Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 17. september 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Vivi Nør Jacobsen (F)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/ØU/KB - Nyt medlem af Sundhedsrådet
2. SUS/ØU/KB - Årligt uanmeldt tilsyn i ældreplejen, 2020 af BDO
3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning
4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for støttekontaktperson til døvblinde
5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for merudgifter
6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi
8. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud
9. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud
10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af overførsel af særtilskud til plejeboliger
11. SUS/ØU/KB - Udmøntning af aftale om sommerpakke på voksensocialområdet
12. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021
13. SUS - Orientering fra formanden
14. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
15. SUS - Eventuelt
16. Underskriftsblad

1. SUS/ØU/KB - Nyt medlem af Sundhedsrådet

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende udpegning af nyt medlem af Sundhedsrådet.

Sagsfremstilling

Dorthe Johansen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Sundhedsrådet. Hun repræsenterede idrætsforeningerne i Sundhedsrådet. Lasse Crüger, der repræsenterer Idrætsrådet, indstilles som nyt medlem af Sundhedsrådet for perioden 2020-2021.  

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Rådet er aktuelt sammensat således:

 • 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen; Paw Østergaard Jensen, Kira Willmarts, Steffen Wegner Høyer  
 • 1 medlem fra Ældrerådet; Britta Schneider Jørgensen
 • 1 medlem fra Sundhedsprofessionerne; Helle Hulstrøm
 • 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.; Lasse Crüger indstilles som medlem
 • 1 medlem fra patientforeninger; vakant
 • 1 medlem fra Integrationsrådet (nedlagt)
 • 1 medlem fra boligselskaber; Tine Pernille Rytsel
 • 1 medlem fra grundejerforeninger; Birgit Hauer (formand)
 • 1 medlem fra Skoleråd eller kommunens skolebestyrelser; vakant
 • 1 medlem fra Forældrerådet, vakant
 • 1 medlem fra Handicaprådet; Alice Hasselgren   

Lovgrundlag

Ifølge stk. 3 i rådets vedtægter står der at: 'Der udpeges ikke suppleanter, men Kommunalbestyrelsen anmodes om at udpege et nyt medlem, hvis et medlem meddeler, at han/hun ikke mere kan deltage eller ved gentagne udeblivelse fra møderne'. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Lasse Crüger udpeges som nyt medlem af Sundhedsrådet for perioden 2020-2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Årligt uanmeldt tilsyn i ældreplejen, 2020 af BDO

Anledning

Der er foretaget uanmeldte tilsyn i ældreplejen. I den forbindelse præsenteres Kommunalbestyrelsen for tilsynets vurdering.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommune foretages der løbende uanmeldte tilsyn med ældreplejen. De uanmeldte tilsyn foretages hos de kommunale leverandører af hjemmepleje, genoptræning, rehabilitering og plejeboliger samt de kommunale og private leverandører af hjemmepleje jf. § 151 i Serviceloven. Tilsynets formål er at sikre, at de besluttede kvalitetsstandarder efterleves samt at undersøge standarden for leverandørens fysiske og organisatoriske rammer. Andre myndigheder, som eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed foretager risikobaserede tilsyn uden en aftalt kadence. Grundet covid-19 har der endnu ikke været foretaget tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020.

 

Omdrejningspunktet i de uanmeldte tilsyn

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de uanmeldte tilsyn skal afspejle de væsentlige punkter vedrørende kvaliteten i den leverede indsats: 

 • Får borgerne den hjælp, de har behov for, indenfor de gældende rammer
 • Leveres hjælpen i den kvalitet, som relevant lovgivning, politiske beslutninger og vejledninger foreskriver
 • Oplever borgerne, at de får hjælp og støtte, så de kan mestre deres egen hverdag?
 • Er der tilstrækkelig ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse?

 

I 2020 er der på plejeboligerne Albertshøj og Humlehusene samt Rehabiliteringen foretaget et helhedstilsyn. Hos den kommunale og private hjemmepleje og hos Genoptræningen er der foretaget et tilsyn, der primært fokuserer på den borgerrettede service.

  

Vurdering af tilsynene

 • Plejebolig / Albertshøj - Meget tilfredsstillende forhold
 • Plejebolig / Humlehusene - Tilfredsstillende forhold
 • Rehabilitering -  Meget tilfredsstillende forhold
 • Genoptræningen - Særdeles tilfredsstillende forhold
 • Hjemmeplejen - Mindre tilfredsstillende forhold
 • Privat leverandør DFS+ - Meget tilfredsstillende forhold
 • Privat leverandør Altiden - Tilfredsstillende forhold

 

Tilsynene har vist, at ældreplejen i Albertslund Kommune generelt er velfungerende, og at borgerne modtager den hjælp og omsorg, som de har brug for. Særligt er anbefalingerne fra de sidste tilsyn om mangler vedrørende dokumentation og helbredsoplysninger nu tilfredsstillende. Alle tilsyn med undtagelse af Hjemmeplejen har fået en bedre vurdering end tilsynet fra 2019. Årsagen til, at tilsynet i Hjemmeplejen ikke fik en bedre samlet vurdering, skyldes en medicinfejl. Én medicinfejl udløser alene den givne karakter for tilsynet. Medicinfejlen var dog blevet opdaget, da det er fast procedure med flere check, når en borger skal have medicin. Vedlagt sagen er en oversigt over tilsynenes vurdering og anbefaling til, hvordan Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg kan følge op på anbefalingerne, samt hvordan denne opfølgning så håndteres. Desuden er alle tilsynsrapporterne vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsynsrapporterne for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der holdes oplæg for udvalget om hvilke kritier, der vurderes ud fra, når BDO fører tilsyn.

 

Bilag

1 Samlet oversigt over interne tilsyn 2020 Samlet oversigt over interne tilsyn 2020
2 Tilsynsrapport Privat leverandør Altiden 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Privat leverandør Altiden 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
3 Tilsynsrapport Privat leverandør DFS Plus 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Privat leverandør DFS Plus 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
4 Tilsynsrapport Albertshøj plejecenter 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Albertshøj plejecenter 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
5 Tilsynsrapport Den kommunale Hjemmepleje 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Den kommunale Hjemmepleje 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
6 Tilsynsrapport Plejecenter Humlehusene 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Plejecenter Humlehusene 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
7 Tilsynsrapport Genoptræning 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Genoptræning 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
8 Tilsynsrapport Rehabilitering 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf Tilsynsrapport Rehabilitering 2020-Albertslund-Endelig rapport.pdf
9 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for ledsageordning efter Serviceloven § 97.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne og
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte indsatser.

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandard for ledsageordning efter Serviceloven § 97 foreslås følgende ændringer:   

 • Det præciseres, at formålet med ledsageordning er at sikre, at borgeren har mulighed for at deltage i et socialt liv efter eget ønske.  
 • Under punktet "Målgruppe for ydelsen" præciseres det, at ledsageordning ikke indeholder socialpædagogisk ledsagelse.
 • Under punktet "Målgruppe for ydelsen" præciseres det, at ledsageordning kan bevilliges, når en række kriterier er opfyldt.
 • Og endelig tilføjes det under punktet "Målgruppe for ydelsen", at vurderingen af, om borgeren er i målgruppen for ledsageordningen, foretages efter en individuel samtale, herimod der ikke udarbejdes en udredning efter voksenudredningsmetoden.
 • Under punktet "Betaling" tilføjes det, at borgere kan anskaffe sig et ledsagekort.

Lovgrundlag

Lov om social service § 97.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for ledsageordning efter Servicelovens § 97 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet afsnit side 7 ændres fra "Kommunen kan give tilladelse til, at borgeren selv vælger ledsager som så ansættes gennem leverandøren" til "Borgeren kan selv vælge ledsager, som ansættes gennem leverandøren"

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 97 Kvalitetsstandard 2020 § 97
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for støttekontaktperson til døvblinde

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. Serviceloven § 98.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for kontaktpersoner til personer, som er døvblinde jf. Servicelovens § 98. Dette skyldes, at der er meget få døvblinde borgere, hvilket betyder, at en kommune af Albertslunds størrelse har ganske få borgere, som er døvblinde og endnu færre døvblinde, for hvem en kontaktperson er relevant.

 

Ovenstående ændrer ikke ved, at der bør foreligge en kvalitetsstandard for Servicelovens § 98.

Lovgrundlag

Lov om social service § 98.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for kontaktperson til personer, som er døvblinde efter Servicelovens § 98 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 98 Kvalitetsstandard 2020 § 98
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for merudgifter

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for merudgifter efter Serviceloven § 100.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne og
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser.

 

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarderne vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

 

Med den reviderede kvalitetsstandard for merudgifter efter Serviceloven § 100 foreslås følgende ændringer:   

 • Under punktet "Formålet med ydelsen" er det præciseret, at merudgifter kan dække udgifter, der ligger ud over, hvad der er almindeligt at have udgifter til, samt at udgifterne skal være en en direkte følge af funktionsnedsættelsen.
 • Under punktet "Målgruppe for ydelsen" er kriterierne for at være i målgruppen præciseret. Blandt andet er det uddybet, hvad det vil sige, at en funktionsnedsættelse er varig samt hvad indgribende konsekvenser i dagligdagen vil sige.
 • Under "Ydelsens omfang og indhold" er punktet vinduespudsning fjernet fra listen over eksemper.
 • Under punktet "Udmåling af ydelsen" er taksterne opdateret.
 • Under punktet "Leverandør" er det præciseret, at borgeren er forpligtet til at oplyse om ændringer i forhold, som får betydning for ydelsen.
 • Under "Betaling" præciseres det, at ydelsen kun dækker merudgifter. Borgeren skal fortsat selv afholde udgifter til normalt forbrug.   

Lovgrundlag

Lov om social service § 100.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden for merudgifter efter Servicelovens § 100 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der fortsat ydes merudgifter til vinduespudsning samt ændring af afsnit side 11 "Undlader borgeren at oplyse om ændringer i forholdene, som får betydning for ydelsen, skal ydelsen tilbagebetales" til "Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer i forholdene, som ligger til grund for beregninger af merudgifter".

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 100 Kvalitetsstandard 2020 § 100
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at skabe tryghed og trivsel. Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale, hvor der er fokus på råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for seniorer i Albertslund Kommune. I samtalen lægges der vægt på sociale forhold og på, hvordan borgeren kan fastholde og forbedre trivsel og sundhed, både mentalt og fysisk.

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden vedrørende forebyggende hjemmebesøg er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden vedrørende forebyggende hjemmebesøg for 2021:

 • Sproglige ændringer og formatering: Der er overordnet foretaget sproglige præciseringer og formatering, herunder uddybning af enkelte afsnit og opsætning af tekst med henblik på tilgængelighed.
 • Lovgrundlag: Uddrag af Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg er fjernet, da det primært omhandler de bagvedliggende krav til udarbejdelse af selve kvalitetsstandarden.
 • Målgruppe: Oversigt og beskrivelse vedrørende målgrupper samt de forebyggende hjemmebesøg, som de enkelte målgrupper tilbydes, er samlet i en tabel for at give et bedre overblik. Rækkefølgen i præsentationen af målgrupperne og selve beskrivelserne af de forebyggende hjemmebesøg er uændret.
 • Særligt sårbar målgruppe: Der er tilføjet tekst, som uddyber kommunens arbejde med denne målgruppe. Tekststykket fremgik tidligere i forlængelse af uddrag af Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.
 • Kontaktoplysninger: Kontaktoplysningerne er sat ind i tabel i lighed med øvrige kvalitetsstandarder.
 • Samtykke: Der foretaget præcisering i forhold til brug af samtykke, samt tilføjet tekst vedrørende journalnotat.

 

Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Forebyggende-hjemmebesoeg_SEL-79a_2021_Publicering Kvalitetsstandard_Forebyggende-hjemmebesoeg_SEL-79a_2021_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Forebyggende-hjemmebesoeg_SEL-79a_2021_Aendringsmarkeringer Kvalitetsstandard_Forebyggende-hjemmebesoeg_SEL-79a_2021_Aendringsmarkeringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §§ 140 a og 140 b.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §§ 140 a og 140 b, der kan gives efter lægehenvisning. Indsatsen er målrettet borgere med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse på baggrund af progressiv sygdom.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for vederlagsfri fysioterapi er ny og lovpligtig.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard

Den nye kvalitetsstandard følger samme layout som de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i formidlingen til borgerne. Da kvalitetsstandarden er ny, er de overordnede træk i indsatserne beskrevet nedenfor:

 

 • Formålet: Vederlagsfri fysioterapi har til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos borgeren. Fysioterapien rettes mod borgerens aktuelle funktionsnedsættelse.
 • Målgruppe: Borgere med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse på baggrund af progressiv sygdom.
 • Vurdering af behov: Vederlagsfri fysioterapi kan gives efter lægehenvisning. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af borgerens akutelle sygdomsbillede, samt den funktionsnedsættelse som fysioterapien skal rettes mod.
 • Leverandør: Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi som bopælskommunen evt. har etableret. Der er også mulighed for at vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi hos andre kommuner.
 • Ydelsens omfang: I Albertslund Kommune indeholder ydelsen tilbud om vederlagsfri fysioterapi på hold til borgere med Parkinsons, samt træning på hold til borgere med følger efter senhjerneskade. Såfremt borgerne ikke kan indgå på hold, vil tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi varetages via privatpraktiserende fysioterapeuter.
 • Transport: Borgere, der tilbydes vederlagsfri fysioterapi varetaget i Genoptræningscenter Albertslund, kan ved nedsat gangfunktion eller andre fysiske eller psykiske faktorer, som umuliggør egen transport, visiteres til kørsel efter en konkret og individuel vurdering. Der er egenbetaling på kørsel til og fra træning på 24 kr. pr. vej, svarende til et 2-zoners klip.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 140 a og 140 b.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §§ 140 a og 140 b godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Vederlagsfri-fysioterapi_SUL-140a-140b_Albertslund-Kommune_2021_Publicering Kvalitetsstandard_Vederlagsfri-fysioterapi_SUL-140a-140b_Albertslund-Kommune_2021_Publicering
Tilbage til toppen

8. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

Med den reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud efter Serviceloven § 107 foreslås følgende ændringer:

 • Under punktet "Formålet" med ydelsen præciseres det, at nødvendigheden af en særlig, boligmæssig ramme er afgørende for, at der bevilges midlertidigt botilbud.
 • Under punktet "Målgruppe" præciseres det, at botilbud efter Serviceloven § 107 stk. 1 primært bevilges som forebyggende foranstaltning i indtil 6 måneder, hvad "omfattende hjælp" efter Servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1 indebærer samt at botilbud efter Servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2 typisk bevilges til borgere med misbrugsproblemer, borgere med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter, herunder borgere med sindslidelser. Endelig understreges det, at det er afgørende for bevillingen af et midlertidigt botilbud, at behovet for støtte er så omfattende, at støtten ikke kan ydes i egen bolig, da borgeren fx har behov for støtte på uforudsigelige og mange forskellige tidspunkter af døgnet. Det betyder samtidig, at borgere der ikke har et omfattende behov for støtte ikke er i målgruppende for et midlertidigt botilbud. Med ovenstående præcisering af målgruppen kan der være borgere, som tidligere er blevet visiteret til midlertidige botilbud, som ikke længere vil være i målgruppen. Støtten vil i disse tilfælde fremover blive leveret i eget hjem.
 • Under punktet "Ydelsens indhold og omfang" er det tilføjet, at borgeren skal være skrevet op på kommunens interne boliganvisningsliste. Endvidere tilføjes det, at udgangspunktet er, at et ophold på et midlertidigt botilbud er af maksimalt 3 års varighed samt at der udarbejdes en udslusningsplan i forbindelse med indflytning på midlertidigt botilbud med henblik på at skabe en fælles forståelse for, hvad der er forventningen til borgeren og botilbuddet og hvilke mål, der skal arbejdes med inden for en given periode.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 107: Midlertidigt botilbud. 

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for midlertidige botilbud 2020 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, O) undlodKommunalbestyrelsen, 8. september 2020, pkt. 27:

Sagen udgik af dagsordenen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet 1. afsnit side 3 ændres til "Midlertidigt botilbud bevilges til borgere, der i en afgrænset og midlertidig periode har brug for at bo i en boform eller et botilbud for derigennem at afhjælpe problemer eller optræne, vedligeholde og udvikle færdigheder, så borgeren bliver i stand til at klare hverdagen i en alminde bolig".

 

Afsnit side 8 ændres til: “Visitation sker på baggrund af en aktuel beskrivelse og vurdering af den enkeltes funktionsniveau efter voksenudredningsmetoden. Botilbuddet er et døgntilbud, der matcher borgerens funktionsniveau og behov for støtte. Visitationen er en forvaltningsmæssig afgørelse med vurdering af, hvad borgeren skal bevilges og der træffes på den baggrund en skriftlig afgørelse med begrundelse, klagevejledning og regelgrundlag.  

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 107 Kvalitetsstandard 2020 § 107
Tilbage til toppen

9. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Anledning

Jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 fremlægges forslag til revideret version af kvalitetsstandard for længevarende botilbud efter Serviceloven § 108 samt tilsvarende efter Almenboligloven § 105.

Sagsfremstilling

Alle kvalitetsstandarder på voksensocialområdet revideres i 2020. Formålet med revideringen er:

 • at målrette og forenkle formuleringer med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige for borgerne,
 • at skærpe beskrivelserne af, hvem der er i målgruppen for de enkelte ydelser

Samtidigt med offentliggørelse af de nye kvalitetsstandarder, vil der også fremgå en revideret udgave af en generel introduktion (læsevejledning) til samtlige kvalitetsstandarder.

Med den reviderede kvalitetsstandard for længerevarnede botilbud efter Serviceloven § 108 samt tilsvarende oprettet efter Almenboligloven § 105 foreslås følgende ændringer:

 • Under punktet "Målgruppe" understreges det, at der er tale om en borgere med behov for massiv støtte og afhængighed af, at andre varetager mange dagligdagsopgaver.
 • Under punktet "Ydelsens indhold og omfang" er flere punkter på listen over aktviteter tilrettet og muligheden for støtte til kommunikation og anvendelse af kommunikationshjælpemidler er tilføjet.
 • Under punktet "Leverandør" præciseres det, at det er Albertslund Kommune, der har vejledningsforpligtelsen - ikke den enkelte myndighedsrådgiver.
 • Under punktet "Særlige bemærkninger" tilføjes det, at der kan også ydes ledsagelse efter servicelovens § 97 eller praktisk og personlig hjælp efter servicelovens § 83.  

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 108: Længerevarende botilbud.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for længevarende botilbud 2020 godkendes.  

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2020, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen, idet der indsættes følgende afsnit.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, at borgeren skal have et rådighedsbeløb på 2.800 kr., når faste udgifter er betalt. Det betyder, at borgeren aldrig kommer til at betale mere for opholdet, end at borgeren har dette rådighedsbeløb.Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Ø, O) undlodKommunalbestyrelsen, 8. september 2020, pkt. 29:

Sagen udgik af dagsordenen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet afsnit side 8 ændres til: “Visitation sker på baggrund af en aktuel beskrivelse og vurdering af den enkeltes funktionsniveau efter voksenudredningsmetoden. Botilbuddet er et døgntilbud, der matcher borgerens funktionsniveau og behov for støtte. Visitationen er en forvaltningsmæssig afgørelse med vurdering af, hvad borgeren skal bevilges og der træffes på den baggrund en skriftlig afgørelse med begrundelse, klagevejledning og regelgrundlag.  

 

 

 

Bilag

1 Kvalitetsstandard 2020 § 108 og ABL § 105 Kvalitetsstandard 2020 § 108 og ABL § 105
Tilbage til toppen

10. SUS/ØU/KB - Godkendelse af overførsel af særtilskud til plejeboliger

Anledning

Albertslund Kommune modtager to særtilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 og aftale om sommerpakken.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2020 udbetaler Sundheds- og Ældreministeriet to øremærket særtilskud til Albertslund Kommune.

 

Særtilskuddene gives på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehov på ældreområdet. I alt modtager Albertslund Kommune 588.000 kr. fordelt på følgende to særtilskud: 

 • 420.000 kr. i forbindelse med aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19
 • 168.000 kr. i forbindelse med aftale om sommerpakken

 

Det følger af begge aftaler, at Albertslund Kommune inden udgangen af 2020 skal indsende redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne bruges til. Endvidere er kravet, at alle plejecentre i kommunen skal have glæde af midlerne.

 

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

I aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 er formålet at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere i plejeboliger under COVID-19.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder med følgende initiativer og løsninger:

 • Øget sociale aktiviteter på baggrund af ønsker fra beboere
 • Flere aktivitetsmedarbejdere til at understøtte social kontakt
 • Indkøb af fremtidssikrede løsninger for at kunne sikre besøg uagtet om det skal foregå indendørs eller udendørs. eksempelvis udendørs pavilloner

 

Aftale om sommerpakken

I aftale om sommerpakken er formålet at give beboere i plejebolig gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg planlægger følgende aktiviteter:

 • Besøg i Zoologisk Have
 • Juletur i nærområdet

 

For at dagsturene kan lade sig gøre, så opdeles beboerne i mindre grupper, så alle sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Derudover begrænses dagsturene til korte ture, således at ophold i busser mindskes mest muligt.

Aktiviteter på plejecentre vil foregå i små grupper for at overholde alle sundhedsfaglige retningslinjer.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager de to øremærket særtilskud i september måned 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet understreger, kommunerne skal igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med intentionen i de politiske aftaler.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at de tildelte særtilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet flyttes til plejeboligområdet i Sundhed, Pleje & Omsorg.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 Brev til kommunerne om redegørelser samt skemaer.DOCX Brev til kommunerne om redegørelser samt skemaer.DOCX
2 Bevillingsskema særtilskud Covid 19 dagsture og fastholdelse af social kontakt.xlsx Bevillingsskema særtilskud Covid 19 dagsture og fastholdelse af social kontakt.xlsx
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

11. SUS/ØU/KB - Udmøntning af aftale om sommerpakke på voksensocialområdet

Anledning

Udmøntning af aftale om sommerpakke - genoprettelse af sociale fællesskaber. Afdelingen Voksen & Social redegør hermed for, hvordan puljen er og vil blive anvendt på botilbudsområdet i Albertslund. 

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne indgik den 19. juni 2020 'Aftale om en sommerpakke' der indeholder en bred vifte af initiativer, der skal stimulere dansk økonomi samt understøtte genoprettelsen af sociale fællesskaber efter nedlukning af Danmark på baggrund af Covid-19.

Med sommerpakken afsættes der midler til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud får mulighed for at tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020.

 

Beboere på Albertslund Kommunes tre botilbud; Herstedøster Sidevej, Humlehusene og Boligerne Stationstorvet, er i løbet af sommeren blevet tilbudt deltagelse i en række dagsaktiviteter, arrangeret med midler fra sommerpakken. Aktiviteterne er planlagt så det på bedste måde kan sikres, at beboere og medarbejdere holder afstand til andre, samt generelt overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Botilbudsområdet har i løbet af sommeren arrangeret følgende aktiviteter for beboerne: 

 • Besøg i Andelslandsbyen i Holbæk
 • Besøg i Planetariet
 • Hestevognstur på Bakken med efterfølgende bespisning
 • Fest med DJ Flemming og bespisning
 • Ture til stranden

 

Aktiviteterne er planlagt i dialog med beboerne så det sikres, at aktiviteterne afspejler beboernes ønsker.

 

Midlerne kan anvendes til og med udgangen af 2020. Der planlægges derfor nye arrangementer og aktiviteter til afholdelse i efteråret.

Økonomi

Under puljen 'Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper' er 20 mio. kr. afsat til 'Dagsture for beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud'. Heraf modtager Albertslund Kommune 133.400 kr. til gruppeaktiviteter for beboerne på Herstedøster Sidevej, Humlehusene og Boligerne Stationstorvet.

 

Puljetilskuddet kan anvendes til betaling af følgende udgifter i forbindelse med dagsaktiviteterne:

 • Transport fx leje af bus
 • Aktivitetsudgifter fx udgifter til indgang
 • Personaleudgifter fx vikarer til ekstra bemanding under aktiviteten
 • Kostudgifter

 

Afdelingen Voksen & Social foreslår, at midlerne fordeles mellem botilbuddene efter antallet af beboere på de enkelte botilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at de tildelte midler overføres til afdelingen Voksen & Social – Botilbudsområdet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges, om puljen også kan omfatte sårbare voksne uden for botilbud (bostøtteområdet og klubben), og at uforbrugte midler i givet fald reserveres til den målgruppe.

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 Aftaletekst Sommerpakke Aftaletekst Sommerpakke
2 Bevillingsskema vedr. ekstra midler til botilbud Bevillingsskema vedr. ekstra midler til botilbud
Tilbage til toppen

12. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021

Anledning

Godkendelse af politisk mødekalender 2021. 

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned.

Der holdes dog ikke ordinært møde i januar og i skolernes sommerferie ligesom vinterferie (uge 8) og efterårsferie (uge 42) også er friholdt for møder.

I 2021 afholdes der kommunalvalg tirsdag den 16. november (uge 46) hvorfor det også foreslås at friholde denne uge for politiske møder. Det konstituerende møde tænkes afholdt den 7. december.

ØU og KB er rykket frem til uge 25 i juni for at give plads til evt. behandling af sager fra ekstraordinære fagudvalgsmøder i forhold til sager af hastende karakter, som skal behandles inden sommerferien.

 

Sagsgang

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår en sagsbehandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Mødekalenderen for 2021 er planlagt med henblik på dette forløb.

Juni, juli og december måned er friholdt for møder i fagudvalgene for at sikre et bedre mødeflow, hvor sagerne afgøres inden for en rimelig tidsperiode.

Miljø- og Byudvalget holder dog ekstraordinært møde i december af hensyn til sager, som skal i høring.

Ligeledes foreslås det også at friholde de 3 første uger af august (uge 31, 32, 33) på grund af ferieafholdelse og sagspres efter sommerferien

  

Tidsplan

Alle fagudvalgsmøder er planlagt til kl.17:00-19:00, dog undtaget Miljø- og Byudvalg, som ligger kl. 17:00-19:30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til kl. 17:00-19:30.

Kommunalbestyrelsesmøder starter kl. 18:00.

  

§17 stk. 4 udvalg og temaudvalg

Der er i kalenderen også planlagt møder for §17 stk. 4 udvalgene samt Temaudvalget.

Møderne i §17 stk. 4 udvalgene er planlagt efter samme forløb som fagudvalgene.

Temaudvalget er planlagt til 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret.

 

Andre møder

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder, Kulturtopmøde, KØF og Folkemødet.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse møder aftales efterfølgende.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den politiske mødekalender for 2021 godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. september 2020, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Politisk mødekalender 2021 Politisk mødekalender 2021
Tilbage til toppen

13. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Borgerhenvendelser.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Tilbage til toppen

14. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Netværk mod ensomhed.

B. Forlængelse af kontrakt - MAD til Hver DAG.

C. Ledelsesinformation for voksensocialområdet.

D. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Vivi Nør Jacobsen (F) om koncernen Søbæk.

E. Svar til Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter. Behandlet i Kommunalbestyrelsen 8. september 2020.

F. Anvendelse af værnemidler i Hjemme- og Sygeplejen.

G. Henvendelse fra Ankestyrelsen om personsag.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 A. Aktuelle initiativer mod ensomhed i Sundhed, Pleje & Omsorg A. Aktuelle initiativer mod ensomhed i Sundhed, Pleje & Omsorg
2 A. Kommunale repræsentanters deltagelse i Netværket mod ensomhed blandt ældre A. Kommunale repræsentanters deltagelse i Netværket mod ensomhed blandt ældre
3 A. Kom og vær med, pjece 2019 A. Kom og vær med, pjece 2019
4 B. Forlængelse af samarbejdsaftale med MAD til hver DAG B. Forlængelse af samarbejdsaftale med MAD til hver DAG
5 C. Ledelsesinformation 2020 Aug C. Ledelsesinformation 2020 Aug
6 K. Svar til Vivi Nør Jacobsen (F) om Søbæk K. Svar til Vivi Nør Jacobsen (F) om Søbæk
7 E. Svar til Ankestyrelsen. Opfølgende spørgsmål om brug af konsulentfirma E. Svar til Ankestyrelsen. Opfølgende spørgsmål om brug af konsulentfirma
8 F. Brug af værnemidler i Hjemme- og Sygeplejen F. Brug af værnemidler i Hjemme- og Sygeplejen
9 G. Brev fra Ankestyrelsen G. Brev fra Ankestyrelsen
10 Udtalelse fra Sundhedsrådet Udtalelse fra Sundhedsrådet
11 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

15. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Analyse af udgiftsbehovet på ældreplejebehovet i Albertslund Kommune udarbejdet af Index100 drøftes i udvalget på næste udvalgsmøde.  

Tilbage til toppen

16. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

 

Beslutning

.

Tilbage til toppen