Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Tirsdag den 09. juni 2020

Tid: Kl. 17:01

Sted: KB-salen

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - AMC
2. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion
3. BSU/ØU/KB - Korrektion af takst og budget til frokostordning
4. BSU - Orientering fra formanden
5. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
6. BSU - Eventuelt
7. BSU - Underskriftsblad

1. Tema - AMC

Anledning

Fælles tema for Børne- og Skoleudvalget samt Miljø- & Byudvalget.

Sagsfremstilling

Fælles temadrøftelse om fremtidig placering af Albertslund Motor Center.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Tilbage til toppen

2. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte planlægning af nyt Albertslund Motorsports Center ved Albertslund Stadion samt at sende debatoplæg for Albertslund Motorsports Center i høring fra 24. juni til 9. august 2020 - 6 1/2 uge, og at der udarbejdes beskrivelse af det fremtidige pædagogiske tilbud for AMC.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at give forvaltningen mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord.

Den 10. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen et natur- og landskabsprojekt uden AMC i Hyldagerparken og Kongsholmparken. Det blev også besluttet, at AMC skal genetableres som et klubtilbud med samme pædagogiske værdi som i dag.

Den 18. juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 25.6 for Hyldager Bakker.  

Den 10. december 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at frigive rådighedsbeløb til natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker.

 

Da Hyldager Bakker er udlagt til Grøn Kile i Fingerplanen, er det ikke muligt at genetablere AMC i Hyldager Bakker eller i andre områder beliggende indenfor de grønne kiler.  

 

Arealbehovet til bygning, parkering og baner til nyt AMC vil være ca. 20 - 25.000 m2. I afsøgning af arealer til nyt AMC har forvaltningen lagt til grund, at arealet skal være kommunalt ejet, ligge i byzone, uden for Den Grønne Kile og så fjernt fra eksisterende bebyggelse som muligt. Afsøgningen har vist, at den nordlige del af Stadion er den placering, der er den eneste mulige placering til AMC.

 

Der er ligeledes undersøgt mulighed for at købe eller leje bygninger i Hersted og bruge baner i Høje Taastrup og Roskilde. Ingen af disse kommuner er interesseret i at udvide banekapacitet.

 

Det er en forudsætning for projektets overholdelse af støjgrænseværdierne, at der køres med el-drevne maskiner.

 

Idet Herstedvester Landsby og boligområdet Albertslund Vest er beliggende ca. 400 m. fra de tiltænkte banearealer, er det en forudsætning for ovenstående beregninger, at der etableres en støjvold rundt om AMC mod fodboldbanerne.

 

Adgangsvejen vil foregå via den eksisterende Gamle Landevej, som er asfalteret med en bredde på ca. 7 m., hvorfor der ikke er behov for at ændre eller udvide denne for at imødekomme AMC’s behov.

 

AMC

AMC er en fritidsklub for børn og unge i Albertslund Kommune mellem primært 10 – 18 år. Fritidstilbuddet har motorsport som et stærkt pædagogisk afsæt, og der er fokus på, at børn og unge skal tilbydes en fritidsinteresse med mulighed for lige dele fordybelse og spænding. Man kan i dag køre både cross og gokart i klubben. Klubben har ca. 80 medlemmer, hvoraf størstedelen er drenge. Med et nyt anlæg gives AMC nogle nye rammer, og det er oplagt at overveje en bredere anvendelse af faciliteterne og en bredere profil på klubtilbuddet. Parallelt med planlægning og projektering udvikles det pædagogiske tilbud i et samarbejde med nuværende og eventuelle fremtidige brugere.

 

Planforhold

Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme D31 og lokalplan 9.2 "For den vestlige del af Albertslund Stadion". Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål med anvendelse til sports- og idrætsanlæg. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til kun at omfatte sportsbaner til offentlige formål,

 

Etablering af en fritidsklub forudsætter derfor en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

VVM

Projektet må ikke gennemføres før det antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette undersøges ved en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som på det foreliggende grundlag forventes at skulle fokusere på en lang række emner, som er beskrevet i bygherres (Kommunale Ejendomme) ansøgning om udarbejdelse af VVM og vedhæftede debatoplæg.

 

Debatoplæg

Planlægning af nyt AMC forudsætter vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøgodkendelse og tilladelser efter miljøvurderingsloven. Forud for lokalplanlægningen skal der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og afgræsning af indhold i miljøvurderingerne i form af et debatoplæg.

 

Proces

På grund af sommerferie forlænges perioden for indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM med 2 1/2 til 6 1/2 uger. Der er krav om 4 uger. Idet der er indgået aftale om frivillig VVM, kan arbejdet sættes i gang parallelt med debatperioden. Der forventes høring af forslag til lokalplan og VVM fra medio februar til medio april og endelig vedtagelse i juni 2021.  

Økonomi

Anlæggelse af et nyt AMC finansieres af Hyldager Bakker projektet. Idet Hyldager Bakker projektet er en såkaldt ’hvile i sig selv’ aktivitet, skal udgifter og indtægter udligne sig over tid, og projektet må ikke generere overskud.

Da jordmodtagelsen i Hyldager projektet udbydes nu, og prisen dermed fastlægges, er det vigtigt på nuværende tidspunkt at få klarhed over de omkostninger til genetablering af AMC, der skal indregnes i Hyldager Bakker projektet, og i samme ombæring sikre AMC-projektet en tilstrækkelig økonomi. 

Derfor er budgettet til genetablering af AMC nu gennemgået og opjusteret med 5 mio. kr. i forhold til tidligere fremlagte prisoverslag, til et samlet beløb på 25,9 mio. kr.

Dette skyldes dels en genvurdering af visse udgiftsposter, som eksempelvis rådgivning, ved nærmere gennemgang anslås at have været underbudgetteret hidtil. Dels at projektet er i en meget indledende fase, og fortsat indeholder en række uafklarede forhold og økonomiske usikkerheder, såsom mulig omlægning af ledningstracéer, udførelse af støjvold mm. 

Det justerede estimat af omkostninger til etablering af nyt AMC på Stadion ser således ud:

 

Overslag på omkostninger ved etablering af nyt AMC på Stadion:

Samlet entreprise (inkl. bygning, baner, udearealer, byggemodning, støjvolde, inventar)

16,7 mio. kr.

Rådgivning (inkl. allerede udført idéoplæg)

2,8 mio. kr.

Øvrige omkostninger (VVM, forundersøgelser, landmåler, geotekniske undersøgelser, brugerworkshops, juridisk bistand, forsikring, flytteomkostninger m.v.)

2,5 mio. kr.

Genhusning

0,5 mio. kr.

Uforudseelige udgifter (15%)

3,4mio. kr.

I alt

25,9 mio. kr.

Øvrige omkostninger, som ikke kan finansieres af projektet Hyldager Bakker:

Indkøb af el-crossmaskiner (10 stk. à 90.000 kr.)

 

0,9 mio. kr.

Indkøb af el-gokarts (10 stk. à 100.000 kr.)

1 mio. kr.

 

 I sag om Hyldager Bakker, som politisk behandles samtidig med denne sag, indgår bevilling på 700.000 kr. til AMC i 2020 som anvendes til forundersøgelser, VVM og projektering. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nyt AMC placeres ved stadion,
 2. at lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for nyt AMC ved stadion igangsættes,
 3. at der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM i høring fra 24. juni til 9. august 2020 og

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til indhold af det fremtidige pædagogiske indhold af AMC inden for rammen af placering af baner, klubhus og værksted på stadion til selvstændig drøftelse på Børne- og Skoleudvalget.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 2:

Til indstillingspunkterne 1-3

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Beslutning

Til indstillingspunkt 4

Oversendte sagen til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede, at forslag til det fremtidige pædagogiske indhold afventer en placering af AMC. Det iværksættes straks placeringen er besluttet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Bilag

1 AMC på stadion AMC på stadion
2 Beskrivelse af klubtilbud Beskrivelse af klubtilbud
3 AMC - Procesplan_udbud efter HP AMC - Procesplan_udbud efter HP
4 Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker
5 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco
6 Notat om sagens forløb Notat om sagens forløb
7 Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion
8 Svar på spørgsmål til MBU formand Svar på spørgsmål til MBU formand
9 Henvendelser til formanden Henvendelser til formanden
10 Henvendelse fra Bente Johansen Henvendelse fra Bente Johansen
11 Bente Johansen - 2 Bente Johansen - 2
12 Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl
13 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
14 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
15 Klaus Saaby m.fl aktliste Klaus Saaby m.fl aktliste
16 Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering
17 Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering
18 Jørgen Laursen, AMC Jørgen Laursen, AMC
19 Grundejerforeningen Vest 2 Grundejerforeningen Vest 2
20 Søren Kock Søren Kock
21 Susanne & Steen Hansen Susanne & Steen Hansen
22 Kaj & Lene Hansen Kaj & Lene Hansen
23 Kasper Olsson Kasper Olsson
24 Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport
25 AMC Bjarke Juul AMC Bjarke Juul
26 Britt Noehr Jensen Britt Noehr Jensen
27 Ulla Sylvest Vestergaard Ulla Sylvest Vestergaard
28 Alexander Dissing Alexander Dissing
29 Christina Clementsen Christina Clementsen
30 Michael Hertle & Karina D. Hansen Michael Hertle & Karina D. Hansen
31 Arne Facius Arne Facius
32 Frede Vestergaard Frede Vestergaard
33 Lea Urup Lea Urup
34 Lars Jensen Lars Jensen
35 Susanne Bruhn Susanne Bruhn
36 Jimmi Olsson Jimmi Olsson
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Korrektion af takst og budget til frokostordning

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 takst for den forældrefinansierede frokostordning i dagtilbud. Administrationen har efterfølgende konstateret en mangel i grundlaget for takstberegningen, hvorfor der fremlægges en ny og retvisende takst.

Sagsfremstilling

Som det blev konstateret på ovennævnte Kommunalbestyrelsesmøde var den beregnede takst for den forældrefinansierede frokostordning i den lave ende sammenlignet med øvrige kommuner i landet. I forlængelse af drøftelserne på det seneste Kommunalbestyrelsesmøde og en række henvendelser, som forvaltningen har modtaget fra bestyrelser og ledere i flere daginstitutioner, er der ved en gennemgang af beregningsgrundlaget identificeret et antal årsværk, som har været beskæftiget i køkkenerne, men som ikke har været registreret som køkkenpersonale. Helt konkret betyder dette, at lønudgiften til disse medarbejdere ikke har indgået som del af beregningsgrundlaget af taksten eller i den besparelse, der blev indregnet i budgetaftalen.

Vedlagte bilag viser, hvordan taksten oprindelig er beregnet samt beregningen af den fremadrettede korrekte takst. Som det fremgår, vil den månedlige takst for frokostordningen blive højere, når beregningsgrundlaget øges med 2,614 mio. kr. fra 9,478 mio. kr. til 12,092 mio. kr. Med en forudsætning om, at frokostordningen udgør 80 pct. af udgifterne giver det et takstgrundlag på 9,674 mio. kr. svarende til en månedlig takst på 588 kr. pr. barn, hvilket er en forøgelse med 127 kr. pr. måned ift. den tidligere beregning. Det betyder, at taksten for frokostordning i Albertslund vil være på niveau med de fleste andre kommuner i Danmark.

Samtidig vil forældrebetalingstaksten for dagtilbuddet blive sat yderligere ned svarende til 25 pct. af de 2,614 mio. kr., som flyttes fra dagtilbuddets budget til beregningsgrundlaget for frokostordningen. Dermed reduceres forældrebetalingen for dagtilbuddene med 0,654 mio. kr. svarende til en månedlig takstreduktion på 62 kr. pr. barn. Den samlede takstreduktion bliver dermed 193 kr. pr. vuggestuebarn pr. måned og 203 kr. pr børnehavebarn pr. måned.

Det er afgørende, at den genberegnede takst tilgår institutionerne så hurtigt som muligt, så den korrekte takst er en del af beslutningsgrundlaget om valg/fravalg af en kommunalt arrangeret frokostordning. Og den reviderede takstberegning er således tilgået alle institutioner den 4.juni 2020, så alle forældre har det rette grundlag at tage stilling til frokostordningen, når ”valgperioden” indledes den 8. juni 2020. Dog med forbehold for den efterfølgende politiske godkendelse.

Ud over ændringen i taksterne betyder korrektionen også, at dagtilbuddenes budgetter reduceres med 654.000 kr. for fjerde kvartal af 2020, idet reduktionen modsvares af øgede indtægter fra betaling for frokostordning, såfremt denne tilvælges.

Endeligt gør den udskudte implementering af frokostordningen, at institutionerne tildeles yderligere budget til at drive den eksisterende frokostordning i perioden 1. juli til 30. september. Tildelingen finansieres via børnereguleringskontoen.

Økonomi

Institutionernes budgetter reduceres som følge af det opdaterede beregningsgrundlag med 654.000 kr. i 2020 svarende til indtægterne for den øgede forældrebetaling. Derudover tildeles institutionerne budget til at drive ordningen i tredje kvartal 2020 i forbindelse med reguleringen for børnetal.

Forældretakst (uden frokostordning) sænkes med 62. kr. pr. barn pr. måned for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Det har effekt fra 1/10, hvor den nye ordning træder i kraft. Forældretakst for frokostordning hæves til 588 kr. pr. barn pr. måned.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

 1. at taksten for kommunalt arrangeret frokostordning fastsættes til 588 kr. pr. barn pr. måned.
 2. at taksten for institutionsplads for børn under 2 år og 10 måneder sænkes fra 3.358 til 3.296 kr. pr måned fra 1. oktober 2020.
 3. at taksten for institutionsplads for børn over 2 år og 10 måneder sænkes fra 1.860 til 1.798 kr. pr måned fra 1. oktober 2020.
 4. at dagtilbuddenes budgetter reguleres med 654.000 kr., jf. bevillingsskema.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) undlod at stemme.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema, frokostordning Bevillingsskema, frokostordning
2 Bilag, beregning af ny takst for frokostordning Bilag, beregning af ny takst for frokostordning
Tilbage til toppen

4. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringssager tages til efterretning

Beslutning

Intet.

 

Tilbage til toppen

5. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager

Sagsfremstilling

A. MBU/ØU/KB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden

B. Tilsyn for overholdelse af retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringssager tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 

Bilag

1 MBUØUKB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden MBUØUKB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden
2 Tilsyn for overholdelse af retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud Tilsyn for overholdelse af retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud
Tilbage til toppen

6. BSU - Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

7. BSU - Underskriftsblad

Indstilling

Formandne indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

Godkendt

Tilbage til toppen