Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 15. september 2020

Tid: Kl. 17:30

Sted: lokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Vivi Nør Jacobsen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg fra Vestforbrændingen
2. MBU/ØU/KB - Navneskift for Agenda Center Albertslund (høring)
3. MBU/ØU/KB - Masterplan og miljøvurdering for COOPbyen (høring)
4. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.14 og Kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18
5. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af udarbejdelse af strategi for byudvikling af Hersted Industripark fase 1, etape 1 (bevilling)
6. MBU/ØU/KB - Nye busser i drift fra 2021 (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2021
8. MBU/ØU/KB - Lukning af gårdrum på Sydstien
9. MBU/ØU/KB - Fælleskommunale VIP projekter på klimaområdet
10. MBU/ØU/KB - Silent City-partnerskab 2021-2022
11. MBU/ØU/KB - Godkendelse af stadepladsregulativ (efter høring)
12. MBU/ØU/KB - Gadekær - brugsaftale og lånebetingelser - Herstedøster Grundejerforening
13. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmeforsyningens området til budget 2021
14. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2021
15. MBU/BSU/ØU/KB - Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet
16. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021
17. MBU - Orientering fra formanden
18. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
19. MBU - Eventuelt
20. Underskriftsblad

1. Tema - Besøg fra Vestforbrændingen

Anledning

Besøg fra Vestforbrændingen.

Sagsfremstilling

Den nye direktør for Vestforbrændingen Steen Neuchs Vedel er inviteret til at holde oplæg om aktuelle udfordringer på affaldsområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Navneskift for Agenda Center Albertslund (høring)

Anledning

Der skal tages stilling til navneskift for Agenda Center Albertslund og dertil hørende vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

Agenda Center Albertslund har på sit bestyrelsesmøde i juni besluttet at igangsætte høringsprocessen med henblik på at skifte navn til Albertslund Verdensmål Center. I den forbindelse skal vedtægterne også ændres. I de gældende vedtægter står der, at forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af bestyrelsen efter forelæggelse for Albertslund Kommune, Brugergruppen og Kulturøkologisk Forening.

 

Da Agenda Center Albertslund kun agerer indenfor en begrænset del af verdensmålene vil det være mere retvisende, hvis det af navnet fremgår, at det er de miljø-, klima-, energi- og naturmæssige forhold af verdensmålene, som har centerets fokus. Et eksempel kunne være Det Grønne Verdensmåls Center eller Verdensmålenes Grønne Center.

 

Sagen blev behandlet på Brugergruppens møde den 27. august 2020, der godkendte navneændringen og de deraf følgende vedtægtsændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til høringssvar til Agenda Center Albertslund godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.

Bilag

1 Brev om høring af navneændring til Albertslund Verdensmål Center Brev om høring af navneændring til Albertslund Verdensmål Center
2 Vedtægter ACA forslag 003 - 6.2020.doc Vedtægter ACA forslag 003 - 6.2020.doc
3 Udkast til høringssvar til Agendacentret Udkast til høringssvar til Agendacentret
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Masterplan og miljøvurdering for COOPbyen (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal behandle forslag til Masterplan for COOPbyen med tilhørende miljørapport og at beslutte at sende forslag med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 5 uger samt beslutte at igangsætte lokalplan for masterplanens første etape.

Sagsfremstilling

COOP har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til en Masterplan for COOPbyen. Masterplanens område omfatter COOPs egne arealer, hvor hovedkontoret, logistik og lager er placeret, de offentlige vejarealer (Vallensbæk Torvevej og Læhegnet), der gennemskærer området samt et eksisterende regnvandsbassin, der er ejet af HOFOR.

 

Masterplanens mål er at omdanne Coops område på begge sider af Vallensbæk Torvevej til en ny bydel omkring grønne, fælles rum. En bydel som indeholder boliger, butikker, erhverv samt COOPs hovedkontor. Visionen er at bygge videre på COOPs fællesskabstanke og tilknytningen til Albertslund. Bydelen skal fremme fællesskab og sundhed og gøre det muligt, i en tæt bebygget bydel, at have let adgang til private og offentligt tilgængelige uderum, både i den enkelte bebyggelse og i den samlede bydel.

 

De fysiske rammer for COOPbyen bygger på fem bærende værdier: Fællesskab, COOP-identitet, Mangfoldighed, Sundhed og Bæredygtighed. Værdierne er igen omsat til designmål, der skal drive og understøtte visionen.

 

Realisering i etaper

Masterplanen forventes realiseret i etaper med en ny bebyggelse på arealet vest for Vallensbæk Torvevej som den første etape. Det eksisterende hovedkontor fastholdes og udbygges, mens der på de omkringliggende arealer planlægges for et bolig- og erhvervsområde i op til 6 etager - højest mod Roskildevej.

 

I de efterfølgende etaper udvikles arealet øst for Vallensbæk Torvevej ligeledes til blandet bolig- og erhvervsområde med samme antal etager og højder, som øst for Vallensbæk Torvevej og ligeledes højest mod Roskildevej. Her er det også hensigten at etablere en Super Brugsen samt øvrige detailhandelsbutikker i form af COOPs egne butikker. Imellem bebyggelserne opstår lommer af fælles grønne opholdsarealer, og den sydlige del af byen udlægges til grønt friareal med vådområder til regnvandshåndtering. På møde i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020 blev det besluttet at give mulighed for at etablere et nyt bydelscenter ved COOP, efter der er opført et betydeligt antal boliger.

 

Når masterplanen er realiseret, forventes der at være opført godt 160.000 m2 bolig-/erhvervsbyggeri, hvilket sammen med hovedkontoret, detailhandelsbutikker og parkeringshuse giver en bebyggelsesprocent for området som helhed på ca. 90. Masterplanen giver mulighed for opførelse af ca. 1.750 boliger, heraf godt 90 rækkehuse på 120 m2 og godt 1.650 lejligheder med en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m2.

 

Forvaltningen vurderer, at masterplanen fremover kan fungere som en retningsgivende plan for den kommende udvikling af COOPbyen. Den konkrete udformning af de enkelte bebyggelser vil blive fastlagt i kommende lokalplaner og evt. kommuneplantillæg.

 

Miljøvurdering af masterplanen

Da forslag til Masterplan for COOPbyen fastlægger de overordnede planmæssige rammer for udvikling af COOPs eksisterende arealer, og vil udgøre et administrationsgrundlag for den fremtidige udvikling af COOPbyen, er planen omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering. Se notat "Miljøvurdering af Masterplan for COOPbyen". COWI har som rådgiver for Albertslund Kommune udarbejdet miljørapport for Masterplan COOPbyen. Udkast til afgrænsning af miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder. Af rapporten fremgår det bl.a., at en realisering af masterplanen overordnet set vurderes at medføre væsentlige negative indvirkninger på den lokale trafik. De trafikale forhold skal der således særskilt tages hånd om inden den endelige vedtagelse af masterplanen, og vil skulle indgå i den videre lokalplanlængning. Rapporten beskriver hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Offentliggørelse

Offentliggørelsen omfatter masterplanforslaget med tilhørende miljørapport. Miljørapporten er at betragte som færdig, når den offentliggøres sammen med forslaget til masterplanen. Ved den endelig behandling af masterplanen bliver der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der forholder sig til indkomne bemærkninger vedr. miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse skal indeholdes i den endelige masterplan og vedtages således sammen med masterplanen. Hvis der i forbindelse med offentliggørelsen og høringsperioden viser sig et behov for at foretage ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at både masterplan og miljørapport skal sendes i fornyet høring. Til gengæld er der friere rammer til at foretage ændringer af planen, så længe de ikke fører til ændringer af miljøpåvirkninger i en grad, at der skal foretages ændringer i miljørapporten.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 973 af 25/06/2020.

Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK 1157 af 01/07/2020.

Kommunikation

COOP afholder borgerinformationsmøde tirsdag den 20. oktober 2020. Informationsmødet afholdes i en form, så retningslinjerne i forhold til Covid19 overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til Masterplan for COOPbyen med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring i 5 uger,
 2. at der afholdes borgerinformationsmøde og
 3. at masterplanen danner grundlag for opstart af lokalplanarbejdet for den første etape - området vest for Vallensbæk Torvevej.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.  

Fedai Celim (Ø) og Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.

Bilag

1 Notat om Miljøvurdering af Masterplan for COOPbyen Notat om Miljøvurdering af Masterplan for COOPbyen
2 Masterplan for Coopbyen Masterplan for Coopbyen
3 Bilag 5 - Vurdering af støj og vibrationer_0 Bilag 5 - Vurdering af støj og vibrationer_0
4 Bilag 4 - Trafiksikkerhedsvurdering Bilag 4 - Trafiksikkerhedsvurdering
5 Bilag 3 - Trafikvurdering Bilag 3 - Trafikvurdering
6 Bilag 2 - Vindanalyse Bilag 2 - Vindanalyse
7 Bilag 1 - Sol- og skyggeanalyse Bilag 1 - Sol- og skyggeanalyse
8 Bilag 7 Luftspredningsberegning Bilag 7 Luftspredningsberegning
9 Miljørapport for Masterplan COOPbyen Miljørapport for Masterplan COOPbyen
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.14 og Kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at vedtage Lokalplan 3.14 og kommuneplantillæg 13 - Boliger på Lyngmosevej 16-18.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. juni 2020 at sende Forslag til Lokalplan 3.14 – Boliger på Lyngmosevej 16-18 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 samt afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne i offentlig høring. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden den 19. juni 2020 til den 14. august 2020. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev offentliggjort den 19. juni 2020.

 

Formålet med planerne er at give mulighed for at udlægge området til boligformål med mulighed for opførelse af fire gårdhavehuse. Lokalplanen fastlægger herudover disponeringen af ejendommens arealer og sikrer, at ejendommens boliger og udendørs opholdsarealer afskærmes mod støj fra Roskildevej. Derudover er formålet, at bebyggelsen mod Roskildevej gives et grønt udtryk.

 

Høringssvar

Der er ikke indkommet høringssvar til planforslagene, og afgørelsen, om ikke at gennemføre en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med efterfølgende ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 13 og Forslag til lokalplan 3.14 - Boliger på Lyngmosevej 16-18 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 KPtillæg13_final KPtillæg13_final
2 LP3.14_final LP3.14_final
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Igangsættelse af udarbejdelse af strategi for byudvikling af Hersted Industripark fase 1, etape 1 (bevilling)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte udarbejdelsen af en strategi for byudvikling af Hersted Industripark i fase 1 samt at frigive rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til rådgivning og bistand i forbindelse med byudvikling af Hersted Industripark i fase 1. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog Masterplan Hersted 2045 den 12. maj 2020. I masterplanen beskrives, at der efter planens vedtagelse, skal arbejdes videre med en helhedsorienteret strategi for byudviklingen i Hersted, således at området bliver en bæredygtig værdibaseret bydel baseret på FN's verdensmål og Albertslunds værdier, som det er beskrevet i planstrategien Mere Albertslund.

Strategien for byudvikling i Hersted skal beskrive den konkrete betydning af bæredygtig byudvikling i Hersted, og skabe sammenhæng mellem de private projekter og de kommunale projekter vedrørende etablering af bygaden og stationsforplads mm.

Ud over det strategiske arbejde med bæredygtighed og verdensmål, skal strategien beskrive principper for finansiering af omdannelse af veje til rekreative områder og veje for bløde trafikanter samt den fremtidige grundejerforeningsstruktur.

Strategi for byudvikling af Hersted Industripark i fase 1, etape 1
Strategien skal behandle alle væsentlige fysiske, økonomiske og organisatoriske temaer. Målet med strategien er at udfolde målsætningerne i planstrategien Mere Albertslund og Masterplan Hersted 2045 i konkrete kvaliteter og principper, som skal indarbejdes i lokalplanerne, således projekterne bidrager til at realisere hele den bæredygtige bydel.

Strategi for byudvikling af Hersted Industripark vil indeholde følgende delleverancer:

 • En strategisk plan
  I den strategiske plan beskrives hvordan tre målsætninger for byudviklingen i mere Albertslund konkret skal indarbejdes i lokalplanerne.
  Målsætningerne er:
  - Aktiv by med rig natur
  - Mangfoldig by med høj livskvalitet, herunder bl.a. social mangfoldighed og beskæftigelse (erhvervsudvikling)
  - Klimaby med bæredygtig innovation
 • Kvalitetskatalog for bæredygtig byudvikling i Hersted 2045.
  Kataloget skal anvendes til at beskrive de kvaliteter som projekter og lokalplaner i Hersted skal leve op til, samt hvilket overordnet ansvar investorerne påtager sig ved at udvikle ejendomme i området. Kvalitetskataloget skal derfor indeholde principper for bl.a. arkitektur, privat finansiering af omdannelsen af veje og anlæg af rekreative boulevarder og for de fremtidige grundejerforeninger. Kataloget vil vise eksempler på de kvaliteter og principper, der er afgørende for, at bydelen i fremtiden lever op til de tre målsætninger for byudviklingen.
 • Katalog til dialog med udviklere.
  Kataloget skal bidrage til forvaltningens dialog med udviklere, grundejere og investorer således, at projekterne i lokalplanlægningen konkret bidrager til at skabe en bæredygtig bydel.
 • Fysisk model.
  Formålet med den fysiske model er at give et meget konkret billede af fremtidens Hersted. Modellen vil blive udstillet på et offentligt sted. Modellen vil blive fremstillet i træ/mdf, og vil kunne opdeles i de enkelte kvarterer. Yderligere vil kvartererne underopdeles i matrikler, således at den enkelte matrikel kan tages ud og erstattes med projektforslag og lokalplanlagte projekter.

Proces- og tidsplan
Som en del af processen med udarbejdelse af strategien og fysisk model, vil udkast til delleverancer blive forelagt til drøftelse i 17.4 -udvalget for byudvikling og i Miljø- og Byudvalget. Forslag til samlet Strategi for byudvikling af Hersted Industripark i fase 1, etape 1, forventes sendt til behandling i Kommunalbestyrelsen før sommerferien 2021.   

Økonomi

I forbindelse med udarbejdelsen af strategien er der behov for rådgivning og bistand. Forvaltningen har modtaget følgende tilbud på rådgivning:

Strategisk plan
princip- og kvalitetskatalog
katalog til dialog med udviklere
I alt 800.000 kr.

 

Model: 200.000 kr.

I alt 1.000.000 kr.

 

Udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til udvikling af Hersted Industripark.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af strategi for byudvikling af Hersted Industripark i fase 1, etape 1,
 2. at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 400.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021 til rådgivning og bistand i forbindelse med byudvikling af Hersted Industripark i fase 1, etape 1 og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag fra Allan Høyer (O) om, at den fysiske model tages ud af sagen (200.000 kr.).

 

For stemte: O, Ø

Imod stemte: F, A, C

 

Forslaget bortfaldt.

 

Tiltrådte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Nye busser i drift fra 2021 (bevilling)

Anledning

Der skal træffes beslutning, om busdriften på buslinjerne 141 og 149 skal være fossil- eller emissionsfri.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune står overfor at skulle indgå ny kontrakt om busdrift på de kommunale buslinjer. Det drejer sig om kontrakt for linjerne 141, 143, 144, 149. Buslinjerne 141 og 149 kører mellem Albertslund Station og Glostrup Station, men med forskellige ruter. Linjerne 143 og 144 kører mellem Ballerup Station og Vallensbæk Station over Albertslund Station. Da buslinjerne 141 og 149 er udbudt med option skal der træffes beslutning om, hvilken løsning der ønskes for disse buslinjer. Buslinjerne 143 og 144 er ikke udbudt med option, resultatet af udbuddet på disse linjer er offentliggjort den 25. september.

 

Udbud buslinje 141 og 149

På baggrund af Kommunalbestyrelsens principbeslutning og en dialog med Glostrup Kommune blev buslinjerne 141 og 149 udbudt med en fossilfri løsning med kort kontrakt på 5+2 år og en option på nulemission med lang kontrakt på 10+2 år.

 

Begrundelsen for at udbyde busdriften med en kort kontrakt var, at man i et senere udbud kunne tilpasse busserne til den kommende letbane med Busnet 2025, og at man til den tid ville have større kendskab til nulemissionsløsninger. Med nulemissionsløsningen, som blev udbudt med en lang kontrakt, gav man operatørerne en mulighed for at afskrive busmateriellet over en længere periode, hvormed kommunen kunne opnå en mere gunstig kontraktpris.

  

Udbuddet af busdriften omfatter både busmateriel og køretimer. Udbuddet af køretimer er det samme som i den eksisterende kontrakt. De nye busser bliver sat i drift i vinteren 2021.

 

Resultat af udbuddet for buslinjerne 141 og 149

Den nuværende kontraktudgift for buslinjerne 141 og 149 lyder på 11.076.000 mio. kr. årligt. Vælges den fossilfri løsning vil kontraktudgiften blive 10.786.000 mio. kr. og der vil opnås en besparelse i forhold til den eksisterende kontrakt på 290.000 kr. Vælges nulemission, som leveres i form af el-busser, vil den årlige kontraktudgift blive 10.677.000 mio. kr., hvormed der opnås en årlig reduktion på kontraktudgiften svarende til 399.000 kr. årligt.

 

Nulemissionsløsningen vil være i form af el-busser. For at holde kontraktprisen nede er løsningen udbudt med mulighed for depotopladning eller endestationsopladning. Eventuel endestationsopladning kan ske på Albertslund Station med maksimalt to ladestationer. Da Glostrup Station er under ombygning, vil der ikke blive etableret ladestationer der. Eventuelle ladestationer på Albertslund Station vil ikke medføre en yderligere udgift for Albertslund Kommune.

Økonomi

Som del af budget 2019 blev det vedtaget, at man ønskede omstilling til nulemission i form af el- eller brintbusser. Med den forventning, at en nulemissionsløsning ville øge kontraktudgiften blev der afsat 1 mio. kr. yderligere til busdriften i overslagsårene fra 2022 og frem. I mellemtiden viser resultatet af udbuddet, at nulemissionsløsningen er blevet billigere, hvilket blandt andet kan tilskrives udviklingen på området og en øget konkurrence. Beløbet tilføres derfor kassebeholdningen fra 2022.

I forbindelse med valg af nulemissionsløsningen tilføres 399.000 kr. fra budget til Movia fra 2022 til kassebeholdningen.

Sundhedskonsekvenser

Støjen fra busserne i den kommunale busdrift bidrager til mængden af trafikstøj, som påvirker borgernes sundhed negativt. Omstilling til el-busser vil reducere mængden af trafikstøj, og vil hermed have en positiv effekt på borgernes sundhed.

Miljøkonsekvenser

Der er redegjort for miljøeffekter i bilag.

Kommunikation

Da udbudsprocessen endnu ikke er afsluttet, og priserne fortrolige, er sagen lukket for offentligheden. Senest den 25. september offentliggør Movia resultatet af udbuddet. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om valg af løsning den 6. oktober 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at optionen vælges, hvormed der tegnes kontrakt på en nulemissionsløsning for buslinjerne 141 og 149,
 2. at den årlige kontraktudgift bliver 10.677.000 kr.,
 3. at der etableres endeladestation på Albertslund Station i fald dette er indeholdt i kontrakten,
 4. at der gives tillægsbevilling i mindreudgift på 1 mio. kr. fra 2022 vedrørende udgift afsat til nulemissionsbusser og
 5. at der gives tillægsbevilling i mindreudgift på 399.000 kr. fra 2022 på driftsbudget til Movia.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Eksempler på ladestationer Eksempler på ladestationer
2 Busudbud, option 141 og 149 Busudbud, option 141 og 149
3 Albertslund - Miljøeffekt Albertslund - Miljøeffekt
4 Information A19 udbuddet inkl.tildeling og detaljer trafikejere Information A19 udbuddet inkl.tildeling og detaljer trafikejere
5 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Trafikbestilling 2021

Anledning

Der skal afgives beslutning til Movia for busdrift 2021.

Sagsfremstilling

Som del af håndteringen af den kommunale busdrift, skal kommunen hvert år afgive en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen skal afgives i oktober for at træde i kraft i løbet af sommeren det efterfølgende år.

 

Ønsker til busdriften i Albertslund

I Albertslund Kommune har der gennem længere tid været et ønske om at betjene kvartererne langs Herstedvestervej og Stadion med busser, og derfor bliver der som del af Helhedsplan for Herstedvestervej anlagt faciliteter til busdrift langs Herstedvestervej. Stadion har tidligere været busbetjent, og derfor kan Stadion med enkelte tiltag busbetjenes. Skal busbetjeningen af Stadion ske uden risiko for, at bussen sidder fast i trafikken på Stadions parkeringsplads, skal der dog yderligere tiltag til. Hvilke tiltag vil skulle afdækkes i et busfremkommelighedsprojekt.

 

To mulige løsninger for 2021, busbetjening af kvartererne langs Herstedvestervej og Stadion

Der er udarbejdet to løsninger for betjening af Herstedvestervej og Stadion. Da der med Busnet 2025 arbejdes hen mod et nyt busnet, som er tilpasset letbanen, foretages der frem mod Busnet 2025 kun mindre ændringer på busdriften.

 

Løsning 1.

Linje 141 kører én gang i timen ad Herstedvestervej og til Stadion, og to gange i timen ad Egelundsvej. Løsning kræver ikke flere køreplanstimer og kan således håndteres udgiftsneutralt for kommunen. Ulempen vil være, at der i dagtimerne på Egelundsvej ikke vil være tale om halvtimesdrift, men en forskudt drift, hvor de to afgange kører med 20 minutters mellemrum. Løsningen kræver ikke Glostrup Kommunes accept, da løsningen ikke øger udgifterne til busdrift for Glostrup.

 

Løsning 2.

Linje 141 får en kortere rute gennem kommunen forbi de tætbebyggede områder med mange buspassagerer, og linje 149 bredes ud til at køre en længere rute som inkluderer Egelundsvej, Stadion og Hersted Industripark. Linje 141 kører med 10-minuttersdrift i myldretiden og 20-minuttersdrift i resten af driftsperioden. Linje 149 beholder sin frekvens med tre afgange i timen, hvoraf en afgang kører ad Herstedvestervej og til Stadion. Movias beregninger viser, at løsningen vil øge Albertslund Kommunes tilskud til busdriften med 2,3 mio. kr. per år. Glostrup Kommunes tilskud vil stige med 0,6 mio. kr. Løsningen vil kræve Glostrup Kommunes accept, da den medfører en øget udgift for Glostrup.

Økonomi

Albertslund Kommunes tilskud til den kollektive busdrift er i 2020 estimeret til 12,3 mio. kr. Det vurderes, at et eventuelt busfremkommelighedsprojekt, som sikrer bussernes uhindrede kørsel på stadionområdet og som har fokus på parkering, kan udføres for 2 mio. kr., hvilket er indarbejdet i forvaltningens forslag til anlægsplan 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der med løsning 1 indføres busdrift ad Herstedvestervej og til Stadion.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Betjening af Albertslund Stadion og Herstedvestervej Betjening af Albertslund Stadion og Herstedvestervej
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Lukning af gårdrum på Sydstien

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal som vejmyndighed træffe beslutning om lukning af gårdrum på Sydstien i aften- og nattetimerne.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i forbindelse med tryghedsarbejdet omkring Kanalgaden etableret en samarbejdsgruppe med beboere, ABC, Klub Svanen og Den Kriminalpræventive Enhed (DKE). Samarbejdet skal sikre, at det tryghedsskabende arbejde tager udgangspunkt i beboernes oplevelser af hvad der opleves som godt og skidt i området.

