Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Torsdag den 18. juni 2020

Tid: Kl. 16:30

Sted: EX. møde, Mødelokale 1 og 2, forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Vivi Nør Jacobsen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion
2. MBU/ØU/KB - Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud
3. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2020 (bevilling)
4. Underskriftsblad

1. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte planlægning af nyt Albertslund Motorsports Center ved Albertslund Stadion samt at sende debatoplæg for Albertslund Motorsports Center i høring fra 24. juni til 9. august 2020 - 6 1/2 uge, og at der udarbejdes beskrivelse af det fremtidige pædagogiske tilbud for AMC.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at give forvaltningen mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord.

Den 10. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen et natur- og landskabsprojekt uden AMC i Hyldagerparken og Kongsholmparken. Det blev også besluttet, at AMC skal genetableres som et klubtilbud med samme pædagogiske værdi som i dag.

Den 18. juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 25.6 for Hyldager Bakker.  

Den 10. december 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at frigive rådighedsbeløb til natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker.

 

Da Hyldager Bakker er udlagt til Grøn Kile i Fingerplanen, er det ikke muligt at genetablere AMC i Hyldager Bakker eller i andre områder beliggende indenfor de grønne kiler.  

 

Arealbehovet til bygning, parkering og baner til nyt AMC vil være ca. 20 - 25.000 m2. I afsøgning af arealer til nyt AMC har forvaltningen lagt til grund, at arealet skal være kommunalt ejet, ligge i byzone, uden for Den Grønne Kile og så fjernt fra eksisterende bebyggelse som muligt. Afsøgningen har vist, at den nordlige del af Stadion er den placering, der er den eneste mulige placering til AMC.

 

Der er ligeledes undersøgt mulighed for at købe eller leje bygninger i Hersted og bruge baner i Høje Taastrup og Roskilde. Ingen af disse kommuner er interesseret i at udvide banekapacitet.

 

Det er en forudsætning for projektets overholdelse af støjgrænseværdierne, at der køres med el-drevne maskiner.

 

Idet Herstedvester Landsby og boligområdet Albertslund Vest er beliggende ca. 400 m. fra de tiltænkte banearealer, er det en forudsætning for ovenstående beregninger, at der etableres en støjvold rundt om AMC mod fodboldbanerne.

 

Adgangsvejen vil foregå via den eksisterende Gamle Landevej, som er asfalteret med en bredde på ca. 7 m., hvorfor der ikke er behov for at ændre eller udvide denne for at imødekomme AMC’s behov.

 

AMC

AMC er en fritidsklub for børn og unge i Albertslund Kommune mellem primært 10 – 18 år. Fritidstilbuddet har motorsport som et stærkt pædagogisk afsæt, og der er fokus på, at børn og unge skal tilbydes en fritidsinteresse med mulighed for lige dele fordybelse og spænding. Man kan i dag køre både cross og gokart i klubben. Klubben har ca. 80 medlemmer, hvoraf størstedelen er drenge. Med et nyt anlæg gives AMC nogle nye rammer, og det er oplagt at overveje en bredere anvendelse af faciliteterne og en bredere profil på klubtilbuddet. Parallelt med planlægning og projektering udvikles det pædagogiske tilbud i et samarbejde med nuværende og eventuelle fremtidige brugere.

 

Planforhold

Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme D31 og lokalplan 9.2 "For den vestlige del af Albertslund Stadion". Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål med anvendelse til sports- og idrætsanlæg. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til kun at omfatte sportsbaner til offentlige formål,

 

Etablering af en fritidsklub forudsætter derfor en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

VVM

Projektet må ikke gennemføres før det antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette undersøges ved en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som på det foreliggende grundlag forventes at skulle fokusere på en lang række emner, som er beskrevet i bygherres (Kommunale Ejendomme) ansøgning om udarbejdelse af VVM og vedhæftede debatoplæg.

 

Debatoplæg

Planlægning af nyt AMC forudsætter vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøgodkendelse og tilladelser efter miljøvurderingsloven. Forud for lokalplanlægningen skal der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og afgræsning af indhold i miljøvurderingerne i form af et debatoplæg.

 

Proces

På grund af sommerferie forlænges perioden for indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM med 2 1/2 til 6 1/2 uger. Der er krav om 4 uger. Idet der er indgået aftale om frivillig VVM, kan arbejdet sættes i gang parallelt med debatperioden. Der forventes høring af forslag til lokalplan og VVM fra medio februar til medio april og endelig vedtagelse i juni 2021.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. juni 2020

Yderligere henvendelser/bilag er lagt på sagen.

Økonomi

Anlæggelse af et nyt AMC finansieres af Hyldager Bakker projektet. Idet Hyldager Bakker projektet er en såkaldt ’hvile i sig selv’ aktivitet, skal udgifter og indtægter udligne sig over tid, og projektet må ikke generere overskud.

Da jordmodtagelsen i Hyldager projektet udbydes nu, og prisen dermed fastlægges, er det vigtigt på nuværende tidspunkt at få klarhed over de omkostninger til genetablering af AMC, der skal indregnes i Hyldager Bakker projektet, og i samme ombæring sikre AMC-projektet en tilstrækkelig økonomi. 

Derfor er budgettet til genetablering af AMC nu gennemgået og opjusteret med 5 mio. kr. i forhold til tidligere fremlagte prisoverslag, til et samlet beløb på 25,9 mio. kr.

Dette skyldes dels en genvurdering af visse udgiftsposter, som eksempelvis rådgivning, ved nærmere gennemgang anslås at have været underbudgetteret hidtil. Dels at projektet er i en meget indledende fase, og fortsat indeholder en række uafklarede forhold og økonomiske usikkerheder, såsom mulig omlægning af ledningstracéer, udførelse af støjvold mm. 

Det justerede estimat af omkostninger til etablering af nyt AMC på Stadion ser således ud:

 

Overslag på omkostninger ved etablering af nyt AMC på Stadion:

Samlet entreprise (inkl. bygning, baner, udearealer, byggemodning, støjvolde, inventar)

16,7 mio. kr.

Rådgivning (inkl. allerede udført idéoplæg)

2,8 mio. kr.

Øvrige omkostninger (VVM, forundersøgelser, landmåler, geotekniske undersøgelser, brugerworkshops, juridisk bistand, forsikring, flytteomkostninger m.v.)

2,5 mio. kr.

Genhusning

0,5 mio. kr.

Uforudseelige udgifter (15%)

3,4mio. kr.

I alt

25,9 mio. kr.

Øvrige omkostninger, som ikke kan finansieres af projektet Hyldager Bakker:

Indkøb af el-crossmaskiner (10 stk. à 90.000 kr.)

 

0,9 mio. kr.

Indkøb af el-gokarts (10 stk. à 100.000 kr.)

1 mio. kr.

 

 I sag om Hyldager Bakker, som politisk behandles samtidig med denne sag, indgår bevilling på 700.000 kr. til AMC i 2020 som anvendes til forundersøgelser, VVM og projektering. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nyt AMC placeres ved stadion,
 2. at lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for nyt AMC ved stadion igangsættes,
 3. at der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM i høring fra 24. juni til 9. august 2020 og

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til indhold af det fremtidige pædagogiske indhold af AMC inden for rammen af placering af baner, klubhus og værksted på stadion til selvstændig drøftelse på Børne- og Skoleudvalget.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 2:

Til indstillingspunkterne 1-3

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 2:

Til indstillingspunkt 4

Oversendte sagen til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede, at forslag til det fremtidige pædagogiske indhold afventer en placering af AMC. Det iværksættes straks placeringen er besluttet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 22:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.

Beslutning

Ændringsforslag fra partierne A, Ø, F, B, C, V, Å:

1. Der udarbejdes et skitseprojekt og støjberegninger med henblik på at få Erhvervsstyrelsens vurdering (af) om AMC’s forbliven på nuværende placering vil leve op til Fingerplanens krav. Det forudsættes, at AMC kører på eldrevne maskinel, at Hyldager Bakker i al væsentlighed gennemføres mhp.  støjdæmpning og rekreative værdier og fortsat boligbyggeri på Hyldagergrunden.

2. Der arbejdes  samtidig videre med planer om eventuelt andre lokationer for klub, værkstedsfaciliteter + baner i andre kommuner

3.  AMC’s placering på stadion udgår af den videre planlægning, idet AMC ikke placeres på stadion.

4. AMC overgår til eldreven maskinel fra d.1.11.21, idet der tages kontakt til klubben med henblik på en eventuel tidligere overgang til el-dreven maskinel.

5. Der igangsættes via BSU et arbejde med det pædagogiske indhold i fremtidens AMC, herunder aktiv inddragelse af de unge.

FSVA punkt 1 er partierne fritstillede, når de samlede konsekvenser af skitseprojektet foreligger (med i).

Frigivelsessagen tiltrædes, idet der ikke kan indgås kontrakter, der binder mulighederne for en eventuel realisering af punkt 1.

 

Forslaget fra partierne blev tiltrådt.

 

(O) kunne ikke tiltræde

 

 

Bilag

1 AMC på stadion AMC på stadion
2 Beskrivelse af klubtilbud Beskrivelse af klubtilbud
3 AMC - Procesplan_udbud efter HP AMC - Procesplan_udbud efter HP
4 Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker
5 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco
6 Notat om sagens forløb Notat om sagens forløb
7 Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion
8 Henvendelser til formanden Henvendelser til formanden
9 Svar på spørgsmål til MBU formand Svar på spørgsmål til MBU formand
10 Svar på spørgsmål fra Sofie Amalie Blomsterberg (V) om flytning af AMC til ny placering Svar på spørgsmål fra Sofie Amalie Blomsterberg (V) om flytning af AMC til ny placering
11 Kenni Flink - Oversigt over sagsforløb Kenni Flink - Oversigt over sagsforløb
12 Henvendelse fra Bente Johansen Henvendelse fra Bente Johansen
13 Bente Johansen - 2 Bente Johansen - 2
14 Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl
15 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
16 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
17 Klaus Saaby m.fl aktliste Klaus Saaby m.fl aktliste
18 Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering
19 Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering
20 Jørgen Laursen, AMC Jørgen Laursen, AMC
21 Grundejerforeningen Vest 2 Grundejerforeningen Vest 2
22 Søren Kock Søren Kock
23 Susanne & Steen Hansen Susanne & Steen Hansen
24 Kaj & Lene Hansen Kaj & Lene Hansen
25 Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport
26 Britt Noehr Jensen Britt Noehr Jensen
27 Ulla Sylvest Vestergaard Ulla Sylvest Vestergaard
28 Alexander Dissing Alexander Dissing
29 Christina Clementsen Christina Clementsen
30 Michael Hertle & Karina D. Hansen Michael Hertle & Karina D. Hansen
31 Arne Facius Arne Facius
32 Frede Vestergaard Frede Vestergaard
33 Lea Urup Lea Urup
34 Lars Jensen Lars Jensen
35 Susanne Bruhn Susanne Bruhn
36 Jimmi Olsson Jimmi Olsson
37 Pernille Mølgaard Pernille Mølgaard
38 Kasper Kasper
39 Bjarke Juul Bjarke Juul
40 Torben Kristiensen Torben Kristiensen
41 Arbejdsgruppen - Helle Iversen Arbejdsgruppen - Helle Iversen
42 Placering på stadion umulig Placering på stadion umulig
43 Jan Villumsen Jan Villumsen
44 Birgitte Kristensen og Carsten Petersen Birgitte Kristensen og Carsten Petersen
45 Notat vedr planlægning for Hyldager Bakker.pdf Notat vedr planlægning for Hyldager Bakker.pdf
46 Notat ØU - Oversigt over forhold til udredelse.pdf Notat ØU - Oversigt over forhold til udredelse.pdf
47 Svar til Vivi Nør Jacobsen Svar til Vivi Nør Jacobsen
48 Erik Ramsing Erik Ramsing
49 VS Spørgsmål vedr Pkt 2 materiale og bilag til KB møde 186-29 VS Spørgsmål vedr Pkt 2 materiale og bilag til KB møde 186-29
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud

Anledning

Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud. I forbindelse med den lange sagsgang har mange ting været i spil og senest en placering af AMC på Albertslund stadion. Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte denne placering og foreslår derfor følgende:

 

1.       AMC forbliver på sin nuværende placering.

2.       AMC overgår til eldrevne køretøjer, senest foråret 2021

3.       Albertslund Kommune ansøger, og går i forhandlinger med Miljøstyrelsen om at AMC forbliver i området, Hyldagerbakker, idet der køres på eldrevne maskiner og med en ekstra foranstaltning af støjdæmpning.

 

Fordelen ved at lade AMC blive liggende er flere, vi fastholder det gode faglige tilbud for medlemmer af AMC. Vi får et ”real Life” studierum for effekten af, at AMC kører på el og dermed også et billede af, de miljømæssige konsekvenser, og ikke mindst data som med god effekt kan bruges i forhandlingerne med Miljøstyrelse.

Indstilling

Det konservative Folkeparti indstiller,

 1. at AMC forbliver på sin nuværende placering,
 2. AMC overgår til eldrevne køretøjer, senest foråret 2021 og

3. Albertslund Kommune ansøger, og går i forhandlinger med Miljøstyrelsen om at AMC forbliver i området, Hyldagerbakker, idet der køres på eldrevne maskiner og med en ekstra foranstaltning af støjdæmpning.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 1:

Man stemte om forslaget.

For: Ø, O, C

Imod: A

Undlod: F

 

Forslaget bortfaldt.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) begærede sagen videre til Økonomiudvalget.  

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 23:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.

 

Beslutning

Punktet blev behandlet under ét sammen med punkt 1, sag om Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion.

Se beslutning her.

Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2020 (bevilling)

Anledning

Redegørelse for forventet merudgift på 17,5 mio. kr. og merindtægt på 16,5 mio. kr. til natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker. Der søges frigivet 5,5 mio. kr. i merudgifter til gennemførelse af aktiviteterne i år, samt at det samlede budget for omkostninger og indtægter fra 2020 til 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2019 blev der givet rådighedsbeløb til planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojektet, jordprojektet, AMC og ledningsomlægningerne og udbud af natur- og fritidsprojektet. Arbejdet følger generelt den overordnede plan. Projektet forventes dog allerede nu at blive ca. 17,5 mio. kr. dyrere end seneste status i december 2019. Dette skyldes primært, at vinterhalvåret 2019/2020 har været præget af usædvanlig meget regn, hvilket har medført, at en del af den jord, der er modtaget, har været for våd til at indbygge uden behandling. Det har påvirket alle igangværende arbejder.

 

Følgende forhold er medvirkende faktorer til forventet fordyrelse af projektet (eksklusiv 0,4 mio. kr. i uforudseelige udgifter):

 

Jordprojekt og administration (9,7 mio. kr)

De fleste modtageanlæg for jord er ikke egnede til modtagelse af våd jord eller meget våd jord. Hyldager Bakker bygges i højden og det sætter særligt store krav til jordens indbygningsegnethed.

 

Omkostningerne til jordprojektet er derfor blevet større, da det har været nødvendigt at blande vådt og tør jord, før det kunne indbygges. Der er i marts og april 2020 tillige tilført kalk til jorden, da der ikke har været tør jord nok til at blande med. Dette har medført, at omkostningerne til rådgivning, kalkstabiliseringen og intern administration (HBjord) m.m. er steget. Kalkstabiliseringen har alene kostet 1,3 mio. kr. 

 

For at være forberedt til at kunne håndtere våd jord fremover opstartes modtageanlægget i Hyldagerparken (herefter kaldt det nordlige område) inden næste vintersæson. Det var oprindelig planen, at modtageanlægget i det sydlige område skulle flyttes til det nordlige område og genbruges der. Nu er det nødvendigt at have to modtageanlæg kørende samtidig over vinteren 2020/2021 og foråret 2021.

 

Det var endvidere planlagt, at modtageanlægget i det nordlige område skulle nedlægges medio 2023, men erfaringerne fra det sydlige område gør, at der nu regnes med, at modtageanlægget er i gang i hele 2023.

 

Trafikprojekt (1,7 mio. kr.)

Trafikprojektet er blevet dyrere, da det blandt andet har vist sig nødvendigt at forstærke tilkørselsvejene i forbindelse med ekstra belastning fra den tunge lastbilstrafik, som er blevet tungere på grund af den våde jord.

 

Ledningsomlægninger (0,7 mio. kr.)

Der er sket en fordyrelse af ledningsomlægningerne blandt andet på grund af den ekstra meget nedbør, og områder med blød bund.

 

AMC (5,0 mio kr.)

Budgettet til genetablering af AMC er blevet forhøjet med 5 mio. kr. til ca. 26 mio. kr. Projektet er i en meget indledende fase, så det er fortsat meget uvist, hvad det vil komme til at koste. Der er fortsat en række økonomiske usikkerheder fx evt. omlægning af ledningstraceer, udførelse af støjvold mm. Da jorden udbydes nu og jordprisen dermed fastlægges nu, er det vigtigt på nuværende tidspunkt at sikre en tilstrækkelig økonomi til at genetablere AMC.

 

Indtægter

Oprindeligt var der forudsat en rumvægt af jorden på 1,8 tons/m³, men målinger i syd har vist en rumvægt på omkring 2,0 tons/m³.

 

Der kan således være ca. 10% flere tons jord på Hyldager Bakker end oprindeligt forudsat og dermed også en forlængelse af driftsperioden samt et bedre indtjeningspotentiale.

 

Pr. 1. april 2020 er der modtaget og indbygget ca. 300.000 tons jord (10% af samlet mængde) og der er lavet aftaler om modtagelse af ca. 775.000 tons jord (ca. 25 % af samlet mængde).

 

Det forventes, at jordmængderne vil stige fremover, primært på grund af, at der endnu kun er modtaget en begrænset mængde jord fra Hovedstadens Letbane samt, at de 2 store jordmodtagere (KMC Nordhavn og Køge Jorddepot) lukker for modtagelse af jord. Prognosen for modtagelse af jord på Hyldager Bakker er udarbejdet med den nye slutdato ultimo 2023.

 

Den ændrede slutdato får ingen indflydelse på, hvornår den støjdæmpende funktion er udført, og hvornår Hyldagergrunden er lyddæmpet.

Økonomi

For at sikre en robust økonomi i projektet er det vigtigt allerede nu at øge budgettet og dermed indtjeningen pr. tons. Budgettet tilrettes på baggrund af de erfaringer og prognoser, der nu ligger for projektet:

 

Da der har været en række merudgifter i både 2019 og 2020 og da der bliver en forlænget driftstid for modtageanlæggene, er der udarbejdet et revideret budget for den samlede gennemførelse af projektet og en opdateret prognose for jordmængder og indtægter.

 

Det samlede budget for Hyldager Bakker (2018 - 2023) er nu 145,8 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger. Det tidligere budget var på 128,466 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger, hvilket er en stigning på 17,334 mio kr.

 

For at kunne få en indtægt på 145,8 mio. kr. skal tariffen for modtagelse af jord øges tilsvarende. Tariffen er i dag for ren jord på 46 kr./tons og for lettere forurenet jord på 67 kr./tons. Tariffen skal derfor øges med 6-7 kr./tons fra 1. januar 2021, hvilket dog stadig er en konkurrencedygtig tarif. En mere detaljeret gennemgang af prognosen og indtægten fremgår af bilaget "Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker".

 

"Budget og cash flow maj 2020" for det nye budget, cash flow, samt tilretning af omkostninger og indtægter i henhold til seneste budget er vedlagt. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at redegørelsen for natur- og landskabsprojektet Hyldagerbakker godkendes med merudgifter på i alt 17,334 mio. kr. og indtægter på i alt 16,255 mio. kr. i perioden 2020 til 2023,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,707 mio. kr. i 2020 til merudgifter,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 6,953 mio. kr. i 2021, -1,351 mio. kr. i 2022 samt 6,025 mio. kr. i 2023 til merudgifter,
 4. at der flyttes indtægtsrådighedsbeløb på 4,859 mio. kr. fra 2020 til 2021 og
 5. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 0,330 mio. kr. i 2021, -7,729 mio. kr. i 2022 samt -8,856 mio. kr. i 2023 til merindtægter.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Allan Høyer (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 24:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker
2 Budget og cash flow maj 2020 Budget og cash flow maj 2020
3 Bevillingsskema 20-05-20 Hyldager Bakker Bevillingsskema 20-05-20 Hyldager Bakker
Tilbage til toppen

4. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen