Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: Mandag den 24. februar 2020

Tid: Kl. 18:30

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Hediye Temiz (B)
 • Jørn Jensby (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. KFU - Temadrøftelse vedr. kulturpolitik
2. KFU - Forslag til mødekalender for 2020
3. KFU/ØU/KB - Evaluering af ubemandet åbningstid på Biblioteket
4. KFU - Orientering fra formanden
5. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid
6. KFU - Eventuelt

1. KFU - Temadrøftelse vedr. kulturpolitik

Anledning

I forbindelse med Kultur- & Fritidsudvalgets arbejde med ny kulturpolitik er foreningsrepræsentanter inviteret til dialog

Sagsfremstilling

Kultur- & Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2019 at invitere repræsentanter fra foreninger til dialog om indholdet i en ny kulturpolitik.

 

Alle godkendte "øvrige foreninger", hvilket er foreninger, som ikke er idræts- og friluftsforninger, er inviteret direkte via mail. Med invitationen var et resumé af kommissoriet for kulturpolitikken.

 

På mødet har deltagerne mulighed for at komme med deres syn på en fremtidig kulturpolitik.

 

Borgmester Steen Christiansen deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget har dialog med de deltagende foreninger

Beslutning

Ny kulturpolitik blev drøftet, og drøftelsen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen

2. KFU - Forslag til mødekalender for 2020

Anledning

Forslag til institutionsbesøg ifm. Kultur- & Fritidsudvalgsmøder

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af Kultur- & Fritidsudvalgsmøder vil udvalget gerne ud og møde kultur- og fritidsinstitutionerne.

 

Forvaltningen har lavet følgende forslag til mødekalender og institutionsbesøg i 2020:

 

 • marts  (dato ikke fastlagt) Inspirationstur for udvalget til Helsingør

 

 • 24. marts kl. 17.00-20.00 KFU møde (med klubber og skoler) Rådhuset, Mødelokale 1

 

 • 24. april kl. 15.00-19.00 Temamøde om kulturpolitik, Rådhuset Mødelokale 1

 

 • 28. april kl. 17.00-19.00 KFU møde, Vikingelandsbyen

 

 • 26. maj kl. 17.00-19.00 KFU møde, Rådhuset, mødelokale 1

 

 • 25. august kl. 17.00-19.00 KFU møde, Albertslund Ridecenter

 

 • 22. september KFU møde, Rådhuset, mødelokale 1

 

 • 27. oktober kl. 17.00-19.00 KFU møde, Forbrændingen

 

 • 24. november kl. 17.00-20.00 KFU møde inkl. julemiddag, kantinen på Rådhuset

 

Indstilling

Direktøren for BY, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kultur- & Fritidsudvalget tiltræder forslag til mødekalender for 2020

Beslutning

Forslaget til mødekalender for udvalget blev tiltrådt.

Tilbage til toppen

3. KFU/ØU/KB - Evaluering af ubemandet åbningstid på Biblioteket

Anledning

Evaluering af og indblik i uhensigtsmæssige episoder, der har været på Biblioteket i den ubemandede åbningstid.

Sagsfremstilling

Den ubemandede åbningstid har stabiliseret det samlede besøgstal for Biblioteket, der ellers var faldende. Generelt har Albertslunderne taget tilbuddet om ubemandet åbningstid til sig, og besøgsstatistikken for den ubemandede åbningstid viser, at der er sket en positiv udvikling i antallet af besøgende siden åbningen i marts og frem til nu.

I opgørelsen nedenfor ses det, at der er sket en stigning i besøgstallet fra 2. - 4. kvartal i 2019:
Mandag- torsdag (morgen): 26 besøgende (28 besøgende i 2. kvartal)
Mandag – torsdag (aften): 86 besøgende (44 besøgende i 2. kvartal)
Fredag morgen: 27 besøgende (21 besøgende i 2 kvartal)
Lørdag ubemandet: 134 besøgende (94 besøgende i 2. kvartal)
Søndag ubemandet: 300 besøgende (195 besøgende i 2. kvartal).

De borgere, der bliver på Biblioteket, når betjent bibliotek overgår til ubemandet bibliotek, kan ikke opgøres, og disse tal er derfor ikke med i ovenstående. En manuel optælling på udvalgte dage viser dog, at der i gennemsnit er 30 brugere af Biblioteket, som bliver siddende i overgangen fra betjent til ubetjent bibliotek.

Vært og lukning af Biblioteket
Mange forskellige aktiviteter skal fungere samtidig på Biblioteket, og det er værtens opgave at sikre, at borgerne har de optimale muligheder for det.

Der er nu vært på Biblioteket i alle Bibliotekets selvbetjente timer: man-tors 18-22, lørdag 14-18 og søndag 8-22. Det har der været siden den 10. december 2019.

Uønsket adfærd
Det kan være nødvendigt at korrigere uønsket adfærd hos enkelte for at for at sikre andre brugeres tryghed. Værten vurderer i den enkelte situation, hvad der er uønsket adfærd. Indgangsvinklen er løsningsorienteret dialog efter behov. Hvis ikke det virker, tilkalder værten vagten. Værterne har hidtil udført en simpel log, hvor disse hændelser bliver registreret. Der er tæt samarbejde imellem Bibliotek og Vagt i forhold til de problemer, der har været med uhensigtsmæssig adfærd og ballade fra den særlige – og kendte – gruppe af unge (drenge) i Albertslund.

Det er ikke muligt at se et mønster i, på hvilke ugedage og i hvilket tidsrum de problematiske grupper dukker op, og derfor er det ikke muligt at bemande efter deres adfærd. Søndag aften er dog en aften, hvor der oftest ses udfordringer.

I bilag 1 gives der en beskrivelse af de registrede episoder, der har været på Biblioteket i 2019.

Registrering af fremtidige hændelser
Som noget nyt indfører biblioteket et trafiklyssystem, som værterne skal indrapportere i fra 1. januar 2020. Dette gøres for at KFU på en overskuelig måde kan følge hændelserne og aktiviteterne i Bibliotekets ubemandede åbningstid.

På hvert KFU-møde vil der fremover være en orientering baseret på en rød, gul, grøn konklusion i værternes log.

Rød er hændelser, som involverer vagterne. Disse uddybes. Gul er hændelser, hvor værterne skal korrigere adfærd. Grøn er ingen hændelser.

I bilag 2 ses registreringerne for januar 2020. I bilag 3 er vedhæftet udtalelse fra Vagten om selvbetjent bibliotek.

Nyt reglement
Biblioteket er ved at udarbejde et nyt reglement for ophold og adfærd i biblioteksrummet, så der er en ensartet forståelse for uønsket adfærd blandt Bibliotek og Vagt.

Ekstra vagt i uge 5-8

På grund af ekstra udfordringer i januar 2020 med ballade i de selvbetjente timer er der indgået samarbejde mellem Vagten og Biblioteket om, at der er vagt til stede i alle aftentimer til og med uge 8. Udgiften hertil samfinansieres i perioden mellem Vagten og Biblioteket. En sådan finansiering er uholdbar i en længere periode end den aftalte.

Brugerene er spurgt:

Biblioteket har i det meste af uge 5 og 6 uddelt et mindre spørgeskema til brugere af den selvbetjente åbningstid om deres brug og tilfredshed med det selvbetjente bibliotek. Det er værterne, der har delt dem ud. 35 brugere har besvaret dem. Nedenfor er hovedkonklusioner gengivet:

 - 32 ud af 35 brugere svarer: "helt sikkert" (25) eller "ja" (7) til, at de synes, det er et godt tilbud,

  - 30 ud af 35 brugere svarer: "ja" til, at de føler sig trygge i biblioteksrummet. 5 svarer :"ja, men" og angiver forskellige grunde til andet, som blandt andet er tilstedeværelse af brugere med uønsket adfærd. Ingen svarer: "nej".

 - 29 ud af 35 svarer, de ikke har oplevet noget ubehageligt eller utrygt. 6 angiver, at de har oplevet noget - nogen dagligt andre enkelte episoder.

Der er angivet en lang række kommentarer. Nogle er med gode råd til indretning, nye stole og nye tiltag i Biblioteket som sådan. Andre forholder sig kritisk til den uønskede adfærd, og flere roser Biblioteket for tiltaget generelt. Disse kommentarer vil Biblioteket tage med i deres videre arbejde generelt og i forhold til arbejdet med det selvbetjente bibliotek.

Af de 35, der er blevet spurgt, bruger ca. 1/3 det hver dag, og resten fordeler sig jævnt til, at 5 svarer, de bruger det sjældnere end en gang om måneden.

Der planlægges et møde mellem brugere af Biblioteket og formanden for Kultur- & Fritidsudvalget. Mødet afholdes i marts 2020.

Økonomi

Omkostningerne til værtsordning med den nuværende niveau pr. 10. december 2019 er kr. 320.000 om året. Disse udgifter afholdes af bibliotekets driftsmidler.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1 Status ubemandet - registrerede episoder i 2019 Status ubemandet - registrerede episoder i 2019
2 Status ubemandet bibliotek - januar 2020 Status ubemandet bibliotek - januar 2020
3 Vagtens evaluering af selvbetjent bibliotek Vagtens evaluering af selvbetjent bibliotek
Tilbage til toppen

4. KFU - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen

5. KFU - Orientering fra Kultur & Fritid

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

1) Oversigt over forbrug på Kultur- & Fritidsudvalgets puljer

 

2) Ny multihal på Albertslund Stadion

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1 KFUs puljer - februar 2020 KFUs puljer - februar 2020
2 Bilag vedr. opførsel af hal ved Stadion Bilag vedr. opførsel af hal ved Stadion
Tilbage til toppen

6. KFU - Eventuelt

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen