Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 24. februar 2020

Tid: Kl. 16:30

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Dogan Polat (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. EBU/BSU - Status for Stærke valg, handleplan 2019
2. EBU/ØU/KB - Projekt Bedre indsats (bevilling)
3. EBU/ØU/KB - Indsatser til borgere dækket af puljemidler (bevilling)
4. EBU - Orientering fra formanden
5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. EBU - Eventuelt

1. EBU/BSU - Status for Stærke valg, handleplan 2019

Anledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) og Børne- & Skoleudvalget (BSU) orienteres om Status på Handleplan 2019, der implementerer Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i december 2018 vedtaget Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025. På den baggrund er der udarbejdet en handleplan, der beskriver initiativer i 2019. Status: Stærke valg ... Handleplan 2019 beskriver gennemførte aktiviteter og måltal for 2019.

 

I 2019 er den nye enhed Uddannelse & Job bleveet etableret i Borger & Arbejdsmarked, der fra 1. august 2019 har haft ansvaret for den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune. Enheden har indledt samarbejdet på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i en fast samarbejdsstruktur målrettet unges behov. I tre medarbejderteams tilrettelægges vejledningen og samarbejdet omkring hver enkelt ung. Desuden drøfter enhedslederne i Lederforum det koordinerende samarbejde på tværs.

 

Fremadrettet følges, hvordan det går med den nye struktur, om den imødekommer unges behov og dermed bidrager til at opfylde strategiens mål. Dernæst skal der i en ny handleplan tages stilling til, hvor det aktuelle fokus i implementeringen af Stærke valg ... skal ligge. I Handleplan 2019 er udviklingsarbejdet omkring temaet Kvaliteten i vejledningen i udskolingen og Erhvervs- og erhversuddannelsessamarbejde indledt.

 

Udvalgene drøfter hvilke indsatsområder, der bør prioriteres det kommende år. Hvilke tværgående aktiviteter eller udviklingsindsatser skal sættes i værk? Skal der være et særligt fokus på fx kvaliteten af vejledningen i udskolingen eller fx på erhvervskontakt og og erhvervsuddannelsessamarbejde i grundskolen? Eller skal fokus være på tilpasning af uddannelses- og jobtilbud til unge, der har svære udfordringer eller komplekse problemstillinger? Eller skal fokus fx ligge på frafald, misbrug, unødige skoleskift mm., der spærrer for uddannelse eller job?

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd og direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at status på handleplan 2019 tages til efterretning,
 2. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter den videre implementering af Stærke valg ... og
 3. at der på den baggrund udarbejdes ny handleplan 2020-2021 for den fortsatte implementering af Stærke valg ...

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 24. februar 2020, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

 

Susanne Storm Lind (A) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Status Handleplan 2019 - Stærke valg. Status Handleplan 2019 - Stærke valg.
2 Stærke valg - handleplan 2019 og 2020 - temamøde EBU og BSU 24. februar 2020.pptx Stærke valg - handleplan 2019 og 2020 - temamøde EBU og BSU 24. februar 2020.pptx
Tilbage til toppen

2. EBU/ØU/KB - Projekt Bedre indsats (bevilling)

Anledning

Jobcenter Albertslund har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 2.010.000 kr. til ansættelse af medarbejdere til gennemførsel af projekt ”Bedre indsats til borgere i ressourceforløb”.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  (STAR) har udmeldt en pulje til indsats til borgere i ressourceforløb. Jobcentret Albertslund bygger videre på redskaber, som blev udviklet i forbindelse med deltagelse i STAR´s projekter ”Bedre Ressourceforløb” og ”Opkvalificering af rehabiliteringsteam”, hvor der er fokus på bedre inddragelse af borgeren i forbindelse med forberedelse til rehabiliteringsteamet samt opfølgning på rehabiliteringsteamets indstilling og indsatsdel. Med puljen kan jobcentret øge indsatsen og kvaliteten i virksomhedsrettede indsatser med fokus på lønnede timer. Med bevillingen kan der ansættes to jobformidlere i to år, som skal arbejde med det rette jobmatch for borgeren og et håndholdt virksomhedsrettet forløb. Målet med projektet er at øge andelen af borgere i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats og/eller lønnede timer.

Der er søgt om midler til ansættelse af to jobformidler og lidt til projektledelse. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20-12-2019 til den 31-12-2021 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget.

Styrelsen har i sin bevilling lagt særlig vægt på, at Albertslund kommune i ansøgningen har kunnet godtgøre en lav sagsstamme for jobformidlere, når opgavemængden tages i betragtning. Endvidere har kommunen rimelige resultater i forhold til udsatte grupper, og en tilstrækkelig beskrivelse af, hvordan jobformidlere skal være i stand til at bygge bro til  arbejdsmarkedet.

Økonomi

Der er bevilget 2.010.000 kr. fra STAR til lønudgifter og revision til projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 2.010.000 kr. til gennemførsel af projekt Bedre indsats til borgere i ressourceforløb, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Ansoegningsskema projekt ressourceforløb Albertslund Kommune Ansoegningsskema projekt ressourceforløb Albertslund Kommune
2 Tilsagn Tilsagn
3 Budget-og regnskabsskema Bedre indsats for borgere i ressourceforløb Budget-og regnskabsskema Bedre indsats for borgere i ressourceforløb
4 bevillingsskema ressourceforløb bevillingsskema ressourceforløb
Tilbage til toppen

3. EBU/ØU/KB - Indsatser til borgere dækket af puljemidler (bevilling)

Anledning

Jobcenter Albertslund har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en række puljemidler for 2020 til tilbud til borgere. Det drejer sig om regionaluddannelsespulje for kontanthjælpsmodtagere, pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse, pulje til opkvalificering indenfor mangelområder, pulje til løntilskud og pulje til jobrotation.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  (STAR) har udmeldt en række puljemidler til indsats i 2020. Jobcenter Albertslund har søgt disse og har fået bevillinger fra følgende:

Pulje til opkvalificering indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft 83.300 kr.,

Pulje til nye muligheder for jobrotation 134.100 kr.,

Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse 194.200 kr.,

Regionaluddannelsespulje for kontanthjælpsmodtagere 258.000 kr.,

Med disse puljemidler får vi dækket udgifter, som giver jobcentret mulighed for at forstærke indsatsen overfor ledige, så de kommer i ordinær beskæftigelse. Der vil være kommunal medfinansiering på tilbuddene. Udgifterne til dette afholdes indenfor aktiveringsbudgettet.

Puljemidlerne anvendes i perioden fra den 20-12-2019 til den 31-12-2020 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som er godkendt under de respektive puljer.

Økonomi

Der er bevilget 669.300 kr. fra STAR til udgifter i perioden.

 

Det forudsættes, at der er dokumenterede udgifter til konkrete tilbud til borgere på de forskellige pulje og at Albertslund Kommune medfinansierer med mellem 20 og 40% af udgifterne alt efter puljen. Dette er normal procedure for denne type pulje fra STAR. Medfinansieringen dækkes af beskæftigelsesrammen. Hvis der ikke er udgifter, er der ingen omkostning for Albertslund kommune og der er dermed ingen risiko, da der ikke er krav om målopfyldelse før puljen udbetales.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller

1.    at der gives tillægsbevilling på 669.300 kr. til udgifter til aktiv beskæftigelsesindsats finansieret af STAR

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Tilsagn Ny jobrota.docx Tilsagn Ny jobrota.docx
2 Tilsagn Mangelpulje.docx Tilsagn Mangelpulje.docx
3 Tilsagn Grundforløb.docx Tilsagn Grundforløb.docx
4 Tilsagn RU.docx Tilsagn RU.docx
5 bevillingsskema mindre puljer bevillingsskema mindre puljer
Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

 • BID

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Arrangementer for erhvervslivet, jan. 2020.

B. Erhvervshenvendelser oktober 2019 - januar 2020

C. Emner til morgen briefing 2020.

D. DA Undersøgelse.

E. Business Improvement Districts, BID i Albertslund.

F. Spørgsmål samt svar til kommunalbestyrelsesmedlem Dogan Polat (A) om lærlingeplads.

G. Nøgletal.

H. Seniorpension, høringssvar fra KL.

I. Udbud af ekstern mentor.

J. Implementering af ny LAB.

K. Færre på dagpenge - projekter i budget 2020.

L. Manglende registrering i Joblog.

M. Aktivering af indvandrere.

N. A-kasseforsøget.

O. Spørgsmål samt svar til kommunalbestyrelsesmedlem Kenni Flink (Å) om Jobcentrets praksis vedr. psykologudtalelser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Aktiviteter på erhvervsområdet, januar 2020 A. Aktiviteter på erhvervsområdet, januar 2020
2 C. Oplæg emner til Morgenbriefing 2020 C. Oplæg emner til Morgenbriefing 2020
3 D. Rapport Danmarks bedste beskæftigelseskommune D. Rapport Danmarks bedste beskæftigelseskommune
4 E. BID E. BID
5 F. Lærlingeplads F. Lærlingeplads
6 G. Beskæftigelsesindsats EBU januar.pdf G. Beskæftigelsesindsats EBU januar.pdf
7 H. Høringssvar seniorpension fra KL H. Høringssvar seniorpension fra KL
8 H. Brev til landets borgmestre om seniorpension.pdf H. Brev til landets borgmestre om seniorpension.pdf
9 H. Orienteringsskrivelse om seniorpension.pdf H. Orienteringsskrivelse om seniorpension.pdf
10 I. Udbud af Ekstern Mentor I. Udbud af Ekstern Mentor
11 J. Notat til EBU J. Notat til EBU
12 J. Implementering af LAB i Albertslund EBU feb 2020 J. Implementering af LAB i Albertslund EBU feb 2020
13 K. Projektbeskrivelse uklart jobmål K. Projektbeskrivelse uklart jobmål
14 K. Projektbeskrivelse udfordring med dansk K. Projektbeskrivelse udfordring med dansk
15 L. Albertslund Kommune - august 2019.pdf L. Albertslund Kommune - august 2019.pdf
16 L. Redegørelse til EBU L. Redegørelse til EBU
17 M. kl-positionspapir-om-37-timers-aktivering.pdf M. kl-positionspapir-om-37-timers-aktivering.pdf
18 N. Notat om a-kasseforsøget N. Notat om a-kasseforsøget
19 O. Spørgsmål og svar til kommunabestyrelsesmedlem Kenni Flink (Å) om jobcentrets praksis vedr. psyko O. Spørgsmål og svar til kommunabestyrelsesmedlem Kenni Flink (Å) om jobcentrets praksis vedr. psyko
Tilbage til toppen

6. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

 

Tilbage til toppen