Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 25. februar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Hyldager Bakker - jordregistrering
2. MBU/ØU/KB - Nedrivning af Roskildevej 122 (bevilling)
3. MBU/ØU/KB - Forundersøgelser i 2020 til ejendomsudvikling (bevilling)
4. MBU/ØU/KB - Opførelse af hal ved Stadion (bevilling)
5. MBU/ØU/KB - Renovering af bro, Nordmarks Allé (bevilling)
6. MBU/ØU/KB - Årsrapport for kommunale ejendomme 2019 (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Trafikmodel for Albertslund Kommune (bevilling)
8. MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan Asfalt 2020 (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Hegning af nyttehaver - Tornegårdsvej 48 - 91
10. MBU/ØU/KB - Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020
11. MBU - Orientering fra formanden
12. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
13. MBU - Eventuelt

1. Tema - Hyldager Bakker - jordregistrering

Anledning

Orientering om jordregistrering på Hyldager Bakker.

Sagsfremstilling

Der har været efterspørgsel fra Miljø- og Byudvalget på, hvorledes jordregistreringen håndteres på Hyldager Bakker. Forvaltningen fortæller om modtagelsen af jord på Hyldager bakker på mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Nedrivning af Roskildevej 122 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til nedrivning af Roskildevej 122.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat midler til nedrivning af Roskildevej 122. Bygningen har stået tom siden, den blev købt for nogle år siden, og er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Bygningen dannede tidligere rammerne for Albertslund Alaadin Moske og blev brugt af Tyrkisk Kulturforening.

 

For at begrænse udgifterne til nedrivningen, vil hullet i jorden efter bygningen ikke blive fyldt op. Derfor bibeholdes det eksisterende hegn og området lukkes af. Den eksisterende asfaltbelægning (parkeringsplads) vil ikke blive fjernet.

 

Efter nedrivningen vil grunden blive udbudt til salg.

Økonomi

Forvaltningen har fået foretaget miljøundersøgelser og indhentet tilbud fra nedriver. Såfremt der ikke konstateres uforudseelige miljøskadelige stoffer i større mængder i forbindelse med nedrivningen, forventes udgiften at kunne holdes på 850.000 kr. Udgiften indstilles finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. i budget 2020.

  

Når bygningen nedrives vil der være en årlig driftsbesparelse på skatter, afgifter, forsikringer og bygningsvedligehold på 109.000 kr.

Miljøkonsekvenser

Bygningen vil blive saneret for miljøskadende stoffer, som afleveres til deponi og genbrug. Den rene beton vil blive kørt til knusning på godkendt plads.

Kommunikation

I forbindelse med nedrivning vil naboer blive adviseret om støj i perioden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 850.000 kr. til nedrivning af Roskildevej 122,
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb og
 3. at driftsbesparelsen til skatter, afgifter og forsikringer samt bygningsvedligehold på i alt 109.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med de faldne bemærkninger.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Forundersøgelser i 2020 til ejendomsudvikling (bevilling)

Anledning

Der skal frigives anlægsmidler til forundersøgelser i forbindelse med udvikling af de kommunale ejendomme som følge af optimering af kommunale m2 samt byudviklingen.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er igangsat en række analyser, hvor forvaltningen har behov for at tilknytte eksterne rådgiver til udarbejdelse af volumenstudier, skitseprojekter samt økonomiske overslag til bygningsmæssige ændringer. Det drejer sig om analyser til udvikling og optimering af de kommunale m2 samt i forbindelse med byudviklingen.

 

Der søges om midler til rådgivning på nedenstående projekter fra budgetaftalen 2020.

 

Sydskolen

NEXT/Albertslund Gymnasium fraflytter i sommeren 2020 bygningerne på Sydskolen for at flytte ind deres nye bygninger i Liljens Kvarter. I den forbindelse skal der i henhold til budgetaftalen udarbejdes forskellige scenarier for en fremtidig anvendelse af bygningerne på Sydskolen.

 

Ridecenteret

Jf. budgetaftalen skal der udarbejdes en oversigt over det fremtidige anlægsbehov for bygninger og folde for Ridecenterets videre drift. Der vil i den forbindelse være behov for rådgivning til at kvalificere dette anlægsbehov.

 

Musikskolen til Musikteatret

Mulighederne for at flytte Musikskolen ind i samme bygning som Musikteatret skal undersøges som beskrevet i budgetaftalen. Der vil være behov for udarbejdelse af volumenstudier, skitser samt overordnet økonomiske overslag.

 

Brøndagerskolen

Brøndagerskolen har udover deres egne bygninger på Nordmarks Allé også et lejemål hos Vestegnen HF/VUC i Vallensbækkomplekset. Forundersøgelserne skal undersøge mulighederne og omkostningerne ved at samle Brøndagerskolen på Nordmarks Allé. I samme forbindelse undersøges mulighederne for flytning af Det 10. Element.

  

Tidsplan

Undersøgelserne skal jf. budgetaftalen ligge klar i 1. halvår 2020.  

Økonomi

Sagen finansieres med midler fra anlægsplanen 2020 til forundersøgelser til ejendomsudvikling i forbindelse med byudvikling. Der er afsat 1 mio. kroner til forundersøgelser. I vedlagte fortrolige notat er angivet overslag over de enkelte poster.

Kommunikation

Vedlagte økonominotat er lukket af konkurrencemæssige hensyn, da det indeholder poster, som ikke er udbudt endnu.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til forundersøgelser på det kommunale ejendomsområde og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ejendomsudvikling i forbindelse med byudvikling. 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling i Økonomiudvalget beskrives, hvorfor opgaven løses af eksterne rådgivere.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Opførelse af hal ved Stadion (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af bevilling til opførsel af en ny hal på Stadion. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2019 dispositionsforslag for den kommende nye hal på Stadion. Efterfølgende blev opførelse af hallen udbudt. Der blev indbudt 5 entreprenører, der forinden var blevet spurgt om opgaven havde interesse. Under selve licitationen meldte 2 entreprenører dog fra og ønskede alligevel ikke at afgive bud.

 

I forhold til det godkendte dispositionsforslag er der sket en ændring for at reducere udgifterne. Loftsbeklædningen i hallen er fjernet, så loftet i stedet vil fremstå som perforerede tagplader med synlige skruer.  

 

Ved licitationen lige før jul modtog kommunen 3 tilbud fra følgende firmaer:

 • Base Erhverv A/S
 • Dansk Halbyggeri A/S
 • Combi byg A/S.

 

Dansk Halbyggeri A/S indgav efterfølgende den 8. januar 2020 konkursbegæring, hvorfor de ikke længere er en del af konkurrencen.

 

Tilbuddet fra Base Erhverv A/S indeholdt en ændring i forhold til udbudsgrundlaget, hvor de tilbød en alternativ og billigere konstruktion af de bærende stålsøjler. Forvaltningen indstiller, at den oprindelige konstruktion fastholdes, da hallen dermed vil fremstå mere æstetisk. Skitser over de to forskellige løsninger er vedlagt sagen. Prisforskellen på de to løsninger er ca. 0,475 mio. kr. Dette beløb skal tillægges tilbuddet fra Base Erhverv A/S.

 

Evalueringen af de bydende er sket efter følgende kriterier og vægtning:

 

Pris

50%

Kvalitet

30%

Proces og organisation

20%

 

Bæredygtigheden af byggeriet vægtes også i forbindelse med bedømmelsen af kvaliteten.

 

På baggrund af evalueringen afgav Base Erhverv A/S det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Forvaltningen har nu indledt forhandlinger med Base Erhverv A/S med henblik på en kontraktindgåelse.

 

Nuværende stade

I forbindelse med forundersøgelserne er der fundet en mindre punktforurening med olie. Kilden til forureningen er ukendt. Forureningen vil blive fjernet, før udgravningen starter. Herudover er der fundet mindre forhøjede værdier af nikkel, der ikke kan modtages på Hyldager Bakker. IT-ringforbindelse er omlagt og boldbanerne er flyttet til anden placering og kan benyttes fra næste sæson.

 

For at kunne gennemføre byggeriet skal der ske en omlægning af supercykelstien, som i dag er placeret nord for hallerne. Denne sti vil blive lukket under byggeriet. P-pladsen ved kunstgræsbanerne skal bruges som oplagsplads, og supercykelstien vil derfor blive brugt som kørevej for håndværkerne og materialer. Supercykelstien omlægges til syd for hallerne. For at adskille de gående fra supercykelstien laves en midlertidig gangsti fra parkeringspladsen til Stadions hovedindgang. Der vil blive opsat skilte om omlægningen på Stadion. Vedlagt er oversigtsskitse, som viser de midlertidig ændringer.

 

Kommende tiltag/arbejder

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne sag, vil entreprenøren igangsætte projekteringen. Først udarbejdes myndighedsprojekt, og når der foreligger en byggetilladelse, påbegyndes byggearbejderne startende med jordarbejder. Sideløbende etableres byggeplads, og der planlægges logistik med jordkørsel og tilkørsel af store byggematerialer såsom facadeelementer, søjler og spær. Forventet byggeperiode er august 2020 til august 2021. Den nøjagtige byggeperiode fastlægges i den videre proces med entreprenøren. Der er dialog om en alternativ tidsplan, hvor jordarbejderne allerede udføres i marts/april inden Badesøen åbner. Herefter står byggeriet stille og opstartes igen i slutningen af august, når Badesøen lukker. Dette betyder, at Badesøsæsonen, som genererer meget trafik på Stadion, ikke påvirkes væsentligt af byggearbejderne.  

 

I samarbejde med entreprenøren udarbejdes der en plan over byggeriets forløb. Planen vil have særlig fokus på jordkørsel, tilkørsel af lange stålspær, tag og facadeelementer. Der vil her særligt være fokus på Badesø-sæsonen, så besøgende bliver generet så lidt som muligt. Det vil indgå i drøftelserne om adgang helt eller delvis kan ske fra Gl. Landevej.     

 

Repræsentanter fra Stadion vil deltage i alle relevante projekteringsmøder og byggemøder.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 26. februar 2020

Bilag vedlagt om licitationsresultet efter udbud og vurderingsskema af licitationsresultat.

 

Økonomi

Der kan opstilles følgende budget:

 

 

 

Tilbud Base Erhverv A/S inkl. tillæg konstruktion

24,5 mio. kr. 

Diverse udgifter bl.a. bygherreleverancer

2,7 mio. kr. 

Uforudselige udgifter

3,3 mio. kr. 

Rådgivning

1,5 mio. kr. 

Udgifter i alt

32,0 mio. kr.

 

 Mere detaljeret budget er vedlagt som fortroligt bilag.

 

Udgiften indstilles finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 19,0 mio. i 2020 og 13,0 mio. i 2021, i alt 32,0 mio. kr. 

Kommunikation

Bilagt budget er lukket, da det indeholder poster, bl.a. bygherreleverancer, som ikke er udbudt endnu.

Sagen sendes til orientering i Kultur- & Fritidsudvalget i februar samt til Idrætsrådet til deres ordinære møde i marts.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der indgås kontrakt med Base Erhverv A/S om opførsel af ny hal på Stadion, inkl. tillæg konstruktion,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 32 mio. kr. fordelt med 19 mio. kr. i 2020 og 13 mio. kr. i 2021 og
 3. at udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Allan Høyer (O) undlod.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Placering af ventilationsrør udenpå på søjle Placering af ventilationsrør udenpå på søjle
2 Placering af ventilationsrør integreret i søjle Placering af ventilationsrør integreret i søjle
3 Ændringer af sti og veje på Stadion Ændringer af sti og veje på Stadion
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Renovering af bro, Nordmarks Allé (bevilling)

Anledning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broen på Nordmarks Allé ved Bonita.

Sagsfremstilling

På anbefaling fra Vejdirektoratet får Albertslund Kommune hvert 5. år foretaget et generaleftersyn af kommunens bygværker, herunder broer og tuneller, på kommunens veje og stier. Som en del af generaleftersynet bliver hvert bygværk gennemgået og tildelt en tilstandskarakter fra 0 til 5, hvor tilstandskarakteren 0 svarer til et nyt bygværk og tilstandskarakteren 5 er den ringeste, og hvor bygværket er nedbrudt og dets funktion ophørt.

 

Det seneste generaleftersyn blev foretaget i 2017, hvor en enkelt stibro blev vurderet til tilstandskarakteren 5. Denne er siden blevet udbedret. En række bygværker er blevet tildelt en tilstandskarakter på 4 og flere af disse er mindre bygværker, som kan udbedres via driftsbudgettet, mens det er nødvendigt at håndtere større bygværker gennem et prioriteret anlægsarbejde.

 

Broen på Nordmarks Allé ved Bonita har fået en tilstandskarakter på 4, og der er på denne bro udført en særundersøgelse, hvor det er observeret, at broens armering er rusten. Dertil kommer, at der har været udfordringer med vand i de lokaler, som ligger under broen, hvilket skyldes, at broens membran er utæt. Broen trænger derfor til en større renovering, og der er i årene 2020 og 2021 afsat i alt 8,275 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til formålet. Det samlede beløb søges frigivet således, at renoveringen af broen kan blive foretaget i indeværende år.

 

Under renoveringen vil Nordmarks Allé have et kørespor i hver retning. Det planlægges, at broens sydlige del renoveres først. Det vil være en forudsætning, at entreprenøren, som skal forestå renoveringen, går i dialog med de virksomheder, der har lokaler under broen.

Økonomi

I Albertslund Kommunes budget for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb til renovering af broen på 3,575 mio. kr., i overslag for 2021 er der afsat 4,7 mio. kr., hvilket svarer til i alt 8,275 mio. kr. Af de 8,275 mio. kr. afsættes 0,6 mio. kr. til håndtering af eventuelle ektraordinære udgifter, og der afsættes 0,2 mio. kr. til internt fagtilsyn. Det resterende beløb afsættes til projektering, anlægsarbejder og fagtilsyn.

Kommunikation

I lukkede bilag findes overslagspriser for arbejder forbundet med renoveringen. Bilagene er lukkede da arbejderne skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,275 mio. kr. i 2020 til renovering af broen på Nordmarks Allé ved Bonita og
 2. at udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb med 3,575 mio. kr. i 2020 og 4,700 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Generaleftersyn 2017 Generaleftersyn 2017
2 Skala for tilstandskarakterer Skala for tilstandskarakterer
3 Bevillingsskema rev. 19-02-2020 Bevillingsskema rev. 19-02-2020
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Årsrapport for kommunale ejendomme 2019 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til om årsrapporten for 2019 og arbejdsprogrammet for 2020-2021 kan tages til efterretning samt om prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen for 2020 kan godkendes. Der skal desuden gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til planlagt vedligehold på kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Årsrapporten giver et samlet overblik over aktiviteter på ejendomsområdet i 2019, mens arbejdsprogrammet 2020-2021 beskriver de kommende års opgaver. I det følgende trækkes planerne for 2020 frem.

 

Optimering

Forvaltningen vil arbejde på at optimere udnyttelsen af de kommunale ejendomme. Det betyder, at der i 2020 bl.a. skal arbejdes med analyser af skolerne, samling af Brøndagerskolen og den fremtidige anvendelse af Sydskolen. Desuden ses på institutions- og skoleforsyning som følge af byudviklingen.  

 

Nybyggeri, renovering, vedligehold og drift

De kommunale ejendomme skal udvikles, renoveres, vedligeholdes og driftes for at give optimale rammer for borgerne. I 2020 skal der opføres nye klubbygninger, ny multihal til Stadion, tilbygning til Materialegården og etape 3 af Albertshøj. Som en del af dagtilbudsplanen skal institutionerne Damgården, Brillesøen og Kastanjen istandsættes. Arbejdet med at opdatere legepladserne fortsættes.

 

Bæredygtighed

Albertslund Kommune skal fastholde og udvikle sin position som førende på miljø- og klimaområdet, hvilket skal understøttes i driften og udviklingen af de kommunale ejendomme. De kommunale ejendomme skal vurderes for at forberede til lavtemperaturfjernvarme. På klubberne og den nye multihal på Stadion anvendes bæredygtighedsledelse og 2. fase af det digitale loft i Kongsholmcentret (Bygning M) skal implementeres.

 

Dataudvikling

Data for de kommunale ejendomme er et vigtigt redskab for at kunne styre udviklingen og optimere anvendelsen. Data skal løbende forbedres, detaljeres og opdateres for at understøtte arbejdet. I 2020 skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser, bygningsdata i fagsystemer, opdatering af digitale tegningsmaterialer.

 

Bygningsvedligeholdelsesrammen for 2020 finansierer følgende større opgaver:

På daginstitutionsområdet afsættes midler til snedker/ malergennemgang af udvalgte daginstitutioner, som ikke er på listen over de institutioner, som står overfor en levetidsforlængelse i 2020 og 2021.

 

På skoleområdet afsættes midler til forbedring af indeklimaet ved at optimere brugen af automatisk vinduesåbning og rensning af ventilationskanaler.

På Herstedlund Skole skal der renses fuger i vinduerne og gulvene for PCB, ligesom vinduerne i Drivhusfløjen skal udskiftes. Skotrenderne på tagene af Herstedvester Skole skal udskiftes. Flere skoler har problemer med belægninger, hvor rødder fra træer skyder op gennem belægningen, og dermed er til fare for eleverne. På Brøndagerskolen og Herstedlund Skole skal de gamle træhegn udskiftes med hegn, der kræver mindre vedligeholdelse. Storagergård skal have forbedret lyset i administrationen og pudset facaderne.

 

På kultur- og idrætsområdet skal der bruges midler til Vridsløselille svømmehal, som skal have tætnet taget omkring udluftningskanalerne. Desuden skal der bruges midler til tagrender på Ridecentrets store tagflade og en mere optimal udnyttelse af vandingsdyserne til ridebanen. Birkelundgård skal have gennemgået tagene. Musikteatret skal have udskiftet tagpap på taget af scenetårnet.

 

På administrationsområdet skal der bruges midler på Rådhuset til udskiftning af CTS server, og på Hovedbiblioteket skal der repareres elevator, og styringen af det automatiske vinduesopluk skal optimeres for at forbedre indeklimaet.

I de beskyttede boliger på Herstedøster Sidevej skal belægninger og afløb forbedres. Solhusene (hjemløseboligerne) skal have udbedret taget for svamp og Humlehusene have udskiftet dele til ventilationen.

 

Der afsættes en nødvendig pulje til myndighedskrav, APV-er, indeklimasager, legepladssikkerhed og forsikringsområdet. Derudover afsættes midler til energibesparende foranstaltninger og til udskiftning af CTS. Der afsættes også en pulje til et bredt løft af tagfladerne, som får levetidsforlængende behandling og for mange af de flade tage laves en taggennemgang. 

Økonomi

I 2020 udgør bygningsvedligeholdelsesrammen 22.353.000 kr. Der afsættes 16.700.000 kr. til drift, service og akut bygningsvedligeholdelse. Det resterende beløb på 5.653.000 kr. skal sammen med anlægsbevillingen til planlagt vedligehold på 8.300.000 kr. udgøre den samlede prioritering på 13.953.000 kr. til planlagte vedligeholdelsesprojekter.

 

De planlagte vedligeholdelsesprojekter udgør:

 

Nødvendig pulje - Indeklima, sikring, sikkerhed og legepladser

4.860.000 kr.

Pulje fordelt til div. ejendomme - Tage, udbud af håndværkerydelser, CTS, belysning samt snedker- og malergennemgang

4.400.000 kr.

Daginstitutioner

1.008.000 kr.

Klubber

245.000 kr.

Skoler & SFO

1.185.000 kr.

Kultur og Idræt

1.310.000 kr.

Administration

760.000 kr.

Ældre- og specialområdet

185.000 kr.

Ialt

13.953.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,  

 1. at årsberetningen for 2019 tages til efterretning,
 2. at arbejdsprogram for 2020 godkendes,
 3. at bygningsvedligeholdelsesrammen 2020 godkendes,
 4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13.953.000 kr. til planlagt vedligeholdelse af de kommunale ejendomme og
 5. at udgiften finansieres dels af anlægsrådighedsbeløbet på 8.300.000 kr. dels af bygningsvedligeholdelsesrammen 2020 med 5.653.000 kr.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres, at planstrategien fordrer, at der laves en arkitekturpolitik.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Prioritering af bygningsvedligeholdelserammen for 2020.pdf Prioritering af bygningsvedligeholdelserammen for 2020.pdf
2 Årsrapport for kommunale ejendomme 2019 Årsrapport for kommunale ejendomme 2019
3 Arbejdsprogram for kommunale ejendomme 2020 Arbejdsprogram for kommunale ejendomme 2020
4 Bev.skema planlagt vedligeholdelse 2020.xls Bev.skema planlagt vedligeholdelse 2020.xls
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Trafikmodel for Albertslund Kommune (bevilling)

Anledning

Der søges om bevilling til udarbejdelse af en trafikmodel for Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

På kommunens budget for 2018 blev der afsat midler til at udarbejde en mobilitetsplan for Albertslund Midtby. Baggrunden for ønsket om at udarbejde denne trafikmodel var at imødekomme den øgede trafikmængde som det forventes, at udviklingsprojekterne i Albertslund Midtby kommer til at medføre. I forslag til planstrategi 2019 Mere Albertslund – Verdensmål for en by i balance, er visionen at tiltrække op mod 10.000 nye borgere til Albertslund i løbet af de kommende 10 år. En udvikling, der primært vil ske gennem fortætning af midtbyen og omdannelse af Hersted Industripark. Der udvikles altså på arealer i hele kommunen, og det er derfor blevet relevant at få dannet et samlet billede af den trafikbelastning, som udviklingsprojekterne medfører.

 

Trafikbelastningen på kommunens veje vil udvikle sig i takt med, at de forskellige arealer bliver udbygget. For at forvaltningen kan stille krav til, hvordan trafikken i og omkring disse arealer skal afvikles, er det nødvendigt med en trafikmodel, som kan vise, hvordan de forskellige projekter påvirker det samlede trafikbillede og hinanden. Ved at lægge data fra de forskellige projekter ind i trafikmodellen, kan modellen simulere, hvordan trafikken vil belaste kommunens veje, og hvilke løsninger, der skal tages i brug for at få skabt en hensigtsmæssig trafikafvikling. Trafikmodellen kan også danne grundlag for, at kommunen får etableret de rette trafikale løsninger gennem udbygningsaftaler.

 

Udviklingprojekter for COOP-grunden, Fængslet og Hersted Industripark pågår, og derfor er det vigtigt, at trafikmodellen bliver udarbejdet hurtigst muligt således, at det sikres, at den trafikbelastning som de udviklede områder kommer til at generere bliver koordineret.

Økonomi

I 2018 blev der afsat 0,75 mio kr. til udarbejdelse af en mobilitetsplan for Albertslund Midtby. I december 2019 blev der frigivet 0,375 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for sammenhængen i projekterne omkring Albertslund Station, Roskildevej, boligområderne, Albertslund Centrum mv. I nærværende sag søges om frigivelse af 0,2 mio. kr. til at udarbejde en samlet trafikmodel for Albertslund Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes en trafikmodel for Albertslund Kommune,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio kr. og
 3. at udgiften finansieres med 0,2 mio. kr. af kassebeholdningen, idet det forventes, at der i forbindelse med overførselssagen overføres 0,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til finansieringen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Trangfølgeplan Asfalt 2020 (bevilling)

Anledning

De afsatte anlægsmidler til asfaltarbejder 2020 skal prioriteres og bevilges.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de seneste års erfaringer med udvælgelse af vej- og stistrækninger, som skal have nyt slidlag, har forvaltningen valgt at tage opgaven hjem. Forvaltningen vurderer, at den i samarbejde med kommunens driftsenhed, Materialegården, og med bidrag fra en rådgiver, kan udvælge og prioritere strækninger, som trænger til nyt slidlag. Udvælgelsen af sti- og vejstrækninger, som skal have nyt slidlag, er sket ud fra et kendskab til tilstanden, som er observeret gennem den løbende drift, og gennem et fysisk eftersyn. På baggrund af denne metode samt rådgivers estimater for, hvad de planlagte arbejder koster, er følgende prioriterede liste udarbejdet:

 

 

Veje

Arbejder 

1

Ledøjevej

Nyt slidlag og bump i byen

2

Fabriksparken

Nyt slidlag

3

Herstedvestervej

Nyt slidlag

4

Roskildevej

Nyt slidlag retning mod København

5

Egelundsvej

Nyt slidlag

6

Hedemarksvej

Nyt slidlag

7

Kongsholm Allé

Partielle udskiftninger

8

Naverland

Udbedring af skader på overkørsler

9

Roholmsvej

Nyt slidlag

10

Skallerne

Nyt slidlag

11

Vognporten

Nyt slidlag

12

Lyngmosevej

Nyt slidlag

 

 

 

 

Cykelstier

Arbejder

13

Gl. Landevejstien

Nyt slidlag

14

Grønningestien og Tværstien

Nyt slidlag

15

Hedemarkstien

Nyt slidlag

16

Toftekærstien

Nyt slidlag

17

Roskildevej cykelsti

Nyt slidlag retning mod København

 

 

Forvaltningen har valgt at lade projekter, der er givet bevilling til, indgå som del af asfaltudbuddet. Fordelen ved af samle projekterne i ét samlet udbud er, at der blot skal udarbejdes ét udbudsmateriale, og at mængden af arbejder bliver større, hvilket medfører, at arbejdet bliver mere attraktivt at byde på. Disse faktorer kan medvirke til, at kommunen opnår en bedre pris, og hermed får mere for pengene.

 

Udover asfaltarbejderne 2020 indgår følgende projekter som en del af det samlede udbud:

 • Udvidelse af parkeringsareal på Alberts Vænge
 • Trafik- og støjsanering Roholmsvej
 • Trafiksikkerhedsprojekt Holsbjergvej/Gadagervej
 • Slidlag på Herstedvestervej (Hjørnegrunden)

 

Nævnte projekter skal udføres og udføres efter planen i 2020. Om alle strækninger på listen over asfaltarbejder kan få nyt slidlag, afhænger af den pris, der bliver budt på disse arbejder. Skulle det vise sig, at tilbuddet bliver højere end forventet, vil forvaltningen reducere i vej- og sti-strækninger, der får nyt slidlag i 2020 i forhold til den angivne prioriteringsliste. De eventuelle vej- og stistrækninger, der udtages af årets 2020 asfaltarbejder, overføres til udførelse i 2021.

 

Fremadrettet vil forvaltningen forsøge at etablere et samarbejde med nabokommunerne om et samlet asfaltudbud, idet et samlet udbud bliver mere omfattende og hermed mere attraktivt for entreprenørerne at byde på, hvilket kan medføre, at kommunen kan få mere for pengene.

Økonomi

I Albertslund Kommunes budget for 2020 er der afsat et samlet rådighedsbeløb til asfaltarbejder på 2,945 mio., som søges frigivet.

Kommunikation

I lukket bilag er der anført en skønnet pris for de enkelte strækninger. Bilaget er lukket, da asfaltarbejderne skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,945 mio. kr. til asfaltarbejder og

2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet cykelstierne, pkt. 15 og 17 prioriteres, så de anægges sammen med vejstrækningen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Oversigtskort Trangfølgeplan 2020 Oversigtskort Trangfølgeplan 2020
2 Bev. skema - Asfaltarbejder 2020 Bev. skema - Asfaltarbejder 2020
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Hegning af nyttehaver - Tornegårdsvej 48 - 91

Anledning

Tornegårdsvej 48-91 - Dispensation fra lokalplan 10.2 til opsætning af hække omkring nyttehaver.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen for den sydlige del af Tornegårdsvej (48-91) besluttede i 2015 at søge Albertslund Kommune om tilladelse til at opsætte hække omkring deres nyttehaver. Nyttehaverne er placeret på grundejerforeningens fællesareal. Ifølge lokalplanen for området vil opsætningen af hække omkring nyttehaverne kræve dispensation fra lokalplan 10.2. Det fremgår af lokalplanens §§ 9.1 og 9.3 at;

 

 • Der må ikke etableres hegning på de fælles friarealer. Omkring områdets legepladser må der opsættes trådhegn skjult i en hækbeplantning. 
 • Inden for boliggrupperne udlægges arealer til private gårde og haver som vist på kortbilag nr. 2. På den del af de private parceller, som er placeret fjernest fra boligerne (nyttehaverne), må der ikke etableres hegn eller tæt beplantning mod naboer og fællesarealer.

 

Grundejerforeningen begrundede deres ansøgning med, at de var svært generet af, at udefrakommende betrådte, ødelagde og plukkede deres afgrøder. Derudover havde de også problemer med løsgående hunde, som besørgede i urtehaverne. For at imødekomme problemet ønskede foreningen at skærme haverne med hegn i form af bøgehække. Den maksimale højde ville være 160 cm, for ikke at danne for store skygger i nyttehaverne, samt for at bevare et åbent præg, hvor beboerne kunne kigge ind til hinanden.

 

Forvaltningen fremlagde dispensationsansøgningen for Miljø- og Byudvalget, der besluttede at give afslag.

 

Efterfølgende har forvaltningen forsøgt at komme i dialog med grundejerforeningen om hegningen. Forvaltningen har foreslået, at grundejerforeningen udarbejder en ny ansøgning, hvor højden på hækkene reduceres til en halv meter. Samtidig har forvaltningen ønsket en tilkendegivelse på, at grundejerforeningen (som ansvarlig for fællesarealet) vil tage fat i den forkerte hegning og rette denne i forhold til lokalplanen og deres foreningsvedtægter. Det har desværre ikke været muligt at fastholde dialogen om dette med grundejerforeningen.

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (F) har den 25. december 2019 anmodet forvaltningen om at genoptage sagen, herunder anmodet om svar på, om der i den mellemliggende periode er givet tilladelse til inddrage fællesområderne til de private matrikler på den sydlige del af Tornegårdsvej. 

 

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har undersøgt forholdet, herunder foretaget syn af området. Det kan ud fra synet konstateres, at langt de fleste nyttehaver ikke har funktion som nyttehave, men derimod henstår som græsarealer. Græsarealerne er de fleste steder indhegnet med lave bøgehække. Nyttehaverne fremstår flere steder beplantet. Nogle har opsat trampoliner eller anlagt terrasse/gangbelægning. Se vedlagte fotos og lokalplanbilag.

 

Der er ikke handlepligt på bestemmelser i en lokalplan. Det vil sige, at beboerne på Tornegårdsvej ikke er tvunget til at tage nyttehavearealerne i brug som nyttehaver. Hvis de derimod ønsker at tage nyttehavearealerne i brug, er de forpligtet til at følge bestemmelserne i lokalplanen, herunder også forpligtet til at lovliggøre forhold, som er i strid med lokalplanen. Nyttehaverne udgør kun en lille del af fællesarealet. Da bøgehække i forvejen bliver anvendt i området, vil forvaltningen anbefale, at der gives tilladelse til opsætning af hække omkring nyttehaverne, på betingelse af, at der anvendes lave bøgehække. Øvrige hegning bør ikke tillades. Alternativt skal forvaltningen opstarte en lovliggørelsesproces og påbyde grundejerforeningen at fjerne alle hække, hegn m.v. Forvaltningen skønner dog, at sandsynligheden for, at de lokalplanudlagte arealer vil blive taget i brug som nyttehaver er meget lille, såfremt der ikke gives tilladelse til en eller anden form for afskærmning. Opsætning af hække vil ikke ændre på grundejernes eksklusive brugsret til den enkelte nyttehave. Nyttehaverne vedbliver dog at være beliggende på fællesarealet. Der vil derfor ikke være et krav om at nyttehaverne udstykkes i forbindelse med opsætning af hækkene.

Lovgrundlag

Planloven, herunder lokalplan 10.2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra §§ 9.1 og 9.3 i lokalplan 10.2 og gives tilladelse til opsætning af lave bøgehægge (0,5 m) omkring de lokalplanlagte nyttehaver.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen, idet ejerforhold vedørende nyttehaverne udredes.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Fotos taget den16. januar 2020 af nuværende hegning ved Tornegårdsvej Fotos taget den16. januar 2020 af nuværende hegning ved Tornegårdsvej
2 Kortbilag 2 til Lokalplan 10.2 (56658) Kortbilag 2 til Lokalplan 10.2 (56658)
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020

Anledning

Der skal afgives høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020.

Sagsfremstilling

Movia skal mindst hvert fjerde år udarbejde en plan, som indeholder et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har tidligere udarbejdet trafikplaner, men har med den seneste plan udarbejdet en mobilitetsplan. Grunden til dette er, at Movia har fået et øget fokus på strategisk at forbedre borgernes samlede mobilitet. Movias arbejde med kollektiv transport er således udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben eller med andre transportformer samt at forbedre skift ved stoppesteder, større busterminaler og stationer. Fristen for at afgive høringssvar er den 20. marts 2020.

 

I forslaget om Mobilitetsplan 2020 lægges op til at fokusere på indsatsen om fire strategiske temaer:

 • Styrke det eksisterende strategiske net
 • En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
 • Styrke pendling med kollektiv transport samt
 • Forbedre dem kollektive mobilitet uden for de større byer

 

I Albertslund Kommune er de regionale buslinjer 123, 500S og S-toget en del af det strategiske net. Letbanen bliver også en del af det strategiske net, når den bliver sat i drift, efter planen i 2025. På sigt bliver det strategiske net altså styrket i Albertslund Kommune. Mobilitetsplanen lægger op til, at busserne på Sjælland skal være fossilfri i 2030, heraf skal mindst halvdelen være elbusser. Albertslund Kommune er i proces med at udbyde busdriften i kommunen, og der er lagt op til at busserne fra 2021 skal være henholdsvis fossil- og emissionsfri. Under temaet, som omhandler pendling til og fra arbejdspladser, lægges der i planen op til at kommuner, regioner og Movia går sammen om at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Temaet, som drejer sig om kollektiv mobilitet undenfor de store byer, handler om at finde løsninger, som kan supplere bus og tog, dertil kommer et forslag om at supplere busdriften på tværs af kommunegrænser med ny og mere målrettet information.

 

Albertslund Kommunes høringssvar

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020. I høringssvaret beder Albertslund Kommune Movia om, at der i forbindelse med styrkelsen af det strategiske net, er et særligt fokus på sammenhængen med Supercykelstinettet, og at det under temaet pendling er relevant at samarbejde med Supercykelstisekretariatet, som allerede er aktivt i forhold til at adressere erhvervslivet. Albertslund Kommune har desuden et ønske om, at forhold om tilgængelighed bliver behandlet mere indgående i regi af Movia. Dertil kommer, at Albertslund Kommune ønsker, at der skal arbejdes for at gøre busproduktet attraktivt for alle, hvilket fx kan ske ved, at viden om eksisterende passagerer og potentielle passagerer øges. I høringssvaret skriver Albertslund Kommune desuden, at man ønsker, at der arbejdes hen mod en emissionsfri busdrift.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Mijlø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringsvaret godkendes og fremsendes til Movia.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 (Udkast) Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 (Udkast)
2 Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf
3 Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf Høringsbrev Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf
4 Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Albertslund Kommune Forslag til Movias Mobilitetspl.pdf Bilag 1 Forslag til strategisk net 2020-2023 Albertslund Kommune Forslag til Movias Mobilitetspl.pdf
5 Bilag 2 Flerårigt Budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf Bilag 2 Flerårigt Budget for strategisk net Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.pdf
Tilbage til toppen

11. MBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Henvendelse fra Grundejerforeningen Risby om fibernet i området.

B. Henvendelse om MC Parkering.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

a) der udarbejdes et svar fra formanden.

b) forvaltningen udarbejder forslag til parkering af MC.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 A. Udbredelse af fibernet internet i Albertslund A. Udbredelse af fibernet internet i Albertslund
2 Artikel Artikel
3 A. Lidt mere om internet i Risby og Albertslund A. Lidt mere om internet i Risby og Albertslund
4 A. 2019 baggrundsdata kommuner A. 2019 baggrundsdata kommuner
5 Henvendelse om MC Parkering Henvendelse om MC Parkering
Tilbage til toppen

12. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Busnet 2025.

B. Nye ordensregler i Albertslund Centrum.

C. Den Chilenske Mindelund – udskiftning af mindetavler og renovering af beplantning.

D. Verdensmålsfarverne på muren overfor Kongsholmcentret – tilladelse til Agendacentret i samarbejde med Ungecentret.

E. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen (C) om udgifter til drift af buslæskure.

F. Ansøgning om Bosted for unge.

G. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (F) om glasdøre til mødelokaler i Rådhusets forhal.

H. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (F) om udviklingsprojekt for mere biodiversitet i Biotopia i Birkelundsparken.

I. Miljøstyrelsens afgørelser om fredskov. 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet punkt F udgik af dagsordenen.  

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Busnet 2025 A. Busnet 2025
2 B. Nye ordensregler i Albertslund Centrum B. Nye ordensregler i Albertslund Centrum
3 C. Den chilenske mindelund C. Den chilenske mindelund
4 D. Verdensmålfarverne på støttemur ved Kongsholmcentret D. Verdensmålfarverne på støttemur ved Kongsholmcentret
5 E. Udgifter til drift af buslæskure E. Udgifter til drift af buslæskure
6 G. Markering af glasvægge til mødelokaler i forhallen G. Markering af glasvægge til mødelokaler i forhallen
7 H. Leif Pedersens henvendelse om mere biodiversitet H. Leif Pedersens henvendelse om mere biodiversitet
8 I. Afgørelse Birkelundparken I. Afgørelse Birkelundparken
9 I. Egelundparken I. Egelundparken
10 I. Afgørelse Kongsholmparken I. Afgørelse Kongsholmparken
11 I. Afgørelse Rokolmparken I. Afgørelse Rokolmparken
12 I. Afgørelse Stadion I. Afgørelse Stadion
Tilbage til toppen

13. MBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen