Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Marianne Burchall (fm. BSU)

Søren Winther Rasmussen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Torsdag den 23. april 2020

Tid: Kl. 19:30

Sted: EX. Teamsmøde

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren
2. Orientering fra Kommunaldirektøren
3. ØU - Skolestart 2020
4. Evemtuelt
5. Underskriftsblad

1. Orientering fra Borgmesteren

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet. 

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet

Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Tilsyn og kontrol for overholdelse af regler ifm.genåbning af skoler og dagtilbud

B. Fremmødetal fra dagtilbud og skole

C. Status for orlovsansøgninger i Dagtilbud

D. Særlig rengøringsindsats COVID-19

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterregning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der endvidere blev orientering om følgende:

- at alle møder i råd og nævn udskydes til efter den 10. maj 2020 og at der udarbejdes en plan for gennemførelse af nødvendige møder inden sommerferien. Planlægning sker i dialog med formænd for råd og nævn.

- at der er udarbejdet en plan for genåbning af PPR. Medarbejderne starter den 24. april 2020.

- personalesag

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet

 

Bilag

1 A. Plan for tilsyn A. Plan for tilsyn
2 Notat - antal indmeldte og fremmødte i skoler og dagtilbud Notat - antal indmeldte og fremmødte i skoler og dagtilbud
3 Notat - status for orlovsansøgning i Dagtilbud Notat - status for orlovsansøgning i Dagtilbud
4 Særlig rengøringsindsats COVID-19 Særlig rengøringsindsats COVID-19
Tilbage til toppen

3. ØU - Skolestart 2020

Anledning

I forbindelse med genåbningen af skoler og dagtilbud har der været udtrykt stor bekymring fra navnlig skolernes og SFOernes side om at modtage børnene som vanligt 1. maj.

Sagsfremstilling

I alt skal 247 børn starter i skole i Albertslund i skoleåret 2020/21, og 70 børn starter i dagtilbud, inklusiv børn, der har stået på venteliste til 1. prioritet, og som der åbnes op for overflytning for i forbindelse med afgang til SFO.

Det gennemsnitlige fremmøde har pr. 22 april været 40% i SFO og 52% i dagtilbud:

 

Dagtilbud

SFO

Antal indskrevne i uge 17

1.451

1.003

Antal fremmødte pr. 22.4.2020

758

399

Fremmødeprocent

52%

40%

 

Der kan opstilles to modeller for skolestart: 1. En model med overgang 1. maj (4. maj pga. fridag og weekend) som oprindeligt planlagt, og 2. En model med overgang 1. juni. I nedenstående beskrives de to modeller med oversigt over fordele og ulemper.

 

1. Model for overgang 4. maj

 

 

Fordele

Ulemper

Fysiske rammer

En del af presset på de fysiske rammer som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med den langsomme genåbning mindskes i dagtilbuddene.

Skolernes og klubbernes lokaler er maksimalt i brug – alternative arealer/lokaler skal inddrages. Der er kort tid til at finde løsninger.

Personaleressourcer

 

Usikkerhed for personale i SFOer og klubber, da store dele af overgangen ikke har været mulig at gennemføre pga. nedlukningen og 0.-.5. klassernes opstart fra den 16. maj

Skolerne er udfordret på grund af 0-5 kl. er opdelt i hold. 1. maj børn vil kræve ekstra ressourcer.

Der er færre voksne pr. 1.maj i en del dagtilbud, da dagtilbudslederne skal tilpasse deres økonomi til det faktiske børnetal, og dermed har planlagt anvendelse af færre personaleressourcer

Hygiejne forhold

 En del af presset på faciliteterne i dagtilbud mindskes.

Manglende håndvaske og toiletter på skolerne forstærkes med modtagelsen af flere børn, som skal lære nye regler.

 

Pædagogiske forhold

 

Overgangsaktiviteterne, herunder overleveringssamtalerne, er ikke gennemført som vanligt. Nogle samtaler vil blive afholdt efter barnet er startet i SFO.

Samarbejde med nye forældre udfordres i SFO og klubber.

Øvrige forhold

Forældre har en forventning om, at de kan påbegynde brug af vuggestueplads den 1. maj 2020

Forældre har en forventning om, at børn skal starte i SFO pr. 4. maj og har indrettet sig efter det.

 

  

2. Model for overgang 1. juni

 

Fordele

Ulemper

Fysiske rammer

Bedre mulighed for at finde løsninger på nogle af de fysiske udfordringer i skole, SFO og klubber.

I nogle dagtilbud vil der mangle kvm, hvis både maj-børnene bliver og de nye vuggestue børn begynder, jf. sundhedsmyndighedernes anbefaling om pt. 4 kvm/6 kvm pr. barn i dagtilbud.

Flere skal bruge de samme faciliteter i dagtilbud, og dagtilbud afventer forstærkning i håndvaske og toiletter til udendørs brug.

Personaleressourcer

 Usikkerhed hos personale i SFOer og klubber imødekommes.

Personaleressourcerne er nedjusteret i en del dagtilbud, da dagtilbudslederne skal tilpasse deres økonomi til det faktiske børnetal. Den ændrede personalesammensætning omfatter også tilpasning af kompetencer til den ændrede opgave.

Hygiejne forhold

Bedre mulighed for at finde løsninger på pressede faciliteter i SFOer og klubber.

Faciliteterne er pressede i dagtilbud, da der er flere børn om de samme faciliteter, samtidig med de øgede hygiejnekrav fra sundhedsmyndighederne.

Pædagogiske forhold

Mulighed for at forberede en mere tryg overgang til og start i SFO og skole.

Indkøring af nye vuggestuebørn fordrer en tryg ramme for børnene og forældrene med ekstra opmærksomhed. Det vanskeliggøres af, at der er mange store børn i dagtilbuddene, og at personalet er justeret ud fra den ændrede økonomi og ændrede opgave med fokus på de små, nye børn.

Hvis vuggestueindkøring af nye børn skal gøres tryg udendørs er det nødvendigt, at der kan skabes rolige steder på legepladsen. Det vanskeliggøres, hvis mange af de ældste børn bliver i børnehuset.

Øvrige forhold

 

Ændret økonomi: Daginstitutioner får betaling for de store børn for maj, mens SFO’erne ikke får maj-betaling som de har budgetteret med. For en institution betyder det en ekstraindtægt pr. barn på gennemsnitligt 5.914 kr., og en manglende indtægt for SFOerne på gennemsnitligt 1.681 kr. pr. barn. De angivne priserne pr. barn i henholdsvis dagtilbud og SFO er gennemsnitspriser, da de reguleres ud fra socioøkonomiske forhold. For forældrene betyder en måned mere i dagtilbud dermed en ekstraudgift på gennemsnitligt 4.233 kr.

Der er kort tid til udmelding og implementering af ændret skolestart, og de konsekvenser det har i dagtilbud, SFOer og klubber.

 

 

Økonomi

De 247 børn koster i en måned som dagtilbudsbørn 1,5 mio. kr. men genererer en indtægt i form af forældrebetaling på 0,5 mio. kr. Som SFO-børn vil de koste 0,4 mio. kr. og genererer en indtægt på 0,4 mio. kr. Udsat overgang i en måned koster derfor kommunen 965.000 kr. Der er ikke taget højde for økonomisk friplads og søskendetilskud, hvor konsekvenserne vil være små, ligesom der ikke er indregnet konsekvenser i form af at nogle vil ønske orlov jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 16/4 2020.  

 

Merudgift

Merindtægt

Samlet pris for kommunen i en måned

Dagtilbud

1.461.000

494.000

967.000

SFO

415.000

413.000

2.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der træffes beslutning om start i SFO 4. maj 2020 eller 1. juni 2020.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen med godkendelse af model 2 med skolestart den 1. juni 2020.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet

 

Tilbage til toppen

4. Evemtuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet

 

Tilbage til toppen

5. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet

Tilbage til toppen