Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Mandag den 23. marts 2020

Tid: Kl. 20:00

Sted: Teams-møde, ekstraordinært orienteringsmøde, COVID-19

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren
2. Orientering fra Kommunaldirektøren
3. ØU/KB Borgmester afgørelse efter § 31 i styrelsesloven
4. Eventuelt
5. Underskriftsblad

1. Orientering fra Borgmesteren

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Sagsfremstilling

A. Borgmestermøde med statsministeren den 20.03.20

B. Bekendtgørelse om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget bad om en orientering om antallet af nyledige samt rådighedsreglernes anvendelse

Bilag

1 Brev til borgmestre og regionsrådsformænd.pdf Brev til borgmestre og regionsrådsformænd.pdf
2 Orienteringsnotat til kommuner og regioner.pdf Orienteringsnotat til kommuner og regioner.pdf
3 Bekendtgørelse om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19.pdf Bekendtgørelse om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19.pdf
Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Borgerinformation vedrørende de senest vedtagne hastelove (mundtlig)

B. Fremrykning af fakturabetaling med vejledning

C. Ændringer i ydelser på voksen – og børnesocialområdet samt sundheds- og ældreområdet

D. Vagtens observationer og hvordan vi håndterer de udfordringer (mundtligt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning, idet

A. Der er politisk opmærksomhed i forhold til at sikre kontaktmuligheder mellem ældre og pårørende.

Bilag

1 Notat om fremrykket betaling til private leverandører Notat om fremrykket betaling til private leverandører
2 Notat 8 1.pdf Notat 8 1.pdf
Tilbage til toppen

3. ØU/KB Borgmester afgørelse efter § 31 i styrelsesloven

Anledning

ØU og Kommunalbestyrelsen skal orienteres om at formanden for Kommunalbestyrelsen i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse, har truffet afgørelse om, at udstede et forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv..

 

Sagsfremstilling

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 fremsendt meddelelse til Kommunalbestyrelsen, som påbyder, at der omgående skal udstedes et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Styrelsens påbud er fremsendt til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

 

Forbuddet omfatter kommunale og private plejehjem, kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

 

Det er besluttet, at der kan ske undtagelser i forbuddet i de kritiske situationer, som er nævnt som eksempler af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Meddelelse og offentliggørelse

Beslutning om forbuddet skal meddeles til det eller de berørte plejehjem mv. Endvidere skal beslutningen offentliggøres de hjemmesiden. Alle er orienteret og hjemmesiden er opdateret.

 

Påbuddets gyldighed

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er gældende indtil videre.

 

Meddelelse om påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

 

 

  

 

Lovgrundlag

Ifølge § 31 i lov om kommunernes styrelse kan formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, jf. stk. 1. Formanden skal senest orientere kommunalbestyrelsen om trufne afgørelser på førstkommende ordinære møde, jf. stk. 2.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning jf. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Påbud til landets kommunalbestyrelser Påbud til landets kommunalbestyrelser
Tilbage til toppen

4. Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Der udsendes en revideret kalender over hvilke møder der afholdes digitalt.

Tilbage til toppen

5. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at referatet godkendes

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen