Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Tirsdag den 26. januar 2021

Tid: Kl. 19:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg af Get2Sport
2. Tema - Besøg fra Forbrændingen
3. KFU/ØU/KB - Medlemstilskud og Coronastøtte 2021
4. KFU - Ansøgning om støtte til 'Liv og Død*
5. KFU/ØU/KB - Ansøgning om støtte fra Kulturhuset Birkelundgaard
6. KFU - Drøftelse af forslag til kulturpolitik
7. KFU - Orientering fra formand
8. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
9. KFU - Eventuelt
10. Underskriftsblad

1. Tema - Besøg af Get2Sport

Anledning

Midtvejsstatus fra Get2Sport.

Sagsfremstilling

Laila Sevgi Holme, som er ansat til at varetage Get2Sport projektet, fortæller om midtvejsstatus efter de to første år med Get2Sport i Albertslund og planerne for de kommende to år.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. Tema - Besøg fra Forbrændingen

Anledning

Besøg fra Spillestedet Forbrændingen.

Sagsfremstilling

Jeppe Skjold, kunstnerisk leder af Spillestedet Forbrændingen, orienterer om planerne for 2021 og de kommende år på Forbrændingen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - Medlemstilskud og Coronastøtte 2021

Anledning

Udbetaling af medlemstilskud 2021 og Coronastøtte.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 en takstbaseret model for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år. I modellen prioriteres børn og unge under 18 år højest, og idrætsforeninger modtager et højere tilskud end kulturforeninger. Modellen har en indbygget buffer, som sikrer at foreningerne kan have en årlig medlemsstigning på 2% uden at budgettet for puljen overskrides. P.t. er der ca. 200.000 kr. i puljens buffer.


Tilskuddet udbetales i januar på baggrund af foreningernes medlemstal pr. 1. oktober året før.


Flere foreninger har oplevet økonomiske udfordringer i forbindelse med Corona, og flere foreninger har også oplevet et fald i medlemstal fra 2019 til 2020. Dette er formentlig en konsekvens af Corona, hvor foreningernes aktiviteter af flere omgange har været begrænsede og i nogle perioder været helt lukket ned.


Albertslund Kommune står over for en større byudvikling, hvor byens indbyggertal vil vokse betydeligt. Foreningerne i Albertslund får i den forbindelse en vigtig rolle. Dels skal de være med til at skabe et attraktivt fritidsliv for byens nye borgere, og foreningerne skal også være med til at bevare Albertslunds særlige DNA, som netop er kendetegnet ved et aktivt foreningsliv. Det er derfor vigtigt, at kommunens foreninger kommer godt igennem krisen, så de fortsat kan udvikle sig i en positiv retning.


For at hjælpe foreningerne gennem den krise, som de oplever pga. Corona, foreslår forvaltningen, at taksterne for medlemstilskud i 2020 hæves med 10 %. De foreninger, der har oplevet tilgang i antal medlemmer, får medlemstilskud ud fra den vedtagne model med fast takst + 10% pr. medlem, og de foreninger, der har oplevet tilbagegang i antal medlemmer får samme beløb i medlemstilskud i 2021, som de fik i 2020.


Det foreslås desuden, at der afsættes 25.000 kr. af puljen til medlemstilskud til at hjælpe godkendte folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud, og som har haft økonomiske udfordringer i forbindelse med Corona.


Endelig forslås det, at der afsættes 20.000 kr. af puljen til medlemstilskud til at gennemføre en kampagne i sommeren 2021, som sætter fokus på byens foreningsliv, og som kan hjælpe foreningerne med at få medlemstallet op igen.


Der er i forbindelse med den delvise nedlukning af foreningslivet oprettet flere nationale hjælpepuljer, som foreningerne har kunnet søge. Seks idrætsforeninger i Albertslund har søgt hjælp fra DIF/DGIs Corona-hjælpepulje. Foreningerne har kunnet søge tilskud til dækning af manglende indtægter f.eks. fra salg ved stævner og medlemskontingent. Foreningerne har ikke kunnet søge tilskud til dækning af faldende medlemstilskud fra kommunen. Foreningerne har fået mellem 15.000-65.000 kr. fra staten. Alle foreninger har modtaget en tredjedel af deres ansøgte beløb.


Forslaget kan gennemføres inden for den økonomiske ramme afsat i budgettet til medlemstilskud.

Økonomi

Budget til medlemstilskud i 2021 er 1.812.000 kr.


Ved udbetaling af medlemstilskud svarende til fast tilskud pr. medlem, men minimum tilskud som i 2020 vil udbetalingen blive 1.593.150 kr.


En stigning på 10% pr. takst koster ca. 155.000 kr.


Herudover afsættes 25.000 kr. til hjælp til folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud og 20.000 kr. til markedsføring af foreningernes tilbud.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,


 1. at taksterne for medlemstilskud hæves med 10% for foreninger som ikke har haft tilbageang ved udbetalingen i 2021,
 2. at foreningerne med tilbagegang modtager medlemstilskud for samme antal medlemmer i 2021, som de gjorde ved udbetalingen i 2020,
 3. at der afsættes 25.000 kr. til folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud og
 4. at der afsættes 20.000 kr. til en kampagne, som skal få flere medlemmer i foreningerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet at kampagnen drøftes i Folkeoplysningsudvalget samt i Idrætsrådet.


Hediye Temiz (B) deltog ikke under punkt 2 pga. inhabilitet.

Jørn Jensby (A) deltog ikke under punkt 3 pga. inhabilitet.


Susanne Storm Lind (A) var ordstyrer under punkt 2.

Bilag

1 Beregning af medlemstilskud med og uden Corona kompensation Beregning af medlemstilskud med og uden Corona kompensation
Tilbage til toppen

4. KFU - Ansøgning om støtte til 'Liv og Død*

Anledning

Kunstner Maya Peitersen og Egelundskolens Dysleksicenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 23.000 kr. til at gennemføre et kunstprojekt med 20 børn og unge fra Dysleksicenteret.

Sagsfremstilling

Kunstner Maya Peitersen søger sammen med Egelundskolens Dysleksicenter Kultur- og Fritidsudvalget om 23.000 kr. til kunstprojektet "Liv og Død". Projektet er et Huskunstnerprojekt, der strækker sig over otte dage og afvikles i april 2021. Projektet involverer 20 elever fra Egelundskolens Dysleksicenter.


Formålet med Statens Kunstfonds Huskunstnerording er, at børn og unge i alderen 0-19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel kunstner.


"Liv og Død" tager udgangspunkt i nogle af de svære følelser, der er forbundet med døden. Gennem kunstneriske processer lærer børnene at udtrykke svære følelser på nye måder, dette gælder f.eks. hændelser, følelser, fornemmelser og tanker, der er svære at sætte konkrete ord på, og som derfor ofte kommer til udtryk gennem frustration, sorg og afmagt.


Projektet strækker sig over otte dage og begynder med en tur til Herstedvester Kirkegård, hvor liv og død sameksisterer.


Under forløbet arbejder eleverne med kul, ostevoks, ståltråd, papir og træpap. Hver elev skla tegne en kultegning i A2 format samt en række kultegninger i A4 format, so samles og bindes til elevens egen 'Livets og Dødens bog'.


Løbende nedskrives børnenes tanker i forhold til liv og død af henholdsvis de voksne og dem selv. Disse tekster bliver en del af elevernes bøger. Projektet afsluttes med en udstilling, der bygges op som en stor installation. Rammer og podier fremstilles af huskunstneren og nogle af de større elever.


Maya Peitersen og Egelundskolens Dysleksicenter har før søgt støtte hod Kultur- og Fritidsudvalget til lignende kunstprojekter. Maya Peitersens tidligere samarbejde med skolen har været en stor succes. Ansøgningerne har hver gang indeholdt nyskabende elementer samt en offentlig tilgænglig udstilling af projektets resultater.


I nærværende ansøgning arbejdes der med et nyt tema og nye materialer så som ostevoks og ståltråd, hvoraf der laves relieffer. De små relieffer vil på udstillingen blive samlet til et stort relief - som et fælles arbejde, hvor hver har ydet sin lille del. Yderligere vil projektet blive formidlet gennem skabelse af en individuel bog for hvert barn. Bogen vil indeholde både tegninger og tekster i en kombination, som ikke er set i de tidligere projekter. Bogen vil blive noget varigt, som kan bære projektet videre ind i hverdagen, efter det er slut. På baggrund af dette samt at det hovedsageligt er nye elever, som kommer til at deltage i projektet, vurderer forvaltningen, at denne ansøgning lever op til puljens kriterier om nyskabelse.

Økonomi

Der søges om 23.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.


Budget - Udgifter


Materialer 9.500 kr.

Transport 2.500 kr.

Honorar til kunstner* 40.000 kr.

Fernisering 500 kr.

Tryk 500 kr.


Samlede udgifter 53.000 kr


Budget - Indtægter


Søgt hos Albertslund Kommune 23.000 kr.

Søgt hos Statens Kunstfond 30.000 kr.


Samlede indtægter 53.000 kr.


*Kunsthonorar og timefordeling for "Liv og Død"


Timefordeling med timesats 450 kr./t.

Forarbejde inkl. møder, PR og byggeforberedende arbejde på udstillingen: 33 timer.

Undervisning med ekskursion og opsætning af udstilling: 48 timer.

Evaluering 8 timer.


Samlet timeantal: 89 timer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,


 1. at ansøgningen tildeles 23.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler under forudsætning af,
 • at der opnås støtte fra Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Opnår projektet ikke støtte, eller tildeler Statens Kunstfond et mindre beløb, frafalder eller nedjusteres tilskuddet fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler tilsvarende, og
 • at der medregnes timer til nedtagning og oprydning af udstillingenpå rådhuset i det angivne timeantal.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det sikres, at betalinger til transport er inden for gældende praksis for tilskud til projekter.

Bilag

1 Liv og Død projektbeskrivelse til Albertslund Kommune.pdf Liv og Død projektbeskrivelse til Albertslund Kommune.pdf
2 Liv og Død.xlsx Liv og Død.xlsx
Tilbage til toppen

5. KFU/ØU/KB - Ansøgning om støtte fra Kulturhuset Birkelundgaard

Anledning

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af manglende indtægter som følge af Corona restriktioner 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbruddet af Corona i Danmark og den heraf følgende nedlukning, har forvaltningen løbende orienteret foreningerne via foreningsportalen om regler, restriktioner osv.


Forvaltningen har skrevet til foreningerne, de var velkomne til at henvende sig, hvis de havde spørgsmål og/eller udfordringer grundet Covid-19 restriktionerne.


Forvaltningen har fået mange henvendelser om mindre ting og spørgsmål til fortolkning af regler og rengøring. Nu er der modtaget en henvendelse fra Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, som søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til at dække af manglende indtægter som følge af Corona-restriktionerne.

Foreningen har måttet aflyse ganske mange arrangementer i foråret. Langt de fleste blev aflyst på grund af force majeure. Dermed var det uden omkostninger for foreningen.

Foreningens program i efteråret er blevet gennemført, da foreningen har været bundet af kontrakter med diverse kunstnere. Grundet covid-19 restriktioner er arrangementerne dog blevet gennemført med et begrænset antal gæster, hvilket har betydet færre billetindtægter på omkring 50.000 kr.

Ovenstående betyder at foreningen har færre penge at booke arrangementer for i 2021. Foreningen har en ambition om at afholde 22 -24 arrangementer om året. Foreningen vil med brug af egenkapital, medlemstilskud og driftstilskud kunne booke ca. 15 arrangementer, hvilket vil koster ca. 194.000 kr.

Som kulturforening hører foreningen under de regler, der gælder for spillesteder, biografer og sportsarrangementer mv. De hjælpepakker, der er i spil nu, giver ikke foreningen mulighed for at søge om kompensation fra staten grundet størrelsen på omsætningen.
https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/

Foreningen har opgjort deres indtægter for 2020, og søger på den baggrund om støtte for tabte indtægter på 51.700 kr.

I kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler fremgår støtte til tabte indtægter ikke.

Forvaltningen har været i dialog med foreningen om deres økonomi (se bilag). Af telefonsamtale fremgår det, at foreningen ved brug af egenkapital, medlemskontingent og driftstilskud, vil kunne betale de 15 arrangementer som foreningen allerede har booket.

Forvaltningen forventer ikke, at der med den nuværende covid-19 situation vil kunne gennemføres arrangementer på Birkelundgård i januar og februar 2021.

En dækning fra Kultur- og Fritidsudvalget af foreningens tabte indtægter vil skabe præcedens, som siger, at foreninger, der ikke kan få statslig hjælp, kan få dækket fremtidige underskud af kommunen. Dette, vurderer forvaltningen, at der ikke er kommunale midler til.

Grundet ovenstående indstiller forvaltningen, at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard ikke får tilskud til at dække deres forventede underskud.

Forvaltningen foreslår i sag om medlemstilskud og coronastøtte 2021, at der afsættes 25.000 kr. til at støtte folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud. Kulturhuset Birkelundgaard hører under denne kategori.

Økonomi

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har i 2020 tabte indtægter svarende til 51.700. kr. grundet mindre salg af billetter


Foreningen har pt. egenkapital på 194.000 kr. Heraf bundne midler fra Nordea Fonden til etablering af køkken i Kostalden 36.000 kr. Egenbetaling i forbindelse med etablering af køkken 60.000 kr. Kodaudgifter 25.000 kr.


Foreningen modtager i januar kulturelle driftsmidler og medlemskontingent fra foreningens medlemmer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke gives tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.


Beslutning

Å stillede følgende ændringsforslag som alternativ til forvaltningens indstilling:

 1. Der gives et tilskud på 51.700 kr. fra Profileringspuljen til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.


Man stemte om ændringsforslaget:

For stemte (Å).

I mod stemte (A, F, O, V, B).

Ændringsforslaget bortfaldt.


Forvaltningens indstilling tiltrædes.


Kenni Flink (Å) kunne ikke tiltræde.


Kenni Flink (Å) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Kriterier for KFUs disponible midler Kriterier for KFUs disponible midler
2 Ansøgning Corona støtte 2020.doc Ansøgning Corona støtte 2020.doc
3 Corona Støtte 2020 Budget - regnskab.xlsx Corona Støtte 2020 Budget - regnskab.xlsx
Tilbage til toppen

6. KFU - Drøftelse af forslag til kulturpolitik

Anledning

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte oplægget til kulturpolitik 2021-2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den14. maj 2019 kommissoriet for en ny kulturpolitik. Med udgangspunkt i kommissoriet har Kultur- og Fritidsudvalget gennemført en idéudviklende og afklarende proces bestående af 3 interne møder samt 2 dialogmøder med henholdsvis repræsentanter fra foreningslivet og kulturinstitutionerne. Yderligere er der ønske om en studietur og en dialog med klublederne. Begge dele er imidlertid udskudt pga. Covid-19.

De politiske anbefalinger fra Temaudvalgets arbejde med ”Ungeliv” i 2019 er endvidere blevet fremlagt for udvalget til drøftelse.

På baggrund af processen og input fra dialogmøderne, har forvaltningen formuleret et første udkast til en ny kulturpolitik. Oplægget indeholder ud over indledning følgende temaer:

· Kultur for alle

· Samarbejde

· Mødesteder

· Stærke foreninger

Under hvert tema er der endvidere opstillet forslag til indsatser, som er formuleret på baggrund af udvalgets drøftelser og input. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkastet punkt for punkt og som en helhed, samt at udvalget reflekterer over temaet ”Kultur for alle” og drøfter, om dette tema kan omformuleres til politikkens værdibaserede vision.

Endvidere foreslås det, at kultur som værktøj til øget mental sundhed drøftes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at oplægget drøftes som grundlag for en ny kulturpolitik for 2021-2025,
 2. at oplægget revideres af forvaltningen på baggrund af input fra nærværende møde, og
 3. at der tages stilling til, om udfærdigelsen af den endelige kulturpolitik skal afvente, at dialogmøde med klubledere samt studieturen er gennemført

Beslutning

Drøftet.

Sagen udsat.

Bilag

1 Udkast til ny kulturpolitik 2021-2025 Udkast til ny kulturpolitik 2021-2025
2 Proces kulturpolitik Proces kulturpolitik
3 Noter fra temamøde om kulturpolitik Noter fra temamøde om kulturpolitik
4 Kultur for alle 4.pdf Kultur for alle 4.pdf
Tilbage til toppen

7. KFU - Orientering fra formand

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

Kulturudvalgsformand har underskrevet ny Kulturaftale.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

8. KFU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Overblik over Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2021.

B. Trafiklys fra Albertslund Bibliotek november og december 2020.

C. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget samt Idrætsrådet.

D. Budget 2021 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.

E. Brev om Folkeoplysningsloven fra kulturminister, Joy Mogensen. I Albertslund Kommune er muligheden via lovændringen ikke blevet anvendt.

F. Billedskolen - ændret organisering.

G. Kulturminister, Joy Mogensen, har underskrevet den nye Kulturaftale for 2021-2024. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget underskrev i overenstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra september 2020 på vegne af Albertslund Kommune den 12. januar 2021

H. Partnerskabsaftale vedr. børn og unge i forening

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 KFUs puljer - januar 2021 KFUs puljer - januar 2021
2 Ubemandet bibliotek - status november 2020 Ubemandet bibliotek - status november 2020
3 Ubemandet bibliotek - status december 2020 Ubemandet bibliotek - status december 2020
4 Referat fra møde i Idrætsrådet 9. december 2020.docx Referat fra møde i Idrætsrådet 9. december 2020.docx
5 Referat - 03. december 2020 Referat - 03. december 2020
6 Budget 2021 - KFUs område Budget 2021 - KFUs område
7 Brev om folkeoplysningsloven Brev om folkeoplysningsloven
8 Billedskolen - ændret organisering Billedskolen - ændret organisering
9 Partnerskabsaftale vedr. Børn og unge i forening - Albertslund Kommune ENDELIG AFTALE.docx Partnerskabsaftale vedr. Børn og unge i forening - Albertslund Kommune ENDELIG AFTALE.docx
Tilbage til toppen

9. KFU - Eventuelt

Beslutning

.

Tilbage til toppen

10. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt af deltagere ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen