Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 15. december 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Teams-møde

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. KB - Forslag fra Enhedslisten om indsigelse vedr. byggeri i Vallensbæk Nord
3. KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering
4. BSU/MBU/ØU/KB - Asbest uheld i forbindelse med skimmelsanering i Brillesøen afd. Kærmosen
5. MBU/BSU/ØU/KB - Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet
6. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 38 - igangsætning af plangrundlag
7. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 17.7.1 – Platanparken
8. MBU/ØU/KB - Skybrudsplan for Albertslund Kommune (Høring)
9. MBU/ØU/KB - Godkendelse af naturplan 2020 (Efter endt høring)
10. MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af rådighedsbeløb 2021 (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Udkast til regulativ for udeservering mv (Høring)
12. MBU/ØU/KB - Tilladelse til nedrivning
13. MBU/ØU/KB - Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg
14. MBU/ØU/KB - Genhusning af børnehuset Damgården - Afd. Jægerhytten
15. MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft i folkeskolerne i 2021 (bevilling)
16. MBU/ØU/KB - AK/DOLL samarbejde 2021 (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2021 for Herstedøster Vandværk
18. MBU/ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om indførelse af pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune
19. BSU/ØU/KB - Handleplan for PPR
20. BSU/ØU/KB - Handleplan for Familieafsnittet
21. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget
22. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler - teknologiforståelse for skoleåret 19/20 (bevilling)
23. BSU/ØU/KB - Kommissorie for Tænketank for tryghedsskabende initiativer
24. BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund i 2021 og 2022
25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde
26. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
27. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb
28. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholbehandling
29. SUS/ØU/KB - Aktiviteter for psykisk sårbare borgere i eget hjem
30. EBU/ØU/KB - Nationale mål i Beskæftigelsesplan 2020-2022
31. § 17,4 Byudvikling/ØU/KB – Godkendelse udvidelse af styregruppen Fængselsgrunden
32. ØU/KB - Udbud af Skallerne 4
33. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Albertslund Vest
34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Flintager
35. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lækage på hovedledninger ved jernbanen
36. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1 (bevilling)
37. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udebelysning etape 1-6 (bevilling)
38. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Albogrunden
39. ØU/KB - Anlægsregnskab for opgradering af IT - infrastruktur
40. ØU/KB - Godkendelse af vedtægter - Lækrogen
41. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer, vedtægter for Grundejerforeningen Snebærhaven
42. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer for Damgårdsarealet ApS
43. ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Bæk-Fosgården
44. ØU/KB - Godkendelse af skema A ansøgning for helhedsplan fra Albertslund Boligselskab afd. 08, Nord
45. ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Toften
46. ØU/KB - Korrektion af regnefejl i skema B for helhedsplan vedr. AB 3707, Vest
47. ØU/KB - Tilsyn med de kommunale almene ældreboliger i Humlehusene
48. ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2021
49. ØU/KB - Boligsocial helhedsplan 2021-2025
50. ØU/KB - Implementering af budgetaftale 2021 på det boligsociale område
51. ØU/KB - Støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i PPR
52. ØU/KB - Selskabskonstruktion - Ressourceindsamling A/S
53. ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster 2021 for vand og spildevand
54. ØU/KB - Færdiggørelse af budget 2021 (bevilling)
55. ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2022
56. ØU/KB - Rapportering på kommunens indkøbspolitik 2018-2020
57. ØU/KB - Whistleblowerordning i Albertslund Kommune
58. ØU/KB - Covidrengøring på skoler og i dagtilbud
59. KB - Omkonstituering i Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Kulturudvalget
60. ØU/KB - Aftale om udlejning af dele af Sydskolen (bevilling)
61. ØU/KB - Alkoholbevilling - Albertslund Grill & Pizzaria
62. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet punkt 2, 26 og 27 udgik af dagsordenen.

Tilbage til toppen

2. KB - Forslag fra Enhedslisten om indsigelse vedr. byggeri i Vallensbæk Nord

Anledning

Her gives et kort resumé af sagen. Hvad drejer sagen sig om

Sagsfremstilling

Forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen i Albertslund vedr. byggeprojekt i Vallensbæk Nord:

Flere og bedre grønne områder, ikke færre!


Kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen at forberede og udarbejde forslag til indsigelse efter planlovens § 29b mod byggeriet i Vallensbæk Nord (det nuværende VUC samt boldbaner, det såkaldte Nordporten projekt) med følgende hovedbegrundelser:

1)
Udsigten til et meget massivt byggeri i det såkaldte Nordporten-projekt kombineret med Albertslund kommunes egne planer om bebyggelse på Føtex-parkeringspladsen, der grænser direkte op til den påtænkte bebyggelse, betyder at naturområder og grønne arealer i området reduceres og adgangen til sådanne områder for de mange kommende beboere bliver meget begrænsede.

2)
Trafikbelastningen i området stiger væsentligt.

3)
Bebyggelse på området i 6 etagers højde giver væsentlige skyggevirkninger i forhold til arealet i Albertslund kommune lige nord for. Derfor bør der gøres indsigelse mod bygningshøjden.


Begrundelse

Vi har brug for flere grønne områder, med mere natur og større biodiversitet end nu, ikke færre. Det bør være Albertslunds indfaldsvinkel i forhold til byggeplanerne hos os selv og også i området på grænsen mellem Albertslund og Vallensbæk.

En kommune kan gøre indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. En sådan indsigelse gør at forslaget ikke kan realiseres før de to kommuner gennem en forhandling er blevet enige om en løsning af problemerne. Og hvis de ikke kan blive enige, afgøres spørgsmålet af Erhvervsministeren.

Det fremgår af en artikel i Folkebladet (https://www.folkebladet.dk/2020/10/nyt-boligprojekt-paa-vuc-grunden-betyder-vandgrunden-overlever/), at Vallensbæk kommune vil sælge den såkaldte "Vandgrund", således at den kan indgå i projektet, og at bebyggelsen nord for Vandgrunden derfor kan gøres endnu højere og mere massiv. Der planlægges med et etageareal på 40.000 m2, herunder boliger til 1200-1500 nye borgere samt en ny bygning til VUC, hvor den nuværende rives ned. De grønne områder reduceres idet VUCs nuværende boldbaner inddrages – og man kan frygte at Vandgrunden reduceres til en meget velfriseret lille park.

Albertslund kommune har samtidig planer om at Føtex-parkeringspladsen "søges udviklet med henblik på boliger og parkeringsforhold". Den vedtagne lokalplan for området (7.11 fra 8/9-2009) giver mulighed for 13.000 m2 i etageareal i op til 5 etager - med et parkeringsdæk under bebyggelsen. Det giver en max. bebyggelsesprocent på 70%. Kommuneplanen giver endda mulighed for bebyggelse på op til 10 etager og 33 meter i højden.

Heller ikke disse planer gør således god adgang grønne områder for nuværende og kommende beboere i området - eller større biodiversitet - særligt sandsynlige. Vi må insistere på at alle kommende byudviklingsprojekter skal gå i den retning – uanset om det er på den ene eller anden side af kommunegrænsen.

Denne sag illustrerer den katastrofale mangel på overordnet planlægning i Hovedstadsområdet og i landet som helhed.


Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Tilbage til toppen

3. KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering

Anledning

Forslag fra Enhedslisten vedr. asbestrenovering

Sagsfremstilling

Asbestrenovering i Albertslund

1. Forvaltningen redegør for hvad vi allerede ved om forekomst af asbest i den kommunale bygningsmasse.

2. Mulighederne for en samlet kortlægning og registrering - samt for udarbejdelse af
en prioriteret plan for asbestrenovering (optimalt i forbindelse med anden renovering/istandsættelse) beskrives.

3. Der gøres en indsats, fx. ved henvendelse til folketinget/relevante ministre, for at sikre statslig støtte til de store meromkostninger i forbindelse med asbestrenovering.

4. Der tages kontakt til boligafdelinger og grundejerforeninger med henblik på at udveksle viden om forekomst af asbest og renoveringsplaner i den forbindelse.


Begrundelse

Udsættelse for asbest, selv i små mængder, er meget sundhedsfarligt. Asbest kan være årsag til flere kræftformer, og helt særligt lungehindekræft. I disse år får over 100 personer årligt konstateret lungehindekræft og et næsten ligeså stort antal dør af det. Der går normalt lang tid fra udsættelse for asbest til man bliver syg af det, så derfor stiger det årlige antal tilfælde - og vil uden tvivl gøre det i mange år endnu - selvom brugen af asbest blev forbudt tilbage i 1980’erne.

Selvom produktionen af asbestplader for længst er stoppet, findes de i stort omfang bl.a. som facade- og tagplader i vores byggeri. Og nu er der for alvor gang i nedbrydningen af pladerne. Og dermed frigives asbestfibre til omgivelserne.

Desværre blev asbest brugt allermest i 1960’erne og 1970’erne, altså netop den periode hvor Albertslund blev bygget.

Derfor er det særligt vigtigt at vi får styr på problemet i Albertslund - og sikre at asbestrenovering af vores kommunale bygninger (og i den udstrækning kommunen kan bidrage også i vores almene og private boligområder) sker forsvarlig og uden risiko for brugere og ansatte.

Og asbestrenovering er rigtig dyr, og giver meget store meromkostninger. Især i kommuner som Albertslund og andre kommuner i omegnen, der er bebygget/udvidet på samme tid. Derfor forslaget om at arbejde for en særlig pulje/statslig støtte til denne vigtige indsats.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes

Beslutning

Godkendte at forslaget oversendes til behandling i Miljø- og Byudvalget.

Tilbage til toppen

4. BSU/MBU/ØU/KB - Asbest uheld i forbindelse med skimmelsanering i Brillesøen afd. Kærmosen

Anledning

På baggrund af forkert håndtering af facadeplader indeholdende asbest på daginstitutionen Brillesøen, afd. Kærmosen, fremlægges en redegørelse af hændelsesforløbet.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Brillesøen er en af de institutioner, der i 2020 har skulle renoveres i forbindelse med sagen omkring Renovering af Daginstitutioner. Da der indgik en del malerarbejde og i visse tilfælde også udskiftning af facadeplader blev det undersøgt om pladerne indeholdt asbest.

Rapporten fra firmaet Golder kunne konkludere at pladerne, som forventet, indeholdt asbest. Derudover fremgik det af rapporten, at der i forbindelse med prøvetagning var fundet forhøjede skimmelværdier i isoleringen i facaderne. Forholdet blev yderligere afdækket med flere prøver, for at se om de forhøjede værdier var repræsentative for hele bygningen. Renovering og sanering for skimmelsvamp blev samlet i et arbejdsforløb.


I forbindelse med arbejdets udførsel konstateredes det, at entreprenøren håndterede nedtagningen af de asbestholdige plader forkert. Det vurderes umiddelbart, at håndteringen ikke har udgjort en sundhedsrisiko for børn og medarbejdere eller en miljømæssig skadeeffekt.


På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse af hændelsesforløbet, som beskriver hvad der er sket, forvaltningens håndtering af sagen og hvilken kommunikation, der har været til forældrene i Brillesøen. Redegørelsen er vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt forskellige rapporter og redegørelse fra entreprenør, rådgiver og miljøkonsulenter. Herudover er vedlagt mailkorrespondance til udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget.


Den videre proces

Entreprisen på renovering og skimmelsanering skal nu i genudbud. Det betyder, at der går noget tid før arbejdet med facaderne kan færdiggøres. Ved afdækning af facaderne er der konstateret stor forekomst af skimmelsvamp. Samtidig oplever institutionen øgede gener på grund af indeklimaet efter, at renoveringsarbejder er sat i gang. Dette betyder sandsynligvis, at institutionen skal genhuses hurtigst muligt. Der kigges på om genhusning kan ske ved en pavillion på matriklen eller i nærheden eller i en anden kommunal bygning.

Indtil genhusningen er på plads vil der blive opsat målere, som kan følge udviklingen af partikler (alle) i indeklimaet. Dette kan give en indikation af, om der er stigende vækst af skimmelsvamp
og dermed sikre, at ophold er forsvarligt i institutionen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 9. december 2020

Forvaltningen har undersøgt, hvad det vil koste at renovere Brillesøen afd. Kærmosen og Tranekæret kontra at bygge nyt. Den eksterne rådgiver Rørbæk & Møller vurderer, at det vil koste henholdsvis 5,6 mio. kr. og 6,6 mio. kr. at renovere Kærmosen og Tranekæret. Med denne renovering forventes bygningerne at kunne holde yderligere 10 år, men det kan ikke garanteres, at der ikke vil opstå skimmel igen. Det vil koste henholdsvis 20 mio. kr. og 23 mio. kr. at bygge en ny institution, som erstatning for Kærmosen og Tranekæret. Både prisen for renovering og nybyg er uden udgiften til genhusning og er udtryk for en skønsmæssig vurdering, så de må tages med betydelige forbehold. De afsatte midler i anlægsplanen er reserveret til nye institutioner, som følge af byudviklingen, forvaltningen anbefaler derfor, at bygningerne renoveres. Et uddybende notat udarbejdet af forvaltningen er vedlagt, samt et notat om priser på renovering kontra nybyg udarbejdet af Rørbæk & Møller.


Svar til forældrene i Kærmosen er vedlagt samt notat fra Golder, der er rådgiver i forhold til asbest og skimmelproblematikken. Notatet beskriver overordnet sundhedsrisikoen ved skimmelsvamp.


Forvaltningen kan desuden oplyse, at der er fundet samme type skimmelsvamp i Brillesøen afd. Tranekæret, så derfor lukker denne institution også og brugerne genhuses.


Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. december 2020

Henvendelse til hele Kommunalbestyrelsen fra forældrebestyrelsen i Brillesøen er lagt på sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at redegørelsen tages til efterretning.
 2. at Brillesøen afd. Kærmosen og Tranekæret renoveres.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2020, pkt. 1:

Fedai Celim (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingen som oversendes til Kommunalbestyrelsen.

1. at Kommunalbestyrelsen udtrykker kritik af og beklager at forældre og personale ikke er informeret ordentligt forud for asbestrenoveringen,

2. at Kommunalbestyrelsen finder det uacceptabelt at byggepladsen ikke lukkes fredag, når forvaltningen bliver gjort opmærksom på de store problemer med uforsvarlig håndtering af asbestpladerne og børn alt for tæt på - men at det først sker mandag efter henvendelse fra forældre.

3. at der udarbejdes en plan for genhusning af institutionen under det videre renoveringsarbejde, som forældre og personale er trygge ved.

4. at forvaltningen fremover i alle relevante bygge- og renoveringsprojekter udarbejder detaljerede planer omkring håndtering af asbest, PCB, skimmel mv. som rådgivere og entreprænører skal følge (ansvaret for håndtering af asbest mv. må ikke overlades til eksterne som det er sket i denne sag) og

5. at forældre og personale altid skal informeres forud for igangsættelse af renovering der omfatter håndtering af asbest og andre sundhedsskadelige stoffer.

Sagen blev oversendt til Kommunalbestyrelsen, idet fordele, ulemper samt økonomi ved en renovering i forhold til en nybygning belyses. Forvaltningen fortsætter arbejdet med en evt. genhusning sammen med institutionens ledelse, og informerer forældre og Børne- og Skoleudvalget og Miljø- & Byudvalget herom. Der svares på de nyeste forældrespørgsmål fremsendt af Mette Larsen på vegne af institutionens forældre på et møde den 3. december mellem forvaltningen og bestyrelsen.

Lars Gravgaard Hansen (C), Dogan Polat (A) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Hediye Temiz (B) og borgmester Steen Christiansen (A) deltog i udvalgsmødet.


Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 30. november 2020, pkt. 1:

Fedai Celim (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingen som oversendes til Kommunalbestyrelsen.

1. at Kommunalbestyrelsen udtrykker kritik af og beklager at forældre og personale ikke er informeret ordentligt forud for asbestrenoveringen,

2. at Kommunalbestyrelsen finder det uacceptabelt at byggepladsen ikke lukkes fredag, når forvaltningen bliver gjort opmærksom på de store problemer med uforsvarlig håndtering af asbestpladerne og børn alt for tæt på - men at det først sker mandag efter henvendelse fra forældre.

3. at der udarbejdes en plan for genhusning af institutionen under det videre renoveringsarbejde, som forældre og personale er trygge ved.

4. at forvaltningen fremover i alle relevante bygge- og renoveringsprojekter udarbejder detaljerede planer omkring håndtering af asbest, PCB, skimmel mv. som rådgivere og entreprænører skal følge (ansvaret for håndtering af asbest mv. må ikke overlades til eksterne som det er sket i denne sag) og

5. at forældre og personale altid skal informeres forud for igangsættelse af renovering der omfatter håndtering af asbest og andre sundhedsskadelige stoffer.

Sagen blev oversendt til Kommunalbestyrelsen, idet fordele, ulemper samt økonomi ved en renovering i forhold til en nybygning belyses. Forvaltningen fortsætter arbejdet med en evt. genhusning sammen med institutionens ledelse, og informerer forældre og Børne- og Skoleudvalget og Miljø- & Byudvalget herom. Der svares på de nyeste forældrespørgsmål fremsendt af Mette Larsen på vegne af institutionens forældre på et møde den 3. december mellem forvaltningen og bestyrelsen.

Lars Gravgaard Hansen (C), Dogan Polat (A) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Hediye Temiz (R) og borgmester Steen Christiansen (A) deltog i udvalgsmødet.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 15:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 15.12.20.


(Ø) opretholder sit ændringsforslag.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. december 2020, pkt. 3:

Tilrådt idet 2. at suppleres med


- at der i marts forelægges mødesag om følgende alternativer: Renovering, længerevarende genhusning og opførelse af ny institution.

Beslutning

Man stemte om ændringsforslaget fra (Ø)


For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 14 (A, C, F, V)

Undlod 5 (B, O, Å)


Forslaget bortfaldt.Man godkendte indstillingen idet 2. at suppleres med


at der i marts forelægges mødesag om følgende alternativer: Renovering, længerevarende genhusning og opførelse af ny institution.


(Ø) kunne ikke godkende 1. at


Bilag

1 1. Redegørelse om asbest hændelse i Brillesøen afd. Kærmosen 1. Redegørelse om asbest hændelse i Brillesøen afd. Kærmosen
2 2. Miljørapport - asbestanalyse - Golder - 28-02-2020 2. Miljørapport - asbestanalyse - Golder - 28-02-2020
3 3. Rapport - Skimmelundersøgelse - Bækken - Kærmosen - Tranekæret 3. Rapport - Skimmelundersøgelse - Bækken - Kærmosen - Tranekæret
4 4. Redegørelse fra Juul & Nielsen 19-11-20.pdf 4. Redegørelse fra Juul & Nielsen 19-11-20.pdf
5 4. billede 1.jpg 4. billede 1.jpg
6 4. Billede 2.jpg 4. Billede 2.jpg
7 5. Tranehusene 75 - kontrol for asbestkontaminering på legeplads og ved liggehal.pdf 5. Tranehusene 75 - kontrol for asbestkontaminering på legeplads og ved liggehal.pdf
8 6. Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed om asbest i Kærmosen.pdf 6. Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed om asbest i Kærmosen.pdf
9 Svar til Albertslund vedr. asbest på Børnehuset Brillesøen Svar til Albertslund vedr. asbest på Børnehuset Brillesøen
10 7. 2020-3034 DMR Miljøvagtnotat - Tranehusene 75, Albertslund_Rev. 1.pdf 7. 2020-3034 DMR Miljøvagtnotat - Tranehusene 75, Albertslund_Rev. 1.pdf
11 8. Udtalelse fra Rørbæk & Møller 8. Udtalelse fra Rørbæk & Møller
12 8. 1770 Albertslund Institutionerne 8. 1770 Albertslund Institutionerne
13 9. Opfølgning på Asbestsagen i Børnehuset Brillesøen 9. Opfølgning på Asbestsagen i Børnehuset Brillesøen
14 10. Telefonnotat - Golder - 05.11.2020 10. Telefonnotat - Golder - 05.11.2020
15 11. VS Kære Kærmoseforældre. 11. VS Kære Kærmoseforældre.
16 11. VS Kære forældre. 11. VS Kære forældre.
17 11. Brev til forældre fra ALIA 11. Brev til forældre fra ALIA
18 11. Forældrebrev fra ALIA 11. Forældrebrev fra ALIA
19 12. Henvendelse fra forældre 12. Henvendelse fra forældre
20 12. Brev fra forælder - Til kommunen om asbestsanering i Kærmosen 12. Brev fra forælder - Til kommunen om asbestsanering i Kærmosen
21 Mail fra BSUformand Mail fra BSUformand
22 Information fra AMR i BH Brillesøen Information fra AMR i BH Brillesøen
23 Spørgsmål fra MBU formand Spørgsmål fra MBU formand
24 Svar på spørgsmål fra forældre Svar på spørgsmål fra forældre
25 Forældreudsendelse Brillesøen den 271120 Forældreudsendelse Brillesøen den 271120
26 VS VS
27 Børnehavebørn gik rundt i asbeststøv i dagevis _ Ingeniøren Børnehavebørn gik rundt i asbeststøv i dagevis _ Ingeniøren
28 Kopi af Til kommunen om asbestsanering i KAަrmosen Kopi af Til kommunen om asbestsanering i KAަrmosen
29 Notat om at renovere eller bygge nyt Notat om at renovere eller bygge nyt
30 Notat - Priser på renovering kontra nybyg (Rørbæk & Møller) Notat - Priser på renovering kontra nybyg (Rørbæk & Møller)
31 Svar til forældre i Kærmosen 08.12.20 Svar til forældre i Kærmosen 08.12.20
32 NOTAT vedr. skimmelpåvirkning fra Golder NOTAT vedr. skimmelpåvirkning fra Golder
33 Fra forældrebestyrelsen Fra forældrebestyrelsen
Tilbage til toppen

5. MBU/BSU/ØU/KB - Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet

Anledning

I forbindelse med planer for udvidelse af pasningskapaciteten i udvalgte dagtilbud er der behov for at der træffes beslutning herom i forbindelse med anlægsrammen 2021. Desuden orienteres om den videre proces for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig analyse og plan for pasningskapaciteten på dagtilbudsområdet, da man forventer et behov for flere pladser på såvel kort som langt sigt. I følge kommunens visioner om flere borgere i Albertslund Kommune og befolkningsprognoserne vil der være behov for at etablere op mod 1230 nye dagtilbudspladser frem mod 2030. Som det beskrives i rapporten kan dagtilbudskapaciteten øges på følgende måder: Ved at optage flere børn i de eksisterende dagtilbud samt ved at tilføre de eksisterende daginstitutionsbygninger flere m2, hvor det er muligt og ved at bygge nye institutioner. Denne sag omhandler optaget af flere børn i eksisterende dagtilbud og den videre proces for arbejdet med at sikre institutionsforsyningen på dagtilbudsområdet.


Flere børn i de eksisterende dagtilbud

I de eksisterende dagtilbud er der en variation i antallet af børnekvadratmeter. En analyse af de bygningsfysiske rammer i kommunens dagtilbud peger konkret på, at det er muligt at optage flere børn i de eksisterende bygninger. Som introduceret i den kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet, der blev præsenteret i forbindelse med budgettet for 2020, blev der introduceret en sondring i mellem daginstitutionernes størrelser målt i børnekvadratmeter baseret på BUPLs opdeling i tre niveauer (A,B og C). C-niveauet svarer til de lovpligtige krav i bygningsreglementet med 2 m2 pr. barn i børnehaver og 3 m2 pr. barn i vuggestuer. B-nivauet svarer til 3,5 m2 pr. barn i børnehaver og 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer. A-nivauet svarer til B-nivauet, men har derudover ekstra aktivitetsrum, som ikke medregnes i opgørelsen over børnekvadratmeter.
Det blev på baggrund af en teoretisk beregning i forbindelse med budget 2020 anbefalet at optimere arealforbruget i de kommunale dagtilbud, så man nærmer sig eller indskriver børn til
B-niveauet i alle dagtilbud. Forvaltningen har efterfølgende gennemført volumenstudier i udvalgte dagtilbud for at verificere antagelsen om muligheden for at optage flere børn på de eksisterende m
2 , end de er budgetteret til i dag.


På den baggrund og baseret på de seneste udbygninger og erfaringer med Covid-19 kan det konkluderes, at det på en forsvarlig måde er muligt at etablere ekstra pladser i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen, Kastanjen, Damgården og i Troldehøj med mindre bygningsmæssige tilretninger og samtidig bevare den eksisterende børnevelfærd i dagtilbuddene med god plads både inde og ude. Udvidelsen kan konkret fordeles som følger:


Troldehøj: 3 ekstra pladser, ingen bygningsmæssige ændringer

Damgården: 2 ekstra pladser, ingen bygningsmæssige ændringer

Hyldespjældet: 23 ekstra pladser, mindre bygningsmæssige ændringer

Lindegården: 68 ekstra pladser, mindre bygningsmæssige ændringer

Kastanjen: 32 ekstra pladser, mindre bygningsmæssige ændringer

Brillesøen: 19 ekstra pladser, mindre bygningsmæssige ændringer


Dertil kommer et ønske fra Kastanjen om en pavillon til én børnehavegruppe på 20 ekstra børn. Pavillonen tænkes som en midlertidig løsning placeret på et grønt areal og indrettet til en storbørnsgruppe, der arbejder med science/naturfag. Idet Kastanjen er en del af puljen af institutioner, der levetidsforlænges og dermed har en begrænset restlevetid, vil en midlertidig pavillonløsning være at fortrække frem for en permanent bygning. Med en midlertidig pavillon udvides institutionens kapacitet uden, at der låses for planerne om en fremtidig og permanent bygning til Kastanjen. Inklusiv pavillonen kan der i alt etableres 52 ekstra pladser i Kastanjen.


I alt kan der ved ekstraoptag og pavillon etableres op til 167 pladser og de samlede anlægsudgifter udgør 2.600.000 kr.


Proces for sikring af institutionsforsyningen på dagtilbudsområdet

På baggrund af en beslutning om den umiddelbare kapacitetsudvidelse i de eksisterende institutioner, vil der, som grundlag for etableringen af den mere langsigtede udbygning af dagtilbudsområdet blive fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget
med henblik på at fastlægge overordnede børne- og pædagogisk faglige principper, der skal følges i nybygningen. Når principperne er politisk godkendt, vil der blive udarbejdet en endelig udgave af kapacitetsanalysen og planen med en strategi for de øvrige tiltag for forøgelse af dagtilbudskapaciteten herunder tilbygninger til eksisterende dagtilbud, genåbning af institution og plan for etablering af nye institutioner. Det foreløbige tidsperspektiv og investeringsbehov til nye pladser bedes taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 18. september 2020

Som supplerende sagsfremstilling vedlægges notat med svar på Miljø- & Byudvalgets spørgsmål den 15. september 2020.


Direktørområderne By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd, 5. november 2020

Planerne for udvidelser af børnetallet i udvalgte institutioner har været i høring i de berørte institutioners MED-udvalg. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og forvaltningens kommentarer/ handlinger fremgår af denne supplerende sagsfremstilling. Bilag vedlægges med MED-udvalgenes svar samt et skema, der opsamler høringssvar og forvaltningens kommentarer/ handlinger. Der er indkommet høringssvar fra Kastanjen, Lindegården, Damgården og Hyldespjældet.


Fælles for de indkomne høringssvar er, at MED-udvalgene er indforståede med, at der i en periode vil skulle huses flere børn i den eksisterende bygningsmasse. Fra forvaltningens dialog med lederne i de omfattede dagtilbud, er der en tilsvarende opbakning til, at der vil kunne huses børn svarende til et niveau B i de enkelte dagtilbud.


Gennem høringsmuligheden benytter MED-udvalgene samtidig lejligheden til at påpege, at der er en række forhold, som efter deres vurdering, knytter sig til beslutningen om en forøgelse af børnetallet. Overordnet set kan høringssvarene opdeles i henholdsvis forhold af mere bygningsmæssig karakter og i forhold, der omhandler den pædagogiske hverdag.


Af bygningsmæssige forhold kan nævnes:

 • Behov for etablering af ekstra sovefaciliteter ved flere børn
 • Etableringsomkostninger til det pædagogiske miljø/ inventar
 • Flugtveje og brandsikring
 • Sikring af arbejdsmiljø herunder toiletforhold, garderober, personalerum og gode arbejdsgange
 • Rumlige forhold, der tillader en fleksibilitet i forhold til skiftende børnegrupper. Bl.a. efterspørges fleksible rum både ude og inde
 • Dårligt indeklima


Forvaltningen bemærker, at de bygningsmæssige forhold vil blive sikret som en del af de bygningsmæssige ændringer, der iværksættes ved optag af flere børn. Det skal understreges, at ombygningsarbejder i forbindelse med udvidelserne vil ske i tæt samarbejde med de enkelte institutioner.
Ud fra en bygningsmæssig betragtning giver høringssvarene ikke anledning til ændringer af udvidelsesplanerne i de omtalte institutioner. Dog nedjusteres optaget af flere børn i Kastanjen fra 55 til 48 børn grundet hensynet til fordelingen af kvadratmeter i vuggestue- og børnehavedelen.


Forhold omkring den pædagogiske hverdag omhandler:

 • Sikring af en god balance mellem vuggestue- og børnehavebørn i hver enkelt institution gennem opmærksomhed i visitation og børnesammensætning, for hver enkelt institutions vedkommende. Forvaltningen bemærker, at dette kan håndteres administrativt.
 • Specifikt for Lindegården ønskes muligheden for at fortsætte indsatserne dels med udsatte børn og familier og dels med enkelte børn med specialpædagogiske behov. Begge disse grupper har brug for mere plads end niveau B. Forvaltningen bemærker, at dette kan håndteres administrativt.
 • Fortsat fokus på de skærpede retningslinjer i forebyggelsen af covid-19, hvor god plads såvel ude som inde har stor betydning i det pædagogiske arbejde.


Forvaltningen bemærker, at det samlet vurderes, at det forventede meroptag vil kunne gennemføres med de fremlagte forslag til pladsudvidelser.


Frigivelsen af bevillinger til fysiske renoveringer i forbindelse med udvidelser vil blive søgt fra sag til sag med særskilte mødesager.

I lyset af de to direktørområders vurderinger af de indkomne høringssvar vil de foreslåede udvidelser og meroptag kunne gennemføres som planlagt.

Økonomi

Omkostninger ved ekstraoptag i Hyldespjældet, Lindegården, Kastanjen og Brillesøen er estimeret til at udgøre i alt 2.600.000 kr. i anlægsinvesteringer.


Såfremt denne sag godkendes, vil der blive udarbejdet et projekt for hver institution, og der indhentes tilbud på bygningsarbejderne.
Herefter fremsendes særskilte bevillingssager til politisk beslutning med henblik på udførelse af projekterne.


Der er i forvaltningens forslag til anlægsplanen til budget 2021 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. I forbindelse med bevillingssagen vil der blive anvist supplerende finansiering af de resterende 600.000 kr.

Kommunikation

Da anlægsudgifter ved ektraoptag er fortrolige, er bilaget lukket for offentligheden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der ombygges indenfor de fysiske rammer med henblik på ekstraoptag i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen og Kastanjen og

2. at der opsættes midlertidig pavillon i Kastanjen.


Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

3. at der etableres pladser svarende til B-niveauet i alle eksisterende kommunale dagtilbud og

4. at Børne- og Skoleudvalget får fremlagt et oplæg til drøftelse af størrelse, faglige profiler, indretning samt mulighed for balance mellem inde- og udearealer, der kan danne grundlag for den fremtidige nybygning af dagtilbud i Albertslund.


Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. september 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet sagen sendes i høring i de berørte daginstitutioners MED udvalg.

Det uddybes til den videre behandling, hvordan krearum er tænkt og hvordan det sikres, at der kun er tale om midlertidig pavillon samt priser for køb og leasing af pavillion samt beregningsgrundlag for de 400.000 kr.

Lars Gravgaard Hansen (C), Allan Høyer (O), Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.


Børne- og Skoleudvalget, 23. september 2020, pkt 2:

Tiltrådte indstillingen, idet opgradering af kapaciteten på dagtilbudsområdet også omfatter dagplejen.

Udvalget bad om at få fremlagt et oplæg fra forvaltningen om behov for ledelsestid i forlængelse af udbygning af eksisterende institutioner.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.


Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.


(C) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet
Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede følgende forslag:

I tilknytning til forøgelse af kommunens dagtilbudskapacitet foreslår Det Konservative Folkeparti, at Albertslund Kommune i lighed med ca. 50 % af landets kommuner indfører tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år i medfør af § 86 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Vi finder, at vi, som den børnekommune Albertslund er, bør have forskelligartede tilbud til forældrene i forhold til pasning og ikke kun tilbyde de kendte og institutions prægede løsninger som pasning i vuggestue, børnehave eller dagpleje.

Forældre har i dag mere og mere fokus på den værdi, som ligger i for en stund at prioritere børn frem for uddannelse og karrierer og det ønsker vi at understøtte. Vi vurderer ligeså, at muligheden for tilskud til pasning af egne børn kan have positiv effekt på tiltrækning af nye unge familier til kommunen. At vi så samtidig kan afhjælpe et kommende tryk på kapaciteten i vores dagtilbud, er kun et ekstra plus.

Med forslaget giver vi mere frihed til forældrene, lettere presset på kapaciteten i vores dagtilbud og sænker kommunens udgifter til det enkelte barn.


Det Konservative Folkeparti foreslår,

 1. at Albertslund Kommune indfører tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år i medfør af § 86 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud.
 2. at tilskuddet fastsættes til 7.000 kr. pr. md.


Forslaget sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget.Indstillingen blev godkendt.


(O) undlod

Bilag

1 Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet
2 Bilag til supplerende sagsfremstilling Bilag til supplerende sagsfremstilling
3 Høringssvar kapacitetsudvidelse Høringssvar kapacitetsudvidelse
4 Høringssvar fra MED-udvalg i forbindelse med udvidelser i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen, Ka Høringssvar fra MED-udvalg i forbindelse med udvidelser i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen, Ka
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Lokalplan Smedeland 38 - igangsætning af plangrundlag

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Smedeland 38, samt at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Smedeland 38 har henvendt sig til Albertslund Kommune med et ønske om at omdanne den eksisterende erhvervsejendom på Smedeland 38 til blandet bolig og erhverv. Til dette skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.


Ejendommens eksisterende bebyggelse og benyttelse

Ejendommen Smedeland 38 ligger ca. 300 meter fra den fremtidige letbanestation Glostrup Nord og ligger således indenfor det stationsnære kerneområde. Ejendommen er på 10.000 m2 incl. sti, og anvendes af skiltemageren Dansign A/S. Ejendommen har et bebebygget areal på 2.703 m2. De nuværende bygninger ønskes ikke bevaret. Vejadgang sker fra Smedeland stikvej.


Ny bebyggelse

Der etableres etagebyggeri på grunden i form af en åben karré omkring et fælles gårdrum. Der opføres 4 bygninger i 4-8 etager.


Projektet giver mulighed for opførelse af op til 184 boliger med en bebyggelsesprocent på 150. Mod Smedeland boulevard vil der være mulighed for indretning af liberalt erhverv i stueetagen. Det primære opholdsareal omkranses af de fire bygninger, og har fire udgange, som ligger i hvert sit hjørne.


Ved udgangene mod Smedeland boulevard etableres der indgangstrapper, som også skal fungere som opholdsareal. Opholdsarealet er friholdt for biler, for at skabe trygge uderum til ophold og leg.


Adgang for biler sker ad Smedeland stikvej, hvor man kører direkte ned i en parkeringskælder under gårdrummet. Adgang for bløde trafikanter sker også fra Smedeland stikvej, og der etableres en ny cykel- og gangsti nord for Smedeland 38, der kobler sig til Smedeland boulevard, der ligeledes giver adgang for gående og cyklister. Cykelparkering vil blive etableret som klynger i gårdarealet samt ved indgangspartierne til bebyggelsen og evt. i parkeringskælderen.


Parkeringspladser og cykelparkering udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.


Bygherre har en forventning om, at de kommende beboere vælger at bo i området bl.a. på grund af nærheden til den kommende letbane.
I tråd med masterplanens intentioner om at prioritere delebiler, er det derfor et ønske fra bygherre at indføre 6-8 delebiler i projektet, og dermed reducere antallet af parkeringspladser med 30-40 pladser. Se vedlagte notat om delebiler udarbejdet af bygherre.

Det er også bygherres vurdering, at familierne i bebyggelsen vil være interesserede i at spare udgiften til en egen privatbil, hvis der er et alternativ. Det forudsætter, at kapaciteten er tilstrækkelig, således at der er en delebil tilgængelig ved behov. Delebiler vil få egen fast p-plads.

Omdannelse af Smedeland til rekreativt areal og krav om grundejerforening

På samme måde som lokalplanen for Smedeland 8A, vil der i lokalplanen blive fastsat principper for omdannelsen af Smedeland til et rekreativt område og stillet krav om stiftelse af en grundejerforening for alle de ejendomme, der har adgang til Smedeland.


Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra erhverv til blandet bolig og erhverv samt hæver den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 120 til 150 og muliggør byggeri i op til 8 etager med en maksimal højde på 30 meter.


Planerne skal behandles i henhold til miljøvurderingsloven, og der skal derfor foretages en vurdering af, hvorvidt planerne skal miljøvurderes. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes at skulle arbejdes med i processen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Smedeland 38, og
 2. at kommuneplantillægget og lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Godkendte indstillingen.


(O) undlod

Bilag

1 Notat vedr. Delebil på Smedeland 38.doc Notat vedr. Delebil på Smedeland 38.doc
2 SL38_STARTREDEGØRELSE_2020.10.07_inkl billedrettigheder.pdf SL38_STARTREDEGØRELSE_2020.10.07_inkl billedrettigheder.pdf
3 Oversigt over miljøforhold Oversigt over miljøforhold
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 17.7.1 – Platanparken

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte vedtagelse efter endt høring af Lokalplan 17.7.1 - Platanparken.

Sagsfremstilling

Lokalplan 17.7 giver mulighed for at energirenovere bebyggelsens gavle med et tilhørende krav om, at de skal fremstå i gule tegl.

Lokalplanen har til formål at sikre området til boligformål og fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udseende m.v. Der er især lagt vægt på at bevare bebyggelsens ydre helhedspræg tæt på det oprindelige. Samtidig gives der visse muligheder for fornyelse og variation og mulighed for at anvende forskellige grønne teknologier bl.a. solceller og solfangere på tagene, som den tidligere lokalplans bestemmelser ikke tillod.

I forbindelse med fjernvarmestrategien i Albertslund yder varmeværket energirådgivning, der skal hjælpe byens borgere med at blive klar til lavtemperaturfjernvarme. Som en del af dette arbejde har varmeværket været i dialog med Grundejerforeningen Platanparken (de gule Elmehuse), der består af 160 husstande, opført som rækkehusbebyggelse i 1968. Bebyggelsens radiatorsystem er oprindeligt dimensioneret til en relativ høj fremløbstemperatur, og det er derfor nødvendigt, specielt for boliger med gavl, at lave tiltag for at blive klar til lavtemperaturfjernvarme.

Tiltagene kan både være forbedringer på radiatorsystemet og bygningen, og derfor har der været et samarbejde mellem varmeværket og grundejerforeningen for at finde de rigtige løsninger. Skal området blive klar til en fremløbstemperatur på 60 grader, udelukkende ved at lave forbedringer på bygningen, vil omfanget være en udskiftning af de oprindelige vinduer og efterisolering af gavlene. Mange af boligernes vinduer er allerede blevet udskiftet i forbindelse med almindeligt vedligehold, men gavlene står stadig som de blev opført i 1968. Platanparken blev opført som noget af det tidlige montagebyggeri, og derfor er ydervæggene ikke kun udfordrede af tidens beskedne isoleringstykkelser, men også af store kuldebroer i forbindelse med elementsamlinger. For indeklimaet har de kolde overflader betydning for den termiske komfort, men temperaturen i hjørner er til tider så lav, at der også er stor risiko for kondensdannelse og skimmelsvamp.

De gule teglskaller får let frostsprængninger, og falder ud og reparationer efterlader tydelige farveforskelle. En isoleringsløsning med skaller, der lever op til lokalplanens bestemmelser, koster ca. 250.000 kr. pr. gavl, og den høje pris afskrækker beboerne fra at gå i gang med energirenoveringen. Det er bestyrelserne i de enkelte blokke, der beslutter, om der skal energirenoveres.

Grundejerforeningen har fået et arkitektfirma til at udarbejde et forslag til en alternativ energirenovering af gavlene, som tager højde for de beskrevne problemstillinger. En illustration af forslaget kan ses i de vedhæftede dokumenter (farven er kun vejledende). Pudsløsning kan laves for 100-150.000 kr. og er derfor inden for beboerens økonomiske ramme.

Forvaltningen vurderer, at pudsede gavle ikke bryder med det overordnede helhedsindtryk.

Idet der ikke kan dispenseres fra formålsbestemmelser i lokalplaner, har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til Lokalplan 17.7 - Plantanparken.

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at ændre lokalplanen således, at det bliver muligt for beboerne i Platanparken at energirenovere inden for et rimeligt økonomisk råderum.

Tillæg til lokalplan 17.7 - Platanparken aflyser bestemmelse nr. 7.2:

"Murværk skal opføres af gule teglsten. Gavlene på husrækkerne kan energirenoveres og genopføres med gule tegl. Udhuse og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterieler".


Ny bestemmelse i Tillæg 17.7.1 - Platanparken:

"Murværk skal opføres af gule teglsten. Gavlene på husrækkerne kan energirenoveres og genopføres med gule tegl eller afsluttes med gul puds - NCS kode S 0507-Y. Udhuse og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterieler".


Høring

Planerne har været i offentlig høring i perioden 30. april 2020 til og med 14. maj 2020. Albertslund Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar.

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 14.12.20

Der er vedlagt bilag, som illustrerer de nye gavle, jf. sagsfremstilling

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om planlægning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til lokalplantillæg 17.7.1 – Platanparken vedtages endeligt.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Lokalplantillæg nr. 17.7.1 Platanparken Lokalplantillæg nr. 17.7.1 Platanparken
2 Lone Backs_2019_Pudsløsning til Platanparken Lone Backs_2019_Pudsløsning til Platanparken
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Skybrudsplan for Albertslund Kommune (Høring)

Anledning

Udkast til Skybrudsplan for Albertslund Kommune foreslås godkendt og sendt i høring. Skybrudsplanen udstikker rammerne til at modstå fremtidens klimaforandringer.

Sagsfremstilling

Fremtidens klimaforandringer

Albertslund Kommune skal gøres robust, så byen kan modstå fremtidens klimaforandringer. Generelt forventes mere og kraftigere regn, tørke, varmeøer, stigende grundvandsstand, mere vind samt stigende havvandsstand og stormflod i fremtiden. Kommunens største udfordring fremover bliver formentlig kraftigere nedbørshændelser. Da terrænet i Albertslund Kommune er meget fladt, skal skybrudsvand håndteres ved lokal tilbageholdelse, f.eks. opmagasinering i mindre lokale lavninger, i vejbede og grøfter, i faskiner eller i rørbassiner.

Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en skybrudsplan, da analyser har vist, at skaderne fra skybrud vil kunne forventes at tredobles over de næste 100 år. Analyserne viser også, at der er god tid til at indarbejde de nødvendige skybrudstiltag. Der er blandt andet blevet udført analyser for alle potentielle byudviklingsområder i kommunen, der i forbindelse med realisering skal skybrudssikres på baggrund disse analyser. Den øvrige skybrudssikring af kommunens offentlige arealer vil blive udført i forbindelse med kommende større anlægsprojekter på veje, stier og grønne områder.

Læs udkastet til Skybrudsplanen via linket: https://albertslund.dk/oplevalbertslund-test

Prioriteret læsevejledning til Skybrudsplanen: 1) Albertslund skal Skybrudssikres, 2) Udfordringer/Konkrete udfordringer i Albertslund Kommune 3) Udfordringer/Risikokortlægning - kortlægning af risiko for oversvømmelse, 4) Klimatilpasning & skybrudssikring/serviceniveau Hverdagsregn, 5) Klimatilpasning & skybrudssikring/serviceniveau Skybrud, 6) Implementering/Masterplaner for indsatser ved skybrudssikring, 7) Implementering/Skybrudssikring ved byudvikling, 8) Implementering/Hvem har ansvaret for at skybrudssikre? og 9) Implementering/Plangrundlag og tidshorisont for projekter.

Skybrudsplanen udstikker de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal skybrudssikres. Selve skybrudsprojekterne udmøntes i fem Masterplaner, som HOFOR og Albertslund Kommune udarbejder sammen. Den første Masterplan, Masterplan for Bækrenden, forventes færdig ultimo 2020, mens de resterende fire Masterplaner udarbejdes i løbet af 2021. Når der fremadrettet foretages byudvikling eller udføres større offentlige projekter, skal skybrudsprojekter for det pågældende områdes Masterplan indtænkes og gennemføres.

Skybrudsplanen opfylder kommunens forpligtigelser på klimatilpasningsområdet i DK2020 Klimaplanen.


Serviceniveau

Som udgangspunkt skybrudssikres Albertslund Kommune til en 15 års hændelse om 100 år (det vil sige et skybrud som statistisk set vil forekomme én gang hvert 15. år om 100 år), da dette ser ud til at samfundsøkonomisk optimalt i Albertslund. Ved dette serviceniveau reduceres ca. 80% af den samlede risiko ved oversvømmelser.

Skybrudssikringen vil ske i samarbejde med HOFOR, borgere, boligselskaber, byudviklere og virksomheder, så bygninger, infrastruktur og øvrige værdier i kommunen bedst og billigst sikres mod skadevoldende oversvømmelser fra skybrud.

Økonomi

Det er HOFORs opgave løbende at klimatilpasse regnvandssystemet – både driftsmæssigt og økonomisk, så det kan håndtere de stigende mængder hverdagsregn, der forventes fremover, hvilket svarer til, at der må stå vand på terræn ca. hvert 5. år.

HOFOR finansierer og etablerer skybrudsprojekterne for det skybrudsvand, der falder på offentlige arealer - via vandtaksterne. Byudviklere af nye byområder og private matrikelejere skal selv finansiere og etablere skybrudssikring af deres områder.  

Lovgrundlag

Miljøministeriets bek. nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Miljøministeriets bek. nr. 159 af 26. februar 2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

Miljøministeriets vejledning om Klimatilpasning og klimalokalplaner af 1. februar 2013.

Skybrudsplanen bliver et tillæg til Spildevandsplanen fra 2014.

Kommunikation

Udkast til Skybrudsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger. Udkastet bliver lagt på kommunens hjemmeside. Den endelige skybrudsplan forventes klar til endelig godkendelse i april 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til Skybrudsplan for Albertslund Kommune godkendes og
 2. at udkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Risikokortlægning af Albertslund Kommune Bilag 1 - Risikokortlægning af Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Godkendelse af naturplan 2020 (Efter endt høring)

Anledning

Naturplan 2020 har været i otte ugers høring og søges endeligt godkendt.

Sagsfremstilling

Efter endt høring søges Naturplan 2020 endeligt godkendt. Der er indkommet otte høringssvar fra lokale. De er fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda Center Albertslund, Naturgruppen og borgere. Høringssvarene adresserer særligt udtyndingen og veteraniseringen af træer i to skovpartier i henholdsvis Egelundsparken og Kongsholmparken samt skovrejsning. Andre gennemgående temaer i høringssvarene er øget fokus på en mere optimal drift af kommunens græsdækkede arealer og rabatter for at højne biodiversiteten. Endeligt ønskes mere fokus på forbedring af forholdene i Store Vejle Å. Derudover har forvaltningen på baggrund af en artikel bragt i Albertslund Posten (se bilag, "Artikel fra Albertslund Posten") vedrørende kommunens drift af vejrabatter foretaget en ændring til planen. Samlet set har høringen således givet anledning til i alt tre, nye projekter i planen: to projekter for Store Vejle Å og et projekt for kommunens biodiversitetsvenlige drift af rabatter og grøftekanter.


Tre projekter i Naturplan 2020 var planlagt til at blive udført på arealer som i dag forpagtes af Toftegården, nemlig projekt 6, 11 og 14. Driften af disse arealer revideres i 2020/2021, og derfor er de nævnte projekter midlertidigt taget ud af planen. Der vil i revisionen tages hensyn til tre ting i Toftegårdens virke: økonomi, formidling og biodiversitet. Efter revisionen er det forvaltningens ønske at revidere Naturplan 2020, så disse projekter kan komme i planen i en revideret udgave af planen.

Økonomi

De forventede, årlige udgifter til planens gennemførelse afholdes som en del af af den årlige driftsbevilling til naturforvaltning og er i forbindelse med høringen og ændringerne heraf opjusteret fra 300.000 kr/år til 325.000 kr/år. Opjusteringen kan afholdes inden for den årlige ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

      1.  at Naturplan 2020 endeligt godkendes med de foreslåede ændringer og

      2.  at Naturplan 2020 revideres, når projekterne vedrørende Toftegården er revideret.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet der henvises til klimaplanen og den kommende kommuneplan under afsnit "Vådområder og skovrejsning" om træer.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Høringssvar, liste Høringssvar, liste
2 Albertslund_Naturplan_2020_21_september.pdf Albertslund_Naturplan_2020_21_september.pdf
3 Artikel fra Albertslund Posten Artikel fra Albertslund Posten
4 Hvidbog Naturplan 2020 Hvidbog Naturplan 2020
5 Albertslund_Naturplan_2020_25_november.pdf Albertslund_Naturplan_2020_25_november.pdf
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af rådighedsbeløb 2021 (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og gennemførelse af Natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker samt indtægter for jordmodtagelse.

Sagsfremstilling

Der er tidligere i Kommunalbestyrelsen givet rådighedsbeløb til Hyldager Bakker til myndighedsarbejder; planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojekt; jordprojekt og ledningsomlægninger samt til indtægter på jord.


I 2021 vil arbejderne fortsat omfatte planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojektet, jordprojektet og
natur- og landskabsprojektet, samt opstart på projektering af støjskærm ved jernbanen langs Hyldagergrunden.


Der var oprindeligt planlagt en række arbejder vedrørende Albertslund Motorsports Center (AMC), men på baggrund af de igangværende afklaringer om AMC, søges disse midler ikke nu, men afventer en afklaring på AMC’s fremtid.


Følgende arbejder er planlagt udført i 2021:


Planlægning, projektering og tilsyn

 • Tids - og procesplaner herunder rækkefølge og afhængigheder opgaverne imellem, beslutninger og godkendelser der skal til, for at videreføre projektet.
 • Økonomistyring af omkostninger i projektet.
 • Jordadministration, herunder modtagelse af anmeldelser om jord, aftalesedler, køresedler, opfølgning og fakturering.
 • Bemanding af vejeboder, registrering og tilsyn med det modtagne jord.
 • Annoncering og hjemmeside for jordmodtagelse.
 • Økonomistyring af indtægter i projektet.
 • Eventuel revision af natur- og fritidsprojektet.
 • Udbud af natur- og fritidsprojektet.
 • Bygherrerådgivning til blandt andet byggeledelse, projektering af støjskærme og stikprøveudtagning.
 • Projektering af støjskærm langs jernbane.
 • Samarbejde med Banedanmark i forbindelse med støjskærme.


Trafikprojekt

 • Reetablering efter lyskryds ved Vridsløsevej / Kongsholmsvej.
 • Udbedring af skader på Vridsløsevej.


Jordprojekt

 • Der er åbnet for modtagelse af jord i både Hyldagerparken (Nord) og/ eller Kongsholmsparken (Syd). For at undgå problemer med våd jord igen, åbnede modtageanlægget i Nord den 5. oktober 2020, mens modtageanlægget i Syd lukkede. Syd åbner igen til marts/april 2021.
 • Kongsholmsparken forventes færdigetableret med jord medio 2021.


Natur - og fritidsprojekt

 • Størstedelen af Kongsholmsparken forventes beplantet ultimo 2021.

Økonomi

Budgettet og prognose for jordindtægten er den samme, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020, hvor der blev søgt om ekstra midler på grund af ekstra meget nedbør i vinterhalvåret 2019/2020.


Der søges ikke om midler til flytning eller nedrivning af AMC i nærværende sag.
Budgettet og prognosen vil blive reguleret, når der ligger en afklaring vedrørende AMC.


På kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni 2019 blev der givet mandat til, at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse fastsætter jordpriserne/-taksterne fremover.

Jordpriserne/-taksterne reguleres løbende, så projektet ender som et nulsums projekt og samlet er udgiftsneutralt for kommunen.

Som følge af beslutningen fra juni 2020, om at undersøge mulighederne for at lade AMC blive liggende, forventes taksterne at stige yderligere i 2021.


Der søges om frigivelse af en del af rådighedsbeløbet for 2021 på 19.788.000 kr. af de afsatte 32.031.000 kr. som forventes brugt efter nedenstående fordeling.Der søges desuden om frigivelse af hele rådighedsbeløbet af indtægter for 2021 på i alt 27.190.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 19.788.000 kr. til planlægning, projektering og tilsyn samt trafikarbejder, jordarbejder og beplantning  i forbindelse med gennemførelse af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på jord på 27.190.000 kr. og
 3. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb til udgifter på 19.788.000 kr. og indtægter på 27.190.000 kr. afsat til projektet.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget bad om orientering om taksterne for 2021 på et kommende møde.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.


(O, Å) kunne ikke godkende

Bilag

1 Budget og cash flow - Hyldager Bakker Oktober 2020 Budget og cash flow - Hyldager Bakker Oktober 2020
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Udkast til regulativ for udeservering mv (Høring)

Anledning

Regulativ for særlig råden over vejareal, herunder udeservering, arrangementer på kommunens arealer og plakatopsætning behandles med henblik på at regulativet sendes i høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager løbende henvendelser og ansøgninger om brug af de kommunale veje, pladser og stier. F.eks. placering af genstande på vejareal, arrangementer på veje og stier, i parker, udeservering samt opsætning af plakater. I Vejloven kaldes det Råden over vejareal. For at sikre ensartethed i sagsbehandlingen er der formuleret et regulativ, der indeholder en række almindelige vilkår for de forskellige typer af råden, hvorved det sikres, at alle ansøgere stilles de samme vilkår. I særlige tilfælde vil der i selve tilladelsen blive skrevet bestemte vilkår ind, der kun gælder for den givne tilladelse. Regulativet gælder alle kommunale arealer i Albertslund herunder i Albertslund Centrum og består af fire dele:


 • Placering af genstande på vejareal

Sikrer, at trafikken kan opretholdes bedst muligt og at genstande placeres hensigtsmæssigt, trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at de afmærkes efter gældende regler.


 • Udeservering

Sikrer, at udeservering sker på en måde, så øvrige trafikanter kan færdes uhindret, at udeservering kun sker på arealer med direkte tilknytning til serveringsstedet, i hvilket tidsrum der må være udeservering, samt at der dagligt skal ryddes op og fjernes affald.


 • Arrangementer på kommunens veje, stier og arealer

Sikrer, at arrangementer sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der forefindes de faciliteter, der er behov for i forhold til arrangementets størrelse og art, at ordensregler overholdes, og at der bliver ryddet op efter arrangementer.


 • Opsætning af plakater

Sikrer, at plakater hænger lovligt og hensigtsmæssigt, at de opsættes og nedtages rettidigt, og at der kun reklameres for arrangementer, der foregår i Albertslund Kommune.


Regulativet håndhæves via dialog, om nødvendigt med varsler og påbud om fjernelse samt anmeldelse til politiet.

Lovgrundlag

Vejloven, privatvejsloven og færdselsloven.

Kommunikation

Udkast til regulativ for særlig råden over vejareal sendes i 4 ugers høring.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til regulativ for særlig råden over vejareal mv. godkendes og sendes i 4 ugers høring. 

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte at sende sagen i høring i 8 uger, idet gennemgangen af alle lejemål med udeservering således først vil ske i 2. kvartal 2021.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 22:


Tiltrådte indstillingen, idet det til en senere sag undersøges, hvad andre kommuner gør i forhold til betaling for udeservering.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Regulativ - Særlig råden over vejareal Regulativ - Særlig råden over vejareal
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Tilladelse til nedrivning

Anledning

Ansøgning om nedrivning af ejendom i Herstedøster landsby.

Sagsfremstilling

For ejer af Herstedøstervej 44 A, B og C søges om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger på ejendommen i sin helhed. Ejendommen er beliggende indenfor rammerne af lokalplan nr. 8.0. Det fremgår af planens § 8.1, at de på kortbilag nr. 4 markerede bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Kommunalbestyrelsen giver særskilt tilladelse hertil.


Forvaltningens bemærkninger
Ved syn på ejendommen blev det konstateret, at alle eksisterende bygninger er så stærkt forfaldne og derfor ikke repræsenterer nogen bevaringsværdi, hvorfor forvaltningen anbefaler, at bygningerne nedrives. Ejendommens have har imidlertid mange fine elementer og det anbefales, at nedrivningen udføres så nænsom som muligt, så ejendommen også fremover fremstår, som en attraktiv del af landsbymiljøet.


Ansøger ønsker at overtage ejendommen for at opføre en ny længebygning med 3 boenheder (som nuværende) med en placering på grundens østside. Bygningen opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Lovgrundlag

Lokalplan  nr. 8.0

Kommunikation

Sagen har været sendt i høring hos de høringsberettigede. Der er ikke indkommet bemærkninger fra de adspurgte.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger på Herstedøstervej 44 A, B og C,
 2. at nedrivningen betinges af, at der inden 6 måneder fra nedrivningstilladelsen bliver givet, fremsendes et projekt indeholdende op til 3 sammenhængende boligenheder, som angivet i vedlagte nedrivningsansøgning og
 3. at der udarbejdes og godkendes en bevarende beplantningsplan inden der meddeles tilladelse til nedrivning.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgning om nedrivning af Herstedøstervej 44 B-D.pdf Ansøgning om nedrivning af Herstedøstervej 44 B-D.pdf
2 luftfoto luftfoto
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg på Herstedøster Kirkestræde 2, hvor der søges om tilladelse til to dybe boringer til maksimal 180 meter under terræn.

Sagsfremstilling

Herstedøster Kirkestræde 2 har søgt om tilladelse til etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Jordvarmeanlægget forventes at bestå af en dyb boring på 140 meter. Der er dog søgt om tilladelse til to boringer til maksimal 180 meter i det tilfælde, at der er behov for, at boringen skal være dybere eller der viser sig behov for en ekstra boring for at opnå tilstrækkelig varmekapacitet. Der er ikke fjernvarmepligt, og der er ingen planer om levering af fjernvarme til Herstedøster Landsby.


Anlægget består af op til 810 meter varmeslanger af plast, med to strengesystemer i boringen, og inkl. ledninger fra boligen til boringen. Varmeslangerne bliver forseglet i boringen med bentonit (en slags beton). Der bliver anvendt i alt 700 liter vandig varmetransmissionsvæske, hvoraf 210 liter er IPA-sprit (isopropylalkohol) som frostsikringsvæske.


Et jordvarmeanlæg med termiske boringer er omfattet af lov om miljøvurdering, bilag 2, punkt 2d, litra i - Dybdeboringer, geotekniske boringer. Forvaltningen har derfor foretaget screening af projektet og vurderet, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor vurderes projektet ikke at være VVM-pligtigt. Screeningsafgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder, inden kommunen har truffet sin endelige afgørelse. Der er ikke indkommet høringssvar. Den endelige screeningsafgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside med en klagefrist på fire uger.


Ved etablering af en dyb boring gennem grundvandsmagasinerne, og etablering af slanger med væske i, er der risiko for forurening af grundvandet. IPA-sprit er forholdsvis let nedbrydeligt i vand og jord. Bentonitten rundt om slangerne vil tilbageholde væsken i slangerne, så risiko for udsivning af væske til grundvandet i givet fald minimeres. Boringen udføres med foring, det vil sige at der ikke kan løbe grundvand ind i borerøret, som kan trække eventuel forurening med fra et grundvandsmagasin til et dybere liggende grundvandsmagasin. Anlægget udføres med trykovervågning, alarm og sikkerhedsanordninger, der stopper anlægget ved eventuel lækage. Ud fra beskrivelse af etablering af boringen og anlægget vurderes det, at risikoen for forurening af grundvandet er minimal.


Samtidig kommer anlægget til at ligge 450 meter fra nærmeste vandboring ved Herstedøster Vandværk, og afstanden fra anlægget til vandværkets boringsnære beskyttelsesområde er 350 meter. Der er 400 meter til vandløbet Bymoserenden og 1600 meter til vandløbet Rogrøften, 5000 meter til Natura 2000-området Vasby Mose og Sengeløse Mose, samt 80 meter til nærmeste jordforurening. Risikoen for en eventuel forurening af grundvand eller overfladevand vurderes derfor minimal. Endelig forventes jordvarmeanlægget i driftssituationen kun at medføre en marginal sænkning af temperaturen lokalt i grundvandet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 24. november 2020

Sløjfning af jordvarmeboringen og sløjfning af jordvarmeanlægget fremgår af vilkår 27 og vilkår 28. Ved ophør af brugen af jordvarmeanlægget tømmes plastslangerne for væsken, og gennemskylles med rent vand. Plastslangerne i boringen er indstøbt i beton og er således forseglet. Borerøret med plastslangerne forbliver i jorden ved sløjfning. Plastslangerne er af polyethylen (PE), som består er kulstof og brint. Der er ingen forureningsrisiko ved anvendelse af den type plast. Levetiden for PE-slanger i jord er meget lang, ifølge producenterne mere end 100 år. HOFOR benytter den samme type plast til drikkevandsledninger.


Ansøgeren Geodrilling ApS har gjort opmærksom på, at vilkår 25 om en årlig kontrol af jordvarmeanlægget ikke følger § 21 i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. Der er kun krav om kontrol efter 1. driftsår, og ikke som vilkår 25 i tilladelsen siger, at det skal ske hvert år. Vilkår 25 ændres, så det lever op til bekendtgørelses krav om kun kontrol efter 1. driftsår. Derudover ændres vilkår 26, så kontrolrapporten efter 1. driftsår skal sendes til kommunen.

Nuværende vilkår 25: Ejerne eller brugerne af jordvarmeanlægget skal mindst en gang om året lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarme. Eftersynet skal omfatte forhold i bekendtgørelse om jordvarme.

Ændret vilkår 25: Ejerne eller brugerne af jordvarmeanlægget skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarme. Eftersynet skal omfatte forhold i bekendtgørelse om jordvarme.

Nuværende vilkår 26: Resultatet af den årlige kontrol skal opbevares i mindst 10 år og efter anmodning forevises kommunen. Alternativt kan kontrolrapporten sendes til kommunen, som journaliserer den på sagen og i kommunens weblager for byggesager.

Ændret vilkår 26: Ejerne eller brugerne skal opbevare resultatet af kontrollen efter 1. driftsår i mindst 10 år, og kontrolrapporten skal samtidig sendes til kommunen på mail miljo@albertslund.dk , som journaliserer den på sagen og i kommunens weblager for byggesager.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om lov om miljøbeskyttelse, § 19.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg med dybe boringer på Herstedøster Kirkestræde 2.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses, hvordan pligt er for ejer til bortskaffelse af plastikrørerne/anlægget (uddybning af lovgrundlaget) og om plastik i jorden forurener.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg, Herstedøster Kirkestræde 2, Albertslund Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg, Herstedøster Kirkestræde 2, Albertslund
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Genhusning af børnehuset Damgården - Afd. Jægerhytten

Anledning

Der skal tages stilling til, om den tidligere institution Rosenly, Naverland 28, skal tages i brug til midlertidig genhusning af en del af Damgården som følge af skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Der er desværre igen blevet konstateret skimmelsvamp i Børnehuset Damgården, afdeling Jægerhytten.


Jægerhytten har en længere historik med dårligt indeklima og forvaltningen har siden 2014 foretaget adskillige indeklimamålinger (se bilag for oversigt).


I 2014 opstod der en vandskade i et loft og påvist skimmel i tagkonstruktionen. Det betød, at institutionen blev flyttet i midlertidige lokaler i Birkelunden, mens taget blev skiftet.

I slutningen af 2017 blev der målt forhøjede værdier i dele af gulvkonstruktionen. I den forbindelse var institutionen delvist genhuset i pavilloner, mens skaden blev udbedret.


Siden 2017 har flere blandt personalet løbende har oplevet helbredsgener. Forvaltningen har løbende foretaget indeklimamålinger for at afklare om generne kunne tilskrives bygningsmæssige forhold.

Desværre har hverken skimmelprøver, CO2 målinger eller luftrensere afhjulpet eller givet entydige forklaringer på de gener, som personalet har oplevet.


I den sidste prøve er der imidlertid fundet forekomster af skimmel i brystningerne på bygningen samt i forsatsvæg og under gummigulvet i tumlesalen i kælderen.


Fremtidig plan

På den korte bane kan øget rengøring sikre, at huset kan bruges, men forvaltningen anbefaler, at der udføres skimmelsanering hurtigst muligt.

For at børn, forældre og personale skal opleve færrest mulige gener i saneringsperioden anbefaler forvaltningen, at afdeling Jægerhytten genhuses midlertidigt i Naverland 28, som tidligere husede Rosenly.

Bygningen står tom og rammerne kan sikre en god genhusningsperiode for både børn og voksne. Der vil blive udført mindre vedligeholdelsesarbejder som f.eks. på ejendommen og legepladsen, så den er klar til at blive anvendt som midlertidig institution.

For at give børn og voksne mest muligt ro, vil udflytningen vare 6 måneder fra den 1. januar 2021. Den lange genhusning giver ligeledes forvaltningen mulighed for at lave opfølgende målinger på indeklimaet samt at foretage yderligere renoveringsarbejder i huset.


Et alternativ til at anvende Naverland 28 til genhusning er at opstille pavilloner på Damgårdsvej. Hverken forvaltningen eller institutionens ledelse ser dette som en optimal løsning.

Set i lyset af COVID-19 har institutionen særlig brug for deres udearealer og det vil være svært at placere pavilloner således at hverken adgangsforhold til institutionen eller tilgangen til legepladsen vil blive forringet.


Mulighed for permanent flytning

Institutionens ledelse samt forældrebestyrelsen har udtrykt ønske om en permanent flytning af hele Damgården til Naverland 28.

Ønsket kommer på baggrund af en bekymring for helbred og trivsel hos både børn og voksne samt en utryghed omkring hvorvidt der vil komme flere sager i fremtiden.


Derudover huser Jægerhytten en gruppe med specialbørn, som har særlig stort behov for stabilitet og forudsigelighed i deres hverdag.

Forvaltningen vil undersøge ønsket nærmere og vende tilbage med en uddybende sag i første halvår af 2021, hvor byudvikling i Hersted Industripark også skal indgå som led i beslutningsgrundlag og om der efterfølgende er behov for daginstitution til nye børn i området.


Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgifter til sanering, flytning og klargøring af Naverland 28 til midlertidig anvendelse udgør ca. 1 mio. kr. og finansieres over bygningsvedligeholdelsesrammen og renovering af daginstitutioner.

Personalekonsekvenser

Den høje kimbelastning og/eller vækst vurderes at kunne udsætte personale og børn for eksponering af skimmel, dog med lille sandsynlighed for, at eksponeringen vil omfatte mycotoksiner fra de fundne arter, og derfor ikke en risiko for kroniske symptomer fra skimmeleksponering. 

Kommunikation

Den samlede forældregruppe i Jægerhytten er orienteret om skimmelsagen i et forældrebrev, som afdelingschef Merete Løkkegaard udsendte den 2. november.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Naverland 28 tages i brug som midlertidig institution og
 2. at forvaltningen undersøger muligheden for en permanent flytning af Børnehuset Damgården til Naverland 28. 

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag - Oversigt over indeklimaundersøgelser i Jægerhytten Bilag - Oversigt over indeklimaundersøgelser i Jægerhytten
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Bedre lys, lyd og luft i folkeskolerne i 2021 (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midler til forbedring af lys, lyd og luft i klasselokalerne på folkeskolerne i 2021.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 3 mio. kr. til at forbedre indeklimaet på folkeskolerne i 2021, og derudover i alt 14 mio. kr. i budgetperioden 2022-2025. I denne sag skal de 3 mio. kr. bevilges. Midlerne tænkes anvendt i forlængelse af den indeklimastrategi for folkeskolerne, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2020.


Under arbejdet med indeklimastrategien i 2019 blev alle klasselokalerne på skolerne screenet i forhold til tilstrækkelig lys på bordpladerne, lydforholdene i lokalerne og tilstrækkelig luftskifte samt overophedning fra sol. Screeningen dannede grundlag for en handlingsplan for tekniske forbedringer frem til 2025, som efterfølgende blev indarbejdet i indeklimastrategien.

Prioriteringen i handlingsplanen er foretaget mellem forvaltningen og rådgiver og under hensyntagen til den økonomiske budgetfordeling over årene frem til 2025. Rådgiver har lagt vægt på indeklimaforhold hvor der er mest behov for forbedringer og forvaltningen har lagt vægt på at tilbyde forbedringer til en så bred gruppe af elever som muligt, da screeningerne viste, at der var behov for forbedringer i alle klasselokaler.


Skolerne har deltaget i arbejdet med indeklimastrategien og er via handlingsplanen informeret om de tiltag og rækkefølgen for implementering, som vil blive udført på de enkelte skoler.


I 2021 indstilles bevillingen fordelt på følgende projekter, som i handlingsplanen er højst prioriteret. Forvaltningen har informeret skolerne, om de kommende indeklimatiltag. Skolerne er indforstået og forvaltningen har indkaldt til opstartsmøder om indeklimatiltagene.


Egelundsskolen

Der monteres nyt loftsystem i klasselokalerne på gang B og dermed en tredjedel af skolens klasselokaler. Loftsystemet består af belysningsarmaturer og akustikplader, som ventilationsluften kan passere igennem. Opstart i januar 2021 med projektering af ventilationsanlæg, og udskiftning af lofterne i sommerferien.

Loftsystemet blev demonstreret i 2019 i tre klasselokaler på Herstedøster Skole. Resultatet af demonstrationen var en succes i forhold til mindre generende støj og bedre lys samt et mærkbart bedre luftskifte. I demonstrationslokalerne blev placeret indeklimasensorer, som viser et bedre indeklimaforhold end i øvrige sammenlignelige klasselokaler.

Herstedvester Skole

I 2020 er monteret solgardiner i godt halvdelen af klasselokalerne på skolen. Monteringen fortsættes i 2021, da der fortsat er behov for montering af flere solgardiner foran vinduerne og solfilm på ovenlysvinduerne. Solgardiner og solfilm forbedrer det termiske indeklima i klasselokalerne, så temperaturen ved solindfald ikke bliver for høj. Indeklimaet bliver forbedret for lokaler til udskoling og mellemtrin. Opstart i januar 2021 med bestilling af solgardiner og udbud på solfilm. Montering af solgardiner i vinterferien eller påskeferien. Opklæbning af solfilm efter udbud i foråret 2021.


Herstedlund skole

Luftskiftet forbedres i klasselokalerne i fløj B ved at etablere balanceret ventilation. De berørte klasselokaler har på nuværende tidspunkt kun indblæsning, så der er behov for udsugning. Forbedringen af luften vil berøre klasselokaler til indskoling, mellemtrin og udskoling. Opstart i januar 2021 med projektering af udsugningen som monteret i foråret 2021.


Herstedøster skole

Screeningen fra 2019 viste et stort behov for bedre lys i klasselokalerne. Der monteres loftsystemer som demonstrationsprojektet i så mange klasselokaler som muligt i forhold til den afsatte økonomi. Opstart i januar 2021 med projektering hen imod en montering i sommerferien.


Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Økonomi

Der søges om frigivelse af det afsatte beløb på 3 mio. kr. til teknisk indeklimaforbedring på de fire folkeskoler. Økonomien fordeles som vist i lukket notat. Udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb for 2021.

Kommunikation

Økonominotat er lukket af hensyn til den efterfølgende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3 mio. kr. til forbedringer af indeklimaet på de fire folkeskoler og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til lys, lyd og luft i klasselokaler.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - AK/DOLL samarbejde 2021 (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af midler til et fortsat samarbejde med DOLL Living Lab omkring udviklingen og anvendelsen af byteknologiske løsninger i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har gennem flere år arbejdet med forskellige projekter indenfor byteknologiske løsninger, der har til formål at bidrage med at løse samfundsudfordringer, optimere driften af byen og skabe bedre byliv.

Siden 2013 har DOLL understøttet aktiviteter i Albertslund Kommune, og især gennem de sidste to år har det tætte samarbejde været et omdrejningspunkt for realiseringen af mange af kommunens byteknologiske løsninger, herunder intelligent gadebelysning, affaldshåndtering og energioptimering i bygninger. DOLL har et godt kendskab til kommunens problemstillinger, samt en ekspertise og viden, som Albertslund har god gavn af at anvende.


Forvaltningen har i det forgangne år arbejdet på at knytte arbejdet med byteknologi tæt sammen med kommunens klima-målsætninger og FN’s verdensmål. Dette arbejde har taget udgangspunkt i nuværende klimastrategi 2017-2025 med dertilhørende handleplan med målsætninger for fx yderligere energibesparelser i bygninger og effektiv affaldshåndtering. Fælles for disse eksempler er, at målsætningerne søges opfyldt ved brug af digitale løsninger.


Konkrete indsatser og leverancer i 2021

 • Smart affaldshåndtering
  Testforløb for tømning og kørsel af affald i kommunens institutioner baseret på sensordata. Projektet er under udførelse, og det forventes, at Ressourceindsamlingen A/S fra november 2020 og 6 måneder frem kommer til at indsamle affald efter en intelligent dynamisk ruteplanlægning. Målet er at reducere antal tømninger, reducere antal klager og reducere CO2 og NOx udslip. Data skal opsamles i Albertslund Kommunes dataplatform – og businesscase skal udarbejdes.
 • Energistyring i bygninger/indeklima
  Forvaltningen har igangsat en række tiltag, der skal optimere energistyring og/eller indeklima i kommunens bygninger. Sammen med DOLL, har forvaltningen kørt et konkret testforløb for energistyring i Bygning M. Dette spor vil fortsætte, og skal linkes til kommunens andre projekter
 • Miljø og klima
  Test af udvalgte digitale løsninger med fokus på støj, luft og vand. Eksempelvis skal der fokuseres på støj på Roskildevej, og der skal udvikles en løsning for borgerne, så de kan få sms-service ved oversvømmelse af cykelstier.
 • Samlende dataplatform
  Som samlende struktur rundt om ovenstående indsatser, er det afgørende at trække data ud af løsnings-specifikke systemer, og op i en samlende platform. Hertil bygges integrationer mellem systemerne, og data kan analyseres og bruges på tværs. Data og analyseresultater kobles og visualiseres i sammenhæng med konkrete målsætninger i strategier og handleplaner. Det forventes, at platformen er etableret ultimo 2020. Affaldscasen bliver første område, der leverer data ind til platformen. I 2021 skal platformen overføres til drift, således at nye datasæt kan tilføjes.

Økonomi

I budget 2021 er afsat 1 mio. kr. til byteknologiske løsninger. Heraf søges frigivet 0,6 mio. kr. til de nævnte projekter. De resterende midler vil løbende søges frigivet til aktuelle udviklingssamarbejder og til intern udvikling/projekter i Albertslund.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. til fremtidigt samarbejde i 2021 mellem Albertslund Kommune og DOLL Living Lab og

2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. 

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen, idet der gives status på DOLLs aktiviteter for de sidste 7 år.

Fedai Celim (Ø) og Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) kunne ikke tiltræde.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Godkendte indstillingen.


(O, Ø) kunne ikke godkende


(V) undlod

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2021 for Herstedøster Vandværk

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende vandtaksterne for Herstedøster Vandværk for 2021.

Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2021 til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstbladet for private vandværker, som leverer mindre end 200.000 m3 drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe cirka 12.500 m3 fra 1. februar 2021 og frem til 31. januar 2022.


Taksten består af en fast afgift på 750 kr., den samme som i 2019 og 2020, og en variabel afgift på 10,00 kr./m3, den samme som i 2020. Der er 146 enheder tilsluttet Herstedøster Vandværk.


Vandtaksten for 2021 er således uændret i forhold til 2020. Bestyrelsen forventer, at årets resultat 2020 ender med et underskud på 26.000 kr., som følge af ombygning af vandrensningsanlægget samt et nyinstalleret SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning). I 2021 forventes et overskud på 100.000 kr.


Foreningen af Vandværker i Danmark har tidligere udtalt, at for et vandværk af Herstedøster Vandværks størrelse, bør egenkapitalen være på omkring 1 million kr. Egenkapitalen forventes ultimo 2021 af være på 780.000 kr., så der er behov for at genopbygge egenkapitalen for at imødegå eventuelle udgiftskrævende ledningsbrud og fremtidige renoveringsbehov. Bestyrelsen forventer at kunne genopbygge en egenkapital på omkring 1 million kr. i løbet af de næste 3 til 5 år.


Forvaltningen holder et årligt møde med vandværkets bestyrelse, hvor driften af vandværket drøftes, og hvor blandt andet renoveringsopgaver gennemgås. Det blev ikke afholdt i 2020 grundet corona-situationen. Det forventes at blive genoptaget i 2021.


Det vurderes, at budgettet er acceptabelt i forhold til at imødegå det umiddelbare renoveringsbehov, samt at kunne genopbygge rådighedsreserven til at imødegå fremtidige udgiftskrævende renoveringsbehov.


Hvis vandtaksten omregnes til kun at bestå af en variabel afgift, ville den ud fra det forventede vandforbrug i 2021, være ca. 18,75 kr./m3.


Vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S for 2021 kendes endnu ikke. I 2020 var vandprisen 12,00 kr./m3. HOFORs vandpris består kun af en variabel takst.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 24. november 2020

Efter § 64 i vandforsyningsloven har kommunalbestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeren eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser, samt Sundhedsstyrelsen uden retskendelse mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler udfærdiget med hjemmel i loven. Almene vandforsyninger skal efter § 55 i vandforsyningsloven udarbejde et Normalregulativ med regler om retten til forsyning med vand og de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. marts 2017, sag 11, godkendt regulativ for Herstedøster Vandværk. I regulativets punkt 11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer står: "For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer."

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om lov om vandforsyning (vandforsyningsloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at takstblad for 2021 for vandpriser for Herstedøster Vandværk godkendes.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses, hvilken hjemmel der er til personale, mod forevisning af legitimation, til adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Dansk Folkeparti ønskede følgende protokolleret

- at det sidste afsnit i takstbladet om eftersyn af vandinstallationer er grundlovsstridigt jf. Grundlovens §72, i hft. adgang til private hjem.


Forvaltningen vil følge op med en redegørelse på dette.


Indstillingen blev godkendt.Bilag

1 Takstblad 2021 vandpriser Herstedøster Vandværk.docx Takstblad 2021 vandpriser Herstedøster Vandværk.docx
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Forslag fra Dansk Folkeparti om indførelse af pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune

Anledning

Forslag om indførelse af pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er i fuld gang med en byudvikling med op imod 10.000 nye boliger de kommende år.
Byggeri af meget forskellig karakter og udseende.

De fleste byggerier i dag, er elementbyggeri med en murstensskal på ydersiden og synlige teknik installationer på taget. Erfaringer fra andre kommuner viser, at disse bygninger ikke altid falder lige godt ind i de omkringliggende omgivelser og harmonerer med de eksisterende byggerier/byggestil.


Inspireret af den nyopførte boligblok på Linde Allé 4 og til dels byggeriet af Vestskovens Gymnasium, vil Dansk folkeparti foreslå, at der indføres en pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune.

Ejendommen Linde Allé er opført med en facade af gule mursten og rødt tegltag. Præcist som det kendetegnes fra 30/40`ernes byggestil som kendetegner området. Ejendommen falder naturligt og smukt ind i det omkringliggende miljø.

Vestskovens Gymnasium, er på trods af sin størrelse, blevet en bygning som ligeledes falder godt ind i de omkringliggende omgivelser og udstråler kvalitet.

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller,

1. at der indføres en pris for bedre byggestil i Albertslund Kommune. Prisen kunne være et diplom eller skulptur.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen, idet forslaget til kommissorium for pris og kriterier fremlægges sammen med forslag til ny arkitekturspolitik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.


(Å, Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

19. BSU/ØU/KB - Handleplan for PPR

Anledning

Med denne sag fremlægges en handleplan for, hvordan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Albertslund Kommune fremadrettet skal arbejde med afsæt i en række faglige indsatsområder og med fokus på et balanceret ressourceforbrug.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fremadrettet i højere grad skal have fokus på at understøtte forældre med redskaber til at hjælpe deres børn i hverdagen samt at understøtte børnenes hverdag i institutioner og skoler. Beslutningen følger de kriterier, der er opstillet i den specialpædagogiske plan. For at gennemføre denne beslutning, skal PPR's indsatser fremadrettet tilrettelægges med fokus på de bedste løsninger for børnene i eller tæt på de almene børnefællesskaber. Dertil kommer et særskilt fokus på at balancere ressourceforbruget i PPR, så der fremadrettet bliver skabt bedre balance mellem budget og forbrug.


Med denne sag fremlægges en handleplan for, hvordan PPR fremadrettet tilrettelægges, så intentionerne i den specialpædagogiske plan reelt udmøntes, og aftalepunkterme fra budgetaftalen 2020 - herunder en tilpasning af ressourceforbruget - bliver indfriet. Handleplanen skal derfor bidrage til, at den specialpædagogiske indsats bliver styrket i både faglig og økonomisk forstand. Handleplanen har et særligt fokus på skoleområdet, men der pågår også et arbejde med at tilpasse indsatserne for de mindste børn i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet.


PPR's arbejde skal i højere grad end hidtil have fokus på at styrke almenmiljøet og understøtte børn og forældre samt institutioner og skoler i hverdagen. Arbejdet skal omstilles med henblik på en tidligere og forebyggende indsats. Den specialpædagogiske plan skal udfoldes samtidig med at PPR’s ressourceforbrug tilpasses.
De tre indsatsområder i handleplanen er følgende:


Gruppeordninger

 • Der skal ske en afklaring af målgruppe for tilbud om gruppeordninger, samt evaluering af den pædagogiske indsats i samarbejdet mellem PPR og skoleledelser for gruppeordninger.
 • Taksten for, hvor meget PPR betaler skolerne for gruppeordningerne skal afspejle de beslutninger, som er beskrevet i den specialpædagogiske plan efter Netværk 6-taksten.


Udvikling af mellemformer

 • Mellemformer er et begreb for fleksible støtteformer til eleverne tæt på deres almene børnefællesskab. Støtten skal tilgodese særlige behov hos eleverne og kan tage forskellig form afhængig af elevens udfordringer. Støtten skal således være fleksibel og justérbar. Den kan for eksempel gives i klassen, som individuel støtte eller som undervisning/træning på et hold af klassens elever eller i en mindre gruppe af andre elever.


Styrket lokal visitationspraksis

 • Flere børn skal modtage et tilbud lokalt i Albertslund. Det skal gøres ved at skabe mere fleksible almen- og specialmiljøer med mulighed for at koble behandling på skoletilbuddene.


Processen med at tilrettelægge PPR's arbejde til i højere grad at understøtte forældre, skoler og institutioner i hverdagen er igangsat, og med handleplanens initiativer vil det samtidig betyde en tilpasning af ressourceforbruget.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 27. november 2020

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 18. november 2020, at der fremadrettet skrives "fleksible støtteformer, det der i fagkredse betegnes mellemformer" i stedet for blot "mellemformer".

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at handleplanen for PPR tages til efterretning.

Historik
Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der gives status en gang årligt, med start sommeren 2021. Ordet "mellemformer" ændres til "fleksible støtteformer".

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 3:


Tiltrådte indstillingen, idet der kommer en kort status på handleplanen i Børne- og Skoleudvalget hhv. april og september 2021.


(Ø, C, Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Alternativet stillede ændringsforslag


- At det sikres, at børn med behov for udredning fortsat kan få lavet en PPV og blive henvist til udredning i psykiatrisk regi


Man stemte om forslaget


For stemte 21


Forslaget blev vedtaget


Man stemte om indstillingen


For stemte 15 (A, B, C, F, V)

Imod stemte 2 (Ø)

Undlod 4 (O, Å)


Indstillingen blev godkendt med ændringsforslaget


Bilag

1 PPR Handleplan PPR Handleplan
Tilbage til toppen

20. BSU/ØU/KB - Handleplan for Familieafsnittet

Anledning

Forvaltningen vil med dette dagsordenspunkt give en status på Familieafsnittets 2020-handleplan samt fremlægge forvaltningens forslag til Familieafsnittets handleplan for 2021 til beslutning. 

Sagsfremstilling

Formålet med handleplanen for 2021 er at fastholde og videreudvikle den omfattende udviklingsproces, som Familieafsnittet er i gang med. Udviklingsprocessen startede med den genopretningsplan, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i april 2019. Familieafsnittets 2020-plan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020.


Med nærværende dagsordenspunkt følger:

 • Status på Familieafsnittets 2020 mål og overblik over 2021 mål
 • Familieafsnittets 2020-handleplan med statusbeskrivelse.
 • Forslag til Familieafsnittets handleplan for 2021.


Familieafsnittets 2020-handleplan

2020-handleplanen har fire overordnede mål. Til hvert mål er der formuleret 2-4 indsatsområder/delmål.


De fire overordnede mål er:

 • Solid og troværdig faglig sagsbehandling og drift
 • Ansvarlig og detaljeret styring af økonomien
 • Udbygning af samarbejdet med almenområdet og behandlingstilbuddene
 • Tydeligere politisk-strategisk styring og opfølgning.


I handleplanen er status på delmålene skrevet ind under hvert enkelt overordnede mål. Statusbeskrivelsen har fokus på:

 • Om delmålet er i drift eller forventes at indgå i almindelig drift i 2021 eller
 • Hvorvidt delmålet forsat skal udvikles i 2021.


Familieafsnittets handleplan for 2021
Forvaltningen er i 2020 blevet opmærksom på nye indsatser, som vurderes skal indgå i handleplanen for 2021. Handleplanen for 2021 er derfor sammensat af delmål fra 2020-handleplanen, som skal fortsætte i 2021 samt nye mål.


Det resulterer i en handleplan for 2021 med fem overordnede mål:

 • Bedre samarbejde med borgerne
 • Systematisk samarbejde med barnets netværk
 • En attraktiv arbejdsplads med et professionelt arbejdsfællesskab
 • Bedre datagrundlag for den løbende styring af driften
 • Yderligere politisk-strategisk styring og opfølgning


Forvaltningen vil give Børne- og Skoleudvalget en status på Familieafsnittets 2021-handleplan ultimo 2021.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Familieafsnittets handleplan for 2021 godkendes.

Historik
Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.


(C, Ø, Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Status på Familieafsnittets 2020 mål og overblik over 2021 mål Status på Familieafsnittets 2020 mål og overblik over 2021 mål
2 Status på Familieafsnittets 2020-handlelplan. Status på Familieafsnittets 2020-handlelplan.
3 Famlieafsnittets 2021 plan Famlieafsnittets 2021 plan
Tilbage til toppen

21. BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budget

Anledning

Regulering af skolernes økonomi for 5/12 af 2020 og budgettet for 2021 og overslagsår ud fra de faktiske elevtal den 5. september 2020. Budgettet for skolerne reguleres ned, og midlerne lægges i kassen i forbindelse med regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Skolernes budget for 2020 blev fastlagt i efteråret 2019 ud fra elevtallet den 5. september 2019. Det oprindelige budget anvendes til 7 måneder af skoleåret 2019/20 og 5 måneder af det følgende skoleår 20/21. Budgetforslaget til 2021 er lagt ud fra elevtal 5. september 2019.

Skolernes budgetter reguleres for elever i almenklasser og elever der modtager basisdansk, således at de passer til det faktiske elevtal for det pågældende skoleår. Midlerne til elever i gruppeordninger tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne. Disse er derfor ikke med i sagsfremstilling. Af bilaget til sagen ses det samlede antal elever; både i almentilbud og i gruppeordninger og derudover privatskoleandel. Udviklingen i elever i almenklasser og med basisdansk fra den 5. september 2019 til den 5. september 2020 er fordelt på skolerne:

Egelundskolen

Fra 2019 til 2020 er der en nedgang på 12 elever i almenklasser. Over de seneste tre år (2017-2020) har der samlet været en nedgang på 38 elever. For elever med basisdansk er der en nedgang på 5 elever fra 2019 til 2020.


Herstedlund Skole

Fra 2019 til 2020 er der en nedgang på 23 elever i almenklasser. Over de seneste tre år (2017-2020) har der samlet været en nedgang på 30 elever. For elever med basisdansk er der en tilgang på 6 elever fra 2019 til 2020.


Herstedvester Skole

Fra 2019 til 2020 er der en nedgang på 36 elever i almenklasser. Over de seneste tre år (2017-2020) har der samlet været en nedgang på 129 elever. For elever med basisdansk er der en nedgang på 4 elever fra 2019 til 2020.


Herstedøster Skole

Fra 2019 til 2020 er der en nedgang på 6 elever i almenklasser. Over de seneste tre år (2017-2020) har der samlet været en nedgang på 10 elever. For elever med basisdansk er der en tilgang på 4 elever fra 2019 til 2020.


10. klasse

Fra 2017 til 2018 er der en tilgang på 4 elever i almenklasser. Over de seneste tre år (2017-2020) har der samlet været en nedgang på 9 elever.

Antallet af almenelever er samlet faldet med 216 elever fra 2017 til 2020; fra 2019 til 2020 er nedgangen på 73 elever.
Antallet af elever med basisdansk er faldet med 22 fra 2017 til 2020; fra 2019 til 2020 er der en stigning på 1 elev.

Samlet set betyder reguleringen et faldende budget på 885.000 kr. i 2020 for skolerne. For 2021 og overslagsår reguleres budgettet ned med 2.085.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 27. november 2020

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. november 2020 blev der spurgt ind til, hvorvidt der var en sammentællingsfejl i bilaget "Faktiske elevtal pr. 5. september 2020", da der var en difference mellem det samlede antal indmeldte elever nævnt i indledningen af bilaget, og det samlede antal indmeldte elever optalt i tabel 1. Forvaltningen har derfor vedlagt en tilrettet udgave af bilaget med en uddybende bemærkning om, at det samlede antal indmeldte elever nævnt i indledningen er forskelligt fra det samlede antal indmeldte elever nævnt i tabel 1. Forskellen er, at Brøndagerskolen er talt med i tabellen, hvilket giver en total på 2.970 elever.

Økonomi

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne. Der tilføres forskelligt beløb til hver årgang afhængigt af antal lovpligtige timer, og derfor gives der mere for de ældre årgange end for de yngre. Det betyder, at Herstedøster Skole med en samlet nedgang i elevtallet stadig modtager en budgetudvidelse, da de har flere i de ældste årgange.

Elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år og som grundlag for kommende budgetår. Skolernes budgetter reduceres i 2020 med 885.000 kr. i alt og i 2021-2024 med 2.085.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at skolernes budgetter reduceres med 885.000 kr. i 2020 og 2.085.000 kr. i 2021 og frem og
 2. at beløbene tilfæres reguleringskontoen under afdelingen Skoler & Uddannelse og lægges i kassen i forbindelse med regnskabet.

Historik
Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema elevtalsregulering 05.09.2020 Bevillingsskema elevtalsregulering 05.09.2020
2 Faktiske elevtal pr 5. september 2020 Faktiske elevtal pr 5. september 2020
3 NY UDGAVE - Faktiske elevtal pr 5. september 2020 NY UDGAVE - Faktiske elevtal pr 5. september 2020
Tilbage til toppen

22. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler - teknologiforståelse for skoleåret 19/20 (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til deltagelse i forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen.

Sagsfremstilling

I "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst" mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er det besluttet at etablere et forsøgsprogram for styrket teknologiforståelse i folkeskolen i årene 2018-21. Forsøget skal danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag/faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.


Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører derfor et forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen gav den 11. september 2018 tilladelse til, at Herstedøster Skole deltager i forsøgsprogrammet.


Herstedøster Skole arbejder med delforsøg 2 integreret i mellemtrinnet i fagene matematik, dansk, natur/teknologi og håndværk og design.


I skoleåret 2019/20 deltog to 4. klasser, som hver lavede to forløb pr. fag. Desuden deltog to 5. klasser, som også lavede to forløb pr. fag.


Eksempler på undervisningsforløb

I matematik skulle eleverne på 5. klassetrin programmere en micro:bit-computer, så den kom til at fungere som skridttæller og ved hjælp af den producere et statistisk materiale, der med diagrammer viste de opsamlede data.


I dansk udarbejdede eleverne på 5. klassetrin en teknologianalyse af chatbotten, Eviebot. Ved forløbets afslutning var der mulighed for tilvalg af programmering af en en Chatbot i programmeringssproget Scratch.


Ansvarlige ledere og lærere for mellemtrinnet på Herstedøster Skole deltog desuden i forskellige konferencer, som en del af deres deltagelse i forsøget.

Økonomi

Albertslund Kommune har modtaget 122.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 122.000 kr. til Herstedøster Skole og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Undervisningsministeriet.

Historik
Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Teknologiforståelse 2020 Bevillingsskema Teknologiforståelse 2020
Tilbage til toppen

23. BSU/ØU/KB - Kommissorie for Tænketank for tryghedsskabende initiativer

Anledning

I budgetaftalen 2021, er det besluttet at nedsætte en tænketank, der skal komme med idéer til tryghedsskabende initiativer i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Med henblik på at udvikle nye tryghedsskabende initiativer i Albertslund Kommune, er det besluttet med Budgetaftalen 2021, at der nedsættes en tænketank med borgere, politikere, medarbejdere og ledere på tværs af området – DKE, klubber, skoler mv.

Tænketanken skal udvikle idéer til nye initiativer med henblik på at styrke den forebyggende indsats ved;

 • At kortlægge unges misbrug, for at kunne styrke den forebyggende indsats
 • At forstærke indsatsen med SSP lignede tiltag


På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et kommissorie for tænketankens arbejde, en overordnet plan for møderne i tænketanken, samt en projektorganisering for tænketankens arbejde.

Tænketankens produkt er et idékatalog, med tænketankens idéer og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Tænketanken skal præsentere sine idéer for udvalg og Kommunalbestyrelse, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal beslutte den konkrete udmøntning af indsatsen, herunder udmøntningen af de 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022, der er afsat til indsatsen.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 10. december 2020

Økonomiudvalget har den 8. december 2020 ønsket, at listen over medlemmer af tænketanken udvides med repræsentanter for idrætsforeningerne og for bydelsmødrene.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at Idrætsrådet anmodes om at udpege en repræsentant fra idrætsforeningerne, og at bydelsmødrene anmodes om at udpege en repræsentant

Kommunalbestyrelsen kan løbende følge tænketankens arbejde ved, at forvaltningen udarbejder opsamlinger fra møderne i tænketanken, og lægger dem i en særskilt mappe på First Agenda, sammen med materiale fra oplægsholdere og øvrigt informationsmateriale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommissorie og procesplan for arbejdet i tænketanken for tryghedsinitiativer.På baggrund af den supplerende sagsfremstilling af den 10. december 2020, indstiller Kommunaldirektøren,

1. at Idrætsrådet anmodes om at udpege en repræsentant fra idrætsforeningerne.

2. at bydelsmødrene anmodes om at udpege en repræsentant.

3. at Kommunalbestyrelsen udpeger de repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen som skal deltage i tænketanken.

Historik
Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet de deltager 2 repræsentanter fra Ungerådet.

Udvalget anbefalede, at Tænketanken ved behov inddrager udvalgte borgere og foreninger i byen i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af konkrete initiativer samt indhenter erfaringer fra andre byer/bydele eksempelvis Vollsmose og Århus.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 7

Sagen blev udsat til ex. ØU den 15.12.20.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet
Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. december 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet Hediye Temiz (B), Lars Gravgaard (C) og Fedai Celim (Ø) udpeges til at deltage fra Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget

Bilag

1 Kommisorie - Tænketank for tryghedsinitiativer_101120 Kommisorie - Tænketank for tryghedsinitiativer_101120
2 Projektorganisering, tænketank for tryghedsskabende initiativer Projektorganisering, tænketank for tryghedsskabende initiativer
3 Deltagerliste opdateret, tænketank for tryghedsskabende initiativer Deltagerliste opdateret, tænketank for tryghedsskabende initiativer
Tilbage til toppen

24. BSU/SUS/ØU/KB - Videreførelse af headspace Albertslund i 2021 og 2022

Anledning

Forslag om videreførelse af headspace Albertslund i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2017 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at afsætte midler til etablering af en headspacesatellit i Albertslund. Efterfølgende blev der indgået en 2-årig samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk. I marts 2017 åbnede headspace en afdeling i Albertslund beliggende i Vognporten 3, tæt på Albertslund Ungecenter. Headspace er et sted, hvor de unge kan dele tanker i samtaler med både ansatte og frivillige rådgivere. Intet er for stort eller småt, og det er altid de unge, der bestemmer, hvad samtalerne handler om. Det er gratis og uforpligtende for de unge, og de kan være anonyme, hvis de ønsker det.


I første halvår af 2020 har headspace Albertslund afholdt 159 samtaler med 92 unge. I alt 104 af de 159 samtaler har været personlige rådgivningssamtaler, mens 55 har været korte samtaler ved udgående aktiviteter, hvor samtalen ikke fik karakter af en egentlig rådgivningssamtale. Til sammenligning afholdt headspace i første halvår 2019 129 samtaler med 80 unge. Der er altså sket en stigning i aktivitetsniveauet i 2020 og dette til trods for, at headspace Albertslund lukkede ned i marts 2020 på grund af COVID-19. Headspace genåbnede i april 2020, men har siden fungeret med lavere aktivitet for at sikre de gældende retningslinjer vedrørende COVID-19. Ungecentret er glade for at have headspace som nabo og har erfaret, at det er en fordel at have et sted – lige rundt om hjørnet og uden en lang venteliste – hvor unge kan få talt om store og mindre problemer.


Den oprindelige samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk udløb med udgangen af 2018. I Februar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge aftalen på et lavere niveau i 2019 og 2020.

Der har været afholdt møder i styregruppen for headspace Albertslund med henblik på at drøfte, hvad der skal ske med den lokale headspacesatellit i 2021 og fremadrettet. Styregruppen anbefaler, at tilbuddet opretholdes.


Det anbefales, at headspace Albertslund videreføres med en headspace-ansat på 30 timer. Ungecentret bidrager fortsat med en medarbejder til headspace, som er i tilbuddet minimum den ene dag. Headspace Albertslund vil fortsat være beliggende i Vognporten 3, ved Ungecentret. Det er vurderingen, at ordningen kan fortsætte som hidtil.

Økonomi

Det samlede budget for headspace har været 650.000 kr. pr. år i 2017 og 2018 og 250.000 kr. i 2019 og 2020. De 250.000 kr. er kommet fra Albertslund Kommunes Sundhedspulje og de 400.000 kr. var afsat til headspace i budgettet for 2017 og 2018. Midlerne har været fordelt mellem headspace og Albertslund Ungecenter.


Styregruppen for headspace Albertslund foreslår, at tilbuddet i de næste to år finansieres via de 260.000 kr., der er årligt er afsat til Sundhedspuljen.


Det foreslås, at de 260.000 kr. fra Sundhedspuljen fortsat fordeles med ca. tre fjerdedele til headspace (det vil sige 180.000 kr.) og en fjerdedel til Ungecentret (det vil sige 80.000 kr.). Dermed vil Ungecentret også fortsat kunne stille medarbejderressourcer til rådighed for tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at headspace Albertslund forlænges i 2021 og 2022 og der afsættes 260.000 kr. hvert af årene og
 2. at midlerne finansieres af Sundhedsfremmepuljen under afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Halvårsrapport 1. halvår 2020 - headspace Albertslund Halvårsrapport 1. halvår 2020 - headspace Albertslund
2 Årsrapport 2019 headspace Albertslund Årsrapport 2019 headspace Albertslund
3 Bevillingsskema headspace 2021 og 2022 Bevillingsskema headspace 2021 og 2022
4 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov herfor. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bliver varetaget i to forskellige sammenhænge. Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner indgår i et trekommunalt samarbejde om genoptræning efter Sundhedslovens § 140 for udvalgte diagnoser. Herudover varetager Albertslund Kommune også genoptræning efter Sundhedslovens § 140 for en række andre diagnosegrupper, som ikke hører under det trekommunale samarbejde.


I regi af det trekommunale samarbejde er der indgået aftale om udarbejdelse af kvalitetsstandard, som ved tilpasninger og ændringer skal godkendes politisk. Derfor fremlægges kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde her til godkendelse for 2021. Det forelagte udkast er godkendt af styregruppen for det trekommunale samarbejde om genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og er sendt til politisk godkendelse i alle tre kommuner.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Tilpasninger af kvalitetsstandarden er foretaget af følgegruppen for det trekommunale samarbejde om genoptræning efter Sundhedslovens § 140, og ændringerne er derfor beskrevet i et særskilt ændringsskema, der er vedlagt som bilag. Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har videre tilføjet kommunenavn i afsnittet "Forord" samt foretaget ændringer af layout og formatering med henblik på at leve op til krav om webtilgængelighed.


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde for 2021 godkendes.

Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet forståelsen i Albertslund Kommune er, at ordet "telefonkonsultation" ændres til "virtuel konsultation" efterfulgt af sætningen, "hvis det ønskes af borgeren".
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet ”hvis det ønskes af borgeren” ændres til, ”hvis det accepteres af borgeren”.


Allan Høyer (O) deltog ikke


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ændringsskema vedr. Genoptræning efter Sundhedslovens §140 Ændringsskema vedr. Genoptræning efter Sundhedslovens §140
2 Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Aendringsmarkeringer Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Aendringsmarkeringer
3 Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Publicering Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Publicering
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

26. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer).


 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 4).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 5).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 5).
 • Arbejdsmiljø: Det bliver i kvalitetsstandarden beskrevet, hvordan leverandører stiller krav til arbejdsmiljø på baggrund af en arbejdspladsvurdering. Det er borgeren eller borgerens pårørende, der er ansvarlig for at kravene bliver efterkommet. Erfaringen er, at kravene i nogle tilfælde ikke bliver efterkommet. Der er derfor tilføjet en sætning som synliggør, at hjælpen i så fald vil blive tilpasset, hvilket sker med henblik på at bibeholde et forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderen (se side 6).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 6).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 6).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.
 • Bankbesøg: Der er rettet enkelte stavefejl, og videre er målgruppen ændret fra borgere der ikke selv er i stand til at "(...) hente penge i banken.", til borgere der ikke selv er i stand til at "(...) benytte betalingskort." (se side 9). Betaling kan idag foregå med betalingskort eller betalingstjenester som eksempelvis MobilePay. Det anses derfor ikke længere tidssvarende, at målgruppebeskrivelsen er rettet mod at hente penge i banken. Personalet må kun hjælpe borgeren med at hente penge i banken med en fuldmagt fra borgeren, og personalet må ikke få udleveret borgens pin-kode til betalingskortet, hvorfor det ikke er muligt at benytte hæveautomater. Hævning af kontanter besværliggøres af, at bankerne idag har færre filialer, hvoraf en række af dem er kontantløse. Visitationen vil altid foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens behov, hvorfor der fortsat kan være tilfælde, hvor nogle borgere vil få tildelt hjælp til at hæve kontanter.
 • Ekstrarengøring: I ydelsesbeskrivelsens "Særlige bemærkninger", er der foretaget tilretning af henvisning til mærkeordninger for rengøringsmidler. Der blev tidligere henvist til 'Nøglehulsmærket', som er forbeholdt fødevarer (se side 11).


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021 godkendes.

Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 5 (Afsnit - Vurdering af dine behov) "deltage" ændres til "hjælpe i et vist omfang" samt oplysning om Ankestyrelsens principafgørelse på området.

side 6 (Afsnit - Kontakt og træffetider - Visitation) der tilføjes "Du er også velkommen til at sende en mail til Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk"

Der orienteres på et kommende udvalgsmøde om kommunens indkøbsaftaler med ekstern leverandør.

Leif Pedersen (F), Helge Bo Jensen (Ø) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.


(Ø, Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet
Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

27. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde tidsafrængset rehabiliteringsforløb i henhold til Servicelovens § 83 a.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer):

 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Formatering: Der er foretaget enkelte rettelser, som forbedrer formateringen af dokumentet. Det drejer sig blandt andet om indsætning af sideskift, der erstatter gentagne, enkelte linjeskift.
 • Formål: Der er foretaget en mindre sproglig præcisering under afsnittet "Formål", hvor en kort beskrivelse af målgruppen er tilføjet (se side 1).
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 2).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 3).
 • Vurdering af behov: Sætningen vedrørende tilbuddet er ændret med henblik på præcisering af indholdet og sikre, at formuleringen ligger tættere op ad lovgrundlaget (se side 3).
 • Leverandør af støtte: Der er foretaget en tilføjelse og præcisering i forbindelse med beskrivelsen af leverandør af støtte, hvilket sker med henblik på at sikre yderligere klarhed om forløbet. Det er derfor tilføjet, at en kommunal terapeut vurderer rehabiliteringsforløbet, mens det er præciseret, at kommunens terapeuter understøtter borgeren i at blive selvhjulpen uansat valg af leverandør (se side 4).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 4).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 4).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 4).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021 godkendes.

Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 4 (Afsnit - Vurdering af dine behov): Tilbuddet skal hjælpe dig til igen ...fysiske, psykiske og sociale begrænsninger "(f.eks ensomhed)".

Derudover indsættes sætningen i samme afsnit "Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Leif Pedersen (F) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.


(Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Sagen udgik af dagsordenen


Bilag

1 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

28. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for alkoholbehandling.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne og,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte indsatser.


Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.


Den reviderede version af kvalitetsstandarden for alkoholbehandling indeholder flere ændringer, da den nuværende kvalitetsstandard for alkoholbehandling blev udarbejdet primært med inspiration fra andre kommuner og indenfor en meget kort proces.


Siden udarbejdelsen af den nuværende kvalitetsstandard er der sket en national evaluering af alkholbehandlingsområdet, hvilket har medført, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet "Sundfhedsstyrelsens Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling", hvor der er beskervet nogle forhold, som skaber kvalitet i alholbehandling. Denne rapport har dannet baggrund for revidering de nye kvalitetsstandarder. Herudover har Kommunalbestyrelsens budgetaftalen for 2021 om at etablere eget tilbud om alkoholbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter, tydeliggjort behovet for en mere tydelig kvalitetsstandard på området.


Ovenstående punkter betyder, at der med den reviderede kvalitetsstandard for alkoholbehandling foreslås en række ændringer:

 • Under punktet "Mål for indsatsen" slettes poienteringen af, at tilbud skal være tilpasset den enkeltes behov, da dette ikke betragtes som et mål med indsatsen. Endvidere tilføjes det, at det ikke nødvendigvis kun er målet at få kontrol med sit alkoholforbrug, men at det også kan være et mål helt at stoppe sit forbrug.
 • Under punktet "Målgruppe" tilføjes borgere med overforbrug til målgruppen.
 • Punktet "Opgaver som udføres på området" slettes. Dette skyldes, at indholdet i punktet beskrives under andre punkter i kvalitetsstandarden.
 • Punktet "Overordnede mål for indsatsen" slettes. Dette skyldes, at indholdet i punktet beskrives under andre punkter i kvalitetsstandarden - hovedsageligt under punktet "Mål for indsatsen".
 • Under punktet "Behandlingstyper" slettes beskrivelsen af, hvornår behandlingen kan finde sted. Endvidere tilføjes Albertslund Rusmiddelcenter som udbyder af alkoholbehandling.
 • Under puntket "Visitation" slettes gennemgangen af forskellige behandlingstyper. Til gengæld udfoldes det, at visitationen finder sted på baggrund af en kortlægning, hvor fundamentet er en udredning af alkoholproblemet og en systematisk screening for problemstillinger, der kan påvirke den efterfølgende behandlingstilrettelæggelse. Endvidere tilføjes det, at der er fokus på, hvorvidt borgeren forventes at kunne profitere af et givent tilbud samt relevansen af at inddrage pårørende.
 • Under punktet "Frit valg" gøres det tydeligere, at der er frit valg mellem godkendte tilbud. Det slettes, at behandlingsgarantien kan fraviges.
 • Under punktet "Anonymitet" ændres ordet "direkte" til "anonymt".
 • Under punktet "Opfølgning" tilføjes det, at der er opfølgning efter 3 måneder ved ambulant behandling.
 • Under punktet "Egenbetaling" tilføjes det, at borgeren selv skal afholde eventuelle udgifter til transport.
 • Under punktet "Sagsbehandling og klage" ændres teksten således, at det fremgår, at der ikke er klageadgang for afgørelser truffet efter Sundhedslovens § 141.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 141.

Kommunikation

Sagen sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141 godkendes.


Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 3 (Afsnit - Mål for indsatsen) sætningen ændres fra "At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit alkoholmisbrug eller stoppe det" til "At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit alkoholforbrug".
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2020 Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2020
Tilbage til toppen

29. SUS/ØU/KB - Aktiviteter for psykisk sårbare borgere i eget hjem

Anledning

Nedlukningen af Klubben i foråret 2020 har medført et mindreforbrug af aktivitetsmidler, der nu ønskes anvendt til aktiviteter og dagsture for psykisk sårbare borgere.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere tilkendegivet, at borgere, som er psykisk sårbare tilbydes dagsaktiviteter i forbindelse med, at COVID-19 har medført færre aktiviteter.


Udmøntningen af aftale om sommerpakken gav komunerne et økonomisk tilskud til at arrangere dagsture og aktiviteter for beboere på botilbud. Social- & Sundhedsudvalget drøftede i september 2020 muligheden for en bredere anvendelse af midlerne, således at også psykisk sårbare borgere i eget hjem kunne få muligheden for at komme på en dagstur. Målgruppen er dog ikke omfattet af aftalen om sommerpakken, hvorfor midlerne herfra ikke kan bruges til det ønskede bredere formål.


Forårets nedlukning af Klubben og den medfølgende reduktion i brugen af Klubben under Covid-19, har betydet at der er et aktuelt mindreforbrug på 30.000,- kr. til aktiviteter i Klubben.


På baggrund af drøftelserne i Social- & Sundhedsudvalget om ønsket om aktiviteter for psykiske sårbare borgere bosiddende i eget hjem, foreslår afdelingen Voksen & Social, at disse midler bringes i anvendelse. Det foreslås konkret, at der planlægges en række dagsture og aktiviteter for psykisk sårbare borgere bosiddende i eget hjem. Aktiviteterne skal finde sted i løbet af efteråret 2020.


For at sikre, at aktiviteterne afspejler borgernes ønsker, inddrages brugerne af Klubben i forhold til planlægning af aktiviteterne.


Aktiviteter og dagsture planlægges så det på bedst mulig måde sikres, for både borgere og medarbejdere, at de aktuelt gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne kan efterleves.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at det aktuelle mindreforbrug af aktivitetsmidler i Klubben anvendes til dagsture og aktiviteter for psykisk sårbare borgere i eget hjem.

Historik
Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen med Udsatterådets anbefaling om indragelse af ønsker fra borgere gennem deres bostøtter.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

30. EBU/ØU/KB - Nationale mål i Beskæftigelsesplan 2020-2022

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2019 en flereårig Beskæftigelsesplan dækkende 2020-2022. I Beskæftigelsesplanen indgår de nationale mål, som udmeldes af Beskæftigelsesministeren. Der er nu udmeldt nye mål for 2021, hvorfor afsnittet om nationale mål skal revideres.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021.


De tre mål fra 2020 fortsætter i 2021:

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende


Derudover er udmeldt to nye mål for 2021:

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Flere ledige skal opkvalificeres


Derfor er der behov for at justere i afsnittet i Beskæftigelsesplanen om de nationale mål, så der også forholdes til de to nye mål.


Det er udgangspunktet for Albertslund Kommune, at alle borgere bliver mødt med respekt, ordentlighed og værdighed. Vi skal bygge på borgernes ressourcer og medvirke til at udvikle dem. Der skal være dialog med borgerne med det udgangspunkt, at jobcentrets medarbejdere optræder høfligt og hensynsfuldt over for borgerne. I Albertslund Kommunes budgetaftale for 2021 fremgår: Kvalitet i sagsbehandlingen. Borgerne skal opleve en hurtig, effektiv og kompetent organisation, herunder at der svares rettidigt på borgernes henvendelser. På beskæftigelsesområdet er det forudsætningen, at borgerne mødes med samtaler og indsatser, som er meningsfulde og tilrettelagt efter de behov, som den enkelte har og indenfor rammerne af lovgivningens ånd og bogstav. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil følge jobcentrets arbejde med værdighed i sagsbehandlingen.


Uddannelse har stor betydning for manges jobmuligheder. Albertslund Kommune ønsker at benytte alle de muligheder der er for at få ledige i efter- og videreuddannelse. Det forventes, at jobcentret har særlig fokus på at få unge i erhvervsuddannelse og at få ufaglærte opkvalificeret.


Forvaltningen har derudover lavet en gennemgang af status på de forskellige mål i beskæftigelsesplanen. Det fremgår her, at udviklingen i antallet af borgere går den rigtige vej i forhold til flere af målene - især når det vedrører ledige med andre problemer end ledighed. Til gengæld har Corona-krisen haft negativ betydning for især jobparate borgere.

Indstilling

Direktøren for By, miljø, kultur og beskæftigelse indstiller,

 1. at afsnittet om Nationale mål i beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes

Historik
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet
Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf
2 Målepunkter i beskæftigelsesplan 2020-2022 Målepunkter i beskæftigelsesplan 2020-2022
3 Nationale mål for beskæftigelse bilag 2021 Nationale mål for beskæftigelse bilag 2021
Tilbage til toppen

31. § 17,4 Byudvikling/ØU/KB – Godkendelse udvidelse af styregruppen Fængselsgrunden

Anledning

I samarbejde med ejerne stiller forvaltningen forslag om at den nuværende styregruppe for Fængselsgrunden udvides samt at gruppen skifter navn til ”Kontaktforum Fængselsgrunden”.

Sagsfremstilling

I sep. 2019 indgik Freja ejendomme A/S og Albertslund Kommune en samarbejdsaftale om udviklingen af det tidligere Vridsløselille Fængsel.

Af samarbejdsaftalen fremgår det at:

”Samarbejdet er organiseret omkring en styregruppe, hvor Albertslund Kommune er repræsenteret af borgmester, kommunaldirektør, områdedirektør samt programleder, mens Freja ejendomme er repræsenteret af udviklingsdirektør, udviklingschef samt projektleder. Formålet med styregruppen er, at sikre den overordnede strategiske udvikling af området, og sikre sammenhæng med kommunens øvrige strategiske indsatser […] Styregruppens opgave er at sikre gensidig loyal opbakning og koordinering i forhold til proces og udviklingsinitiativer.”

Freja ejendomme A/S har i sommeren 2020 indgået en betinget købsaftale med A. Enggård og PKA. Det betyder, at Fængselsgrunden nu skal udvikles i samarbejde mellem Albertslund Kommune, Freja ejendomme A/S samt A. Enggaard og PKA. Endvidere har Freja ejendomme A/S gennem det seneste halve år gennemført et parallelopdrag, som en del af forarbejdet for den kommende masterplan for grunden.

Disse to forhold betyder, at udviklingsarbejdet nu går ind i en ny fase. På den baggrund foreslår forvaltningen, i samarbejde med grundejerne, at styregruppen udvides således, at de nye ejere også er repræsenteret i styregruppen.

PKA og A. Enggaard ønsker at blive repræsenteret i styregruppen ved direktør Asger Enggaard og projektudviklingschef Morten Løgsted mens forvaltningen foreslår, at Albertslund Kommunes repræsentantskab udvides med et medlem af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kommer med indstilling til kommunalbestyrelsesmedlem til styregruppen efter drøftelse med partierne.

For at fremme en ensartet italesættelse af Albertslund Kommunes samarbejder med grundejere af de store udviklingsområder foreslår forvaltningen, at styregruppen skifter navn til ”Kontaktforum Fængselsgrunden”. Det vil være i lighed med organiseringen af samarbejdet med Coop om udviklingen af Coop Byen, hvor der er etableret et ”Kontaktforum Coop Byen”.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget godkender at styregruppen fra politiske side udvides med ét medlem af kommunalbestyrelsen,
 2. at udvalget godkender at styregruppen skifter navn til ”Kontaktforum Fængselsgrunden”

Historik
Beslutning fra Byudvikling (§17, stk. 4), 25. november 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen, idet ØU peger på Sofie Amalie Blomsterberg (V) til Styregruppen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet
Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Endelig, SamArbAft_Freja & AK, Fængselsgrunden, underskrift nov. 2019 Endelig, SamArbAft_Freja & AK, Fængselsgrunden, underskrift nov. 2019
2 Rev_ Organisering_Fængselsgrunden, nov. 2020 Rev_ Organisering_Fængselsgrunden, nov. 2020
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Udbud af Skallerne 4

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den ubebyggede grund Skallerne 4, 2620 Albertslund, matrikelnummer 4o, Herstedvester By, Herstedvester kan sendes i udbud.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2020 blev det besluttet, "at der igangsættes et salg af en række mindre grundstykker forskellige steder i kommunen med henblik på parcelhus- eller rækkehusbyggeri".


Skallerne 4, 2620 Albertslund er en grund på 537 m2 beliggende i den sydvestlige udkant af Herstedvester Landsby. Placering, orientering mod verdenshjørnerne og udseendet af ejendommen er reguleret af lokalplan 9.7, der giver mulighed for åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 30. Der er ikke bevaringsværdige træer på grunden, som er et jævnt areal beplantet med græs.


Ejendommen foreslås udbudt gennem lokal ejendomsmægler i perioden 17. december 2020 - 1. marts 2021 for at nå bredest muligt ud til et privat købersegment. Grunden er af ejendomsmægler vurderet til 1.400.000 kr. inklusiv moms. I prisen er der taget højde for, at grunden skal byggemodnes på købers regning, og køber skal etablere vejadgang til Skallerne. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager skal denne vejadgang etableres nordligst muligt på grunden, således der opnås god afstand til Damgårdsstiens krydsning af Skallerne.


Ejendommen er også nævnt under adressen Skallerne 14, da matrikelnummer 4o er sammatrikuleret med flere grunde i BBR. Grunden er ved at blive registret som en selvstændig matrikel i forhold til BBR under adressen Skallerne 4.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kommunikation

Valuarvurderingen af ejendommen er vedlagt som lukket bilag i følge aftale med ejendomsmægler, men prisen er offentlig tilgængelig. Det skyldes, at eventuelle residualberegninger og vurderingsvilkår, som danner grundlaget for prisen, kan være forretningskritiske for ejendomsmægler, og derfor kun er til kommunens interne brug.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Skallerne 4 udbydes i perioden 17. december 2020 til 1. marts 2021 med en vejledende kontantpris på 1.400.000 kr. inklusiv moms.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kort - Skallerne 4 Kort - Skallerne 4
2 Salgsoplæg og udbudsvilkår - EDC Erhverv 19-11-2020 Salgsoplæg og udbudsvilkår - EDC Erhverv 19-11-2020
3 Lokalplan 9-7 - Herstedvester Landsby Lokalplan 9-7 - Herstedvester Landsby
Tilbage til toppen

33. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Albertslund Vest

Anledning

Anlægsregnskab for Albertslund Vest - fjernvarmeledninger skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2013 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afgive anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb i perioden 2014 - 2017 til udskiftning af ledninger i Albertslund Vest. Bevillingen er givet til udskiftning af fjernvarmeledninger i forbindelse med renovering af boligområdet i samarbejde med Landsbyggefonden, BO-VEST, samt en lang række entreprenører. Anlægsbevillingen er løbende korrigeret i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, samt i forbindelse med overførsler mellem årene. Samtidig har der været forskydninger i projektperioden aht. BO-VESTs renoveringsplan. Projektet er afsluttet sommeren 2020. Den samlede korrigerede anlægsbevilling for hele projektet udgør 53.304.000 kr. 

Økonomi

Anlægsregnskab.


Albertslund Vest

Udgifter

Indtægter

Bevilling

53.304.000

0

Forbrug

51.129.268

-863.640

Afvigelser

2.174.732

-863.640


Der har været en mindreudgift på 2.174.732 kr. og en merindtægt på 863.640 kr. hvilket giver et samlet netto mindreforbrug på 3.038.372 kr., svarende til 5,7% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes bedre udbudspriser i etape II, noget under forventede tilbudspriser.


Bevillingen er anvendt til formålet. De største udgifter har vedrørt betaling til entreprenører for udført arbejde i forbindelse med udskiftning af fjernvarmeledninger og etablering af lavtemperatur i gårdhavehusene.


Anlægsbevillingen har i hovedtræk været anvendt til:

 • Egne lønudgifter til projektstyring og opfølgning.
 • Ekstern konsulentbistand til projektering og opfølgning.
 • Træfældning og bortkørsel af jord inkl. håndtering af forurent jord.
 • Udskiftning af hoved- og stikledninger.
 • Etablering af shunt.
 • Div. el-arbejder.
 • Omkoblinger af ledninger fra gammelt fjernvarmenet til nyt fjernvarmenet i takt med udflytning og indflytning af beboere.
 • Nedtagning og opsætning af nye målere.
 • Uforudsete udgifter / ekstraarbejder til f.eks. større mængder forurenet jord end forventet.


Af nettomindreudgiften på 3.038.372 kr. anvendes 413.000 kr. til at finansiere merudgifter på 3 øvrige anlægsprojekter. 188.000 kr. anvendes til merudgifter vedrørende tag på varmeværkets tag på kedelhal 1, 119.000 kr. anvendes til ledningsarbejder på Flintager og 106.000 kr. til lækage på hovedledninger. Nettomindreudgiften vedrørende Albertslund Vest udgør herefter 2.625.372 kr., som tilføres kassebeholdningen i forbindelsse med regnskabsafslutningen.


De bevillingsmæsssige ændringer er medtaget i de 3 ovennævnte mødesager, som behandles på sammen møde som denne sag.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for Albertslund Vest godkendes.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Albertslund Vest renovering af fjernvarme Bilag 1 - Albertslund Vest renovering af fjernvarme
Tilbage til toppen

34. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for Flintager

Anledning

Anlægsregnskab for fjernvarmerør i Flintager skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2019 mødesag om anlægsbevilling til 4 fjernvarmeprojekter, herunder Flintager, som der nu aflægges anlægsregnskab for.


Der blev givet en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til udskiftning af fjernvarmerør i Flintager fra nr. 34-51. Fjernvarmerørene var nedslidte og dårligt isolerede, og det kom til udtryk ved flere på hinanden følgende brud. Det var en økonomisk fornuftig beslutning at udskifte og modernisere rørsystemet i et samlet projekt, i forhold til fortsat at skulle reparere enkelte brud til en stk. pris af 100-200.000 kr. Rørsystemerne på mange af stikvejene i det vestlige villaområde i Albertslund er tilbage fra 1970'erne og har derfor overskredet den forventede levetid, både i forhold til holdbarhed og isoleringsevnen. Sagen er fysisk afsluttet juni 2019, og slutafregnet i december 2019.

Økonomi


Anlægsregnskab.


Flintager


Udgift


Indtægt

Bevilling

2.200.000

0

Forbrug

2.318.338

0

I alt

-118.338

0


Der har samlet set været et merforbrug på 118.000 kr., som skyldes manglende indregning af egne personale ressourcer til projektstyring i bevillingssagen.

Bevillingen er anvendt til formålet.

Merudgiften finansieres med 119.000 kr. af mindreforbruget vedrørende anlægsregnskabet for Albertslund Vest, som behandles på samme møde.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for fjernvarmerør i Flintager godkendes,
 2. at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 119.000 kr. i 2020 og
 3. at udgiften finansieres af bevillingen til Albertslund Vest.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Flintager Bevillingsskema - Flintager
Tilbage til toppen

35. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for lækage på hovedledninger ved jernbanen

Anledning

Anlægsregnskab for lækage på hovedledninger ved jernbanen skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2017 mødesag om Akut afhjælpning af lækager på fjernvarmeledninger ved jernbanen og afgav anlægsbevilling på 16,6 mio. kr. Almindeligvis ville en så stor anlægsinvestering være en del af anlægsplanen, og det var også forudsat at renoveringen kunne afvente 5-10 år. Pga. nye alvorlige akutte brud, blev projektet fremrykket af drifts- og sikkerhedsmæssige overvejelser. Anlægsfasen startede i forsommeren 2018, for at der kunne laves omkoblinger henover sommeren udenfor fyrringssæsonen, og dermed minimere risikoen for uplanlagte varmeafbrydelser. Forudsætningen for at foretage udskiftningen af hovedledningerne - særligt under gangtunellen under jernbanen - var at både ring 1 og 2, som forsyner store dele af Albertslund Syd, skulle tages ud af drift samtidig, så der kun var en hovedledning til at forsyne Albertslund i projektperioden.


Den oprindelige bevilling lød på 16,6 mio. kr., men i forbindelse med overførselssagen fra 2018 til 2019 blev anlægsbevillingen reduceret med 0,8 mio. kr., grundet merforbrug i 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2019, at tilføre bevillingen yderligere 6 mio. kr., som blev finansieret ved et mindreforbrug på anden bevilling indenfor anlægsområdet. De primære årsager til at søge tillæg til anlægsbevillingen var forsinkelse i gravetilladelse fra Bane Danmark, koordinering med NEXT-byggeriet, sortering af opgravet jord, forskønnelse af synlige rør over jorden, samt traceændringer, idet banemuren var funderet ovenpå en gammel fjernvarmekanal.


Den samlede korrigerede anlægsbevilling udgjorde herefter 21,8 mio. kr.

Økonomi

Anlægsregnskab.


Lækage af fjernvarmeledninger under jernbanen

Udgifter

Indtægter

Bevilling

21.821.000

0

Forbrug

21.926.904

0

Afvigelse

-105.904

0


Der har været et merforbrug på 106.000 kr., svarende til ca. 0,5 % af den samlede anlægsbevilling, og det skyldes forlænget driftsperiode af byggepladsen pga. udfordringer med indføring af fjv. rør under banen. Merforbruget skønnes, at være indenfor den almindelige usikkerhedsmargen i forbindelse med større og flerårige projekter.

Bevillingen er anvendt til udskiftning af hovedledninger under jernbanen og langs Liljens kvt.


Merudgiften finansieres med 106.000 kr. af mindreforbruget vedrørende anlægsregnskabet for Alberttslund Vest, som behandles på samme møde.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for lækage på fjernvarmeledninger under jernbanen og langs Liljens kvarter godkendes,
 2. at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 106.000 kr. og
 3. at udgiften finansieres af bevillingen til Albertslund Vest.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Lækage på hovedledninger ved jernbanen Bevillingsskema - Lækage på hovedledninger ved jernbanen
Tilbage til toppen

36. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1 (bevilling)

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der givet en anlægsbevilling på i alt 3.700.000 kr. til udskiftning af taget på varmeværkets kedelhal 1.


I budget 2017 blev der afholdt udgifter til rådgivning, arkitekthonorar samt indledende arbejder på i alt 177.000 kr. Restbevillingen 3.523.000 kr. blev, grundet økonomisk omprioritering i kommunen, indefrosset og blev derfor først overført til budget 2019. Langt størstedelen af arbejdet med udskiftning af taget blev foretaget i 2019, og blev billigere end først antaget, så i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 blev der tilbageført 877.000 kr. til kassebeholdningen, mens 200.000 kr. blev overført til budget 2020 til færdiggørelse af arbejdet.


Den korrigerede anlægsbevilling udgør 2.823.000 kr.

Økonomi

Anlægsregnskab.


Tag kedelhal 1

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Bevilling

2.823.000

0

2.823.000

Forbrug

3.010.376

0

3.010.376

Afvigelse

-187.376

0

-187.376


Der har været en nettomerudgift på 187.376 kr. i forhold til den korrigerede anlægsbevilling. Den væsentligste årsag er, udfordringer med indkøring af det nye ventilations og kølesystem i de gamle bygninger.

Bevillingen er anvendt til formålet. Der har bl.a. været udgifter til nedrivning af lofter, isolering, kølesystem, materialer, montering, tagdækning mv.


Merudgiften finansieres med 188.000 kr. af mindreforbruget vedrørende anlægsregnskabet for Albertslund Vest, som behandles på samme møde.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1 godkendes,
 2. at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 188.000 kr. og
 3. at tillægsbevillingen finansieres af bevillingen til Albertslund Vest.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1 Bevillingsskema - Anlægsregnskab for udskiftning af tag på varmeværkets kedelhal 1
Tilbage til toppen

37. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udebelysning etape 1-6 (bevilling)

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af udebelysning etape 1-6.

Sagsfremstilling

Der er siden 2013 sket en løbende udskiftning af udebelysningen flere steder i kommunen, herunder udskiftning af vej- og stibelysning i boligområderne og på hovedstier. Der er tale om i alt 5 anlægsbevillinger, fordelt på 6 etaper.

I forbindelse med overførselssagen fra 2019 til 2020 blev det besluttet, at der skulle aflægges et samlet anlægsregnskab for de 5 bevillinger.


Den samlede anlægsbevilling udgør 71.423.000 kr.

Økonomi

Anlægsregnskab.


Udebelysning

Udgift

Indtægt

Afvigelse

Bevilling

71.423.000

0

0

Forbrug

71.495.869

0

0

I alt

-72.869

0

0


Der har været en merudgift på 72.868 kr. Merudgiften vedrører uforudsete ekstraomkostninger i 2020 til færdiggørelse af udskiftningen, hvor der ikke har været bevilling, og hvor der ikke er fundet anden finansiering. Merudgiften finansieres med 73.000 kr. af bevillingen til udebelysning etape 7, som er frigivet i 2020.


Anlægsbevillingerne er i forbindelse med regnskabsafslutningerne tilpasset til det faktiske forbrug, og der er via overførselssagen flyttet anlægsbevillinger mellem de forskellige etaper indenfor udebelysningens område. Kommunalbestyrelsen er i forbindelse med overførselssagen regnskab 2019 orienteret om, at der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab for etape 1-6.


Bevillingerne har været anvendt til formålet og har omhandlet udebelysning på alle større kommunale veje, i en lang række boligområder, på hovedstier m.v. Moderniseringen har fulgt belysningsplan af 2012 og senere vedtagne handleplaner, med det formål at modernisere udebelysningen i Albertslund og for at følge nye lovkrav, følge kommunens ambitioner på energibesparelsesområdet og for at skabe mere tryghed i byrummet. En mere detaljeret beskrivelse heraf findes i bilag til mødesagen.

Lovgrundlag

Vejloven (Lov om offentlige veje m.v. – Lov nr 1520 af 27/12-2014), Privatvejsloven (Bekendtgørelse af lov om private fællesveje - LBK nr 1234 af 04/11-2015)  og EU’s ECO design direktiv fra 2009 og forordning (EF) nr. 245/2009.

Indstilling

Direktøren for Miljø, By, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for området for udebelysning etape 1-6 godkendes,
 2. at der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 73.000 kr. og
 3. at udgiften finansieres af bevillingen til etape 7.

Historik
Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat udebelysning - anlægsregnskab etape 1-6 Notat udebelysning - anlægsregnskab etape 1-6
2 Bevillingsskema - udebelysning etape 1-6 Bevillingsskema - udebelysning etape 1-6
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Anlægsregnskab for salg af Albogrunden

Anledning

Anlægsregnskab for salg af Albogrunden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 11. september 2018 en anlægsbevilling på 28,4 mio. kr. i indtægt og 0,150 mio. kr. i udgift til salg af Albogrunden.


Albogrunden blev udbudt til salg til opførelse af ny boligbebyggelse med et mål om, at der på grunden skulle opføres en boligbebyggelse i flere etager med attraktive boliger egnede for en bred målgruppe, herunder familier og seniorer.Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og og regnskabet opgøres således:Udgift

Indtægt

Budget

150.000

-28.400.000

Forbrug

130.103

-28.400.000

Mindreforbrug

19.897

0


Mindreforbruget på 19.897 kr. er tilført kassebeholdningen i 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskab for salg af Albogrunden godkendes.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 35:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Anlægsregnskab for opgradering af IT - infrastruktur

Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for opgradering af IT-infrastruktur i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møderne den 12. december 2017 og den 11. juni 2018 en anlægsbevilling på i alt 14,306 mio. kr.

Anlægsarbejdet består i at en netværksleverandør skal levere et løsningsdesign og netværkskomponenter til en moderne it-infrastruktur og forestå den efterfølgende implementering og drift.


Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget

14.306.000

Forbrug

14.394.461

Merudgift

-88.461


Merudgiften svarer til 0,61 % af den samlede bevilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for opgradering af IT-infrastruktur godkendes.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

40. ØU/KB - Godkendelse af vedtægter - Lækrogen

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lokalplan godkende ændringer i vedtægter for Grundejerforeningen Lækrogen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Lækrogen har anmodet Albertslund Kommune om at godkende vedlagte vedtægter, som blev vedtaget enstemmigt ved den stiftende generalforsamling den 12. oktober 2020, jf. vedlagte referat.

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område. Medlemskab indtræder efter foreningens stiftelse uanset, om ejendommen er bebygget eller ej.

Grundejerforeningen forestår drift samt ren- og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Til fællesarealer henhører vejanlæg, forsyningsanlæg, støjmur, græs, beplantning og hække samt de fællesarealer, der indenfor hvert af lokalplanens delområder vil være ubebyggede.

Grundejerforeningen udfører tillige de opgaver, der måtte blive henlagt til foreningen i medfør af lovgivningen.

Til grundejerforeningens forpligtelser henhører alle de opgaver knyttet til fællesarealernes vedligeholdelse, der sikrer, at arealerne stedse fremtræder pæne og præsentable. Herudover centraliseres flest mulige fællesopgaver i Grundejerforeningen, herunder f.eks. drift af affaldsstationerne og eventuelle lade standere til elbiler.

Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.


Økonomi

Vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 2.11 Boliger ved Læhegnet for Albertslund kommune er overholdt, jf. dennes 13.2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune meddeler grundejerforeningen godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægter.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 40:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 20201021153921065.pdf 20201021153921065.pdf
2 Bilag 2.xlsx Bilag 2.xlsx
3 Lækrogen (vedtægter) Lækrogen (vedtægter)
Tilbage til toppen

41. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer, vedtægter for Grundejerforeningen Snebærhaven

Anledning

 Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lokalplan godkende ændringer i vedtægter for Grundejerforeningen Snebærhaven.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Snebærhaven har anmodet Albertslund Kommune om at godkende vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2020, jf. bilag 1.

Vedtægterne er blevet ændret, så hver parcel kun kan medbringe 1 fuldmagt, og at denne kun kan være generel.

I forbindelse med generalforsamlingen oplyste et medlem, at grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvilket bestyrelsen ikke har været opmærksom på. Derfor forelægges de samlede vedtægter til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser  for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 19.1 § 11 stk. 3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune meddeler Grundejerforeningen Snebærhaven godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægter.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 41:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Grf Snebærhaven vedtægter m underskrifter.pdf Grf Snebærhaven vedtægter m underskrifter.pdf
2 Referat GF 20200311 m underskrift Referat GF 20200311 m underskrift
Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer for Damgårdsarealet ApS

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringer i vedtægter for almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Damgårdsarealet Aps er et anpartsselskab stiftet i 2017 som et datterselskab til Albertslund Boligselskab, der har til formål at drive virksomhed med renholdelse og vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg, grønne opholdsarealer, samt renholdelse og snerydning af andre opholdsarealer i overensstemmelse med § 18 i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer.

Damgårdsarealet ApS har på generalforsamlingen den 24 august 2020 ændret vedtægterne. Der er tale om følgende ændringer:

 • I henhold til da gældende vedtægter pkt. 1.2 fremgik det, at selskabet har til opgave at varetage renovationsarbejde i overensstemmelse med sideaktivitetsbekendtgørelsen § 9. Opgaven med renovationsarbejde kan ikke lovligt ske gennem et sideaktivitetsselskab, og vedtægtsændringen er af samme grund nødvendiggjort.
 • Virksomhedens navn er blevet ændret fra ” Damgårdsarealet ApS” til ” Sideaktivitetsselskabet Albertslund Boligselskab ApS”.
 • Ledelsesstrukturen er ændret, så ledelsesstrukturen går fra to-strenget (bestyrelse og direktion) til en-strenget (direktion).
 • Vedtægterne er i øvrigt gjort mere konforme med selskabsloven.

Selskabets aktiviteter består pt. alene af aktiviteter i Damsgårdsarealet i form af "grønne" og "hvide” arbejder. Aktiviteterne i sideaktivitetsselskabet har derfor alene rent driftsmæssig/administrativ karakter, hvor der ikke forekommer at være behov for en bestyrelse.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser
for Albertslund Kommune.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. BEK nr. 451 af 13/04/2015.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune meddeler Sideaktivitetsselskabet Albertslund Boligselskab ApS. godkendelse af de på generalforsamlingen godkendte vedtægter.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 42:

Tiltrådte indstillingen


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Nye vedtægter - 12-08-2020 godkendt Nye vedtægter - 12-08-2020 godkendt
2 Referat af GF den 24-8-2020 - besluttet at ændre vedtægterne Referat af GF den 24-8-2020 - besluttet at ændre vedtægterne
3 Gamle Vedtægter Damgårdsarealet ApS Gamle Vedtægter Damgårdsarealet ApS
Tilbage til toppen

43. ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Bæk-Fosgården

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til lovgivningen, godkende helhedsplan for Vridsløselille Andelsboligforening afd. 58 Bæk-Fosgården, herunder finansiering, medvirken til kapitaltilførsel, kommunalgaranti for realkreditbelåningen.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd. 58 Bæk-Fosgården om kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A i forbindelse med helhedsplanen for renovering af Vridsløselille Andelsboligforening afd. 58 Bæk-Fosgården, jf. bilag 1.

Afdelingen består af 226 boliger opført i otte blokke på tre etager.

Afdelingen har i perioden 2007-2009 fået gennemført en større helhedsplan. På grund af de økonomiske rammer blev renovering af badeværelser og udskiftning af faldstammer fravalgt. Der opleves i dag problemer med knækkede fliser samt vandskader fra gulve og afløb på badeværelserne.

Helhedsplanen omfatter, jf. projektbeskrivelsen bilag 2:

1) Modernisering af badeværelser

2) Udskiftning af faldstammer

3) Efterisolering af sokkel ved lette facader samt etablering af dampspærre ved dørlysninger og evt. udskiftning af alu-bundstykke i døre på 1.-3. sal

4) Evt. udskiftning af tag indeholdende asbest

5) Udskiftning af radiatorer tilpasset lavtemperaturfjernvarme


Administrationen vurderer ud fra beskrivelsen af det forelagte materiale, at der ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra byggemyndighedens side.   

Det er forventningen, at der skal ske fuld nedrivning af eksisterende badeværelser, hvorved en række miljøskadelige stoffer blotlægges. Grundet boligernes indretning vil det være umuligt at bebo boligerne i renoveringsperioden, uden at beboerne kommer i kontakt med miljøskadelige stoffer. Der foreslås derfor genhusning i samarbejde med Bo-Vest’s genhusningsteam, som oplyser, at alle beboere som skal genhuses, vil blive informeret om de konkrete planer i god tid forinden. De vil ligeledes i god tid få præcise informationer om, hvordan genhusningen skal foregå. Alle, der skal genhuses, vil modtage flyttehjælp.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen gennemført en række møder med afdelingens bestyrelse og øvrige beboerrepræsentanter, og der er nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelserne i AB Nord og VA Bæk-Fosgården, ejendomsdriften og Bo- Vest's tekniske afdeling. Der blev i sommeren 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboere i afdelingen. Denne viste betydelige udfordringer ift. eksisterende badeværelser.

Albertslund Boligselskabs organisationsbestyrelse har den 10. november 2020 godkendt helhedsplanens indhold under forudsætning af beboermødets efterfølgende tilslutning. Det bemærkes i den forbindelse, at der endnu ikke er gennemført beboerafstemning om helhedsplanen. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker derfor under forudsætning af beboermødets tilslutning, idet skema A-ansøgningen skal være politisk godkendt i 2020 for at opnå støtte fra Landsbyggefonden.

Bygherreadministration af den samlede helhedsplan vil blive varetaget af Bo-Vest's projektleder i et samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelse, driftsansvarlig for de to afdelinger og ekstern teknisk rådgiver. TNT Arkitekter har bistået bygherre med teknisk rådgivning i den indledende fase med udvikling af helhedsplanen og udarbejdelse af grundlaget for skema A.

Efter kommunens godkendelse af skema A udbydes rådgiveropgaven og byggeledelsen i 2. kvartal 2021, og udbud af helhedsplanen finder sted i 2. kvartal 2022. Skema B forventes at blive forelagt Albertslund Kommune og Landsbyggefonden i 4. kvartal 2022, idet selve renoveringsarbejderne forventes påbegyndt 1. kvartal 2023 og forventes at vare 24 måneder.

Den endelige tidsplan, herunder rækkefølge af renoveringen, vil blive fastlagt i samarbejde med entreprenøren, da Bo-Vest vurderer, at bygherre kan have økonomisk fordel ud af ikke at fastlægge dette forhold på forhånd. Det forventes, at arbejderne gennemføres etapevis, eksempelvis ved først at gennemføre renoveringen af den ene af de to afdelinger.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 11. december 2020


Der er på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af indstillingen udarbejdet et notat vedr. den videre proces og handlemuligheder.Økonomi og Stab den 15. december 2020


Der er tilføjet bilag om vurdering af inhabilitetØkonomi

Landsbyggefonden har givet tilsagn om støtte til renovering i afdelingen den 14. maj 2020 og foretaget besigtigelse den 31. august 2020. Landsbyggefonden kom med positive tilbagemeldinger på helhedsplanen.


Helhedsplanens samlede udgifterne udgør for Bæk-Fosgården i alt 144,4 mio. kr. Beløbet er fordelt med 33,0 mio. kr. i støttede arbejder og 111,4 mio.kr. i ustøttede arbejder.

Landsbyggefonden betaler en del af ydelsen på det støttede realkreditlån – på det ustøttede realkreditlån betaler lejerne den fulde ydelse.


Den påtænkte finansiering er følgende:


 • Støttet realkreditlån: 33,0 mio. kr.
 • Ustøttet realkreditlån: 79,1 mio. kr.
 • Kapitaltilførsel: 1,0 mio. kr.
 • Trækningsret : 6,0 mio. kr.
 • Henlagte midler: 21,2 mio. kr.
 • Opsamlet driftsstøtte: 4,0 mio. kr.


Det samlede budget med specifikation af udgifter fremgår af bilag 3. Det bemærkes, at der er en difference på knap 0,1 mio. kr. mellem dette bilag og ansøgningen, som skyldes afrunding.


Fordelingen af arbejder i støttede og ustøttede realkreditlån samt tilskud fra trækningsret og fællespuljetilskud er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Senest ved skema B vil der ske afklaring omkring fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder, ligesom en eventuel regulering af størrelsen af de støttede lån vil blive fastsat.


Den samlede kapitaltilførsel (femtedelsordningen) på 1,0 mio. kr. iht. den foreløbige støtteudmelding fra Landsbyggefonden fordeles med:


 • 0,200 mio. kr. fra Albertslund Kommune,
 • 0,200 mio. kr. fra Albertslund Boligselskab,
 • 0,200 mio. kr. fra långivende realkreditinstitut og
 • 0,400 mio. kr. fra Landsbyggefonden.


Kommunens andel af kapitaltilførslen udbetales kontant, og vil blive frigivet ved kommunens godkendelse af skema B. Beløbet vil blive tilbagebetalt, når foranstående realkreditlån er udamortiseret.


Der forudsættes, at der skal stilles 100% kommunegaranti for såvel støttede som ustøttede realkreditlån på samlet 111,797 mio. kr., jf. garantiberegning. Administrationen vurderer ud fra lejeniveauet, at der ikke er væsentlig risiko for lejeledighed, og for at garantien bliver kaldt fra realkreditinstituttet.


Der er beregnet en huslejestigning på 39 kr./m2 årligt – således at huslejen efter renoveringen vil udgøre 706 kr./m2. Den endelige plan for driftsstøtte er ikke udmeldt af Landsbyggefonden. Huslejestigningen reduceres af huslejestøtte og anden driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Husleje- og driftsstøtte aftrappes med 9 kr. pr. m2 årligt efter fire år. Efter fire år kan forventes en årlig huslejestigning på ca. 1 %, som følge af helhedsplanen.


En husleje på 706 kr./m2 vurderes at ligge under markedslejen. Kommunen har 100% anvisningsret, og henset til de store renoveringsarbejder i kommunen forventes ingen genudlejningsproblemer.


Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt Lov om kommunernes styrelse.

Kommunikation

Bilag 3 vedr. specifikation af budgetposter er lukket af hensyn til at sikre konkurrence ifm. kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at helhedsplanen og skema A godkendes under forudsætning af beboermødets tilslutning,
 2. at anskaffelsessummen på 144,4 mio. kr. godkendes,
 3. at kommunen godkender den anførte finansiering,
 4. at kommunen stiller 100 pct. kommunal garanti i forbindelse med belåningen i realkredit på 111,797 mio kr.,
 5. at kommunen giver tilsagn på 0,200 mio. kr. som andel af den samlede kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr.


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 43:

Tiltrådte indstillingen.


(F, Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødetBeslutning

Paw Østergaard (A) og Dogan Polat (A) erklærede sig inhabile og deltog ikke under punktet.


Godkendte indstillingen, idet der skal forelægges en skriftlig tilbagemelding til Kommunalbestyrelsen om sagens forløb i beboerdemokratiet.


(Ø, O) undlod


Bilag

1 Ansøgning om skema A VA Bæk-Fosgård - Albertslund kommune.pdf Ansøgning om skema A VA Bæk-Fosgård - Albertslund kommune.pdf
2 Bilag nr. 2 - projektbeskrivelse Bilag nr. 2 - projektbeskrivelse
3 Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx
4 Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020. Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020.
Tilbage til toppen

44. ØU/KB - Godkendelse af skema A ansøgning for helhedsplan fra Albertslund Boligselskab afd. 08, Nord

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til lovgivningen, godkende helhedsplan for Albertslund Boligselskab afd. 08 Nord (skema A), herunder finansiering, medvirken i kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkreditbelåningen. 

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne af Albertslund Boligselskab afd. 08 Nord om kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A i forbindelse med helhedsplanen for renovering af Albertslund Boligselskab afd. 08 Nord, jf. bilag 1.

Afdelingen består af 280 boliger opført i 10 blokke på tre etager. Afdelingen har i perioden 2007-2009 fået gennemført en større helhedsplan. På grund af de økonomiske rammer blev renovering af badeværelser og udskiftning af faldstammer fravalgt. På badeværelserne opleves der i dag problemer med knækkede fliser samt vandskader fra gulve og afløb.


Den nye helhedsplan omfatter, jf. projektbeskrivelsen bilag 2:


1) Modernisering af badeværelser
2) Udskiftning af faldstammer
3) Efterisolering af sokkel ved lette facader samt etablering af dampspærre ved dørlysninger og evt. udskiftning af alu-bundstykke i døre på 1.-3. sal.
4) Evt. udskiftning af tag indeholdende asbest.
5) Udskiftning af radiatorer tilpasset lavtemperaturfjernvarme


Administrationen vurderer ud fra beskrivelsen i det forelagte materiale, at der ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra byggemyndighedens side.


Det er forventningen, at der skal ske fuld nedrivning af eksisterende badeværelser, hvorved en række miljøskadelige stoffer blotlægges. Grundet boligernes indretning vil det være umuligt at bebo boligerne i renoveringsperioden, uden at beboerne kommer i kontakt med miljøskadelige stoffer. Der foreslås derfor genhusning i samarbejde med Bo-Vest’s genhusningsteam, som oplyser, at alle beboere, skal genhuses. Beboerne vil blive informeret om de konkrete planer i god tid forinden, og de vil få præcise informationer om, hvordan det kommer til at foregå. Alle, der skal genhuses, vil modtage flyttehjælp.


Der er i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen gennemført en række møder med afdelingens bestyrelse og øvrige beboerrepræsentanter, og der er nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelserne i AB Nord og VA Bæk-/Fosgården, ejendomsdriften og Bo-Vests tekniske afdeling. Der blev i sommeren 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboere i afdelingen. Denne viste betydelige udfordringer ift. de eksisterende badeværelser.


Albertslund Boligselskabs organisationsbestyrelse har den 9. november 2020 godkendt helhedsplanens indhold under forudsætning af beboermødets senere tilslutning. Det bemærkes i den forbindelse, at der endnu ikke er gennemført beboerafstemning om helhedsplanen. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker under forudsætning af beboermødets tilslutning, idet skema A ansøgningen skal være politisk godkendt i 2020 for at opnå støtte fra Landsbyggefonden.


Bygherreadministration af den samlede helhedsplan vil blive varetaget af Bo-Vest's projektleder i et samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelse, driftsansvalig for de to afdelinger og ekstern teknisk rådgiver. TNT Arkitekter har bistået bygherre med teknisk rådgivning i den indledende fase med udvikling af helhedsplanen og udarbejdelse af grundlaget for skema A.


Efter kommunens godkendelse af skema A udbydes rådgiveropgaven og byggeledelsen i 2. kvartal 2021, og helhedsplanen udbydes i 2. kvartal 2022. Skema B forventes at blive forelagt Albertslund Kommune og Landsbyggefonden i 4. kvartal 2022, idet selve renoveringsarbejderne forventes påbegyndt i 1. kvartal 2023 og forventes at vare i 24 måneder.


Den endelige tidsplan, herunder rækkefølge af renoveringen, vil blive fastlagt i samarbejde med entreprenøren, da Bo-Vest vurderer, at bygherre kan have økonomisk fordel af ikke at fastlægge dette forhold på forhånd. Det forventes, at arbejderne gennemføres etapevis, eksempelvis ved gennemførelse af renoveringen af en af de to afdelinger først.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 11. december 2020

Der er på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af indstillingen udarbejdet et notat vedr. den videre proces og handlemuligheder.


Økonomi og Stab den 15. december 2020

Der er tilføjet bilag om vurdering af inhabilitet


Økonomi

Landsbyggefonden har givet tilsagn om støtte til renovering i afdelingen den 14. maj 2020 og har foretaget besigtigelse den 31. august 2020. Landsbyggefonden kom med positive tilbagemeldinger på helhedsplanen.


Helhedsplanens samlede udgifterne udgør for AB Nord i alt 177,9 mio. kr. Beløbet er fordelt med 41,3 mio. kr. i støttede arbejder og 136,6 mio.kr. i ustøttede arbejder.

Landsbyggefonden betaler en del af ydelsen på det støttede realkreditlån – på det ustøttede realkreditlån betaler lejerne den fulde ydelse.


Den påtænkte finansiering er følgende:

 • Støttet realkreditlån: 41,3 mio. kr.
 • Ustøttet realkreditlån: 101,8 mio. kr.
 • Kapitaltilførsel: 1,0 mio. kr.
 • Trækningsret : 7,5 mio. kr.
 • Henlagte midler: 22,3 mio. kr.
 • Opsamlet driftsstøtte: 4,0 mio. kr.


Det samlede budget med specifikation af udgifter fremgår af bilag 3. Det bemærkes, at der er en difference på knap 0,9 mio. kr. mellem dette bilag og ansøgningen. Fordelingen af arbejder i støttede og ustøttede realkreditlån samt tilskud fra trækningsret og fællespuljetilskud er forhåndsgodkent af Landsbyggefonden. Senest ved skema B vil der ske afklaring omkring fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder, ligesom en eventuel regulering af størrelsen af de støttede lån vil blive fastsat.


Den samlede kapitaltilførsel (femtedelsordningen) på 1,0 mio. kr. iht. den foreløbige støtteudmelding fra Landsbyggefonden fordeles med:

 • 0,200 mio. kr. fra Albertslund Kommune,
 • 0,200 mio. kr. fra Albertslund Boligselskab,
 • 0,200 mio. kr. fra långivende realkreditinstitut og
 • 0,400 mio. kr. fra Landsbyggefonden.


Kommunens andels af kapitaltilførslen udbetales kontant og vil blive frigivet ved kommunens godkendelse af skema B. Beløbet vil blive tilbagebetalt, når foranstående realkreditlån er udamortiseret.


Der forudsættes, at der skal stilles 100% kommunegaranti for såvel støttede som ustøttede realkreditlån, samlet 143,0 mio. kr.

Administrationen vurderer ud fra lejeniveauet, at der ikke er væsentlig risiko for lejeledighed, og for at garantien bliver kaldt fra realkreditinstituttet.


Der er beregnet en huslejestigning på 71 kr./m2 årligt – således at huslejen efter renoveringen vil udgøre 809 kr./m2. Den endelige plan for driftsstøtte er ikke udmeldt af Landsbyggefonden. Huslejestigningen reduceres af huslejestøtte og anden driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Husleje- og driftsstøtte aftrappes med 9 kr. pr. m2 årligt efter fire år. Efter fire år kan forventes en årlig huslejestigning på ca. 1 %, som følge af helhedsplanen.


En husleje på 809 kr./m2 vurderes at ligge under markedslejen, Kommunen har 100% anvisningsret, og henset til de store renoveringsarbejder i kommunen, forventes ingen genudlejningsproblemer.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Almenboligloven


Kommunikation

Bilag 3 vedr. specifikation af budgetposter er lukket af hensyn til at sikre konkurrencen ifm. kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at helhedsplanen og skema A godkendes under forudsætning af beboermødets tilslutning,
 2. at anskaffelsessummen på 177,9 mio. kr. godkendes,
 3. at kommunen godkender den anførte finansiering,
 4. at kommunen stiller 100 pct. kommunal garanti i forbindelse med belåningen i realkredit på 143,0 mio kr.,
 5. at kommunen giver tilsagn på 0,200 mio. kr. som andel af den samlede kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 44:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Paw Østergaard (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke under punktet.


Godkendte indstillingen, idet der skal forelægges en skriftlig tilbagemelding til Kommunalbestyrelsen om sagens forløb i beboerdemokratiet.


(Ø, O) undlod


Bilag

1 Ansøgning om skema A AB Nord - Albertslund kommune.pdf Ansøgning om skema A AB Nord - Albertslund kommune.pdf
2 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse
3 Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx
4 Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020. Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020.
Tilbage til toppen

45. ØU/KB - Godkendelse af Skema A ansøgning for VA Toften

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til lovgivningen, godkende helhedsplan for Vridsløselille Andelsboligforening afd. 51, Toften, herunder finansiering, medvirken til kapitaltilførsel samt kommunal garanti for realkreditbelåningen.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd 51, Toften om kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A i forbindelse med helhedsplanen for renovering af afdelingen, jf. bilag 1.

Afdelingen består af 98 boliger opført i seks blokke på tre etager.

Afdelingen er opført i 50'erne, og gennem de senste årtier har tidens tand medført behov for gennemførelse af ekstraordinære genopretningsarbejder og fremtidssikring af afdelingen. Helhedsplanen har været længe undervejs og er i en omfattende proces - sammen med beboerne - skåret til, så den af afdelingsbestyrelsen ønskede maksimale huslejestigning ikke overskrides. På grund af de økonomiske rammer blev tagboliger, fælleshus og nye udearealer således fravalgt i forhold til det oprindelige projekt.

Helhedsplanen omfatter, jf. projektbeskrivelsen i bilag 2:

1) Nye naturskiffertage

2) Nye køkkener

3) Delvist nye badeværelser/ renovering af badeværelser

4) Nye altaner

5) Nyt varmesystem

6) Nye støjskærme mellem to blokke

7) Udvendig gavlisolering

8) Balanceret ventilation

9) 11 tilgængelighedsboliger i stueetagen med hævet terræn til boligen samt egen adgang fra havesiden

10) Omfugning af defekte mursten

11) Reetablering af udearelaer

Administrationen vurderer ud fra beskrivelsen af det forelagte materiale, at der ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra byggemyndighedens side.

Renoveringsarbejdernes størrelse og omfang, herunder det forhold, at arbejdet omfatter køkkener, badeværelser, varmesystem og vinduespartier/nye altaner i stuen, gør det ikke muligt at bebo boligerne i renoveringsperioden. Der foreslås derfor genhusning i samarbejde med Bo-Vest’s genhusningsteam, som oplyser, at alle beboere, som der skal genhuses, vil blive informeret om de konkrete planer i god tid forinden. De vil ligeledes få præcise informationer om, hvordan genhusningen skal foregå i god tid. Genhusningen vil omfatte alle lejemål, og alle beboere vil modtage flyttehjælp.Genhusningen sker som udgangspunkt i lokalområdet. Hvis genhusningsopgaven ikke kan løses lokalt, forventes det, at organisationsbestyrelsen godkender, at andre nærliggende afdelinger bidrager med boliger til genhusningsopgaven. Genhusningsperioden estimeres til at vare ca. 5-6 måneder, afhængig af boligtype, mens de indvendige arbejder står på.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen gennemført en række møder, og der er løbende rettet andre informationsaktiviteter mod afdelingens bestyrelse og øvrige beboerrepræsentanter. Ligeledes er der nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen i Vridsløselille Andelsboligforening, ejendomsdriften og Bo-Vest's tekniske afdeling. Der blev i 2019 gennemført en rundspørge blandt alle beboere i afdelingen. Denne viste, at beboerne ikke ønskede det samlede projekt grundet lejestigningen, men prioriterede nye altaner samt renovering af køkken og bad. Byggeudvalget har efterfølgende på et møde den 1. november 2019 godkendt projektet med en huslejestigning på maximalt 19 procent, jf. bilag 3. Arbejderne blev fremsendt til Landsbyggefonden i december 2019, og omfatter de samme arbejder, som indgår i den nu fremsendte skema A-ansøgning til kommunen. Bo-Vest oplyser, at der har fundet besigtigelse sted den 22. februar 2012, og at tilsagn fra Landsbyggefonden først gives endeligt, når kommunne har indberettet kommunalbestyrelsens tilsagn om regaranti efter kommunalbestyrelsens behandling af indeværende sag.


Vridsløselille Andelsboligforenings organisationsbestyrelse har den 10. november 2020 godkendt helhedsplanens indhold under forudsætning af beboermødets efterfølgende tilslutning, lige som man har givet tilsagn om øget støtte fra trækningsretten, således huslejestigningen vil udgøre ca. 14,3%. Organisationsbestyrelsen i Vridsløselille Andelsboligforening har af den 10. november 2020 godkendt Toftens skema A samt proces for det videre forløb, herunder at der endnu ikke er gennemført beboerafstemning om helhedsplanen. Denne forventes gennemført primo 2021. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker derfor under forudsætning af beboermødets tilslutning, idet skema A-ansøgningen skal være politisk godkendt i 2020 for at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Bygherreadministration af den samlede helhedsplan vil blive varetaget af Bo-Vest's projektleder i et samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelsen, den driftsansvarlig for afdelingen og den eksterne tekniske rådgiver. Rubow Arkitekter og Danacon har bistået bygherre med teknisk rådgivning i den indledende fase med udvikling af helhedsplanen og med udarbejdelse af grundlaget for skema A. Rubow er totalrådgiver på projektet og vil således også forestå projektering, byggeledelse og tilsyn.


Udbud af helhedsplanen finder sted i 4. kvartal 2021. Skema B forventes at blive forelagt Albertslund Kommune og Landsbyggefonden i 2. kvartal 2022, idet selve renoveringsarbejderne forventes påbegyndt i 3. kvartal 2022 og forventes at vare i 24 måneder.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 11. december 2020

Der er på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af indstillingen udarbejdet et notat vedr. den videre proces og handlemuligheder.


Økonomi og Stab den 15. december 2020

Der er tilføjet bilag om vurdering af inhabilitet


Økonomi

Landsbyggefonden har i forbindelse med COVID 19 fået tildelt ekstra midler, hvilket muliggjorde en fremskyndelse af helhedsplaner, der ellers stod til støtte i år 2021 eller senere. Forudsætningen for at få Toften med nu er derfor godkendelse af skema A i indeværende år.


Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen for afd 51, Toften, udgør 131,1 mio kr. Beløbet er fordelt med 91,5 mio, kr. i støttede arbejder og 39,6 mio. kr. i ustøttede arbejder. Landsbyggefonden betaler en del af ydelsen på det støttede realkreditlån – på det ustøttede realkreditlån betaler lejerne den fulde ydelse.


Den påtænkte finansiering er følgende:

 • Støttet realkreditlån: 91,5 mio. kr.
 • Ustøttet realkreditlån: 23,6 mio. kr.
 • Kapitaltilførsel: 0,5 mio. kr.
 • Trækningsret: 7,8 mio. kr.
 • Fællespuljetilskud: 2,0 mio. kr.
 • Reguleringskonto: 7,6 mio. kr.


Det samlede budget med specifikation af udgifter fremgår af bilag 4. Differencen på 0,1 mio kr skyldes afrundingsdifferencer.


Fordelingen af arbejder i støttede og ustøttede realkreditlån samt tilskud fra trækningsret og fællespuljetilskud er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Senest ved skema B vil der ske afklaring omkring fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder, ligesom en eventuel regulering af størrelsen af de støttede lån vil blive fastsat.


Den samlede kapitaltilførsel (femtedelsordningen) på 0,5 mio. kr. iht. den foreløbige støtteudmelding fra Landsbyggefonden fordeles med:

 • 0,100 mio. kr. fra Albertslund Kommune,
 • 0,100 mio. kr. fra Albertslund Boligselskab,
 • 0,100 mio. kr. fra långivende realkreditinstitut og
 • 0,200 mio. kr. fra Landsbyggefonden.


Kommunens andel af kapitaltilførslen udbetales kontant, og vil blive frigivet ved kommunens godkendelse af skema B. Beløbet vil blive tilbagebetalt, når foranstående realkreditlån er udamortiseret.


Det forudsættes, at der skal stilles ikke skal stilles kommunegaranti for de ustøttede realkreditlån, mens der stilles regaranti på 97,3% for de støttede, svarende til 89,091 mio. kr.

Bo-Vest vurderer ud fra ventelisterne og lejeniveauet, at der ikke er væsentlig risiko for lejeledighed, eller for at garantien bliver kaldt fra realkreditinstituttet.


Landsbyggefonden har godkendt fordelingen mellem støttet og ustøttet realkreditlån. Landsbyggefonden betaler en del af ydelsen på det støttede realkreditlån. På det ustøttede realkreditlån betaler lejerne den fulde ydelse.


Der er beregnet en huslejestigning på 126,6 kr./m2 årligt – således at huslejen efter renoveringen vil udgøre 1.005 kr./m2.


En husleje på 1.005 kr./m2 vurderes at ligge i den høje ende af markedslejen, men henset til de lange ventelister, og det forhold, at der er tale om mindre boligenheder, som lettere lejes ud samt den betydelige forbedring af lejlighederne, forventer Bo-Vest som nævnt ingen genudlejningsproblemer.Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt Lov om kommunernes styrelse.

Kommunikation

Bilag 4 vedr. specifikation af budgetposter er lukket af hensyn til at sikre konkurrence ifm. kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at helhedsplanen og skema A godkendes under forudsætning af beboermødets tilslutning,
 2. at anskaffelsessummen på 131,1 mio. kr. godkendes,
 3. at kommunen godkender den anførte finansiering,
 4. at kommunen stiller 97,3 % pct. kommunal regaranti i forbindelse med belåningen i støttet realkredit svarende til 89,1 mio. kr.
 5. at kommunen giver tilsagn på 0,100 mio. kr. som andel af den samlede kapitaltilførsel på 0,5 mio. kr.Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 45:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der skal forelægges en skriftlig tilbagemelding til Kommunalbestyrelsen om sagens forløb i beboerdemokratiet.


(Ø) kunne ikke godkende

Bilag

1 VA Toften HP - Skema A ansøgning 12-11-2020 - Endelig udgave.pdf VA Toften HP - Skema A ansøgning 12-11-2020 - Endelig udgave.pdf
2 Bilag 1 VA Toften HP - Skema A - Projektmappe.pdf Bilag 1 VA Toften HP - Skema A - Projektmappe.pdf
3 Bilag 2 VA Toften HP - Referat af byggeudvalgsmøde nr. 13.pdf Bilag 2 VA Toften HP - Referat af byggeudvalgsmøde nr. 13.pdf
4 Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx Supplerende notat vedr. skema A ansøgning fra Bo-Vest.docx
5 Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020. Notat om inhabilitet - Skema A sager december 2020.
Tilbage til toppen

46. ØU/KB - Korrektion af regnefejl i skema B for helhedsplan vedr. AB 3707, Vest

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende ændringer i skema B for helhedsplan for Albertslund Boligselskab afdeling 3703 Vest.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 19. september 2019 (punkt 37) skema A for justering af helhedsplan for Albertslund Boligselskab afdeling 3703 Vest, gårdhusene.


Bo-Vest har i henvendelse af 7. december 2020 anmodet om administrativ godkendelse af ændring af skema B for projekt vedrørende opdeling af fire gårdhuse i Albertslund Boligselskab afd. 3703 Vest i 6 mindre boliger.

Sagen er et delforløb i den samlede helhedsplan for området. Ved gennemregningen af skema B har Bo-Vest fundet en mindre regnefejl, der medfører en ændring af fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder.


Det samlede beløb for projektet er uændret fra skema A til skema B, idet der foretages følgende ændringer:


Støttet lån ændres fra 3.373.247 kr. i skema A til 3.242.997 kr. i skema B, mens ustøttede lån ændres fra 336.255 kr. i skema A til 466.505 kr. i skema B. Det samlede beløb på i alt 3.709.502 kr. er således uændret.


Der er tale om en mindre forskydning mellem støttede og ustøttede arbejder, og der er fundet finansiering på reguleringskontomidlerne til at imødegå merudgiften.

For kommunen betyder det alene, at garantistillelsen fra kommunen bliver tilsvarende mindre på de støttede arbejder.


Der blev ikke ved godkendelsen af skema A stillet særlige betingelser, og administrationen har påset, at myndighedskrav i byggeriet overholdes.


Byggeriet kan påbegyndes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende administrativ indberetning.


Økonomi

Kommunens regaranti for den støttede del af arbejderne reduceres med kr. 130.250 fra kr. 3.373.247 (skema A) til kr. 3.242.997 (skema B).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almenboliger, Kommunestyrelsesloven og Forvaltningsloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,


 1. at revideret skema B godkendes, så fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder tilrettes.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. december 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

47. ØU/KB - Tilsyn med de kommunale almene ældreboliger i Humlehusene

Anledning

Albertslund Kommune har ifølge almenboligloven og styrelsesloven ansvaret for at føre tilsyn med kommunale almene ældreboliger. Der er gennemført økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn efter model godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. november 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget det reviderede regnskabsmateriale for Humlehusene 1, 5 og 7 fra OK-Fonden i marts 2020 efter løbende at have rykket for materialet siden foråret 2019.


Regnskaberne for Humlehusene 1, 5 og 7 er påtegnet med forbehold af revisionen. Årsagen til forbeholdene er manglende bekræftelse fra Albertslund Kommune på tilgodehavende og gæld:

 • For Humlehusene 1: tilgodehavende på 3.867.644 kr. og gæld på 1.351.923 kr.
 • For Humlehusene 5: tilgodehavende på 1.730.379 kr. og gæld på 911.299 kr.
 • For Humlehusene 7: tilgodehavende på 2.086.134 kr. og gæld på 3.114.510 kr.


Økonomi og Stab har gennemgået regnskabsdetaljerne og kan bekræfte ovenstående tal. Ovenstående tal fremgår af revisionspåtegningen, hvor revisor har ønsket tilgodehavender og gæld vedr. Albertslund Kommune bekræftet. I regnskabet fremgår tilgodehavende og gæld for andre debitorer som samlede poster, og omfatter altså også udestående med andre end Albertslund Kommune. Derfor fremgår ovenstående tal ikke direkte af regnskabsposterne, da disse i regnskabet ikke er udspecificeret og heller ikke behøves at være udspecificeret. Albertslund Kommunes bogføring stemmer med regnskaberne. Humlehusenes tilgodehavender ift. Albertslunds Kommune omfatter udelukkende hensættelser.


Resultatet for Humlehusene 1 i 2018 er et underskud på 68.155 kr. Underskuddet kan primært forklares med, at udgifterne til almindeligt vedligehold var 299.534 kr, mens der var budgetteret med 180.000 kr. Huslejeniveauet var i 2018 på 1.672 kr. pr. m2.


Resultatet for Humlehusene 5 i 2018 var et overskud på 7.028 kr. Huslejeniveauet var i 2018 på 1.599 kr. pr. m2.


Resultatet for Humlehusene 7 i 2018 var et underskud på 47.038 kr. Dette kan især forklares med, at udgifterne til renholdelse i 2018 var godt 35.000 kr. højere end budgetteret og øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse. Huslejeniveauet var i 2018 på 1.795 kr. pr. m2.


For alle tre bygninger er der udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan i 2015. I følge driftsbekendtgørelsen skal planen granskes af en uvildig ekstern byggesagskyndig minimum hver 5. år.


Det fremgår ikke af ledelsesberetningen om og eventuelt hvornår regnskaberne er blevet fremlagt for boligerne. Derfor er det ved dialogmøde indskærpet, at administrator er forpligtet til at afvikle møder, hvor regnskab og budget fremlægges.


Dialogmøde med administrator

Som en del af tilsynet har der været afholdt dialogmøde mellem administrationen og OK-Fonden om Humlehusene og Albertshøj. Her blev det indskærpet for OK-Fonden, at fonden som administrator er forpligtet til:

 • At fremsende reviderede regnskaber for samtlige kommunale almene ældreboliger, som administreres for Albertslund Kommune
 • At indkalde til og afvikle 2 årlige møder for afdelingerne ved regnskabsmøde og budgetmøde


Desuden er OK-Fondens muligheder for at sætte målbare mål for effektivisering af administrationsopgaven drøftet. Der følges op på dette ved næste dialogmøde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn for Humlehusene 1 godkendes
 2. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn for Humlehusene 5 godkendes
 3. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn for Humlehusene 7 godkendes


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 46:

Tiltrådte indstillingen, idet operatørens rolle belyses nærmer til et kommende møde.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 2018.xls Tilsyn med Humlehusene 1, 5 og 7 2018.xls
2 Humlehusene 1 Regnskab 2018 Humlehusene 1 Regnskab 2018
3 Humlehusene 1 Ledelsens regnskabserklæring 2018 Humlehusene 1 Ledelsens regnskabserklæring 2018
4 Humlehusene 1 Protokol 2018 Humlehusene 1 Protokol 2018
5 Humlehusene 5 Regnskab 2018 Humlehusene 5 Regnskab 2018
6 Humlehusene 5 Ledelsens regnskabserklæring 2018 Humlehusene 5 Ledelsens regnskabserklæring 2018
7 Humlehusene 5 Protokol 2018 Humlehusene 5 Protokol 2018
8 Humlehusene 7 Regnskab 2018 Humlehusene 7 Regnskab 2018
9 Humlehusene 7 Protokol 2018.pdf Humlehusene 7 Protokol 2018.pdf
10 Humlehusene 7 Ledelsens regnskabserklæring 2018 Humlehusene 7 Ledelsens regnskabserklæring 2018
Tilbage til toppen

48. ØU/KB - Albertshøj - Plejecenter - Budget 2021

Anledning

Godkendelse af budget 2021 for Albertshøj plejecenter.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt et budget 2021 for Albertshøj plejecenter til godkendelse.

I henhold til Almenboligloven skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. I henhold til §69 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal over- og underskud som udgangspunkt afvikles over højst 3 år.

Fordelingen af tidligere opsamlede over- og underskud vil betyde, at beboernes husleje korrigeres i dette budget og 2 budgetår frem. Selvom der har været et underskud på 0,3 mio. kr. i 2019 vil tidligere års overskud betyde, at der kan overføres 460.000 kr fra det opsamlede resultat til budgettets ordinære indtægter.

I budget 2021 fremgår det, at huslejen vil stige med 1,29%. I bilag 1 fremgår budgetterne og reguleringen i procent fra år til år. Den viste huslejeudvikling tager ikke højde for eventuelle over-/underskud, der måtte komme i regnskab 2020 og frem. Såfremt dette er tilfældet, vil ændringerne i de årlige huslejer blive anderledes.

Periodiseringen af fordelingen af de opsamlede over- og underskud i kroner kan ses i bilag 2.

I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2021 og frem, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra det forbrugsmønster der har været i 2019.

Budgetposterne er fremskrevet med 2% eller 3% årligt. Undtaget herfra er Nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminydelser på lån optaget i Kommunekredit). Her foreligger et fastlagt amortisationforløb, der med den nuværende rentesats er mindre end en 2% stigning.

Bilag 3 viser en 12 årig vedligeholdelsesplan og dertilhørende budget for plejecentret. Den er udarbejdet af kommunen og Kuben ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder. Vedligeholdelsesplanen er den samme som blev præsenteret til godkendelse af budget 2020, da der ikke er udarbejdet en nyere vedligeholdelsesplan. Budget 2021 har tidligere været planlagt præsentreret på et beboermøde den 14. september. På grund af Covid-19 situationen har det dog ikke kunne lade sig gøre.
Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at budget 2021 godkendes, herunder huslejeændringer og vedligeholdelsesplan

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 47:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Budget 2021 Bilag 1 - Budget 2021
2 Bilag 2 -Afvikling af opsamlet resultat Bilag 2 -Afvikling af opsamlet resultat
3 Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 2018-2029 Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 2018-2029
Tilbage til toppen

49. ØU/KB - Boligsocial helhedsplan 2021-2025

Anledning

ABC fik den 7.9.20 tilsagn om prækvalifikation fra Landsbyggefonden til en mindre boligsocial helhedsplan, som kan forankre det boligsociale arbejde i Albertslund. Bevillingsrammen er på 5,5 millioner kr. over 4 år. Tre boligområder er omfattet af Landsbyggefondens bevilling: Hedemarken, Albertslund Nord og Blokland. De deltagende parter har dog aftalt for egne midler at opbygge boligsocialt arbejde rundt om helhedsplanen, som kan omfatte andre boligområder i Albertslund, herunder Kanalens Kvarter, som ikke blev prækvalificeret.

Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk samarbejdsaftale, delaftaler for de valgte indsatsområder og en beredskabsplan. Der er planlagt aktiviteter under to indsatsområder: Beskæftigelse samt Uddannelse og Livschancer.


Den strategiske delaftale beskriver boligområdernes udfordringer, visionen for arbejdet, organiseringen og sætter strategiske mål, som Landsbyggefonden har forudbestemt, at der skal måles på. Delaftalerne beskriver de aktiviteter, der planlægges gennemført under de to valgte indsatsområder. Beredskabsplanen beskriver samarbejdet mellem kommune og boligsocial helhedsplan ved akutte situationer i boligområderne og er ikke vedlagt her.


Vision

Visionen for boligområderne er, at de ligesom resten af byen skal være attraktive steder at leve og bo med gode trygge fællesskaber og med livschancer, skoletrivsel, uddannelse, beskæftigelse og sundhed på niveau med resten af byen. Visionen spiller sammen med boligorganisationernes og kommunens tilsvarende visioner.


Organisering

Den boligsociale helhedsplan ledes af en bestyrelse, bestående af politisk og administrativ ledelse på højeste niveau fra de involverede parter. Bestyrelsen styrer ikke kun helhedsplanens bevilling, men også det øvrige boligsociale arbejde, der er iværksat for parternes egne midler. Desuden kan der fundraises eksterne midler, som også ledes indenfor samme organisation. Organisationsdiagrammet opererer derfor med en halvdel af organisationen, som er helhedsplanen og en halvdel, som er den forankrede indsats. Den nye ramme for samarbejdet kaldes Aktive Boligområders Center, for at signalere, at det ikke kun er socialt udsatte boligområder, der må være med i den forankrede del af samarbejdet.


Indsatsområder

Beskæftigelse

Der planlægges to aktiviteter under indsatsområdet Beskæftigelse, begge i tæt samarbejde med kommunens indsats. Aktivt liv som ledig,der arbejder med lediges hverdagsliv og livskvalitet for at fremme deres motivation og Fremskudt beskæftigelses- og opkvalificeringsrådgivning som bliver en åben rådgivning for ledige i samarbejde med en medarbejder fra Jobcentret.

Uddannelse og Livschancer

Der planlægges to aktiviteter under indsatsområdet Uddannelse og Livschancer med fokus på hhv. udskolingselever og mellemtrinselever. Uddannelse & Fritidsjob - fremskudt vejledning er et samarbejde med en uddannelsesvejleder, som allerede er udviklet i foregående helhedsplan. Lære-steder og faglig støtte er en indsats for yngre elever for at støtte deres faglige og personlige udvikling gennem udviklende aktiviteter, der laves i samarbejde med skolerne, men primært i elevernes fritid.


Økonomi

Den samlede økonomi for den boligsociale helhedsplan er 7,3 mio. kr. fordelt over 4 år fra 1.3.21 til 28.2 25. Dette beløb fordeles med 5,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden, 917.000 kr. fra de involverede boligselskaber og 917.000 kr. fra Albertslund Kommune. Medfinansieringsprocenten er 25%, som det er krævet i regulativet for tilskud til boligsocial indsats. Disse midler finansierer et sekretariat med projektleder og en projektmedarbejder. I tillæg hertil gennemføres boligsocialt arbejde for parternes egne midler, der finansierer yderligere mindst 3 årsværk. Ved indsendelsen af prækvalifikationsansøgning godkendte både kommunen og de tre boligorganisationer en medfinansiering på det hidtidige niveau. Det giver yderligere 569.000 fra kommunen og 569.000 fra boligorganisationerne, årligt. Hertil kommer ekstra midler på 600.000 årligt fra kommunen og 600.000 fra boligorganisationerne, se selvstændigt dagsordenpunkt om implementering af budgetaftale 2021.

Den samlede budgetramme for ABC beløber sig dermed i 2021 til 4,1 mill. kr.

Lovgrundlag

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger, 2019-2026 midler.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,
1. at kommunalbestyrelsen anbefaler den boligsociale helhedsplan til Landsbyggefonden
2. at den beskrevne medfinansiering på 917.000 kr. fordelt over 4 år anvendes som allerede budgetteret med 229.000 kr. pr. år

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 48:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.Bilag

1 Strategisk samarbejdsaftale 2021-24.pdf Strategisk samarbejdsaftale 2021-24.pdf
2 Delaftale - Beskæftigelse.pdf Delaftale - Beskæftigelse.pdf
3 Delaftale - Uddannelse og livschancer.pdf Delaftale - Uddannelse og livschancer.pdf
Tilbage til toppen

50. ØU/KB - Implementering af budgetaftale 2021 på det boligsociale område

Anledning

I budgetaftale 2021, punkt 19, er der afsat 600.000 kr. årligt til yderligere finansiering af boligsocialt arbejde på betingelse af at boligorganisationerne afsætter tilsvarende. I forvejen var der aftale mellem parterne om at fastholde det hidtidige niveau af medfinansiering på trods af en mindre bevilling fra Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

På ØUs møde den 3.11.20 var der til orientering fremlagt et notat med specifikation af ønskerne til det boligsociale arbejde, der skal udføres for den yderligere finansiering. Budgetaftalens omtale af sammenhængskraft i det enkelte boligområde og på tværs af boligområder specificeres til at fokusere på Tryghed, Trivsel og Fællesskab.

På denne baggrund har organisationsbestyrelserne i AB, VA og AKB Hedemarken taget stilling til at stille tilsvarende midler til rådighed til en indsats under overskriften Tryghed, Trivsel og Fællesskab/Naboskab. Det er forskelligt, hvad boligområderne har af ønsker og behov i den forbindelse. Men fælles er, at der er brug for at understøttte aktivt medborgerskab og rum, der samler. AB og VA har fokus på behovet i Kanalens Kvarter, der aktuelt har udfordringer med tryghed og som hidtil har været med i den boligsociale helhedsplan, AKB Hedemarken har opmærksomhed på at bruge deres ekstra midler på at støtte op om helhedsplanens indsats for uddannelse og beskæftigelse.

Trivsel, der hvor man bor, kan i sig selv have en effekt for sundhed og livschancer. At styrke beboernes fællesskaber og det sociale liv i boligområderne vil i Hedemarken, Nord og Blokland derfor kunne støtte op om den lille helhedsplan og bidrage til, at Helhedsplanens uddannelses- og beskæftigelsesindsats når ud til andre målgrupper end ellers. Organisationsbestyrelserne har på deres møder i løbet af november taget stilling til at bidrage med følgende beløb, fordelt efter antal husstande:

Årligt 2021-2023

VA 208.000
AB 153.000
AKB 239.000
I alt 600.000

Økonomi

I budgetaftale 2021 er der afsat 600.000 kr. i 2021, 2022 og 2023 til yderligere finansiering af boligsocialt arbejde. Efter aftale med boligselskaberne om at afsætte tilsvarende, frigøres beløbet og overføres til Bo-Vests administration til brug for ansættelser og aktiviteter i regi af ABC.


Til den nuværende boligsociale helhedsplan er der afsat 798.000 kr. i budget 2020 til medfinansiering. Denne bevilling er videreført i budgettet for de kommende år i tråd med aftalen mellem kommune og boligorganisationer om at fastholde det hidtidige niveau af medfinansering på trods af en mindre bevilling fra Landsbyggefonden. Den pligtige medfinansiering til den boligsociale helhedsplan 2021-2025 på 25% til fordeling mellem kommune og boligselskaber udgør for kommunens vedkommende 229.000 kr årligt (12,5%).

De resterende budgetterede midler udgør 569.000 kr. årligt, som overføres til Bo-Vests administration til brug for ansættelser og aktiviteter i regi af ABC.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at 600.000 kr årligt i 2021, 22 og 23 bevilges som beskrevet i budgetaftalen


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 49:

Tiltrådte indstillingen.


(Ø) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen med de faldne bemærkninger med fokus på beskæftigelses- og uddannelsesområdet i relevante boligafdelinger.

Tilbage til toppen

51. ØU/KB - Støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i PPR

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Børne- og Undervisningsministeriet til projektet "Vi er der i forvejen - lad os hjælpe hurtigt" med fokus på skolefravær og angst i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet den 21. oktober 2020 orienteret om, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om midler til et projekt om skolefravær og angst blandt børn og unge i Albertslund Kommune. Med denne sag orienteres om, at ansøgningen er imødekommet fra ministeriet.


Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat 120,4 mio. kr. til "En styrket indsats i PPR – udvikling og implementering", herunder til en ansøgningspulje. Albertslund Kommune har den 11. september 2020 indgivet ansøgning til puljen ”Støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR)”, der har til formål at afprøve en udvidelse af PPR’s arbejdsområde.


Puljen skal bidrage til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR med udgangspunkt i de faglige anbefalinger til implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.


Albertslund Kommune har i alt ansøgt om 2,58 mio. kr. Derudover bidrager PPR selv til finansieringen af projektet ved at indtænke projektet i den almene drift, hvor arbejdstid, mødevirksomhed og midler til opkvalificering af medarbejdere vil blive bragt i spil i projektet. Samlet er der prioriteret 3,33 mio. kr. til projektet over to år. Beløbet skal dække driften og udviklingen af det lokale projekt "Vi er der i forvejen – lad os hjælpe hurtigt". Projektets formål er at støtte og hjælpe børn og unge med højt skolefravær/skolevægring, samt børn og unge med angst eller begyndende symptomer på angst.


Med støtte fra puljemidlerne skal projektet bidrage til følgende:

- Tilføre ny viden om skolefravær/-vægring og behandling af dette til Albertslund Kommune og forankre det organisatorisk i PPR. Den nye viden skal inkludere systematisk brug af vidensbaserede indsatser til testning og behandling af børn/de unge og konteksten rundt om dem.

- Udvide kompetencerne for systematisk brug af vidensbaserede indsatser til testning og behandling af angst og forankre det som noget nyt i PPR for at afprøve hurtigere, tidligere og mere forebyggende indsatser.


Projektets formål skal ses i forlængelse af de kommunale mål om at tilbyde flere børn at blive i almenmiljøet. Inden for de seneste år har der været en kraftig stigning i udgifterne for PPR og Familieafsnit, hvor antallet af børn i psykisk mistrivsel er steget, og der har været visiteret flere og flere børn til specialskoler og skole/dagbehandlingstilbud både generelt og mere specifikt som konsekvens af højt skolefravær, skolevægring og/eller angst.


Børne- og Undervisningsministeriet har den 12. november 2020 imødekommet ansøgningen.

Økonomi

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt et samlet tilskud på 2,58 mio. kr til projektet, der skal forløbe mellem 2020 og 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der gives en samlet indtægtsbevilling til puljetilskud på 2,58 mio. kr. i 2021-2022 samt modsvarende udgiftsbevilling til PPR til implementering af lettere behandlingsindsatser.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 50:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Svar på ansøgning modtaget Svar på ansøgning modtaget
2 Bevillingsskema Lettere behandlingstilbud Bevillingsskema Lettere behandlingstilbud
Tilbage til toppen

52. ØU/KB - Selskabskonstruktion - Ressourceindsamling A/S

Anledning

Der skal tages stilling til selskabsform og gennemførelse af markedsundersøgelse i forbindelse med det videre samarbejde om affaldsindsamling i Indsamling På Tværs. 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S holdt den 27. oktober 2020 et ekstraordinært bestyrelsesmøde om valg af selskabsform og markedsundersøgelse til brug for kommunalbestyrelsernes behandling i de fem ejer-kommuner i december 2020.


Baggrund

På kommunalbestyrelsesmøderne i de fem ejer-kommuner i juni 2020, blev det besluttet, at kommunerne skulle:

• Forblive i Indsamling på Tværs.

• Kvalificere scenariet om at fastholde og videreudvikle den nuværende selskabsform, hvor kommunerne i regi af Indsamling på tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S.

• Kvalificere scenariet om at sælge selskabet som datterselskab til Vestforbrænding I/S.


Desuden besluttede kommunalbestyrelserne i henholdsvis Furesø og Ballerup kommuner, at kommunerne skulle:

• Foretage en reel markedsafprøvning af Ressourceindsamling A/S (Ballerup Kommune)

• Gennemføre en markedsafprøvning af Ressourceindsamling A/S i 2021 (Furesø Kommune)


Forvaltningerne i de fem kommuner har kvalificeret de to scenarier samt udarbejdet et tredje scenario, hvor der stilles forslag om at udskyde beslutning om valg af selskabsform til Ressourceindsamling A/S og den nye ledelse i Vestforbrænding I/S har haft tid og mulighed for at konsolidere og udvikle sig. De tre scenarier er:

• Scenario 1 – Fastholdelse af den nuværende selskabskonstruktion, hvor de fem ejer-kommuner i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S (bilag 2)

• Scenario 2 – Videreførelse af Ressourceindsamling A/S som datterselskab i Vestforbrænding (bilag 3a-3d)

• Scenario 3 – Beslutning om valg af selskabsmodel træffes i 4. kvartal 2022 (bilag 4)


Desuden har de fem kommuners forvaltninger afdækket muligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis udbud og markedsundersøgelse. Ressourceindsamling A/S er et aktieselskab og derfor reguleret af:

• Selskabsloven

• Vedtægterne for Ressourceindsamling A/S


Ifølge Selskabsloven varetager bestyrelsen for selskabet (Ressourceindsamling A/S) den overordnede, strategiske ledelse, mens generalforsamlingen træffer beslutning om: Ændring af vedtægter, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, godkendelse af årsrapport og udlodning af udbytte samt ophør af Ressourceindsamling A/S ved likvidation eller fusion.


Ved scenario 1 og 3 vil det fortsat være de fem ejer-kommuner, der i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S. Ved scenario 2 vil det være de 19 ejer-kommuner i Vestforbrænding, som qua deres medlemskab af Vestforbrænding ejer Ressourceindsamling A/S, der vil indgå som et datterselskab under Vestforbrænding.


Bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S vil være den samme, uanset scenario, mens generalforsamlingen vil udgøres af hhv. bestyrelsen for Indsamling på Tværs (scenario 1 og 3) og Vestforbrændings bestyrelse (scenario 2).

Alle tre scenarier giver mulighed for sikker drift og relevant udvikling. Forskellen er primært i ejer-strukturen og deraf styringen af Ressourceindsamling A/S samt den organisatoriske kontekst selskabet indgår i.

For en uddybning af fordele og ulemper ved de tre scenarier, se bilag 1.

Udbud/markedsundersøgelse

Til at undersøge, om Ressourceindsamling A/S er markedskonform, kan der gennemføres et udbud eller en markedsundersøgelse.

Et udbud er baseret på krav om ydelser. Da omfanget af Ressourceind-samling A/S’s ydelser endnu er uafklarede jf. scenario 1- 3, vurderer de kommunale forvaltninger, at det vil være vanskeligt på nuværende tidspunkt at definere og sammenligne Ressourceindsamling A/S ydelser og forretning med andre.


Desuden bemærkes det, at et udbud er juridisk bindende. Ordregiver er således forpligtet til at indgå kontrakt med afsender af det bedste tilbud jf. kriterierne for tildeling af kontrakt i udbudsmaterialet. I så fald kan kommunalbestyrelsernes beslutning á juni 2020 om at arbejde videre med Ressourceindsamling A/S ikke nødvendigvis fastholdes.


En markedsundersøgelse er baseret på en dialog med markedet eller andre kunder i markedet og kan gennemføres via to metoder:

• Metode A: Undersøge pris og serviceniveau ved henvendelse til kommunale selskaber om kommunale kontrakter med private firmaer

• Metode B: Undersøge pris og serviceniveau ved henvendelse til private firmaer.


Bestyrelsen anbefaler metode A, da denne giver det mest sikre og valide resultat.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at beslutning om valg af selskabsmodel udskydes til 4. kvartal 2022 (Scenarie 3) og
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse hurtigst muligt efter IPT-kontrakternes udløb i maj 2021.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 51:

Tiltrådte indstillingen.


(C, F) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Man stemte om indstillingen


For 13 (A, B, Ø, Å)

Imod 1 Leif Pedersen (F)

Undlod 7 (C, O, V, Mehmet Kücükakin (F)


Indstillingen blev godkendt
Bilag

1 Bilag 1 Forskel mellem scenarier vers 2 Bilag 1 Forskel mellem scenarier vers 2
2 Bilag 2 - Scenario 1 Ressourceindsamling ejer af IS Indsamling på Tværs vers 2 Bilag 2 - Scenario 1 Ressourceindsamling ejer af IS Indsamling på Tværs vers 2
3 Bilag 3a - Henvendelse fra Vestforbrænding Bilag 3a - Henvendelse fra Vestforbrænding
4 Bilag 3b VF - udviklingsmuligheder for RI i regi af VF Bilag 3b VF - udviklingsmuligheder for RI i regi af VF
5 Bilag 3c VF - notat om rubusthed og forsyningssikkerhed Bilag 3c VF - notat om rubusthed og forsyningssikkerhed
6 Bilag 3d VF - notat - model for videreførelse i regi af VF Bilag 3d VF - notat - model for videreførelse i regi af VF
7 Bilag 4 - Scenario 3 vers 2 Bilag 4 - Scenario 3 vers 2
8 Bilag 5 DLA-Piper om selskabsretlige beslutningskompetencer Bilag 5 DLA-Piper om selskabsretlige beslutningskompetencer
9 Bilag 6 DLA Piper om markedsundersøgelse Bilag 6 DLA Piper om markedsundersøgelse
10 Bilag 7 notat om markedsundersøgelse vers 2 Bilag 7 notat om markedsundersøgelse vers 2
11 Bilag 8 - oversigt over relevante kontakter vers 2 Bilag 8 - oversigt over relevante kontakter vers 2
12 Bilag 9 Referat bestyrelsesmøde i RI den 27. oktober 2020 vers 2 Bilag 9 Referat bestyrelsesmøde i RI den 27. oktober 2020 vers 2
Tilbage til toppen

53. ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster 2021 for vand og spildevand

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand og spildevand i 2021 i Albertslund Kommune i overensstemmelse med indtægsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møde den 26. november taksterne for 2021. Taksterne for vand og vandafledning (spildevand) fremgår af skemaet.HOFOR Vand Albertslund

HOFOR Spildevand Albertslund

Vandpris

11,80 kr. pr. m³


Takst vandafledning trin 1


32,32 kr. pr. m³

Takst vandafledning trin 2


25,86 kr. pr. m³

Takst vandafledning trin 3


12,93 kr. pr. m³Trappemodellen:


Trin 1 er for alle private forbrugere samt erhverv med et vandforbrug til og med 500 m³ om året.


Trin 2 er for erhverv med et vandforbrug over 500 og til og med 20.000 m³ om året.


Trin 3 er for erhverv med et vandforbrug over 20.000 m³ om året.


Reglerne om differentierede takster er en del af Folketingets Vækstpakke fra 2013. Der var vedlagt et notat om trappemodel for spildevandstakster, udarbejdet til MBU ved behandling af taksterne for 2019.


Skemaet nedenfor viser prisen for vand og vandafledning for almindelige forbrugere (trin 1) for 2020 og for 2021 samt rammen for 2021, i kr. pr. m³.2020

2021

Ramme for 2021

Vandpris

12,00 kr.

11,80 kr.

11,80 kr.

Vandafledning

31,73 kr.

32,32 kr.

39,85 kr.

Vandafgift til Staten

6,37 kr.

6,18 kr.

6,18 kr.

Takster for 2021 inklusiv moms

62,63 kr.

62,88 kr.

72,29 kr.Prisen i 2021 er på niveau med prisen i 2020. Den samlede pris for vand og vandafledning i 2021 stiger 0,4 % i forhold til 2020. Vandprisen falder med 1,7 % og vandafledningsprisen stiger med 1,9 % grundet over- og underdækning samt investeringer. Blandt fokusområderne i 2021 er klimatilpasning, renovering af vandværker, ledningsrenovering og omlægning af ledninger. Kommunen har budgetteret med et vejbidrag på 0,5 million kr.


Takstprovenuet for 2021 overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underdækning. Specifikation af blandt andet budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter og nøgletal er vedlagt.


HOFOR har udarbejdet et takstblad, som udover prisen for vand og spildevand, indeholder øvrige takster som for eksempel målerafgift, tilslutningsbidrag, omlægning af stik samt gebyrer. Takstbilaget er vedlagt.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. december 2020

Det er som led i finansloven besluttet at hæve statsafgiften for ledningsført vand med 19 øre pr.1. februar 2021. Ændringen var ikke kendt, da HOFORs bestyrelser vedtog taksterne for 2021. Det tilpasses afregningssystemet, så ændringen får effekt pr. 1. februar.


Forhøjelsen af statsafgiften betyder ikke behov for ny sagsbehandling af taksterne, eller at materiale ændres, der forelægges Kommunalbestyrelsen til legalitetsgodkendelse. Hofor beder om orientering om, at vandprisen bliver 19 øre højere end det fremlagte som følge af den forhøjede statsafgift i forbindelse med finansloven. Bilag ved lagt som Kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at takster og gebyrer i Takstbilag for 2021 godkendes.


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 52:

Tiltrådte indstillingen.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Takstbilag for 2021 Takstbilag for 2021
2 Budgetter og Takster 2021 Budgetter og Takster 2021
3 Vandafgift_Resume Vandafgift_Resume
Tilbage til toppen

54. ØU/KB - Færdiggørelse af budget 2021 (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med administrationens færdiggørelse af Budget 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 den 6. oktober 2020. I den forbindelse blev det godkendt, at borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:


- at tilpasse borgerettede takster i overensstemmelse med de politisk besluttede ændringer til budget 2021,

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konto, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,

- at
Albertslund kommunes andel af servicerammen udgør 2021 1,695 mio. kr. inkl. servicerammebuffer,

- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommuinalbestyrelsen som tillægsbevillingssager


Administrationen anbefaler i forbindelse med færdiggørelse af budgettet Kommunalbestyrelsens godkendelse af følgende korrektioner:


Nedjustering af takst for egenbetaling ved kørsel

Kommunalbestyrelsen har godkendt kvalitetsstandarder, hvor det fremgår, at egenbetalingen ved kørsel ift. Servicelovens §117 (myndighedsområdet) og §86 (genoptræning) er fastsat svarende til prisen på en 2 zoners billet, hvilket udgør 48 kr.
Taksten er fastsat til 50 kr. i det vedtagne takstkataloget. Taksten foreslåes nedjusteret fra 50 til 48 kr., så der er overensstemmelse mellem kvalitetsstandard og takstkataloget. Indtægtstabet vurderes at være under 10.000 kr.


Budgetomplacering i 'Borger & Abejdsmarked'
En ændret organisering af opgaver i Borger & Arbejdsmarked medfører, at der flyttes lønbudget fra pengeposerne Analyse og Udvikling og Uddannelse & Job til Borger- og Ydelsescenter. Ændringen sker fra i år, hvorfor der også flyttes budget i 2020.


Rettelse af fejlbudget til minimumsnormeringer
De i Finansloven 2020 afsatte midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet var i det tekniske budget ikke indarbejdet korrekt, idet det var forudsat, at midlerne blev tildelt via bloktilskuddet. Imidlertid er midlerne tildelt kommunerne direkte som indtægt på baggrund af ansøgning (puljetilskud), hvorfor der skal foretages bevillingsmæssig korrektion.


Korrektionerne er uddybet i vedlagte bilag.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab den 10. december 2020

Vedrørende - Nedjustering af takst for egenbetaling ved kørsel

Det fremgår af kvalitetsstandarden om Støtte til individuel befordring jf. Servicelovens § 117, at egenbetalingen for borgeren skal svare til prisen for et klip på et 2-zoners klippekort pr. tur, og ikke som anført i sagsfremstillingen en 2-zoners billet. I henhold til taksterne for kørsel med Rejsekort (som erstatter klippekort) er prisen pr. tur i 2 zoner 16,00 kr. i 2020, stigende til 16,50 kr. pr. 17. januar 2021. Med disse takster vil egenbetalingen skulle udgøre 32,00 kr. i alt for transport frem og tilbage fra behandling mm, stigende til 33,00 kr. pr. 17. januar 2021. Indtægtstabet kan med denne reduktion i egenbetalingen estimeres til et beløb på under 90.000 kr. der som udgangspunkt finansieres inden for den respektive pengepose.

Økonomi

De budgetmæssige korrektioner betyder, at der samlet tilgår kassebeholdningen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 samt 6,2 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024, jf. bevillingsskema.Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt kommunens bevillingsregler ("Spilleregler for god økonomistyring").

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at de i indstillingen beskrevne bevillingsmæssige korrektioner godkendes, jf. bevillingsskema.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 53:

Tiltrådte indstillingen, idet egenbetaling ved kørsel ændres i taktsten fra 48 kr. til 27 kr.


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat med korrektioner til budget 2021 i forbindelse med færdiggørelse af Budget 2021 Notat med korrektioner til budget 2021 i forbindelse med færdiggørelse af Budget 2021
2 Bevillingsskema - Færdiggørelse af budget 2021 Bevillingsskema - Færdiggørelse af budget 2021
Tilbage til toppen

55. ØU/KB - Politisk tidsplan for budgetproces 2022

Anledning

Fastlæggelse af politisk tidsplan for budgetproces for Budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til politisk tidsplan for budgetproces for Budget 2022-2025.


Hovedpunkterne i den politiske tidsplan er:


 • Budgetseminar 1 fredag den 28. maj 2021
 • Virtuel borgerinddragelse i juni 2021
 • Budgetseminar 2 fredag den 20. aug. 2021
 • Høring af budgetkataloget den 23. aug. - 9. sept. 2021
 • KB-temamøde om høringssvar den 14. sept. 2021
 • 1. behandling af Budget 2021 i ØU og KB henholdsvis den 7. og 14. sept. 2021
 • 2. behandling af Budget 2021 i ØU og KB henholdsvis den 5. og den 12. okt. 2021


Administrationen foreslår, at budgetprocessen tilrettelægges med udgangspunkt i processen for budget 2021, hvor Kommunalbestyrelsen og KommuneMED bliver præsenteret for en række analyser på budgetseminar 1 i maj, og det endelige budgetkatalog til 2022 præsenteres på budgetseminar 2 i august sammen med budgetforslaget, forslag til budgetudvidelser og anlægsplan. Administrationen vil fremlægge forslag til konkrete analysetemaer for Økonomiudvalget i februar 2021 sammen med forslag til et måltal for budgetkataloget til 2022.


Virtuel borgerinddragelse i budgetprocessen

Som led i budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2021 skulle arbejdes med borgerinddragelse i budgetprocessen. Corona-pandemien og forsamlingsforbudene medførte imidlertid, at borgerinddragelsen i budgetprocessen for 2021 blev begrænset til et webinar i august med orientering om kommunens økonomi og budgetkataloget. Det forventes lige nu, at coronapandemien fortsat vil påvirke aktivitetsmulighederne langt ind i 2021. Administrationen vil derfor udarbejde et oplæg til, hvordan borgerne kan inddrages virtuelt i budgetprocessen for 2021 i juni måned, således borgernes inputs i højere grad kan blive taget med i betragtning ved formulering af de budgetkatalogforslag, der udarbejdes til brug for budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget vil få forelagt administrationens oplæg til virtuel borgerinddragelse i foråret 2021.


Høring af budgetkataloget

Administrationen foreslår, at budgetkataloget offentliggøres mandag den 23. august med høringsfrist den 9. september svarende til en høringsperiode på 18 dage. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om høringssvarene på et temamøde herom den 14. september 2021.


Budgetspørgsmål

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter fristen for budgetspørgsmål til senest mandag den 20. september, som er to uger før ØUs 2. behandling af budgettet. Budgetspørgsmål og besvarelser heraf offentliggøres på kommunens hjemmeside.