Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 08. september 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Vivi Nør Jacobsen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsordenspunkt
2. ØU/KB - Budget 2021 og overslagsår 2022-2024, 1. behandling
3. ØU/KB - Forslag fra SF og Enhedslisten om flygtningebørn til Albertslund
4. KFU/ØU/KB - Dørsalg på Toftegården
5. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard
6. KFU/ØU/KB - Kulturmetropolen 2021-2024
7. EBU/ØU/KB - Nytårskur og virksomhedspris for virksomheder i Albertslund
8. EBU/ØU/KB - Sagsbehandlingsfrister Borger & Arbejdsmarked.
9. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til fugtsikring af Rådhusets arkiver (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Nedrivning af Roskildevej 122 (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Overgang til 12 årlige rater for opkrævning på det takstfinansierede område
12. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektering af udvidelse af HIC klubhus (bevilling)
13. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om plan for solceller i Albertslund
14. MBU/ØU/KB - Etablering af stamvej Roholmparken (bevilling)
15. MBU/ØU/KB - Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden
16. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (høring)
17. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A (høring)
18. MBU/ØU/KB - Nye klubbygninger - Svanen og Bakkens Hjerte - resultat af licitation (bevilling)
19. BSU/ØU/KB - Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister
20. BSU/ØU/KB - Flere lærere til folkeskolen
21. BSU/ØU/KB - Børneliv i Sund Balance (bevilling)
22. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017/2018 og 2018/2019
23. BSU/ØU/KB - Anvendelse af midler til dagtilbud til tidlig indsats
24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for pasning af nærstående med handicap eller alvorlig sygdom
25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler
26. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper
27. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud
28. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse
29. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud
30. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
31. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for samværs- og aktivitetstilbud
32. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for befordring
33. SUS/ØU/KB - Godkendelse af introduktion til kvalitetsstandarder 2020
34. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet
35. ØU/KB - Salg af vejareal ved Smedeland 8a
36. ØU/KB - Udbud af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6
37. ØU/KB - AB Buerne. Godkendelse af afslutning og byggeregnskab gavlisolering og udvidelse af 1 lejemål
38. ØU/KB - AUB afd. 1 Morbærhaven - godkendelse af endeligt byggeregnskab helhedsplan
39. ØU/KB - AKB ALbertslund afd. Hedemarken - godkendelse skema A helhedsplan
40. ØU/KB - AKB Albertslund afd. Roholmsparken, Ovalen - godkendelse skema A
41. ØU/KB - Albertslund Boligselskab afd 3703 Vest - godkendelse optagelse af realkreditlån
42. ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering AB afd. Albertslund Etagehuse
43. ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering af realkreditlån VA afd. 5 Kanalens Kvarter
44. ØU/KB - Godkendelse af råderetsarbejder vedr. Vridsløselille Andelsboligforening afd. 961-52 Læhegnet/Nørreland
45. ØU/KB - Tiltag vedr. ansvarlig skat
46. ØU/KB - Regulering til budget 2020 som følge af ny ferielov og nye skøn for udvikling i lønninger og priser (bevilling)
47. ØU/KB - Svar til Ankestyrelsen. Opfølgende spørgsmål vedr. brug af konsulentfirmaet Brorson Consult
48. ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
49. ØU/KB - Udviklingsbidrag 2021
50. ØU/KB - Ligestillingsredegørelse 2020
51. ØU/KB - Kompensation for enhedernes udgifter relateret til Covid19 (bevilling)
52. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsordenspunkt

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet pkt. 27 og 29 udgik af dagsordenen.

 

Marianne Burchall (A) erklærede sig inhabil under pkt. 12.

Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Budget 2021 og overslagsår 2022-2024, 1. behandling

Anledning

1. behandling af Budget 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i december 2019 tidsplan for budgetprocessen vedr. budget 2021. Tidsplanen blev i foråret justeret pga. de iværksatte tiltag for at hindre smitte med coronavirus, som umuliggjorde en forsvarlig afvikling af Budgetseminar og borgerinvolvering i maj måned. Kommunalbestyrelsen fik i stedet præsenteret de gennemførte budgetanalyser på et Budgetseminar i juni måned. Administrationen har på baggrund af budgetanalyserne hen over sommeren udarbejdet et Budgetkatalog, som også indeholder en række øvrige forslag, der har til formål at skabe rum til politisk prioritering.

 

Kommunalbestyrelsen fik på budgetseminaret d. 21. august præsenteret de økonomiske rammer for Budget 2021 samt de udarbejdede budgetkatalogforslag.

Budgetforslag 2021 forelægges på den baggrund til 1. behandling.

 

Budget 2021

Det her fremlagte forslag til Budget 2021 lever op til den økonomiske politik, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, herunder at der skal være en positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr., og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år.

Den strukturelle driftsbalance viser i 2021 således et overskud på 112 mio. kr. og et gennemsnitligt overskud på 88 mio. kr. excl. overgangstilskud på 35,9 mio. kr. i 2021 og 2022 vedr. kompensation for manglende opdatering af udlændinges uddannelsesniveau. Budgetforslagets udgifter og indtægter fremgår af hovedoversigten jf. bilag 1, mens driftsbalancen fremgår af bilag 2.

 

Der er forudsat en uændret indkomstskatteprocent på 25,6 pct. og uændrede ejendomsskatter, herunder grundskyld på 33,94 promille.

 

På anlægsområdet er udgangspunktet for budgetforslag 2021 overslagsårene i forbindelse med Budget 2020. Bruttoanlægsudgifterne excl. forsyningsområdet (takstfinansieret) og ældreboliger udgør således 137 mio. kr. i 2021. Der er på budgetseminaret i august som grundlag for budgetforhandlingerne fremlagt forslag til en anlægsplan, som indeholder et væsentligt højere anlægsniveau.

 

Budgetforslag 2021 indeholder en likviditetsforøgelse på 45 mio. kr., og den forventede kassebeholdning ultimo 2021 er opgjort til 42 mio. kr. Bilag 3 og 4 viser hhv. udviklingen i kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen og udviklingen i kommunens likviditet opgjort ultimo året. Det fremgår, at målet i den økonomiske politik om en gennemsnitlig likviditet på mindst 40 mio. kr i hele budgetperioden opfyldes.

 

Administrationens budgetforslag tager udgangspunkt i en pris- og lønfremskrivning af de budgetrammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for overslagsårene i det vedtagne budget på baggrund af skøn fra KL. Herudover beregnes nye budgetrammer på de områder, hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet ressourcetildelingsmodeller, fx på skole- og daginstitutionsområdet, ligesom der korrigeres for centrale demografipuljer, der i de 3 overslagsår skal sikre, at der er midler svarende til den forventede befolkningsudvikling. Der er i budgetforslaget indarbejdet en række tekniske korrektioner, og der udarbejdes et særskilt notat herom.

 

Administrationens budgetforslag fremgår af Budgetbog 1 + 2, jf. bilag 5 og 6.

 

Selvom budgetforslaget lever op til kommunens økonomiske politik, er kommunens økonomi fortsat presset. Driftsmæssigt viser den strukturelle driftsbalance et overskud i 2023 og 2024, som ligger under den økonomiske målsætning om et overskud på gennemsnitligt 80 mio. kr., ligesom der på baggrund af regnskabet for 2019 og de aktuelle forventninger til regnskabet for 2020 er flere økonomisk udfordrede driftsområder med betydelige merforbrug, herunder ældreområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og det specialiserede socialområde for voksne. Administrationen har derfor i budgetforslaget indarbejdet en velfærdspulje på 31,5 mio.kr. årligt med henblik på at kunne fastholde velfærden ift. de økonomisk særligt udfordrede områder. Velfærdspuljen udmøntes i de politiske forhandlinger om budgettet.

 

På anlægsområdet forudsætter den igangværende og kommende byudvikling store investeringer, og der er samtidig et betydeligt renoveringsbehov for eksisterende kommunale bygninger.

 

Budgetkatalog

Økonomiudvalget besluttede d. 4. februar måltal for budgetkataloget til 2021 på 40 mio. kr. Baggrunden for administrationens forslag var de væsentlige usikkerheder ift. kommunens fremtidige økonomi trods store besparelser i Budget 2020. Det drejede sig først og fremmest om usikkerheder ift. de økonomiske konsekvenser af en kommende reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, den generelle udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde samt et vedtaget budget for 2020, som ikke fuldt levede op til den økonomiske politik.

 

På baggrund af den i maj indgåede aftale om reform af udligningssystemet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi og efterfølgende konkrete beregninger som følge af Social- og Indenrigsministeriet pr. 1. juli udsendte meddelelse om kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb for 2021, er de økonomiske rammer for 2021 mere positive end administrationen forventede primo februar. Administrationen har derfor udarbejdet et budgetkatalog, som efter drøftelse med borgmesteren ikke opfylder det fastsatte måltal på 40 mio. kr., men som fuldt indfaset vil kunne frigive ca. 26,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at det fremlagte Budgetforslag 2021 efterlever den økonomiske politik som vedtaget af Kommunalbestyrelsen.  

Budgetkataloget er i høring i perioden 22. august til 11. september 2020. Høringssvarene præsenteres for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 15. september.

 

Takstkatalog

Som en del af budgetforslaget fremlægges endvidere takstkatalog for 2021, jf. bilag 8.

 

Ansøgningspuljer

Der er ansøgt om særtilskud (alene efter §16) og lånepuljer hos Social- og Indenrigsministeriet. Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet en indtægt fra særtilskud. Der forventes svar ultimo august/primo september. Det endelige særtilskud samt evt. lånepuljer vil indgå i hovedoversigt, driftsbalance, likviditetskurve og ultimo kassebeholdning, som bliver oversendt til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling d. 6. oktober. Ligeledes vil et evt. særtilskud indgå i den endelige udgave af budgetbog 1 og 2 efter budgetvedtagelsen.

Der er på baggrund af udligningsreformen og aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 afsat en ansøgningspulje til kommuner, som ønsker at sænke indkomstskatten. Kommuner, der får del i puljen, får (op til det beløb kommunen er tildelt fra puljen) dækket en procentdel af indtægtstabet ved at sænke skatten. Ordningen er nærmere beskrevet i bilag 9. Puljen fordeles af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af ansøgninger. Albertslund Kommune har foreløbig ikke søgt puljen. Fristen for at søge puljen er den 4. september.

 

Budgettet for 2021 vedtages af Kommunalbestyrelsen d. 6. oktober 2020. Mellem 1. og 2. behandlingen vil den økonomiske effekt af en revideret pris- og lønfremskrivning fra KL blive indarbejdet i budgetforslaget. Denne effekt er foreløbig kun indarbejdet på et overordnet niveau i driftsbalancen og likviditetskurven. Der kan i perioden evt. komme yderligere tekniske korrektioner, som der i givet fald forelægges til godkendelse ifm. 2. behandlingen af budgetforslaget.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at budget 2021 og budgetoverslag 2022-2024 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 3:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

 

 

Bilag

1 Bilag 1 - Hovedoversigt_ØU-KB 1 behandling Bilag 1 - Hovedoversigt_ØU-KB 1 behandling
2 Bilag 2 - Driftsbalancen_ØU-KB 1 behandling Bilag 2 - Driftsbalancen_ØU-KB 1 behandling
3 Bilag 3 - Likviditetskurve_ØU-KB 1 behandling Bilag 3 - Likviditetskurve_ØU-KB 1 behandling
4 Bilag 4 - Kassebeholdning_ØU-KB 1 behandling Bilag 4 - Kassebeholdning_ØU-KB 1 behandling
5 Bilag 5 - Bog 1_ØU-KB 1 behandling Bilag 5 - Bog 1_ØU-KB 1 behandling
6 Bilag 6 - Bog 2_ØU-KB 1 behandling Bilag 6 - Bog 2_ØU-KB 1 behandling
7 Bilag 7 - Budgetkatalog til offentliggørelse_ØU-KB 1 behandling Bilag 7 - Budgetkatalog til offentliggørelse_ØU-KB 1 behandling
8 Bilag 8 - Borgerrettede takster_ØU-KB 1 behandling Bilag 8 - Borgerrettede takster_ØU-KB 1 behandling
9 Bilag 9 - Skattenedsættelse og kompensationspulje_ØU-KB 1 behandling Bilag 9 - Skattenedsættelse og kompensationspulje_ØU-KB 1 behandling
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Forslag fra SF og Enhedslisten om flygtningebørn til Albertslund

Anledning

Forslag fra SF og Enhedslisten om flygtningebørn til Albertslund

Sagsfremstilling

Lad flygtningebørn få en god start i Albertslund.

 

Forslag:

Kommunalbestyrelsen ønsker at Albertslund kommune kan modtage et antal, fx 10 uledsagede børn og unge under 25 år, som efter at være tildelt flygtningestatus (asyl) bosættes i Albertslund.

 

Derfor:

1.Opfordres borgmesteren til at rette henvendelse til fagministeren med henblik på at gøre det muligt for Albertslund at tilslutte sig initiativet fra en række europæiske byer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initiative“.

2.Bedes forvaltningen undersøge hvordan børnene/de unge kan tildeles en bolig fx i et botilbud eller privat indkvartering. Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre børnene/de unges muligheder for at få en god start i Albertslund. Det kan fx ske ved at barnet/den unge får en kontaktfamilie i byen, som kan understøtte den unge i sit nye liv i Albertslund. Forvaltningen bedes derfor vurdere hvorledes dette kan ske via kendte ordninger som pleje/aflastningsfamilier og/ eller ved at inddrage borgere via civilsamfundet (Fx Røde Kors, som tidligere at etableret besøgstjeneste for afviste asylansøgere i Vridsløselille fængsel, dansk flygtningehjælp eller andre).


Baggrund:

Forslaget stilles i kølvandet på den håbløse situation der hersker for flygtende mennesker, der befinder sig indenfor EU's grænser. Især i overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/tyrkiske grænse. Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede flygtningebørn. 

De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe, og de har brug for hjælp. Det er desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i 10 europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor nu tilbudt deres hjælp til EU. Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initiative” henvendt sig til EU den 22. april med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Senest har Københavns kommune vedtaget at de også ønsker at tilslutte sig initiativet og tage mod et antal uledsagede flygtningebørn.


Asylsystemet har ansvaret for barnet/den unge frem til asyl er tildelt. Herefter skal flygtningen starte en ny tilværelse, som borger i Danmark. 
Albertslund Kommune er en såkaldt 0-kommune, som ikke modtager flygtninge. Partierne bag dette forslag mener dog, at Albertslund ved at tage imod et mindre antal børn/unge, der har opnået flygtningestatus, kan påtage sig et medansvar for at sikre, at uledsagede børn og unge, der har modtaget asyl, får mulighed for en fair start på deres nye tilværelse i Danmark. Albertslund er en by præget af fællesskab, mangfoldighed og et rigt foreningsliv og stærkt civilsamfund og Albertslund kan derfor blive et godt sted at starte et nyt kapitel for et uledsaget flygtningebarn/ung. 

Indstilling

SF og Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 53:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Man stemte om forslaget

 

For stemte 6 (Ø, F, Å, B)

Imod stemte 14 (A, V, C, O)

Undlod 1 (Tina Christiansen, A)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

(F) stillede yderligere et ændringsforslag om at afgrænse antallet af uledsagede børn til 5 og alder til unge under 15 år

 

For stemte 4 (F, Å, B)

Imod stemte 14 (A, V, C, O)

Undlod 3 (Ø, Tina Christiansen, A)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

 

Bilag

1 Uddybning til forslag vedr. modtagelse af flygtningebørn i Albertslund. Uddybning til forslag vedr. modtagelse af flygtningebørn i Albertslund.
Tilbage til toppen

4. KFU/ØU/KB - Dørsalg på Toftegården

Anledning

Toftegården har et ønske om, at kunne sælge egne slagtedyr og æg til de besøgende på Toftegården for at styrke formidlingen.

Sagsfremstilling

Toftegården er klar til at kunne tilbyde de besøgende på gården mulighed for at købe økologiske fødevarer med hjem samt at kunne tilberede kød som en del af undervisningen for skoler og institutioner.

 

Slagtning af overskudsdyr
Toftegården må hvert år regulere bestanden af dyr, i takt med at nye dyr fødes, og andre dyr bliver gamle. Hvert år bliver der bragt dyr fra Toftegården til slagtning, og slagteren står for videresalg af kødet. Toftegården modtager en fast pris for kødet, og Toftegården betaler selv for at få bragt dyrene til slagtning.

 
Det vil fuldende fødevarecirklen for Toftegården at få kødet fra det slagtede dyr tilbage til gården og kunne tilbyde kødet til interesserede i området. Det vil give værdi at kunne vise og sælge det endelige produkt og åbne for den sunde nuancerede dialog omkring økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd.


Høns
Toftegården har mange høns, og de lægger dagligt en større mængde æg. Da hønseholdet ikke er godkendt hos Fødevarestyrelsen, så skal æggene kasseres efter indsamling.


I foråret 2020 har Toftegården fået bygget flotte nye hønsegårde, som er indrettet med små æggelemme, således at de besøgende kan indsamle de frisklagte æg.

I hønsegårdene findes høns af mange forskellige racer. Der vil kunne indsamles æg i en bred vifte af farver og størrelser. Dette er et stort hit især hos børn, der normalt kun ser ensartede æg i køledisken i supermarkeder.

I stedet for at kassere disse æg, når de er indsamlet, er der ønske om at kunne sælge dem til de besøgende. Det giver, ligesom kødsalget, rigtig god mening og fuldender formidlingscirklen.

For at kunne sælge æggene i stalddørssalg, skal æggene pakkes i rene æggebakker, som Toftegården indkøber til formålet. Pakning vil foregå i et lille indrettet æggepakkeri i stalden.

 

Det kan også blive relevant at sælge grøntsager, frugt og bær, hvis der er nok til dette i løbet af sommerperioden.

 

Krav til fødevaresalg

Toftegården har været i dialog med Fødevarestyrelsen, og det har vist sig, at Toftegården kan leve op til Fødevarestyrelsens krav til dørsalg af kød og æg uden de store forandringer.

 

Der skal ske indkøb af frysere, hvori kødet skal opbevares, når det kommer pakket og mærket fra slagteren. Rummet med fryseren skal være rengøringsvenligt og med håndvask. Der skal foretages en ugentlig rengøring, som skal udføres af et professionelt rengøringsfirma. Håndtering af kødet og rengøringen skal dokumenteres i en log, der skal kunne fremvises, hvis Fødevarestyrelsen kommer på besøg.

 

I forhold til salg af æg så skal der udføres salmonellakontrol 6 gange årligt. Der er krav om datomærkning af æggene, og de må max opbevares ved 12 grader.

 

Toftegården kan leve op til disse standarder.

 

Dørsalg i praksis

Den besøgende henvender sig til personalet, når pågældende ønsker at foretage et køb. Der kan betales med Mobilepay.

 

Det er medarbejderne på Toftegården, der skal stå for alt det praktiske i forbindelse med klargøring til salg og selve salget. Opgaverne, der skal udføres i forbindelse med dørsalget, vil kunne indtænkes i de daglige rutiner på gården, og derved vil ressourceforbruget være minimalt. Det vil ikke gå ud over den tid, der bruges på formidling, og der vil ikke være behov for flere ressourcer til håndteringen af dørsalget. Den administrative del med indtægtsregistrering m.v. foretages samtidig med de øvrige administrative opgaver.

Økonomi

Etablering af de faciliteter (kølerum og æggepakkeri), der muliggør etableringen af gårdbutikken, afholdes for Toftegårdens driftsmidler (ca. 20.000 kr.). De løbende udgifter, der knytter sig til håndteringen af kødet og æggene, dækkes af indtægterne for salg af kød og æg.

Lovgrundlag

En kommune må godt sælge overskudsproduktion eller biprodukter. Det er en forudsætning, at der ikke planlægges en overskudsproduktion, og en overskudsproduktion skal forsøges minimeret.

Juridisk afdeling vurderer, at det er en naturlig del af driften/Toftegårdens opgaver at bevare en passende bestand af dyr – både hvad angår antal og aldersfordelingen på dyrene. I forhold til æg er dette et naturligt biprodukt ved hønsehold. På baggrund heraf vurderer Juridisk afdeling, at Toftegården godt må sælge kød og æg ved dørsalg som biprodukter fra Toftegårdens opgaver under forudsætning af, at salget sker til markedspris, så andre erhvervsdrivende ikke påføres urimelig konkurrence.

Prisen på kødet fastsættes, så den svarer til økologisk kød fra andre gårdbutikker med salg af eget kød. Eksempelvis Grantoftegård i Ballerup.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Toftegården må foretage dørsalg af kød, æg og øvrige egenproducerede fødevarer.

Historik

 Kultur- og Fritidsudvalget , 25. august 2020, pkt. 3:

Indstillingen blev tiltrådt.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Tilbage til toppen

5. KFU/ØU/KB - Budget 2020 - Birkelundgaard

Anledning

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at der skal skabes en mere ligelig adgang til Birkelundgaards bygninger.

Sagsfremstilling

Låneaftalen for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaards brug af bygninger ved Birkelundgaard udløber med udgangen af 2020. Den seneste låneaftale trådte i kraft den 1. januar 2016. Den er vedhæftet som bilag 1.

 

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard afholder 20-25 kulturelle arrangementer om året, som alle har udgangspunkt i foreningens formål, som er: "...at støtte og inspirere Kulturhuset Birkelundgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og at udbrede kendskabet til Kulturhuset Birkelundgaard både i og udenfor Albertslund Kommune, samt at arrangere regelmæssige kulturelle aktiviteter med henblik på at udbrede interessen for kunst og kultur".

 

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at "Parterne er enige om, at når aftalen om brug af Birkelundgaard skal fornyes, så skal der skabes en mere åben og ligelig adgang til brug af bygningerne, således at flere foreninger har adgang til disse - dog under hensyntagen til, at Kulturforeningen Birkelundgaard skal kunne fortsætte med sine aktiviteter på stedet".

 

Bilag 2 er forslag til en ny låneaftale som opfølgning på budget 2020.

 

I forslaget til den nye låneaftale mellem Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune er der ændret således, at foreningen nu låner laden, kostalden, depotrummet og garagen, hvor de tidligere også lånte længen, haven og gårdspladsen. Desuden var der tidligere en ret til at bruge stuehuset op til 8 gange om året til arrangementer. Dette er ikke tilfældet i den nye aftale. Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan låne stuehuset på lige fod med andre foreninger ved at reservere i Webbook (foreningsportalen). Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har ikke fortrinsret.

 

I forslaget til den nye låneaftale er Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard indstillet på at indgå i dialog om afholdelse af 2 - 4 samarbejdsarrangementer i laden med andre foreninger, institutioner eller andre aktører, hvor arrangementerne er åbne for byens borgere. Det er en forudsætning, at samarbejdsarrangementerne indholdsmæssigt lever op til Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter, og de skal annonceres som samarbejdsarrangementer. For planlægningens skyld skal henvendelse til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard om samarbejdsarrangementer ske til bestyrelsen inden den 1. oktober året før det kalenderår, samarbejdsarrangementet ønskes afholdt.

 

Lokalerne, som ikke er omfattet af låneaftalen med Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, kan fra den 1. januar 2021 lånes af alle foreninger ved reservation i Webbook.

 

Låneaftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og er 10-årig. Efter 4 år kan aftalen opsiges fra begge parter med et varsel på minimum et år til den 31. december. Lignende aftaler med ex. Foreningshuset Roskilde Kro, HIC, Albertslund Skytteforening og de tre spejderforeninger er som udgangspunkt 10-årige.

 

Det vurderes, at der med den nye låneaftale bliver en mere åben adgang til bygningerne generelt og en udvidet mulighed for at afholde arrangementer i laden.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet den 26. maj 2020

Vedlagt er forvaltningsnotat som opfølgning på KFU´s behandling på mødet i april 2020.

Endvidere er vedlagt bilag med spørgsmål fra forvaltningen og formanden fra Kulturhuset Birkelundgaards svar.

Indkommet brev fra Albertslund Kunstforening er ligeledes vedlagt.

 

Direktørområdet den 11. juni 2020

Der er vedhæftet nyt bilag med spørgsmål fra KFU medlemmerne og svarene på deres spørgsmål fra hhv. forvaltningen og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard.

Der er beskrevet et alternativ til den først foreslåede låneaftale - en model 2 - som angiver en mulighed for, at andre foreninger kan få adgang til Birkelundladen i to måneder om året. Denne er vedhæftet som nyt bilag.

 

Direktørområdet den 25. august 2020

Der er indkommet yderlige spørgsmål fra nogle af Kultur- & Fritidsudvalgets medlemmer. Disse er besvaret og vedhæftet som bilag. Der er desuden lavet et nyt notat med fire mulige modeller for ny låneaftale. Forvaltningen vurderer, at model 2a bedst vil sikre, at der fortsat er et aktivt kulturhus, og at der samtidig er mulighed for, at andre foreninger kan benytte Birkelundladen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at den nye låneaftale mellem foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune godkendes

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstilles,

1.   at der udarbejdes låneaftale med udgangspunkt i model 2

 

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling indstilles,

1.   at forvaltningen gives mandat til, at der udarbejdes en låneaftale med udgangspunkt i model 2a, da den både sikrer et aktivt kulturhus og giver adgang til, at flere foreninger kan benytte Birkelundladen. Aftalen lægges efterfølgende til orientering hos KFU.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 28. april 2020, pkt. 1:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på, at sagen oplyses yderligere herunder bl.a. svar på, hvorfor laden ikke kan benyttes af alle andre foreninger. Hvad vil konsekvensen være, såfremt forslaget til ny låneaftale ikke vedtages.

Derudover ønskes deltagelse fra formanden for Kulturhuset Birkelundgaard og yderligere et medlem af foreningens bestyrelse til udvalgsmødet for at give mulighed for at høre foreningens holdning og svare på diverse spørgsmål.

 

Derudover vedlægges Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter samt Albertslund Kunstforenings henvendelse.

 

Joan Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet. 

 

 
Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 1:

Sagen blev omdøbt til en temadrøftelse.

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Kultur- og Fritidsudvalget , 11. juni 2020, pkt. 2:

Udsat.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 Kultur- og Fritidsudvalget , 25. august 2020, pkt. 2:

Kenni Flink (Å) stillede ændringsforslag med udgangspunkt i model 4 med fortrinsret for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard til 24 arrangementer pr. år og med kommunal ansat vicevært fremfor tilskud til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard for håndtering af viceværtopgaven.

 

For stemte: Fedai Celim (Ø), Mehmet Kücükakin (F), Kenni Flink (Å)

Imod stemte: Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Hediye Temiz (B)

 

Ændringsforlaget bortfaldt. Kenni Flink (Å) begærede forslaget i Kommunalbestyrelsen.

 

Joan Marquardt (O) stillede ændringsforslag med udganspunkt forvaltningens indstilling af model 2a tilført bemærkning, at juli måned ikke må være tilgængelig for øvrige foreninger.

 

For stemte: Jørn Jensby (A), Susanne Storm Lind (A), Joan Marquardt (O), Fedai Celim (Ø)

Imod stemte: Mehmet Kücükakin (F), Kenni Flink (Å)

Undlod at stemme: Hediye Temiz (B)

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 21:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

 

 

Beslutning

(C) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget

 

For stemte 7 (Ø, F, Å, C)

Imod stemte 13 (A, V, O)

Undlod 1 (B)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

(Å) stillede forslag om

 

Pkt. 1, at der med udgangspunkt i model 4 med fortrinsret for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard til 24 arrangementer pr. år og med kommunal ansat vicevært fremfor tilskud til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard for håndtering af viceværtopgaven.

 

Pkt. 2, at der bevilliges 50.000 til standardisering og permanentgørelse af Birkelundgårds tekniske udstyr. Midlerne findes i KFU’s disponible midler for 2020

 

For stemte 7 (Ø, F, Å, B, V)

Imod stemte 14 (A, C, O)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

(O) stillede ændringsforslag

 

Punkt 1 i indstillingen erstattes med: 

 

1. at der udarbejdes en låneaftale, hvor Kulturhuset Birkelundgaard får råderet over laden i to perioder af 20 uger. De to perioder skal planlægges så der bliver to perioder af 6 uger, hvor andre foreninger kan bruge laden. 

 

Nyt punkt 2. 

2. Kulturhuset Birkelundgaard skal lave deres planlægning så ugerne i juli er en del af deres 40 uger. 

 

For stemte 15 (A, V, C, O)

Imod stemte 4 (Ø, Å, B)

Undlod 2 (F)

 

Ændringsforslaget blev godkendt.

 

 

 

Bilag

1 Låneaftale 2015-2020 (130319) Låneaftale 2015-2020 (130319)
2 Låneaftale Birkelundgaard Låneaftale Birkelundgaard
3 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
4 Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard Vedtægter Kulturhuset Birkelundgaard
5 Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget Oplysningsnotat til Kultur- og Fritidsudvalget
6 En fyldt Birkelundlade En fyldt Birkelundlade
7 Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard Forvaltningsnotat vedr. ny låneaftale for Birkelundgaard
8 Mail fra formand Ivan Warrer Mail fra formand Ivan Warrer
9 Oversigt over forbrug til Birkelundgaard Oversigt over forbrug til Birkelundgaard
10 Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz Svar på spørgsmål fra Hediye Temiz
11 Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud Roskilde Kro + Langagergaard oversigt over tilskud
12 Henvendelse fra Albertslund Kunstforening Henvendelse fra Albertslund Kunstforening
13 Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård Borgmesterbrev - Henvendelse fra Albertslund Kunstforening vedr. låneaftale Birkelundgård
14 Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer Bilag vedr. andre spillesteder - fra Ivan Warrer
15 Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard Bilag 15 - Skema med spørgsmål vedr Birkelundgaard
16 Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard Bilag 16 - Model 2, Birkelundgaard
17 Model 1-4 - låneaftale Birkelundgård Model 1-4 - låneaftale Birkelundgård
18 Spørgsmål vedr Birkelundgaard - 2 Spørgsmål vedr Birkelundgaard - 2
19 1602-1 Birkelundgård - MYND As build_2019 10 Plan ff 1-200 (003).pdf 1602-1 Birkelundgård - MYND As build_2019 10 Plan ff 1-200 (003).pdf
20 T_B_E_00854_ST_1_01.pdf T_B_E_00854_ST_1_01.pdf
21 T_B_E_00854_1_1_01.pdf T_B_E_00854_1_1_01.pdf
22 Link til Kulturforeningen Birkelundgaards tidligere programmer Link til Kulturforeningen Birkelundgaards tidligere programmer
Tilbage til toppen

6. KFU/ØU/KB - Kulturmetropolen 2021-2024

Anledning

Albertslund Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen, som er en aftale mellem 9 kommuner og Kulturministeriet. Der skal tages stilling til fortsættelse af samarbejdet 2021-2024.

Sagsfremstilling

For perioden 2016-2020 er der mellem kommunerne og Kulturministeriet indgået en kulturaftale under titlen Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen fra 2016-2019 har været 3 indsatsområder: USKIK, Musikmetropolen samt Festival & Events. Festival & Events er i 2020 efter fælles ønske hos partnerne udskiftet med indsatsområdet Et bedre liv med kultur. Samarbejdet fortsætter således i Kulturmetropolen 2021-2024 med følgende 3 indsatsområder:

·         Et bedre liv med kultur

·         Kulturmetropolens musikindsats

·         Kulturmetropolens ungeindsats

Kulturmetropolens ungeindsats - tidligere kendt som USKIK - har været basis for opstarten af arbejdet med ungekultur i Albertslund Kommune. I forbindelse med indsatsen har såvel unge som kommunale kulturaktører samt fagpersoner med interesse i kultursamarbejde deltaget i rekrutteringskurser, faglige dage, projekter og et topmøde om ungekultur. Det har også dannet basis for et tværgående netværk mellem Klubområdet, Albertslund Boligsociale Center og Kultur & Fritid.

Samarbejdet har ført til udviklingen af en ungeindsats, hvor unge fra boligområderne og klubberne skal finde deres egen stemme gennem et kulturforløb. I forbindelse med Temaudvalgets arbejde med ungeliv i 2019, var det bl.a. også erfaringerne fra Kulturmetropolens ungeindsats og det tværkommunale netværk, som blev inddraget til inspiration. Yderligere har unge kunstnere fra Kulturmetropolens ungeindsats bidraget til et tværkommunalt kunstprojekt i Vestegnens Kulturuge samt dannet deres eget regionale kunstfællesskab med base på Billedskolen i Albertslund. Det tværgående samarbejde har også været afgørende for de unges deltagelse i Kulturmetropolens musikindsats - tidligere kendt som Musikmetropolen. Her deltog unge piger fra klubområdet i talent- og karriereudviklingsforløbet Urban Girls, som er unikt, idet det giver en stemme og en platform for talentudvikling til piger.

Overordnet har ansatte, musikaktører og borgere deltaget i 13 musikindsatser gennem kulturaftalen i perioden 2016-2020. Festivaler og Events har samarbejdet med de andre indsatser omkring afvikling af events og blev i 2019 omdannet til en pulje, som kunne søges af aktører med tilknytning til kulturaftalens kommuner og projekter.

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at fortsætte samarbejdet i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2021-2024.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som nu – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder, der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

Hver af de deltagende kommuner betaler 2,75 kr. pr. indbygger årligt for at være en del af Kulturmetropolen. Der er et minimumsbeløb på 90.000 kr. pr. kommune årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at det tværgående samarbejde og den øgede bevidsthed om ungekultur og musik ikke havde stået på det solide fundament af viden og netværk, hvis ikke unge, aktører, politikere og ansatte i kommunen havde fået mulighed for at deltage i de ungekulturelle aktiviteter foranstaltet af ungeindsatsen i kulturaftalen. De har givet en fælles referenceramme og et fælles afsæt, som har ansporet en ny tilgang til arbejdet med unge og kultur på tværs. Et afsæt som betyder, at unge i højere grad vil kunne opleve en lighed i kultur og en styrkelse af deres egen stemme og demokratiske ståsted.

 

Økonomi

Den hidtidige finansiering af Albertslund Kommunes deltagelse har været finansieret af Kultur og Fritids driftsmidler. Der skal derfor ikke findes nye midler til den fortsatte deltagelse, selvom der er tale om en stigning på kr. 10.000 om året i forhold til aftalen 2016-2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2021-2024, og
 2. at midlerne afsættes fra Kultur- og Fritids driftsmidler i overslagsårene, og
 3. at formanden for Kultur- & Fritidsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropolen 2021-2024 på vegne af Albertslund Kommune

Historik

 Kultur- og Fritidsudvalget , 25. august 2020, pkt. 4:

Indstillingen blev tiltrådt.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag - Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024.pdf Bilag - Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024.pdf
Tilbage til toppen

7. EBU/ØU/KB - Nytårskur og virksomhedspris for virksomheder i Albertslund

Anledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) besluttede d. 14. januar 2019 at virksomhedsprisen nytænkes med udgangspunkt i erhvervsstrategien. Udvalget drøfter to forslag til en ny virksomhedspris og beslutter, hvillket af de to forslag de ønsker. Desuden tager udvalget stilling til, om der skal afholdes en årlig nytårskur, hvor et af programpunkterne er uddeling af virksomhedsprisen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 2013 årligt uddelt en virksomhedspris til en af byens virksomheder. Hidtil har kommunen lagt vægt på virksomhedernes rummelighed, f.eks. at virksomheden integrerer personer, der ellers har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet; har elev- og/eller praktikpladser i virksomheden; fastholder personer, der ellers kunne have mistet arbejdet eller har skrevne eller uskrevne politikker, der øger rummelighed og social ansvarlighed. Prisen er på 10.000 kr. og gives til fælles aktiviteter for de ansatte i virksomheden.

Nyt koncept for virksomhedspris og nytårskur

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) besluttede d. 14. januar 2019 at virksomhedsprisen skal nytænkes med udgangspunkt i erhvervsstrategien. Som grundlag for udvalgets beslutning om en ny virksomhedspris er der udviklet to idéer til en ny virksomhedspris samt et forslag til et koncept for en nytårskur. Idéerne er udviklet på baggrund af research blandt virksomheder i Albertslund og i kommuner, der uddeler virksomhedspriser. Dernæst har der været workshop og møder med virksomhedskonsulenter, enhedsledere, afdelingsleder og direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse.

 

De to koncepter er henholdsvis:

 

Stærk på job og erhverv - Albertslund Kommunes virksomhedspris (vedhæftet i bilag). Konceptet tager afsæt i erhvervsstrategien med fokus på virksomheders bidrag til et levende arbejdsmarked og erhvervsliv i byen. Prisen gives til en virksomhed, der engagerer sig i Albertslunds erhvervsudvikling gennem iværksætteri, vækst, innovation, rummelighed eller samarbejde om unges uddannelse og job.

 

Drivkraft for by og erhverv -  Albertslund Virksomhedspris (vedhæftet i bilag). Tager afsæt i erhvervsstrategien med fokus på innovativt erhvervsmiljø, bæredygtighed og byens udvikling. Prisen gives til virksomheder, der udvikler aktiviteter, der i et regionalt eller internationalt perspektiv bidrager til at skabe dynamik i det lokale erhvervsliv eller jobskabelse til borgere i Albertslund.

 

Som en ramme om uddeling af virksomhedsprisen – og som et led i implementering af erhvervsstrategien i øvrigt – foreslås en årlig nytårskur for byens virksomheder (vedhæftet i bilag). Hensigten med nytårskuren er, at virksomheder og kommunens ledelse engagerer sig i den lokale erhvervsudvikling og udvikler netværk på tværs. I forslaget ligger, at borgmesteren, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og kommunens øverste ledelse samt relevante fagmedarbejdere deltager. Derved kan virksomhederne møde politiske og faglige repræsentanter for kommunen samt skabe relationer til andre lokale virksomheder. Ved nytårskuren omtales årets begivenheder og Albertslund Kommunes virksomhedspris uddeles. Endelig ligger det i forslaget, at byens virksomheder fejres, f.eks. årets Gazelle-virksomheder.

Økonomi

20.000 kr. til nytårskur, evt. oplægsholder v. nytårskur, forplejning samt præmie.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der vedtages forslagene til for virksomhedspris i Albertslund
 2. at der gennemføres årlig nytårskur som ramme om netværk for virksomheder og uddeling af virksomhedsprisen.

Historik

 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 24. august 2020, pkt. 3:

Udvalget besluttede virksomhedprisen "Stærk på job og erhverv", idet at der tilføjes et kriterie omkring innovation. 

 

Tiltrådte indstillingen vedr. gennemførelse af årlig nytårskur.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Forslag til nytårskur for virksomheder Forslag til nytårskur for virksomheder
2 Konceptoplæg virksomhedspris Stærk på job og erhverv . Konceptoplæg virksomhedspris Stærk på job og erhverv .
3 Konceptoplæg virksomhedspris Drivkraft for by og erhverv . Konceptoplæg virksomhedspris Drivkraft for by og erhverv .
Tilbage til toppen

8. EBU/ØU/KB - Sagsbehandlingsfrister Borger & Arbejdsmarked.

Anledning

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Der foreslås konkrete sagsbehandlingsfrister, som skal afløse de hidtidige servicemål på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Der har på beskæftigelsesområdet ikke været egentlige sagsbehandlingsfrister, men der blev i 2016 i kommunalbestyrelsen vedtaget såkaldte servicemål, som har været retningsgivende. Det foreslås nu, at der vedtages konkrete mål på de forskellige områder, således at lovgivningen på området følges. Udkast til sagsbehandlingsfrister på de forskellige områder fremgår af bilag. Udgangspunktet for forslaget er, at målene skal være rimelige og realistiske. Forslaget er lavet ud fra vurderinger af, hvor lang tid en sag normalt ville kunne behandles på, sammenlignet med hvilke sagsbehandlingsfrister lignende kommuner har og endelig tidsfrister i lovgivning og afgørelser.

Sagsbehandlingsfristerne er retningsgivende i de konkrete sager og betyder, at såfremt det ikke er muligt at overholde fristen, skal borger have besked om dette med en angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Forlængede sagsbehandlingstider kan f.eks. skyldes, at der skal indhentes yderligere oplysninger, lægeerklæringer eller lignende. Det er en forudsætning i retssikkerhedsloven, at en sag er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes en afgørelse. Udgangspunktet for sagsbehandlingsfristerne er, at det normalt vil være muligt at træffe afgørelser inden for tidsfristen. Da kompleksiteten er forskellig, er der derfor også forskel på de forskellige områder fra 10 arbejdsdage til 3 måneder.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 3. september 2020

ØU har spurgt til sagsbehandlingsfristen på ansøgning om seniorpension, hvornår gælder det fra og er fristerne for seniorpension relevante.

Sagsbehandlingsfristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter dem.

Folketinget har besluttet, at behandling af seniorpension flyttes fra kommunerne til en ny selvejende institution Seniorpensionsenheden således, at ansøgninger efter 1. januar 2020 behandles af den nye enhed, mens ansøgninger inden 1. januar skal færdigbehandles i kommunen.

Det betyder, at sagsbehandlingsfristen for seniorpension ikke er relevant fra 1. januar, og vil blive fjernet fra oversigten, da det derefter ikke længere er en kommunal opgave.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at sagsbehandlingsfristerne for Borger & Arbejdsmarked godkendes

Historik

 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 24. august 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet at der udarbejdes punkt om sagsbehandlingstider i andre kommuner.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

(O) stillede ændringsforslag:

 

Punkt 1. uændret. 

 

Nyt punkt 2. 

Fristerne ændres til hele uger med weekend efter vedhæftede skema. 

 

Nyt punkt 3. 

EBU får årligt en oversigt over sagsbehandlingstiden på alle områder med en behandlingsfrist på mere end 3 uger.  

 

Indstillingen blev godkendt med ændringsforslag

 

 

Bilag

1 Forslag til sagsbehandlingsfrister Forslag til sagsbehandlingsfrister
2 Sammenligning af sagsbehandlingsfrister Sammenligning af sagsbehandlingsfrister
3 Sagsbehandlingsfrister Brger & Arbejdsmarked.xlsx Sagsbehandlingsfrister Brger & Arbejdsmarked.xlsx
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til fugtsikring af Rådhusets arkiver (bevilling)

Anledning

Som en udmøntning af Budgetaftale 2020 (budgetudvidelse) søges der om frigivelse af afsatte anlægsbeløb til forundersøgelse og fugtsikring af Rådhusets arkivrum i kælderen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Rigsarkivets tilsyn i 2019 blev der konstateret tegn på fugt og skimmelsvamp i de lokaler i kælderen, som bruges til arkiv. Arkivlokaler er omfattet af arkivlovens bestemmelser, og kommunen har derfor forpligtelse til at opbevare arkivalier således, at de ikke går fysisk til grunde.

 

Såfremt lokalerne fortsat skal kunne bruges som arkiv, skal de derfor både affugtes og sikres. Derudover skal rummene indrettes på ny, så de efterkommer de krav Rigsarkivet stiller til arkivrum. Det drejer sig blandt andet om, at temperaturen ikke må svinge mere end 5 grader over 24 timer, at betongulve bør være malet med diffusionsåben maling for at mindske støv, samt at reoler skal hæves min. 10 cm over jorden.

 

Rigsarkivets bemærkning er især rettet på det ene lokale, hvor der var en enkelt kasse med nedbrudte materialer. Umiddelbart er der ikke synlige fugtskader, men luften i kælderrummene er tung, da der ikke er mekanisk ventilation. I det andet lokale står en stor compactusreol, hvor papirerne er organiseret. Pladsmæssigt er det en rigtig fin løsning, for så kan der opbevares 11-12 hyldemeter pr. m2, frem for 6-7 hyldemeter på en almindelig reol. I dette tilfælde er det dog svært at afdække omfanget af skade og fugt, da lokalet ikke er så let tilgængeligt.

 

I første omgang skal der laves en forundersøgelse i samarbejde med en rådgiver, hvor omfanget skal afdækkes og der skal findes en fremtidig løsning for arkivlokalerne. Dernæst renoveres lokalerne, så de kan anvendes til arkiv opbevaring.

Det drejer sig bl.a. om etablering af mekanisk ventilation.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 27. august 2020

Det fremgår af udvidelsesforslaget til budget 2020 vedrørende lovpligtig arkivering af både papir- og digitale arkivalier, at der er udarbejdet en plan for aflevering af arkivalier over de næste 5 år.

Det er i den forbindelse vurderet, at omkostningerne til digitalisering af eksisterende papirarkivalier svarende til ca. 400 hyldemeter eller aflevering af disse til Rigsarkivet vil overstige omkostningerne ved opbevaring af eksisterende papirarkivalier i Rådhuskælderen efter fugtsikring.

Økonomi

Der er i forbindelse med budget 2020 afsat midler til lovpligtig arkivering af både papir og digitale arkivalier. Heraf er der afsat en anlægsbevilling på 620.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021, til fugtsikring af Rådhusets arkivrum i kælderen. Rådighedsbeløbene søges frigivet i 2020 og 2021 til dels forundersøgelser dels til afhjælpning af fugtproblemerne. Såfremt forundersøgelserne viser et større renoveringsbehov end forudsat vender forvaltningen tilbage med en supplerende sag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 920.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 620.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021 til fugtsikring af arkivrummene og
 2. at udgiften finansieres af de i alt afsatte rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2020 og 2021

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om det er muligt at digitalisere arkivet istedet.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Nedrivning af Roskildevej 122 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til nedrivning af Roskildevej 122.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat midler til nedrivning af Roskildevej 122. Bygningen har stået tom siden, den blev købt for nogle år siden, og er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Bygningen dannede tidligere rammerne for Albertslund Alaadin Moske og blev brugt af Tyrkisk Kulturforening.

 

For at begrænse udgifterne til nedrivningen, vil hullet i jorden efter bygningen ikke blive fyldt op. Derfor bibeholdes det eksisterende hegn og området lukkes af. Den eksisterende asfaltbelægning (parkeringsplads) vil ikke blive fjernet.

 

Efter nedrivningen vil grunden blive udbudt til salg.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 9. juni 2020

På baggrund af drøftelserne på Miljø- & Byudvalgets møde i februar 2020, har forvaltningen udarbejdet et notat, som er vedlagt sagen.

 

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 24. august 2020

I henhold til BBR er der en indendørs olietank. Dette er fejlagtigt, da der blev indlagt fjernvarme i 1993 og det fremgår af byggesagsarkivet, at tanken blev fjernet samtidig. BBR-ejermeddelelse vil blive rettet.

Der er ikke oplysninger om nedgravet olie tank.

Der er ikke indgået en skriftlig aftale med Europcar om lån af parkeringsarealet. Kommunalbestyrelsen har i maj 2015 besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om pasning af hele ejendommen Roskildevej 122 mod tildeling af brugsret til ejendommens parkeringsareal, samt at pasningsaftalen tidsbegrænses til 3 år med 12 måneders opsigelse til udgangen af et år. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Europcar, og der foreligger et udkast til en pasningsaftale, som dog ikke er underskrevet. Europcar anvender arealet, som beskrevet i aftaleudkastet. Det kræver en nærmere juridisk udredning for at kunne fastlægge om aftaleudkastet og betingelserne heri er gældende, selvom udkastet ikke er underskrevet. Dette vil blive gjort i forbindelse med en kommende udbudssag.

Økonomi

Forvaltningen har fået foretaget miljøundersøgelser og indhentet tilbud fra nedriver. Såfremt der ikke konstateres uforudseelige miljøskadelige stoffer i større mængder i forbindelse med nedrivningen, forventes udgiften at kunne holdes på 850.000 kr. Udgiften indstilles finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. i budget 2020.

  

Når bygningen nedrives vil der være en årlig driftsbesparelse på skatter, afgifter, forsikringer og bygningsvedligehold på 109.000 kr.

Miljøkonsekvenser

Bygningen vil blive saneret for miljøskadende stoffer, som afleveres til deponi og genbrug. Den rene beton vil blive kørt til knusning på godkendt plads.

Kommunikation

I forbindelse med nedrivning vil naboer blive adviseret om støj i perioden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr. til nedrivning af Roskildevej 122,
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb og
 3. at driftsbesparelsen til skatter, afgifter og forsikringer samt bygningsvedligehold på i alt 109.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Historik

Miljø- & Byudvalget den 25. februar 2020

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med de faldne bemærkninger.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 2:

Der blev stillet ændringsforslag fra Allan Høyer (O):

At grunden efter nedrivning, reserveres til boliger til udsatte borgere, i form af fx midlertidige boliger, container/pavillion boliger, eget kommunalt botilbud eller lignende.

For stemte: Ø og O

Imod stemte: A

Undlod at stemme: F

Forslaget bortfaldt.

 

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses om der er en nedgravet olietank på grunden. Aftalen med Europcar vedlægges som bilag.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod

Beslutning

(O) stillede ændringsforslag:

- at grunden efter nedrivning, reserveres til boliger til udsatte borgere, i form af fx midlertidige boliger, container/pavillion boliger, eget kommunalt botilbud eller lignende.

 

For stemte 9 (Ø, F, Å, B, O)

Imod stemte 9 (A)

Undlod 3 (C, V)

 

Forslaget bortfaldt

 

Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Supplerende oplysninger efter behandling i Miljø- & Byudvalget i februar 2020 Supplerende oplysninger efter behandling i Miljø- & Byudvalget i februar 2020
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Overgang til 12 årlige rater for opkrævning på det takstfinansierede område

Anledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der fremover skal opkræves 12 årlige acontorater for betaling af fjernvarme i stedet for 10, som det er tilfældet i dag.

Sagsfremstilling

I de seneste mange år er der blevet udsendt 10 acontoopkrævninger til byens brugere af fjernvarme, renovation og udendørs belysning. Acontoopkrævningen sker fra 1. marts til 1. december - og januar og februar har således været betalingsfri.

 

Fjernvarmeforbruget er størst i januar og februar, hvor omkostningerne til køb af varme fra VEKS og øvrige udgifter, har været afholdt over den kommunale kasse. For at reducere dette træk på kommunekassen vil der i fremtiden blive opkrævet acontobetalinger hver måned. Rutinen med en årsopgørelse pr. 1. marts vil fortsætte.

 

Ændringerne betyder flere omkostninger til opkrævning. For brugerne betyder det flere, men lavere, månedlige rater - og samlet set betyder ændringerne et mindre træk på den kommunale kasse i januar og februar.

 

Der er i Albertslund tradition for at opkræve for fjernvarme, affald og genbrug og for udendørs belysning på samme regning. Her gælder den samme problematik som for fjernvarmen, dog i mindre skala. Det er naturligt at omlægge acontobetalingen for alle tre forsyningsarter på samme tid. Det understøtter det mindre træk på den kommunale kasse.

 

Samtlige brugere i Albertslund Kommune, der opkræves for henholdsvis fjernvarme, renovation og udendørs belysning, vil modtage besked om de ændrede vilkår via e-boks.

Økonomi

Ændringen vil samlet set resultere i et mindre træk på den kommunale kasse, svarende til ca. 30 mio. kr. i perioden primo januar til primo marts. Der vurderes at være en årlig merudgift til opkrævning på ca. 100.000 kr., som finansieres af det takstfinansierede område - fjernvarme, renovation og udendørs belysning.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 om Varmeforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der fra januar 2021 opkræves for fjernvarme, renovation og udendørs belysning over 12 årlige rater,
 2. at der fortsat laves en årsopgørelse pr. 1. marts, og
 3. at der gives besked til samtlige berørte brugere i e-boks.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektering af udvidelse af HIC klubhus (bevilling)

Anledning

Der søges om bevilling til at fortsætte arbejdet med etablering af nye faciliteter til HIC.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 16. april 2020 150.000 kr. til projektering af udvidelse af HIC's klubfaciliteter med henblik på at klare, hvorvidt HIC kan skaffe den nødvendige fondsstøtte, så projektet kan blive gennemført.

 

Materialet er efterfølgende blevet tilrettet, og HIC har indsendt ansøgning til Lokale- & Anlægsfonden. Fonden har den 17. juni 2020 offentliggjort, at den støtter projektet med 3 mio. kr.

HIC's forventning er, at støtten fra Lokale- & Anlægsfonden vil bevirke, at de kan indhente støtte fra andre fonde, som der allerede er en positiv dialog med. Derfor er der en forventning om, at der kan findes en samlet finansiering til byggeriet med i alt 5,75 mio. kr. fra Albertslund Kommune jf. budgetaftale 2020 (3,75 mio. kr. fra anlæg til tilbygning til HIC, hvoraf der allerede er bevilget 0,15 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. fra puljen til lokale idrætsanlæg).

 

Der er nu behov for en bevilling til at kunne projektere og udbyde projektet. Når licitationen er gennemført, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling om frigivelse af beløb til gennemførelse af byggeriet.

 

Overordnet set skal de nye faciliteter rumme omklædningsrum, depot og et område til styrketræning. Den gamle bygning skal nedrives for at give plads til den nye bygning. De nye faciliteter etableres for at give bedre og moderne omklædningsrum til klubbens piger/kvinder. Under ombygningen etableres bedre faciliteter til opbevaring af bolde og mål, samt et funktionelt vaskerum. 

Økonomi

Der resterer et anlægsrådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2021. Heraf indstilles fremrykket og frigivet 500.000 kr. til 2020 til projektering frem til licitationstidspunktet. I budget 2020 blev afsat 3,75 afsat til projektet, og i budgetaftalen for 2020 fremgår, at den kommunale andel kan forhøjes med 2 mio. kr. fra puljen til lokale idrætsanlæg under forudsætning af, at klubben tilvejebringer en tilsvarende finansiering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering og udbud frem til licitationstidspunktet og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2021.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Marianne Burchall (A) erklærede sig inhabil.

 

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om plan for solceller i Albertslund

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om plan for opsætning af solceller i Albertslund.

Sagsfremstilling

Forslag:

1) På baggrund af den tidligere kortlægning af mulighederne (fra 2012) gennemføres en revideret og ajourført undersøgelse af hvilke kommunale tage i Albertslund, der kan opsættes solceller på med henblik på at opnå størst mulig el-produktion. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en konkret plan for opsætning af solceller på alle egnede kommunale bygninger med beregning af anlægsomkostninger, driftsudgifter, el-produktion og CO2-reduktion.

2) Det undersøges desuden hvilke muligheder kommunen har for at fremme opsætning af solceller på andre egnede tage i kommunen - f.eks. i vores almene boligafdelinger og i forbindelse med nye byudviklingsprojekter, evt. i form af retningslinjer og bestemmelser i lokalplaner eller andet.

 

Baggrund

Med forslaget ønskes vi at opnå to ting. Dels konkret at belyse mulighederne for at øge produktionen af vedvarende energi, her solcellestrøm, som en afgørende del af omstillingen hen imod en fossilfri og miljømæssig bæredygtig energiproduktion. Dels ønsker vi, at der udarbejdes en konkret plan, der kan realiseres hurtigt når rammebetingelserne for offentlig produceret solcellestrøm forhåbentlig meget snart bliver mere rimelige.

En konkret og ajourført plan kan samtidig blive et godt afsæt for en forstærket diskussion om at ændre disse rammebetingelser. For sagen er, at samtidig med at der er meget stor enighed om at det er afgørende vigtigt med opsætning af solceller, er de nuværende regler på området helt absurde. De gør det økonomisk meget vanskeligt at opsætte solceller til el-produktion på fx. de kommunale bygninger. Loven kræver at der oprettes et selskab for hvert enkelt anlæg og kommunen/selskabet kan så få lov til at sælge el til nettet for en yderst lav pris, mens man skal betale ca. 1,75 kr pr. kwh elektricitet man bruger i de pågældende bygninger. 

Men en konkret kortlægning og plan i hånden kan vi bedre forsøge at få regering og folketing til at ændre reglerne, og/eller få tilladelse til at virkeliggøre planen i Albertslund som en forsøgsordning.

I beregningerne vedr. økonomi og el-produktion bør erfaringerne fra DIK-kollegiets anlæg (der er ret nyt) samt erfaringerne fra de anlæg der allerede eksisterer i kommunalt regi inddrages – hvor mulighederne for at øge anlæggenes størrelse i øvrigt også bør indgå i planen. Udover undersøgelse og plan for opsætning af solceller på bygninger i kommunen kunne det også overvejes at lade marginale jordarealer indgå i kortlægningen.

I rapporten "Fælles strategisk energiplan for hovedstadsområdet" som 33 østsjællandske kommuner (herunder Albertslund), 10 forsyningsselskaber og hovedstadsregionen lancerede på en konference for nyligt opstilles anbefalinger på de enkelte områder. På side 54 og 55 kan man læse at solceller bør dække op til 15% af el-produktionen i Danmark. Det svarer til 5.000 MW, der især bør opsættes på tage (så man ikke bruger naturarealer) og at det især er oplagt i hovedstadsområdet. Anbefalingen til kommunerne lyder: "Alle kommuner vedtager en solcellestrategi der udpeger de bedst egnede tagarealer i kommunen til tagplacerede solcelleanlæg, fastlægger arkitektoniske og æstetiske krav og udpeger marginalarealer til markplacerede anlæg"

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 19. juni 2020

Forvaltningsnotat om solceller vedlagt sagen. 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at forslaget videresendes til behandling i fagudvalget.

Historik

Kommunalbestyrelsen den 11. september 2018

Godkendte indstillingen.Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 7:

Man stemte om Enhedslistens forslag.

For stemte: Ø

Imod stemte: A

Undlod at stemme: O, F

Forslaget bortfaldt.

Fedai Celim (Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 29:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne

Bilag

1 Notat fra forvaltningen ifm. Enhedslistens forslag om opsætning af solceller Notat fra forvaltningen ifm. Enhedslistens forslag om opsætning af solceller
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Etablering af stamvej Roholmparken (bevilling)

Anledning

Der søges om bevilling til at anlægge en stamvej til de udstykkede byggefelter i Roholmparken.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen - Nyt udbud af areal til senioregnet bofællesskab i Roholmparken Øst, på mødet den 18. juni 2020, blev det i sagen beskrevet, hvordan opgaven med at anlægge stamvejen i Roholmparken til de 2 udstykkede byggefelter udføres af Albertslund Kommune, og at dette finansierers ved indtægterne fra grundsalget.

 

Som en del af udbygningen af Roholmparken, skal der anlægges vejadgang til de 2 udstykkede matrikler, delområde 1 og 2. Stamvejen går fra Roholmsvej gennem delområde 2, og videre gennem det grønne område og afsluttes ved skelgrænsen til delområde 1. Stamvejen er en forudsætning for, at der kan anlægges vejadgang til delområde 1. For at fremme salgsmulighederne af delområde 1, anlægger Albertslund Kommune stamvejen som en privat fællesvej og overdrager efterfølgende drift og vedligeholdelse af vejen til de fremtidige ejere af de berørte matrikler. Da vejen løber gennem den resterende del af Roholmparken, vil Albertslund Kommune skulle deltage i den fremtidige drift og vedligeholde på denne del.

 

Tidsplan

Da anlægsloftet tillader det i indeværende år og da udbygningsplanerne for delområde 2 er langt fremme vil det være fordelagtigt for Albertslund Kommune at gennemføre hovedparten af vejanlægget i efteråret 2020 sådan, at der sikres en hensigtsmæssig vejadgang til området når selve byggemodningen af de 2 byggefelter starter.

 

Forvaltningen forbereder derfor projekt- og udbudsmateriale hen over sommeren, og vil være klar til at gennemføre projektet efter nedenstående tidsplan.

 • Kontrakt med entreprenør ultimo september 2020
 • Anlæg af stamvej til arbejdskørsel efterår 2020
 • Afsluttende arbejder og overdragelse af stamvej til fremtidige ejere 2021-22

 

Af helhedsplanen for Roholmparken fremgår det, at Albertslund Kommune skal etablere en fællessti og andre tiltag i Roholmparken. Disse arbejder er ikke en del af denne sag, idet de vil blive håndteret i en separat mødesag.

Økonomi

Projektet finansieres af indtægterne fra salg af grund, der forventes at ske i 2021.

Lovgrundlag

Vejloven og lov om private fællesveje,der blandt andet betyder, at matrikler skal have vejangang til vejnettet, og at vejmyndigheden herigennem skal godkende et vejprojekt og kan stille saglige betingelser til udlæg, drift og vedligeholdelse.

Kommunikation

Projektet er offentliggjort i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.350.000 kr. og rådighedsbeløb fordelt med 3.000.000 kr. i 2020 og 1.350.000 kr. i 2021 til etablering af stamvej og sideanlæg og
 2. at udgiften på 4.350.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der forventes en salgsindtægt for Roholmparken Øst i 2021 som tilføres kassebeholdningen. 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Deklaration om vej matr 10a 10 dn 10 dm Deklaration om vej matr 10a 10 dn 10 dm
2 Mmakrikelkort Rohlomparken Mmakrikelkort Rohlomparken
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Anledning

Der skal træffes beslutning om ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

For at håndtere de administrative opgaver om erhvervsmæssig persontransport, har Albertslund Kommune afgivet kompetencen til at behandle disse opgaver til Taxinævnet i Region Hovedstaden, som har i alt 28 medlemskommuner. Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Den ny taxilov indeholder en centralisering af de administrative opgaver, hvormed de opgaver som nævnet har håndteret er blevet overdraget til staten. Da opgaverne ikke længere skal håndteres af nævnet, foreslås nævnet ophævet. En ophævelse af nævnet kræver enighed mellem medlemskommunerne.

 

Det fremgår af nævnets vedtægter, at i tilfælde af nævnets ophævelse kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales til medlemskommunerne i overensstemmelse med en fordelingsnøgle som er baseret på kommunernes indbyggertal. Det fremgår af regnskabet for 2018, at nævnet havde akkumuleret et overskud på ca. 3 millioner kroner, hvoraf størstedelen er afregnet med medlemskommunerne. Det resterende overskud på ca. 0,3 millioner kroner vil blive udbetalt til kommunerne, når alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen). For Albertslund Kommune forventes størrelsen på beløbet, som er til udbetaling at være under 5.000 kr.

Ved årsskiftet 2019/2020 blev kommunens bidrag for 2019 tilbagebetalt til kommunen, det tilbagebetalte beløb svarer til 39.396 kr. og forslås tilført kassebeholdningen. Budgetposten til Taxinævnet i Region Hovedstaden er fjernet fra forvaltningens budget.

Økonomi

Taxinævnet i Region Hovedstadens overskud på 0,3 millioner kroner fordeles mellem de 28 medlemskommuner.

Lovgrundlag

Lov nr. 1538, Taxilov.

Den kommunale styrelseslov § 60. stk. 2 og 3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse og
 2. at det tilbagebetalte beløb på ca. 44.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 18. august 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2017 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for Albertslund Centrum, herunder 'Posthusgrunden' Bytorvet 2-6. Forslag til Lokalplan 7.16 Posthusgrunden skal vedtages af Kommunalbestyrelsen til offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslaget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Citycon ønsker som ejer af ejendommene Albertslund Centrum Aps. at forny og styrke bycenteret, og har derfor udarbejdet en masterplan for Albertslund Centrum. Kommunalbestyrelsen godkendte masterplanen den 11. december 2018. Masterplanen bygger på en række principper for udviklingen om punktvise høje bygninger med tilhørende lavere bebyggelser, en åben og synlig bygningsstruktur med tage der kan anvendes som grønne uderum og en stor andel af nye boliger. Masterplanen realiseres i etaper og første etape er en ny etagebebyggelse på Posthusgrunden. Forslag til lokalplan 7.16 er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag udarbejdet af Rambøll Management for Albertslund Centrum ApS. i samarbejde med Albertslund Kommune.

 

Udviklingsaftale med forkøbsret

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2018 en udviklingsaftale med Albertslund Centrum ApS. om udvikling af en ny ejendom med nye lokaler til detailhandel og boliger for den kommunale grunde 'Posthusgrunden'. Siden indgåelse af aftalen har forvaltningen og Albertslund Centrum ApS. samarbejdet om at udarbejde lokalplan for ejendommen. Bebyggelsen udvikles primært med kompakte familieboliger, som skal fremstå attraktive for unge familier, men også en mindre andel af mindre boliger, for at skabe en variation i boligmassen. Udviklingsaftalen giver Albertslund Centrum ApS. forkøbsret til grunden. Markedsprisen sættes af en uafhængig valuar og oplyses i udbuddet. Såfremt der modtages højere bud, har Albertslund Centrum ApS. ret til at matche disse. Udbudsbetingelserne besluttes af Albertslund Kommune.  

 

Udbud

Det offentlige udbud af Posthusgrunden vil blive fremlagt til politisk behandling i særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget i september.

 

Forslag til lokalplan 7.16 Posthusgrunden

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af et samlet etagebyggeri til erstatning af den nuværende posthusbygning. Etagebebyggelsen består af en grundbygning på to etager og to boligtårne i op til 10 etager med en maksimal højde på 33 meter. Lokalplanen giver mulighed for en samlet bebyggelsesprocent på 200. Lokalplanen regulerer ikke antallet af boliger. Det fastlægges, at de enkelte boliger skal være mellem 60 m2 og 125 m2 bruttoetageareal. Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til centerformål, såsom detailhandel, cafeer, restauranter, publikumsorienterede serviceerhverv, kulturelle institutioner, offentlige formål, små håndværksvirksomheder i tilknytning til butikker, sundhedsfunktioner samt andre funktioner, der naturligt hører hjemme i et centerområde. Det samlede butiksareal i stueetagen må ikke overstige 1700 m2 bruttoetageareal, mens hver butik må ikke overstige 600 m2 for at sikre en variation i gadebilledet. Bebyggelsens fælles opholdsarealer er samlet på to tagterrasser ovenpå grundbygningens første og anden sal, og som en mindre offentlig plads i stueetagen. Derudover har hver lejlighed sit eget private udendørsopholdsareal enten i form af en altan eller en privat terrasse.

 

Bebyggelsen placerer sig stationsnært, og der er i Albertslund Centrum en overkapacitet af parkeringspladser. I masterplanen for centrum, er der planlagt med etablering af en stor mængde parkeringspladser og den tredje og sidste fase - den såkaldte Aldi-parkeringsplads. På nuværende tidspunkt betjenes detailhandlen af offentlige parkeringspladser, der driftes af Albertslund Kommune, men det er masterplanes hensigt, at Albertslund Centrum over tid skal løse eget behov for parkering.

 

I planlægningen har det været vanskeligt at finde udendørs opholdsareal til bebyggelsens unge. For at sikre den bedst mulige brug af arealerne anlægges og indrettes bebyggelsens øverste p-dæk som fælles friareal, med funktioner som boldbaner mm. der vil appellere til bebyggelsens unge. Såfremt, der opstår behov for flere p-pladser og grundejer ønsker det, kan Kommunalbestyrelsens give tilladelse til at arealet omdannes fra friareal til parkeringsareal, hvis der i fremtiden opstår behov for yderligere parkering.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af Forslag til lokalplan 7.16. Screeningen viser, at opførelsen af et nyt etagebyggeri til erstatning for det eksisterende posthusbygning, ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen fastlægger samtidig kun anvendelsen af et mindre område på lokalt niveau, derfor har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Kommunikation

Der er foretaget en forhøring hos Kroppedal Museum for at afklare, om der er mulige arkæologiske fund i lokalplanområdet. Kroppedal Museum har vurderet, at der er ingen arkæologiske interesser i området, da evt. fortidsminder må formodes at være blevet ødelagt i forbindelse med opførelsen af eksisterende byggeri.

 

Forvaltningen foreslår at afholde borgermøde onsdag den 23. september 2020. Borgermødet afholdes i en form, så retningslinjerne i forhold til Covid19 overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 7.16 Posthusgrunden godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde og
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 1. september 2020, pkt. 1:

Fedai Celim (Ø) stillede følgende ændringsforslag. Man stemte om forslagene.

 

Der etableres ikke P pladser.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F, C

Undlod at stemme: O

 

Der bygges max i 5 etager.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, O, C

Undlod at stemme: F

 

Ændring til lokalplanen, så der kan bygges mindre boliger; fra 45 m2

For stemte: Ø, O, F

Imod stemte: A, C

 

Der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C

Undlod at stemme: F, O

Forslagene bortfaldt.

 

Vivi Nør Jacobsen (F) stillede ændringsforslag om, at der max bygges i 7 etager. Man stemte om forslaget.

For stemte: O, Ø, F

Imod stemte: C, A

Forslaget bortfaldt.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til informationsmøde frem for borgermøde. Man stemte om forslaget.

For stemte: A, F, C

Imod stemte: Ø

Undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.

 

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt inklusiv Lars Gravgaard Hansen (C)s ændringsforslag.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.

Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.

 

 

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 32:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

 

(F) stillede forslag om, at der max må bygges i 7 etager

 

For stemte 9 (Ø, F, O, B, Å)

Imod stemte 12 (A, V, C)

 

Forslaget bortfaldt

 

Indstillingen blev godkendt.

 

(O, Ø) kunne ikke godkende

 

(Å) undlod

 

 

 

 

Bilag

1 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720
2 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende Forslag til lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A, udbygningsaftale og Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 med tilhørende miljørapport for planforslagene i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 12. maj 2020 at udarbejde nyt plangrundlag for Smedeland 8A for at give mulighed for en omdannelse af den eksisterende erhvervsejendom til boliger.

 

Forslag til Lokalplan 5.5

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for, at området i fremtiden kan udvikles som bolig- og erhvervsområde med op til 200 boliger i form af etageboliger og enkelte erhvervsvirksomheder i stueplan i form af kontor- og liberale erhverv ud mod Malervangen. Der planlægges for lejligheder fra 45-100 brutto-m2 fordelt på tre bygningskroppe på 3 til 8 etager med en maksimal højde på 26 meter. Bebyggelsen skaber en åben karré omkring et fælles grønt gårdrum, med rum for både aktiv leg og rolige ophold, der appellerer på tværs af aldersgrupper. Sydligst på grunden opføres et parkeringshus i 3-4 etager. Adgangen for biler sker hovedsageligt ad Malervangen. Adgang for gående og cyklister sker både fra Smedeland og fra Malervangen ad gang-/cykelstier, der på sigt skal sikre adgang til den kommende letbanestation nord for lokalplanområdet.

 

Der planlægges for et samlet boligetageareal på 15.626 m2 samt op til 4.000 m2 parkeringshus. Bil- og cykelparkeringspladser er udlagt i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. For at få så store sammenhængende opholdsarealer som muligt, er det en forudsætning for projektet, at bygherre køber ca. 500 m2 af vejlitra 7000an for at give plads til parkering på terræn. I lokalplanens § 7.2 er indsat en kompetencenorm, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for, efter en konkret vurdering at nedsætte parkeringsnormen, under forudsætning af, at der etableres en delebilsordning. Kompetencenormen bidrager til at støtte op om grøn omstilling og bedre miljø.

 

Bebyggelsens arkitektoniske udtryk tager afsæt i områdets historie som industripark, hvilket kommer til udtryk i enkle, klare facadegrid, detaljering i murværk og udformning af vinduer og altaner. Boligernes facader opføres i tegl i forskellige varme og mørke jordfarver, hvor to af bygningerne fremstår i forskellige nuancer af røde tegl, mens den tredje bygning fremstår i tegl og/eller træ i mørke grå og sorte nuancer. Parkeringshuset udføres i en let konstruktion med facader i tegl og/eller træ eventuelt suppleret med mindre partier af metal, der skal begrønnes.

 

Omdannelse af Smedeland til rekreativt areal og krav om grundejerforening

Lokalplanen fastsætter principperne for omdannelsen af Smedeland til et rekreativt område og stiller krav om stiftelse af en grundejerforening for alle de ejendomme, der har adgang til Smedeland. Derfor omfatter lokalplanområdet tillige to private fællesveje samt Smedeland (delområde 2 og 3 i lokalplanen) for på den måde at kunne stille krav om, at Smedeland 8A indtræder i den kommende grundejerforening. Grundejerforeningen skal forestå anlæg, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, herunder de rekreative opholdsarealer ved omdannelsen af Smedeland, samt drift og vedligeholdelse af private fællesveje indenfor grundejerforeningens område. De øvrige ejendomme indenfor grundejerforeningens område indtræder efterhånden som ejendommene bliver lokalplanlagt.

 

Krav om medlemspligt af grundejerforeninger følger af Planlovens § 15, stk. 2, og kravet skal stilles i forbindelse med lokalplanlægningen. Der kan ikke stilles krav om medlemspligt efter vedtagelse af lokalplanen. Bestemmelser vedrører grundejerforening er § 13 i planforslaget og bestemmelse vedrører betingelser for ibrugtagning er § 14 i planforslaget.

 

Forslag til Kommuneplantillæg 14

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Albertslund Kommuneplan 2018, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål og muliggør bebyggelse i op til 8 etager med en højde op til 30 meter og et maksimalt boligetageareal på 15.650 m2 samt et maksimalt etageareal på 4.000 m2 til parkering i konstruktion. Tillægget fastlægger retningslinjer for parkering og opholdsarealer i Hersted Industripark. For at leve op til planlovens krav om, at byomdannelsesområder skal være områder, hvor erhvervslignende aktiviteter som f.eks. et stilladsfirma skal være ophørt, og hvor der fremadrettet skal opføres støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger, udpeger kommuneplantillægget tillige Smedeland 8A til byomdannelsesområde.

 

Udbygningsaftale
Der er udarbejdet forslag til udbygningsaftale for lokalplanen. Udbygningsaftalen fastsætter, at det er en forudsætning for ibrugtagning af boligerne, at der etableres cykel-/gangsti på vejarealet Malervangen (litra 7000an Herstedøster By, Herstedøster) for at sikre hensigtsmæssig trafikafvikling og adskillelse af henholdsvis de ”bløde” trafikanter i form af gående og cyklende samt ”hårde” trafikanter i form af biler, lastbiler mv. Vedlagt notat om reglerne for udbygningsaftale og aftalens indhold.

 

Udviklingsaftalen er kun gældende, hvis Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune endeligt vedtager lokalplanforslaget for projektet.

 

Miljøvurdering af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg

Planforslagene er blevet miljøvurderet, da de kan medføre ændrede forhold, som ikke på forhånd kan udelukkes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det er blandt andet ændrede trafikforhold, visuelle påvirkninger og støj fra de omkringliggende virksomheder samt støj fra Nordre Ringvej, som er blevet undersøgt. Rapporten belyser, hvilke væsentlige miljøpåvirkninger planforslagene har på omgivelserne. Rapporten beskriver bl.a. hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse, for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

 

Lokalplanens forhold til Planstrategi 2020 Mere Albertslund og Masterplan for Hersted Industripark

Planerne er i overensstemmelse med Albertslund Kommunes planstrategi, hvor Hersted Industripark udpeges som et område med mulighed for byudvikling i form af boliger og erhverv. Masterplanen for Hersted Industripark sætter rammerne for omdannelsen af Hersted Industripark til en levende bydel med boliger og erhverv. Byggeriet bidrager til - i overensstemmelse med planstrategien og masterplanen - at skabe trygge og sunde rammer, og lægger op til fællesskab, børneliv, leg og sociale aktiviteter i et bæredygtigt miljø.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. september 2020

Udbygningsaftale mellem Albertslund Kommune og Smedeland JV HoldCo APS vedlagt sagen.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport for Forslag til lokalplan 5.5 - Boliger på smedeland 8A samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14, som skal offentliggøres samtidig med forslagene til planerne.

Kommunikation

Afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af planerne (SMV) er sendt i høring til berørte myndigheder i 2 uger fra den 22. maj 2020.

Afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM) er sendt i høring til berørte myndigheder og borgere i to uger fra mandag den 25. maj 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A samt kommuneplantillæg nr. 14 vedtages og sendes i offentlig høring sammen med den tilhørende miljørapport i minimum 8 uger og
 2. at det offentliggøres, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale vedrørende Lokalplan 5.5 - Boliger på Smedeland 8A.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 1. september 2020, pkt. 2:

Fedai Celim (Ø) stillede følgende ændringsforslag. Man stemte om forslagene.

Der bygges max i 5 etager.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, O

Undlod at stemme: F

 

Der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C

Undlod at stemme: F, O

Forslagene bortfaldt.

 

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme. 

 

 

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, B) kunne ikke tiltræde.

(O, F, Å) undlod

Beslutning

(Ø) stillede følgende ændringsforslag

 

- at der bygges max i 5 etager

 

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 16 (A, Å, V, C, O)

Undlod 3 (F, B)

 

Forslaget bortfaldt

 

- at der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.

 

For stemte 3 (Ø, Å)

Imod stemte 16 (A, B, V, C, O)

Undlod 2 (F)

 

Forslaget bortfaldt

 

- at der ikke etableres P-pladser.

 

For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 19 (A, Å, F, B, V, C, O)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Indstillingen blev godkendt

 

(Ø, B) kunne ikke godkende

 

 

Bilag

1 Lokalplan 55_Smedeland 8A Lokalplan 55_Smedeland 8A
2 Forslag til Kommuneplantillæg 14 Forslag til Kommuneplantillæg 14
3 Endelig miljørapport Endelig miljørapport
4 Notat om udbygningsaftale Notat om udbygningsaftale
5 Bilag 1. Afgrænsningsnotat af 24. juni 2020.pdf Bilag 1. Afgrænsningsnotat af 24. juni 2020.pdf
6 Bilag 2. Trafikanalyse. Smedeland 8A.rev.04.08.2020.pdf Bilag 2. Trafikanalyse. Smedeland 8A.rev.04.08.2020.pdf
7 Bilag 3. Vejtrafikstøj. Smedeland 8A, rev. 30.07.2020.pdf Bilag 3. Vejtrafikstøj. Smedeland 8A, rev. 30.07.2020.pdf
8 Bilag 4. Støjrapport - Støj fra virksomheder, Smedeland 8A, rev. 6.8.2020.pdf Bilag 4. Støjrapport - Støj fra virksomheder, Smedeland 8A, rev. 6.8.2020.pdf
9 Bilag 5. Luftemissioner fra trafik.rev.04.08.2020.pdf Bilag 5. Luftemissioner fra trafik.rev.04.08.2020.pdf
10 Bilag 6. Luftforurening fra virksomheder, Smedeland 8A. rev.04.08.2020.pdf Bilag 6. Luftforurening fra virksomheder, Smedeland 8A. rev.04.08.2020.pdf
11 Bilag 7. Vindkomfortanalyse, Smedeland 8A, 11.06.2020.pdf Bilag 7. Vindkomfortanalyse, Smedeland 8A, 11.06.2020.pdf
12 Betinget udbygningsaftale (endelig version) (Signed).pdf Betinget udbygningsaftale (endelig version) (Signed).pdf
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Nye klubbygninger - Svanen og Bakkens Hjerte - resultat af licitation (bevilling)

Anledning

På baggrund af licitation for opførelse af nye klubbygninger til Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte indstilles valg af entreprenør. Samtidig orienteres om forsinkelse af Klub Svanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af nye klubbygninger til Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte blev der indbudt fire tilbudsgivere. Projektet blev udbudt som omvendt licitation med tidligt udbud på projektforslagsniveau. Det betyder, at der for projektet er fastsat og udmeldt samlede entrepriseudgifter på kr. 26.500.000 ex. moms.

Af de fire tilbudsgivere blev der indgivet to tilbud, hvor af det ene tilbud udviste en højere pris end den i udbudsmaterialet angivne targetpris og derfor måtte erklæres ukonditionsmæssigt. Der indkom således ét konditionsmæssigt tilbud, afgivet af entreprenørfirmaet Egen Vinding og Datter. Tilbuddet overholder den for projektet angivne økonomiske ramme på 26.5 mio. Det vurderes, at Egen Vinding og Datter har sat sig grundigt ind i projektet, og at tilbuddet udviser en meget god forståelse for de grundlæggende ideer og visioner for projektet, både hvad angår funktion, arkitektur og især bæredygtighedsmål. Notat angående vurdering af tilbud vedlægges som bilag.

 

Egen Vinding og Datter angiver i deres tilbud, at det er nødvendig at finde besparelser på op til 2 mio. kr. for at kunne holde sig indenfor prisrammen på 26,5 mio. kr. og har derfor angivet en række alternative løsninger og afvigelser fra tilbudsmaterialet. Således har Egen Vinding og Datter i deres tilbud reduceret udearealsprojektet med 1 mio. kr. så kun det mest nødvendige udføres. Som en anden besparelse foreslår Egen Vinding og Datter, at tidsplanen ændres, så der ikke bygges i vinterhalvåret. Dette vil reducere omkostningerne til byggeplads/ vinterforanstaltninger med 0,5 - 1 mio. kr. Til gengæld vil det medføre forøgede udgifter til genhusning for Bakkens Hjerte på 150.000-200.000 kr. og senere ibrugtagningsdato for begge klubber. Forsinkelsen vurderes til at blive på 3-4 måneder.

 

Forvaltningen anbefaler, at udearealerne gives som bygherreleverance, og der derfor afsættes midler hertil i anlægsbudgettet. Det vil betyde, at omfanget af arbejdet med udearealerne i første omgang reduceres, så der i alt spares 2 mio. kr. og dermed sikres økonomi til byggeri af bygninger og til vinterforanstaltninger, så projektet ikke forsinkes yderligere. De 2 mio. kr. svarer til det samlede beløb, som i byggesagen er afsat til udearealerne. Forvaltningen foreslår samtidig, at der i anlægsplanen til budget 2021 afsættes 2 mio. kr. til udearealerne i 2023.

 

For Klub Svanen gælder det særlige forhold, at det er nødvendigt, at der udarbejdes en ny lokalplan, da den gældende lokalplan ikke tillader opførelse af nyt institutionsbyggeri. Dette forhold har man beklageligvis ikke fået undersøgt, da det i sin tid blev besluttet at opføre en ny bygning til Klub Svanen på denne lokalitet. Lokalplanarbejdet pågår, og der vil senere i efteråret komme en lokalplansag til høring og politisk behandling. Afklaringen af planforholdene for Klub Svanen medfører desværre en forsinkelse af byggesagen. Således forventes den nye lokalplan klar i februar/ marts 2021 og Klub Svanen forventes klar til ibrugtagning i august/ september 2022.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. september 2020

Penge til udearealer var i udkastet til anlægsplan for budget 2021 afsat i henholdsvis 2022 og 2023, men dette vil blive opdateret, så midlerne frigives i 2021 fsva Bakkens hjerte og 2022 fsva Svanen, så de kan blive anvendt til færdiggørelse af udearealerne i begge klubber indenfor den angivne tidsplan og inden indflytning. Klub Bakkens Hjerte forventes klar til indflytning januar 2022, mens Klub Svanen forventes klar til indflytning i efteråret 2022.

 

Økonomi

Der er i alt afsat 38,517 mio. kr. til de opførelse af de to klubber. Heraf er frigivet til anlægsbevilling 31,017 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. i 2020, 17 mio. kr. i 2021 og 6,497 i 2022. Der er afsat rådighedsbeløb i 2022 på 7,5 mio. som indstilles frigivet. Forvaltningen indstiller, at den manglende finansiering til vinterforanstaltninger (1 mio.kr.) og den manglende finansiering til byggeriet (1 mio.kr.) finansieres af den afsatte pulje i byggesagen på 2 mio. kr. til udearealer, og at der samtidig afsættes 2 mio. kr. i anlægsplanen i budget 2021 til udearealer i 2023. For at få økonomien til at hænge sammen, skal der bevilges 0,5 mio. kr. fra det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 2 mio. kr. til inventar til klubberne til nyt køkken og andet fast inventar.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Egen Vinding og Datter tildeles hovedentreprisen på byggearbejder i forbindelse med Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2022 til opførelse af klubberne,
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af ny klubber,
 4. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til inventar i forbindelse med byggeriet,
 5. at udgiften finansieres af det afsætte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til inventar som frigives og
 6. at der i forbindelse med anlægsplanen til budget 2021 afsættes 2 mio. kr. til etablering af udearealer i henholdsvis 2022 og 2023.  

Historik

Miljø- og Byudvalg, 1. september 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

 

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen, idet ibrugtagning af udearealer bør præciseres

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Notat_Vurdering af tilbud_120820 Notat_Vurdering af tilbud_120820
2 Bevillingskema af d. 12.8.2020 Bevillingskema af d. 12.8.2020
Tilbage til toppen

19. BSU/ØU/KB - Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.

 

Hermed status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis for henholdsvis PPR og Familieafsnittet for perioden 1. april 2019 til 31. marts 20 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd ,den 3. september 2020

Der udarbejdes et notat til Børne- og Skoleudvalget, der belyser spørgsmålene om overholdelse af frister, som blev frembragt på Økonomiudvalgets møde den 1. september.

 

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning og
 2. at PPRs indførelse af ny praksis godkendes.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen orienterer forældrenetværket på det kommende netværksmøde.

 

 

 

 

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet ny praksis for overholdelse af frister i PPR belyses til den videre behandling

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - BSU Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - BSU
2 Sagsbehandlingsfrister - PPR 150520 Sagsbehandlingsfrister - PPR 150520
3 Sagsbehandlingsfrister. Familieafsnittet. Sagsbehandlingsfrister. Familieafsnittet.
Tilbage til toppen

20. BSU/ØU/KB - Flere lærere til folkeskolen

Anledning

I Finansloven for 2020 blev kommunerne tildelt 275 mio. kr. til flere lærere i Folkeskolen. Disse midler skal tildeles skolerne.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2020 tildeles kommunerne samlet 275 mio. kr. til flere lærere i Folkeskolen. De kommende år stiger beløbet til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.

Kommunerne tildeles midlerne efter en fordelingsnøgle på baggrund af elevtal i skolerne det enkelte år. Det betyder, at Albertslund Kommune modtager 1,5 mio. kr. i 2020. Tallet for de kommende år afhænger af befolkningsudviklingen, men ender forventeligt omkring 4,5 mio. kr.

Af Økonomiaftalen mellem KL og Regering fremgår det, at midlerne til flere lærere skal bruges til ”at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer”. I Albertslund er der fokus på løsninger og metoder der arbejder for at forebygge segregering til specialtilbud. Ved at udvikle tilbud mellem det almene og det specielle kan eleverne i højere grad støttes tidligere og tættere på det almene miljø, f.eks. i form af tolærerordninger, støtte til den enkelte elev, undervisning på hold eller andre støtteformer. Det foreslås at tildele midlerne fra Finansloven til almenområdet, det vil sige de fire folkeskoler samt 10. klasse på AUC efter samme fordelingsnøgle som den sociale pulje i ressourcemodellen for skolerne fordeles efter. Det vil sige en vægtet nøgle der bygger skolernes socioøkonomiske grundlag.

Midlerne skal styrke indsatsen for udfordrede elever og være med til at skabe rammer for fællesskaber på tværs. Samtidigt kan det hindre yderligere eksklusion af elever til andre foranstaltninger.

Økonomi

Tilskuddet gives som et puljetilskud, hvorfor udgiften til flere lærere ikke belaster kommunens likviditet eller serviceramme. Bruges midlerne ikke til flere lærere skal de tilbagebetales.

Personalekonsekvenser

Der ansættes ekstra personale til at varetage opgaven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der modtages puljetilskud på 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til forventet 4,5 mio. kr. i 2023 og frem og
 2. at midlerne frigives til flere lærere i de fire folkeskoler og 10. kl. på AUC fordelt efter samme fordelingsnøgle som puljen til sociale kriterier.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der fremover efterspørges oplæg fra forvaltningen til, hvordan midler kan tilføres mere målrettet.

 

 

 

 

 

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

21. BSU/ØU/KB - Børneliv i Sund Balance (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Center for Forebyggelse i Praksis i KL på 4.440.000 kr. til afprøvning og implementering af indsatser og aktiviteter i sundhedsplejen, dagtilbud, skole, fritids- og idrætsforeninger og i lokalområdet, der skal fremme sundhed og trivsel blandt børn fra 0-10 år.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune deltager sammen med Frederikssund og Aalborg kommuner i projektet Børneliv i Sund Balance under Center for Forebyggelse i praksis i Kommunernes Landsforening. Projektet giver Albertslund Kommune mulighed for at være med til at udvikle og afprøve forebyggende indsatser for et sundt børneliv for børn i 0-10 års alderen til gavn for familier og børn i byen, samt de medarbejdere, som i deres daglige praksis er i kontakt med familier og børn.

 

Projektet har opnået økonomisk støtte af Nordea Fonden og gennemføres i 10 lokalområder fordelt på de tre kommuner. Albertslund Kommune deltager i projektet med i alt 4 lokalområder – svarende til kommunens fire skoledistrikter. Center for Forebyggelse i Praksis tildeler et tilskud på 4.440.000 kr. til Albertslund Kommunes gennemførelse af projektet.

   

Projektets midler

Midlerne fordeles mellem projektets aktører og opdeles i henholdsvis 1) Projektledelse & kommunikationskoncept 2) Udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer 3) Udvidet sundhedspleje og 4) Implementering og kompetenceudvikling.

 

Projektledelse og Kommunikationskoncept

Der ansættes en projektkoordinator, der har til opgave at sikre udvikling og implementering af indsatser og aktiviteter i Albertslund. Ligeledes har projektkoordinatoren ansvaret for koordinering med projektets øvrige samarbejdspartnere i Center for Forebyggelse i Praksis, Aalborg og Frederikssund kommuner. Projektlederen skal desuden deltage i udvikling af et gennemgående kommunikationskoncept, der skal sikre sammenhæng og genkendelighed på tværs af indsatsområderne.

 

Udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer

Med projektet modtager Albertslund midler til udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer fordelt på projektets lokale aktører: Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skoler og Kultur & Fritid, samt Idrætsforeninger. Udviklingen sker på workshops med ekstern ekspertise inden for børns sundhed og trivsel.  

 

Udvidet sundhedspleje

Midlerne muliggør en udvidelse af Sundhedsplejen med proaktiv rådgivning til alle nye børnefamilier og gennemførsel af legebaseret undersøgelse i 10 dagtilbud, der skal sikre tidlig opsporing af børn med ikke alderssvarende udvikling. Forventningen er at god praksis kan spredes til kommunens resterende dagtilbud.

 

Implementering og kompetenceudvikling

Tilskuddet gør det muligt at understøtte implementering og kompetenceudvikling i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og idrætsforeninger i hele projektperioden, så der sikres en forankring af aktiviteter og indsatser omhandlende bevægelse, sund mad og fællesskaber efter projektets udløb.

Projektet løber fra foråret 2020 til 31. december 2024 og evalueres af Statens Institut for Folkesundhed.

Økonomi

Albertslund Kommune har fået tildelt 4.440.000 kr. i forbindelse med projektet. Midlerne skal anvendes til at dække de udgifter, der fremgår af budgettet i samarbejdsaftalen. Midlerne bruges til at aflønne en projektkoordinator, samt til at udvikle og koordinere indsatser og aktiviteter inden for projektets seks indsatsområder. Desuden bruges der midler til at udvide sundhedsplejen, samt kompetenceløft af medarbejdere i de øvrige afdelinger.   

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der tillægsbevilges 4.440.000 kr. til gennemførsel af projektet ’Børneliv i Sund Balance’ og

2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Center for Forebyggelse i Praksis i KL.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Samarbejdsaftale inkl. budget Samarbejdsaftale inkl. budget
2 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse
3 Forandringsteori Forandringsteori
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

22. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017/2018 og 2018/2019

Anledning

Kvalitetsrapport for skolerne for de seneste to skoleår 2017/2018 og 2018/2019. Sagen har tidligere været behandlet af Børne- og Skoleudvalget og sendt i høring. Hvorpå den endelige behandling i udvalget og Kommunalbestyrelsen blev udsat på grund af ændring i bekendtgørelsen. Den nuværende kvalitetsrapport er suppleret i henhold til dette.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov udstedte Undervisningsministeriet i 2014 en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Bekendtgørelsen omhandler hvilke resultater kommunens skoler opnår med hensyn til især elevernes læring og trivsel. Rapporten skal udarbejdes hvert andet år og vedtages i lige kalenderår.

 

Der afrapporteres på de nationale mål for folkeskolen og mål i 'Skole for alle'.

 

Nationale mål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

De overordnede mål er omsat til måltal

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
 • Elevernes trivsel skal øges.

 

Albertslund Kommunes egne politiske målsætninger for skoleområdet i 2022 er

 • at alle børn kan læse, når de går ud af 2. klasse,
 • at alle unge i 9. og 10. klasses matematik, engelsk og dansk fagligt præsterer svarende til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver,
 • at tosprogede og etnisk danske elever præsterer på samme niveau,
 • at antallet af dygtige elever ligger på niveau med landsgennemsnittet og
 • at 90 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

’Skole for alle 2012-2022’ har dannet grundlag for arbejdet med at gøre eleverne dygtigere og øge trivslen.

Der er fortsat brug for et fokuseret arbejde med elevernes faglige udvikling i skolens fag. Grundlaget ligger i ’Skole for alles' fokus på dansk, matematik og naturfag. Der ligger også forsat et fælles arbejde i alle fag. Arbejdet med den sproglige udvikling er helt afgørende for at rykke med den brede faglighed.

 

Resultaterne i denne rapport fra de seneste to år viser, at der samlet er fremgang i matematik og andel af elever der får 2 eller derover i afgangsprøverne er stigende.

Rapporten viser også, at der er tilbagegang i elevernes resultater i dansk, at afstanden mellem resultaterne for etnisk danske og tosprogede elever er øget, og at eleverne samlet ikke opnår det karaktergennemsnit, som kan forventes i forhold til den socioøkonomiske reference forudsiger.

 

Hvor afgangsprøverne giver et øjebliksbillede af skolevæsenets resultater, så giver resultaterne i de nationale test et billede af, hvordan elevernes faglighed udvikler sig undervejs i skoleforløbet. Både i dansk og matematik viser de nationale test, at elevernes resultater for de seneste to år bevæger sig væk fra målet. Elevfraværet er stigende i perioden, der er brug for igen at skærpe opmærksomheden på, at alle elever kommer i skole hver dag.

 

Ovenstående er en vurdering af de samlede resultater for kommunen, der er udsving mellem årene og mellem skolerne. Undersøgelsen af hvordan spredninger i resultaterne er, og hvordan resultaterne har udviklet sig på den enkelte skole foretages i samarbejde med ledelsen på skolen. Det er også i dette samarbejde forventningerne til alle skolernes arbejde med igen at sikre fremgang i resultaterne udvikles og præciseres.

Med konkret viden om årsager og virkninger fra de enkelte skoler kan der give svar på, hvorfor den samlede udviklingen i de senest år er gået den forkerte vej. Svaret skal bruges som grundlag for det fortsatte arbejde for at sikre, at alle elever, der forlader vores skoler, bliver så dygtige som de kan, trives og har mindst 2 i afgangsprøverne i dansk og matematik, så de får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

I følge Folkeskoleloven § 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, fortrolige. Derfor afrapporteres de nationale mål for læring og de lokale læsemål i en fortrolig del af rapporten, som lukket bilag på sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. juni 2020.

Der er modtaget høringssvar fra:

Albertslund Ungecenters bestyrelse og MED udvalg

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Egelundskolen

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedlund skole

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedvester skole

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedøster skole

Albertslund Lærerkreds

 

På Albertslund Ungecenter har kvalitetsrapporten været grundlag for dialog med udgangspunkt i det paradoks, at Albertslund Kommunes skolevæsen er blandt de dyreste i landet, men elevernes gennemsnitskarakterer ikke umiddelbart afspejler dette – heller ikke, hvis der korrigeres for den socioøkonomiske reference. Der oplistes forhold der kan gøre sig gældende i skolehverdagen i forhold til undervisning og trivsel.

 

Albertslund Ungecenter har flere tilbud, der virker på elevernes læring:

 • I fritidsundervisningen tilbydes eksamensforberedende undervisning til 9.+10.kl.-elever med stor succes.
 • Fokus på sundhed: Fysiske aktiviteter og madklub
 • Sociale kompetencer: Mød nye venner

 

Egelundskolens skolebestyrelse og MED-udvalg oplever et paradoks i, at kvalitetsrapporten så markant tager udgangspunkt i de nationale test. Analyser peger på, at de nationale test ikke er retvisende, og det er politisk besluttet i Albertslund, at de frivillige nationale test ikke må benyttes. Der benyttes på den måde et talmateriale, hvis validitet der sættes spørgsmål ved, samtidig med at nedslagspunktet ikke kan følges op med en verificerende test, hvor evt. progression i udviklingen kan iagttages.

Egelundskolen vurderer, at nedstående områder kalder på særlig opmærksomhed.

 • De sproglige forudsætninger har markant betydning for elevernes faglige udvikling. Resultaterne er gået i den forkerte retning og der er behov for en nytænkt og koordineret indsats.
 • Elevernes fremmøde skal hæves.
 • Elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, klarer sig markant under forventeligt. Der skal altså arbejdes med at styrke denne gruppe elevers læring, ligesom den mest fagligt udfordrede elevgruppe har behov for en særlig bevågenhed.

 

Herstedlund skole bemærker i sit høringssvar, at der på flere parametre er fremgang i skolens resultater og beskriver, hvordan skolen arbejder og har arbejdet med et flerårigt udviklingsprojekt, der giver gode resultater nu. Der er gennem dette stykke udviklingsarbejde skabt en fælles platform for skolens pædagogiske personale, så den positive udvikling kan videreføres og intensiveres.

Generelt oplever bestyrelse og MED-udvalg, at kvalitetsrapporten afspejler en kommune med væsentlige udfordringer med udviklingen i elevernes faglighed. Bestyrelse og MED-udvalg er opmærksomme på sammenhængen til mange familiers socioøkonomisk udfordringer, deres uddannelsesmæssig tradition m.v. Bestyrelsen og MED-udvalg efterlyser en større opmærksomhed på de socio-økonomiske forskelle mellem kommunens skoler i forbindelse med vedtagelse af den nye skolestrategi.

 

Herstedvester skoles MED-udvalg og skolebestyrelse gør opmærksom på, at denne kvalitetsrapport er dannet i den periode, hvor der på Herstedvester skole har hersket stor usikkerhed omkring retning, mål og indsatser. Dette kan have præget elevernes læring. Herstedvester Skole har nu med ny ledelse og med stor udskiftning blandt lærere sat ny retning og gennem MED-udvalg og skolebestyrelse vedtaget en trivselsindsats. I indeværende skoleår har Herstedvester Skole sat fokus på den undersøgende metode i dansk og matematikundervisningen. Dette, fordi den undersøgende metode indgår i de fleste fagformål og det løfter en klasses niveau med et halvt års læring og bidrager til øget motivation og fagligt sprog til alle elever.

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Herstedøster skole synes, at kvalitetsrapporten er et godt redskab til at danne et overblik over hvad status er på den enkelte skole, inden for forskellige indsatsområder og til at vurdere indsatsen i kommunen generelt. Der er enighed i, at der fortsat er brug for et fokuseret arbejde med elevernes faglige udvikling i skolens fag. Skolebestyrelsen og MED-udvalget har gennemgået kvalitetsrapporten systematisk, vurderet styrker og hvad der kalder på en opmærksomhed. Det der kalder på en opmærksomhed, skal der arbejdes videre med sammen med skolens vejlederkorps. Vejlederkorpset og ledelsen skal sammen finde ud af hvilke indsatser, der er de vigtigste og foretage en prioritering ud fra dette. Prioriteringen sker med udgangspunkt i, en vurdering af hvad der vil have den højeste læringseffekt. Overordnet set er de faglige resultater ikke tilfredsstillende. Der kan dog samlet set, ses en positiv udvikling. Det er glædeligt at andelen af elever, der mindst får 2 i både matematik og dansk er stigende.

 

Albertslund Lærerkreds gør opmærksom på, at de nationale test er usikre i forhold til at måle de enkelte elevers niveau. Det er dog væsentligt at tale om faglighed og Albertslund kommunes politiske målsætninger. Det er ligeledes vigtigt at tale om lærernes arbejdsforhold og elevernes trivsel. Et særligt fokus er hjælp til elever der ikke trives i skolen. 

 

Efter en bekendtgørelse for kvalitetsrapporter i folkeskolen, som kom mens kvalitetsrapporten var i høring, skal rapporten indeholde oplysninger om reduktion af skoledagens længde og hvordan det er planlagt at anvende de ressourcer, der er frigivet ved reduktionen. I lovgivningen er intentionen med den reducerede skoledag at øge fagligheden, sætte klare, ambitiøse og målbare mål for folkeskolen samt at sikre, at alle elevgrupper får større udbytte af undervisningen. I Albertslund Kommune har to skoler reduceret skoledagens længde i indskolingen. En skole har reduceret med to timer, og en skole har reduceret med tre timer. Alle skoler reducerer undervisningstiden på 4. - 9. klassetrin, så de udnytter rammen fuldt ud. I det videre arbejdes følges op på, hvordan muligheden for reduktion af skoledagens længde anvendes i Albertslund Kommune. Desuden følger forvaltningen og skoleledelserne op på, hvordan skolerne arbejder med den motiverende og varierede skoledag og hvordan midler, der frigives ved den reducerede undervisningstid anvendes til gavn for alle elever.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 2. september 2020

Den endelige version af kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019, som er til godkendelse, skal findes i bilag 4 og 5.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen (LBK nr 823 af 15/08/2019).

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 698 af 23/06/2014).

Kommunikation

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 sendes i høring i perioden fra den 23. januar 2020 til den 15. marts 2020.

Høringsparterne er skolernes bestyrelser, Albertslund lærerforening, BUPL, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 sendes i høring i perioden fra 23. januar 2020 til den 15. marts 2020 og
 2. at kvalitetsrapporten godkendes.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 17. juni 2020.

1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 godkendes .

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 22. januar 2020, pkt. 1:

Tiltrådt at kvalitetsrapporten sendes i høring.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019
2 Høringssvar kvalitetsrapport 20172018 20182019 Høringssvar kvalitetsrapport 20172018 20182019
3 Endelig Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019 Endelig Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019
Tilbage til toppen

23. BSU/ØU/KB - Anvendelse af midler til dagtilbud til tidlig indsats

Anledning

 I budget 2020 er der afsat en pulje på 1.219.000 kr. til understøttelse af tidlig indsats i dagtilbuddene. Puljen erstatter tidligere bevillinger til dette område. Anvendelse af puljen i 2020 beskrives nedenfor.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har der været afsat en særlig pulje med henblik på at understøtte den tidlige indsats i dagtilbud. De seneste tre år er der blevet arbejdet med tidlige indsatser i form af åbent børnehus, skærpet opmærksomhed på varierede behov i forældresamarbejdet, samarbejde med sundhedsplejen og fokus på børns motoriske udvikling. I 2020 skal midlerne anvendes så der er et stærkt fokus på at øge kvaliteten i praksis, ved at styrke fagligheden og de professionelles indsats. Formålet er at medarbejderne omkring børn i udsatte positioner styrker deres kompetencer og -  billedligt talt - står på tæer for at sikre et tværfagligt samarbejde om børnene.  

I 2019 blev der samlet syv anbefalinger til kommunerne fra forskere fra bl.a. Danmarks pædagogiske universitet, i forhold til at arbejde med en tidlig og forebyggende indsats i Barnets første 1000 dage.

 

På baggrund af forskeres anbefalinger og lederrepræsentanters ønsker foreslås puljen til tidlig indsats i 2020 anvendt til:

 • Styrket inddragelse af sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbuddets samarbejde med familien, og til understøttelse af barnets udvikling i dagtilbuddet.
 • Udvidelse af brugen af opstartssamtaler forud for at barnet begynder i dagtilbud, samtalerne afholdes i familiens hjem.
 • Kompetenceløft til 18 medarbejdere, der arbejder med 0-6 årige samt vikardækning til kompetenceløftet.
 • Ledergruppen udvælger tematikker for lokale indsatser, således at der samarbejdes i mindre grupper af dagtilbud om specifikke indsatser. fx forældrevejledning.
 • Tildeling af timer til vikarer til sparring og supervision i og på tværs af dagtilbuddet.

 

Disse indsatser vil både være en udvidelse af indsatser der er planlagt og en mulighed for at skabe rum for at lederne får mulighed for at afprøve tiltag, der er meningsfulde i den konkrete praksis. Der lægges op til at samarbejdet med sundhedsplejen vil blive tættere, så familierne kan opleve en højere grad af tryghed i skiftet, og den viden som sundhedsplejen har kan videregives til det pædagogiske personale.

 

Der vil løbende være en vurdering af behovet for en central understøttelse af implementeringen af den nye viden, der vil ligeledes være en fælles videndeling af lokale tiltag i den samlede ledergruppe, herunder erfaringer med opstartssamtaler. 

Økonomi

Samarbejdet med sundhedsplejen: 200.000 kr. Herunder 90.000 til arbejdet med Babygruppen i Lindegården fra 2021.

Tilførsel af personaleressourcer til opstartssamtaler i hjemmet: 224.000 kr.

Kompetenceløft til 18 medarbejdere: 185.000 kr.

Tilførsel af personaleressourcer når medarbejdere er afsted på kompetenceløft: 270.000 kr.

Tilførsel af personaleressourcer til dagtilbuddene til planlægning af nye tiltag, sparring og supervision vedr. udsatte børn: 340.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at dagtilbuddene intensiverer samarbejde med sundhedsplejen og nye forældre,
 2. et kompetenceløft om tidlig indsats, med vikardækning,
 3. styrket sparring og supervision vedrørende sårbare børn og familier i og mellem dagtilbuddene.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema, Tidlig indsats Bevillingsskema, Tidlig indsats
Tilbage til toppen

24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for pasning af nærstående med handicap eller alvorlig sygdom

Anledning

Godkendelse af ny kvalitetsstandard for ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i henhold til Servicelovens § 118.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter Servicelovens § 118.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne bliver der udarbejdet én kvalitetstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder blive udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændringer af praksis eller lovgrundlag.

 

Kvalitetstandarden for ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er en ikke-lovpligtig og ny, selvstændig kvalitetstandard. Indsatsen giver nærtstående til borgere med handicap eller alvorlig sygdom, mulighed for at blive ansat af Albertslund Kommune til at varetage plejen i op til 6 måneder. Ansættelsesforholdet administreres af Visitationen under Myndigheden i Afdelingen for Sundhed, Pleje og & Omsorg.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Den nye kvalitetsstandard følger samme layout, opsætning som øvrige, hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i Sundhed, Pleje & Omsorg. Da kvalitetsstandarden er ny, er de overordnede træk i indsatserne beskrevet nedenfor:

 • Formålet: Ansættelsesforholdet gør det muligt for nærtstående at passe borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk sygdom i hjemmet. Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet svarerne til et fuldtidsarbejde.
 • Målgruppe: Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående. Der er ingen uddannelsesmæssige krav, men Visitationen foretager en individuel vurdering af personens kompetencer i forhold til plejeopgaven.
 • Ydelsens omfang: Ansættelsesforholdet kan etableres i op til 6 måneder. Dette kan forlænges, hvis borgerens behandlingsforløb ikke er afsluttet eller borgeren ikke er gået bort.
 • Ansættelseskontrakt og aflønning: Albertslund Kommune udarbejder en ansættelseskontrakt og personen aflønnes hver måned. Beløbet reguleres én gang årligt jf. gældende lovgivning. 

Lovgrundlag

Serviceloven § 118.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i henhold til Servicelovens § 118 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Pasning-af-naertstaaende-handicap-alvorlig-sygdom_SEL-118_AK_2020_Publicering Kvalitetsstandard_Pasning-af-naertstaaende-handicap-alvorlig-sygdom_SEL-118_AK_2020_Publicering
Tilbage til toppen

25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler efter Serviceloven §§ 119-122.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler efter Serviceloven §§ 119-122. Indsatserne er rettet mod borgere, der ønsker at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. Det er i den forbindelse muligt at søge om plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler og lignende.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler er ny og ikke-lovpligtig. Indsatserne bevilges af en visitator og beror på lægefaglig dokumentation. Plejevederlag bevilges til nærtstående, der ønsker at passe en terminal borger, der ønsker at dø i eget hjem. Hjælp til sygeplejeartikler kan bevilges, når plejeforholdet er etableret.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Den nye kvalitetsstandard følger samme layout, opsætning som øvrige, hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i Sundhed, Pleje & Omsorg. Da kvalitetsstandarden er ny, er de overordnede træk i indsatserne beskrevet nedenfor:

 • Formålet: Plejevederlaget giver pårørende mulighed for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Når pasningsforholdet er etableret, kan der søges om hjælp til sygeplejeartikler og lignende. Dette med henblik på at sikre, at den døende, som plejes i eget hjem, ikke påføres udgifter, som de ikke ville have haft under en indlæggelse.
 • Målgruppe: Borgeren samt pårørende til terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem.
 • Vurdering af behov: Behandlende læge skal udarbejde en terminalerklæring, som dokumenterer, at plejemodtageren er uafvendeligt døende.
 • Ydelsens omfang: Den pårørende har mulighed for at yde omsorg og derigennem øge livskvaliteten i den sidste fase af livet. Personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje varetages af ekstern leverandør.
 • Hjælp til sygeplejeartikler og lignende omfatter sondeernæring, fysioterapi mm. og omfatter ikke udgifter til medicin.
 • Betaling: Personen, som modtager plejevederlag, er berettiget til 1,5 gange det dagpengebeløb, som personen i tilfælde af egen sygdom ville have ret til. Dette ophører 14 dage efter dødsfaldet.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 119-122.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler efter Serviceloven §§ 119-122 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Pasning-af-døende-hjaelp-til-sygeplejeartikler_SEL-119-122_AK_2020_Publicering Kvalitetsstandard_Pasning-af-døende-hjaelp-til-sygeplejeartikler_SEL-119-122_AK_2020_Publicering
2 Ældrerådet Ældrerådet
Tilbage til toppen

26. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

Anledning

Godkendelse af ny kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper efter Serviceloven § 94.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til Servicelovens § 94 tilbyde borgeren mulighed for selvvalgt hjælper i forbindelse med bevilligede ydelser til praktisk hjælp eller personlig pleje efter Servicelovens § 83.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Denne kvalitetsstandard for § 94 i Serviceloven er ikke-lovpligtig og vil efter godkendelse først skulle godkendes i næste valgperiode igen.

Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at der er behov for en kvalitetsstandard for § 94 i Serviceloven. Dels fordi der er et stigende antal borgere, som benytter sig af ordningen, og dels fordi der mangler klare retningslinjer og krav i forbindelse med udvægelsen af selvvalgt hjælper. Kvalitetsstandarden vil derfor tjene som både styringsredskab for Myndighedsenheden, men også en forventningsafstemning mellem borgeren og den selvvalgte hjælper i forhold til de ansættelsesvilkår, som begge skal være bekendte med.

I udarbejdelsen af kvalitetsstandarden er der lagt vægt på at klarlægge kompetencekrav, herunder krav om uddannelse og ansættelsesforhold.

Kvalitetsstandard for Servicelovens § 94

Den nye kvalitetsstandard følger samme layout, opsætning som øvrige, hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i Sundhed, Pleje & Omsorg. Da kvalitetsstandarden er ny, er de overordnede træk i indsatserne beskrevet nedenfor.

 

Servicelovens § 94 giver borgere over 18 år mulighed for frit valg, da borgeren kan vælge selv at udpege en person, uden for kommunens hjemmeplejeordning, til at udføre opgaver til nødvendig hjælp visiteret af kommunen i henhold til Servicelovens § 83.

Der skal være tale om en person og dermed ikke et privat firma. Det kan være en pårørende, en nabo eller en ven/bekendt, som Kommunalbestyrelsen efterfølgende skal godkende og ansætte. Personen ansættes dermed til at udføre de ydelser, som borgeren er bevilliget til efter Servicelovens § 83.

Der bliver fulgt op på ordningen minimum én gang årligt, og den selvvalgte hjælper er endvidere underlagt tilsyn og er forpligtiget til at informere Albertslund Kommune om ændringer i borgerens tilstand og funktionsevne, såfremt det indebærer, at behovet for hjælp ændres. Samtidig skal personen informere Albertslund Kommune ved eventuelle indlæggelser.

Ordningen er som udgangspunkt varig, indtil borgeren eller den selvvalgte hjælper ophæver ansættelseskontrakten.

For at imødekomme eventuel tvivl eller spørgsmål i forbindelse med § 94 i Serviceloven, vil Myndighedsenheden i Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejde pjece og informationsmateriale, der er henvendt til den selvvalgte hjælper. Det sker med henblik på opmærksomhed i forhold til arbejdsmiljø, herunder behov for APV-hjælpemidler, og faglige kriterier i forbindelse med udførelse af hjælpen.

Der er opstillet kompetencekrav til personen, der udpeges som selvvalgt hjælper:

 • Personen skal være over 18 år
 • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i Serviceloven
 • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
 • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
 • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til Visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
 • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
 • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed

 

Albertslund Kommune kan i særlige tilfælde vurdere, at ansættelsesforholdet ikke skal etableres, fordi borgerens behov forudsætter særlige sundhedsfaglig viden, kompetencer eller handlinger. Det kan være ved komplicerede plejeforhold, f.eks. i forbindelse med forflytninger.

Lovgrundlag

Serviceloven § 94.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for selvvalgt hjælper efter Servicelovens § 94 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Ansaettelse-af-hjaelper_SEL-94_Publicering Kvalitetsstandard_Ansaettelse-af-hjaelper_SEL-94_Publicering
Tilbage til toppen

27. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

Med den reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud efter Serviceloven § 107 foreslås følgende ændringer:

 • Under punktet "Formålet" med ydelsen præciseres det, at nødvendigheden af en særlig, boligmæssig ramme er afgørende for, at der bevilges midlertidigt botilbud.
 • Under punktet "Målgruppe" præciseres det, at botilbud efter Serviceloven § 107 stk. 1 primært bevilges som forebyggende foranstaltning i indtil 6 måneder, hvad "omfattende hjælp" efter Servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1 indebærer samt at botilbud efter Servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2 typisk bevilges til borgere med misbrugsproblemer, borgere med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter, herunder borgere med sindslidelser. Endelig understreges det, at det er afgørende for bevillingen af et midlertidigt botilbud, at behovet for støtte er så omfattende, at støtten ikke kan ydes i egen bolig, da borgeren fx har behov for støtte på uforudsigelige og mange forskellige tidspunkter af døgnet. Det betyder samtidig, at borgere der ikke har et omfattende behov for støtte ikke er i målgruppende for et midlertidigt botilbud. Med ovenstående præcisering af målgruppen kan der være borgere, som tidligere er blevet visiteret til midlertidige botilbud, som ikke længere vil være i målgruppen. Støtten vil i disse tilfælde fremover blive leveret i eget hjem.
 • Under punktet "Ydelsens indhold og omfang" er det tilføjet, at borgeren skal være skrevet op på kommunens interne boliganvisningsliste. Endvidere tilføjes det, at udgangspunktet er, at et ophold på et midlertidigt botilbud er af maksimalt 3 års varighed samt at der udarbejdes en udslusningsplan i forbindelse med indflytning på midlertidigt botilbud med henblik på at skabe en fælles forståelse for, hvad der er forventningen til borgeren og botilbuddet og hvilke mål, der skal arbejdes med inden for en given periode.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 107: Midlertidigt botilbud. 

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for midlertidige botilbud 2020 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, O) undlod

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 107 Kvalitetsstandard 2020 § 107
Tilbage til toppen

28. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103.

Sagsfremstilling

 Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarderne vil, der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103 foreslås følgende ændringer:   

 • I målgruppebeskrivelsen er formulering vedrørende "rest arbejdsevne" ændret til pointering af, at borgere i målgruppen ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet selv med særlige vilkår.
 • Under punktet "Omfang" er det præciseret, at beskyttet beskæftigelse defineres som et dagtilbud, hvorfor det ikke kan kombineres med andre dagtilbud.
 • Under punktet "Betaling" er det præciseret, at der opkræves egenbetaling i forhold til den kost som indtages på arbejdspladsen, samt udgifter til transport indenfor en afstand af 10 km fra arbejdspladsen. 

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 103: Beskyttet beskæftigelse.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse 2020 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen med præcisering, da beskyttet beskæftigelse defineres som et dagtilbud, kan det ikke kombineres med andre dagtilbud, dog kan det kombineres med andre samværstilbud. Og der indsættes ordet "bl.a" foran Job & Aktivitetscenter.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 103 v2 Kvalitetsstandard 2020 § 103 v2
Tilbage til toppen

29. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for længevarende botilbud efter Serviceloven § 108 samt tilsvarende efter Almenboligloven § 105.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

Med den reviderede kvalitetsstandard for længerevarnede botilbud efter Serviceloven § 108 samt tilsvarende oprettet efter Almenboligloven § 105 foreslås følgende ændringer:

 • Under punktet "Målgruppe" understreges det, at der er tale om en borgere med behov for massiv støtte og afhængighed af, at andre varetager mange dagligdagsopgaver.
 • Under punktet "Ydelsens indhold og omfang" er flere punkter på listen over aktviteter tilrettet og muligheden for støtte til kommunikation og anvendelse af kommunikationshjælpemidler er tilføjet.
 • Under punktet "Leverandør" præciseres det, at det er Albertslund Kommune, der har vejledningsforpligtelsen - ikke den enkelte myndighedsrådgiver.
 • Under punktet "Særlige bemærkninger" tilføjes det, at der kan også ydes ledsagelse efter servicelovens § 97 eller praktisk og personlig hjælp efter servicelovens § 83.  

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 108: Længerevarende botilbud.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for længevarende botilbud 2020 godkendes.  

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet der indsættes følgende afsnit.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, at borgeren skal have et rådighedsbeløb på 2.800 kr., når faste udgifter er betalt. Det betyder, at borgeren aldrig kommer til at betale mere for opholdet, end at borgeren har dette rådighedsbeløb.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, O) undlod

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 108 og ABL § 105 Kvalitetsstandard 2020 § 108 og ABL § 105
Tilbage til toppen

30. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for afløsning og aflastning

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter Serviceloven § 84.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter Serviceloven § 84 foreslås følgende ændringer:

 • Igennem hele teksten er "aflastning" rettet til "afløsning eller aflastning".
 • Under punktet "Ydelsens indhold og omfang" er forskellen mellem aflastning og afløsning beskrevet.
 • Under punktet "Sagsbehandlingstid" er det præciseret, at der efter behandling af ansøgning om afløsning eller aflastning skal findes en leverandør.
 • Under punktet "Leverandør" præciseres det, at der i særlige tilfælde kan bevilges aflastning hos privat person.  

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 84: Afløsning og aflastning.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for afløsning eller aflastning 2020 godkendes.

 

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der indsættes ordet "bl.a" foran DUOSØkonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 84 v2 Kvalitetsstandard 2020 § 84 v2
2 Ældrerådet Ældrerådet
Tilbage til toppen

31. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for samværs- og aktivitetstilbud

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for samvær- og aktivitetstilbud efter Serviceloven § 104.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandarder for samværs- og aktivitetstilbud efter Serviceloven § 104 foreslås følgende ændringer:  

 • Under punktet "Målgruppe for ydelsen" er følgende sætning slettet: "De visiterede tilbud vedrører udelukkende borgere, som har førtidspension som grundlag."
 • Under punktet "Indhold" er formuleringen "tilpasses borgerens ønsker" slettet.
 • Under punktet "Indhold" er henvisning til Albertslund Kommunes uvisiterede tilbud Klubben slettet.
 • Under punktet "Omfang" er det præciseret i, hvilket omfang borgere visiteres til samværs- og aktivitetstilbud, hvis borgeren også er visiteret til beskyttet beskæftigelse eller STU.
 • Under puntket "Omfang" er det præciseret, at der stilles krav om minimum 80 procents fremmøde, for at borgeren kan forblive i tilbuddet.  

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 104: Samværs- og aktivitetstilbud.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for samværs- og aktivitetstilbud 2020 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen, idet der indsættes ordet "bl.a" foran JAC Vestegnen i Brøndby Kommune samt tilføjelse om afhængig af klubtilbud under afsnittet betaling.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 104 Kvalitetsstandard 2020 § 104
Tilbage til toppen

32. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for befordring

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandarden for befordring efter Serviceloven § 105.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandard for befordring i forbindelse med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud efter Serviceloven § 105 foreslås følgende ændringer:  

 • Under punktet "Målgruppe" er det præciseret, at der foretages en konkret, individuel vurdering af, om borgeren er i stand til at selv at transportere sig og på hvilken måde.
 • Under punktet "Indhold og omfang" er det præciseret, at kommunen afholder udgiften til den billigste befordringsmulighed.
 • Under punktet "Opfølgning" ændres den årlige opfølgning til at følge de opfølgninger, der foretages i forbindelse med opfølgning på tilbud om beskyttet beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbuddet.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 105: Aflønning og befordring i tilknytning til tilbud efter §§ 103 og 104.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller, 

 1. at kvalitetsstandarden for befordring til beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud 2020 godkendes. 

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 105 Kvalitetsstandard 2020 § 105
Tilbage til toppen

33. SUS/ØU/KB - Godkendelse af introduktion til kvalitetsstandarder 2020

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af læsevejledningen til kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

 

I forbindelse med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder er den nuværende læsevejledning til kvalitetsstandarderne også revideret jævnfør vedlagte bilag. Ved revideringen af læsevejledningen er der lagt særlig vægt på ovenstående punkt om målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at den efterfølgende læsning af kvalitetsstandarderne bliver lettere. Endvidere er der lagt vægt på at tydeliggøre, hvad en kvalitetsstandard er.  

Kommunikation

Introduktionen til kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde for voksne sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at introduktionen til kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde for voksne 2020 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet det overvejes at bibeholde ordet "Læsevejledning".Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Introduktion - kvalitetsstandarder 2020 Introduktion - kvalitetsstandarder 2020
Tilbage til toppen

34. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.

 

Hermed status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis afdelingen for Voksen & Social samt afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning og
 2. at iværksættelse af monitorering på voksensocialområdet godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - SUS Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - SUS
2 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister Voksen & Social 2019-2020 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister Voksen & Social 2019-2020
3 Notat - sagsbehandlingsfrister okt-19 - mar-20 - SPO Notat - sagsbehandlingsfrister okt-19 - mar-20 - SPO
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Salg af vejareal ved Smedeland 8a

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der kan gives mandat til, at Forvaltningen kan indgå i forhandlinger om, at ca. 470 m2 vejareal på Malervangen kan sælges til brug for projektudviklingen af ejendommen Smedeland 8a, 2600 Glostrup

Sagsfremstilling

Grundstykket, som foreslås frasolgt, er ca. 470 m2 græsrabat og vej, matr. nr. 7000an, Herstedøster By, Herstedøster. Forvaltningen har indhentet en ejendomsmæglervurdering af arealet, der lyder på 150.000 kr. Grundstykket er planlagt tillagt projektet på den tilgrænsende ejendom Smedeland 8a, matr. nr. 8aa, Herstedøster By, Herstedøster. Denne ejendom har en størrelse på 10.387 m2. Den mulige køber til grundstykket er ejendomsudlejningsselskabet Smedeland JV HoldCo ApS. Overtagelsen vil blandt andet være betinget af, at den nye ejer opnår en byggetilladelse og gennemfører projektet på Smedeland 8a.

 

Denne sag behandles parallelt med sag om lokalplanforslag 5.5 Boliger på Smedeland 8a.

Arealet skal ifølge lokalplanen benyttes til at omdanne Malervangen til en "grøn" gade, der skaber sammenhæng til villaerne på den anden side af Malervangen. En del af arealet skal desuden anvendes til indkørsel til parkeringshus på Smedeland 8a. Der plantes træer i felter mellem parkeringspladserne, som er med til at sikre det grønne indtryk. Indsnævringen af Malervangen vil ikke medføre, at adgangen til villaerne på modsatte side forringes, da selve vejbredden kun reduceres minimalt. Grundkøbet er en forudsætning for realiseringen af Lokalplan 5.5 Boliger på Smedeland 8a, da parkeringsnormen kun kan opfyldes ved erhvervelse af dette grundstykke.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 2: Undtaget fra offentligt udbud er jf. nr. 5: Salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m2

Kommunikation

Af hensyn til aftale med valuar er vurderingsmaterialet ikke offentligt tilgængeligt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen giver Forvaltningen mandat til at indgå i forhandling med Smedeland JV HoldCo ApS om betinget købsaftale for en del af vejareal på Malervangen.
 2. at betinget købsaftale forelægges Kommunalbestyrelsen ved endelig vedtagelse af lokalplan 5.5 Boliger på Smedeland 8a

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 35:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O, Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende

Bilag

1 Vejareal_salg Vejareal_salg
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Udbud af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om grunden Bytorvet 2-6, 2620 Albertslund, populært kaldet Posthusgrunden, kan udbydes med forkøbsret for Citycon

Sagsfremstilling

Udbuddet gennemføres i perioden 10. september 2020 til 10. december 2020 efter aftale med Citycon. Resultatet af udbuddet forventes forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2021.

 

Parallelt med denne sag behandles forslag til lokalplan 7.16, Posthusgrunden. Lokalplanen giver mulighed for i alt 5.938 m2 bolig i form af lejligheder på mellem 60 - 125 m2 på 1. til 10. etage og i alt 1.700 m2 erhverv i stueplan - detailhandel, restauranter og serviceorienterede erhverv. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200, og den individuelle butiksstørrelse må maksimalt være 600 m2. Der etableres parkering på niveau 0 og 1, ved opførslen af byggeriet skal p-pladserne opføres i niveau 0, mens niveau 1 udlægges som arealreservation.

 

Grunden udbydes med en funktionsdygtig bygning, tidligere anvendt til posthus og bank med en vejledende mindstepris på 16.925.700 kr. ekskl. moms. Grunde udbudt med funktionsdygtige bygninger er i udgangspunktet ikke momspligtige, hvilket kan give en højere udbudspris.

Prisen tager udgangspunkt i en byggeretsgivende pris på 2.650 kr. pr. m2 for boliger og 700 kr. pr. m2 for erhverv, ekskl. moms. Vurderingen tager højde for den udvikling, som indtil videre er sket under COVID-19 pandemien. Prisen for nedrivning af den eksisterende bygning er medregnet i vurderingen.

I kravene til byggeriet stilles der skærpede krav til bæredygtighed. For eksempel kan der benyttes kalkmørtel, så mursten kan genanvendes, eller der bruges betonslagger i konstruktionen fra nedrevet byggeri i nærheden.

Det planlagte projekt på Posthusgrunden er udviklet i et samarbejde med Albertslund Centrum ApS og Citycon, som har en forkøbsret til grunden. Projektet på Posthusgrunden er første skridt i den udvikling af centerområdet Albertslund Centrum, som er vist i masterplanen for området. Det er et ønske at udvikle det centernære Albertslund ved at bygge på de kvaliteter, der kendetegner Albertslund – tæt på det grønne, en vifte af forskellige boligområder, et aktivt kultur- og fritidsliv og et levende bycentrum. I centrum skal der udvikles en by, hvor bygningerne ligger tættere og højere end i resten af Albertslund og med flere boliger

Foreningen Stop Spild Lokalt Albertslund har en midlertidig brugsaftale med Albertslund Kommune om brug af Bytorvet 2-6. Af brugsaftalen fremgår det, at ejeren af ejendommen kan opsige foreningen med 3 månders varsel. Albertslund Kommunes skulptur "Geji geji", der er placeret på grunden, flyttes forinden afslutningen af udbuddet.
 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Kommunikation

I sagen er vedlagt en byggeretsvurdering. Denne er ikke offentliggjort af hensyn til aftale med valuar.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Bytorvet 2-6, 2620 Albertslund udbydes med forkøbsret for Citycon med en vejledende mindstepris på 16.925.700 kr. ekskl. moms.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen

 

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

(O, F) undlod

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Bilag 26 Ejendomsskattebillet.pdf Bilag 26 Ejendomsskattebillet.pdf
2 Bilag 25 Servitut om vedligeholdelse og anvendelse af veje, stier, pladser, torve, belysning m.v.pdf Bilag 25 Servitut om vedligeholdelse og anvendelse af veje, stier, pladser, torve, belysning m.v.pdf
3 Bilag 24 Tilbudsblanketkøbsaftale.PDF Bilag 24 Tilbudsblanketkøbsaftale.PDF
4 Bilag 23Servitut om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand.PDF Bilag 23Servitut om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand.PDF
5 Bilag 22 Vejledende budget for GF.PDF Bilag 22 Vejledende budget for GF.PDF
6 Bilag 21 Beslutning om ny fordelingsnøgle for Grundejerforening, påtegning og fordelingsnøgle.PDF Bilag 21 Beslutning om ny fordelingsnøgle for Grundejerforening, påtegning og fordelingsnøgle.PDF
7 Bilag 20 Kort over vejforsyning.pdf Bilag 20 Kort over vejforsyning.pdf
8 Bilag 19 Servitut om GF Albertslund Centrum i form af vedtægter - tinglyst 24.09.2014 med påtegn.pdf Bilag 19 Servitut om GF Albertslund Centrum i form af vedtægter - tinglyst 24.09.2014 med påtegn.pdf
9 Bilag 18 Servitut om parkering.PDF Bilag 18 Servitut om parkering.PDF
10 Bilag 17 Servitut om lejekontrakt med Post- og Telegraf Væsenet - tinglyst 08.10.1984.pdf Bilag 17 Servitut om lejekontrakt med Post- og Telegraf Væsenet - tinglyst 08.10.1984.pdf
11 Bilag 16 Servitut om lejekontrakt med Andelsbanken - tinglyst 08.10.1984.pdf Bilag 16 Servitut om lejekontrakt med Andelsbanken - tinglyst 08.10.1984.pdf
12 Bilag 15 Servitut om afløbsledninger - tinglyst 02.05.2012.pdf Bilag 15 Servitut om afløbsledninger - tinglyst 02.05.2012.pdf
13 Bilag 14 Servitut om afløbsledninger - tinglyst 30.04.2012.pdf Bilag 14 Servitut om afløbsledninger - tinglyst 30.04.2012.pdf
14 Bilag 13 Servitut om vandledninger - tinglyst 26.04.2012.pdf Bilag 13 Servitut om vandledninger - tinglyst 26.04.2012.pdf
15 Bilag 11. Udtalelse fra Kroppedal af 27-04-2020.pdf Bilag 11. Udtalelse fra Kroppedal af 27-04-2020.pdf
16 Bilag 10 Ejendomsdatarapport.pdf Bilag 10 Ejendomsdatarapport.pdf
17 Bilag 9 Vejledende geoteknisk rapport august 2020.pdf Bilag 9 Vejledende geoteknisk rapport august 2020.pdf
18 Bilag 8 Jordforureningsattest.pdf Bilag 8 Jordforureningsattest.pdf
19 Bilag 7. Bygningsnotat marts 2020.pdf Bilag 7. Bygningsnotat marts 2020.pdf
20 Bilag 6. Prisoverslag nedrivning maj 2018.pdf Bilag 6. Prisoverslag nedrivning maj 2018.pdf
21 Bilag 5. Tilstandsrapport Albertslund Posthus september 2012.pdf Bilag 5. Tilstandsrapport Albertslund Posthus september 2012.pdf
22 Bilag 4. Lokalplanforslag 7.16 Posthusgrunden revideretmodtaget 12-08-2020.PDF Bilag 4. Lokalplanforslag 7.16 Posthusgrunden revideretmodtaget 12-08-2020.PDF
23 Bilag 3 BBR-meddelelse.pdf Bilag 3 BBR-meddelelse.pdf
24 Bilag 2 BBR-meddelelse.pdf Bilag 2 BBR-meddelelse.pdf
25 Bilag 1 Tingbog matr.nr. 5bs Vridsløselille By, Herstedvester.pdf Bilag 1 Tingbog matr.nr. 5bs Vridsløselille By, Herstedvester.pdf
26 Bilag 12 - Forsyningsledninger for spildevand, regnvand og vand Bilag 12 - Forsyningsledninger for spildevand, regnvand og vand
27 Udbudsvilkår Posthusgrunden Albertslund Centrum 20-08-2020 Udbudsvilkår Posthusgrunden Albertslund Centrum 20-08-2020
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - AB Buerne. Godkendelse af afslutning og byggeregnskab gavlisolering og udvidelse af 1 lejemål

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende afslutning på handlingsplan i Buerne samt optagelse af realkreditlån 0,570 mio. kr. til  finansiering af udvidelse af lejemål med 24 m2.

Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne Albertslund Boligselskab afdelingerne 3716 Eskebuen, 3717 Rimbuen og 3712 Oldbuen om godkendelse af regnskaber for  handlingsplan vedrørende gavlisolering, udskiftning af døre & vinduer mm i de 3 afdelinger - til forebyggelse af skimmelsvamp. Der er aflagt regnskab for hver enkelt afdeling.

Endvidere søges om godkendelse af udvidelse af et lejemål i Rimbuen med 24 m2, og optagelse af realkreditlån 570.000 kr. til finansiering af dette.

Administrationen bemærker, at udvidelse af et lejemål i Rimbuen med 24 m2 ikke er en del af handleplanen. Teknik & Miljø har særskilt givet bygge- og ibrugtagningstilladelse hertil 23.2.2018 og 25..4.2019. Udvidelsen forventes ikke at påføres kommunen yderligere økonomiske forpligtelser.

Projektet er afsluttet og der foreligger revisorgodkendte byggeregnskaber for handlingsplanen (bilag 1-3)

Afdelingsmøderne har godkendt handlingsplanen på ekstraordinære møder d. 12. april 2018 og 24. april 2018 (bilag 4-6)

Organisationsbestyrelsen har godkendt handlingsplanen 6. december 2017, og byggeregnskaberne 17. juni 2019 og 9. marts 2020 (bilag 7 (dagsordenens punkt 5) -8)

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 (bilag 9) handlingsplanen med udskiftning af vinduer, opretning af sokkel og opretning af tagbelægning og tagrender med en samlet udgift på ca. 16 mio. kr. Regnskaberne viser en besparelse på 1 mio. kr.. Der er hjemtaget et realkreditlån på 15,5 mio. kr. til handlingsplanen.

Nærværende (sidste) del af handlingsplanen har en udgift på 2,791 mio. kr., der finansieres ved tilskud fra Dispositionsfonden på 2,221 mio. kr., samt optagelse at realkreditlån 0,57 mio. kr.

Realkreditlånet på 0,57 mio. kr. vedrører udvidelse af et lejemål i Rimbuen og ydelsen på realkreditlånet betales af lejer.

Realkreditlånet er uden kommunegaranti og uden ydelsesstøtte.

Lejestigningen efter tilskud fra dispositionsfonden og energitilskud er under 2%.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt den kommunale styrelseslov. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at byggeregnskab og finansiering af projektet godkendes som anført.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Byggeregnskab Oldbuen m. påtegning.pdf Bilag 1 - Byggeregnskab Oldbuen m. påtegning.pdf
2 Bilag 2 - Byggeregnskab Eskebuen m. påtegning.pdf Bilag 2 - Byggeregnskab Eskebuen m. påtegning.pdf
3 Bilag 3 - Byggeregnskab Rimbuen m. påtegning.pdf Bilag 3 - Byggeregnskab Rimbuen m. påtegning.pdf
4 Bilag 4 Rimbuen - Referat vedr gavl isolering Bilag 4 Rimbuen - Referat vedr gavl isolering
5 Bilag 5 Oldbuen - Referat vedr gavl isolering Bilag 5 Oldbuen - Referat vedr gavl isolering
6 Bilag 6 Eskebuen - Referat vedr gavl isolering Bilag 6 Eskebuen - Referat vedr gavl isolering
7 Bilag 7 Referat 17_06_19. Org. best. møde Bilag 7 Referat 17_06_19. Org. best. møde
8 Bilag 8 Referat org.best. - godk. regnskab Bilag 8 Referat org.best. - godk. regnskab
9 Bilag 9 KB godk. 2018 Bilag 9 KB godk. 2018
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - AUB afd. 1 Morbærhaven - godkendelse af endeligt byggeregnskab helhedsplan

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende skema C (endeligt byggeregnskab) samt optagelse af lån i ejendomme tilhørende almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelse skal endvidere godkende etablering af kommunegaranti på lånet.

Sagsfremstilling

Kollegiernes Kontor søger på vegne Albertslund Ungdomsboliger afdeling Morbærhaven om Kommunalbestyrelsens godkendelse af endeligt byggeregnskab.

Projektet er afsluttet, og der foreligger revisorgodkendt byggeregnskab. Fristen for indlevering af regnskabet jf støttebekendtgørelsens § 47 er ikke overholdt. Dette giver dog ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Økonomi

Skema B er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 14.december 2015 og revideret skema B d. 12. december 2017 med en samlet anskaffelsessum på 286,578 mio. kr.

I skema C opgøres den samlede anskaffelsessum til 286,578 mio. kr. og finansieringen fastholdes.

 

Samlet anskaffelsessum

Skema A

293.892 mio. kr.

Skema B – revideret 12.12.2017

286.578 mio. kr.

Skema C

286.578 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i indstillingerne fra 14.12.2015 og 12.12.2017 godkendt såvel låneoptagelse som kommunal garantistillelse.for realkreditlån - hjemtaget maj 2019.

Der ydes driftsstøtte fra Landsbyggefonden til betaling på lånet 10,512 mio. kr. i 2019 og yderligere 3 mio. kr. i 2020. Lejen er steget med 12,5% i 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt den kommunale styrelseslov. 

Bekendtgørelse af 14.12.2011 om støtte til almene boliger. 

Indstilling

Direktøren for for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at byggeregnskab og finansiering af projektet godkendes som anført.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 2225 - AUB Byggesag - Revisionspåtegning 23-12-2019 2225 - AUB Byggesag - Revisionspåtegning 23-12-2019
2 2225 - Revisionsprotokollat byggesagen 2019 2225 - Revisionsprotokollat byggesagen 2019
Tilbage til toppen

39. ØU/KB - AKB ALbertslund afd. Hedemarken - godkendelse skema A helhedsplan

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende skema A for helhedsplanen, herunder finansiering og etablering af kommunal garanti for realkreditlån samt tilsagn om kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af AKB Albertslund afd. 5001-9 Hedemarken om Kommunalbestyrelsens godkendelse af  Skema A i forbindelse med helhedsplanen for renovering af afd. Hedemarken, jf. bilag 1.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt skema B for et pilotprojekt i en enkelt boligblok (blok12). Helhedsplanen omfatter nu resten af afdelingens blokke. Der vedlægges indstilling godkendt af KB d. 10.9.2019, jf. bilag 2.

Helhedsplanen omfatter renovering af tag, facade, opgange, trapperum, ventilationsanlæg samt fælles udearealer og private haver. Yderligere omfatter helhedsplanen; etablering af solceller på tagene, etablering tilgængelighedsboliger, fælleshus samt efterisolering af gulve i stueetagen. Der etableres  nye køkkener i stueboligerne, nye værn og entredøre.

Solcelleanlægget, der vil blive etableret på de store tagarealer, er et såkaldt hybridanlæg. Dvs. at man kan lagre solcellestrømmen på et batteri for mere effektivt at kunne udnytte strømmen lokalt i Hedemarken. Strømmen kan bruges til fælles forbrug på trappeopgange og vaskeri. Desuden bliver der etableret ladestandere til elbiler på de fælles parkeringspladser som solcellerne og batteriet også kan levere strøm til. 

Der bliver etableret 96 tilgængelighedsboliger.

En tilgængelighedsbolig er en boligtype, der er indrettet med ekstra god plads og har gode adgangsforhold i og udenfor boligen. Tilgængelighedsboliger er handicapegnede og etableres typisk i stueetager eller i ejendomme med elevator. Der er ekstra gulvplads i alle boligens rum, og gode adgangsforhold i og udenfor boligen.

Af 108 boliger nedlægges/sammenlægges 36 boliger, så der efter renoveringen vil være  72 tilgængelighedsboliger. De nedlagte 36 boliger er små boliger, der bliver sammenlagt med en nabobolig, 12 boliger sammenlægges med det eksisterende cykelrum, og 12 boliger ombygges.  Der har ikke tidligere været tilgængelighedsboliger i afdelingen.

Efter renoveringen vil størrelsen på tilgængelighedsboligerne være:

72 stk. med 4/5 værelses lejligheder på 110 m2.

12 stk. med 3 værelses lejligheder på 100 m2.

12 stk. med 2 værelses lejligheder på 72 m2.

KAB har udarbejdet beskrivelse af helhedsplanen bilag 3.

 

Genhusning

Efter renoveringen vil der være 36 færre boliger i afdelingen (852 boliger i forhold til de nuværende 888 boliger). Det vil være nødvendigt af  genhuse under gennemførelse af helhedsplanen. AKB Albertslund har genhusningsforpligtelsen. Beboerne vil blive tilbudt genhusning i boligafdeling Hedemarken.

Beboerne i de 36 nedlagte boliger skal permanent genhuses, og beboerne i de 96 boliger, som ombygges til tilgængelighedsboliger kan vælge mellem midlertidig eller permanent genhusning. Hele genhusningsforløbet varetages af KAB’s genhusningsteam i tæt dialog med den enkelte beboer.

Helhedsplanen er godkendt i Boligorganisationen som på afdelingsmødet.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 609.845.964 kr., hvorunder støttede arbejder udgør 287.194.661 kr. og ustøttede arbejder udgør 322.651.303 kr.

Helhedsplanen finansieres som følger:

-          Støttet realkreditlån:                             287.194.661 kr.

-          Ustøttet realkreditlån:                          251.471.303 kr.

-          Fællespuljetilskud:                                 17.760.000 kr.

-          Kapitaltilførsel:                                        1.500.000 kr.

-          Tilskud fra dispositionsfond                     5.920.000 kr.

-          Afdelingens egne henlæggelser              46.000.000 kr.

-          Anskaffelsessum i alt                           609.845.964 kr.                                                    

På det støttede realkreditlån er betales en del af ydelsen som ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

På det ustøttede realkreditlån betaler lejerne den fulde ydelse.

Da ejendommen teknisk er overbelånt, kræver det långivende realkreditinstitut, at Albertslund Kommune stiller 100% kommunegaranti for begge lån. Grundet lejeniveau og venteliste vurderes risikoen for lejeledighed og ”kald” af garantien minimal. Hvis ydelsen på realkreditlånet ikke betales, kan Albertslund Kommune som alternativ til indfrielse iht garantien betale restancen.

Efter renoveringen vil huslejen være  930 kr./m2 i forhold til den nuværende gennemsnitlige husleje på 863 kr./m2. Det vil sige, en stigning på ca. 8 %. Forvaltningen vurderer, at den nye husleje  er under det generelle markedsniveau.

Finansieringen er opstillet på baggrund af Landsbyggefondens finansieringsskitse. Heri indgår kapitaltilførsel på 1,5 mio. kr. , fordelt efter ”femtedels ordningen” .

Fordelingen af kapitaltilførslen på 1,5 mio. kr. er:

Det långivende realkreditinstitut                      300.000 kr.

Albertslund Kommune                                    300.000 kr.

Landsbyggefonden                                        600.000 kr.

Boligorganisationen                                        300.000 kr.

Kapitaltilførslen, der bevilges ved nærværende indstilling,  ydes kontant og vil kunne tilbagebetales, når realkreditlån udamortiseres.

 Albertslund Kommunes andel udgør 300.000 kr., som frigives ifm. godkendelse af skema B. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2022. Såfremt godkendelse af skema B sker tidligere, mellemfinansieres beløbet via kassebeholdningen.

Tidsplan

Projektet starter september 2020 umiddelbart efter godkendt Skema A tilsagn. Projektet forventes at udføres primo 2022 - ultimo 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at helhedsplanen (skema A) godkendes til et samlet budget på 609.845.964 kr., herunder den beskrevne finansiering med 100% kommunegaranti, den afledte huslejestigning og kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

 

(Ø) stillede ændrigsforslag

 

at det er Kommunalbestyrelsens hensigt, at der i forbindelse med kommende byggerier i kommunen tilstræbes, at der bygges et antal mindre lejligheder som kompensation for det reducerede antal små lejligheder i Hedemarken

 

For stemte 6 (Ø, Å, O)

Imod stemte 12 (A, V, C)

Undlod 3 (F, B)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Indtillingen blev godkendt.

 

(O) kunne ikke godkende

 

(Å) undlod

 

 

 

Bilag

1 Bilag 1 Hedemarken skema A ansøgning Bilag 1 Hedemarken skema A ansøgning
2 Bilag 2 KB godk. pilot Bilag 2 KB godk. pilot
3 Bilag 3 beskrivelse projekt Bilag 3 beskrivelse projekt
Tilbage til toppen

40. ØU/KB - AKB Albertslund afd. Roholmsparken, Ovalen - godkendelse skema A

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen godkende skema A (meddele tilsagn) for opførelsen af et alment seniorbofællesskab i Roholmparken.  

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af AKB Albertslund afd. 50030001 Ovalen om Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A i forbindelse med opførelse af alment seniorfællesskab i Roholmparken, jf. bilag 1

Projektet er godkendt af organisationsbestyrelsen for Boligselskabet AKB, Albertslund den 27. maj 2020.

Boligselskabet AKB har indgået et partnerskab med Albertslund Kommune i juni 2017 omkring udviklingen af et alment seniorbofællesskab med 51 seniorboliger for personer 55+. I oktober 2017 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at Realdania indtrådte i partnerskabet, med deres program ”Rum for Alle”, med særlig fokus på udviklingen af fremtidens seniorbofællesskab. Efterfølgende blev der i løbet af 2018 og i starten af 2019 udarbejdet et værdiprogram ”Ovalen”, som danner grundlaget for dette skema A-projekt, jf. bilag 2. Boligselskabets rådgivende arkitekter Vandkunsten udarbejdede på baggrund af værdiprogrammet ”Ovalen” skitseforslaget, som er grundlag for lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest, seniorbofællesskab, og  Kommunalbestyrelsen godkendte den endelige lokalplan 16. april 2020.

Det udarbejdede skitseprojekt, danner ligeledes grundlag for det kommende entrepriseudbud af opgaven, jf. bilag 3.

Bofællesskabet har fokus på det sociale rum omkring fællesskabet, der kan styrke de sociale relationer og dermed reducere risikoen for ensomhed, der rammer mange ældre borgere i Danmark. Målet med projektet er, at byggeriet opføres som en ovalformet bebyggelse, hvor der lægges vægt på bæredygtige valg af materialer. Materialer, der er afprøvede og funktionelle konstruktionsløsninger samt materialer i høj kvalitet og holdbarhed, hvilket betyder lange vedligeholdelsesintervaller.

Den kommunale grund til opførelse af seniorbofællesskabet ”Ovalen” blev solgt til AKB Albertslund ved kommunalbestyrelsen godkendelse den 12. maj 2020.

Økonomi

Anlægssummen er baseret på en samlet anlægssum på 106.738.588 kr., dette indebærer en pris på 25.739 kr. pr. m2. jf. bilag 4.

Det endelige projekt fastlægges i forbindelse med godkendelse af Skema B, idet nærværende skema A-ansøgning er baseret på et projektforslag, hvorfor endelig udformning, valg af materialer m.m., samt antal af boliger først kan fastlægges i forbindelse med Skema B. 

Skema A-projekt vil komme til at overholde kravet til god totaløkonomi. Projektet forudsættes opført efter den nyeste energiramme, hvor rumopvarmningen vil være minimal. Varme og brugsvand opvarmes ved tilslutning af Albertslund Fjernvarme. Yderligere ansøges, der i den forbindelse om mulighed for genbrug regnvand, samt mulighederne for etablering af solcelleanlæg.

Boligernes anlægssum finansieres jf. gældende regelsæt med:

-          8%       kommune grundkapital, der frigives ved Skema A-godkendelse

-          2%       beboerindskud

-          90%    realkreditlån

Staten stiller i henhold til lovgivningen 100 % statsgaranti for lån ydet af realkreditinstituttet – kommunen skal stille en regaranti på 58 % over for staten. Regarantien er ligeledes lovbestemt og udgør den del af realkreditlånet der overstiger 60 % af ejendommens rentabilitetsværdi ((indtægter-udgifter) x afkastkrav. Rentabilitetsværdien er beregnet af Nykredit og udgør 62,8 mill. kr. Regarantien er foreløbigt opgjort til 58,93 % jf. bilag xx. Regarantien fastsættes endeligt, når det endeligt godkendte byggeregnskab foreligger.

Huslejen er anslået til at udgøre 1.279 kr./ m2 pr. år (ekskl. forbrug), således at eksempler på en husleje for den enkelte bolig kan se ud som følger:

6.931 kr. pr. måned for en 65 m2 bolig

8.956 kr. pr. måned for en 84 m2 bolig egnet til to beboere.

Den forventelige husleje ligger betydeligt over markedsniveau, hvorfor der må forventes kommunale merudgifter til boligstøtte. Det er ikke muligt at estimere den forventede udgift til boligstøtte, da denne beregnes af Udbetaling Danmark med udgangspunkt i, hvor mange lejer der bebor hvert lejemål samt den enkelte lejers alders- og økonomiske forhold. Boligstøtten kan således først beregnes når lejerne er indflyttet.

KAB vurderer, at seniorfællesskaber vil være overordentligt konkurrencedygtige uanset, hvor de opføres i hovedstadsområdet. Dog vurderes det, at placeringen i Albertslund er unik, samtidig med at bebyggelsen indeholder en række kvaliteter, som er unikke for afdelingen.

Enterpriseudbud:

Projektet vil blive udbudt i en totalentreprise efter skema A godkendes. Totalentreprisen forventes udbudt med en targetpris, hvor entreprenørerne konkurrerer på kvalitet. Yderligere udbydes projektet også, således at de nuværende rådgivere fra Vandkunsten kan overgå til den kommende totalentreprenør. En del af kontraktgrundlaget med den kommende entreprenør, er ABT18 (alm. betingelser 2018) med tilføjelser og afvigelser.

Tidsplan:

Projektet forventes påbegyndt i september 2020, umiddelbart efter Kommunens godkendelse af Skema A. Projektet forventes afslutte september 2023.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt Kommunestyrelsesloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at opførelsen af alment seniorfællesskab i Roholmparken (skema A) godkendes med en budgetteret anskaffelsessum på 106.738.588 kr., herunder den beskrevne finansiering med 58,93 % regaranti fra Albertslund Kommune på realkreditlånet.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 40:

Tiltrådte indstillingen

 

(O) undlod.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 Ansøgningl Skema A Bilag 1 Ansøgningl Skema A
2 Bilag 2 værdiprogram januar 2019 Bilag 2 værdiprogram januar 2019
3 Bilag 3 Skitseforslag 20200525 Bilag 3 Skitseforslag 20200525
4 Bilag 4 SKEMA A Roholmparken Bilag 4 SKEMA A Roholmparken
Tilbage til toppen

41. ØU/KB - Albertslund Boligselskab afd 3703 Vest - godkendelse optagelse af realkreditlån

Anledning

Bo-Vest har på vegne AB afd. 3708 Vest ansøgt Albertslund Kommune om at godkende optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 2,2 mio. kr.

Optagelse af realkreditlån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Bo-Vest har på vegne AB afd. 3708 Vest ansøgt Albertslund Kommune om at godkende optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 2,2 mio. kr.

Optagelse af realkreditlån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Afdelingen har godkendt etablering af pergolaer som en del af den kollektive råderet. Der søges nu om optagelse af lån på 2,2 mio. kr. til finansieringen.

Der er ikke tidligere optaget lån til de kollektive rådighedsarbejder i afdelingen.

Råderetsarbejderne er godkendt på afdelingsmøde d. 2. juli 2019 (bilag 1) og organisationsbestyrelsesmøde d. 22. august 2019 (bilag 2).

Økonomi

Det ansøgte lån bliver et fastforrentet realkreditlån med en løbetid på 15 år.

Da Albertslund Kommune allerede har godkendt afdelingens råderetskatalog, og huslejestigningen ikke overstiger 5%, skal Albertslund Kommune ikke særskilt godkende førnævnte huslejestigning.

Der ydes ikke ydelsesstøtte til lånet, og der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet.

Optagelse af lånet har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og Den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at at Albertslund Kommune godkender optagelse af et 15-årigt ustøttet realkreditlån til finansiering af kollektive rådighedsarbejder.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 41:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Referat ekstraordinært afdelingsmøde d. 02-07-2019 Bilag 1 - Referat ekstraordinært afdelingsmøde d. 02-07-2019
2 Bilag 2 - Referat organisations bestyrelsesmøde d. 22_08_19 Bilag 2 - Referat organisations bestyrelsesmøde d. 22_08_19
Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering AB afd. Albertslund Etagehuse

Anledning

Ministeriet for Transport-, Byggeri- og Boliger har i medfør af Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 2 jf. § 1 meddelt at lån 58,016 mio. kr. med offentlig ydelsesstøtte skal konverteres.

Bo-Vest gennemfører på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd. Albertslund Etagehuse pr. 1.10.2020 konverteringen af lånet.

Jyske Realkredit ansøger nu Albertslund om at godkende konverteringen, at overføre eksisterende kommunegaranti på 67,29 % på det nye lån, at vedstå garantier og regarantier på efterstående lån, samt godkende rykning med efterstående lån for de konverterede lån (bilag 1).

Konvertering, tinglysning af pantebrev og vedståelse af garantier på efterstående lån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunen. 

Sagsfremstilling

Lån oprindeligt 58,016 mio. kr.  konverteres til nyt lån 51,594 mio. kr.

Det konverterede lån er med offentlig ydelsesstøtte, og konverteringen er gennemført efter reglerne om påbudt konverteringer - udstedt af Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

Eksisterende kommunegaranti på det oprindelige lån skal overføres til det nye lån.

 

Eksisterende kommune- og kommunale regarantier på efterstående lån skal ligeledes vedstås jf. nedenstående:

Jyske Realkredit oprindeligt 11,225 mio. kr. – 100% kommunegaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 50,753 mio. kr. – 67,29% kommune regaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 18,336 mio. kr. – 86,4% kommunal regaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 48,380 mio. kr. – 100% kommunal regaranti

 

Lånet konverteres i henhold til "Ministeriets procedurenotat" samt "konverteringsbekendtgørelsen", så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der er ikke opnået overskydende provenue (det nye lån dækker indfrielsen af det gamle med tillæg af omkostninger).

Besparelsen ved konverteringen tilfalder ikke lejerne, men anvendes til nedbringelse af den offentlige ydelsesstøtte.

I henhold til lov om almene boliger § 29, stk. 1 skal Albertslund Kommune godkende tinglysning af pantebrevet, der ligger til sikkerhed for det nye lån.

Økonomi

Besparelsen ved konverteringen anvendes til nedsættelse af den offentlige ydelsesstøtte.

Konverteringen har ingen betydning for beregning af lejen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt ”Ministeriets procedure notat”.

Indstilling

Direktøren By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Albertslund Kommune godkender konverteringen - herunder overførsel af garanti til nye lån, tinglysning af nye pantebreve samt rykning med og vedståelse af garantier på efterstående lån.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 42:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Ansøgning Jyske Real 106-300-2950 - vedståelse af kommunegarantier mm Bilag 1 - Ansøgning Jyske Real 106-300-2950 - vedståelse af kommunegarantier mm
Tilbage til toppen

43. ØU/KB - Godkendelse påbudt konvertering af realkreditlån VA afd. 5 Kanalens Kvarter

Anledning

Ministeriet for Transport-, Byggeri- og Boliger har i medfør af Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 2 jf. § 1 meddelt at lån 38,408 mio. kr. og 33,237 mio. kr. med offentlig ydelsesstøtte skal konverteres.

Bo-Vest gennemfører på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afd. Albertslund Etagehuse pr. 1.10.2020 konverteringen af lånene.

Efter påbud fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet (bilag 1-2) gennemfører Bo-Vest på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afd. 5 Kanalens Kvarter pr. 1.10.2020 konvertering af lån med ydelsesstøtte.

Jyske Realkredit ansøger nu Albertslund om at godkende konverteringerne, at overføre eksisterende kommunegarantier på 76,82 % på de nye lån, at vedstå garantier og regarantier på efterstående lån, samt godkende rykning med efterstående lån for de konverterede lån (bilag 3).

Konvertering, tinglysning af pantebrev og vedståelse af garantier på efterstående lån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunen.

Sagsfremstilling

Lån oprindeligt 38,408 mio. kr. konverteres til nyt lån 34,160 mio. kr.

Lån oprindeligt 33,237 mio. kr. konverteres til nyt lån 29,561 mio. kr.

De konverterede lån er med offentlig ydelsesstøtte, og konverteringen er gennemført efter reglerne om påbudt konverteringer - udstedt af Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

 

Eksisterende kommunegaranti på de oprindelige lån skal overføres til de nye lån.

 

Eksisterende kommune- og kommunale regarantier på efterstående lån skal ligeledes vedstås, jf. nedenstående:

Jyske Realkredit oprindeligt 15,910 mio. kr. – 100% kommunegaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 15,648 mio. kr. – 98,26% kommunegaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 35,375 mio. kr. – 76,82% kommunal regaranti

Jyske Realkredit oprindeligt 25,221 mio. kr. – 100% kommunal regaranti

Lånene konverteres i henhold til "Ministeriets procedurenotat" samt "konverteringsbekendtgørelsen", så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der er ikke opnået overskydende provenue (det nye lån dækker indfrielsen af det gamle med tillæg af omkostninger).

 

Besparelsen ved konverteringen tilfalder ikke lejerne, men anvendes til nedbringelse af den offentlige ydelsesstøtte.

 

I henhold til lov om almene boliger § 29, stk. 1 skal Albertslund Kommune godkende tinglysning af pantebrevet, der ligger til sikkerhed for det nye lån.

 

Økonomi

Besparelsen ved konverteringen anvendes til nedsættelse af den offentlige ydelsesstøtte.

Konverteringen har ingen betydning for beregning af lejen.

Lovgrundlag

Lov om Almene Boliger samt "Ministeriets procedurenotat"

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune godkender konverteringerne - herunder overførsel af garanti til nye lån, tinglysning af nye pantebreve samt rykning med og vedståelse af garantier på efterstående lån.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 43:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Påbud om konvertering af realkreditlån med ydelsesstøtte Bilag 1 - Påbud om konvertering af realkreditlån med ydelsesstøtte
2 Bilag 3 - Ansøgning vedståelse af kommune og regarantier mm Bilag 3 - Ansøgning vedståelse af kommune og regarantier mm
3 Bilag 2 - Påbud om konvertering af realkreditlån med ydelsesstøtte Bilag 2 - Påbud om konvertering af realkreditlån med ydelsesstøtte
Tilbage til toppen

44. ØU/KB - Godkendelse af råderetsarbejder vedr. Vridsløselille Andelsboligforening afd. 961-52 Læhegnet/Nørreland

Anledning

Bo-Vest har på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afd. 961-52 Læhegnet/Nørreland ansøgt Albertslund Kommune om at godkende kollektive råderetsarbejder ift. nye køkkener og bad.

Råderetsarbejder og lejeforhøjelse større end 5% skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling

Afdelingen har d. 29. maj 2017 (bilag 1) godkendt anvendelse af den kollektive råderet til etablering af nye køkkener og/eller bad.

Råderetsarbejderne er godkendt på organisationsbestyrelsesmøde d. 14. maj 2018 (bilag 2).

Økonomi

Finansiering af de valgte råderetsarbejder sker ved lån i dispositionsfonden og/eller fra henlagte midler.

Køkkener afskrives over 10 år og bad over 20 år.

Bo-Vest har beregnet en lejestigning på henholdsvis 12,5% ved nyt køkken (max 75.000 kr.) og 4,5% for nyt bad (max 45.000 kr.).

Nuværende leje (regnskab 2019) er 897 kr./m2 . Maksimal husleje ved tilvalg af både køkken og bad kommer til at udgøre 1.050 kr./m2  – hvilket vurderes at være markedsniveau.

Albertslund Kommune skal godkende lejestigningen når den overstiger 5%.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og Den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune godkender de kollektive råderetsarbejder, finansiering ved optagelse af lån i dispositionsfonden/henlagte midler samt den nye leje

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 44:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 Referat fra ekstraordinært beboermøde den 29. 05 2017 Bilag 1 Referat fra ekstraordinært beboermøde den 29. 05 2017
2 Bilag 2 Referat organisationsmøde 14.05.2018 Bilag 2 Referat organisationsmøde 14.05.2018
Tilbage til toppen

45. ØU/KB - Tiltag vedr. ansvarlig skat

Anledning

Albertslund Kommune har de seneste år løbende arbejdet med udvikling af metoder til at sikre ansvarlig skattehåndtering blandt kommunens leverandører, herunder hvordan kommunerne gennem udbuds- og kontraktsvilkår kan motivere leverandører til ansvarlig skattehåndtering, således at den almindelige skatteplanlægning ikke kommer til at tangere skatteunddragelse og anvendelse af skattely. På baggrund af notat fra SIRIUS advokater fremsættes forslag til skærpede formuleringer ifm. gennemførelse af udbud samt kontraktindgåelse.

 

Sagsfremstilling

Den 10. maj 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at tiltræde forslaget om, at Albertslund Kommune skulle indføre skattely-kontrol. Siden denne beslutning har forvaltningen fulgt arbejdet på skattelyområdet med henblik på muligheder for tiltag og kontrol. Der er i vedlagte baggrundsnotat redegjort nærmere for forløbet af arbejdet med ansvarlig skat i Albertslund Kommune.

 

Senest har forvaltningen sammen med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Køge Kommune, Københavns Kommune og Hvidovre Kommune igangsat et arbejde med at komme konkrete værktøjer til udbredelse af ansvarlig skat nærmere. SIRIUS advokater har bistået dette arbejde og faciliteret nogle fælles workshops til afklaring af de juriske muligheder for at stille krav til samarbejdspartnere, således at virksomhedernes samfundsansvar fremmes og motiveres gennem offentlige indkøb. Dette arbejde er afsluttet med vedlagte konklusionsnotat fra SIRIUS advokater.

 

Det fremgår allerede af Albertslund Kommunes Indkøbspolitik, vedtaget af kommunalbestyrelsen 13. marts 2018, at:

 • Vi udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse eller har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover.
 • Vi indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse.

 

Med konklusionsnotatet fra SIRIUS advokater kan forvaltningen med juridisk støtte tilføje følgende konkrete tiltag til arbejdet for at fremme ansvarlig skat blandt leverandører og samarbejdspartnere:

 

 • Udelukke ansøgere og tilbudsgivere fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøger/tilbudsgiver inden for de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunkter/tilbudsafgivelsen har modtaget endelig dom for forsætlig skatteunddragelse/skattesvig i henhold til skattekontrolloven eller straffelovens § 289.

 

 • Motivere samarbejdspartnere ved at signalere klare forventninger om rimelig etisk adfærd også inden for skatteområdet. Dette sker ved at indsætte følgende konkrete formuleringer i materialet for både udbudsprocessen og i de konkrete kontrakter:

 

  • Udbudsprocessen: "Albertslund Kommune lægger vægt på, at alle kommunens samarbejdspartnere agerer samfundsansvarligt. Derfor anmodes tilbudsgiverne om i forbindelse med afgivelse af tilbud at oplyse, om virksomheden har en politik for ansvarlig skattebetaling og i bekræftende fald vedlægge oplysninger om denne politik, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper, som virksomheden anvender. Det understreges, at oplysninger vedrørende virksomhedens standarder, retningslinjer og principper for ansvarlig skattebetaling, ikke vil blive tillagt betydning ved tildelingen.”

 

  • Kontraktsvilkår: ”Som led i den løbende dialog mellem kommunen og virksomheden kan kommunen tage initiativ til drøftelser om virksomhedens forhold til FN’s verdensmål, CSR og virksomhedens politikker for ansvarlig skattebetaling, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper, som virksomheden anvender. På foranledning af Albertslund Kommune skal virksomheden orientere kommunen om virksomhedens politikker for ansvarlig skattebetaling, herunder eventuelle standarder eller retningslinjer, som virksomheden anvender.”

 

Økonomi

Der er en risiko for, at skærpede krav vedr. ansvarlig skattehåndtering til kommunens leverandører i forbindelse med udbud og indkøb kan øge dennes interne omkostninger, hvilket kan resukltere i økonomisk mindre fordelagtige tilbud.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at forslag til skærpede tiltag til fremme af ansvarlig skat iværksættes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb, jf. sagsfremstillingen.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 45:

Tiltrådte indstillingen.

 

(V, C, O) undlod

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 12 (A, F, B)

Imod stemte 3 (V, C)

Undlod 6 (Ø, O, Å)

 

Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Historik over arbejdet med ansvarlig skat i Albertslund Kommune Historik over arbejdet med ansvarlig skat i Albertslund Kommune
2 Konklusionsnotat 06.08.2020 SIRIUS advokater Konklusionsnotat 06.08.2020 SIRIUS advokater
Tilbage til toppen

46. ØU/KB - Regulering til budget 2020 som følge af ny ferielov og nye skøn for udvikling i lønninger og priser (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til regulering af budgetterne i 2020, som følge af nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2020 samt lavere udgifter til særlig feriegodtgørelse i 2020 som følge af overgangen til den ny ferielov.

Sagsfremstilling

KL har i juni udsendt nye skøn for udviklingen i priser og lønninger (pl) fra 2018 til 2020. De nye pl-skøn er lavere end de skøn budget 2020 er baseret på. Administrationen foreslår, at 2020 budgetterne tilpasses de nye skøn. Samlet betyder det, at afdelingernes budgetter reduceres med 3,5 mio. kr. Budgettet samles i en central pulje under Økonomiudvalget. De vedvarende effekter af nye pl-skøn, bliver indarbejdet i forslaget til budget 2021.

Administrationen foreslår også, at der reguleres i afdelingernes budgetter i 2020 på grund af en besparelse ved overgangen til ny ferielov. Hvert forår blev der ud fra den gamle ferielov udbetalt én procent af medarbejderes løn til særlig feriegodtgørelse. I forbindelse med overgangsordningen til den ny ferielov sker de decentrale enheders udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2020 på baggrund af en kortere ferieoptjeningsperiode end vanligt. Der er i 2020 således kun udbetalt særlig feriegodtgørelse for 8 måneder (perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019), hvor det normalt er 12 måneder. Det reducerer alle enheders lønudgifter med 4/12 af en procent i 2020. Administrationen foreslår på den baggrund, at alle lønbudgetter reduceres med samlet 3,0 mio. kr., som samles i en central pulje under Økonomiudvalget. Puljen reserveres til udgifter forbundet med overgangen til ny ferielov, idet kommunen kan blive opkrævet for overgangen fra §60 selskaber, afhængigt af hvordan disse selskaber vælger at afregne med feriefonden.

Økonomi

Samlet justeres de enhedernes budgetter med 6,5 mio. kr., der samles i en central pulje under Økonomiudvalget. De samlede budgetændringer på afdelingsniveau, fremgår af bilag 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at enhedernes budgetter reduceres med 3,5 mio. kr., som følge af nye skøn for udviklingen i priser og lønninger
 2. at der etableres en central pulje under økonomiudvalget på 3,5 mio. kr.
 3. at enhedernes budgetter reduceres med 3,0 mio. kr. som følge af besparelse ved overgangen til ny ferielov
 4. at der etableres en central pulje under økonomiudvalget på 3,0 mio. kr.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 46:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - budgetændringer fordelt på afdelinger Bilag 1 - budgetændringer fordelt på afdelinger
2 Bevillingsskema ny pl og besparelse særlig feriegodtgørelse endelig Bevillingsskema ny pl og besparelse særlig feriegodtgørelse endelig
Tilbage til toppen

47. ØU/KB - Svar til Ankestyrelsen. Opfølgende spørgsmål vedr. brug af konsulentfirmaet Brorson Consult

Anledning

Social- & Indenrigsministeriet har bedt Ankestyrelsen om at undersøge kommunernes brug af konsulenter indenfor det sociale område, herunder specifikt brugen af 'no cure - no pay-metoden'.

 

Ankestyrelsens undersøgelse har resulteret i en generel udtalelse om kommunernes brug af konsulenter på det specialiserede socialområde. Ankestyrelsen har på den baggrund fremsendt supplerende spørgsmål til Kommunalbestyrelser i de kommuner, som har oplyst at de har anvendt konsulenter inden for det specialiserede socialområde.

 

På denne baggrund har Ankestyrelsen den 10. juli 2020 anmodet Kommunalbestyrelsen i Albertsund om at besvare af en række supplerende spørgsmål.

 

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udsendte den 24. juni 2020 en generel udtalelse om kommuners brug af konsulenter på det sociale område. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Den generelle udtalelse blev den 10. juli 2020 fulgt op af en henvendelse fra Ankestyrelsen til Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune, hvori de ønsker en række yderligere spørgsmål besvaret, da voksensocialområdet i Albertslund Kommune har oplyst at der er anvendt konsulenter. Ankestyrelsens henvendelse af 10. juli 2020 er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse udarbejdet et svar på Kommunalbestyrelsen vegne, som svar til Ankestyrelsen. Svaret er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet Ankestyrelsens første henvendelse om kommuners brug af konsulenter på det sociale område. Nedenstående er en oversigt over sagsforløbet indtil nu.

 

 

Tidsforløb

10. januar 2020 

Ankestyrelsen igangsætter høring om mulig tilsynssag. Ankestyrelsen anmoder om Kommunalbestyrelsens udtalelse senest den 16. marts 2020.

 

10. marts 2020

Kommunalbestyrelsen behandler svar til Ankestyrelsen vedr. Voksen & Socials brug af konsulentfirmaet Brorson Consult.

 

24. juni 2020

Ankestyrelsens generelle tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område offentliggøres.

 

10. juli 2020

Ankestyrelsen foretager en opfølgning på den generelle tilsynsudtalelse, og beder Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune om besvarelse af en række yderligere spørgsmål. Svarfrist er den 15. september 2020.

 

8. September 2020

Kommunalbestyrelsen behandler forvaltningens svar til Ankestyrelsen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forvaltningens svar til Ankestyrelsen godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 47:

Tiltrådte indstillingen

 

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

(B, O, F) undlod

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

 

(F) undlod

Bilag

1 Tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område Tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område
2 Opfølgning fra Ankestyrelsen Opfølgning fra Ankestyrelsen
3 Albertslund Kommunes svar til Ankestyrelsen vedr brug af konsulenter Albertslund Kommunes svar til Ankestyrelsen vedr brug af konsulenter
Tilbage til toppen

48. ØU/KB - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

Anledning

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 24. juni 2020 - med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2021.

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

 

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct

2020 B-nøgle

2021 B-nøgle

 

 

 

Ejerkommuner

 

 

Albertslund

1,79

1,79

Brøndby

1,96

1,96

Dragør

1,13

1,12

Frederiksberg

8,33

8,28

Glostrup

1,32

1,32

Hvidovre

2,96

2,95

København

80,31

80,39

Rødovre

2,20

2,19

 

 

 

Total

100

100

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

 

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

 

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser foreligges denne sag.

 

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 48:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 HBR - Fremsendelse af indstillingsparadigme til behandling af sag i kommunalbestyrelsenBorgerrepræse HBR - Fremsendelse af indstillingsparadigme til behandling af sag i kommunalbestyrelsenBorgerrepræse
Tilbage til toppen

49. ØU/KB - Udviklingsbidrag 2021

Anledning

Kommunerne betaler årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Kommunalbestyrelsen skal godkende Albertslund Kommunes bidrag.

 

Sagsfremstilling

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Kommunerne betaler således årligt et udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger.  

 

Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. For Albertslund Kommune svarer det til en udgift på i alt 3,14 mio. kr. i 2021. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020. Bidraget udgjorde 112 kr. pr. indbygger i 2020.

 

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal i henhold til lovgivningen drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden budgetåret. Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den. 10. september 2020 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger ud over den almindelige pris - og lønudvikling. Da bidraget i 2021 ikke ligger ud over den almindelige pris- og lønudvikling, kan kommunerne ikke blokere for den foreslåede stigning.

 

Indstilling

Kommunadirektøren indstiller,

 1. at det forslåede udviklingsbidrag på 113 kr. pr. indbygger godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 49:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Høring vedr Udviklingsbidrag 2021 Høring vedr Udviklingsbidrag 2021
Tilbage til toppen

50. ØU/KB - Ligestillingsredegørelse 2020

Anledning

Alle kommuner m.fl. skal efter ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse hvert tredje år. Der skal indberettes for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

·         Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige

·         Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører

·         Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

 

Indberetningen indeholder i alt minimum 15 spørgsmål og maksimum 23, afhængigt af hvilke svar kommunen giver. Spørgsmålene omhandler henholdsvis:

·         Personaleområdet

·         Kommunens kerneydelser generelt

·         Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

 

Resultaterne for årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk

 

Af en minirapporten fra Ligestillingsredegørelsen i 2017 for Albertslund kommune, fremgår det, at:

·         Kommunen på personaleområdet ligger 4,3 point over gennemsnittet for alle kommuner. Kommunen ligger her blandt de 25% der ligger næsthøjest i hele landet.

·         Kommunen på området for kerneydelser ligger 14,3 point over gennemsnittet for alle kommuner. Kommunen ligger her blandt de 25% der ligger højest i hele landet.

Minirapporten vedhæftes http://www.ligestillingidanmark.dk/reports/Kommune/Minirapport%20-%20Albertslund%20Kommune.pdf

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd. Lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 med efterfølgende ændringer.

Indstilling

Chefen for Økonomi & Stab indstiller, at

 1. Ligestillingsredegørelsen for 2020 vedtages

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 50:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om det er muligt fremover at udarbejde en kønsfordelt lønstatistik

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Ligestilling 2017 - Minirapport - Albertslund Kommune.pdf Ligestilling 2017 - Minirapport - Albertslund Kommune.pdf
2 Ligestillingsredegørelse 2020.pdf Ligestillingsredegørelse 2020.pdf
Tilbage til toppen

51. ØU/KB - Kompensation for enhedernes udgifter relateret til Covid19 (bevilling)

Anledning

Iværksatte tiltag for at forebygge og hindre smitte med coronavirus i Albertslund Kommune har medført en række kommunale merudgifter og tab af indtægter, som dækkes gennem regulering af de decentrale enheders budgetter i 2020.

Sagsfremstilling

Flere af kommunens enheder har oplevet ændringer i økonomien, som følge af ændrede krav og retningslinjer i forbindelse med Corona-pandemien.

 

Kommunens afdelinger har sammen med de enkelte enheder opgjort de økonomiske konsekvenser af de iværksatte corona-relaterede tiltag i 2020. Administrationen foreslår på den baggrund, at enhedernes budgetter tilpasses ud fra disse opgørelser, som er baseret på dels registreret forbrug på de særligt oprettede konti vedr. corona-relaterede merudgifter, dels skøn over merudgifter, der ikke er registrerbare. Hensigten er at sikre, at de iværksatte tiltag for at hindre smitte med coronavirus ikke medfører mer- eller mindreudgifter for den enkelte enhed.

 

Ved tilpasning af budgetterne sikres enhederne et opdateret budget, som der kan styres efter i den resterende del af 2020. Der er allerede truffet en række bevillingsmæssige beslutninger i forbindelse med Corona-relaterede udgifter. I april besluttede KB at reducere de decentrale budgetter med 2,0 mio. kr., som følge af mindreudgifter i de første fire uger med nedlukning på grund af Corona. Derudover er kommunen tilført midler fra centralt hold til bl.a. gennemførelse af sommeraktiviteter for børn og unge, udeaktiviteter og åbning på plejehjem mv. Denne sag bygger ovenpå disse beslutninger og vedrører de steder, hvor der er behov for yderligere økonomisk kompensation for at dække merudgifter.

 

Samlet foreslår administrationen, at de decentrale budgetter hæves med netto 18,0 mio. kr. inden for servicerammen og 24,5 mio. kr. uden for servicerammen. Fordeling på afdelinger fremgår af bilag 1. Budgetudvidelsen på samlet 42,5 mio. kr. finansieres delvist af den afsatte pulje under Økonomiudvalget til dækning af corona-relaterede udgifter på 2,0 mio. kr. Den resterende del finansieres af den foreløbige kompensation, der er aftalt mellem KL og Regeringen som en del af aftalen om kommunernes økonomi i 2021.

 

Ift. serviceudgifter modtager Albertslund Kommune en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet på 6,5 mio. kr. Ift. overførselsudgifter modtager Alberstlund Kommune en ekstraordinør midtvejsregulering på 41,6 mio. kr. Den samlede kompensation udgør dermed 48,1 mio. kr., hvilket er nok til at dække det resterende finansieringsbehov på netto 40,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at de afholdte merudgifter inden for servicerammen markant overstiger den tilførte kompensation vedr. serviceudgifter. Det er dog administrationens vurdering, at kompensation for de opgjorte merudgifter godt kan rummes inden for den samlede serviceramme. Reguleringen af budgetterne ændrer således ikke det samlede forventede regnskab som Økonomiudvalget præsenteres for i september i forbindelse med 4. Økonomirapport. Budgetreguleringerne vil dog ændre de enkelte enheders forventede budgetafvigelser.

 

Ud over ovenstående kompensation får Albertslund Kommune for ca. 6,0 mio. kr. i værnemidler via KVIk (Kommunernes Værnemiddel Indkøb). De indgår ikke i opgørelsen, da værnemidlerne dækkes direkte af staten hos KVIk, hvorfor vi modtager værnemidlerne vederlagsfrit. Endelig dækker staten også de merudgifter, der har været til trafikselskaber (Movia), hvorfor denne regning ikke tilgår kommunerne.

Regeringen og KL skal genforhandle den samlede kompensation ift. corona-relaterede merudgifter sidst på året.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 1. at enhedernes budgetter øges med 42,5 mio. kr. til dækning af corona-relaterede merudgifter.
 2. at budgetudvidelsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra puljen til corona-relaterede udgifter og med 40,5 mio. kr. af forøgede indtægter i bloktilskud.

Historik

 Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 51:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Corona-kompensation fordelt på afdelinger Bilag 1 - Corona-kompensation fordelt på afdelinger
2 Bevillingsskema kompensation for Coronarelaterede udgifter endelig Bevillingsskema kompensation for Coronarelaterede udgifter endelig
Tilbage til toppen

52. Underskriftsblad

Anledning

Digitalt underskriftsblad til godkendelse

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen