Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 21. januar 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: På TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/ØU/KB - Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud
2. SUS/ØU/KB - Nye medlemmer i Udsatterådet
3. SUS/EBU/ØU/KB - Fra ufaglært til faglært - rekruttering til SOSU
4. SUS/ØU/KB - Anvendelse af gavekort i den sociale stofmisbrugsbehandling
5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling
6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
7. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
8. SUS/ØU/KB - Ledelses- og kvalitetskontrol af midlertidige og længerevarendebotilbud
9. SUS/ØS/KB - Tilskud til sociale foreninger
10. SUS - Orientering fra formanden
11. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
12. SUS - Eventuelt
13. Underskriftsblad

1. SUS/ØU/KB - Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud

Anledning

Forvaltningen foreslår, at det driftsorienterede tilsyn med beskyttede beskæftigelsestilbud og samværs- og aktivitetstilbud beliggende i Albertslund Kommune fremadrettet varetages af en ekstern konsulent.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal årligt føre et generelt driftsorienteret tilsyn med beskyttede beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 og Samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104 beliggende i Albertslund Kommune. Dette følger af Servicelovens § 148a. Konkret betyder det, at Albertslund Kommune skal føre tilsyn med Skov, Natur og Friluftsværkstedet, Klubben og Klub Stoppestedet.

Tilbud, der er omfattet af driftsorienteret tilsyn

Skov, Natur og Friluftsværkstedet er et fondsejet tilbud der tilbyder beskyttet beskæftigelse, og samværs og aktivitetstilbud til voksne med funktionsnedsætteler og særlige behov.

Klub Stoppestedet og Klubben drives af Albertslund Kommune. Klub Stoppestedet er et klubtilbud for voksne, som er udviklingshæmmede og Klubben er et aktivitets- og samværstilbud for voksne, som er psykisk sårbare.


Det driftsorienterede tilsyn

Et driftsorienteret tilsyn efter Serviceloven omfatter tilsyn med:

 • indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på
 • tilbuddenes personale og pædagogik
 • bygninger og fysiske rammer
 • økonomi.


Tilsynet resulterer i en rapport, der offentliggøres på tilbuddets side på Tilbudsportalen. Tilsynsrapporten bliver endvidere forelagt Social- & Sundhedsudvalget til orientering.


Ekstern konsulent til at føre tilsyn

Forvaltningen har hidtil selv stået for at føre det driftsorienterede tilsyn med Klub Stoppestedet og Skov, Natur og Friluftsværkstedet, idet disse to paragrafområder ikke er omfattet af Socialtilsynets tilsynsopgaver. Fremadrettet foreslår forvaltningen, at tilsynet varetages af en uvildig instans. Forvaltningen foreslår, at en ekstern konsulent gennemfører tilsynet på kommunens vegne. Albertslund Kommune er fortsat godkendende myndighed, og det er også Albertslund Kommune, der godkender tilbuddene på Tilbudsportalen på baggrund af tilsynets rapporter.

Forvaltningen foreslår at udvide tilsynet til også at omfatte Klubben. Som følge af budgetaftale 2021 skal Klubben udvikles til også at rumme et visiteret tilbud, som vil være omfattet af tilsynsforpligtelsen.

Forvaltningen har indhentet to tilbud på tilsyn. Priserne fremgår nedenfor. Kommunens revisionsfirma BDO har fremsendt et tilbud, som er vedhæftet som bilag. Herudover har forvaltningen været i dialog med Socialtilsyn Øst, der udfører tilsyn på tilbud, der ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Tilkøbskatalog er vedhæftet som bilag.


Forvaltningen vurderer, at de to tilbud indholdsmæssigt er sammenlignelige. BDO's tilbud er det billigste. Forvaltningen foreslår derfor, at BDO skal varetage tilsyn med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud i Albertslund Kommune.


Afholdelse af udgift til tilsynet

Kommunen kan efter Servicelovens § 149 pålægge tilbuddene at afholde udgiften til tilsynet med tilbuddet. Forvaltningen foreslår, at tilbuddene afholder den udgift Albertslund Kommune har til tilsynet. Tilbuddene vil blive varslet herom.

Økonomi

Pris for tilsyn - BDO

BDO har fremsendt et tilbud på opgaven vedr. tilsyn i Albertslund Kommune. Den samlede pris for tilsyn med tre tilbud er 54.675 kr.

Pr. tilbud er det en udgift på 18.225 kr.


Pris for tilsyn- Socialtilsyn Øst

Af Socialtilsyn Øst takstkatalog fremgår det, at der betales 25.750 kr. pr. tilsyn plus kørsel (statens høje takst).


Den udgift, der er forbundet med at udføre tilsynet, kan kommunen pålægge det enkelte tilbud at afholde. Dette følger af Servicelovens §149. Forvaltningen foreslår, at tilbuddene afholder den udgift Albertslund Kommune har til tilsynet.

Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 16.

Servicelovens § 148a.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at det driftsorienterede tilsyn med beskyttet beskæftigelsestilbud og samværs- og aktivitetstilbud beliggende i Albertslund Kommune udføres af en ekstern konsulent,
 2. at Kommunalbestyrelsen beslutter at tilsyn skal udføres af BDO og
 3. at tilbuddene selv afholder den udgift, der er forbundet med at føre tilsyn.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet økonomien uddybes (de sociale botilbud har indeholdt betaling for tilsyn i deres takst) bestemmelse i Serviceloven om handlekommunens ansvar for at føre personrettet tilsyn præciseres.

Tina Bodholdt-Nielsen (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Leif Pedersen (F) undlod at stemme.
Bilag

1 tilkoebskatalog-26-august-2020 Socialtilsyn Øst tilkoebskatalog-26-august-2020 Socialtilsyn Øst
2 Tilbud Albertslund Kommune 2021- Socialfaglige tilsyn BDO Tilbud Albertslund Kommune 2021- Socialfaglige tilsyn BDO
Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Nye medlemmer i Udsatterådet

Anledning

Udpegning af nye medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes Udsatteråd består af 10 medlemmer. Det er nødvendigt, at nye medlemmer indtræder i rådet, da medlemmerne Diana Vang og Irene Kann er udtrådt. Endvidere udtræder Martin Henrik Reumert Freitag af rådet som følge af, at han har opsagt sin stilling som leder af Albertslund Rusmiddelcenter. Martin Henrik Reumert Freitag har dermed fra den 30. november 2020 ikke længere tilknytning til Albertslund Kommune. Der skal derfor udpeges 3 nye medlemmer.

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet § 5 stk. 6 kan der vælges nye medlemmer til Udsatterådet, hvis medlemmer frafalder i løbet af en funktionsperiode. Ifølge forretningsordenen § 5 stk. 3 skal sammensætningen af Udsatterådet ske efter følgende retningslinjer:

a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation,

b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau,

c) 2 medlemmer, som er sagkyndige og

d) 1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området.


Martin Henrik Reumert Freitag var valgt som sagkyndig. Udsatterådet foreslår, at Berit Gerzymisch Berrig overtager den ledige plads i Udsatterådet. Berit Gerzymisch Berrig er leder af bostøtte- og klubområdet.


Diana Vang var valgt som sagkyndig. Udsatterådet foreslår, at nuværende suppleant René Meyrowitsch overtager den ledige plads som sagkyndig efter Diana Vang.


Irene Kann var valgt som repræsentant for borgere i udsat livssituation. Udsatterådet foreslår, at nuværende suppleant Jannie Hansen overtager den ledige plads som repræsentant for borgere i udsat livssituation efter Irene Kann.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Berit Gerzymisch Berrig udpeges til Udsatterådet som sagkyndig,
 2. at René Meyrowitsch udpeges til Udsatterådet som sagkyndig og
 3. at Jannie Hansen udpeges til Udsatterådet som repræsentant for borgere i en udsat livssituation.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. SUS/EBU/ØU/KB - Fra ufaglært til faglært - rekruttering til SOSU

Anledning

Med budgetaftalen 2021 er det besluttet at opprioritere uddannelse og rekruttering til social- og sundhedsområdet. Afdelingerne Sundhed, Pleje & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked har udarbejdet projektbeskrivelse til udmøntning af budgetaftalen. Det fremgår af aftalen, at der skal en sag herom i Kommunalbestyrelsen i februar 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte midler i 2021 og 2022 til ansættelse af en virksomhedskonsulent til prioritering af indsatsen for at få flere uddannet på social- og sundhedsområdet. Og til at sikre et samarbejde mellem området for Sundhed, Pleje & Omsorg og Jobcentret. Der skal etableres virksomhedspraktikker og løntilskud, der skal flere opkvalificeringsforløb for ufaglærte og flere skal have uddannelse på området.


Der ansættes en medarbejder til at holde fokus på området og til at være brobygger mellem sundheds- og ældreområdet og jobcentret, således at flere ledige får uddannelse på området og således at rekrutteringsmulighederne bliver større. Ligeledes skal der sikres et samarbejde med andre kommuner, regionen og uddannelsesinstitutioner for at få flere ledige kvalificeret til SOSU-området.


Der er udarbejdet en projektbeskrivelse af de involverede afdelinger, som sikrer projektets forankring, styregruppe og medarbejderprofil.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektbeskrivelse for rekruttering til SOSU-området godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der gives en afrapportering efter ca. ½ år.

Bilag

1 Projektbeskrivelse - endelig Projektbeskrivelse - endelig
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Anvendelse af gavekort i den sociale stofmisbrugsbehandling

Anledning

Som følge af lovændring skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvorvidt anvendelsen af gavekort skal være en mulighed i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Sagsfremstilling

Center for Rusmiddelforskning har igennem en årrække undersøgt effekten af forskellige behandlingsmetoder i forhold til unge med stofmisbrug under overskriften "Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling". Anvendelsen af gavekort har - i sammenhæng med blandt andet evidensbaserede samtaleteknikker - vist sig effektiv i forhold til at fastholde unge i behandling.

Således gennemfører halvdelen af de deltagende børn og unge i programmet deres primærbehandling og er stoffrie ni måneder efter indskrivning i behandling. Til sammenligning er det i almindelig stofmisbrugsbehandling ca. 37 pct., der er stoffrie ved udskrivning af behandling. Metoden øger desuden målgruppens trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.


Lovgrundlag

Siden 1. januar 2020 har det på baggrund af effektevalueringen af Metodeprogrammet været muligt at anvende gavekort i forbindelse med social behandling for stofmisbrug jf. Lov om social service § 101, stk. 9-11. Det er op til den enkelte Kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt gavekort skal være en del af serviceniveauet i den pågældende kommune.


Gavekort kan anvendelses til både voksne og unge under 18 år. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning. Gavekort udleveret i forbindelse med behandling kan modtages uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.


Implementering

For så vidt at Kommunalbestyrelsen beslutter, at anvendelsen af gavekort skal være en del af serviceniveauet i Albertslund Kommune, foreslås følgende tekst indsat i kvalitetsstandarden vedrørende den sociale stofmisbrugsbehandling:


"Borgere, som af behandleren vurderes at være i målgruppen derfor, kan modtage et gavekort ved hvert andet fremmøde til behandling. Gavekort kan maksimalt udleveres 8 gange i løbet af et behandlingsforløb. Gavekortet vil være på 200 kr. og udstedes til en konkret forretning. Ved hver udlevering vil der være en dialog mellem behandler og borgeren om, hvad han/hun kunne tænke sig at bruge gavekortet til."


Det bemærkes, at implementeringen af gavekort som en del af den sociale stofmisbrugsbehandling skal ses i sammenhæng med de øvrige elementer, som Metodeprogrammet indebar, såsom kontrakter, statusbreve, påmindelser om behandlingssamtaler og opfølgningssamtaler.


Det bemærkes endvidere, at det vil være op til det enkelte behandlingssted, hvorvidt anvendelsen af gavekort er en del af stedets behandlingstilbud. Det er forvaltningens vurdering, at Albertslund Rusmiddelcenter fortsat er i en udvidelsesfase med hensyn til antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling, ligesom centeret i 2021 skal udvide med alkoholbehandling. Det er derfor forvaltningens vurdering, at anvendelsen af gavekort og de øvrige elementer, der knytter sig dertil, pt. ikke skal tilbydes i Albertslund Rusmiddelcenter. Albertslund Rusmiddelcenter vil til gengæld følge anvendelsen af gavekort hos eksterne leverandører af stofmisbrugsbehandling i 2021, for så vidt at Kommunalbestyrelsen beslutter, at gavekort skal være en del af serviceniveauet. Forvaltningen vil på baggrund af erfaringer fra eksterne leverandører revurdere beslutningen om anvendelsen af gavekort i Albertslund Rusmiddelcenter ved årsskiftet 2021/2022.

Økonomi

Effektevalueringen foretaget af Center For Rusmiddelforskning viser, at anvendelsen af gavekort giver en nettogevinst efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling. De positive økonomiske konsekvenser skyldes, at de unge får færre sundhedsydelser og modtager færre overførselsindkomster sammenlignet med borgere i den almindelige rusmiddelbehandling.


Udgiften til køb af gavekort finansieres af Voksensocialafdelingen.

Lovgrundlag

Lov om social service § 101, stk. 9-11.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt anvendelse af gavekort jævnfør Lov om social service § 101, stk. 9-11 skal implementeres i de gældende kvalitetsstandarder.


Beslutning

Tiltrådte at benytte gavekortsordningen, idet der gives afrapportering efter 1 år.

Bilag

1 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

Anledning

Som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020-2021. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne og,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte indsatser.


Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.


Siden den nuværende kvalitetsstandard blev vedtaget er der kommet en ny bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (nr. 1477 af 17. dec. 2019). Bekendtgørelsen indebærer, at repræsentanter for personer med et stofmisbrug og eventuelt deres pårørende skal inddrages ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden (§ 6 stk. 2). Forvaltningen har derfor - i regi af Albertslund Rusmiddelcenter - igangsat et arbejde med henblik på at udvikle en metode til at sikre, at repræsentanter for personer med stofmisbrug og pårørende inddrages i det videre arbejde med kvalitetsstandarden.


Med den reviderede kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter Lov om social service § 101 foreslås en række ændringer herunder følgende:

 • Under punktet "Mål for indsatsen" slettes pointeringen af, at tilbud skal være tilpasset den enkeltes behov, da dette ikke betragtes som et mål med indsatsen. Endvidere tilføjes det, at det ikke nødvendigvis kun er målet at få kontrol med sit alkoholforbrug, men at det også kan være et mål helt at stoppe sit forbrug.
 • Under punktet "Målgruppe" præciseres det, at borgere med anden afhængighed end stofmisbrug ikke er omfattet af målgruppen.
 • Punkterne "Opgaver som udføres på området" og "Overordnede mål for indsatsen" slettes. Dette skyldes, at indholdet i punkterne beskrives under andre punkter i kvalitetsstandarden.
 • Under punktet "Visitation" uddybes elementerne i visitation og det fremhæves, at der er tale om en helhedsorienteret afdækning og individuel vurdering.
 • Under punktet "Frit valg" fremhæves det, at borgeren præsenteres for muligheden for frit valg ved visitationsmødet.
 • Punktet "Behandlingsplan" tilføjes.
 • Under punktet "Opfølgning" ændres teksten, således at det beskrives, hvem der tilbydes opfølgning i modsætning til, hvem der ikke tilbydes opfølgning.
 • Under punktet "Brugerinddragelse" beskrives det, at Albertslund Rusmiddelcenter i videst muligt omfang tilrettelægger sit tilbud efter brugernes præferencer.
 • Under punktet "Sagsbehandling og klage" uddybes det faktiske forløb ved en klage.
 • Under punktet "Monitorering" ændres måltal 1 fra 35 pct. til mindst 40 pct. Forhøjelsen af måltallet for andelen af stofmisbrugere der efter afsluttet behandling enten er reduceret i stofmisbrug eller er stoffri skyldes, at Albertslund Rusmiddelcenter i 2019 har opnået 43 pct i gruppen. 40 pct. vurderes derfor nu realistisk som måltal.
 • Punktet "Gavekort" tilføjes jf. lovændring. Tekst i tråd med beslutning i Kommunalbestyrelsen vedrørende anvendelse af gavekort tilføjes kvalitetsstandarden.


Med den reviderede kvalitetsstandard for anonym social behandling for stofmisbrug efter Lov om social service § 101a foreslås få ændringer herunder følgende:

 • Under punktet "Målgruppe" tilføjes - jf. lovteksten - at borgere i målgruppen ikke har andre sociale udfordringer end stofmisbruget.
 • Punktet "Leverandør" tilføjes.


Med den reviderede kvalitetsstandard for lægelig behandling for stofmisbrug efter Sundhedsloven § 142 foreslås få ændringer herunder følgende:

 • Punktet "Aktiviteter der indgår i ydelsen" slettes, da indholdet dækkes under andre punkter.
 • Under punktet "Ydelsens omfang og kvalitet" ændres teksten fra at være en generel gennemgang af misbrugsbehandlingstilbud til at henvise til Sundhedsstyrelsens omfattende vejledning på området.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 101 og 101a samt Sundhedsloven § 142.

Kommunikation

Sagen sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandarden for behandling for stofmisbrug efter Lov om social service §§ 101 og 101a samt Sundhedsloven § 142 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling 2021 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling 2021
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131-132.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131-132. Indsatsen er rettet mod borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.


Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor service- eller sundhedsloven).


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er ny og ikke-lovpligtig.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Den nye kvalitetsstandard følger samme layout og opsætning som de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Formålet hermed er at sikre en rød tråd i formidlingen til borgerne. Da kvalitetsstandarden er ny, foreligger der kun den endelige version til publicering. Nedenfor er en række overordnede træk i indsatsen beskrevet:

 • Formålet: Formålet med omsorgstandpleje er at bevare den bedst mulige tyggeevne hos borgeren samt at afhjælpe eventuelt sygelige og smertefulde tilstande i mundhulen.
 • Målgruppen: Målgruppen for omsorgstandpleje er borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
 • Vurdering af behov: Visitationen i Albertslund Kommune foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov og funktionsniveau.
 • Indsatsens omfang: Omsorgstandplejen tilbyder blandt andet undersøgelser og behandling i forhold til tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand, samt generel og individuel forebyggelse, eksempelvis hjælp til mundhygiejne og instruktion i tandpleje.
 • Egenbetaling: Der er egenbetaling på omsorgstandpleje, og beløbet for egenbetaling reguleres én gang årligt. Derfor bliver der i kvalitetsstandarden linket til Tandplejen i Albertslunds hjemmeside, hvor de aktuelle beløb fremgår. I 2019 var den årlige egenbetaling på 530 kr., mens den i 2020 var på 540 kr.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 131-132.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131-132 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet


Under afsnittet: Formålet.

"Formålet med omsorgstandpleje er at bevare den bedst mulige tyggeevne hos borgeren samt afhjælpe eventuelt sygelige og smertefulde tilstande i mundhulen og godt helbred".


Under afsnittet: Arbejdsmiljø og krav til hjemmet.

Under henvisning til, at det er svært forståeligt hvilke redskaber, der kan være tale om, undersøges om sætningen kan slettes:

"De arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen, skal være tidssvarende, vedligeholdte og egnede til formålet".


Sætningen søges omformuleret:

"Dit hjem skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og din havegang samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderen har let og uhindret adgang".


Bilag

1 Kvalitetsstandard_Omsorgstandpleje_SUL-131-132_Albertslund-Kommune_2021 Kvalitetsstandard_Omsorgstandpleje_SUL-131-132_Albertslund-Kommune_2021
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere

Anledning

Albertslund Kommune skal udvide tilbuddet om tandpleje til voksne, som er socialt udsatte.

Sagsfremstilling

Som følge af en ændring af Sundhedsloven, som blev indført med lov nr. 1053 af 30. juni 2020, skal alle kommuner etablere et tilbud om socialtandpleje til voksne. Socialtandpleje omfatter retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Som følge af budgetaftalen 2021 ønsker forligsparterne, at Albertslund Kommune fremadrettet tilbyder tandpleje til kontanthjælpsmodtagere. Forslaget skal ifølge budgetaftalens tekst tage udgangspunkt i model 3, som er beskrevet i et dagsordenspunkt på Social- & Sundhedsudvalgets møde den 28. marts 2019.

Strukturen for dagsordenspunktet er følgende:

 • Tilbud om socialtandpleje (uddybes i bilag 1).
 • Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere (uddybes i bilag 2).
 • Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset (uddybes i bilag 3).

Herudover findes der i bilag 4 en samlet oversigt over tilbud om tandpleje til voksne: Omsorgstandplejen, specialtandplejen, socialtandplejen samt tandpleje for kontanthjælpsmodtagere.


Tilbud om socialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Målgruppen er de socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Loven omhandler borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jævnfør Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud) og § 110 (forsorgshjem). Nærmere uddybning findes i bilag 1.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen tilbyde tandpleje til andre udsatte borgere, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan benytte de eksisterende tandbehandlings- og tilskudsmuligheder.

Med udgangspunkt i budgetaftalen fremlægges derfor nedenfor de muligheder forvaltningen kan pege på, for at tilbyde tandpleje til kontanthjælpsmodtagere.

Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

Der er en del kontanthjælpsmodtagere, som er udsatte og derfor omfattet af socialtandplejens kan-bestemmelse. Det drejer sig om de kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i stand til at benytte sig af de nuværende tilbud om tandpleje. Denne målgruppe kan blive tilbudt vederlagsfri tandpleje i den kommunale tandklinik i Sundhedshuset. De kontanthjælpsmodtagere, som er i stand til det, og som alene er karakteriseret ved at have en trængt økonomi, men derudover ikke er udsatte, skal som følge af lovgivningen fortsat benytte sig af tandplejetilbud hos private tandlæger og har fortsat mulighed for at søge om refusion efter aktivlovens § 82. Nærmere uddybning findes i bilag 2.


Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset

Tandkliniken i Sundhedshuset er pt. udstyret til at varetage omsorgstandplejens funktioner, der primært består af lettere behandlinger. Borgerne, som er i målgruppen for socialtandpleje, adskiller sig fra borgerne i omsorgstandplejen ved almindeligvis at have et betydeligt mere omfattende behandlingsbehov.

For at kunne behandle den nye målgruppe af borgere, er det nødvendigt at anskaffe en ny tandlægestol og instrumentbræt samt supplere med nyt udstyr i den eksisterende tandklinik i Sundhedshuset. Behandlingen af den nye målgruppe i klinikken i Sundhedshuset kan gå i gang, så snart behandlingsstedet er blevet opgraderet. Nærmere uddybning findes i bilag 3.


Hvem vil benytte tilbuddet?

Der kan på nuværende tidspunkt ikke sættes tal på, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om social tandpleje. Forvaltningen vil på baggrund af de erfaringer, der gøres med ordningen i løbet af 2021 forberede en orientering til Social- & Sundhedsuvalget. Formålet hermed er dels at orientere om de første erfaringer dels at forsøge at give et bud for det fremadrettede træk på en sådan ordning.

Økonomi

I Albertslund Kommune er der til socialtandplejen afsat DUT-midler på 226.800 kr. i 2020 og 340.200 i de efterfølgende år. DUT- midlerne er fra 2021 fordelt mellem Voksensocialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct.). Midlerne for 2020 er ikke udmøntet til afdelingerne. Til tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte, er der fra 2021 afsat varige midler i budgettet på 600.000 kr.

Som tidligere nævnt er de afsatte 600.000 kr. til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte en kan-bestemmelse og dermed en serviceudvidelse af den lovbestemte socialtandpleje. De 600.000 kroner fordeles efter samme fordelingsnøgle som ovenfor med 10 % til visitationen i Voksen & Socialafdelingen og 90 % til Tandplejen.

I 2021 vil der indledningsvis være etableringsomkostninger for 390.000 kr. Omfanget af yderligere etableringsudgifter til for eksempel elektricitet, VVS mm. er pt. ikke kendt (se bilag 3). De resterende 210.000 kr. (600.000-390.000 kr.) i 2021 samt de 600.000 kr. fra 2022 frem fordeles med samme fordeling som DUT-midlerne, det vil sige Voksen & Socialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct).

Lovgrundlag

Socialtandplejen: Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020; Bekendtgørelse om tandpleje.

Tandpleje for kontanthjælpsmodtagere: Aktivloven § 82a.

Sundhedskonsekvenser

Flere voksne borgere i Albertslund Kommune, som er socialt udsatte, vil fremadrettet have mulighed for vederlagsfri tandpleje og dermed en forbedret tandsundhed.

Personalekonsekvenser

Tandplejepersonalet i Sundhedshuset skal behandle borgere med andre udfordringer, end personalet har erfaring for.  

Kommunikation

Forvaltningen vil udarbejde information om tilbuddet om social tandpleje. Informationen vil blive tilgængelig kommunens og Tandplejens hjemmeside. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en pjece om muligheden for at modtage socialtandpleje. Pjecen vil blive udleveret til kommunens opsøgende medarbejdere og øvrige medarbejdere med kontakt til borgere i målgruppen med henblik på at sikre at borgere i målgruppen bliver orienteret om muligheden for at modtage vederlagsfri tandpleje.

Med hensyn til orientering om muligheden for at modtage tandpleje efter aktivloven, har forvaltningen udfærdiget en folder og fordelt den til de lokale private tandlæger, biblioteket, jobcenteret m.fl. og redigeret hjemmesiden. Det er præciseret, at man som borger som udgangspunkt alene skal betale en lille del af tandlægeregningen, og ikke hele regningen.

Forvaltningen vil i starten af 2021 sende et brev til alle borgere på kontanthjælp med en orientering om tilbud om vederlagsfri socialtandpleje samt muligheden for refusion efter aktivlovens § 82.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilbud om socialtandpleje bliver udmøntet i den eksisterende klinik i Sundhedshuset,

2. at der anvendes 390.000 kr. af de afsatte midler til at klargøre klinikken i Sundhedshuset til den nye målgruppe og

3. at forvaltningen intensiverer information, kommunikation samt det opsøgende arbejde om muligheden for tilbud og socialtandpleje samt muligheden for refusion efter Aktivlovens §82.

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Bilag 1. Socialtandpleje Bilag 1. Socialtandpleje
2 Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte
3 Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset
4 Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne
5 Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
6 Spg fra Helge Bo Jensen Spg fra Helge Bo Jensen
7 Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål
8 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

8. SUS/ØU/KB - Ledelses- og kvalitetskontrol af midlertidige og længerevarendebotilbud

Anledning

Ledelses- og kvalitetskontrol for sagsbehandlingen og kontrakterne af 10 udvalgte sager for henholdsvis borgere i midlertidige botilbud og længerevarende botilbud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2020, at "Forvaltningen redegør for:

1) status vedr. korrekte skriftlige afgørelser, partshøringen og dermed indsigelse og klagemuligheder i andre sager vedr. visitering til og ændringer i forbindelse med tildeling af botilbud efter § 107 og § 108

2) praksis i forhold inddragelse, fuldmagter og information til andre pårørende på området.


Der gennemføres en stikprøveundersøgelse på 10 sager, hvor de ønskede forhold afdækkes og det vurderes på baggrund heraf om der er brug for en større proces.

I denne sag foreligges en opsamling af ledelses- og kvalitetskontrollen for 10 sager for borgere visiteret til midlertidigt botilbud og for 10 sager for borgere i længerevarende botilbud."


Økonomiudvalget blev orienteret om den nye koncept for ledelses- og kvalitetskontrol, som forvaltningen er påbegyndt anvendelsen af. I dette koncept er der et dokument, som beskriver, hvordan ledelses- og kvalitetskontrollen foregår og hvordan sagerne udvælges til kontrol. Konceptet indeholder endvidere en skabelon for den individuelle sagskontrol, hvoraf det fremgår hvilke forhold, der skal kontrolleres i hver enkelt af de sager, som er udtaget til kontrol. Og endeligt omhandler konceptet også et opsamlingsskema, som anvendes af forvaltningen til at udarbejde en samlet vurdering af kontrollen samt om der skal ske ændringer i sagsbehandlingen fremover.


Forvaltningen har på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 3. september 2020 gennemført ledelses- og kvalitetskontrol på:

 • 10 sager, hvor borger er visiteret til midlertidigt botilbud i 2019 eller 2020.
 • 10 sager, hvor borgere er bevilliget et længerevarende botilbud. Udvælgelsen er sket på baggrund af et ønske om at kontrollere tilbuddet om 10 forskellige botilbud, da der ønskes et særligt fokus på kontrakterne mellem leverandør og kommunen.


Nedenfor fremgår en opsamling af resultatet af kontrollen. Opsamlingsskemaerne for hver enkelt kontrol fremgår som bilag til sagen.


Opsamling af ledelses- og kvalitetskontrollen for midlertidigt botilbud

Den generelle vurdering af sagsbehandlingen er, at den af god socialfaglig kvalitet, hvor borgerne er inddraget i sagsbehandlingen både gennem dialog ved møder og gennem udarbejdelsen af VUM og målene for deres indsatser. Der er behov for, at der sker et særligt fokus på skriftligt samtykke og skriftlige afgørelser.


Skriftlige afgørelser

Der er 2 sager, som er overgangssager fra barn til voksen, hvor borgerne skal fortsætte deres ophold på botilbuddet i forbindelse med overgangen fra barn til voksne. Der mangler en skriftlig afgørelse til borgeren i forhold til bevillingen af botilbud efter servicelovens kapitel for voksne. Forvaltningen er ikke forpligtiget til at fremsende en skriftlig afgørelse, da borgeren får bevilliget det ansøgte, men det er god forvaltningsskik, at der fremsendes en skriftlig afgørelse. Afgørelsen er sket mundtligt af sagsbehandleren efter, at sagen er behandlet af visitationsudvalget. Der skal derfor udarbejdes en afgørelse til borger i forhold til bevilling af botilbud, så borger dermed får en begrundelse for, hvorfor han er bevilliget et botilbud med lovhenvisning og klagevejledning. I alle 10 borgersager har borgeren modtaget en skriftlig afgørelse med begrundelse, lovhenvisning og klagemuligheder i forhold til afgørelsen om egenbetaling for opholdet.


Skriftlig samtykke

Herudover foreligger der ikke et skriftligt samtykke fra borgeren i alle sager, men mundtligt samtykke, som fremgår af journalen. Dette er ikke en fejl, men det kunne være relevant, at der fremover sikres et skriftligt samtykke fra borger, så det er nemt og overskueligt, hvilke pårørende borgeren ønsker får oplysninger.


Opsamling af ledelses- og kvalitetskontrollen for længerevarende botilbud

Den generelle vurdering af sagsbehandlingen er, at den af god socialfaglig kvalitet, hvor borgerne er inddraget i sagsbehandlingen både gennem dialog ved møder og gennem udarbejdelsen af VUM (VoksenUdredningsMetode) og målene for deres indsatser. Der er behov for, at der sker et særligt fokus på skriftligt samtykke og kontrakter.


Skriftligt samtykke i forhold til pårørende

Herudover foreligger der ikke et skriftligt samtykke fra borgeren i alle sager, men mundtligt samtykke, som fremgår af journalen. Dette er ikke en fejl, men det kunne være relevant, at der fremover sikres et skriftligt samtykke fra borger, så det er nemt og overskueligt, hvilke pårørende borgeren ønsker får oplysninger. Der er dog 3 borgersager, hvor borgeren har en personlig og økonomisk værge, som fx er pårørende eller en advokat. I disse sager foreligger der fuldmagter.


Nye kontrakter

Alle sagerne indeholder kontrakter, som er udarbejdet af botilbudsleverandøren. Af nogle af kontrakterne fremgår det, at botilbuddet kan opsige kontrakten med øjeblikkelig eller dags varsel, hvis borgeren væsentligt ændrer karakter til fx at være voldelig overfor andre borgere eller ansatte på botilbuddet, misbrug af alkohol og stoffer eller hvis borgeren får et væsentligt større støttebehov end tidligere. Dette er en forringelse af den enkelte borgers retssikkerhed. Det anbefales i stedet, at der indgås nye kontrakter i alle botilbudssager med udgangspunkt i KL’s nye kontrakter, som forventes at foreligger primo 2021.


Forvaltningens fremadrettede indsats

Det er forvaltningens vurdering, at den socialfaglige sagsbehandling er af god faglig kvalitet, og at der gennem den løbende dialog særligt i forbindelse med udarbejdelse af VUM, sker inddragelse af borger og pårørende. Forvaltningen vil på baggrund af ledelses- og kvalitetkontrollen fremover have fokus på, at det fremgår af medarbejdernes arbejdsgange, at der skal indhentes skriftlig samtykke fra borgere i forhold til, hvilke pårørende, der må videregives oplysninger til. Det er ikke et krav, at der skal foreligge et skriftligt samtykke fra borgeren. Et mundtligt samtykke, som noteres i sagen er også fyldstgørelse. Et skriftlig samtykke kan dog bidrage til, at det er nemt og overskueligt, hvilke pårørende borgeren ønsker får oplysninger. Herudover vil forvaltningen også gøre en særlig indsats i forhold til styrkelse af retsikkerheden for borgeren ved, at der indgås nye kontrakter, når KL's nye skabeloner foreligger. På denne måde kan botilbuddet ikke smide borgeren ud af sit botilbud med fx dags varsel.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at undersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ledelses- og kvalitetstilsynsskema - opsamling ift længerevarende botilbud Ledelses- og kvalitetstilsynsskema - opsamling ift længerevarende botilbud
2 Ledelses- og kvalitetstilsynsskema - opsamling midlertidigt botilbud november 2020 Ledelses- og kvalitetstilsynsskema - opsamling midlertidigt botilbud november 2020
Tilbage til toppen

9. SUS/ØS/KB - Tilskud til sociale foreninger

Anledning

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at oprette en pulje til at støtte sociale foreningers initiativer. Der er afsat 300.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre og borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte. Den nye pulje skal være med til give foreninger og andre grupper mulighed for at udvikle nye aktiviteter. For at understøtte engagement og ildhu stiftes en ildsjælepris målrettet borgere og en ildsjælepris for foreningerne.


Forvaltningen foreslår, at der i puljen til sociale foreninger afsættes 235.000 kr. Til ildsjæleprisen målrettet borgere afsættes 15.000 kr. og til ildsjæleprisen målrettet foreninger afsættes 25.000 kr. De resterende 25.000 kr. afsættes til gevinstafgift og fejring af frivillige til en prisoverrækkelsefest af de to ildsjælepriser.

Forvaltningen har søgt inspiration til en model for puljen til sociale foreninger og ildsjælepriserne fra forskellige kommunale hjemmesider. Efterfølgende er modellen tilpasset de lokale forhold i Albertslund Kommune.

Pulje til sociale foreninger

Forvaltningen forslår, at der fastsættes to årlige ansøgningsfrister for ansøgninger til puljen til sociale foreninger, der ligger den 1. marts og 1. september i 2021 og 2022. Forvaltningen udarbejder et ansøgningsskema, som de sociale foreninger skal anvende, når de søger midler i puljen. Det foreslås, at puljen administreres af det eksisterende bevillingsudvalg for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18). Bevillingsudvalget består af repræsentanter fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og repræsentanter fra Børn, Sundhed & Velfærd.


Tilskud fra puljen til sociale foreninger tildeles efter følgende kriterier:

 • Puljen kan søges af alle frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og grupper i Albertslund Kommune eller som har eller opretter initiativer målrettet borgere i Albertslund Kommune
 • Puljen vægter særligt de foreninger/grupper, der løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
 • Puljen vægter initiativer, der er nye eller en videreudvikling af eksisterende
 • Puljen vægter initiativer, der opbygger nye fællesskaber
 • Puljen dækker som udgangspunkt ikke løn og drift
 • Puljen kan ikke søges af private virksomheder, enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner


Ildsjælepris målrettet borgere og foreninger
Forvaltningen foreslår, at ildsjæleprisen målrettet borgere og foreninger uddeles af borgmesteren til en prisoverrækkelsesfest med deltagelse af aktører i de frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og grupper i Albertslund Kommune. Prisoverrækkelsesfesten afholdes på Frivillig Fredag, der er en årlig tilbagevendende begivenhed den sidste fredag i september. Ildsjæleprisen bliver tildelt efter en proces, der omfatter nominering af kandidater, vurdering af kandidater, udvælgelse af en vinder og overrækkelse af ildsjælepris ved prisoverrækkelsesfesten.


Alle kan nominere kandidater til ildsjæleprisen målrettet borgere og foreninger. Forvaltningen udarbejder et ansøgningsskema, som skal anvendes til nominering af kandidater. Det er bevillingsudvalget for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18), der modtager og vurderer de nominerede til årets ildsjælepriser. Bevillingsudvalget udvælger 3 kandidater inden for borger- og foreningskategorien, som borgmesteren i samråd med Sundheds- og Socialudvalget skal finde en vinder i blandt de to kategorier. Vinderne af årets ildsjælepris målrettet borgere og foreninger bliver afsløret og hyldet til prisoverrækkelsesfesten på Frivillig Fredag i september.

Kriterier for tildeling af Ildsjæleprisen
I Albertslund er der mange ildsjæle og sociale foreninger, der hver eneste dag yder en stor indsats. For at komme i betragtning til ildsjæleprisen skal foreninger og borger, der nomineres leve op til et eller flere af følgende kriterier:

 • Det frivillge arbejde skal være ulønnet
 • Borgeren / foreningen skal løfte sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
 • Borgeren / foreningen skal have fokus på at oprette og opretholde gode fællesskaber og fællesskabsskabende aktiviteter
 • Borgeren / foreningen skal synliggøre kvaliteten og værdien ved frivilligt arbejde
 • Borgeren / foreningen dyrker samarbejde på tværs af de sociale foreninger
 • Borgeren / foreningen har iværksat et nyt initiativ målrettet sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte
 • Borgeren udviser et enormt engagement og har udført en ekstraordinær frivillig social indsats i Albertslund Kommune
 • Foreningen fremmer et godt miljø for både frivillige og målgruppen for aktiviteten


Nomineringen af borgere og foreninger foregår i august, således at borgmesteren og medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at træffe beslutning om vinderen af ildsjæleprisen for henholdsvis borgere og foreninger inden prisoverrækkelsesfesten i september på Frivillig Fredag.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der i puljen til sociale foreninger afsættes 235.000 kr. Til ildsjæleprisen målrettet borgere og foreninger afsættes der henholdsvis 15.000 kr. og 25.000 kr. De resterende 25.000 kr. afsættes til gevinstafgift og prisoverrækkelsesfest på Frivillig Fredag,
 2. at kriterierne for puljen til sociale foreninger tiltrædes,
 3. at kriterierne for tildeling af ildsjæleprisen for borgere og foreninger tiltrædes,
 4. at bevillingsudvalget for tilskud til frivilligt socialt arbejde administrerer ansøgninger til puljen til sociale foreninger og
 5. at borgmesteren i samråd med Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om vindere af ildsjæleprisen blandt de af bevillingsudvalget for tilskud til frivilligt socialt arbejde tre nominerede kandidater inden for borger- og foreningskategorien.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

indstillingspunkt 4 ændres til "at bevillingsudvalget for tilskud til frivilligt socialt arbejde administrerer ansøgninger og udarbejder indstilling til Social- og Sundhedsudvalget til fordeling til puljen til sociale foreninger og

indstillingspunkt 5 ændres til "at Social- og Sundhedsudvalget i samråd med borgmesteren træffer beslutning om vindere af ildsjæleprisen ..."


Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

10. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Udvalgsformanden ønsker at besøge kommunens institutioner, når situationen omkring Corona igen tillader det.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

11. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Ledelsesinformation voksensocialområdet.

B. Publicering af kvalitetsstandarder på Albertslund Kommunes hjemmeside.

C. Opdatering af Myndighedsenhedens kontaktoplysninger og træffetider i kvalitetsstandarder.

D. Status for implementering af budgetanalyse: Investering i tættere og hyppigere opfølgning.

E. Fejl i ministeriets satsvejledning.

F. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer Helge Bo Jensen (Ø) og Leif Pedersen (F) om personsag.

G. Status på særtilskud til plejeboliger i forbindelse med COVID-19.

H. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Tina Bodholdt-Nielsen (O) om særtilskud.

I. Pårørende som nyt fokusområde i det interne tilsyn på ældreområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

Pkt. E udvalget orienteres om antal personer, der er berørt samt arbejdsopgavens omfang, hvis der orienteres i E boks.

Pkt. F udvalget orienteres om sagen på næste udvalgsmøde.

Bilag

1 Ledelsesinformation 2020 dec voksensocial Ledelsesinformation 2020 dec voksensocial
2 Publicering af kvalitetsstandarder på hjemmesiden (albertslund.dk) Publicering af kvalitetsstandarder på hjemmesiden (albertslund.dk)
3 Opdatering af Myndighedsenheden kontaktoplysninger og træffetider i kvalitetsstandarder Opdatering af Myndighedsenheden kontaktoplysninger og træffetider i kvalitetsstandarder
4 Status Implementering af budgetanalyse om hyppigere opfølgning Status Implementering af budgetanalyse om hyppigere opfølgning
5 Fejl i ministeriets satsvejledning Fejl i ministeriets satsvejledning
6 Status på særtilskud til plejeboliger i forbindelse med COVID19 Status på særtilskud til plejeboliger i forbindelse med COVID19
7 Særtilskud til værdighedsmilliarden Særtilskud til værdighedsmilliarden
8 Pårørende som nyt fokusområde i det interne tilsyn Pårørende som nyt fokusområde i det interne tilsyn
9 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

12. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

13. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.


Beslutning

.

Tilbage til toppen