Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 25. maj 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

  • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. EBU - Status på jobcentret
2. EBU - Temadrøftelse: Skærpet tilsyn
3. EBU - Orientering fra formanden
4. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
5. EBU - Eventuelt
6. EBU - Underskriftsblad

1. EBU - Status på jobcentret

Anledning

Der gives en redegørelse for udvikling i borgere og øvrige væsentlige ændringer siden sidste udvalgsmøde.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget blev på april mødet orienteret om udviklingen i nye borgere frem til uge 16. Siden er der kommet flere nye borgere, om end nyhenvenderne har været færre end tidligere ved Corona-krisens start. Især kom der nye dagpengemodtagere i uge 18 (ved månedsskiftet 1/5), hvor der kom 45 nye ledige. Siden uge 11 er antallet af borgere med sager i jobcentret vokset med 273 personer, svarende til 10%. Det dækker dog over meget store stigninger i dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere samt unge på uddannelseshjælp, mens der i mange andre målgrupper har være mindre fald. Oversigterne fremgår af bilag.

Jobcentret har måtte omprioritere i medarbejderressourcerne for at kunne imødekomme mængden af dagpengemodtagere, således at de medarbejdere, som ved årets start blev ansat til særlige projekter for dagpengemodtagere (der orienteres særligt om projekterne i orientering fra området) samt to medarbejdere fra Jobhuset nu hjælper til med sagsstammer for dagpengemodtagere, således at jobcentret har mulighed for at holde kontakt med de ledige.

 

Beskæftigelsesindsatsen er fortsat suspenderet.

Det betyder bl.a., at jobcentret

·         ikke må iværksætte nye løntilskud eller virksomhedspraktikker.

·         godt må tilbyde online kurser og vejledning, som ikke kræver fremmøde.

·         gerne må formidler ordinært arbejde til ledige.

·         må afholde digital og telefoniske samtaler med borgere.

·         skal afholde digitale eller telefoniske samtaler med borgere, der søger kontanthjælp med henblik på at visitere dem korrekt.

Det har ingen ydelsesmæssige konsekvenser for borgere, som siger nej til formidlet arbejde eller ikke vil deltage i samtale med jobcentret m.v. STAR’s præcisering af suspensionsbekendtgørelserne er bilagt.

 

Jobcenter Albertslund har indgået aftale med leverandører af online vejledningsforløb, som kan hjælpe ledige med udarbejdelse af CV og ansøgninger samt hjælp til jobsøgning i øvrigt. Vejledningsforløbene er frivillige og tilbud til ledige, som ønsker at deltage i sådanne. Derudover har jobcentret skabt overblik over de muligheder, der findes for online undervisning på uddannelser, f.eks. AMU, således at ledige, som har behov for sådanne, kan få et tilbud. Oversigt over eksterne forløb er bilagt. Derudover har Jobhuset iværsat forskellige forløb, hvor der hovedsageligt telefonisk er kontakt til borgere. Oversigt er bilagt.

 

Folketinget har den 21/4 2020 vedtaget, at 225-timersreglen midlertidigt suspenderes i perioden 9/3 – 8/7 2020 på grund af covid-19. I praksis sker det ved at forlænge 12-månedersperioden, inden for hvilken kravet om 225 timers ordinært ustøttet arbejde skal være opfyldt, med fire måneder. Forlængelsesperioden skal anses for en forlængelsesgrund på linje med de øvrige forlængelsesgrunde, som er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, f.eks. sygdom eller barsel mv. Reglerne er implementeret i Albertslund.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Udviklingen i nye borgere og i sagstal i Jobcenter Albertslund Udviklingen i nye borgere og i sagstal i Jobcenter Albertslund
2 STAR præcisering af suspensionsbekendtgørelsen STAR præcisering af suspensionsbekendtgørelsen
3 Online aktiveringsmuligheder Online aktiveringsmuligheder
4 Forløb i jobhuset Forløb i jobhuset
5 EBU 25 maj 2020 Udviklingen i nye borgere og i sagstal i Jobcenter Albertslund EBU 25 maj 2020 Udviklingen i nye borgere og i sagstal i Jobcenter Albertslund
Tilbage til toppen

2. EBU - Temadrøftelse: Skærpet tilsyn

Anledning

Der gennemføres en temadrøftelse af reglerne for skærpet tilsyn og en gennemgang af opgørelserne af resultatmål og fokusmål i Abertslund.

Sagsfremstilling

I forbindelse ny beskæftigelseslovgivning fra 1. januar 2020 blev der fastsat regler for skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren fik bemyndigelser til at fastsætte resultatmål og mål for kommunernes beskæftigelsesindsats, kaldet fokusmål.

Lever en kommune ikke op til resultatmålene, som beskæftigelsesministeren har fastsat og lever kommunen ikke op til fokusmålene, så bliver kommunen omfattet af et skærpet tilsyn.

Såfremt kommunen kommer under skærpet tilsyn, så vil man blive bedt om at sende en redegørelse til beskæftigelsesministeren om, hvilke initiativer kommunen vil iværksætte for at leve op til de fastsatte resultatmål og hvornår målene vil være opfyldt. Kommune får en genopretningsperiode på 9 måneder. Hvis kommunen ikke lever op til resultatmålene herefter, vil man komme under administration, hvilket bl.a. betyder, at der skal lave en sagsgennemgang af uvildig konsulent, finansieret af kommunen, og der vil blive sat krav til indsatsen.

Der er to fokusmål:

1. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.

2. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.

En måling af den gennemsnitlige andel over 12 måneder sikrer, at kommunerne ved små udsving ikke kommer i skærpet tilsyn, så længe de i gennemsnit over de seneste 12 måneder lever op til fokusmålet. Målingen giver dermed incitamentet til at levere en stabil og kontinuerlig indsats. Grænseværdien er fastsat til 20 pct., og der tages højde for fritagelser fra samtaler og aktive tilbud, sygdom og andre gyldige grunde til fravær.

Målingerne offentliggøres månedligt på jobindsats.dk. Som følge af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen under Corona-krisen bliver der p.t. ikke offentliggjort nye målinger og det indgår i forhandlingerne om genåbning af beskæftigelsesindsatsen, hvornår målingerne skal genoptages.

Målingerne fra januar er bilagt sagen og vil blive gennemgået af forvaltningen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 albertslund-januar-2020-jobcenterindbliksrapport.pdf albertslund-januar-2020-jobcenterindbliksrapport.pdf
2 oversigt-over-alle-kommuners-status-paa-resultat-og-fokusmaal-januar-2020.pdf oversigt-over-alle-kommuners-status-paa-resultat-og-fokusmaal-januar-2020.pdf
3 Temadrøftelse ebu skærpet tilsyn (002) Temadrøftelse ebu skærpet tilsyn (002)
4 ebu maj 2020 Albertslund kommunes Jobcenterindbliksrapport for Januar 2020 ebu maj 2020 Albertslund kommunes Jobcenterindbliksrapport for Januar 2020
Tilbage til toppen

3. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Refleksion i forhold til udvalgsmøderne fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Aktiviteter på erhvervsområdet, maj 2020

B. Virksomhedsplan for Borger & Arbejdsmarked 2020-2022

C. Færre på dagpenge - orientering om indsatserne Utilstrækkeligt dansk og Uklart jobmål

D. Forespørgsel på borgersag fra KB-medlem

E. Brev fra formanden for Erhvervshuset, Erhvervshusets hjælp til virksomhederne i Covid-19 situationen

F. Henvendelse fra Udsatterådet om socialt frikort.  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der inviteres til dialog med Udsatterådet.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Arrangementer for erhverv, Maj 2020 opdateret 21.04.20 Arrangementer for erhverv, Maj 2020 opdateret 21.04.20
2 Virksomhedsplan Borger Arbejdsmarked 2020-22. Endelig udgave Virksomhedsplan Borger Arbejdsmarked 2020-22. Endelig udgave
3 Færre på dagpenge - orientering om indsatserne Utilstrækkeligt dansk og Uklart jobmål Færre på dagpenge - orientering om indsatserne Utilstrækkeligt dansk og Uklart jobmål
4 Orientering af EBU om personsag Orientering af EBU om personsag
5 Brev fra formanden for Erhvervshuset, Erhvervshusets hjælp til virksomhederne i Covid-19 situationen Brev fra formanden for Erhvervshuset, Erhvervshusets hjælp til virksomhederne i Covid-19 situationen
6 Bilag_coronavirus_hovedstaden Bilag_coronavirus_hovedstaden
7 Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.05.2020 Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.05.2020
Tilbage til toppen

5. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

6. EBU - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at underskriftsbladet godkendes

Beslutning

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen