Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Elisabeth Gadegaard Wolstrup

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 13. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1, forhallen - (EX. møde)

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Danni Olsen (O)
 • Dennis Schmock (B)


Indholdsfortegnelse

1. ØU - Orientering fra kommunaldirektøren
2. ØU/KB - Partshøring om mulige fredskovpligtige kommunale arealer
3. ØU/KB - Supplerende partshøring om fredskovskonstatering på Radiostationen - Gamle Landevej 42
4. ØU/KB - Affaldsindsamling på tværs – mandat til undersøgelser og forhandlinger om hjemtagelse
5. ØU/KB - Ny tidsplan for budgetproces 2020

1. ØU - Orientering fra kommunaldirektøren

Anledning

Orientering fra kommunaldirektøren

Sagsfremstilling

A - Miljø- og geotekniske jordbundsforhold på Stensmosegrunden og Hjørnegrunden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet man ønsker at se dokumentationen fra Niras.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Orientering til ØU vedr. miljø- og geotekniske jordbundsforhold på Stensmosegrunden og Hjørnegrunden Orientering til ØU vedr. miljø- og geotekniske jordbundsforhold på Stensmosegrunden og Hjørnegrunden
Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Partshøring om mulige fredskovpligtige kommunale arealer

Anledning

Miljøstyrelsen Storstrøm har fremsendt partshøring vedrørende eventuel fredskovspligt på seks kommunalt ejede arealer. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening Albertslund har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen Storstrøm om eventuel fredskovspligt på følgende kommunale arealer:

 • Roholmparken
 • Albertslund Stadion
 • Dele af Albertslund Golfbane
 • Dele af Kongsholmparken
 • Dele af Egelundsparken
 • Birkelundsparken

Forvaltningen har foretaget en planfaglig og naturfaglig vurdering af arealerne. 

Forvaltningen er enig med Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering af, at de beplantede arealer i Roholmparken, på Albertslund Stadion og Albertslund Golfbane ikke er fredskovpligtige, og Forvaltningen er ligeledes enig med Miljøstyrelsen i, at arealet i Egelundsparken er fredskovpligtigt.

Forvaltningen har vurderet, at yderligere fire, mindre skovpartier i den nordlige del af Egelundsparken kan være fredskovpligtige. Kommunen har pligt til at orientere skovlovsmyndigheden (Miljøstyrelsen), når skov er etableret eller har indfundet sig på kommunens arealer. Det er Miljøstyrelsen, der herefter træffer afgørelse om hvorvidt disse arealer er fredskovpligtige.

Forvaltningen er ikke enig i Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering af, at arealet i Kongsholmparken kan være fredskov. Arealet er lokalplanlagt til andet formål end skov, og er omfattet af en fredning.

Forvaltningen er ikke enig i Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering af at dele af Birkelundsparken kan være fredskovpligtige. Der blev truffet afgørelse om fredskovpligt i Birkelundsparken i 1998. Forvaltningen vurderer, at det er i strid med Forvaltningsloven at træffe ny afgørelsen om fredskovpligt uden, at der forligger nye oplysninger i sagen.

Lovgrundlag

Skovloven § 3

Forvaltningsloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Roholmparken,
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Albertslund Stadion,
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Albertslund Golfbane,
 4. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Kongsholmparken,
 5. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Egelundsparken,
 6. at Kommunalbestyrelsen orienterer skovlovsmyndigheden om, at yderligere fire, mindre skovpartier i den nordlige del af Egelundsparken kan være fredskovpligtige og
 7. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar for Birkelundsparken.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

 

Bilag

1 Partshøring af AK vedr. Roholmparken Partshøring af AK vedr. Roholmparken
2 Partshøring af AK vedr. Egelundsparken Partshøring af AK vedr. Egelundsparken
3 Partshøring af AK vedr. Albertslund Stadion Partshøring af AK vedr. Albertslund Stadion
4 Partshøring af AK vedr. Albertslund Golfbane Partshøring af AK vedr. Albertslund Golfbane
5 Partshøring af AK vedr. Kongsholmparken Partshøring af AK vedr. Kongsholmparken
6 Partshøring af AK vedr. Birkelundsparken Partshøring af AK vedr. Birkelundsparken
7 Birkelundsparken afgørelse om fredskov 1998 Birkelundsparken afgørelse om fredskov 1998
8 Samlet svar på de seks partshøringer fra MST Samlet svar på de seks partshøringer fra MST
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Supplerende partshøring om fredskovskonstatering på Radiostationen - Gamle Landevej 42

Anledning

Miljøstyrelsen har i forbindelse med genoptagelsen af sagsbehandlingen af afgørelse om fredskovspligt på Radiostationen fremsendt en række partsindlæg med nye oplysninger i supplerende parthøring.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har modtaget følgende materiale i supplerende partshøring:

 1. Høringssvar fra ejendomsejer udarbejdet af advokatvirksomheden Bech Bruun
 2. Skrivelse fra Hans Jönsson, som oplyser, at han er tidligere skovfoged i Københavns Skovdistrikt.
 3. Skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforening Albertslund 

På baggrund af de fremsendte dokumenter har forvaltningen udarbejdet vedhæftede udkast til et samlet høringssvar.

Oplysningerne i den supplerende partshøring ændrer ikke ved forvaltningens opfattelse af, at skovloven ikke finder anvendelse i den konkrete sag, idet området er lokalplanlagt til andre formål end skov, og er taget i brug til det fastsatte formål umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse.

Forvaltningen vurderer, at såfremt Miljøstyrelsen ikke lægger Albertslund Kommunes fortolkning af lokalplanen og dennes bestemmelser til grund for sin vurdering af, hvorvidt Skovlovens bestemmelser finder anvendelse i denne sag, overtræder Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens ret til at være lokalplanlæggende myndighed.

Forvaltningen har fået forlænget høringsfristen til den 16. august 2019, således at kommunalbestyrelsen har lejlighed til at drøfte høringsmateriale og svarudkast. 

Høringssvar behandlet af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019 samt tilhørende mindretalsudtalelse blev fremsendt til Miljøstyrelsen 2. juni 2019.

 

Lovgrundlag

Skovloven § 3

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Forvaltningens udkast til høringssvar.

Beslutning

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

 

Bilag

1 Høringssvar fra ejer Høringssvar fra ejer
2 Høringsbrev fra DN Albertslund Høringsbrev fra DN Albertslund
3 Høringsbrev fra skovfoged Høringsbrev fra skovfoged
4 Notat besvarelse af supplerende høringsmateriale Notat besvarelse af supplerende høringsmateriale
Tilbage til toppen

4. ØU/KB - Affaldsindsamling på tværs – mandat til undersøgelser og forhandlinger om hjemtagelse

Anledning

Der skal gives mandat til at forhandle med affaldsindsamleren Remondis om at danne et fælleskommunalt §60-selskab til håndtering af affaldsindsamlingen i fem kommuner der via Vestforbrænding har deltaget i et samarbejde om affaldsindsamling på tværs - IPT.

Sagsfremstilling

Operatøren af affaldsindsamlingen i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har skabt usikkerhed om den fortsatte indsamling ikommunerne. Af hensyn til forsyningssikkerheden var der på borgmestermødet den 21. juni 2019 enighed om, at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et nyt fælleskommunalt selskab. Det indstilles, at de fem kommuners administrationer afdækker mulighederne for en sådan løsning, samt får mandat til at indlede forhandlingerne med den nuværende operatør om overtagelse af de samlede aktiviteter relateret til indsamlingsopgaven. På baggrund af disse afdækninger og forhandlinger fremlægges egentlig beslutningssag omkring en evt. dannelse af etfælleskommunalt §60-selskab til håndtering af affaldsindsamlingen i de fem kommuner.

 

Remondis vandt i december 2015 udbud om indsamling på tværs. Kontrakten løber indtil den 31. marts 2021. Remondis opsagde i marts 2019 aftalen til ophør den 31. december 2019 på grund af manglende indtjening. Vestforbrænding tog forbehold for erstatning og modregning, hvorefter Remondis i første omgang trak opsigelsen tilbage under forudsætning af, at der kunne forhandles om en løsning.

 

En forhandlingsløsning, hvor Vestforbrænding imødekommer Remondis og øger betalingen for indsamlingsopgaven, vurderes at være i strid med udbudsreglerne og desuden medføre store merudgifter for borgerne i de fem kommuner. Det vurderes, at Ramondis i realiteten har monopol, idet ingen andre operatører har det materiel, der skal bruges til den besluttede sorteringsmodel i kommunerne. Et nyt udbud med reel konkurrence og med mulighed for fortsat indsamling i to-kammersystemer - til understøttelse af sorteringsmodellen - er ikke realistisk inden årsskiftet.

 

På baggrund af den usikkerhed dette forløb giver for opretholdelsen af forsyningssikkerheden og det nuværende serviceniveau og sorteringsmodel, indstilles det at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et §60 selskab. Samt at den videre proces for afklaringsfasen, herunder forhandlinger med operatøren, hjemtages til kommunerne.

 

For at skabe større sikkerhed for at de fem kommuner kan fortsætte den besluttede affaldssorteringsordning også efter årsskiftet kan en løsning være at hjemtage opgaven ved at oprette et såkaldt fælleskommunalt §60 selskab (se bilag for beskrivelse af §60-selskab). Et sådan fælleskommunalt selskab ejet af de fem kommuner kunne overtage den del af Remondis, der i dag opererer i de fem kommuner. Det kræver købsforhandlinger med Remondis om betingelser, herunder økonomi.

Alternativt kan Vestforbrænding overtage den del af Remondis, der opererer i de fem kommuner. Dette kan dog skabe uhensigtsmæssige ejerstrukturer og langsommelige beslutningsprocesser, hvor alle Vestforbrændings 19 ejerkommuner skal inddrages i og godkende samtlige dispostioner i forhold til overtagelsen af opgaven og den fremtidige drift.

 

I bilag fra advokaterne DLA Piper beskrives forskellige løsningsmodeller. Bilaget er fortroligt af hensyn til kommunernes forhandlingsposition overfor Remondis.

 

Det indstilles, at administrationerne i de fem kommuner får mandat til i fællesskab at afklare mulighederne for at hjemtage indsamlingsopgaven i regi af et §60-selskab og på den baggrund fremlægge beslutningssag til de fem kommunalbestyrelser omkring den 1. september 2019. Den korte tidsfrist skyldes mulighederne for, at Vestforbrænding, i en situation hvor kommunerne beslutter ikke at gå videre med at hjemtage opgaven og etablere et §60- selskab, kan nå at indgå kontrakter inden den 1. januar 2020. Der vil i en sådan situation være tale om indgåelse af kontrakter med indsamling i etkammerbiler.

 

I afklaringsfasen vil en række tekniske, juridiske og økonomiske forhold blive afdækket bl.a.:

- Forhandlinger med Remondis om overtagelse af indsamlingsopgaven herunder vilkår og pris

- Betingelser for etableringen af et §60-selskab herunder afklaring af, om det kræver Ankestyrelsens godkendelse

- Økonomien, herunder finansieringsmuligheder gennem Kommunekredit.

 

På den baggrund kan der fremlægges et samlet beslutningsgrundlag til politisk behandling i de fem kommuner.

Såfremt det på den baggrund besluttes at hjemtage indsamlingsopgaven og etablere et §60-selskab udestår der et omfattende arbejde med at overtage biler og mandskab samt opbygge en driftsorganisation, der kan varetage indsamlingsopgaven på betryggende vis. I den situation, at den nuværende operatør Remondis ophører pr. 1. januar 2020, og det fælleskommunale §60-selskab skal overtage indsamlingen og dermed være i drift fra årsskiftet, vil denne etableringsopgave ydermere blive udfordret rent tidsmæssigt, hvilket medfører en øget risico for driftsforstyrrelser i en overgangsfase.

 

Derudover udestår selve dannelsen af §60-selskabet, herunder udformning af vedtægter.

Af hensyn til forsyningssikkerheden, forhandlingspositionen overfor Remondis samt Vestforbrændings muligheder for evt. at kræve erstatning fra Remondis for opsigelse af kontrakten forudsættes det i hele processen, at det nuværende serviceniveau for indsamlingsopgaven samt dens geografisk omfang i de fem kommuner opretholdes uændret.

 

I hele processen fremlægges sideløbende enslydende indstillinger til politiske behandling i de fem kommuner.

 

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret, og det vurderes, at finansiering af en hjemtagelse og opkøb af materiel mv. og den fremtidige drift kan ske uden at belaste anlægs- og servicerammer i kommunerne. Som en del af beslutningsgrundlaget udarbejder de fem administrationer sammen med økonomiske og revisionsmæssige rådgivere forslag til finansiering af et fælleskommunalt §60-selskab. Uanset udfaldet af det kommende forløb kan der forventes stigende udgifter til indsamlingsopgaven fra årsskiftet.

 

Selve afklarings- og etableringsfasen indebærer behov for betydelig ekstern rådgivning også set i lyset af den korte tidsfrist. På den baggrund kan der forventes samlede omkostninger på op til 2 mio. kr. i alt for de fem kommuner. Disse udgifter afholdes af det takstfinansierede affaldsområde og fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

 

Kommunikation

Bilag 4 er lukket da det er et forhandlingsdokument.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forvaltningen gives mandat til at forhandle en overdragelsesaftale med den nuværende operatør "Remondis" med henblik på efterfølgende politisk godkendelse og
 2. at forvaltningen afklarer de tekniske, juridiske og økonnomiske forhold med henblik på fremlæggelse af beslutningsoplæg om hjemtagelse af indsamlingsopgaven i regi af et fælleskommunalt §60-selskab ejet af de fem kommuner.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

 

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde og ønsker en plan B.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet. 

 

 

Bilag

1 Notat om fælleskommunale selskaber bilag 2.pdf Notat om fælleskommunale selskaber bilag 2.pdf
2 Tentativ tidslinje vedr affaldsindsamling.pptx Tentativ tidslinje vedr affaldsindsamling.pptx
3 Baggrund om Indsamling på Tværs ver2 Baggrund om Indsamling på Tværs ver2
Tilbage til toppen

5. ØU/KB - Ny tidsplan for budgetproces 2020

Anledning

Fastlæggelse af ny tidsplan for politisk behandling af budget 2020 som følge af de udskudte økonomiforhandlinger.

Sagsfremstilling

Udskydelsen af økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL betyder, at kommunen først kender indtægtsgrundlaget for 2020 i midten af september 2019. Som følge heraf har ministeren udskudt fristen for budgetvedtagelsen til den 5. november 2019.

Det samlede budgetforslag til 1. behandling kan først gøres klar, når indtægtsgrundlaget er kendt. På den baggrund foreslår administrationen, at 1. behandlingen i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen sker på de ordinære møder den 1. og 8. oktober 2019.

For at give mest mulig tid til budgetforhandlingerne forslås desuden, at såvel Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling sker den 5. november 2019. Det vil sige, at der skal afholdes ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde om Budget 2020 i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 5. november.

Budgetseminaret fastholdes den 17. august 2019, ligesom offentliggørelsen af budgetkataloget den 20. august 2019 fastholdes. Administrationen foreslår derimod, at høringsfristen udskydes med 14 dage til den 20. september 2019, samt at temamødet om høringssvar afholdes den 8. oktober 2019 forud for kommunalbestyrelses 1. behandling af budgetforslaget. I forlængelse af den nye tidsplan forslås det også, at fristen for fremsendelse af budgetspørgsmål, hvor besvarelsen skal indgå i budgetforhandlingerne, fastsættes til d. 11. oktober.

Endelig foreslår administrationen, at Økonomiudvalget på det ordinære møde i september samler op på budgetseminaret og drøfter det videre arbejde med budget 2020.

Følgende ændringer foretages i tidsplanen for budgetproces 2020:

 

Oprindelige dato

Ny dato

Opsamling på budgetseminaret i Økonomiudvalget

-

3. september

Høringsfrist på budgetkataloget

6. september

20. september

1. behandling i Økonomiudvalg

3. september

1. oktober

Temamøde om høringssvar

10. september

8. oktober

1. behandling i Kommunalbestyrelsen:

10. september

8. oktober

Frist for fremsendelse af budgetspørgsmål

20. september

11. oktober

2. behandling i økonomiudvalg

1. oktober

5. november

2. behandling i Kommunalbestyrelsen 

8. oktober

5. november

 

Dialogmøder om budget 2020 

For at give borgerne mulighed for at drøfte budgetkataloget i direkte dialog med Kommunalbestyrelsen foreslås, at der afholdes to eller tre dialogmøder med udgangspunkt i budgetkataloget. Møderne kan afholdes i september måned.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede ændringer i tidsplanen for budgetprocessen, og
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der afholdes dialogmøder med borgerne om budget 2020 i september 2019.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen