Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 26. februar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik
2. BSU - Læsning i folkeskolerne 2020
3. BSU - Styring af det specialiserede socialområde for børn og unge
4. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til understøttelse af læselyst (bevilling)
5. BSU/ØU/KB - Puljemidler til flere pædagoger til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn (Bevilling)
6. BSU - Orientering fra formanden
7. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
8. BSU - Eventuelt

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik

Anledning

Børne- og Skoleudvalget arbejder med udformning af en ny børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling

En ny Børne- og Ungepolitik for Albertslund Kommune bør favne og beskrive de samlede visioner og værdier for Albertslund Kommunes børne- og ungeområde, som de er idag. Den nuværende børne- og ungepolitik er udarbejdet i 2006. Den skal opdateres, så den svarer til de politiske visioner, Albertslund Kommune har for sine børn og unge i 2020 og for fremtiden.

 

En ny Børne- og Ungepolitik bør samle Albertslund Kommunes visioner og værdier for børne- og ungeområdet. Disse er blandt andet beskrevet i kommunens Vision og Strategi samt nyere strategier som Skole for Alle og Stærke Valg.

 

Børne- og Skoleudvalget havde senest en drøftelse af børne- og ungepolitik ved deres møde den 10. april 2019. Drøftelserne skulle være fortsat på møde den 4. juni 2019, men blev udsat. Drøftelserne om en ny Børne- og Ungepolitik genoptages nu i Børne- og Skoleudvalget.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til procesplan, som der kan tages afsæt i, i udvalgets drøftelse. Det foreslås at processen med udarbejdelsen af en ny Børne- og Ungepolitik først og fremmest er politisk, idet politikken skal afspejle de politiske visioner og værdier der er for børn og unge.

 

Børne- og Skoleudvalget indleder arbejdet med den ny børnepolitik ved at drøfte værdier og visioner for børnepolitik i Albertslund på dette møde.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter indholdet af ny børne- og ungepolitik.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 1:

Udsatte sagen. 

Dogan Polat (A), Danni Olsen (O) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget drøftede indholdet af en ny børne- og ungepolitik.

Bilag

1 Børne og ungepolitik Børne og ungepolitik
2 Procesplan Procesplan
Tilbage til toppen

2. BSU - Læsning i folkeskolerne 2020

Anledning

Orientering om resultaterne af læseprøver i skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

Med Sprog og Læsehandleplanen ’Sprog og læsning for alle’ fulgte en evalueringsplan, som blandt andet beskrev de fælles standardiserede skriftsproglige evalueringer. Evalueringsplanen indeholder de årlige læseprøver på alle årgange samt en obligatorisk sprogprøve i 0.kl., sprogprøver for basisbørn, nationale test m.m.

 

Den vedlagte kommunerapport samler og giver overblik over 1.-9. årganges læseprøver samtidig med at de sammenholdes med landsreferencenormen.

 

Afdelingschefen for Skoler & Uddannelse præsenterer resultaterne fra kommunerapporten. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen om læseresultaterne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Kommunerapport 2019-2020 Kommunerapport 2019-2020
2 Læserapport BSU feb 2020.pptx Læserapport BSU feb 2020.pptx
Tilbage til toppen

3. BSU - Styring af det specialiserede socialområde for børn og unge

Anledning

Orientering om fokusområder for styring af det specialiserede socialområde for børn og familier

Sagsfremstilling

Den fremadrettede indsats for det specialiserede socialområde vil tage afsæt i en række fokusområder. Disse fokusområder skal bidrage til at styrke arbejdet med en faglig og økonomiske styring af henholdsvis det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde.

 

De udvalgte fokusområder som præsenteres i det vedlagte notat skal medvirke til at en tidlig og forebyggende indsats styrkes, så borgeren modtager hjælp så tidligt som muligt med det formål, at forebygge nødvendigheden af dyrere indsatser senere i borgerens liv.

 

De udvalgte fokusområder vil også afspejles i den ledelsesinformation, som Børne- og Skoleudvalget modtager løbende som orienteringer.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen om ny styring det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Ny styring af det specialiserede socialområde Ny styring af det specialiserede socialområde
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til understøttelse af læselyst (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler.

Sagsfremstilling

Direktørområdet for Børn, Sundhed og Velfærd afsendte i december 2019 ansøgning til puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen 2019.

 

Albertslund Kommune modtog den 19. december 2019 brev om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet ansøgningen og at ansøgningen er imødekommet med et tilsagn om

tilskud på 200.000 kroner.

 

Med midlerne får skolerne øget mulighed for at styrke den selvstændige, individuelle læselyst og læseglæde. Derigennem arbejdes for målet, at kommunens børn skal blive glade og gode læsere, der får en ungdomsuddannelse og skaber sig et godt liv.

 

Albertslund Kommune har nu modtaget pengene, og derfor skal kommunalbestyrelsen godkende at pengene frigives og flyttes til Skoler & Uddannelse.

 

Økonomi

Albertslund Kommune har fået tildelt 200.000 kroner.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 200.000 kroner til Afdelingen for Skoler & Uddannelse og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

Bilag

1 Bevillingsskema, læselyst i folkeskolen Bevillingsskema, læselyst i folkeskolen
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Puljemidler til flere pædagoger til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn (Bevilling)

Anledning

Tildeling af puljemidler til ansættelse af flere pædagoger til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige børn.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har fået tildelt puljemidler fra Socialstyrelsen til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Puljemidlerne henvender sig til dagtilbud, hvor andelen af børn, hvis forældre modtager 80% eller derover i fripladstilskud udgør 25 % eller mere. Dette gør sig gældende for Børnehusene Storken (28 %), Hyldespjældet (27 %), Sydstjernen (37 %), Lindegården (40 %) og På Sporet (flere matrikler: Trinbrættet 28 % og Vognporten 57 %). Projektperioden er fra oktober 2019 til september 2022, hvor Albertslund Kommune er blevet tildelt i alt 8.763.145 kr. Fordelingen af puljemidler over år og mellem institutioner fremgår bevillingsskemaet, mens de projektansvarlige m.m. fremgår af ”Procedure ved eksterne tilskud og bevillinger”, hvor begge er vedlagt som bilag.

For bevillingen afsat i projektperioden, tages der forbehold for Folketingets tilslutning til videreførelse af bevillingen på det kommende års finanslov.

Formålet med puljemidlerne er at yde støtte til og styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte 0-2 årige børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne. Det forventede resultat er, at læring og trivsel fremmes for de 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

I forbindelse med ansøgningen har Albertslund kommune forpligtiget sig til, at midlerne kommer oven i det vedtagne årlige budget, hvilket der skal redegøres for inden puljemidlerne kan udbetales. Redegørelsen består af oplysninger om antal nyansættelser og antal opnormeringer, som oplyses af dagtilbudslederne på de 5 specifikke dagtilbud, holdt op i mod de budgetterede lønmidler i 2019, som skal være fremsendt til Børne- og undervisningsministeriet senest 16. marts 2020 . Redegørelsesskabelonen er vedhæftet som bilag. Det er dermed hensigten, at der er tale om en reel opnormering af personale i den pågældende daginstitution/enhed. Der må ikke opkræves forældrebetaling af puljemidler.

Der var ansøgningsfrist 5. juli 2019 og Albertslund Kommune modtog tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet den 11. december 2019. Bevillingen for 2019 kan benyttes i 2020. Puljemidlerne udbetales først, når der er fremsendt redegørelse for reel opnormering i de enkelte dagtilbud samt Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse af redegørelsen.

 

Økonomi

For perioden 1. oktober 2019 til 1. september 2022 tildeles i alt 8.763.145 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at fremsendelse af redegørelse godkendes, således at de fem dagtilbud får udbetalt puljemidler til reel opnormering i deres dagtilbud.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

Bilag

1 Procedureskema - ekstern bevilling Procedureskema - ekstern bevilling
2 Redegørelse. Projektnr. 141301 Albertslund Redegørelse. Projektnr. 141301 Albertslund
3 Bevillingsskema flere pædagoger til udsatte Bevillingsskema flere pædagoger til udsatte
Tilbage til toppen

6. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

 

Beslutning

Formanden orienterede udvalget om Børne- og Ungetopmødet 2020, og opfordrede alle til at deltage i 2021. Kalenderinvitation sendes nu.

 

Formanden orienterede om møde på Herstedøster Skole den 25. februar, der omhandlede elev- og klassetalssagen samt AB klasserne

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Tilbage til toppen

7. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager

Sagsfremstilling

Overenskomst mellem Dagbehandlingsskolerne og Lærernes Centralorganisation

 

Lukning af tilfredshedsportal og eKommune pr. 1. marts 2020

 

Antal børn og antal institutionspladser for klub, SFO og dagtilbud - 4. kvartal 2019

 

Aula kommunikationsplatformen på skole og SFO området

 

Skolernes gæld og aftaler for afvikling 2020

 

Orientering til BSU om Lærerpædagogsamling 2020

 

Økonomioversigt dagtilbud – 4. kvartal 2019

 

Evaluering af deltidspladser og kombinationstilbud i dagtilbuddene

 

Ledelsesinformation - det specialiserede socialområde børn og unge januar 2020

 

Orientering vedr. hændelse på Albertslund Station fredag d. 14. februar 2020

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringssager tages til efterretning.

Beslutning

Der blev mundtligt orienteret om hændelse i Bakkens Hjerte.

 

Der blev mundtligt orienteret om praksis omkring afholdelse af pædagogiske dage i dagtilbud. Praksis ophører med udgangen af 2020.

 

Tiltrådte indstillingen

 

Bilag

1 Albertslund kommune orientering.pdf Albertslund kommune orientering.pdf
2 Tilfredshedsportal og ekommune lukker pr. 1. marts 2020 Tilfredshedsportal og ekommune lukker pr. 1. marts 2020
3 Antal børn og antal institutionspladser for klub, SFO og dagtilbud - 4. kvartal 2019 Antal børn og antal institutionspladser for klub, SFO og dagtilbud - 4. kvartal 2019
4 Aula kommunikationsplatformen på skole og SFO området Aula kommunikationsplatformen på skole og SFO området
5 Skolernes gæld og aftaler for afvikling 2020 Skolernes gæld og aftaler for afvikling 2020
6 Orientering til BSU om Lærerpædagogsamling 2020 Orientering til BSU om Lærerpædagogsamling 2020
7 Økonomiopfølgning dagtilbuddene til BSU - 4. Kvartal 2019 Økonomiopfølgning dagtilbuddene til BSU - 4. Kvartal 2019
8 Evaluering af deltidspladser og kombinationstilbud i dagtilbuddene Evaluering af deltidspladser og kombinationstilbud i dagtilbuddene
9 Ledelsesinformation - det specialiserede socialområde børn og unge jan-20 Ledelsesinformation - det specialiserede socialområde børn og unge jan-20
10 Orientering vedr. hændelse på Albertslund Station fredag d. 14. februar 2020 Orientering vedr. hændelse på Albertslund Station fredag d. 14. februar 2020
Tilbage til toppen

8. BSU - Eventuelt

Beslutning

Intet at tilføje

Tilbage til toppen