrupperne skal have hver deres eget fælleshus. Forvaltningen vurderer, at disse i stor udstrækning opfylder beboernes behov for at samles i forskellige sammenhænge. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der vil være muligt at nedlægge det store fælleshus uden, at det vil have mærkbar betydning for fællesskabet i området.

Økonomi

Forvaltningen har i forbindelse med de tidligere fremlagte orienteringer til Økonomiudvalget anslået et forventet investeringsbehov til omdannelse af bygningen til kommunale formål jf. scenarie 1. I december 2018 blev denne udgift anslået til minimum 1,5 mio. kr. Udgiften afhænger af, hvad bygningen skal bruges til og dermed omfanget af ombygningerne.

Miljøkonsekvenser

Set ud fra et miljømæssigt perspektiv, vil det være mest miljørigtigt at bibeholde bygningen til anden anvendelse. Bygningen er relativ ny og må forventes at have et lavt CO2-aftryk.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at man forfølger scenarie 1 og optager forhandlinger med grundejerforeningen.

Beslutning

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

1 Ansøgning om dispensation Ansøgning om dispensation
2 201509 GFH GF Nedrivningsforslag.doc 201509 GFH GF Nedrivningsforslag.doc
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Justering af tilskud til Albertslund Verdensmål Center (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til regulering af tilskuddet til Albertslund Verdensmål Center på skatteområdet.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2020 blev tilskuddet til Albertslund Verdensmål Center nedjusteret i forbindelse med forventet flytning af Albertslund Verdensmål Center fra Kanalens Kvarter til Hedemarken, hvor der var ønske om at etablere et Verdensmålshus i det tidligere bibliotek. Huslejen på 150.000,- kr. pr. år i Kanalens Kvarter kunne derved spares fra 1. januar 2021, idet det umiddelbart ikke er hensigten, at der skal betales husleje i Hedemarken.


Forvaltningen har arbejdet med at finde borgerrettede foreninger og funktioner, som kan indgå i et fremtidigt Verdensmålshus, bl.a. Albertslund Verdensmål Center. Bestyrelsen kan dog ikke se sig selv så centralt placeret i et specifikt boligområde, idet man ønsker at signalere, at centret - pr. 1. januar 2021 Albertslund Verdensmål Center - er for hele byen, og ønsker derfor at bibeholde den nuværende adresse i Kanalens Kvarter. Generelt har det været vanskeligere end antaget at finde egnede funktioner til et fælles Verdensmålshus, og arbejdet er derfor blevet forsinket. Besparelsen på huslejen i Kanalens Kvarter kan derfor ikke realiseres i 2021.


Det foreslås derfor, at besparelsen for 2021 ikke realiseres som nedjustering i centerets øvrige budgetposter, men at der gives en tillægsbevilling på 150.000,- kr. for 2021 og fremadrettet, indtil der er fundet en afklaring på den fremtidige placering af centeret herunder etableringen af et Verdensmålshus.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til tilskud til huslejen til Albertslund Verdensmål Center, indtil der er fundet afklaring på den fremtidige placering og etableringen af Verdensmålshuset og
 2. at udgiften i første omgang finansieres af kassebeholdningen. Efterfølgende håndteres finansieringen i forbindelse med overførselssagen til 2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der bevilges tilskud månedsvis indtil der er fundet afklaring på lokaler, dog max. 150.000 kr. Tilskuddet ophører, straks de fraflytter nuværende lokaler.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.


Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2021 (takstfinansieret bevilling)

Anledning

Tilskud til Albertslund Verdensmål Center.

Sagsfremstilling

Albertslund Verdensmål Centers bestyrelse har besluttet at arbejde med 6 af FNs 17 verdensmål i den kommende 5-årige periode. I 2021 med særlig fokus på Mål 6: Rent vand og sanitet (særligt fokus i 2021), Mål 7: Bæredygtig energi, Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion, Mål 13 Klimaindsats (særlig fokus hvert år) samt Mål 15: Livert på land. Endvidere vil centret understøtte kommunens klimaplan, energispareplanen, omstillingen til lavtemperaturfjernvarme og etablering af ladestandere til el-biler i boligområderne.


Albertslund Verdensmål Center yder en bredspektret indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet gennem kampagnen "I love Albertslund", organiseringen af de frivillige i Drivhuset på kommunens genbrugsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10% mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug, samt have fokus på at beskytte grundvandet, formidling omkring vandkredsløb og klimasikring og de våde enge.


Albertslund Verdensmål Center har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder.


Centret vil:

 • Udvikle Centerets "Miljøskole" med de 17 Verdensmål og tilbyde skolerne undervisningsforløb i blandt andet økologi- og klimamad, undervise i scienceugen og børnebyrådet.
 • Fortsætte samarbejdet med Drivhuset på kommunens genbrugsstation, understøtte "Stop Spild Lokalt - Albertslund".


Årsregnskab og årsberetning for regnskab 2020 forelægges Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen primo 2021.

Økonomi

Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne og søges frigivet med henholdsvis 435.000 kr. fra renovationsområdet og 435.000 kr. fra varmeforsyningens område.

Kommunikation

Fremsendt til kommentering på Brugergruppen, da mødet den 3. december 2020 blev aflyst for at overholde forsamlingsloftet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives 435.000 kr. fra renovationsområdet og 435.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger til Albertslund Verdensmål Center i 2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.


Bilag

1 Handleplan 2021 OK.doc Handleplan 2021 OK.doc
2 Høringssvar om tilskud til Agenda Center Albertslund 2021 Høringssvar om tilskud til Agenda Center Albertslund 2021
3 budget 2021 OK den 11.9.2020.pdf budget 2021 OK den 11.9.2020.pdf
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Renovering af beplantning i rabatten langs Egelundsvej Nord

Anledning

Der skal træffes beslutning om ændret placering af fjernvarmeledningsanlæg samt ny beplantning i rabat på Egelundsvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af nyt fjernvarmeledningsanlæg på den nordlige del af Egelundsvej, ønsker forvaltningen at flytte traceet af det nye fjernvarmeledningsanlæg ind i rabatten. Det var tidligere foreslået beliggende i selve vejen. Ved at ændre traceet opnås indtil flere fordele for projektet herunder:

 • en mindre kompleks ledningsføring til de tilstødende villaveje,
 • bedre arbejdsmiljø under anlægsperioden,
 • bedre trafikafvikling for byggeplads og borgerne,
 • mulighed for fornyelse af beplantningen i rabatten, samt
 • en økonomisk besparelse.


Den umiddelbare fordel ved at flytte ledningen ind i rabatten er, at ledningsføringen bliver mindre kompleks. Det er nemmere og billigere at anlægge ledningen i en græsrabat fremfor i vej, samt hvis man skal tilgå den, når den er sat i drift.


Under anlæg vil der samtidig blive mere plads til entreprenøren, da dele af byggepladsen vil ligge i græsrabatten. Dette vil give et bedre arbejdsmiljø og arbejdsflow under anlægsperioden.


Da byggepladsen optager mindre vejareal under anlægsperioden, vil der også være plads til at få en bedre trafikafvikling. Dette vil være til gavn for entreprenøren og ikke mindst borgerne, der benytter Egelundsvej.


Med den tidligere besluttede placering, som blev vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020, anslås det, at der vil være et behov for at ca. 40-50% af beplantningen alligevel skal ryddes. Dette vil føre til forringede vækstbetingelser for den beplantning, som bevares - herunder træerne langs Egelundsvej. Ved at placere fjernvarmeledningsanlægget i rabatten, vil der være mulighed for at gennemføre en helhedsorienteret renovering af beplantningen langs Egelundsvej indenfor de midler, som er afsat til retablering af beplantningen for fjernvarmeentreprisen. Løsningen medfører, at al beplantning i rabatten ryddes.


Samlet set vil der på flere dele af entreprisen kunne opnås økonomiske besparelser, da flere del-elementer bliver billigere.


Ny beplantning

Den nuværende beplanting består af en række træer af bl.a. røn, fuglekirsebær, eg, ahorn og elm, hvoraf nogle er selvsåede, samt en buskbeplantning af mere eller mindre selvsåede planter. Beplantningen som helhed fremstår rodet, og trænger generelt til at blive renoveret.


Etablering af ny beplantning vil tage udgangspunkt i naturplanens målsætninger om mere biodiversitet i byen, herunder fokus på at plante og så hjemmehørende arter. Den ny beplantning vil bestå af lavere træer, bl.a tjørn og en række af lavere buske som eksempelvis rød kornel og forskellige roser, som findes i den danske natur. I bunden sås blomstereng med en blanding af flerårige vilde urter.


Ved at vælge lavere træer og buske, vil beplantningen ikke være lige så sårbar, når fjernvarmeledninger skal tilgås, da rodnettet ikke er lige så udbredt. Derudover vil højden på træerne også medføre færre skyggegener for de tilstødende villahaver.

Økonomi

Der er afsat 200.000,- kr. til forslaget til ny beplantning. Udgiften er finansieret af midlerne afsat til det nye fjernvarmeledningsanlæg.

Kommunikation

Udarbejdelse af forslag til ny beplantning sker i tæt dialog med grundejerforeningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at fjernvarmeledningens tracé rykkes 1 meter ind i den nordlige rabat på Egelundsvej,
 2. at forslag til ny beplantning i den nordlige rabat på Egelundsvej godkendes, og
 3. at forslag til ny beplantning finansieres under den eksisterende bevilling til ny fjernvarme.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) og Leif Pedersen (F) kunne ikke tiltræde.Bilag

1 Fase 2_egelundsvej_oprindeligt projekt Fase 2_egelundsvej_oprindeligt projekt
2 Notat - borgerinddragelse vedr. forslag til beplantning på Egelundsvej nord Notat - borgerinddragelse vedr. forslag til beplantning på Egelundsvej nord
3 Beplantningsplan, Egelundsvej Nord Beplantningsplan, Egelundsvej Nord
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Støjsanering Egelundsvej (bevilling)

Anledning

I henhold til budgetaftalen for 2021 søges om frigivelse af midler til støjsanering af Egelundsvej.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommunes støjhandlingsplan, som blev vedtaget den 8. oktober 2019, fremgår det, at ca. 4.400 borgere i ca. 1.900 boliger, er belastet af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. I støjhandlingsplanen er der udpeget en række projekter, som er særligt effektive i forhold til at reducere antallet af borgere som er plaget af støj. To af disse projekter er støjsanering af henholdsvis Egelundsvej Vest og Nord. Beregningerne i støjhandlingsplanen viser, at der langs Egelundsvej Vest og Nord er i alt 485 borgere i 160 boliger, som er belastet af støj. Det generelt høje støjniveau i kvartererne omkring Egelundsvej skyldes til dels støj fra Egelundsvej, men også støj fra Motorring 4.


Af idékataloget til støjhandlingsplanen fremgår en række tiltag, der kan tages i brug for at reducere støjen fra Egelundsvej. To af de mulige tiltag er at reducere hastigheden på vejen fra 50 km/t til 40km/t og at udlægge støjreducerende asfalt.


Udføres disse tiltag på Egelundsvej Vest, vil effekten være, at 96 boliger i gennemsnit får en reduktion i facadestøjsniveauet med 2,5 dB. Det vil være muligt at nedbringe støjen til under 58 dB for 8 boliger, mens 61 boliger vil kunne komme under 63 dB. Udføres tilsvarende tiltag på Egelundsvej Nord, vil effekten være, at 64 boliger i gennemsnit får en reduktion i facadestøjniveauet med 2,9 dB. Det vil være muligt at nedbringe støjen til under 58dB for 5 boliger, mens 13 boliger vil kunne komme under 63 dB. Med denne indsats arbejdes der hen mod målet i støjhandlingsplanen, som lyder, at antallet af støjbelastede boliger i intervallet 63-68 dB skal reduceres markant.


Tiltag på Egelundsvej

Hastighedsgrænsen på Egelundsvej kan sænkes fra 50km/t til 40km/t ved at indføre hastighedsdæmpende tiltag. Dette kan ske ved at etablere bump, stedvist at indsnævre strækningen til ét kørespor eller at etablere stedvise forsætninger ved forskudte sideheller.


De skitserede løsninger rummer alle muligheden for at hastighedsdæmpe Egelundsvej. Løsningen med bump, som kan etableres for relativt lave omkostninger, vil medføre en driftsmæssig udfordring, og løsningerne med indsnævringer og forsætninger (som er mindre sætvise forskudte sideheller) giver tilnærmelsesvis samme resultat og rummer samtidig mulighed for at skabe en mere grøn Egelundsvej. Løsningen med forsætninger kommer tættest på den løsning, som er valgt for Herstedvestervej, hvor vejens forløb slynges, og kan således være med til at give vejene i området en ensartethed. Hastighedsgrænsen kan skiltes med en påbudt hastighed på 40 km/t enten som lokal hastighedsbegrænsning eller ved indførelse af hastighedszone. Valg af løsning for skiltning vil blive afklaret i detailprojekteringen og i dialog med politiet, og da buslinje 141 kører på Egelundsvej, vil Movia blive inddraget i udarbejdelsen af detailprojektet.


I kommunens støjhandlingsplan fremgår det, at støjen fra vejen kan reduceres yderligere, hvis der udlægges støjreducerende slidlag. Undersøgelser viser, at støjreducerende belægninger på strækninger med en hastighedsgrænse på 50 km/t og derunder ikke har nogen eller kun en begrænset effekt. En ny belægning med en jævn overflade vil også bidrage til at reducere mængden af støj. Det var planlagt, at Egelundsvej skulle have ny belægning i 2019, i mellemtiden har både Hofor og Albertslund Forsyning udført arbejder i vejen, og boligerne i kvartererne langs vejen er under renovering. Da disse arbejder afsluttes i 2021, kan Egelundsvej efterfølgende støjsaneres med hastighedsdæmpning og ny belægning, hvilket udføres hen over sommeren 2021.

Økonomi

Udgiften finansieres med 0,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til støjprojekter på Egelundsvej og Roskildevej. I støjhandlingsplanen er udgifterne for at reducere støjen estimeret til 0,9 mio. kr. for Egelundsvej og 0,5 mio. kr. for Roskildevej.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sundhedskonsekvenser

En reduktion i mængden af støj fra Egelundsvej vil øge livskvaliteten for borgerne som er påvirket af støj fra vejen.

Kommunikation

Københavns Vestegns Politi har forhåndsgodkendt hastighedsreduktionen fra 50 km/t til 40 km/t på Egelundsvej under forudsætning af, at der bliver indført et af de hastighedsreducerende tiltag.


I lukket bilag findes overslag for arbejder forbundet med realisering af støjsanering af Egelundsvej. Bilaget er lukket, da arbejderne på et senere tidspunkt skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Egelundsvej støjsaneres ved at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50km/t til 40km/t,
 2. at der etableres sætvise sideheller,
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Beslutning

Sendes tilbage til forvaltningen, idet det undersøges, hvad det vil koste at udlægge støjreducerende asfalt på hele Egelundsvej, og at den nuværende hastighed bevares. Derudover belyses henvendelsen fra borgere på Blankager. Derudover genbesøgs Støjhandlingsplanen også.Bilag

1 Notat trafiksanering Egelundsvej_v03 Notat trafiksanering Egelundsvej_v03
2 K11_N1005 K11_N1005
3 K11_N1004 K11_N1004
4 K11_N1003 K11_N1003
5 K11_N1002 K11_N1002
6 K11_N1001 K11_N1001
7 K11_N1000 K11_N1000
8 Bevillingsskema Bevillingsskema
9 Støjsanering af Egelundsvej pkt 5 Miljø-og byg den 191-20 Støjsanering af Egelundsvej pkt 5 Miljø-og byg den 191-20
10 Fra borger. Fra borger.
11 fra borgere på Blankager fra borgere på Blankager
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Svømmehallen ved Herstedvester Skole - programmering (bevilling)

Anledning

Der søges om bevilling til opstart på programmering for en svømmehal ved Herstedvester Skole.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni 2019 blev der fremlagt en sag om den fremtidige anvendelse af svømmehallen ved Herstedvester Skole. Sagen indeholdt et idekatalog med scenarier til anvendelse af hallen.


På mødet blev det besluttet at arbejde videre med følgende scenarier:

02 - Svømmehal

03 - Fleksibel hal

05 - Aktivitetscenter


I budgetaftalen for 2021 fremgår, at der skal opføres en svømmehal på grunden med den "gamle" Birkelund Svømmehal. Derfor arbejdes der nu kun videre med denne løsning for den fremtidige anvendelse.


Programmeringen for den kommende svømmehal ved Herstedvester Svømmehal vil ske på den mest bæredygtige måde ved at genbruge så meget af det eksisterende som muligt.


Der udarbejdes først et miniudbud efter kvalificerede rådgivere som kan udarbejde et projektforslag.

Rådgiverne får udleveret alt tidligere vurderingsmateriale af svømmehallen til deres videre arbejde.


Rådgiverne vil udarbejde en ny tilstandsregistrering af hele bygningen og dens installationer og komme med en tilstandsvurdering af, hvad der kan genbruges, hvad der skal repareres eller hvad der skal udskiftes/nybygges. På denne baggrund vil rådgiverne komme med en vurdering af den mest økonomiske løsning for etablering af en svømmehal, herunder genbrug af bygningsdele eller om bygningen skal nedrives og erstattes af en ny. Afdelingen Kultur og Fritid inddrages til indledende kortlægning af behovet.


Der udarbejdes herefter et eller flere skitseforslag for genetablering / nybygning af en svømmehal, som vil blive fremsendt til behandling i Kommunalbestyrelsen før sommeren 2021 med henblik på at beslutte, hvilken model, der skal arbejdes videre med. Her skal der også tages stilling til den videre proces for inddragelse af brugerne, før der kan udarbejdes et egentligt projektforslag med til- og fravalg, som kan fremlægges for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.

Økonomi

Der er i budgetaftalen afsat 500.000 kr. i 2021 til programmering og 22 mio. kr. i 2025 til selve udførelsen. 

Der ansøges om frigivelse af 500.000 kr. i 2021 til programmering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til programmering og

2. at udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 500.000 kr. til Svømmehal ved Herstedvester Skole.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Kunstgræsbane i syd - forundersøgelser (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af midler til undersøgelse af, om der kan placeres en kunstgræsbane i syd ved BS72's baner.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat økonomi til at undersøge mulighederne for at placere en kunstgræsbane i syd ved BS72's baner.


Undersøgelsen vil omfatte etablering af selve kunstgræsbanen, belysningsanlæg og eventuel andre anlægsarbejder samt muligheden herfor inden for lokalplanens rammer.


Derudover skal de miljømæssige og driftsmæssige konsekvenser belyses.


Det skal undersøges, om der er mulighed for ekstern medfinansiering.


Der udarbejdes et skitseforslag som kan bruges til ansøgning om medfinansiering.


Skitseforslaget med økonomioverslag skal ligge klar, så det kan indgå i budgetforslaget for 2022.

Økonomi

Der er afsat 250.000 kr. i 2021 og 6.000.000 kr. til anlæg i 2026. Der ansøges om frigivelse af de 250.000 kr. i 2021 til forundersøgelser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, 

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til forundersøgelser og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 250.000 kr. til kunstgræsbane i syd.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Salg af en del af grundstykke på Kastanie Alle (bevilling)

Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (efter høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2017 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for Albertslund Centrum, herunder 'Posthusgrunden' Bytorvet 2-6. Forslag til Lokalplan 7.16 Posthusgrunden skal vedtages af Kommunalbestyrelsen til offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslaget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Citycon ønsker som ejer af ejendommene Albertslund Centrum Aps. at forny og styrke bycenteret, og har derfor udarbejdet en masterplan for Albertslund Centrum. Kommunalbestyrelsen godkendte masterplanen den 11. december 2018. Masterplanen bygger på en række principper for udviklingen om punktvise høje bygninger med tilhørende lavere bebyggelser, en åben og synlig bygningsstruktur med tage der kan anvendes som grønne uderum og en stor andel af nye boliger. Masterplanen realiseres i etaper og første etape er en ny etagebebyggelse på Posthusgrunden. Forslag til lokalplan 7.16 er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag udarbejdet af Rambøll Management for Albertslund Centrum ApS. i samarbejde med Albertslund Kommune.


Udviklingsaftale med forkøbsret

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2018 en udviklingsaftale med Albertslund Centrum ApS. om udvikling af en ny ejendom med nye lokaler til detailhandel og boliger for den kommunale grunde 'Posthusgrunden'. Siden indgåelse af aftalen har forvaltningen og Albertslund Centrum ApS. samarbejdet om at udarbejde lokalplan for ejendommen. Bebyggelsen udvikles primært med kompakte familieboliger, som skal fremstå attraktive for unge familier, men også en mindre andel af mindre boliger, for at skabe en variation i boligmassen. Udviklingsaftalen giver Albertslund Centrum ApS. forkøbsret til grunden. Markedsprisen sættes af en uafhængig valuar og oplyses i udbuddet. Såfremt der modtages højere bud, har Albertslund Centrum ApS. ret til at matche disse. Udbudsbetingelserne besluttes af Albertslund Kommune.


Udbud

Det offentlige udbud af Posthusgrunden vil blive fremlagt til politisk behandling i særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget i september.


Forslag til lokalplan 7.16 Posthusgrunden

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af et samlet etagebyggeri til erstatning af den nuværende posthusbygning. Etagebebyggelsen består af en grundbygning på to etager og to boligtårne i op til 10 etager med en maksimal højde på 33 meter. Lokalplanen giver mulighed for en samlet bebyggelsesprocent på 200. Lokalplanen regulerer ikke antallet af boliger. Det fastlægges, at de enkelte boliger skal være mellem 60 m2 og 125 m2 bruttoetageareal. Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til centerformål, såsom detailhandel, cafeer, restauranter, publikumsorienterede serviceerhverv, kulturelle institutioner, offentlige formål, små håndværksvirksomheder i tilknytning til butikker, sundhedsfunktioner samt andre funktioner, der naturligt hører hjemme i et centerområde. Det samlede butiksareal i stueetagen må ikke overstige 1700 m2 bruttoetageareal, mens hver butik må ikke overstige 600 m2 for at sikre en variation i gadebilledet. Bebyggelsens fælles opholdsarealer er samlet på to tagterrasser ovenpå grundbygningens første og anden sal, og som en mindre offentlig plads i stueetagen. Derudover har hver lejlighed sit eget private udendørsopholdsareal enten i form af en altan eller en privat terrasse.


Bebyggelsen placerer sig stationsnært, og der er i Albertslund Centrum en overkapacitet af parkeringspladser. I masterplanen for centrum, er der planlagt med etablering af en stor mængde parkeringspladser og den tredje og sidste fase - den såkaldte Aldi-parkeringsplads. På nuværende tidspunkt betjenes detailhandlen af offentlige parkeringspladser, der driftes af Albertslund Kommune, men det er masterplanes hensigt, at Albertslund Centrum over tid skal løse eget behov for parkering.


I planlægningen har det været vanskeligt at finde udendørs opholdsareal til bebyggelsens unge. For at sikre den bedst mulige brug af arealerne anlægges og indrettes bebyggelsens øverste p-dæk som fælles friareal, med funktioner som boldbaner mm. der vil appellere til bebyggelsens unge. Såfremt, der opstår behov for flere p-pladser og grundejer ønsker det, kan Kommunalbestyrelsens give tilladelse til at arealet omdannes fra friareal til parkeringsareal, hvis der i fremtiden opstår behov for yderligere parkering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. december 2020

Lokalplanforslag for Posthusgrunden har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 10. september til den 6. november 2020. Formålet med forslaget til Lokalplan 7.16 er, at give mulighed for at opføre et blandet byggeri med detailhandel og boliger. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 7.16 aflyses lokalplan 7.3 og den del af byplanvedtægt nr. 7, der ligger inden for lokalplanområdet.


Udbud
Det offentlige udbud af Posthusgrunden vil blive fremlagt til politisk behandling i særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget i februar.


Høringssvar
Der er modtaget 5 høringssvar :

Høringssvarene omhandler:

 • El-ladestandere
 • Bæredygtighedstiltag i forhold til opsamling af regnvand, cykelparkering, byggematerialer og CO2-kvoter.
 • Højde på østligt tårn
 • Eksisterende ledninger

Høringssvarene er vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Ændringsforslag til forslag til lokalplan 7.16.
På baggrund af indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.16. Der stilles krav om:

 • Grønne tage på alle tagflader
 • Etablering af ladestandere til el-biler ved hver 10. parkeringspladser til boliger.


Lokalplanens ændringsforslag fremgår af skemaet i bilaget "Ændringsforslag".

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af Forslag til lokalplan 7.16. Screeningen viser, at opførelsen af et nyt etagebyggeri til erstatning for det eksisterende posthusbygning, ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen fastlægger samtidig kun anvendelsen af et mindre område på lokalt niveau, derfor har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Kommunikation

Der er foretaget en forhøring hos Kroppedal Museum for at afklare, om der er mulige arkæologiske fund i lokalplanområdet. Kroppedal Museum har vurderet, at der er ingen arkæologiske interesser i området, da evt. fortidsminder må formodes at være blevet ødelagt i forbindelse med opførelsen af eksisterende byggeri.


Forvaltningen foreslår at afholde borgermøde onsdag den 23. september 2020. Borgermødet afholdes i en form, så retningslinjerne i forhold til Covid19 overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 7.16 Posthusgrunden godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde og
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslag til lokalplan 7.16 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen og ændringslogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 1. september 2020, pkt. 1:

Fedai Celim (Ø) stillede følgende ændringsforslag. Man stemte om forslagene.


Der etableres ikke P pladser.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F, C

Undlod at stemme: O


Der bygges max i 5 etager.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, O, C

Undlod at stemme: F


Ændring til lokalplanen, så der kan bygges mindre boliger; fra 45 m2

For stemte: Ø, O, F

Imod stemte: A, C


Der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C

Undlod at stemme: F, O

Forslagene bortfaldt.


Vivi Nør Jacobsen (F) stillede ændringsforslag om, at der max bygges i 7 etager. Man stemte om forslaget.

For stemte: O, Ø, F

Imod stemte: C, A

Forslaget bortfaldt.


Lars Gravgaard Hansen (C) stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til informationsmøde frem for borgermøde. Man stemte om forslaget.

For stemte: A, F, C

Imod stemte: Ø

Undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.


Forvaltningens indstilling blev tiltrådt inklusiv Lars Gravgaard Hansen (C)s ændringsforslag.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.

Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.


Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 32:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen 8. september 2020

(F) stillede forslag om, at der max må bygges i 7 etager


For stemte 9 (Ø, F, O, B, Å)

Imod stemte 12 (A, V, C)


Forslaget bortfaldt


Indstillingen blev godkendt.


(O, Ø) kunne ikke godkende


(Å) undlod


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.


Bilag

1 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720
2 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820
3 Høringssvar samlede lokalplan Posthusgrunden Høringssvar samlede lokalplan Posthusgrunden
4 Ændringslog for lokalplan 7.16 posthusgrunden Ændringslog for lokalplan 7.16 posthusgrunden
5 Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_FINAL_FINAL Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_FINAL_FINAL
6 Hvidbog for lokalplan 7.16 Posthusgrunden - til sagen Hvidbog for lokalplan 7.16 Posthusgrunden - til sagen
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Høringssvar til Greater Copenhagen Cykelhandleplan

Anledning

Høringssvar til Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan 2020.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen har formuleret en samlet cykelhandlingsplan for de 4 regioner: Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland med det formål at sikre området som en førende Cykelmetropol. Handlingsplanen er sendt i høring hos de berørte kommuner den 1. december 2020 med svarfrist den 29. januar 2021.

Aktører og eksperter fra forskellige fagområder har udpeget og kvalificeret relevante tværregionale cykelindsatser. Handlingsplanen tager udgangspunkt i fire temaer, hvortil der er udpeget indsatser; Pendling, kombinationsrejser, rekreativ cykling & cykelturisme og Viden.


Der er udarbejdet et høringssvar, hvor der udtrykkes opbakning til den fælles strategi, der kan skubbe på udviklingen af cykeltransporten. Samtidig nævnes behovet for at afsætte regionale ressourcer til indsatserne samt et ønske om fokus på den tværkommunale koordinering.


Høringssvaret sendes til Greater Copenhagen inden fristen den 29. januar 2021 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringssvaret til Greater Copenhagens Cykelhandleplan 2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Greater-Copenhagen-Cykelhandlingsplan-Høringsudgave-30-11-2020-DK-inkl.-bilag Greater-Copenhagen-Cykelhandlingsplan-Høringsudgave-30-11-2020-DK-inkl.-bilag
2 Høringssvar fra Albertslund Cykelhandlingsplan Greater Copenhagen Høringssvar fra Albertslund Cykelhandlingsplan Greater Copenhagen
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for renoveringsplan for Sydskolen 2015

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Sydskolen 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. maj 2015 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i udgift til gennemførelse af renoveringsplan for Sydskolen og 10 mio. kr. i indtægt fra Undervisningsministeriet.


I forbindelse med indgåelse af en ny lejeaftale pr. 1.1.2014 mellem Albertslund Kommune og Gymnasiet om leje af den nordlige del af Sydskolen, blev der mellem Undervisningsministeriet og Albertslund Kommune aftalt en kompensation på 10 mio. kr.

Kompensationen er anvendt til udbedring af en del af oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på den del af Sydskolen, som gymnasiet lejede af Albertslund Kommune.


Renoveringen blev opstartet i 2015 og afsluttet i 2017. Renoveringen omfattede udskiftning af el-tavler, tømrer- og snedkerrenovering, udskiftning af VVS-installationer samt energiruder i renoverede partier.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:


Udgift

Indtægt

Budget

10.000.000

-10.000.000

Forbrug

9.638.779

-10.000.000

Mindreforbrug

361.221

0


Mindreforbruget på 361.221 kr. er tilført kassebeholdningen i 2019.


Mindreforbruget skyldes, at arbejderne blev billigere end forventet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for renovering af Sydskolen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 ØU - Renoveringsplan for Sydskolen 2015 (bevilling) (64832) ØU - Renoveringsplan for Sydskolen 2015 (bevilling) (64832)
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.oktober 2017 en anlægsbevilling på 5.940.000 kr. til udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen.


Alle vandinstallationerne på skoler blev udskiftet. Tidligere er vandinstallationerne blevet udskiftet på Herstedøster Skole, Sydskolen og Herstedvester Skole. Bevillingen dækker både håndværkerydelser og rådgivning. Udskiftningen er foregået i perioden 2017 til 2019.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:


Budget

5.940.000

Forbrug

5.413.989

Mindreforbrug

526.011


Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. juni 2019 at finansiere en del af merforbruget på anlægsarbejdet - genopførelse af Kongsholmcentret - med et forventet mindreforbrug på 561.000 kr. fra bevillingen her.

Merforbruget udgør herefter 34.989 kr. Forvaltningen indstiller, at merforbruget, der er finansieret af kassebeholdningen i 2019, modregnes i et mindreforbrug på 315.932 kr. på anlægsarbejdet Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for udskiftning af vandinstallationer på Egelundsskolen godkendes og
 2. at merforbruget på 34.989 kr., der er finansieret af kassebeholdningen i 2019, modregnes i et mindreforbrug på 315.932 kr.  på anlægsarbejdet Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Udskiftn. vandinstallationer på Egelundskolen 10. oktober 2017 Udskiftn. vandinstallationer på Egelundskolen 10. oktober 2017
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. juni 2017 en anlægsbevilling på 13.700.000 kr. og den 11. december 2018 en anlægsbevilling på 2.955.000 kr. til nedrivning af Albo og Kongsholmcentret. Den seneste anlægsbevilling blev finansieret af forventede mindreforbrug på en række øvrige anlægsbevillinger bl.a. istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23.


Albo skulle nedrives for at give plads til byudvikling, og dele af Kongsholmcentret skulle nedrives for at give plads til NEXT's nye gymnasium.


Der blev lavet et samlet udbud for begge nedrivninger og perioden strakte sig fra august 2017 til september 2020.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:


Budget

16.655.000

Forbrug

16.931.277

Merforbrug

276.277


Merforbruget skyldes bl.a. større udgifter til oprensning af jorden end forventet. Forvaltningen indstiller, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen, idet der modregnes i et mindreforbrug på 315.932 kr. på anlægsarbejdet Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret godkendes og
 2. at merforbruget på 276.277 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der modregnes i et mindreforbrug på 315.932 kr. på anlægsarbejdet Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Dagsordenspunkt MBUØUKB - Status nedrivning Albo & Kongsholmcentret dec.2018 Dagsordenspunkt MBUØUKB - Status nedrivning Albo & Kongsholmcentret dec.2018
2 Dagsordenspunkt MBUØUKB - Nedrivning ALBO & Kongsholmcenter 2017 Dagsordenspunkt MBUØUKB - Nedrivning ALBO & Kongsholmcenter 2017
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lokalerokade Kongsholmcentret / ombygning Vognporten 2

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for lokalerokade Kongsholmcentret / ombygning Vognporten 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. juni 2017 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til flytterokade i forbindelse med nyt gymnasium samt en anlægsbevilling den 10. april 2018 på 1.900.000 kr. til flytning af Ungeenheden.


I forbindelse med at NEXT etablerede nyt gymnasium, hvor Kongsholmcentret lå, var det nødvendigt at flytte Musikskolen, Jobhuset og Ungeenheden til andre bygninger.

Arbejdet startede i 2017 og blev afsluttet med udgangen 2018.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:


Budget

3.900.000

Forbrug

3.737.439

Mindreforbrug

162.561


Mindreforbruget skyldes, at nogle af flytningerne blev billigere end budgetteret. Mindreforbruget på 162.561 kr. er tilført kassebeholdningen i 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for lokalerokade Kongsholmcentret / ombygning Vognporten 2 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Flytning af Ungeenheden mødet 10. april 2018 Flytning af Ungeenheden mødet 10. april 2018
2 Flytterokade i fb. med nyt gymnasium 6. juni 2017 Flytterokade i fb. med nyt gymnasium 6. juni 2017
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for istandsættelse af lejligheder på Stationstovet 23.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2018 en anlægsbevilling på 2.550.000 kr. til istandsættelse af lejligheder, fællesarealer og personalfaciliteter på Stationstorvet 23. Beløbet skulle finansieres af særlig vedligeholdelsesramme 2018.


Der var otte ubenyttede lejligheder, som blev omdannet til et botilbud for borgere med autisme, som på daværende tidspunkt benyttede tilbud i andre kommuner.


I perioden oktober 2018 - juli 2019 blev der foretaget en mindre istandsættelse af lejlighederne. Istandsættelsen omfattede i hovedtræk maling af vægge og lofter, slibning af gulve, gennemgang af el- og varmeinstallationer samt etablering af redningsåbning.

Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:


Budget

2.550.000

Forbrug

1.734.068

Mindreforbrug

815.932


Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 11. december 2018 at finansiere en del af merforbruget på anlægsarbejdet - Nedrivning af Albo og dele af Kongsholmcentret - med en forventet mindreudgift på 500.000 kr. fra bevillingen her.

Mindreforbruget udgør herefter 315.932 kr. Det indstilles, at mindreforbruget på 315.932 kr. modregnes i merforbruget på 276.277 kr. til nedrivning af Albo og dele af Kongsholmcentret og merforbruget på 34.989 kr. til udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen.

Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen i 2019.


Mindreforbruget skyldes, at det oprindelige budget var baseret på et budget fra en ekstern rådgiver. Tilbuddene fra entreprenørerne var markant billigere end forudsat af rådgiveren, og der har ikke været væsentlige uforudseelige udgifter under udførelsen af arbejderne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23 godkendes og
 2. at mindreforbruget på 315.932 kr. modregnes i merforbruget på 276.277 kr. til nedrivning af Albo og dele af Kongsholmcentret og merforbruget på 34.989 kr. til udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Istandsættelse af lejligh. på Stationstorvet 23 - 12. juni 2018 Istandsættelse af lejligh. på Stationstorvet 23 - 12. juni 2018
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i stedet for biomasse

Anledning

Forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i stedet for biomasse.

Sagsfremstilling

Mere vedvarende energi - stop CO2-snyd med afbrænding af træ.


Kommunens repræsentanter i VEKS og andre relevante sammenhænge pålægges at arbejde for:

- at der straks igangsættes arbejde med henblik på udfasning af biomasse, herunder træpiller, træflis og halm - til fordel for reelt CO2 neutrale energikilder som varmepumper, geotermi og solvarme - i vores fjernvarme og energiforsyning.

- at der fastsættes bindende mål for denne indsats i 2025 og 2030 således at brugen af biomasse ophører senest i 2035.

- at afrapportering af indsatsen sker årligt og indarbejdes i vores grønne regnskaber.

- at man fremover undlader fejlagtigt at betegne afbrænding af biomasse som CO2-neutralt.


I forlængelse heraf opfordrer kommunalbestyrelsen regering og folketing til at koncentrere sig om en reel omstilling til CO2-neutralitet i stedet for at fremme tvivlsomme og misvisende tiltag som afbrænding af træ eller køb og salg af såkaldte CO2-kvoter.


Begrundelse

I den seneste klimaplan i 2017 blev der indføjet nogle formuleringer om at Albertslund kommune via VEKS skulle arbejde for at alternative varmekilder, primært eldrevne varmepumper og geotermi, skulle blive en del af varmeforsyningen. I erkendelse af, at det langtfra er CO2-neutralt at afbrænde træpiller og lignende fra de baltiske lande, Canada eller Sibirien. Man lader bare som om denne afbrænding er CO2-neutral.

Siden da er der intet sket.

Nu kan man så læse i udkast til klimaplan, at man igen vil arbejde med sagen. Der formuleres et mål om 10% reduktion i 2025 og
"I 2035 udgør vedvarende energi fra store varmepumper, geotermi
og solvarme en fjerdedel af fjernvarmeproduktionen. Resten vil
komme fra CO2 neutralt affald og biomasse underlagt skrappe
bæredygtighedskriterier." (side 52).

Vi er bekymrede for om disse mål overhovedet følges af konkret handling - og målene er under alle omstændigheder helt utilstrækkelige.


Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 21. december 2020

Forvaltningens bemærkninger m.v. er vedlagt sagen.

Indstilling

Alternativet og Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes.

Historik

Kommunalbestyrelsen 10. november 2020:

Sagen oversendes til behandling i Miljø- og Byudvalget.


Beslutning

Man stemte om forslaget.

For stemte; Ø

Imod stemte; A, C og F

Undlod at stemme; O

Forslaget bortfaldt.

Fedai Celim (Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Forvaltningens bemærkninger til forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i sted Forvaltningens bemærkninger til forslag fra Alternativet og Enhedslisten om vedvarende energi i sted
2 VEKS Brancheaftalerapport 2019 VEKS Brancheaftalerapport 2019
Tilbage til toppen

17. MBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Henvendelse fra borger om status på ladestande pilotprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


Bilag

1 Henvendelse fra borger om status på Ladestander pilot – projekt Henvendelse fra borger om status på Ladestander pilot – projekt
Tilbage til toppen

18. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Statusnotat - ladestandere til elbiler i Albertslund Kommune.

B. Status letbanen, november 2020.

C. Fælles kommune henvendelse til transportminister om BRT på Ring 4 øger værdien af jernbaner og nedbringer CO-2udledningen og trængsel.

D. Skimmelsvamp i kommunale bygninger i 2020.

E. Introduktion til Affaldsplan 2019-2030.

F. Svar på klage over Albertslund Motorsports Center sendt til formanden for Miljø- & Byudvalget.

G. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Allan Høyer (O) på byggeprojekt i Herstedvester landsby.

H. Herstedvang 9 - 15, Planklagenævnets afgørelse vedrørende afskærmning m.m.

I. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (F) om affaldssortering.

J. Brev til Erhvervsstyrelsen om Glostrup Kommunes indsigelse mod forslag til Lokalplan 5.5; Boliger på Smedeland 8A Albertslund Kommune.

K. Moms på indsamling af husholdningsaffald.

L. Movias budget 2021 og COVID-19.

M. Revonering af "Svinepytten".

N. Biofos referat af 4. december 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet pkt. K uddybes på et kommende møde.Bilag

1 A. Statusnotat elbilladestandere A. Statusnotat elbilladestandere
2 Kommune- og Regionsorientering november 2020 Kommune- og Regionsorientering november 2020
3 Fælles henvendelse til transportministeren vedr. BRT på Ring 4 Fælles henvendelse til transportministeren vedr. BRT på Ring 4
4 Notat - Skimmelsvamp i kommunale bygninger i 2020 Notat - Skimmelsvamp i kommunale bygninger i 2020
5 Orientering - Ramme for kommende affaldsplan Orientering - Ramme for kommende affaldsplan
6 Klage vedrørende Albertslund Motorsports Center 19.11.2020 Klage vedrørende Albertslund Motorsports Center 19.11.2020
7 klage motorbanen.docx klage motorbanen.docx
8 Orientering om byggeri på Herstedvesterstræde 56 Orientering om byggeri på Herstedvesterstræde 56
9 Herstedvang 9 - 15 - Orientering om planklagenævnets afgørelse vedr. afskærmning m.m. Herstedvang 9 - 15 - Orientering om planklagenævnets afgørelse vedr. afskærmning m.m.
10 Svar om affaldssortering Svar om affaldssortering
11 Brev til ERST vedr indsigelse fra Gloststrup Kommune Brev til ERST vedr indsigelse fra Gloststrup Kommune
12 Skematisk opstilling Glostrup Kommunes indsigelse mod forslag til lokalplan Skematisk opstilling Glostrup Kommunes indsigelse mod forslag til lokalplan
13 Revideret Facadeforslag mod Malervangen Revideret Facadeforslag mod Malervangen
14 Moms på indsamling af husholdningsaffald Moms på indsamling af husholdningsaffald
15 Brev til borgmestre og regionsrådsformænd vedr. Movias budget 2021 Brev til borgmestre og regionsrådsformænd vedr. Movias budget 2021
16 Notat MBU - Renovering af Svinepytten Notat MBU - Renovering af Svinepytten
17 N. Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4. dec. 2020 N. Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4. dec. 2020
Tilbage til toppen

19. MBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Forvaltningen besvarede spørgsmål fra Fedai Celim (Ø) om saltning og evt. snerydning af kommunens gang- og cykelstier. Vinterregulativet genorienteres i udvalget.

B) Forvaltningen besvarede spørgsmål fra Allan Høyer (O) om lavtemperatur.

Bilag

1 A) Forslag fra Ø A) Forslag fra Ø
2 B) Lavtemperatur og indvirkning på brugsvandstemperatur. B) Lavtemperatur og indvirkning på brugsvandstemperatur.
Tilbage til toppen

20. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.
Tilbage til toppen