Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Torsdag den 11. juni 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU/ØU/KB - Kommissorium for ny Idrætspolitik
2. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard
3. KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport aftale
4. KFU - Orientering fra formanden
5. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid
6. KFU - Eventuelt
7. Underskriftsblad

1. KFU/ØU/KB - Kommissorium for ny Idrætspolitik

Anledning

Godkendelse af udkast til kommissorium for ny Idrætspolitik

Sagsfremstilling

Den nuværende Idrætspolitik og -strategi er udarbejdet i 2012, og den har året 2020 som pejlemærke. Det er derfor tid til at udarbejde en ny politik.

 

Vedlagte kommissorium beskriver rammerne for en ny Idrætspolitik, som vil være politisk forankret i Kultur- & Fritidsudvalget med Idrætsrådet som arbejdsgruppe. Kommissoriet indeholder bl.a. en procesplan, der angiver de forventede politiske godkendelsesprocesser undervejs.

 

Det foreslås, at følgende spørgsmål adresseres i den forestående proces frem mod politisk godkendelse:

 

 • Hvordan får vi flere borgere til at dyrke idræt og bevægelse?
 • Hvordan skaber vi et mangfoldigt idrætsliv med plads til alle?
 • Hvordan ser fremtidens foreningsliv ud for vores idrætsforeninger/Hvilke opgaver står idrætsforeningerne overfor/Hvilken rolle skal idrætsforeningerne spille i vores samfund?
 • Hvordan skaber vi gode rammer for foreningsidræt såvel som for selvorganiseret idræt?
 • Hvordan kan faciliteter og byrum understøtte idrætslivet og byudviklingen i Albertslund Kommune?

 

Idrætsrådet besluttede på deres møde den 20. april 2020 følgende:

Idrætsrådet godkendte kommissoriet med følgende bemærkninger:

Idrætsrådet ønsker en temadrøftelse med KFU om idrætspolitikken.

Idrætsrådet ønsker også, at der i udarbejdelsen af politikken sættes fokus på målgruppen unge.

 

 

 

 

 Kommissoriet er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kommissorium for ny idrætspolitik godkendes

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 2:

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet politikken gælder for alle aldersgrupper.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Kommissorium for Idrætspolitik 3 Kommissorium for Idrætspolitik 3
Tilbage til toppen

2. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard

Anledning

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at der skal skabes en mere ligelig adgang til Birkelundgaards bygninger

Sagsfremstilling

Låneaftalen for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaards brug af bygninger ved Birkelundgaard udløber med udgangen af 2020. Den seneste låneaftale trådte i kraft den 1. januar 2016. Den er vedhæftet som bilag 1.

 

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard afholder 20-25 kulturelle arrangementer om året, som alle har udgangspunkt i foreningens formål, som er "...at støtte og inspirere Kulturhuset Birkelundgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og at udbrede kendskabet til Kulturhuset Birkelundgaard både i og udenfor Albertslund Kommune, samt at arrangere regelmæssige kulturelle aktiviteter med henblik på at udbrede interessen for kunst og kultur".

 

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at "Parterne er enige om, at når aftalen om brug af Birkelundgaard skal fornyes, så skal der skabes en mere åben og ligelig adgang til brug af bygningerne, således at flere foreninger har adgang til disse - dog under hensyntagen til, at Kulturforeningen Birkelundgaard skal kunne fortsætte med sine aktiviteter på stedet".

 

Bilag 2 er forslag til ny låneaftale som opfølgning på budget 2020.

 

I forslaget til den nye låneaftale mellem Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune er der ændret således, at foreningen nu låner laden, kostalden, depotrummet og garagen, hvor de tidligere også lånte længen, haven og gårdspladsen. Desuden var der tidligere en ret til at bruge stuehuset op til 8 gange om året til arrangementer. Dette er ikke tilfældet i den nye aftale. Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan låne stuehuset på lige fod med andre foreninger ved bookning gennem Webbook. Foreningen har ikke fortrinsret

 

I forslaget til den nye låneaftale er Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard indstillet på at indgå i dialog om afholdelse af minimum 2 - 4 samarbejdsarrangementer i laden med andre foreninger, institutioner eller andre aktører, hvor arrangemeterne er åbne for byens borgere. Det er en forudsætning, at samarbejdsarrangementerne indholdsmæssigt lever op til Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter, og de skal annonceres som samarbejdsarrangementer. For planlægningens skyld skal henvendelse til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard om samarbejdsarrangementer ske til bestyrelsen inden den 1. oktober året før det kalenderår, samarbejdsarrangementet ønskes afholdt.

 

Lokalerne, som ikke er omfattet af låneaftalen med Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, kan fra den 1. januar 2021 lånes ved booking i Webbook af alle foreninger.

 

Låneaftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og er 10-årig. Efter 4 år kan aftalen opsiges fra begge parter med et varsel på minimum et år til den 1. januar. Lignende aftaler med ex. Foreningshuset Roskilde Kro, HIC, Albertslund Skytteforening og de tre spejderforeninger er i udgangspunktet 10-årige.

 

Det vurderes, at der med den nye låneaftale bliver en mere åben adgang til bygningerne generelt og en udvidet mulighed for at afholde arrangementer i laden.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet den 26. maj 2020

Vedlagt er forvaltningsnotat som opfølgning på KFU´s behandling på mødet i april 2020.

Endvidere er vedlagt bilag med spørgsmål fra forvaltningen og formanden fra Kulturhuset Birkelundgaards svar.

Indkommet brev fra Albertslund Kunstforening er ligeledes vedlagt.

 

Direktørområdet den 11. jun 2020

Der er vedhæftet nyt bilag med spørgsmål fra KFU medlemmerne og svarene på deres spørgsmål fra hhv. forvaltningen og Kulturhuset Birkelundgaard.

Der er beskrevet et alternativ til den først foreslåede låneaftale - en model 2 - som angiver en mulighed for, at andre foreninger kan få adgang til Birkelundladen i to måneder om året. Denne er vedhæftet som nyt bilag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at den nye låneaftale mellem foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune godkendes

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstilles,

1.     At der udarbejdes låneaftale med udgangspunkt i model 2

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. april 2020, pkt. 1:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på, at sagen oplyses yderligere herunder bl.a. svar på, hvorfor laden ikke kan benyttes af alle andre foreninger. Hvad vil konsekvensen være, såfremt forslaget til ny låneaftale ikke vedtages.

Derudover ønskes deltagelse fra formanden for Kulturhuset Birkelundgaard og yderligere et medlem af foreningens bestyrelse til udvalgsmødet for at give mulighed for at høre foreningens holdning og svare på diverse spørgsmål.

 

Derudover vedlægges Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter samt Albertslund Kunstforenings henvendelse.

 

Joan Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet. 

 

 

 
Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 1:

Sagen blev omdøbt til en temadrøftelse.

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Beslutning

Udsat.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Låneaftale 2015-2020 (130319) Låneaftale 2015-2020 (130319)
2 Låneaftale Birkelundgaard Låneaftale Birkelundgaard
3 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
4 Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard
5 Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget
6 En fyldt Birkelundlade En fyldt Birkelundlade
7 Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard
8 Mail fra formand Ivan Warrer Mail fra formand Ivan Warrer
9 Oversigt over forbrug til Birkelundgaard Oversigt over forbrug til Birkelundgaard
10 Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz
11 Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud
12 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
13 Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård
14 Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer
15 Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard
16 Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard
Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport aftale

Anledning

Forlængelse af Get2Sport-aftale mellem Albertslund Kommune og DIF for perioden december 2020 til og med november 2022

Sagsfremstilling

Baggrund

En undersøgelse fra DIF og DGI viser, at foreningsdeltagelsen for børn og unge, som bor på Vestegnen generelt er lavere end i resten af landet. Denne tendens gør sig også gældende for Albertslund. Særligt piger samt børn og unge fra udsatte boligområder står uden for fællesskabet. Den manglende deltagelse i idrætslivet kan have betydning for målgruppernes sundhed, trivsel og mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber.

Med baggrund i ovenstående indgik Albertslund Kommune i efteråret 2018 en aftale med DIF om et 2-årigt Get2Sport projekt i Albertslund Kommune. Projektet er et samarbejde mellem DIF, Albertslund Kommune og foreningerne AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo. Formålet med projektet er at få flere børn og unge fra udsatte boligområder til at være aktive i kommunens idrætsforeninger. Der er ansat en foreningskonsulent, som er tovholder på projektet. Konsulentens opgave er at hjælpe de tre foreninger med at fastholde og rekruttere børn og unge fra målgrupperne.

 

Projektets organisering

Projektet er bygget op omkring en organisering, hvor 3 foreninger med tilknytning til kommunens udsatte boligområder er udvalgt til at være Get2Sport foreninger. Foreningerne er udvalgt på baggrund af geografisk placering eller på baggrund af DIF erfaring med idrætsgrenens evne til at favne børn og unge fra målgrupperne. Der er nedsat en styregruppe for projektet med to politikere fra Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget, en repræsentant fra Albertslund Boligsociale Center, to repræsentanter fra afdelingen for Kultur- & Fritid, Get2Sport projektleder fra DIF, og projektets foreningskonsulent.

 

På tværs af de tre foreninger er der arbejdet med forskellige tilgange til at rekruttere børn og unge fra målgrupperne. Der er f.eks. arbejdet med et forløb for børnehaver og skoler, og der er sammen med Albertslund Boligsociale Center (ABC) oprettet taekwondo satelittræning i Hedemarken.

 

I forhold til de forskellige tilgange som er afprøvet på nuværende tidspunkt, har samarbejdet med ABC vist sig at være særlig værdifuldt i forhold til at komme i kontakt med børn, unge og familier fra målgrupperne. En status på projektet er vedlagt i bilag.

 

Sagen tages op allerede nu for at få en politisk tilkendegivelse af, om selve projektideen skal fortsætte i 2021. Frem mod budgetvedtagelsen vil forvaltningen komme forslag til finansieringsmodeller for den kommunale del af finansieringen. Efter budgetvedtagelsen kan der derfor hurtigt kunne indgås en ny aftalte direkte i forlængelse af den eksisterende, så momentum og den ansatte projektledelse kan fortsætte.

 

Idrætsrådet tilkendegav på deres møde den 20. april, at de ønsker at fortsætte med Get2Sport i en ny 2 årig periode. Idrætsrådet ønsker, at finansieringen af det fremtidige projekt ikke findes i Idrætsrådets midler.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- & Fritdsudvalget 11. juni 2020: Ønsker en opgørelse over, hvor mange børn og unge, Get2sport har hjulpet ind i idrætslivet:

 

Satellittræning Albertslund Taekwondo - 12 børn

Get2fodboldskole i sommerferien – 40 tilmeldte børn

Legeholdet BS 72 - 30 børn

AIF tumlingehold - 22 børn

Børnehaveforløb med børnehaverne Ved Vejen, Stensmosen, Lindegården og Storken.

 

Økonomi

Projektet er i denne periode finansieret med 225.000 kr. fra Albertslund Kommune og 600.000 kr. fra DIF. Samme finansierings model vil være gældende for perioden december 2020 til og med november 2022.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen stiller sig positiv over for en forlængelse af aftalen mellem DIF, Albertslund Kommune og foreningerne AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo for perioden december 2020 til og med november 2022, såfremt der kan findes finansiering ved budget 2021
 2. at der til budget 2021 udarbejdes et budgetforslag for perioden på kr. 225.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 3:

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes uddybning af data for get2sports brugere til den videre behandling.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Status på get2sport i Albertslund Kommune Status på get2sport i Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

4. KFU - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

5. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

1) Kultur & Fritids virksomhedsplan er vedhæftet til orientering

 

2) Orientering om kulturinstitutionerne og genåbning

 

OBS bilag mangler - mail fra Elisabeth fra i går vedhæftes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Kultur & Fritid - Virksomhedsplan - 2020-2021 (godkendt i CF) Kultur & Fritid - Virksomhedsplan - 2020-2021 (godkendt i CF)
2 Genåbning Albertslund Bibliotek fase 2,5 Genåbning Albertslund Bibliotek fase 2,5
3 Plan for gradvis åbning af Vikingelandsbyen Plan for gradvis åbning af Vikingelandsbyen
4 Åbning af medbyggeraftener.pdf Åbning af medbyggeraftener.pdf
5 Genåbning af Toftegården Genåbning af Toftegården
6 Genåbning af Billedskolen Genåbning af Billedskolen
7 Genåbning MusikTeatret Genåbning MusikTeatret
8 Genåbning af Albertslund Musikskole Genåbning af Albertslund Musikskole
9 Genåbningsplan for Stadion m.fl Genåbningsplan for Stadion m.fl
Tilbage til toppen

6. KFU - Eventuelt

Beslutning

A) Laura Holdt, som har været ansat på Toftegården siden den 1. juli 2018 og fungeret som barselsvikar for den tidligere leder, er den 1. april 2020 ansat som leder på Toftegården.

 

B) Besøg på institutioner og studietur påbegyndes efter sommer.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet. 

Tilbage til toppen

7. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

-

Tilbage til toppen