 

På samarbejdsgruppens møder har udfordringerne med uhensigtsmæssig adfærd i Gård 7 været et gentagende emne. Beboerne i Gård 7 føler sig stærkt generet af, hvad de oplever som utryghedsskabende adfærd, herunder tydeligt salg af stoffer og nogle gange truende opførsel, særligt i aften- og nattetimerne. DKE har i samarbejde med politiet og BO-Vest vurderet, at det vil øge trygheden og det positive, aktive beboerliv i Gård 7 betragteligt, hvis gårdrummet lukkes af for gennemfærdsel i aften- og nattetimerne.

 

Gård 7 ligger med facader mod Kanalgaden og Kongsholm Allé. Sydstien løber gennem bygningen, hvilket betyder, at gårdrummet til dels er til brug for leg og ophold for gårdens beboere, men også benyttes som del af kommunens stisystem. Sydstien er en hovedsti og en vigtig færdselsåre for bløde trafikanter, da den udgør en af de få passager under Kongsholm Allé og hermed en central forbindelse mellem området nord og syd for Kongsholm Allé og Kanalgaden. Der er fire adgange til Gård 7, alle adgange er åbne hele døgnet, to af disse ligger på Sydstien, mens de øvrige to udgøres af en trappeskakt og en passage til Kanalgaden.

 

En løsning der kan være med til at skabe tryghed for beboerne er at lukke gården af i aften- og nattetimerne, hvilket vil medføre, at Sydstien bliver lukket af i et afgrænset tidsrum. Da Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed, er det Kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om en daglig tidsbegrænset lukning af Sydstien med en portløsning.

 

Lukningen af gården skal ske ved, at der opføres porte i de fire adgange, de to porte på Sydstien vil være automatiske og forblive aflukket i en tidsbegrænset periode i aften- og nattetimerne, mens de to øvrige porte til enhver tid vil kunne åbnes med nøglebrik af beboerne i Gård 7. Det er endnu ikke klarlagt i hvilket tidsrum Sydstien skal lukkes af. Det foreslås, at BO-Vests og DKEs erfaringer fra stedet og aktuelle trafiktællinger som skal indhentes, danner grundlag for en afgrænsning af det tidsrum hvor Sydstien skal lukkes. Der arbejdes for at påvirke så få trafikanter som muligt. Der vil være tale om en midlertidig løsning med mulighed for permanentgørelse. Når løsningen har været i brug i et år, vil forvaltningen fremlægge en evaluering af løsningen og Kommunalbestyrelsen vil på den baggrund kunne træffe beslutning om en eventuel permanentgørelse.

 

Etableres der porte i Gård 7, hvormed Sydstien lukkes af, vil der blive kommunikeret en alternativ rute ved permanent skiltning på portene, midlertidige plakater på Sydstien, Albertslund Centrum og Kanalgaden. Der vil også blive kommunikeret i Albertslund Posten og på kommunens Facebookside.

 

Den alternative rute, der vil blive henvist til, når man kommer fra nord ad Sydstien er følgende

Der drejes til vestre ad Skolestien i retning mod Albertslund Centrum, efter ankomst til Albertslund Centrum drejes til højre, og man ankommer til Kanaltorvet, hvorefter man drejer til højre og går eller cykler til man ankommer til Sydstiens videre forløb.

 

Lukker man blot Gård 7 af i aften- og nattetimerne, forventes det, at udfordringerne i endnu højere grad flyttes til gårdrummet mellem det gamle gymnasium og svømmehallen, som ligger umiddelbart på den anden side af kanalen for Gård 7. Utryghedsskabende ophold ved det gamle gymnasium vil dermed stadig være til gene for beboerne i Gård 7, men også for beboerne i rækkehusene. Derfor anbefales det, at dette gårdrum bliver lukket af som en del af indsatsen, dog med adgang for brugerne af svømmehallen.

Økonomi

Det foreslås, at Albertslund Kommune finansierer de to automatiske porte på Sydstien - overslagspris ialt 150.000 kr., lukning af gårdrummet mellem gymnasiet og svømmehallen - overslagspris ialt 75.000 kr. og Bo-Vest finansierer de øvrige to porte.

Kommunikation

En lukning af Gård 7 kræver desuden en vedtagelse på et lokalt beboermøde og i Albertslund Boligforenings organisationsbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der etableres fire porte til midlertidig tidsbegrænset lukning af Gård 7 på Sydstien,
 2. at de to automatiske porte finansieres af vej- og park-rammen med 150.000 kr.,
 3. at lukning af gårdrummet mellem gymnasiet og svømmehallen finansieres af bygningsdriften med 75.000 kr. og
 4. at der gives mandat til, at forvaltningen fastsætter et tidsrum, hvor Gård 7 er lukket i samarbejde med BO-Vest.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Den kriminalpræventive Enhed om lukning af Gård 7 Den kriminalpræventive Enhed om lukning af Gård 7
2 Sydstien og Gård 7, oversigtskort Sydstien og Gård 7, oversigtskort
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Fælleskommunale VIP projekter på klimaområdet

Anledning

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har taget initiativ til syv VIP projekter på klimaområdet, som skal sætte gang i den grønne omstilling. Det skal besluttes om Albertslund skal tilslutte sig partnerskabet om Hovedstadens VIP projekter på klimaområdet og i så fald hvilke projekter, kommunen særligt ønsker at engagere sig i.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden ønsker med Hovedstadens VIP projekter at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og understøtte fælles løsninger. VIP-projekterne gennemføres i perioden 2020-2023. Ved at tilslutte sig partnerskabet, forpligtiger kommunerne sig til at udarbejde kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020) og indgå i et eller flere VIP projekter på klimaområdet. Da Albertslund Kommune allerede deltager i DK2020 og forventer at udarbejde en DK2020 klimaplan i år 2020, vil deltagelse i projektet om kommunale klimaplaner primært være som videnspartner, hvis dette ønskes.

 

VIP-projekterne er valgt udfra, at de medvirker til en potentiel klimaeffekt og at de med fordel kan udvikles i tværkommunalt fællesskab. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs, som Albertslund Kommune også deltager i.

  

De syv VIP projekter er: 

 • Kommunale klima- og energiplaner
 • Fælles indsats for at håndtere madspild og bioaffald
 • 100% grønne drivmidler i 2030
 • Cirkulære indkøb
 • Grønne pendlervaner
 • Energibesparelser i boliger
 • Fælles plan for plastaffald

 

Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet kan ses som en opfølgning på DK2020, hvor Albertslund som én ud af tyve kommuner har udviklet langsigtede klimaplaner. Med VIP-projekterne understøttes en koordineret implementering af flere af indsatserne beskrevet i klimaplanerne. Ved at deltage i VIP-projekterne får Albertslund vejledning i at gennemføre indsatserne i DK2020 klimaplanen, ligesom flere af indsatserne nødvendiggør et tværkommunalt samarbejde for at lykkes.

 

Det foreslås, at Albertslund Kommune erklærer interesse i at deltage i VIP projekterne: Cirkulære indkøb og Fælles plan for plastaffald. Disse projekter kan med fordel understøtte den grønne omstilling i Albertslund ved en fælleskommunal videreudvikling af allerede igangværende indsatser.

 

Sidstnævnte interesseerklæring kan evt. revurderes, når projekterne tager form i løbet af efteråret.

Miljøkonsekvenser

Deltagelse i VIP projekterne fremmer potentielt den grønne omstilling i Albertslund i tråd med den klimaprofil og de igangværende indsatser i kommunen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at man som kommuner arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne og

2. at Albertslund Kommune erklærer interesse i at deltage i VIP projekterne 'Cirkulære indkøb' og 'Fælles plan for plastaffald'.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedr. grøn omstilling Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedr. grøn omstilling
2 Bilag Hovedstadens klima VIP-projekter Bilag Hovedstadens klima VIP-projekter
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Silent City-partnerskab 2021-2022

Anledning

Der skal træffes beslutning om Albertslund Kommunes videre partnerskab i Silent City for årene 2021-2022.

Sagsfremstilling

I 2015 var Albertslund Kommune med til at etablere Silent City. Silent City er et Living Lab, der har til formål at sætte trafikstøj på den nationale dagsorden og udvikle konkrete innovative løsninger til støjbekæmpelse. De øvrige partnere i Silent City er kommunerne Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Køge, Gladsaxe og Glostrup samt Region Hovedstaden. Karakteristisk for partnerskabskommunerne er, at de ligger omkring København, og at borgerne i kommunerne er plaget af støj og imødeser en fremtid med en forventning om, at behovet for transport øges, hvilket vil medføre yderligere støjgener. Silent City-partnerskabet blev dannet fordi trafikstøj er en udfordring, som strækker sig på tværs af kommunegrænser og med baggrund i den erkendelse, at den enkelte kommune ikke kan løse udfordringen med støj alene.

 

Silent City-partnerskabet har arbejdet målrettet i forhold til at få sat generne med støj på den nationale dagsorden. Der bliver samarbejdet om tests af innovative støjdæmpende løsninger. Der indsamles og formidles ny viden om, hvordan trafikstøj kan dæmpes men også om, hvordan trafikstøj påvirker omgivelserne, herunder de sundhedsmæssige konsekvenser for de mennesker, som påvirkes. Der bliver desuden søgt samarbejder på tværs af forskellige myndigheder såsom Vejdirektoratet og Banedanmark, og afholdt kompetenceopbyggende seminarer for medarbejdere i kommunen og branchen, som arbejder med støjbekæmpelse. Arbejdet udføres med deltagelse af de forskellige partnere, vidensinstitutioner, organisationer og virksomheder.

 

Aktiviteterne for årene 2021-2022 forventes at blive følgende

 • Opdaterede sundhedsdata for trafikstøj i Region Hovedstaden
 • Støjanalyser og Kompetenceopbygning
 • Politisk Forum og Folkemøde på Bornholm
 • Demonstrationsprojekter
 • Udbredelse og videreudvikling af roligbolig.dk International Noise Awareness Day

 

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, som er plaget af trafikstøj. For at kunne yde en kvalificeret indsats i forhold til at bekæmpe støjen fra trafikken, vurderes partnerskabet af Silent City som et vigtigt element, idet partnerskabet, blandt andet gennem deltagelse fra vidensinstitutioner, er med til at kvalificere arbejdet med at bekæmpe støj. Som det fremgår af kommunens støjhandlingsplan er partnerskabet i Silent City en del af kommunens strategi for at bekæmpe støj. Såfremt Albertslund Kommune forlænger sit partnerskab i Silent City, vil aktiviteter som er særligt relevante for kommunen være følgende:

 • Arbejde videre med demo-projekt om støj på Roskildevej
 • Fortsat dialog med Banedanmark om demo-projekt med formålet at dæmpe støj fra jernbanen
 • Videndeling og kompetenceopbygning inden for området, herunder støjdæmpende belægninger og støjpuljer
 • Afholde event i regi af International Noise Awareness Day på Hyldager Bakker
 • Kvalificering af lokale anlægsprojekter hvor støj udgør en faktor
 • I fællesskab med øvrige kommuner dæmpe hastigheden på Motorvejsnettet omkring kommunen
 • Forankre www.roligbolig.dk lokalt og bidrage til tillægget Rolig have

Økonomi

Region Hovedstaden forventes at bidrage til Silent City med i alt 1,5 mio. kr., hvoraf 150.000 kr. går til kontingent i årene 2021-2022, resterende midler til udvikling og projekter, Vallensbæk Kommune bidrager med 75.000 kr. pr. år, mens de øvrige partnere, herunder Albertslund Kommune bidrager med 50.000 kr. pr. år. Albertslund Kommunes samlede bidrag vil således være 100.000 kr. i alt.

Sundhedskonsekvenser

Albertslund Kommunes partnerskab i Silent City understøtter kommunens arbejde med at bekæmpe støj. Begrænses støjen fra trafikken i Albertslund, begrænses de sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune fortsætter sit partnerskab i Silent City i perioden 2021-2022 og
 2. at partnerskabet finansieres af driftsmidler på vej- og park-rammen med 100.000 kr. svarende til 50.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Resultater Silent City Resultater Silent City
2 Silent City handleplan 2021-2022 Silent City handleplan 2021-2022
3 Forslag til aktiviteter i 2021 og 2022, Region H Forslag til aktiviteter i 2021 og 2022, Region H
4 Støjhandlingsplan 2018 Støjhandlingsplan 2018
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Godkendelse af stadepladsregulativ (efter høring)

Anledning

Udkast til regulativ for stadepladser på offentlige kommunale arealer i Albertslund Kommune søges godkendt og sendt i høring.

Sagsfremstilling

Efter gentagne henvendelser fra forretningsdrivende, der ønsker stadeplads i Albertslund Kommune, vurderes det nødvendigt med et regulativ til fremtidig administration af dette. Ansøgningsprocessen planlægges drevet gennem et til regulativet oprettet ansøgningsskema. Det vurderes også nødvendigt med en 4 ugers høring af forretningsdrivende nær de udpegede stadepladser. Af denne årsag vurderes det endelige regulativ færdigt januar 2020.

 

Formålet med regulativet er at sikre en fair fordeling af stadepladser udelukkende på offentlige kommunale arealer efter et ventelisteprincip og at skabe variation i udbuddet af varer til borgerne i Albertslund ved at skabe ”mikromarkedspladser”. Hertil kommer, at disse mikromarkedspladser kan skabe ekstra omsætning for tætvedliggende virksomheder. Stadepladser har derfor mulighed for at blive en gevinst for alle erhvervsdrivende.

 

Regulativets vedrører faste og midlertidige stadepladser på offentlige kommunale arealer. I regulativet fremgår det, at staderne skal have hjul. Derudover tillader regulativet også mobil omførsel. Mobil omførsel betyder, at der drives salg fra cykel eller knallert. Takster for alle typer stader er momsfri og indeksreguleres ud fra Kommunernes Landsforenings pris og lønskøn. I et notat af den 5. marts 2019 bekræfter kommunens rådgivende advokat korrektheden af dette prisleje. Den nye, maksimale lejeperiode for en stadeplads er 2 år. Dog vil uge-til-uge- og dag-til-dag-leje også være en mulighed for alle typer stader. For at sikre fair handel i lokalområderne må et stades udbud af varer ikke gå ind at interferere med det nærliggende, eksisterende udbud af varer. Der er valgt fire mulige områder til placering af stadepladser: Godthåbscentret, Stationsforpladsen, parkeringspladsen v. det gamle Bakkehus i Kongsholmparken og Kanalen v. Føtex. Ejer af Albertslund Centrum, Citycon, har ikke udvist interesse for stadepladser eller mobilt gadesalg i centret.

Forslag til placeringer kan findes som billeder i "Bilag". Billeder af to, forskellige typer stader kan også findes i "Bilag".

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 24. september 2019

Der er ved en fejl lagt det forkerte bilag "Udkast til Regulativ, stadepladser i Albertslund kommune" på sagen. Nyt bilag er vedhæftet sagen.

 

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 19. august 2020

Efter endt høring søges regulativet endeligt godkendt. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra bestyrelsen i grundejerforening Godthåbsparken (vedlagt som bilag). Bestyrelsen skriver, at der ikke ønskes larm- og lugtgener i forbindelse med et nyt stade i Godthåbscentret. Der skrives også, at der i regulativet intet står vedrørende larm- og lugtgener. Forvaltningens kommentar hertil er, at der i regulativet står, at hverken larmende udstyr (for eksempel generatorer) og generende lugt (eksempelvis fra skrald) ikke er tilladt og vil ultimativt resultere i annullering af lejerens stadepladstilladelse. Lugt i forbindelse med tilberedning af frisk mad tolereres dog, da der skal være plads til alle typer mad. Resulterer madlugten i flere, på hinanden følgende klager, vil der via dialog med lejer blive taget kontakt til vedkommende desangående i et forsøg på at nedbringe lugtgenen. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke kræves indført ændringer i regulativet på baggrund af høringssvaret.

Økonomi

Takstblad for alle typer stader i Albertslund Kommune

Takster for længere leje:

- Mobilt stade m. hjul: 22.000 kr./år

- Mobilt gadesalg (omførsel): 3.351 kr./år

 

Takster for kortere leje:

- Mobilt stade m. hjul (alle dage): 670 kr./dag

- Mobilt stade m. hjul (alle dage): 2.681 kr./uge

- Mobilt gadesalg (omførsel): 838 kr./3 måneder (dette er minimumslejeperioden for mobilt gadesalg)

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 80.

Der kan gælde yderligere love og bestemmelser, f.eks. lokalplaner.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udføres en 4 ugers høring for de forretningsdrivende nær de til regulativet udpegede stadepladser og
 2. at udkast til regulativ for stadepladser i Albertslund Kommune godkendes.

 

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

      1. at regulativ for stadepladser efter endt høringsperiode endeligt godkendes.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 17. september 2019, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Jørn Jensby (A) deltog ikke på mødet.


Økonomiudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen

 

Kommunalbestyrelsen,

Godkendte indstillingen.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det uddybes til den videre behandling, om Erhvervslejeloven § 62 - stk 2 er en hindring og takster beskrives.

Fedai Celim (Ø) undlod at stemme.

Bilag

1 Stationsforpladsen.pdf Stationsforpladsen.pdf
2 Kongsholmparken, parkeringspladsen v. det gamle Bakkehus.pdf Kongsholmparken, parkeringspladsen v. det gamle Bakkehus.pdf
3 Kanalen v. Føtex.pdf Kanalen v. Føtex.pdf
4 Godthåbscentret.pdf Godthåbscentret.pdf
5 Udkast til regulativ vedr. stadepladser Udkast til regulativ vedr. stadepladser
6 kaffecykel (mobilt gadesalg).pdf kaffecykel (mobilt gadesalg).pdf
7 Foodtruck.pdf Foodtruck.pdf
8 Udkast til Regulativ, stadepladser i Albertslund Kommune - rev Udkast til Regulativ, stadepladser i Albertslund Kommune - rev
9 Bilag.jpg Bilag.jpg
10 Regulativ for stader og stadepladser Regulativ for stader og stadepladser
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Gadekær - brugsaftale og lånebetingelser - Herstedøster Grundejerforening

Anledning

Herstedøster Grundejerforening har ansøgt om brugsaftale til at opføre en legeplads på kommunalt areal ved Herstedøster Gadekær. Der skal tages stilling til, at der - på en række betingelser - indgås en brugsaftale på arealet for 10 år.

Sagsfremstilling

Herstedøster Grundejerforening har ansøgt om brugsaftale til at benytte arealer omkring Herstedøster Gadekær til anlæg og drift af en legeplads. Grundejerforeningen søger om en brugsaftale for 10 år.

 

Albertslund Kommune har ikke udgifter forbundet med aftalen, og det er grundejerforeningens ansvar, at legepladsen er indrettet og vedligeholdt i henhold til gældende standard for legepladssikkerhed.

 

Legepladsen indrettes under hensyntagen til landsbymiljøet, og de opstillede legeredskaber skal overvejende være udført i træ. Legepladsen vil være tilgængelig for alle borgere.

 

Der er tidligere indgået lignende brugsaftaler - i 2016 med Grundejerforeningen Godthåbsparken om en legeplads i et hjørne af Roholmparken og i 2017 med AKB Alberts Have om en legeplads på et areal ved Tværstien. På grund af den investering, der er lagt i de to legepladser, er begge aftaler indgået for 10 år. Brugsaftaler med grundejerforeninger og boligselskaber indeholder derudover bestemmelser om opsigelse, der også i denne sag foreslås som 12 måneder til udgangen af en måned.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der indgås brugsaftale med Herstedøster Grundejerforening for et areal til legeplads og
 2. at brugsaftalen har en løbetid på 10 år.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Udkast til brugsaftale for del af matr. Nr. 65 og 49b mellem Herstedøster grundejerforening og AK Udkast til brugsaftale for del af matr. Nr. 65 og 49b mellem Herstedøster grundejerforening og AK
2 oversigtskort - brugsaftale Herstedøster Gadekær oversigtskort - brugsaftale Herstedøster Gadekær
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor varmeforsyningens området til budget 2021

Anledning

Budget og takster på varmeforsyningens område til budget 2021 skal godkendes.

Sagsfremstilling

Budget 2021 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter balancerer over tid. Det betyder også, at hvis der enten har været opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, i forhold til de budgetterede udgifter, så vil der efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2021 er der isoleret set indregnet en samlet tilbagebetaling til forbrugerne på 8.000.000 kr. vedrørende tidligere år.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 er der endvidere indhentet oplysninger om forventet køb og salg af varme (mængder), men også skøn over udviklingen i priser, herunder de seneste budgetter fra VEKS.

 

Anlægsplanen er revideret og indarbejdet i budgetforslaget og anlægsplanen for forsyningsområdet er godkendt af Brugergruppen. Reinvesteringer i ledninger og omlægning til lavtemperatur fjernvarme følger af strategi og handleplan. Afledt af ændringerne i anlægsplanen er henlæggelser og afskrivninger tilpasset. Henlæggelserne er opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer og afskrivninger er nedskrivninger af allerede gennemførte anlægsprojekter. Begge elementer indgår i taksten. 

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2021. Anlægsplan, takster og afledte konsekvenser i forhold til lånoptagelse fremgår af bilag. Anlægsplanen for området er indarbejdet i budgetforslaget, som det har været praksis for i tidligere år, og der følger derfor ikke bevillingsskema med denne sag.

 

Almindelige fjernvarme takster

MWh / m³ takstens stigning fra budget 2020 til budget 2021 skyldes primært, at der i budget 2020 blev indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 19,3 mio. kr., hvorimod tilbagebetalingen i 2021 udgør 5,1 mio. kr. Samtidig er MWh forbruget faldet, hvilket betyder, at der er færre enheder at fordele faste driftsudgifter på. Hertil kommer almindelig prisstigninger. Modsatrettet er udgifterne til energispareaktiviteter bortfaldet på grund af ændret lovgivning.  

 

Målertakstens fald fra budget 2020 til budget 2021 skyldes primært, at udgifterne til indkøb af målere er faldet, da indkøb af nye målere indgår som investering under anlæg. Samtidig er udgifter til IT reduceret, da budgettet hertil har vist sig at være for højt jf. regnskab 2019. Modsatrettet er afskrivningerne steget lidt, grundet den etapevise færdiggørelse af målerprojektet.

 

M²-taksten falder rigtig meget, hvilket skyldes, at der vedrørende en lang række projekter allerede er henlagt de maksimale 75%, eller at projekterne ikke længere er planlagt gennemført - til fordel for andre nye projekter - og at tidligere henlæggelser derfor skal tilbagebetales til forbrugerne. En del projekter er opstået i forbindelse med budget 2021, og det har derfor ikke været muligt at foretage henlæggelser forlods. Modsat har der været stigende aktivitet på anlægssiden, idet større eller flere projekter er gennemført, hvilket betyder større afskrivninger. (Henlæggelser fratrækkes altid i anlægssummen forud for beregning af afskrivninger).

 

Samlet set er der en minimal stigning i taksterne i budget 2021.

 

De afledte takstmæssige konsekvenser for de kommunale ejendomme er indarbejdet i kommunens budget for 2021.

 

TAO-takster

I henhold til strategi og handleplan 2025 for Albertslund Fjernvarme, er såvel drifts- som anlægsudgifter vedrørende opsætning af private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg (TAO) tilpasset den faktiske efterspørgsel.

 

Lån

På baggrund af forventningerne til regnskab 2020 samt nettodrifts- og anlægsudgifter i budget 2021, er der foretaget en aktuel beregning af lånerammen. Når nettodrifts- og anlægsudgifterne er positive betyder det rent likviditetsmæssigt, at udgifterne til anlæg kan lånefinansieres. Alle udgifter og indtægter opkræves over taksterne, således at området over tid hviler-i-sig-selv.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at budget og takster for 2021 indenfor varmeforsyningens område godkendes, som de er indarbejdet i budget 2021
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 24.074.000 kr. i 2021, 7.574.000 kr. i 2022, 1.474.000 kr. i 2023 og 36.600.000 kr. i 2024, som finansieres af kassebeholdningen,
 3. at henlæggelser og afskrivninger som er indarbejdet i budget 2021 opkræves via taksterne,
 4. at der budgetteres med lånoptag på -25.923.000 kr. i 2021, -13.246.000 kr. i 2022, -13.040.000 kr. i 2023 og -15.243.000 kr. i 2024 og
 5. at indvirkningen på kassebeholdningen i perioden samlet set holdes udgiftsneutral.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

 

Bilag

1 Notat om fjernvarme budget og takster 2021 Notat om fjernvarme budget og takster 2021
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2021

Anledning

Budget og takster til budget 2021 på renovationsområdet skal godkendes.

Sagsfremstilling

Renovationsområdets budget er udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at hvis der enten er opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, så vil der efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2021 er der isoleret set indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 679.000 kr. vedrørende tidligere år. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der endvidere foretaget en tilpasning af mængder, og der er indhentet oplysninger om aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og der er foretaget prisfremskrivning. 

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2021. Nedenfor er vist den generelle takstudvikling for budget 2019 til budget 2021. Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for budget 2021.

 

Takstudviklingen i de generelle takster for 2019 - 2021 fremgår af bilag til sagen.

 

Takststigningerne fra 2020 til 2021 skyldes almindelige prisfremskrivninger, samt stigende udgifter til afsætning af affald til genanvendelse.

 

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2021 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Som udgangspunkt dækkes samtlige udgifter af samtlige indtægter, men da der tidligere år har været afvigelser, er dette indregnet som over-/underdækning på de enkelte ordninger. Samlet set er der indarbejdet en yderligere takstindtægt på 678.000 kr. i 2021.

 

De nuværende kontraktforhold for indsamling af affald ophører i maj 2021, og det er noget usikkert, hvad økonomien i indsamlingsleddet herefter bliver. Denne usikkerhed forventes nærmere afklaret i løbet af 3. kvartal 2020. Det må forventes, at der i løbet af efteråret 2020 lægges op til en revision og ny politisk behandling af budgetter og takster på renovationsområdet.   

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at budget og takster indenfor renovationsområdet for 2021 godkendes og
 2. at ovenstående indarbejdes i budgettet på renovationsområdet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Budget 2021 på renovationsområdet Budget 2021 på renovationsområdet
2 Hovedtakster 2021 - Renovationsområdet Hovedtakster 2021 - Renovationsområdet
Tilbage til toppen

15. MBU/BSU/ØU/KB - Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet

Anledning

I forbindelse med planer for udvidelse af pasningskapaciteten i udvalgte dagtilbud er der behov for at der træffes beslutning herom i forbindelse med anlægsrammen 2021. Desuden orienteres om den videre proces for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig analyse og plan for pasningskapaciteten på dagtilbudsområdet, da man forventer et behov for flere pladser på såvel kort som langt sigt. I følge kommunens visioner om flere borgere i Albertslund Kommune og befolkningsprognoserne vil der være behov for at etablere op mod 1230 nye dagtilbudspladser frem mod 2030. Som det beskrives i rapporten kan dagtilbudskapaciteten øges på følgende måder: Ved at optage flere børn i de eksisterende dagtilbud samt ved at tilføre de eksisterende daginstitutionsbygninger flere m2, hvor det er muligt og ved at bygge nye institutioner. Denne sag omhandler optaget af flere børn i eksisterende dagtilbud og den videre proces for arbejdet med at sikre institutionsforsyningen på dagtilbudsområdet. 

 

Flere børn i de eksisterende dagtilbud

I de eksisterende dagtilbud er der en variation i antallet af børnekvadratmeter. En analyse af de bygningsfysiske rammer i kommunens dagtilbud peger konkret på, at det er muligt at optage flere børn i de eksisterende bygninger. Som introduceret i den kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet, der blev præsenteret i forbindelse med budgettet for 2020, blev der introduceret en sondring i mellem daginstitutionernes størrelser målt i børnekvadratmeter baseret på BUPLs opdeling i tre niveauer (A,B og C). C-niveauet svarer til de lovpligtige krav i bygningsreglementet med 2 m2 pr. barn i børnehaver og 3 m2 pr. barn i vuggestuer. B-nivauet svarer til 3,5 m2 pr. barn i børnehaver og 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer. A-nivauet svarer til B-nivauet, men har derudover ekstra aktivitetsrum, som ikke medregnes i opgørelsen over børnekvadratmeter. Det blev på baggrund af en teoretisk beregning i forbindelse med budget 2020 anbefalet at optimere arealforbruget i de kommunale dagtilbud, så man nærmer sig eller indskriver børn til B-niveauet i alle dagtilbud. Forvaltningen har efterfølgende gennemført volumenstudier i udvalgte dagtilbud for at verificere antagelsen om muligheden for at optage flere børn på de eksisterende m2 ,end de er budgetteret til i dag.

På den baggrund og baseret på de seneste udbygninger og erfaringer med Covid-19 kan det konkluderes, at det på en forsvarlig måde er muligt at etablere ekstra pladser i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen, Kastanjen, Damgården og i Troldehøj med mindre bygningsmæssige tilretninger og samtidig bevare den eksisterende børnevelfærd i dagtilbuddene med god plads både inde og ude. Udvidelsen kan konkret fordeles som følger:

 

Troldehøj: 3 ekstra pladser Ingen bygningsmæssige ændringer

Damgården: 2 ekstra pladser Ingen bygningsmæssige ændringer

Hyldespjældet: 23 ekstra pladser mindre bygningsmæssige ændringer

Lindegården: 68 ekstra pladser mindre bygningsmæssige ændringer

Kastanjen: 32 ekstra pladser mindre bygningsmæssige ændringer

Brillesøen: 19 ekstra pladser mindre bygningsmæssige ændringer

 

Dertil kommer et ønske fra Kastanjen om en pavillon til én børnehavegruppe på 20 ekstra børn. Pavillonen tænkes som en midlertidig løsning placeret på et grønt areal og indrettet til en storbørnsgruppe, der arbejder med science/naturfag. Idet Kastanjen er en del af puljen af institutioner, der levetidsforlænges og dermed har en begrænset restlevetid, vil en midlertidig pavillonløsning være at fortrække frem for en permanent bygning. Med en midlertidig pavillon udvides institutionens kapacitet uden, at der låses for planerne om en fremtidig og permanent bygning til Kastanjen. Inklusiv pavillonen kan der i alt etableres 52 ekstra pladser i Kastanjen. 

 

I alt kan der ved ekstraoptag og pavillon etableres op til 167 pladser og de samlede anlægsudgifter udgør 2.600.000 kr.  

 

Proces for sikring af institutionsforsyningen på dagtilbudsområdet

På baggrund af en beslutning om den umiddelbare kapacitetsudvidelse i de eksisterende institutioner, vil der, som grundlag for etableringen af den mere langsigtede udbygning af dagtilbudsområdet blive fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget  med henblik på at fastlægge overordnede børne- og pædagogisk faglige principper, der skal følges i nybygningen. Når principperne er politisk godkendt, vil der blive udarbejdet en endelig udgave af kapacitetsanalysen og planen med en strategi for de øvrige tiltag for forøgelse af dagtilbudskapaciteten herunder tilbygninger til eksisterende dagtilbud, genåbning af institution og plan for etablering af nye institutioner. Det foreløbige tidsperspektiv og investeringsbehov til nye pladser bedes taget til efterretning.

Økonomi

Omkostninger ved ekstraoptag i Hyldespjældet, Lindegården, Kastanjen og Brillesøen er estimere til at udgøre i alt 2.600.000 kr. i anlægsinvesteringer.

 

Såfremt denne sag godkendes, vil der blive udarbejdet et projekt for hver institution, og der indhentes tilbud på bygningsarbejderne. Herefter fremsendes bevillingssag til politisk beslutning med henblik på udførelse af projekterne.

 

Der er i forvaltningens forslag til anlægsplanen til budget 2021 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. I forbindelse med bevillingssagen vil der blive anvist supplerende finansiering af de resterende 600.000 kr.

Kommunikation

Da anlægsudgifter ved ektraoptag er fortrolige, er bilaget lukket for offentligheden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ombygges indenfor de fysiske rammer med henblik på ekstraoptag i Hyldespjældet, Lindegården, Brillesøen og Kastanjen og
 2. at der opsættes midlertidig pavillon i Kastanjen.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

3. at der etableres pladser svarende til B-niveauet i alle eksisterende kommunale dagtilbud og

4. at Børne- og Skoleudvalget får fremlagt et oplæg til drøftelse af størrelse, faglige profiler, indretning samt mulighed for balance mellem inde- og udearealer, der kan danne grundlag for den fremtidige nybygning af dagtilbud i Albertslund.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet sagen sendes i høring i de berørte daginstitutioners MED udvalg.

Det uddybes til den videre behandling, hvordan krearum er tænkt og hvordan det sikres, at der kun er tale om midlertidig pavillon samt priser for køb og leasing af pavillion samt beregningsgrundlag for de 400.000 kr.

Lars Gravgaard Hansen (C), Allan Høyer (O), Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.

Bilag

1 Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet Analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet
Tilbage til toppen

16. Alle fagudvalg/ØU/KB - Politisk mødekalender 2021

Anledning

Godkendelse af politisk mødekalender 2021. 

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned.

Der holdes dog ikke ordinært møde i januar og i skolernes sommerferie ligesom vinterferie (uge 8) og efterårsferie (uge 42) også er friholdt for møder.

I 2021 afholdes der kommunalvalg tirsdag den 16. november (uge 46) hvorfor det også foreslås at friholde denne uge for politiske møder. Det konstituerende møde tænkes afholdt den 7. december.

ØU og KB er rykket frem til uge 25 i juni for at give plads til evt. behandling af sager fra ekstraordinære fagudvalgsmøder i forhold til sager af hastende karakter, som skal behandles inden sommerferien.

 

Sagsgang

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår en sagsbehandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Mødekalenderen for 2021 er planlagt med henblik på dette forløb.

Juni, juli og december måned er friholdt for møder i fagudvalgene for at sikre et bedre mødeflow, hvor sagerne afgøres inden for en rimelig tidsperiode.

Miljø- og Byudvalget holder dog ekstraordinært møde i december af hensyn til sager, som skal i høring.

Ligeledes foreslås det også at friholde de 3 første uger af august (uge 31, 32, 33) på grund af ferieafholdelse og sagspres efter sommerferien

  

Tidsplan

Alle fagudvalgsmøder er planlagt til kl.17:00-19:00, dog undtaget Miljø- og Byudvalg, som ligger kl. 17:00-19:30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til kl. 17:00-19:30.

Kommunalbestyrelsesmøder starter kl. 18:00.

  

§17 stk. 4 udvalg og temaudvalg

Der er i kalenderen også planlagt møder for §17 stk. 4 udvalgene samt Temaudvalget.

Møderne i §17 stk. 4 udvalgene er planlagt efter samme forløb som fagudvalgene.

Temaudvalget er planlagt til 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret.

 

Andre møder

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder, Kulturtopmøde, KØF og Folkemødet.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse møder aftales efterfølgende.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at den politiske mødekalender for 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Politisk mødekalender 2021 Politisk mødekalender 2021
Tilbage til toppen

17. MBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Henvendelse til formanden fra borger om øget cykeltyverier. Borgeren har stillet borgerforslag.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget bad forvaltningen kontakte politiet og DKE om problemet samt udarbejde notat til udvalget.

Tilbage til toppen

18. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Takstharmonisering på Sjælland; DOTs justerede forslag om pensionistrabat.

B. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Jensby (A) vedrørende byggeriet på Randager 1.

C. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Paw Østergaard Jensen (A), som opfølgning på notat om udeservering i Albertslund Centrum.

D. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Vivi Nør Jacobsen (F) om nyt slidlag på Hedemarksvej.

E. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Vivi Nør Jacobsen (F) om anvendelse af hestefolde nord for Herstedvester - Ved Vejen.

F. Proces for lovliggørelse af eksisterende byggeri i Haveforeningen Hersted.

G. KOMMUNE- OG REGIONSORIENTERING - Supplement til Status Letbane.

H. Ruteomlægning for affaldsindsamling.

I. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Vivi Nør Jacobsen (F) på spørgsmål til budgettet for vedligeholdelse af kanalen.

J. Dynamiske signalanlæg i DOLL.

K.Trafikafvikling i forbindelse med ledningsomlægninger på Sportsvej, Glostrup.

L. COOP som nationalt kulturminde.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 A. DOTs justerede forslag til pensionistrabat A. DOTs justerede forslag til pensionistrabat
2 B. Svar angående byggeri Randager B. Svar angående byggeri Randager
3 C. Svar på spørgsmål om udeservering i Albertslund centrum C. Svar på spørgsmål om udeservering i Albertslund centrum
4 C. Henvendelse fra Paw Østergaard Jensen C. Henvendelse fra Paw Østergaard Jensen
5 D. Nyt slidlag på Hedemarksvej D. Nyt slidlag på Hedemarksvej
6 E. Anvendelse af hestefolde nord for Herstedvester - Ved Vejen - 2 E. Anvendelse af hestefolde nord for Herstedvester - Ved Vejen - 2
7 F. Proces for lovliggørelse af eksisterende byggeri i HF Hersted F. Proces for lovliggørelse af eksisterende byggeri i HF Hersted
8 G. Kommune- og Regionsorientering - august 2020 G. Kommune- og Regionsorientering - august 2020
9 Ruteomlægning - indsamling papir, glas, metal og plastaffald Ruteomlægning - indsamling papir, glas, metal og plastaffald
10 J. Svar til Vivi Nør Jacobsen J. Svar til Vivi Nør Jacobsen
11 M. Dynamiske Signalanlæg M. Dynamiske Signalanlæg
12 Trafikafvikling ifm ledningsomlægninger på Sportsvej, Glostrup Trafikafvikling ifm ledningsomlægninger på Sportsvej, Glostrup
13 Spuns Sportsvej 39-41 og Kindebjergvej Vest Spuns Sportsvej 39-41 og Kindebjergvej Vest
14 L. COOP som nationalt industriminde L. COOP som nationalt industriminde
Tilbage til toppen

19. MBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Allan Høyer (O) spurgte til besvarelse om Lahore Cash og Carry.

Tilbage til toppen

20. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen