Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 10. september 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1, forhallen (EX. møde)

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Dennis Schmock (B)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren
2. Orientering fra Kommunaldirektøren
3. ØU/KB - Forbrugsreducerende tiltag som følge af Økonomirapport nr. 4 (bevilling)
4. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)

1. Orientering fra Borgmesteren

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Sagsfremstilling

A. Affaldsindsamling på tværs - opfølgning

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A. Aflønning af ny skoleleder - opfølgning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der blev udleveret notat med svar på spørgsmål om aflønning af ny skoleleder.

 

Tiltrådte indstillingen

Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Forbrugsreducerende tiltag som følge af Økonomirapport nr. 4 (bevilling)

Anledning

I Økonomirapporten pr. 31. juli fremgår det, at kommunen forventes at overskride servicerammen med 24 mio.kr. i 2019, hvorfor der er behov for at iværksætte korrigerende tiltag med henblik på at reducere forbruget i den resterende del af året. Der fremlægges plan for forbrugsreducerende tiltag for at imødegå overskridelsen.

Sagsfremstilling

I økonomirapporten pr. 31. juli 2019, som Økonomiudvalget fik forelagt den 3. september, forventes det, at servicerammen overskrides med 24 mio.kr. i 2019. Forventningerne til forbruget af serviceudgifter er således forværret med ca. 9 mio. kr. ift. den tidligere prognose. Overskridelsen skyldes bl.a. det fortsatte udgiftspres på Social og Familie for områderne Voksne med særlige behov og Familieafsnittet. Samtidig er der også fortsat et stort udgiftspres på Sundhed, Pleje og Omsorg.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at iværksætte forbrugsreducerende tiltag for ikke at overskride servicerammen, idet ovennævnte merforbrug ikke kan forventes udlignet af mindreforbrug på øvrige afdelinger og områder.

I lighed med tidligere år er der risiko for sanktion som følge af merforbrug på servicerammen, hvis de 98 kommuner samlet overskrider det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter. Indmeldinger til KL indikerer, at  kommunernes serviceudgifter samlet balancerer på grænsen af det aftalte niveau, og at der er risiko for overskridelse. Risikoen for sanktion ved en overskridelse vurderes at ligge mellem 3-6 mio.kr., som vil blive fratrukket kommunens bloktilskud i 2020.

Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at gentage opbremsningsplanen fra 2018. Dette skyldes dels at der er relativt få måneder tilbage i 2019, dels at en generel opbremsning vil ramme alle enheder i kommunen uden at tage hensyn til lokale prioriteringer. Administrationen har i stedet iværksat en proces i de enkelte afdelinger, hvor der er foretaget en kvalificeret dialog om hvilke forbrugsreducerende tiltag, som den enkelt afdeling og underliggende institutioner og enheder kan iværksætte. De forskellige tiltag er kategoriseret i nedenstående og de konkrete tiltag fremgår af bilaget ”Forbrugsreducerende tiltag fordelt på afdelinger”.

·         Forventet effekt af ansættelsesstop ifm. budget 2020 (1,5 mio.kr.)

·         Øvrige forbrugsreducerende tiltag og opbremsning (4,1 mio.kr.)

·         Ophør af aktiviteter i 2019 (1,1 mio.kr.)

·         Udskydelse af forbrug og aktiviteter (2,8 mio.kr.)

·         Kontering af anlægsudgifter (16,4 mio.kr.)

Samlet er der forslag til forbrugsreducerende tiltag for 25,9 mio.kr. som forventes at kunne bringe balance ift. servicerammen. Samtidigt vil likviditetstrækket også blive bedret med 9,5 mio.kr.

Forventet effekt af ansættelsesstop

På baggrund af det omfattende budgetkatalog for budget 2020 er der udmeldt ansættelsesstop i kommunen gældende for mange faggrupper. Der forventes på den baggrund vakancer, som er kendte på nuværende tidspunkt samt skønnede ikke-kendte vakancer resten af året.

Øvrige forbrugsreducerende tiltag og opbremsning

Afdelingerne har foretaget konkrete vurderinger af, hvor de kan reducere forbruget af serviceudgifter i indeværende år, herunder også muligheder for forbrugsreducerende tiltag på områder, hvor budgettet overholdes eller hvor der i forvejen forventes mindreforbrug.

Ophør af aktiviteter i 2019

Afdelingerne har ligeledes meldt tiltag ind ift. aktiviteter, som kan ophøre i 2019, hvor disse endnu ikke er iværksat, besluttet eller disponeret. Herunder tilbageholdenhed og opbremsning ift. puljer på kultur og fritid, samt mulighed for uforbrugte midler vedrørende handicap- og udsatterådet.

Udskydelse af forbrug og aktiviteter

Afdelingerne har indmeldt områder, hvor det vurderes at aktiviteten kan udskydes til 2020. Udskydelserne vil være med forventning om at midlerne også overføres til 2020, hvilket håndteres jf. bevillingsskemaet, bilag 2

Kontering af anlægsudgifter

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 en deling af udgifter mellem drift og anlæg. Denne praksis videreføres i 2019 og vil reducere udgifterne på servicerammen. Der forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug ift. anlægsrammen på 5 mio.kr. før deling. Anlægsrammen forventes derfor overskredet i 2019. Kontering af anlægsudgifter estimeres til at være 16,4 mio. kr.. Det vil blive kvalificeret frem imod mødet i ØU og KB i december, hvor der vil bliver forelagt en bevillingssag.

 

Økonomi

De første 3 tiltag vil blive effektueret gennem justering af budgetter for de pengeposer de vedrører og budgettet herfra samles i en central pulje. Budgetforslaget for 2020 opjusteres med de foreslåede udskudte aktiviteter fra 2019. Hvorvidt midlerne vedrørende de 3 første tiltag kan tilbageføres, behandles i april 2020, som en del af overførselssagen for regnskab 2019 til 2020.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de yderligere forbrugsreducerende tiltag på servicerammen 2019 godkendes, jf. bilag 1

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet 0,5 mio kr. på kontoen for udsatte børn udgår.

 

Helge Bo Jensen (Ø) undlod

 

Bilag

1 Forbrugsreducerende tiltag 2019 Forbrugsreducerende tiltag 2019
2 Bevillingsskema forbrugsreducerende tiltag Bevillingsskema forbrugsreducerende tiltag
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af midler på budget 2019 til at etablere Supercykelstien Roskilderuten i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner på strækningen langs Roskildevej mellem København og Roskilde søgt den statslige "Pulje til fremme af cyklisme." Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner fået tilsagn om støtte til etablering af ruten. Roskilderuten har en samlet længde på 31km, hvoraf 3,2km af strækningen er i Albertslund. De konkrete målsætninger for hele ruten er en stigning i antallet af cykelture på 30%, en stigning i antallet af kombinationsrejser langs ruten, at skabe en cykelforbindelse mellem København og Roskilde som tilbyder høj kvalitet målt i fremkommelighed, forbedret tryghed og sikkerhed samt at understøtte brugen af det samlede net af Supercykelstier, herunder Ring4-ruten som krydser den kommende Roskilderute ved Damgårdsstien. Med en etableret Roskilderute vil Albertslund Kommune have i alt tre Supercykelstier Albertslund-, Ring4- og Roskilderuten.

 

Anlæg på Roskilderuten i Albertslund Kommune

 • Gennemførte stier i form af niveaufri passage for cyklister og fodgængere ved sideveje
 • Fremrykket busperron som sikrer at buspassagererne ikke stiger ud på cykelstien
 • Nedtællingsmoduler i signalregulerede kryds som viser ventetid til grønt signal

 

Roskilderuten i Albertslund Kommune etableres i perioden 2019-2020.

 

Sammenhæng med øvrige projekter 

På mødet i kommunalbestyrelsen den 9. april 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Herstedvestervej. Krydset Herstedvestervej og Roskildevej indgår som del af denne plan, hvilket forvaltningen vil tage højde for i arbejdet med etablering af Roskilderuten. På samme møde blev det besluttet, at fire strækninger på stierne langs Roskildevej skal have nyt slidlag, hvilket vil være med til at forbedre oplevelsen af at cykle på den kommende Roskilderute.

 

Forvaltningen orienterede Miljø- og Byudvalget om ansøgningen til den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på udvalgsmødet den 19. december 2017.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. september 2019

På mødet i Økonomiudvalget den 03.09.19. blev der spurgt ind til status på projektet i de øvrige kommuner langs Roskilderuten. Status er følgende:

 • København, har afsat midler. Spiller ruten ind som et projekt relateret til Tour de France og forventer derfor kommunens strækning etableret sommeren 2021.
 • Frederiksberg, er gået i gang med at etablere kommunens del af strækningen og bliver færdige i år.
 • Rødovre, uafklaret men har forpligtet sig til at afslutte arbejdet på ruten i 2022.
 • Brøndby, forventer at påbegynde projektet i  år.
 • Glostrup, er ikke med i ruten, men er netop genindtrådt i samarbejdet.
 • Høje-Taastrup har trukket sig fra ansøgningen og vil ikke gennemføre anlægstiltag.
 • Roskilde vil have ruten etableret i 2021, hvor Tour de France afvikles i byen.

 

 

Økonomi

Albertslund Kommunes andel af finansieringen svarer til 1,0 mio. kr. Bilag med økonomisk overslag over delelementerne i projektet er lukket.

Kommunikation

I lukket bilag findes budget for projektets aktiviteter. Bilaget er lukket da projektet skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives anlægsmidler på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til etablering af Roskilderuten og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. august 2019, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Allan Høyer (O) undlod at stemme.Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 30:

Sagen blev udsat.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) Lars Gravgaard (C) undlod.

 

 

 

Bilag

1 Roskilderuten, Albertslund Kommune Roskilderuten, Albertslund Kommune
2 Roskilderuten, Effekter og evaluering Roskilderuten, Effekter og evaluering
3 Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen