Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Torsdag den 18. juni 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Vivi Nør Jacobsen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion
3. MBU/ØU/KB - Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud
4. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2020 (bevilling)
5. ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2019-20
6. BSU/ØU/KB - Bedre udnyttelse af Tandplejens klinikker
7. BSU/ØU/KB - Anbringelsesstrategi for Familieafsnitttet 2020
8. BSU/ØU/KB - Korrektion af takst og budget til frokostordning
9. SUS/ØU/KB - Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed
10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af omkonvertering af stilling i Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg
11. SUS/ØU/KB - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde
12. SUS/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed
13. KFU/ØU/KB - Kommissorium for ny Idrætspolitik
14. KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport aftale
15. MBU/ØU/KB - Naturplan 2020 (høring)
16. MBU/ØU/KB - Istandsættelse af festsalen til Kongsholmcentret (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 3.14 og Kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18 (høring)
18. MBU/ØU/KB - Forberedelse til lavtemperatur fjernvarme på Herstedvester Skole (bevilling)
19. MBU/ØU/KB - Ny fjernvarme hovedledning Egelundsvej (bevilling)
20. MBU/ØU/KB - Slidlag til cykelstier langs Roskildevej (bevilling)
21. MBU/ØU/KB - Renovering af legepladser til daginstitutioner (bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Renovering af daginstitutioner (bevilling)
23. MBU/ØU/KB - Fremrykket planlagt vedligeholdelse 2020 (bevilling)
24. MBU/ØU/KB - Frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020 (bevilling)
25. MBU/ØU/KB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden
26. MBU/ØU/KB - Detailhandelsanalyse - ny detailhandel ved COOP og på Fængselsgrunden
27. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten (Ø) om fremrykning af anlægsarbejder
28. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Tilføjelse af ekstern deltager i tema om sundhed
29. ØU/KB - Sommeraktiviteter for børn og unge
30. ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2018
31. ØU/KB - Nyt udbud af areal til senioregnet bofællesskab i Roholmparken Øst
32. ØU/KB - VA afd. 5 Hyldespjældet - godkendelse frivillig konvertering
33. ØU/KB - AB afd. 3714 Miravænget - godkendelse optagelse realkreditlån
34. ØU/KB - Ejerskab af indsamling på Tværs
35. ØU/KB - Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2021 - 2024
36. ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2018
37. ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionens beretning
38. ØU/KB - Udmøntning af rammebesparelse fra budgetaftale 2020
39. ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og Regnskab 2019
40. KB - Lene Rygaard Jessen søger om orlov
41. KB - Leif Pedersen søger om forlængelse af orlov
42. ØU/KB - Forhandling om salg af hotelgrunden
43. ØU/KB - Alkoholbevilling til Xanthos
44. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Tina Christiansen (A) havde meldt afbud pga. sygdom.

Carsten Boje Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

 

Dagsordenen blev godkendt idet pkt. 42 udgik og pkt. 5 blev behandlet som 2. punkt på dagsordenen.

 

Indkaldelse af stedfortræder blev godkendt.

 

Tilbage til toppen

2. MBU/BSU/ØU/KB - Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte planlægning af nyt Albertslund Motorsports Center ved Albertslund Stadion samt at sende debatoplæg for Albertslund Motorsports Center i høring fra 24. juni til 9. august 2020 - 6 1/2 uge, og at der udarbejdes beskrivelse af det fremtidige pædagogiske tilbud for AMC.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at give forvaltningen mandat til forhandling af modtagelse af overskudsjord.

Den 10. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen et natur- og landskabsprojekt uden AMC i Hyldagerparken og Kongsholmparken. Det blev også besluttet, at AMC skal genetableres som et klubtilbud med samme pædagogiske værdi som i dag.

Den 18. juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 25.6 for Hyldager Bakker.  

Den 10. december 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at frigive rådighedsbeløb til natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker.

 

Da Hyldager Bakker er udlagt til Grøn Kile i Fingerplanen, er det ikke muligt at genetablere AMC i Hyldager Bakker eller i andre områder beliggende indenfor de grønne kiler.  

 

Arealbehovet til bygning, parkering og baner til nyt AMC vil være ca. 20 - 25.000 m2. I afsøgning af arealer til nyt AMC har forvaltningen lagt til grund, at arealet skal være kommunalt ejet, ligge i byzone, uden for Den Grønne Kile og så fjernt fra eksisterende bebyggelse som muligt. Afsøgningen har vist, at den nordlige del af Stadion er den placering, der er den eneste mulige placering til AMC.

 

Der er ligeledes undersøgt mulighed for at købe eller leje bygninger i Hersted og bruge baner i Høje Taastrup og Roskilde. Ingen af disse kommuner er interesseret i at udvide banekapacitet.

 

Det er en forudsætning for projektets overholdelse af støjgrænseværdierne, at der køres med el-drevne maskiner.

 

Idet Herstedvester Landsby og boligområdet Albertslund Vest er beliggende ca. 400 m. fra de tiltænkte banearealer, er det en forudsætning for ovenstående beregninger, at der etableres en støjvold rundt om AMC mod fodboldbanerne.

 

Adgangsvejen vil foregå via den eksisterende Gamle Landevej, som er asfalteret med en bredde på ca. 7 m., hvorfor der ikke er behov for at ændre eller udvide denne for at imødekomme AMC’s behov.

 

AMC

AMC er en fritidsklub for børn og unge i Albertslund Kommune mellem primært 10 – 18 år. Fritidstilbuddet har motorsport som et stærkt pædagogisk afsæt, og der er fokus på, at børn og unge skal tilbydes en fritidsinteresse med mulighed for lige dele fordybelse og spænding. Man kan i dag køre både cross og gokart i klubben. Klubben har ca. 80 medlemmer, hvoraf størstedelen er drenge. Med et nyt anlæg gives AMC nogle nye rammer, og det er oplagt at overveje en bredere anvendelse af faciliteterne og en bredere profil på klubtilbuddet. Parallelt med planlægning og projektering udvikles det pædagogiske tilbud i et samarbejde med nuværende og eventuelle fremtidige brugere.

 

Planforhold

Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme D31 og lokalplan 9.2 "For den vestlige del af Albertslund Stadion". Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål med anvendelse til sports- og idrætsanlæg. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til kun at omfatte sportsbaner til offentlige formål,

 

Etablering af en fritidsklub forudsætter derfor en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

VVM

Projektet må ikke gennemføres før det antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette undersøges ved en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som på det foreliggende grundlag forventes at skulle fokusere på en lang række emner, som er beskrevet i bygherres (Kommunale Ejendomme) ansøgning om udarbejdelse af VVM og vedhæftede debatoplæg.

 

Debatoplæg

Planlægning af nyt AMC forudsætter vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøgodkendelse og tilladelser efter miljøvurderingsloven. Forud for lokalplanlægningen skal der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og afgræsning af indhold i miljøvurderingerne i form af et debatoplæg.

 

Proces

På grund af sommerferie forlænges perioden for indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM med 2 1/2 til 6 1/2 uger. Der er krav om 4 uger. Idet der er indgået aftale om frivillig VVM, kan arbejdet sættes i gang parallelt med debatperioden. Der forventes høring af forslag til lokalplan og VVM fra medio februar til medio april og endelig vedtagelse i juni 2021.  

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. juni 2020

Yderligere henvendelser/bilag er lagt på sagen.

Økonomi

Anlæggelse af et nyt AMC finansieres af Hyldager Bakker projektet. Idet Hyldager Bakker projektet er en såkaldt ’hvile i sig selv’ aktivitet, skal udgifter og indtægter udligne sig over tid, og projektet må ikke generere overskud.

Da jordmodtagelsen i Hyldager projektet udbydes nu, og prisen dermed fastlægges, er det vigtigt på nuværende tidspunkt at få klarhed over de omkostninger til genetablering af AMC, der skal indregnes i Hyldager Bakker projektet, og i samme ombæring sikre AMC-projektet en tilstrækkelig økonomi. 

Derfor er budgettet til genetablering af AMC nu gennemgået og opjusteret med 5 mio. kr. i forhold til tidligere fremlagte prisoverslag, til et samlet beløb på 25,9 mio. kr.

Dette skyldes dels en genvurdering af visse udgiftsposter, som eksempelvis rådgivning, ved nærmere gennemgang anslås at have været underbudgetteret hidtil. Dels at projektet er i en meget indledende fase, og fortsat indeholder en række uafklarede forhold og økonomiske usikkerheder, såsom mulig omlægning af ledningstracéer, udførelse af støjvold mm. 

Det justerede estimat af omkostninger til etablering af nyt AMC på Stadion ser således ud:

 

Overslag på omkostninger ved etablering af nyt AMC på Stadion:

Samlet entreprise (inkl. bygning, baner, udearealer, byggemodning, støjvolde, inventar)

16,7 mio. kr.

Rådgivning (inkl. allerede udført idéoplæg)

2,8 mio. kr.

Øvrige omkostninger (VVM, forundersøgelser, landmåler, geotekniske undersøgelser, brugerworkshops, juridisk bistand, forsikring, flytteomkostninger m.v.)

2,5 mio. kr.

Genhusning

0,5 mio. kr.

Uforudseelige udgifter (15%)

3,4mio. kr.

I alt

25,9 mio. kr.

Øvrige omkostninger, som ikke kan finansieres af projektet Hyldager Bakker:

Indkøb af el-crossmaskiner (10 stk. à 90.000 kr.)

 

0,9 mio. kr.

Indkøb af el-gokarts (10 stk. à 100.000 kr.)

1 mio. kr.

 

 I sag om Hyldager Bakker, som politisk behandles samtidig med denne sag, indgår bevilling på 700.000 kr. til AMC i 2020 som anvendes til forundersøgelser, VVM og projektering. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nyt AMC placeres ved stadion,
 2. at lokalplan, kommuneplantillæg og VVM for nyt AMC ved stadion igangsættes,
 3. at der indkaldes til forslag og ideer til kommuneplantillæg og VVM i høring fra 24. juni til 9. august 2020 og

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til indhold af det fremtidige pædagogiske indhold af AMC inden for rammen af placering af baner, klubhus og værksted på stadion til selvstændig drøftelse på Børne- og Skoleudvalget.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 2:

Til indstillingspunkterne 1-3

Oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 2:

Til indstillingspunkt 4

Oversendte sagen til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede, at forslag til det fremtidige pædagogiske indhold afventer en placering af AMC. Det iværksættes straks placeringen er besluttet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 22:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 1:

Ændringsforslag fra partierne A, Ø, F, B, C, V, Å:

1. Der udarbejdes et skitseprojekt og støjberegninger med henblik på at få Erhvervsstyrelsens vurdering (af) om AMC’s forbliven på nuværende placering vil leve op til Fingerplanens krav. Det forudsættes, at AMC kører på eldrevne maskinel, at Hyldager Bakker i al væsentlighed gennemføres mhp.  støjdæmpning og rekreative værdier og fortsat boligbyggeri på Hyldagergrunden.

2. Der arbejdes  samtidig videre med planer om eventuelt andre lokationer for klub, værkstedsfaciliteter + baner i andre kommuner

3.  AMC’s placering på stadion udgår af den videre planlægning, idet AMC ikke placeres på stadion.

4. AMC overgår til eldreven maskinel fra d.1.11.21, idet der tages kontakt til klubben med henblik på en eventuel tidligere overgang til el-dreven maskinel.

5. Der igangsættes via BSU et arbejde med det pædagogiske indhold i fremtidens AMC, herunder aktiv inddragelse af de unge.

FSVA punkt 1 er partierne fritstillede, når de samlede konsekvenser af skitseprojektet foreligger (med i).

Frigivelsessagen tiltrædes, idet der ikke kan indgås kontrakter, der binder mulighederne for en eventuel realisering af punkt 1.

 

Forslaget fra partierne blev tiltrådt.

 

(O) kunne ikke tiltræde

 

 

Beslutning

Man stemte om ændringsforslag fra (O)

1. AMC forbliver på sin nuværende placering med deres nuværende aktiviteter efter princippet om eksisterende lovlig anvendelse.

2. Forvaltningen udarbejder skitseforslag til Erhvervsstyrelsen og påbegynder arbejdet med en ny lokalplan, hvor det entydigt gøres klart at AMC forbliver på nuværende placering jævnfør indstillingens punkt 1.

3. Forvaltningen vurderer om det er den mellemliggende periode er nødvendigt at dispensere for den gældende lokalplan. Vurderingen foreligges Miljø- og by udvalget.

4. AMC`s placering på stadion udgår af den videre planlægning, idet AMC ikke placeres på stadion.

5. AMC overgår til eldrevne køretøjer fra 1.1.21

6. Der igangsættes via BSU et arbejde med det pædagogiske indhold i fremtidens AMC, herunder aktiv inddragelse af personale og de unge.

7. Alle akter der indgår eller har indgået i projekt Hyldager bakker, flytning af AMC og hyldagergrunden offentliggøres via kommunens hjemmeside. Fortrolige dokumenter vurderes af Økonomiudvalget og offentligøres når alle fortrolige oplysninger er fjernet.

 

For stemte 3 (O)

Imod stemte 13 (A, B, C, V)

Undlod 5 (F, Ø, Å)

 

Forslaget bortfaldt, idet dog pkt. 7 blev godkendt af alle

 

Man stemte om ændringsforslag fra partierne A, Ø, F, B, C, V, Å:

1. Der udarbejdes et skitseprojekt og støjberegninger med henblik på at få Erhvervsstyrelsens vurdering (af) om AMC’s forbliven på nuværende placering vil leve op til Fingerplanens krav. Det forudsættes, at AMC kører på eldrevne maskinel, at Hyldager Bakker i al væsentlighed gennemføres mhp.  støjdæmpning og rekreative værdier og fortsat boligbyggeri på Hyldagergrunden.

2. Der arbejdes  samtidig videre med planer om eventuelt andre lokationer for klub, værkstedsfaciliteter + baner i andre kommuner

3.  AMC’s placering på stadion udgår af den videre planlægning, idet AMC ikke placeres på stadion.

4. AMC overgår til eldreven maskinel fra d.1.11.21, idet der tages kontakt til klubben med henblik på en eventuel tidligere overgang til el-dreven maskinel.

5. Der igangsættes via BSU et arbejde med det pædagogiske indhold i fremtidens AMC, herunder aktiv inddragelse af de unge.

FSVA punkt 1 er partierne fritstillede, når de samlede konsekvenser af skitseprojektet foreligger (med i).

Frigivelsessagen tiltrædes, idet der ikke kan indgås kontrakter, der binder mulighederne for en eventuel realisering af punkt 1.

 

For stemte 18 (A, Ø, F, B, C, V, Å)

Imod stemte 3 (O)

 

Forslaget var godkendt, idet dog (O) godt kunne godkende pkt. 3, 4, 5.

 

 

 

Bilag

1 AMC på stadion AMC på stadion
2 Beskrivelse af klubtilbud Beskrivelse af klubtilbud
3 AMC - Procesplan_udbud efter HP AMC - Procesplan_udbud efter HP
4 Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker Notat om planforhold og Grøn Kile Hyldager Bakker
5 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco 2020_01_29_Støjnotat fra Sweco
6 Notat om sagens forløb Notat om sagens forløb
7 Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion Økonomiske forhold vedr. flytning af AMC til Stadion
8 Henvendelser til formanden Henvendelser til formanden
9 Svar på spørgsmål til MBU formand Svar på spørgsmål til MBU formand
10 Svar på spørgsmål fra Sofie Amalie Blomsterberg (V) om flytning af AMC til ny placering Svar på spørgsmål fra Sofie Amalie Blomsterberg (V) om flytning af AMC til ny placering
11 Kenni Flink - Oversigt over sagsforløb Kenni Flink - Oversigt over sagsforløb
12 Henvendelse fra Bente Johansen Henvendelse fra Bente Johansen
13 Bente Johansen - 2 Bente Johansen - 2
14 Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl Henvendelse fra Klaus Saabye m.fl
15 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
16 Klaus Saabye m.fl Klaus Saabye m.fl
17 Klaus Saaby m.fl aktliste Klaus Saaby m.fl aktliste
18 Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering Carsten Rasmussen AMC's fremtidige placering
19 Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering Birgitte Durlev AMC's fremtidige placering
20 Jørgen Laursen, AMC Jørgen Laursen, AMC
21 Grundejerforeningen Vest 2 Grundejerforeningen Vest 2
22 Søren Kock Søren Kock
23 Susanne & Steen Hansen Susanne & Steen Hansen
24 Kaj & Lene Hansen Kaj & Lene Hansen
25 Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport Arbejdsgruppen - Stadion uden Motorsport
26 Britt Noehr Jensen Britt Noehr Jensen
27 Ulla Sylvest Vestergaard Ulla Sylvest Vestergaard
28 Alexander Dissing Alexander Dissing
29 Christina Clementsen Christina Clementsen
30 Michael Hertle & Karina D. Hansen Michael Hertle & Karina D. Hansen
31 Arne Facius Arne Facius
32 Frede Vestergaard Frede Vestergaard
33 Lea Urup Lea Urup
34 Lars Jensen Lars Jensen
35 Susanne Bruhn Susanne Bruhn
36 Jimmi Olsson Jimmi Olsson
37 Pernille Mølgaard Pernille Mølgaard
38 Kasper Kasper
39 Bjarke Juul Bjarke Juul
40 Torben Kristiensen Torben Kristiensen
41 Arbejdsgruppen - Helle Iversen Arbejdsgruppen - Helle Iversen
42 Placering på stadion umulig Placering på stadion umulig
43 Jan Villumsen Jan Villumsen
44 Birgitte Kristensen og Carsten Petersen Birgitte Kristensen og Carsten Petersen
45 Notat vedr planlægning for Hyldager Bakker.pdf Notat vedr planlægning for Hyldager Bakker.pdf
46 Notat ØU - Oversigt over forhold til udredelse.pdf Notat ØU - Oversigt over forhold til udredelse.pdf
47 Svar til Vivi Nør Jacobsen Svar til Vivi Nør Jacobsen
48 Erik Ramsing Erik Ramsing
49 VS Spørgsmål vedr Pkt 2 materiale og bilag til KB møde 186-29 VS Spørgsmål vedr Pkt 2 materiale og bilag til KB møde 186-29
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud

Anledning

Forslag fra Det konservative Folkeparti om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om AMC og dens fremtid som kommunalt klubtilbud. I forbindelse med den lange sagsgang har mange ting været i spil og senest en placering af AMC på Albertslund stadion. Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte denne placering og foreslår derfor følgende:

 

1.       AMC forbliver på sin nuværende placering.

2.       AMC overgår til eldrevne køretøjer, senest foråret 2021

3.       Albertslund Kommune ansøger, og går i forhandlinger med Miljøstyrelsen om at AMC forbliver i området, Hyldagerbakker, idet der køres på eldrevne maskiner og med en ekstra foranstaltning af støjdæmpning.

 

Fordelen ved at lade AMC blive liggende er flere, vi fastholder det gode faglige tilbud for medlemmer af AMC. Vi får et ”real Life” studierum for effekten af, at AMC kører på el og dermed også et billede af, de miljømæssige konsekvenser, og ikke mindst data som med god effekt kan bruges i forhandlingerne med Miljøstyrelse.

Indstilling

Det konservative Folkeparti indstiller,

 1. at AMC forbliver på sin nuværende placering,
 2. AMC overgår til eldrevne køretøjer, senest foråret 2021 og

3. Albertslund Kommune ansøger, og går i forhandlinger med Miljøstyrelsen om at AMC forbliver i området, Hyldagerbakker, idet der køres på eldrevne maskiner og med en ekstra foranstaltning af støjdæmpning.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 1:

Man stemte om forslaget.

For: Ø, O, C

Imod: A

Undlod: F

 

Forslaget bortfaldt.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) begærede sagen videre til Økonomiudvalget.  

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 23:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.

 Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 2:

Punktet blev behandlet under ét sammen med punkt 1, sag om Igangsætning af planlægning for placering af nyt AMC ved stadion.

Se beslutning her.

Beslutning

Forslaget bortfaldt.

Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Natur- og Landskabsprojekt Hyldager Bakker - frigivelse af ekstra rådighedsbeløb 2020 (bevilling)

Anledning

Redegørelse for forventet merudgift på 17,5 mio. kr. og merindtægt på 16,5 mio. kr. til natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker. Der søges frigivet 5,5 mio. kr. i merudgifter til gennemførelse af aktiviteterne i år, samt at det samlede budget for omkostninger og indtægter fra 2020 til 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2019 blev der givet rådighedsbeløb til planlægning, projektering og tilsyn; trafikprojektet, jordprojektet, AMC og ledningsomlægningerne og udbud af natur- og fritidsprojektet. Arbejdet følger generelt den overordnede plan. Projektet forventes dog allerede nu at blive ca. 17,5 mio. kr. dyrere end seneste status i december 2019. Dette skyldes primært, at vinterhalvåret 2019/2020 har været præget af usædvanlig meget regn, hvilket har medført, at en del af den jord, der er modtaget, har været for våd til at indbygge uden behandling. Det har påvirket alle igangværende arbejder.

 

Følgende forhold er medvirkende faktorer til forventet fordyrelse af projektet (eksklusiv 0,4 mio. kr. i uforudseelige udgifter):

 

Jordprojekt og administration (9,7 mio. kr)

De fleste modtageanlæg for jord er ikke egnede til modtagelse af våd jord eller meget våd jord. Hyldager Bakker bygges i højden og det sætter særligt store krav til jordens indbygningsegnethed.

 

Omkostningerne til jordprojektet er derfor blevet større, da det har været nødvendigt at blande vådt og tør jord, før det kunne indbygges. Der er i marts og april 2020 tillige tilført kalk til jorden, da der ikke har været tør jord nok til at blande med. Dette har medført, at omkostningerne til rådgivning, kalkstabiliseringen og intern administration (HBjord) m.m. er steget. Kalkstabiliseringen har alene kostet 1,3 mio. kr. 

 

For at være forberedt til at kunne håndtere våd jord fremover opstartes modtageanlægget i Hyldagerparken (herefter kaldt det nordlige område) inden næste vintersæson. Det var oprindelig planen, at modtageanlægget i det sydlige område skulle flyttes til det nordlige område og genbruges der. Nu er det nødvendigt at have to modtageanlæg kørende samtidig over vinteren 2020/2021 og foråret 2021.

 

Det var endvidere planlagt, at modtageanlægget i det nordlige område skulle nedlægges medio 2023, men erfaringerne fra det sydlige område gør, at der nu regnes med, at modtageanlægget er i gang i hele 2023.

 

Trafikprojekt (1,7 mio. kr.)

Trafikprojektet er blevet dyrere, da det blandt andet har vist sig nødvendigt at forstærke tilkørselsvejene i forbindelse med ekstra belastning fra den tunge lastbilstrafik, som er blevet tungere på grund af den våde jord.

 

Ledningsomlægninger (0,7 mio. kr.)

Der er sket en fordyrelse af ledningsomlægningerne blandt andet på grund af den ekstra meget nedbør, og områder med blød bund.

 

AMC (5,0 mio kr.)

Budgettet til genetablering af AMC er blevet forhøjet med 5 mio. kr. til ca. 26 mio. kr. Projektet er i en meget indledende fase, så det er fortsat meget uvist, hvad det vil komme til at koste. Der er fortsat en række økonomiske usikkerheder fx evt. omlægning af ledningstraceer, udførelse af støjvold mm. Da jorden udbydes nu og jordprisen dermed fastlægges nu, er det vigtigt på nuværende tidspunkt at sikre en tilstrækkelig økonomi til at genetablere AMC.

 

Indtægter

Oprindeligt var der forudsat en rumvægt af jorden på 1,8 tons/m³, men målinger i syd har vist en rumvægt på omkring 2,0 tons/m³.

 

Der kan således være ca. 10% flere tons jord på Hyldager Bakker end oprindeligt forudsat og dermed også en forlængelse af driftsperioden samt et bedre indtjeningspotentiale.

 

Pr. 1. april 2020 er der modtaget og indbygget ca. 300.000 tons jord (10% af samlet mængde) og der er lavet aftaler om modtagelse af ca. 775.000 tons jord (ca. 25 % af samlet mængde).

 

Det forventes, at jordmængderne vil stige fremover, primært på grund af, at der endnu kun er modtaget en begrænset mængde jord fra Hovedstadens Letbane samt, at de 2 store jordmodtagere (KMC Nordhavn og Køge Jorddepot) lukker for modtagelse af jord. Prognosen for modtagelse af jord på Hyldager Bakker er udarbejdet med den nye slutdato ultimo 2023.

 

Den ændrede slutdato får ingen indflydelse på, hvornår den støjdæmpende funktion er udført, og hvornår Hyldagergrunden er lyddæmpet.

Økonomi

For at sikre en robust økonomi i projektet er det vigtigt allerede nu at øge budgettet og dermed indtjeningen pr. tons. Budgettet tilrettes på baggrund af de erfaringer og prognoser, der nu ligger for projektet:

 

Da der har været en række merudgifter i både 2019 og 2020 og da der bliver en forlænget driftstid for modtageanlæggene, er der udarbejdet et revideret budget for den samlede gennemførelse af projektet og en opdateret prognose for jordmængder og indtægter.

 

Det samlede budget for Hyldager Bakker (2018 - 2023) er nu 145,8 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger. Det tidligere budget var på 128,466 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger, hvilket er en stigning på 17,334 mio kr.

 

For at kunne få en indtægt på 145,8 mio. kr. skal tariffen for modtagelse af jord øges tilsvarende. Tariffen er i dag for ren jord på 46 kr./tons og for lettere forurenet jord på 67 kr./tons. Tariffen skal derfor øges med 6-7 kr./tons fra 1. januar 2021, hvilket dog stadig er en konkurrencedygtig tarif. En mere detaljeret gennemgang af prognosen og indtægten fremgår af bilaget "Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker".

 

"Budget og cash flow maj 2020" for det nye budget, cash flow, samt tilretning af omkostninger og indtægter i henhold til seneste budget er vedlagt. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at redegørelsen for natur- og landskabsprojektet Hyldagerbakker godkendes med merudgifter på i alt 17,334 mio. kr. og indtægter på i alt 16,255 mio. kr. i perioden 2020 til 2023,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,707 mio. kr. i 2020 til merudgifter,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 6,953 mio. kr. i 2021, -1,351 mio. kr. i 2022 samt 6,025 mio. kr. i 2023 til merudgifter,
 4. at der flyttes indtægtsrådighedsbeløb på 4,859 mio. kr. fra 2020 til 2021 og
 5. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 0,330 mio. kr. i 2021, -7,729 mio. kr. i 2022 samt -8,856 mio. kr. i 2023 til merindtægter.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Allan Høyer (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 24:

Sagen udsættes til ex. ØU den 18.06.20.

 Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker Prognose for jordmængder og indtægter for Hyldager Bakker
2 Budget og cash flow maj 2020 Budget og cash flow maj 2020
3 Bevillingsskema 20-05-20 Hyldager Bakker Bevillingsskema 20-05-20 Hyldager Bakker
Tilbage til toppen

5. ØU/KB - Borgerrådgiverens Beretning 2019-20

Anledning

Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til kommunalbestyrelsen med forslag og anbefalinger vedrørende kommunens sagsbehandling og betjening.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020 er vedlagt.

I beretningsperioden er der 268 sagsregistreringer på baggrund af modtagne henvendelser. Disse sager er fordelt på 178 klagepunkter og 90 vejlednings- og vejvisningssager.

De tre temaer, som borgerne har henvendt sig mest om handler om forvaltningsloven/retsgrundsætninger generelt, god forvaltningsskik og afgørelser/hjemmelsspørgsmål. Temaerne kan genkendes fra tidligere beretninger og fra andre borgerrådgivere.

Borgerrådgiveren har i sin anbefaling og forslag i år lagt vægt på anvendelsen af grundlæggende forvaltningsretlige principper, anerkendelse af kompleksiteten og med forslag om at inddrage borgernes vidnesbyrd.    

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 16. juni 2020 

Vedrørende antallet af klagepunkter for Afdeling for Skoler & Uddannelse, har borgerrådgiveren oplyst, at der i sidste beretning var registreret 15 klagepunkter i alt fordelt på 12 hovedsager og 3 følgesager. I denne beretning er registreret 35 klagepunkter i alt, fordelt på 19 hovedsager og 16 følgesager. De resterende 15 er ”andre henvendelser”, som vedrører vejledning/vejvisning.

Borgerrådgiveren henviser til, at ved registreringen i hoved- og følgesager oprettes en hovedsag, hvor det borgeren primært henvender sig om registreres som hovedsagen, mens yderligere emner (vedrørende sagsbehandlingen) rubriceres som følgesager. Denne opdeling giver hverken flere eller færre henvendelser, men en mulighed for at få et samlet overblik over de sagsbehandlingsemner, der behandles hos borgerrådgiveren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. april 2019 - 31. marts 2020 med tilhørende anbefaling tages til efterretning.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 41:

Tiltrådte indstillingen, idet der på Økonomiudvalgets møde efter sommerferien kigges på det videre arbejde med anbefalingerne.

Forståelsen i udvikling af antal klagepunkter uddybes til den videre behandling af sagen.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Borgerrådgiverens beretning 1. april 2019 - 31. marts 2020 Borgerrådgiverens beretning 1. april 2019 - 31. marts 2020
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Bedre udnyttelse af Tandplejens klinikker

Anledning

Forvaltningen har ved en kortlægning af den nuværende organisering af Tandplejens funktioner konstateret, at det vil være muligt at udnytte kapaciteten i Tandplejens tre klinikker mere optimalt. Derfor foreslår forvaltningen, at tandlægebehandlinger fremadrettet primært foregår på Herstedlund Skoles Tandklinik og at Herstedøster og HerstedvesterTandklinikker fortsætter med at fungere som undersøgelses- og forebyggelsesklinikker.

Sagsfremstilling

Tandplejens tre hovedopgaver er forebyggelse, undersøgelser og behandlinger. De tre opgaver bliver i dag udført alle tre klinikker i Albertslund Kommune: Herstedlund Skoles Tandklinik, Herstedøster Skoles Tandklinik og Herstedvester Skoles Tandklinik.

 

En række kommuner har med gode resultater gennemført en hel eller delvis centralisering af behandlingsdelen af Tandplejens opgaver. Forvaltningen har undersøgt fordele og ulemper ved en centralisering af behandlingen og foreslår, at behandlinger fremadrettet bliver koncentreret på én tandklinik. Forvaltningen foreslår samtidigt, at forebyggelse og undersøgelser fortsat bliver foretaget på alle tre klinikker.

 

Fordelene ved en centralisering af behandlingsdelen er en mere effektiv anvendelse af ressourcerne samt en højere grad af efterlevelse af kvalitetsmålene for Tandplejens opgaveløsning. Med centraliseringen af behandlingsdelen vurderer forvaltningen, at Tandplejen også vil opnå større driftssikkerhed, øget forudsigelighed for borgerne samt en mere effektiv anvendelse af fagpersonale og udstyr.

 

Implementering af ny organisering

Herstedlund Skoles Tandklinik er den største klinik både med hensyn til antallet af børn, fysisk indretning og udstyrets standard. Derfor foreslår forvaltningen, at behandlingerne fremadrettet bliver foretaget på Herstedlund Skoles Tandklinik. Herstedøster og Herstedvester vil fortsat og overvejende fungere som undersøgelses- og forebyggelsesklinikker.

 

Konsekvenser for borgerne

Forvaltningen vurderer, at en centralisering af behandlingsdelen overvejende vil have positive konsekvenser for borgerne i form af øget driftssikkerhed, forudsigelighed og effektivitet. Nogen borgere med børn på Herstedøster og Herstedvester Skole kan ved en centralisering opleve en ulempe, når de skal transportere sig til Herstedlund Skoles Tandklinik for at få foretaget de nødvendige behandlinger. Denne ulempe kan imødegås ved at udvide åbningstiden på Herstedlund Tandklinik, så der er åbent til kl. 18 én gang ugentligt samt åbent én lørdag månedligt, som overenskomsten på området giver mulighed for.

 

Fordele og ulemper ved en ændret organisering er uddybet i vedlagte notat.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 16. juni 2020

Udgifterne til omlægning af Tandplejens organisering, så behandling foregår på Herstedlund Skoles Tandklinik, vil kunne afholdes inden for Tandplejens nuværende ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Tandplejens behandlingsopgaver fremadrettet bliver foretaget på Herstedlund Skoles Tandklinik.
 2. at Tandplejens forebyggelses- og undersøgelsesopgaver fortsat bliver foretaget på alle tre tandplejeklinikker.
 3. at forvaltningen indleder forhandlinger med de faglige organisationer om, at åbningstiden på Herstedlund Tandklinik bliver udvidet, så der er åbent til kl. 18 én gang ugentligt samt én lørdag månedligt.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. maj 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet de økonomiske rammer beskrives til den videre behandling af sagen.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ændring af tandplejens organisering 2020 Ændring af tandplejens organisering 2020
Tilbage til toppen

7. BSU/ØU/KB - Anbringelsesstrategi for Familieafsnitttet 2020

Anledning

Det fremgår af budgetaftalen for 2020, at "der ønskes oplæg til en anbringelsesstrategi med udgangspunkt i anbringelsesmønstre. Strategien fokuserer på varighed og på hvilke tilbud, der benyttes fx anbringelser, plejefamilier, netværksplejefamilier". Forvaltningen har udarbejdet oplæg med det formål at skabe en tydelig og langsigtet retning for arbejdet med børn og unge, som bliver anbragt udenfor deres hjem.

 

Indholdet i strategien er en beskrivelse af det nuværende grundlag for anbringelsesmønster; en kortlægning og analyse af anbringelsesområdet samt forslag til ni fremtidige principper for anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i dag i alt 113 børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

 

Når man sammenligner Albertslund Kommunes anbringelsesmønster med anbringelsesmønsteret for hele landet, bliver det tydeligt, at Albertslund Kommune har meget færre børn og unge, der er anbragt i plejefamilier end gennemsnittet for resten af landet. Det vil sige, at der i Albertslund Kommune er flere børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder end gennemsnittet for resten af landet.

 

Udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder udgør dermed en uforholdsmæssigt stor andel af udgifterne på området. Der er derfor god grund til at sætte fokus på at få ændret anbringelsesmønsteret i retning af færre institutionsanbringelser og opholdsstedsanbringelser til flere plejefamilier og netværksplejefamilier.

 

Forvaltningen foreslår, at den fremadrettede anbringelsesstrategi bygger på følgende 9 principper:

 

Princip 1: Forebyggelse først – anbringelse som en nødløsning

Princip 2: At lytte til børnenes ønsker og sikre deres behov

Princip 3: Udgangspunkt i barnets behov – både de almene og de særlige

Princip 4: Forældre er vigtige i barnets liv

Princip 5: Ambitionen om at gøre det vanskelige muligt

Princip 6: Kontinuitet i barnets liv

Princip 7: Et sundt liv for børn, som er anbragt

Princip 8: Uddannelse som vejen til fremtiden

Princip 9: En god overgang til et selvstændigt liv

 

Principperne er uddybet i bilaget. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 10. juni 2020

På baggrund af beslutningen i Børne- og Skoleudvalget har forvaltningen vedlagt ny udgave af bilaget om principper.

 

Økonomi

I nedenstående figur er de aktuelle gennemsnitspriser for hver anbringelsestype angivet.

Type anbringelse

 Gns pris pr måned

Døgninstitutioner - Sociale problemer

                            93.116

Døgninstitutioner - Varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

                          173.736

Efterskoler, kostskoler mm.

                            38.457

Eget værelse, kollegier mm.

                            20.008

Netværksplejefamiler

                              7.601

Opholdssteder

                            72.720

Plejefamiler

                            37.640

Sikrede døgninstitutioner

                          144.777

Ungeboligerne på Stationstorvet

                            22.854

 

Hvis det i fremtiden kan lykkes at anbringe halvdelen af de nye anbragte børn og unge, som i øjeblikket anbringes på døgninstitutioner (sociale) eller på opholdssteder - i en plejefamilie i stedet for, vil det resultere i et mindreforbrug på knap 2 mio. kr. pr. år (helårseffekt).  

I budget 2020 er der indlagt en forventet driftsbesparelse på 1 mio. kr. på anbringelsesområdet.

Lovgrundlag

Målet om at ændre anbringelsesmønsteret vil formentlig fordre politiske beslutninger om honorering af plejefamilier (KL har anbefalet en ny honoreringsmodel) samt principper for egenbetaling for unge, som bliver anbragt udenfor hjemmet.  

Personalekonsekvenser

En omlægning af anbringelsesmønstret vil kræve opkvalificering af medarbejderne på 0-18 års området, udvikling af forebyggende indsatser i almenområdet samt en omlægning af det faglige arbejde i Familieafsnittet.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at de 9 principper for den fremtidige anbringelsesstrategi bliver tiltrådt.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet nummereringen for principper fjernes.  

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Strategi for arbejdet med Albertslund Kommunes børn og unge Strategi for arbejdet med Albertslund Kommunes børn og unge
2 Anbringelsesstrategi 2020 - analyse Anbringelsesstrategi 2020 - analyse
3 Anbringelsesstrategi 2020 - principper Anbringelsesstrategi 2020 - principper
Tilbage til toppen

8. BSU/ØU/KB - Korrektion af takst og budget til frokostordning

Anledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 takst for den forældrefinansierede frokostordning i dagtilbud. Administrationen har efterfølgende konstateret en mangel i grundlaget for takstberegningen, hvorfor der fremlægges en ny og retvisende takst.

Sagsfremstilling

Som det blev konstateret på ovennævnte Kommunalbestyrelsesmøde var den beregnede takst for den forældrefinansierede frokostordning i den lave ende sammenlignet med øvrige kommuner i landet. I forlængelse af drøftelserne på det seneste Kommunalbestyrelsesmøde og en række henvendelser, som forvaltningen har modtaget fra bestyrelser og ledere i flere daginstitutioner, er der ved en gennemgang af beregningsgrundlaget identificeret et antal årsværk, som har været beskæftiget i køkkenerne, men som ikke har været registreret som køkkenpersonale. Helt konkret betyder dette, at lønudgiften til disse medarbejdere ikke har indgået som del af beregningsgrundlaget af taksten eller i den besparelse, der blev indregnet i budgetaftalen.

Vedlagte bilag viser, hvordan taksten oprindelig er beregnet samt beregningen af den fremadrettede korrekte takst. Som det fremgår, vil den månedlige takst for frokostordningen blive højere, når beregningsgrundlaget øges med 2,614 mio. kr. fra 9,478 mio. kr. til 12,092 mio. kr. Med en forudsætning om, at frokostordningen udgør 80 pct. af udgifterne giver det et takstgrundlag på 9,674 mio. kr. svarende til en månedlig takst på 588 kr. pr. barn, hvilket er en forøgelse med 127 kr. pr. måned ift. den tidligere beregning. Det betyder, at taksten for frokostordning i Albertslund vil være på niveau med de fleste andre kommuner i Danmark.

Samtidig vil forældrebetalingstaksten for dagtilbuddet blive sat yderligere ned svarende til 25 pct. af de 2,614 mio. kr., som flyttes fra dagtilbuddets budget til beregningsgrundlaget for frokostordningen. Dermed reduceres forældrebetalingen for dagtilbuddene med 0,654 mio. kr. svarende til en månedlig takstreduktion på 62 kr. pr. barn. Den samlede takstreduktion bliver dermed 193 kr. pr. vuggestuebarn pr. måned og 203 kr. pr børnehavebarn pr. måned.

Det er afgørende, at den genberegnede takst tilgår institutionerne så hurtigt som muligt, så den korrekte takst er en del af beslutningsgrundlaget om valg/fravalg af en kommunalt arrangeret frokostordning. Og den reviderede takstberegning er således tilgået alle institutioner den 4.juni 2020, så alle forældre har det rette grundlag at tage stilling til frokostordningen, når ”valgperioden” indledes den 8. juni 2020. Dog med forbehold for den efterfølgende politiske godkendelse.

Ud over ændringen i taksterne betyder korrektionen også, at dagtilbuddenes budgetter reduceres med 654.000 kr. for fjerde kvartal af 2020, idet reduktionen modsvares af øgede indtægter fra betaling for frokostordning, såfremt denne tilvælges.

Endeligt gør den udskudte implementering af frokostordningen, at institutionerne tildeles yderligere budget til at drive den eksisterende frokostordning i perioden 1. juli til 30. september. Tildelingen finansieres via børnereguleringskontoen.

Økonomi

Institutionernes budgetter reduceres som følge af det opdaterede beregningsgrundlag med 654.000 kr. i 2020 svarende til indtægterne for den øgede forældrebetaling. Derudover tildeles institutionerne budget til at drive ordningen i tredje kvartal 2020 i forbindelse med reguleringen for børnetal.

Forældretakst (uden frokostordning) sænkes med 62. kr. pr. barn pr. måned for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Det har effekt fra 1/10, hvor den nye ordning træder i kraft. Forældretakst for frokostordning hæves til 588 kr. pr. barn pr. måned.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

 1. at taksten for kommunalt arrangeret frokostordning fastsættes til 588 kr. pr. barn pr. måned.
 2. at taksten for institutionsplads for børn under 2 år og 10 måneder sænkes fra 3.358 til 3.296 kr. pr måned fra 1. oktober 2020.
 3. at taksten for institutionsplads for børn over 2 år og 10 måneder sænkes fra 1.860 til 1.798 kr. pr måned fra 1. oktober 2020.
 4. at dagtilbuddenes budgetter reguleres med 654.000 kr., jf. bevillingsskema.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (V) undlod at stemme.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O, Å) kunne ikke tiltræde.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

For stemte 15 (A, B, C, F, V)

Imod stemte 6 (O, Ø, Å)

 

 

Bilag

1 Bevillingsskema, frokostordning Bevillingsskema, frokostordning
2 Bilag, beregning af ny takst for frokostordning Bilag, beregning af ny takst for frokostordning
3 Notat - Spørgsmål vedrørende frokostordning i dagtilbud fra Kost- og Ernæringsforbundet Notat - Spørgsmål vedrørende frokostordning i dagtilbud fra Kost- og Ernæringsforbundet
Tilbage til toppen

9. SUS/ØU/KB - Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende Albertslund Kommunes deltagelse i indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler'. Indsatsen er en fortsættelse og udvidelse af det eksisterende tobaksforebyggende samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen og Sydamager.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har Albertslund Kommune samarbejdet med 8 kommuner på Vestegnen og Sydamager om den tobaksforebyggende indsats. Det tværkommunale samarbejde har hjulpet borgere til røgfrihed, og sammen arbejdes der for en røgfri generation 2030. Direktørkredsen for de 9 kommuner samt Rødovre Kommune har drøftet en fortsættelse og en udvidelse af det eksisterende samarbejde til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. Med indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” sker samtidig en lokal udmøntning af den fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed, som Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden godkendte februar 2020. Jf. bilag KKR-strategi - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.

Unges fysiske og mentale sundhed

Unges sundhedsadfærd ændrer sig typisk i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Mange unge er sunde og trives godt. Men der er også unge, som begynder at eksperimentere og får en risikabel sundhedsadfærd hvad angår tobak, alkohol og stoffer. En del unge oplever mistrivsel, og dårlig mental sundhed er en af de største sundhedsmæssige udfordringer blandt unge. Hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, hvor de fx oplever ensomhed eller stress. I Albertslund oplever 36 % af de 16-24-årige et højt stressniveau. Unge med dårlig mental sundhed har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Mentale helbredsproblemer er årsagen til over halvdelen af frafald på ungdomsuddannelserne.

 

Klar livet - uden røg og rusmidler

Det eksisterende tværkommunale samarbejde kan med indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler' udvides til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er en ambitiøs satsning, som bygger på, at vi står stærkt sammen og løfter i flok. Styrken ved samarbejdet består blandt andet i, at kommunerne i fællesskab deler ansvarsområderne, samarbejder om at udbyde en bred vifte af forebyggende tilbud til de unge, og gør det muligt for de unge at benytte sundhedstilbud på tværs af kommunegrænser. Erfaringer fra samarbejdet har også vist, at kommunerne sammen bliver en stærkere og mere attraktiv samarbejdspartner for eksterne aktører, hvilket er med til at styrke vores position i forhold til fondraising.

 

Indsatsen har et 10-årigt perspektiv, og løber fra juli 2020 til udgangen af 2030. Indsatsen kræver en tydelig opbakning fra alle deltagende kommuner for at kunne lykkes. Partnerskaber med ungdomsuddannelserne, eksterne aktører (fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, KABS og andre) samt fonde er centralt for indsatsen. En fælles vision med politisk opbakning i hele perioden sender et signal om en seriøs indsats, når der skal søges fondsmidler og indgås partnerskaber. Jf. bilag ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

 

De langsigtede mål for den fælles indsats er:

 • at indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode – særligt i forhold til brug af tobak og rusmidler samt mental sundhed
 • at indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelsen i 2030.

 

Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen

Den 12. maj 2020 blev Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik godkendt i Kommunalbestyrelsen. Med den nye sundhedspolitik, er der lagt op til en landsigtet prioritering af borgernes sundhed. Der er udvalgt tre fokusområder, som danner rammen for sundhedsarbejdet og udmøntningen af sundhedspolitikken i perioden 2020-2021. De tre fokusområder er: Mental sundhed, Fysisk aktivitet og Mad & Måltider samt Tobak, alkohol og stoffer. 'Klar livet - uden røg og rusmidler' understøtter den praktiske udmøntning af sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen.

Økonomi

Fra 2021 indgår alle kommuner en ny forpligtende aftale om basisøkonomi i den fælles indsats 'Klar Livet - uden røg og rusmidler'. Udgifterne mellem de samarbejdende kommuner fordeles efter en fordelingsnøgle. Udgiften for Albertslund Kommune udgør i 2021 137.641 kr. Kommunens deltagelse finansieres af den pulje, som administrationen varetager til særlige indsatser inden for Sundhed, Pleje & Omsorg.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119.

Sundhedskonsekvenser

Indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er et ambitiøst, målrettet arbejde med at skabe sunde rammer for unge. Den sundhedsmæssige gevinst er forbedret fysisk og mental sundhed for unge samt øge målet om, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes deltagelse i indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler' godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Klar Livet - uden røg og rusmidler_strategi for udmøntning af KKR strategi Klar Livet - uden røg og rusmidler_strategi for udmøntning af KKR strategi
2 KKR strategi - Fælles strategi om unges fysiske og mentale sundhed KKR strategi - Fælles strategi om unges fysiske og mentale sundhed
Tilbage til toppen

10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af omkonvertering af stilling i Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg

Anledning

Godkendelse af omkonvertering af stilling hos Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. For nuværende er der ansat to medarbejdere, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg. Det blev i budgetaftale 2016 besluttet at udvide med en medarbejder til at foretage forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker at foretage en omkonvertering af en stilling i afdelingens Myndighedsenhed. Det sker på baggrund af ændringer i Myndighedsenheden opgaver og deraf behov for justering af ressourcer, hvilket vil blive gennemført ved at:

 • Opjustere personale, der behandler sager vedrørende støtte til bil (Serviceloven § 114), med én medarbejder.
 • Nedjustere personale, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a), fra to til én medarbejder.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har forsøgt at fritage andet personale til at behandle bilsager, men sagsbehandlingen er juridisk kompleks og kræver derfor specialkompetencer samt faglig erfaring.

Støtte til bil – Flere sager og øget kompleksitet

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at der er behov for at ansætte en medarbejder til at behandle bilsager og sikre den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen. Det skyldes flere ansøgninger og øget juridisk kompleksitet på området, hvor Myndighedsenheden på nuværende tidspunkt ikke kan følge med i sagsbehandlingen.

Flere borgere søger om støtte til eksempelvis handicapbiler eller trivselsbiler efter Serviceloven § 114, der dækker alle aldersgrupper. Den ressourcekrævende sagsbehandling går på tværs af kommunen i form af koordinering og samarbejde om ydelser, mens den enkelte sag kræver blik for detaljen for det juridiske i forbindelse med vurdering af borgerens behov.

Forebyggende hjemmebesøg – Samarbejde udadtil og på tværs

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at én medarbejder fremadrettet vil kunne håndtere forebyggende hjemmebesøg efter Serviceloven § 79a og sikre den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen. Albertslund Kommune er via lovgivningen forpligtiget til blandt andet at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation, og derfor vurderes at være i en særlig risikogruppe. Det gælder for eksempel ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som har isoleret sig i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Ændringen i lovgivningen har betydet, at Albertslund Kommune er blevet bedre til at igangsætte forebyggende indsatser tidligere hos den gruppe af borgere.

 

Derudover har et øget fokus på tidlig forebyggelse og tværfagligt samarbejdet bevirket, at de sundhedsfaglige medarbejdere i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er blevet bedre til at informere og vejlede borgerne inden sygdommen for alvor opstår. Endvidere har de forebyggende medarbejdere fået opbygget et samarbejde med forskellige bolig- og idrætsforeninger i Albertslund, med henblik på at få skabt en bevidsthed om tilbuddene til de ældre borgere.

 

Selvom de forebyggende medarbejdere afsætter ressourcer til de ældre borgere, der befinder sig i en vanskelig livssituation, så er der mange borgere, der falder inden for målgruppen i lovgivningen, der ikke ønsker et besøg. De klarer selv hverdagen, og har ikke behov for hjælp på det givende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 12. maj 2020

Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. april 2020, blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med henblik på at oplyse sagen yderligere.

Der er vedlagt forvaltningsnotat.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der omkonverteres en stilling fra forebyggende sagsbehandler til bilsagsbehandler.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 5:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på, at sagen oplyses yderligere. 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en opsamling af erfaringer om et år og i den forbindelse status på udviklingen i bilsager.

Vivi Nør Jakobsen (F) undlod at stemme.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

(B) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

For stemte 15 (A, C, O, V)

Imod stemte 3 (B, Ø)

Undlod 3 (F, Å)

 

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Forvaltningsnotat Forvaltningsnotat
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

11. SUS/ØU/KB - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

Anledning

Afdelingen Voksen & Social har udarbejdet et forslag til en plan for revidering af kvalitetsstandarderne indenfor det specialiserede voksensocialområde. Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksensocialområde indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne revideres som udgangspunkt hvert 2. år. Den seneste version er fra 2018. 

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at Albertslund Kommunes politisk fastsatte serviceniveau indenfor det specialiserede voksensocialområde tydeliggøres overfor borgerne, så der er er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til. Kvalitetsstandarderne beskriver indhold, omfang og hvordan indsatserne udføres, så borgerne ved, hvad de kan forvente. Herudover har kvalitetsstandarderne til formål at understøtte en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

 

Afdelingen Voksen & Social foreslår, med udgangspunkt i formålet med lovgivningen om kvalitetsstandarder, at der udelukkende udarbejdes kvalitetsstandarder indenfor den lovgivning, som Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fastlægge et serviceniveau for, og har mulighed for at styre ud fra.

 

Derfor foreslår afdelingen, at kvalitetsstandarderne for Servicelovens §§ 99 (støttekontaktperson), 109 (kvindekrisecenter) og 110 (forsorgshjem) udgår. Indsatserne indenfor disse lovområder er selvvisiterende. Det er ikke er muligt at fastlægge et politisk serviceniveau i forhold til indsatsernes målgruppe, omfang og udførelse. Der vil i stedet blive udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for hvert enkelt af disse lovområder. Ydelsesbeskrivelsen har til formål at beskrive, hvordan Albertslund Kommune understøtter den enkelte borger i overgangen fra tilbud efter §§ 99, 109 og 110 med udgangspunkt i best practise og evidens indenfor områderne.

 

Afdelingen foreslår herudover, at kvalitetsstandarden for § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter) udgår. Servicelovens § 102 er en såkaldt kan-bestemmelse, som kommunen ikke er forpligtet til at bevilge indsatser efter. Bestemmelsen anvedes på landsplan kun ganske sjældent.

 

Ny tematisk opdeling

Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde har hidtil været opdelt i to. Én for behandling for stofmisbrug- og alkoholbehandling og én for det øvrige specialiserede voksensocialområde. Afdelingen foreslår, at der foretages en yderligere tematisk opdeling, hvor lovgivninger, der ligger inden for samme emneområde, behandles for sig i én kvalitetsstandard. Dette gøres for at lette kommunikationen til borgeren.

 

Der foreslås følgende opdeling

Afdelingen foreslår, at der fremadrettet er følgende fire opdelinger: Botilbud og dagtilbud, handicapkompenserende ydelser, bostøtte samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

 

Tidslan for behandling og beslutning

Afdelingen Voksen & Social foreslår, at revidering og politisk behandling af kvalitetsstandarderne sker i følgende rækkefølge:

 

August 2020 - Botilbud og dagtilbud

Med følgende lovområder:

 • Midlertidigt botilbud efter SEL § 107,
 • Længerevarende botilbud efter SEL § 108,
 • Botilbudslignende tilbud efter ABL § 105 og SEL § 85,
 • Aflastning og afløsning efter SEL § 84,
 • Beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 og
 • Samværs- og aktivitetstilbud efter SEL § 104
 • Befordring i forbindelse med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud efter SEL § 105

 

September 2020 - Handicapkompenserende ydelser

Med følgende lovområder:

 • Ledsageordning efter SEL § 97
 • Kontaktpersoner til døvblinde efter SEL §98
 • Merudgifter efter SEL § 100

 

Oktober 2020 - Bostøtte

Med følgende lovområder:

 • Gruppebaseret hjælp og støtte efter SEL §82a (nyt forebyggende tilbud til nye borgere)
 • Socialpædagisk bostøtte efter SEL § 85

 

November 2020 - alkohol- og stofmisbrug

Med følgende lovområder:

 • Social behandling af stofmisbrug efter SEL 101
 • Anonym social behandling efter SEL 101a
 • Lægelig behandling af stofmisbrug efter SEL 142
 • Alkoholbehandling efter SUL 141

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 2. juni 2020

På baggrund af drøftelse i Social- & Sundhedsudvalget den 28. maj 2020 ønskede udvalget, at se et eksempel på en ydelsesbeskrivelsesskabelon i forbindelse med den videre politiske behandling af sagen. En skabelon for en ydelsesbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Social & Sundhedsudvalget bad endvidere om belysning af, hvad forskellen på en kvalitetsstandard og en ydelsesbeskrivelse er, i forhold til betydningen for borgerens retssikkerhed. Dette beskrives i det vedlagte supplerende bilag.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Kommunikation

De enkelte kvalitetsstandarder sendes i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarderne indenfor § 99, 102, 109, 110 udgår og der i stedet udarbejdes ydelsesbeskrivelser,
 2. at kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde opdeles som foreslået og
 3. at kvalitetsstandarderne behandles og besluttes efter den foreslåede tidsplan.

 

 

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet ydelsesbeskrivelser fremlægges politisk. Eksempel til skabelon af ydelsesbeskrivelse vedlægges den videre behandling herunder oplysning om retssikkerhed for borgerne.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) undlod

Bilag

1 Skabelon ydelsesbeskrivelse Skabelon ydelsesbeskrivelse
2 Supplerende bilag - kvalitetsstandarder 2020 specialiserede socialområde for voksne Supplerende bilag - kvalitetsstandarder 2020 specialiserede socialområde for voksne
Tilbage til toppen

12. SUS/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed

Anledning

Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed.

Sagsfremstilling

Definition: Man er ensom, når man føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse.
(Temadrøftelse i Velfærdsudvalget den 19. januar 2017)

 

I de seneste år har vi talt en del om de medmennesker, som står udenfor samfundets fællesskaber, oftest italesat som ensomhed.  En debat som stille og roligt er blevet mere relevant de seneste år, hvor blandt andet TrygFondens fælleskabsundersøgelse viser at 22% af danskerne føler sig udenfor et fællesskab.

 

Under Coronakrisen er der flere, der er blevet karantæneramt, og dermed potentielt også flere, der er blevet ensomme eller endnu mere ensomme, end de var i forvejen. Samtidig har der vist sig et kæmpe socialt engagement fra både eksisterende foreninger og fra nye initiativer med henblik på at styrke fællesskabet – tage vare på hinanden. Naboer kontakter hinanden – køber ind for hinanden – synger fællessang fra altanerne mm. Det viser, hvor stærkt civilsamfundet er og hvor stor viljen er til at yde noget for hinanden og for fællesskabet-

 

Kommunens opgave bliver således ikke blot selv at sætte nogle initiativer i gang, men i mindst lige så høj grad at understøtte nogle af de frivillige aktiviteter, der allerede findes. Derfor forslagene om at anerkende ansatte, der udfører relevant frivilligt arbejde og om at lade foreninger som Røde Kors besøgsvenner, Cykling uden Alder mm. indstille til en årlig pris, som kommunen giver.

 

Behovet for at kunne se tydelige indsatser og tydelige veje gennem og ud af ensomheden trænger sig på. Vi bør som samfund have bud på at imødegå ensomhed i al almindelighed, men også som et bud der kan udvides og række ind i situationer, hvor samfundet kræver vi isolere os og dermed også yde bistand til borgere der ellers ikke er ramt af ensomhed i deres dagligdag, men som pludselig konfronteres social eksklusion.

 

Derfor foreslår SF, at Albertslund kommune sætter ensomhed på dagsordenen og evaluerer på indsatsen ”Mental Sundhed” – som er sat til at løbe fra 2017-2020 og i den forbindelse udvikler/tydeliggør indsatser mod ensomhed.

 

SF peger på følgende muligheder:

-          Albertslund kommune lader ansatte udføre frivilligt arbejde målrettet mod ensomhed som en del af deres fastsatte arbejdstid.

o   Omfang skal naturligvis aftales med MED og faglige organisationer samt med den enkelte ansatte som vil indgå i et sådan forhold

o   Der fastsættes et mål for det kommunale bidrag.

-          Frivillige der i en forening har gjort en indsats i forhold til ensomhed, hyldes på foreningens generalforsamling og får overrakt en erkendelse af kommunen

o   Udpegning sker af foreningen

-          Netværket med fokus på ensomhed revitaliseres

o   særligt med fokus på den kommunale deltagelse

-          Yderligere indsatser mod ensomhed bliver en af hovedområderne/søjlerne i afsnittet om Mental Sundhed det arbejde som Temaudvalget skal besvare i forbindelse med deres arbejde med sundhed

-          I forbindelse med arbejdet med en ny sundspolitik var der et borgerinddragende, dette støvsuges for ideer til indsatser mod ensomhed

-          Mental Sundhed er fokusområde i 2017-2020 (Temadrøftelse i Velfærdsudvalget den 19. januar 2017), der følges op på arbejdet allerede nu og uddrages konklusioner og evt tiltag sættes i drift.

o   Fx hvilken betydning har ændringen i frekvensen af i de forebyggende hjemmebesøg for indsatsen

o   Hvilken betydning har budgetreduktioner for 2020 for indsatsen

Målsætningen i arbejdet med ensomhed må være at flere reelt føler sig som en del af fællesskabet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 8. juni 2020

Socialistisk Folkeparti har fremsendt ændringsforslag samt ønske om, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsen i juni måned.

Indstilling

Socialistisk Folkeparti indstiller,

1.       at sætte ensomhed på dagsorden og udarbejde en række beslutningsforslag med indsatser til at reduceres ensomhed i Albertslund kommune,

2.       at Mental Sundhed 2017-2020 evalueres og

3.       at arbejdet foreligges til politisk behandling inden udgangen af 2020.

 

Ændringsforslag af 7. juni til tidligere indstilling. 

Socialistisk Folkeparti indstiller at,

1.       Kommunalbestyrelsen sætter ensomhed på dagsorden ved at der udarbejdes en række beslutningsforslag med indsatser til at imødekomme og reducere oplevelsen af ensomhed i Albertslund kommune. Arbejdet forankres i Social- og Sundhedsudvalget.

 

3.     Forvaltningen undersøger og kommer med konkrete forslag til hvilke indsatser, der kan etableres, for at imødekomme og reducere ensomhed for borgere i Albertslund, og fremlægger forslag til konkrete, modeller, der kan bidrage til at udmønte målet om at reducere ensomhed i Albertslund. Modellerne forelægges  til drøftelse og behandling i SUS. 

Det skal blandt andet afsøges hvordan Albertslund kommune kan understøtte:

 • Initiativer i foreningslivet, der bidrager til at reducere ensomhed udover den allerede nævnte pris i pkt. 4
 • Hvordan ensomhed kan reduceres blandt børn og unge, evt. via de handleplaner, der følger op på trivselsmålinger for Albertslunds skoleelever og om der skal etableres et netværk for børn og unge svarende til Netværket (som er rettet mod ældre).
 • Hvordan voksne, herunder voksne med en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge og handicappede kan give udtryk for og få hjælp til at imødekomme ensomhed.

 

4.      Som del af planen for at reducere ensomhed, indstiftes en pris, der årligt anerkender en af byens frivillige foreninger, der har arbejdet for at reducere ensomhed. Prisens navn, vurderingskriterier og nærmere definition er del af beslutningsgrundlaget, som udarbejdes i Social- og Sundhedsudvalget.

 

5.      Indsatser mod ensomhed medtages som en af hovedområderne/søjlerne i afsnittet om Mental Sundhed i det arbejde som Temaudvalget skal besvare i forbindelse med deres arbejde med sundhed (Se vedlagte bilag).

 

6.      Forslag til indsatser fremlægges til politisk behandling i kommunalbestyrelsen senest i marts 2021.​

 

 

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2020, pkt. 4:

Sagen udsættes efter drøftelse. Den genoptages den 20. august 2020. Forvaltningen forbereder kort oplæg om indhold i "Mental sundhed".  

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.  

 

 

 

 

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 9:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet forslag fremlægges ved udgangen af 2020

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Ensomhed_tema_2017 Ensomhed_tema_2017
Tilbage til toppen

13. KFU/ØU/KB - Kommissorium for ny Idrætspolitik

Anledning

Godkendelse af udkast til kommissorium for ny Idrætspolitik

Sagsfremstilling

Den nuværende Idrætspolitik og -strategi er udarbejdet i 2012, og den har året 2020 som pejlemærke. Det er derfor tid til at udarbejde en ny politik.

 

Vedlagte kommissorium beskriver rammerne for en ny Idrætspolitik, som vil være politisk forankret i Kultur- & Fritidsudvalget med Idrætsrådet som arbejdsgruppe. Kommissoriet indeholder bl.a. en procesplan, der angiver de forventede politiske godkendelsesprocesser undervejs.

 

Det foreslås, at følgende spørgsmål adresseres i den forestående proces frem mod politisk godkendelse:

 

 • Hvordan får vi flere borgere til at dyrke idræt og bevægelse?
 • Hvordan skaber vi et mangfoldigt idrætsliv med plads til alle?
 • Hvordan ser fremtidens foreningsliv ud for vores idrætsforeninger/Hvilke opgaver står idrætsforeningerne overfor/Hvilken rolle skal idrætsforeningerne spille i vores samfund?
 • Hvordan skaber vi gode rammer for foreningsidræt såvel som for selvorganiseret idræt?
 • Hvordan kan faciliteter og byrum understøtte idrætslivet og byudviklingen i Albertslund Kommune?

 

Idrætsrådet besluttede på deres møde den 20. april 2020 følgende:

Idrætsrådet godkendte kommissoriet med følgende bemærkninger:

Idrætsrådet ønsker en temadrøftelse med KFU om idrætspolitikken.

Idrætsrådet ønsker også, at der i udarbejdelsen af politikken sættes fokus på målgruppen unge.

 

 

 

 

 Kommissoriet er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kommissorium for ny idrætspolitik godkendes

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 2:

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.Kultur- og Fritidsudvalget , 11. juni 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet politikken gælder for alle aldersgrupper.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

(Å) stillede forslag om følgende tilføjelse: Hvordan får vi flere borgere med nedsat funktionsevne til at dyrke idræt og bevægelse.

 

Godkendte indstillingen med forslaget fra (Å)

Bilag

1 Kommissorium for Idrætspolitik 3 Kommissorium for Idrætspolitik 3
Tilbage til toppen

14. KFU/ØU/KB - Forlængelse af Get2Sport aftale

Anledning

Forlængelse af Get2Sport-aftale mellem Albertslund Kommune og DIF for perioden december 2020 til og med november 2022

Sagsfremstilling

Baggrund

En undersøgelse fra DIF og DGI viser, at foreningsdeltagelsen for børn og unge, som bor på Vestegnen generelt er lavere end i resten af landet. Denne tendens gør sig også gældende for Albertslund. Særligt piger samt børn og unge fra udsatte boligområder står uden for fællesskabet. Den manglende deltagelse i idrætslivet kan have betydning for målgruppernes sundhed, trivsel og mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber.

Med baggrund i ovenstående indgik Albertslund Kommune i efteråret 2018 en aftale med DIF om et 2-årigt Get2Sport projekt i Albertslund Kommune. Projektet er et samarbejde mellem DIF, Albertslund Kommune og foreningerne AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo. Formålet med projektet er at få flere børn og unge fra udsatte boligområder til at være aktive i kommunens idrætsforeninger. Der er ansat en foreningskonsulent, som er tovholder på projektet. Konsulentens opgave er at hjælpe de tre foreninger med at fastholde og rekruttere børn og unge fra målgrupperne.

 

Projektets organisering

Projektet er bygget op omkring en organisering, hvor 3 foreninger med tilknytning til kommunens udsatte boligområder er udvalgt til at være Get2Sport foreninger. Foreningerne er udvalgt på baggrund af geografisk placering eller på baggrund af DIF erfaring med idrætsgrenens evne til at favne børn og unge fra målgrupperne. Der er nedsat en styregruppe for projektet med to politikere fra Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget, en repræsentant fra Albertslund Boligsociale Center, to repræsentanter fra afdelingen for Kultur- & Fritid, Get2Sport projektleder fra DIF, og projektets foreningskonsulent.

 

På tværs af de tre foreninger er der arbejdet med forskellige tilgange til at rekruttere børn og unge fra målgrupperne. Der er f.eks. arbejdet med et forløb for børnehaver og skoler, og der er sammen med Albertslund Boligsociale Center (ABC) oprettet taekwondo satelittræning i Hedemarken.

 

I forhold til de forskellige tilgange som er afprøvet på nuværende tidspunkt, har samarbejdet med ABC vist sig at være særlig værdifuldt i forhold til at komme i kontakt med børn, unge og familier fra målgrupperne. En status på projektet er vedlagt i bilag.

 

Sagen tages op allerede nu for at få en politisk tilkendegivelse af, om selve projektideen skal fortsætte i 2021. Frem mod budgetvedtagelsen vil forvaltningen komme forslag til finansieringsmodeller for den kommunale del af finansieringen. Efter budgetvedtagelsen kan der derfor hurtigt kunne indgås en ny aftalte direkte i forlængelse af den eksisterende, så momentum og den ansatte projektledelse kan fortsætte.

 

Idrætsrådet tilkendegav på deres møde den 20. april, at de ønsker at fortsætte med Get2Sport i en ny 2 årig periode. Idrætsrådet ønsker, at finansieringen af det fremtidige projekt ikke findes i Idrætsrådets midler.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- & Fritdsudvalget 11. juni 2020: Ønsker en opgørelse over, hvor mange børn og unge, Get2sport har hjulpet ind i idrætslivet:

 

Satellittræning Albertslund Taekwondo - 12 børn

Get2fodboldskole i sommerferien – 40 tilmeldte børn

Legeholdet BS 72 - 30 børn

AIF tumlingehold - 22 børn

Børnehaveforløb med børnehaverne Ved Vejen, Stensmosen, Lindegården og Storken.

 

Økonomi

Projektet er i denne periode finansieret med 225.000 kr. fra Albertslund Kommune og 600.000 kr. fra DIF. Samme finansierings model vil være gældende for perioden december 2020 til og med november 2022.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen stiller sig positiv over for en forlængelse af aftalen mellem DIF, Albertslund Kommune og foreningerne AIF Fodbold, BS 72 og Albertslund Taekwondo for perioden december 2020 til og med november 2022, såfremt der kan findes finansiering ved budget 2021
 2. at der til budget 2021 udarbejdes et budgetforslag for perioden på kr. 225.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget , 26. maj 2020, pkt. 3:

Sagen udsættes til ex. KFU den 11. juni.

 Kultur- og Fritidsudvalget , 11. juni 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes uddybning af data for get2sports brugere til den videre behandling.

Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke på mødet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Status på get2sport i Albertslund Kommune Status på get2sport i Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Naturplan 2020 (høring)

Anledning

Godkendelse af udkast til Naturplan 2020 samt beslutning om at sende planen med 20 forslag til konkrete biodiversitetsprojekter samt miljøvurdering i høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Biodiversitet i Albertslund

Regeringen forhandler i øjeblikket en natur- og biodiversitetspakke, der skal danne ramme om hele Danmarks arbejde med biodiversitet, og politisk eksisterer der et ønske om en decideret biodiversitetslov. Naturen i Albertslund mangler blomstrende, hjemmehørende planter, naturlig vandtilførsel og dødt ved, men frem for alt mangler den plads til at kunne brede sig. Der er i Albertslund masser af plads at udnytte til netop dette formål, primært i form af meget lidt udnyttede græsarealer med et naturindhold, der er lavt. Af disse årsager er tiden moden til et endnu mere ambitiøst arbejde med kommunens biodiversitet, hvorfor en ny kommunal naturplan er blevet udarbejdet til at komme disse problemstillinger i møde.

 

Revision af den eksisterende plan

Naturplan 2009 beskrev Albertslunds visioner for naturen i kommunen. Den blev i sin tid udarbejdet i samarbejde med Naturgruppen, og dette tætte samarbejde er fortsat i udarbejdelsen af udkastet til Naturplan 2020. Hovedformålet med den reviderede plan er, ligesom i Naturplan 2009, at stoppe tabet af biodiversitet - og om muligt øge biodiversiteten. For at komme i mål med dette indeholder planen helt konkrete tiltag, og dette foreslås udmøntet i 20 forslag til biodiversitetsprojekter i perioden 2020-2024. Projekterne består af genopretning af natur, etablering af ny natur samt naturformidling. Udover samarbejde om projekterne med Naturgruppen er der også samarbejdet med Naturstyrelsen i Vestskoven.

 

Formidling af planen

Planen er formuleret, så borgerne kan forstå og relatere til indholdet, og dette er gjort for at skabe større forståelse for naturen og dens udfordringer. Planen kan også bruges som udgangspunkt til undervisning i folkeskolen.

 

Pilotprojekter

I 2019 blev to pilotprojekter igangsat for at undersøge, om de påtænkte biodiversitetsprojekter ville have en virkning. Pilotprojekterne er beskrevet i planen, og illustrerer grundtanken i planens øvrige projekter, nemlig øget biodiversitet og formidling. I det første projekt blev et meget lidt udnyttet græsareal lige vest for Birkelundparken udlagt til blomstereng. Virkningen var øjeblikkelig, og biodiversiteten - især for bestøvende insekter - steg meget kraftigt.

Det andet projekt var et samarbejde med to skoleklasser fra Albertslund, hvor der blev udlagt gydegrus til ørreder i Store Vejleå. Ved gennemførelse af projektet blev der etableret bedre gydemuligheder for åens lille bestand af ørreder. Projektet havde også et stærkt fokus på formidling til skoleklasserne. Skoleklasserne ønskede efterfølgende at deltage i mere naturarbejde fremover.

 

Høring

Planen sendes i otte ugers høring den 19. juni til den 14. august, hvis den indledningsvis godkendes. Efter høringsperioden, og behandling af eventuelle indsigelser og forslag, sendes den til endelig, politisk godkendelse i efteråret 2020.

 

Miljøvurdering

Forvaltningen har udarbejdet en miljøvurdering (vedlagt som bilag) af Naturplan 2020. Den sendes i otte ugers høring den 19. juni til den 14. august, hvis den indledningsvis godkendes. Efter høringsperioden, og behandling af eventuelle indsigelser og forslag, sendes den til endelig, politisk godkendelse i efteråret 2020.

Økonomi

De forventede, årlige udgifter til planens gennemførelse afholdes af den årlige driftsbevilling til naturforvaltning og er på 300.000 kr.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens §3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Naturplan 2020 godkendes,
 2. at planen sendes i høring fra den 19. juni 2020 i otte uger og
 3. at planens miljøvurdering sendes i høring i otte uger.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Naturplanen sendes i høring med et resumé.

 

(O) undlod

Bilag

1 Udkast til Naturplan 2020 Udkast til Naturplan 2020
2 Miljøvurdering, NP2020 Miljøvurdering, NP2020
3 Projektoversigt Projektoversigt
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Istandsættelse af festsalen til Kongsholmcentret (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til istandsættelse af festsalen til Kongsholmcentret.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen er i 2021 afsat 4 mio. kr. til istandsættelse af festsalen til Kongsholmcentret. Investeringen søges fremrykket til 2020 som følge af covid-19. Der er tale om en istandsættelse udvendigt og indvendigt, således at festsalen fremstår sammenhængende med mellembygningen, det nye Kongsholmcenter og NEXT.

 

Festsalen anvendes i dag til en lang række formål såsom koncerter med Musikskolen, skriftlige eksamener for Albertslund Ungecenter, arrangementer for kommunens skolelever, daginstitutioners forestillinger samt udlån til private og kommunale foreninger. Festsalen hænger sammen med det øvrige Kongsholmcenter, som tilbyder toilet og garderobeforhold, samt anretter køkken. Festsalen er normeret til 200 personer.

 

Bevillingen skal bruges til et æstetisk løft af bygningen med udvendig maling af facaderne og de omkringliggende halvmure. Vindues- og dørpartier udskiftes, så de fremstår som mellembygningen. Taget efterisoleres og der udlægges ny tagpap. Belægning foran bygningen rettes op. Indvendigt slibes gulvene og mørklægningsgardinerne udskiftes.

 

Teknisk skal bevillingen bruges til ny belysning i salen med armaturer som i det øvrige Kongsholmcenter. Lysstyringen programmeres, så armaturgrupper kan indstilles efter behov. De eksisterende elinstallationer suppleres med nye installationer, som kan understøtte det fremtidige brug. Festsalen opgraderes også med bedre akustikforhold og højtaler/lyd forhold. I kælderen under scenen istandsættes garderoberummene med bedre lys og toilet/bad forhold. Ventilationsanlægget skal gennemgås med henblik på opgradering og forbedring. Når belysningen, strøm, IT og lyd forholdene er opdateret, kan festsalen tilbydes til en bredere brugergruppe.

 
Istandsættelsen startes op umiddelbart efter bevillingen er givet.

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 3,5 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

Der er afsat et anlægsrådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 til opgradering af festsalen, som søges frigivet til istandsættelse. beløbet til istandsættelse skal fordeles med 3,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. En nærmere specificering af økonomien er vist i lukket notat. 

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 3,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 kr. til istandsættelse,
 2. at udgiften finansieres af det afsatte beløb i 2021 til opgradering af festsalen og
 3. at der optages lån på 3,5 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillings skema - 22.04.2020 Bevillings skema - 22.04.2020
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 3.14 og Kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2018 og Forslag til Lokalplan 3.14 – Boliger på Lyngmosevej 16 i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. marts 2018 at sælge to ubebyggede matrikler med et samlet grundareal på 1.571 m2 til opførelse af 4 rækkehuse. Ejendommen omfatter matr. nr. 6g og 6l Herstedvester By, Herstedvester og er beliggende Lyngmosevej 16-18 (tidligere Roskildevej 90-92). Den 10. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag.

 

Lokalplanforslag 3.14

Lokalplanforslaget muliggør, at der på ejendommene kan opføres fire rækkehuse udført som gårdhavehuse i en etage. Bebyggelsen henter sin inspiration i de karakteristiske gårdhavehuse i Albertslund Syd. Ejendommene vil få vejadgang fra Lyngmosevej. Hver bolig får egen terrasse og have, skur samt en carport med plads til to biler. For at opretholde forbindelsen for bløde trafikanter mellem Lyngmosevej og Roskildevej udstykkes og etableres en kommunal stiforbindelse øst for bebyggelsen. Stien vil fortsat være ejet af Albertslund Kommune.

 

Boligarealet bliver mindst 110 m2 pr. bolig og bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 40 %. Bebyggelsen vil fremstå med symmetrisk saddeltag og facaderne vil fremstå muret i blank mur i gråtonede røde tegl eller filtest eller kalket i hvid farve.

 

Byggeriet opføres i overensstemmelse med Albertslund Kommunes vision for Roskildevej. Der er således arbejdet på at anvende bygningskroppen mod Roskildevej som støjværn for bagvedliggende udearealer, samt at give bygningen et tydeligt grønt præg i form af espalierer på facaden med stedsegrøn beplantning samt beplantning med mindst 4 træer.

 

For at dæmpe for vejtrafikstøjen fra Roskildevej udføres bebyggelsen med et sammenhængende støjisoleret facadeforløb mod Roskildevej, hvor særlige krav til vinduernes udformning sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier overholdes indvendigt i boligen. Vinkelret på hovedbygningen opføres tre længer orienteret mod nord. Længerne vil danne private uderum, hvor hver af de fire boliger får sin egen atriumlignende terrasse. Den sydvendte facade mod Roskildevej sikrer, at støjgrænseværdierne på de udendørs opholdsarealer overholdes.

 

Indvendigt dimensioneres boligerne således, at de primære opholdsrum orienteres mod de stille nordvendte uderum, og de sekundære og mindre støjfølsomme rum som badeværelser og entré etableres i den del af bebyggelsen, der ligger ud mod Roskildevej.

 

Forslag til Kommuneplantillæg 13

For at realisere projektet er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer den specifikke anvendelse fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse og øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40.

 

Screening for miljøvurdering

Forslag til lokalplan 13.4 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planerne er omfattet af kravet om miljøvurdering. Berørte myndigheder internt i Albertslund Kommune er efter miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planerne ikke skal miljøvurderes, da de ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. maj 2020:

På Miljø & Byudvalgets møde den 19. maj 2020 bad udvalget om at tilføje en bestemmelse i lokalplanforslaget om paraboler og husstandsvindmøller.

 

Der tilføjes en § 6.9 med følgende ordlyd:

Der må ikke opsættes master, radioantenner, husstandsvindmøller og lignende inden for lokalplanområdet.

 

Vedrøerende tilslutning varmeforsyningen/varmeplanlægning:

På de to matrikler (Herstedvester By, Herstedvester 6g og 6l), hvor boligerne Lyngmosevej 16A, 16B, 18A og 18B er beliggende, har Albertslund Kommune den 28. januar 1993 fået tinglyst en servitut om tilslutningspligt til fjernvarmen. Der henvises i servitutten til tilslutningspligten pålagt ved det af kommunalbestyrelsen godkendte projektforslag den 14. april 1992, samt til skrivelse sendt til ejerne pr. 29. april 1992. Redegørelse for tilslutningspligt fra tidligere sag om Forslag til Lokalplan 18.7 og Kommuneplantillæg 5 - Roholmparken, seniorbofællessskab og park er vedlagt.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. maj 2020

På Miljø- & Byudvalgets møde den 19. maj 2020 bad udvalget om at tilføje en bestemmelse i lokalplanforslaget om paraboler og husstandsvindmøller.

 

Der tilføjes en § 6.9 med følgende ordlyd:

Der må ikke opsættes master, radioantenner, husstandsvindmøller og lignende inden for lokalplanområdet.

 

Vedrørende tilslutning varmeforsyningen/varmeplanlægning:

På de to matrikler (Herstedvester By, Herstedvester 6g og 6l), hvor boligerne Lyngmosevej 16A, 16B, 18A og 18B er beliggende, har Albertslund Kommune den 28. januar 1993 fået tinglyst en servitut om tilslutningspligt til fjernvarmen. Der henvises i servitutten til tilslutningspligten pålagt ved det af kommunalbestyrelsen godkendte projektforslag den 14. april 1992, samt til skrivelse sendt til ejerne pr. 29. april 1992.

 

 

 

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2018 og Forslag til lokalplan 13.4 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at det besluttes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes en bestemmelse om paraboler/husstandsvindmøller.

Til den videre behandling i Økonomiudvalget uddybes tilslutning til varmeforsyningen/varmeplanlægning.  

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

(O) stillede ændringsforslag om; At matriklen friholdes fra tilslutningspligten til fjernvarme

 

For stemte 3 (O)

Imod stemte 14 (A, C, F, Ø (Helge Bo Jensen)

Undlader 4 (B, V, Å, Ø (Lene Rygaard Jessen)

 

Forslaget bortfaldt

 

Indstillingen blev godkendt

 

Bilag

1 Kommuneplantillæg 13 - forslag Kommuneplantillæg 13 - forslag
2 Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering
3 LP3.14 forslag LP3.14 forslag
4 Tilslutningspligt til fjernvarmen for ny bebyggelse i Roholmparken - rev Tilslutningspligt til fjernvarmen for ny bebyggelse i Roholmparken - rev
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Forberedelse til lavtemperatur fjernvarme på Herstedvester Skole (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af 2 millioner kr. til renovering af Herstedvester Skole, så den er parat til lavtemperaturfjernvarme. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 Strategi for fjernvarmen i Albertslund, hvilket betyder, at hele byen overgår til lavtemperaturfjernvarme i 2026. Forvaltningen har foretaget screening af flere af de kommunale ejendomme for at få kortlagt, hvad der skal til for, at de kommunale ejendomme bliver klar til at kunne holde bygningen tilstrækkeligt opvarmet med lavtemperaturfjernvarme. Forvaltningen indstiller, at der fremrykkes anlægsinvesteringer til 2020 som følge af covid-19.

 

Herstedvester Skole er blevet screenet, og analysen viste et behov for at forbedre klimaskærmen og varmeanlægget ved at udskifte radiatorer, varmevekslere, vinduer samt dørpartier.

 

Forvaltningen foreslår at følgende arbejder gennemføres:

 • Udskiftning af vinduer med en lavere U-værdi i form af nye vinduesglas.
 • Udskiftning af 1 og 2 lags radiatorer til 3 lags radiator med konvektorplade.
 • Udskiftning af dørpartier ved indgange.
 • Udskiftning af ældre varmeveksler på centralvarmesiden.

Budgetoverslag på ovenstående arbejder 2 millioner kr.

Der gennemføres yderligere tiltag på Herstedvester Skole, som finansieres via driftsbudgettet:

 • Udskiftning af termostatventiler samt reguleringsventiler.
 • Udskiftning af centralvarmepumper samt styring.
 • Installation af energimålere (bi-målere).
 • Efterisolering af varmeinstallationen.

 

Budgetoverslaget på renoveringen samt overgangen til lavtemperaturfjernvarme på Herstedvester Skole er prioriteret efter største energi og indeklimagevinst fremsat i energimærkninger, tilstandsrapporter og i henhold til rådgiveranalyser. Der er i overslaget regnet med en delvis renovering af skolens anlæg og klimaskærm, og fremadrettet vil skolens tage, installationer og klimaskærm yderligere kunne energiforbedres. Med ovenstående tiltag vurderes det at opnå en skønnet besparelse på ca. 160.000 kroner pr. år.

  

Opgraderingen vil have en positiv effekt på indeklimaet, da trækgener vil blive reduceret og opvarmningen vil være mere konstant.

 

Arbejdet forventes gennemført i sommerperioden 2020 efter udbudsrunde. 

 

Arbejderne koordineres og planlægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ejendom. Den ændrede brug af bygningerne under COVID-19 kan have betydning for om nogle af arbejderne kan nå at blive gennemført i år.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. maj 2020

Der udskiftes kun glas og ikke hele vinduer. Vinduesrammerne snedkereftergås og males. Finansiering hertil sker fra pulje til snedker og malergennemgang.

 

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 16. juni 2020

Beregningerne af miljøkonsekvenser i sagen forholder sig til CO2 belastning for bygningerne. Renoveringen er også en nødvendighed for fremtidig drift på lavtemperaturfjernvarme. Overgangen til lavtemperatur har til formål at reducere varmetabet fra de 380 km fjernvarmerør i jorden i Albertslund og at optimere mulighederne for alternative CO2 neutrale varmeleverancer.

 

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.   

 

I budget 2021 er afsat 3 mio. kr. til tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme. Af disse midler søges fremrykket og frigivet 2 mio. kr. til tilpasning af lavtemperaturfjernvarme på Herstedvester Skole. En nærmere specificering er vedlagt. Der søges energitilskud i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019. Investeringerne kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger. 

Miljøkonsekvenser

Ændringerne på ovennævnte parametre giver ligeledes en forbedring i forhold til den aktuelle CO2 belastning. De to lave bygninger, hvor den største udskiftning bliver implementeret, er det samlede forbrug på 998 MWh (graddagskorrigeret) og en afkøling på 30 grader. Det forventes at ændringerne på varmesystemet hæver afkølingen til 45 grader, hvilket giver en energibesparelse på 7 MWh/år. Udskiftning af 350 m2 ruder til en ny U-værdi på 0,8 vil give en besparelse på 51 MWh/år. Beregning er udført i forhold til den gennemsnitlige udledning for fjernvarmekunder i VEKS området i 2019.

 

Den samlede CO2 besparelse er altså på knap 10 ton CO2/år.  

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til renovering af Herstedvester Skole, så den er parat til lavtemperaturfjernvarme og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses om det er hele vinduet inkl. rammer eller blot glasset, som skiftes.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet beregningerne under miljøkonsekvenser ønskes uddybet til den videre behandling.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Ny fjernvarme hovedledning Egelundsvej (bevilling)

Anledning

Etablering af ny fjernvarmehovedledning på Egelundsvej - Projekt var planlagt til udførelse fra 2021-2023 og planlægges nu udført 2020-2021, grundet nødvendigt asfaltarbejde på Egelundsvej.

Sagsfremstilling

Egelundsvej projektet omhandler etableringen af en ny hovedledning mellem "ring 2" og "ring 3", via Egelundsvej. I dag løber den gamle hovedledning inde i ”agerne” på stikvejene med direkte kundestik tilsluttet. Det betyder, at stikvejene ikke er mulige at konvertere til lavtemperatur.

 

Alle kundestik skal samles på få fordelingsledninger, med deraf følgende færre tilslutninger til hovedledningen, da der ved hver tilslutning til hovedledning, kræves en shuntstation til lavtemperatur. En shuntstation er et anlæg, som reducerer fjernvarmetemperaturen i det efterfølgende net ved at blande varmt og koldt fjernvarmevand. Det er derfor nødvendigt at ”udskille” ledningsnettet mellem stik, fordelingsledninger og hovedledning, og i denne sammenhæng vil den nye ledning i Egelundsvej blive en hovedledning.

 

Hovedledningen placeres i vejen, da en placering i vejrabatten vil indebære fældning af 50 egetræer. 

Etablering af nyt slidlag på Egelundsvej er planlagt til udførsel senere i år, men dette vil være uhensigtsmæssigt, hvis store dele af vejarealet allerede næste år skal opgraves for lægning af nye fjernvarmeledninger, hvilket er grunden til ønsket om fremrykning af ledningsarbejdet. 

Når fjernvarmen er etableret og vejen har fået udlagt midlertidig asfalt (GAB), skal overfladen helst ligge i 3-6 mdr. inden det endelige slidslag udlægges, for sikre bedst muligt komprimering af vejkassen efter fjernvarmearbejdet. Denne rækkefølge giver en synergieffekt og besparelse, da begge projekter indeholder udgifter til asfalt. Det betyder også, at nyt slidlag på Egelundsvej først etableres i anden halvdel af 2021, men huller og skader vil løbende blive udbedret frem til udskiftning af slidlag. 

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektering og anlægsprojekt i 2020 på i alt 7 mio. og 4 mio. i 2021 kr.

Udgifterne finansieres af det afsatte dispositionsbeløb til omlægning til lavtemperatur fjernvarme i 2021-2022.

Udgifterne til ledningsomlægning er låneberettiget, når særlige forudsætninger er opfyldt.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,  

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2020, og 4 mio. i 2021 til etablering af ny hovedledning i Egelundsvej, som muliggøre omstilling til lavtemperatur og koordinering med asfaltarbejder og

2. at anlægsudgiften finansieres af det afsatte dispositionsbeløb til lavtemperatur fjernvarme med 9,9 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022. 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Egelundsvej E1-E2 fjernvarme oversigtskort Egelundsvej E1-E2 fjernvarme oversigtskort
2 Bevillingsskema - Ny hovedledning på Egelundsvej i 2020 og 2021 Bevillingsskema - Ny hovedledning på Egelundsvej i 2020 og 2021
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Slidlag til cykelstier langs Roskildevej (bevilling)

Anledning

Der ansøges om bevilling til nyt slidlag på cykelstierne langs Roskildevej.

Sagsfremstilling

Der er afsat 1,5 mio. kr. til nyt slidlag på kommunens stier i anlægsplanen for 2021. Grundet muligheden for at fremrykke investeringer ønskes midlerne fremrykket til 2020, hvormed de kan indgå som del af kommunens asfaltudbud for 2020. Det foreslås, at der for de afsatte midler til nyt slidlag på stierne anlægges nyt slidlag på cykelstierne langs Roskildevej.

 

Som del af asfaltudbuddet for 2019 blev det besluttet, at der skulle udføres punktvise forbedringer på cykelstierne langs Roskildevej, samt udlægges nyt slidlag på en enkelt cykelstistrækning langs Roskildevej. Af anlægstekniske årsager udskød forvaltningen dog denne del til 2020. I forbindelse med asfaltudbuddet 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. marts, at der etableres nyt slidlag på en yderligere cykelstistrækning langs Roskildevej. Fremrykkes midlerne til nyt slidlag på stierne fra 2021 til 2020, og anvendes disse midler til slidlag på cykelstierne langs Roskildevej, forventes det, at der i løbet af 2020 samlet set kan udlægges nyt slidlag på cykelstierne på begge sider af Roskildevej fra kommunegrænsen ved Glostrup til kommunegrænsen ved Høje Taastrup.

 

Cykelstierne langs Roskildevej er en del af den kommende Supercykelsti, "Roskilderuten", som er planlagt indviet i 2021. En opgradering af cykelstierne langs Roskildevej, med nyt slidlag på hele strækningen på begge sider af vejen, vil være en stor forbedring af rutens forløb gennem Albertslund Kommune.

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 1,5 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til etablering af slidlag på cykelstier langs Roskildevej,
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og
 3. at der optages lån på 1,5 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Stistrækninger langs Roskildevej Stistrækninger langs Roskildevej
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Renovering af legepladser til daginstitutioner (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til renovering af legepladser i forbindelse med bygningsrenoveringen af daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Renovering af legepladser i år vil koncentrere sig om to fokusområder:

 

 • Renovering af legepladser på nogle af de daginstitutioner, som renoveres af anlægsmidler
 • Renovering af legepladser generelt på en række øvrige institutioner.

 

I forbindelse med renovering af institutionsbygningerne i Damgårdsbåndet, Damgårdsvej 16-22, og Kastanjen, Rypehusene 15-19, er der behov for en opgradering og ændring af legepladsernes indretning og udearealer. Der vil blive gennemført en proces med brugerne med henblik at kortlægge, hvilke elementer på legepladserne der skal opgraderes. Et særlig punkt er f.eks. muligheden for skygge, der idag ofte er placeret op mod bygningen. Efter drøftelse med institutionen, vil der blive etableret en alternativ og gerne blivende overdækning, så der forsat er skygge mulighed. Der har fra institutionerne generalt været ønske om en opdeling af legepladerne til mindre enheder for en bedre overskuelighed. I forbindelse med ændringerne vil der komme tilpasninger for, at der kan ske udskiftning af sand og faldsand kan ske maskinelt. Sandkasser, der ikke har fast bund, vil der blive lagt fast bund f.eks.med fliser. Flere af legehusene vil blive udskiftet, da det ikke længere kan svare sig at vedligeholde dem.

På de øvrige legepladser er der i 2020 fokus på nedslidte legehuse, faldsand, indhegning samt gennemgang af gynger, kanter til sandkasser og inddækning af kanter for at holde faldsand inde. Kanter er vigtige for at undgå blanding af sand og jord og er også medvirkende til at lette arbejdet med udskiftning og rensning af faldgrus, så det kan foretages maskinelt og ikke som håndarbejde. Dette forbedrer arbejdsmiljøet og hastigheden for udskiftningen. Der vil primært blive arbejdet med legepladserne på Storken, Stensmose, Roholmhave og Lindegården. Hvis der fortsat er penge tilbage herefter, vil arbejdet fortsætte på de øvrige institutioner.

Herudover er forvaltningen sammen med Materialegården i gang med gennemgang af legepladserne for at sikre at sikkerheden i orden. Reparationer foretages løbende.

Arbejderne koordineres og planlægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ejendom. Den ændrede brug af bygningerne under COVID-19 kan have betydning for om nogle af arbejderne kan nå at blive gennemført i år

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 0,5 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

 

I anlægsplanen til budget 2021 er der reserveret 0,5 mio. kr. til opgradering af legepladser. Dette beløb søges nu fremrykket og frigivet.

I anlægsplanen til budget 2020 er der reserveret 0,5 mio. kr. til opgradering af legepladser. Dette beløb søges nu frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 til opgradering af legepladser institutioner,

2. at udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 og

3. at der optages lån på 0,5 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema 22-04-2020 Bevillingsskema 22-04-2020
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Renovering af daginstitutioner (bevilling)

Anledning

Der søger om frigivelse af 5 mio. kr. til renovering af daginstitutioner. Derudover søges om frigivelse af 2 mio. kr., fremrykket fra 2021 til renovering af yderligere en daginstitution.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 er der i perioden 2020-2024 samlet afsat 20 mio. til fysisk renovering af daginstitutionerne.

 

Institutionerne der skal renoveres i år er: Børnehuset Brillesøen, Børnehuset Damgården, Børnehuset Kastanjen samt Børnehuset På Sporet. Institutionerne er valgt med udgangspunkt i "Plan for dagtilbud" fra 2019. Derudover fremrykkes renoveringen af Hyldespjældet til i år, som en del af beslutningen om at fremrykke anlægsaktiviteter som følge af covid-19.

 

Forvaltningen har udført udvidede bygningssyn på de ovenstående bygninger, og dernæst taget stilling til fordeling af midlerne. Prioriteringen er foretaget ud fra fem parametre; bygningens ydre fremtoning, indeklima, indre fremtoning, læringsmiljø, oprydning & sikkerhed. Bygningernes stand og institutionernes behov varierer, og der er derfor større brug for midler i nogle bygninger end i andre. Derfor følger de afsatte beløb ikke nødvendigvis de tal, der er blevet præsenteret i "Plan for dagtilbud".

 

Samtidig med renoveringen gøres institutionerne klar til at kunne rumme flere børn som følge af byudviklingen, såfremt der træffes beslutning herom. Der er afsat midler til ekstra pusleborde, garderober eller lignende for at optimere antallet af børn. I Hyldespjældet er der ligeledes afsat økonomi til at foretage ombygninger for at gøre plads til flere børn. 

 

Børnehuset Brillesøen                                           

1806 m2 - 150 børn: 50 vuggestue / 100 børnehave.

Brillesøen består af to afdelinger, Kærmosen og Tranekæret, der er ens i størrelse og udtryk. Bygningernes klimaskærm er slidte, og både facadeplader, træværk og vinduer skal renoveres. Indvendigt skal der etableres oplukkelige ovenlys, delvist nye lofter og arbejdes med udfordringer for opbevaring, sikkerhed og tilgængelighed.

Der afsættes 1.800.000 kr. til renovering af Brillesøen.

 

Børnehuset Damgården                                                                   

895 m2 - 100 børn: 40 vuggestue/ 80 børnehave.

De to børnehuse på Damgården, Damgården og Jægerhytten, er næsten identiske og har en del af de samme udfordringer. Træværket trænger til en snedker- og malergennemgang, vinduerne behøver udskiftning og træhegnet skal udbedres og males.

Der afsættes 900.000 kr. til renovering af Damgården.

I Jægerhytten er der problemer med indeklimaet, det kan afhjælpes med etablering af ventilation. Af pulje til særlige vedligeholdelsesarbejder, der indstilles i en særskilt sag, er der afsat yderligere midler til etablering af ventilationsanlæg.

 

Børnehuset Kastanjen                                          

1150 m2 - 120 børn: 40 vuggestue/ 80 børnehave. 

Kastanjen består af tre sammenkædede bygninger. Bygningerne er udfordret af nedslidte facader og hegn, der giver et trist førstehåndsindtryk. Der skal arbejdes med at skabe bedre arealer i vuggestuen, hvor garderobe og ankomstforholdene skal forbedres. På hele institutionen skal arbejdes med forhold, der vedrører opbevaring. Derudover er der gener fra både lys og ventilation, som også skal udbedres. Der afsættes 1.000.000 kr. til levetidsforlængelse af Kastanjen.

Af pulje til særlige vedligeholdelsesarbejder, der indstilles i en særskilt sag, er der afsat yderligere midler til forbedring af ventilationsanlæg.

 

Børnehuset På Sporet                      

1275 m2 - 126 børn: 66 vuggestue/ 60 børnehave.

På Sporet består af tre afdelinger: Kanen og Vognporten på adressen Vognporten 5-7 og Trinbrættet, der ligger på Liljens Kvt. 8. Ligesom de andre institutioner er træværket slidt, der er råd i sternbrædderne og vindues- og indgangspartier trænger til snedker- og malergennemgang.

Der afsættes 1.300.000 kr. til renovering af På Sporet.

 

Børnehuset Hyldespjældet                                 

799 m2 - 60 børn - 20 vuggestue/ 40 børnehave.

På Hyldespjældet er vinduerne slidte og bør udskiftes. Lofterne skal udskiftes, da de indeholder asbest. For at skabe plads til flere børn skal toiletterne renoveres, og for at skabe større og bedre ankomstforhold skal der flyttes rundt på rumfunktionerne i  både vuggestue og børnehave.

Der afsættes 2.000.000 kr. til renovering af Hyldespjældet.

 

Specificering af økonomien findes i økonomibilaget.

 

Arbejderne koordineres og planlægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ejendom. Den ændrede brug af bygningerne under COVID-19 kan have betydning for om nogle af arbejderne kan nå at blive gennemført i år

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 2 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

 

Der søges om frigivelse af 7 mio. kr. til renovering af daginstitutionerne Brillesøen, På Sporet, Damgården og Kastanjen. Udgiften indstilles finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 samt med 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Miljøkonsekvenser

På Hyldespjældet og Brillesøen skal der håndteres materialer, der indeholder asbest. Institutionen inddrages, og der tages de nødvendige lovmæssige forholdsregler. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb 7 mio. kr. til renovering af daginstitutioner,
 2. at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2020 på 5 mio. kr. og i 2021 på 2 mio. kr. og
 3. at der optages lån på 2 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Økonomi notat Økonomi notat
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

23. MBU/ØU/KB - Fremrykket planlagt vedligeholdelse 2020 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til fremrykkelse og frigivelse af midler til planlagt vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om at få fremrykket 3 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse til 2020 som følge af covid-19 situationen. Midlerne er prioriteret på samme måde som bygningsvedligeholdelsesrammen sædvanligvis prioriteres, med udtræk fra kommunens FM system Caretaker. Der er ligeledes foretaget en vurdering af, hvilke projekter der vil kunne realiseres i år, når første pengene bevilges i juni.

 

Det foreslås at gennemføre følgende projekter:

 • På daginstitutionsområdet afsættes midler til nye gulve på toiletterne, renovering af en udestue samt forbedring af akustik på Børnehuset Roholmhave afd. Mælkebøtten.

 

 • På skoleområdet afsættes midler til renovering af akustikplader i boldhallen på Herstedvesterskole, udskiftning af plader ved udhæng og renovering af pigeomklædningen på Herstedøsterskole, udskiftning af låsekasser på dørene samt nye indgangsdøre i gang A og D på Egelundsskolen.

 

 • På idrætsområdet skal der bruges midler til udskiftning af bassinfolie i både Albertslund Svøm & Fittness samt i Badesøen. Derudover skal taget på Badesøens administration kondensbeskyttes.

 

 • På kulturområdet skal der udskiftes gulv i teatersalen på Musikteateret, Bakkehuset skal have nyt tagpap og på Toftegården skal der udskiftes døre.

 

 • På administrationsområdet skal der bruges midler til nødstrømsforsyning samt gennemgang og afrensning af tagene på Rådhuset. På Hovedbiblioteket skal der opsættes skærme ved borgerservice.

 

 • På ældre- og specialområdet skal de beskyttede boliger på Herstedøster Sidevej have udskiftet fyr og på Albertshøj skal der udskiftes lys i p-kælderen, affaldssuget skal udvides og de automatiske låsene på dørene skal omprogrammeres. 

 

Arbejderne koordineres og planlægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ejendom. Den ændrede brug af bygningerne under COVID-19 kan have betydning for om nogle af arbejderne kan nå at blive gennemført i år.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget, Kultur- & Fritidsudvalget samt i Social- & Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 25. maj 2020

Forvaltningen har udarbejdet et notat om projekterne på Albertshøj.

Økonomi

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 3 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

 

Der søges om at få fremrykket og frigivet en bevilling på 3 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse i 2020. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse i 2021. En nærmere specificering af økonomien er vist i lukket notat.

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til planlagt vedligehold i 2020,
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse i 2021 og
 3. at der optages lån på 3 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses, hvorfor de foreslåede projekter på Albertshøj skal udføres, da bygningen er forholdsvis ny.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om projekter på Albertshøj Notat om projekter på Albertshøj
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Frigivelse af den særlige vedligeholdelsesramme 2020 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler fra den særlige vedligeholdelsesramme.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er afsat 5,868 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder. I denne sag søges de 5,6 mio. kr. frigivet.

 

Midlerne til særlige vedligeholdelsesarbejder ønskes frigivet til følgende arbejder:

 

Udskiftning af punkterede ruder på skolerne

Der er på alle fire skoler mange punkterede ruder, som bør udskiftes til forbedring af indeklimaet og energiforbruget.

 

Pulje til snedker- og malergennemgang

Mange af de kommunale bygninger trænger til snedker- og malergennemgang. Der er allerede afsat en pulje på 500.000 kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen for 2020, som forvaltningen ønsker at udvide for at komme længere på skolerne. På Herstedøster Skole skal inspektørboligen have gennemgået vinduer og på Herstedlund Skole skal sydvinduerne på idrætshallen males. Både Herstedvester Skole og Egelundsskolen skal ligeledes have gennemgået og malet vinduer, i henholdsvis udskolingen og på gang B.

 

Etablering af ventilationsanlæg i Børnehuset Kastanjen og i Børnehuset Damgården afd. Jægerhytten

Kastanjen og Jægerhytten er begge en del af de institutioner, der skal levetidsforlænges i 2020. Begge institutioner har udfordringer med indeklimaet, og det er derfor nødvendigt at udskifte ventilationsanlæggene i begge institutioner. Det er en stor udgift, som ikke kan holdes inden for de afsatte midler til levetidsforlængelsen af institutionerne.

 

Nedrivning af anneks i Børnehuset Damgården afd. Jægerhytten

Annekset har længe stået tomt på grund af omfattende skimmelsvamp og bruges ikke af institutionen. Det er ikke muligt at istandsætte bygningen, hvorfor forvaltningen indstiller, at det rives ned.

 

Renovering af toiletter på Egelundsskolen

Toiletterne på Egelundsskolen fremstår i dårlig stand, de er små og der er ikke håndvaske på alle toiletterne. Midlerne skal bruges til at skabe toiletforhold, der indbyder til brug og til god adfærd. Desuden skal toiletterne gøres nemmere at rengøre og vedligeholde.

 

Tilpasning af kommunale ejendomme som følge af COVID-19

I forbindelse med de nye skærpede krav fra sundhedsstyrelsen har mange institutioner og skoler udfordringer i forhold til toiletter og håndvaske. Derfor afsættes beløb til at dække en del af de etableringsudgifter, der er ved opsætning af både midlertidige og mere permanente løsninger. Desuden skal der bruges penge til ombygninger på fx Humlehusene for at skabe plads til COVID-19 ramte borgere på plejeområdet. Konsekvensen af COVID-19 situationen kendes endnu ikke, og der afsættes derfor en pulje til fysiske tilpasninger som følge heraf. Hvis det viser sig, at denne pulje ikke er tilstrækkelig, vender forvaltningen tilbage med en ny sag til politisk behandling.

 

Arbejderne koordineres og planlægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ejendom. Den ændrede brug af bygningerne under COVID-19 kan have betydning for om nogle af arbejderne kan nå at blive gennemført i år.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget.

Økonomi

Der søges frigivet 5,6 mio. kr. fra den særlige vedligeholdelsesramme til ovenstående projekter. En nærmere specificering af økonomien er vist i lukket notat. Der er beregnet midler til eventuelle rådgiverudgifter på de enkelte sager.

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til ovenstående projekter og
 2. at udgiften finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme i 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

25. MBU/ØU/KB - Reservation af areal til offentligt formål (daginstitution) på Hyldagergrunden

Anledning

I forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal reserveres areal til offentligt formål.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle Hyldagergrunden til en nyt boligkvarter er i fuld gang. Som grundlag for et kommende udbud af Hyldagergrunden skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal reserveres areal til offentligt formål. Hermed sikres der mulighed for, at der kan bygges en ny daginstitution på området, og der fastholdes muligheden for bibeholdelse af Hyldagerhallen.

 

Spørgsmålet om reservation af areal til ny daginstitution med mere er af afgørende betydning for den endelige arealdisponering af Hyldagerkvarteret, idet arealdisponeringen er grundlaget for udarbejdelse af boligprojektets businesscase og økonomi, herunder projektets samlede udgifter og indtægter.

 

Ny daginstitution i Hyldagerkvarteret

I takt med byudviklingen og udbygningen af blandt andet Hyldagerkvarteret, Fængselsgrunden og flere andre områder viser befolkningsprognoserne, at der vil opstå behov for etablering af flere daginstitutionspladser i Albertslund i 2024/25 og frem. I udkastet til daginstitutionsplanen, som fremgår af budgetmappen for 2020, anbefales det, at der bygges en ny daginstitution på Hyldagergrunden i forbindelse med udviklingen af Hyldagerkvarteret for at sikre institutionsforsyningen i kommunen.

 

Forvaltningen foreslår, at der reserveres et areal på 5000 m2 til en ny daginstitution på Hyldagergrunden og at arealet hvor Hyldagerhallen ligger indtil videre også bibeholdes.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- & Skoleudvalget. 

Økonomi

Ved reservation af areal til en ny daginstitution, vil der blive et mindre areal, som kan sælges til boliger, hvilket igen vil medføre en mindre indtægt til kommunen. De økonomiske vurderinger af Hyldagerkvarteret er endnu ikke udført, så det er ikke muligt at angive præcist, hvor stor betydning reservationen af et areal på 5000m2 til en ny institution vil få for kommunens indtægter ved udstykning af Hyldagergrunden. Det er dog muligt at sammenligne med andre arealer i kommunen, idet et andet kommunalt ejet areal på 9.833 m2 netop er blevet vurderet i forhold til salg til rækkehusbyggeri i to etager med en bebyggelsesprocent på 50. Vurderingen lyder på 18,7 mio. inkl. moms. Arealet til en ny daginstitution udgør cirka 5000m2, og det vurderes derfor at udgøre en værdi på omkring 9 mio. kr. inkl. moms.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der reserveres et areal på 5000 m2 til en ny daginstitution på Hyldagergrunden.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres, at arealet reserveres til offentligt formål.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å, Ø, O) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende

Tilbage til toppen

26. MBU/ØU/KB - Detailhandelsanalyse - ny detailhandel ved COOP og på Fængselsgrunden

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte etablering af detailhandel og udvikling af Albertslund Centrum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende kommuneplan har COWI udarbejdet en detailhandelsanalyse for Albertslund Kommune. Analysen beskriver detailhandlens udvikling og hvilke konsekvenser eventuel ny detailhandel ved COOP og på fængselsgrunden vil have for Albertslund Centrum. 

Detailhandelsanalysen viser, at detailhandlen i Albertslund overordnet har udviklet sig positivt siden 2016, og tilbagegangen i perioden frem til 2016 er vendt til fremgang. Antallet af butikker er stort set uændret og arealet er reduceret lidt, men omsætningen er steget, og handelsbalancen er forbedret.

Forvaltningen har udarbejdet et opsamlende notat med forvaltningens vurdering og anbefalinger.

Analysen beskriver forventet udvikling frem mod 2031 i et maksimum og minimumscenarie samt konsekvensen for Albertslund Centrum af at placere detailhandel på Fængselsgrunden og COOP.

Etablering af ny detailhandel ved COOP vil sikre en lokal butiksforsyning ved de nye boliger og bidrage til, at mere handel holdes hjemme i Albertslund Kommune. Samtidig vil udbygningen dog få væsentlige effekter for Albertslund Centrum, og mulighederne for omdannelse heraf. Samlet vil ny detailhandel betyde en omsætningsnedgang på 15% for dagligvarebutikkerne og 7-10 for udvalgsvarebutikkerne i Albertslund Centrum. Albertslund Kommune har i de senere år udviklet områderne omkring centrum med boliger, sundhedshus og nyt gymnasium og den fremtidige boligudvikling vil da også afbøde effekterne af ny detailhandel. Alligevel vurderes effekterne af placering af ny detailhandel på at være betydelige for Albertslund Centrum.

Analysen viser, at hvis der placeres en dagligvareforretning på fængselsgrunden vil det betyde en omsætningsnedgang på 8-10% i Albertslund Centrum og effekterne vil dermed være mærkbare for Albertslund Centrum. Forvaltningen anbefaler derfor, at der kun gives mulighed for dagligvarehandel i begrænset omfang.

En attraktiv bymidte, der fungerer godt som byens samlingssted, er vigtig for hvor attraktiv Albertslund vurderes som helhed og for evnen til at tiltrække nye borgere. Der er vigtigt for hele kommunens udvikling at sikre, at Albertslund Centrum ikke svækkes.

Samtidig er etablering af detailhandel ved COOP afgørende for udviklingen af COOPbyen.

Idet der skal udarbejdes miljøvurdering af masterplanen for COOP, er det en forudsætning, at der træffes beslutning om detailhandel før dette arbejde går i gang - det vil sige før sommerferien.

COOP ønsker et bydelscenter med en SuperBrugsen som COOP's flagskib inden for butikskoncepter. Der ønskes et samlet butiksareal på 5.825 m2 med følgende fordeling:

 • Dagligvareforretning – SuperBrugsen 2.025 m2
 • Udvalgsvareforretninger – Bank, posthus, tøjbutik, cykelforretning og en FDB Møbelforretning 3.500 m2
 • Tankstation – 300 m2.

COOP har ikke oplyst størrelserne på de enkelte udvalgsvareforretninger.

Forvaltningen vurderer, at udviklingen af COOPs bydel og fastholdelse af arbejdspladser er så vigtige, at der skal gives mulighed for at placere et nyt bydelscenter ved COOP.

Bydelscenter

Bydelscentre udgør et centrum i en større bydel og betjener bydelen med dagligvarer og de mest almindelige udvalgsvarer.

 

Bydelscentrets størrelse skal tilpasses størrelsen på den bydel, det skal betjene. En bydel skal have en vis størrelse, før der kan udpeges et egentligt centrum for bydelen. Kravet om en central placering i bydelen bevirker også, at der ikke kan placeres to bydelscentre umiddelbart op ad hinanden, da de så i givet fald hver især vil betjene det samme opland.

 

Dagligvarebutikker i bydelscentre må maksimal være 5.000 m². Der kan dog tillægges op til 200 m² til personalekantine, personaletoiletter, personalefaciliteter og personalepauserum. Der er ingen øvre grænse for, hvilken størrelse kommunen kan sætte for udvalgsvarebutikker i bydelscentre. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte bydelscentre i forhold til bydelens størrelse.

 

Albertslund Centrum

Forvaltningens anbefaling er, at der indgås samarbejde med Albertslund Centrum om udvikling af centeret som hele kommunens samlingspunkt.

 

Problemstillingen om fastholdelse af butikker i bymidter er velkendt i hele Danmark. Derfor tager kommunerne i højere grad selv initiativ til at videreudvikle bymidter fra handelscentrum til mere bredspektret destination. Dette sker gennem kommunale investeringer i forskønnelse af belægning og udskiftning by-inventar ved at placere kommunale kulturinstitutioner i bymidten, og med ny lokalplanlægning give mulighed for boligbebyggelse og mere liberalt erhverv til bymidten. I vedlagte notat er beskrevet eksempler fra Allerød, Furesø og Roskilde.

 

Forvaltningen kan ikke anbefale, at der etableres mere detailhandel på Fængselsgrunden, end en kiosk eller mindre butik svarende til 600 m2

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 10. juni 2020

Efter planlovens § 5 n. kan der udlægges arealer til enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Butiksstørrelsen for en enkeltstående dagligvarebutik må ikke overstige 1.200 m².

 

Planlægningen for enkeltstående butikker skal baseres på et lokalt kundegrundlag. En større boligudbygning på fængselsgrunden vil give et tilstrækkeligt kundegrundlag til en dagligvarebutik på 1200 m2.

 

Det er dermed muligt indenfor planloven regler at lokalplanlægge for en enkeltstående dagligvarebutik på op til 1200 m2 på fængselsgrunden. Konsekvenserne for detailhandelen i bymidten ved en sådan planlægning, er beskrevet i detailhandelsanalysen.

 

 

Lovgrundlag

Planloven LBK nr 287 af 16/04/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives mulighed for en dagligvareforretning på op til 600 m2 på fængselsgrunden,
 2. at der gives mulighed for at etablere et nyt bydelscenter ved COOP øst for Vallensbæk Torvevej, efter der er opført et betydeligt antal boliger og
 3. at det besluttes, at Albertslund Kommune indgår i samarbejde Albertslund Centrum om udvikling af centeret.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 9. juni 2020, pkt. 6:

Indstillingspunkt 1

Oversendes til Økonomiudvalget, idet det undersøges om der er mulighed for en dagligvareforretning op til 1200 m2

 

Indstillingspunkterne 2 og 3

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 26:

Tiltrådte, idet der indstilles op til 1000 m2.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke godkende

Bilag

1 Detailhandelsanalyse_2020_COWI_v3.0.pdf Detailhandelsanalyse_2020_COWI_v3.0.pdf
2 Notat om kommunes detailhandel ved bydelscenter på COOP Notat om kommunes detailhandel ved bydelscenter på COOP
Tilbage til toppen

27. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten (Ø) om fremrykning af anlægsarbejder

Anledning

Forslag fra Enhedslisten (Ø) til fremrykning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Idet vi mener det haster foreslår vi, at punkterne tages op på førstkommende ØU og Kommunalbestyrelsesmøde.

I september 2018, afleverede Hanne Fleinert og Lars Messell en rapport/et høringssvar vedrørende adgang til busstoppestederne i Albertslund.

Især gangbesværede, mennesker i kørestol eller folk med barnevogn har svært ved at få adgang til busstoppestederne.
MBU blev på møde allerede i august 2018 orienteret om, at forvaltningen ville udarbejde en trangfølgeplan efter nærmere undersøgelse. (Fremgår af Budgetkatalog 2019, bilag 15.)
Rapporten som Hanne Fleinert og Lars Messell udarbejdede er vedhæftet denne mail.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 6. maj 2020

Forvaltningen har udarbejdet statusnotat til sagen.

Indstilling

Enhedslisten foreslår,

1. at arbejdet med at udbedre adgangsforholdene fremskyndes med henvisning til de principper om fremrykning af anlægsprojekter, der netop er vedtaget af Folketinget.

 

Enhedslisten foreslår,

2. ligeledes at trangfølgeplanen og baggrundsmateriale for denne, gennemgås med henblik på fremrykning af asfaltering/renovering af samtlige af kommunens cykelstier, som trænger til vedligeholdelse.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 19. maj 2020, pkt. 11:

Man stemte om forslaget.

 

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F, C, O

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.   

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 27:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

For stemte 6 (O, Ø, Å)

Imod stemte 14 (A, C, F, V)

Undlod 1 (B)

 

Forslaget bortfaldt

 

Bilag

1 Rapport Rapport
2 Status fra forvaltningen Status fra forvaltningen
Tilbage til toppen

28. §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Tilføjelse af ekstern deltager i tema om sundhed

Anledning

Godkendelse af tilføjelse af ekstern deltager i Temaudvalgets arbejde med sundhed

Sagsfremstilling

Formanden for Temaudvalget har modtaget en henvendelse fra en borger med handicap, som ønsker handicapområdet repræsenteres i temaudvalgets arbejde med temaet om sundhed.

 

Det indstilles, at der tilføjes en ekstra ekstern deltager i udvalget arbejde med sundhed. Deltageren skal repræsentere perspektivet for borgere med handicap.

 

Temaudvalgets eksterne deltagere er udpeget pr. 16. april 2020 i Kommunalbestyrelsen og er som følger:

 • En repræsentant fra en forældrebestyrelse fra en af kommunens dagtilbud
 • En forældrerepræsentant fra en skolebestyrelse
 • En repræsentant fra det fælles elevråd
 • En repræsentant fra gymnasiets elevråd
 • En repræsentant fra Morbærhaven eller DIC-kollegiet
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Albertslund Idrætsforening
 • En repræsentant fra senioridræt
 • En repræsentant fra Damgårdshave eller det Åbne Akivitetscenter
 • En repræsentant fra Opstandelseskirken
 • En repræsentant fra Næstehjælperne
 • En repræsentant for bydelsmødrene

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der tilføjes en ekstern deltager i temaudvalget, som repræsenterer handicapområdet

Historik

 Temaudvalg (§17, stk. 4), 8. juni 2020, pkt. 4:

Tiltrådt.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Beslutning

Forslag fra (O)

Følgende tilføjelse efter ordet ”handicapområdet” - samt, at der gives mulighed for, at repræsentanter fra andre områder kan deltage

 

Godkendte indstillingen med forslag fra (O)

Bilag

1 Dagsordenspunkt §17,4ØUKB - Temaudvalg - Sundhed som tema behandlet på mødet 16. april 2020 kl.docx Dagsordenspunkt §17,4ØUKB - Temaudvalg - Sundhed som tema behandlet på mødet 16. april 2020 kl.docx
2 Tema - Sundhed Tema - Sundhed
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Sommeraktiviteter for børn og unge

Anledning

Albertslund Kommune modtager et tilskud på 1,0 mio. kr. fra den statslige pulje på 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6 til 17 år. I den sag redegøres der for, hvordan midlerne kan anvendes til gavn for Albertslunds børn og unge.

Sagsfremstilling

For at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter, har KL og regeringen indgået et partnerskab i forlængelse af en aftale, der er indgået imellem folketingets partier juni 2020. Aftalen indebærer, at der bevilliges 200 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal børn og unge i alderen 6 til 17 år.

Albertslund modtager et tilskud fra puljen på 1 mio. kr.

Formålet med tilskuddet er at etablere sommeraktivitetsforløb som skal falde inden for følgende formål:

 • De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
 • De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
 • Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte

 

Sommeraktivitetsforløbene kan udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie og afvikles i kommunen, f.eks. på en folkeskole, ungdomsskole, idrætsanlæg eller på andre kultur- eller idrætsfaciliteter.

Aktiviteterne kan bestå af

 1. undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fælles mål
 2. opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
 3. nye kommunale tilbud, der kombinerer faglige og sociale/trivselsmæssige elementer,
 4. tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

 

Udvidelse af de allerede planlagte sommer aktiviteter i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune har Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020 vedtaget en tryghedspakke til opsøgende og forebyggende arbejde blandt kommunens børn og unge. Klubområdet, Albertslund Ungecenter og Den Kriminalpræventive Enhed er i gang med at planlægge deres indsats som følge af tryghedspakkens vedtagelse. Ambitionen er her at kombinere viden om begyndende kriminalitet med en pædagogisk indsats for at nå børnene og de unge.

 

Skal aktiviteter have en kriminalpræventiv effekt er det væsentligt, at der laves gode kvalitetstilbud som målrettes almengruppen. Derfor planlægges med at de ekstra midler bruges på at alle børn, således, at også de børn og unge der ikke nødvendigvis er faste medlemmer af vores tilbud, bliver trukket ind og givet mulighed for deltagelse i tillbudene. For at styrke denne indsats vil det kræve, at der bruges midler til selve aktiviteterne, til mere personale, til opsøgende brobygning og midler til efterfølgende fastholdelse og forankring i et etableret tilbud. 

 

Klubberne planlægger sommeraktiviteter med særligt fokus på arbejde med at genskabe de relationer til klubbernes medlemmer, som klubberne havde inden nedlukningen. Der vil samtidig være et opsporingsarbejde i at følge op på de medlemmer, som brugte klubberne inden nedlukning og nu ikke vender tilbage. Arbejdet her består i at få kontakt til og søge at  genskabe relationen til disse medlemmer, så de igen kommer tilbage i klubberne, hvor der kan arbejdes med dem og deres udvikling og trivsel. Med de nye tilførte midler vil klubberne også kunne række ud mod børn og unge, der ikke allerede er deltagere i klublivet og gennem indsatsen søge at tiltrække dem til klublivet i det hele taget.

 

Albertslund Ungecenter har i forlængelse af tryghedspakken tilrettelagt et alsidigt sommerprogram for børn og unge fra 6. klasse og opefter. Fra uge 27 til 33 er der planlagt med åbne aktiviteter i boligområderne og i AUC´s have, forskellige kursusaktiviteter af kortere og længere varighed og et varieret udflugtsprogram. Med de nye midler vil disse aktiviteter kunne udvides både i omfang i sommerperioden og ved at forlænge perioden udover sommerferien for udvalgte aktiviteter. Det foreløbige program er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

DKE arbejder med en udvidet indsats i Kanalgaden jf. beslutningen om tryghedspakken.

 

Målgruppen for den nye pulje er børn og unge fra 6-17 år. For de nye midler vil kommunens SFO´er kunne række ud til de yngre børn – helt fra de 6 årige, som ikke allerede er tilmeldt SFO og tilbyde dem deltagelse i konkrete aktiviteter. De konkrete aktiviteter i SFO drøftes aktuelt, hvorfor der ikke har været muligt at bilægge sagen en oversigt over disse aktiviteter.

Økonomi

Tilskuddet til Albertslund Kommune på 1,0 mio. kr. fra den statslige pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6 til 17 år betyder, at det er muligt at udvide den proaktive indsats Kommunalbestyrelsen besluttede d. 12. maj 2020 i form af en tryghedspakke, og som falder inden for tilskuddets formål.

 

Albertslund Kommune skal i forbindelse med tilskuddet aflægge et revisorpåtegnet regnskab med erklæring om, at midlerne er anvendt som forudsat og ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 for sommeraktiviteter for børn og unge.

 

Den samlede indsats på 1,0 mio. kr. foreslås finansieret af det statslige tilskud til sommeraktiviteter for børn og unge, hvorfor der tilbageføres 0,5 mio. kr. til den centralt oprettede pulje vedr. coronarelaterede merudgifter, jf. KB d. 16 april 2020.

 

Forvaltningen vil efter sommerferien og med afsæt i den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder kompensation for corona-relaterede merudgifter fremlægge en samlet sag vedr. dækning af coronarelaterede merudgifter ift. institutionernes budgetter. Den oprettede centrale pulje indgår i denne udmøntning.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at bevilling på 1,0 mio. kr. til sommeraktiviteter finansieret af tilskuddet fra den statslige pulje godkendes.
 2. at 0,5 mio. kr. tilbageføres til den oprettede pulje til håndtering af corona-relaterede merudgifter.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Fællesbrev om sommeraktiviteter BUVM og KL Fællesbrev om sommeraktiviteter BUVM og KL
2 Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter
3 Sommeraktiviteter tilskud Sommeraktiviteter tilskud
4 Bevillingsskema, sommerferieaktiviteter Bevillingsskema, sommerferieaktiviteter
5 sommeraktiviteter AUC sommeraktiviteter AUC
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Tilsyn med kommunale almene ældreboliger 2018

Anledning

Albertslund Kommune har ifølge almenboligloven og styrelsesloven ansvaret for at føre tilsyn med kommunale almene ældreboliger. Der er gennemført økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn efter model godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. november 2018.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2018 for Albertshøj fra administrator, OK-Fonden. Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger.

 

Albertslund Kommune har først modtaget de revisionspåtegnede regnskaber for Humlehusene 1, 5 og 7 i marts 2020 på trods af gentagne rykkere til OK-Fonden. Derfor forelægges tilsyn af Humlehusene 1, 5 og 7 i en særskilt sag.

 

Administrationen vil i løbet af 2020 afsøge muligheder for fremtidig administration af de kommunale almene ældreboliger.

 

Regnskabsoplysninger

Resultat for Albertshøj for 2018 er et overskud på 183.993 kr. Overskuddet er i hovedtræk fremkommet ved færre udgifter til energiforbrug og renholdelse. Til gengæld er der brugt 254.299 kr. mere på almindelig vedligehold end budgetteret. Det skyldes udgifter til ventilation, blandt andet som følge af vandskade med opsugning af kloakvand i ventilationsrummet, imødekommelse af brandkrav og arbejder udført i forbindelse klimaskærm entreprenørens udskiftning af facaden. Bilag med nøgletal er vedlagt.

 

Huslejeniveauet var i 2018 på 1.319 kr. pr. m2.

 

I 2018 er den første vedligeholdelsesplan for ejendommen udarbejdet.

 

Dialogmøde med administrator

Som en del af tilsynet har der været afholdt dialogmøde mellem administrationen og OK-Fonden. Her er det indskærpet for OK-Fonden, at fonden som administrator er forpligtet til:

 • At fremsende reviderede regnskaber for samtlige kommunale almene ældreboliger, som administreres for Albertslund Kommune
 • At indkalde til og afvikle 2 årlige møder for afdelingerne ved regnskabsmøde og budgetmøde

 

Desuden er OK-Fondens muligheder for at sætte målbare mål for effektivisering af administrationsopgaven drøftet. Der følges op på dette ved næste dialogmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, den 29. april 2020

I forbindelse med udskiftning af facaden har entreprenøren opsat et stillads. Kommunen har benyttet sig af, at der var opstillet stillads til at udskifte nogle døre og vinduer, smørre døre og vinduer samt montere/udskifte stormkroge på terrassedøre. Arbejdet hænger ikke sammen med entreprenørens udskiftning af facaden, men blev udført samtidig for at sparre senere udgift til stillads.

 

Indstilling vedr. tilsynet med Humlehusene 1, 5 og 7 forelægges til september.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at økonomisk og forvaltningsmæssigt tilsyn af Albertshøj for 2018 godkendes.

Historik

 Økonomiudvalget, 16. april 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) undlod.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

 

Kommunalbestyrelsen, 16. april 2020, pkt. 27

Sagen sendes tilbage til fornyet oplysning.

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Tilsyn med Albertshøj 2018.xls Tilsyn med Albertshøj 2018.xls
2 Albertshøj - Protokol 2018 Albertshøj - Protokol 2018
3 Albertshøj - Regnskab 2018 Albertshøj - Regnskab 2018
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Nyt udbud af areal til senioregnet bofællesskab i Roholmparken Øst

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvordan der skal gennemføres et nyt udbud af Roholmparken Øst, senioregnet bofællesskab. Ved udløb af fristen for den første budrunde den 16. marts 2020 var der ikke indkommet bud på arealet.

Sagsfremstilling

Grunden i Roholmparken Øst blev udbudt den 10. oktober 2019, og var i udbud i fem måneder. I forbindelse med udvikling af lokalplanen blev der indgået en udviklingsaftale, der gav Propreco forkøbsret. Denne forkøbsret opretholdes ikke i et nyt udbud.

 

I udbuddet var indarbejdet etablering af den private fællesvej, der skal forsyne begge boligprojekter i Roholmparken. Den anslåede pris på anlæggelse af vejen var fratrukket den vejledende mindstepris i udbuddet. Anlæggelse af vejen var indarbejdet i udbuddet, således at udgiften ikke belastede kommunens anlægsloft. Nu er situationen imidlertid således, at det vil være Ovalen i Roholmparken Vest, der anlægges først. Idet Ovalen er et alment byggeri, egner et vejprojekt sig ikke til at blive lagt ind i denne købsaftale. Som følge her af anlægger Albertslund Kommune selv vejen, og i et nyt bud vil udgifter til anlæggelse af vejen derfor ikke indgå i udbud og prisfastsættelse. Vejen anlægges i 2020 og forslås finansieret af indtægter fra salg af grunden.

 

Grunden udbydes med en vejledende mindstepris på 15.400.000 kr. ekskl. moms.

 

I forbindelse med salget af Roholmparken Vest er der foretaget arkæologiske undersøgelser af begge grundstykker.

 

Grunden foreslås genudbudt med de eksisterende udbudsvilkår - dog med undtagelse af vejen og uden forbehold for arkæologi.

 

Der er to relevante modeller for genudbud:


Tidsubegrænset udbud

I et tidsubegrænset udbud vil det første bud, der lever op til kriterierne i udbuddet, herunder en markedsbestemt vejledende mindstepris, få tilbudt grunden. Udbuddet annonceres indtil der er indgået en betinget købsaftale, dog kan salg først finde sted efter mindst 14 dages udbud.


Tidsbegrænset udbud

I tidsbegrænset udbud med en markedsbestemt vejledende mindstepris gives en frist for at komme med et bud, hvor højestbydende får tilbudt grunden, hvis byder lever op til udbudskriterierne.


Fordele og ulemper

For begge udbudsformer gælder det, at hvis der er flere bud på en grund, skal alle bydende have mulighed for at byde en højere pris end det vindende bud. På denne måde sikres det, at kommunen får markedsprisen for grunden.


Det tidsubegrænsede udbud kan muligvis sikre et hurtigt salg. Sker dette ikke, kan kommunen imødekomme den nuværende markedsusikkerhed ved at afvente en stabilisering af markedssituationen. Omvendt kan den mulige meget korte udbudstid betyde, at kommunen ikke opnår den højeste pris for grunden. Det tidsbegrænsede udbud har den fordel, at der ved fristens udløb vil kunne indgås dialog med alle bydende omkring udbudsvilkår og pris. Desuden kan eventuelle indkommende bud sammenlignes i forhold til blandt andet at opnå den bedste markedspris for grunden. Omvendt kan kommunen ikke sikre sig, at der potentielt vil være bydende, når udbudsfristen er overskredet.

 

Idet grunden nu kan udbydes uden forkøbsret, vil Forvaltningen gå i dialog med andre, der kunne være interesserede.

 

Forvaltningen anbefaler derfor en kombination af de to udbudsformer, hvor der gives en udbudsfrist på 3 mdr., og grunden efterfølgende udbydes tidsubegrænset, hvis der ikke er indkommet konditionelle bud.

 

Idet grunden udbydes med en vedtaget lokalplan, udbydes med pris som eneste vurderingskriterium.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 16. juni 2020

Ved behandlingen af sagen i ØU den 15. juni 2020 var den vejledende mindstepris i indstillingen angivet til 19.500.000 kr. ekskl. moms. Den vejledende mindstepris er 15.400.000 kr. ekskl. moms, svarende til 3.421,60 kr. pr. etagemeter.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 

1. at Albertslund Kommune udbyder grunden Roholmparken Øst, senioregnet bofællesskab, Herstedøster By, Herstedøster til en vejledende mindstepris på 19.500.000 kr. ekskl. moms, svarende 4.277,00 pr etagemeter ved salg af grunden og øvrige vilkår

2. at grunden udbydes tidsbegrænset i tre måneder, så der er mulighed for at indgå i dialog med potentielle bydere

3.  at grunden udbydes tidsubegrænset efter de tre måneder, hvis der ikke er indkommet konditionelle bud på grunden

 

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 16. juni 2020

 1. at Albertslund Kommune udbyder grunden Roholmparken Øst, senioregnet bofællesskab, Herstedøster By, Herstedøster til en vejledende mindstepris på 15.400.000 kr. ekskl. moms, svarende til 3.421,60 pr etagemeter ved salg af grunden og øvrige vilkår
 2. at grunden udbydes tidsbegrænset i tre måneder, så der er mulighed for at indgå i dialog med potentielle bydere
 3. at grunden udbydes tidsubegrænset efter de tre måneder, hvis der ikke er indkommet konditionelle bud på grunden  

 

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen, idet uoverensstemmelse i de oplyste priser afklares til sagens videre behandling.

 

(O, Ø) undlod.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 Bilag 1. Tingbogsattest Roholmparken Øst Bilag 1. Tingbogsattest Roholmparken Øst
2 Bilag 2. Lokalplan 18.1.1 Roholmparken - seniorbofællesskaber og park Bilag 2. Lokalplan 18.1.1 Roholmparken - seniorbofællesskaber og park
3 Bilag 3. Lokalplan 18.1 - Roholmparken Bilag 3. Lokalplan 18.1 - Roholmparken
4 Bilag 6 Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om budget for arkæologisk undersøgelse Bilag 6 Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om budget for arkæologisk undersøgelse
5 Bilag 8. Vejledende funktionsbeskrivelse for kommende privat fællesvej Bilag 8. Vejledende funktionsbeskrivelse for kommende privat fællesvej
6 Bilag 9 Deklaration om vej matr 10a, 10 dn, 10 dm Bilag 9 Deklaration om vej matr 10a, 10 dn, 10 dm
7 Bilag 10 Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i udbebygget stand Roholmparken Øst Bilag 10 Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i udbebygget stand Roholmparken Øst
8 Bilag 11 Tilbudsblanket Roholmparken Øst Bilag 11 Tilbudsblanket Roholmparken Øst
9 Bilag 4. Kvalitets- og minimumskrav til opførelse af bebyggelse på grunden Bilag 4. Kvalitets- og minimumskrav til opførelse af bebyggelse på grunden
10 Vurderingsrapport - Degnehusene 113 Vurderingsrapport - Degnehusene 113
11 Bilag 7. Albertslund Kommune - Regelsæt for belysningsanlæg version 4 Bilag 7. Albertslund Kommune - Regelsæt for belysningsanlæg version 4
12 Udbudsvilkår Roholmparken Øst 19-06-2020 Udbudsvilkår Roholmparken Øst 19-06-2020
13 Bilag 5. Forureningsattest_10dm_herstedoester_by_herstedoester Bilag 5. Forureningsattest_10dm_herstedoester_by_herstedoester
14 Bilag 12. Ejendomsdatarapport foreløbig Bilag 12. Ejendomsdatarapport foreløbig
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - VA afd. 5 Hyldespjældet - godkendelse frivillig konvertering

Anledning

Jyske Realkredit har ansøgt Albertslund Kommune om godkendelse af konvertering (omlægning) af 3 lån samt vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån og rykning med evt. kommunelån.

Konverteringerne og vedståelse af eksisterende garantier skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Lån oprindeligt 9,033 mio. kr. konverteres til nyt lån 8,906 mio. kr.

Lån oprindeligt 14,413 mio. kr. konverteres til nyt lån 14,190 mio. kr.

Lån oprindeligt 10,456 mio. kr. konverteres til nyt lån 10,283 mio. kr.

De eksisterende lån er uden offentlig ydelsesstøtte og uden kommunegaranti. De nye lån vil ligeledes være uden offentlig ydelsesstøtte og kommunegaranti. 

Lånene konverteres i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, så restløbetiden fastholdes, der konverteres ned i rente, og der opnås ikke et overskydende provenu ved konverteringen (de nye lån dækker indfrielsen af de eksisterende lån med tillæg af omkostninger).

Økonomi

Konverteringerne medfører en årlig besparelse i terminsbetalingerne på 102.000 kr. Da kapitaludgifterne indgår i lejefastsættelsen, vil besparelsen medføre en lejenedsættelse eller reduktion af fremtidige lejereguleringer i forhold 1:1. 

Ved den førstkommende budgetlægning anvendes den nye lavere ydelse i stedet for den oprindelige ydelse. Huslejenedsættelsen vil således først slå igennem på huslejen fra 1. januar året efter konverteringen. Disse konverteringer finder sted d. 1. juli 2020.

I året hvor konverteringen gennemføres, vil besparelsen medføre et ”overskud”, som enten vil blive anvendt til afskrivning på forbedringsarbejder, eller fremført i henhold til de gældende regler herfor. Effekten af besparelsen i selve konverteringsåret, vil således være mere indirekte.

Konverteringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Vedståelse af garantier på efterstående lån og rykning med kommunelån har ingen økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 253 om konvertering af realkreditlån i alment byggeri (konverteringsbekendtgørelsen)

Lov om almene boliger

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø &  Beskæftigelse indstiller,

 

1. at Albertslund Kommune godkender konverteringerne herunder tinglysning af nye pantebreve, vedståelse af eksisterende garantier på efterstående lån samt rykning med evt. kommunelån.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Konsekvensberegning frivillig konvertering 1. juli 2020 Konsekvensberegning frivillig konvertering 1. juli 2020
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - AB afd. 3714 Miravænget - godkendelse optagelse realkreditlån

Anledning

Bo-Vest har på vegne AB afd. 3714 Miravænget ansøgt Albertslund Kommune om at godkende optagelse af realkreditlån på 1,0 mio. kr.

Optagelse af realkreditlån skal i henhold til lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Afdelingen har godkendt udskiftning af køkken og/eller bad som en del af den kollektive råderet.

Kommunen har i 2012 godkendt dette, jf. bilag 1.  

Optagelse af lån er godkendt af såvel beboermødet samt organisationsbestyrelsen, jf bilag 2 og 3. 

Der søges nu om optagelse af lån på 1,0 mio. kr. til finansieringen.

Der er ikke tidligere optaget lån til de kollektive rådighedsarbejder i afdelingen.

Økonomi

Det ansøgte lån bliver et fastforrentet realkreditlån med en løbetid på 20 år.

Der er pr. maj 2020 udført udskiftninger igennem årene for i alt 1.320 t.kr. efter afskrivninger.

Dette har allerede medført en huslejestigning i afdelingen på 99 t.kr. årligt svarende til en gennemsnitlig stigning på 2,86%. Ved optagelse af det ansøgte lån, vil der ske en yderligere gennemsnitlig huslejestigning på ca. 0,25% i afdelingen.

Da Albertslund Kommune allerede har godkendt de kollektive råderetsarbejder, og huslejestigningen ikke overstiger 5%, skal Albertslund Kommune ikke særskilt godkende ovenstående huslejestigning.

Der ydes ikke ydelsesstøtte til lånet, og der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet.

Optagelse af lånet har ingen økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Den kommunale styrelseslov

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune godkender optagelse af et 20-årigt ustøttet realkreditlån til finansiering af kollektive rådighedsarbejder.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Tilladelse fra kommunen 3714 Tilladelse fra kommunen 3714
2 Referat af ekstraordinært beboermøde i Miravænget 9.2.17 Referat af ekstraordinært beboermøde i Miravænget 9.2.17
3 Referat 04 2020 af mailhøring Referat 04 2020 af mailhøring
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Ejerskab af indsamling på Tværs

Anledning

De fem ejerkommuner skal inden den 1. juli 2020 afklare det fremtidige ejerskab af Indsamling på Tværs I/S

Sagsfremstilling

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner stiftede i efteråret 2019 det fælleskommunale interessentskab Indsamling På Tværs, efter styrelseslovens § 60 samt erhvervede de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S), kaldet Ressourceindsamling.

Ressourceindsamling A/S havde opstart den 6. april 2020 med indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

Ifølge selskabets vedtægter skal ejerkommunernes fortsatte ejerskab og deltagelse i Interessentskabet afklares inden den 1. juli 2020. Dette bør afklares med henblik på at afklare den fremadrettede konstruktion og ejerkreds for Interessentskabet.

Det anbefales, at kommunerne efter sommerferien træffer beslutning om fremtiden for Indsamling på Tværs I/S og igangsætter et arbejde frem mod en løsning for tiden efter kontraktudløb af den nuværende aftale (maj 2021). Der er vedlagt bilag af de forskellige fremtidsscenarier. Bilaget er vedlagt for at give et grundlag for, at de fem ejerkommuner på nuværende tidspunkt kan træffe beslutning om, at forblive eller udtræde af Indsamling på Tværs I/S. Der skal således ikke eksplicit tages stilling til den fremtidige model nu, men alene om forsat deltagelse i ejerkredsen af Indsamling på Tværs I/S.

Forvaltningens vurdering viser (jf. bilag 1), at det er mest fordelagtigt at fastholde eget selskab og videreudvikle dette (scenarie 1), eller at virksomhedsoverdrage selskabet til Vestforbrænding A/S med henblik på videreførelse af affaldsafhentningen i et datterselskab under Vestforbrænding A/S (scenarie 2). I vurderingen indgår seks parametre, hvoraf det især er parametrene nærhed, fleksibilitet og styringsmodel, der adskiller disse to scenarier fra at vælge at gennemføre eget eller fælles udbud af affaldsopgaven. Der ud over indgår parametrene; forsyningssikkerhed, klima og miljø, omkostninger.

Parametrene som fremtidsmodellerne er vurderet ud fra, er i stor udstrækning sammenlignelige med de parametre Vestforbrænding A/S har anvendt i deres sagsfremstilling til bestyrelsen om etablering af datterselskab til affaldsindsamling.

Bilaget med en gennemgang af tømmepriser for forskellige kommuner der har gennemført udbud af affaldsindsamlingen viser, at tømmeprisen i snit er højere end den forventede tømmepris for Indsamling på Tværs I/S. Indsamling på Tværs I/S forventes derfor at have konkurrencedygtige tømmepriser. For borgerne i de fem ejerkommuner er der en direkte sammenhæng mellem tømmepriser og renovationsgebyret, hvilket betyder, at gebyret holdes så lavt som muligt.

Uanset om kommunerne til efteråret vælger at forblive eget selskab eller om selskabet skal fungere som datterselskab til Vestforbrænding A/S, kan man vælge at markedsprøve selve indsamlingsopgaven i Ressourceindsamling A/S, for at vurdere om selskabet har konkurrencedygtige tømmepriser.

Forvaltningen anbefaler, at der efter afklaringen af den fremtidige løsning uanset valg af scenarie, samtidig træffes beslutning om en ny styringsrelation (kundeservice, kontraktstyring mv.) mellem selskabet, Vestforbrænding, kommunerne og indsamlingsoperatøren (pt. Ressourceindsamling A/S). En ny styringsrelation skal sikre større nærhed til borgerne, øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostninger.

 

Økonomi

Indsamling på Tværs I/S vurderes at være konkurrencedygtige med private udbydere. De seneste udbud, der kan sammenlignes med, viser højere tømmepriser end Ressourceindsamlings forventede tømmepriser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S
 2. at forvaltningen kvalificerer scenarie 1 og 2 (at fastholde eget selskab og videreudvikle dette, eller at virksomhedsoverdrage selskabet som datterselskab til Vestforbrænding I/S), med henblik på at de tilbageværende kommuner træffer endelig beslutning om model i efteråret 2020.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 35:

Tiltrådte indstillingen.

 

(O, V) undlod

 

(C) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

For stemte 15 (A, B, F, Ø, Å)

Imod stemte 3 (C, V)

Undlod 3 (O)

Bilag

1 Bilag 1 - Fremtids scenarier.pptx Bilag 1 - Fremtids scenarier.pptx
2 Bilag 2 - Notat om tømmepriser.docx Bilag 2 - Notat om tømmepriser.docx
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2021 - 2024

Anledning

Den boligsociale helhedsplan i Albertslund Kommune, som Albertslund Boligsociale Center (ABC) udfører, udløber med udgangen af 2020. ABCs bestyrelse besluttede på sit møde 4.6. at ansøge om en ny boligsocial helhedsplan for 2021-2024. Processen indledes med at søge om prækvalifikation i Landsbyggefonden. Der søges som udgangspunkt til de samme boligområder: Hedemarken, Albertslund Nord, Blokland og Kanalens Kvarter.

Landsbyggefondens midler til boligsocial indsats 2019-2026 er frigivet i forbindelse med indsatsen mod ghettoer, og områder, der opfylder ghettokriterierne, vil blive prioriteret. Ingen boligområder i Albertslund kommune opfylder kriterierne. Derfor vil der være færrre midler til rådighed til en indsats i Albertslund.

Sagsfremstilling

En ny boligsocial helhedsplan vil være 4-årig (2021-2024) og sikre en basisindsats med et sekretariat og indsatser indenfor de indsatsområder Landsbyggefonden har defineret:

·         Uddannelse og livschancer
·         Beskæftigelse
·         Sammenhængskraft og medborgerskab

Indsatser indenfor disse områder kan udføres i de boligområder, der er omfattet af helhedsplanen. Albertslund Boligsociale Center vil derudover kunne koordinere andre sociale, bystrategiske og kommunikative opgaver baseret på lokal medfinansiering. Opgaver kan finansieres af renoveringssager, af boligselskaberne, af kommunen eller af eksterne fonde. Denne prækvalifikation er skrevet med fokus på den indsats Landsbyggefonden kan finansiere. Den endelige organisering og ansvarsfordeling skal forhandles mellem partnerne efter et evt. tilsagn for Landsbyggefonden.

Proces

ABC og kommunen har i fællesskab udarbejdet en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden, som skitserer områdernes udfordringer, redegør for eksisterende og potentielle samarbejder og for organiseringen af helhedsplanen. Prækvalifikationsansøgningen er behandlet på ABCs bestyrelsesmøde den 4. juni, der besluttede at sende den til politisk behandling i kommunen og og de deltagende boligorganisationer (Albertslund Boligselskab, Vridsløselille Andelsboligforening og AKB Albertslund). Der kan forekomme ændringer forårsaget af at alle parter behandler prækvalifikationsansøgningen parallelt. Den endelige prækvalifikationsansøgning godkendes til indsendelse til Landsbyggefonden af ABCs bestyrelse.

Prækvalifikationen behandles i Landsbyggefonden, der udmelder en budgetramme for sin støtte. Derefter udarbejdes en boligsocial helhedsplan med detaljeret budget og beskrivelse af indsatserne. Helhedsplanen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Processen forventes gennemført så hurtigt som muligt for at sikre en direkte fortsættelse af den nuværende helhedsplan, der udløber 31.12.20. En helhedsplan forventes indsendt til Landsbyggefonden i november 2020.

 

Økonomi

Budgettet er baseret på at fastholde den lokale medfinansiering fra kommune og boligselskaber på det hidtidige niveau og tilsvarende at søge Landsbyggefonden om støtte svarende til det hidtidige niveau. Den hidtidige kommunale medfinansiering er 798.000 kr om året og 200.000 kr i medarbejdertimer og lokaler.

Landsbyggefonden forventes ikke at give tilsagn om det fulde ansøgte beløb. Medfinansieringens størrelse vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §91 a (boligsociale midler 2019 til 2026) og Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsociale indsatser i udsatte almene boligafdelinger

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at prækvalifikationsansøgningen godkendes til indsendelse til Landsbyggefonden.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 36:

Tiltrådt, idet det i prækvalifikationsansøgningen anbefales, at ”lighed i sundhed”, på bagkant af erfaringer med Corona, skal indgå i ansøgningen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 ABC Prækvalifikation version 11062020.pdf ABC Prækvalifikation version 11062020.pdf
2 Budgetoverslag til LBF 21-24.pdf Budgetoverslag til LBF 21-24.pdf
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Godkendelse af decisionsskrivelser for regnskab 2018

Anledning

I henhold til bekendtgørelsen (BEK nr 1591 af 15/12/2017), gennemgår de enkelte ministerier den del af kommunens revisionsberetning, som vedrører ydelser og tilskud omfattet af ovennævnte bekedtgørelse på ministeriernes egne områder.

Sagsfremstilling

Såfremt der er bemærkninger eller forbehold på de enkelte ministeriers områder, følger ministeriet op ved at fremsende en decisionsskrivelse.

 

Vedlagte decisionsskrivelser vedrører regnskabsår 2018, da ministerierne først modtager revisionens beretning for regnskab 2019 medio 2020. Decisionsskrivelserne anviser hvilke tiltag ministeriet finder, at kommunen skal gennemføre, såfremt kommunens eksterne revision har haft bemærkninger, forbehold eller kommentarer.

 

Det er et krav fra Ministerierne, at årsberetningen forelægges Kommunalbestyrelsen, samt at kommunerne kan dokumentere, at dette er sket.

 

Kommunalbestyrelse har fået forelagt revisionens beretning om årsregnskabet 2018 den 18. juni 2019 og er derfor bekendt med de kommentarer, som revisionen havde i forbindelse med sagsgennemgangen på det sociale område.

 

Decisionsskrivelserne fra ministerierne indeholder ikke nye problemstillinger/kommentarer, som ikke er beskrevet i revisionens årsberetning for 2018. Decisionsskrivelserne fokuserer på opfølgningen i forhold til eventuelle bemærkninger og kommentarer i beretningen. Decisionsskrivelserne er vedlagt i bilag sammen med de svarskrivelser kommunen har afgivet når disse har været påkrævet fra ministerierne. Hovedpointer og bemærkninger fra decisionsskrivelserne er citeret i nedenstående gennemgang.

 

Albertslund har modtaget decisionsskrivelser fra følgende 4 ministerier:

 

Trafik- Bygge og boligstyrelsen

 

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder.

 

Der har heller ikke været bemærkninger i 2017, som har nødvendiggjort opfølgning.

 

Udlændige- og Integrationsministeriet

 

Der har ikke været bemærkninger eller forbehold vedr. kommunens forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder.

 

Der har heller ikke været bemærkninger i 2017, som har nødvendiggjort opfølgning.

  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

 

"Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

 

Styrelsen vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne uddannelseshjælp og på området for forsikrede ledige."

 

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017

 

 

Social- og Indenrigsministeriet

 

Der har været bemærkninger vedr. forvaltning og udbetalinger på ministeriets områder:

 

"Det fremgår af beretningen, at revisor vuderer, at kommunens forretningsgange for regnskabsaflæggelsen i 2018 ikke har fungeret tilfredstillende, samt at der er en forøget risiko for, at kommunen ved sine kontroller m.v. ikke konstaterer alle væsentlige fejl og mangler ved regnskabet.

 

Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgang m.v. på personsagsområderne, men at disse ikke i alle tilfælde efterleves. Revisor har foretaget test af udførte kvalitetskontroller på personsagsnivaeu, og har i flere tilfælde konstateret fejl i sagerne"

 

"Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen ikke efterlever egne forretningsgange mv. Ministeriet henstiller til, at kommunen følger revisors anbefalinger samt øger opmærksomheden på området."

 

Tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42:

" Af Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse af 28. februar 2020 vedr, regnskabsåret 2018 fremgår det, at kommunen havde en fortsat åbenstående revisionsbemærkning fra 2017 vedr. området for tabt arbejdsfortjeneste....

 

Revisor oplyste imidlertid i revsionsberetningen for 2018, at processen, herunder genopretningsarbejdet, fortsat pågår, og at sidste års revisionsbemærkning fortsat er åben, idet kommunnen ikke på revisionstidspunktet var så langt med genopretningsplanen, herunder refusionsberigtigelsen, at revisor reealt har kunne foretage opfølgning på de udestående forhold."

 

Ministeriet fandt det kritisabelt og anmodede derfor kommunen om en redegørelse for området for at få en status for det igangsatte genopretnings- og opkvalifiseringsforløb"

 

"Social- og Indenrigsministeriet modtog ved e-mail af 3. april 2020 en redegørelse fra Albertslund Kommune vedr. området for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42."

 

I kommunens redegørelse oplyses det, at kommunen har gennemført genberegning af alle aktive sager og er i gang med de passiverede sager.

 

Kommunen har ligeledes bedt revisor om at kontrollere nogle af de genberegnede sager i forhold til efterlevelse af kravene hertil. Revisor fandt generelt sagerne tilfredsstillende, dog med et opmærksomhedspunkt vedrørende beregning af feriepenge. Kommunen oplyser, at der følges op på opmærksomhedspunktet....

 

Afslutningsvis oplyses det, at det er kommunens vurdering, at processen vil medvirke til at mindske forekomsten af fejl betydeligt, idet kommunens styrkelse af området og

erfaringerne fra genopretningsprocessen vil sikre kvaliteten i de fremadrettede beregninger og udbetalinger.

 

Kommunen forventer, at arbejdet kan afsluttes med udgangen af juni 2020."

 

"Social- og Indenrigsministeriet finder det tilfredsstilende, at kommunen har gennemført genberegning af alle aktive sager og er i gang med passiverede sager."

 

"Social- og Indenrigsministeriet henstiller til, at kommunen og kommunens revisor fortsat har øget opmærksomhed på området, ligesom kommunens revisor bedes følge op på området med revisionsberetningen for regnskabsåret 2019 og 2020."

 

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager decisionsskrivelsene til efterretning

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 37:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Albertslund Kommune.pdf Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Albertslund Kommune.pdf
2 Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion 2018 - Social- og Indenrigsministeriet Afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion 2018 - Social- og Indenrigsministeriet
3 Trafikstyrelsen - decision revision 2018.docx Trafikstyrelsen - decision revision 2018.docx
4 STAR Decissionen 2018 Albertslund Kommune.pdf STAR Decissionen 2018 Albertslund Kommune.pdf
5 Udlændinge- og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2018.pdf Udlændinge- og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2018.pdf
6 Borgmesterhenvendelse - decisionsskrivelse STAR Borgmesterhenvendelse - decisionsskrivelse STAR
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionens beretning

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. april 2020, at kommunens regnskab kunne overgives til revisionen. Revisionen har gennemgået regnskabet og efterfølgende fremsendt beretning nr. 26 vedr. årsregnskabet 2019 til godkendelse af Kommunalbestyrelsen sammen med det endelige regnskab. Revisionens delberetning nr. 25 er ligeledes til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionsprocessen er der siden overdragelsen af regnskabet til revisionen blevet lavet tekniske rettelser i regnskabet samt deraf følgende rettelser i tabeller og enkelte tekstmæssige forklaringer. Rettelserne har haft betydning for enkelte poster på balancen, men ikke for driften. Regnskab 2019 fremgår af bilag 1, idet de foretagne rettelser er beskrevet i bilag 2.

 

Revisionens beretning nr. 26 vedr. årsregnskabet 2019

 

Den afsluttende revisionsberetning er en gennemgang af den foretagne revision samt et afsnit med vurdering af kommunens økonomi, jf. bilag 3.

 

Resultatet af revisionens gennemgang konkluderer (side 643 punkt 1.2) "Vi (BDO) har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet".

 

Revisionen af regnskab 2019 har givet anledning til en enkelt revisionsbemærkning. Der er i beretningen angivet følgende bemærkning (side 647 punkt 1.3.2) vedr. Uddannelseshjælp:

"Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på området vedrørende uddannelseshjælp ikke fuldt ud lever op til lovgivningens bestemmelser, idet vi har konstateret et generelt højt fejlniveau på de efterprøvede kontrolpunkter. Fejlene er især koncentreret om fejltyper som manglende opfølgning i henhold til arbejdet med uddannelsespålægget samt utilstrækkeligt indhold i opfølgningssamtalerne og manglende rettidighed for afgivelse af tilbud.

Vi har ved den løbende revision konstateret, at der er sket forbedringer i forhold til sidste års konstaterede fejltyper, men kommunens skærpede tilsyn på området viser, at der er fortsat mange fejl og behov for ledelsesmæssig fokus og tæt opfølgning på området."

 

I notatet "Opfølgning på revisionens bemærkninger " (bilag) er administrationens tiltag beskrevet ift. ovenstående bemærkning, jf. bilag 4.

 

Revisionen følger også op på revisionsbemærkninger afgivet i tidligere beretninger (side 647 punkt 1.3.3), hvor der i regnskab 2018 har været bemærkninger omkring afstemning af statuskonti og regnskabsaflæggelsen generelt. Konklusionen på gennemgangen fra BDO er (side 649)

 

"Vi (BDO) har noteret os en klar fremgang i kvaliteten i det årsregnskab, der er overgivet til revision, lige som det overgivne regnskab er væsentligt bedre dokumenteret.

For regnskab 2019 er gældende, at samtlige statuskonti er afstemt og i al væsentlighed underkastet intern kvalitetssikring. Vi anser på denne baggrund begge revisionsbemærkninger som lukket."

 

Revisionen følger også op på tabt arbejdsfortjeneste (side 649). Revisionen har fået oplyst, at arbejdet kan afsluttes med udgangen af juni 2020. Revisionen vil foretage en fornyet opfølgning i 2020 i efteråret når den løbende revision af regnskab 2020 påbegyndes..

 

Beretningen indeholder et afsnit om vurdering af kommunens økonomi (side 650).

 

Revisionen har anført følgende i beretningen:

"Kommunen ses derfor ikke at have problemer med going concern. Dog ses der på sigt at være pres på likviditeten, og i det foreliggende budget for overslagsårene forventes målsætningen ikke overholdt fra medio 2022..... Som følge af merforbrug vedrørende 2019 på områderne Voksensocialafdelingen, Sundhed Pleje og Omsorg, Børne- og Familieafdelingen samt Skoleafdelingen, bør det vurderes, om forudsætningerne for målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 40 mio. fortsat er til stede i budgetoverslagsperioden.

 

Det er vores samlede vurdering, at Albertslund Kommune p.t har et tilstrækkeligt likvidt beredskab, men at dette kan komme under pres de kommende år, såfremt budgettet ikke genoprettes, således at det sikres, at Albertslund Kommune har en bæredygtig drift med bedre budgetoverholdelse"

 

Revisionens delberetning nr. 25 er ligeledes til godkendelse, jf. bilag 5. Delberetningen er afgivet fra revisionen, da de gennem den løbende revision fandt anledning til at give revisionsbemærkningen omkring uddannelseshjælp. Delberetningen er rundtsendt d. 23. marts til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 42, 42 b, 42 c, samt 45.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at årsregnskab 2019 godkendes.
 2. at den afsluttende beretning for regnskabet 2019 godkendes.
 3. at den løbende beretning nr 25 for regngskab 2019 godkendes.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 38:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Årsregnskab 2019 Årsregnskab 2019
2 Bilag 2 - Notat med ændringer i regnskabet Bilag 2 - Notat med ændringer i regnskabet
3 Bilag 3 - Årsberetning - ALBERTSLUND 2019 Bilag 3 - Årsberetning - ALBERTSLUND 2019
4 Bilag 4 - Notat opfølgning på revisionens bemærkninger Bilag 4 - Notat opfølgning på revisionens bemærkninger
5 Bilag 5 - Revisionsberetning nr 25 Løbende revision 2019 Bilag 5 - Revisionsberetning nr 25 Løbende revision 2019
Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Udmøntning af rammebesparelse fra budgetaftale 2020

Anledning

Der er i Budget 2020 vedtaget en rammebesparelse på 4 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. fra 2022 og frem, som skal fordeles mellem ældreområdet og det specialiserede socialområde for børn og voksne.

Sagsfremstilling

I bugdetaftaleteksten for Budget 2020 er der indarbejdet en rammebesparelse fordelt på tre afdelinger. Rammebesparelsen er i budgetaftalen tilføjet som en note efter de udvidelser, der er vedtaget for Børne- og Familieafdelingen og Voksensocialafdelingen med følgende ordlyd:

 

"Der indsættes i overslagsårene en rammebesparelse på 4.mio.kr stigende til 8 mio. fordelt på Sundhed, Pleje og Omsorg, Familieafdelingen og Voksne med handicap. Der udarbejdes forslag herom til udmøntning i foråret 2020, idet parterne forhandler kvalitetsstandarder, niveau for enhedsomkostninger og muligheden for hjemtagelse. Jfr. I øvrigt afsnittet om analyser. For at understøtte muligheden for hjemtagelse af borgere reserveres 10 boliger på den kommunale boliganvisningsliste i 2020 til borgere, der kan hjemtages og bo i egen bolig."

 

Som grundlag for udmøntning af rammebesparelsen har administrationen set på de aktuelle budgetter, regnskab og forventet forbrug for de tre afdelinger. Disse fremgår af tabel 1 "Regnskabsresultat, budget og forventet forbrug for berørte afdelinger" i bilaget.

Det foreslås, at Sundhed, Pleje & Omsorgs andel af besparelsen bliver 1,5 mio. kr.  (0,5 mio. kr. 2021), da afdelingen i forbindelse med budget 2020 ikke har fået tilført ekstra budgetmidler, som det har været tilfældet for Børne- og Familieafdelingen og Voksensocialafdelingen. Budgettet i Sundhed Pleje & Omrsorg er dog samlet det støtste, hvilket tilsiger, at afdelingen skal bære en del af rammebesparelsen. De resterende 6,5 mio. kr. (3,5 mio. kr. i 2021) foreslås fordelt mellem Børne- og Familieafdelingen og Voksensocialafdelingen.

Den resterende del af rammebesparelsen foreslås fordelt forholdsmæssigt efter de to afdelingers budget, jf. tabel 2 "Forslag til årlig reduktion som følge af rammebesparelse" i bilaget. En forholdsmæssig fordeling af rammebesparelsen giver i udgangspunktet afdelingerne samme forudsætninger for realiseringen af rammebesparelsen. Det kan anføres, at børneområdet med en støre omsætning og udskiftning i foranstaltninger har bedre forudsætninger for budgettilpasning. Omvendt har børneområdet allerede en mere stejl tilpasning af afdelingens budget ift. den faldende profil i den budgetudvidelse, som tilfaldt området i budgetaftalen for 2020. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020, blev der på begge områder lavet en overordnet vurdering af, hvor meget det er muligt at reducere forbruget årligt fra et forventet 2020 niveau til at ramme et forbrugsniveau svarende omkringliggende kommuner. Denne trappemodel er indarbejdet i det vedtagne budget. Den faldende profil for Børne- og Familieafdelingen er et nedskrivning af budgettet med 2 procent årligt fra 2021 til 2023. For voksensocialområdet er nedskrivningen kun 1 procent.

Administrationen vil i forbindelse med budget 2021 fremlægge forslag til den konkrete udmøntning af rammebesparelserne.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at rammebesparelsen indarbejdes i budgetforslaget for 2021-24 i det tekniske budget, jf. sagsfremstillingen.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 39:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å, V, C) undlod

 

(O, Ø) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

For stemte 12 (A, B, F)

Imod stemte 6 (O, Ø, Å)

Undlod 3 (C, V)

Bilag

1 Bilag Udmøntning af rammebesparelse Bilag Udmøntning af rammebesparelse
Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og Regnskab 2019

Anledning

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2019 samt Regnskab 2019 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2019

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

 • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
 • Økonomisk effektivitet
 • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og frivillige
 • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

 

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019.

 

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

 

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

 

Regnskab 2019

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

 

Årsregnskabet for 2019 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

 

Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Merindtægter på 13,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedr. opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i tjenestemandspensionsbidraget.

 

Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, HBR har gennemført med henblik på ændret styring af medarbejdernes arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.

 

I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

 

Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem.

 

I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

 

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2019 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Historik

 Økonomiudvalget, 15. juni 2020, pkt. 42:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 HBR_Årsberetning_2019 HBR_Årsberetning_2019
Tilbage til toppen

40. KB - Lene Rygaard Jessen søger om orlov

Anledning

Lene Rygaard Jessen søger om orlov

Sagsfremstilling

Lene Rygaard Jessen (Ø) søger om orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 01.08.-31.12.20. af arbejdsmæssige årsager.

 

Enhedslistens 1. suppleant Fedai Celim indtræder i orlovsperioden og overtager Lene Rygaard Jessens poster i følgende udvalg:

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Miljø- og Byudvalget

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Lene Rygaard Jessens ansøgning om orlov godkendes
 2. at Fedai Celim godkendes som stedfortræder

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet Lene Rygaard Jessen var inhabil og ikke deltog i afstemningen

Tilbage til toppen

41. KB - Leif Pedersen søger om forlængelse af orlov

Anledning

Leif Pedersen søger om forlængelse af orlov

Sagsfremstilling

Leif Pedersen (F) søger om forlængelse af sin orlov fra Kommunalbestyrelsen og tilhørende udvalg på grund af sygdom.

SF indstiller, at 1. suppleant Vivi Nør Jacobsen i orlovsperioden fortsat varetager samtlige udvalg som Leif Pedersen er udpeget til samt tilhørende formandspost i Miljø & Byudvalget.

Poster i følgende udvalg:

Økonomiudvalget

Miljø & Byudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

§17.4 Byudvikling

§17.4 Plejeboliger

Forlængelse af orlovsperioden gælder fra den 30.06. og frem til den 07.10.20

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at forlængelse af orloven for Leif Pedersen godkendes
 2. at forlængelsen af Vivi Nør Jacobsen som stedfortræder i de nævnte udvalg godkendes
 3. at der på ny foretages konstituering af formand i Miljø & Byudvalget

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

42. ØU/KB - Forhandling om salg af hotelgrunden

Offentlig beslutning

Sagen om salg behandles som lukket sag iht. Albertslund kommunalbestyrelses forretningsorden § 2 stk. 2 om køb og salg af fast ejendom.

 

Sagen udgik af dagsordenen

 

Tilbage til toppen

43. ØU/KB - Alkoholbevilling til Xanthos

Offentlig beslutning

Punktet er lukket på grund af personfølsomme oplysninger

 

Godkendte indstillingen.

 

Tilbage til toppen

44. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen