Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 16. marts 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg fra Vikingelandsbyen
2. KFU - Drøftelse af udkast til kulturpolitik samt tidsplan
3. KFU - Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter
4. KFU/ØU/KB - Samdrift af MusikTeatrets foyer
5. KFU/ØU/KB/KFU - Ansøgning om støtte fra Kulturhuset Birkelundgaard
6. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling
7. KFU - Orientering fra formanden
8. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
9. KFU - Eventuelt
10. KFU - Underskriftsblad

1. Tema - Besøg fra Vikingelandsbyen

Anledning

Besøg fra Vikingelandsbyen.

Sagsfremstilling

Klaus Mynzberg, leder af Vikingelandsbyen, orienterer om planerne for 2021 og de kommende år i Vikingelandsbyen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. KFU - Drøftelse af udkast til kulturpolitik samt tidsplan

Anledning

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte udkast til ny kulturpolitik samt godkende revideret tidsplan for politisk behandling af denne.

Sagsfremstilling

Nyt udkast til kulturpolitik 2021-2025 er vedhæftet som bilag 1. Tilføjelser i forhold til version 2 er markeret med grøn skrift i bilaget.

Bilag 2 er en revideret tidsplan for behandling af kulturpolitikken i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til ny kulturpolitik drøftes, og at den reviderede tidsplan godkendes.

Beslutning

Å stillede følgende ændringsforslag som alternativ til forvaltningens indstilling:

 1. Der indsættes et ekstra møde med henblik på at samle repræsentanter fra kultur- og foreningslivet for at drøfte udkastet til en ny kulturpolitik for Albertslund Kommune.


Man stemte om ændringsforslaget:

For stemte (Å)

I mod stemte (A,O,R,V)

(F) undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt.


Forvaltningens indstilling tiltrædes.


(Å) kunne ikke tiltræde.


Spørgsmålet om Kulturinstitutionerne eventuelt skulle inviteres til næste udvalgsmøde, blev drøftet.Bilag

1 Udkast til ny kulturpolitik Udkast til ny kulturpolitik
2 Revideret tidsplan Revideret tidsplan
3 Indput fra Borgersamlingen til Kulturpolitikken Indput fra Borgersamlingen til Kulturpolitikken
Tilbage til toppen

3. KFU - Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter

Anledning

Forslag til sommeraktiviteter når Corona nedlukningen er ovre.

Sagsfremstilling

Der bør ske noget, når Corona pandemien er ovre. Derfor stiller to medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget et forslag om, at der rettes henvendelse til byens idræts- og kulturforeninger samt Ridecentret, Vikingelandsbyen, MusikTeatret, Toftegården, Billedskolen, Biblioteket og Idrætsanlæggene (Badesøen) om at lave aktiviteter i én uge i sommerferien.

Formålet er at få borgerne i Albertslund Kommune til at være aktive, sociale og nyde kulturelle tilbud i tiden efter Corona. Derudover kan det også understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets ambitioner om at understøtte foreningerne i at fastholde medlemmer eller få flere/nye medlemmer.

Det skal være aktiviteter, der styrker fællesskabet, og som kan give børn, unge og seniorer oplevelser med de forskellige sportsgrene i idrætsforeningerne og aktiviteter i diverse kulturelle foreninger og institutioner.

Da initiativtagerne udover at stille et forslag om, at der afsættes midler til begivenheden også foreslår, at der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen og fra de deltagende parter, har forvaltningen lavet følgende forslag:


Der oprettes en styregruppe med følgende sammensætning:


En repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget

En repræsentant fra Idrætsrådet

En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget

En repræsentant fra Kulturinstitutionerne

En til to repræsentanter fra forvaltningen


Alle medlemmer af styregruppen forventes at skulle arbejde med initiativet mellem styregruppemøderne.


Efter sammensætning af styregruppen kontaktes de ovennævnte aktører hurtigst muligt og inviteres til at byde ind med frivillige aktiviteter til et fælles program i uge 26. Det kan være aktiviteter, som allerede er planlagt eller nye, som er inspireret af dette initiativ.

Aktiviteterne afvikles rundt omkring i kommunen, der hvor det giver mening for aktørerne. Det betyder, at der ikke vil være en fælles "scene" men mange små, geografisk spredte "scener", hvor aktiviteterne kan udfolde sig, og som det er let at komme til for borgerne. Arrangementets indhold er afhængig af foreningers og kulturinstitutioners frivillige bidrag.

Alle aktiviteter markedsføres samlet i et stort fælles program med en ny grafisk profil, som præsenteres af forvaltningen. Markedsføringen består af plakater i byrummet og andre hensigtsmæssige steder, annoncer i Albertslund Posten samt på alle de involverede parters sociale medier.

Økonomi

Der anvendes 40.000 kr. fra de afsatte midler i budgettet til Foreningernes Dag. Der er 90.000 kr. i budgettet. Den resterende del anvendes på Albertslund Awards jf. politisk sag fra 2019.


Derudover søges om, at der afsættes 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midlers pulje til kulturelle arrangementer.


Midlerne anvendes til markedsføring og til delvis dækning af foreninger og institutioners ekstraudgifter. Midlerne bruges til at understøtte foreningerne i at kunne understøtte initiativet og deltage med aktivitetstilbud. Der arbejdes med tilskud på optil 5.000 kr. pr. initiativ. Midlerne allokeres af Styregruppen på en let bureaukratisk måde.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at igangsætte initiativet som beskrevet,
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger op til 50.000 kr. til initiativet fra puljen til kulturelle arrangementer,
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et medlem til styregruppen, og
 4. at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer initiativet på deres møde i oktober.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet Susanne Storm Lind (A) repræsenterer Kultur- og Fritidsudvalget i styregruppen.

Tilbage til toppen

4. KFU/ØU/KB - Samdrift af MusikTeatrets foyer

Anledning

I budgetaftalen for 2021 blev der bestilt en mødesag med henblik på mulig samdrift af MusikTeatrets foyer ift. betjeningen af MusikTeatret og Biblioteket.

Sagsfremstilling

Første skridt mod en samdrift af MusikTeatrets foyer er, at MusikTeatret og Biblioteket samarbejder omkring en række tilbagevendende arrangementer og etableringen af en række studiepladser i foyeren i første omgang i en prøveperiode, der løber fra oktober 2021 – marts 2022.


Arrangementer i foyeren

Disse afvikles i MusikTeatrets foyer, som et led i at få afdækket områdets potentialer.


Arrangementerne vil alle være gratis arrangementer, der afholdes med en fast kadence med opstart i løbet af efteråret 2021. Der vil primært blive trukket på Bibliotekets erfaringer med litteratur- og videns-arrangementer, men tilpasset det nye sted og under letforståelige temaer, der peger på det nye i placeringen og samarbejdet fx. “Litteratursalon i foyeren”.


Der vil både blive afprøvet et format, der ligger på hverdage (og dermed ligner de arrangementer, Biblioteket normalt afholder i forhold til tidspunkt) og et weekendformat, hvor der laves arrangementer midt på dagen (lørdag eller søndag). Begge kulturinstitutioner profilerer arrangementerne i deres programmer og via de sociale medier.


Formålet er, dels at afprøve hvordan de to steder kan samarbejde om faste tilbagevendende arrangementer, samt at afprøve hvorledes selve området kan benyttes på en attraktiv måde, der gør arrangementerne mere synlige og nemt tilgængelige for Albertslunds borgere.


Inddragelse af øvrige kulturinstitutioner og foreninger

MusikTeatret og Biblioteket vil også inddrage faste samarbejdspartnere som fx. Forbrændingen og Musikskolen, så den nye scene også benyttes til musik - af både professionelle og amatører. Scenen kan også benyttes til de arrangementer, der skabes i samarbejde med foreninger m.m.


Forsøg med etablering af studiepladser

Der etableres studiepladser i MusikTeatret i efteråret 2021 i to prøveperioder. Her testes det, hvordan det fungerer for de studerende og for MusikTeatret. Området bliver på ca. 40 m2, hvor der etableres 8 studiepladser, der overholder krav til afstand m.m.


Det bliver muligt for de studerende at opholde sig i foyeren i tidsrummet kl. 10.00 – 20.00 på hverdage. Det kan blive nødvendigt at holde lukket for studerende på arrangementsdage, afhængigt af hvor mange besøgende MusikTeatret skal huse. Desuden undersøges det, om der er et behov, og om det er muligt at holde åbent for adgangen til studiepladserne i weekender.


Første prøveperiode bliver fra den 1. september til den 10. oktober. Herefter evalueres på brugen af studiepladserne i den første periode, og der gennemføres endnu en periode i november. Baseret på erfaringerne fra disse perioder foretages der yderligere forsøg med etablering af studiepladser primo 2022.

Udfordringer ift. samdrift af foyeren

Der er nogle bygningsmæssige udfordringer ift. en mere forpligtende samdrift af foyeren, da Biblioteket ikke har direkte adgang til foyeren. Dette betyder, at Bibliotekets personale har svært ved at holde øje i foyeren, og derfor er det ikke oplagt at etablere områder med fx. bøger eller tidsskrifter. I dagtimerne har MusikTeatret ikke personale, der opholder sig i foyeren, og både baren og andre ting i foyeren kan frit tilgås.


Foyeren fungerer som en sluse, når publikum skal ind og ud til/fra MusikTeatrets arrangementer i den store sal. Desuden afholdes eventuelle pauser i foyeren, så det er et rum, hvor der er pres på i forbindelse med MusikTeatrets større arrangementer. Det kommer derfor an på en prøve, om det vil fungere med studiepladser, når foyeren flere gange om ugen skal rumme mange mennesker både før, under og efter forestillinger.


Corona og samdrift af foyeren

Afhængigt af hvordan Corona udvikler sig i efteråret, kan det blive problematisk at gennemføre både arrangementer og studiepladser. Hvis der i hele 2021 vil være restriktioner, vil betjeningen af MusikTeatrets og Bibliotekets almindelige publikum have første prioritet.


Evaluering af samarbejdet og potentialet

MusikTeatret og Biblioteket evaluerer samarbejdet omkring samdriften af foyeren efter 1. kvartal 2022. I forlængelse heraf gives et bud på den videre samdrift af foyeren, der beskrives i en politisk mødesag, som sendes til behandling umiddelbart efter 1. kvartal 2022.


Sammenbygning af MusikTeatret og Biblioteket

Det vil kræve en nærmere analyse og brugerinddragelse samt tilknytning af eksterne rådgivere at kunne anslå en anlægsudgift til en sammenbygning af MusikTeatret og Biblioteket.


Forvaltningen har tidligere set på muligheden for at tydeliggøre indgangen til biblioteket ved at lave fælles indgangsparti og samtidig lysne indgangen og tunnelen. Dette projekt blev anslået til i størrelsesordenen af 15-20 mio. kr. ekskl. moms, og indeholder en del usikkerhed. Omfanget af bygningsarbejdet bliver forholdsvis omfattende, idet der skal ændres i væsentlige funktioner og

bygningsdele - både i Musikteatret og i Biblioteket. Desuden skal der etableres nødvendige midlertidige løsninger under udførelsen af projektet. Derudover er der blevet regnet på en vindfangsløsning, hvor der opsættes en glasvæg med en skydedør ved ”indhakket”, så gangen i Bystien under biblioteket bliver samme bredde i hele bygningens længde, således at der er direkte forbindelse mellem Biblioteket og Musikteatrets foyer. Dette vurderes til at koste 600.000 kr. Myndighedskrav kan resultere i, at prisen stiger.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at MusikTeatret og Biblioteket i samarbejde gennemfører en række aktiviteter og periodevis opretter studiepladser i MusikTeatrets foyer fra oktober 2021 – marts 2022.Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

5. KFU/ØU/KB/KFU - Ansøgning om støtte fra Kulturhuset Birkelundgaard

Anledning

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af manglende indtægter som følge af Corona restriktioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbruddet af Corona i Danmark og den heraf følgende nedlukning, har forvaltningen løbende orienteret foreningerne via foreningsportalen om regler, restriktioner osv.


Forvaltningen har skrevet til foreningerne, de var velkomne til at henvende sig, hvis de havde spørgsmål og/eller udfordringer grundet Covid-19 restriktionerne.


Forvaltningen har fået mange henvendelser om mindre ting og spørgsmål til fortolkning af regler og rengøring. Nu er der modtaget en henvendelse fra Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, som søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til at dække af manglende indtægter som følge af Corona restriktionerne.

Foreningen har måttet aflyse ganske mange arrangementer i foråret. Langt de fleste blev aflyst på grund af force majeure. Dermed var det uden omkostninger for foreningen.

Foreningens program i efteråret er blevet gennemført, da foreningen har været bundet af kontrakter med diverse kunstnere. Grundet covid-19 restriktioner er arrangementerne dog blevet gennemført med et begrænset antal gæster, hvilket har betydet færre billetindtægter på omkring 50.000 kr.

Ovenstående betyder at foreningen har færre penge at booke arrangementer for i 2021. Foreningen har en ambition om at afholde 22-24 arrangementer om året. Foreningen vil med brug af egenkapital, medlemstilskud og driftstilskud kunne booke ca. 15 arrangementer, hvilket vil koster ca. 194.000 kr.

Som kulturforening hører foreningen under de regler, der gælder for spillesteder, biografer og sportsarrangementer m.v. De hjælpepakker, der er i spil nu, giver ikke foreningen mulighed for at søge om kompensation fra staten grundet størrelsen på omsætningen.
https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/

Foreningen har opgjort deres indtægter for 2020, og søger på den baggrund om støtte for tabte indtægter på 51.700 kr.

I kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler fremgår støtte til tabte indtægter ikke.

Forvaltningen har været i dialog med foreningen om deres økonomi (se bilag). Af telefonsamtale fremgår det, at foreningen ved brug af egenkapital, medlemskontingent og driftstilskud, vil kunne betale de 15 arrangementer som foreningen allerede har booket.

Forvaltningen forventer ikke, at der med den nuværende covid-19 situation vil kunne gennemføres arrangementer på Birkelundgård i januar og februar 2021.

En dækning fra Kultur- og Fritidsudvalget af foreningens tabte indtægter vil skabe præcedens, som siger, at foreninger, der ikke kan få statslig hjælp, kan få dækket fremtidige underskud af kommunen. Dette vurderer forvaltningen, at der ikke er kommunale midler til.

Grundet ovenstående indstiller forvaltningen, at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard ikke får tilskud til at dække deres forventede underskud.

Forvaltningen foreslår i sag om medlemstilskud og Corona støtte 2021, at der afsættes 25.000 kr. til at støtte folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud. Kulturhuset Birkelundgaard hører under denne kategori.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur & Fritid 22.02.21

Sagen er af KB blevet sendt tilbage til KFU til yderligere drøftelse i udvalget.


Forvaltningen har undersøgt behov for Corona støtte hos de foreninger, som ikke får støtte via medlemstilskud. Foreningerne er adspurgt pr. mail om konkret tab pga. Corona. Tilbagemeldinger fra de relevante foreninger kan ses i bilag 4.


Bilag 5 beskriver, hvordan profileringsindsatspuljen er forbrugt i hhv. 2019 og 2020. Som bilaget viser, blev profileringspuljen sidste år inddraget i forbindelse med Coronakompensationssagen til at dække kommunens samlede omkostninger til tab af indtægter/øgede udgifter. Jf. KB sag 8/9 2020 pkt. 51.

Økonomi

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har i 2020 tabte indtægter svarende til 51.700. kr. grundet mindre salg af billetter


Foreningen har p.t. egenkapital på 194.000 kr. Heraf bundne midler fra Nordea Fonden til etablering af køkken i Kostalden 36.000 kr. Egenbetaling i forbindelse med etablering af køkken 60.000 kr. Kodaudgifter 25.000 kr.


Foreningen modtager i januar kulturelle driftsmidler og medlemskontingent fra foreningens medlemmer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke gives tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at puljen på 25.000 kr., der er besluttet afsat fra medlemstilskud til foreninger der har lidt økonomisk tab pga. Corona, fordeles procentvis mellem de fire foreninger (Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, AIF Senior Idræt, ALOT og Albertslundkoret).

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 26. januar 2021, pkt. 5:

Å stillede følgende ændringsforslag som alternativ til forvaltningens indstilling:

 1. Der gives et tilskud på 51.700 kr. fra Profileringspuljen til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.


Man stemte om ændringsforslaget:

For stemte (Å).

I mod stemte (A, F, O, V, B).

Ændringsforslaget bortfaldt.


Forvaltningens indstilling tiltrædes.


Kenni Flink (Å) kunne ikke tiltræde.


Kenni Flink (Å) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:

Kenni Flink (Å) opretholder sit forslag fra KFU.


Sagen oversendes til KBBeslutning fra Kommunalbestyrelsen, 9. februar 2021, pkt. 9:


Sagen sendes tilbage til fagudvalget.

Beslutning

(Å) stillede følgende ændringsforslag som alternativ til forvaltningens indstilling:

 1. Der tages 25.000 kr. fra Profileringspuljen, så der samlet er afsat 50.000 kr. i puljen til foreninger, der har lidt økonomisk tab pga. Corona.


Man stemte om ændringsforslaget:

For stemte (Å)

I mod stemte (A, F,O, R, V)

Ændringsforslaget bortfaldt.


Forvaltningens indstilling tiltrædes, idet (O) og (Å) undlod at stemme.


Jørn Jensby (A) deltog ikke under punktet pga. inhabilitet.

Bilag

1 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
2 Ansøgning Corona støtte 2020.doc Ansøgning Corona støtte 2020.doc
3 Corona Støtte 2020 Budget - regnskab.xlsx Corona Støtte 2020 Budget - regnskab.xlsx
4 Tilbagemelding fra foreninger om tab grundet Corona Tilbagemelding fra foreninger om tab grundet Corona
5 Forbrug profileringspuljen Forbrug profileringspuljen
Tilbage til toppen

6. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling

Anledning

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle fagudvalg skal give input til forvaltningens arbejde med at udarbejde et forslag til implementering af borgersamlingens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Den 9. februar besluttede kommunalbestyrelsen at oversende borgersamlingens anbefalinger til forvaltningen, der skal udarbejde en ny mødesag til kommunalbestyrelsen med forslag til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. Ved samme lejlighed besluttede kommunalbestyrelsen at fagudvalgene skal drøfte, hvad der skal arbejdes med af anbefalinger.

Den samlede anbefaling består i en vision, en række værdier samt 8 anbefalinger (se Bilag 1). Udvalget bedes drøfte de forskellige dele af anbefalingen, og forholde sig til dem enkeltvis og enten "støtte", "afvise" eller ønske "undersøgt" (Bilag 2).

Forvaltningen arbejder med at udarbejde forslag til implementering og opfølgning på implementering med udgangspunkt i input fra fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at udvalget drøfter borgersamlingens anbefalinger og forholder sig til, hvilke dele af anbefalingen de kan støtte, afvise eller ønsker undersøgt yderligere.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 1, 2, 7 samt 8 støttes.

Punkt 3, 4, 5 samt 6 undersøges yderligere.

Bilag

1 Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf
2 Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger
Tilbage til toppen

7. KFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Beslutning

Formanden orienterede om en henvendelse fra FC BUM BUM.

Tilbage til toppen

8. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Forbrug af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

B. Kulturaftale for 2021-2024: Kulturministeren har underskrevet aftalen for Kulturmetropolen 2021-2024.

C. Rengøring m.v. i hovedhuset, Birkelundgaard.

D. Henvendelse fra DGI om genstart.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 KFUs puljer - marts 2021 KFUs puljer - marts 2021
2 Genstartsudspil kommuner 2021 Albertslund kommune Genstartsudspil kommuner 2021 Albertslund kommune
Tilbage til toppen

9. KFU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

På næste møde, i Kultur- og Fritidsudvalget, gives der en orientering om inhabilitet.

Tilbage til toppen

10. KFU - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt af deltagerne ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen