Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 19. august 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1 / Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik
2. BSU/ØU/KB - Anvendelse af midler til dagtilbud til tidlig indsats
3. BSU/ØU/KB - Flere lærere til folkeskolen
4. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017/2018 og 2018/2019
5. BSU/ØU/KB - Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister
6. BSU/ØU/KB - Børneliv i Sund Balance (bevilling)
7. BSU - Orientering fra formanden
8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
9. BSU - Eventuelt
10. BSU - Underskriftsblad

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik

Anledning

Børne- og Skoleudvalget arbejder med udformning af en ny børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling

En ny Børne- og Ungepolitik for Albertslund Kommune bør favne og beskrive de samlede visioner og værdier for Albertslund Kommunes børne- og ungeområde, som de er idag. Den nuværende børne- og ungepolitik er udarbejdet i 2006. Den skal opdateres, så den svarer til de politiske visioner, Albertslund Kommune har for sine børn og unge i 2020 og for fremtiden.

 

En ny Børne- og Ungepolitik bør samle Albertslund Kommunes visioner og værdier for børne- og ungeområdet. Disse er blandt andet beskrevet i kommunens Vision og Strategi samt nyere strategier som Skole for Alle og Stærke Valg.

 

Børne- og Skoleudvalget havde senest en drøftelse af børne- og ungepolitik ved deres møde den 10. april 2019. Drøftelserne skulle være fortsat på møde den 4. juni 2019, men blev udsat. Drøftelserne om en ny Børne- og Ungepolitik genoptages nu i Børne- og Skoleudvalget.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til procesplan, som der kan tages afsæt i, i udvalgets drøftelse. Det foreslås at processen med udarbejdelsen af en ny Børne- og Ungepolitik først og fremmest er politisk, idet politikken skal afspejle de politiske visioner og værdier der er for børn og unge.

 

Børne- og Skoleudvalget indleder arbejdet med den ny børnepolitik ved at drøfte værdier og visioner for børnepolitik i Albertslund på dette møde.  

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse den 9. juni 2020

Børne- og Skoleudvalget drøftede sidst indholdet af en ny børne- og ungepolitik på mødet den 26. februar. Drøftelserne har herefter været udskudt som følge af COVID-19. Udvalget genoptager nu drøftelserne.

 

Sekretariat for Politik og Ledelse den 12. august 2020

Procesplanen for udvikling af en ny børne- og ungepolitik skal revideres. Børne- og Skoleudvalget drøfter ny proces på mødet. På den baggrund udarbejdes en ny procesplan som præsenteres for udvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter indholdet af ny børne- og ungepolitik.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 1:

Udsatte sagen. 

Dogan Polat (A), Danni Olsen (O) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.


Børne- og Skoleudvalget, 26. februar 2020, pkt. 1:

Børne- og Skoleudvalget drøftede indholdet af en ny børne- og ungepolitik.


Børne- og Skoleudvalget, 26. februar 2020, pkt. 1:

Børne- og Skoleudvalget drøftede indholdet af en ny børne- og ungepolitik.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget drøftede indholdet af en ny børne- og ungepolitik.

Bilag

1 Børne og ungepolitik Børne og ungepolitik
2 Procesplan Procesplan
3 Padlet fra BSU 26. februar 2020 Padlet fra BSU 26. februar 2020
4 Notat - Børnepolitik 2020 Notat - Børnepolitik 2020
5 BSU 19. august - powerpoint BSU 19. august - powerpoint
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Anvendelse af midler til dagtilbud til tidlig indsats

Anledning

 I budget 2020 er der afsat en pulje på 1.219.000 kr. til understøttelse af tidlig indsats i dagtilbuddene. Puljen erstatter tidligere bevillinger til dette område. Anvendelse af puljen i 2020 beskrives nedenfor.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har der været afsat en særlig pulje med henblik på at understøtte den tidlige indsats i dagtilbud. De seneste tre år er der blevet arbejdet med tidlige indsatser i form af åbent børnehus, skærpet opmærksomhed på varierede behov i forældresamarbejdet, samarbejde med sundhedsplejen og fokus på børns motoriske udvikling. I 2020 skal midlerne anvendes så der er et stærkt fokus på at øge kvaliteten i praksis, ved at styrke fagligheden og de professionelles indsats. Formålet er at medarbejderne omkring børn i udsatte positioner styrker deres kompetencer og -  billedligt talt - står på tæer for at sikre et tværfagligt samarbejde om børnene.  

I 2019 blev der samlet syv anbefalinger til kommunerne fra forskere fra bl.a. Danmarks pædagogiske universitet, i forhold til at arbejde med en tidlig og forebyggende indsats i Barnets første 1000 dage.

 

På baggrund af forskeres anbefalinger og lederrepræsentanters ønsker foreslås puljen til tidlig indsats i 2020 anvendt til:

 • Styrket inddragelse af sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbuddets samarbejde med familien, og til understøttelse af barnets udvikling i dagtilbuddet.
 • Udvidelse af brugen af opstartssamtaler forud for at barnet begynder i dagtilbud, samtalerne afholdes i familiens hjem.
 • Kompetenceløft til 18 medarbejdere, der arbejder med 0-6 årige samt vikardækning til kompetenceløftet.
 • Ledergruppen udvælger tematikker for lokale indsatser, således at der samarbejdes i mindre grupper af dagtilbud om specifikke indsatser. fx forældrevejledning.
 • Tildeling af timer til vikarer til sparring og supervision i og på tværs af dagtilbuddet.

 

Disse indsatser vil både være en udvidelse af indsatser der er planlagt og en mulighed for at skabe rum for at lederne får mulighed for at afprøve tiltag, der er meningsfulde i den konkrete praksis. Der lægges op til at samarbejdet med sundhedsplejen vil blive tættere, så familierne kan opleve en højere grad af tryghed i skiftet, og den viden som sundhedsplejen har kan videregives til det pædagogiske personale.

 

Der vil løbende være en vurdering af behovet for en central understøttelse af implementeringen af den nye viden, der vil ligeledes være en fælles videndeling af lokale tiltag i den samlede ledergruppe, herunder erfaringer med opstartssamtaler. 

Økonomi

Samarbejdet med sundhedsplejen: 200.000 kr. Herunder 90.000 til arbejdet med Babygruppen i Lindegården fra 2021.

Tilførsel af personaleressourcer til opstartssamtaler i hjemmet: 224.000 kr.

Kompetenceløft til 18 medarbejdere: 185.000 kr.

Tilførsel af personaleressourcer når medarbejdere er afsted på kompetenceløft: 270.000 kr.

Tilførsel af personaleressourcer til dagtilbuddene til planlægning af nye tiltag, sparring og supervision vedr. udsatte børn: 340.000 kr.

 

Bevillingsskema følger til ØU's behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at dagtilbuddene intensiverer samarbejde med sundhedsplejen og nye forældre,
 2. et kompetenceløft om tidlig indsats, med vikardækning,
 3. styrket sparring og supervision vedrørende sårbare børn og familier i og mellem dagtilbuddene.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Flere lærere til folkeskolen

Anledning

I Finansloven for 2020 blev kommunerne tildelt 275 mio. kr. til flere lærere i Folkeskolen. Disse midler skal tildeles skolerne.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2020 tildeles kommunerne samlet 275 mio. kr. til flere lærere i Folkeskolen. De kommende år stiger beløbet til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.

Kommunerne tildeles midlerne efter en fordelingsnøgle på baggrund af elevtal i skolerne det enkelte år. Det betyder, at Albertslund Kommune modtager 1,5 mio. kr. i 2020. Tallet for de kommende år afhænger af befolkningsudviklingen, men ender forventeligt omkring 4,5 mio. kr.

Af Økonomiaftalen mellem KL og Regering fremgår det, at midlerne til flere lærere skal bruges til ”at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer”. I Albertslund er der fokus på løsninger og metoder der arbejder for at forebygge segregering til specialtilbud. Ved at udvikle tilbud mellem det almene og det specielle kan eleverne i højere grad støttes tidligere og tættere på det almene miljø, f.eks. i form af tolærerordninger, støtte til den enkelte elev, undervisning på hold eller andre støtteformer. Det foreslås at tildele midlerne fra Finansloven til almenområdet, det vil sige de fire folkeskoler samt 10. klasse på AUC efter samme fordelingsnøgle som den sociale pulje i ressourcemodellen for skolerne fordeles efter. Det vil sige en vægtet nøgle der bygger skolernes socioøkonomiske grundlag.

Midlerne skal styrke indsatsen for udfordrede elever og være med til at skabe rammer for fællesskaber på tværs. Samtidigt kan det hindre yderligere eksklusion af elever til andre foranstaltninger.

Økonomi

Tilskuddet gives som et puljetilskud, hvorfor udgiften til flere lærere ikke belaster kommunens likviditet eller serviceramme. Bruges midlerne ikke til flere lærere skal de tilbagebetales.

Personalekonsekvenser

Der ansættes ekstra personale til at varetage opgaven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der modtages puljetilskud på 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til forventet 4,5 mio. kr. i 2023 og frem og
 2. at midlerne frigives til flere lærere i de fire folkeskoler og 10. kl. på AUC fordelt efter samme fordelingsnøgle som puljen til sociale kriterier.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der fremover efterspørges oplæg fra forvaltningen til, hvordan midler kan tilføres mere målrettet.

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2017/2018 og 2018/2019

Anledning

Kvalitetsrapport for skolerne for de seneste to skoleår 2017/2018 og 2018/2019. Sagen har tidligere været behandlet af Børne- og Skoleudvalget og sendt i høring. Hvorpå den endelige behandling i udvalget og Kommunalbestyrelsen blev udsat på grund af ændring i bekendtgørelsen. Den nuværende kvalitetsrapport er suppleret i henhold til dette.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov udstedte Undervisningsministeriet i 2014 en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Bekendtgørelsen omhandler hvilke resultater kommunens skoler opnår med hensyn til især elevernes læring og trivsel. Rapporten skal udarbejdes hvert andet år og vedtages i lige kalenderår.

 

Der afrapporteres på de nationale mål for folkeskolen og mål i 'Skole for alle'.

 

Nationale mål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

De overordnede mål er omsat til måltal

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
 • Elevernes trivsel skal øges.

 

Albertslund Kommunes egne politiske målsætninger for skoleområdet i 2022 er

 • at alle børn kan læse, når de går ud af 2. klasse,
 • at alle unge i 9. og 10. klasses matematik, engelsk og dansk fagligt præsterer svarende til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver,
 • at tosprogede og etnisk danske elever præsterer på samme niveau,
 • at antallet af dygtige elever ligger på niveau med landsgennemsnittet og
 • at 90 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

’Skole for alle 2012-2022’ har dannet grundlag for arbejdet med at gøre eleverne dygtigere og øge trivslen.

Der er fortsat brug for et fokuseret arbejde med elevernes faglige udvikling i skolens fag. Grundlaget ligger i ’Skole for alles' fokus på dansk, matematik og naturfag. Der ligger også forsat et fælles arbejde i alle fag. Arbejdet med den sproglige udvikling er helt afgørende for at rykke med den brede faglighed.

 

Resultaterne i denne rapport fra de seneste to år viser, at der samlet er fremgang i matematik og andel af elever der får 2 eller derover i afgangsprøverne er stigende.

Rapporten viser også, at der er tilbagegang i elevernes resultater i dansk, at afstanden mellem resultaterne for etnisk danske og tosprogede elever er øget, og at eleverne samlet ikke opnår det karaktergennemsnit, som kan forventes i forhold til den socioøkonomiske reference forudsiger.

 

Hvor afgangsprøverne giver et øjebliksbillede af skolevæsenets resultater, så giver resultaterne i de nationale test et billede af, hvordan elevernes faglighed udvikler sig undervejs i skoleforløbet. Både i dansk og matematik viser de nationale test, at elevernes resultater for de seneste to år bevæger sig væk fra målet. Elevfraværet er stigende i perioden, der er brug for igen at skærpe opmærksomheden på, at alle elever kommer i skole hver dag.

 

Ovenstående er en vurdering af de samlede resultater for kommunen, der er udsving mellem årene og mellem skolerne. Undersøgelsen af hvordan spredninger i resultaterne er, og hvordan resultaterne har udviklet sig på den enkelte skole foretages i samarbejde med ledelsen på skolen. Det er også i dette samarbejde forventningerne til alle skolernes arbejde med igen at sikre fremgang i resultaterne udvikles og præciseres.

Med konkret viden om årsager og virkninger fra de enkelte skoler kan der give svar på, hvorfor den samlede udviklingen i de senest år er gået den forkerte vej. Svaret skal bruges som grundlag for det fortsatte arbejde for at sikre, at alle elever, der forlader vores skoler, bliver så dygtige som de kan, trives og har mindst 2 i afgangsprøverne i dansk og matematik, så de får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

I følge Folkeskoleloven § 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, fortrolige. Derfor afrapporteres de nationale mål for læring og de lokale læsemål i en fortrolig del af rapporten, som lukket bilag på sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. juni 2020.

Der er modtaget høringssvar fra:

Albertslund Ungecenters bestyrelse og MED udvalg

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Egelundskolen

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedlund skole

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedvester skole

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Herstedøster skole

Albertslund Lærerkreds

 

På Albertslund Ungecenter har kvalitetsrapporten været grundlag for dialog med udgangspunkt i det paradoks, at Albertslund Kommunes skolevæsen er blandt de dyreste i landet, men elevernes gennemsnitskarakterer ikke umiddelbart afspejler dette – heller ikke, hvis der korrigeres for den socioøkonomiske reference. Der oplistes forhold der kan gøre sig gældende i skolehverdagen i forhold til undervisning og trivsel.

 

Albertslund Ungecenter har flere tilbud, der virker på elevernes læring:

 • I fritidsundervisningen tilbydes eksamensforberedende undervisning til 9.+10.kl.-elever med stor succes.
 • Fokus på sundhed: Fysiske aktiviteter og madklub
 • Sociale kompetencer: Mød nye venner

 

Egelundskolens skolebestyrelse og MED-udvalg oplever et paradoks i, at kvalitetsrapporten så markant tager udgangspunkt i de nationale test. Analyser peger på, at de nationale test ikke er retvisende, og det er politisk besluttet i Albertslund, at de frivillige nationale test ikke må benyttes. Der benyttes på den måde et talmateriale, hvis validitet der sættes spørgsmål ved, samtidig med at nedslagspunktet ikke kan følges op med en verificerende test, hvor evt. progression i udviklingen kan iagttages.

Egelundskolen vurderer, at nedstående områder kalder på særlig opmærksomhed.

 • De sproglige forudsætninger har markant betydning for elevernes faglige udvikling. Resultaterne er gået i den forkerte retning og der er behov for en nytænkt og koordineret indsats.
 • Elevernes fremmøde skal hæves.
 • Elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, klarer sig markant under forventeligt. Der skal altså arbejdes med at styrke denne gruppe elevers læring, ligesom den mest fagligt udfordrede elevgruppe har behov for en særlig bevågenhed.

 

Herstedlund skole bemærker i sit høringssvar, at der på flere parametre er fremgang i skolens resultater og beskriver, hvordan skolen arbejder og har arbejdet med et flerårigt udviklingsprojekt, der giver gode resultater nu. Der er gennem dette stykke udviklingsarbejde skabt en fælles platform for skolens pædagogiske personale, så den positive udvikling kan videreføres og intensiveres.

Generelt oplever bestyrelse og MED-udvalg, at kvalitetsrapporten afspejler en kommune med væsentlige udfordringer med udviklingen i elevernes faglighed. Bestyrelse og MED-udvalg er opmærksomme på sammenhængen til mange familiers socioøkonomisk udfordringer, deres uddannelsesmæssig tradition m.v. Bestyrelsen og MED-udvalg efterlyser en større opmærksomhed på de socio-økonomiske forskelle mellem kommunens skoler i forbindelse med vedtagelse af den nye skolestrategi.

 

Herstedvester skoles MED-udvalg og skolebestyrelse gør opmærksom på, at denne kvalitetsrapport er dannet i den periode, hvor der på Herstedvester skole har hersket stor usikkerhed omkring retning, mål og indsatser. Dette kan have præget elevernes læring. Herstedvester Skole har nu med ny ledelse og med stor udskiftning blandt lærere sat ny retning og gennem MED-udvalg og skolebestyrelse vedtaget en trivselsindsats. I indeværende skoleår har Herstedvester Skole sat fokus på den undersøgende metode i dansk og matematikundervisningen. Dette, fordi den undersøgende metode indgår i de fleste fagformål og det løfter en klasses niveau med et halvt års læring og bidrager til øget motivation og fagligt sprog til alle elever.

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Herstedøster skole synes, at kvalitetsrapporten er et godt redskab til at danne et overblik over hvad status er på den enkelte skole, inden for forskellige indsatsområder og til at vurdere indsatsen i kommunen generelt. Der er enighed i, at der fortsat er brug for et fokuseret arbejde med elevernes faglige udvikling i skolens fag. Skolebestyrelsen og MED-udvalget har gennemgået kvalitetsrapporten systematisk, vurderet styrker og hvad der kalder på en opmærksomhed. Det der kalder på en opmærksomhed, skal der arbejdes videre med sammen med skolens vejlederkorps. Vejlederkorpset og ledelsen skal sammen finde ud af hvilke indsatser, der er de vigtigste og foretage en prioritering ud fra dette. Prioriteringen sker med udgangspunkt i, en vurdering af hvad der vil have den højeste læringseffekt. Overordnet set er de faglige resultater ikke tilfredsstillende. Der kan dog samlet set, ses en positiv udvikling. Det er glædeligt at andelen af elever, der mindst får 2 i både matematik og dansk er stigende.

 

Albertslund Lærerkreds gør opmærksom på, at de nationale test er usikre i forhold til at måle de enkelte elevers niveau. Det er dog væsentligt at tale om faglighed og Albertslund kommunes politiske målsætninger. Det er ligeledes vigtigt at tale om lærernes arbejdsforhold og elevernes trivsel. Et særligt fokus er hjælp til elever der ikke trives i skolen. 

 

Efter en bekendtgørelse for kvalitetsrapporter i folkeskolen, som kom mens kvalitetsrapporten var i høring, skal rapporten indeholde oplysninger om reduktion af skoledagens længde og hvordan det er planlagt at anvende de ressourcer, der er frigivet ved reduktionen. I lovgivningen er intentionen med den reducerede skoledag at øge fagligheden, sætte klare, ambitiøse og målbare mål for folkeskolen samt at sikre, at alle elevgrupper får større udbytte af undervisningen. I Albertslund Kommune har to skoler reduceret skoledagens længde i indskolingen. En skole har reduceret med to timer, og en skole har reduceret med tre timer. Alle skoler reducerer undervisningstiden på 4. - 9. klassetrin, så de udnytter rammen fuldt ud. I det videre arbejdes følges op på, hvordan muligheden for reduktion af skoledagens længde anvendes i Albertslund Kommune. Desuden følger forvaltningen og skoleledelserne op på, hvordan skolerne arbejder med den motiverende og varierede skoledag og hvordan midler, der frigives ved den reducerede undervisningstid anvendes til gavn for alle elever.

 

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen (LBK nr 823 af 15/08/2019).

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 698 af 23/06/2014).

Kommunikation

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 sendes i høring i perioden fra den 23. januar 2020 til den 15. marts 2020.

Høringsparterne er skolernes bestyrelser, Albertslund lærerforening, BUPL, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 sendes i høring i perioden fra 23. januar 2020 til den 15. marts 2020 og
 2. at kvalitetsrapporten godkendes.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 17. juni 2020.

1. at kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 godkendes .

Historik

 Børne- og Skoleudvalget, 22. januar 2020, pkt. 1:

Tiltrådt at kvalitetsrapporten sendes i høring.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019 Udkast til Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019
2 Høringssvar kvalitetsrapport 20172018 20182019 Høringssvar kvalitetsrapport 20172018 20182019
3 Endelig Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019 Endelig Kvalitetsrapport skoler 20172018 og 20182019
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.

 

Hermed status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis for henholdsvis PPR og Familieafsnittet for perioden 1. april 2019 til 31. marts 20 

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning og
 2. at PPRs indførelse af ny praksis godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen orienterer forældrenetværket på det kommende netværksmøde.

 

 

 

 

 

Bilag

1 Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - BSU Notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister - BSU
2 Sagsbehandlingsfrister - PPR 150520 Sagsbehandlingsfrister - PPR 150520
3 Sagsbehandlingsfrister. Familieafsnittet. Sagsbehandlingsfrister. Familieafsnittet.
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Børneliv i Sund Balance (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Center for Forebyggelse i Praksis i KL på 4.440.000 kr. til afprøvning og implementering af indsatser og aktiviteter i sundhedsplejen, dagtilbud, skole, fritids- og idrætsforeninger og i lokalområdet, der skal fremme sundhed og trivsel blandt børn fra 0-10 år.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune deltager sammen med Frederikssund og Aalborg kommuner i projektet Børneliv i Sund Balance under Center for Forebyggelse i praksis i Kommunernes Landsforening. Projektet giver Albertslund Kommune mulighed for at være med til at udvikle og afprøve forebyggende indsatser for et sundt børneliv for børn i 0-10 års alderen til gavn for familier og børn i byen, samt de medarbejdere, som i deres daglige praksis er i kontakt med familier og børn.

 

Projektet har opnået økonomisk støtte af Nordea Fonden og gennemføres i 10 lokalområder fordelt på de tre kommuner. Albertslund Kommune deltager i projektet med i alt 4 lokalområder – svarende til kommunens fire skoledistrikter. Center for Forebyggelse i Praksis tildeler et tilskud på 4.440.000 kr. til Albertslund Kommunes gennemførelse af projektet.

   

Projektets midler

Midlerne fordeles mellem projektets aktører og opdeles i henholdsvis 1) Projektledelse & kommunikationskoncept 2) Udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer 3) Udvidet sundhedspleje og 4) Implementering og kompetenceudvikling.

 

Projektledelse og Kommunikationskoncept

Der ansættes en projektkoordinator, der har til opgave at sikre udvikling og implementering af indsatser og aktiviteter i Albertslund. Ligeledes har projektkoordinatoren ansvaret for koordinering med projektets øvrige samarbejdspartnere i Center for Forebyggelse i Praksis, Aalborg og Frederikssund kommuner. Projektlederen skal desuden deltage i udvikling af et gennemgående kommunikationskoncept, der skal sikre sammenhæng og genkendelighed på tværs af indsatsområderne.

 

Udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer

Med projektet modtager Albertslund midler til udvikling af indsatser, aktiviteter og materialer fordelt på projektets lokale aktører: Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skoler og Kultur & Fritid, samt Idrætsforeninger. Udviklingen sker på workshops med ekstern ekspertise inden for børns sundhed og trivsel.  

 

Udvidet sundhedspleje

Midlerne muliggør en udvidelse af Sundhedsplejen med proaktiv rådgivning til alle nye børnefamilier og gennemførsel af legebaseret undersøgelse i 10 dagtilbud, der skal sikre tidlig opsporing af børn med ikke alderssvarende udvikling. Forventningen er at god praksis kan spredes til kommunens resterende dagtilbud.

 

Implementering og kompetenceudvikling

Tilskuddet gør det muligt at understøtte implementering og kompetenceudvikling i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og idrætsforeninger i hele projektperioden, så der sikres en forankring af aktiviteter og indsatser omhandlende bevægelse, sund mad og fællesskaber efter projektets udløb.

Projektet løber fra foråret 2020 til 31. december 2024 og evalueres af Statens Institut for Folkesundhed.

Økonomi

Albertslund Kommune har fået tildelt 4.440.000 kr. i forbindelse med projektet. Midlerne skal anvendes til at dække de udgifter, der fremgår af budgettet i samarbejdsaftalen. Midlerne bruges til at aflønne en projektkoordinator, samt til at udvikle og koordinere indsatser og aktiviteter inden for projektets seks indsatsområder. Desuden bruges der midler til at udvide sundhedsplejen, samt kompetenceløft af medarbejdere i de øvrige afdelinger.   

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der tillægsbevilges 4.440.000 kr. til gennemførsel af projektet ’Børneliv i Sund Balance’ og

2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Center for Forebyggelse i Praksis i KL.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Samarbejdsaftale inkl. budget Samarbejdsaftale inkl. budget
2 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse
3 Forandringsteori Forandringsteori
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

7. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen til borgmestre og politikere.

B. Orientering om, at der er indgået en arbejdstidsaftale for lærere i folkeskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet skolechefen orienterer om hovedlinjerne i pkt. B på et kommende udvalgsmøde.  

Bilag

1 Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen til borgmestre og politikere Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen til borgmestre og politikere
Tilbage til toppen

8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Justering af Vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes skolevæsen. 

B. Resultat af den nationale trivselsmåling gældende for skolerne i Albertslund Kommune.

C. Orientering om ændringer i Skolebestyrelser i skoleår 2019/2020.  

D. Resultat af trafiktest 2019 AK.

E. Resultatet af proces for fravalg af frokostordning.

F. Ledelsesinformation børneområdet.

G. Artikel i BT den 3. august 2020.

H. Spørgsmål fra SF vedr. frokostordning i Dagtilbud.

I. Svar til KL vedr. indsamling af erfaringer fra coronakrisen. 

J. Mundtlig orientering om proces for ansættelse af skoleleder på Egelundsskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Justering af Vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes skolevæsen Justering af Vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes skolevæsen
2 Resultat af den nationale trivselsmåling gældende for skolerne i Albertslund Kommune Resultat af den nationale trivselsmåling gældende for skolerne i Albertslund Kommune
3 Nationale Trivselsmåling 2020 Nationale Trivselsmåling 2020
4 Orientering om ændringer i Skolebestyrelser i skoleår 20192020 Orientering om ændringer i Skolebestyrelser i skoleår 20192020
5 D. Resultat af trafiktest 2019 AK D. Resultat af trafiktest 2019 AK
6 Resultat af valg om frokostordning - juni 2020 Resultat af valg om frokostordning - juni 2020
7 F. Ledelsesinformation - børneområdet F. Ledelsesinformation - børneområdet
8 BT 030820 BT 030820
9 Notat - Spørgsmål fra SF vedr. frokostordning i Dagtilbud Notat - Spørgsmål fra SF vedr. frokostordning i Dagtilbud
10 Svar til KL vedr. indsamling af erfaringer fra coronakrisen Svar til KL vedr. indsamling af erfaringer fra coronakrisen
Tilbage til toppen

9. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

10. BSU - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen