Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Afbud til mødet fra

Jeanett Dahl Pedersen (Voksenskoler)

Hanne Carlsen (BUS)

 

Henning Bang Jensen (BUS) deltager som suppleant


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Dato: Torsdag den 13. februar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: VVC, Kanaltorvet 1, 1. sal

Indkaldelse :

 • Formand Susanne Storm Lind (A)
 • Arne Lie-Olesen (Øvrige foreninger)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hanne Carlsen (BUS)
 • Lasse Wilson (Øvrige foreninger)
 • Jeanett Dahl Pedersen (Voksenskoler)
 • Tonny Nissen (Voksenskoler)


Indholdsfortegnelse

1. FOU - Velkommen til VVC
2. FOU - Indledende fællessang
3. FOU - Tryksag med Foreningsoversigt
4. FOU - Orientering fra formanden
5. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. FOU - Orientering fra foreninger og voksenskoler
7. FOU - Eventuelt

1. FOU - Velkommen til VVC

Anledning

Folkeoplysningsudvalget ønsker at besøge foreninger og voksenskoler ifm. udvalgsmøder. Mødet holdes derfor hos VVC.

Sagsfremstilling

Tonny Nissen byder velkommen, viser rundt og fortæller om status og planer hos VVC

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget tager orienteringen fra VVC til efterretning

Beslutning

Udvalget tog omvisning og orientering om VVC til efterretning.

Tilbage til toppen

2. FOU - Indledende fællessang

Anledning

Folkeoplysningsudvalget ønsker at indlede deres møder med en fællessang.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget indleder mødet med en fællessang.

 

Valg af sang går på omgang blandt udvalgsmedlemmerne. Arne Lie (Øvrige Foreninger) vælger og medbringer sang til dette møde.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget åbner mødet med en fællessang.

Beslutning

Mødet blev indledt med fællessang. Joan Marquardt (O) medbringer sang til næste møde i udvalget.

Tilbage til toppen

3. FOU - Tryksag med Foreningsoversigt

Anledning

Folkeoplysningsudvalget vil gerne drøfte behovet for en tryksag med foreningsoplysninger.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget udtrykte på deres møde den 30. september ønske om at drøfte behovet for og det eventuelle omfang af en tryksag med foreningsoplysninger til uddeling til fx nye borgere.

 

Forvaltningen vurderer, at en tryksag hurtigt mister sin relevans, da oplysningerne i en tryksag hurtigt bliver uaktuelle ved skift i kontaktperson mm. På albertslund.dk er der en foreningsoversigt, som trækker information fra foreningsportalen, hvor foreningerne selv opdaterer deres kontaktinformationer. Det kan evt. drøftes om indgangen til foreningsportalen skal være anderledes/gøres endnu mere tilgængelig.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområde for By, Kultur, Miljø & Beskærftigelse, den 7. februar 2020

Pris på A5 brochure i flerfarvet tryk med op til 24 sider vil ved et oplag på 500 stk.: kr. 4,80 pr. stk. (kr. 2.400 for 500 stk.)

 

Omkostning til grafiker: kr. 5.000-8.000 (alt afhængig af timeforbrug/antal korrekturer)

 

Adresseløsomdeling: kr. 9,50 pr. husstand, der skal omdeles til.

 

Udsendelse til fx. tilflyttere/nye borgere: kr. 11,35 pr. husstand

 

Forvaltningens arbejdstid vurderes til 25-30 timer. Det indbefatter udsendelse af breve og rykkere til foreninger, indsamling af data og billeder, opsætning til grafiker og 2-3 korrekturlæsninger.

 

Foreningerne skal alle bidrage med tid, da de skal samle og indsende aktuelt materiale til forvaltningen.

 

Selv om man benytter Svanemærket trykkeri, der bruger miljøgodkendt tryksværte og genbrugspapir, er tryk en omkostning for miljø og en CO2 belastende proces.

Økonomi

Trykning og øvrige omkostninger ifm. udgivelse af en folder vil kunne finansieres fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje.

 

Initiativpuljen har i 2020 budget på kr. 75.000.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en tryksag med foreningsoplysninger.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, der ikke skal udarbejdes en tryksag med foreningsoplysninger af hensyn til ressourceforbrug og miljøkonsekvenser.

Historik

Folkeoplysningsudvalget, 5. december 2019, pkt. 2:

Punktet blev udsat til næste møde i udvalget.

 

Udvalget ønsker bud på omfang, pris på tryk og omddeling m.v. fra forvaltningen.

Beslutning

Beslutning blev udsat til næste møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni, hvor udvalget ønsker, at repræsentant fra kommunens kommunikationsenhed deltager, så udvalget kan få svar på muligheder for brandning og kommunkation vedr. foreninger på kommunens hjemmeside og SoMe konti.

 

Herudover ønsker udvalget at få oplyst pris på netop udgivne pjece "Kom og vær med", samt input til alternative løsninger hvis det bliver besluttet ikke at udgive en pjece.

Tilbage til toppen

4. FOU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Nyt fra KFU

 

2) Folkebiblioteker og Folkeoplysning  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

ad. 1) Kultur- & Fritidsudvalget er midt i proces vedr. ny kulturpolitik. Kulturinstitutionsledere, klubledere og foreningsrepræsentanter er inviteret ind som bidragsydere.

 

ad. 2) Formanden orienterede om artikel fra Danmarks Biblioteksforening vedr. udfordringer/samarbejder, som voksenskoler og biblioteker oplever.

Tilbage til toppen

5. FOU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Status på implementering af budgetbesparelser

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

6. FOU - Orientering fra foreninger og voksenskoler

Anledning

Orienteringssag

Sagsfremstilling

1) Nyt fra IR

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Tilbage til toppen

7. FOU - Eventuelt

Beslutning

Formanden gjorde opmærksom på, at Idrætsrådet er gået igang med forarbejdet til ny idrætspolitik. Folkeoplysningsudvalget ønsker også at få lavet en ny politik. Arbejdet med dette skal tidligst i gang, når kulturpolitikken er færdiggjort. Der blev udtrykt ønske om, forvaltningen tænker dette ind i dagsordenerne for udvalget i efteråret 2020.

Tilbage til toppen