Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 12. maj 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Virtuelt møde

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Vivi Nør Jakobsen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. BSU/ØU/KB - Forslag fra partierne A, B og F om tryghedspakke til unge
3. BSU/ØU/KB - Forslag fra Ø om skolegang for de større elever
4. KB - Forslag fra De Radikale, Alternativet og Enhedslisten vedr. kommunens samarbejde med private firmaer
5. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2019
6. MBU/BSU/ØU/KB - Udvidelse af Ungeboligerne på Stationstorvet (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Helhedsplan for Herstedvestervej (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - 2 minus 1-vej på Ledøjevej
9. MBU/ØU/KB - Tillæg til spildevandsplan - Haveforeningen Hersted
10. MBU/ØU/KB - Forslag fra partierne B, Å, O, F & Ø om fremtidigt plangrundlag for Radiogrunden
11. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Mere Albertslund - Planstrategi 2019
12. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Masterplan for Hersted 2045
13. MBU/ØU/KB - Igangsætning af plangrundlag for boliger på Smedeland 8A
14. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund, Regnskab og Beretning 2019
15. §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Godkendelse af kernefortælling Fængselsgrunden
16. § 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse igangsætning analyse af potentielle tilflyttere
17. BSU/ØU/KB - Revideret handleplan Familieafsnittet
18. BSU/ØU/KB - Vi skal alle stå på tæer-kultur i Dagtilbud
19. BSU/ØU/KB - Pædagogiske tilsyn i dagtilbud 2019/20
20. BSU/ØU/KB - Ledernes selvevaluering af sprogindsats og fremadrettet indsats
21. BSU/EBU/ØU/KB - Stærke valg ... Handleplan 2020-2021
22. SUS/ØU/KB - Godkendelse af ny sundhedspolitik
23. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje efter Sundhedsloven §§ 138-139
24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter Lov om Trafikselskaber § 11
25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel befordring efter Serviceloven §117
26. SUS/ØU/KB - Tiltrædelse af fælles rygestopaftale i Region Hovedstaden
27. SUS/ØU/KB - Kompetencepersoner i forbindelse med ansøgning om værgemål
28. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2020 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
29. ØU/KB - Godkendelse af juridiske krav ved udbud af håndværkerydelser
30. ØU/KB - Udbud/indhentelse af tilbud på forsikringer for perioden 2021 - 2023
31. ØU/KB - AB afd. Kirsebærgården. Godkendelse kollektiv råderet
32. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd.66 4NORD - godkendelse opdeling af boliger
33. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd. 67 4.SYD - opdeling af boliger
34. ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune
35. ØU - Justering af budgetprocessen 2021
36. ØU/KB - Programmering af parallelopdrag om masterplan for det tidligere Vridsløselille Fængsel
37. ØU/KB - Salg af Roholmparken Vest
38. ØU/KB - Salg af areal ved Vognporten
39. ØU/KB - Alkoholbevilling - Skurets Venner
40. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Forslag fra partierne A, B og F om tryghedspakke til unge

Anledning

Forslag fra partierne A, B og F om tryghedspakke til unge i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Forslaget:

Albertslunds unge tilgodeses med en tryghedspakke til opsøgende og forebyggende arbejde blandt vores børn og unge. Der afsættes 500.000 kr.

Mål: At børn og unge får en håndsrækning fra pædagoger mfl., som får mulighed for at opsøge, kontakte og støtte de unge - både fysisk og via virtuelle /SMS tjenester mv.

 

Midler: Det afsættes 500.000 kr. til indsatsen, idet 200 000 kr. kompenserer for DKE’s forstærkede indsats i Kanalgaden.
Pengene sørges refunderet via den statslige refusion til merudgifter grundet Corona. Beløbet begrænses til de 300.000 idet en refusion ikke er sikret. Pengene skal således kunne tages af kassen i det tilfælde.


Baggrund:
Vi har en stor bekymring for vores unge. De børn og unge som går i 6. klasse, eller er ældre, har pt. ingen fast struktur på deres hverdag – slet ikke de, som ikke har voksne og forældre omkring sig, til at tilvejebringe strukturen.

Der bliver pt. leveret en ekstra indsats fra ansatte i klubber og DKE, som opsøger de unge ”ude omkring”. Dette kan ske, fordi der er ikke er fuldt åbent i klubberne og dermed ikke holdbar på sigt.


Det er vigtigt, at indsatsen overfor de unge sker via eksisterende personale og evt. vikarer fra vores eksisterende tilbud (SFO/skolepædagoger, klubpernonale, DKE mv.), så den beror på de relationer som allerede findes, og at nye relationer opbygges og fortsætter.

En inddragelse af skoleledelse og lærerkræfter er også oplagt – en undersøgelse fra DLF har vist, at halvdelen af lærerne oplever, at der er elever, som de ikke har kontakt med.
Den endelige model for udmøntning af Tryghedspakken kan inddrage MED-udvalg. 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelsen den 6. maj 2020:

Forvaltningen har udarbejdet et notat til forslaget.

Indstilling

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indstiller:

 1. at øge beløbet til 500 000.kr, idet de 200 000 kr. kompenserer for DKE’s forstærkede indsats i Kanalgaden.
 2. at forslaget om tryghedspakke godkendes

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2020, pkt. 2:

Man stemte om forslaget fra A, B & F.

 

For stemte: A, B, F, V, C.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 12. maj 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet tryghedspakken finansieres af puljen vedr. mindreudgifter ifm. corona, jf. bevillingsskema.

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag

- at de af A, F og B besluttede besparelser på området i budget 2020 og overslagsårene tilbagerulles. (Bilag 2, Budgetreduktioner. Punkterne 1.6.9, 1.6.10, 1.6.11 og 2.2)

 

For stemte 7 (O, V, Ø, Å)

Imod stemte 12 (A, B, F)

2 undlod (C)

 

Forslaget bortfaldt

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, V, C)

Imod stemte 3 (O)

 

Indstillingen var godkendt.

Bilag

1 Forslag til klubbernes arbejder ifm. tryghedspakke til Albertslunds unge Forslag til klubbernes arbejder ifm. tryghedspakke til Albertslunds unge
2 Bevillingsskema, medlemsforslag 11.05.2020 Bevillingsskema, medlemsforslag 11.05.2020
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Forslag fra Ø om skolegang for de større elever

Anledning

Forslag fra Ø om skolegang for de større elever.

Sagsfremstilling

"De store elever må ikke glemmes"

Forvaltningen bedes udarbejde modeller for hvordan vores unge i 6-10. klasse hurtigst muligt kan komme fysisk i skole mindst en dag om ugen.

 • Det kan fx ved at lade de store børn komme i skole om eftermiddagen (og de små fortsætter som hidtil om formiddagen)
 • eller om nødvendigt ved at de mindre skolebørn holdes hjemme en dag om ugen.

Det er en forudsætning for begge modeller at det kan ske i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse den 4. maj 2020

Forvaltningen har udarbejdet et notat med en række juridiske bemærkninger til forslaget

 

Sekretariat for Politisk og Ledelse den 12. maj 2020

Jf. beslutning i ØU den 12. maj 2020 vedlægges notat om genåbningsplan for skoler fase 2

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forvaltningen bedes udarbejde modeller for hvordan vores unge i 6-10. klasse hurtigst muligt kan komme fysisk i skole mindst en dag om ugen.

 

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2020, pkt. 1:

Oversendte sagen til Økonomiudvalget. 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen med notat om genåbningsplan om skolegang for de større elever

Beslutning

Forvaltningens notat med plan for videre genåbning af skoler, herunder særligt for 6.-9.klasse og 10.klasse blev godkendt.

 

Bilag

1 Juridiske bemærkninger til forslaget Juridiske bemærkninger til forslaget
2 Notat - Genåbningsplan for skoler - fase 2 3 2.pdf Notat - Genåbningsplan for skoler - fase 2 3 2.pdf
Tilbage til toppen

4. KB - Forslag fra De Radikale, Alternativet og Enhedslisten vedr. kommunens samarbejde med private firmaer

Anledning

Forslag fra De Radikale, Alternativet og Enhedslisten vedr. kommunens samarbejde med private firmaer

Sagsfremstilling

Albertslund kommune ønsker ikke at samarbejde med spekulanter, konkursryttere og skatteunddragere. 

 

Forvaltningen pålægges, hvor det er muligt under hensynstagen til lovgivningen, at være kritisk i valget af samarbejdspartnere. Dette både direkte såvel som i regi af organisationer Albertslund kommune har afgørende indflydelse på. 

 

Kommende samarbejdspartnere skal som udgangspunkt: :

- ikke have en række konkurser bag sig

- betale en troværdig virksomhedsskat over en årrække

- ikke have væsentlig udestående skattegæld

- ikke være dømt for økonomisk kriminalitet

 

Hvis kommunen under hensynstagen til gældende lovgivning ikke har mulighed for at tilsikre disse kriterier er overholdt, så skal forvaltningen orientere økonomiudvalget herom. I tilfælde hvor forvaltningen er i tvivl forelægges sagen til politisk afgørelse. 

 

Konstateres sådanne forhold hos aktuelle samarbejdspartnere skal dette foreligges for økonomiudvalget uden ugrundet ophold. Forelæggelsen skal indeholde overblik over hvad kommunens muligheder er for at sikre disse samarbejder ophører. Annoncering og positiv omtale/reklame på kommunens hjemmeside og i andet materiale skal også stoppes uden ugrundet ophold indtil økonomiudvalget har taget stilling til forholdet. . 

 

Baggrund

Vi synes, det er godt og positivt at kommunen samarbejder med private firmaer i forhold til jobskabelse, indsats ift. klima og miljø og at kommunen gennem sin indkøbspolitik og udbudsregler gør hvad vi kan for også at give mindre lokale håndværkere og firmaer opgaver. 

 

Dette forslag skal ses som en udvidelse af den vedtagne politik mod social dumping, mod skattelyaktiviteter og indførelse af uddannelsesklausuler ved udbud.

 

Der har været en række eksempler på, at kommunen har været involveret med samarbejdspartnere,hvor man kan stille spørgsmålstegn ved dette engagement. Vii ønsker der fremadrettet udvises en mere rettidig omhu, at sådanne eksempler så vidt muligt undgås, samt at det sikres at man politisk er orienteret herom.   

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 7. maj 2020

Der er vedlagt notat fra forvaltnngen med vurdering af tiltag ift. stop for samarbejde med private

Indstilling

De Radikale, Alternativet og Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget vedtages

Beslutning

Man stemte om forslaget

 

For stemte 4 (B, Ø, Å)

Imod stemte 15 (A, C, O, V)

2 undlod (F)

 

Forslaget blev ikke godkendt.

Bilag

1 Forvaltningens vurdering af medlemsforslag om tiltag ift. samarbejde med private Forvaltningens vurdering af medlemsforslag om tiltag ift. samarbejde med private
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Miljøberetning 2019

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år udarbejde en årsberetning om miljøtilsyn for det forgange år, samt en plan for det kommende års miljøtilsyn.

Sagsfremstilling

Miljøberetning 2019 indeholder dels beretning om de udførte tilsyn i 2019 og planlagte tilsyn for 2020, og dels en beskrivelse af andre miljøopgaver som følge af blandt andet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, affaldsplan, vandforsyningsplan, klimasikring og plan for fortsat drift.

 

Kommunes mål i Miljøtilsynsplan 2018-2021 er at foretage 95 basis- og prioriteret tilsyn, og forvaltningen forventer at foretage op imod 200 tilsyn i alt.

 

Der er i 2019 udført i alt 153 tilsyn, heraf 74 som basis- og prioriteret tilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret, og 79 øvrige tilsyn. De 79 øvrige tilsyn er udført som opfølgning på miljøforhold, som kampagnetilsyn, ved klager over virksomheder og ved akut uheld. Der er besøgt i alt 118 virksomheder og 1 husdyrbrug. Derudover er der udført 13 tilsyn hos private borgere.

 

Miljøstyrelsen stiller krav om, at mindst 40 % af listevirksomhederne og mindst 25 % af bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug, skal have et fysisk basis- eller prioriteret tilsyn hvert år. Derudover skal listevirksomheder besøges mindst hvert 3. år, og bilag 1-virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug mindst hvert 6. år.

 

I tabellen ses antal basis- og prioriteret tilsyn, som Miljøstyrelsens krav betyder for Albertslund Kommune ud fra det samlede antal virksomheder, Kommunalbestyrelsens mål i miljøtilsynsplanen, og hvad forvaltningen nåede i 2019.

 

Antal basis- og prioriteret tilsyn

Miljøstyrelsens mindstekrav

 

Miljøtilsynsplan 2018-2021

Det nåede forvaltningen i 2019

Listevirksomheder

7

9

10

Bilag 1-virksomheder og autoværksteder

26

37

26

Husdyrbrug

1

1

1

Øvrige virksomheder

0

48

37

I alt antal tilsyn

34

95

74

 

Miljøstyrelsens krav om antal tilsyn er nået, men Kommunalbestyrelsens mål i miljøtilsynsplanen er ikke helt nået.

 

I 2019 er målet ikke nået, da myndighedsarbejde med miljøvurdering af store projekter har krævet mange ressourcer. Det har drejet sig om miljømyndighedsopgaver i forbindelse med blandt andet udvikling af Albertslund Centrum, Hersted Industri Park, Hyldager Bakker og AMC samt Hyldagergrunden. Desuden har nogle tilsyn været meget tidskrævende som for eksempel tilsyn og kontrol med eksport af produkter. Store containere skal tømmes for indhold, som skal kontrolleres for om det er affald, der eksporteres.

 

På grund af langtidssygdom har det været nødvendigt med omprioritering.

 

Håndhævelser

Antal håndhævelser er steget lidt til 62 i 2019, fra 56 i 2018. På 32 % af de besøgte virksomheder er der givet en eller flere håndhævelser. Der er givet 16 henstillinger, 43 indskærpelser, 2 påbud og 1 politianmeldelse. Politianmeldelsen er givet om ulovlig eksport af skrotbiler.

 

Det er stadig sortering af affald, der har givet de fleste håndhævelser, og som forvaltningen bruger en del tid på. Også håndtering af farligt affald, spildevandsforhold og opbevaring af kemikalier giver en del håndhævelser. Det er vigtigt at få håndhævet disse miljøforhold, da de ellers kan give anledning til jord- og grundvandsforurening samt utilsigtet forurening af spildevandet. Flest håndhævelser især om affald forekommer på øvrige virksomheder, og derfor er det fortsat vigtigt at besøge alle typer af virksomheder og kontrollere miljøforhold.

 

Der er behandlet 20 klagesager, primært om støj fra blandt andet byggearbejde udenfor normal arbejdstid. En medvirkende årsag til støjklagerne er, at der er mange bygge- og anlægsarbejder i gang i byen, som følge af byudviklingen i Albertslund.

 

Tilsynskampagne

Der blev i 2019 udført kampagne rettet mod uvedkommende vand og fejltilslutning til kloakken, samt kampagne om støjsvag varelevering ved dagligvarebutikker.

 

Planlagte tilsyn 2020

Forvaltningen har registreret 124 virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn og brugerbetaling. Derudover har forvaltningen registreret 549 øvrige virksomheder, hvoraf det skønnes, at cirka 250 virksomheder skal have et opsøgende tilsyn. Målet i Miljøtilsynsplan 2018-2021 er at udføre 95 basis- og prioriteret tilsyn hvert år.

 

Forvaltningen forventer i 2020 at udføre 95 basis- og prioriteret tilsyn, heraf 47 med virksomheder omfattet af brugerbetaling og 48 med øvrige virksomheder. Derudover tilsyn på 20 virksomheder ved to tilsynskampagner, og tilsyn med 4 svømmebadsanlæg. Med de planlagte basis- og prioriteret tilsyn tilgodeses kommunens ønske om at fastholde sin miljøprofil.

 

De to tilsynskampagner i 2020 vil dreje sig om "Byt et bræt" i projektet om Cirkulær Økonomi, og om fokus på spildevand mod uvedkommende vand og fejltilslutninger eller mod uønskede stoffer i spildevandet. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 23. april 2020 

 

Hvorfor antal håndhævelser er steget og stigningen i procent

Antallet af håndhævelser er steget til 62 i 2019 mod 56 i 2018, en stigning på 10 %. Stigningen i 2019 skyldes primært, at forvaltningen fortsat oplever, at virksomhederne ikke sorterer deres affald korrekt. I 2019 har det givet 32 håndhævelser mod 20 i 2018. Der har været givet 2 flere håndhævelser om spildevand i 2019, grundet tilsynskampagne om uvedkommende vand og fejltilslutninger. Til gengæld er antallet af håndhævelser med jordforurening faldet fra 6 i 2018 til 1 i 2019, og opbevaring af farligt affald faldet fra 8 i 2018 til 4 i 2018. Det tyder på, at virksomhederne har forstået vigtigheden af at sikre, at grundvandet ikke bliver forurenet.

Antallet af håndhævelser vil variere år for år, og der vil altid være variation i hvilke miljøforhold, der gives håndhævelse om, afhængig af hvilke virksomheder der besøges.

 

Regler for vandindvindingsboringer hos private grundejere

I Albertslund Kommune er der to vandforsyningsområder, et hvor HOFOR dækker det meste af kommunen, og et mindre hvor Herstedøster Vandværk dækker Herstedøster Landsby. Udenfor de to vandforsyningsområder har private grundejere deres egen vandindvindingsboring. Det drejer sig om 10 husstande i Vestskoven. Det er kun muligt at få tilladelse til egen vandindvindingsboring udenfor vandforsyningsområderne.

 

Regler for tilladelse af jordflytning

Efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen skal man anmelde flytning af jord fra en matrikel til en anden matrikel i byzone, hvis der skal flyttes mere end 1 m3 jord, svarende til 1,8 ton jord. Private grundejere har mulighed for at aflevere mindre mængder på genbrugspladsen uden anmeldelse.

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte tilsynsindsats er forvaltningen i tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kan dermed reducere forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt til luften. De hyppige tilsyn minimerer risikoen for forurening, da miljøreglerne håndhæves og fortsat dialog består. Miljøarbejdet forbliver herved forankret hos virksomhederne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes "Miljøberetning 2019 - Miljøtilsyn, Årsberetning 2019 og plan for tilsyn 2020" godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet det uddybes

 • hvorfor antal håndhævelser er steget og stigningen i procent
 • regler for vandindvindingsboringer hos private grundejere
 • regler for tilladelse af jordflytning

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

(B) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Miljøberetning 2019 - Miljøtilsyn 2019 og Årsplan 2020 - vers 03-03-2020 Miljøberetning 2019 - Miljøtilsyn 2019 og Årsplan 2020 - vers 03-03-2020
Tilbage til toppen

6. MBU/BSU/ØU/KB - Udvidelse af Ungeboligerne på Stationstorvet (bevilling)

Anledning

Forslag om udvidelse af antallet af pladser i Ungeboligerne på Stationstorvet fra 8 til 9 pladser.

Sagsfremstilling

Ungeboligerne på Stationstorvet blev etableret i 2018. Ungeboligerne er et anbringelses- botrænings- og udslusningstilbud til unge, som har brug for hjælp til at etablere sig i livet med hensyn til uddannelse, arbejde, venskaber etc. De unge har typisk udfordringer af social, følelsesmæssig og psykisk karakter.

Tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og har opnået en meget positiv vurdering ved det seneste tilsyn i november 2019.

Der er nu en ledig lejlighed på Stationstorvet, som skaber mulighed for at udvide antallet af lejligheder i Ungeboligerne med mulighed for at etablere endnu en plads til en ung i et hverdagslivs- og mestringsperspektiv. Samtidigt vil etableringen af en ny plads indebære en potentiel reduktion i udgifter på 350.000 kr. årligt.

  

Socialtilsynet har forhåndsgodkendt, at tilbuddet bliver udvidet med en ekstra plads, uden at det kræver en ny godkendelsesprocedure, som både er tidskrævende og omkostningfuld.

 

Ungeboligerne har i dag plads til 8 unge. Albertslund Kommune råder pt. over en ledig lejlighed i tilknytning til Ungeboligerne. Forvaltningen foreslår, at den ledige kapacitet bliver anvendt til at udvide antallet af ungeboliger, idet der herved kan skabes mulighed for, at endnu en ung kan få et tilbud i lokalområdet.

 

Forvaltningen har sikkerhed for, at kapaciteten på 9 ungeboliger vil kunne anvendes samtidig med, at det socialfagligt set er muligt og ønskværdigt, at de unge modtager en helhedsorienteret indsats i Albertslund.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 7. maj 2020

En udvidelse af antallet af lejligheder fra 8 til 9 boliger indebærer en tilførsel af personaleressourcer omkring 9 timer ugentligt. En udgift hertil indregnes i taksten for Ungeboligerne. Der er således taget højde for opnormeringen i den årlige besparelse på 350.000 kroner, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Økonomi

Lejligheden skal renoveres, før den kan indgå i botilbuddet. Renoveringen omfatter i hovedtræk maling af vægge, gennemgang af elinstallationer, opsætning af radiator samt nyt køkken. Udgiften hertil andrager 110.000 kr. Udgiften indstilles finansieret af det afsatte anlægsrådighedsbeløb til konkrete projekter til hjemtagelser, som der i overførselssagen søges overført fra 2019 til 2020.

Der forventes en økonomisk besparelse på ca. 350.000 kr. årligt ved en udvidelse fra 8 til 9 pladser, da Ungeboligerne på Stationstorvet er et mindre omkostningstungt tilbud sammenlignet med de eksterne tilbud, som Albertslund Kommune ellers vil have udgifter til hos eksterne leverandører. Besparelsen vil medvirke til at realisere besparelser på anbringelsesområdet.

 

Driftsudgifter til indvendig vedligeholdelse samt el-, vand- og varmeforbrug i boligen bliver finansieret over huslejen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der oprettes en ekstra bolig i det eksisterende botilbud (Børne & Skoleudvalgets område),

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 110.000 kr. til renovering af lejligheden (Miljø & Byudvalgets område) og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til konkrete projekter til hjemtagelser (Miljø & Byudvalgets område).

 

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Børne- og Skoleudvalget, 22. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling af sagen undersøges om der er sket udvidelse af personalegruppen eller om der er behov for det

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Udvidelse af Ungeboliger på Stationstorvet 2020 Udvidelse af Ungeboliger på Stationstorvet 2020
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Helhedsplan for Herstedvestervej (bevilling)

Anledning

Godkendelse af helhedsplan, koncept for indretning af Herstedvestervej samt anmodning om bevilling til etablering af koncept for Herstedvestervej.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes en helhedsplan for Herstedvestervej. Helhedsplanen skal have fokus på trafiksikkerhed - herunder krydset Egelundsvej/Herstedvestervej (Syd) - støj, fremkommelighed samt håndtere ønsket om busdrift ad Herstedvestervej til Albertslund Stadion.

 

Helhedsplanen tager udgangspunkt i en kortlægning af de udfordringer, der er forbundet med vejen. Som grundlag for planen ligger kommunens trafiksikkerhedsplan, trafiktællinger, Movias analyse af mulighed for busdrift ad Herstedvestervej, analyse af krydset Egelundsvej/Herstedvestervej, estimater for tung trafik til Hyldager Bakker, udviklingsprojekterne for Stensmose- og Hjørnegrunden og kommunens støjhandlingsplan med tilhørende idékatalog. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der desuden udført en sammenhængende trafiktælling i krydsene Egelundsvej/Herstedvestervej og Roskildevej/Herstedvestervej/Vridsløsevej.

 

Helhedsplanen indeholder mulige løsninger med overordnede prisoverslag på håndtering af trafiksikkerhed på Herstedvesterstien, samt håndtering af trafiksikkerhed og fremkommelighed i de mange kryds. På baggrund af kortlægningen og med inspiration fra indretningen af det øvrige vejnet i Albertslund Kommune, er der udarbejdet et samlet koncept for indretningen af Herstedvestervej. Konceptet for Herstedvestervej lægger op til, at hastighedsgrænsen sænkes til 50 km/t, hvilket opnås gennem en ændring på vejens fysiske indretning. De forskellige løsninger er delt op i faser således, at udgifterne eventuelt kan fordeles over en årrække.

 

 • Trafikstøj på strækningerne Skallerne til Gamle Landevej og Egelundsvej (Syd) til Skallerne reduceres ved at sænke hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t, der udlægges støjreducerende slidlag og vejens fysiske indretning ændres.

 

 • Busdrift ad Herstedvestervej til Albertslund Stadion, hvor der etableres en ny hal i 2021, sikres ved at etablere buslommer, busstoppesteder og adgang til eksisterende stinet. Dette på strækningen mellem Egelundsvej (syd) og Damgårdsvej/Skallerne.

 

 • Krydset Egelundsvej/Herstedvestervej (syd) er uheldsbelastet, og der er en særlig udfordring med trafiksikkerhed for cyklister. For at opnå den mest trafiksikre løsning signalreguleres krydset, dette i sammenhæng med krydset Herstedvestervej/Roskildevej/Vridsløsevej, hvilket sker for at sikre fremkommeligheden i området og på Roskildevej.

 

 • Krydset Herstedvestervej/Vestskovvej er uheldsbelastet, primært med uheld som har medført materielle skader. Der sker justeringer af krydset og udlægges nyt slidlag på strækningen Gamle Landevej til Vestskovvej.

   

I indstillingen gives der mulighed for at vælge etablering af samtlige eller dele af de ovenfor skitserede anlæg. Det anbefales dog, at en eventuel etablering af mulighed for busdrift etableres sammen med Herstedvestervejs strækning Egelundsvej (Syd) til Skallerne. Helhedsplanen lægger desuden op til at trafiksikkerheden i stikrydsninger langs Herstedvestervej øges, disse anlæg planlægges håndteret gennem fremtidige trafiksikkerheds-midler.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, 30. april 2020

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 ” mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Det gælder, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet vil blive imødekommet fuldt ud.

Da likviditeten i Albertslund Kommune ligger under det opgjorte landsgennemsnit kan fremrykning af anlæg lånefinansieres i 2020. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at 10,550 mio. kr. i denne mødesag søges lånefinansieret.

 

 

Økonomi

Det samlede estimat for etablering af en stor del af Helhedsplanen for Herstedvestervej er 12,950 mio. kr.

 

Investeringerne finansieres som følger:

 • Strækningen Skallerne til Gamle Landevej, svarende til 1,3 mio. kr., finansieres dels med 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløb til salg af Hjørne- og Stensmosegrunden afsat i 2020, dels med 0,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhed afsat i 2020.
 • Strækningen Egelundsvej (Syd) til Skallerne, svarende til 3,2 mio. kr., finansieres med 0,250 mio. kr. af rådighedsbeløb til salg af Hjørne- og Stensmosegrunden afsat i 2020, med 0,2 mio. kr. af rådighedsbeløb til støjhandleplan i 2020 samt med 2,750 mio. kr. ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021/2022 til 2020.
 • Busdrift ad Herstedvestervej til Stadion, svarende til 3,2 mio. kr., finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021/2022 til 2020.
 • Helhedsløsning for krydset Egelundsvej (syd)/Herstedvestervej og Herstedvestervej/Roskildevej/Vridsløsevej, svarende til 4,5 mio. kr. finansieres dels med 0,650 mio. kr. af trafiksikkerhedsmidler 2015-2017 afsat i 2020, dels med 3,850 mio. kr. ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021/2022 til 2020.
 • Strækningen Gamle Landevej til Vestskovvej, svarende til 0,75 mio. kr., finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021/2022 til 2020.
 • De 2,750 mio. kr. til Egelundsvej (Syd) til Skallerne, de 3,2 mio. kr. til busdrift ad Herstedvestervej til Stadion, de 3,850 mio. kr. til krydset Egelundsvej(syd - Herstedvestervej mv. samt de 0,750 mio. kr. til Strækningen /Gl. Landevej til Vestskovvej - i alt 10,550 mio. kr. finansieres på følgende måde:

      - med 5,890 mio. kr. af rådighedsbeløb til asfaltarbejder fordelt med 2,945 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022,

      - med 4,000 mio. kr. af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsplan fordelt med 2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022

      - med 0,660 mio. kr. af rådighedsbeløb til støjhandleplan fordel med 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,160 mio. kr. i 2022

Lovgrundlag

Vejloven.

Sundhedskonsekvenser

Hastighedsreduktion fra 60 km/t til 50 km/t vil nedbringe støjgenerne fra Herstedvestervej og hermed øge sundheden for borgerne bosiddende langs vejen.

Miljøkonsekvenser

Hastighedsreduktion fra 60 km/t til 50 km/t vil nedbringe mængden af udledt CO2.

Kommunikation

I lukket bilag findes detaljerede overslag for arbejder forbundet med realisering af Helhedsplanen. Bilaget er lukket, da arbejderne på et senere tidspunkt skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at helhedsplan for Herstedvestervej godkendes herunder at Herstedvestervej støjdæmpes gennem sænkning af hastigheden fra 60km/t til 50km/t,
 2. at faserne 1-5 samt finansiering som er oplistet i bilag godkendes og
 3. at den resterende udgift på i alt 10,550 mio. kr. finansieres med 5,445 mio. kr. fra 2021 og 5,105 mio. kr. fra 2022 af rådighedsbeløbene afsat til trafiksikkerhedsplan, asfaltarbejder og støjhandleplan jf. bevillingsskema.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 30. april 2020

4. at der optages lån på 10,550 mio. kr. i henhold til den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

 

 

 

HistorikMiljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 3:

Allan Høyer (O) stillede ændringsforslag om:

At der arbejdes videre med forslag 2. Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til biltrafikken, idet der etableres nedfræsede rumlestriber i vejbanen i begge retninger før stikrydningen, for at forbedre trafiksikkerheden.

 

Stemte for: Ø, O

Stemte imod: C, A

 

Forslaget bortfaldt.

   

Tiltrådte indstillingen, idet der etableres rumleriller i vejbanen og vigepligt for stitrafikken.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Helhedsplan Herstedvestervej_marts 2020_final Helhedsplan Herstedvestervej_marts 2020_final
2 Koncept og faseplan for Herstedvestervej Koncept og faseplan for Herstedvestervej
3 Kryds Egelundsvej_Herstedvestervej_Skitseforslag Kryds Egelundsvej_Herstedvestervej_Skitseforslag
4 K11_N1014 K11_N1014
5 K11_N1013 K11_N1013
6 K11_N1012 K11_N1012
7 K11_N1011 K11_N1011
8 K11_N1010 K11_N1010
9 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - 2 minus 1-vej på Ledøjevej

Anledning

Forslag om, at Ledøjevej indrettes som 2 minus 1-vej.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i erfaringerne fra vejstrækningen på Ballerupvej, mellem busslusen og kommunegrænsen til Ballerup, som er indrettet som 2 minus 1-vej, blev Østbakkevej i 2019 indrettet som 2 minus 1-vej. Dette skete som del af årets asfaltarbejder. Da Ledøjevej står for at skulle have nyt slidlag i forbindelse med asfaltarbejderne i 2020, foreslås det, med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Østbakkevej, at indrette Ledøjevej som 2 minus 1-vej, på strækningen fra krydset Ledøjevej / Østbakkevej til kommunegrænsen til Egedal Kommune. De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltningen på Ledøjevej vil blive renoveret som del af asfaltarbejderne 2020.

Erfaringerne fra Ballerupvej, som er indrettet som 2 minus 1-vej, er positive og cykeltællinger viser, at strækningen flittigt bliver benyttet af cyklister. Politiets uheldsregister viser endvidere, at der ikke er registreret uheld med bløde trafikanter og dertil kommer, at kommunen ikke har modtaget henvendelser om oplevet utryghed.

2 minus 1-vej på Ledøjevej

Idet Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Ledøjevej skal have nyt slidlag i indeværende år, vil det være hensigtsmæssigt, at ændringen af vejen til 2 minus 1-vej sker i forbindelse med dette arbejde. Ændringen af vejen vil bestå i afmærkning og skiltning og vil ske umiddelbart efter, at der er lagt nyt slidlag på vejen. Ændringen af vejen til 2 minus 1-vej medfører, at hastighedsgrænsen udenfor Risbys byzone skal ændres fra 80 km/t til 60 km/t.

 

Vestegnens Politi er meget positiv i forhold til den nye 2 minus 1-vej på Østbakkevej, og der er givet tilsagn om godkendelse til at indrette Ledøjevej som 2 minus 1-vej.  

 

Der er foretaget høring af projektet i Egedal Kommune om etablering af en 2 minus 1-vej på Ledøjevej. Egedal har ingen indvendinger til, at Ledøjevej indrettes til 2 minus 1-vej og hastigheden sænkes til 60 km/h. I dialogen med Risby grundejerforening er der kommet positive tilkendegivelser i forhold til at indrette Ledøjevej som 2 minus 1-vej.

Økonomi

Udgifterne til afmærkning og skiltning af 2 minus 1-vejen er i alt 80.000 kr. Opmærkningen af 2 minus 1-vejen koster 45.000 kr. mere i forhold til, hvis vejen bliver afmærket, som den fremstår i dag. Ekstraudgiften på 45.000 kr., kan dækkes af de allerede frigivne anlægsmidler til asfalt 2020.

Projektet finansieres af midler til asfaltarbejder 2020.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje. Ændringer på kommuneveje skal jf. vejloven godkendes af politiet, som har forhåndsgodkendt indretningen Ledøjevej som 2 minus 1-vej.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Ledøjevej indrettes som 2 minus 1-vej,

2. at hastighedsgrænsen på Ledøjevej udenfor byzonen reduceres til 60 km/t og

3. at udgiften finansieres af midler til asfaltarbejder 2020.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 2 minus 1-vej på Ledøjevej 2 minus 1-vej på Ledøjevej
2 K11_N1104.pdf K11_N1104.pdf
3 K11_N1103.pdf K11_N1103.pdf
4 K11_N1102.pdf K11_N1102.pdf
5 K11_N1101.pdf K11_N1101.pdf
6 K11_N1105.pdf K11_N1105.pdf
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Tillæg til spildevandsplan - Haveforeningen Hersted

Anledning

Haveforeningen Hersted ønsker tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Tilslutningen er en ændring til den gældende spildevandsplan og ændringen skal godkendes som et tillæg til spildevandsplanen.  

Sagsfremstilling

Haveforeningen Hersted ligger i hovedopland 4, og adskiller sig fra resten af dette opland ved pt. ikke at være kloakeret. Med vedhæftede tillæg til spildevandsplanen bliver Haveforeningens to matrikler udpeget som et spildevandskloakeret område, benævnt delopland 4.1. under kloakopland 4, og vil adskille sig fra det øvrige hovedopland ved ikke at være regnvandskloakeret, idet regnvand skal håndteres lokalt.

 

Haveforeningen Hersted, Gamle Landevej, består af 56 havelodder fordelt på matriklerne 31 C og 31 F, Herstedøster By, Herstedøster. Haveforeningen har ved henvendelse i november 2019 anmodet om at blive spildevandskloakeret. Forvaltningen indstiller, at Haveforeningen bliver kloakeret og vurderer, at risikoen for ulovlig udledning og nedsivning af spildevand dermed vil blive reduceret og med færrest mulige negative konsekvenser for hygiejne, jord og grundvand.

 

HOFOR Spildevand Albertslund skal fremføre stikledning til grundgrænsen for afledning af spildevand. Haveforeningen tilsluttes spildevandssystemet ved Platanhaven og forventer, at spildevandsledningen er ført frem senest 1. juli 2022 , således at de enkelte kolonihavehuse kan tilsluttes umiddelbart herefter, dog senest indenfor et år efter.

 

Regnvandet forventes håndteret på havelodderne, sådan som det har fundet sted uden problemer siden 1953, hvor foreningen blev etableret. Den lokale håndtering af regnvandet er mulig, da havelodderne er begrænset bebygget, de fremstår med grønne haver og der er ikke registreret forurening på grunden. Af hensyn til den fremtidige anvendelse og fastholdelse af området som fritidsboliger med god mulighed for håndtering af regnvandet, har Haveforeningen ønsket at få udarbejdet en lokalplan, der gælder specifikt for haveforeningens to matrikler. Arbejdet med en lokalplan er i proces og forventes at kunne præcisere forhold om blandt andet befæstelsesgrader og bebyggelsesprocenter således, at de grønne haver med regnvandshåndteringen fastholdes.

 

Forvaltningen vil ved et møde i Haveforeningen informere om LAR løsninger (Lokal Afleding af Regnvand) og drøfte eventuelle yderligere tiltag for den lokale afledning af regnvandet.

 

Vedhæftede tillæg til spildevandsplanen for 2016 - 2015 udgør det retslige grundlag for spildevandskloakeringen af Haveforeningen Hersted. Plantillægget er miljøscreenet og forvaltningen har vurderet, at forslaget overordnet set vil have positiv indvirkning på miljøet.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 358 af den 6. juni 1991, og Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019. Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter, lov nr. 425 af den 18. maj 2016 samt lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at tillæg 1 til spildevandsplan 2016-2025 godkendes.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet opklarende spørgsmål om udbygningen efterfølgende belyses i Miljø- og Byudvalget

Bilag

1 tillæg 1 til spildevandsplan tillæg 1 til spildevandsplan
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Forslag fra partierne B, Å, O, F & Ø om fremtidigt plangrundlag for Radiogrunden

Anledning

Forslag fra partierne Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten om fremtidigt plangrundlag for "Radiogrunden".

Sagsfremstilling

"Urørt skov er en del af naturskovene, men med det særlige, at skoven får lov til at udvikle sig frit. Der er ingen hugst eller fjernelse af dødt ved, afvanding ophører, ingen traktorkørsel, sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning i skoven."

Kilde: Naturstyrelsen

 

"Naturskov er skove, som får lov til at til at ligge urørt hen eller som drives med gamle driftsformer. Det kan være plukhugst, stævningsskov eller græsningsskov."

Kilde: Naturstyrelsen

 

Begrundelse

Ønsket er, at den nuværende grænse mellem land og byzone fastholdes for Radiogrunden, for at værne om området, så det kan opleves og benyttes som rekreativt område.

 

Set i forhold til de mange øvrige planer om byudvikling i kommunen, forekommer det ikke at der er et presserende behov for byudvikling her.

 

Den truende klima- og biodiversitetskrise gør at rydning af skov i hvert enkelt tilfælde bør overvejes nøje. Det bør også være et fokus i Albertslund som historisk har markeret sig som en kommune, der har lagt særlig vægt på natur og miljø. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i februar 2020 taget en principiel beslutning om en markant forøgelse af skovarealet med 500.000 træer. En bevaring af radiogrunden i landzone, vil lægge i tråd med denne beslutning.

 

Træplantningen på radiogrunden har en karakter, som gør den særlig velegnet til overgå til at være "urørt skov" eller “naturskov”. Området har været drevet meget ekstensivt med få indgreb og derfor udviklet sig i en retning, der har fremmet biodiversiteten. Der er et særligt dyreliv i naboområdet mod vest med tæt krat og kær.

 

Det vil være en stor attraktion for Vestskoven at have et område med “urørt skov” eller “naturskov” som nærmeste nabo. Et fremtidsperspektiv kan være, at skoven på radiogrunden bliver en naturlig del af Vestskoven.

 

Der er mange gode kræfter i Albertslund, som mener at området bør bevares som skov, bl.a. pga. skovens umiddelbare betydning som rekreativt område for byens borgere og som biotop for dyr, planter og insekter. Alt i alt er det forhold, som gør området værd at bevare og udvikle som skov og rekreativt område.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. april 2020

Forvaltningen har udarbejdet notat til sagen.

Indstilling

Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten indstiller, 

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at området for Radiogrunden ikke overgår til byzone, men forbliver landzone,

2. at Kommunalbestyrelsen igangsætter lokalplanlægning med det formål at sikre, at den eksisterende træbevoksning på grunden bevares,

3. at det skal i lokalplanen sikres at denne skov så vidt muligt drives efter kendte principper, som kan være  

3.a principperne for "urørt skov", eller  

3.b principperne for “naturskov”.

 

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 7:

Jørn Jensby (A) stillede ændringsforslag om:

at beslutningen tages i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen.

For stemte: A, C

Imod stemte: O, Ø

 

Forslaget fra partierne B, Å, O, F & Ø bortfaldt.

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 19:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Mam stemte om forslaget

 

For stemte 9 (B, F, O, Ø, Å)

Imod stemte 12 (A, C, V)

 

Forslaget blev ikke godkendt.

 


Borgmesteren stillede forslag om, at beslutningen tages i fbm. kommuneplanen i foråret 2021

 

For stemte 12 (A, C, V)

Imod stemte 5 (F, Ø, Å)

4 undlod (B, O)

 

Forslaget blev godkendt.

 

Bilag

1 Forvaltningens notat Forvaltningens notat
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Mere Albertslund - Planstrategi 2019

Anledning

Godkendelse af "Mere Albertslund - planstrategi 2019".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2019 at sende Mere Albertslund - Planstrategi 2019 i offentlig høring frem til den 28. januar 2020.

Mere Albertslund er både Agenda 21 strategi og kommuneplanstrategi, hvor FN's verdensmål danner rammen for byens udvikling. Mere Albertslund er resultatet af en længere proces, hvor Kommunalbestyrelsen og borgerne har været inviteret med til at give form på indholdet.  

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 24 høringssvar. I Hvidbogen er udarbejdet en opsummering og vurdering af høringssvarene, og der gives forslag til ændringer. 

Høringssvarene omhandler

 • Af otte høringssvar fremgår det, at der ikke ønskes byudvikling på Radiostationen med begrundelse i områdets naturkvaliteter.
 • Seks høringssvar omhandler ønske om en varieret boligsammensætning, både i forhold til størrelse og ejerform.
 • Fem høringssvar omhandler bevaring af de eksisterende fængselsbygninger på Vridsløselille Fængsel.
 • Der ud over handler flere høringssvar om mulighederne fra at øge biodiversiteten i byen.

Glostrup Kommune oplyser, at de forventer at blive forpligtende inddraget i planlægningen af projekter, der forløber ved eller i nærhed af kommunegrænsen, så de trafikale konsekvenser i Glostrup Kommune tidligt kan blive afklaret.

Sidst indstiller forvaltningen, at fortætning af parcelhusområder udgår af Mere Albertslund ,idet strategien indeholder store byudviklingsmuligheder i eksisterende erhvervsområder og på offentlige arealer. Der er derfor ikke aktuelt behov for eller ønske fra grundejere om fortætning af parcelhusområder.

 

Af vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens vurdering af bemærkningerne, samt forslag til ændringer af Mere Albertslund.

 

Ændringerne omhandler

 • Præcisering af, at Albertslund primært fortættes i midtbyen og ved omdannelse af Hersted Industripark.
 • Mere fokus på bæredygtighed og natur.
 • Præcisering af at høje bebyggelser ikke opføres på græsen til åbent land og natur.
 • Afsnit om udviklingsmuligheder i parcelhusområder udgår. 

Lovgrundlag

Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Kommunikation

Den 12. marts 2019 blev Kommunalbestyrelsen på temamøde præsenteret for en analyse af befolknings- og boligudviklingen i Albertslund, samt rammesætning og proces for borgerinddragelse.

 

Fra marts til maj er der afholdt borgerinddragelse, med inddragelse af børn og unge, børnefamilier, bestyrelser i boligforeninger og åbne borgermøder, hvor mere end 300 borgere deltog. Inddragelsen af borgerne er foregået tidligt i processen, så planstrategien har kunne tage afsæt i borgernes mange ideer og ønsker til byen.

 

Kommunalbestyrelsen blev på temamøde den 14. maj 2019 præsenteret for de indledende resultater af borgerinddragelsen, en Vision for byens udvikling og et beslutningsstøtteværktøj. Et samlet katalog for resultaterne af borgerinddragelsen har været til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 10. september 2019.

 

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 16. december 2019, hvor cirka 100 borgere deltog.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at "Mere Albertslund - planstrategi 2019" godkendes med de i hvidbogen anførte rettelser.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

For stemte 16 (A, B, C, F, V, Å)

Imod stemte 2 (Ø)

3 undlod (O)

 

Indstillingen var godkendt.

Bilag

1 Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 og Mindretalsudtalelse Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 og Mindretalsudtalelse
2 Skematisk oversigt over ændringsforslag til Mere Albertslund Skematisk oversigt over ændringsforslag til Mere Albertslund
3 Kommuneplanstrategi 2019_Albertslund_FINAL2 Kommuneplanstrategi 2019_Albertslund_FINAL2
4 Notat om byvækstregler Notat om byvækstregler
5 Hvidbog_Mere Albertslund Hvidbog_Mere Albertslund
6 Alle høringssvar samlet – 26 marts 2020 Alle høringssvar samlet – 26 marts 2020
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Masterplan for Hersted 2045

Anledning

Godkendelse af Masterplan for Hersted 2045.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2019 at sende Masterplan for Hersted 2045 i offentlig høring frem til den 28. januar 2020.

 

Masterplan for Hersted 2045 fokuserer på at danne rammerne for omdannelsen af Hersted Industripark til en levende bydel med boliger og erhverv. Hersted Industripark bliver en værdibaseret bydel, der viser, hvordan FN’s verdensmål og et stærkt samarbejde mellem grundejere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, kan sætte ekstra skub i den grønne omstilling og byens udvikling.  

Masterplanen er en politisk vision for udvikling af området. Vedtagelse af masterplanen indebærer ikke, at der er truffet endelig politisk eller juridisk bindende beslutning om de forhold, der er vist i planen.

For så vidt angår forhold i fremtidige projekter, vil de endelige beslutninger bliver truffet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner.

For så vidt angår beslutninger vedrørende infrastruktur, som for eksempel mulig lukning af Gamle Landevej og Herstedøstervej, vil disse blive fremlagt til kommunalbestyrelsens beslutning i særskilte sager. Beslutning om lukning af veje vil skulle ske inden for vejlovens bestemmelser og på baggrund af miljøvurdering og analyser. Hvor beslutning om lukning af Gamle Landevej forventes at være relevant i den nuværende planperiode på 12 år, forventes en beslutning om en eventuel lukning af Herstedøstervej, ikke at være relevant før om en længere årrække.                                                                                 

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 26 høringssvar. I Hvidbogen er der udarbejdet en opsummering og vurdering af høringssvarene, og der gives forslag til ændringer.

 

Høringssvarene omhandler: 

 • Af 10 høringssvar fremgår det, at der ikke ønskes en lukning af Herstedøstervej samt af Gl. Landevej.
 • Seks høringssvar omhandler et ønske om præcisering af offentlige tilbud.
 • Seks høringssvar omhandler bebyggelseshøjder og -procenter i området.
 • Fem høringssvar omhandler bekymringen for blandingen af bløde og hårde trafikanter.
 • Fire høringssvar omhandler naturen i byrummet og mulighederne for at øge biodiversiteten i byen.
 • Derudover omhandler flere høringssvar infrastruktur og transportmuligheder.

 

Vedlagt er Hvidbog for de modtagne høringssvar. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af bemærkningerne, samt forslag til ændringer i Masterplan for Hersted 2045.

 

Ejerne af Smedeland 7, Smedeland 26 og Naverland 1 har i deres høringssvar anmodet om at hæve højden på bebygggelserne i det stationsnære kerneområde. I masterplanen for Hersted Industripark er bebyggelsesprocenterne fastsat på baggrund af analyser vedrørende rentabilitet i fremtidige projekter, Fingerplanens intentioner om fortætning og udvikling omkring stationer og Kommunalbestyrelsens ønsker til befolkningsvækst i Albertslund Kommune.

 

I lokalplanprojekter foretages altid en afvejning mellem bygningshøjder og plads til friarealer inden for rammerne af bebyggelsesprocenten for området. Forvaltningen vurderer, at mulighed for en ekstra etage på bebyggelserne vil give mere firareal til ophold. For at bløde det arkitektoniske udtryk op, vil det kun være muligt at lægge en 6. etage på byggeriet, såfremt den trækkes tilbage fra kanten af bygningen.

 

Såvel ejerlauget som grundejere og borgere har udtrykt bekymring for trafikafvikling og -sikkerhed i de lange overgangsfaser. Rent teknisk er der mange tiltag, der kan iværksættes og miljøvurderinger vil pege på, hvilke der vil have den bedste effekt generelt og i de enkelte projekter. Ud over dette er forvaltningen opmærksom, at der er en udbredt bekymring og vil udarbejde en plan for hvordan, der kan informeres og inviteres til dialog om de trafikale forhold.

 

Vedlagt er notat vedrørende forslag til ændringer af Masterplan for Hersted Industripark. Af notatet fremgår forvaltningens forslag til ændringsforslag udarbejdet på baggrund af dialog ved borgermøder, med grundejere, udviklere, virksomheder og andre interessenter. Notatet omhandler forhold, som ikke indgår i de høringssvar Albertslund Kommune har modtaget skriftligt.

 

Samlet foreslår forvaltningen nedenstående ændringer. Ændringerne er vist i udkast til endelig Illustrationsplan, udkast til endelig Masterplan for Hersted Industripark og udkast til Hersted Industripark 2045 - bilag til master- og illustrationsplan:

 • I illustrationsplanen ved adressen Herstedøstervej 38, matr.nr. 8ab Herstedøster By, Herstedøster, vises den eksisterende bebyggelse.
 • Den maksimale højde for bebyggelsen i det stationsnære kerneområde, hæves fra maks. 5 etager (ca. 18 – 20 meter) til 6 etager (ca. 20 – 22 meter). Af hensyn til arkitektur og skygger på terræn og hos naboer, kan den øverste etage kun etableres som en tilbagetrukket tagetage.
 • Til markering af særligt identitetsskabende steder, som f.eks. sigtelinjer og hjørner eller landmarks, kan der i det stationsnære kerneområde etableres bebyggelse i op til 9 etager.

Kommunikation

Under udarbejdelsen og i forbindelse med høringsfasen har forvaltningen afholdt dialogmøder med bestyrelsen for Ejerlauget Hersted Industripark. Der er desuden afholdt et fælles orienteringsmøde om masterplanen for grundejere, og en række individuelle orienteringsmøder med grundejere med væsentlig strategisk betydning for masterplanens realisering.

 

Arbejdet med masterplanen har været forelagt §17.4 udvalget for byudvikling i oktober 2018 og maj 2019, og Kommunalbestyrelsen på temamøde den 10. september 2019.

 

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 16. december 2019, hvor cirka 100 borgere deltog, samt informationsmøder for virksomheder og grundejere den 17. december 2019, hvor cirka 10 virksomhedsejere og 20 grundejere deltog.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, 

 1. Masterplan for Hersted 2045 godkendes med de i hvidbogen og notat vedrørende forslag til ændringer af Masterplan for Hersted Industripark anførte rettelser. 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 21:

(F) stillede forslag om mulighed for, at byggeri op til 9. sals højde skal kræve en dispensation

For stemte 3 (B, F, Ø)

Imod stemte 4 (A, C, V)

1 undlod (Å)

Forslaget bortfaldt

Indstillingen blev tiltrådt, idet

(F, Å) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

For stemte 12 (A, C, V)

Imod stemte 2(Ø)

7 undlod (B, F, O, Å)

 

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 1. bilag - Hvidbog 1. bilag - Hvidbog
2 2. bilag - Notat vedr. forslag til ændringer af Masterplan for Hersted Industripark. 2. bilag - Notat vedr. forslag til ændringer af Masterplan for Hersted Industripark.
3 3. bilag - Skematisk oversigt over ændringsforslag til Masterplan for Hersted Industripark 3. bilag - Skematisk oversigt over ændringsforslag til Masterplan for Hersted Industripark
4 4. bilag - Samlede høringssvar 4. bilag - Samlede høringssvar
5 5. bilag - Masterplan for Hersted Industripark - forslag 5. bilag - Masterplan for Hersted Industripark - forslag
6 6. bilag - Masterplan Hersted 2045 - Illustrationsplan - forslag 6. bilag - Masterplan Hersted 2045 - Illustrationsplan - forslag
7 7. bilag - Hersted Industripark 2045 - bilag til master- og illustrationsplan - forslag 7. bilag - Hersted Industripark 2045 - bilag til master- og illustrationsplan - forslag
8 8. bilag - Masterplan for Hersted industripark - endelig 8. bilag - Masterplan for Hersted industripark - endelig
9 9. bilag - Illustrationsplan - endelig 9. bilag - Illustrationsplan - endelig
10 10. bilag - Hersted Industripark 2045 - Bilag til master og illustrationsplan - endelig 10. bilag - Hersted Industripark 2045 - Bilag til master og illustrationsplan - endelig
11 D. Orientering om høringssvar fra Paw Østergaard Jensen D. Orientering om høringssvar fra Paw Østergaard Jensen
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Igangsætning af plangrundlag for boliger på Smedeland 8A

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte lokalplan for boligbebyggelse på Smedeland 8A samt, at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Smedeland 8A har henvendt sig til Albertslund Kommune med et ønske om at omdanne den eksisterende erhvervsejendom på Smedeland 8A til boliger. Til dette skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.


Ejendommens eksisterende bebyggelse

Ejendommen Smedeland 8A ligger ca. 600 meter fra den fremtidige letbanestation: Glostrup Nord, og ligger derfor inden for det stationsnære kerneområde. På ejendommen ligger en fabrik og lager dertil fordelt på 798 m2. De nuværende bygninger ønskes ikke bevaret.

 

Vejadgang sker fra Smedeland mod vest og fra Malervangen mod øst. Det er en forudsætning for projektets realisering, at der på vejarealet kan sikres gode ankomstforhold for bløde trafikanter, og at Malervangen bliver en ankomstvej til boligområdet. Der etableres en ny stiforbindelse, der kobler sig til Smedeland og giver adgang videre til letbanestationen.

 

Ny bebyggelse

Der etableres etagebyggeri på grunden, som indeholder lejligheder fra 45-100 m2 i bygningskroppe på 4-6 etager samt en enkelt bygning på 9 etager. Bebyggelsen i 9 etager er placeret, så den fungerer som sigtelinje fra henholdsvis Smedeland og Malervangen. Den vestlige del af bebyggelsen vil indeholde rækkehuse på 90 m2 i 2 etager. Sydligst på grunden opføres et parkeringshus i 3 etager.

 

Der forventes opføret 195 boliger med en bebyggelsesprocent på 150 eksklusiv parkeringshus. Boligerne vil være fordelt mellem ét-, to-, tre- og fireværelses lejligheder og rækkehuse i to etager.

Der etableres udendørs opholdsarealer, som omkranses af bygningerne. Områdets byrum er friholdt for biler for at skabe trygge uderum til ophold og leg.

Det primære opholdsrum bliver den sydvendte plads: Kvarterspladsen. Derudover etableres der grønne områder mellem rækkehusbebyggelsen samt mellem rækkehusbebyggelsen og etagebebyggelsen mod øst.

 

Parkeringspladser og cykelparkeringspladser udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer derfor.

 

Projektet beskrives yderligere i startredegørelsen, der er vedlagt som bilag.

 

Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Der skal derudover udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra erhverv til bolig og hæver den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 120 til 150. Bebyggelsesprocenten omfatter ikke parkeringshuset. Kommuneplantillægget og lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Albertslund Kommunes planstrategi 2019: Mere Albertslund, hvor der ønskes skabt et blandet byomåde beliggende mellem skov og den kommende letbane.

 

Planerne skal behandles i henhold til miljøvurderingsloven, og der skal derfor foretages en vurdering af, hvorvidt planerne skal miljøvurderes. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes at skulle arbejdes med i processen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 29. april 2020. 

AG Gruppen oplyser, at udlejningspris pr. m2 forventes at fordele sig således:

 

1 værelses lejlighed, 45m2: 1.880 kr./m2/år

2 værelses lejlighed, 70m2: 1.577 kr./m2/år

3 værelses lejlighed, 85m2: 1.530 kr./m2/år

4 værelses lejlighed, 100m2: 1.500 kr./m2/år

 

Størrelsesangivelser er bruttoarealer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Smedeland 8A, og
 2. at kommuneplantillægget og lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Historik

Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 10:

Lene Rygaard Jessen (Ø) stillede ændringsforslag om:

at der bygges i træ, samt max tre etager og 25% alment.

 

For stemte: Ø

Imod stemte: C, O, A

 

Forslaget bortfaldt.

 

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om udvikleren af grunden AG Gruppen kan oplyse m2 prisen for projektet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å, B) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

For stemte 15 (A, C, O, V)

Imod stemte 2 (Ø)

4 undlod (B, F Å)

 

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Miljøforhold i lokalplanproces Miljøforhold i lokalplanproces
2 Startredegørelse_Smedeland8A Startredegørelse_Smedeland8A
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund, Regnskab og Beretning 2019

Anledning

Godkendelse af Agenda Center Albertslunds regnskab og beretning for 2019.

Sagsfremstilling

Regnskabet og beretningen for 2019 er nu godkendt af bestyrelsen i Agenda Center Albertslund og skal derfor nu godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der var i 2019 afsat i alt 1.357.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund fordelt med 527.000 kr. fra det skattefinansierede området og 415.000 kr. fra renovationsområdet og 415.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger.

Derudover har Agenda Center Albertslund modtaget et tilskud 375.000 kr. fra HOFOR (Vand - og Spildevand).

Økonomi

Årets resultat var budgetteret til et underskud på 221.000 kr., der endte med et underskud på ca. 67.000 kr., der overføres til regnskabsår 2020.

 

Differencen er således et mindre underskud på 154.000 kr., og det skyldes primært, at Agenda Centret har haft en medarbejder mindre hele 2019 på grund af sygdom.

Det har bla. resulteret i færre projektudgifter og rejse/uddannelsesaktiviteter.

Samtidigt er de kommunale tilskud ca. 30.000 kr. højere end budgetteret. Forskellen skyldes, at Agenda Centret på budgetlægningstidspunktet ikke kender den endelige størrelse af tilskuddene. 

Kommunikation

Behandlet på Brugergruppemøde den 5. marts 2020.  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Agenda Center Albertslunds regnskab og beretning 2019 tages til efterretning.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen.

 

(V) kunne ikke tiltræde

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

For stemte 17 (A, B, C, F, Ø, Å)

Imod stemte 4 (O, V)

 

Indstllingen blev godkendt.

Bilag

1 ACA Beretning 2019 OK.pdf ACA Beretning 2019 OK.pdf
2 Årsregnskab 2019 Årsregnskab 2019
Tilbage til toppen

15. §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Godkendelse af kernefortælling Fængselsgrunden

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende bilagte kernefortælling for Fængselsgrunden. Kernefortællingen indgår herefter i arbejdet med en masterplan for området.

Sagsfremstilling

I januar godkendte § 17.4 Byudviklingsudvalget første oplæg til kernefortælling for Fængselsgrunden. Godkendelsen skete forud for et gademøde, hvor borgerne i Albertslund havde mulighed for at kommentere fortællingen. Gademødet blev afholdt den 5. februar 2020 på stationsforpladsen.

 

Dialogen på gademødet, hvor også Freja ejendomme deltog som vært, kom ikke i så høj grad til at handle om selve kernefortællingen, men i stor udstrækning om den fremadrettede udvikling af området.

 

Særligt var deltagerne på mødet interesserede i at bevare den stjerneformede fængselsbygning, fordi den har stor kulturhistorisk betydning og repræsenterer en særlig og anderledes arkitektur end den man ellers kan finde i Albertslund.

 

Der var også mange forslag til, hvad bygningen kunne anvendes til fx. bolig, harmam, mindre erhverv og kultur- og fritidstilbud. Gademødet var på den måde også en god optakt til det kommende arbejde med en masterplan for Fængselsgrunden. Masterplanarbejdet forventes igangsat samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af kernefortællingen i april.

 

Om processen for kernefortællingen

Første oplæg til en kernefortælling bygger på bred inddragelse af interessenter. Der er således gennemført fokusgruppeinterview med en række foreninger og interessenter eksempelvis Fængselsmuseet, Lokalhistorisk Forening, Naturgruppen, naboer til Fængselsgrunden samt kommunalbestyrelsen og Freja ejendomme. Dette arbejde blev fulgt op med gademødet, hvor borgerne i Albertslund blev inviteret til at kommentere kernefortællingen.

 

Efter politisk behandling af det endelige oplæg til kernefortælling overdrages fortællingen til masterplanarbejdet, hvor den indgår som en del af det fremadrettede arbejde for at skabe en ny bydel med rødderne plantet i områdets historie. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kernefortællingen godkendes.

Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 11. marts 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.Miljø- og Byudvalg, 21. april 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Bilag

1 Endelig - Kernefortælling Fængselsgrunden - En stjerne i Albertslund, 24.01.2020 Endelig - Kernefortælling Fængselsgrunden - En stjerne i Albertslund, 24.01.2020
Tilbage til toppen

16. § 17.4 Byudvikling/ØU/KB - Godkendelse igangsætning analyse af potentielle tilflyttere

Anledning

Opfølgning på budgetaftale 2020s ønske om analyse af potentielle tilflyttere.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2020 fremgår følgende:

”Henset til omfanget af boligprojekter ønskes der en analyse af potentielle tilflyttere til byen” (p. 8)

Som opfølgning på aftalen ønsker forvaltningen at igangsætte følgende to analyser:

1.       Kvantitativ panelundersøgelse af betydende faktorer for valg af nyt bosætningssted

2.       Løbende spørgeskemaundersøgelse af motiverne for hhv. at til- og fraflytte Albertslund baseret på faktiske flytninger

 

Den første analyse ønskes gennemført vha. eksterne konsulenter, mens analyse nr. 2 gennemføres af forvaltningen selv, som en del af den løbende monitorering af resultaterne af byudviklingsindsatsen.

Den kvantitative panelundersøgelse omfatter 1.000 gennemførte interview ud fra et på forhånd opstillet spørgeskema. De 1.000 gennemførte interviews gør det muligt at nedbryde resultaterne i relevante undergrupper f.eks. på geografi, husstandens sammensætning etc.

Designet af spørgeskemaet er fastlagt på workshop med eksterne konsulenter og en interne arbejdsgruppe i Albertslund Kommune.

Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i en rapport, der indeholder overordnede konklusioner på baggrund af krydstabulleringer.

  

Økonomi

Den kvantitativ panelundersøgelsen, der gennemføres vha. eksterne konsulenter har et samlet budget på 87.500 kr. ekskl. moms, og finansieres inden for den eksisterende rammen.

 

Ressourcerne forbundet med den løbende spørgeskemaundersøgelse afholdes inden for forvltningens normale arbejdsopgaver.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at analyserne iværksættes

Historik

 Byudvikling (§17, stk. 4), 29. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede forslag om: At analyse 1 udgår.

 

For stemte 3 (O)

Imod stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)

 

Indstillingen blev godkendt

 

 

Bilag

1 Oplæg_ANALYSE AF POTENTIELLE TILFLYTTERE, Til §17.4, april møde, den 13. marts. 2020 Oplæg_ANALYSE AF POTENTIELLE TILFLYTTERE, Til §17.4, april møde, den 13. marts. 2020
Tilbage til toppen

17. BSU/ØU/KB - Revideret handleplan Familieafsnittet

Anledning

Familieafsnittet har i 2018 og 2019 været i gang med en større udviklingsproces med indsatser på mange niveauer, som alle knytter an til den genopretningsplan, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i april 2019.

Indsatserne har hidtil været samlet i en administrativ handleplan med 64-punkter. I 2020 vil Familieafsnittet fortsætte udviklingsarbejdet og har samlet de aktuelle initiativer i en handleplan for 2020. Handleplanen vedlægges som bilag.

Den enklere og mere overskuelige plan vil indgå i Familieafsnittets virksomhedsplan og dermed styrke medarbejdernes oplevelse af, hvilken retning Familieafsnittet arbejder videre i. Den reviderede handleplan skal afløse den tidligere ”64-punkts plan” og tydeliggøre, hvilke mål, delmål og indsatser, der vil være i fokus på i 2020.

Sagsfremstilling

Genopretningsplanen

I 2018 blev der udarbejdet en økonomisk genopretningsplan af Familieafsnittet, som følge af et hastigt voksende merforbrug på det specialiserede socialområde, børn og unge. Da merforbruget henover sommeren 2018 voksede fra ca. 10 mio. kr. til godt 20 mio. kr., blev der taget initiativ til en mere indgribende genopretningsplan. Planen blev udarbejdet på baggrund af det store merforbrug, to undersøgelser fra henholdsvis KL og BDO (udarbejdet efterår/vinter 2018) samt den daværende ledelses perspektiv på hvilke indsatser, der var behov for at igangsætte i Albertslund Kommunes Familieafsnit.

I april 2019 tiltrådte Kommunalbestyrelsen indstillingen om den mere indgribende genopretningsplan for det specialiserede socialområde, børn og unge. Genopretningsplanen har fokus på at få området genoprettet både ledelsesmæssigt, fagligt og økonomisk og var inddelt i tre (tidsmæssige) faser, som forløber fra 2019-2021:

Fase 1 havde fokus på at sikre lovmedholdelighed i sagerne og fokus på at genoprette den økonomiske balance på det specialiserede socialområde, børn og unge. I den forbindelse blev Familieafsnittet forstærket med flere ressourcer (nogle af dem tidsbegrænsede) til administrativ hjælp i sagsbehandling, juridiske kompetencer til at styrke lovmedholdelighed samt flere sagsbehandlere til at styrke den nuværende sagsbehandling og til at rette op på sager bagudrettet. Herudover blev medarbejdere og ledere kompetenceudviklet; der blev udarbejdet systematiske introduktionsforløb til nye socialrådgivere, og der blev arbejdet med arbejdsmiljøet i afsnittet.

Fase 2 handlede om at styrke det tværgående samarbejde med almenområdet - dagtilbud og skoler - og med PPR, voksenområdet samt andre vigtige aktører omkring det enkelte barn og familie.

Fase 3 bestod i at styrke sammenhængen mellem politikker, strategier, kvalitetsstandarder og det faglige arbejde. Det blev gjort ved at opdatere Børne- og Ungepolitikken; en udvikling af ledelsesinformationen og i øvrigt en rapporteringsform på det faglige, hvor fagudvalget fik mulighed for at diskutere kvalitetsstandarder og serviceniveau på et faktuelt og konkret grundlag.

Den administrative 64-punkts plan

64-punkts-planen knytter an til den overordnede genopretningsplan, og har fungeret som forvaltningens administrative tjekliste. Børne- & Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om fremdriften på indsatserne i planen. Nuværende status på 64-punkts-planen er, at 22 indsatser er afsluttet og er nu en del af driften; 16 indsatser er i gang, og 27 indsatser skal enten i gang i 2020 og 2021 – eller er blevet uaktuelle i mellemtiden. En oversigt over status vedlægges som bilag.

En ny og enklere handleplan for 2020

I december 2019 gennemgik Forvaltningen 64-punkts-planen og vurderede, at tiden var inde til at udarbejde en mere enkel og overskuelig – og til samtidigt at fokusere på nogle overordnede, langsigtede mål. Herefter blev arbejdet med Familieafsnittets 2020-plan igangsat.

Den ny og enklere handleplan for 2020 knytter fortsat an til genopretningsplanens 3 faser, som KB vedtog i april 2019. Faserne er konverteret til følgende mål:

1) Solid og troværdig faglig sagsbehandling og drift

2) Ansvarlig og detaljeret styring af økonomien

3) Udbygning af samarbejdet med almenområdet og behandlingstilbuddene

4) Tydeligere politisk-strategisk styring og opfølgning

Som det ses af handleplanen, er der til hvert mål formuleret 2-4 indsatsområder/delmål.

Børne- & Skoleudvalget vil ultimo 2020 blive orienteret om status på handleplanen for 2020.

Børne- og Skoleudvalget vil fortsat modtage ledelsesinformation hver måned ligesom der som hidtil hver anden måned vil blive fulgt op på genopretningen af sagerne.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed og Velfærd indstiller,

 1. at den nuværende plan erstattes af den her fremlagte 2020 plan.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 22. april 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Revideret handleplan Familieafsnittet 2020 Revideret handleplan Familieafsnittet 2020
2 De 64 punkter - sorteret i færdigt - undervejs - til gode De 64 punkter - sorteret i færdigt - undervejs - til gode
Tilbage til toppen

18. BSU/ØU/KB - Vi skal alle stå på tæer-kultur i Dagtilbud

Anledning

På baggrund af budget 2020 ønskes der på børne- og unge området at få udviklet en ”vi skal alle stå på tæer”-kultur. I denne mødesag fremlægges forslag for udviklingen af dette i Dagtilbuddene i Albertslund Kommune. Der produceres en seperat sag for skoleområdet.

 

Målet er at højne det faglige og pædagogiske niveau. Der etableres en proces, hvor der med udgangspunkt i hverdagen, udpeges pejlemærker, der identificerer indsatsområder og aktiviteter, som ønskes afprøvet på dagtilbudsområdet.

 

Sagsfremstilling

I budgetprocessen for budget 2020 har der været drøftelser om bl.a. kvalitet i dagtilbud. Det har ført til en opmærksomhed på, at medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Albertslund kommune, skal udvikle en ’vi står på tæer kultur’ for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og unges læring, dannelse, udvikling og trivsel.

 

Grundlaget for hvordan dagtilbud i Albertslund kommune skal ’stå på tæer’ findes dels i Dagtilbudslovens styrkede pædagogiske læreplan og dels i Albertslund Kommunes udviklingsstrategi for dagtilbud 2016-22. Den styrkede pædagogiske læreplan har et fælles pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer med 12 mål for god kvalitet og Udviklingsstrategien har fem pejlemærker: Leg og nysgerrighed, faglighed, partnerskaber, evalueringskultur og ledelse.

 

Dagtilbudslovens formålsbestemmelser præciserer, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være retningsgivende for alt arbejde, der foregår i dagtilbuddene. Hermed bliver implementering af den styrkede pædagogiske læreplan grundlaget for god kvalitet i dagtilbud, og som en følge heraf står dagtilbuddenes udviklingsstrategi overfor en revidering.

 

Revision af udviklingsstrategien og det efterfølgende arbejde med den i dagtilbuddene vil sammen med indførelsen af minimumsnormeringer understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelser og have det at stå på tæer som omdrejningspunkt. Den kommende strategi bliver hermed en forenkling af den nuværende, hvor strategiens fem pejlemærker fastholdes som kommunalt strategiske pejlemærker. De fem pejlemærker skal styrkes i praksis ved at skabe rum for dialoger, refleksion og indsatser blandt de fagprofessionelle, således at forventninger om en styrket kvalitet i det pædagogiske arbejde realiseres.

 

Mål og pejlemærker for god kvalitet – og det at stå på tæer omsættes fremadrettet dels i dagtilbuddenes styrkede pædagogiske læreplan og dels i dagtilbudsområdets fælles virksomhedsplan, som i 2020 også har sat fælles mål om at stå på tæer i det tværgående arbejde mellem afdelinger for kommunens børn og unge.

 

I det tilhørende notat fremkommer en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan dagtilbudsområdet vurderer, der skal arbejdes med at få udviklet en 'vi skal alle stå på tæer-kultur. Det omhandler:

 • Gør vi det rigtige i hverdagen?
 • Hvordan sikre vi et optimalt udbytte af den økonomi, der er til rådighed?
 • Kan vi tilrettelægge hverdagen klogere og enklere?
 • Derudover er der også nævnt indsatsområder og aktiviteter.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Dagtilbudsafdelingen og dagtilbuddene arbejder på at udvikle en 'vi skal alle stå på tæer' - kultur igennem arbejdet med pejlemærker i udviklingsstrategien, virksomhedsplanen, den styrkede pædagogiske læreplan og dertilhørende mål og samt konkrete indsatsområder.

 

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Bilag

1 orientering - indsatser på dagtilbudsområdet Vi står på tæer_ orientering - indsatser på dagtilbudsområdet Vi står på tæer_
Tilbage til toppen

19. BSU/ØU/KB - Pædagogiske tilsyn i dagtilbud 2019/20

Anledning

Hvert andet år foretages der pædagogisk tilsyn i Albertslund kommunes dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn har været gennemført i løbet af 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020.  Efterfølgende får hvert dagtilbud en rapport fra tilsynsmødet og der udarbejdes en samlet afrapportering for dagtilbudsområdet fra tilsynene med tilhørende fremadrettede indsatsområder.

Sagsfremstilling

Der er nu gennemført to tilsyn med det seneste tilsynsmateriale fra 2017-20. Erfaringerne herfra vil danne baggrund for en revision og et opdateret tilsynsmateriale ved udgangen af 2021, som vil blive fremlagt til politisk behandling.

 

Alle dagtilbud i Albertslund kommune har haft et tilsynsbesøg og et tilsynsmøde jævnfør tilsynsrammerne. På tilsynsbesøgene observeres den pædagogiske praksis, og observationer drøftes med lederen, hvis der er noget, der vækker undren og eller bekymring. Et tilsyn er i sagens natur et øjebliksbillede. De efterfølgende drøftelser tager derfor  afsæt i at identificere, om det observerede er udtryk for en generel praksis eller noget, der primært viste sig den dag, der var tilsyn.

 

Efter gennemført tilsyn udarbejder dagtilbuddene en tilbagemelding til de pædagogiske konsulenter, hvor de beskriver hvilke tiltag, de vil iværksætte som opfølgning på tilsynsbesøget. Efter ca. ½ år holdes et møde i dagtilbuddet, hvor den tilsynsførende konsulent drøfter hvordan, der er blevet arbejdet med de beskrevne tiltag med lederen.

 

Den sammenfattende vurdering på baggrund af det gennemførte tilsyn er, at kvalitetsniveauet har stor spændvidde. Generelt set vurderes den pædagogiske kvalitet til at være tilstrækkelig, og på forskellige områder i de forskellige dagtilbud vurderes kvaliteten til at være god.

 

Opmærksomheder ved tilsynsbesøg og tilsynsmøder

Tilsynsbesøgene gennemføres ud fra en struktur hvor der observeres på baggrund at følgende overskrifter: Fysiske rammer (i et pædagogisk blik), aktiviteter og leg, relationer og samspil.

 

Tilsynsmødets første del indeholder dialog om observationer fra tilsynsbesøget. Den efterfølgende del af mødet er struktureret omkring en række spørgsmål der omhandler: sprog, motorik og inklusion, læreplaner og læringsmiljø, samarbejde med bestyrelser og forældre samt professionelt samarbejde.

 

Den vedhæftede opsamling fra tilsynsbesøgene og tilsynsmøderne udtrykker nogle mønstre på tværs af dagtilbud, og er dermed ikke udtryk for en fyldestgørende beskrivelse af alt, der er observeret.

 

Områder der generelt vurderes at være af god kvalitet

En stor andel af dagtilbuddene har etableret legemiljøer, der er inspirerende for børnefællesskaber. På tværs af dagtilbuddene er der en stor opmærksomhed på at hjælpe og støtte børn i leg og udvikling med nærværende voksne. Desuden er de voksne generelt optaget af at følge børnenes egne interesser. I formiddagstimerne er der i de fleste dagtilbud tilpas med personaleressourcer ift. det konkrete antal børn.

 

Der arbejdes ihærdigt på at få udarbejdet egen læreplan i alle dagtilbud, personalet har i den forbindelse faglige drøftelser både om temaer i det pædagogiske grundlag og om eget arbejde med de seks læreplanstemaer og de 12 mål. Samarbejde med forældre og forældrebestyrelser er i løbende udvikling, en del dagtilbud har afprøvet eller udviklet på de traditionelle møder og samtaler med forældre. Dette arbejde vurderes at være i god gænge.

 

Områder hvor der påtænkes, at der skal ske af udvikling

De fem nedenstående tiltag skal medvirke til at styrke kvaliteten i en række dagtilbud, hvor det vurderes, at der er plads til udvikling:

 

 • Personalet kan fremadrettet i højere grad invitere flere børn til at indgå i dialoger, udvide barnets begrebsverden og have fokus på de børn, der ikke opsøger voksne fx ved at få læst højt. Disse indsatser styrkes bl.a. ved at centralt ansatte sprogvejleder og sprogpædagog kommer tæt på praksis og indgår i udviklingsforløb, det kan fx omhandle samlinger.

 

 • I alle dagtilbud er der både nye og erfarne medarbejdere. Det stiller krav til faglige medarbejdere med viden om hverdagen, pædagogiske principper samt børns udvikling, at der er nye medarbejdere og vikarer, der skal støttes af de erfarne og uddannede medarbejdere. Derudover skal en række dagtilbud drøfte egen organisering ift. fordeling af medarbejdere i huset og ift. fordeling af opgaver, så opmærksomheden er på børnenes muligheder for at have nærværende voksne og fordybelsesmuligheder støttes. Dette vil blive et tema til drøftelse i ledernetværkene det kommende år.

 

 • Aktivitetstilbuddene vil være en fælles opmærksomhed i alle dagtilbud. Hvordan balanceres ’at følge barnets spor’ med, at der også er voksne, der inspirerer, undersøger og igangsætter yderligere nysgerrighed for alle børn. Det omhandler børn, der allerede er optaget og deltagende, men også børn, der ikke af sig selv inviterer de voksne med på, det de er optaget af, men som primært finder på aktiviteter alene eller med få bestemte børn. I forbindelse med arbejdet med en ny styrket læreplan inviteres udvalgte pædagoger til at videndele om fællesskabsskabende aktiviteter og fortsat udvikling af læringsmiljøet.

 

 • Der er behov for at styrke viden om evaluerende praksis ift. den styrkede pædagogiske læreplan. Der afholdes en temadag med konkrete og omsættelige evalueringsmetode, der kan implementeres i det enkelte dagtilbud.

 

 • Mange dagtilbud har opmærksomhed på at dele børn i mindre grupper og skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Der bliver i ledergruppen iværksat drøftelser af, hvordan det udvikles i takt med, at der kommer flere personaleressourcer i forbindelse med minimumsnormeringer.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at opsamlingen på de pædagogiske tilsyn 2019/20 tages til efterretning.
 2. at erfaringerne fra de seneste tilsyn danner baggrund for en tilpasning og revision af en fremtidig tilsynsramme.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 22. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø) undlod

Bilag

1 Opsamling fra pædagogiske tilsyn 201920 Opsamling fra pædagogiske tilsyn 201920
Tilbage til toppen

20. BSU/ØU/KB - Ledernes selvevaluering af sprogindsats og fremadrettet indsats

Anledning

I forbindelse med beslutningen om tilførelse af midler til en målrettet sprogindsats, skal lederne løbende udarbejde selvevalueringer på baggrund af de sprogindsatser, der iværksættes i dagtilbuddet.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 7. februar 2017 blev det besluttet, at der i dagtilbuddene skal iværksættes en målrettet sprogindsats med et klart ledelsesfokus. Hertil tilføres 824.250 kr. til området bl.a. til understøttelse af pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet. For at kunne understøtte børns sprogudvikling bedst muligt, har midlerne de seneste år været anvendt til praksisnær kompetenceudvikling af alle pædagogiske medarbejdere.

 

På BSU den 10. april 2019 blev det tiltrådt, at den største del af midlerne fremadrettet anvendes til en sprogvejleder der er ude i dagtilbuddene og udvikler i praksis sammen med det pædagogiske personale, så viden omsættes, der hvor børnene er i den enkelte daginstitution eller børnegruppe. Den øvrige del af puljen blev i forbindelse med budget 2020 reduceret med 165.000 kr.

 

De tilbageværende midlers fremadrettede anvendelse:

Fremover vil de enkelte dagtilbud kunne søge om midler i en central pulje til afprøvning af metoder og indsatser, der kræver finansiering. Midlerne kan være til ekstra personaletimer til en medarbejder i en periode, indkøb af materialer eller digital support. Samtidig vil sprogvejleder, sprogpædagog samt ledergruppen undersøge hvilke kompetencetiltag, der skal iværksættes centralt, så pædagogisk personale i alle dagtilbud løbende får suppleret deres faglighed med relevant ny viden. De indsatser, der udvikles på i det enkelte dagtilbud, hvor sprogvejleder og sprogpædagog indgår i et samarbejde med leder og personale, fortsætter. Praksisvejledningen omhandler bl.a videooptagelser til refleksion, aftalte eksperimenter og der gives ny relevant viden, der er knyttet til de konkrete børn.

 

 

Opsamlingen, der er vedhæftet sagen, er udarbejdet på baggrund af dagtilbudsledernes forståelse og beskrevne selvevaluering af fem indsatsområder: Børn skal bruge og udvikle deres sprog hver dag, kompetenceudvikling, sprogvurderinger og handleplaner, faglig og nærværende ledelse og samarbejde med hjemmet.

 

I alle dagtilbud styrker personale og ledere sprogindsatsen som en del af den pædagogiske praksis, ikke mindst for børn der har sproglige udfordringer. Mange dagtilbud har udviklet en forståelse af, hvordan børns sprog spiller sammen med omgivelserne, og har fået en større viden om, hvad det er, børnene har behov for støtte til. Da det vurderes, at der er en god udvikling igang i alle dagtilbuddene, foreslås det, at der fremover udarbejdet en oversigt til BSU over sprogindsatser en gang om året, fremfor den nuværende opsamling på alle lederes egen selvevaulering.

 

På baggrund af erfaringer fra dagtilbuddenes praksis, vil der fra Afdelingen for dagtilbuds side blive understøttet tiltag således, at der skabes ledelsesmæssig opmærksomhed på kontinuitet i sprogindsatsen for det enkelte barn fra vuggestue til skolestart.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at 100.000 kr. anvendes til en pulje dagtilbuddene kan søge til sprogindsatser, som lederen ønsker at iværksætte i eget dagtilbud.
 2. at de øvrige 95.000 anvendes til oplægsholder, vikardækning og afvikling af kursuseftermiddage for tilmeldte pædagogisk personaler, der afholdes i Albertslund kommune.
 3. at der fremover ikke udarbejdes en årlig opsamling på baggrund af alle dagtilbuddenes selvevaluering af sprogindsatser, men istedet en oversigt over indsatser.

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 22. april 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet indsatsen "Samarbejde med hjemmet" rykkes frem som indsats nr. 1.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Opsamling på ledernes selvevaluering Opsamling på ledernes selvevaluering
Tilbage til toppen

21. BSU/EBU/ØU/KB - Stærke valg ... Handleplan 2020-2021

Anledning

Som en opfølgning på Stærke valg ... unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025 og EUD-lovgivningen vedtages Stærke valg ... Handleplan for 2020-2021, herunder Albertslund Kommunes måltal for elever på Erhvervsuddannelserne (EUD).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i december 2018 vedtaget Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025. Børne- og Skoleudvalget (BSU) og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) har på temamøde i februar 2020 drøftet status på aktiviteterne i 2019 og ønsker til ny handleplan. På den baggrund er der udarbejdet en handleplan, der beskriver initiativer i 2020-2021 samt angiver Albertslund Kommunes måltal for tilmeldning til erhvervsuddannelserne (EUD) i 2020.

Stærke valg ... Handleplan 2020-2021 beskriver indsatser og aktiviteter, ansvar, deltagende enheder og tidspunkt for igangsættelse. I 2020-2021 vil der især være fokus på målene om, at antallet af uddannelsesparate elever skal stige og at skabe et tværfagligt og sammenhængende fundament for Albertslund Kommunes ungeindsats. Handleplanen skal desuden understøtte målet om, at flere elever skal have gennemført en erhversuddannelse.

Indsatserne er samlet under overskrifterne:

 • Udviklingsindsatser
 • Tværgående aktiviteter
 • Afdelingsspecifikke aktiviteter

Udviklingsindsatserne omfatter a) Kvaliteten i vejledningen i udskolingen, b) Erhvervs- og erhverssamarbejde i grundskolen og c) Uddannelse og job i de sociale indsatser. De tværgående aktiviteter omfatter a) Nedbringe elevernes fravær, b) Den kommunale ungeindsats, c) Fritidsjob, d) Ny strategi for den kriminalpræventive indsats, herunder evaluering af skolernes forebyggende indsatser.

Handleplanen indeholder desuden oversigtsskemaer med status for målopfyldelse samt måltal for erhvervsuddannelserne.

Ifølge den nye EUD-lov fra 2019 skal Kommunalbestyrelsen hvert år opgøre søgetal og opstille måltal for ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Derfor indgår de i handleplanen. Albertslund Kommune arbejder efter det langsigtede mål, at mindst 35% af de 25-årige i Albertslund skal have gennemført en erhvervsuddannelse i 2030.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 27. april 2020

Børne- & Skoleudvalget har indstillet, at der tilføjes et afsnit om indsatsen for ikke-uddannelsesparate. Det foreslås derfor, at der tilføjes følgende til handleplanen:

 

Efter 1. afsnit under overskriften ”Vejledning, der hjælper hver enkelt ung” tilføjes: I denne handlingsplan skal der derfor være særligt fokus på indsatser, der kan reducere antallet af ikke-uddannelsesparate og give udsatte unge gode muligheder i uddannelse og arbejdsliv. Alle indsatserne i handleplanen skal have dette perspektiv, når nye tiltag udvikles og gennemføres. I 2020-2021 skal der være fokus på både at hæve niveauet for elevernes kompetencer og at forbedre kvaliteten i vejledningen. Målet er flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

I 2. afsnit ændres første linje til: I 2020-2021 vil hovedfokus i handleplanen derfor være at vende udviklingen, så færre unge bliver ikke-uddannelsesparate.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Stærke valg ... Handleplan 2020-2021 vedtages
 2. at måltal for erhvervsuddannelserne i Albertslund Kommune vedtages
 3. at der laves en årlig status til kommunalbestyrelsen og kvartalsvis orientering af EBU og BSU om fremdriften i de tre udviklingsaktiviteter og de fire tværgående aktiviteter.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 22. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet handleplanen tilføjes et afsnit om indsatsen for ikke uddannelsesparate elever.

Ny strategi for den kriminalpræventive indsats skal politisk behandles.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 27. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, herunder forvaltningens supplerende sagsfremstilling.  

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes et kommissorium for arbejdet med strategien for Den Kriminalpræventive Enhed, som skal politisk behandles.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Å) undlod

 

(O) kunne ikke godkendte

Bilag

1 Stærke valg. Handleplan 2020-2021 Stærke valg. Handleplan 2020-2021
Tilbage til toppen

22. SUS/ØU/KB - Godkendelse af ny sundhedspolitik

Anledning

Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at Albertslund Kommune skal have en ny sundhedspolitik. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et udkast til Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik Sundt Liv Sammen. Udkastet til Sundt Liv Sammen er et forslag til en sundhedspolitik, der sendes i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2020 til den 24. februar 2020. Efter en høringsperiode skal sundhedspolitikken behandles og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udkast til den nye sundhedspolitik Sundt Liv Sammen lægger op til en langsigtet prioritering af forebyggelse og sundhedsfremme og en investering i borgernes sundhed mange år frem. Sundhedspolitikken er en overordnet rammesættende politik, der går på tværs af kommunens øvrige forvaltningsområder. Det betyder, at bl.a. mad- og måltidspolitikker, bevægelsespolitikker mfl. vil udspringe af sundhedspolitikken, og læne sig op ad dennes vision, værdier og fokusområder. På den måde sætter sundhedspolitikken retningen for, hvordan "vi" alle i fællesskab skal arbejde med at skabe bedre betingelser for det sunde liv. "Vi" er alle i Albertslund - borgerne i byen, politikere, medarbejdere, frivillige, foreninger, erhvervslivet og mange flere.

 

Selve sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen er vedhæftet som bilag 1. Nedenfor følger en kort beskrivelse af sundhedspolitikkens opbygning og indhold.

 

Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik er bygget op om tre dele.

 

Del 1 beskriver Albertslund Kommunes vision for sundheden, samt de fire tilhørende værdier, som er kommunens tilgang til at arbejde med sundhed i Albertslund. Værdierne og visionen er et resultat af en længere inddragelsesproces med borgere, råd og nævn, politikere samt medarbejdere. Formålet med inddragelsen har været at få kvalificeret sundhedspolitikken med synspunkter på, hvad sundhed betyder for den enkelte. Holdningerne er samlet i sundhedspolitikkens overordnede vision samt værdier. I bilag 3 kan der læses et sammendrag af inddragelsen med byens borgere.

 

Visionen lyder således: 'I Albertslund tager vi alle et ansvar for sundheden - så alle får mulighed for og bliver i stand til at leve et liv med fysisk, mental og socialt velvære'. Visionen er bundet op på de fire værdier:

 

 • Fællesskaber
 • Strukturel forebyggelse
 • Lighed i sundhed
 • Tidlig forebyggelse

 

Del 2 af sundhedspolitikken er et dynamisk dokument, som viser de sundhedsmæssige fokusområder, der aktuelt arbejdes med. Denne del af sundhedspolitikken tager afsæt i ren data og den bedste tilgængelige faglige viden om, hvor sundhedsudfordringerne er størst. Datagrundlaget stammer bl.a fra den nationale Sundhedsprofil, der udarbejdes hvert fjerde år. Der udarbejdes løbende nyt data på sundhedsområdet, der giver indsigt i, hvilke sundhedsudfordringer, der er størst og hos hvilke målgrupper. Med dette afsæt vil sundhedspolitikkens 2. del løbende opdateres, således at der igangsættes indsatser, som er målrettet borgere med de største sundhedsmæssige udfordringer. Nyeste data fra Sundhedsprofilen 2017 viser, at de aktuelt største sundhedsmæssige udfordringer er inden for følgende områder:

 

 1. Mental sundhed
 2. Fysisk aktivitet og Mad & måltider
 3. Tobak, alkohol og stoffer

 

Ovenstående tre fokusområder vil prioriteres i udmøntningen af sundhedspolitikken for perioden 2020 til 2021. Efter 2021 lanceres data for den nyeste Sundhedsprofil, hvilket giver anledning til at se på, om fokusområderne fortsat er aktuelle eller bør revideres.

 

Del 3 er et tillæg til selve sundhedspolitikken, og kommer til at indeholde en beskrivelse af de indsatser, der skal igangsættes for at nå fra vision til virkelighed. Indsatserne vil være inden for de tre førnævnte fokusområder og skal bindes op på konkrete handleplaner. Handleplanerne skal udarbejdes af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter fra relevante områder i kommunen, herunder den tværgående sundhedsfremmegruppe samt øvrige aktører, der kender målgruppen for den pågældende indsats. Indsatser og handleplaner er redskaberne til udmøntningen af sundhedspolitikken. Det forventes, at de tværgående arbejdsgrupper bliver nedsat primo 2020, og at arbejdsgrupperne kan bidrage til at kvalificere, hvor, hvordan og hvornår kommende indsatser skal igangsættes. Bilag 2 'Tidsplan for sundhedspolitikken' viser processen for udarbejdelsen af sundhedspolitikken.  

 

Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af kommunens nye sundhedspolitik, men på sundhedsområdet er der midler, som forventes af blive sat i spil til dette formål. Det er de kommende arbejdsgrupper, der skal være med til at fastsætte indsatser og udarbejde de tilhørende handleplaner, og da de ikke er nedsat, er det ikke muligt at fastsætte et endeligt beløb på selve udmøntningen af sundhedspolitikken for perioden 2020 til 2021. Under økonomipunktet er der givet et foreløbigt estimat for udmøntningsperioden 2020 til 2021. En mere præcis estimering vil kunne foretages, når arbejdsgrupperne er i gang og handleplanerne foreligger.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 12. marts 2020

Social- og sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 23. januar 2020 at forlænge høringsperioden til mandag den 9. marts 2020 kl. 12:00. Således at den offentlige høringsperiode har varet 6 uger. Der er i alt modtaget 14 høringssvar. Høringssvarene er fra:

 • Frivilligcenter Albertslund
 • Borger Ida Feldfoss Thomsen
 • Borger Kristine Figg Svensson
 • 2 x Handicaprådet
 • Borger Flemming Jørgensen
 • Borger Anonymiseret på grund af personfølsomme oplysninger
 • Borger Charlotte Patricia Simonsen
 • Borger Else Andersen
 • Socialistisk Folkeparti
 • Ældrerådet
 • Naturgruppen
 • Sundhedsrådet
 • Albertslund Ungecenters bestyrelse og MED-udvalg

 

Alle høringssvar er samlet i en hvidbog. Af hvidbogen fremgår Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorgs vurdering af de indkomne høringssvar. Derudover er der vedlagt en ny version af sundhedspolitikken, hvor ændringsforslagene er indarbejdet. Ændringsforslagene er markeret med rødt.

 

Det forsidebillede, der er på høringsudkastet, er et stockfoto med modeller. For at gøre sundhedspolitikken mere lokal og borgerrelevant, har Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg vurderet, at et nyt lokalt forsidebillede løfter sundhedspolitikken.

Økonomi

Til udmøntning af sundhedspolitikken i perioden 2020 til 2021 er der foreløbigt estimeret med et beløb på 300.000-500.000 kr. Udmøntningen forventes finansieret af henholdsvis den styrbare sundhedspulje og den betingede sundhedspulje. Begge puljer er administrative.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119.

Sundhedskonsekvenser

Fra den nyeste Sundhedsprofil for 2017 viser data, at der er en øget forekomst af Albertslund borgere med en usund livsstil og dårlig sundhedstilstand. Dette gælder for hovedparten på områder som: rygning, overvægt, inaktivitet, dårlig mental sundhed, forekomst af en eller flere kroniske sygdomme med flere. Hvis udviklingen skal vendes, er der behov for en langsigtet prioritering af forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet i Albertslund.

Personalekonsekvenser

Borgernes sundhed påvirkes af indsatser i hele kommunen og påvirker samtidig kerneopgaverne i kommunens forskellige afdelinger. Udmøntning af sundhedspolitikken bør derfor tænkes på tværs af kommunens øvrige afdelinger, og det kommende arbejde må forventes at trække på medarbejderressourcer i kommunens øvrige forvaltningsområder.

Kommunikation

Sundhedspolitikken sendes i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2020 til den 24. februar 2020. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for høringssvarene på udvalgsmødet den 12. marts 2020. Derudover udarbejder Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg en plan for lanceringen af politikken. Der har forinden været en inddragelsesproces, hvor der har været inddragelse af kommunens råd og nævn, byens borgere, medarbejdere og politikere. Bilag 3. beskriver, hvorledes inddragelsen af borgerne er forløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen sendes i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2020 til den 24. februar 2020 og
 2. at sundhedspolitikken efterfølgende behandles og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 23. januar 2020, pkt. 7:

Tiltrådte at sende sagen i høring, idet høringsperioden forlænges til 6 uger.

Ældrerådet, Udsatterådet, Sundhedsrådet, Handicaprådet, Naturgruppen, Frivilligcentret, Skolerådet samt de borgere, der har været inddraget i processen, opfordres særligt til at indsende høringssvar.

Leif Pedersen (F) og Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) undlod at stemme.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen, idet arbejdet med handleplaner starter i fagudvalg og efterfølgende politisk godkendes

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 Sundhedspolitik_høringsudkast januar2020 Bilag 1 Sundhedspolitik_høringsudkast januar2020
2 Bilag 2 Tidsplan for sundhedspolitikken_dec. 2019 Bilag 2 Tidsplan for sundhedspolitikken_dec. 2019
3 Bilag 3 Borgerinddragelse i udarbejdelsen af sundhedspolitikken Bilag 3 Borgerinddragelse i udarbejdelsen af sundhedspolitikken
4 Ældrerådets udtalelse Ældrerådets udtalelse
5 SF_ændringer i sundhedspolitik2007 SF_ændringer i sundhedspolitik2007
6 Status på Sundhedspolitik 2007 Status på Sundhedspolitik 2007
7 Hvidbog_sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen Hvidbog_sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen
8 Høringssvar ifbm udkast til sundhedspolitikken 'Sundt Liv Sammen' Høringssvar ifbm udkast til sundhedspolitikken 'Sundt Liv Sammen'
9 Sundhedspolitik_med ændringer 2. version Sundhedspolitik_med ændringer 2. version
10 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

23. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje efter Sundhedsloven §§ 138-139

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje efter Sundhedsloven §§ 138-139.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til Sundhedsloven §§ 138-139 tilbyde vederlagsfri sygepleje efter lægehenvisning.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for den kommunale sygepleje efter Sundhedsloven §§ 138-139 er ikke-lovpligtig og er senest blevet revideret i 2011. Derfor vil denne kvalitetstandard se markant anderledes ud.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætning m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sker mange ændringer i kvalitetstandarden, er det derfor ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Kvalitetsstandarden fra 2011 er dog vedlagt som bilag, så det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget.

 

Der er foretaget følgende ændringer 

 • Lovgrundlag: Kvalitetsstandarden fra 2011 omfattede ydelser efter Sundhedsloven §§ 138-139, som omhandler kommunal sygepleje, samt Serviceloven § 112, som omhandler hjælpemidler. For at gøre kvalitetsstandarden mere overskuelig og brugervenlig, udarbejdes der fremover én kvalitetsstand for hvert lovområde. Grundet dette omfatter den nye kvalitetsstandard kun sygeplejeydelser efter Sundhedsloven §§ 138-139. Der udarbejdes efterfølgende en ny kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet.

 

Følgende indsatser udgår herved i kvalitetstandarden for sygepleje, da de overgår til den selvstændige kvalitetstandard for hjælpemiddelområdet

 • Nødkald
 • Trykaflastende madrasser
 • Inkontinensmidler

 

Beskrivelse af de enkelte standarder

Kvalitetsstandarden fra 2011 omfattede enkeltstandarder for hver sygeplejefaglige indsats. Alle indsatser ordineres af en læge og beror derved på en individuel, konkret lægefaglig vurdering. Derfor kan den enkelte indsats variere fra gang til gang afhængig af lægens vurdering. Grundet dette, er enkeltstandarderne blevet slettet og istedet samlet i en overordnet beskrivelse af indsatsområderne med eksempler undervejs.

 

 • Ydelsens omfang: Indsatserne udføres som udgangspunkt i sygeplejeklinikken i Sundhedshuset, medmindre det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at transportere sig til Sundhedshuset og derfor modtager sygepleje i stedet for.

 

 • Borgerrådgiver: Under afsnittet 'Klagemuligheder', er der tilføjet kontaktoplysninger på Albertslund Kommunes Borgerrådgiver.

 

Der er ikke foretaget yderligere ændringer. Målgruppe, ordination af sygepleje samt indsatser beror fortsat på en lægefaglig vurdering som tidligere.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 138 - 139.

Kommunikation

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for sygepleje godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2020 (Til publicering) Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2020 (Til publicering)
2 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2011 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2011
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter Lov om Trafikselskaber § 11

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter Lov om Trafikselskaber § 11.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder individuel handicapkørsel efter Lov om Trafikselskaber § 11.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for individuel befordring efter Lov om Trafikselskaber § 11 er ikke-lovpligtig og er en ny, selvstændig kvalitetsstandard. Indsatsen vedr. individuel handicapkørsel har tidligere indgået som en del af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet, som senest er blevet revideret i 2013. Derfor vil denne kvalitetstandard se markant anderledes ud.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætning m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sket mange ændringer i kvalitetstandarden, er det derfor ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Et uddrag af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013 er vedlagt som bilag, hvormed det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget i henhold til indsatsen.

 

Der er foretaget følgende overordnede ændringer af kvalitetsstandarden

 • Opsætning af kvalitetsstandard: For at sikre en rød tråd i alle kvalitetsstandarderne, er opsætningen af denne kvalitetsstandard ændret til seneste skabelon og til at indeholde vision, lovgrundlag og klagemuligheder.

 

 • Sproglige præciseringer: Der er foretaget sproglige præciseringer, herunder opsætning af indsatsskema, uddybning af enkelte sætninger, tilretning af stavefejl og opdatering af links. Derudover er betegnelsen 'Flextrafik' ændret til 'Flexhandicap' i overensstemmelse med titlen på Movias kørselsordning.

 

 • Klagemuligheder: Der er tilføjet kontaktoplysninger for Borgerrådgiveren i Albertslund Kommune.

 

 • Kontaktoplysninger: Der er tilføjet relevante kontaktoplysninger ift. ansøgning under afsnittet 'Indsatser'.

 

Videre er der foretaget følgende ændringer i forhold til indsatsbeskrivelsen for individuel handicapkørsel 

 • Formålet med indsatsen: Formålet er præciseret, så det stemmer overens med indsatsens omfang og målgruppe (se ændringer nedenfor).

 

 • Omfattet af indsatsen: Det er præciseret, at der er tale om siddende transport og at individuel handicapkørel som udgangspunkt er målrettet kørsel til fritidsbetonede aktiviteter. Dog kan borger selv vælge også at benytte indsatsen til transport til forskellige former for behandling. Videre er det præciseret, at der er tale om op til 104 enkeltture årligt i perioden 01. januar til 31. december. Antallet af ture vil være gradvist lavere end de 104 enkeltture, hvis borger tilmelder sig ordningen senere på året.

 

 • Målgruppe for indsatsen: Målgruppen er præciseret, så det blandt andet tydeliggøres, at indsatsen også dækker borgere med nedsat syn. Det er præciseret, at borgers funktionsniveau skal være af en sådan karakter, at vedkommende ikke kan benytte offentlige transportmidler eller egen bil i husstanden.

 

 • Betaling: Formuleringen vedr. betaling er ændret fra de specifikke priser til en mere overordnet beskrivelse samt link til Movias hjemmeside, hvor de aktuelle priser fremgår.

 

 • Særlige forhold: Det er præciseret, at eventuelle ledsagere skal være selvhjulpne.

 

Ændringerne i indsatsbeskrivelsen følger hovedsageligt af de gældende kriterier for Movia Flexhandicap. Informationsfolder om Movia Flexhandicap er vedlagt som bilag.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter Lov om Trafikselskaber § 11 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

 

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Flextrafik_Uddrag_kvalitetsstandarder-for-hjaelpemidler-2013 Flextrafik_Uddrag_kvalitetsstandarder-for-hjaelpemidler-2013
2 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - Lov om Trafikselskaber § 11 (Publicering) Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - Lov om Trafikselskaber § 11 (Publicering)
3 flextrafik_handicapkoersel_fra_doer_til_doer_november18 flextrafik_handicapkoersel_fra_doer_til_doer_november18
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel befordring efter Serviceloven §117

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel befordring efter Serviceloven § 117.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder individuel befordring efter Serviceloven § 117. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at yde befordringstilskud til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter denne bestemmelse.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for individuel befordring efter Serviceloven § 117 er ikke-lovpligtig og er en ny, selvstændig kvalitetsstandard. Indsatserne vedr. individuel befordring har tidligere indgået som en del af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet, som senest er blevet revideret i 2013. Derfor vil denne kvalitetstandard se markant anderledes ud.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætning m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sket mange ændringer i kvalitetstandarden, er det derfor ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Et uddrag af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013 er vedlagt som bilag, hvormed det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget i henhold til indsatserne.

 

Der er foretaget følgende overordnede ændringer af kvalitetsstandarden 

 • Opsætning af kvalitetsstandard: For at sikre en rød tråd i alle kvalitetsstandarderne, er opsætningen af denne kvalitetsstandard ændret til seneste skabelon og til at indeholde vision, lovgrundlag og klagemuligheder.

 

 • Sproglige præciseringer: Der er foretaget sproglige præciseringer, herunder opsætning af indsatsskema, uddybning af enkelte sætninger, tilretning stavefejl og opdatering af links.

 

 • Klagemuligheder: Det er tilføjet oplysning om, at det ikke er muligt at klage over afgørelser om hjælp efter Serviceloven § 117. Formuleringen følger Børne- og Socialministeriets 'Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring' (Vejledning nr. 10326 af 18. december 2017).

 

 • Kontaktoplysninger: Der er tilføjet relevante kontaktoplysninger i forhold til ansøgning under afsnittet 'Indsatser'.

 

Videre er der foretaget følgende ændringer i forhold til indsatsbeskrivelserne for individuel befordring

 • Opsætning af indsatsskemaer: Indsatsskemaerne indeholder ikke længere beskrivelse vedrørende 'Ikke omfattet af ydelsen'.

 

 • Omfattet af indsatsen: For indsatsen vedr. kørsel til fritidsundervisning og klubber er det tilføjet, at indsatsen også dækker daghjem og aktivitetscenter. For indsatsen vedr. kørsel til behandling, er formuleringen forenklet. For indsatsen vedr. kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning er det præciseret, at der tale om træning efter Serviceloven § 86 stk. 1 og stk. 2, mens forklarende tekst vedr. vedligeholdelsestræning er foldet ud.

 

 • Målgruppe: Det er tilføjet, at borger som hovedregel heller ikke må være bevilget trehjulet cykel (almindelig eller el) efter Serviceloven § 112, der kan dække behovet.

 

 • Betaling: Formuleringen er forenklet. Blandt andet fremgik det tidligere, at personer med en vis formue som udgangspunkt ikke kunne få hjælp til befordring. Denne formulering er fjernet, da der i praksis ikke er blevet visiteret på baggrund heraf. 

Lovgrundlag

Serviceloven § 117.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for individuel befordring efter Serviceloven § 117 godkendes.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Individuel-befordring_SEL-117_Albertslund-Kommune_2020_Publicering Kvalitetsstandard_Individuel-befordring_SEL-117_Albertslund-Kommune_2020_Publicering
2 Individuel-befordring_Uddrag_Kvalitetsstandarder-for-hjaelpemidler-2013 Individuel-befordring_Uddrag_Kvalitetsstandarder-for-hjaelpemidler-2013
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

26. SUS/ØU/KB - Tiltrædelse af fælles rygestopaftale i Region Hovedstaden

Anledning

Godkendelse af samarbejdsaftale om rygestop mellem regionen og kommunerne i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Region Hovedstanden har udarbejdet en samarbejdsaftale om henvisning til rygestop, hvor personalet på somatiske og psykiatriske hospitaler har mulighed for at henvise borgere til rygestop i deres bopælskommune.

Formålet med samarbejdsaftalen er, at borgere, der ryger, og har kontakt med et somatisk eller psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden, og som ønsker hjælp til rygestop, henvises til rygestopforløb i deres bopælskommune.

 

Samarbejdsaftalen beskriver henholdsvis kommunernes og regionens ansvar og opgaver i samarbejdet. Indsatsen har således to kerneelementer:

1. Hospitalerne opsporer og henviser systematisk patienter til kommunale rygestopforløb.

2. Kommunerne kontakter borgerne inden for én uge efter henvisningen er modtaget.

 

Der er opstillet følgende målsætninger i samarbejdsaftalen:

 • At hospitalerne henviser 4101 borgere pr. år til et rygestopforløb i hele Region Hovedstaden. (svarende til 63 borgere i Albertslund)
 • At 66 % af deltagerne i de kommunale rygestopforløb gennemfører forløbet.
 • At 70 % af de deltagere, som har gennemført forløbet, er røgfri ved afslutning af forløbet.
 • At 46 % af de deltagere, der har gennemført forløbet, er røgfri seks måneder efter indsatsen.

 

Samarbejdsaftalen er planlagt til at træde i kraft den 1. maj 2020 og evalueres i starten af 2021. Herefter vil der årligt blive fulgt op på målsætningerne i aftalen. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i Region Hovedstaden tiltræder samarbejdsaftalen.

 

Konceptet bag henvisningen til rygestopforløbene i kommunerne

Henvisningsmetoden tager udgangspunkt i Very Brief Advice-metoden (VBA-metoden), hvor alle borgere bliver spurgt til rygevaner. Såfremt borgeren ryger, rådgiver sundhedspersonalet om, at den mest effektive rygestopmetode er en kombination af professionel rådgivning og rygestopmedicin. Hvis borgeren ønsker det, henviser sundhedspersonalet til det kommunale rygestopforløb. Kommunen kontakter herefter borgeren inden for syv dage, hvor de tilbydes en uforpligtende samtale. På baggrund af samtalen henvises borgeren til et relevant rygestoptilbud, eller til et netbaseret rygestoptilbud som f.eks. Stoplinjen, hvis det vurderes at passe bedre til borgerens behov.

 

Samarbejdet om rygestopforløbene I Albertslund Kommune

Siden 2014 har Albertslund Kommune haft et samarbejde på tobaksområdet med Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Samarbejdet har blandt andet resulteret i udviklingen af fælles standarder for kvalitet af rygestoptilbud og mulighed for, at borgerne kan gå til rygestop på tværs af kommunegrænser. Derudover er der etableret og implementeret en henvisningspraksis, hvor somatiske og psykiatriske hospitaler i Region Hovedstaden kan henvise borgere til rygestop i bopælskommunen. Albertslund Kommune har indgået aftale med Albertslund Apotek, om at varetage alle rygestopforløbene. Det betyder, at alle henvisninger håndteres af en rygestoprådgiver fra apoteket. Herved er det apotekes rådgiver, der tager kontakt til borgeren og indkalder til en samtale, hvor de sammen beslutter rygestopforløbet. Derudover er det også på apoteket rygestopkurserne afholdes af deres rygestoprådgivere.

Økonomi

Afregningen til Apoteket sker ud fra en økonomisk beregningsmodel, som de otte samarbejdskommuner har udviklet. Et rygestopforløb koster pr. borger 1.250 kr.

 

Opnås målsætningen om antallet af henvisninger fra hospitalerne, betyder det, at 63 borgere henvises til et rygestopforløb i Albertslund Kommune. En opgørelse fra 2019 viser, at 22 borgere blev henvist fra hospitalet til et rygestopforløb i Albertslund Kommune. Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at den økonomiske ramme for rygestopkursus kan overholdes, men at det kan blive nødvendigt, at den genovervejes, hvis de angivede målsætninger holder. Rygestopforløbene finansieres af sundhedspuljen under afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. I 2020 er budgetteret med 225.000 kr. til tobaksområdet og af dem er der afsat 100.000 til rygestopkurser, 40.000 kr. til rygestopmedicin og 85.000 kr. til det tværkommunale rygestoparbejde.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Kommune tiltræder samarbejdsaftalen vedrørende rygestop.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

4 undlod (O, Ø, (Lene Rygaard Jessen)

 

Bilag

1 Samarbejdsaftale vedr rygestop mellem region og kommuner.pdf Samarbejdsaftale vedr rygestop mellem region og kommuner.pdf
2 Brev om tiltrædelse af rygestopaftale i Hovedstaden.pdf Brev om tiltrædelse af rygestopaftale i Hovedstaden.pdf
Tilbage til toppen

27. SUS/ØU/KB - Kompetencepersoner i forbindelse med ansøgning om værgemål

Anledning

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har delegeret underskriftskompetence til kommunens ledelse i sager om ansøgning om værgemål for borgere i kommunen med betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. De hidtidige ledere med underskriftskompetence er fratrådte og der skal derfor udpeges nye underskriftsberettigede i Albertslund Kommune.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for bemyndigelsen er, at Kommunalbestyrelsen efter værgemålslovens § 16 kan ansøge om at iværksætte (samt ændre eller ophæve) et værgemål for borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne ikke længere er i stand til at varetage deres egne interesser.

For at sikre en god kvalitet samt ensartethed i ansøgningerne om værgemål er det direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærds vurdering, at bemyndigelsen fortsat bør ligge hos lederne af de afdelinger, som har den faglige ekspertise på området. Det vil sige chefen for afdelingen, Sundhed, Pleje & Omsorg samt chefen for afdelingen Voksen & Social. Ved fraværet af disse personer indstilles det, at områdedirektøren for Børn, Sundhed & Velfærd bemyndiges til at underskrive. 

De bemyndigede personer vil herefter være

 • Ida Kock Møller, Afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg
 • Rikke Terslev Bengtson, Afdelingschef for Voksen & Social
 • Anne-Mette Brandt, Direktør for Børn, Sundhed & Velfærd

Lovgrundlag

Værgemålslovens § 16.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til at udpege ovenstående kompetencepersoner til at fremsætte ansøgninger om værgemål for borgere i Albertslund Kommune.

Historik

 Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2020 - HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Anledning

Albertslund Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i de to selskaber den 28. maj 2020.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Albertslund Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

 

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Albertslund Kommune er Leif Pedersen repræsentant i dag.

 

De to holdingselskaber skal efter lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2020.

 

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Albertslund Kommune 3,19 % af stemmerne på generalforsamlingen, og 6,73 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

 

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

 

HOFORs bestyrelser har på møder den 2. april godkendt årsrapporterne.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
 2. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
 3. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat
 4. at Albertrslund Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen (som bestyrelsens formand)

Leif Pedersen

Kent Max Magelund

Dragør Kommunes ejerrepræsentant

Thomas Gyldal Petersen

Mikkel Dencker

Michael Berg

Henrik Rasmussen

 1. at Albertslund kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, CVR nr. 33963556, som revisor

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2019.pdf HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2019.pdf
2 HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2019.pdf HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2019.pdf
3 Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Vand Holding.pdf Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Vand Holding.pdf
4 Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Spildevand Holding.pdf Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Spildevand Holding.pdf
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Godkendelse af juridiske krav ved udbud af håndværkerydelser

Anledning

De juridiske krav i udbuddet af håndværkerydelser skal fastlægges.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2020, at forvaltningen skal arbejde videre med scenarie 2 for udbud af håndværkerydelser op til 100.000 kr. Scenarie 2 består af en prækvalifikationsfase og en udbudsfase. Tre firmaer bliver prækvalificeret til hver af seks delaftaler. Blandt de prækvalificerede firmaer gennemføres et udbud. På baggrund heraf udvælges to firmaer for hver delaftale. Hver delaftale er inddelt i område 1 og område 2, som økonomisk og arealmæssigt er ligeligt opdelt. Kommunalbestyrelsen skal godkende de valgte firmaer i december 2020.

Forvaltningen har til prækvalifikationsfasen skrevet, at der maksimalt kan tildeles to delaftaler til et firma. Ved et firma forstås et selskab med et selvstændigt CVR-nr. Forvaltningens eksterne juridiske rådgivere har gennemgået Kommunalbestyrelsens tillægspunkt om, at et firma med samme ejerkreds kun kan vinde to delaftaler. De vurderer, at der vil være en betydelig risiko forbundet med brugen af den formulering til at begrænse konkurrencen for firmaer med sammenfaldende hel eller delvis ejerkreds. Dette skyldes, at en generel begrænsning i firmaers ejermæssige forhold ikke vurderes som et udbudsretligt sagligt krav. Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf, at der ikke arbejdes videre med Kommunalbestyrelsens tillægspunkt om maksimalt to delaftaler til samme ejerkreds, men at et CVR-nr. kun kan tildeles to delaftaler samt at forvaltningen følger rådgivers anbefaling om at nedjustere vægtningen på pris fra 35 % til 30 % for dermed at minimere betydningen af, at større virksomheder potentielt kan tilbyde lavere priser.

Krav i prækvalifikation
I prækvalifikationsfasen stilles krav til firmaets økonomisk, teknisk og faglig referencer. I kravene til økonomien skal firmaerne have positiv egenkapital og positivt resultat før skat for de seneste tre år. Firmaerne skal beskrive tre referencer, som skal være sammenlignelige med det kommende arbejde for Albertslund Kommune. Forvaltningen vil foretage vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den ansøgte delaftale. På baggrund af økonomi, teknisk og faglig baggrund vurderes de tre firmaer, som er bedst egnede til at gå videre til udbudsfasen. Firmaerne skal desuden bekræfte, at de ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde.

Økonomiudvalget vil sidst i juni skriftligt blive orienteret om, hvilke firmaer der går videre fra prækvalifikationen. Herefter offentliggøres resultatet af prækvalifikationen på EU’s udbudsportal.

Krav i udbud
Firmaerne afgiver tilbud på den delaftale, som de er prækvalificeret til. Deres tilbud består af en tilbudsliste for delaftalen samt at firmaet besvarer de kvalitative underkriterier. Forvaltningen vurderer "bedste forhold mellem pris og kvalitet", med afsæt i kriterierne: "Pris", "Organisation og bemanding" samt "Procesbeskrivelse".

Kriterierne vægtes med 30 % på "Pris", 35 % på "Organisation og bemanding" og 35 % på "Procesbeskrivelse". Firmaerne skal i deres organisationsplan beskrive kommandoveje og vedhæfte CV'er for nøglemedarbejdere. I procesbeskrivelsen skal firmaerne beskrive, hvordan de vil samarbejde med forvaltningen og de decentrale brugere samt kvalitetssikre deres eget arbejde.

På baggrund heraf udvælges to firmaer for hver delaftale. Forvaltningen tildeler område 1 og område 2 til firmaerne. Efter politisk godkendelse indgår forvaltningen kontrakt med håndværkerfirmaerne.

Delaftale 6 – Brand og service
Kommunalbestyrelsen godkendt tidligere i år et EU-udbud på seks delområder. Forvaltningen har efterfølgende analyseret områderne nærmere og vurderer, at delaftale 6 ikke bør udbydes i EU-udbud, men i stedet i underhåndsbud. Delaftale 6 omfatter brandsikringsområdet. Den nærmere analyse viser, at delområdet ligger under den lovmæssige beløbsgrænse for EU-udbud. Det særlige ved området er, at flere af de brandsikringsanlæg, som skal serviceres, reelt kun kan serviceres af de firmaer, som har installeret dem. Skal de serviceres af andre firmaer, vil det kræve, at installationen udskiftes.

Indkøb af håndværkerydelser under 1,59 mio. kr.
Forvaltningen indkøber håndværkerydelser under tærskelværdien på 1,59 mio. kr. på seks håndværkerfag. Disse fag skal ikke i EU-udbud, men forvaltningen skal stadig sikre, at indkøbet konkurrenceudsættes på markedsvilkår. Forvaltningen udbyder disse fag i efteråret 2020. Aftalerne sendes til politisk godkendelse i december 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 7. maj 2020

Forvaltningens juridiske rådgivere vurderer, at det saglige hensyn ikke er gældende i forhold til det stillede tillægspunkt. Dette skyldes, at delaftalerne vil blive indgået individuelt med selvstændigt oprettede selskaber, og at delaftalerne fordeles til to firmaer. Af den grund er der ikke grundlag for, at ét selskabs konkurs får vidtrækkende konsekvenser. Hensynet til sikre forsyningssikkerheden vurderes således ikke at kunne opveje begrænsningen fra tillægspunktet.

Forvaltningens rådgivere fastholder således, at der vil være en betydelig risiko forbundet med brugen af formuleringen til at begrænse selskaber med sammenfaldende hel eller delvis ejerkreds.

 

Lovgrundlag

Udbudslovens §§ 61-66 omhandler udbudsformen udbud med forhandling.

Udbudslovens §§ 135 og 136 beskriver obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Udbudslovens §§ 137 stk. 1, nr. 1-6, beskriver frivillige udelukkelsesgrunde.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at krav i prækvalifikation, som økonomi, tekniske og faglige referencer godkendes,

2. at krav i udbud, som pris, organisation og bemanding samt procesbeskrivelse godkendes og

3. at Kommunalbestyrelsens tillægspunkt om maksimalt 2 delaftaler til et firma frafaldes.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling:

 1. at krav i prækvalifikation, som økonomi, tekniske og faglige referencer godkendes,
 2. at krav i udbud, som pris, organisation og bemanding samt procesbeskrivelse godkendes,
 3. at Kommunalbestyrelsens tillægspunkt om maksimalt to delaftaler til samme ejerkreds frafaldes og
 4. at et CVR-nummer kun kan tildeles to delaftaler to delaftaler samt at vægtningen nedjusteres på pris fra 35% til 30% for dermed at minimere betydningen af, at større virksomheder potentielt kan tilbyde lavere priser.

 

 

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 27:

Sagen udsættes til ex. ØU den 12.05.20.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 Økonomiudvalget, 12. maj 2020, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet det er et mindstekrav for de enkelte delaftaler, at ansøger kan angive mindst 1 reference, som påviser relevant erfaring med sammenlignelige ordregivere inden for arbejderne.

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget

Bilag

1 Bird & Bird - Notat om vurdering af tillægspunkt af 10. marts 2020 Bird & Bird - Notat om vurdering af tillægspunkt af 10. marts 2020
2 Notat til dagsordenspunkt vedr krav til udbud Notat til dagsordenspunkt vedr krav til udbud
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Udbud/indhentelse af tilbud på forsikringer for perioden 2021 - 2023

Anledning

Der skal tages stilling til hvilke forsikringer, der skal i EU udbud og hvilke forsikringer der skal indhentes tilbud på. Der skal også tages stilling til hvilke selvrisici de enkelte forsikringer skal udbydes med.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes nuværende forsikringsaftaler ophører med udgangen af 2020 og der er ikke mulighed for forlængelse. Det betyder, at forsikringerne skal udbydes enten som EU udbud eller underhåndsbud. De forsikringsområder, som sendes i EU-udbud, er dem med forsikringspræmier, som overstiger EU-udbudsdirektivets tærskelværdi på ca. 1,6 mio. kr. over 4 år. De øvrige forsikringsområder sendes i underhåndsbud.

 

Forsikringerne skal udbydes for perioden 2021 - 2023, dog med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Reglerne om udbud er blevet ændret, hvorfor det er nødvendigt inden udbuddet bl.a. at fastlægge niveauer for selvrisici. I denne sag skal der tages stilling til, hvilke forsikringer der skal i udbud, og hvilke der skal i underhåndsbud. Selvrisici skal også besluttes nu, inden udbudsmaterialet sendes ud. Det betyder, at der ikke kan ændres noget senere i forløbet.

 

Tidligere er Albertslund Kommune gået i EU udbud med alle forsikringer, men forsikringsmarkedet har ændret sig, så der pt. kun er 2 forsikringsselskaber som byder på forsikringerne, nemlig Gjensidige Forsikring og Protector Forsikring. For at få flere forsikringsselskaber til at byde på forsikringerne og skærpe konkurrencen anbefaler forvaltningen og kommunes forsikringsmægler Willis, at de største forsikringer udbydes i EU udbud og de mindre forsikringer i underhåndsbud. 

 

Følgende forsikringer anbefaler forvaltningen sendt i EU udbud:

 • Bygnings-/løsøreforsikring med en selvrisiko på 250.000 og 500.000 kr. (nuværende selvrisici på bygningsforsikring Vikingelandsbyen er 200.000 kr. og it forsikring på rådhus er på 100.000 kr.). Dog udbydes resultatcentre (et resultatcenter er et område som skal hvile i sig selv og derfor kan der ikke tegnes en forsikring med en stor selvrisiko. Hertil kommer at brugere/borgere skal betale selvrisikoen i forbindelse med skader), f.eks. Humlehusene 1 og Albertslund Forsyning med en selvrisiko på 10.000 og 20.000 kr. (nuværende selvrisiko for plejecentre er 5.000 kr. og 10.000 kr. for Albertslund Forsyning)
 • Motorkøretøjsforsikring med en selvrisiko på 20.000 og 50.000 kr.
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr. (nuværende selvrisiko 1.000 kr.)

 

Følgende forsikringer anbefaler forvaltningen udbudt i underhåndsbud: 

 • Årsentrepriseforsikring med en selvrisiko på 25.000 kr.
 • Kriminalitetsforsikring med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr.
 • Passageransvarsforsikring med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr. (der er ingen selvrisiko i dag)
 • Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr. (nuværende selvrisiko 1.000 kr.)
 • Kommunal Ledelsesansvarsforsikring uden selvrisiko
 • Miljøansvarsforsikring med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr.
 • Professionel ansvarsforsikring for EU Udbud med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr. (nuværende selvrisiko 25.000 kr.)
 • Erhvervsrejseforsikring uden selvrisiko
 • Katastrofeforsikring arbejdsskader med en selvrisiko på 2,5 mio. kr.
 • Kollektiv Ulykkesforsikring plejeanbragte børn uden selvrisiko

 

Albertslund Kommune er i dag selvforsikret på Patientansvarsforsikring og Cyberforsikring. Det anbefales at indhente tilbud på disse forsikringer, så det kan vurderes, om det stadig skal være tilfældet. De anbefales udbudt med en selvrisiko på 50.000 og 100.000 kr. 

 

Forsikringerne udbydes med samme selvrisici som i dag, dog med enkelte undtagelser for at skabe en rød tråd i valg af selvrisici. Ens selvrisici fortæller desuden at kommunen har taget stilling til hvordan niveauet for selvrisici skal være i kommunen. Det bliver typisk honoreret i forbindelse med udbud. De valgte selvrisici er valgt på baggrund af vores forsikringsmæglers kendskab til branchen/forsikringsmarkedet og hvor der gives den bedste forsikringspræmie. Der hvor der er en ændring i selvrisiko, er den nuværende selvrisiko oplyst bagved de udbydende selvrisici. Den største ændring er på erhvervs- og produktansvarsforsikringen. I dag har forsikringen en selvrisiko på 1.000 kr. Det anbefales, at den øges til 50.000 eller 100.000 kr. for at opnå en billigere præmie. Selvom der bliver en øget udgift til selvforsikrede skader, forventes der en besparelse på området. 

 

Det anbefales at der indhentes tilbud på 2 selvrisici pr. forsikringsområde for at kunne vurdere, hvad der er mest attraktivt for Albertslund Kommune. Valg af selvrisici er uddybet i bilaget forsikringsudbud pr. 2020, som er udarbejdet af kommunens forsikringsmægler.

 

Anbefalingerne betyder, at Albertslund Kommune forsat er selvforsikret på følgende områder: 

 • Bygningsforsikring  - husejer ekskl. vand og storm, f.eks. tyveri. Dog ekskl. resultatcentre og Albertslund Forsyning
 • Løsøreforsikring – tyveri. Dog ekskl. resultatcentre og Albertslund Forsyning
 • Borgmesterkæde
 • Kunstforsikring
 • Teltforsikring
 • Arbejdsulykkesforsikring

 

Der er i dag ikke tegnet forsikring for den frivillige indsats, da Albertslund Kommune ikke er forpligtiget til det – der er ikke forsikringspligt. Det betyder, at hvis den frivillige kommer til skade eller forvolder skade på ting eller personer, er det ens privattegnede forsikringer (ulykkes-  eller ansvarsforsikring) der skal dække skaden. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være sket nogen skader. Albertslund Kommune kan godt tegne forsikringer eller være selvforsikret for den frivillige indsats, men da der som nævnt ikke er forsikringspligt og der ikke er sket nogen skader, anbefales det ikke at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring eller være selvforsikret på området.

 

Når EU udbud og underhåndsbud er gennemført, fremsendes sag om endelig vedtagelse af forsikringsaftaler herunder valg af en af de to selvrisikobeløb inden for hvert forsikringsområde. Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget i efteråret 2020.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. maj 2020

Forvaltningen har udarbejdet et notat om forsikring af foreningernes løsøre samt forsikring af de frivillige. Notatet er vedlagt sagen.

Kommunikation

Bilagene er lukket, da de indeholder fortrolige oplysninger om forsikringspræmier.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forsikringsområderne udbydes som beskrevet med de angivne selvrisici,
 2. at Albertslund Kommune fortsat er selvforsikrede på de 6 nævnte områder og
 3. at Albertslund Kommune ikke tegner forsikring eller er selvforsikret for den frivillige indsats.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling kigges på, hvem der er og bør være forsikret.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om forsikring af foreningers løsøre samt forsikring af de frivillige Notat om forsikring af foreningers løsøre samt forsikring af de frivillige
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - AB afd. Kirsebærgården. Godkendelse kollektiv råderet

Anledning

Bo-Vest søger på vegne af Albertslund Boligselskab afdeling 3710 Kirsebærgården, om Kommunalbestyrelsens godkendelse af råderetskatalog samt godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansieringen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse af råderetskatalog som er blevet godkendt på afdelingsmøde og organisationsbestyrelsesmøde i Albertslund Boligselskab. 

I 2011 godkendtes forslag om løbende udskiftning af i alt 280 køkkener i henhold til reglerne om kollektiv råderet.

Køkkenerne er fra 1994/95 og trænger for en dels vedkommende til at blive skiftet ud.

Afdelingsmødet har derfor besluttet følgende:

·         At beboerne får mulighed for nye køkkener som kollektive råderetsarbejder.

·         At der fastsættes en beløbsramme på maksimalt 90.000 kr. pr. køkken inkl. alle omkostninger.

·         At arbejdet skal være en totaludskiftning af køkken samt nye elinstallationer, VVS mm.     

At afdelingen giver et tilskud på 50.000 kr. pr. køkken, således at huslejestigningen maksimalt kan beregnes på baggrund af 40.000 kr. Afdelingens tilskud dækker ny installation samt genopretningsarbejder, som afdelingen alligevel skulle have afholdt.

·         At der optages et 10-årigt lån på maksimalt 5 mio. kr., der dækker udskiftning af 115 køkkener.

·         At afdelingsbestyrelsen sammen med Bo-Vest fastlægger rammerne for brug af kollektiv råderet.

·         At ejendomskontoret i tilfælde af mere end 6 ugers ledighed kan beslutte om køkkenet skal udskiftes.

 

Der er allerede udskiftet køkkener i nogle af boligerne. Der forventes udskiftet 80 køkkener i 2020 og 35 køkkener i 2021.

Opdelingen er godkendt på organisationsbestyrelsesmøde d. 13. marts 2019 og på beboermøde d. 11. februar (enstemmigt), jf bilag 2 punkt 16 side 15 samt bilag 3

 

Projektet forventes påbegyndt 3. kvartal 2020.

Økonomi

Bo-Vest har beregnet lejeforhøjelsen ved henholdsvis investering på

40.000 kr. – lejestigning på 415 kr. pr. måned – svarende til mellem 5,7 og 7,6% afhængig af lejemål

30.000 kr. – lejestigning på 311 kr. pr. måned – svarende til mellem 4,3 og 5,7% afhængig af lejemål

15.000 kr. – lejelstigning på 155 kr. pr. måned – svarende til mellem 2,1 og 2,8% afhængig af lejemål.

Albertslund Kommune skal godkende råderetsarbejder, hvis den afledte lejeforhøjelse er større end 5%.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 samt den kommunale styrelseslov § 41, stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse af aftale om udskiftning af 115 køkkener i henhold til reglerne om kollektiv råderet til udgangen af 2021 samt optagelse af et 10-årigt realkreditlån maksimalt 5 mio. kr. til finansiering.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 15.1. Råderetskatalog Kirsebærgården færdig.pdf 15.1. Råderetskatalog Kirsebærgården færdig.pdf
2 0. Referat 210617.pdf 0. Referat 210617.pdf
3 Referat af afdelingsmøde den 15.03.17 - underskrevet.pdf Referat af afdelingsmøde den 15.03.17 - underskrevet.pdf
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd.66 4NORD - godkendelse opdeling af boliger

Anledning

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 66,  4 Nord (bilag 4) om Kommunalbestyrelsens godkendelse (skema B) af projekt med ombygning/opdeling af 20 gårdhuse til 30 mindre boliger. Kommunalbestyrelsen ansøges ligeledes om godkendelse af optagelse af realkreditlån med 100% kommunegaranti til finansiering af anskaffelsessummen.

I henhold til lovgivningen skal kommunalbestyrelsen godkende det ovenfor ansøgte.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2012 godkendt skema A og i december 2019 skema B til en omfattende helhedsplan i afdelingen. Helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering af terrændæk, beton- og lette facader, tage, udskiftning af vinduer og døre, nye gulve, lofter, inventar samt nye installationer. Anskaffelsessummen for opdelingsprojektet var indeholdt i kommunalbestyrelsens godkendelse i december 2019, men udskilles nu som selvstændigt projekt med skema A-B-C.

Familieboligerne er i gennemsnit 93,75 m2 og de nye opdelte boliger bliver i gennemsnit 65,7 m2.

De 30 boliger bliver etableret med nye facader, øget loftshøjde, niveaufri adgang fra hoveddør og fra terrassedør til den private have. Boligerne er indrettet til kørestolsbrugere. 

Under gennemførelsen af helhedsplanen fremsatte både byggeudvalg og organisationsbestyrelsen ønske om en større variation i boligtyperne. Beboerne blev herefter spurgt om der var tilslutning til et projekt med ombygning af eksisterende boliger til en række mindre boliger.

Beboernes tilbagemelding viste tydeligt, at der var behov for et bredere udbud af boliger i afdelingen.

Landsbyggefonden støtter basisrenoveringen af gårdhusene og er samtidig positive overfor ønsket om et bredere udbud af boliger. Landsbygefondens tilsagn er bilag 5.

Man har været positive i forhold til ønsket, og har i 2017 tilkendegivet, at man kunne forhøje støtten til merudgifterne med 10 kr./m2. 

Afdelingsmødet godkendte i juni 2017 et udbud af opdelingsprojektet samtidig med udbud af helhedsplanen.

Afdelingsmødet godkendte enstemmigt skema A og B d. 2. oktober 2019 jf bilag 2

Organisationsbestyrelsen godkendte skema A og B d. 30 oktober 2019 jf bilag 3 punkt 2 side 2-4

Opdelingsprojektet gennemføres sideløbende med helhedsplanen, så boligerne forventes at stå klar til indflytning senest marts 2022.

 

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet med opdeling af 20 boliger til 30 mindre boliger er i skema B opgjort til 20.955.498 kr. som finansieres med et 30-årigt realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Beløbet i skema B er det samme som godkendt i skema A i december 2019 jf. bilag 1.

Landsbyggefonden har udmeldt, at huslejen for de nye mindre boliger skal fastsættes, så den står i rimeligt forhold til de øvrige boliger. Bo-Vest vurderer at huslejen for en bolig på 62 m2 vil blive ca. 5.950 kr./måned – svarende til 1.150 kr./m2

Det bemærkes, at tilvalgsarbejderne der gælder i ”de store familieboliger”  ikke er en mulighed i de nye opdelte boliger, så yderligere lejeforhøjelser ved tilvalg forekommer ikke i de nye opdelte boliger. 

Lejen vurderes at være i den øvre ende af markedsniveauet, men Administrationen vurderer at der ikke vil opstå udlejningsproblemer. Risikoen for at Albertslund Kommune kommer til at indfri garantiforpligtelsen vurderes således minimal.

Da realkreditlånet til finansiering af anskaffelsessummen kommer til at ligge sidst i prioritetsrækkefølgen, og lånegrænsen overstiger 60% af ejendommens værdi, skal kommunen stille 100% garanti for lånet. Landsbyggefonden regaranterer for 50%.

Evt. manko mellem huslejen i de nye boliger og låneydelsen vil blive dækket af øget driftsstøtte fra Landsbyggefonden. 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1

Den Kommunale Styrelseslov § 41, stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at at Kommunalbestyrelsen godkender opdelingsprojektet som anført, herunder optagelse af 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal garanti med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen.

 

(B) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(B) undlod

Bilag

1 BudgetArk – Afd. 66, VA 4 Nord.pdf BudgetArk – Afd. 66, VA 4 Nord.pdf
2 va-4-nord-referat-fra-ekstraordinaert-beboermoede-den-2-oktober-2019.pdf va-4-nord-referat-fra-ekstraordinaert-beboermoede-den-2-oktober-2019.pdf
3 Referat VA orgbest 191030 Referat VA orgbest 191030
4 Skema B ansøgning - opdelte boliger i VA 4 Syd og 4 Nord.docx Skema B ansøgning - opdelte boliger i VA 4 Syd og 4 Nord.docx
5 Tilsagn Landsbyggefonden Tilsagn Landsbyggefonden
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Vridsløselille Andelsboligforening afd. 67 4.SYD - opdeling af boliger

Anledning

Bo-Vest søger på vegne Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 67,  4 Syd om Kommunalbestyrelsens godkendelse (skema B) af projekt med ombygning/opdeling af 28 gårdhuse til 41 mindre boliger. Kommunalbestyrelsen ansøges ligeledes om godkendelse af optagelse af realkreditlån med 100% kommunegaranti til finansiering af anskaffelsessummen. 

I henhold til lovgivningen skal kommunalbestyrelsen godkende det ovenfor ansøgte.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2012 godkendt skema A og i december 2019 skema B til en omfattende helhedsplan i afdelingen. Helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering af terrændæk, beton- og lette facader, tage, udskiftning af vinduer og døre, nye gulve, lofter, inventar samt nye installationer. Anskaffelsessummen for opdelingsprojektet var indeholdt i kommunalbestyrelsens godkendelse i december 2019, men udskilles nu som selvstændigt projekt med skema A-B-C.

Familieboligerne er i gennemsnit 93,5 m2 og de nye opdelte boliger bliver i gennemsnit 68,2 m2. jf- skematisk planløsning i bilag 2

De 41 boliger bliver etableret med nye facader, øget loftshøjde, niveaufri adgang fra hoveddør og fra terrassedør til den private have. Boligerne er indrettet til kørestolsbrugere.

Under gennemførelsen af helhedsplanen fremsatte både byggeudvalg og organisationsbestyrelsen ønske om en større variation i boligtyperne. Beboerne blev herefter spurgt om der var tilslutning til et projekt med ombygning af eksisterende boliger til en række mindre boliger.

Beboernes tilbagemelding viste tydeligt, at der var behov for et bredere udbud af boliger i afdelingen.

Landsbyggefonden støtter basisrenoveringen af gårdhusene og er samtidig positive overfor ønsket om et bredere udbud af boliger. Landsbyggefondens tilsagn er vedhæftet som bilag 5

Man har været positive i forhold til ønsket, og har i 2017 tilkendegivet, at man kunne forhøje støtten til merudgifterne med 10 kr./m2.

Afdelingsmødet godkendte i juni 2017 et udbud af opdelingsprojektet samtidig med udbud af helhedsplanen.

Afdelingsmødet godkendte enstemmigt skema A og B d. 1. oktober 2019 jf bilag 4

Organisationsbestyrelsen godkendte skema A og B d. 30 oktober 2019 jf bilag 3 punkt 3 side 4-6

Opdelingsprojektet gennemføres sideløbende med helhedsplanen, så boligerne forventes at stå klar til indflytning senest marts 2022. 

 

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for projektet med opdeling af 28 boliger til 41 mindre boliger er i skema B opgjort til 26.289.236 kr. som finansieres med et 30-årigt realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden - jf. bilag 4 (budgetark)

Beløbet i skema B er det samme som godkendt i skema A i december 2019. 

Landsbyggefonden har udmeldt, at huslejen for de nye mindre boliger skal fastsættes, så den står i rimeligt forhold til de øvrige boliger. Bo-Vest vurderer at huslejen for en bolig på 62 m2 vil blive ca. 5.950 kr./måned – svarende til 1.150 kr./m2 

Det bemærkes, at tilvalgsarbejderne der gælder i ”de store familieboliger”  ikke er en mulighed i de nye opdelte boliger, så yderligere lejeforhøjelser ved tilvalg forekommer ikke i de nye opdelte boliger. 

Lejen vurderes at være i den øvre ende af markedsniveauet, men Administrationen vurderer, at der ikke vil opstå udlejningsproblemer. Risikoen for at Albertslund Kommune kommer til at indfri garantiforpligtelsen vurderes således minimal. 

Da realkreditlånet til finansiering af anskaffelsessummen kommer til at ligge sidst i prioritetsrækkefølgen, og lånegrænsen overstiger 60% af ejendommens værdi, skal kommunen stille 100% garanti for lånet. Landsbyggefonden regaranterer for 50%. 

Evt. manko mellem huslejen i de nye boliger og låneydelsen vil blive dækket af øget driftsstøtte fra Landsbyggefonden. 

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1

Den Kommunale Styrelseslov § 41, stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at at Kommunalbestyrelsen godkender opdelingsprojektet som anført, herunder optagelse af 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

 

(B) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(B) undlod

Bilag

1 Bilag - BudgetArk – Afd. 67 VA 4 Syd.pdf Bilag - BudgetArk – Afd. 67 VA 4 Syd.pdf
2 Bilag - Planløsninger opdelte boliger.pdf Bilag - Planløsninger opdelte boliger.pdf
3 00_Referat 191030_VA.pdf 00_Referat 191030_VA.pdf
4 va-4-syd-referat-fra-ekstraordinaert-beboermoede-den-1-oktober-2019.pdf va-4-syd-referat-fra-ekstraordinaert-beboermoede-den-1-oktober-2019.pdf
5 Tilsagn.pdf Tilsagn.pdf
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune

Anledning

Databeskyttelsesrådgiveren forelægger årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har den 3. april 2020 modtaget databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune. Årsrapporten følger op på Albertslund Kommunes implementering af EU-reglerne om databeskyttelse (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Formålet med årsrapporten er at rapportere til kommunens øverste politiske ledelse om kommunens GDPR-modenhedsniveau og kommunens overholdelse af bestemmelserne i GDPR (compliance). Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til Kommunalbestyrelsen, jf. Databeskyttelsesforordringens artikel 38 stk. 3.

Årsrapporten er vid udstrækning baseret på den GDPR-modenhedsmåling, som blev gennemført i efteråret 2019 i form af en selvevaluering, idet udvalgte respondenter besvarede et spørgeskema med bistand fra databeskyttelsesrådgiveren.

Økonomiudvalget fik på mødet d. 4. februar orientering om den gennemførte modenhedsmåling.

I årsrapporten giver databeskyttelsesrådgiveren følgende anbefalinger:

 • At tilføre databeskyttelsesområdet flere ressourcer til arbejdet med implementering af GDPR i kommunen.
 • At fokusere på at øge GDPR-modenhedsniveauet til minimum niveau 3 for så vidt angår modenhedskriterier, som afspejler krav direkte efter GDPR.
 • At prioritere at øge GDPR-modenhedsniveauet inden for:
  • Opdatering af databeskyttelsespolitikker
  • Monitorering af overholdelse af databeskyttelsespolitikker
  • Awareness
  • Behandlingsprincipper efter GDPR
  • Håndtering af databehandlere
  • Gennemførelse af tilsyn af databehandlere
  • Gennemførelse af risikovurderinger efter GDPR og implementering af passende sikkerhedsforanstaltningerne

 Det skal i forhold til databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger bemærkes:

 • Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 11. februar 2020 godkendt en ekstra medarbejderressource til understøttelse af GDPR-arbejdet.
 • Kommunens styregruppe for databeskyttelsesforordringen, hvor kommunaldirektøren er formand, har drøftet den gennemførte modenhedsmåling. På den baggrund har styregruppen på mødet d. 27. februar 2020 godkendt en GDPR handleplan med følgende indsatsområder, der ligger i tråd med databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger:

1. Politikker
2. Oplysningspligt
3. Risikovurderinger
4. Databehandleraftaler
5. Awareness.

 Det er målet at komme på modenhedsniveau 3 på de udvalgte indsatsområder forud for næste modenhedsmåling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune tages til efterretning.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune - ENDELIG UDGAVE - den .pdf Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Albertslund Kommune - ENDELIG UDGAVE - den .pdf
Tilbage til toppen

35. ØU - Justering af budgetprocessen 2021

Anledning

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger om foranstaltninger til begrænsning af smitte med coronavirus foretages ændringer i budgetprocessen for 2021.  

Sagsfremstilling

De centrale myndigheder har som led i indsatsen mod spredning af coronavirus i Danmark taget en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. De iværksatte initiativer forlænges frem til og med 10. maj 2020 og indebærer bl.a. et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

 

Det er derfor nødvendigt at foretage ændringer i den fastlagte budgetproces til budget 2021, idet hverken budgetseminaret den 6. maj eller borgermødet den 11. maj kan afholdes som planlagt.

 

Budgetseminaret den 6. maj udskydes til juni

Jævnfør tidsplanen for budget 2021 skulle årets første budgetseminar afholdes den 6. maj 2020. På budgetseminaret skulle Kommunalbestyrelsen og KommuneMED efter planen præsenteres for de analyser, som administrationen udarbejder som led i budgetprocessen.

 

På baggrund af de gældende restriktioner er det ikke muligt at gennemføre Budgetseminaret med fysisk fremmøde. Budgetseminaret foreslås udskudt til afholdelse d.16. juni 2020. Dette vil dels øge mulighederne for at gennemføre budgetseminaret med fysisk fremmøde, dels give administrationen mulighed for at få et klarere billede af kommunens samlede økonomi ift. Budget 2021, idet de økonomiske konsekvenser af coronakrisen og en evt. udligningsreform skaber store usikkerheder ift. kommunens udgifter og indtægtsgrundlag. Hvis det ikke bliver muligt at afholde budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen og KommuneMED med fysisk fremmøde, vil administrationen overveje en alternativ form, fx. som et digitalt budgetseminar.

 

Borgermødet den 11. maj aflyses

Som led i budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2021 skal arbejdes med borgerinddragelse, hvor borgere inviteres ind i de tidlige strategiske drøftelser omkring budgettet. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar, at det første nedslag i borgerinddragelsesprocessen skulle være et borgermøde den 11. maj 2020. Dette møde aflyses som følge af de iværksatte foranstaltninger til at begrænse smitte med coronavirus og foreslås erstattet med en digital borgerinvolveringsproces.

 

Tanken bag mødet i maj var, at borgerne skulle arbejde med udvalgte temaer for derigennem at udpege pejlemærker for det videre arbejde med budgetkataloget til budget 2021. Hovedformålet med den tidlige inddragelse var i tråd med budgetaftalen for 2020 at give kommunalbestyrelsesmedlemmerne lejlighed til at høre borgernes overvejelser tidligt i processen og give administrationen konkrete inputs til inspiration og brug i forbindelse med det videre arbejde med Budgetkataloget.

 

For at leve op til ønsket i budgetaftalen for 2020 arbejder administrationen på at designe en digital borgerinvolveringsproces til afvikling umiddelbart efter sommerferien. Det gennemgående ønske er at holde fast i en proces, hvor borgerne får mulighed for at give inputs til budgetprocessen. Administrationen arbejder derfor på at udvikle en digital inddragelsesform, der sikrer rammer for, at borgerne trods situationen omkring coronavirus fortsat får mulighed for at forholde sig til det forberedende budgetarbejde og gennem dialog og input kvalificere dette i efteråret.

 

Økonomiudvalget orienteres igen, når der er designet en konkret proces for den digitale borgerinddragelse i forbindelse med budget 2021. 

 

Proces for budgetspørgsmål

Det har gennem de senere år vist sig, at antallet af budgetspørgsmål og omfanget af høringssvar til budgetkataloget er steget markant, og administrationens arbejde hermed er blevet væsentligt mere ressourcekrævende. For at reducere det administrative arbejde med høringssvarene undersøger administrationen derfor mulighederne for at høringen kan foregå via en digital løsning, som skaber et struktureret rum for dialogen om budgettet.

 

Det betyder, at mange af de budgetspørgsmål, som er relateret til Budgetkataloget og dialogen herom i budgetprocessen for Budget 2021 vil blive håndteret via den digitale løsning. Dermed afgrænses politiske budgetspørgsmål i tilknytning til budgetforhandlingerne til perioden fra Budgetseminaret i august til 14. september, så spørgsmålene kan besvares inden budgetvedtagelsen.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at budgetseminar 1 afholdes d. 16. juni 2020, og
 2. at borgerinddragelse i budgetprocessen designes som en digital borgerinvolveringsproces, og
 3. at proces for budgetspørgsmål tages til efterretning.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen, idet budgetspørgsmål kan stilles politisk fra den 1. juni 2020 samt at budgetkataloget behandles politisk inden udsendelse.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Programmering af parallelopdrag om masterplan for det tidligere Vridsløselille Fængsel

Anledning

Programmering af parallelopdrag om masterplan for det tidligere Vridsløselille Fængsel.

Sagsfremstilling

Vedlagte bilag har været til orientering på aprilmøderne i § 17.4 udvalg for Byudvikling, Miljø & Byudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Børne & Skoleudvalget.

 

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 28. april 2020 begærede Lene Rygaard Jessen (Ø) sagen i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at parallelopdrag tages til efterretning,

Historik

 Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø) undlod

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

Bilag

1 B. Arealstudie ved udvidelse af Herstedlund Skole B. Arealstudie ved udvidelse af Herstedlund Skole
2 B. Albertslund Kommunes myndighedskommentarer B. Albertslund Kommunes myndighedskommentarer
3 B. Parallelopdrag B. Parallelopdrag
Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Salg af Roholmparken Vest

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget den 5. maj 2020

Sagen om salg af mart. nr. 10dn, Herstedøster By, Herstedøster behandles som lukket sag iht. Albertslund Kommunalbestyrelses forretningsorden § 2 stk. 2 om køb og salg af fast ejendom

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020

Godkendte indstillingen

 

 

 

Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Salg af areal ved Vognporten

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget den 5. maj 2020

Sagen om salg af matr. nr. 5ci, 5cx, 5cq, samt del af vejmatr. 7000v, Vridsløselille By, Herstedvester behandles som lukket sag iht. Albertslund kommunalbestyrelses forretningsorden § 2 stk. 2 om køb og salg af fast ejendom.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

 

Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020 

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende

 

Tilbage til toppen

39. ØU/KB - Alkoholbevilling - Skurets Venner

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget den 5. maj 2020

Punktet er lukket på grund af personfølsomme oplysninger.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020 

Godkendte indstillingen.

 

 

Tilbage til toppen

40. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen